ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 199

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
21. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1113/2006 ze dne 20. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1114/2006 ze dne 20. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1115/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1117/2006 ze dne 20. července 2006 o platbě porážkové prémie a dodatečných platbách v rámci veterinárních opatření ukládajících porážku zvířat v Nizozemsku

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo dovážené v rámci celní kvóty

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1119/2006 ze dne 20. července 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1057/2006

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1121/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2006 ze dne 20. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1123/2006 ze dne 20. července 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/231/ES, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb

19

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (oznámeno pod číslem K(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)

33

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 3257)  ( 1 )

36

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 192 ze dne 13.7.2006)

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1113/2006

ze dne 20. července 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1114/2006

ze dne 20. července 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedeného ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Tekutý výrobek na bázi tinktury z arniky (poměr arnika/výtažek 1:10), předkládaný pro drobný prodej v lahvičce o objemu 50 ml a s obsahem alkoholu 45 % objemových.

Podle údajů na obalu je výrobek určen pro lidskou spotřebu k jiným účelům než pro výrobu likérů.

Doporučené dávkování: 30 až 50 kapek, rozředěných v polovině sklenice vody, 2 až 3krát denně.

2208 90 69

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle poznámky 1 d) ke kapitole 13 a podle znění kódů KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Jakožto nápoj nemůže být výrobek zařazen do kapitoly 13.

Nemůže být považován za lék čísla 3004, protože nesplňuje kritéria doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30.

Výrobek musí být zařazen jako lihový nápoj čísla 2208 (vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 16).

2.

Tekutý výrobek předkládaný pro drobný prodej v lahvičce o objemu 30 ml, s obsahem alkoholu 68 % objemových, obsahující:

listy jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata), květy tymiánu (Thymus vulgaris) a smilu úzkolistého (Helichrysum italicum)

2,1 g

suchý výtažek z propolisu

84 mg

lyofilizovaný výtažek z grindelie mohutné (Grindelia robusta)

45 mg

silici z blahovičníku kulovitého (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

silici z borovice lesní (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alkohol

vodu

Podle údajů na obalu by mohl být výrobek používán ke zlepšení dýchání a je určen pro lidskou spotřebu.

Doporučené dávkování: 25 kapek rozředěných v malém množství vody, třikrát denně.

2208 90 69

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobek nemůže být považován za lék čísla 3004, protože nesplňuje kritéria doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30.

Výrobek musí být zařazen jako lihový nápoj čísla 2208 (vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 16).

3.

Tekutý výrobek předkládaný pro drobný prodej v lahvičce o objemu 30 ml, s obsahem alkoholu 70 % objemových, obsahující:

propolis (celkový obsah flavonoidů vyjádřených jako galangin je min. 38 mg/ml)

16 % hmotnostních

alkohol

vodu

Podle údajů na obalu by mohl být výrobek používán na posílení přirozené obranyschopnosti hrdla a je určen k lidské spotřebě.

Doporučené dávkování: 40 až 60 kapek denně v čajové lžičce cukru nebo medu.

2208 90 69

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle poznámky 1 a) ke kapitole 30 a podle znění kódů KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobek nemůže být považován za lék kapitoly 30.

Výrobek musí být zařazen jako lihový nápoj čísla 2208 (vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 16).

4.

Tekutý výrobek předkládaný pro drobný prodej v lahvičce o objemu 30 ml, s obsahem alkoholu 70 % objemových, obsahující:

hydroalkoholický výtažek z propolisu (standardizovaný přírodním suchým výtažkem z propolisu)

0,6 g

alkohol

vodu

Podle údajů na obalu je výrobek určen pro lidskou spotřebu v doporučeném dávkování 25 kapek jednou nebo dvakrát denně, rozředěných v polovině sklenice vody. Může být rovněž používán jako ústní voda rozředěním 25 kapek v potřebném množství vody.

2208 90 69

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle poznámky 3 ke kapitole 33 a podle znění kódů KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Výrobek nemůže být považován za ústní vodu čísla 3306, protože není předkládán ve formě jasně určené k tomuto účelu (vysvětlivky k HS ke kapitole 33, Všeobecná ustanovení, čtvrtý odstavec, písm. b)).

Výrobek musí být zařazen jako lihový nápoj čísla 2208 (vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 16).

5.

Tekutý výrobek založený na glycerinovém macerátu z poupat černého rybízu (Ribes Nigrum) (poměr droga/výtažek 1:20), předkládaný pro drobný prodej v lahvičce o objemu 100 ml, s obsahem alkoholu 38 % objemových.

Podle údajů na obalu je výrobek určen pro lidskou spotřebu k jiným účelům než pro výrobu likérů.

Doporučené dávkování: 50 až 150 kapek, rozředěných v malém množství vody, denně.

2208 90 69

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle poznámky 1 d) ke kapitole 13 a podle znění kódů KN 2208, 2208 90 a 2208 90 69.

Jakožto nápoj nemůže být výrobek zařazen do kapitoly 13.

Výrobek musí být zařazen jako lihový nápoj čísla 2208 (vysvětlivky k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 16).

6.

Výrobek předkládaný pro drobný prodej ve spreji o objemu 30 ml, s obsahem alkoholu 20 % objemových, obsahující:

hydroalkoholický výtažek z propolisu

86,75 %

med

13 %

přírodní aromatickou látku (citron)

0,1 %

xanthanovou gumu

0,1 %

silici z citronu (Citrus limonum)

0,05 %

Výrobek je balen jako ústní sprej k orální hygieně. Vstřikuje se přímo do úst.

3306 90 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle poznámky 2 ke třídě VI, podle poznámky 3 ke kapitole 33 a podle znění kódů KN 3306 a 3306 90 00.

Výrobek je předkládán v takové formě, která jasně ukazuje, že má být užíván k ústní hygieně (vysvětlivky k HS ke kapitole 33, Všeobecné vysvětlivky, čtvrtý odstavec, bod b)).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1115/2006

ze dne 20. července 2006,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu (2), a zejména na čl. 8 odst. 4 a článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2406/96 stanoví společné obchodní normy pro některé produkty rybolovu. Prováděcí pravidla k těmto normám jsou stanovena nařízením Komise (EHS) č. 3703/85 (3).

