ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 207

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
28. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1141/2006 ze dne 27. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1142/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1143/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1144/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2006 ze dne 27. července 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1149/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1150/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1151/2006 ze dne 27. července 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1152/2006 ze dne 27. července 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1153/2006 ze dne 27. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1154/2006 ze dne 27. července 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98

27

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006 o jmenování českých, německých, estonských, španělských, francouzských, italských, lotyšských, litevských, lucemburských, maďarských, maltských, rakouských, slovinských a slovenských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

30

 

 

Evropská centrální banka

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2006/9)

39

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1141/2006

ze dne 27. července 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1142/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Jednání v rámci evropských dohod mezi Evropským společenstvím a Rumunskem a Bulharskem jsou především zaměřena na liberalizaci obchodu s produkty zahrnutými do společné organizace dotčeného trhu. Pro tyto dvě země by proto vývozní náhrady měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 28. července 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1143/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2).

(5)

Jednání v rámci evropských dohod mezi Evropským společenstvím a Rumunskem a Bulharskem jsou především zaměřena na liberalizaci obchodu s produkty zahrnutými do společné organizace dotčeného trhu. Pro tyto dvě země by proto vývozní náhrady měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky podle přílohy tohoto nařízení, za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Aby byly produkty způsobilé pro poskytnutí náhrady podle odstavce 1, musí splňovat příslušné požadavky uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 28. července 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2609

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 958 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 27. července 2006, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 27. července 2006, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 stanovena na 31,090 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 49.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1145/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky by proto měly být stanoveny vývozní náhrady v souladu s pravidly a určitými kritérii uvedenými v článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Ustanovení čl. 31 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Podle Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice (2), které bylo schváleno rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), může být určité množství mléčných výrobků Společenství vyvážených do Dominikánské republiky zvýhodněno snížením cla. Z tohoto důvodu by vývozní náhrady poskytnuté pro produkty vyvážené podle tohoto režimu měly být sníženy o určitý procentní podíl.

(5)

Využívání vývozních náhrad na některé produkty se ukazuje jako nevýznamné. Pro takové produkty by vývozní náhrady již neměly být stanoveny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 se poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení, za podmínek stanovených v čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky použitelné od 28. července 2006

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Místa určení jsou vymezena takto:

L02

:

Andorra a Gibraltar.

L20

:

Všechna místa určení s výjimkou L02, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

L04

:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

L40

:

Všechna místa určení s výjimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


(1)  Pokud jde o příslušné produkty určené k vývozu do Dominikánské republiky v rámci kvóty 2006/07 zmíněné v rozhodnutí 98/486/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999, měly by se použít tyto sazby:

a)

produkty kódů KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000:

0,00 EUR/100 kg

b)

produkty kódů KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200:

28,00 EUR/100 kg

Místa určení jsou vymezena takto:

L02

:

Andorra a Gibraltar.

L20

:

Všechna místa určení s výjimkou L02, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Bulharska, Rumunska a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

L04

:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

L40

:

Všechna místa určení s výjimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1146/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 25. července 2006.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 25. července 2006, platí maximální částky náhrad pro výrobky zmíněné v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 409/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1814/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobek

Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka pro vývozní náhradu na vývoz do míst určení uvedených v druhém pododstavci čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

Máslo

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Máslo

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Máselný olej

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/2006

ze dne 27. července 2006

o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka (2) zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné neposkytovat jakékoli náhrady po dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 25. července 2006.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 582/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 25. července 2006, nejsou poskytovány žádné náhrady pro výrobek a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 409/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1814/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 3).


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže (2), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.

(2)

Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:

a)

10,86 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný a ovesný;

b)

15,33 EUR/t pro bramborový škrob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1149/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 15. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

(5)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci trhu s daným výrobkem, pokud jde o základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité výrobky.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 28. července 2006 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

20,93

20,93

b)

na vývoz jiného zboží

54,00

54,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

66,00

66,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

106,75

106,75

c)

na vývoz jiného zboží

99,50

99,50


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na vývozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 28. července 2006 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– – v ostatních případech

3,236

3,236

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

0,938

0,938

– – v ostatních případech

2,427

2,427

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– ostatní (včetně nezpracovaných)

3,236

3,236

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

 

 

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,251

1,251

– v ostatních případech

3,236

3,236

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na vývozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1151/2006

ze dne 27. července 2006,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 písm. a) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze VII uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Ustanovení čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tentýž produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(6)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 a v bodě 1 článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 544/2006 (Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 24).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 28. července 2006 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

26,09

26,09


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na výrozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2006

ze dne 27. července 2006

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 21. do 27. července 2006 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 30,75 EUR/t pro maximální celkové množství 169 089 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 192, 13.7.2006, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1153/2006

ze dne 27. července 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 936/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 21. do 27. července 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle nařízení (ES) č. 936/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1154/2006

ze dne 27. července 2006

o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Z ověření množství, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence pro rýži v rámci tranše na měsíc červenec 2006, vyplývá, že je třeba stanovit vydávání licencí pro množství uvedená v příslušných žádostech, která jsou případně snížena o určitá procenta, určit dostupná množství, která mají být převedena do následující tranše, a určit celková dostupná množství pro různé kvóty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence pro celní kvóty pro rýži otevřené nařízením (ES) č. 327/98, které byly během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podány a předloženy Komisi, se vztahuje koeficient snížení podle procentních sazeb stanovených v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství dostupná pro tranši na měsíc červenec 2006, která mají být převedena do následující tranše, a celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 965/2006 (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 12).


