ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
5. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1014/2006 ze dne 4. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1015/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1016/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1017/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1018/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1019/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1020/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

15

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU–Chile č. 1/2006 ze dne 24. dubna 2006 o odstranění cel na vína, lihoviny a aromatizované nápoje uvedené v příloze II dohody o přidružení EU–Chile

17

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany (oznámeno pod číslem K(2006) 2880)  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006 o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 2881)

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1014/2006

ze dne 4. července 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1015/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt zásob alkoholu, které byly získány destilací podle článků 35, 36 a 39 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem (3) a podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a jsou v držení intervenčních agentur.

(2)

V souladu s článkem 92 nařízení (ES) č. 1623/2000 je třeba zahájit nabídkové řízení pro alkohol vinného původu určený k výlučnému užití v odvětví pohonných hmot ve formě bioethanolu ve Společenství, aby se snížily zásoby alkoholu vinného původu ve Společenství a zajistilo plynulé pokračování zásobování podniků schválených podle tohoto článku.

(3)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (4) musejí být od 1. ledna 1999 prodejní ceny a jistoty vyjadřovány v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zahajuje se nabídkové řízení č. 6/2006 ES na prodej vinného alkoholu k užití jako bioethanol ve Společenství.

Alkohol pochází z destilace podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držení intervenčních agentur členských států.

2.   K prodeji je nabízeno 700 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových, rozdělených takto:

a)

šarže číslo 54/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

b)

šarže číslo 55/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

c)

šarže číslo 56/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

d)

šarže číslo 57/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

e)

šarže číslo 58/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

f)

šarže číslo 59/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

g)

šarže číslo 60/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

h)

šarže číslo 61/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

i)

šarže číslo 62/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

j)

šarže číslo 63/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

k)

šarže číslo 64/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

l)

šarže číslo 65/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

m)

šarže číslo 66/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových;

n)

šarže číslo 67/2006 ES v množství 50 000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových.

3.   Místo skladování a číslo nádrží, které tvoří šarže, množství alkoholu v každé nádrži, obsah alkoholu a jeho vlastnosti jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

4.   Nabídkového řízení se mohou účastnit pouze podniky schválené podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky je třeba předkládat intervenčním agenturám uvedeným v příloze II, jež mají alkohol v držení, nebo zasílat na adresu těchto intervenčních agentur doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž na vnitřní obálce je uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 6/2006 ES k užití jako bioethanol ve Společenství“ a na vnější obálce je uvedena adresa příslušné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být příslušné intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 26. července 2006 ve 12:00 hodin (bruselského času).

Článek 4

1.   Nabídka je přípustná pouze tehdy, pokud je v souladu s články 94 a 97 nařízení (ES) č. 1623/2000.

2.   Nabídka je přípustná pouze tehdy, pokud se současně s ní předkládá:

a)

doklad o složení účastnické jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u příslušné intervenční agentury;

b)

jméno a adresa účastníka, číslo oznámení o nabídkovém řízení, nabízená cena vyjádřená v eurech na hektolitr čistého alkoholu o 100 % objemových;

c)

závazek účastníka dodržovat všechna ustanovení daného nabídkového řízení;

d)

prohlášení účastníka, kterým:

i)

se vzdává reklamací na jakost a vlastnosti případně přiděleného produktu,

ii)

souhlasí se všemi kontrolami ohledně místa určení a užití alkoholu,

iii)

je připraven nést důkazní břemeno o užití alkoholu v souladu s podmínkami stanovenými v daném oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 5

Oznámení uvedená v článku 94a nařízení (ES) č. 1623/2000 týkající se nabídkového řízení zahájeného tímto nařízením jsou předána Komisi na adresu uvedenou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Každý zájemce může obdržet od příslušné intervenční agentury vzorky alkoholu nabízeného k prodeji, které byly odebrány zástupcem příslušné intervenční agentury.

Článek 7

1.   Intervenční agentury členských států, ve kterých je skladován alkohol nabízený k prodeji, provedou vhodné kontroly, aby ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného užití. Za tímto účelem mohou:

a)

přiměřeně použít ustanovení článku 102 nařízení (ES) č. 1623/2000;

b)

provést kontrolu vzorků prostřednictvím rozboru za použití nukleární magnetické rezonance, aby tak ověřily povahu alkoholu v době jeho konečného užití.