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 2406/96 stanoví, že pelagické druhy mohou být tříděny na základě systému odběru vzorků, aby bylo zajištěno dodržování společných obchodních norem pro tyto druhy.

(3)

Po změně nařízení (ES) č. 2406/96 nařízením Komise (ES) č. 790/2005 (4), byly společné obchodní normy stanoveny také pro šprota obecného.

(4)

Prováděcí pravidla pro třídění a vážení pelagických druhů stanovená nařízením (EHS) č. 3703/85 se v současné době na šprota obecného nevztahují. Uvedené nařízení by proto mělo být změněno, aby zahrnovalo také uvedený druh.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3703/85 se mění takto:

1.

V příloze I se doplňuje nová položka uvedená v příloze tohoto nařízení.

2.

V příloze II se doplňuje nová položka, která zní:

„8.

Šprot obecný druhu Sprattus sprattus“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 334, 23.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 790/2005 (Úř. věst. L 132, 26.5.2005, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 351, 28.12.1985, s. 63. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 3506/89 (Úř. věst. L 342, 24.11.1989, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 132, 26.5.2005, s. 15.


PŘÍLOHA

Druh

Velikost

Objem m3

Koeficienty

„Šprot obecný

1

1

0,92“


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1116/2006

ze dne 20. července 2006,

kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Intenzita rybolovu Společenství pro plavidla, která loví sardel obecnou v Biskajském zálivu podoblasti ICES VIII (Biskajský záliv), je prozatímně stanovena v příloze IA nařízení (ES) č. 51/2006.

(2)

Podle čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení Komise neprodleně zastaví rybolovné činnosti týkající se sardele obecné v podoblasti ICES VIII, pokud výbor STECF vydá stanovisko, že biomasa reprodukující se populace představuje v roce 2006 v době tření méně než 28 000 tun.

(3)

Výbor STECF odhadl biomasu reprodukující se populace v roce 2006 v době tření na 18 640 tun.

(4)

Jelikož biomasa reprodukující se populace sardele obecné v roce 2006 v době tření se pohybuje pod prahem 28 000 tun, musí být rybolov po zbytek roku 2006 zakázán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII se zakazuje od data vstupu v platnost stanoveného článkem 2 až do 31. prosince 2006. V podoblasti ICES VIII se rovněž zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat sardel obecnou ulovenou po datu vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 941/2006 (Úř. věst. L 173, 27.6.2006, s. 1).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1117/2006

ze dne 20. července 2006

o platbě porážkové prémie a dodatečných platbách v rámci veterinárních opatření ukládajících porážku zvířat v Nizozemsku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 50 druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z důvodu epizootie slintavky a kulhavky v roce 2001 a epizootie bovinní spongiformní encefalopatie v letech 2000 až 2003, které se vyskytly v Nizozemsku, byl skot dopraven na jatka za účelem porážky.

(2)

Nizozemské orgány pozastavily poskytování porážkové prémie podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 a poskytování příslušných dodatečných plateb podle článku 14 uvedeného nařízení pro zvířata poražená na jatkách. Producentům těchto zvířat však mohly být poskytnuty přímé platby, pokud byly u dotčených zvířat splněny podmínky způsobilosti.

(3)

Aby byla splněna oprávněná očekávání producentů, je třeba vzít v úvahu, že výplata porážkové prémie a dodatečných plateb může být provedena až do 15. října 2006, a to pro zvířata poražená na jatkách během roku 2001 z důvodu epizootie slintavky a kulhavky podle směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (2).

(4)

Ze stejného důvodu je vhodné s touto možností rovněž počítat pro zvířata poražená na jatkách v letech 2000, 2001, 2002 a 2003 v rámci kontrolních opatření pro bovinní spongiformní encefalopatii, která byla přijata na základě směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (3) a na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4).

(5)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1254/1999, kterými se řídí přímé platby, byla ode dne 1. ledna 2005 zrušena nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 (5). Na základě těchto ustanovení proto nemohou být nadále povolena opatření uvedená v tomto nařízení, což vede ke specifickému praktickému problému.

(6)

Je vhodné stanovit, že platby uskutečněné na základě tohoto nařízení jsou poskytovány v rámci stropů a celkových částek.

(7)

Částka porážkové prémie a částky dodatečných plateb by mohly být zařazeny do hodnoty zvířat určených pro stanovení náhrady poskytované podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (6) a podle rozhodnutí Komise 2001/652/ES ze dne 16. srpna 2001 o finanční pomoci ve prospěch eradikace slintavky a kulhavky v Nizozemsku v roce 2001 (7). Výplata porážkové prémie a dodatečných plateb by v tomto případě vyústila v nadměrné náhrady pro příjemce. Je vhodné stanovit, že příslušné orgány Nizozemska zajistí, že taková situace nenastane před poskytnutím porážkové prémie a dodatečné platby.

(8)

Jelikož cílem tohoto nařízení je vyřešit situaci v letech 2000 až 2003, je nutné stanovit jeho okamžitý vstup v platnost.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Porážková prémie a dodatečné platby mohou být Nizozemsku poskytovány až do 15. října 2006, a to pro zvířata poražená na jatkách v roce 2001 z důvodu epizootie slintavky a kulhavky podle směrnice 85/511/EHS.

2.   Porážková prémie a dodatečné platby mohou být rovněž poskytovány pro zvířata poražená na jatkách v rámci kontrolních opatření pro bovinní spongiformní encefalopatii podle směrnice 90/425/EHS a podle nařízení (ES) č. 999/2001 během doby používání těchto opatření, nejdříve však od 1. ledna 2000 a nejpozději do 31. prosince 2003.

Článek 2

1.   Za účelem poskytování porážkové prémie příslušné orgány Nizozemska zajistí, že zvířata v době porážky splňují tyto podmínky způsobilosti:

a)

býci, voli, krávy a jalovice mají nejméně osm měsíců;

b)

telata mají více jak jeden měsíc a méně než sedm měsíců.

