ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 209

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
31. července 2006


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství

1

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách

3

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko č. 1/2006 ze dne 15. června 2006, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě

30

Protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce

31

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

31.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. října 2004

o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství

(2006/507/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst.1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 174 Smlouvy je jedním z cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním nebo celosvětovým problémům životního prostředí.

(2)

V roce 1998 Rada pověřila Komisi, aby se jménem Společenství účastnila jednání o úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách konaných pod záštitou programu Organizace spojených národů pro životní prostředí. Komise se těchto jednání účastnila společně s členskými státy.

(3)

Úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) byla přijata ve Stockholmu dne 22. května 2001.

(4)

Úmluva představuje rámec, založený na principu prevence, pro odstranění výroby, používání, dovozu a vývozu původních dvanácti hlavních perzistentních organických znečišťujících látek, jakož i pro bezpečné nakládání s těmito látkami a jejich zneškodňování a odstranění nebo snížení úniků některých neúmyslně vzniklých perzistentních organických znečišťujících látek. Kromě toho úmluva stanoví pravidla pro zařazení nových chemických látek do svého seznamu.

(5)

Společenství ve složení tehdejších patnácti členských států a osmi nových členských států podepsalo úmluvu na konferenci zplnomocněných zástupců, která se konala ve Stockholmu ve dnech 22.–23. května 2001.

(6)

Úmluva je připravena k ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a regionálními organizacemi hospodářské integrace.

(7)

Podle podmínek úmluvy musí regionální organizace hospodářské integrace ve své ratifikační listině nebo dokumentu o přijetí, schválení či přistoupení uvést rozsah svých pravomocí u záležitostí, na něž se úmluva vztahuje.

(8)

Společenství již přijalo dokumenty týkající se záležitostí v působnosti úmluvy včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (4) a směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (5).

(9)

Úmluva přispívá k dosažení cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí. Je tudíž vhodné, aby byla jménem Společenství schválena co nejdříve.

(10)

V případě přijetí změny přílohy A, B nebo C nebo dodatečných příloh této úmluvy by Komise měla stanovit jejich provádění v rámci nařízení (ES) č. 850/2004 nebo jiných souvisejících právních předpisů Společenství. Pokud se změna neprovede do jednoho roku ode dne sdělení depozitáře o přijetí změny, a také proto, aby se zabránilo nesouladu, by Komise měla informovat odpovídajícím způsobem depozitáře,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Pokud změna přílohy A, B nebo C nebo dodatečných příloh nebude do jednoho roku ode dne sdělení depozitáře o přijetí změny provedena v přílohách nařízení (ES) č. 850/2004 nebo jiných souvisejících právních předpisech Společenství, oznámí Komise tuto skutečnost depozitáři v souladu s článkem 22 úmluvy.

2.   Pokud se změna přílohy A, B nebo C nebo dodatečných příloh úmluvy provede po oznámení uvedeném v odstavci 1, Komise toto oznámení neprodleně stáhne.

Článek 3

1.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k uložení listiny o schválení jménem Evropského společenství u generálního tajemníka Organizace spojených národů v souladu s čl. 25 odst. 1 úmluvy.

2.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné jménem Evropského Společenství k uložení prohlášení o způsobilosti uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 25 odst. 3 úmluvy.

V Bruselu dne 14. října 2004.

Za Radu

předseda

P. VAN GEEL


(1)  Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 495.

(2)  Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 45.

(3)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 777/2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 9).

(5)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.


PŘEKLAD

STOCKHOLMSKÁ ÚMLUVA O PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTKÁCH

SMLUVNÍ STRANY TÉTO ÚMLUVY,

UZNÁVAJÍCE, že perzistentní organické znečišťující látky mají toxické vlastnosti, jsou odolné vůči degradaci, mají schopnost bioakumulace a jsou přenosné vzduchem, vodou a migrujícími organismy přes hranice států a ukládají se daleko od místa jejich vstupu do prostředí, kde se hromadí v zemských a vodních ekosystémech,

VĚDOMY si vlivů na zdraví, zvláště na zdraví žen a tím i na budoucí generace především v rozvojových zemích, kde jsou lokality, které jsou vystaveny vlivům perzistentních organických znečišťujících látek,

BEROUCE na vědomí, že zvláště arktické ekosystémy a původní společenství jsou ohroženy hromaděním perzistentních organických znečišťujících látek v organismech a že kontaminace jejich tradičních potravin je otázkou všeobecného zdraví,

VĚDOMY SI nutnosti globální akce, pokud jde o perzistentní organické znečišťující látky,

PAMĚTLIVY rozhodnutí 19/13 C ze dne 7. února 1997 Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí, které má iniciovat mezinárodní činnost pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí pomocí opatření, která budou snižovat nebo odstraňovat emise a vypouštění perzistentních organických znečišťujících látek,

PŘIPOMÍNAJÍCE si příslušná ustanovení významných mezinárodních úmluv o životním prostředí, zvláště Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, včetně regionálních dohod vzniklých v rámci jejího článku 11,

PŘIPOMÍNAJÍCE si rovněž příslušná ustanovení Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji a Agendy 21,

BEROUCE na vědomí, že prevence je v zájmu všech smluvních stran a je zakotvena v této úmluvě,

UZNÁVAJÍCE, že tato úmluva a ostatní mezinárodní dohody v oblasti obchodu a životního prostředí se vzájemně podporují,

POTVRZUJÍCE znovu, že státy, v souladu s Chartou Organizace spojených národů a se zásadami mezinárodního práva, mají svrchované právo využívat své zdroje ve shodě se svou vlastní politikou ochrany životního prostředí a rozvoje a mají zodpovědnost zajistit, aby činnosti v rámci jejich jurisdikce nebo řízení nezpůsobovaly poškození životního prostředí jiných států či oblastí mimo hranice jejich vnitrostátní jurisdikce,

BEROUCE v úvahu okolnosti a jednotlivé požadavky rozvojových zemí, obzvláště pak těch nejméně rozvinutých, a zemí s přechodnou ekonomikou, zvláště pak potřebu posílit jejich národní schopnosti pro hospodaření s chemickými látkami, včetně přenosu technologie, zajištění finanční a technické pomoci a podpory spolupráce mezi smluvními stranami,

BEROUCE plně v úvahu Akční program pro udržitelný rozvoj malých ostrovních rozvojových států, který byl přijat na Barbadosu dne 6. května 1994,

ZAZNAMENÁVAJÍCE příslušné možnosti rozvinutých a rozvojových zemí, jakož i společné, avšak rozdílné odpovědnosti států, jak je stanoveno v zásadě 7 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji,

UZNÁVAJÍCE významný přínos toho, že soukromý sektor a nevládní organizace mohou přispívat k dosažení snížení nebo odstranění emisí a vypouštění perzistentních organických znečišťujících látek,

ZDŮRAZŇUJÍCE důležitost toho, aby výrobci perzistentních organických znečišťujících látek převzali odpovědnost za omezení nepříznivých vlivů způsobovaných jejich výrobky a za poskytování informací uživatelům, vládám a veřejnosti o nebezpečných vlastnostech těchto chemických látek,

VĚDOMY si potřeby učinit opatření pro prevenci nepříznivých vlivů způsobených perzistentními organickými znečišťujícími látkami ve všech stadiích jejich životního cyklu,

ZNOVU POTVRZUJÍCE zásadu 16 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji, podle níž by vnitrostátní orgány měly usilovat o podporu internalizace nákladů na životní prostředí a používání ekonomických nástrojů, berouce v úvahu to, že znečišťovatel by měl v zásadě nést náklady za znečištění, s ohledem na veřejný zájem a aniž by došlo k narušení mezinárodního obchodu a investic,

VYZÝVAJÍCE smluvní strany, které nemají systémy řízení a hodnocení pro pesticidy a průmyslové chemické látky, aby tyto systémy vypracovaly,

UZNÁVAJÍCE důležitost rozvoje a používání alternativních postupů a chemických látek šetrných k životnímu prostředí,

ROZHODNUTY chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických znečišťujících látek,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl

S vědomím preventivních přístupů, tak jak jsou stanoveny v zásadě 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji, je účelem této úmluvy chránit lidské zdraví a životní prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy se:

a)

„smluvní stranou“ rozumí stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které souhlasily se závazky této úmluvy a pro které je tato úmluva platná;

b)

„organizací regionální hospodářské integrace“ rozumí organizace tvořená svrchovanými státy dané oblasti, na niž její členské státy převedly své pravomoci vzhledem k záležitostem upraveným touto úmluvou a která je plně oprávněna v souladu s jejími vnitřními postupy podepsat, ratifikovat, přijmout, schválit tuto úmluvu nebo k ní přistoupit;

c)

„smluvními stranami přítomnými a hlasujícími“ rozumějí strany přítomné a odevzdávající hlas pro nebo proti.

Článek 3

Opatření pro omezení nebo odstranění úniků při zamýšlené výrobě a použití

1.   Každá smluvní strana:

a)

zabrání nebo učiní právní a správní opatření nezbytná pro odstranění:

i)

své výroby a použití chemických látek uvedených v příloze A podle ustanovení této přílohy a

ii)

svého dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze A v souladu s ustanoveními odstavce 2 a

b)

omezí svou výrobu a použití chemických látek uvedených v příloze B v souladu s ustanoveními této přílohy.

2.   Každá smluvní strana učiní opatření, aby zajistila:

a)

že chemická látka uvedená v příloze A nebo příloze B je dovážena jen:

i)

pro účel odstranění postupem šetrným k životnímu prostředí, jak je stanoveno dále v čl. 6 odst. 1 písm. d), nebo

ii)

pro použití nebo účel povolený smluvní straně podle přílohy A nebo přílohy B;

b)

že chemická látka uvedená v příloze A, pro jejíž výrobu nebo použití platí jakákoli zvláštní výjimka, nebo chemická látka uvedená v příloze B, pro jejíž výrobu nebo použití platí jakákoli zvláštní výjimka či přijatelný účel, je při dodržování všech příslušných ustanovení ve stávajících mezinárodních nástrojích předběžného souhlasu ve skutečnosti vyvážena pouze:

i)

pro účel odstranění postupem šetrným k životnímu prostředí, jak je stanoveno dále v čl. 6 odst. 1 písm. d),

ii)

do smluvní strany, která má povoleno používat tuto chemickou látku podle přílohy A nebo přílohy B, nebo

iii)

do státu, který není smluvní stranou této úmluvy a který poskytuje roční osvědčení vyvážející smluvní straně. Toto osvědčení vymezuje zamýšlené použití chemické látky a obsahuje prohlášení, že s ohledem na tuto chemickou látku se dovážející stát zavázal:

a.

chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že učiní nezbytná opatření pro minimalizaci nebo prevenci úniků;

b.

vyhovět ustanovením čl. 6 odst. 1 a

c.

vyhovět tam, kde je to vhodné, ustanovením odstavce 2 části II přílohy B.

Osvědčení rovněž obsahuje veškerou příslušnou podpůrnou dokumentaci, jako je legislativa, regulativní nástroje nebo správní a politické pokyny. Vyvážející smluvní strana předloží osvědčení sekretariátu do šedesáti dnů po jeho obdržení;

c)

že chemická látka uvedená v příloze A, pro jejíž výrobu a použití již v žádné smluvní straně neplatí zvláštní výjimky, není z této smluvní strany vyvážena, s výjimkou těch případů, kdy se jedná o odstranění postupem šetrným k životnímu prostředí, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 písm. d);

d)

pro účely tohoto odstavce pojem „stát, který není smluvní stranou této úmluvy“ zahrnuje, s ohledem na určitou chemickou látku, stát nebo organizaci regionální hospodářské integrace, které nesouhlasily s tím, že budou vázány úmluvou, pokud se jedná o tuto chemickou látku.

3.   Každá smluvní strana, která má jeden nebo více systémů řízení a hodnocení nových pesticidů nebo nových průmyslových chemických látek, přijme regulační opatření s cílem předejít výrobě a používání nových pesticidů nebo nových průmyslových chemických látek, které podle kritérií v odstavci 1 přílohy D vykazují vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek.

4.   Každá smluvní strana, která má jeden nebo více systémů řízení a hodnocení pesticidů nebo průmyslových chemických látek, vezme tam, kde je to vhodné, při hodnocení běžně používaných pesticidů nebo průmyslových chemických látek v úvahu v rámci těchto systémů kritéria uvedená v odstavci 1 přílohy D.

5.   Nestanoví-li se v této úmluvě jinak, odstavce 1 a 2 se nepoužijí na množství chemické látky používaná v rozsahu laboratorních výzkumů nebo jako referenční vzorek.

6.   Kterákoli smluvní strana, která má zvláštní výjimku v souladu s přílohou A nebo zvláštní výjimku nebo přijatelný účel v souladu s přílohou B, učiní patřičná opatření, aby zajistila, že jakákoli výroba nebo použití při této výjimce nebo účelu jsou prováděny způsobem, který předchází dopadu nebo minimalizuje dopad na člověka a únik do životního prostředí. Pro výjimečná použití nebo přijatelné účely, kdy za normálních podmínek použití dochází k vědomým únikům do životního prostředí, je třeba vzít v úvahu všechny použitelné normy a pokyny, aby tyto úniky měly minimální rozsah.

Článek 4

Registr zvláštních výjimek

1.   Zřizuje se registr smluvních stran pro účely identifikování smluvních stran, které mají zvláštní výjimky uvedené v příloze A nebo příloze B. Tento registr neuvádí smluvní strany používající ustanovení v příloze A nebo příloze B, která mohou být uplatněna všemi smluvními stranami. Registr je udržován sekretariátem a je přístupný veřejnosti.

2.   Registr obsahuje:

a)

seznam typů zvláštních výjimek odvozených z přílohy A a přílohy B;

b)

seznam smluvních stran, které mají zvláštní výjimku uvedenou v příloze A nebo v příloze B, a

c)

seznam termínů ukončení platnosti pro každou registrovanou zvláštní výjimku.

3.   Kterýkoliv stát, když se stane smluvní stranou, může prostřednictvím písemného oznámení sekretariátu zaregistrovat jeden nebo více typů zvláštních výjimek uvedených v příloze A nebo v příloze B.

4.   Pokud není uvedeno smluvní stranou v registru dřívější datum nebo není povoleno prodloužení podle odstavce 7, všechny registrace zvláštních výjimek ukončí svou platnost pro určitou chemickou látku po pěti letech ode dne vstupu této úmluvy v platnost.

5.   Konference smluvních stran na svém prvním zasedání rozhodne o postupu přezkoumání zápisů do registru.

6.   Před přezkoumáním zápisu do registru předloží dotčená smluvní strana sekretariátu zprávu odůvodňující její přetrvávající potřebu registrace této výjimky. Sekretariát zpřístupní zprávu všem smluvním stranám. Přezkoumání registrace se provádí na základě všech dostupných informací. Následně, pokud to bude považovat za vhodné, může konference smluvních stran udělit dotčené smluvní straně doporučení.

7.   Konference smluvních stran může na žádost dotčené smluvní strany rozhodnout o prodloužení platnosti zvláštní výjimky na dobu až pěti let. Konference smluvních stran při tomto rozhodování respektuje zvláštní situaci smluvních stran rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou.

8.   Smluvní strana může kdykoli stáhnout z registru zápis zvláštní výjimky písemným oznámením sekretariátu. Stažení vstupuje v platnost dnem uvedeným v oznámení.

9.   Pokud již žádná smluvní strana nemá zaregistrován určitý typ zvláštní výjimky, nelze vzhledem k tomu učinit žádné nové registrace.