2.   Náklady související s kontrolami podle odstavce 1 nesou podniky, jimž se alkohol prodává.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1493/1999.

(4)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA I

Členský stát a číslo šarže

Místo skladování

Číslo nádrže

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % obj.

Odkaz na nařízení (ES) č. 1493/1999

(články)

Druh alkoholu

Španělsko

šarže č. 54/2006 ES

Tarancón

A-1

24 503

27

surový

A-2

2 770

27

surový

B-4

22 727

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 55/2006 ES

Tarancón

A-3

24 659

27

surový

B-3

24 742

27

surový

B-4

599

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 56/2006 ES

Tarancón

A-2

21 440

27

surový

B-1

24 551

27

surový

C-1

4 009

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 57/2006 ES

Tarancón

B-4

977

27

surový

B-5

24 736

27 + 28

surový

B-6

24 151

27

surový

C-1

136

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 58/2006 ES

Tarancón

A-6

1 036

30

surový

A-7

24 830

30

surový

A-8

24 134

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Španělsko

šarže č. 59/2006 ES

Tarancón

A-4

24 505

30

surový

A-8

467

30

surový

B-2

12 354

30

surový

B-7

12 674

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 60/2006 ES

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

surový

119

22 605

27

surový

503

7 910

27

surový

504

810

30

surový

501

3 550

27

surový

504

540

28

surový

501B

5 075

30

surový

501B

150

28

surový

508

7 835

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 61/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

surový

18

305

27

surový

18

150

30

surový

18

1 330

28

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 62/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

surový

18

2 120

28

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Francie

šarže č. 63/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

surový

18

7 230

28

surový

38

5 325

28

surový

38

3 195

30

surový

13

9 910

28

surový

13

2 315

30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 64/2006 ES

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

surový

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

surový

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

surový

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

surový

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 65/2006 ES

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

surový

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

surový

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

surový

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

surový

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

surový

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 66/2006 ES

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

surový

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

surový

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 

Itálie

šarže č. 67/2006 ES

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

surový

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

surový

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

surový

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

surový

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

surový

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

surový

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

surový

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

surový

 

Celkem

 

50 000

 

 


PŘÍLOHA II

Intervenční agentury podle článku 3, jež mají alkohol v držení

Viniflhoor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (Tel.: (33) 557 55 20 00; Telex: 57 20 25; Fax: (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (Tel.: (34) 913 47 64 66; Fax: (34) 913 47 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma (Tel.: (39-06) 49 49 97 14; Fax: (39-06) 49 49 97 61)


PŘÍLOHA III

Adresa podle článku 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1016/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro melouny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 (2) stanovilo obchodní normu pro melouny, zejména pokud jde o označování.

(2)

V zájmu jasnosti a transparentnosti na mezinárodní úrovni je třeba zohlednit nedávné změny normy FFV-23 o uvádění na trh a kontrole obchodní jakosti melounů, které provedla Pracovní skupina pro normalizaci produktů podléhajících rychlé zkáze a zvyšování jejich jakosti působící v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN).

(3)

Melouny se označují a uvádějí na trh podle tržního druhu. Hlavní tržní druhy jsou uvedeny v publikaci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která stanoví seznam hlavních tržních druhů melounů, k němuž jsou připojeny komentáře a ilustrace. Cílem této publikace je usnadnit společný výklad platných norem, a zejména normy FFV-23 EHK-OSN, z níž vychází nařízení (ES) č. 1615/2001.

(4)

Nařízení (ES) č. 1615/200 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1651/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

V bodě VI.B (Ustanovení o označování – Druh produktu) přílohy nařízení (ES) č. 1615/2001 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Název tržního druhu (1)

Název odrůdy (není povinné).