PŘÍLOHA

Snížení v procentech, která se mají použít pro požadovaná množství pro tranši na měsíc červenec 2006, a množství převedená do následující tranše

a)

Kvóta pro poloomletou nebo celoomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc září 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006

(v tunách)

Spojené státy americké

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thajsko

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Austrálie

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Jiného původu

09.4130

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc říjen 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc říjen 2006

(v tunách)

Všechny země

09.4148

66,8156

0

0

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Thajsko

09.4149

0 (2)

Austrálie

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Spojené státy americké

09.4153

0 (2)

Jiného původu

09.4154

98,2456

d)

Kvóta pro poloomletou nebo celoomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc září 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006

(v tunách)

Thajsko

09.4112

98,4928

0

0

Spojené státy americké

09.4116

Indie

09.4117

Pákistán

09.4118

Jiného původu

09.4119

Všechny země

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.

(2)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. července 2006

o jmenování českých, německých, estonských, španělských, francouzských, italských, lotyšských, litevských, lucemburských, maďarských, maltských, rakouských, slovinských a slovenských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2006/524/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na stanovisko Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mandát současných členů Evropského hospodářského a sociálního výboru končí dnem 20. září 2006. Je proto třeba jmenovat členy tohoto výboru na nové čtyřleté období počínající dnem 21. září 2006.

(2)

Česká, německá, estonská, španělská, francouzská, lotyšská, litevská, lucemburská, maďarská, maltská, rakouská, slovinská a slovenská vláda předložily seznamy s počtem kandidátů, který odpovídá počtu míst stanovenému pro tyto země ve Smlouvách.

(3)

Italská vláda předložila seznam dvaceti dvou kandidátů. Později navrhne ještě dva kandidáty, jimiž se uvedený seznam doplní tak, aby počet kandidátů odpovídal počtu míst stanovenému pro Itálii ve Smlouvách,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Osoby uvedené na seznamu, jenž je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí, jsou jmenovány členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2006 do 20. září 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. července 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


PŘÍLOHA

Česká republika

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Německo

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estonsko

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Španělsko

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francie

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Itálie

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Lotyšsko

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litva

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Lucembursko

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Maďarsko

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Rakousko

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovinsko

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovensko

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Evropská centrální banka

28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/39


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. července 2006

o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na článek 16 a článek 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) stanoví, že „s účinkem od příslušných dat výměny hotového oběživa uvede ECB a centrální banky zúčastněných členských států do oběhu v zúčastněných členských státech bankovky znějící na euro“.

(2)

S cílem umožnit hladké zavedení eura v budoucích zúčastněných členských státech by měl být s přihlédnutím k různým možným vnitrostátním scénářům přechodu na hotovostní euro vytvořen právní rámec, který národním centrálním bankám těchto členských států umožní půjčit si od Eurosystému eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a druhotného předzásobení před přechodem na hotovostní euro.

(3)

Předzásobení způsobilých protistran eurobankovkami a euromincemi a druhotné předzásobení kvalifikovaných třetích osob by přispělo k hladkému přechodu na hotovostní euro, zmírnilo logistickou zátěž související se zavedením eura a přispělo ke snížení nákladů spojených s oběhem dvojí měny.

(4)

Předzásobení a druhotné předzásobení eurobankovkami a euromincemi by nemělo vést k tomu, že tyto eurobankovky a euromince budou uvedeny do oběhu, neboť přede dnem přechodu na hotovostní euro nebudou mít v budoucích zúčastněných členských státech status zákonného platidla; aby se tomu zabránilo, měla by smluvní ujednání o půjčkách eurobankovek a euromincí proto obsahovat povinnost stanovit pro způsobilé protistrany a kvalifikované třetí osoby určitá omezení.

(5)

Předzásobení způsobilých protistran a druhotné předzásobení kvalifikovaných třetích osob lze provést pouze tehdy, poskytují-li ustanovení právních předpisů v budoucích zúčastněných členských státech dostatečnou ochranu, pokud se týče i) půjček eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení, ii) předzásobení a iii) druhotného předzásobení, nebo jsou-li záležitosti uvedené v písmenech i) až iii) upraveny pomocí smluvních ujednání mezi dotčenými stranami.

(6)

Tyto obecné zásady by měly i) stanovit pravidla, která se mají uplatnit v rámci smluvní úpravy a podmínek předzásobení a druhotného předzásobení, ii) stanovit povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví, jež mají být ve vztahu k předzásobení a druhotnému předzásobení dodržovány, a iii) stanovit náležitá opatření k pojištění předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

(7)

I když primární pravomoc pro zavedení režimu vydávání euromincí mají zúčastněné členské státy, budoucí národní centrální banky Eurosystému hrají klíčovou roli při distribuci euromincí. Na ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají euromincí, je proto třeba pohlížet jako na doporučení, podle kterých by měly národní centrální banky postupovat v rámci úpravy vydávání euromincí, která bude přijata příslušnými vnitrostátními orgány budoucích zúčastněných členských států.