Prémie je vyplacena producentovi, který choval zvíře během retenčního období o trvání nejméně dvou měsíců, které končí nejdéle jeden měsíc před porážkou.

2.   Porážková prémie je každoročně poskytována v rámci nevyužité části vnitrostátního stropu 1 207 849 dospělých kusů skotu a 1 198 113 kusů telat.

Částka prémie na jednotlivé způsobilé zvíře podle odst. 1 písm. a) je stanovena na 27 EUR za kalendářní rok 2000, na 53 EUR za kalendářní rok 2001 a na 80 EUR na kalendářní roky 2002 a 2003.

Částka prémie na jednotlivé způsobilé zvíře podle odst. 1 písm. b) je stanovena na 17 EUR za kalendářní rok 2000, na 33 EUR za kalendářní rok 2001 a na 50 EUR na kalendářní roky 2002 a 2003.

Článek 3

Příslušné orgány Nizozemska uskuteční dodatečné platby na kus a jednotku porážkové prémie na základě objektivních kritérií, která zahrnují zejména struktury a podmínky zvláštní produkce, a takovým způsobem, aby zajistily rovné zacházení mezi producenty a zabránily narušení trhu a hospodářské soutěže. Tyto platby nezávisí na kolísání tržních cen.

Dodatečné platby jsou poskytovány v rámci nevyužité části celkové částky 8,4 milionů EUR na rok 2000, 16,9 milionů EUR na rok 2001 a 25,3 milionů EUR na roky 2002 a 2003.

Článek 4

Částky porážkové prémie a dodatečné platby jsou poskytovány, pokud nebyly ani zahrnuty do hodnoty určené na základě stanovení náhrady vyplacené pro dotčená zvířata podle rozhodnutí 90/424/EHS a podle rozhodnutí 2001/652/ES, ani za tímto účelem skutečně vyplaceny.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1041/2006 (Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 10).

(5)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 953/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/53/ES (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37).

(7)  Úř. věst. L 230, 28.8.2001, s. 8.


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1118/2006

ze dne 20. července 2006,

kterým se pozastavuje vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo dovážené v rámci celní kvóty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), jsou stanovena tato pravidla, zejména pokud jde o „novozélandské máslo“.

(2)

Soudní dvůr Evropských společenství ve svém rozsudku ze dne 11. července 2006 ve věci C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung uvedl, že: „Ustanovení čl. 35 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, je neplatný v rozsahu, v němž stanoví, že žádosti o dovozní licenci pro novozélandské máslo se sníženou celní sazbou lze podávat pouze u příslušných orgánů Spojeného království“; a „články 25 a 32 nařízení (ES) č. 2535/2001 ve spojení s přílohami III, IV a XII téhož nařízení jsou neplatné v rozsahu, v němž umožňují diskriminaci při vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo se sníženou celní sazbou.“

(3)

Z důvodu uvedeného rozsudku Soudního dvora není možné účinně uplatňovat režim pro dovoz novozélandského másla v rámci příslušné celní kvóty zejména proto, že ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001, kterých se rozsudek netýká, nejsou schopna dostatečně zajistit, aby původ a jakost produktů určených k vývozu v rámci kvóty skutečně splňovaly požadavky celní kvóty, a rovněž nedokáží zajistit řádnou správu celní kvóty, zejména prostřednictvím kontroly využití kvóty.

(4)

S cílem stanovit tyto požadavky a zároveň zajistit, že změny budou v souladu s požadavky stanovenými v rozsudku Soudního dvora, bude proto nezbytné změnit nařízení (ES) č. 2535/2001. Změny nelze učinit ihned, neboť je třeba zejména konzultovat zúčastněné strany.

(5)

Ve snaze předejít spekulacím, zabránit přetrvávající diskriminaci uvedené v rozsudku Soudního dvora a zabránit riziku nekontrolovaného využívání kvóty a riziku dovozu produktů v rámci kvóty, které nesplňují požadavky jakosti a původu produktů způsobilých v rámci kvóty, je proto nezbytné pozastavit vydávání licencí pro novozélandské máslo, dokud nebudou přijaty změny uvedeného nařízení. Ze stejných důvodů je třeba přijmout změny s účinností od prvního dne po vynesení rozsudku Soudního dvora, tedy od 12. července 2006.

(6)

Pokud však jde o novozélandské máslo, pro které bylo vydáno osvědčení IMA I před datem 12. července 2006 a které fyzicky opustilo Nový Zéland před uvedeným datem, je třeba nadále počítat s vydáváním dovozních licencí ve snaze zajistit ochranu oprávněných očekávání dotčených hospodářských subjektů a hladké obchodní toky, přičemž je třeba respektovat rozsudek Soudního dvora.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 pozastaví členské státy vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení. Tato odchylka se nevztahuje na novozélandské máslo, pro které bylo vydáno osvědčení IMA I před datem 12. července 2006 a které fyzicky opustilo Nový Zéland před uvedeným datem.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 12. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 926/2006 (Úř. věst. L 170, 23.6.2006, s. 8).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1119/2006

ze dne 20. července 2006

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 14. do 20. července 2006 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1058/2006 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 30,87 EUR/t pro maximální celkové množství 80 911 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 192, 13.7.2006, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1120/2006

ze dne 20. července 2006,

kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1057/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1057/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené z třetích zemí do Portugalska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3), může Komise rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá maximálnímu snížení dovozního cla, nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 14. do 20. července 2006 v rámci nabídkového řízení stanoveného v nařízení (ES) č. 1057/2006 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 31,97 EUR/t pro celkové maximální množství 100 000 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 192, 13.7.2006, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1121/2006

ze dne 20. července 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1122/2006

ze dne 20. července 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 935/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 14. do 20. července 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 935/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1123/2006

ze dne 20. července 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 936/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 14. do 20. července 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle nařízení (ES) č. 936/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. července 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/231/ES, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb

(2006/503/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2005/231/ES (2) bylo Švédsku povoleno v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb. Toto povolení bylo omezeno do 31. prosince 2005. Dopisem ze dne 9. prosince 2005 požádaly švédské orgány Komisi o prodloužení povolení do konce roku 2011.

