ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 180

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
4. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1009/2006 ze dne 3. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2006 ze dne 3. července 2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2006 ze dne 3. července 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1008/2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1012/2006 ze dne 3. července 2006, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 4. července 2006

16

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Sdělení o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

19

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2002 týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP s podniky SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV a Intech EDM AG (Věc č. C.37.667 – Speciální grafity) (oznámeno pod číslem K(2002) 5083)

20

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2006, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny rybolovu v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2006) 2438)

25

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1009/2006

ze dne 3. července 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1010/2006

ze dne 3. července 2006

o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z důvodu výskytu vysoce patogenní influenzy ptáků (H5N1) v oblastech nacházejících se od podzimu 2005 blízko území Společenství a od února 2006 v několika členských státech, v některých členských státech značným způsobem poklesla spotřeba drůbežího masa a v menší míře spotřeba vajec.

(2)

Značný a rychlý pokles spotřeby drůbežího masa vedl ke snížení cen. Trh s drůbežím masem je tedy vážně narušen.

(3)

Protože tato vážná narušení trhu přímo souvisí se ztrátou důvěry spotřebitele, která vyplývá z rizika pro zdraví zvířat, na žádost příslušných členských států je tedy odůvodněné přijmout výjimečná opatření na podporu trhu ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 a poskytnout podpory, které umožní vyrovnat část hospodářských ztrát způsobených zničením násadových vajec nebo kuřat, předčasnou porážkou části reprodukčního hejna, dočasným snížením produkce nebo porážkou kuřic připravených ke snášce s ohledem na opatření biologické bezpečnosti, která preventivně přijala některé členské státy.

(4)

Za násadová vejce přepracovaná na vaječné produkty musejí být vypláceny nižší náhrady než za zničená násadová vejce.

(5)

Maximální množství, za která může být vyplacena finanční náhrada pro všechna výjimečná opatření na podporu trhu, stanoví Komise po posouzení žádostí členských států.

(6)

Protože ustanovení článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75, která stanoví přijetí uvedených opatření, jsou v platnosti od 11. května 2006, je tedy třeba stanovit, aby toto nařízení bylo také použitelné od tohoto data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zničení násadových vajec kódů KN 0407 00 11 a 0407 00 19 se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75.

2.   Náhrada za zničení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze I a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na:

a)

0,15 EUR za jedno násadové vejce na kuře „kura domácího“ kódu KN 0407 00 19;

b)

0,23 EUR za jedno násadové vejce „kuřete chovaného ve venkovním výběhu“ kódu KN 0407 00 19;

c)

0,23 EUR za jedno násadové vejce „perličky“ kódu KN 0407 00 19;

d)

0,35 EUR za jedno násadové vejce „kachny“ kódu KN 0407 00 19;

e)

0,66 EUR za jedno násadové vejce „krůty“ kódu KN 0407 00 11;

f)

1,20 EUR za jedno násadové vejce „husy“ kódu KN 0407 00 11.

Článek 2

1.   Přepracování násadových vajec kódů KN 0407 00 19 se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75.

2.   Náhrada za přepracování podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze II a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady se rovná částce stanovené v čl. 1 odst. 2, snížené vždy o 0,03 EUR na jedno násadové vejce nebo o prodejní cenu, pokud je tato cena vyšší než 0,03 EUR.

Článek 3

1.   Zničení mláďat kódů KN 0105 11, 0105 12 a 0105 19 se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Náhrada za zničení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze III a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na:

a)

0,24 EUR za jedno mládě „kura domácího“;

b)

0,40 EUR za jedno mládě „perličky“;

c)

0,54 EUR za jedno mládě „kachny“;

d)

0,85 EUR za jedno mládě „krůty“;

e)

1,50 EUR za jedno mládě „husy“.

Článek 4

1.   Předčasnou porážkou části reprodukčního hejna nejméně o 6 týdnů dříve za účelem snížení produkce násadových vajec kódů KN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 a 0105 99 50 se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 za podmínky, že v tomto období nebylo v příslušných podnicích žádné zvíře zařazeno zpět do produkce.