Článek 5

Opatření pro omezení nebo odstranění úniků při nezamýšlené výrobě

Každá smluvní strana učiní minimálně následující opatření, aby omezila celkové úniky z antropogenních zdrojů z každé chemické látky uvedené v příloze C, a to s cílem úniky dále minimalizovat a tam, kde je to možné, je zcela odstranit:

a)

vytvoří plán činností nebo případně regionální nebo subregionální plán činností v průběhu dvou let ode dne vstupu této úmluvy v platnost a následně jej zavede jako část svého prováděcího plánu uvedeného v článku 7, určeného pro identifikování, charakterizování a označení úniků chemických látek uvedených v příloze C a pro usnadnění provádění písmen b) až e). Plán činností má obsahovat tyto položky:

i)

vyhodnocení skutečných a předpokládaných úniků, včetně vytvoření a aktualizace evidence zdrojů a odhadů úniků se zřetelem na kategorie zdrojů uvedené v příloze C,

ii)

vyhodnocení účinnosti zákonů a politik smluvní strany, pokud jde o kontrolu těchto úniků,

iii)

strategie pro splnění závazků tohoto odstavce, berouce v úvahu vyhodnocení v pododstavcích i) a ii),

iv)

kroky pro podporu výchovy a výcviku s ohledem na tyto strategie a uvědomování si jich,

v)

přezkoumání těchto strategií a jejich úspěchů každých pět let z hlediska splnění závazků tohoto odstavce; tato přezkoumání se zahrnou do zpráv předkládaných podle článku 15,

vi)

rozvrh provádění plánu činností, včetně strategií a opatření v něm uvedených;

b)

podpoří používání vhodných, proveditelných a účelných opatření, jimiž může být rychle dosaženo skutečného a významného snížení úrovně úniků nebo odstranění zdroje úniků;

c)

podpoří rozvoj a tam, kde se to zdá být vhodné, bude požadovat použití náhradních nebo upravených materiálů, výrobků a postupů k prevenci vzniku a úniků chemických látek uvedených v příloze C, a to s přihlédnutím k obecným zásadám uvedeným v příloze C pro předcházení a omezování úniků a k pokynům, které mají být přijaty rozhodnutím konference smluvních stran;

d)

podpoří a v souladu s rozvrhem provádění plánu činností bude požadovat použití nejlepších dostupných technik pro nové zdroje v rámci kategorií zdrojů, které smluvní strana uvedla jako spolehlivé pro tuto činnost ve svém plánu činností, zvláště s počátečním zaměřením na kategorie zdrojů uvedené v části II přílohy C. Požadavek na použití nejlepší dostupné techniky pro nové zdroje v kategoriích uvedených v části II této přílohy se zavede postupně, jakmile to bude proveditelné, ale nejpozději do čtyř let po vstupu v platnost této úmluvy pro tuto smluvní stranu. Smluvní strany podpoří pro vyjmenované kategorie použití nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí. Smluvní strany by měly při použití nejlepší dostupné techniky a nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí vycházet z obecných zásad pro preventivní opatření a snížení úniků uvedených v této příloze a pokynů pro nejlepší dostupné techniky a nejlepší postupy šetrné k životnímu prostředí, které mají být přijaty rozhodnutím konference smluvních stran;

e)

v souladu se svým plánem činností podpoří použití nejlepších dostupných technik a nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí:

i)

pro stávající zdroje v rámci kategorií zdrojů uvedených v části II přílohy C a v rámci těch kategorií zdrojů, jak jsou uvedeny v části III přílohy C, a

ii)

pro nové zdroje v rámci těch kategorií zdrojů, jak jsou uvedeny v části III přílohy C, které smluvní strana neoznačila podle pismene d).

Při použití nejlepší dostupné techniky a nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí by smluvní strany měly vzít v úvahu obecné zásady pro preventivní opatření a snížení úniků v příloze C a pokyny pro nejlepší dostupné techniky a nejlepší postupy šetrné k životnímu prostředí, které mají být přijaty rozhodnutím konference smluvních stran;

f)

pro účely tohoto odstavce a přílohy C:

i)

se „nejlepšími dostupnými technikami“ rozumí nejúčinnější a pokročilé stadium vývoje činností a jejich provozních metod, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik k vytváření základu pro stanovení mezních hodnot úniků, jejichž smyslem je předejít únikům a tam, kde to není proveditelné, obecně omezit úniky chemických látek uvedených v části I přílohy C a jejich dopad na životní prostředí jako celek. V tomto směru:

ii)

„techniky“ zahrnují jak používanou technologii, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, stavěno, udržováno, provozováno a vyřazováno z provozu,

iii)

se „dostupnými technikami“ rozumějí takové techniky, které jsou dostupné pro provozovatele a které jsou vyvinuty v rozsahu umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek při zvážení nákladů a výhod, a

iv)

se „nejlepšími“ rozumějí nejúčinnější při dosažení vysoké obecné úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

v)

se „nejlepšími postupy šetrnými k životnímu prostředí“ rozumí používání nejvhodnější kombinace kontrolních opatření a strategií šetrných k životnímu prostředí,

vi)

se „novým zdrojem“ rozumí jakýkoli zdroj, jehož stavba nebo podstatná úprava je zahájena nejméně rok po dni:

a.

vstupu této úmluvy v platnost pro dotčenou smluvní stranu nebo

b.

vstupu v platnost změny přílohy C pro dotčenou smluvní stranu, kde se zdroj stává předmětem ustanovení této úmluvy pouze na základě této změny;

g)

mezní hodnoty úniků nebo provozní normy mohou být použity smluvní stranou pro splnění jejích závazků týkajících se nejlepších dostupných technik podle tohoto odstavce.

Článek 6

Opatření pro omezení nebo odstranění úniků z rezervních zásob a odpadů

1.   Pro zajištění toho, aby rezervní zásoby chemických látek uvedených buď v příloze A, nebo v příloze B nebo rezervní zásoby tyto chemické látky obsahující a odpady, včetně výrobků a zboží, které se následně stávají odpadem a sestávají se, obsahují nebo jsou znečištěné chemickými látkami uvedenými v přílohách A, B nebo C, byly obhospodařovány způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí, každá smluvní strana:

a)

vypracuje příslušné strategie pro identifikaci:

i)

rezervních zásob sestávajících se nebo obsahujících chemické látky uvedené v příloze A nebo příloze B a

ii)

používaných výrobků a zboží a odpadů sestávajících se, obsahujících nebo znečištěných chemickými látkami uvedenými v přílohách A, B nebo C;

b)

identifikuje, s cílem širšího využití, rezervní zásoby sestávající se nebo obsahující chemické látky uvedené buď v příloze A, nebo v příloze B na základě strategií odpovídajících pismenu a);

c)

provozuje rezervní zásoby vhodným, bezpečným, účinným a z hlediska životního prostředí správným způsobem. Rezervní zásoby chemických látek uvedených buď v příloze A, nebo v příloze B potom, kdy již není povoleno, aby byly dále používány podle kterékoli zvláštní výjimky uvedené v příloze A nebo podle kterékoli zvláštní výjimky nebo přijatelného účelu uvedených v příloze B, kromě rezervních zásob, na které se vztahuje povolení, aby byly vyváženy podle čl. 3 odst. 2, jsou považovány za odpad a nakládá se s nimi ve smyslu písmene d);

d)

učiní patřičná opatření, aby takovéto odpady, včetně výrobků a zboží, které se stávají následně odpadem:

i)

byly zpracovávány, shromažďovány, přepravovány a skladovány způsobem vyhovujícím životnímu prostředí,

ii)

byly odstraňovány takovým způsobem, že obsah perzistentních organických znečišťujících látek je odbourán nebo nevratně přeměněn na takové látky, které nevykazují vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek, nebo aby byly odstraňovány jiným způsobem šetrným k životnímu prostředí, pokud zničení nebo nevratná přeměna nepředstavují z hlediska životního prostředí přednostní řešení nebo jestliže obsah perzistentních organických znečišťujících látek je nízký, přičemž je třeba vycházet z mezinárodních pravidel, norem a pokynů, včetně těch, které mohou být vytvořeny na základě odstavce 2, a příslušných globálních a regionálních režimů řídících nakládání s nebezpečnými odpady,

iii)

nebyly odstraňovány metodami, které by mohly vést k obnově, recyklaci, rekultivaci, přímému opětovnému použití nebo alternativnímu použití perzistentních organických znečišťujících látek, a

iv)

byly vyváženy přes hranice států pouze při dodržování příslušných mezinárodních pravidel, norem a pokynů;

e)

vyvine úsilí k vytvoření vhodné strategie pro identifikaci míst znečištěných chemickými látkami uvedenými v přílohách A, B nebo C; jestliže se provádí asanace takovýchto míst, musí být prováděna způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2.   Konference smluvních stran úzce spolupracuje s příslušnými orgány Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, aby mimo jiné:

a)

byly stanoveny úrovně pro zneškodňování nebo nevratnou přeměnu látek, jimiž se prokáže, že nejsou vykazovány charakteristiky perzistentních organických znečišťujících látek vymezené v odstavci 1 přílohy D;

b)

bylo určeno, které shora zmíněné metody zneškodňování jsou považovány za šetrné k životnímu prostředí, a

c)

byly v případě potřeby stanoveny úrovně koncentrací chemický látek uvedených v přílohách A, B a C za účelem určení nízkého obsahu perzistentních organických znečišťujících látek uvedeného v odst. 1 písm. d) pododstavci ii).

Článek 7

Prováděcí plány

1.   Každá smluvní strana:

a)

vytvoří a vynasnaží se zavést prováděcí plán k plnění svých závazků v rámci této úmluvy;

b)

předloží svůj prováděcí plán konferenci smluvních stran do dvou let ode dne, kdy pro ni tato úmluva vstoupí v platnost, a

c)

pravidelně přezkoumá a provede v případě potřeby aktualizaci svého prováděcího plánu, a to způsobem stanoveným rozhodnutím konference smluvních stran.

2.   Smluvní strany spolupracují v případě potřeby přímo nebo prostřednictvím globálních, regionálních nebo subregionálních organizací a konzultují s dalšími vnitrostátními zúčastněnými stranami, včetně ženských organizací a skupin zapojených do problematiky zdraví dětí, s cílem zjednodušit vytváření, uplatňování a aktualizaci svých prováděcích plánů.

3.   Smluvní strany se vynasnaží využít a v případě potřeby vytvořit prostředky pro začlenění vnitrostátních prováděcích plánů pro perzistentní organické znečišťující látky do svých strategií udržitelného rozvoje.

Článek 8

Zařazení chemických látek do příloh A, B a C

1.   Smluvní strana může předložit sekretariátu návrh na zařazení chemické látky do příloh A, B a nebo C. Návrh obsahuje informaci stanovenou v příloze D. Při vypracování návrhu mohou smluvní straně pomáhat ostatní smluvní strany nebo sekretariát.

2.   Sekretariát ověří, zda návrh obsahuje informace stanovené v příloze D. Jestliže sekretariát usoudí, že návrh obsahuje informace takto stanovené, postoupí návrh Výboru pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek.

3.   Výbor prozkoumá návrh a pružným a průhledným způsobem použije kontrolní kritéria stanovená v příloze D, přičemž zváží všechny poskytnuté informace komplexním a vyváženým způsobem.

4.   Jestliže výbor rozhodne, že:

a)

hodnotící kritéria byla splněna, učiní prostřednictvím sekretariátu návrh a zprostředkuje vyhodnocení výboru všem smluvním stranám a pozorovatelům a vyzve je k předání informací stanovených v příloze E, nebo

b)

hodnotící kritéria nebyla splněna, informuje prostřednictvím sekretariátu všechny smluvní strany a pozorovatele a učiní návrh a zpřístupní vyhodnocení výboru všem smluvním stranám a návrh odloží.

5.   Kterákoli smluvní strana může opětovně předložit výboru návrh, který byl výborem odložen podle odstavce 4. Opětovné předložení může obsahovat jakékoli zájmy smluvní strany a rovněž odůvodnění pro dodatečné posouzení výborem. Jestliže výbor ve smyslu postupu návrh opět odloží, smluvní strana může vyžadovat rozhodnutí výboru a konference smluvních stran zváží tuto záležitost na svém příštím zasedání. Konference smluvních stran může na základě hodnotících kritérií v příloze D a s ohledem na vyhodnocení výboru a všechny dodatečné informace poskytnuté smluvní stranou nebo pozorovatelem rozhodnout, že návrh by měl být projednán.

6.   Když výbor rozhodl, že hodnotící kritéria byla splněna, nebo konference smluvních stran rozhodla, že návrh má být projednán, výbor opětovně přezkoumá návrh, přičemž vezme v úvahu všechny závažné dodatečně obdržené informace a připraví návrh profilu rizika v souladu s přílohou E. Tento návrh zprostředkuje prostřednictvím sekretariátu všem smluvním stranám a pozorovatelům, shromáždí od nich technické připomínky a po jejich zvážení dokončí profil rizika.

7.   Jestliže, na základě profilu rizika provedeného v souladu s přílohou E, výbor rozhodne, že:

a)

chemická látka pravděpodobně způsobí jako výsledek svého rozsáhlého přenosu v životním prostředí význačné nepříznivé vlivy na lidské zdraví nebo na životní prostředí, a to takové, že globální opatření má své opodstatnění, návrh se projedná. Nedostatek úplné vědecké jistoty nebrání tomu, aby byl návrh projednán. Výbor si prostřednictvím sekretariátu vyžádá informace od všech smluvních stran a pozorovatelů, které se týkají úvah vymezených v příloze F. Potom připraví vyhodnocení rizik, které obsahuje analýzu možných kontrolních opatření pro chemickou látku v souladu s touto přílohou, nebo

b)

návrh nebude projednán, pak zpřístupní prostřednictvím sekretariátu všem smluvním stranám a pozorovatelům profil rizika a návrh odloží.

8.   Pro každý odložený návrh podle odst. 7 písm. b) může smluvní strana požadovat, aby konference smluvních stran zvážila možnost nařídit výboru, aby si vyžádal od navrhující smluvní strany a ostatních smluvních stran dodatečné informace, a to do uplynutí jednoho roku. Po této době a na základě všech obdržených informací výbor znovu zváží návrh podle odstavce 6 s tím, že přednost rozhodnout má konference smluvních stran. Jestliže výbor podle tohoto postupu návrh opět odloží, smluvní strana může vyžadovat rozhodnutí výboru a konference smluvních stran zváží tento problém na svém příštím zasedání. Konference smluvních stran může na základě profilu rizika připraveného v souladu s přílohou E a s ohledem na vyhodnocení výboru a všech dodatečných informací poskytnutých kteroukoli smluvní stranou nebo provozovatelem rozhodnout, že návrh by měl být projednán. Jestliže konference smluvních stran rozhodne, že návrh bude projednán, výbor připraví vyhodnocení rizik.

9.   Výbor doporučí na základě profilu rizika podle odstavce 6 a vyhodnocení rizik podle odst. 7 písm. a) nebo odstavce 8, zda chemická látka má být konferencí smluvních stran vzata v úvahu pro zařazení do příloh A, B nebo C. Konference smluvních stran se zřetelem na doporučení výboru a se zvážením veškeré vědecké nejistoty rozhodne z hlediska bezpečnosti, zda zařadit chemickou látku do příloh A, B nebo C a vymezit pro ni příslušná kontrolní opatření.

Článek 9

Výměna informací

1.   Každá smluvní strana umožní nebo provede výměnu informací týkajících se:

a)

snížení nebo odstranění výroby, použití a úniků perzistentních organických znečišťujících látek a

b)

alternativ za perzistentní organické znečišťující látky, včetně informací týkajících se jejich rizik a rovněž ekonomických a sociálních nákladů na ně.

2.   Smluvní strany si vymění informace podle odstavce 1 přímo nebo prostřednictvím sekretariátu.

3.   Každá smluvní strana určí národní kontaktní místo pro výměnu těchto informací.

4.   Sekretariát poslouží jako středisko výměny informací o perzistentních organických znečišťujících látek, včetně informací poskytovaných smluvními stranami, mezivládními organizacemi a nevládními organizacemi.

5.   Pro účely této úmluvy se informace o zdraví a bezpečnosti lidí a o životním prostředí nepovažují za tajné. Smluvní strany, které si vyměňují jiné informace podle této úmluvy, chrání jakékoli tajné informace tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno.