(2)

V severních částech země je oproti ostatním oblastem země spotřeba elektřiny k vytápění nyní v průměru o 25 % vyšší. Proto se ve Švédsku od června 1981 uplatňuje snížená sazba energetické daně na elektřinu používanou v severních částech země. Od té doby však procento snížení v porovnání s běžnou sazbou pokleslo.

(3)

Snížením nákladů na elektřinu pro domácnosti a společnosti odvětví služeb na severu Švédska se vytváří rovné výchozí postavení pro spotřebitele v severních a jižních oblastech země. Opatření tak slouží cílům regionální politiky a politiky soudržnosti.

(4)

Snížená úroveň zdanění elektřiny pro spotřebu v severním Švédsku, která v současnosti činí 22 EUR na MWh, zůstává mnohem vyšší než minimální sazba Společenství stanovená ve směrnici 2003/96/ES. Snížení daně by mělo rovněž zůstat v přiměřeném poměru k dodatečným nákladům na vytápění, které vynakládají domácnosti a společnosti odvětví služeb v severním Švédsku. Tato úroveň zdanění by měla zajistit zachování podpůrného účinku zdanění na zvýšení energetické účinnosti.

(5)

Komise tento režim přezkoumala a dospěla k závěru, že nenarušuje hospodářskou soutěž, nebrání fungování vnitřního trhu ani není považováno za neslučitelné s politikou Společenství v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy.

(6)

Aniž je dotčen výsledek případu státní podpory N 593/2005 Švédsko „Prodloužení regionálně rozlišených energetických daní na elektřinu“, je proto vhodné prodloužit v souladu s čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povolení Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou v severním Švédsku do 31. prosince 2011.

(7)

Je třeba zajistit, aby povolení podle rozhodnutí 2005/231/ES udělené z obdobných důvodů, ale na krátké období, mohlo být nadále uplatňováno, aniž by vzniklo přechodné období mezi pozbytím platnosti uvedeného rozhodnutí a vstupem v platnost tohoto rozhodnutí.

(8)

Rozhodnutí 2005/231/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 2 rozhodnutí 2005/231/ES se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2011“.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 11. července 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/75/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 100).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.2005, s. 27.


Komise

21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. července 2006,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny

(oznámeno pod číslem K(2006) 3113)

(Text s významem pro EHP)

(2006/504/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bodu ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro potraviny oznámil, že aflatoxin B1 je silným genotoxickým karcinogenem, a dokonce i ve velmi malých dávkách přispívá k riziku vzniku rakoviny jater.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity některých kontaminujících látek a zejména aflatoxinů v potravinách. V určitých potravinách z některých třetích zemí jsou tyto limity aflatoxinů pravidelně překračovány.

(3)

Taková kontaminace představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví ve Společenství, a je proto vhodné stanovit zvláštní podmínky na úrovni Společenství.

(4)

Rozhodnutí Komise 2000/49/ES ze dne 6. prosince 1999, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/356/ES a kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo dovážených z Egypta (3), stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo dovážených z Egypta.

(5)

Rozhodnutí Komise 2002/79/ES ze dne 4. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo zasílaných z Číny (4), stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné a některých výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo dovážených z Číny.

(6)

Rozhodnutí Komise 2002/80/ES ze dne 4. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo zasílaných z Turecka (5), stanoví zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů a pistácií a některých výrobků z nich, pocházejících nebo dovážených z Turecka.

(7)

Rozhodnutí Komise 2003/493/ES ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz para ořechů ve skořápce pocházejících nebo odeslaných z Brazílie (6), stanoví zvláštní podmínky pro dovoz para ořechů ve skořápce pocházejících nebo dovážených z Brazílie.

(8)

Rozhodnutí Komise 2005/85/ES ze dne 26. ledna 2005, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo zasílaných z Íránu (7), stanoví zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a některých výrobků získaných z pistácií pocházejících nebo dovážených z Íránu.

(9)

Řada zvláštních podmínek pro dovoz potravin z Brazílie, Číny, Egypta, Íránu a Turecka, na které se vztahují rozhodnutí 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES, je totožných. V zájmu přehlednosti právních předpisů Společenství je proto vhodné stanovit zvláštní podmínky pro dovoz uvedených potravin z těchto třetích zemí z důvodu kontaminace těchto produktů aflatoxiny v jediném rozhodnutí.

(10)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (8) stanoví na úrovni Společenství harmonizovaný rámec obecných pravidel pro provádění úředních kontrol.

(11)

V případě určitých potravin z některých třetích zemí jsou nutná zvláštní doplňující opatření.

(12)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí, zejména pokud jde o potraviny z Íránu a Brazílie, mají významný dopad na náklady na inspekční činnost členských států. Proto je vhodné vyžadovat, aby veškeré náklady plynoucí z odběru vzorků, analýz, skladování a veškeré náklady plynoucí z úředních opatření nesl v případě nevyhovující zásilky související s úředními kontrolami potravin z Íránu a Brazílie podle tohoto rozhodnutí příslušný dovozce či provozovatel potravinářského podniku.

(13)

Ze zjištění mise Potravinového a veterinárního úřadu Komise (dále jen „PVÚ“) lze vyvodit závěr, že Brazílie nemůže v současné době zajistit spolehlivé výsledky analýz nebo zaručit jednotnost šarže, pokud jde o certifikaci zásilek para ořechů bez skořápky. Kromě toho vyplývá ze zjištění závěr, že současné úřední kontroly vrácených šarží jsou nedostatečné. Je proto nutné omezit analýzy na úřední laboratoř, která může poskytnout záruky spolehlivých výsledků analýz a stanovit přísné podmínky pro vrácení nevyhovujících zásilek. V případě, že tyto podmínky nebudou dodrženy, měly by být všechny následné nevyhovující šarže zničeny.

(14)

V zájmu ochrany veřejného zdraví by členské státy měly poskytovat Komisi čtvrtletní zprávy o všech výsledcích úředních kontrol provedených na zásilkách potravin, na které se vztahuje toto rozhodnutí. Tyto zprávy by měly doplňovat oznamovací povinnost stanovenou v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002.