(8)

Poskytnutí eurobankovek a euromincí budoucím národním centrálním bankám Eurosystému pro účely předzásobení s sebou nese určitá finanční rizika. Aby se zajistilo krytí těchto rizik, měly by se budoucí národní centrální banky Eurosystému zavázat, že eurobankovky, které si od Eurosystému půjčily, splatí z budoucích požadavků na výrobu bankovek, které jim byly přiděleny. Předzásobení by mělo být dovoleno jen tehdy, poskytnou-li způsobilé protistrany příslušné budoucí národní centrální bance Eurosystému dostatečné způsobilé zajištění.

(9)

Národní centrální banka Eurosystému dodávající eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a budoucí národní centrální banky Eurosystému by měly uzavřít konkrétní smluvní ujednání, že se budou řídit pravidly a postupy obsaženými v těchto obecných zásadách.

(10)

Není-li na základě ustanovení vnitrostátních právních předpisů platných v budoucích zúčastněných členských státech zajištěno, že se uplatní rovnocenná pravidla a postupy, musí být podmínky, jež tyto obecné zásady stanoví pro předzásobení a druhotné předzásobení, součástí smluvních ujednání mezi budoucími národními centrálními bankami Eurosystému, způsobilými protistranami a kvalifikovanými třetími osobami.

(11)

Jako koordinátor předzásobování by ECB měla být předem informována o žádostech o předzásobení a budoucí národní centrální banky Eurosystému by měly ECB o rozhodnutí předzásobit vždy informovat,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

„předzásobením“ fyzické dodání eurobankovek a euromincí budoucí národní centrální bankou Eurosystému způsobilým protistranám na území budoucího zúčastněného členského státu během období předzásobení/druhotného předzásobení;

„obdobím předzásobení/druhotného předzásobení“ období, ve kterém dochází k předzásobení a druhotnému předzásobení a které nezačne dříve než čtyři měsíce přede dnem přechodu na hotovostní euro a skončí v 00.00 hodin (místního času) v den přechodu na hotovostní euro;

„druhotným předzásobením“ dodání předzásobených eurobankovek a euromincí způsobilou protistranou kvalifikovaným třetím osobám na území budoucího zúčastněného členského státu během období předzásobení/druhotného předzásobení;

„eurozónou“ území zúčastněných členských států;

„dnem přechodu na hotovostní euro“ den, ke kterému se eurobankovky a euromince stanou v daném budoucím zúčastněném členském státě zákonným platidlem;

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal euro;

„budoucím zúčastněným členským státem“ nezúčastněný členský stát, který splnil podmínky pro přijetí eura a ve vztahu k němuž bylo přijato rozhodnutí o zrušení výjimky (podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy);

„nezúčastněným členským státem“ členský stát, který nepřijal euro;

„Eurosystémem“ národní centrální banky zúčastněných členských států a ECB;

„způsobilou protistranou“ subjekt ve smyslu článku 5, který splňuje požadavky pro přijetí eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení;

„kvalifikovanými třetími osobami“ určité obchodní cílové skupiny, jako jsou např. obchodníci, výrobci a provozovatelé přístrojů pro příjem a výdej hotovosti a společnosti provozující přepravu hotovosti, které se nacházejí v tomtéž budoucím zúčastněném členském státě jako způsobilá protistrana a které podle názoru této způsobilé protistrany mají oprávněnou potřebu, aby byly druhotně předzásobeny, a jsou schopny splnit požadavky spojené s druhotným předzásobením;

„společností provozující přepravu hotovosti“ subjekt, který pro úvěrové instituce zabezpečuje přepravu bankovek a mincí, jejich skladování a manipulaci s nimi;

„národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka zúčastněného členského státu;

„budoucí národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka budoucího zúčastněného členského státu;

„způsobilým zajištěním“ zajištění ve smyslu článku 8;

„dodávající národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka Eurosystému, která budoucí národní centrální bance Eurosystému dodává eurobankovky a euromince pro účely předzásobení, bez ohledu na to, která národní centrální banka Eurosystému je zákonným vlastníkem těchto bankovek a mincí;

„počátečním požadavkem na množství eurobankovek a euromincí“ množství eurobankovek a euromincí, které bude dle očekávání v budoucím zúčastněném členském státě potřebné ke dni přechodu na hotovostní euro na pokrytí poptávky po období jednoho roku;

„obchodním dnem Eurosystému“ den, kdy jsou ECB nebo jedna nebo více národních centrálních bank otevřeny pro obchodování, kdy je otevřen TARGET nebo systém, jenž TARGET nahrazuje, a který je dnem vypořádání pro trh s eurem a devizové operace zahrnující euro;

„TARGETem“ transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase;

„úvěrovou institucí“ instituce ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu (2),

„původní měnou“ národní měnová jednotka budoucího zúčastněného členského státu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

Článek 2

Použitelnost ustanovení těchto obecných zásad

1.   Pravidla a postupy, jež tyto obecné zásady stanoví pro předzásobení a druhotné předzásobení, se použijí na ujednání o předzásobení a o druhotném předzásobení bez ohledu na to, zda budoucí národní centrální banka Eurosystému i) si bankovky a mince, jež mají být předmětem předzásobení, půjčuje nebo ii) je vyrábí či formou zadání zakázky obstarává.