Článek 10

Veřejné informace, osvěta a vzdělávání

1.   Každá smluvní strana v rámci svých možností prosazuje a usnadňuje:

a)

osvětu svých tvůrců politik a těch, kdo přijímají rozhodnutí týkající se perzistentních organických znečišťujících látek;

b)

zveřejňování všech dostupných informací o perzistentních organických znečišťujících látkách, berouc v úvahu čl. 9 odst. 5;

c)

vytváření a zavádění vzdělávacích a osvětových programů pro veřejnost, které se týkají perzistentních organických znečišťujících látek, jejich vlivů na zdraví a životní prostředí i jejich alternativ, zvláště se zaměřením na ženy, děti a na méně vzdělané;

d)

účast veřejnosti při řešení problematiky perzistentních organických znečišťujících látek a jejich vlivů na zdraví a životní prostředí a při rozvíjení přiměřených odpovědností, včetně příležitostí pro poskytování vstupních dat na vnitrostátní úrovni, pokud jde o provádění této úmluvy;

e)

vyškolení pracovníků, vědeckých pracovníků, vzdělavatelů a technického a řídícího personálu;

f)

vytváření a výměnu materiálů týkajících se vzdělávání a osvěty na vnitrostátní a mezinárodní úrovni a

g)

vytváření a uplatňování vzdělávacích a školicích programů na vnitrostátní a mezinárodní úrovní.

2.   Každá smluvní strana zajistí v rámci svých možností, aby veřejnost měla přístup k veřejným informacím podle odstavce 1 a aby tyto informace byly aktualizovány.

3.   Každá smluvní strana podpoří v rámci svých možností průmysl a profesní uživatele při prosazování a podporování ustanovení týkajících se informací podle odstavce 1 na vnitrostátní úrovni a rovněž na příslušných subregionálních, regionálních a globálních úrovních.

4.   Při poskytování informací o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich alternativách mohou smluvní strany použít bezpečnostní listy, zprávy, hromadné sdělovací prostředky nebo jiné komunikační prostředky a mohou zakládat informační střediska na vnitrostátních a regionálních úrovních.

5.   Každá smluvní strana vezme v úvahu vyvíjející se mechanismy, jako jsou seznamy úniků a přenosů znečišťujících látek, pro sběr a rozšiřování informací o odhadech ročních množství chemických látek uvedených v přílohách A, B nebo C, které unikají do prostředí nebo jsou zneškodněny.

Článek 11

Výzkum, vývoj a monitorování

1.   Smluvní strany podpoří nebo podniknou v rámci svých možností na vnitrostátní a mezinárodní úrovni příslušný výzkum, vývoj, monitorování a spolupráci týkající se perzistentních organických znečišťujících látek a tam, kde je to vhodné, i jejich alternativ a látek, které mohou být mezi perzistentní organické znečišťující látky zařazeny, včetně jejich:

a)

zdrojů a úniků do životního prostředí;

b)

přítomnosti, úrovní a vývojů v lidském organismu a životním prostředí;

c)

přenosu v životním prostředí, osudu a přeměn;

d)

vlivu na lidské zdraví a životní prostředí;

e)

sociálněekonomického a kulturního dopadu;

f)

snížení úniku nebo odstranění a

g)

sladění metodologií pro pořizování soupisů vznikajících zdrojů a analytických technik pro měření úniků.

2.   Při provádění činností podle odstavce 1 smluvní strany v rámci svých možností:

a)

podpoří a dále rozvinou v případě potřeby mezinárodní programy, sítě a organizace zaměřené na stanovení, provádění, hodnocení a financování výzkumu, sběr údajů a monitorování, s přihlédnutím k nutnosti minimalizovat zdvojení tohoto úsilí;

b)

podpoří vnitrostátní a mezinárodní úsilí o posílení národních vědeckých a technických výzkumných schopností, zvláště v rozvojových zemích a zemích s přechodnou ekonomikou, a prosadí přístup k údajům a analýzám a jejich výměnu;

c)

vezmou v úvahu zájmy a potřeby rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, zvláště v oblasti finančních a technických zdrojů, a zahájí spolupráci na zlepšování jejich schopností účastnit se úsilí podle pismen a) a b);

d)

podniknou výzkumné práce zaměřené na zmírnění vlivů perzistentních organických znečišťujících látek na zdravou reprodukci;

e)

zpřístupní veřejnosti výsledky svých výzkumných, vývojových činností a monitorování podle tohoto odstavce včas a pravidelně a

f)

podpoří nebo zahájí spolupráci týkající se shromažďování a udržování informací vznikajících při výzkumu, vývoji a monitorování.

Článek 12

Technická pomoc

1.   Smluvní strany uznávají, že vykonávání včasné a vhodné technické pomoci, která odpovídá požadavkům smluvních stran rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, má podstatný význam pro úspěšné provádění této úmluvy.

2.   Smluvní strany zahájí spolupráci, aby poskytly včasnou a vhodnou technickou pomoc smluvním stranám rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, a pomohou jim, s ohledem na jejich individuální potřeby, při rozvíjení a posilování jejich kapacit pro plnění závazků vyplývajících z této úmluvy.

3.   V tomto smyslu technická pomoc, která má být poskytnuta smluvními stranami rozvinutých zemí a jinými smluvními stranami v souladu s jejich možnostmi, zahrnuje jak vhodnou, tak vzájemně odsouhlasenou technickou pomoc při vybudování kapacity pro plnění závazků vyplývajících z této úmluvy. Další zásady v tomto smyslu budou poskytnuty konferencí smluvních stran.

4.   Smluvní strany vytvoří v případě potřeby ustanovení za účelem zajištění technické pomoci a podpory přenosu technologie do smluvních stran rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, které se týkají provádění této úmluvy. Tato ustanovení zahrnují regionální a subregionální střediska pro vybudování kapacity a přenos technologie pro pomoc smluvním stranám rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, aby mohly splnit své závazky v rámci této úmluvy. Další zásady v tomto směru budou poskytnuty konferencí smluvních stran.

5.   Smluvní strany v souladu s tímto článkem plně přihlédnou ve svých činnostech, pokud jde o technickou pomoc, ke zvláštním potřebám a zvláštní situaci nejméně ekonomicky rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států.

Článek 13

Finanční zdroje a mechanismy

1.   Každá smluvní strana se zavazuje zajistit, v rámci svých možností a v souladu se svými vnitrostátními činnostmi, prioritami a programy, finanční podporu a stimuly s ohledem na tyto vnitrostátní plány, které jsou určeny pro dosažení cílů této úmluvy.

2.   Podle dohody mezi přijímající smluvní stranou a subjektem, který se účastní mechanismu popsaného v odstavci 6, zajistí smluvní strany rozvinutých zemí nové a dodatečné finanční zdroje, aby umožnily smluvním stranám rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, které plní své závazky v rámci této úmluvy, plně se vyrovnat s odsouhlasenými vzrůstajícími náklady na prováděcí opatření. Ostatní smluvní strany mohou zajišťovat tyto zdroje také, a to na dobrovolném základě a v souladu se svými možnostmi. Mělo by se podporovat rovněž přispívání z jiných zdrojů. Při plnění těchto závazků se rovněž přihlédne k potřebě přiměřenosti, prozíravosti, včasného toku prostředků a míře zatížení, kterou sdílejí přispívající smluvní strany.

3.   Smluvní strany rozvinutých zemí a ostatní smluvní strany, v souladu se svými možnostmi a svými vnitrostátními plány, prioritami a programy, a smluvní strany rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, využívající finanční zdroje, mohou rovněž zajišťovat pomoc při provádění úmluvy prostřednictvím dvoustranných, regionálních a mnohostranných zdrojů a kanálů.

4.   Rozsah, v jakém budou smluvní strany rozvojových zemí účinně plnit své závazky v rámci úmluvy, bude záviset na tom, jak účinně budou plnit smluvní strany rozvinutých zemí své závazky v rámci úmluvy, které se týkají finančních zdrojů, technické pomoci a přenosu technologií. Skutečnost, že udržitelný ekonomický a sociální rozvoj a vymýcení chudoby je prvořadou prioritou smluvních stran rozvojových zemí, bude plně zohledněna a bude brán zřetel na nutnost ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

5.   Smluvní strany zohlední zvláštní potřeby a zvláštní situaci nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních států ve svých rozhodnutích týkajících se financování.

6.   Stanoví se mechanismus, který na základě grantu nebo úlev zajistí přiměřené a udržitelné finanční zdroje pro smluvní strany rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, které jim mají pomoci při provádění úmluvy. Pro účely této úmluvy se mechanismus provádí z pověření a v případě potřeby pod dohledem konference smluvních stran a je konferenci smluvních stran odpovědný. Jeho provoz bude svěřen jednomu nebo více subjektům, včetně stávajících mezinárodních subjektů, pokud by tak konference smluvních stran rozhodla. Mechanismus může rovněž zahrnovat jiné subjekty poskytující mnohostrannou, regionální a dvoustrannou finanční a technickou pomoc. Příspěvky k mechanismu jsou nad rámec ostatních finančních převodů pro smluvní strany rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou a v souladu s tím, jak je uvedeno v odstavci 2.

7.   Konference smluvních stran podle cílů této úmluvy a odstavce 6 přijme na svém prvním zasedání příslušné zásady pro zajištění mechanismu a schválí subjekt nebo subjekty zúčastňující se finančního mechanismu uspořádaného tak, aby byl účinný. Zásady se mimo jiné zaměří na:

a)

stanovení politiky, strategie a programových priorit a rovněž jasných a podrobných kritérií a pokynů s ohledem na vhodnost přístupu k finančním zdrojům a jejich využití, včetně pravidelného sledování a vyhodnocování tohoto využití;

b)

ustanovení o předávání pravidelných zpráv ze strany subjektu nebo subjektů konferenci smluvních stran o přiměřenosti a udržitelnosti financování činností týkajících se provádění této úmluvy;

c)

podporu přístupů, mechanismů a dohod pro financování z více zdrojů;

d)

metody, jak určovat jasným a prokazatelným způsobem množství financí potřebných a dostupných pro provádění úmluvy, přičemž je třeba mít na mysli, že odstraňování perzistentních organických znečišťujících látek by mohlo vyžadovat trvalé financování, a podmínky, za kterých bude tato částka pravidelně znovu posuzována, a

e)

metody umožňující smluvním stranám zainteresovaným na pomoci posoudit a získat informace o dostupných zdrojích financování a o způsobech financování k usnadnění vzájemné koordinace.

8.   Konference smluvních stran přezkoumá, nejpozději na svém druhém zasedání a dále pak pravidelně, účinnost mechanismu vytvořeného podle tohoto článku, jeho schopnost vyhovět měnícím se potřebám smluvních stran rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, dále kritéria a zásady podle odstavce 7, úroveň financování a rovněž účinnost výkonu institucionálních subjektů, kterým bylo svěřeno provozování finančního mechanismu. Bude-li to třeba, učiní na základě těchto přezkumů příslušné kroky pro zlepšení účinnosti mechanismu a pomocí doporučení a zásad k opatřením zajistí přiměřené a udržitelné financování v souladu s potřebami smluvních stran.

Článek 14

Prozatímní finanční uspořádání

Institucionální struktura Globálního fondu pro životní prostředí, pracující v souladu s Listinou o ustavení restrukturalizovaného Globálního fondu pro životní prostředí, bude prozatímně hlavním subjektem pověřeným provozem finančního mechanismu podle článku 13 pro období mezi dnem vstupu úmluvy v platnost a prvním zasedáním konference smluvních stran nebo až do té doby, než konference smluvních stran rozhodne, která institucionální struktura bude určena podle článku 13. Institucionální struktura Globálního fondu pro životní prostředí by měla plnit tuto funkci pomocí provozních opatření týkajících se speciálně perzistentních organických znečišťujících látek s vědomím toho, že nové uspořádání v této oblasti může být potřebné.

Článek 15

Podávání zpráv

1.   Každá smluvní strana podává zprávu konferenci smluvních stran o opatřeních, učiněných pro provádění ustanovení této úmluvy, a o účinnosti těchto opatření při dosahování cílů úmluvy.

2.   Každá smluvní strana poskytne sekretariátu:

a)

statistické údaje o celkovém množství výroby, dovozu a vývozu každé z chemických látek uvedených v příloze A a příloze B nebo kvalifikovaný odhad těchto údajů a

b)

v co nejširším rozsahu seznam států, ze kterých je každá z těchto látek dovážena, a seznam států, do nichž je každá z těchto látek vyvážena.

3.   Toto podávání zpráv probíhá v časových intervalech a způsobem, které určí konference smluvních stran na svém prvním zasedání.

Článek 16

Vyhodnocení účinnosti

1.   Čtyři roky po dni vstupu této úmluvy v platnost a dále v opakujících se intervalech, které stanoví konference smluvních stran, konference vyhodnotí účinnost této úmluvy.

2.   S cílem usnadnit toto vyhodnocování, konference smluvních stran dá na svém prvním zasedání podnět k vytvoření opatření, která by jí poskytla srovnatelné údaje o sledování přítomnosti chemických látek uvedených v přílohách A, B a C a rovněž o jejich přenosu v regionálním a globálním životním prostředí. Tato opatření:

a)

by měla být prováděna smluvními stranami v případě potřeby na regionálním základě, v souladu s jejich technickými a finančními možnostmi, za použití stávajících monitorovacích programů a mechanismů a s cílem rozšířit a podpořit harmonizaci přístupů;

b)

mohou být, kde to bude nutné, doplněna s ohledem na rozdíly mezi regiony a jejich možnosti pro zavádění monitorovacích činností a

c)

zahrnují zprávy pro konferenci smluvních stran o výsledcích monitorovacích činností na regionální a globální úrovni v intervalech určených konferencí smluvních stran.

3.   Vyhodnocení popsané v odstavci 1 se provede na základě dostupných vědeckých, technických, ekonomických informací a informací o životním prostředí, včetně:

a)

zpráv a jiných informací získaných monitorováním podle odstavce 2;

b)

vnitrostátních zpráv předkládaných podle článku 15 a

c)

informací o nedodržování úmluvy, poskytovaných na základě postupů stanovených článkem 17.

Článek 17

Nedodržování úmluvy

Jakmile to bude možné, konference smluvních stran vypracuje a schválí postupy a institucionální mechanismy pro stanovení nedodržování ustanovení této úmluvy a pro jednání se smluvními stranami, u nichž bylo nedodržování zjištěno.

Článek 18

Urovnávání sporů

1.   Smluvní strany urovnají všechny spory mezi nimi týkající se výkladu nebo provádění této úmluvy jednáním nebo jinými smírnými prostředky podle své vlastní volby.

2.   Při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této úmluvě nebo kdykoli potom může smluvní strana, která není organizací regionální hospodářské integrace, prohlásit písemnou listinou předanou depozitáři, že vzhledem k jakýmkoli sporům týkajícím se výkladu nebo provádění této úmluvy uznává jeden nebo oba z následujících prostředků urovnání sporů jako závazný ve vztahu k jakékoli jiné smluvní straně, která přijala stejnou povinnost:

a)

rozhodčí řízení v souladu s postupy, které přijme konference smluvních stran formou přílohy, jak nejdříve to bude možné;

b)

předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

3.   Smluvní strana, která je organizací regionální hospodářské integrace, může učinit prohlášení s podobným účinkem týkající se rozhodčího řízení v souladu s postupem uvedeným v odst. 2 písm. a).

4.   Prohlášení učiněné podle odstavce 2 nebo odstavce 3 zůstává v platnosti, dokud neskončí jeho platnost v souladu s jeho podmínkami nebo do uplynutí tří měsíců poté, kdy bylo písemné oznámení o jeho odvolání uloženo u depozitáře.

5.   Skončení platnosti prohlášení, oznámení o jeho odvolání nebo nové prohlášení neovlivní žádným způsobem řízení dosud projednávané před rozhodčím soudem nebo před Mezinárodním soudním dvorem, pokud se strany sporu nedohodnou jinak.

6.   Jestliže strany sporu nepřijaly stejný prostředek urovnání sporu podle odstavce 2 a jestliže nebyly schopny urovnat svůj spor během dvanácti měsíců následujících od oznámení jednou stranou straně druhé, že mezi nimi existuje spor, pak je spor postoupen smírčí komisi na žádost kterékoli ze stran sporu. Smírčí komise předloží zprávu s doporučeními. Dodatečné postupy týkající se smírčí komise jsou obsahem přílohy, která bude přijata konferencí smluvních stran nejpozději na jejím druhém zasedání.