(15)

Je důležité zajistit, aby odběr vzorků a analýza zásilek potravin, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, byly prováděny v celém Společenství harmonizovaným způsobem. Proto by odběr vzorků a analýza podle tohoto rozhodnutí měly být provedeny v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (9).

(16)

Toto rozhodnutí bude neustále přezkoumáváno na základě záruk poskytovaných příslušnými orgány dotčených třetích zemí a výsledků úředních kontrol prováděných členskými státy za účelem posouzení, zda zvláštní podmínky poskytují dostatečnou úroveň ochrany veřejného zdraví ve Společenství a zda je jejich uplatnění stále nutné.

(17)

Rozhodnutí 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES by proto měla být zrušena.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se použije na potraviny uvedené v písmenech a) až e) a na zpracované a složené potraviny vyrobené z potravin uvedených v písmenech a) až e) nebo tyto potraviny obsahující.

Potraviny se považují za obsahující příslušné potraviny, jestliže jsou tyto potraviny uvedeny jako složky na etiketě nebo obalu v souladu s článkem 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (10).

Rozhodnutí se týká těchto potravin dovážených:

a)

z Brazílie:

i)

para ořechy ve skořápce kódu KN 0801 21 00,

ii)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce kódu KN 0813 50 a obsahující para ořechy ve skořápce;

b)

z Číny:

i)

podzemnice olejná kódů KN 1202 10 90 a 1202 20 00,

ii)

arašídy kódů KN 2008 11 94 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 98 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg),

iii)

pražené arašídy kódů KN 2008 11 92 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 96 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

c)

z Egypta:

i)

podzemnice olejná kódů KN 1202 10 90 a 1202 20 00,

ii)

arašídy kódů KN 2008 11 94 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 98 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg),

iii)

pražené arašídy kódů KN 2008 11 92 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 96 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

d)

z Íránu:

i)

pistácie kódu KN 0802 50 00,

ii)

pražené pistácie kódů KN 2008 19 13 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 19 93 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

e)

z Turecka:

i)

sušené fíky kódu KN 0804 20 90,

ii)

lískové ořechy (Corylus spp.) ve skořápce nebo bez skořápky kódů 0802 21 00 nebo 0802 22 00,

iii)

pistácie kódu KN 0802 50 00,

iv)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce kódu KN 0813 50 a obsahující fíky, lískové ořechy nebo pistácie,

v)

pasta z fíků a lískových ořechů kódu KN 2007 99 98,

vi)

lískové ořechy, fíky a pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí kódu KN 2008 19,

vii)

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, fíků a pistácií kódu KN 1106 30 90,

viii)

lískové ořechy sekané na kousky nebo plátky, drcené lískové ořechy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004.

„Určenými místy dovozu“ se rozumí místa, přes která pouze mohou být potraviny uvedené v článku 1 dováženy do Společenství. Úplný seznam určených míst dovozu je obsažen v příloze II.

Článek 3

Výsledky odběru vzorků a analýz a osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1.   Členské státy mohou povolit dovoz potravin uvedených v článku 1 (dále jen „potraviny“) jen tehdy, pokud jsou k zásilce připojeny výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (11) v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, vyplněné, podepsané a ověřené zplnomocněným zástupcem:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) v případě potravin z Brazílie;

b)

státní správy pro kontrolu dovozů a vývozů a pro karanténu Čínské lidové republiky v případě potravin z Číny;

c)

egyptského ministerstva zemědělství v případě potravin z Egypta;

d)

íránského ministerstva zdravotnictví v případě potravin z Íránu;

e)

generálního ředitelství ochrany a kontroly ministerstva zemědělství a záležitostí venkova Turecké republiky v případě potravin z Turecka.

2.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti stanovené v odstavci 1 je platné pouze na dovoz potravin do Společenství uskutečněný nejpozději čtyři měsíce od dne vystavení tohoto osvědčení.

3.   Příslušné orgány v každém členském státě zajistí, aby byla kontrolována dokumentace potravin s cílem zajistit soulad s požadavky na výsledky odběru vzorků a osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle odstavce 1. Kontrola dokumentace probíhá v místě prvního vstupu na území Společenství.

4.   Zásilka potravin, ke které nejsou přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedené v odstavci 1, nesmí vstoupit do Společenství za účelem dalšího tranzitu na určené místo dovozu ani nesmí být dovezena do Společenství a musí být odeslána zpět do země původu nebo zničena.

5.   Odběr vzorků a analýza podle odstavce 1 musí být provedeny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 401/2006.

6.   Každá zásilka potravin musí být označena kódem, který souhlasí s kódem uvedeným na formuláři s výsledky laboratorních rozborů a na osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle odstavce 1. Každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce musí být označen uvedeným kódem.

Článek 4

Určená místa dovozu do Společenství

1.   Potraviny smějí být dováženy do Společenství pouze přes některá z určených míst dovozu uvedených v příloze II.

2.   Příslušné orgány v každém členském státě zajistí, aby určená místa dovozu (12) uvedená v příloze II splňovala tyto požadavky:

a)

přítomnost pracovníků vyškolených k provádění úředních kontrol zásilek potravin;

b)

dostupnost podrobných pokynů pro odběr vzorků a jejich zasílání do laboratoře v souladu s ustanoveními přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006;

c)

možnost vykládky a odběru vzorků na zastřešeném místě v rámci určeného místa dovozu; musí být možné zásilku umístit pod úřední dohled příslušného orgánu již od určeného místa dovozu v případech, kdy musí být převezena za účelem odběru vzorků;

d)

dostupnost skladovacích místnosti, skladů ke skladování zadržených zásilek potravin v dobrém stavu během doby zadržení až do výsledků analýzy;

e)

dostupnost zařízení pro vykládku a vhodného vybavení k odběru vzorků;

f)

dostupnost akreditované úřední laboratoře (13) pro analýzu aflatoxinů se sídlem v místě, kam mohou být vzorky převezeny v průběhu krátké doby; laboratoř musí mít odpovídající mlecí zařízení pro homogenizaci 10–30 kg vzorků (14). Laboratoř musí být schopna provést analýzu vzorku v přiměřené časové lhůtě, aby se dodržela maximální lhůta 15 pracovních dní pro zadržení zásilek.