2.   Náhrada za předčasnou porážku podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze IV a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na:

a)

3,2 EUR za jednoho kura domácího k reprodukci kódů KN 0105 92 00 a 0105 93 00;

b)

3,2 EUR za jednu kachnu k reprodukci kódu KN 0105 99 10;

c)

30 EUR za jednu husu k reprodukci kódu KN 0105 99 20;

d)

15 EUR za jednu krůtu k reprodukci kódu KN 0105 99 30;

e)

5 EUR za jednu perličku k reprodukci kódu KN 0105 99 50.

Článek 5

1.   Dobrovolné prodloužení sanitární přestávky nad tři týdny se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 za podmínky, že v tomto období nebylo v příslušných podnicích žádné zvíře zařazeno zpět do produkce.

2.   Náhrada za prodloužení podle odstavce 1 na m2 a na týden sanitární přestávky přesahující dobu tří týdnů pro chov drůbeže se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximální plochy uvedené v příloze V a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na:

a)

0,46 EUR/m2 a na týden pro chovy kuřecích brojlerů;

b)

0,41 EUR/m2 a na týden pro chovy krůt;

c)

0,62 EUR/m2 a na týden pro chovy kachen;

d)

0,41 EUR/m2 a na týden pro chovy perliček.

3.   Členské státy, které již poskytly určité náhrady za příslušné plochy, dbají na to, aby částky již vyplacené na úrovni jednotlivých členských států byly odečteny od náhrad stanovených v odstavci 2.

Článek 6

1.   Dobrovolné snížení produkce snížením nasazení mláďat za účelem snížení hustoty se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Náhrada za snížení produkce podle odstavce 1 za kus, o který se vyprodukuje méně vzhledem k obvyklému produkčnímu cyklu v každém jednotlivém podniku, se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů zvířat uvedených v příloze VI a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na:

a)

0,20 EUR/kus pro chovy kuřecích brojlerů;

b)

1,24 EUR/kus pro chovy krůt;

c)

0,75 EUR/kus pro chovy kachen;

d)

0,40 EUR/kus pro chovy perliček.

Článek 7

1.   Předčasná porážka „kuřic připravených ke snášce“ se považuje za výjimečné opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Náhrada za porážku podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu zvířat uvedených v příloze VII a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na 3,20 EUR/kuřice „připravenou ke snášce“.

Článek 8

Členské státy, které Komisi sdělily částky na částečné náhrady nižší než jsou maximální částky uvedené v článcích 1 až 7, se musejí omezit na částky, které sdělily.

Článek 9

Rozhodnou skutečností pro směnný kurz podpor uvedených v tomto nařízení je první pracovní den měsíce května 2006.

Použije se poslední směnný kurz vydaný Evropskou centrální bankou k datu předcházejícímu datu rozhodné skutečnosti.

Článek 10

Výdaje členských států na platby uvedené v článcích 1 až 7 jsou způsobilé pro financování Společenstvím, za podmínek stanovených v článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a v článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75, pouze pokud členské státy uskuteční platby příjemcům podpor do 31. prosince 2006.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006.


PŘÍLOHA I

Maximální počet násadových vajec v jednotlivých členských státech

 

Kuře kura domácího

Kuře „s označenou kvalitou“

Perlička

Krůta

Kachna

Husa

Období použití

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006–04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006–04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005–04/2006

ES

7 800 000

10/2005–04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005–04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006–04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005–04/2006

CY

442 000

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006–04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005–04/2006

PT

6 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


PŘÍLOHA II

Maximální počet násadových vajec přepracovaných v jednotlivých členských státech

 

Kuře

Období použití

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005–04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005–04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005–04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005–04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


PŘÍLOHA III

Maximální počet mláďat v jednotlivých členských státech

 

Kuře

Perlička

Krůta

Kachna

Husa

Období použití

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005–04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005–04/2006

CY

143 725

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


PŘÍLOHA IV

Maximální počet zvířat k reprodukci poražených v jednotlivých členských státech

 