(1)  Hlavní tržní druhy jsou uvedeny v publikaci o režimu OECD pro uplatňování mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu ‚Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006‘, kterou lze nalézt na této internetové stránce: http://www.oecdbookshop.org“


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1017/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1472/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/2004, pokud jde o dotčenou celní kvótu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 62 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003 (2) stanoví otevření celní kvóty pro dovoz 14 000 tun hroznové šťávy a hroznového moštu kódů KN 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 a 2009 69 90.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článku XXIV:6 a článku XXVIII dohody GATT 1994 schválená rozhodnutím Rady 2006/333/CE (3) stanoví ode dne 15. června 2006 zvýšení roční dovozní celní kvóty pro hroznovou šťávu o 29 tun. Proto je třeba doplnit uvedené množství hroznové šťávy a hroznového moštu v rámci celní kvóty 09.0067 uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1472/2003.

(3)

Nařízení (ES) č. 1472/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V ustanovení čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1472/2003 se výraz „14 000 tun“ nahrazuje výrazem „14 029 tun“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 (2) stanovuje výše dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata, s uvážením faktorů, uvedených v článku 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999. S ohledem na snížení regulace ceny odstředěného mléka k 1. červenci 2006, by se měla výše dotace snížit.

(2)

Nařízení (ES) č. 2799/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 2799/1999 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výše podpory se stanoví na:

a)

0,81 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

b)

0,71 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %;

c)

10,00 EUR na 100 kg sušeného odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

d)

8,82 EUR na 100 kg sušeného odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 606/2006 (Úř. věst. L 107, 20.4.2006, s. 23).


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1019/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky druhu Phycis blennoides v oblastech ICES VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro roky 2005 a 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 742/2006 (Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 7).


PŘÍLOHA

č.

12

Členský stát

Francie

Populace

GFB/89-

Druh

Treska (Phycis blennoides)

Oblast

VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody)

Datum

18. června 2006


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1020/2006

ze dne 4. července 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého v oblastech ICES VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro roky 2005 a 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 742/2006 (Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 7).


PŘÍLOHA

Členský Stát

Španělsko

Populace

BLI/67-

Druh

Mník modrý (Molva dypterygia)

Oblast

VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Datum

14. června 2006


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/17


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–CHILE č. 1/2006

ze dne 24. dubna 2006

o odstranění cel na vína, lihoviny a aromatizované nápoje uvedené v příloze II dohody o přidružení EU–Chile

(2006/462/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 18. listopadu 2002 (dále jen „dohoda o přidružení“), a zejména na čl. 60 odst. 5 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 60 odst. 5 dohody o přidružení může Rada přidružení přijmout rozhodnutí zrychlit odstraňování cel oproti tomu, co je stanoveno v článku 70, nebo jinak zlepšit podmínky přístupu v něm stanovené.

(2)

Uvedená rozhodnutí nahrazují u dotyčného produktu podmínky stanovené v článku 72,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Chile odstraní cla na vína, lihoviny a aromatizované nápoje pocházející ze Společenství, jež jsou uvedeny v příloze II dohody o přidružení, v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nahrazuje u dovozu dotyčných produktů do Chile podmínky stanovené v článku 72 dohody o přidružení.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost šedesátým dnem po přijetí.

V Bruselu dne 24. dubna 2006.

Za Radu přidružení

předseda


PŘÍLOHA

Produkty, u nichž dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost odstraní Chile cla na zboží pocházející ze Společenství:

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

Rok 0

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

Rok 0

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

Rok 0

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

Rok 0

2204 21 19

– – – – los demás

6

Rok 0

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

Rok 0

2204 21 22

– – – – Merlot

6

Rok 0

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

Rok 0

2204 21 29

– – – – los demás

6

Rok 0

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

Rok 0

2204 21 90

– – – los demás

6

Rok 0

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

Rok 0

2204 29 12

– – – – Blancos

6

Rok 0

2204 29 19

– – – – los demás

6

Rok 0

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

Rok 0

2204 29 92

– – – – Blancos

6

Rok 0

2204 29 99

– – – – los demás

6

Rok 0

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

Rok 0

2204 30 19

– – – los demás

6

Rok 0

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

Rok 0

2204 30 29

– – – los demás

6

Rok 0

2204 30 90

– – los demás

6

Rok 0

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

Rok 0

2205 10 90

– – los demás

6

Rok 0

2205 90 00

– los demás

6

Rok 0

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

Rok 0

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

Rok 0

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

Rok 0

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Rok 0

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

Rok 0

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Rok 0

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

Rok 0

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

Rok 0

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

Rok 0

2208 30 90

– – los demás

6

Rok 0

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

Rok 0

2208 40 90

– – los demás

6

Rok 0

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

Rok 0

2208 50 20

– – Ginebra

6

Rok 0

2208 60 00

– Vodka

6

Rok 0

2208 70 00

– Licores

6

Rok 0

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

Rok 0

2208 90 90

– – los demás

6

Rok 0


Komise

5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2006,

kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Botswany

(oznámeno pod číslem K(2006) 2880)

(Text s významem pro EHP)

(2006/463/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že

(1)

Část 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a z nich získaného čerstvého masa do Společenství (2) stanoví seznam třetích zemí a částí třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet čerstvé maso zvířat, jak je definováno v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Podle uvedeného rozhodnutí je z částí území Botswany povoleno dovážet do Společenství vykostěné a vyzrálé maso domácího skotu, ovcí, koz a volně žijících či nezdomácnělých farmových zvířat jiných než prasatovitých a lichokopytníků.

(3)

Botswanské veterinární orgány však oznámily Komisi ohnisko slintavky a kulhavky v Botswaně na území BW-1. Veterinární orgány, jež spatřily první klinické příznaky této choroby dne 20. dubna 2006, přijaly okamžitá vhodná kontrolní opatření v postižené oblasti, včetně zastavení pohybu vnímavých zvířat a jejich produktů uvnitř a ven z pásma a uzavření dvou vývozních zařízení, z nichž je schválen dovoz do Společenství.

(4)

Za účelem zohlednění opatření zavedených Botswanou by proto měl být seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, v souladu s částí 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, změněn. Z Botswany do Společenství by měl být obdobně dovoz zásilek vykostěného a vyzrálého masa domácích zvířat a farmové zvěře poražené či volně žijící zvěře ulovené před 20. dubnem 2006 původem z oblasti BW-1 označen jako povolený. Avšak všechny zásilky masa z těchto zvířat poražených či ulovených dne 20. dubna 2006 nebo po tomto datu původem z daného území by měly být označeny jako nepovolené.

(5)

Část 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno s ohledem na údaje obdržené z Botswany.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2006/360/ES (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 34).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

ČERSTVÉ MASO

Část 1

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO ČÁSTÍ TŘETÍCH ZEMÍ (1)

Země

Kód území

Popis území

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

Doplňkové záruky (SG)

1

2

3

4

5

6

AL – Albánie

AL-0

Celá země

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

 

 

AR-1

Provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (kromě departmentů Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman

BOV

A

1 a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1 a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (pouze území Ramon Lista) a Salta (pouze department Rivadavia)

BOV

A

1 a 2

AR-6

Salta (pouze departmenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya a Santa Victoria)

BOV

A

1 a 2

AR-7

Chaco, Formosa (kromě území Ramon Lista), Salta (kromě departmentů General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 a 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, kromě nárazníkové zóny o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa

BOV

A

1 a 2

AR-9

Nárazníková zóna o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa

 

 

AR-10

Část provincie Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar

BOV

A

1 a 2

AU – Austrálie

AU-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

Celá země

 

 

BG – Bulharsko a

BG-0

Celá země

EQU

 

 

BG-1

Provincie Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, okres Sofia, město Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana a Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Provincie Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand a 20 km široký koridor na hranici s Tureckem

BH – Bahrajn

BH-0

Celá země

 

 

BR – Brazílie

BR-0

Celá země

EQU

 

 

BR-1

Část státu Minas Gerais (kromě krajů Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí)

stát Espírito Santo

stát Goias a

část státu Mato Grosso zahrnující správní jednotky Cuiaba (mimo katastry obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço), Caceres (kromě samosprávné obce Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (kromě samosprávné obce Itiquiora), Barra do Garça a Barra do Burgres