Článek 19

Konference smluvních stran

1.   Zřizuje se konference smluvních stran.

2.   První zasedání konference smluvních stran svolá výkonný ředitel Programu Organizace spojených národů pro životního prostředí nejpozději do jednoho roku po vstupu této úmluvy v platnost. Řádná zasedání konference smluvních stran se budou dále konat v pravidelných intervalech, o nichž rozhodne konference.

3.   Mimořádná zasedání konference smluvních stran se budou konat v jiných termínech, které může konference považovat za nezbytné, nebo na písemnou žádost kterékoli smluvní strany za předpokladu, že žádost podpoří alespoň jedna třetina smluvních stran.

4.   Konference smluvních stran na svém prvním zasedání konsensem schválí a přijme jednací řád a finanční pravidla pro sebe a pomocné orgány a rovněž finanční pravidla pro řízení práce sekretariátu.

5.   Konference smluvních stran pravidelně přezkoumá provádění této úmluvy. Vykonává funkce, které jí byly přiděleny úmluvou a k dosažení toho:

a)

zřizuje podle požadavků odstavce 6 pomocné orgány, které se jeví jako nezbytné pro provádění úmluvy;

b)

spolupracuje v případě potřeby s příslušnými mezinárodními organizacemi a mezivládními a nevládními subjekty a

c)

pravidelně přezkoumá všechny informace dostupné smluvním stranám podle článku 15, včetně zvažování účinnosti čl. 3 odst. 2 písm. b) pododstavce iii);

d)

zvažuje a přijímá všechna doplňková opatření, která mohou být nezbytná pro dosažení cílů úmluvy.

6.   Konference smluvních stran na svém prvním zasedání zřídí pomocný orgán nazvaný Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek za účelem vykonávání funkcí, které jsou pro tento výbor stanoveny úmluvou. Vzhledem k tomu:

a)

jsou členové Výboru pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek jmenováni konferencí smluvních stran. Výbor se skládá z expertů pro hodnocení chemických látek nebo pro řízení, kteří jsou jmenováni vládou. Členové výboru jsou jmenováni na základě rovnoměrného zeměpisného rozdělení;

b)

konference smluvních stran rozhodne o mandátu, organizaci a činnosti výboru a

c)

výbor vyvine veškeré úsilí, aby jeho doporučení byla přijata konsensem. Jestliže veškeré úsilí o dosažení konsensu bylo vyčerpáno a konsensu nebylo dosaženo, pak se takové doporučení přijímá, jako poslední možnost, dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a hlasujících členů.

7.   Konference smluvních stran na svém třetím zasedání zhodnotí pokračující potřebu postupu obsaženého v čl. 3 odst. 2 písm. b), včetně zvážení jeho účinnosti.

8.   Organizace spojených národů, její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro atomovou energii a rovněž jakýkoli stát, který není smluvní stranou této úmluvy, může být zastoupen na zasedáních konference smluvních stran jako pozorovatel. Jakýkoli orgán nebo agentura bez ohledu na to, zda vnitrostátní nebo mezinárodní, vládní nebo nevládní, který/á je kompetentní v záležitostech upravených touto úmluvou a který/á informoval/a sekretariát o přání být zastoupen/a na zasedání konference smluvních stran jako pozorovatel, může být přijat/a, pokud proti tomu nevznese námitku alespoň jedna třetina přítomných smluvních stran. Přijetí a účast pozorovatelů je předmětem jednacího řádu přijatého konferencí smluvních stran.

Článek 20

Sekretariát

1.   Zřizuje se sekretariát.

2.   Funkce sekretariátu jsou:

a)

organizovat zasedání konference smluvních stran a jejich pomocných orgánů a poskytovat jim požadované služby;

b)

podporovat na požádání smluvní strany, zvláště smluvní strany rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, při provádění úmluvy;

c)

zajišťovat nezbytnou koordinaci se sekretariáty ostatních příslušných mezinárodních orgánů;

d)

připravovat a zpřístupňovat smluvním stranám periodické zprávy založené na informacích obdržených podle článku 15 a dalších dostupných informacích;

e)

vstupovat pod celkovým dohledem konference smluvních stran do takových správních a smluvních ujednání, která mohou být nezbytná pro účinné vykonávání jeho funkcí, a

f)

vykonávat další funkce sekretariátu stanovené v této úmluvě a dále takové ostatní funkce, které mohou být stanoveny konferencí smluvních stran.

3.   Funkce sekretariátu v rámci této úmluvy vykonává výkonný ředitel Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí, pokud konference smluvních stran nerozhodne tříčtvrtinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran pověřit funkcemi sekretariátu jednu nebo více mezinárodních organizací.

Článek 21

Změny úmluvy

1.   Změny úmluvy mohou být navrženy kteroukoli smluvní stranou.

2.   Změny úmluvy se přijímají na zasedání konference smluvních stran. Text každé navrhované změny sdělí sekretariát smluvním stranám alespoň šest měsíců před zasedáním, na němž se má rozhodnout o jejím přijetí. Sekretariát rovněž sdělí navrhované změny signatářům této úmluvy a pro informaci též depozitáři.

3.   Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby bylo dosaženo dohody ve věci kterékoli navrhované změny konsensem. Jestliže veškeré úsilí o konsensus bylo vyčerpáno a nebylo dosaženo dohody, změna se jako poslední možnost přijme tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných a hlasujících smluvních stran.

4.   Změny sdělí depozitář všem smluvním stranám za účelem jejich ratifikace, přijetí nebo schválení.

5.   Ratifikace, přijetí nebo schválení změny se písemně oznámí depozitáři. Změna přijatá v souladu s odstavcem 3 vstoupí v platnost pro smluvní strany, které ji přijaly, devadesátým dnem po dni uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení alespoň třemi čtvrtinami smluvních stran. Poté změna vstoupí v platnost pro všechny ostatní smluvní strany devadesátým dnem po dni, kdy smluvní strany uložily své listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení změn.

Článek 22

Přijetí a změna příloh

1.   Přílohy úmluvy tvoří její nedílnou součást, a není-li výslovně stanoveno jinak, odkaz na tuto úmluvu je současně odkazem na její přílohy.

2.   Dodatečné přílohy se omezují na procedurální, vědecké, technické nebo správní záležitosti.

3.   Pro návrh, přijetí a vstup v platnost dodatečných příloh úmluvy se použije tento postup:

a)

dodatečné přílohy se navrhují a přijímají podle postupu stanoveného v čl. 21 odst. 1, 2 a 3;

b)

smluvní strana, která není schopna přijmout dodatečnou přílohu, oznámí tento fakt depozitáři písemně do jednoho roku ode dne sdělení o přijetí dodatečné přílohy depozitářem. Depozitář neprodleně vyrozumí všechny smluvní strany, že takové oznámení obdržel. Smluvní strana může kdykoli stáhnout předcházející oznámení o nepřijetí dodatečné přílohy a tato příloha potom vstoupí pro tuto smluvní stranu v platnost podle pismene c) a

c)

po uplynutí jednoho roku ode dne sdělení, že depozitář přijal dodatečné přílohy, tato příloha vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany, které nepředložily oznámení v souladu s ustanoveními pismene b).

4.   Návrh, přijetí a vstup v platnost změn příloh A, B nebo C podléhají stejným postupům, jako jsou postupy pro návrh, přijetí a vstup v platnost dodatečných příloh této úmluvy, s výjimkou toho, kdy změna příloh A, B nebo C nevstoupí v platnost pro smluvní stranu, která učinila prohlášení týkající se změny těchto příloh v souladu s čl. 25 odst. 4. V tomto případě každá taková změna vstupuje v platnost pro tuto smluvní stranu devadesátým dnem po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně u depozitáře.

5.   Pro navrhování, přijímání a vstup v platnost změn příloh D, E nebo F se použije tento postup:

a)

změny se navrhují podle postupu v čl. 21 odst. 1 a 2;

b)

smluvní strany rozhodnou o změně příloh D, E nebo F konsensem a

c)

rozhodnutí změnit přílohy D, E nebo F neprodleně sdělí smluvním stranám depozitář. Změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dnem, který bude stanoven v rozhodnutí.

6.   Jestliže se dodatečná příloha nebo změna přílohy týká změny této úmluvy, tak tato dodatečná příloha nebo změna nevstoupí v platnost, dokud nevstoupí v platnost změna úmluvy.

Článek 23

Hlasovací právo

1.   Každá smluvní strana úmluvy má jeden hlas, s výjimkou stanovenou v odstavci 2.

2.   Organizace regionální hospodářské integrace vykonává, v záležitostech svého pověření, své hlasovací právo s počtem hlasů, rovnajícím se počtu jejích členských států, které jsou smluvními stranami této úmluvy. Taková organizace neuplatňuje své hlasovací právo, jestliže některý z jejích členských států uplatní své hlasovací právo, a naopak.

Článek 24

Podpis

Úmluva je otevřena k podpisu všemi státy a organizacemi regionální hospodářské integrace ve Stockholmu dne 23. května 2001 a v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 24. května 2001 do 22. května 2002.

Článek 25

Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení

1.   Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a organizacemi regionální hospodářské integrace. Bude otevřena pro přistoupení států a organizací regionální hospodářské integrace den poté, kdy je uzavřena pro podpis. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení budou uloženy u depozitáře.

2.   Každá organizace regionální hospodářské spolupráce, která se stane smluvní stranou úmluvy, aniž by některý z jejích členských států byl smluvní stranou, je vázána všemi povinnostmi podle úmluvy. V případě organizací, kdy jeden nebo více jejích členských států je smluvní stranou této úmluvy, organizace a její členské státy rozhodnou o své příslušné odpovědnosti za plnění svých závazků podle této úmluvy. V takových případech organizace a členské státy nejsou oprávněny uplatňovat práva podle úmluvy souběžně.

3.   Ve své listině o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení uvede organizace regionální hospodářské integrace rozsah svých pravomocí vzhledem k záležitostem upraveným úmluvou. Každá taková organizace také informuje v rozsahu své příslušnosti depozitáře, který obratem informuje ostatní smluvní strany o všech podstatných změnách.

4.   Ve své listině o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení může kterákoli smluvní strana prohlásit, že vzhledem k tomuto pro ni vstupuje kterákoli změna příloh A, B nebo C v platnost pouze po uložení její listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek 26

Vstup v platnost

1.   Tato úmluva vstupuje v platnost devadesátým dnem po dni uložení padesáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

2.   Pro každý stát nebo organizaci regionální hospodářské integrace, který/á ratifikuje, přijme nebo schválí úmluvu nebo k ní přistoupí po uložení padesáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstupuje úmluva v platnost devadesátým dnem po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení tímto státem nebo organizací regionální hospodářské integrace.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací regionální hospodářské integrace nepovažuje za dodatečnou k listinám uloženým členskými státy této organizace.

Článek 27

Výhrady

K úmluvě se nemohou uplatnit žádné výhrady.

Článek 28

Odstoupení

1.   V kterýkoli okamžik po uplynutí tří let ode dne vstupu úmluvy v platnost pro určitou smluvní stranu, tato smluvní strana může od úmluvy odstoupit, když to písemně oznámí depozitáři.

2.   Každé takové odstoupení vstupuje v platnost jeden rok ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení o odstoupení, nebo k pozdějšímu datu, které může být stanoveno v oznámení o odstoupení.

Článek 29

Depozitář

Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 30

Platná znění

Prvopis této úmluvy, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, je uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci řádně za tímto účelem zplnomocnění k této úmluvě své podpisy.

Ve Stockholmu dvacátého druhého května roku dva tisíce jedna.

PŘÍLOHA A

ODSTRAŇOVÁNÍ

Část I

Chemická látka

Činnost

Zvláštní výjimka

aldrin*

č. CAS: 309-00-2

výroba

žádná

 

použití

místní ektoparasiticid

insekticid

chlordan*

č. CAS: 57-74-9

výroba

povolena smluvním stranám vedeným v registru

 

použití

místní ektoparasiticid

insekticid

termiticid

termiticid ve stavbách a v hrázích

termiticid v komunikacích

přísada v překližkářských lepidlech

dieldrin*

č. CAS: 60-57-1

výroba

žádná

 

použití

v zemědělských provozech

endrin*

č. CAS: 72-20-8

výroba

žádná

 

použití

žádné

heptachlor*

č. CAS: 76-44-8

výroba

žádná

 

použití

termiticid

termiticid v konstrukcích domů

termiticid (podzemní)

úprava, zpracování dřeva

při použití v podzemních kabelových kobkách

hexachlorbenzen

č. CAS: 118-74-1

výroba

povolena smluvním stranám uvedeným v registru

 

použití

meziprodukt

rozpouštědlo v pesticidu

v přechodně uzavřeném prostorově ohraničeném systému

mirex*

č. CAS: 2385-85-5

výroba

povolena smluvním stranám uvedeným v registru

 

použití

termiticid

toxaphen*

č. CAS: 8001-35-2

výroba

žádná

 

použití

žádné

polychlorované bifenyly (PCB)*

výroba

žádná

 

použití

výrobky používané v souladu s ustanoveními části II této přílohy

Poznámky:

i)

Není-li v této úmluvě stanoveno jinak, pak se nepovažuje za nutné, aby množství chemické látky vyskytující se jako samovolné stopové znečištění výrobků a zboží bylo uvedeno v této příloze,

ii)

tato poznámka se nepovažuje za zvláštní výjimku pro výrobu a použití pro účely čl. 3 odst. 2. Množství chemické látky, která se vyskytuje jako základní složka vyráběného nebo již používaného zboží před nebo ke dni vstupu v platnost příslušné povinnosti týkající se dané chemické látky, se nebere v úvahu jako uvedené v této příloze za předpokladu, že smluvní strana oznámila sekretariátu, že právě tento druh zboží je nadále smluvní stranou používán. Sekretariát zveřejní taková oznámení,

iii)

tato poznámka, která se netýká chemické látky mající hvězdičku za svým názvem ve sloupci „Chemická látka“ v části I této přílohy, se nepovažuje za zvláštní výjimku pro výrobu a použití pro účely čl. 3 odst. 2. Jestliže se neočekává zasažení lidí a životního prostředí významným množstvím chemické látky během výroby a použití v přechodně uzavřeném prostorově ohraničeném systému, smluvní strana může po oznámení sekretariátu povolit výrobu a použití množství chemické látky uvedené v této příloze, která je chemicky přeměňována při výrobě jiných chemických látek v přechodně uzavřeném prostorově ohraničeném systému tak, že při zohlednění kritérií uvedených v odstavci 1 přílohy D nevykazuje vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek. Toto oznámení obsahuje informaci o celkové výrobě a použití dané chemické látky nebo kvalifikovaný odhad takové informace a informaci týkající se povahy procesu uzavřeného prostorově ohraničeného systému včetně množství nepřeměněného a samovolného stopového zamoření perzistentní organické znečišťující látky – výchozího materiálu v konečném výrobku. Tento postup se používá, není-li stanoveno v této příloze jinak. Sekretariát zprostředkuje toto oznámení konferenci smluvních stran a veřejnosti. Taková výroba nebo použití se nepovažuje za zvláštní výjimku pro výrobu a použití. Tato výroba nebo použití se zastaví po ukončení desetiletého období, jestliže dotčená smluvní strana nepředloží sekretariátu nové oznámení, v takovém případě se období prodlouží o dalších deset let, pokud konference smluvních stran po přezkoumání výroby a použití nerozhodne jinak. Oznamovací proces může být opakován,

iv)

smluvní strany mohou využít všechny zvláštní výjimky, pokud výjimky zaregistrovaly v souladu s článkem 4, s výjimkou použití polychlorovaných bifenylů ve zboží používaném v souladu s opatřeními části II této přílohy, která mohou být využita všemi smluvními stranami.