Kuře

Perlička

Krůta

Kachna

Husa

Období použití

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006–04/2006

DK

DE

40 000

01/2006–04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005–04/2006

ES

151 000

10/2005–11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006–04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006–04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005–04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005–04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005–04/2006

PT

300 000

10/2005–03/2006

SI

SK

22 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


PŘÍLOHA V

Maximální počet m2 a týdnů v jednotlivých členských státech

 

Kuře

Perlička

Krůta

Kachna

Období použití

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 týdnů od 10/2005 do 04/2006

ES

FR

2 200 000

16 týdnů od 10/2005 do 04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 týdnů od 11/2005 do 04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 týdny od 10/2005 do 03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


PŘÍLOHA VI

Maximální počet zvířat v jednotlivých členských státech

 

Kuře

Perlička

Krůta

Kachna

Období použití

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006–04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005–03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006–04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005–04/2006

AT

4 500 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


PŘÍLOHA VII

Maximální počet „kuřic připravených ke snášce“ v jednotlivých členských státech

 

Kuřice „připravené ke snášce“

Období použití

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006–04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1011/2006

ze dne 3. července 2006,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1008/2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1008/2006 (3).

(2)

Kontrola prokázala, že v přílohách nařízení (ES) č. 1008/2006 došlo ke kalkulační chybě. V důsledku těchto skutečností je nutné opravit dotyčné nařízení. Tato oprava by se měla uplatnit zpětně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1008/2006 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Uředním věstníku Evropské unie.

Uplatňuje se od 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 48.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. července 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

32,64

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

56,38

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

56,38

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

47,63


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(16.6.2006–29.6.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Prémie – záliv (EUR/t)

14,42

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1012/2006

ze dne 3. července 2006,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 4. července 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1008/2006 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1008/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1008/2006 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 48.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 4. července 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

5,95

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

34,94

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

56,38

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

56,38

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

49,93


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(k 30.6.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Prémie – záliv (EUR/t)

14,42

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/19


Sdělení o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

Poté, co byla dne 14. února 2006 ukončena výměna nót o dokončení postupů nezbytných pro vstup v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (1), která byla podepsána v Lucemburku dne 17. června 2002, vstoupila tato dohoda dne 1. dubna 2006 v platnost v souladu s článkem 92 této smlouvy.


(1)  Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.


Komise

4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. prosince 2002

týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP s podniky SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV a Intech EDM AG

(Věc č. C.37.667 – Speciální grafity)

(oznámeno pod číslem K(2002) 5083)

(Pouze anglické, francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)

(2006/460/ES)

Dne 17. prosince 2002 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP. V souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí. Bere přitom v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních zájmů. Celé znění rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici v jazycích případu, v nichž je znění rozhodnutí závazné, a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1.   SOUHRNNÝ PŘEHLED PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

1.1.   Adresáti

(1)

Toto rozhodnutí je určeno následujícím podnikům:

 

Za kartel ovlivňující trh s isostatickým speciálním grafitem:

GrafTech International, Ltd,

SGL Carbon AG,

Le Carbone-Lorraine SA,

Ibiden Co., Ltd,

Tokai Carbon Co., Ltd,

Toyo Tanso Co., Ltd,

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd,

Intech EDM BV/Intech EDM AG.

 

Za kartel ovlivňující trh s extrudovaným speciálním grafitem:

SGL Carbon AG,

GrafTech International, Ltd.

1.2.   Povaha protiprávního jednání

(2)

Věc se týká dvou tvrdých kartelů výrobců isostatického a extrudovaného speciálního grafitu. Komise shromáždila důkazy, že od července 1993 do února 1998 v případě kartelu pro isostatický grafit a od února 1993 do listopadu 1996 v případě kartelu pro extrudovaný grafit se účastníci kartelu dohodli na cílových cenách za produkt a vyměňovali si informace o objemech prodeje a další obchodní informace. Činnost obou kartelů byla celosvětová. Rozhodnutí se týká protiprávního jednání ve Společenství a v EHP ode dne 1. ledna 1994.