BOV

A a H

1 a 2

BR-2

Stát Rio Grande do Sul

BOV

A a H

1 a 2

BR-3

Část státu Mato Grosso do Sul zahrnující samosprávnou obec Sete Quedas

BOV

A a H

1 a 2

BR-4

Část státu Mato Grosso do Sul (kromě samosprávných obcí Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso a Corumbá)

státy Paraná a

São Paulo

BOV

A a H

1 a 2

BR-5

Státy Paraná,

Mato Grosso do Sul a

São Paulo

1

BR-6

Stát Santa Catarina

BOV

A a H

1 a 2

BW – Botswana

BW-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

BW-1

Oblasti veterinární kontroly chorob 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BW-2

Oblasti veterinární kontroly chorob 10, 11, 12, 13 a 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 a 2

BY – Bělorusko

BY-0

Celá země

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Čínská lidová republika

CN-0

Celá země

 

 

CO – Kolumbie

CO-0

Celá země

EQU

 

 

CO-1

Oblast vymezená těmito hranicemi: od místa, kde se řeka Murri vlévá do řeky Atrato, po proudu řeky Atrato až k jejímu ústí do Atlantského oceánu; od tohoto místa k panamské hranici podél pobřeží Atlantského oceánu až k Cabo Tiburón; od tohoto místa k Tichému oceánu podél kolumbijsko-panamské hranice; od tohoto místa k ústí řeky Valle podél pobřeží Tichého oceánu a odtud vzdušnou čarou zpět k ústí řeky Murri do řeky Atrato

BOV

A

2

CO-3

Oblast vymezená těmito hranicemi: od ústí řeky Sinu do Atlantského oceánu, proti proudu řeky Sinu k jejím pramenům Alto Paramillo, od tohoto místa k Puerto Rey v Atlantském oceánu, podél hranice mezi departmenty Antiquia a Córdoba a od tohoto místa podél pobřeží Atlantského oceánu k ústí řeky Sinu

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá země

 

 

ET – Etiopie

ET-0

Celá země

 

 

FK – Falklandské ostrovy

FK-0

Celá země

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Celá země

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celá země

 

 

IN – Indie

IN-0

Celá země

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Keňa

KE-0

Celá země

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celá země

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celá země

 

 

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

MK-0

Celá země

OVI, EQU

 

 

MU – Mauricius

MU-0

Celá země

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

NA – Namíbie

NA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

NA-1

Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nová Kaledonie

NC-0

Celá země

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Celá země

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celá země

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Celá země

EQU

 

 

PY-1

Oblasti Chaco central a San Pedro

BOV

A

1 a 2

RO – Rumunsko a

RO-0

Celá země

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusko

RU-0

Celá země

 

 

RU-1

Region Murmansk, Jamalsko-něnecký autonomní okruh

RUF

SV – Salvador

SV-0

Celá země

 

 

SZ – Svazijsko

SZ-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Oblast západně od ‚červené linie‘, která se rozkládá severně od řeky Usutu k hranici s Jižní Afrikou západně od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Oblasti veterinárního dozoru a očkování podle právního aktu zveřejněného v právním oznámení č. 51 z roku 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 a 2

TH – Thajsko

TH-0

Celá země

 

 

TN – Tunisko

TN-0

Celá země

 

 

TR – Turecko

TR-0

Celá země

 

 

TR-1

Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celá země

 

 

US – Spojené státy americké

US-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Černá Hora

XM-0

Celé celní území (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Srbsko (2)

XS-0

Celé celní území (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Celá země

EQU

 

 

BOV

A

1 a 2

OVI

A

1 a 2

ZA – Jižní Afrika

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celá země kromě:

části oblasti pro tlumení kulhavky a slintavky, která se nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od zeměpisné šířky 28°, a

okresu Camperdown v provincii KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá země

 

 

=

Není vydáno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi).

a

=

Platí pouze do doby, než se přistupující stát stane členem Evropské unie.

Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6

‚1‘

Zeměpisná a časová omezení:

Kód území

Veterinární osvědčení

Časová období/data, ke kterým je povolen, anebo nepovolen, dovoz do Společenství v souvislosti s daty porážky/usmrcení zvířat, ze kterých bylo maso získáno

Vzor (y)

Doplňkové záruky (SG)

AR-1

BOV

A

do 31. ledna 2002 včetně

nepovolen

od 1. února 2002 včetně

povolen

AR-2

BOV

A

do 8. března 2002 včetně

nepovolen

od 9. března 2002 včetně

povolen

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

do 28. února 2002 včetně

nepovolen

od 1. března 2002 včetně

povolen

AR-5

BOV

A

od 1. února 2002 do 10. července 2003 (včetně)

povolen

od 11. července 2003 včetně

nepovolen

AR-6

BOV

A

od 1. února 2002 do 4. září 2003 (včetně)

povolen

od 5. září 2003 včetně

nepovolen

AR-7

BOV

A

od 1. února 2002 do 7. října 2003 (včetně)

povolen

od 8. října 2003 včetně

nepovolen

AR-8

BOV

A

do 17. března 2005 včetně

viz AR-5, AR-6 a AR-7 – období, kdy pro zvláštní území v oblasti uvedené v AR-8 nebyl dovoz povolen

od 18. března 2005 včetně

povolen

AR-10

BOV

A

do 3. ledna 2006 včetně

povolen

od 4. ledna 2006 včetně, kromě zásilek odeslaných do 4. února 2006 do Společenství s osvědčením podepsaným mezi 4. lednem 2006 a 4. únorem 2006

nepovolen

BR-1

BOV

A

od 1. prosince 2001

povolen

BR-2

BOV

A

do 30. listopadu 2001 včetně

nepovolen

od 1. prosince 2001 včetně

povolen

BR-3

BOV

A

do 31. října 2002 včetně

povolen

od 1. listopadu 2002 včetně

nepovolen

BR-4

BOV

A

od 1. prosince 2001 včetně až do 29. září 2005 včetně

povolen

BR-5

BOV

 

od 30. září 2005 včetně

nepovolen

BR-6

BOV

A

od 1. prosince 2001

povolen

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

do 20. dubna 2006

povolen

od 20. dubna 2006 včetně

nepovolen

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

do 6. března 2002 včetně

nepovolen

od 7. března 2002 včetně

povolen

PY-1

BOV

A

do 31. srpna 2002 včetně

nepovolen

od 1. září 2002 do 19. února 2003 (včetně)

povolen

od 20. února 2003 včetně

nepovolen

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

do 3. srpna 2003 včetně

nepovolen

od 4. srpna 2003 včetně

povolen

UY-0

BOV, OVI

A

do 31. října 2001 včetně

nepovolen

od 1. listopadu 2001 včetně

povolen

‚2‘

Skupinová omezení:

Nejsou povoleny žádné vnitřnosti (kromě hovězí bránice a žvýkacích svalů).“


(1)  Zvláštní požadavky na osvědčování vyplývající ze smluv mezi Společenstvím a třetími zeměmi nejsou dotčeny.

(2)  Kromě Kosova definovaného rezolucí 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 10. června 1999.

(3)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód, nemá vliv na konečný název země, jenž bude stanoven po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

(4)  Srbsko a Černá Hora jsou republiky se samostatnými celními územími, které tvoří státní svaz, a proto musí být v seznamu uvedeny samostatně.

=

Není vydáno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi).

a

=

Platí pouze do doby, než se přistupující stát stane členem Evropské unie.


5.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2006

o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 2881)

(2006/464/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se podle směrnice 2000/29/ES některý členský stát domnívá, že hrozí nebezpečí zavlečení škodlivého organismu, který není uveden v příloze I nebo II uvedené směrnice, nebo jeho rozšíření na jeho území, může dočasně přijmout jakákoliv doplňková opatření nezbytná pro svou ochranu před tímto nebezpečím.

(2)

V důsledku výskytu organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Číně, Koreji, Japonsku, USA a v omezené oblasti Společenství oznámila Francie dne 14. března 2005 ostatním členským státům a Komisi, že dne 16. února 2005 přijala úřední opatření na ochranu svého území před nebezpečím zavlečení uvedeného organismu.