3.   Členské státy zajistí, aby provozovatelé potravinářských podniků poskytli dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku potravin s cílem umožnit reprezentativní odběr vzorků.

V případě zvláštní přepravy a/nebo zvláštních způsobů balení musí provozovatel/odpovědný provozovatel potravinářského podniku poskytnout úřednímu inspektorovi vhodné náčiní k odběru vzorků, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 5

Úřední kontrola

1.   Před propuštěním do volného oběhu v určeném místě dovozu do Společenství odeberou příslušné orgány každého členského státu z každé zásilky potravin v souladu s ustanoveními přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006 vzorek pro analýzu obsahu aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů.

2.   Odběr vzorků pro analýzu podle odstavce 1 je prováděn u:

a)

každé zásilky potravin z Brazílie;

b)

přibližně 10 % zásilek potravin z Číny;

c)

přibližně 20 % zásilek potravin z Egypta;

d)

každé zásilky potravin z Íránu;

e)

přibližně 5 % zásilek z každé kategorie lískových ořechů uvedených v čl. 1 písm. e) bodech ii), iv) a vi) a produktů získaných z těchto lískových ořechů z Turecka a přibližně 10 % zásilek ostatních kategorií potravin z Turecka.

3.   Každá zásilka potravin, která má být podrobena odběru vzorků a analýze, se před propuštěním do volného oběhu v určeném místě dovozu do Společenství zadržuje po dobu nejdéle 15 pracovních dní od chvíle, kdy je dovoz zásilky oznámen a zásilka je k dispozici pro odběr vzorků.

Příslušné orgány dovážejícího členského státu vydají průvodní úřední doklad, který prokazuje, že zásilka byla podrobena odběru vzorků a analýze, a který uvádí výsledky analýzy.

4.   Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech výsledcích analýz úředních kontrol provedených na zásilkách potravin. Tato zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

Článek 6

Rozdělení zásilky

V případě rozdělení zásilky musí být ke každé části rozdělené zásilky na všech úrovních až po úroveň velkoobchodu přiložena kopie osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle čl. 3 odst. 1 a úřední doklad uvedený v čl. 5 odst. 3 ověřené příslušným orgánem členského státu, na jehož území k rozdělení zásilky došlo.

Článek 7

Doplňující podmínky pro dovoz potravin z Brazílie

1.   Analýzu podle čl. 3 odst. 1 musí provést úřední kontrolní laboratoř pro analýzu aflatoxinů v potravinách z Brazílie v Belo Horizonte v Brazílii, Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA).

2.   Zásilky para ořechů bez skořápky nevyhovující maximálním limitům aflatoxinu B1 a celkového aflatoxinu stanoveným nařízením (ES) č. 466/2001 lze vrátit do země původu, pouze pokud Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) písemně poskytne pro každou jednotlivou nevyhovující zásilku:

a)

výslovný souhlas s vrácením dotyčné zásilky s uvedením kódu zásilky;

b)

závazek podrobit vrácenou zásilku po jejím příjezdu úřední kontrole;

c)

konkrétní údaje o:

i)

místě určení vrácené zásilky,

ii)

zamýšleném zpracování vrácené zásilky a

iii)

zamýšleném odběru vzorků a analýze, které se mají u vrácené zásilky provést.

Nicméně pokud Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nesplní podmínky stanovené v písmenech a), b) a c), zničí příslušné orgány členského státu dovozu všechny další zásilky, které nevyhovují maximálním limitům aflatoxinu B1 a celkového aflatoxinu stanoveným nařízením (ES) č. 466/2001.

Článek 8

Doplňující podmínky pro dovoz potravin z Brazílie a Íránu

1.   Veškeré náklady plynoucí z odběru vzorků, analýz, skladování a vydání průvodního úředního dokladu a kopií osvědčení o zdravotní nezávadnosti a průvodních dokladů podle čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 na potraviny z Brazílie a Íránu uvedené v čl. 1 písmenech a) a d) a na zpracované a složené potraviny získané z potravin uvedených v těchto písmenech nese provozovatel potravinářského podniku odpovědný za zásilku či jeho zástupce.

2.   Veškeré náklady na úřední opatření učiněná příslušnými orgány, která se týkají nevyhovujících zásilek potravin z Brazílie a Íránu uvedených v písmenech a) a d) článku 1 a zpracovaných a složených potravin získaných z potravin uvedených v těchto písmenech, nese provozovatel potravinářského podniku odpovědný za zásilku nebo jeho zástupce.

Článek 9

Přezkum

Toto rozhodnutí bude neustále přezkoumáváno na základě zpráv podle čl. 5 odst. 4 a záruk poskytnutých příslušnými orgány zemí vyvážejících dané potraviny a výsledků odběru vzorků a analýz prováděných členskými státy za účelem posouzení, zda podmínky stanovené v článcích 3, 4, 5, 6, 7 a 8 poskytují dostatečnou úroveň ochrany veřejného zdraví ve Společenství a zda je jejich uplatnění stále nutné.

Článek 10

Zrušující ustanovení

Rozhodnutí 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES a 2005/85/ES se zrušují.

Článek 11

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2006.

Členské státy neprodleně přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 12

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 199/2006 (Úř. věst. L 32, 4.2.2006, s. 34).

(3)  Úř. věst. L 19, 25.1.2000, s. 46. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/429/ES (Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 19).

(4)  Úř. věst. L 34, 5.2.2002, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/429/ES.

(5)  Úř. věst. L 34, 5.2.2002, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/429/ES.

(6)  Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 33. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/428/ES (Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 14).

(7)  Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 776/2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).

(11)  Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je vyhotoveno v jazyce srozumitelném úředníkovi, který je vystavil, aby byl tento úředník schopen plně porozumět obsahu každého osvědčení, které podepíše, a v jednom jazyce srozumitelném úředníkovi provádějícímu kontrolu v zemi dovozu.