Část II

Polychlorované bifenyly

Každá smluvní strana:

a)

se zřetelem k odstranění používání polychlorovaných bifenylů v zařízeních (například v transformátorech, kondenzátorech nebo jiných nádobách obsahujících kapalné zásoby) k roku 2025, což bude předmětem přezkoumání konferencí smluvních stran, podnikne kroky v souladu s těmito prioritami:

i)

učinit rozhodná opatření pro určení, označení a odstranění z užívání těch zařízení, která obsahují více než 10 % polychlorovaných bifenylů a mají objem větší než 5 litrů,

ii)

učinit rozhodná opatření pro určení, označení a vyloučení z užívání těch zařízení, která obsahují více než 0,05 % polychlorovaných bifenylů a mají objem větší než 5 litrů,

iii)

usilovat o určení a odstranění z užívání těch zařízení, která obsahují více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů a mají objem větší než 0,05 litru;

b)

ve shodě s prioritami pismene a) podpoří tato opatření ke snížení nebezpečí a rizik s cílem kontrolovat používání polychlorovaných bifenylů:

i)

používání pouze v neporušených a nepropustných zařízeních a pouze v místech, ve kterých únik do životního prostředí může být minimalizován a rychle zneškodněn,

ii)

nepoužívání v zařízeních v místech spojených s výrobou nebo zpracováním potravin nebo krmiv,

iii)

při použití v obydlených oblastech, včetně škol a nemocnic, učinit všechna přiměřená opatření k ochraně před poruchami v dodávkách proudu, které by mohly způsobit požár, a zajistit pravidelnou prohlídku těsnosti zařízení;

c)

bez ohledu na čl. 3 odst. 2 zajistí, aby zařízení obsahující polychlorované bifenyly, jak je popsáno v pismenu a), se nevyváželo nebo nedováželo, s výjimkou účelů nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí;

d)

s výjimkou údržby a obslužných operací nepřipustí obnovu umožňující opětovné použití kapalin s obsahem polychlorovaných bifenylů vyšším než 0,005 % v jiných zařízeních;

e)

učiní rozhodná opatření pro ekologicky šetrné nakládání s odpadními kapalinami obsahujícími polychlorované bifenyly a zařízeními znečištěnými polychlorovanými bifenyly s obsahem polychlorovaných bifenylů vyšším než 0,005 %, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 co možná nejdříve, nejpozději však do roku 2028, což bude předmětem přezkoumání konferencí smluvních stran;

f)

místo poznámky ii) v části I této přílohy se vynasnaží o označení dalších výrobků obsahujících více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů (například pouzdra kabelů, těsnicí materiály a natřené předměty) a o nakládání s nimi shodně s čl. 6 odst. 1;

g)

každých pět let vypracuje zprávu o pokroku při odstraňování polychlorovaných bifenylů a předloží ji podle článku 15 konferenci smluvních stran;

h)

zprávy popsané v pismenu g) zohlední konference smluvních stran v případě potřeby při svých přezkumech zaměřených na polychlorované bifenyly. Konference smluvních stran přezkoumá pokrok při odstraňování polychlorovaných bifenylů za pětileté nebo, v případě potřeby, jiné období se zřetelem na tyto zprávy.

PŘÍLOHA B

OMEZENÍ

Část I

Chemická látka

Činnost

Přijatelný účel nebo zvláštní výjimka

DDT

(1,1,1-trichloro-2,2- bis(4-chlorfenyl)etan)

č. CAS: 50-29-3

výroba

přijatelný účel:

použití při potírání vektorů chorob ve shodě s částí II této přílohy

zvláštní výjimky:

meziprodukt při výrobě dikofolu

meziprodukt

 

použití

přijatelný účel:

potírání vektorů chorob ve shodě s částí II této přílohy

zvláštní výjimky:

výroba dikofolu

meziprodukt

Poznámky:

i)

Není-li stanoveno v této úmluvě jinak, pak se nepovažuje za nutné, aby množství chemické látky vyskytující se jako samovolné stopové znečištění výrobků a zboží bylo uvedeno v této příloze,

ii)

tato poznámka se nepovažuje za přijatelný cíl výroby a použití nebo za zvláštní výjimku pro účely čl. 3 odst. 2. Množství chemické látky, která se vyskytuje jako základní složka vyráběného nebo již používaného zboží před nebo ke dni vstupu v platnost příslušné povinnosti týkající se dané chemické látky, se nebere jako uvedené v této příloze za předpokladu, že smluvní strana oznámila sekretariátu, že právě tento druh zboží je nadále smluvní stranou používán. Sekretariát zveřejní taková oznámení,

iii)

tato poznámka se nepovažuje za zvláštní výjimku pro výrobu a použití pro účely čl. 3 odst. 2. Jestliže se neočekává zasažení lidí a životního prostředí významným množstvím chemické látky během výroby a použití v přechodně uzavřeném prostorově ohraničeném systému, smluvní strana může po oznámení sekretariátu povolit výrobu a použití množství chemické látky uvedené v této příloze, která je chemicky přeměňována při výrobě jiných chemických látek v přechodně uzavřeném prostorově ohraničeném systému tak, že při zohlednění kriterií uvedených v odstavci 1 přílohy D nevykazuje vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek. Toto oznámení obsahuje informaci o celkové výrobě a použití dané chemické látky nebo kvalifikovaný odhad takové informace a informaci týkající se povahy procesu uzavřeného prostorově ohraničeného systému včetně množství nepřeměněného a samovolného stopového zamoření perzistentní organické znečišťující látky – výchozího materiálu v konečném výrobku. Tento postup se používá, není-li stanoveno v této příloze jinak. Sekretariát zprostředkuje toto oznámení konferenci smluvních stran a veřejnosti. Taková výroba nebo použití se nepovažuje za zvláštní výjimku pro výrobu a použití. Tato výroba nebo použití se zastaví po ukončení desetiletého období, jestliže dotčená smluvní strana nepředloží sekretariátu nové oznámení, v takovém případě se období prodlouží o dalších deset let, pokud konference smluvních stran po přezkoumání výroby a použití nerozhodne jinak. Oznamovací postup může být opakován,

iv)

smluvní strany mohou využít všechny zvláštní výjimky, pokud je zaregistrovaly v souladu s článkem 4.

Část II

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorfenyl)etan)

1.

Výroba a použití DDT se odstraní, s výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr ho vyrábět nebo používat. Zřizuje se registr DDT, který je dostupný veřejnosti. Sekretariát udržuje registr DDT.

2.

Každá smluvní strana, která vyrábí nebo používá DDT, omezí tuto výrobu nebo použití pro potírání vektorů chorob ve shodě s doporučeními a pokyny Světové zdravotnické organizace o užití DDT a jestliže jsou místně bezpečné, účinné a přijatelné alternativy dotyčné smluvní straně nedostupné.

3.

V případě, že smluvní strana neuvedená v registru DDT rozhodne, že požaduje DDT pro potírání vektorů chorob, oznámí to co nejdříve sekretariátu, aby její jméno bylo bezodkladně přidáno do registru DDT. Současně vyrozumí Světovou zdravotnickou organizaci.

4.

Každá smluvní strana, která používá DDT, poskytne každé tři roky sekretariátu a Světové zdravotnické organizaci informaci o používaném množství, podmínkách používání a jeho významu pro strategii smluvní strany při zdolávání choroby, a to v úpravě stanovené konferencí smluvních stran po poradě se Světovou zdravotnickou organizací.

5.

Konference smluvních stran s cílem snížení a konečného odstranění používání DDT podpoří:

a)

každou smluvní stranu používající DDT při vypracování a uplatňování akčního plánu jako součásti prováděcího plánu vymezeného v článku 7. Tento akční plán obsahuje:

i)

vývoj regulačních a jiných mechanismů zajišťujících omezení používání DDT na potírání vektorů chorob,

ii)

zavádění vhodných alternativních výrobků, metod a strategií, včetně strategií péče o odolnost pro zajištění nepřetržité účinnosti těchto alternativ,

iii)

opatření pro posílení zdravotní péče a snížení výskytu choroby;

b)

smluvní strany, v rámci jejích možností, při podpoře výzkumu a vývoje bezpečných alternativních chemických látek a nechemických výrobků, metod a strategií pro smluvní strany používající DDT, které odpovídají podmínkám těchto zemí, a s cílem snížení lidských a hospodářských zátěží způsobených chorobou. Faktory podporované při zvažování možností nebo kombinacích alternativ zahrnují lidská zdravotní rizika a důsledky uplatnění těchto alternativ pro životní prostředí. Životaschopné alternativy k DDT představují nižší rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, musí být vhodné pro zdolávání choroby v podmínkách dotčených smluvních stran a jsou podpořeny údaji ze sledování.

6.

Konference smluvních stran vyhodnotí, počínajíc prvním zasedáním a následně alespoň každé tři roky po poradě se Světovou zdravotnickou organizací, přetrvávající potřebu DDT pro potírání vektorů choroby na základě dostupných vědeckých, technických, ekonomických informací a informacích týkajících se životního prostředí včetně:

a)

výroby a používání DDT a podmínek stanovených v odstavci 2;

b)

dostupnosti, vhodnosti a používání alternativ k DDT a

c)

pokroku při posilování schopnosti států bezpečně přejít k důvěře v takové alternativy.

7.

Smluvní strana může kdykoli po písemném oznámení sekretariátu stáhnout své jméno z registru DDT. Stažení vstupuje v platnost dnem stanoveným v oznámení.

PŘÍLOHA C

NEZAMÝŠLENÁ VÝROBA

Část I: Perzistentní organické znečišťující látky podle požadavků článku 5

Tato příloha se vztahuje na následující perzistentní organické znečišťující látky, které se tvoří a jsou samovolně uvolňovány z antropogenních zdrojů:

Chemická látka

polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

hexachlorbenzen (HCB) (č. CAS: 118-74-1)

polychlorované bifenyly (PCB)

Část II: Kategorie zdrojů

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly se samovolně tvoří a uvolňují při tepelných procesech za přítomnosti organické hmoty a chloru jako výsledek nedokonalého spalování nebo chemických reakcí. Následující kategorie průmyslových zdrojů mají schopnost poměrně značné tvorby a úniku uvedených chemických látek do životního prostředí:

a)

spalovny odpadů včetně spoluspalovacích zařízení komunálního, nebezpečného odpadu, odpadu ze zdravotnických zařízení nebo kalů z čistíren odpadních vod;

b)

cementářské pece spalující nebezpečný odpad;

c)

výroba buničiny používající elementární chlor nebo chemické látky uvolňující elementární chlor k bělení;

d)

tyto tepelné procesy v metalurgii:

i)

druhotná výroba mědi,

ii)

aglomerační zařízení v železářském a ocelářském průmyslu,

iii)

druhotná výroba hliníku,

iv)

druhotná výroba zinku.

Část III: Kategorie zdrojů

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly se mohou také samovolně tvořit a uvolňovat z následujících kategorií zdrojů včetně:

a)

otevřeného spalování odpadu včetně hoření skládek;

b)

tepelných procesů v metalurgickém průmyslu nezmíněných v části II;

c)

domovních zdrojů spalování;

d)

zařízení na spalování fosilních paliv a průmyslových kotlů;

e)

zařízení na spalování dřeva a další biomasy;

f)

zvláštních procesů chemické výroby, při kterých se samovolně tvoří perzistentní organické znečišťující látky, zvláště při výrobě chlorfenolu a chloranilu;

g)

krematorií;

h)

motorových vozidel, zejména těch, které spalují olovnatý benzin;

i)

ničení zvířecích zdechlin;

j)

barvení (chloranilem) a konečné úpravy (s alkalickou extrakcí) textilu a kůže;

k)

šrotovacích strojů pro zpracování vyřazených vozidel;

l)

doutnání měděných kabelů;

m)

rafinérií odpadních olejů.

Část IV: Definice

1.

Pro potřeby této přílohy se:

a)

„polychlorovanými bifenyly“ rozumějí aromatické sloučeniny tvořené tak, že atomy vodíku v molekule bifenylu (dvě benzenová jádra vzájemně spojená jednoduchou vazbou uhlík-uhlík) mohou být nahrazena až deseti atomy chloru, a

b)

„polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny“ a „polychlorovanými dibenzofurany“ rozumějí tricyklické aromatické sloučeniny tvořené dvěma benzenovými jádry svázanými dvěma atomy kyslíku v polychlorovaných dibenzo-p-dioxinech a jedním atomem kyslíku a jednou vazbou uhlík-uhlík v polychlorovaných dibenzofuranech, jejichž vodíkové atomy mohou být nahrazeny až osmi atomy chloru.

2.

V této příloze je toxicita polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů vyjádřena pojmem toxická ekvivalence, kterým se měří vzájemná toxická aktivita různých odvozenin polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů a koplanárních polychlorovaných bifenylů ve srovnání s účinností 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu. Hodnoty faktoru toxické ekvivalence užívané pro účely této úmluvy se shodují s přijatými mezinárodními normami, počínaje hodnotami Světové zdravotnické organizace z roku 1998 pro faktor ekvivalentu toxicity u savců pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany a koplanární polychlorované bifenyly. Koncentrace jsou vyjádřeny ekvivalenty toxicity.

Část V: Obecný návod týkající se nejlepších dostupných technik a nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí

Tato část poskytuje smluvním stranám obecný návod pro předcházení nebo snižování úniků látek uvedených v části I.

A.   Všeobecná preventivní opatření související s nejlepšími dostupnými technikami a nejlepšími postupy šetrnými k životnímu prostředí

Přednost by měla být dána úvaze o přístupech k předcházení tvorby a úniku chemických látek uvedených v části I. Užitečná opatření by mohla zahrnovat:

a)

použití nízkoodpadové technologie;

b)

použití méně nebezpečných látek;

c)

podporu obnovení a recyklace odpadu a látek vznikajících a užívaných v procesech;

d)

nahrazení vstupních surovin, které jsou perzistentními organickými znečišťujícími látkami nebo u nichž je přímé spojení mezi materiálem a úniky perzistentních organických znečišťujících látek ze zdroje;

e)

dobré programy hospodaření a preventivní údržby;

f)

zlepšení nakládání s odpady se záměrem zastavení otevřeného a jiného neřízeného spalování odpadů včetně hoření skládek. Při zvažování návrhů výstavby nových zařízení pro odstraňování odpadů by se měly zvážit možnosti, jako jsou minimalizace vytváření komunálních odpadů a odpadů ze zdravotnických zařízení, včetně znovuzískávání surovin, opětovné použití, recyklace, třídění odpadů a podpora výrobků vytvářejících méně odpadu. S tímto přístupem by se měly pečlivě zvažovat záležitosti veřejného zdraví;

g)

minimalizaci těchto chemických látek jako znečišťujících látek ve výrobcích;

h)

vyvarování se použití elementárního chlóru nebo chemických látek, z nichž vzniká elementární chlór, pro účely bělení.