(3)

Slovinsko informovalo dne 29. června 2005 členské státy a Komisi, že vzhledem k výskytu stejného organismu na svém území přijalo dne 24. června 2005 doplňková opatření k zabránění dalšího zavlékání uvedeného organismu na své území a jeho šíření na tomto území.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu není uveden v příloze I ani II směrnice 2000/29/ES. Studie zaměřená na posouzení rizika škodlivého organismu založená na omezených dostupných vědeckých informacích však ukázala, že se jedná o jeden z nejškodlivějších druhů hmyzu pro kaštanovník (Castanea Mill.). Mohl by výrazně snížit produkci kaštanů a jejich jakost a podle některých důkazů by mohl dokonce zahubit stromy. Kaštanovníky se často pěstují na málo úrodných pozemcích na kopcích a v horách. Škody vzniklé při rozšíření tohoto druhu hmyzu by mohly zastavit produkci kaštanů určených k lidské spotřebě v těchto oblastech a tím přispět k jejich hospodářské a environmentální degradaci.

(5)

Je proto nezbytné přijmout dočasná opatření proti zavlékání uvedeného škodlivého organismu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím by se měla vztahovat na zavlékání nebo rozšiřování uvedeného organismu, produkci a přemísťování rostlin Castanea ve Společenství, na ochranu proti tomuto organismu a na průzkum zaměřený na sledování výskytu nebo trvající nepřítomnosti uvedeného škodlivého organismu v členských státech.

(7)

Je vhodné, aby výsledky opatření byly v letech 2006, 2007 a 2008 pravidelně vyhodnocovány, a to především na základě údajů poskytnutých členskými státy. Další případná opatření budou zvažována s přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení.

(8)

Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.

(9)

Výsledky opatření by měly být přezkoumány do 1. února 2008.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

V tomto rozhodnutí se „rostlinami“ rozumí rostliny nebo části rostlin rodu Castanea Mill., určené pro pěstování, kromě plodů a semen.

Článek 2

Opatření proti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, dále jen „organismus“, do Společenství a jeho rozšiřování na území Společenství je zakázáno.

Článek 3

Dovoz rostlin

Rostliny smějí být dovezeny do Společenství pouze pokud:

a)

splňují opatření stanovená v bodě 1 přílohy I, a

b)

při vstupu do Společenství jsou zkontrolovány na přítomnost organismu v souladu s čl. 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES a shledány prostými tohoto organismu.

Článek 4

Přeprava rostlin ve Společenství

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) a přílohy II části II, mohou být rostliny pocházející ze Společenství nebo dovezené do Společenství podle článku 3 tohoto rozhodnutí přemístěny z místa jejich produkce ve Společenství, případně i ze zahradnických center, pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v bodě 2 přílohy I.

Článek 5

Průzkumy a sdělení

1.   Členské státy budou provádět každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu organismu nebo zamoření jejich území organismem.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/29/ES, budou výsledky uvedených průzkumů každoročně sdělovány Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince.

2.   Každé podezření z výskytu nebo potvrzený výskyt organismu bude neprodleně sdělen odpovědným úředním subjektům.

3.

a)

Členské státy mohou požadovat, aby byla přeprava rostlin na jejich území nebo v rámci něj podrobena systému sledovatelnosti, který může zahrnovat ohlašování přepravy osobou odpovědnou za přepravu odpovědným úředním subjektům.

b)

Členské státy mohou požadovat, aby osoby odpovědné za pěstování rostlin ohlásily jejich pěstování odpovědným úředním subjektům.

Článek 6

Stanovení vymezených oblastí

Pokud výsledky průzkumů uvedených v čl. 5 odst. 1 nebo sdělení uvedeného v čl. 5 odst. 2 potvrdí výskyt organismu v oblasti, nebo pokud je výskyt organismu prokázán jiným způsobem, stanoví členské státy vymezené oblasti a přijmou úřední opatření podle bodů I a II přílohy II.

Článek 7

Soulad

Členské státy v případě potřeby pozmění opatření, která přijaly za účelem své ochrany před zavlečením a rozšířením organismu tak, aby uvedená opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím, a neprodleně o nich informují Komisi.