(12)  Požadavky se vztahují na určená místa dovozu nebo na místo, kde je účinně prováděn odběr vzorků, v případě, že je zásilka převážena z daného místa dovozu pod úředním dohledem na místo, kde je proveden odběr vzorků.

(13)  Akreditovaná úřední laboratoř (náležející k příslušné kontrolní organizaci) nebo laboratoř určená příslušným orgánem.

(14)  Mletí za účelem homogenizace jako součást přípravy vzorku může být provedeno mimo laboratoř, ale prostory, kde mletí probíhá, musí mít odpovídající mlecí zařízení, prostředí a zpracovaný pracovní postup pro homogenizaci.


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

Seznam určených míst dovozu, přes které mohou být potraviny uvedené v článku 1 dováženy do Společenství

Členský stát

Určená místa dovozu

Belgie

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Česká republika

Celní úřad Praha D5

Dánsko

Všechny dánské přístavy a letiště

Německo

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Estonsko

Všechny estonské celní úřady

Řecko

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Španělsko

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francie

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irsko

Dublin – přístav, Shannon – letiště

Itálie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kypr

Limassol – přístav, Larnaca – letiště

Lotyšsko

Grebneva – silnice s Ruskem

Terehova – silnice s Ruskem

Patarnieki – silnice s Běloruskem

Silene – silnice s Běloruskem

Daugavpils – železniční stanice pro přepravu zboží

Rezekne – železniční stanice pro přepravu zboží

Liepaja – námořní přístav

Ventspils – námořní přístav

Riga – námořní přístav

Riga – letiště Riga

Riga – lotyšská pošta

Litva

Silnice: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Letiště: Vilnius

Námořní přístav: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Železnice: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Lucembursko

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Maďarsko

Ferihegy – Budapešť – letiště

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – silnice

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – železnice

Nagylak – Csongrád – silnice

Lökösháza – Békés – železnice

Röszke – Csongrád – silnice

Kelebia – Bács–Kiskun – železnice

Letenye – Zala – silnice

Gyékényes – Somogy – železnice

Mohács – Baranya – přístav

Všechny hlavní maďarské celní úřady

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport a the Grand Harbour

Nizozemsko

Všechny přístavy a letiště a všechny hraniční přechody

Rakousko

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Polsko

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – silniční hraniční přechod

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – silniční hraniční přechod

Bobrowniki – Podlaskie – silniční hraniční přechod

Koroszczyn – Lubelskie – silniční hraniční přechod

Dorohusk – Lubelskie – silniční a železniční hraniční přechod

Gdynia – Pomorskie – námořní hraniční přechod

Gdańsk – Pomorskie – námořní hraniční přechod

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – železniční hraniční přechod

Medyka – Podkarpackie – silniční hraniční přechod

Korczowa – Podkarpackie – silniční hraniční přechod

Jasionka – Podkarpackie – letištní hraniční přechod

Szczecin – Zachodniopomorskie – námořní hraniční přístav

Świnoujście – Zachodniopomorskie – námořní hraniční přístav

Kołobrzeg – Zachodniopomorskie – námořní hraniční přístav

Portugalsko

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisabon – letiště, Porto – letiště

Slovinsko

Obrežje – silniční hraniční přechod

Koper – přístavní hraniční přechod

Dobova – železniční hraniční přechod

Brnik – letištní hraniční přechod

Jelšane – silniční hraniční přechod

Ljubljana – silniční a železniční hraniční přechod

Gruškovje – silniční hraniční přechod

Sežana – silniční a železniční hraniční přechod

Slovensko

Celní úřady: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finsko

Všechny finské celní úřady

Švédsko

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Spojené království

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (včetně Tilbury, Thamesport a Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (včetně Ellesmere Port) Southampton, Teesport


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2006,

kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)

(2006/505/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoká úroveň průhlednosti a srovnatelnosti účetního výkaznictví všech společností Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry je nezbytná pro vytvoření integrovaného kapitálového trhu, který funguje účinně, hladce a efektivně.

(2)

V zájmu lepšího fungování vnitřního trhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (1) stanoví, že společnosti uvedené na regulovaném trhu musí sestavovat své konsolidované účetní závěrky v souladu s jednotným souborem světových účetních standardů, obecně označovaných jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS). Desátý bod odůvodnění nařízení stanoví vytvoření technického výboru pro účetnictví, jehož úkolem je poskytovat Komisi podporu a poradenství při posuzování mezinárodních účetních standardů.

(3)

Evropskou poradní skupinu pro účetní výkaznictví (EFRAG) založily v březnu 2001 organizace zastupující zpracovatele, uživatele a účetní profese, kteří se podílejí na účetním výkaznictví; EFRAG vydává stanoviska k otázkám, zda standard či výklad, které mají být schváleny, jsou v souladu s právními předpisy Společenství a zejména s požadavky formulovanými v nařízení (ES) č. 1606/2002 týkajícími se srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, jakož i se zásadami věrného a pravdivého obrazu stanovenými ve směrnicích Rady 78/660/EHS (2) a 83/349/EHS (3).

(4)

Jelikož je EFRAG soukromým subjektem, je pro vysokou kvalitu, průhlednost a důvěryhodnost schvalovacího procesu důležité zřídit vhodnou institucionální infrastrukturu, která zabezpečí poskytování objektivních a vyvážených doporučení v oblasti schvalování.

(5)

V této souvislosti se Komise domnívá, že by měla být ustanovena prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů složená z nezávislých odborníků a zástupců na vysoké úrovni reprezentujících vnitrostátní subjekty určující standardy, která by se vyjadřovala k doporučením v oblasti schvalování předloženým skupinou EFRAG s cílem zhodnotit, zda je jejich obsah vyvážený a objektivní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ustavuje se skupina nevládních odborníků v oblasti účetnictví, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je poskytovat Komisi předtím, než učiní rozhodnutí o schválení, poradenství v otázce, zda jsou stanoviska skupiny EFRAG týkající se schválení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a výkladů Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) vyvážené a objektivní.