(3)

Protiprávní jednání v obou případech spočívá v účasti výše uvedených podniků na pokračujících dohodách a/nebo jednání ve shodě týkajících se celého území EHP, které jsou v rozporu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES (od února 1986) a s článkem 53 Dohody o EHP (od ledna 1994) a které obsahovaly dohody o cílových cenách produktů, dohody o zvyšování cen, informace o obratu a další obchodní informace. Podniky tyto dohody kontrolovaly a prosazovaly. Ujednání na trhu s isostatickým grafitem zahrnovala také dohody o obchodních podmínkách, a zejména na místní úrovni, příležitostné rozdělení zákazníků.

1.3.   Produkt

(4)

„Speciální grafity“ je obecný pojem, který se v průmyslu běžně používá pro popis skupiny výrobků z grafitu určených pro různé použití. Výrobky ze speciálního grafitu se často zařazují do kategorií podle způsobu výroby grafitu: isostatický grafit (vyráběný isostatickým lisováním), který se používá v elektrodách pro elektrojiskrové bezdrátové obráběcí stroje, formách pro kontinuální lití, formách pro lisování za tepla a v polovodičích, a extrudovaný grafit (vyráběný extruzí), který se používá v elektrolytických anodách a katodách, vaničkách, slinovacích miskách, kelímcích. Stávající řízení se týká isostatických a extrudovaných speciálních grafitů v blocích a řezaných blocích.

1.4.   Úvod a učiněné procesní úkony

(5)

Počátkem června 1997 Komise provedla šetření trhu s grafitovými elektrodami. V průběhu šetření se na Komisi obrátila společnost UCAR, neboť zamýšlela podat žádost podle „oznámení o shovívavosti“. Žádost byla podána dne 13. dubna 1999 a týkala se údajného jednání poškozujícího hospodářskou soutěž na trhu se speciálním grafitem, který je spojen s trhem s grafitovými elektrodami.

(6)

Na základě dokumentů, které UCAR předložil, Komise rozeslala žádosti o informace podle článku 11 nařízení č. 17 (2). V březnu 2000 zaslala podnikům SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai a Toyo Tanso žádosti, v nichž je požádala o podrobné vysvětlení týkající se kontaktů s konkurenty, vývoje cen a obratu. V červenci 2000 zaslala druhou řadu žádostí podnikům Nippon Karbon, NSCC a Schunk. Podniky odpověděly na tyto žádosti o informace v období mezi květnem a listopadem 2000.

(7)

V září a v říjnu 2001 Komise zaslala adresátům oznámení o námitkách (SO, Statement of Objections) další řadu žádostí o informace. Odpovědi byly doručeny v období od konce října do začátku prosince 2001.

(8)

Na základě těchto odpovědí Komise zaslala týmž podnikům dne 22. listopadu 2001 poslední žádost o informace, na niž dostala odpověď v prosinci 2001.

(9)

Dne 17. května 2002 Komise zaslala adresátům tohoto rozhodnutí OS. Všechny strany zaslaly Komisi k oznámení písemné připomínky. Podniky Nippon Steel Chemical Co., Ltd a NSCC Techno Carbon Co., Ltd zaslaly společnou odpověď. Také podniky Intech EDM BV a Intech EDM AG odpověděly na námitky Komise společně.

(10)

Odpovědi na SO obdržela Komise v období mezi 19. a 25. červencem 2002. Protiprávní jednání uznaly všechny podniky, kromě podniků Intech EDM AG a Intech EDM BV. Žádný podnik v zásadě nepopřel skutečnosti. Ústní jednání, během něhož dostaly všechny strany příležitost vyjádřit svůj názor, se konalo dne 10. září 2002.

2.   POKUTY

2.1.   Základní částka

(11)

Při stanovení výše pokut musí Komise vzít v úvahu všechny okolnosti případu, zejména závažnost a dobu trvání protiprávního jednání, což jsou dvě kritéria výslovně uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení 17.