Článek 8

Přezkoumání

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 1. února 2008.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).


PŘÍLOHA I

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNCÍCH 3 A 4 TOHOTO ROZHODNUTÍ

1.   Opatření (osvědčení)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) tohoto rozhodnutí a přílohy III části A bodu 2 a přílohy IV části A kapitoly I bodů 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 a 40 směrnice 2000/29/ES, musí být rostliny pocházející ze třetích zemí opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ stanoví:

a)

že rostliny byly trvale pěstovány na produkčních místech v zemích, kde není znám výskyt organismu; nebo

b)

že rostliny byly trvale pěstovány na produkčních místech v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené v zemi původu vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření a v kolonce „místo původu“ uvádí název oblasti prosté škodlivého organismu.

2.   Podmínky pro přepravu

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) a přílohy II části II tohoto rozhodnutí a přílohy IV části A kapitoly II bodu 7 směrnice 2000/29/ES a přílohy V části A oddílu I bodu 2.1 směrnice 2000/29/ES, mohou být přemísťovány z místa produkce v členském státě, případně i ze zahradnických center, pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice Komise 92/105/EHS (1) všechny rostliny pocházející ze Společenství nebo dovezené do Společenství podle článku 3 tohoto rozhodnutí a:

a)

rostliny pocházející z uvedeného místa produkce pěstované trvale nebo po jejich dovozu do Společenství v místě produkce ve členském státě, ve kterém není znám výskyt organismu; nebo

b)

rostliny, které byly pěstovány trvale nebo po jejich dovozu do Společenství v místě produkce v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené v členském státě vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření.


(1)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22. Směrnice ve znění směrnice 2005/17/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 23).


PŘÍLOHA II

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 6 TOHOTO ROZHODNUTÍ

I.   Stanovení vymezených oblastí

1.

Vymezené oblasti podle článku 6 se skládají z těchto částí:

a)

ze zamořené zóny, v níž byl potvrzen výskyt organismu a která zahrnuje všechny rostliny vykazující příznaky způsobené organismem a v případě potřeby všechny rostliny, které náležely v době pěstování ke stejné partii,

b)

z ohniskové zóny s hranicí nejméně 5 km za hranicí zamořené zóny, a

c)

z nárazníkové zóny s hranicí nejméně 10 km za hranicí ohniskové zóny.

V případě, že by se některé nárazníkové zóny překrývaly nebo by si byly zeměpisně blízké, je třeba stanovit širší vymezenou oblast zahrnující příslušné vymezené oblasti a oblasti mezi nimi.

2.

Přesné vymezení oblastí uvedených v odstavci 1 bude založeno na uznávaných vědeckých zásadách, biologii organismu, stupni zamoření, ročním období a konkrétním rozšíření rostlin v dotčeném členském státě.

3.

Pokud se výskyt organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice vymezených oblastí se v souladu s tím změní.

4.

Pokud v žádné z vymezených oblastí nedojde během tří let ke zjištění výskytu organismu při každoročním průzkumu podle čl. 5 odst. 1, tyto oblasti budou zrušeny a opatření podle části II této přílohy nebudou déle nutná.

5.

Členské státy neprodleně informují ostatní členské státy a Komisi o oblastech uvedených v odstavci 1 poskytnutím map v příslušném měřítku a o opatřeních přijatých za účelem eradikace nebo zabránění rozšiřování organismu.

II.   Opatření ve vymezených oblastech

Úřední opatření podle článku 6, která se mají přijmout ve vymezených oblastech, zahrnují alespoň:

zákaz přemísťování rostlin z vymezených oblastí nebo ve vymezených oblastech,

v případech, kdy byl na rostlinách v místě produkce potvrzen výskyt organismu, vhodná opatření k eradikaci škodlivého organismu zahrnující přinejmenším zničení napadených rostlin, všech rostlin vykazujících příznaky způsobené organismem a v případě potřeby všech rostlin, které náležely v okamžiku vysazení ke stejné partii, a dále monitorování výskytu organismu prostřednictvím vhodných prohlídek, zejména během období možného výskytu osídlených hálek.