Článek 3

Členství a jmenování

1.   Skupinu tvoří nejvýše sedm členů.

2.   Komise jmenuje členy skupiny z nezávislých odborníků, jejichž zkušenosti a schopnosti v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního výkaznictví, jsou na úrovni Společenství široce uznávány. Členové budou vybíráni na základě způsobilých návrhů předložených po zveřejnění výzvy k podání kandidatur na internetových stránkách Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise.

3.   Komise při hodnocení kandidatur zohlední tato kritéria:

prokázanou způsobilost a odborné zkušenosti na vysoké úrovni, včetně evropské a/nebo mezinárodní úrovně, v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního výkaznictví,

nezávislost,

potřebu vyváženého složení s ohledem na zeměpisný původ, pohlaví (4), činnosti a velikost dotčených podniků či subjektů.

4.   Členové jsou jmenováni osobně a radí Komisi nezávisle na vnějších vlivech. Členové se nepodílí na činnosti skupiny EFRAG ani před svým jmenováním do skupiny nevládních odborníků, ani po dobu svého funkčního období.

5.   Členové učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl bránit jejich nezávislosti a nestrannosti.

6.   Členové skupiny jsou jmenováni na tříleté funkční období, které lze prodloužit. Jednací řád skupiny může stanovit každoroční částečnou obměnu 2 nebo 3 členů.

7.   V případě odstoupení člena skupiny během funkčního období, jakož i v případě, kdy člen již není schopen se účinně podílet na jednáních skupiny nebo nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 či v článku 287 Smlouvy, jmenuje Komise nového člena skupiny v souladu s odstavci 3 a 4 na zbývající část jeho funkčního období.

8.   Jména členů, které Komise jmenovala, budou zveřejněna na internetové stránce Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článek 4

Činnost

1.   Skupině předsedá jeden z jejích členů. Předseda bude volen prostou většinou na období jednoho roku.

2.   Zástupce Komise bude nápomocen při jednáních skupiny a může se účastnit debat. Jednání se mohou účastnit i další úředníci Komise, kteří mají zájem na otázkách, které skupina projednává.

3.   Poté, co skupina obdrží stanovisko skupiny EFRAG týkající se schválení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo výkladů Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC), poskytne poradenství v otázce, zda je stanovisko skupiny EFRAG objektivní a vyvážené.

4.   Skupina doručí Komisi své doporučení během krátké doby, což by nemělo být více než 3 týdny od data obdržení stanoviska skupiny EFRAG. Za mimořádných okolností, zejména jedná-li se o komplikovanou záležitost, může být tato lhůta prodloužena na čtyři týdny.

5.   Závěrečné doporučení skupiny bude zveřejněno na internetových stránkách Komise.

6.   Zjistí-li skupina konkrétní nedostatek, zahájí předseda skupiny dialog se skupinou EFRAG s cílem vyřešit záležitost předtím, než skupina vydá své závěrečné doporučení. Komise může být nápomocna v diskusích mezi skupinou nezávislých odborníků a skupinou EFRAG s cílem dosáhnout vyrovnaného řešení.

7.   Předseda skupiny technických odborníků (TEG) v rámci skupiny EFRAG se může účastnit jednání skupiny nezávislých odborníků jako pozorovatel. Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může předseda nebo zástupce Komise požádat i jiné odborníky nebo pozorovatele se zvláštními kompetencemi, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny.

8.   Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nesmí být vyzrazeny, pokud je Komise názoru, že se týkají důvěrných skutečností.

9.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí (6).

10.   Vedle dokumentů zmíněných v tomto článku mohou útvary Komise na internetu v původním jazyku dotčeného dokumentu zveřejnit shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny.

Článek 5

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníků uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též denní diety související s činností skupiny.

Členům, odborníkům a pozorovatelům za výkon funkce nepřísluší odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

Článek 6

Použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho platnost končí dnem 13. července 2009. Před tímto dnem rozhodne Komise o případném prodloužení jeho platnosti.

V Bruselu dne 14. července 2006.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(3)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/43/ES.

(4)  Rozhodnutí Komise 2000/407/ES ze dne 19. června 2000 o vyváženém zastoupení mužů a žen ve výborech a odborných skupinách jí zřízených (Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 34).

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  SEK(2005) 1004, příloha III.


21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 3257)

(Text s významem pro EHP)

(2006/506/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (3), a zejména na čl. 66 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u hejna drůbeže na svém území přijalo Maďarsko příslušná opatření podle rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (4).

(2)

S ohledem na další vývoj epizootologické situace v Maďarsku je nezbytné prodloužit platnost opatření pro oblasti A a B v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) bodem iii) rozhodnutí 2006/415/ES.

(3)

Dánsko oznámilo Komisi, že všechna opatření pro tlumení týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 v hospodářství s malochovem drůbeže byla ukončena ke dni 30. června 2006, a proto již nejsou nutná opatření zavedená pro oblasti A a B podle čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

(4)

Je proto nezbytné odpovídajícím způsobem pozměnit části A a B přílohy rozhodnutí 2006/415/ES.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/415/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. července 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2006/415/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ČÁST A

Oblast A vymezená v souladu s čl. 4 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti čl. 4 odst. 4 písm. b)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

HU

MAĎARSKO

 

Ve správní oblasti Bács-Kiskun tyto obce:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

Ve správní oblasti Csongrád tyto obce:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

ČÁST B

Oblast B vymezená v souladu s čl. 4 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti čl. 4 odst. 4 písm. b)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

HU

MAĎARSKO

ADNS

Správní oblasti:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD“


Tiskové opravy

21.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/39


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2006 ze dne 12. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

( Úřední věstník Evropské unie L 192 ze dne 13. července 2006 )

Strana 7, příloha, položka 1, sloupec 3 (Odůvodnění), poslední odstavec:

místo:

„Vzhledem k tomu, že přístroj vykonává funkci uvedenou jinde v kapitole 85 (číslo 8543), je zařazení do čísla 8521 vyloučeno.“,

má být:

„Vzhledem k tomu, že přístroj vykonává funkci uvedenou jinde v kapitole 85 (číslo 8521), je zařazení do čísla 8543 vyloučeno.“