2.   Tyto obecné zásady se nepoužijí na fyzické dodání eurobankovek a euromincí z národních centrálních bank Eurosystému do národních centrálních bank nezúčastněných členských států, které dosud nemají postavení budoucích národních centrálních bank Eurosystému.

KAPITOLA II

PŮJČKY EUROBANKOVEK A EUROMINCÍ PRO ÚČELY PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 3

Dodání

1.   Budoucí národní centrální bance Eurosystému může eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a na zajištění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí dodat podle potřeby jedna nebo více národních centrálních bank Eurosystému.

2.   Dodávající národní centrální banka Eurosystému od přijímající budoucí národní centrální banky Eurosystému nevyžaduje zajištění.

3.   Dodání eurobankovek a euromincí národní centrální bankou Eurosystému budoucí národní centrální bance Eurosystému musí předcházet uzavření smluvního ujednání mezi dodávající národní centrální bankou Eurosystému a přijímající budoucí národní centrální bankou Eurosystému, které stanoví, že podmínky uvedené v těchto obecných zásadách se použijí na půjčku eurobankovek a euromincí budoucí národní centrální bance Eurosystému, a použijí se tedy i při sjednávání podmínek předzásobení a druhotného předzásobení.

4.   Dodávky eurobankovek a euromincí nezačnou před tím, než bude přijato rozhodnutí o zrušení výjimky pro nezúčastněný členský stát podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy.

5.   Po konzultaci s dodávající národní centrální bankou Eurosystému ECB jasně určí zásoby, ze kterých budou eurobankovky a euromince, jež mají být dodány, čerpány, jakož i název dodávající národní centrální banky Eurosystému. Dodávající národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby bylo přijato rozhodnutí o doplnění těchto zásob.

Článek 4

Podmínky pro půjčku eurobankovek a euromincí

1.   Podmínky uvedené v tomto článku musí být stanoveny ve smluvních ujednáních podle čl. 3 odst. 3.

2.   Ve smluvním ujednání se stanoví přesný objem eurobankovek a euromincí, které mají být dodány (v členění podle nominální hodnoty), a dodací lhůta.

3.   Eurobankovky a euromince se pro účely předzásobení a zajištění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí do budoucí národní centrální banky Eurosystému přepravují v souladu s bezpečnostními pravidly a pravidly týkajícími se pojištění, která obvykle platí pro hromadné dodávky eurobankovek a euromincí mezi národními centrálními bankami. Riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže dodávaných eurobankovek a euromincí přechází na budoucí národní centrální banku Eurosystému okamžikem, kdy tyto eurobankovky a euromince opustí trezor dodávající národní centrální banky Eurosystému.

4.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému hradí náklady spojené s přepravou eurobankovek a euromincí z národní centrální banky Eurosystému do této budoucí národní centrální banky Eurosystému. Dodávající národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby přeprava byla prováděna efektivně.

5.   Potřebuje-li budoucí národní centrální banka Eurosystému, aby ji Eurosystém do dvanácti měsíců ode dne přechodu na hotovostní euro poskytl hromadnou dodávku eurobankovek a euromincí, považují se tyto požadavky za součást počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí a pokud se týká splacení, přistupuje se k nim obdobně jako k předzásobeným eurobankovkám a euromincím tak, jak je stanoveno v odstavcích 6 až 8. Ve všech ostatních ohledech se k plnění uvedených požadavků přistupuje jako k hromadné dodávce.

6.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému plní vůči dodávající národní centrální bance (národním centrálním bankám) Eurosystému tyto povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví:

a)

Během období předzásobení/druhotného předzásobení vykazuje budoucí národní centrální banka Eurosystému částku eurobankovek a euromincí, které byly dodány pro účely předzásobení (a pro účely splnění počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí), v podrozvaze v jejich nominální hodnotě.

b)

Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí dodávající národní centrální bance (dodávajícím národním centrálním bankám) Eurosystému částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

c)

Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro (v členění podle nominální hodnoty), jakož i den, kdy se dozvěděla, že se tyto bankovky dostaly do oběhu.

7.   Ode dne přechodu na hotovostní euro plní budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto povinnosti v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví:

a)

Nebyly-li předzásobené eurobankovky už vykázány podle odstavce 10, vykazují se jako rozvahové položky ke dni přechodu na hotovostní euro.

b)

Celková částka předzásobených eurobankovek s výjimkou bankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro a které byly oznámeny podle odst. 6 písm. c), se v rozvaze budoucí národní centrální banky Eurosystému vykazuje v položce „bankovky v oběhu“.

c)

Rozdíl mezi celkovou částkou předzásobených eurobankovek a částkami předzásobených eurobankovek, které byly připsány na vrub účtů způsobilých protistran, jež byly předzásobeny, vedených u budoucí národní centrální banky Eurosystému podle článku 15, se považuje za zajištěný bezúročný úvěr poskytnutý způsobilým protistranám, který musí tyto protistrany splatit v souladu s článkem 15.