B.   Nejlepší dostupné techniky

Návrh nejlepších dostupných technik není zaměřen na předpis jedné konkrétní techniky nebo technologie, ale na zvážení technických charakteristik daného zařízení, jeho zeměpisného umístění a místních podmínek životního prostředí. Vhodné kontrolní technologie pro snižování úniků chemických látek uvedených v části I jsou obecně stejné. Při stanovení nejlepších dostupných technik, ať již obecně, nebo pro určité případy, by se měl brát zvláštní ohled na následující faktory, přičemž je třeba uvážit pravděpodobné náklady a prospěch z opatření a dále zvážit bezpečnostní a preventivní opatření:

a)

všeobecné úvahy:

i)

pokud se týká charakteru, účinků a množství úniků: techniky se mohou měnit v závislosti na velikosti zdroje,

ii)

stanovení údajů pro nová nebo stávající zařízení,

iii)

čas potřebný pro zavedení nejlepší dostupné techniky,

iv)

spotřeba a charakter surovin používaných v procesu a jeho energetická účinnost,

v)

požadavek předcházení nebo minimalizace celkového dopadu úniků na životní prostředí a předcházení rizik pro životní prostředí,

vi)

požadavek předcházení haváriím a minimalizace jejich důsledků na životní prostředí,

vii)

požadavek zajištění zdraví a bezpečnosti na pracovištích,

viii)

srovnatelné procesy, zařízení nebo pracovní metody, které byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku,

ix)

technologická zlepšení a změny ve vědeckých znalostech a vědomostech;

b)

obecná opatření pro snížení úniků:

Při zvažování návrhů na výstavbu nových zařízení nebo na podstatnou změnu stávajících zařízení, která používají procesy uvolňující chemické látky uvedené v této příloze, se mají přednostně zvážit alternativní procesy, techniky nebo praktiky, které jsou obdobně užitečné, ale které mohou zabránit tvoření a uvolňování těchto chemických látek. V případech, ve kterých taková zařízení budou vybudována nebo podstatně změněna, by měla být kromě preventivních opatření naznačených v části V oddílu A zvažována také tato opatření pro snižování úniků a při určení nejlépe dostupných technik:

i)

použití zdokonalených metod pro čištění spalin, jako je tepelná nebo katalytická oxidace, odlučování polétavého prachu nebo adsorpce,

ii)

nakládání se zbytky, odpadní vodou, odpady a kalem z čistíren odpadních vod, např. tepelným zpracováním nebo inertizací či detoxifikací chemickými procesy,

iii)

změny procesů vedoucí k omezení nebo vyloučení úniků jako přechod k uzavřeným systémům,

iv)

změna projektování procesů vedoucí ke zlepšení spalování a předcházení tvorby chemických látek uvedených v této příloze prostřednictvím kontroly ukazatelů, jako je spalovací teplota nebo doba zdržení.

C.   Nejlepší postupy šetrné k životnímu prostředí

Konference smluvních stran může vypracovat zásady týkající se nejlepších postupů šetrných k životnímu prostředí.

PŘÍLOHA D

POŽADAVKY NA INFORMACE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1.

Smluvní strana, která předkládá návrh na uvedení chemické látky v přílohách A, B nebo C, popíše chemickou látku způsobem uvedeným v pismeni a) a poskytne informace o chemické látce, a pokud je to důležité, o produktech její přeměny podle hodnotících kritérií uvedených v pismenech b) až e):

a)

chemická identita:

i)

názvy včetně obchodního jména nebo jmen, obchodního názvu nebo názvů a synonym, číslo CAS, název podle názvosloví IUPAC a

ii)

struktura včetně určení případných isomerů a struktury chemické třídy;

b)

perzistence:

i)

důkaz, že poločas rozpadu chemické látky ve vodě je delší než dva měsíce nebo že její poločas rozpadu v půdě je delší než šest měsíců nebo že poločas rozpadu v usazenině je delší než šest měsíců, nebo

ii)

důkaz, že chemická látka je jinak dostatečně perzistentní pro oprávnění jejího zvažování v rámci této úmluvy;

c)

bioakumulace:

i)

důkaz, že faktor biokoncentrace nebo faktor bioakumulace ve vodních druzích pro chemickou látku je vyšší než 5 000, nebo není-li takový údaj, že log Kow je vyšší než 5,

ii)

důkaz, že chemická látka vykazuje jiné důvody pro zvážení, jako je vysoká bioakumulace v jiných druzích, vysoká toxicita nebo ekotoxicita, nebo

iii)

údaje ze sledování v biotě vykazující, že bioakumulační potenciál chemické látky je dostatečný pro oprávnění jejího zvažování v rámci této úmluvy;

d)

schopnost dálkového přenosu v životním prostředí:

i)

měřené úrovně chemické látky v územích vzdálených od zdrojů jejího úniku, které mohou být významné,

ii)

sledované údaje ukazující, že dálkový přenos chemické látky v životním prostředí s možností jejího přenosu do přijímajícího prostředí může nastat vzduchem, vodou nebo stěhovavými druhy, nebo

iii)

vlastnosti rozpadu v životním prostředí nebo modelové výsledky, které ukazují, že chemická látka má schopnost dálkového přenosu vzduchem, vodou nebo stěhovavými druhy do přijímajícího prostředí vzdáleného od zdrojů jejího úniku. Poločas rozpadu chemické látky ve vzduchu, která se významně přenáší vzduchem, by měl být delší než dva dny, a

e)

škodlivé vlivy:

i)

důkaz o nepříznivých vlivech na lidské zdraví nebo na životní prostředí, který opravňuje zvažování chemické látky v rámci této úmluvy, nebo

ii)

údaje o toxicitě nebo ekotoxicitě, které vykazují možnost poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

2.

Navrhující smluvní strana poskytne prohlášení o důvodech zájmu, a je-li to možné, porovnání údajů o toxicitě nebo ekotoxicitě chemické látky se zjištěnými nebo předpokládanými úrovněmi vycházejícími nebo odhadovanými z jejího dálkového přenosu v životním prostředí a dále krátké prohlášení prokazující potřebu globální kontroly.

3.

Navrhující smluvní strana poskytne co nejúplnější a s ohledem na své schopnosti dodatečné informace podporující přezkoumání návrhu odvolávajícího se na čl. 8 odst. 6. Smluvní strana může při vypracování takového materiálu vyjít z technických posudků z jakýchkoli zdrojů.

PŘÍLOHA E

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ZJIŠTĚNÍ PROFILU RIZIKA

Účelem přezkoumání je vyhodnocení, zda bude mít chemická látka v důsledku svého dálkového přenosu pravděpodobně významný nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí, a to takový, že globální opatření je oprávněné. Pro tento účel se vypracuje profil rizika, který dále zpracovává a hodnotí informace podle přílohy D a podle možností obsahuje tyto druhy informací:

a)

zdroje, zahrnující případně:

i)

údaje o výrobě, včetně množství a umístění,

ii)

využití a

iii)

úniky, jako jsou vypouštění, ztráty a emise;

b)

odhady nebezpečnosti pro konečný organismus nebo konečné organismy, včetně úvahy o vzájemném toxikologickém působení více chemických látek;

c)

vlastnosti rozpadu v životním prostředí, včetně údajů a informací o chemických a fyzikálních vlastnostech chemické látky, stejně tak jako o její perzistenci a vazbě na její přenos v životním prostředí a na její přenos v rámci a mezi složkami životního prostředí, rozkladem a přeměnou na jiné chemické látky. Určení biokoncentračního faktoru nebo bioakumulačního faktoru, založené na měřených hodnotách, má být dostupné, s výjimkou, že sledované údaje jsou považovány za splňující tuto potřebu;

d)

sledované údaje;

e)

působení v místních oblastech a zejména jako výsledek dálkového přenosu v životním prostředí, včetně informace týkající se biodostupnosti;

f)

vnitrostátní a mezinárodní hodnocení rizik, posuzování nebo charakteristika profilu rizika a informace o značení a klasifikace nebezpečnosti, jsou-li k dispozici, a

g)

status nebezpečnosti chemické látky v rámci mezinárodních úmluv.

PŘÍLOHA F

INFORMACE O SOCIOEKONOMICKÝCH ÚVAHÁCH

Hodnocení se má uskutečnit s ohledem na možná kontrolní opatření pro chemické látky zvažované pro zahrnutí do této úmluvy, obsahující celou řadu možností, včetně zacházení a ukončení používání. Pro tento účel se poskytnou odpovídající informace vztažené k socioekonomickým úvahám a spojené s možnými kontrolními opatřeními umožňujícími rozhodnutí, které má být učiněno konferencí smluvních stran. Taková informace má patřičně zohlednit rozdílné způsobilosti a podmínky smluvních stran a má brát v úvahu tento seznam s vyznačením položek:

a)

účinnost a výkonnost možných kontrolních opatření pro dosažení cílů snížení rizika:

i)

technická proveditelnost a

ii)

náklady, včetně nákladů na životní prostředí a zdraví;

b)

alternativy (výrobky a procesy):

i)

technická proveditelnost,

ii)

náklady, včetně nákladů na životní prostředí a zdraví,

iii)

účinnost,

iv)

riziko,

v)

dostupnost a

vi)

přístupnost;

c)

pozitivní nebo negativní vlivy uplatňování možných kontrolních opatření na společnost:

i)

zdraví, včetně veřejného, pracovního a zdravotní úrovně životního prostředí,

ii)

zemědělství, včetně vodního hospodářství a lesnictví,

iii)

biota (biologická rozmanitost),

iv)

ekonomická hlediska,

v)

posun směrem k udržitelnému rozvoji a

vi)

sociální náklady;

d)

odpady a důsledky zneškodňování (zejména zastaralých zásob pesticidů a sanace zamořených míst):

i)

technická proveditelnost a

ii)

náklady;

e)

přístup k informacím a vzdělávání veřejnosti;

f)

stav kontrolní a sledovací kapacity a

g)

jakékoliv prováděné vnitrostátní nebo regionální kontrolní činnosti, včetně informací o alternativách a ostatní odpovídající informace o zdolávání rizika.

PŘÍLOHA

Prohlášení Společenství podle člànkem. 25 odst. 3 úmluvy

Společenství prohlašuje, že je v souladu se Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména s článkem 175 této smlouvy, způsobilé uzavírat mezinárodní dohody o životním prostředí a plnit závazky z nich vyplývající, které přispívají k dosažení těchto cílů:

udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

ochrana lidského zdraví,

obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů,

podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí.

Společenství dále prohlašuje, že již přijalo právní nástroje, které jsou pro jeho členské státy závazné a řeší otázky spadající do působnosti této úmluvy, a že seznam těchto právních nástrojů předloží v souladu s čl. 15 odst. 1 úmluvy konferenci smluvních stran a odpovídajícím způsobem jej aktualizuje.

Společenství je odpovědné za plnění závazků plynoucích z úmluvy, které jsou součástí platného právního řádu Společenství.

Výkon pravomoci Společenství podléhá vzhledem ke své podstatě nepřetržitému vývoji.


31.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/30


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2006

ze dne 15. června 2006,

kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě

(2006/508/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), podepsanou v Bruselu dne 24. listopadu 1997, a zejména na článek 37 protokolu č. 3 k uvedené dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol č. 3 k dohodě stanoví dvoustrannou kumulaci původu mezi Společenstvím a Jordánskem.

(2)

V souladu se společným prohlášením č. 28 k dohodě je vhodné rozšířit systém kumulace, neboť umožňuje využít materiály pocházející ze Společenství, Bulharska, Rumunska, Islandu, Norska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska), Faerských ostrovů, Turecka nebo z jakékoli jiné země, která je účastníkem Evropsko-středomořského partnerství na základě Barcelonského prohlášení přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995 za účelem rozvoje obchodu a posílení regionální integrace.

(3)

Pro účely zavedení rozšířeného systému kumulace výhradně mezi zeměmi, které splňují nezbytné podmínky, a s cílem zamezit obcházení cel je nezbytné zavést nová ustanovení týkající se osvědčování původu.

(4)

Pro účely zavedení rozšířeného systému kumulace a s cílem zamezit obcházení cel je nezbytné harmonizovat ustanovení týkající se zákazu navracení cel nebo osvobození od cla a požadavky na zpracování stanovené v protokolu č. 3, na jejichž základě nepůvodní materiály získají status původu.

(5)

Rozšířený systém kumulace původu vyžaduje, aby se v souvislostech preferenčních dohod uzavřených s dotčenými zeměmi použila táž ustanovení o pravidlech původu.

(6)

Na zboží nacházející se ke dni začátku použitelnosti tohoto rozhodnutí v režimu tranzitu nebo uskladnění by se měla vztahovat přechodná ustanovení, aby se na toto zboží mohl uplatnit rozšířený systém kumulace.

(7)

Je třeba provést určité technické změny, aby se napravily nesrovnalosti mezi různými jazykovými zněními daného textu a v těchto zněních.

(8)

Pro řádné fungování dohody a s cílem usnadnit práci uživatelům a celním správám je proto vhodné, aby se do nového znění protokolu č. 3 zapracovala veškerá uvedená ustanovení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol č. 3 k dohodě, o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, se nahrazuje přiloženým zněním, spolu se souvisejícími společnými prohlášeními.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od prvního dne měsíce následujícího po dni přijetí.

V Bruselu dne 15. června 2006.

Za Radu přidružení

předsedkyně

U. Plassnik


(1)  Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 3.


PROTOKOL č. 3

o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

OBSAH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

Článek 3

Kumulace ve Společenství

Článek 4

Kumulace v Jordánsku

Článek 5

Zcela získané produkty

Článek 6

Dostatečně zpracované nebo opracované produkty

Článek 7

Nedostatečné zpracování nebo opracování

Článek 8

Určující jednotka

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10

Soupravy

Článek 11

Neutrální prvky

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

Článek 13

Přímá doprava

Článek 14

Výstavy

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Článek 21

Účetní rozlišování

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED

Článek 23

Schválený vývozce

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

Článek 25

Předkládání dokladu o původu zboží

Článek 26

Dovoz po částech

Článek 27

Osvobození od dokladu o původu zboží

Článek 28

Podpůrné doklady

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu zboží a podpůrných dokladů

Článek 30

Rozpory a formální chyby

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

Článek 33

Ověřování dokladů o původu zboží

Článek 34

Řešení sporů

Článek 35

Sankce

Článek 36

Svobodná pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

Článek 38

Zvláštní podmínky

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Článek 40

Přechodné ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladňování

Seznam příloh

Příloha I:

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Příloha II:

Seznam zpracování nebo opracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

Příloha IIIa:

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

Příloha IIIb:

Vzory průvodního osvědčení EUR-MED a žádosti o průvodní osvědčení EUR-MED

Příloha IVa:

Text prohlášení na faktuře

Příloha IVb:

Text prohlášení na faktuře EUR-MED

Společná prohlášení

Společné prohlášení o Andorrském knížectví

Společné prohlášení o Republice San Marino

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

„výrobou“ každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b)

„materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)

„produktem“ nebo „výrobkem“ získaný produkt nebo výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)

„zbožím“ jak materiál, tak produkty nebo výrobky;

e)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f)

„cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Jordánsku, v jehož podniku došlo k poslednímu zpracování nebo opracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)

„hodnotou materiálů“ celní hodnota v okamžiku dovozu použitých nepůvodních materiálů, nebo není-li známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Jordánsku;

h)

„hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i)

„přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které pocházejí z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Jordánsku;

j)

„kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

k)

„zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

l)

„zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m)

„územím“ území včetně pobřežních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1.   Pro účely provádění dohody se za produkty pocházející ze Společenství považují:

a)

produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6;

c)

zboží pocházející z Evropského hospodářského prostoru (EHP) ve smyslu protokolu 4 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

2.   Pro účely provádění dohody se za produkty pocházející z Jordánska považují:

a)

produkty, které byly v Jordánsku zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány v Jordánsku a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Jordánsku dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. c) se použije, pouze pokud se uplatňuje dohoda o volném obchodu mezi Jordánskem na jedné straně a státy EHP, které jsou členy ESVO, (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) na straně druhé.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející ze Společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházející z Bulharska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska) (1), Islandu, Norska, Rumunska, Turecka nebo Společenství, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

2.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející ze Společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Faerských ostrovů nebo z jedné ze zemí, která je na základě Barcelonského prohlášení, přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995, účastníkem Evropsko-středomořského partnerství, kromě Turecka, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

3.   Jestliže zpracování nebo opracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za pocházející ze Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná vyšší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavcích 1 a 2. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za pocházející ze země, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

4.   Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavcích 1 a 2, které nejsou podrobeny žádnému zpracování nebo opracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

5.   Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze za předpokladu, že:

a)

mezi zeměmi zapojenými do procesu získání statusu původu a zemí určení se uplatňuje preferenční obchodní dohoda v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu

a

c)

oznámení o splnění nezbytných podmínek pro uplatňování kumulace byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a v Jordánsku v souladu s jeho vlastními postupy.

Kumulace stanovená v tomto článku se uplatňuje ode dne uvedeného v oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).