2.1.1.   Závažnost

(12)

Podle obecných zásad musí Komise brát v úvahu i) povahu protiprávního jednání, ii) jeho skutečný dopad na trh a iii) velikost relevantního zeměpisného trhu.

(13)

Stávající protiprávní jednání spočívalo především ve stanovování cen a výměně obchodních informací, které svou povahou představují vážné porušení čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

(14)

Kartelové dohody byly výrobci, kteří v daném období pokrývali velkou většinu světového trhu s isostatickým a extrudovaným speciálním grafitem, prováděny velice pečlivě. Proto jistě měly skutečný dopad na oba trhy v EHP.

(15)

Kartely pokrývaly svou činností celý společný trh a po vytvoření EHP i celý trh EHP. Měly vliv na všechny části společného trhu a později na celé území EHP.

(16)

Vzhledem k povaze zkoumaného jednání, skutečného dopadu na trhy s isostatickým a extrudovaným grafitem a na skutečnost, že kartely pokrývaly celý společný trh a po vytvoření EHP celý jeho trh, se Komise domnívá, že adresáti, jimž je určen návrh tohoto rozhodnutí, se v obou případech dopustili velmi závažného porušení čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

2.1.2.   Různé zacházení

(17)

V kategorii velmi závažného protiprávního jednání umožňuje navrhovaná škála možných pokut zacházet s podniky různým způsobem, aby bylo možné přihlédnout k jejich skutečné ekonomické schopnosti výrazně poškodit hospodářskou soutěž a stanovit pokutu na takové úrovni, která má dostatečný odstrašující účinek.

(18)

Vzhledem k tomu, že se projednávaná věc týká několika podniků, bude při stanovování základní pokuty nezbytné přihlédnout k významu každého podniku, a tím ke skutečnému dopadu protiprávního jednání každého podniku na hospodářskou soutěž.

(19)

Pro účely výpočtu pokuty pro kartel, který byl vytvořen pro isostatický grafit, navrhujeme rozdělit společnosti podle jejich celosvětového obratu získaného díky příslušnému výrobku do pěti kategorií. Do první kategorie patří SGL; do druhé kategorie Toyo Tanso; do třetí kategorie LCL a Tokai; do čtvrté kategorie Ibiden a NSC/NSCC; do páté kategorie UCAR a Intech.

(20)

V případě kartelu pro extrudovaný grafit měly podniky UCAR a SGL na světovém trhu s tímto výrobkem podobné postavení. Jsou proto zařazeny do stejné kategorie.

2.1.3.   Doba trvání

2.1.3.1.   Isostatický speciální grafit

(21)

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC porušovaly čl. 81 odst. 1 Smlouvy od července 1993 do února 1998 a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP od 1. ledna 1994 do února 1998. Podnik UCAR se dopustil téhož protiprávního jednání od února 1996 do května 1997 a podnik Intech od února 1994 do května 1997.

(22)

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC tedy jednaly protiprávně po dobu čtyř let a šesti měsíců, což je středně dlouhé období porušení. Výše základní pokuty stanovené podle závažnosti protiprávního jednání se proto zvyšuje o 45 %.

(23)

Podnik Intech se dopustil protiprávního jednání v délce tří let a dvou měsíců, tedy ve středně dlouhém období. Výše základní pokuty stanovené podle závažnosti protiprávního jednání se proto zvyšuje o 30 %.

(24)

Podnik UCAR se dopustil protiprávního jednání v délce jednoho roku a dvou měsíců, tedy ve středně dlouhém období. Výše základní pokuty stanovené podle závažnosti protiprávního jednání se proto zvyšuje o 10 %.

2.1.3.2.   Extrudovaný speciální grafit

(25)

Podniky SGL a UCAR porušovaly čl. 81 odst. 1 Smlouvy od února 1993 do listopadu 1996 a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP od 1. ledna 1994 do listopadu 1996, tedy tři roky a osm měsíců. K protiprávnímu jednání tedy docházelo ve středně dlouhém období. Výše základní pokuty stanovené podle závažnosti protiprávního jednání se proto u obou podniků zvyšuje o 35 %.