8.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému splatí eurobankovky, které si půjčila od národní centrální banky Eurosystému pro účely předzásobení, tak, že dodá eurobankovky ekvivalentního množství a kvality, jež vyrobí nebo formou zadání zakázky obstará v rámci výroby eurobankovek, která jí byla v rámci Eurosystému – kromě běžného podílu na výrobě eurobankovek v rámci Eurosystému za příslušná léta – přidělena na jeden rok či více po sobě jdoucích let, jež bezprostředně následují po roce, v němž dojde k přechodu na hotovostní euro. O výpočtu ekvivalentního množství a kvality bankovek, jež mají být splaceny, rozhodne Rada guvernérů. O výpočtu ekvivalentního množství a kvality eurobankovek druhé série, jež mají být splaceny, rozhodne včas Rada guvernérů.

9.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému provede předzásobení v souladu s podmínkami uvedenými v kapitolách III a IV. Není-li na základě ustanovení vnitrostátních právních předpisů o předzásobení zajištěno, že se na všechny způsobilé protistrany vztahují podmínky, které jsou rovnocenné podmínkám uvedeným v kapitolách III a IV, musí dodání předcházet uzavření smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a způsobilou protistranou, jež tyto podmínky obsahuje.

10.   V případě, že se předzásobené eurobankovky dostanou do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, vykáže je dodávající národní centrální banka Eurosystému jako eurobankovky, které byly vydány a které jsou v oběhu. Dodávající národní centrální banka Eurosystému vykáže vůči budoucí národní centrální bance Eurosystému pohledávku ve výši nominální hodnoty eurobankovek, které se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro. Budoucí národní centrální banka Eurosystému platí dodávající národní centrální bance Eurosystému úroky z této pohledávky. Tyto úroky se platí ode dne, kdy se budoucí národní centrální banka Eurosystému dozvěděla, že se tyto eurobankovky dostaly do oběhu, do prvního obchodního dne Eurosystému po dni přechodu na hotovostní euro. V tento den se závazek budoucí národní centrální banky Eurosystému a související úroky vypořádají prostřednictvím TARGETu nebo systému, jenž TARGET nahrazuje. Referenční úrokovou sazbou je poslední dostupná mezní úroková sazba, kterou Eurosystém používá ve veřejných nabídkových řízeních pro hlavní refinanční operace podle odstavce 3.1.2 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (3). Pokud budoucí národní centrální bance Eurosystému eurobankovky za účelem předzásobení dodává více než jedna národní centrální banka Eurosystému, určí smluvní ujednání podle článku 3.3 dodávající národní centrální banku, která vykáže bankovky v oběhu a pohledávku vůči budoucí národní centrální bance Eurosystému.

11.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí ECB tyto skutečnosti:

a)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek (v členění podle nominální hodnoty) a

b)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených euromincí (v členění podle nominální hodnoty).

KAPITOLA III

PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 5

Způsobilé protistrany

Úvěrové instituce, které jsou usazeny v budoucím zúčastněném členském státě (včetně poboček zahraničních úvěrových institucí nacházejících se v budoucím zúčastněném členském státě), a vnitrostátní poštovní úřady, které mají účet u budoucí národní centrální banky Eurosystému, se považují za způsobilé obdržet eurobankovky a euromince pro účely předzásobení, jakmile dojde k uzavření smluvních ujednání ve smyslu čl. 4 odst. 9.

Článek 6

Dodání pro účely předzásobení

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému nesmí začít s dodávkami eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení před začátkem období předzásobení/druhotného předzásobení.

2.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému může eurobankovky a euromince předzásobit v souladu s těmito obecnými zásadami. Předzásobení eurobankovkami a euromincemi musí předcházet uzavření smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a přijímající způsobilou protistranou, jehož součástí jsou podmínky uvedené v této kapitole a v kapitole IV (nestanoví-li ustanovení právních předpisů v daném budoucím zúčastněném členském státě rovnocenná pravidla a postupy).

Článek 7

Poskytnutí zajištění

1.   Způsobilé protistrany, které mají být předzásobeny, poskytnou budoucí národní centrální bance Eurosystému způsobilé zajištění ve smyslu článku 8:

a)

ke krytí úplné nominální hodnoty předzásobovaných eurobankovek a euromincí a

b)

k zajištění splnění povinností stanovených v článku 10, které mají tvořit součást smluvního ujednání mezi budoucí národní centrální bankou Eurosystému a způsobilou protistranou.

2.   Dojde-li k realizaci zajištění s cílem zabezpečit plnění povinností stanovených v článku 10, poskytne způsobilá protistrana budoucí národní centrální bance Eurosystému dodatečné zajištění ke krytí úplné nominální hodnoty předzásobených eurobankovek a euromincí v souladu s odst. 1 písm. a).

3.   Zajištění se budoucí národní centrální bance Eurosystému poskytne před tím, než začne s předzásobením eurobankovkami a euromincemi, a kryjí se jím rizika, která vzniknou od zahájení dodávek pro účely předzásobení.

4.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby zajištění bylo v plném rozsahu vymahatelné. Za tímto účelem mobilizuje způsobilé zajištění prostřednictvím vhodných zajišťovacích postupů způsobem uvedeným v příloze I obecných zásad ECB/2000/7.

5.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému provede přiměřená opatření ke kontrole rizik tak, aby zvládla rizika spojená s předzásobením. Před provedením předzásobení konzultuje tato banka ECB ohledně opatření ke kontrole rizik uvedených v tomto článku. Dojde-li k úpravě tržní hodnoty způsobilého zajištění z důvodu zohlednění aplikovaných opatření ke kontrole rizik, je třeba náležitě upravit výši zajištění tak, aby vždy krylo plnou nominální hodnotu předzásobených eurobankovek a euromincí, která nebyla připsána na vrub účtů způsobilých protistran u budoucí národní centrální banky Eurosystému, jež předzásobené eurobankovky a euromince poskytla.

6.   Smluvní ujednání, které se uzavírá před předzásobením, stanoví, že způsobilá protistrana budoucí národní centrální banku Eurosystému opravňuje k realizaci zajištění, poruší-li předzásobovaná způsobilá protistrana kteroukoli z povinností, které jsou podle těchto obecných zásad předběžnou podmínkou předzásobení a na kterých se způsobilá protistrana a budoucí národní centrální banka Eurosystému výslovně dohodly, a nezaplatí-li předzásobená způsobilá protistrana smluvní pokuty stanovené v článku 10.

Článek 8

Způsobilé zajištění

1.   Veškerá aktiva způsobilá pro operace měnové politiky Eurosystému ve smyslu přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 se považují za způsobilé zajištění pro účely předzásobení.

2.   Za způsobilé zajištění pro účely předzásobení se považují aktiva znějící buď na původní měny budoucích zúčastněných členských států, nebo na euro, která splňují jednotná kritéria uvedená v příloze I obecných zásad ECB/2000/7 a která jsou způsobilá pro operace měnové politiky Eurosystému (s výjimkou kritéria, jež se týká místa vypořádání a měny, na kterou aktiva znějí). Aktiva jsou držena (vypořádána) v eurozóně nebo v budoucím zúčastněném členském státě, přičemž příslušný vnitrostátní vypořádací systém musí být vyhodnocen podle „Standardů pro využívání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v EU v úvěrových operací ESCB“, které vypracovala ECB.

3.   Jako způsobilé zajištění lze poskytnout rovněž tato aktiva: a) hotovostní vklady znějící na původní měnu, b) hotovostní vklady v eurech uložené na zvláštním účtu, které se úročí stejnou sazbou jako minimální rezervy, nebo c) vklady znějící na původní měnu nebo na euro a v jiné formě, kterou budoucí národní centrální banka Eurosystému považuje za vhodnou.

Článek 9

Vykazování

1.   Způsobilá protistrana své budoucí národní centrální bance Eurosystému oznámí

a)

konečnou celkovou částku druhotně předzásobených eurobankovek (v členění podle nominální hodnoty), a

b)

konečnou celkovou částku druhotně předzásobených euromincí (v členění podle nominální hodnoty).

2.   Způsobilá protistrana, která byla předzásobena, poskytne své budoucí národní centrální bance Eurosystému ihned po druhotném předzásobení informace o totožnosti kvalifikovaných třetích osob, které druhotně předzásobila, jakož i údaje o částkách eurobankovek a euromincí poskytnutých jednotlivým klientům v rámci druhotného předzásobení. Budoucí národní centrální banka Eurosystému nakládá s těmito údaji jako s důvěrnými a využívá je pouze ke sledování toho, jak kvalifikované třetí osoby dodržují své povinnosti, pokud jde o zamezení předčasného oběhu eurobankovek a euromincí, a pro účely vykazování podle čl. 4 odst. 11.

3.   Způsobilá protistrana, která byla předzásobena, okamžitě informuje budoucí národní centrální banku Eurosystému, která ji předzásobila (která o tom následně informuje ECB):

a)

zda existuje důvod se domnívat, že předzásobené eurobankovky a euromince se dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, a

b)

o celkové částce předzásobených bankovek (v členění podle nominální hodnoty), které se případně dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

Článek 10

Závazky způsobilé protistrany týkající se druhotného předzásobení

Předtím, než dojde k druhotnému předzásobení, se způsobilé protistrany, které byly předzásobeny, zaváží, že druhotné předzásobení provedou pouze v souladu s pravidly a postupy stanovenými v těchto obecných zásadách, o čemž se tyto způsobilé protistrany dohodnou s kvalifikovanými třetími osobami, jež mají být druhotně předzásobeny. Způsobilá protistrana může druhotné předzásobení provést až poté, co se sjednají tyto podmínky:

a)

Způsobilá protistrana zajistí, aby druhotně předzásobené eurobankovky a euromince zůstaly v prostorách předzásobovaných kvalifikovaných třetích osob, kde se skladují odděleně od ostatních eurobankovek a euromincí a od jiné měny či majetku tak, aby se nedostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro. Tento předčasný oběh podléhá zaplacení odpovídajících smluvních pokut.

b)

Způsobilá protistrana se dohodne s kvalifikovanou třetí osobou, která má být druhotně předzásobena, že tato kvalifikovaná třetí osoba umožní budoucí národní centrální bance Eurosystému provést audit a kontrolu v prostorách kvalifikované třetí osoby, která byla druhotně předzásobena, s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.

c)

Způsobilá protistrana platí budoucí národní centrální bance Eurosystému smluvní pokuty ve výši úměrné vzniklé škodě, nejméně však ve výši 10% částky, jež je předmětem druhotného předzásobení, jestliže: i) budoucí národní centrální bance Eurosystému není umožněn přístup za účelem provedení auditu a kontroly ve smyslu odstavce b), nebo ii) druhotně předzásobené eurobankovky a euromince nejsou skladovány v prostorách kvalifikované třetí osoby, jež byla druhotně předzásobena, jak se stanoví v tomto článku. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto smluvní pokuty neuloží, pokud i) budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany, nebo ii) druhotně předzásobená kvalifikovaná třetí osoba už zaplatila pokuty podle čl. 16 odst. 2 písm. f).

Článek 11

Statistické aspekty

Pro účely uplatňování nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (4) budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby měnové finanční instituce v příslušném členském státě během období předzásobení/druhotného předzásobení nevykazovaly položky a transakce týkající se předzásobených eurobankovek a euromincí ve svých rozvahách.

Článek 12

Distribuce do poboček

Budoucí národní centrální banka Eurosystému povolí způsobilým protistranám, aby předzásobené eurobankovky a euromince distribuovaly pouze do svých poboček v budoucím zúčastněném členském státě.

Článek 13

Zákaz předčasného oběhu

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zakáže způsobilým protistranám nakládat s eurobankovkami a euromincemi, jež jim byly dodány, před 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro, nestanoví-li tyto obecné zásady jinak. Budoucí národní centrální banka Eurosystému zejména vyžaduje, aby způsobilé protistrany skladovaly předzásobené eurobankovky a euromince ve svých trezorech odděleně od jiných eurobankovek a euromincí, jiné měny či majetku, a bezpečně tak, aby se zamezilo jejich zničení, krádeži, loupeži nebo jiné příčině předčasného oběhu.

2.   Způsobilé protistrany zajistí, že přede dnem přechodu na hotovostní euro se předzásobené eurobankovky a euromince nedostanou do oběhu.

3.   S cílem ověřit přítomnost předzásobených eurobankovek a euromincí a existenci ujednání, na jejichž základě způsobilé protistrany druhotné předzásobení uskutečňují, oprávní způsobilé protistrany příslušnou národní centrální banku Eurosystému k provádění auditu a kontrol jejich prostor.

4.   Způsobilé protistrany se zavazují, že budoucí národní centrální bance Eurosystému zaplatí pokutu, poruší-li způsobilá protistrana povinnosti související s předzásobením, včetně uvádění předzásobených bankovek do oběhu nebo takového jednání, jež vede k jejich uvedení do oběhu, přede dnem přechodu na hotovostní euro, nebo odmítnutí umožnit provedení auditu či kontrol. Budoucí národní centrální banka Eurosystému zajistí, aby tyto případy porušení povinností podléhaly smluvním, případně zákonným pokutám ve výši úměrné vzniklé škodě. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto pokuty neuloží, pokud dotčený budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany.

Článek 14

Riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže

Způsobilé protistrany nesou riziko zničení, ztráty, krádeže a loupeže předzásobených eurobankovek a euromincí od okamžiku, kdy tyto bankovky a mince opustí trezor budoucí národní centrální banky Eurosystému. Budoucí národní centrální banka Eurosystému může od způsobilých protistran vyžadovat, aby tato rizika kryly tím, že sjednají přiměřené pojištění nebo jiným vhodným způsobem. Budoucí národní centrální banka Eurosystému a způsobilá protistrana se však dohodnou, že bez ohledu na toto pojištění se použijí ustanovení článku 15, která se týkají okamžitého zaúčtování předzásobených eurobankovek nebo euromincí, jež se předčasně dostaly do oběhu, a souvisejících úrokových plateb na vrub účtu. Bez ohledu na výše uvedené se mohou budoucí národní centrální banka Eurosystému a způsobilá protistrana dohodnout, že budoucí národní centrální banka Eurosystému po praktické stránce zajistí přepravu eurobankovek a euromincí pro účely předzásobení jménem způsobilé protistrany a na její riziko, nebo na riziko budoucí národní centrální banky Eurosystému, pokud si to národní centrální banka Eurosystému přeje.

Článek 15

Účtování

1.   Eurobankovky a euromince, kterými byly způsobilé protistrany předzásobeny, se účtují na vrub účtů těchto protistran vedených u jejich budoucí národní centrální banky Eurosystému v nominální hodnotě v souladu s následujícím „modelem lineárního účtování na vrub“: celková částka předzásobených eurobankovek a euromincí se na vrub účtů připíše ve třech stejných částkách v den vypořádání první, čtvrté a páté hlavní refinanční operace Eurosystému po dni přechodu na hotovostní euro.

2.   Není-li na účtu předzásobené způsobilé protistrany, který vede budoucí národní centrální banka Eurosystému, jež tuto protistranu předzásobila, dostatek finančních prostředků k zatížení účtu podle odstavce 1, má se za to, že způsobilá protistrana porušila svou povinnost zaplatit za předzásobené eurobankovky a euromince.

3.   Eurobankovky a euromince, které byly způsobilým protistranám dodány v den přechodu na hotovostní euro či po tomto dni, se na vrub účtů těchto protistran vedených u budoucích národních centrálních bank Eurosystému připíší v souladu se stávající praxí v rámci Eurosystému. Eurobankovky a euromince, které způsobilé protistrany vrátily v den přechodu na hotovostní euro či po tomto dni, se obdobně připíší ve prospěch příslušných účtů těchto protistran vedených u budoucích národních centrálních bank Eurosystému.

4.   Bankovky a mince znějící na původní měnu, které způsobilé protistrany vrátily, se ve prospěch příslušných účtů těchto protistran vedených u budoucí národní centrální banky Eurosystému připíší v souladu se stávající praxí v rámci Eurosystému.

5.   Dostanou-li se eurobankovky či euromince do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro, zaúčtuje se částka těchto bankovek či mincí na vrub způsobilé protistrany, která byla předzásobena, okamžitě jako devizy. V účetnictví národní centrální banky Eurosystému, která eurobankovky budoucí národní centrální bance Eurosystému dodala za účelem předzásobení, se tyto eurobankovky zaúčtují jako bankovky „v oběhu“. Zaúčtování se provede bez ohledu na to, z jakého důvodu se bankovky přede dnem přechodu na hotovostní euro dostaly do oběhu.

KAPITOLA IV

DRUHOTNÉ PŘEDZÁSOBENÍ

Článek 16

Podmínky pro dodávání eurobankovek a euromincí pro účely druhotného předzásobení

1.   Druhotné předzásobování kvalifikovaných třetích osob nesmí začít před začátkem období předzásobení/druhotného předzásobení.

2.   Předtím, než se započne s druhotným předzásobením, uzavřou způsobilá protistrana a kvalifikované třetí osoby smluvní ujednání, která budou obsahovat alespoň toto:

a)

Veškerá rizika i odpovědnost v souvislosti s druhotným předzásobením ponese kvalifikovaná třetí osoba, přičemž k druhotnému předzásobení dojde za podmínek dohodnutých v souladu s těmito obecnými zásadami.

b)

Kvalifikovaná třetí osoba oznámí ECB prostřednictvím své budoucí národní centrální banky Eurosystému veškeré druhotně předzásobené eurobankovky a euromince.

c)

Kvalifikovaná třetí osoba uskladní druhotně předzásobené eurobankovky a euromince v souladu s čl. 10 písm. a) a nezačne s nimi nakládat dříve než v 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro.

d)

Kvalifikovaná třetí osoba oprávní budoucí národní centrální banku Eurosystému k provádění auditu a kontrole jejích prostor s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených bankovek a mincí.

e)

Kvalifikovaná třetí osoba oznámí budoucí národní centrální bance Eurosystému celkovou částku druhotně předzásobených bankovek (v členění podle nominální hodnoty), které se případně dostaly do oběhu přede dnem přechodu na hotovostní euro.

f)

Kvalifikovaná třetí osoba se zaváže platit budoucí národní centrální bance Eurosystému pokuty, pokud kvalifikovaná třetí osoba poruší povinnosti týkající se druhotného předzásobení včetně porušení povinnosti podle odstavce c) nebo odmítnutí auditu či kontrol podle odstavce d). Za tato porušení se platí smluvní, případně zákonné pokuty ve výši úměrné vzniklé škodě, nejméně však ve výši 10 % částky, jež je předmětem druhotného předzásobení. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto pokuty neuloží, pokud dotčený budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany.

Článek 17

Vyloučení veřejnosti

1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zakáže způsobilým protistranám, aby eurobankovkami a euromincemi druhotně předzásobovaly veřejnost.

2.   Odstavec 1 tohoto článku nezakazuje zásobení veřejnosti počátečními sadami mincí, které obsahují malé množství euromincí různých nominálních hodnot tak, jak podle potřeby stanoví příslušné vnitrostátní orgány v některých budoucích zúčastněných členských státech.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Ověřování

Budoucí národní centrální banky Eurosystému předají ECB nejpozději tři měsíce před započetím období předzásobení/druhotného předzásobení, avšak nikoli předtím, než bylo v případě příslušného členského státu rozhodnuto o zrušení výjimky, kopie všech právních nástrojů a opatření přijatých v jejich členském státě ve vztahu k těmto obecným zásadám.

Článek 19

Euromince

Doporučuje se, aby budoucí národní centrální banky Eurosystému uplatňovaly tyto obecné zásady na euromince, nestanoví-li předpisy vydané příslušnými vnitrostátními orgány jinak.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 19. července 2006.

2.   Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. července 2006.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2005 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1. Obecné zásady naposledy pozměněné obecnými zásadami ECB/2005/7 (Úř. věst. L 30, 2.2.2006, s. 26).

(4)  Úř. věst. L 333, 17.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21) (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 42).