Společenství sdělí Jordánsku prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách, včetně dat jejich vstupu v platnost a jejich odpovídajících pravidel původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

Kumulace v Jordánsku

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z Jordánska, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Bulharska, Švýcarska (včetně Lichtenštejnska) (2), Islandu, Norska, Rumunska, Turecka nebo Společenství, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené v Jordánsku přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

2.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z Jordánska, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Faerských ostrovů nebo z jedné ze zemí, která je na základě Barcelonského prohlášení, přijatého na Evropsko-středomořské konferenci konané ve dnech 27. a 28. listopadu 1995, účastníkem Evropsko-středomořského partnerství, kromě Turecka, za předpokladu, že zpracování nebo opracování provedené v Jordánsku přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému zpracování nebo opracování.

3.   Jestliže zpracování nebo opracování provedené v Jordánsku nepřesahuje operace uvedené v článku 7, považuje se získaný produkt za pocházející z Jordánska, pouze je-li hodnota zde přidaná vyšší než hodnota použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí uvedených v odstavcích 1 a 2. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za pocházející ze země, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v Jordánsku.

4.   Produkty pocházející z jedné ze zemí uvedených v odstavcích 1 a 2, které nejsou podrobeny žádnému zpracování nebo opracování v Jordánsku, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

5.   Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze za předpokladu, že:

a)

mezi zeměmi zapojenými do procesu získání statusu původu a zemí určení se uplatňuje preferenční obchodní dohoda v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu

a

c)

oznámení o splnění nezbytných podmínek pro uplatňování kumulace byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a v Jordánsku v souladu s jeho vlastními postupy.

Kumulace stanovená v tomto článku se uplatňuje ode dne uvedeného v oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).

Jordánsko sdělí Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách, včetně dat jejich vstupu v platnost a jejich odpovídajících pravidel původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavcích 1 a 2.

Článek 5

Zcela získané produkty

1.   Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Jordánsku se rozumějí:

a)

nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b)

rostlinné produkty tam sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a chovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty tamního lovu a rybolovu;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody Společenství nebo Jordánska jejich plavidly;

g)

produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h)

použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i)

odpad a zbytky pocházející z výrobních operacích tam provedených;

j)

produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich pobřežní vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.   Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ uvedené v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a)

která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Jordánsku;

b)

která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Jordánska;

c)

která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Jordánska nebo společnost, jejíž ústředí se nachází v jednom z těchto států a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Jordánska, a v případě obchodních společností navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d)

jejichž důstojnický sbor tvoří státní příslušníci členského státu Společenství nebo Jordánska

a

e)

jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Jordánska.

Článek 6

Dostatečně zpracované nebo opracované produkty

1.   Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně zpracované nebo opracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje dohoda, zpracování nebo opracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2.   Odchylně od odstavce 1 lze však nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v seznamu v příloze II nepoužijí při výrobě daného produktu, použít, pokud:

a)

jejich celková hodnota nepřesáhne 10 % ceny produktu ze závodu;

b)

použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné zpracování nebo opracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, následující operace:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b)

rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c)

mytí, praní, čištění, odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

d)

žehlení nebo mandlování textilií;

e)

prosté natírání, malování nebo leštění;

f)

loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)

operace spočívající v barvení cukru nebo tvarování cukru;

h)

loupání, vypeckovávání nebo louskání zeleniny, ovoce a ořechů;

i)

broušení, ostření; prosté mletí nebo drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání nebo štípání;

j)

prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů);

k)

prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a veškeré ostatní prosté balicí operace;

l)

připojování nebo tisk značek, štítků, log a jiných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)

prosté mísení produktů, též různých druhů;

n)

prosté sestavování částí produktu na úplný produkt nebo rozebírání produktů na části;

o)

kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p)

porážení zvířat.

2.   Při určování, zda se zpracování nebo opracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna zpracování a opracování provedená na tomto produktu ve Společenství nebo v Jordánsku posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

a)

je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)

sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý dotyčný produkt samostatně.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původní všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních součástí netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a palivo;

b)

zařízení a vybavení;

c)

stroje a nástroje;

d)

zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

1.   S výjimkou čl. 2 odst. 1 písm. c), článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro nabytí statusu původu stanovené v hlavě II plněny ve Společenství nebo v Jordánsku nepřetržitě.

2.   S výjimkou článků 3 a 4, je-li původní zboží vyvezené ze Společenství nebo Jordánska do jiné země vráceno, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že:

a)

vrácené zboží je totožné s vyvezeným

a

b)

bylo případně podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po doby pobytu v dané zemi nebo při jeho vývozu.

3.   Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno zpracováním nebo opracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo Jordánska a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo Společenství nebo Jordánsko, za předpokladu, že:

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo Jordánsku nebo byly před vyvezením podrobeny zpracování nebo opracování nad rámec operací uvedených v článku 7

a

b)

celním orgánům může být věrohodně prokázáno, že:

i)

zpět dovážené zboží bylo získáno zpracováním nebo opracováním vyvezených materiálů

a

ii)

celková hodnota přidaná mimo Společenství nebo Jordánsko uplatněním tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného produktu, jehož status původu je požadován.

4.   Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na zpracování nebo opracování provedené mimo Společenství nebo Jordánsko. Nicméně stanoví-li pravidlo v seznamu v příloze II, které je použito k určení původu výsledného produktu, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území dotyčné strany a celkové hodnoty přidané podle tohoto článku mimo Společenství nebo Jordánsko uplatněním tohoto článku přesáhnout stanovený procentní podíl.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Jordánsko, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky stanovené v seznamu v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně zpracované nebo opracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Jakékoli zpracování nebo opracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Jordánsko, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1.   Preferenční zacházení stanovené dohodou se týká pouze produktů splňujících podmínky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Jordánskem nebo přes území jiných zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a nejsou tam podrobeny jiným operacím než případné vykládce, překládce nebo operacím, jejímž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo Jordánska.

2.   Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se celním orgánům země dovozu předloží:

a)

buď jediný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu,

b)

nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující:

i)

přesný popis produktů,

ii)

data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo jiných dopravních prostředků

a

iii)

potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu;

c)

nebo nemohou-li být předloženy, jakékoliv jiné průkazní doklady.

Článek 14

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, a po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Jordánska, uplatní se na ně při dovozu dohoda, je-li celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo Jordánska do země konání výstavy a vystavil je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal příjemci ze Společenství nebo Jordánska nebo je na něj jinak převedl;

c)

produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu,

a

d)

produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   V souladu s hlavou V se vydá nebo vyhotoví doklad o původu zboží, který se předloží celním orgánům země dovozu obvyklým způsobem. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystavovány.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a obdobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1.

a)

Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů pocházejících ze Společenství, Jordánska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo Jordánsku navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

b)

Produkty kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 harmonizovaného systému pocházející ze Společenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c), pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství navracení cla nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, prominutí nebo neplacení, částečného nebo úplného, cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, uplatňovaných ve Společenství nebo v Jordánsku na materiály použité k výrobě a na produkty, na které se vztahuje odst. 1 písm. b), pokud se toto vracení, prominutí nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo fakticky tehdy, pokud jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli, jsou-li určeny pro domácí použití.

3.   Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu zboží musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů veškeré související doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité k jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4.   Odstavce 1 až 3 se vztahují rovněž na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na soupravy produktů ve smyslu článku 10, nejsou-li původní.

5.   Odstavce 1 až 4 se vztahují pouze na materiály, na něž se vztahuje dohoda. Tato ustanovení rovněž předem nevylučují použití režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů, jsou-li uplatňovány při vývozu v souladu s dohodou.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije, pokud jsou produkty považovány za pocházející ze Společenství nebo Jordánska bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

7.   Bez ohledu na odstavec 1 může Jordánsko, s výjimkou produktů kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, použít opatření týkající se navracení cla nebo osvobození od cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, která se vztahují na nepůvodní materiály použité k výrobě původních produktů, podle těchto ustanovení:

a)

u produktů kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému zůstane zachováno clo ve výši 5 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Jordánsku;

b)

u produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému se zadrží clo ve výši 10 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Jordánsku.

Tento odstavec se použije do 31. prosince 2009 a může být přezkoumán na základě společné dohody.

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1.   Dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Jordánska a na produkty pocházející z Jordánska při dovozu do Společenství po předložení jednoho z těchto dokladů o původu zboží:

a)

průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze IIIa;

b)

průvodního osvědčení EUR-MED, jehož vzor je uveden v příloze IIIb;

c)

v případech uvedených v čl. 22 odst. 1 prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“ nebo „prohlášení na faktuře EUR-MED“), uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu a které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnilo jejich ztotožnění. Znění prohlášení na faktuře jsou uvedena v přílohách IVa a IVb.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit některý z dokladů o původu zboží uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na odpovědnost vývozce, jeho zmocněným zástupcem.

2.   Pro tyto účely vyplní vývozce nebo jeho zmocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách IIIa a IIIb. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je sepsána dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydáváno, veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.   Aniž je dotčen odstavec 5, vydávají průvodní osvědčení EUR.1 celní orgány členského státu Společenství nebo Jordánska v těchto případech:

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Jordánska, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu,

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu, za předpokladu, že v zemi původu bylo vydáno osvědčení EUR-MED nebo prohlášení na faktuře EUR-MED.

5.   Průvodní osvědčení EUR-MED vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Jordánska, jestliže lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Jordánska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, splňují podmínky tohoto protokolu a

byla uplatněna kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 nebo

produkty mohou být použity v souvislosti s kumulací jako materiály pro zhotovení produktů určených pro vývoz do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 nebo

produkty mohou být zpětně vyvezeny ze země určení do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

6.   Průvodní osvědčení EUR-MED musí v kolonce 7 obsahovat jedno z těchto prohlášení v anglickém jazyce:

pokud byl původ získán uplatněním kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH …“ (název země/zemí),

pokud byl původ získán bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zajistí, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádné vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

8.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

9.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 9 může být průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED ve výjimečných případech vydáno po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže:

a)

nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností

nebo

b)

bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 9 může být průvodní osvědčení EUR-MED vydáno po vývozu produktů, jichž se týká a pro které bylo při vývozu vydáno průvodní osvědčení EUR.1, jestliže je celním orgánům věrohodně prokázáno splnění podmínek uvedených v čl. 17 odst. 5.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED týká, a odůvodnění této žádosti.

4.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED dodatečně pouze po ověření, zda jsou informace uvedené v žádosti vývozce v souladu s údaji v odpovídající evidenci.

5.   Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavená dodatečně musí obsahovat tuto poznámku v anglickém jazyce:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Průvodní osvědčení EUR-MED vystavená dodatečně podle odstavce 2 musí obsahovat tuto poznámku v anglickém jazyce:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ... [datum a místo vydání])“.

6.   Poznámka uvedená v odstavci 5 se uvádí v kolonce 7 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které mají tyto orgány v držení.

2.   Takto vystavený duplikát musí obsahovat toto slovo v anglickém jazyce:

„DUPLICATE“.

3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se uvádí v kolonce 7 duplikátu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED.

4.   Duplikát, na kterém se uvede datum vystavení prvopisu průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Jordánsku, je možné nahradit původní doklad o původu zboží jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 nebo EUR-MED pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiné místo ve Společenství nebo v Jordánsku. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Účetní rozlišování

1.   Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, působí značné náklady nebo obtíže, mohou celní orgány na písemnou žádost dotčených osob povolit pro vedení těchto zásob použití tzv. metody „účetního rozlišování“ (dále jen „metoda“).

2.   Metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných produktů, které mohou být považovány za „původní“, stejné jako množství, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3.   Celní orgány mohou pro udělení povolení uvedeného v odstavci 1 stanovit jakékoli podmínky, které považují za vhodné.

4.   Metoda se uplatňuje a její uplatňování se zaznamenává podle všeobecných účetních zásad platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

5.   Držitel této metody může podle konkrétního případu vydávat doklady o původu zboží nebo o ně žádat pro množství produktů, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství spravováno.

6.   Celní orgány sledují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel udělené povolení jakýmkoli způsobem zneužije nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených v tomto protokolu.

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED

1.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. c) může učinit:

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 23

nebo

b)

kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, může být prohlášení na faktuře učiněno v těchto případech:

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Jordánska, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu,

lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, bez uplatnění kumulace s materiály pocházejícími z jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu, za předpokladu, že v zemi původu bylo vydáno osvědčení EUR-MED nebo prohlášení na faktuře EUR-MED.

3.   Prohlášení na faktuře EUR-MED může být učiněno, lze-li dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Jordánska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, splňují-li podmínky stanovené v tomto protokolu a:

byla uplatněna kumulace s materiály pocházejícími z jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 nebo

produkty mohou být použity v souvislosti s kumulací jako materiály pro zhotovení produktů určených pro vývoz do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 nebo

produkty mohou být zpětně vyvezeny ze země určení do jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

4.   Prohlášení na faktuře EUR-MED musí obsahovat jedno z těchto prohlášení v anglickém jazyce:

pokud byl původu získán uplatněním kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„CUMULATION APPLIED WITH …“ (název země/zemí),

pokud byl původ získán bez použití kumulace s materiály pocházejícími z jedné nebo více zemí uvedených v článcích 3 a 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

5.   Vývozce činící prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

6.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED, jehož znění jsou uvedena v přílohách IVa a IVb, vyhotovuje vývozce v některém z jazykových znění uvedených v příslušné příloze a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu psacím strojem, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být psáno inkoustem a hůlkovým písmem.

7.   Prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 23 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

8.   Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se prohlášení týká, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Článek 23

Schválený vývozce

1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci (dále jen „schválený vývozce“), který často odesílá produkty podle dohody, aby činil prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí k uspokojení celních orgánů skýtat veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění všech ostatních požadavků tohoto protokolu.

2.   Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře nebo v prohlášení na faktuře EUR-MED.

4.   Celní orgány dohlížejí na používání povolení schváleným vývozcem.

5.   Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neskýtá záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

1.   Doklad o původu zboží platí čtyři měsíce ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.   Doklady o původu zboží, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu zboží je mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly dotyčné produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 25

Předkládání dokladu o původu zboží

Doklady o původu zboží se předkládají celním orgánům země dovozu postupy platnými v dané zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu zboží a mohou rovněž požadovat, aby bylo dovozní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro použití dohody.

Článek 26

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, spadající do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu zboží pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 27

Osvobození od dokladu o původu zboží

1.   Produkty, které jsou posílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu zboží, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují všechny podmínky pro použití tohoto protokolu, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. V případě produktů zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je k tomuto dokladu přiložen.

2.   Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz, který se týká výlučně produktů pro osobní použití příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3.   Dále celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek překročit 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 28

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 a čl. 22 odst. 5, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED mohou být považovány za produkty pocházející ze Společenství, Jordánska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být mimo jiné:

a)

přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, který je obsažen například v jeho účtech nebo vnitřním účetnictví;

b)

doklady prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Jordánsku, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

c)

doklady prokazující zpracování nebo opracování materiálů ve Společenství nebo Jordánsku, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo Jordánsku, pokud jsou takové doklady používány v souladu s vnitrostátním právem;

d)

průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED prokazující původ použitých materiálů, vydaná nebo vyhotovená ve Společenství nebo Jordánsku v souladu s tímto protokolem nebo v jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly stanovenými v tomto protokolu;

e)

vhodné doklady týkající se zpracování nebo opracování provedeného mimo Společenství nebo Jordánsko uplatněním článku 12 prokazující, že požadavky uvedeného článku byly splněny.

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu zboží a podpůrných dokladů

1.   Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED uchovává dokumenty uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2.   Vývozce vyhotovující prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED uchovává kopii tohoto prohlášení na faktuře a doklady uvedené v čl. 22 odst. 5 po dobu nejméně tří let.

3.   Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4.   Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 30

Rozpory a formální chyby

1.   Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu zboží a údaji v podkladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu zboží, je-li řádně prokázáno, že se tento doklad vztahuje na předložené produkty.

2.   Zřejmé formální chyby, například překlepy, v dokladu o původu zboží nevedou k odmítnutí dokladu, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnosti o správnosti údajů v něm obsažených.

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

1.   Pro uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. b) a čl. 27 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každá dotčená země každoročně částky v národních měnách členských států Společenství, Jordánska a ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4.