2.2.   Přitěžující okolnosti (vedoucí úloha při protiprávním jednání)

(26)

Podnik SGL vedl a motivoval protiprávní jednání na trhu s isostatickým grafitem. SGL toto zjištění Komise nepopřel. Tato přitěžující okolnost je důvodem k 50 % zvýšení základní pokuty, která bude podniku SGL uložena za jeho protiprávní jednání ovlivňující trh s isostatickým speciálním grafitem.

(27)

Komise se rovněž domnívá, že nelze zjistit, který podnik vedl protiprávní jednání ovlivňující trh s extrudovaným speciálním grafitem.

2.3.   Polehčující okolnosti

(28)

Komise se domnívá, že v případě kartelu pro isostatický grafit, se polehčující okolnosti použijí pouze pro podnik Intech kvůli zvláštním okolnostem, které se týkají pouze tohoto podniku. Zapojení společnosti Intech do kartelu pro isostatický grafit bylo zvláštní tím, že k němu do velké míry došlo podle pokynů podniku Ibiden, který požadoval, aby Intech, jakožto distributor jeho výrobků, na jednáních na evropské a místní úrovni prosazoval rozhodnutí přijatá na vyšší úrovni (jednání na vysoké úrovni se přitom účastnil pouze podnik Ibiden, nikoli Intech). Komise se domnívá, že tyto zvláštní okolnosti jsou důvodem ke snížení základní pokuty, která bude podniku Intech uložena kvůli jeho účasti na protiprávním jednání ovlivňujícím trh s isostatickým grafitem, o 40 %.

2.4.   Použití „oznámení o shovívavosti“

(29)

Adresáti tohoto rozhodnutí v různých fázích šetření spolupracovali s Komisí, aby jim bylo přiznáno výhodné zacházení podle oznámení Komise o shovívavosti. V návrhu rozhodnutí se navrhuje použít oznámení o shovívavosti takto:

2.4.1.   Neuložení pokuty nebo velmi podstatné snížení její výše („Oddíl B“: snížení o 75 % až 100 %)

(30)

Komise uznává, že podnik UCAR jako první předložil rozhodné důkazy o existenci mezinárodního kartelu ovlivňujícího EHP v odvětví isostatického a extrudovaného speciálního grafitu. Komise rovněž uznává, že v době, kdy se na ni podnik UCAR obrátil, neprováděla žádné šetření, ani neměla dostatečné informace, které by jí umožňovaly konstatovat existenci protiprávního jednání. Podnik UCAR kromě toho ukončil svou účast v kartelech v době, kdy podal informace o jejich existenci, a nenabádal žádné jiné podniky k účasti v kartelech. Podnik UCAR tedy v případě obou protiprávních jednání splňuje podmínky stanovené v oddíle B oznámení o shovívavosti. Komise proto podniku UCAR uděluje 100 % snížení pokuty, kterou by mu jinak uložila za každý z obou případů protiprávního jednání.

2.4.2.   Podstatné snížení pokuty („Oddíl C“: snížení o 50 % až 75 %)

(31)

Ani jeden z podniků SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC a Intech neposkytl Komisi jako první rozhodné informace o kartelech s isostatickým nebo extrudovaným speciálním grafitem, což je podmínka uvedená v písmenu a) oddílu C oznámení o shovívavosti. Ani jeden z výše uvedených podniků proto nesplňuje podmínky oddílu C.

2.4.3.   Významné snížení pokuty („Oddíl D“: snížení o 10 % až 50 %)

(32)

Ještě předtím, než Komise přijala SO, jí podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC poskytly informace a dokumenty, které podstatně přispěly ke zjištění existence protiprávního jednání. Ani jeden z těchto podniků v podstatě nepopřel skutečnosti, na nichž Komise založila své SO. Poskytnuté informace a dokumenty Komisi umožnily potvrdit a popsat fungování kartelů a některé jeho prvky.

(33)

Vzhledem tomu, že spolupráce, na kterou se vztahuje oznámení o shovívavosti, musí být dobrovolná a musí zejména probíhat mimo vyšetřování, dospěla Komise k názoru, že část informací, které podniky poskytly, byla ve skutečnosti nedílnou součástí jejich odpovědí na formální žádost Komise o informace. Informace, které podniky poskytly, se proto považují za dobrovolné příspěvky ve smyslu oznámení o shovívavosti pouze v případě, že byly rozsáhlejší, než požaduje článek 11 nařízení 17.

(34)

Komise se domnívá, že výše uvedené dokumenty poskytly podrobné informace o organizační struktuře kartelu ovlivňujícího dva trhy a že rozhodným způsobem přispěly ke zjištění a/nebo potvrzení základních prvků protiprávního jednání. Dokumenty představují spolu s prohlášením podniku UCAR hlavní zdroj důkazů, který Komise využila při přípravě tohoto rozhodnutí.

(35)

Komise se navíc domnívá, že není možné rozlišovat mezi přidanou hodnotu jednotlivých příspěvků k vyšetřování na trhu s isostatickým grafitem, protože byly všechny poskytnuty během krátkého časového období na základě formální žádosti Komise o informace a všechny obsahovaly důkazy podobné kvality. Kromě toho žádný příspěvek sám o sobě Komisi neumožnil stanovit podstatu námitek vůči protiprávnímu jednání, protože se důkazy, které byly v příspěvcích poskytnuty, vzájemně značně překrývaly.

(36)

Podnik Intech ve své odpovědi na žádost Komise o informace neposkytl žádné písemné důkazy. Přesto v podstatě nepopřel skutečnosti, o které Komise opírá svá tvrzení vyjádřená v SO.

(37)

Podniky SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso a NSC/NSCC tedy splňují podmínky uvedené v první a druhé odrážce části 2 oddílu D oznámení o shovívavosti a uděluje se jim 35 % snížení pokuty. Podnik Intech splňuje podmínky druhé odrážky části 2 oddílu D oznámení o shovívavosti a uděluje se mu 10 % snížení pokuty.

2.5.   Bod 5 písm. b) obecných pokynů k pokutám

(38)

Podle bodu 5 písm. b) obecných pokynů o pokutách by Komise měla podle okolností dané věci přihlížet při ukládání pokut k některým objektivním faktorům:

2.5.1.   Platební schopnost

(39)

Podniky SGL a NSC předložily argumenty, které se týkaly jejich platební schopnosti. Oba podniky zejména zdůraznily, že […] (3).

(40)

Komise si pro posouzení tohoto tvrzení vyžádala podrobné informace o finanční situaci podniků. Po prostudování odpovědí podniků ze dne 20. listopadu 2002 a po zvážení další informace od podniku SGL, poskytnuté dne 8. listopadu 2002, Komise dospěla k názoru, že v tomto případě není vhodné upravit výši pokut. Přestože finanční údaje poskytnuté oběma podniky ukazují, že SGL i NSC jsou […], přihlédnutí k pouhé skutečnosti, že podniky jsou […], a to zejména v důsledku obecných podmínek na trhu, by se rovnalo poskytnutí neodůvodněné konkurenční výhody těmto podnikům.

2.5.2.   Další faktory

(41)

SGL je […].

(42)

Dne 18. července 2001 Komise uložila podniku SGL pokutu ve výši 80,2 milionu EUR, neboť podnik svou účastí v kartelu s grafitovými elektrodami porušil článek 81 Smlouvy.

(43)

Z toho vyplývá, že podnik SGL je jednak v […], jednak mu Komise relativně nedávno uložila značnou pokutu. Komise se domnívá, že za těchto okolností není nutné pro zajištění odrazujícího účinku uložit plnou pokutu.

(44)

S ohledem na dva výše uvedené důvody proto má za to, že v tomto konkrétním případě by pokuta měla být snížena o 33 %.

3.   ROZHODNUTÍ

(45)

Níže uvedené podniky porušily čl. 81 odst. 1 Smlouvy a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP tím, že se v uvedených obdobích podílely na souboru dohod a jednání ve shodě, které ovlivnily trhy Společenství a EHP s isostatickým speciálním grafitem:

1.

GrafTech International, Ltd, od února 1996 do května 1997;

2.

SGL Carbon AG, od července 1993 do února 1998;

3.

Le Carbone-Lorraine SA, od července 1993 do února 1998;

4.

Ibiden Co., Ltd, od července 1993 do února 1998;

5.

Tokai Carbon Co., Ltd, od července 1993 do února 1998;

6.

Toyo Tanso Co., Ltd, od července 1993 do února 1998;

7.

Nippon Steel Chemical Co., Ltd a NSCC Techno Carbon Co., Ltd, společně a nerozdílně, od července 1993 do února 1998;

8.

Intech EDM BV a Intech EDM AG, společně a nerozdílně, od února 1994 do května 1997.

(46)

Níže uvedené podniky porušily čl. 81 odst. 1 Smlouvy a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP tím, že se v uvedených obdobích podílely na souboru dohod a jednání ve shodě, které ovlivnily trhy Společenství a EHP s extrudovaným speciálním grafitem:

1.

SGL Carbon AG, od února 1993 do listopadu 1996;

2.

GrafTech International, Ltd, od února 1993 do listopadu 1996.

(47)

Pokud tak výše uvedené podniky již neučinily, okamžitě ukončí protiprávní jednání, na něž se vztahuje daný článek. Žádné výše uvedené jednání nebo postup nebudou opakovat a zdrží se veškerého jednání nebo postupů se stejným nebo rovnocenným cílem či účinkem.

(48)

Z důvodu výše uvedeného protiprávního jednání se následujícím podnikům ukládají tyto pokuty:

a)

GrafTech International, Ltd:

isostatický speciální grafit: 0 EUR,

extrudovaný speciální grafit: 0 EUR;

b)

SGL Carbon AG:

isostatický speciální grafit: 18 940 000 EUR,

extrudovaný speciální grafit: 8 810 000 EUR;

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 EUR;

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 EUR;

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 EUR;

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 EUR;

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd, společně a nerozdílně: 3 580 000 EUR;

h)

Intech EDM BV a Intech EDM AG, společně a nerozdílně: 980 000 EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(3)  Části tohoto textu byly vynechány za účelem neprozrazení důvěrných informací; tyto části jsou uvedeny v hranatých závorkách.


4.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. června 2006,

kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny rybolovu v divizi ICES VIIe

(oznámeno pod číslem K(2006) 2438)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2006/461/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na přílohu IIC bod 9,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení bodu 7 přílohy IIC nařízení (ES) č. 51/2006 určuje maximální počet dní (216), během nichž mohou být od 1. února 2006 do 31. ledna 2007 v divizi ICES VIIe přítomna plavidla Společenství o celkové délce 10 metrů nebo vyšší a mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě 80 mm nebo vyšší nebo upevněné sítě o velikosti ok sítě nižší než 220 mm.

(2)

Ustanovení bodu 9 uvedené přílohy umožňuje Komisi, aby na základě trvalého ukončení rybolovné činnosti, ke kterému došlo od 1. ledna 2004, přidělila dodatečný počet dní rybolovu, během nichž může být plavidlo přítomno v uvedené oblasti a mít na palubě uvedené vlečné sítě a upevněné sítě.

(3)

Spojené království předložilo údaje dokazující, že v roce 2006 byla o 5 % snížena kapacita loďstva u plavidel přítomných v uvedené oblasti a majících na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě 80 mm nebo vyšší.

(4)

Na základě předložených údajů by mělo být Spojenému království přiděleno 12 dodatečných dní na moři na období od 1. února 2006 do 31. ledna 2007 pro plavidla mající na palubě uvedené vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Maximální počet dní, během nichž může být v divizi ICES VIIe přítomno rybářské plavidlo plující pod vlajkou Spojeného království a mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě 80 mm nebo vyšší, jak je uvedeno v tabulce I přílohy IIC nařízení (ES) č. 51/2006, se pozměňuje na 228 dní za rok.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 26. června 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízeni naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2006 (Úř. věst. L 167, 20.6.2006, s. 16).