2.   Na zásilku se vztahuje čl. 22 odst. 1 písm. b) nebo čl. 27 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí.

3.   Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem na tuto měnu částek vyjádřených v eurech podle kursu platného první pracovní den měsíce října každého roku. Částky se sdělují Komisi Evropských společenství do 15. října a uplatňují se od 1. ledna následujícího roku. Komise Evropských společenství oznamuje tyto částky všem dotčeným zemím.

4.   Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, jestliže v okamžiku každoroční úpravy stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles jeho hodnoty.

5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Výbor pro přidružení na žádost Společenství nebo Jordánska. Při přezkumu posuzuje Výbor pro přidružení potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout o úpravě částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

1.   Celní orgány členských států Společenství a Jordánska si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek, která jejich celní úřady používají pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a EUR-MED, a adresy celních orgánů příslušných k ověřování těchto osvědčení, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED.

2.   Za účelem správného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Jordánsko poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 a EUR-MED, prohlášení na faktuře a prohlášení na faktuře EUR-MED a při kontrole správnosti údajů obsažených v těchto dokladech.

Článek 33

Ověřování dokladů o původu zboží

1.   Dodatečné ověření dokladů o původu zboží se provádí nahodile anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti těchto dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění jiných povinností stanovených v tomto protokolu.

2.   Pro účely odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu, a případně uvedou důvody pro jejich žádost o ověření. Spolu se žádostí o ověření zašlou rovněž veškeré získané informace nebo doklady nasvědčující, že údaje uvedené v dokladu o původu zboží nejsou správné.

3.   Ověřování provádějí celní orgány země vývozu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4.   Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit uplatňování preferenčního zacházení s dotyčnými produkty až do výsledku ověření, nabídnou dovozci propuštění produktů, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5.   Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé, zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství, Jordánska nebo jedné z ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda tyto produkty splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

6.   Jestliže v případě odůvodněných pochybností neobdrží žádající celní orgány žádnou odpověď ve lhůtě deseti měsíců ode dne podání žádosti o ověření nebo jestliže odpověď neobsahuje údaje, které postačují k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu produktů, nepřiznají nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

Článek 34

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 33 a které není možné vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k tomuto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu se předkládají Výboru pro přidružení.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 35

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokladu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro produkty, se uloží sankce.

Článek 36

Svobodná pásma

1.   Společenství a Jordánsko přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu zboží, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném pásmu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2.   Odchylně od odstavce 1 vydají dotčené orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED na žádost vývozce, pokud jsou produkty pocházející ze Společenství nebo Jordánska dováženy do svobodného pásma s dokladem o původu zboží a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, za předpokladu, že je toto zacházení nebo zpracování v souladu s tímto protokolem.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

1.   Pojem „Společenství“ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2.   Produkty pocházející z Jordánska podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu zacházení jako produkty pocházející z celního území Společenství podle protokolu č. 2 k Aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Jordánsko poskytuje při dovozu produktů, na něž se vztahuje dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejné celní zacházení jako produktům dováženým a pocházejícím ze Společenství.

3.   Pro účely odstavce 2, který se týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, se tento protokol použije obdobně s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 38.

Článek 38

Zvláštní podmínky

1.   Za podmínky přímé dopravy v souladu s článkem 13 se dále uvedené považuje za:

1.

pocházející z Ceuty a Melilly:

a)

produkty zcela získané v Ceutě a Melille;

b)

produkty získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že:

i)

tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6

nebo

ii)

tyto produkty pocházejí z Jordánska nebo Společenství, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7;

2.

pocházející z Jordánska:

a)

produkty zcela získané v Jordánsku;

b)

produkty získané v Jordánsku, při jejichž výrobě jsou použity produkty jiné než uvedené v písmenu a), za předpokladu, že:

i)

tyto produkty byly dostatečně zpracovány nebo opracovány ve smyslu článku 6

nebo

ii)

tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, za předpokladu, že byly podrobeny zpracování nebo opracování, které přesahuje operace uvedené v článku 7.

2.   Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

3.   Vývozce nebo jeho zmocněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED „Jordánsko“ a „Ceuta a Melilla“. V případě produktů pocházejících z Ceuty a Melilly se tento údaj uvede rovněž v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED nebo v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED.

4.   Španělské celní orgány zajistí použití tohoto protokolu v Ceutě a Melille.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

Článek 40

Přechodné ustanovení pro zboží v režimu tranzitu nebo uskladnění

Dohodu lze uplatnit na zboží, které splňuje podmínky tohoto protokolu a které je ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost v režimu tranzitu nebo je ve Společenství nebo Jordánsku dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném pásmu, za předpokladu, že do čtyř měsíců od uvedeného dne je celním orgánům země dovozu předloženo průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vystavené dodatečně celními orgány země vývozu spolu s doklady prokazujícími, že zboží bylo v souladu s článkem 13 dopraveno přímo.


(1)  Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(2)  Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

PŘÍLOHA I

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1

První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 se týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2

Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3

Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 a 4.

2.4

Je-li pro produkt popsaný v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1

Ustanovení článku 6, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě ve smluvní straně.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro nějž pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex ex 7224.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal status původu na základě pravidla pro číslo ex ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2

Pravidlo v seznamu stanoví minimální zpracování nebo opracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm zpracování nebo opracování se rovněž získá status původu; naopak, nižší stupeň zpracování nebo opracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3

Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo používá výraz „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla“, lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.

Výraz „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …“ nebo „Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů stejného čísla jako produkt“ znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel), s výjimkou materiálů stejného popisu, jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.

3.4

Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby byly použity všechny.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5

Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz též poznámku 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie – a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

3.6

Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

4.1

Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická a tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2

Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3

Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4

Pojem „syntetická nebo umělá střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých filamentů, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1

Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4).

5.2

Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumějí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

syntetická nekonečná vlákna,

umělá nekonečná vlákna,

elektricky vodivá vlákna

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

jiná syntetická střižová vlákna,

viskózová umělá střižová vlákna,

jiná umělá střižová vlákna,

polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

výrobky čísla 5605 (kovové a metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

5.3

V případě vláken zahrnujících „polyurethanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou“ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

5.4

V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií“, je uvedená přípustná odchylka pro tento pás 30 %.

Poznámka 6:

6.1

V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2

Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Z téhož důvodu to nebrání používání zdrhovadel, přestože zdrhovadla obvykle obsahují textilie.

6.3

Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1

Pro účely čísel ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

d)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

i)

isomerace.

7.2

Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování;

d)

reformování;

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerace;

h)

alkylace;

ij)

isomerace;

k)

pouze v případě těžkých frakcí čísla ex ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59 T);

l)

pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

m)

pouze v případě těžkých frakcí čísla ex ex 2710: zpracování produktů hydrogenací (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 oC s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další úprava mazacích olejů čísla ex ex 2710 hydrogenační rafinací (např. hydrogenační derafinace nebo odbarvení) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považována za specifický proces;

n)

pouze v případě topných olejů čísla ex ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300 oC předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát (podle metody ASTM D 86);

o)

pouze v případě těžkých frakcí, jiných než plynových a topných olejů čísla ex ex 2710: úprava pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje;

p)

pouze v případě produktů čísla ex ex 2712, jiných než ropná vazelína, ozokerit, montánní vosk, rašelinný vosk nebo parafín obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje: odolejování frakční krystalizací.

7.3

Pro účely čísel ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získáváni určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem dohody.

Číslo HS

Popis výrobku

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

Kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

 

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány

 

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány,

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní,

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 5

Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat

Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány,

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů a melounů

Výroba, v níž:

veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány,

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex ex Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

 

ex ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyluštěných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar–agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex ex Kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

 

Ostatní

Výroba z vepřového masa nebo poživatelných vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:

 

 

 

Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

 

Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

 

Sójový, podzemnicový, palmový a kokosový ojel, olej z palmových jader, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určenou pro lidskou výživu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

 

Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

 

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použit materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použit materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba:

z živočichů kapitoly 1, a/nebo

v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex Kapitola 17

Cukr a cukrovinky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

 

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

 

Jiné cukry v pevné formě, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní

 

ex ex 1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

 

Ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

 

 

Obsahující nejvýše 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány

 

 

Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba:

v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány a

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 1806,

v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a kukuřice Zea indurata a výrobků z ní) musí být zcela získány a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě kapitoly 11

 

ex ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

 

ex ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2004 a ex ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupise nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2008

Ořechy bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

 

Arašídové máslo; směsi založené na obilovinách; palmová jádra; kukuřice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

 

Ostatní, kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

 

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

 

 

 

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici

 

 

Hořčičná mouka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a

v níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové a grapefruitové) již musí být původní

 

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 2207 nebo 2208, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 2207 nebo 2208, a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

ex ex Kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2301

Velrybí moučka; moučka, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, v níž všechna použitá kukuřice musí být zcela získána

 

ex ex 2306

Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž:

všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a

všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původní

 

ex ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původní

 

ex ex Kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2504

Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

 

ex ex 2518

Dolomit kalcinovaný

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

 

ex ex 2520

Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2524

Přírodní osinková (azbestová) vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex ex 2530

Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barevných hlinek

 

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 oC (včetně směsí lakového benzínu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2709

Oleje ze živičných nerostů, surové

Destruktivní destilace živičných nerostů

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických proces (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafin, parafinový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2805

Smíšený kov („Mischmetall“)

Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové)

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 29

Organické chemikálie; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu nebo glycerolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2939

Koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 30

Farmaceutické výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:

 

 

 

Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní:

 

 

 

– –

Lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

– –

Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

– –

Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

– –

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

– –

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3003 a 3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):

 

 

 

Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 3006

Farmaceutický odpad specifikovaný v poznámce 4 k) k této kapitole

Původ výrobku v jeho původním zařazení se zachovává

 

ex ex Kapitola 31

Hnojiva; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, kromě:

dusičnan sodný

kyanamid vápenatý

síran draselný

síran hořečnatodraselný

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3 (3)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (4) tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3403

Mazací přípravky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

 

 

 

Na bázi parafinu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě:

hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,

mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823, a

materiálů čísla 3404

Tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

 

Škrobové ethery a estery

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 1108

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

 

 

 

Filmy pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3702

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 nebo 3704

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3801

Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnosti grafitu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinace surového tallového oleje

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3805

Sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky užívané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

 

 

 

Připravená aditiva pro mazací oleje obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3813

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

 

Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

 

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

Následující výrobky tohoto čísla:

– –

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

– –

Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

– –

Sorbitol, jiný než čísla 2905

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli

– –

Iontoměniče

– –

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

– –

Alkalický oxid železa pro čištění plynu

– –

Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu

– –

Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery

– –

Přiboudlina a Dippelův olej

– –

Směsi solí, které mají různé anionty

– –

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

 

 

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísla ex ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

 

Produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3907

Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril–butadien–styrenu (ABS)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (5)

 

 

Polyester

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo–(bisfenolu A)

 

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů; kromě čísla ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 a ex ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

 

 

 

Ploché výrobky, opracované jinak než povrchovou úpravou nebo řezané do jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů; ostatní výrobky opracované jinak než povrchovou úpravou

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Ostatní:

 

 

 

– –

Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru

Výroba, v níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

– –

Ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (5)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3916 a ex ex 3917

Profily a trubky

Výroba, v níž:

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu,

v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

ex ex 3920

Ionomerní listy nebo fólie

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

 

Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 3921

Plastové fólie, pokovené

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů (6)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu

3922 až 3926

Výrobky z plastů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 4001

Vrstvené pláty nebo krepy pro boty

Vrstvení listů přírodního kaučuku

 

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:

 

 

 

Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžové

Protektorování použitých pneumatik

 

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4011 nebo 4012

 

ex ex 4017

Výrobky z tvrdé pryže

Výroba z tvrdé pryže

 

ex ex Kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené

Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou

 

4104 až 4106

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Činění předčiněné kůže

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4107, 4112 a 4113

Usně, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4104 až 4113

 

ex ex 4114

Lakové usně a lakové–laminované usně; metalizované usně

Výroba z materiálů čísel 4104 až 4106, 4107, 4112 nebo 4113 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku za závodu

 

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

 

 

 

Díly, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

 

Ostatní

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

 

ex ex Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 4403

Dřevo nahrubo opracované

Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného

 

ex ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce přesahující 6 mm

Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

 

ex ex 4408

Listy k dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

Podélné řezání, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

 

ex ex 4409

Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované:

 

 

 

Broušené pískem nebo na koncích spojované

Broušení pískem nebo spojování na koncích

 

 

Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex ex 4410 až ex ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

 

ex ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

 

ex ex 4416

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva

Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy

 

ex ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít voštinové desky, parketové desky a šindele

 

 

Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

 

ex ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

 

ex ex Kapitola 45

Korek a korkové výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

 

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

Kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex Kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 4811

Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

4817

Obálky, zálepka, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 4818

Toaletní papír

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex ex 4819

Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 4820

Složky dopisních papírů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

 

ex ex Kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911

 

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:

 

 

 

Kalendáře „věčného“ typu nebo s výměnnými bloky na základně jiné než z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 4909 nebo 4911

 

ex ex Kapitola 50

Hedvábí; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

 

ex ex 5004 až ex ex 5006

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu

Výroba z (7) :

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny,

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5106 až 5110

Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně

Výroba z (7):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 52

Bavlna; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5204 až 5207

Bavlněná příze a nitě

Výroba z (7)

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Ostatní

Výroba z jednoduché příze (7)

Výroba z (7)

 

 

 

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5306 až 5308

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Výroba z (7):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5309 až 5311

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

jutové příze,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5401 až 5406

Nitě, nekonečné vlákno a šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

Výroba z (7):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5407 a 5408

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5501 až 5507

Syntetická nebo umělá střižová vlák na

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5508 až 5511

Nitě ze syntetických nebo umělých střižových vláken

Výroba z (7):

surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5512 až 5516

Tkaniny ze syntetických nebo umělých střižových vláken:

 

 

 

Obsahující pryžové nitě

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papíru

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

 

 

Vpichované plsti

Výroba z (7):

přírodních vláken,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny.

Lze však použít:

polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506

nebo

kabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 5501,

jejichž délková hmotnost je pro každé vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5604

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

 

Kaučukové nitě a šňůry potažené textilem

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5605

Kovové a metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

Výroba z (7):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

Výroba z (7):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

papírenských materiálů

 

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

 

 

 

Z vpichované plsti

Výroba z (7):

přírodních vláken

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Lze však použít:

polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,

polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506

nebo

kabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 5501,

jejichž délková hmotnost je pro každé vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

Jutovou tkaninu lze použít jako podložku

 

 

Z jiné plsti

Výroba z (7):

přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

příze z kokosových nebo jutových vláken,

syntetické nebo umělé příze,

přírodních vláken

nebo

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání

Jutovou tkaninu lze použít jako podložku

 

ex ex Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě:

 

 

 

Kombinované s pryžovou nití

Výroba z jednoduché příze (7)

 

 

Ostatní

Výroba z (7):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z příze

 

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:

 

 

 

S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90 % hmotnostních

Výroba z příze

 

 

Ostatní

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Výroba z příze

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvění nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

Výroba z příze (7)

 

5905

Textilní tapety:

 

 

 

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály

Výroba z příze

 

 

Ostatní

Výroba z (7)

příze z kokosových vláken,

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

nebo

 

 

 

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902:

 

 

 

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z (7):

přírodních vláken,

syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

nebo

chemických materiálů nebo textilní vlákniny

 

 

Jiné textilie vyrobené ze syntetické nekonečné příze, s obsahem textilních materiálů přesahujícím 90 % hmotnostních

Výroba z chemických materiálů

 

 

Ostatní

Výroba z příze

 

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Výroba z příze

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

 

5908

Textilní knoty tkané, spletené nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

 

 

 

Žárové punčošky, impregnované

Výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové punčošky

 

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

5909 až 5911

Textilní výrobky a zboží pro technické účely:

 

 

 

Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911

Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310

 

 

Tkaniny používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911

Výroba z (7):

příze z kokosových vláken,

těchto materiálů: