ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 178

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
1. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót

39

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 950/2006

ze dne 28. června 2006,

kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. e) bod iii) a písm. f) a článek 44 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 1 odst. 1 protokolu 3 o cukru AKT (dále jen „protokol AKT“) v příloze V dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“) a čl. 1 odst. 1 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru (3) (dále jen „dohoda s Indií“) stanoví, že se Společenství zavazuje nakupovat a dovážet za zaručené ceny určitá množství třtinového cukru, který pochází ze států AKT a z Indie, a uvedené státy se zavazují mu jej dodávat.

(2)

Ustanovení čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 a za účelem dostatečného zásobování rafinerií Společenství se pozastavuje použití dovozních cel na třtinový cukr určený k rafinaci kódu KN 1701 11 10, který pochází ze států uvedených v příloze VI, na doplňková množství.

(3)

Ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (4), stanoví, že dovoz produktů odvětví cukru kódů KN 1701 a 1702 pocházejících z Albánie, Bosny a Hercegoviny a celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova (5) podléhá ročním celním kvótám s nulovým clem. Pravidla pro otevření a správu uvedených kvót byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1004/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Srbska, Černé Hory a Kosova v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000 (6). V zájmu účelnosti by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 1004/2005 a do jednoho předpisu by měla být shromážděna prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů odvětví cukru.

(4)

V souladu s ustanovením čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (7), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2006, Společenství osvobodí od cla dovoz produktů pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie kódů 1701 a 1702 kombinované nomenklatury do Společenství v rámci roční celní kvóty 7 000 tun (čistá hmotnost). Nařízením Komise (ES) č. 2151/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro produkty odvětví cukru pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (8), byly uvedené kvóty otevřeny ode dne 1. ledna 2006. V zájmu účelnosti by v tomto nařízení měla být stanovena pravidla pro otevření a správu uvedených kvót ode dne 1. ledna 2007. Od tohoto data je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 2151/2005.

(5)

Správa tradičních potřeb zásobování k rafinaci, stanovená v článku 29 nařízení (ES) č. 318/2006, vyžaduje pro každý z hospodářských roků 2006/07, 2007/08 a 2008/09 zvláštní prováděcí pravidla. Je tedy vhodné uplatňování tohoto nařízení omezit na tyto hospodářské roky.

(6)

Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (9), jakož i zvláštní prováděcí pravidla v odvětví cukru stanovená nařízením Komise č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (10) (nové nařízení „řízení třetích zemí“), se musí použít na dovozní licence vydané v rámci tohoto nařízení. Aby bylo usnadněno řízení dovozů podle tohoto nařízení a zajištěno dodržování ročních limitů, je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se dovozních licencí na surový cukr vyjádřený jako ekvivalent bílého cukru.

(7)

Ustanovení čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že žádosti o dovozní licence na cukr, na který se vztahuje zaručená cena, musí být doplněny vývozní licencí vydanou orgány vyvážející země, která potvrzuje, že cukr odpovídá pravidlům stanoveným v příslušných dohodách. Aby byl zajištěn udržitelný hospodářský rozvoj odvětví cukru na území Srbska, Černé Hory a Kosova a s ohledem na poměrně veliký objem celní kvóty je třeba také podřídit dovoz cukru v rámci těchto kvót předložení vývozní licence. Je tedy třeba upřesnit vzor a vzhled uvedené licence i postupy jejího použití.

(8)

Vzhledem k tomu, že pro celkové celní kvóty uvedené v článku 28 nařízení (ES) č. 318/2006 nebylo stanoveno, jak lze toto množství překročit, musí být na všechna množství přepočtená na ekvivalent bílého cukru, která se dovezou nad rámec množství uvedených v dovozní licenci, použita plná celní sazba podle společného celního sazebníku.

(9)

Ustanovení čl. 29 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví tradiční potřeby zásobování k rafinaci pro jednotlivé členské státy. Aby bylo provozovatelům rafinerií dotčených členských států, zabývajícím se výhradně rafinací, zajištěna dostupnost dovozních licencí na cukr určený k rafinaci na množství stanovená v uvedených odstavcích, a aby se zabránilo zneužití, které umožní smlouvání o licence, je žádoucí stanovit, aby žádosti o dovozní licence na cukr určený k rafinaci byly omezeny na provozovatele rafinérií dotčených členských států zabývající se výhradně rafinací až do určitého data stanoveného podle preferenčního cukru.

(10)

Pokud jde o preferenční cukr uvedený v protokolu AKT a v dohodě s Indií, vzhledem k tomu, že mezi naložením zásilky cukru a jejím dodáním může dojít k nepředvídatelným prodlevám, je třeba k těmto prodlevám přihlédnout při stanovení dodacích období a povolit určitou přípustnou odchylku. Kromě toho, vzhledem k tomu, že na tento cukr se podle dotyčných dohod vztahují povinné dodávky, nikoliv však celní kvóty, je třeba v souladu se stávající obchodní praxí stanovit určitou přípustnou odchylku, která se použije na celková množství dodaná během jednoho dodacího období, jakož i na první den tohoto období.

(11)

Článek 7 protokolu AKT a článek 7 dohody s Indií obsahují ustanovení, která se použijí v případě, že jeden z dotyčných států nesplní v daném dodacím období svůj závazek dodávky. Za účelem provádění těchto ustanovení je třeba stanovit způsob stanovení termínu pro dodávku zásilky preferenčního cukru.

(12)

Ustanovení týkající se dokladu o původu obsažená v článku 14 protokolu 1 k příloze V dohody o partnerství AKT-ES, v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2007/2000 nebo v článku 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (11), se případně použijí na produkty dovážené na základě tohoto nařízení.

(13)

Po připojení Finska, Rakouska, Švédska a poté České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii a v rámci závěrů jednání podle článku XXIV GATT se Společenství zavázalo, že bude ze třetích zemí dovážet určité množství surového třtinového cukru určeného k rafinaci s celní sazbou 98 EUR za tunu.

(14)

Aby byly respektovány tradiční dovozní toky množství, na něž se vztahuje celní kvóta, která je součástí koncesí stanovených v seznamu „CXL-Evropská společenství“ uvedených v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (12), je třeba, aby rozdělování kvóty ve výši 96 801 tun mezi země původu bylo zahájeno dnem 1. července 2006 na základě stejného systému rozdělování jako v předchozím případě.

(15)

Aby bylo bráno v potaz patnáctiměsíční období hospodářského roku 2006/07, je třeba upravit roční celní kvóty pro tento hospodářský rok.

(16)

Má-li být zajištěno účinné řízení preferenčních dovozů uskutečněných podle tohoto nařízení, je nezbytné stanovit opatření, která členským státům umožní vést záznamy o příslušných údajích a sdělovat je Komisi. Za účelem zlepšení kontrol je třeba stanovit, aby dovozy produktů v rámci roční celní kvóty nebo v rámci preferenční dohody byly sledovány v souladu s článkem 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 prováděcí pravidla k dovozu produktů odvětví cukru podle:

a)

ustanovení čl. 1 odst. 1 protokolu AKT;

b)

ustanovení čl. 1 odst. 1 dohody s Indií;

c)

ustanovení čl. 26 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 318/2006;

d)

ustanovení čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006;

e)

seznam „CXL-Evropská společenství“ uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1095/96;

f)

ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 2007/2000;

g)

ustanovení čl. 27 odst. 2 dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

2.   Množství dovezená podle ustanovení odst. 1 písm. c) až g) (dále jen „celní kvóty“) a podle ustanovení odst. 1 písm. a) a b) (dále jen „povinné dodávky“) na hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 mají pořadová čísla uvedená v příloze I.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„cukrem ze zemí AKT/Indie“ cukr kódu KN 1701 pocházející ze států uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 318/2006 a dovážený do Společenství na základě protokolu AKT nebo dohody s Indií;

b)

„doplňkovým cukrem“ doplňkové množství cukru podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006, pro které se pozastavuje platnost dovozních cel na třtinový cukr určený k rafinaci kódu KN 1701 11 10, který pochází ze států uvedených v příloze VI uvedeného nařízení;

c)

„koncesním cukrem CXL“ surový třtinový cukr, který je na seznamu „CXL-Evropská společenství“ uvedeném v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1095/96;

d)

„cukrem z balkánských zemí“ produkty odvětví cukru kódů KN 1701 a 1702, které pocházejí z Albánie, Bosny a Hercegoviny, ze Srbska, Černé Hory, Kosova nebo z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dovezené do Společenství podle nařízení č. 2007/2000 a podle dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií.

e)

„cukrem výjimečného dovozu“ produkty podle čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006;

f)

„cukrem průmyslového dovozu“ produkty podle čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006;

g)

„protokolem AKT“ protokol 3 o cukru AKT v příloze V Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“);

h)

„dohodou s Indií“ dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indií o třtinovém cukru;

i)

„dodacím obdobím“ dodací období definované v článku 4 protokolu AKT a v článku 4 dohody s Indií;

j)

„zásilkou“ množství cukru na palubě určitého plavidla, které je skutečně vyloženo v evropském přístavu Společenství;

k)

„hmotností tel quel“ hmotnost cukru v nezměněném stavu;

l)

„uvedeným stupněm polarizace“ skutečná polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru, kterou vždy v případě potřeby ověřily příslušné vnitrostátní orgány pomocí polarimetrické metody a jejíž hodnota je vyjádřena s přesností na šest desetinných míst;

m)

„pracovním dnem“ pracovní den Komise v souladu s článkem 2 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (13);

n)

„rafinací“ zpracování surového cukru na cukr bílý tak, jak je definováno v článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006, i každá rovnocenná technická operace použitá na volně ložený bílý cukr;

o)

„rafinerií zabývající se výhradně rafinací“ rafinerie uvedené v čl. 2 odst. 13 nařízení (ES) č. 318/2006.

KAPITOLA II

DOVOZNÍ LICENCE

Článek 3

Nestanoví-li toto nařízení jinak, při dovozech uskutečňovaných podle ustanovení uvedených v článku 1 je nezbytné předložit dovozní licenci vydanou podle nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 951/2006.

Článek 4

1.   Žádosti o dovozní licence podávají zúčastněné strany u příslušných orgánů členských států.

2.   Žádosti o dovozní licence se podávají každý týden, od pondělí do pátku ode dne uvedeného v odstavci 5 tohoto článku až do přerušení vydávání licencí uvedeného v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci.

Žadatel podá svou žádost o licenci u příslušného orgánu členského státu, v němž je zaregistrován pro účely DPH.

Žadatel může předložit pouze jednu žádost o licenci týdně a na dané pořadové číslo. Pokud v průběhu určitého týdne předloží žadatel více než jednu žádost pro dané pořadové číslo, všechny jeho žádosti předložené v průběhu daného týdne pro dané pořadové číslo jsou odmítnuty a jistoty složené při podání žádostí propadají ve prospěch příslušného členského státu.

3.   V kolonce 20 žádosti o dovozní licenci i licence musí být uveden jeden z těchto údajů: „cukr určený k rafinaci“ nebo „cukr, který není určený k rafinaci“. Tento údaj není vázán na kód KN, pro který je žádost předložena ani pod kterým bude cukr dovážen.

4.   K žádosti o dovozní licence se přikládá:

a)

doklad dokazující, že žadatel složil jistotu ve výši 20 EUR na 1 000 kg množství cukru uvedené v licenci v kolonce 17;

b)

pro cukr určený k rafinaci závazek schváleného producenta cukru podle článku 17 nařízení (ES) č. 318/2006 zajistit rafinaci příslušných množství cukru před koncem třetího měsíce, který následuje po konci platnosti příslušné dovozní licence.

5.   Pro celní kvóty začíná první období podávání žádostí o dovozní licence dnem otevření příslušné kvóty.

Pro cukr ze zemí AKT/Indie začíná první období podávání žádostí o dovozní licence v pondělí, které předchází dni 10. června předchozího dodacího období. Přesto, pokud v daném dodacím období dosáhne některá z vyvážejících zemí limitu povinné dodávky, pak první období, během něhož se předkládají žádosti o dovozní licence na následující dodací období pro tuto zemi, začíná v pondělí, které předchází dni 6. května.

Článek 5

1.   Nejpozději první pracovní den každého týdne sdělí členské státy Komisi množství bílého cukru nebo množství surového cukru, vyjádřená případně jako ekvivalent bílého cukru, na která byly podány během předchozího týdne žádosti o dovozní licenci, případně po použití koeficientu přijetí, stanoveném v čl. 10 odst. 2.

Požadovaná množství jsou rozdělena podle kódu KN a uvádějí hospodářský rok, nebo příslušné dodací období, množství pro jednotlivé země původu s uvedením, že se jedná o žádosti o licence na cukr určený k rafinaci nebo cukr, který není určený k rafinaci. Pokud není podána žádná žádost o dovozní licence, členské státy o tom také uvědomí Komisi.

2.   Komise připravuje týdenní souhrn množství, pro která byly podány žádosti o dovozní licence.

3.   Pokud množství, na něž se žádá o licence, dosáhnou nebo přesáhnou množství povinné dodávky pro jednotlivou zemi stanovenou v článku 12 v případě cukru ze zemí AKT/Indie, nebo jednu z celních kvót pro ostatní cukry, Komise stanoví koeficient přidělení v poměru k dostupnému množství a členské státy ho poté použijí na každou žádost.

Komise také informuje členské státy, že bylo dosaženo příslušné meze, že žádosti o licence již pro povinné dodávky nebo příslušnou celní kvótu nejsou přípustné.

Pokud překročení povinné dodávky cukru ze zemí AKT/Indie pro danou zemi představuje nejvýše 5 % jeho povinné dodávky a jedná se nejvýše o 5 000 tun, koeficient přidělení pro danou zemi je 100 %.

4.   V případě že Komise informovala členské státy o tom, že mez pro přijetí žádostí o licence je dosažena a že vedení záznamů uvedené v odstavci 2 ukazuje, že pro povinné dodávky cukru ze zemí AKT/Indie nebo pro celní kvóty jiných cukrů, jsou ještě dostupná určitá množství cukru, Komise informuje členské státy, že příslušné meze ještě nebylo dosaženo.

Článek 6

1.   Licence jsou vydávány třetí pracovní den po dni sdělení, uvedeném v čl. 5 odst. 1. Pro dodávaná množství berou členské státy v potaz koeficient přidělení, stanovený případně v této lhůtě Komisí podle odstavce 3 uvedeného článku.

2.   Pro celní kvóty jsou licence platné až do konce hospodářského roku, ke kterému se vztahují.

3.   Členské státy sdělí první pracovní den každého týdne Komisi zvlášť pro každou celní kvótu nebo povinnou dodávku a pro každou zemi původu množství cukru, na která byly během předchozího týdne vydány dovozní licence s rozlišením cukru určeného k rafinaci a cukru, který není určený k rafinaci.

4.   V případě převodu dovozní licence podle článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nabyvatel okamžitě informuje příslušný orgán členského státu, který licenci vydal. Povinnosti týkající se dovozu a rafinace nejsou převoditelné.

5.   Pro dovozní licence na cukr, který není určen k rafinaci a odchylně od čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000:

a)

pokud je licence vrácena vydávajícímu orgánu během prvních šedesáti dní její doby platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 80 %;

b)

pokud je licence vrácena vydávajícímu orgánu počínaje šedesátým prvním dnem své doby platnosti a ještě přede dnem skončení své platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 50 %.

6.   Členské státy sdělí Komisi, nejpozději první pracovní den každého týdne, množství, na která byly vydány licence v předchozím týdnu, a to podle odstavce 5 tohoto článku. V mezích množství povinných dodávek stanovených podle článku 12 a celních kvót uvedených v článcích 19, 24 a 28 jsou množství uvedená v těchto licencích a vrácená podle odstavce 5 tohoto článku přidána k množstvím povinné dodávky nebo příslušné celní kvóty.

Článek 7

1.   Každý členský stát vede záznamy o množstvích bílého cukru a surového cukru skutečně dovezených na základě dovozních licencí uvedených v čl. 6 odst. 4 a případně převádí množství surového cukru na ekvivalent bílého cukru na základě udaného stupně polarizace pomocí metody definované v bodě III.3 přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006.

2.   Pokud se propuštění do volného oběhu neuskuteční v členském státě, který vydal dovozní licenci, členský stát, v němž dochází k propuštění do volného oběhu, uchovává původní dovozní licenci a případně doplňkový doklad vyplněný způsobem stanoveným v článcích 22 a 23 a zašle jejich kopii členskému státu, který dovozní licenci vydal.

3.   V souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, s výjimkou případu uvedeného v čl. 15 odst. 3 tohoto nařízení, se plná sazba cla podle společného celního sazebníku platná v den propuštění do volného oběhu použije na všechna množství bílého cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel, surového cukru převedeného na ekvivalent bílého cukru, nebo, pro koncesní cukr CXL, na všechna množství surového cukru vyjádřená v hmotnosti tel duel, která se dovezou nad rámec množství uvedených v dotyčné dovozní licenci.

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi samostatně pro každou kvótu nebo povinnou dodávku a pro každou zemi původu:

a)

do konce každého měsíce množství cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, která byla během předchozího třetího měsíce skutečně dovezena;

b)

do 1. března a v rámci předchozího hospodářského roku nebo předchozího dodacího období, podle okolností:

i)

celkové množství skutečně dovezené:

ve formě cukru určeného k rafinaci a vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru,

ve formě cukru, který není určen k rafinaci a vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru;

ii)

množství cukru vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, které bylo skutečně rafinováno.

Článek 9

1.   Sdělení uvedená v čl. 5 odst. 1, v čl. 6 odst. 3 a 6 a v článku 8 se odesílají elektronickou cestou na formulářích, které Komise poskytuje členským státům.

2.   Na žádost Komise jí členské státy předloží podrobné údaje o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v rámci celních kvót a preferenčních dohod během určitých měsíců, určených v souladu s článkem 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA III

TRADIČNÍ POTŘEBY ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 10

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 a v mezích množství pro jednotlivé členské státy, pro které budou dovozní licence na cukr určený k rafinaci moci být vydávány v rámci tradičních potřeb zásobování uvedených v čl. 29 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006, mohou žádosti o dovozní licence u příslušného orgánu příslušného členského státu pro cukr určený k rafinaci podávat pouze:

a)

rafinerie zabývající se výhradně rafinací v tom členském státě až do 30. června hospodářského roku;

b)

všechny rafinerie Společenství zabývající se výhradně rafinací ode dne 30. června a to až do konce hospodářského roku.

2.   Příslušné členské státy zaznamenávají každý týden žádosti o dovozní licence na cukr určený k rafinaci, s výjimkou žádostí bez omezení plné celní sazby použitelné při dovozu.

Aniž je dotčeno použití čl. 10 odst. 3 a čl. 5 odst. 3, pokud v některém členském státě žádosti o dovozní licence na cukr určený k rafinaci pro určitý hospodářský rok, s výjimkou žádostí bez omezení plné celní sazby použitelné při dovozu, odpovídají meznímu množství uvedenému v odstavci 1 tohoto článku, nebo je převyšují, členský stát informuje Komisi, že bylo dosaženo jeho meze tradičních potřeb zásobování pro dovoz, případně stanoví koeficient přijetí v poměru k dostupnému množství, který se použije pro každou žádost o licenci na cukr určený k rafinaci, podanou v běžném týdnu.

3.   Aniž je dotčeno použití čl. 5 odst. 3, pokud žádosti o dovozní licence na cukr určený k rafinaci, s výjimkou žádostí bez snížení plné celní sazby použitelné při dovozu, pro určitý hospodářský rok odpovídají součtu všech množství uvedených v odstavci 2 tohoto článku, Komise informuje členské státy, že na úrovni Společenství bylo dosaženo meze tradičních potřeb zásobování pro dovoz.

Ode dne informace uvedené v prvním pododstavci a až do konce příslušného hospodářského roku může každý zájemce požádat o licence na cukr určený k rafinaci, s výjimkou cukru ze zemí AKT/Indie dodacího období, které začíná v průběhu tohoto hospodářského roku. V takovémto případě se žádosti o dovozní licence na cukr ze zemí AKT/Indie určený k rafinaci předkládají podle odst. 1 písm. a) a jsou uvedeny v záznamech v rámci tradičních potřeb zásobování následujícího hospodářského roku.

Článek 11

1.   Každý držitel dovozní licence na cukr určený k rafinaci předloží do šesti měsíců od konce platnosti příslušné dovozní licence členskému státu, který ji vydal, důkaz uspokojivý pro daný členský stát, že rafinace byla provedena. Pokud cukr není rafinován ve období stanoveném v čl. 4 odst. 4 písm. b), žadatel uhradí do 1. června následujícího po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu cukru, který nebyl rafinován, s výjimkou případu vyšší moci, nebo z výjimečných technických důvodů.

2.   Každý producent cukru schválený podle článku 17 nařízení (ES) č. 318/2006 oznámí do 1. března následujícího po příslušném hospodářském roce příslušnému orgánu členského státu množství cukru, která rafinoval v rámci tohoto hospodářského roku a uvede:

a)

množství cukru odpovídající dovozním licencím pro cukr určený k rafinaci, s uvedením odkazů na příslušné licence;

b)

množství cukru vyprodukovaná ve Společenství, s uvedením schváleného podniku, který tento cukr vyprodukoval;

c)

jiná množství cukru, s uvedením jejich původu.

3.   Každý schválený producent cukru uhradí do 1. června následujícího po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu cukru, u kterého:

a)

nebyla dodržena lhůta uvedená v čl. 4 odst. 4 písm. b);

b)

nemůže předložit důkaz ke spokojenosti příslušného orgánu, že cukr uvedený v odst. 2 písm. c) tohoto článku není dovezeným cukrem, který není určen k rafinaci, nebo pokud se jedná o cukr určený k rafinaci, že nebyl rafinován z výjimečných technických důvodů, nebo z důvodu vyšší moci.

KAPITOLA IV

CUKR ZE ZEMÍ AKT/INDIE

Článek 12

1.   Množství povinných dodávek pro každou dotyčnou vyvážející zemi jsou stanovena postupem stanoveným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, podle článků 3 a 7 protokolu AKT, podle článků 3 a 7 dohody s Indií a podle článků 14 a 15 tohoto nařízení.

2.   Stanovení množství povinných dodávek pro dodací období:

a)

je předběžně stanoveno před 1. květnem, který předchází danému období;

b)

je přijato před 1. únorem daného období;

c)

je případně upravováno v průběhu uvedeného období, pokud je to nutné kvůli novým informacím a zejména proto, aby se řešily zvláštní, řádně odůvodněné případy.

Povinné dodávky brané v úvahu při vydávání licencí uvedených v článku 5 se rovnají množstvím stanoveným podle odstavce 1 tohoto článku, případně jsou upraveny podle rozhodnutí přijatých podle článků 3 a 7 protokolu AKT a podle článků 3 a 7 dohody s Indií.

3.   Množství povinných dodávek jsou stanovena s ohledem na:

a)

dodávky skutečně zjištěné v průběhu předchozích dodacích období;

b)

množství, u kterých bylo prohlášeno, že nemohou být dodána, v souladu s článkem 7 protokolu AKT a s článkem 7 dohody s Indií.

Pokud množství, na která byly vydány dovozní licence, překračují skutečně zjištěná množství za předchozí dodací období, jsou jmenovitá množství licencí, jejichž dovoz do Společenství nebylo možno zjistit, přidána k množstvím uvedeným v prvním pododstavci písm. a), aniž jsou dotčeny výsledky vyšetřování prováděných příslušnými orgány.

4.   Úpravy uvedené v odst. 2 písm. c) mohou zahrnovat převody množství mezi dvěma po sobě následujícími dodacími obdobími, pokud tím nebude narušen režim zásobování uvedený v článku 29 nařízení (ES) č. 318/2006.

5.   V každém dodacím období se celková množství povinných dodávek jednotlivých dotyčných vyvážejících zemí dovezou jako preferenční cukr AKT/Indie v rámci povinných dodávek osvobozených od cla.

Článek 13

1.   Úředním datem dodání zásilky cukru AKT/Indie je datum předložení zásilky k celnímu řízení uvedenému v článku 40 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (14).

Úřední datum dodání se doloží předložením kopie doplňkového dokladu uvedeného v čl. 17 odst. 1, případně v čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1, pokud dovozce předloží prohlášení velitele příslušného plavidla, jež je potvrzeno příslušnou přístavní správou a v němž je uvedeno, že zásilka je připravena k vyložení v dotyčném přístavu, pak úředním datem dodání je datum uvedené ve zmíněném prohlášení, k němuž je zásilka připravena k vyložení.

Článek 14

1.   Pokud je množství cukru ze zemí AKT/Indie, které představuje celé množství povinné dodávky nebo část tohoto množství, dodáno po uplynutí příslušného dodacího období, dodané množství se přesto započítá do uvedeného období, jestliže bylo ve vyvážejícím přístavu naloženo v řádném termínu s přihlédnutím k obvyklé době přepravy.

Obvyklá doba přepravy je počet dnů, který se vypočte tak, že délka obvyklé trasy v námořních mílích mezi oběma dotyčnými přístavy se vydělí číslem 480.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na množství, o němž rozhodla Komise na základě čl. 7 odst. 1 nebo 2 protokolu AKT nebo čl. 7 odst. 1 nebo 2 dohody s Indií.

Článek 15

1.   Pokud je celkové množství cukru ze zemí AKT/Indie započítané u dané vyvážející země do určitého dodacího období nižší než množství povinné dodávky, použijí se ustanovení článku 7 protokolu AKT nebo článku 7 dohody s Indií.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud se rozdíl mezi množstvím povinné dodávky a celkovým započítaným množstvím cukru ze zemí AKT/Indie rovná nejvýše 5 % množství povinné dodávky nebo pokud se rovná nejvýše 5 000 tunám cukru vyjádřenému jako bílý cukr.

3.   Odchylně od čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, množství dovezená v rámci kladné přípustné odchylky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou připuštěna do režimu cukru ze zemí AKT/Indie, pokud je k nim vystaveno osvědčení o původu uvedené v článku 16, popřípadě v článku 17 tohoto nařízení.

4.   Pokud se použijí odstavce 2 a 3, příslušné rozdíly Komise přičte k množství povinné dodávky v následujícím dodacím období, případně je od tohoto množství odečte.

Článek 16

1.   V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonce 8: země původu (země uvedená v protokolu AKT nebo Indie);

b)

v kolonkách 17 a 18: množství cukru vyjádřené v ekvivalentu bílého cukru, které nemůže přesáhnout povinnou dodávku pro příslušnou zemi stanovenou podle článku 12;

c)

v kolonce 20: dodací období, ke kterému se vztahují a nejméně jeden z údajů uvedených v části A přílohy III.

2.   K žádosti o dovozní licenci se připojí originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány vyvážející země, podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na množství stejné, jako je uvedeno na žádosti o licenci. Tato vývozní licence může být nahrazena opisem ověřeným příslušnými orgány vyvážející země dokladu původu uvedeného v článku 17 pro země spadající do protokolu AKT nebo v článku 18 pro Indii.

3.   Licence jsou platné do konce třetího měsíce následujícího po skutečném vydání pro cukr ze zemí AKT/Indie, který není určen k rafinaci. Pro cukr ze zemí AKT/Indie, který je určen k rafinaci jsou licence platné až do konce dodacího období, ke kterému se vztahují, nebo pro licence vydané po 1. dubnu až do konce třetího měsíce následujícího po skutečném vydání.

4.   Odchylně od čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 může být dovozní licence, v jejíchž kolonkách 15 a 16 je uveden popis a kód KN 1701 99 10, použita pro dovoz:

a)

cukru kódu KN 1701 11 10, pokud se jedná o licenci na cukr určený k rafinaci;

b)

cukru kódu KN 1701 11 90, pokud se jedná o licenci na cukr, který není určený k rafinaci.

Článek 17

1.   S dokladem o původu uvedeným v článku 14 protokolu 1 připojeným k příloze V dohody o partnerství AKT-ES se při dovozu předkládá celním orgánům doplňkový doklad, v němž se uvede:

a)

nejméně jeden z údajů uvedených v části A přílohy III tohoto nařízení;

b)

datum nakládky zboží a příslušné dodací období;

c)

podpoložka KN odpovídající dotyčnému produktu.

Platnost dokladu původu nezávisí na dodacím období uvedeném v písmenu b).

2.   Doklad o původu a doplňkový doklad obsahující popis cukru kódu KN 1701 99 mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 1701 11.

3.   Za účelem kontroly zejména dodacího období a množství, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu členského státu, v němž dochází k propuštění do volného oběhu, kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 1, v níž uvede:

a)

datum, k němuž byla podle příslušného námořního konosamentu dokončena nakládka cukru ve vyvážejícím přístavu;

b)

datum uvedené v čl. 13 odst. 1;

c)

údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství vyjádřená v hmotnosti tel quel.

Článek 18

1.   Pro účely této kapitoly se cukr, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Indie.

2.   Při dovozu se celním orgánům předkládá doplňkový doklad, v němž se uvede:

a)

nejméně jeden z údajů uvedených v části A přílohy III;

b)

datum nakládky zboží a dotyčné dodací období, přičemž uvedené období nemá při dovozu zboží vliv na platnost dokladu o původu;

c)

podpoložka KN odpovídající dotyčnému produktu.

3.   Doklad o původu a doplňkový doklad obsahující popis cukru kódu KN 1701 99 mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 1701 11.

4.   Za účelem kontroly zejména dodacího období a množství, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu členského státu, v němž dochází k propuštění do volného oběhu, kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v níž uvede:

a)

datum, k němuž byla podle příslušného námořního konosamentu dokončena nakládka cukru ve vyvážejícím přístavu v Indii;

b)

datum uvedené v čl. 13 odst. 1;

c)

údaje týkající se daného dovozu, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.

KAPITOLA V

DOPLŇKOVÝ CUKR

Článek 19

1.   Chybějící množství podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 jsou stanovena postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 pro každý hospodářský rok nebo část hospodářského roku na základě vyčerpávající předpokládané bilance Společenství týkající se zásobování surovým cukrem. Tato množství jsou dovezena jako doplňkový cukr.

Pro účely tohoto stanovení jsou množství cukrů francouzských zámořských departamentů a preferenčních cukrů určených k přímé spotřebě, která se mají brát v úvahu v každé bilanci, každý rok vyhodnocována na základě údajů předaných členskými státy Komisi pro poslední hospodářské roky.

2.   První stanovení množství uvedených v odstavci 1 je stanoveno před 31. říjnem a je revidováno do 31. května. Pokud si to vyžádají nové informace, může být revidováno i k jinému datu v průběhu hospodářského roku.

Článek 20

1.   V případě dovozu uskutečněného v rámci množství uvedených v článku 19 je nezbytné, aby provozovatelé rafinerií uhradili minimální kupní cenu surového cukru standardní jakosti (CIF vyplaceně z evropského přístavu Společenství).

2.   Minimální kupní cena pro každý hospodářský rok odpovídá zaručené ceně uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 21

1.   V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonce 8: země původu nebo více zemí původu (země uvedené v příloze VI nařízení (ES) č. 318/2006);

b)

v kolonkách 17 a 18: množství surového cukru vyjádřené v ekvivalentu bílého cukru, které nemůže přesáhnout počáteční množství stanovené podle článku 19;

c)

v kolonce 20: hospodářský rok, ke kterému se vztahují a nejméně jeden z údajů uvedených v části A přílohy III.

2.   K žádosti o dovozní licence se přikládá:

a)

originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány vyvážející země, nebo jedné z vyvážejících zemí, podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na množství stejné, jako je uvedeno na žádosti o licenci. Tato vývozní licence může být nahrazena opisem ověřeným příslušnými orgány vyvážející země dokladu původu uvedeného v článku 22 pro země spadající do protokolu AKT nebo v článku 23 pro Indii;

b)

závazek schváleného provozovatele rafinerie podle článku 17 nařízení (ES) č. 318/2006, aby se zajistilo, že zaplacená cena se nejméně rovná minimální kupní ceně uvedené v článku 20 tohoto nařízení.

Článek 22

1.   S dokladem o původu uvedeným v článku 14 protokolu 1 připojeným k příloze V dohody o partnerství AKT-ES se při dovozu předkládá celním orgánům doplňkový doklad, v němž se uvede:

a)

nejméně jeden z údajů uvedených v části C přílohy III tohoto nařízení;

b)

kód KN 1701 11 10.

2.   Za účelem kontroly, zejména množství, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 1, v níž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a množství vyjádřená v hmotnosti tel quel, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu.

Článek 23

1.   Pro účely této kapitoly se doplňkový cukr, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Indie.

2.   Při dovozu se celním orgánům předkládá doplňkový doklad, v němž se uvede nejméně jeden z údajů uvedených v části C přílohy III tohoto nařízení.

3.   Za účelem kontroly, zejména množství, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v níž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.

KAPITOLA VI

KONCESNÍ CUKR CXL

Článek 24

1.   V každém hospodářském roce jsou otevřeny celní kvóty na celkem 96 801 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 jako koncesní cukr CXL s clem ve výši 98 EUR za tunu.

V hospodářském roce 2006/07 se však jedná o množství 126 671 tun surového třtinového cukru.

2.   Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:

Kuba

58 969 tun,

Brazílie

23 930 tun,

Austrálie

9 925 tun,

ostatní třetí země

3 977 tun.

Pro hospodářský rok 2006/07 je však rozdělení zemí původu následující:

Kuba

73 711 tun,

Brazílie

29 913 tun,

Austrálie

17 369 tun,

ostatní třetí země

5 678 tun.

3.   Clo ve výši 98 EUR za tunu se použije na surový cukr standardní jakosti definované v příloze I bodu III nařízení (ES) č. 318/2006.

Pokud se polarizace dovezeného surového cukru nerovná 96 °, clo ve výši 98 EUR za tunu se zvýší, popřípadě sníží o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky.

Článek 25

V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonce 8: země původu (jedna ze zemí uvedených v čl. 24 odst. 2);

b)

v kolonkách 17 a 18: množství surového cukru vyjádřené v hmotnosti tel quel, která nemůže přesáhnout počáteční množství stanovené v čl. 24 odst. 2;

c)

v kolonce 20: hospodářský rok, ke kterému se vztahují, a nejméně jeden z údajů uvedených v části D přílohy III;

d)

v kolonce 24: nejméně jeden z údajů uvedených v části E přílohy III.

Článek 26

1.   Pro účely této kapitoly se koncesní cukr CXL, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Austrálie, Kuby nebo Brazílie.

2.   Při dovozu se celním orgánům předkládá doplňkový doklad, v němž se uvede nejméně jeden z údajů uvedených v části F přílohy III.

3.   Za účelem kontroly, zejména množství, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v níž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.

Článek 27

V případě množství týkajících se Kuby uvedených v čl. 24 odst. 2 a pro množství 23 930 tun původem z Brazílie, na která nebyly do 1. července běžného hospodářského roku vydány dovozní licence, Komise vezme v úvahu stávající dodávkové programy a může rozhodnout o tom, zda licence mohou být přiděleny v rámci uvedených množství ostatním třetím zemím uvedeným ve zmíněném článku.

KAPITOLA VII

CUKR Z BALKÁNSKÝCH ZEMÍ

Článek 28

1.   V každém hospodářském roce jsou otevřeny celní kvóty na celkem 200 000 tun produktů odvětví cukru kódu KN 1701 a KN 1702 jako cukr z balkánských zemí s nulovým clem.

V hospodářském roce 2006/07 se však jedná o množství 246 500 tun produktů odvětví cukru kódu KN 1701 a KN 1702.

2.   Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:

Albánie

1 000 tun,

Bosna a Hercegovina

12 000 tun,

Srbsko a Černá Hora

180 000 tun,

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

7 000 tun.

Pro hospodářský rok 2006/07 je však rozdělení zemí původu následující:

Albánie

1 250 tun,

Bosna a Hercegovina

15 000 tun,

Srbsko a Černá Hora

225 000 tun,

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

5 250 tun.

Kvóta pro Bývalou jugoslávskou republikou Makedonii pro hospodářský rok 2006/07 se otevírá až od 1. ledna 2007.

Článek 29

1.   V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonce 8: země původu (jedna ze zemí uvedených v čl. 28 odst. 2);

b)

v kolonkách 17 a 18: množství vyjádřené v hmotnosti tel quel, které nemůže přesáhnout počáteční množství stanovené v čl. 28 odst. 2;

c)

v kolonce 20: hospodářský rok, ke kterému se vztahují, a nejméně jeden z údajů uvedených v části G přílohy III.

2.   K žádosti o dovozní licenci na cukr z balkánských zemí pocházející z celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova se připojí originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova, podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na množství stejné, jako je uvedeno na žádosti o licenci.

KAPITOLA VIII

CUKR VÝJIMEČNÉHO A PRŮMYSLOVÉHO DOVOZU

Článek 30

1.   Množství cukru výjimečného dovozu a/nebo cukru průmyslového dovozu, pro která budou všechna dovozní cla nebo jejich část pozastavena, jsou stanovena postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 pro každý hospodářský rok nebo část hospodářského roku.

2.   Pro účely stanovení množství cukru průmyslového dovozu podle odstavce 1 je vypracována vyčerpávající předpokládaná bilance Společenství týkající se zásobování cukrem nutným k výrobě produktů uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení č. 318/2006. Tato bilance bere v úvahu zejména množství a cenu cukru nepodléhajícího kvótám, který je dostupný na trhu Společenství a možnost stanovenou v čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení považovat cukr stažený z trhu za cukr přebytkový, který by se mohl stát cukrem průmyslovým.

Článek 31

V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonce 8: země původu nebo více zemí původu;

b)

v kolonkách 17 a 18: množství vyjádřené v hmotnosti tel quel, které nemůže přesáhnout počáteční množství určené na základě článku 30;

c)

v kolonce 20:

i)

hospodářský rok, ke kterému se vztahují;

ii)

alespoň jeden z údajů uvedených:

v části H přílohy III pro cukr výjimečného dovozu,

v části I přílohy III pro cukr průmyslového dovozu.

KAPITOLA IX

ZRUŠUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Nařízení (ES) č. 1004/2005 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2006.

Nařízení (ES) č. 2151/2005 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

Článek 33

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Přesto se na kvótu uvedenou v čl. 1 písm. g) použije až ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 190, 23.7.1975, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1946/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

(5)  Jak je definován rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244.

(6)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 18.

(7)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 26.

(9)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 800/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 7).

(10)  Viz strana 24 v tomto čísle Úředního věstníku.

(11)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).

(12)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

Pořadová čísla pro cukr ze zemí AKT/Indie

Třetí země

Pořadové číslo

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Pobřeží slonoviny

09.4333

Konžská republika

09.4334

Fidži

09.4335

Guyana

09.4336

Indie

09.4337

Jamajka

09.4338

Keňa

09.4339

Madagaskar

09.4340

Malawi

09.4341

Mauricius

09.4342

Mosambik

09.4343

Svatý Kryštof a Nevis – Anguilla

09.4344

Surinam

09.4345

Svazijsko

09.4346

Tanzanie

09.4347

Trinidad a Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambie

09.4350

Zimbabwe

09.4351

Pořadová čísla pro doplňkový cukr

Třetí země

Pořadové číslo

Indie

09.4315

Země, které podepsaly protokol AKT

09.4316

Pořadová čísla pro koncesní cukr CXL

Třetí země

Pořadové číslo

Austrálie

09.4317

Brazílie

09.4318

Kuba

09.4319

Ostatní třetí země

09.4320

Pořadová čísla pro cukr z balkánských zemí

Třetí země

Pořadové číslo

Albánie

09.4324

Bosna a Hercegovina

09.4325

Srbsko, Černá Hora a Kosovo

09.4326

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

09.4327

Pořadová čísla pro cukr výjimečného a průmyslového dovozu

Cukr dovozu

Pořadové číslo

Výjimečný

09.4380

Průmyslový

09.4390


PŘÍLOHA II

Vzor vývozní licence podle čl. 16 odst. 2, podle čl. 21 odst. 2 písm. a) a podle čl. 29 odst. 2

Image


PŘÍLOHA III

A.

Poznámky uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. c), v čl. 17 odst. 1 písm. a) a v čl. 18 odst. 2 písm. a):

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įraytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Poznámky uvedené v čl. 21 odst. 1 písm. c):

—   španělsky: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Poznámky uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. a) a v čl. 23 odst. 2:

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Poznámky uvedené v čl. 25 písm. c):

—   španělsky: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   anglicky: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Údaje podle čl. 25 písm. d):

—   španělsky: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsk: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Poznámky uvedené v čl. 26 odst. 2:

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Poznámky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. c):

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Poznámky uvedené v čl. 31 písm. c) bodě ii) první odrážce:

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Poznámky uvedené v čl. 31 písm. c) bodě ii) druhé odrážce:

—   španělsky: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   česky: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánsky: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   německy: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estonsky: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   řecky: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglicky: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   francouzsky: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italsky: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litevsky: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   maďarsky: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltsky: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   nizozemsky: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   polsky: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalsky: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovensky: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovinsky: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finsky: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švédsky: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 951/2006

ze dne 30. června 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 a na čl. 40 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 318/2006 obsahuje ustanovení použitelná pro dovozní a vývozní licence, poskytování vývozních náhrad a řízení dovozu v odvětví cukru. S cílem zvýšit transparentnost pravidel použitelných pro obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru by měla být prováděcí pravidla k těmto ustanovením sjednocena v jednom předpisu.

(2)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví možnost poskytnout náhrady při vývozu do třetích zemí s cílem pokrýt rozdíl mezi cenami na světovém trhu a cenami v rámci Společenství.

(3)

Pro zajištění rovného zacházení, pokud jde o stanovení výše vývozní náhrady, by se měla stanovit standardní metoda stanovení obsahu sacharosy v některých produktech. Rovněž je nutno stanovit zvláštní kritéria pro případy, kdy standardní metoda neumožňuje stanovení celkového obsahu sacharosy. V případě sirupů s relativně nízkým stupněm čistoty by měl být obsah sacharosy stanoven paušálně na základě obsahu extrahovatelného cukru.

(4)

Kandovaný cukr, který se vyrábí z bílého cukru nebo z rafinovaného surového cukru, má velmi často stupeň polarizace nižší než 99,5 %. Vzhledem k vysokému stupni čistoty použité suroviny by náhrada pro kandovaný cukr měla být co nejblíže náhradě pro bílý cukr. Z tohoto důvodu by se měla stanovit přesná definice kandovaného cukru.

(5)

V případě, že bude rozhodnuto poskytnout vývozní náhradu pro isoglukosu, by měly být stanoveny limity, pokud jde o obsah fruktózy a polysacharidů, s cílem zajistit, aby náhrada byla poskytována jen pro skutečný produkt jako takový.

(6)

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že dovoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení do Společenství, s výjimkou produktů uvedených v písmenu h) uvedeného odstavce, nebo jejich vývoz ze Společenství podléhá předložení dovozní nebo vývozní licence. Měla by být stanovena prováděcí pravidla, zejména s cílem určit údaje, které musí být uvedeny v žádostech o licenci a v licencích, podmínky vydávání licencí, včetně jistot, jež mají být složeny, jakož i dobu platnosti vydané licence.

(7)

V souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 318/2006 by dodržování závazků ohledně objemů vývozu, které vyplývají z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy, mělo být zajišťováno na základě režimu vývozních licencí. Za tímto účelem by požadované licence měly být vydávány po uplynutí určité doby, která by Komisi umožnila posoudit požadovaná množství a přijmout opatření v situacích, kdy by v důsledku přijetí žádostí došlo nebo mohlo dojít k překročení objemu a/nebo částek stanovených v uvedených dohodách na daný hospodářský rok. Za tímto účelem by mělo být vyžadováno, aby členské státy bezodkladně informovaly o všech žádostech o licence zahrnující pravidelné náhrady. Žadatelům o vývozní náhrady by mělo být za určitých podmínek umožněno stáhnout své žádosti, pokud bude stanovena procentní sazba pro přijetí.

(8)

Přesné a pravidelné monitorování obchodu s třetími zeměmi je jediným prostředkem, jak úzce sledovat vývoj s ohledem na omezení vyplývající ze závazků Společenství podle dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy a případně přijmout potřebná opatření, zejména pokud jde o použití čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006. Komise by proto měla pravidelně získávat příslušné informace nejen o dovozech a vývozech produktů, pro něž byly stanoveny náhrady v souladu s články 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006, ale také o dovozech a vývozech produktů vyvážených bez náhrady, s licencí nebo bez licence, ve volném oběhu na trhu Společenství, jakož i o produktech, které jsou předmětem aktivního zušlechťovacího styku.

(9)

S cílem zajistit stabilitu trhů s cukrem ve Společenství a zabránit poklesu tržních cen pod referenční ceny cukru se považuje za nutné umožnit ukládání dodatečných dovozních cel.

(10)

Ustanovení čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že dovoz uskutečněný za ceny nižší než spouštěcí ceny, které byly oznámeny Světové obchodní organizaci, může podléhat dodatečnému dovoznímu clu.

(11)

Při uložení dodatečného dovozního cla se musí vzít v úvahu dovozní cena CIF dotčené zásilky. Dovozní cena CIF musí být prověřena na základě reprezentativních cen dotčeného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem. Za tímto účelem je nutné určit kritéria pro stanovení reprezentativních dovozních cen CIF produktů, na které může být uloženo dodatečné dovozní clo. Pro stanovení reprezentativních dovozních cen CIF by Komise měla vzít v úvahu všechny informace, které má k dispozici přímo nebo prostřednictvím sdělení těchto informací členskými státy.

(12)

Nařízením Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2), se otevírá roční celní kvóta 600 000 tun pro melasu pocházející ze států AKT, v rámci které jsou dovozní cla snížena o 100 %. Z tohoto hlediska a při uvážení, že dovoz melasy v rámci uvedeného množstevního omezení nejspíše nepovede k narušení trhu Společenství, se nepovažuje za vhodné ukládat na uvedený dovoz dodatečná cla, neboť by to bylo v protikladu se záměrem usnadnit dovoz zemědělských produktů z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) do Společenství. Celková výše dovozního cla, které lze uložit na třtinovou melasu pocházející z uvedených států, by tedy měla být snížena na nulu.

(13)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení.

(14)

Prováděcí pravidla stanovená tímto nařízením nahrazují pravidla stanovená nařízením Komise (EHS) č. 784/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet cen CIF pro bílý cukr a surový cukr (4), (EHS) č. 785/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví standardní jakost a pravidla pro výpočet ceny CIF pro melasu (5), (ES) č. 1422/95 (6), (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (7), (ES) č. 1464/95 ze dne 27. června 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru (8), a (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (9). Uvedená nařízení by tedy měla být zrušena z důvodu transparentnosti a právní jasnosti.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví, v souladu s hlavou III nařízení (ES) č. 318/2006, zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, poskytování vývozních náhrad a řízení dovozu, včetně ukládání dodatečných dovozních cel, v odvětví cukru.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„pravidelnou náhradou“ vývozní náhrada stanovená v pravidelných intervalech v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 318/2006;

2.

„kandovaným cukrem“ cukr, který:

a)

se skládá z velkých krystalů alespoň 5 mm dlouhých, získaných chlazením a pomalou krystalizací dostatečně koncentrovaného cukerného roztoku, a

b)

obsahuje nejméně 96 % hmotnostních sacharosy v sušině, stanoveno polarimetrickou metodou.

KAPITOLA II

VÝVOZNÍ NÁHRADY

Článek 3

Stanovení obsahu sacharosy v různých cukerných sirupech způsobilých pro vývozní náhradu

1.   Vývozní náhrada na 100 kilogramů produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 318/2006 se rovná základní částce vynásobené obsahem sacharosy dotčeného produktu, k němuž se případně přičte obsah ostatních cukrů přepočtených na ekvivalent sacharosy.

2.   Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, obsah sacharosy, k němuž se případně přičte obsah ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa, je celkovou cukernatostí stanovenou u invertního roztoku podle Clergeta-Herzfelda za použití Laneovy a Eynonovy metody (metody redukce mědi). Celková cukernatost stanovená uvedenou metodou se převede na sacharosu tak, že se vynásobí koeficientem 0,95.

3.   V případě sirupů o čistotě nejméně 85 %, avšak méně než 94,5 % se obsah sacharosy, včetně případného obsahu ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa, stanoví paušálně ve výši 73 % hmotnostních v sušině. Procento čistoty sirupů se vypočítá tak, že se celková cukernatost vydělí obsahem sušiny a výsledek se vynásobí číslem 100. Celková cukernatost se stanoví metodou uvedenou v odstavci 2 a obsah sušiny areometrickou metodou.

4.   V případě karamelu získaného výhradně z nedenaturovaného cukru kódu KN 1701 se obsah sacharosy, včetně případného obsahu ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa, stanoví na základě obsahu sušiny. Obsah sušiny se stanoví na základě hustoty roztoku zředěného v hmotnostním poměru jedna k jedné. Výsledek stanovení obsahu sušiny se vyjádří jako sacharosa vynásobením koeficientem jedna.

Na žádost, s cílem vzít v úvahu karamel uvedený v prvním pododstavci, však lze stanovit skutečně použité množství sacharosy, včetně případného obsahu jiných cukrů vyjádřených jako sacharosa, pokud byl kandovaný cukr vyroben v režimu uskladnění v celním skladu nebo v režimu svobodného celního pásma poskytujícím rovnocenné záruky.

5.   Základní částka podle odstavce 1 se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 %.

Článek 4

Vývozní náhrada na isoglukosu

Vývozní náhrady lze poskytovat jen na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) a g) nařízení (ES) č. 318/2006, pokud tyto produkty:

a)

byly získávány izomerizací glukosy;

b)

mají obsah fruktózy v sušině nejméně 41 % hmotnostních;

c)

mají celkový obsah polysacharidů a oligosacharidů včetně di- a trisacharidů v sušině nejvýše 8,5 % hmotnostních.

Obsah isoglukosy v sušině se stanoví na základě hustoty roztoku zředěného v hmotnostním poměru jedna k jedné nebo, v případě produktů s velmi vysokou konzistencí, sušením.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 5

Nezbytnost licence

1.   Veškerý vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst.1 nařízení (ES) č. 318/2006, s výjimkou produktů uvedených v písmenu h) uvedeného článku, vyžaduje vydání vývozní licence.

2.   Pro účely použití čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (10) se ustavují tyto skupiny produktů:

a)

skupina produktů I: produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 318/2006;

b)

skupina produktů II: produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 318/2006;

c)

skupina produktů III: produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) a g) nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 6

Vývozní licence s náhradou

1.   Je-li náhrada stanovena na základě nabídkového řízení, které proběhlo v rámci Společenství, žádost o vývozní licenci se podává příslušnému orgánu členského státu, v němž bylo vydáno oznámení o výběru nabídky.

2.   V kolonce 20 žádosti o licenci a licence se uvede tento údaj:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“.

3.   Vývozní licence se vydává na množství uvedené v příslušném oznámení o výběru nabídky. V kolonce 22 licence se uvede sazba vývozní náhrady v EUR stanovená v příslušném oznámení. Uvede se tento údaj:

„Sazba použitelné náhrady: …“.

4.   Nepoužije se článek 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (11).

Článek 7

Vývozní licence na cukr, isoglukosu nebo inulinový sirup bez náhrady

Pokud se cukr, isoglukosa nebo inulinový sirup, které jsou ve volném oběhu na trhu Společenství a nejsou považovány za produkty „mimo rámec kvót“, mají vyvézt bez náhrady, uvede se v kolonce 22 žádosti o licenci a licence tento údaj, podle toho, o který produkt se bude jednat:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt“ mimo rámec kvót„, pro vývoz bez náhrady.“

Článek 8

Platnost vývozních licencí

1.   Vývozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 318/2006 v množství přesahujícím 10 tun jsou platné ode dne skutečného vydání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání.

2.   Vývozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EHS) č. 318/2006 v množství nepřesahujícím 10 tun jsou platné ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání.

V případě uvedeném v prvním pododstavci nesmí dotčená strana použít více než jednu licenci tohoto druhu pro stejný vývoz.

3.   Vývozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), d), e), f) a g) nařízení (ES) č. 318/2006 jsou platné ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání.

Článek 9

Pozastavení vydávání vývozních licencí

1.   Hrozí-li při vydávání vývozních licencí překročení dostupných rozpočtových částek nebo překročení maximálních množství a/nebo závazků ohledně výdajů stanovených v Dohodě WTO o zemědělství (12) pro dotčené období, může Komise:

a)

stanovit procentní sazbu pro přijetí, pokud jde o množství, o která žadatelé požádali, avšak na která dosud nebyly vydány licence;

b)

odmítnout žádosti, na základě kterých dosud nebyly vydány vývozní licence;

c)

pozastavit příjem žádostí o licence na pět pracovních dnů; pozastavení lze vyhlásit na delší období v souladu s postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

2.   Opatření stanovená v odstavci 1 mohou být přijata také tehdy, když se žádosti o vývozní licence týkají množství, která přesahují, nebo u kterých hrozí, že přesáhnou, obvyklý obchodní tok pro jedno místo určení nebo skupinu míst určení, a vydání požadovaných licencí by s sebou neslo riziko spekulace, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty nebo narušení dotčeného obchodu či trhu Společenství.

3.   Pokud dojde ke snížení nebo zamítnutí požadovaného množství, neprodleně se uvolní jistota, na kterou je licence vázána, a to pro množství, u kterých nebylo žádosti vyhověno.

4.   Žadatelé mohou stáhnout své žádosti o licence ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění procentní sazby pro přijetí uvedené v odst. 1 písm. a) v Úředním věstníku Evropské Unie, je-li tato sazba nižší než 80 %. Členské státy poté uvolní příslušnou jistotu.

KAPITOLA IV

DOVOZNÍ LICENCE

Článek 10

Dovozní licence a jejich platnost

1.   Veškerý dovoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006, s výjimkou produktů uvedených v písmenu h) uvedeného odstavce, do Společenství podléhá předložení dovozní licence.

2.   Dovozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 318/2006 v množství přesahujícím 10 tun jsou platné ode dne skutečného vydání do konce měsíce následujícího po měsíci vydání.

Dovozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 318/2006 v množství nepřesahujícím 10 tun a dovozní licence na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), c), d), e), f) a g) uvedeného nařízení jsou platné ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce měsíce následujícího po měsíci vydání.

KAPITOLA V

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VÝVOZNÍ A DOVOZNÍ LICENCE

ODDÍL 1

Vydávání licencí a jistota

Článek 11

Žádost o vývozní a dovozní licence a jejich vydání

1.   Licence na cukr kódu KN 1701 v množství přesahujícím 10 tun se vydají:

a)

v případě dovozních licencí třetí pracovní den po dni podání žádosti;

b)

v případě vývozních licencí pátý pracovní den po dni podání žádosti;

c)

v případě vývozních licencí s předem stanovenou výší náhrady pátý pracovní den následující po dni podání žádosti za předpokladu, že Komise v mezidobí neučinila žádné zvláštní opatření podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

První pododstavec se nepoužije pro:

a)

kandovaný cukr;

b)

aromatizovaný cukr; cukr s přídavkem barviv;

c)

preferenční cukr určený k dovozu do Společenství v souladu s nařízením (ES) č. 950/2006 (13).

2.   Pokud se žádost o licenci na produkty, na něž se vztahuje odst. 1 první pododstavec, týká množství nepřesahujícího 10 tun, dotyčná strana nesmí ve stejný den a u téhož příslušného orgánu podat více než jednu žádost tohoto typu.

Článek 12

Jistota

1.   Jistota, kterou je nutno složit u licencí na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006, s výjimkou produktů uvedených v písmenu h) uvedeného odstavce, na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu nebo 100 kilogramů čisté hmotnosti sušiny isoglukosy nebo 100 kilogramů čisté hmotnosti sušiny ekvivalentu cukr/isoglukosa inulinového sirupu, je stanovena takto:

a)

v případě dovozní licence:

0,30 EUR u produktů kódů KN 1701, 1702 a 2106, kromě produktů kódů KN 1702 50 00 a 1702 90 10 a inulinového sirupu,

0,06 EUR u produktů kódů KN 1212 91, 1212 99 20 a 1703,

0,60 EUR u inulinového sirupu kódů KN ex 1702 60 80 a 1702 90 80;

b)

v případě vývozní licence:

11,00 EUR u produktů kódu KN 1701,

0,90 EUR u produktů kódů KN 1212 91, 1212 99 20 a 1703,

4,20 EUR u produktů kódů KN 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 a 2106 90 59, kromě inulinového sirupu,

4,20 EUR u produktů kódů KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

8,00 EUR u inulinového sirupu kódu KN 1702 60 80 a 0,60 EUR u inulinového sirupu kódu KN 1702 90 80.

2.   U produktů kódu KN 1701 složí držitel licence dodatečnou jistotu, pokud:

a)

závazek uskutečnit vývoz vyplývající z vývozních licencí jiných než licencí vydaných na základě nabídkového řízení zahájeného ve Společenství, s výjimkou případů zásahu vyšší moci, není splněn a

b)

částka jistoty uvedená v první a druhé odrážce odst. 1 písm. b) je nižší než částka vývozní náhrady platná v poslední den platnosti licence, po snížení náhrady uvedené v licenci.

Částka dodatečné jistoty se rovná rozdílu částek uvedených v prvním pododstavci písm. b).

ODDÍL 2

Licence pro specifické rafinační operace („EX/IM“)

Článek 13

Obecná pravidla

1.   Odchylně od článku 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud na základě povolení podle článku 116 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (14) po předchozím vývozu bílého cukru kódu KN 1701 99 10 následuje dovoz surového cukru kódů KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90, jsou vyžadovány licence na vývoz bílého cukru a na dovoz surového cukru.

2.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z vývozních a dovozních licencí podle odstavce 1 převoditelná.

Článek 14

Žádosti o licence

1.   Žádost o vývozní licenci na bílý cukr se přijme pouze za předpokladu, že je předloženo povolení uvedené v čl. 13 odst. 1 a současně podána žádost o dovozní licenci na surový cukr.

2.   Žádost o dovozní licenci se musí týkat takového množství surového cukru standardní jakosti, které při zohlednění jeho výtěžnosti odpovídá množství bílého cukru uvedenému v žádosti o vývozní licenci. Výtěžnost surového cukru se vypočítá odečtením čísla 100 od čísla získaného vynásobením stupně polarizace cukru dvěma.

Pokud dovezený surový cukr neodpovídá standardní jakosti, množství surového cukru, které se má dovézt na základě licence, se vypočítá vynásobením množství surového cukru standardní jakosti uvedeného v licenci opravným faktorem. Opravný faktor se získá vydělením čísla 92 procentem výtěžnosti skutečně dovezeného surového cukru.

3.   V kolonce 20 žádosti o vývozní licenci a vývozní licence na bílý cukr, jakož i žádosti o dovozní licenci a dovozní licence na surový cukr se uvede tento údaj:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát).“

V kolonce 20 vývozní licence se rovněž uvede číslo odpovídající dovozní licence a v příslušné kolonce dovozní licence se uvede číslo odpovídající vývozní licence.

4.   V případě zrušení podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se současně zruší dovozní licence i vývozní licence podle odstavce 1.

Článek 15

Platnost licencí

1.   Odchylně od článků 9 a 11 jsou vývozní licence na bílý cukr a dovozní licence na surový cukr platné:

a)

do 30. června, pokud byla žádost podána, ve smyslu čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, dne 1. října nebo později v daném hospodářském roce;

b)

do 30. září, pokud byla žádost podána, ve smyslu čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, dne 1. července nebo později v daném hospodářském roce.

2.   Při použití článku 561 nařízení (EHS) č. 2454/93 je lhůta, ve které musí být uskutečněn dovoz surového cukru odpovídající předchozímu vývozu bílého cukru, stejná jako doba platnosti dovozní licence na surový cukr.

Článek 16

Jistota

1.   Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 1 a aniž jsou dotčeny následující odstavce, jistota pro dovozní licence uvedené v čl. 13 odst. 1 činí 11,50 EUR na 100 kilogramů čisté hmotnosti.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije na vývozní licence uvedené v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení. Ustanovení čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije na dovozní licence uvedené v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Odchylně od čl. 8 odst. 5 a čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000:

a)

celková částka jistoty odpovídající dovozní licenci se uvolní pouze tehdy, pokud je množství skutečně dovezeného surového cukru rovné nebo větší než množství skutečně vyvezeného bílého cukru, a to při zohlednění výtěžnosti surového cukru;

b)

pokud je množství skutečně dovezeného surového cukru menší než množství skutečně vyvezeného bílého cukru, potom jistota propadá pro množství odpovídající rozdílu mezi množstvím skutečně vyvezeného bílého cukru a množstvím skutečně dovezeného surového cukru.

Při použití prvního pododstavce písm. b) se zohlední výtěžnost daného surového cukru.

KAPITOLA VI

SDĚLENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 17

Sdělení o vydaných vývozních licencích

Pokud jde o vývoz do třetích zemí, každý členský stát oznámí Komisi do 15. dne každého měsíce zpětně za předcházející měsíc:

a)

množství, pro která byly licence skutečně vydány, s částkami vývozních náhrad stanovených podle čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 318/2006, v členění na:

bílý cukr kódů KN 1701 91 00, 1701 99 10 a 1701 99 90,

surový cukr, vyjádřený v hmotnosti tel. quel, kódů KN 1701 11 90 a 1701 12 90,

sacharosové sirupy, vyjádřené jako bílý cukr, kódů KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 a 2106 90 59,

isoglukosu, vyjádřenou jako sušina, kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

inulinový sirup, vyjádřený jako ekvivalent sušiny cukru/isoglukosy, kódu KN ex 1702 60 90;

b)

množství bílého cukru kódu KN 1701 99 10, pro která byla licence skutečně vydána, s částkami vývozních náhrad stanovených podle čl. 33 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 318/2006;

c)

množství bílého cukru, množství surového cukru a sacharosového sirupu vyjádřené jako bílý cukr a množství isoglukosy vyjádřené jako sušina, s odpovídajícími částkami vývozních náhrad stanovených podle čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 318/2006, pro která byla skutečně vydána vývozní licence za účelem vývozu ve formě produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (15).

Článek 18

Sdělení o vyvezených množstvích

Každý členský stát oznámí Komisi:

1.

nejpozději na konci každého kalendářního měsíce zpětně za předcházející kalendářní měsíc množství bílého cukru uvedená v čl. 17 písm. b), vyvezená podle čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1291/2000;

2.

za každý kalendářní měsíc a nejpozději na konci třetího kalendářního měsíce následujícím po dotyčném kalendářním měsíci:

a)

množství cukru a sirupu vyjádřená jako bílý cukr, s odpovídajícími částkami vývozních náhrad, uvedená v čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážce nařízení (ES) č. 1291/2000, vyvezená v nezměněném stavu a bez vývozní licence;

b)

množství cukru zahrnutého v kvótách, vyvezená jako bílý cukr nebo ve formě zpracovaných produktů, vyjádřená jako bílý cukr, na která byla vydána vývozní licence za účelem provádění potravinové pomoci Společenství a jednotlivých členských států podle mezinárodních úmluv nebo jiných doplňkových programů, jakož i za účelem provádění jiných opatření Společenství týkajících se bezplatných dodávek potravin;

c)

v případě vývozu uvedeného v čl. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 800/1999, množství cukru a sacharosových sirupů vyjádřená jako bílý cukr a množství isoglukosy vyjádřená jako sušina, vyvezená v nezměněném stavu, spolu s částkami odpovídajících náhrad;

d)

množství bílého cukru, množství surového cukru a sacharosového sirupu vyjádřená jako bílý cukr a množství isoglukosy vyjádřená jako sušina, vyvezená ve formě produktů uvedených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (16) a ve formě produktů uvedených v příloze II nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 (17), s odpovídajícími částkami vývozních náhrad stanovených v souladu s čl. 33 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 318/2006;

e)

v případě vývozu uvedeného v čl. 17 písm. c) a v písmenu d) tohoto článku, množství vyvezená bez náhrady.

Oznámení uvedená v písmenech d) a e) se Komisi předkládají zvlášť podle jednotlivých nařízení použitelných pro dotyčný zpracovaný produkt.

Článek 19

Sdělení o dovozních licencích

Každý členský stát oznámí Komisi:

1.

každý měsíc zpětně za předcházející měsíc množství bílého cukru a surového cukru vyjádřená v hmotnosti tel. quel, jiného než preferenčního cukru, množství cukerných sirupů, isoglukosy a inulinového sirupu, pro která byla skutečně vydána dovozní licence;

2.

každý týden zpětně za předcházející týden množství bílého cukru a množství surového cukru vyjádřená v hmotnosti tel. quel, pro která byla vydána vývozní nebo dovozní licence podle článku 13;

3.

za každé čtvrtletí a samostatně nejpozději na konci druhého kalendářního měsíce následujícího po dotyčném čtvrtletí množství cukru dovezená ze třetích zemí a vyvezená jako zušlechtěné produkty v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku uvedeného v článku 116 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 20

Ad hoc sdělení o vývozních licencích s náhradou

Na žádost Komise a za uvedené období začnou členské státy neprodleně Komisi každý den oznamovat:

a)

u množství převyšujících 10 tun všechny žádosti o vývozní licence na produkty způsobilé pro pravidelnou náhradu;

b)

množství, na která se vztahují opatření učiněná podle čl. 9 odst. 1.

Článek 21

Komunikační prostředky

Sdělení členských států stanovená v této kapitole se podávají elektronicky za použití formulářů, které Komise poskytne členským státům.

KAPITOLA VII

ŘÍZENÍ DOVOZU

ODDÍL 1

Výpočet cen CIF bílého cukru a surového cukru

Článek 22

Určení cen CIF

Komise stanoví ceny CIF bílého cukru a surového cukru na základě nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu. Uvedené ceny se vypočítají v souladu s články 23 až 26.

Článek 23

Informace, které se vezmou v úvahu

Při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu se vezmou v úvahu všechny informace, které má Komise k dispozici přímo nebo prostřednictvím příslušných agentur členských států a které se týkají:

a)

nabídek na světovém trhu;

b)

kotací na burzách, které jsou významné pro mezinárodní obchod s cukrem;

c)

cen zaznamenaných na významných trzích ve třetích zemích;

d)

prodejů uskutečněných v rámci mezinárodního obchodu.

Článek 24

Informace, které se nevezmou v úvahu

Při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu se nepřihlíží k uvedeným informacím, jestliže:

a)

zboží není řádné a uspokojivé obchodní jakosti nebo

b)

možnost získat zboží za cenu uvedenou v nabídce platí pouze pro malé množství, které není pro daný trh reprezentativní, nebo

c)

na základě všeobecného vývoje cen nebo na základě dostupných informací se Komise domnívá, že cena uvedená v nabídce nereprezentuje skutečný vývoj trhu.

Článek 25

Úprava na přístav Rotterdam

1.   Ceny, které nejsou platnými cenami CIF Rotterdam pro volně ložené zboží, se upraví.

Při provádění úpravy se vezmou v úvahu zejména rozdíly v nákladech na přepravu zboží mezi přístavem nakládky a přístavem určení na jedné straně a mezi přístavem nakládky a Rotterdamem na straně druhé.

2.   Jestliže se cena vztahuje na zboží balené v pytlích, sníží se o 0,88 EUR na 100 kilogramů.

Článek 26

Úprava na standardní jakost

1.   V případech, kdy se upravují ceny, které odpovídají jiné než standardní jakosti:

a)

u bílého cukru se provede zvýšení nebo snížení stanovené v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 318/2006;

b)

u surového cukru se použijí opravné faktory získané vydělením čísla 92 procentem výtěžnosti cukru, k němuž se daná cena vztahuje.

2.   Výtěžnost se vypočítá postupem podle bodu III odst. 3 přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006.

ODDÍL 2

Stanovení standardní jakosti a výpočet ceny CIF melasy

Článek 27

Standardní jakost melasy

Melasa standardní jakosti:

a)

je řádné a uspokojivé obchodní jakosti;

b)

má celkovou cukernatost 48 %.

Článek 28

Určení cen CIF

Komise stanoví cenu CIF melasy na základě nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu. Uvedené ceny se vypočítají v souladu s články 29 až 33.

Článek 29

Informace, které se vezmou v úvahu

Při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu se vezmou v úvahu všechny informace, které se týkají:

a)

nabídek na světovém trhu;

b)

cen zaznamenaných na významných trzích ve třetích zemích;

c)

prodejů uskutečněných v rámci mezinárodního obchodu, o kterých je Komise informována přímo nebo prostřednictvím příslušných agentur členských států.

Článek 30

Informace, které se nevezmou v úvahu

Při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu se nepřihlíží k uvedenými informacím, jestliže:

a)

zboží není řádné a uspokojivé obchodní jakosti nebo

b)

možnost získat zboží za cenu uvedenou v nabídce platí pouze pro malé množství, které není pro daný trh reprezentativní, nebo

c)

na základě všeobecného vývoje cen nebo na základě dostupných informací se Komise domnívá, že cena uvedená v nabídce nereprezentuje skutečný vývoj trhu.

Článek 31

Úprava na přístav Amsterdam

Ceny, které nejsou platnými cenami CIF Amsterdam pro volně ložené zboží, se upraví.

Při provádění úpravy se vezmou v úvahu zejména rozdíly v nákladech na přepravu zboží mezi přístavem nakládky a přístavem určení na jedné straně a mezi přístavem nakládky a Amsterdamem na straně druhé.

Článek 32

Úprava na standardní jakost

Ceny stanovené při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu, které neodpovídají standardní jakosti, se:

a)

zvýší o jednu osmačtyřicetinu za každý procentní bod celkové cukernatosti, o kterou je cukernatost dotčené melasy nižší než 48 %;

b)

sníží o jednu osmačtyřicetinu za každý procentní bod celkové cukernatosti, o který je cukernatost dotčené melasy vyšší než 48 %.

Článek 33

Průměrná cena

Při zjišťování nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu lze vycházet z průměru několika cen, za předpokladu že tento průměr lze považovat za reprezentativní ukazatel skutečného vývoje trhu.

ODDÍL 3

Dodatečné dovozní clo

Článek 34

Dodatečné clo na melasu

1.   Dodatečná dovozní cla uvedená v čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 se uloží na melasu kódů KN 1703 10 00 a 1703 90 00.

2.   Pro účely tohoto nařízení se reprezentativními cenami melasy na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství, jak je uvedeno v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, rozumí ceny CIF těchto produktů stanovené Komisí v souladu s oddílem 2 (dále jen „reprezentativní ceny melasy“).

Tyto ceny se stanoví pro každý hospodářský rok postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006. Komise může tyto ceny změnit během uvedeného období, pokud informace jí dostupné naznačují změnu dříve stanovených reprezentativních cen melasy alespoň o 0,5 EUR na 100 kilogramů.

3.   Členské státy poskytnou Komisi dostupné informace uvedené v článku 29 vždy do 15. dne každého měsíce.

Článek 35

Spouštěcí ceny pro melasu

Pro 100 kilogramů melasy standardní jakosti uvedené v článku 27 tohoto nařízení činí spouštěcí cena uvedená v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006:

a)

7,90 EUR u melasy kódu KN 1703 10 00;

b)

8,20 EUR u melasy kódu KN 1703 90 00.

Článek 36

Dodatečné clo na cukerné produkty

1.   Dodatečná dovozní cla uvedená v čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 se uloží na produkty kódů KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 a 1702 90 99.

2.   Pro účely tohoto nařízení se reprezentativními cenami bílého cukru a surového cukru na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství, jak je uvedeno v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, rozumí ceny CIF těchto produktů stanovené podle oddílu 1 (dále jen „reprezentativní ceny cukru“).

Tyto ceny se stanoví pro každý hospodářský rok postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006. Komise může tyto ceny změnit během uvedeného období, pokud fluktuace složek výpočtu vede ke zvýšení nebo snížení alespoň o 1,20 EUR na 100 kilogramů oproti dříve stanoveným reprezentativním cenám cukru.

3.   Za reprezentativní ceny cukru pro produkty kódu KN 1702 90 99 se považují reprezentativní ceny stanovené pro bílý cukr a uplatněné pro každé 1 % obsahu sacharosy na 100 kilogramů čisté hmotnosti dotyčného produktu.

Článek 37

Spouštěcí ceny pro cukerné produkty

Pro 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu činí spouštěcí cena uvedená v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006:

a)

53,10 EUR u bílého cukru kódů KN 1701 99 10 a 1701 99 90 standardní jakosti podle bodu II přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006;

b)

64,70 EUR u cukru kódu KN 1701 91 00;

c)

54,10 EUR u surového řepného cukru kódu KN 1701 12 90 standardní jakosti podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006;

d)

41,30 EUR u surového řepného cukru kódu KN 1701 12 10 standardní jakosti podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006;

e)

55,20 EUR u surového třtinového cukru kódu KN 1701 11 90 standardní jakosti podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006;

f)

41,80 EUR u surového třtinového cukru kódu KN 1701 11 10 standardní jakosti podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006;

g)

1,184 EUR pro každé 1 % obsahu sacharosy u produktů kódu KN 1702 90 99.

Článek 38

Doklady

1.   Výše dodatečných dovozních cel na každý druh melasy uvedený v čl. 34 odst. 1 a cukerných produktů uvedených v čl. 36 odst. 1 se stanoví na základě dovozní ceny CIF dotčené zásilky v souladu s článkem 39.

V případě melasy se dovozní cena CIF dotčené zásilky přepočte na cenu melasy standardní jakosti úpravou podle článku 32.

V případě bílého cukru nebo surového cukru se dovozní cena CIF dotčené zásilky přepočte na cenu cukru standardní jakosti dle definic v bodech II a III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006, nebo případně na ekvivalentní cenu produktu kódu KN 1702 90 99.

2.   Pokud je dovozní cena CIF na 100 kilogramů zásilky vyšší než použitelná reprezentativní cena melasy uvedená v čl. 34 odst. 2 nebo reprezentativní cena cukru uvedená v čl. 36 odst. 2, je dovozce povinen předložit příslušným orgánům dovážejícího členského státu alespoň tyto doklady:

a)

kupní smlouvu nebo jakýkoli jiný rovnocenný doklad;

b)

pojistnou smlouvu;

c)

fakturu;

d)

osvědčení o původu (případně);

e)

přepravní smlouvu;

f)

v případě námořní přepravy nákladní list.

Orgány dovážejícího členského státu si mohou k ověření dovozní ceny CIF dotčené zásilky vyžádat jakékoli další informace nebo dokumenty, které považují za nutné.

3.   V případě uvedeném v odstavci 2 složí dovozce jistotu uvedenou v čl. 248 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 a rovnající se rozdílu mezi částkou dodatečného dovozního cla vypočtenou na základě reprezentativní ceny použitelné pro dotčený produkt a částkou dodatečného dovozního cla vypočtenou na základě dovozní ceny CIF dotčené zásilky.

4.   Složená jistota se uvolní, jakmile jsou příslušným orgánům předloženy dostatečné důkazy o podmínkách prodeje. V opačném případě jistota propadá jako platba dodatečného dovozního cla.

5.   Pokud při kontrole příslušné orgány zjistí, že nebyly dodrženy požadavky tohoto článku, přistoupí k zajištění celního dluhu v souladu s článkem 220 nařízení (EHS) č. 2913/92. Do částky vymahatelných cel nebo částky, kterou ještě zbývá uhradit, se započítá také úrok ode dne propuštění zboží do volného oběhu až do dne zaplacení. Použije se úroková sazba platná pro úhradu pohledávek podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 39

Výpočet dodatečného dovozního cla

Pokud rozdíl mezi příslušnou spouštěcí cenou uvedenou v článku 34 pro melasu nebo v článku 36 pro cukerné produkty a dovozní cenou CIF dotčené zásilky představuje:

a)

nejvýše 10 % spouštěcí ceny, je dodatečné clo nulové,

b)

více než 10 %, avšak nejvýše 40 % spouštěcí ceny, činí dodatečné clo 30 % z částky nad 10 %,

c)

více než 40 %, avšak nejvýše 60 % spouštěcí ceny, činí dodatečné clo 50 % z částky nad 40 % a přičte se k němu dodatečné clo podle písmene b);

d)

více než 60 %, avšak nejvýše 75 % spouštěcí ceny, činí dodatečné clo 70 % z částky přesahující 60 % a přičtou se k němu dodatečná cla podle písmen b) a c);

e)

více než 75 % spouštěcí ceny, činí dodatečné clo 90 % z částky nad 75 % a přičtou se k němu dodatečná cla podle písmen b), c) a d).

ODDÍL 4

Pozastavení nebo snížení dovozních cel na melasu

Článek 40

Pozastavení ukládání dovozních cel na melasu

Pokud reprezentativní cena melasy podle čl. 34 odst. 2 navýšená o dovozní clo na třtinovou melasu kódu KN 1703 10 00 nebo na řepnou melasu kódu KN 1703 90 00 přesahuje u dotčeného produktu částku 8,21 EUR na 100 kilogramů, dovozní cla se pozastaví a nahradí částkou rozdílu, který určí Komise. Tato částka se stanoví současně s reprezentativními cenami uvedenými v čl. 34 odst. 2.

Pokud by však pozastavení dovozních cel mohlo mít nepříznivé účinky na trh Společenství s melasou, je možné stanovit postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, že v určitém období se toto pozastavení nebude používat.

Článek 41

Preferenční dovoz melasy

1.   Celkové dovozní clo na třtinovou melasu kódu KN 1703 10 00 nebo na řepnou melasu kódu KN 1703 90 00 pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) se sníží na nulu až do limitu kvóty 600 000 tun na hospodářský rok. V hospodářském roce 2006/07 však tato kvóta činí 750 000 tun.

2.   Pro účely tohoto článku se pojem „původní produkt“ a metody správní spolupráce chápou tak, jak jsou stanoveny v Protokolu č. 1, který je přílohou dohody z Cotonou.

3.   Celní kvótu uvedenou v odstavci 1 bude spravovat Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

ODDÍL 5

Výpočet obsahu sacharosy v surovém cukru a některých sirupech

Článek 42

Metody výpočtu

1.   Jestliže se výtěžnost dovezeného surového cukru stanovená podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006 liší od výtěžnosti stanovené pro standardní jakost, clo celního sazebníku na produkty kódů KN 1701 11 10 a 1701 12 10 a dodatečné clo na produkty kódů KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90, které má být uloženo na 100 kilogramů dotčeného surového cukru, se vypočítá vynásobením příslušného cla stanoveného pro surový cukr standardní jakosti opravným koeficientem. Opravný koeficient se získá tak, že se procento výtěžnosti dovezeného surového cukru vydělí číslem 92.

2.   U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 318/2006 se obsah sacharosy, včetně obsahu ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa, stanoví u invertního roztoku podle Clergeta-Herzfelda za použití Laneovy a Eynonovy metody (metody redukce mědi). Celková cukernatost takto stanovená se vyjádří jako sacharosa vynásobením číslem 0,95.

Obsah sacharosy, včetně obsahu ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa, v produktech obsahujících méně než 85 % sacharosy nebo ostatních cukrů vyjádřených jako sacharosa a invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa se však stanoví na základě obsahu sušiny. Obsah sušiny se stanoví podle hustoty roztoku zředěného v hmotnostním poměru 1:1 a u pevných výrobků sušením. Obsah sušiny se vyjádří jako sacharosa vynásobením koeficientem 1.

3.   V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) a g) nařízení (ES) č. 318/2006 se obsah sušiny stanoví v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem tohoto článku.

4.   V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 318/2006 se přepočet na ekvivalent sacharosy provede vynásobením sušiny stanovené v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem tohoto článku koeficientem 1,9.

KAPITOLA VIII

ZRUŠUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 784/68, nařízení (EHS) č. 785/68, nařízení (ES) č. 1422/95, nařízení (ES) č. 1423/95, nařízení (ES) č. 1464/95 a nařízení (ES) č. 2135/95 se tímto zrušují.

Nařízení (ES) č. 1464/95 zůstává nicméně použitelné pro licence vydané v souladu s uvedeným nařízením před dnem 1. července 2006.

Článek 44

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 260/96 (Úř. věst. L 34, 13.2.1996, s. 16).

(5)  Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 79/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 4).

(7)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1951/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 45).

(8)  Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.

(10)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(13)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(14)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.

(16)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

(17)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.


PŘÍLOHA

A.

Údaj uvedený v čl. 6 odst. 2:

—   ve španělštině: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   v češtině: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   v dánštině: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   v němčině: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   v estonštině: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   v řečtině: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   v angličtině: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   ve francouzštině: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   v italštině: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   v lotyštině: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   v litevštině: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   v maďarštině:: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   v nizozemštině: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   v polštině: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   v portugalštině: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   ve slovenštině: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   ve slovinštině: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   ve finštině: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   ve švédštině: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Údaj uvedený v čl. 6 odst. 3:

—   ve španělštině: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   v češtině: „sazba použitelné náhrady“

—   v dánštině: »Restitutionssats«

—   v němčině: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   v estonštině: “Kohaldatav toetuse määr”

—   v řečtině: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   v angličtině: ‘rate of applicable refund’

—   ve francouzštině: «Taux de la restitution applicable»

—   v italštině: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   v lotyštině: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   v litevštině: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   v maďarštině:: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   v nizozemštině: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   v polštině: „stawka stosowanej refundacji”

—   v portugalštině: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   ve slovenštině: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   ve slovinštině: „višina nadomestila“

—   ve finštině: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   ve švédštině: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Údaje uvedené v článku 7:

—   ve španělštině: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   v češtině: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   v dánštině: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   v němčině: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   v estonštině: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   v řečtině: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   v angličtině: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   ve francouzštině: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   v italštině: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   v lotyštině: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   v litevštině: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   v maďarštině:: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   v nizozemštině: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   v polštině: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   v portugalštině: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   ve slovenštině: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   ve slovinštině: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   ve finštině: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   ve švédštině: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Údaj uvedený v čl. 14 odst. 3:

—   ve španělštině: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   v češtině: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   v dánštině: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   v němčině: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   v estonštině: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   v řečtině: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   v angličtině: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   ve francouzštině: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   v italštině: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   v lotyštině: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

—   v litevštině: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   v maďarštině:: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   v nizozemštině: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   v polštině: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   v portugalštině: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   ve slovenštině: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   ve slovinštině: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   ve finštině: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   ve švédštině: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 952/2006

ze dne 29. června 2006

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro používání režimu kvót v odvětví cukru je třeba přesně definovat pojmy výroby cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu určitého podniku. Možnost, aby jeden podnik přenechal část své výroby jinému podniku, který nechá cukr vyrobit na základě pracovní smlouvy, je nutné omezit na zvláštní případy.

(2)

Článek 17 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že členské státy udělí na žádost schválení podnikům vyrábějícím cukr, isoglukosu nebo inulinový sirup nebo podnikům zpracovávajícím tyto výrobky na výrobek uvedený v článku 13 uvedeného nařízení. Je nutno upřesnit obsah žádosti o schválení, které výrobci cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu, jakož i rafinerie musí předložit příslušným orgánům členských států. Je třeba definovat závazky, které podniku vyplývají ze schválení, zejména povinnost vést aktuální záznamy o množství surovin na vstupu, při zpracování a na výstupu v podobě hotového výrobku.

(3)

Je třeba stanovit povinnosti členských států ohledně kontroly schválených podniků a definovat dostatečně odstrašující režim sankcí.

(4)

V článku 4 nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví informační systém o používaných cenách cukru. Článek 17 uvedeného nařízení stanoví schváleným podnikům povinnost poskytnout údaje o množstvích prodaného bílého cukru a odpovídajících cenách a podmínkách. Je třeba určit četnost a obsah informací o používaných cenách, které výrobci cukru a rafinerie musí stanovit za účelem jejich předání Komisi. K získání údajů o krátkodobých perspektivách je vhodné, aby podniky stanovily a předaly rovněž předpokládané průměrné prodejní ceny na tři následující měsíce. Schválené podniky, které používají cukr za účelem jeho zpracování na jeden z výrobků uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, musí rovněž za účelem předání Komisi stanovit cenu nakupovaného cukru, a to ve stejné četnosti a podobě jako v případě jejich stanovování výrobci cukru.

(5)

K zajištění zveřejňování úrovní cen podle článku 4 nařízení (ES) č. 318/2006 je vhodné stanovit, že Komise, zaručující důvěrnost údajů, informuje dvakrát ročně Řídící výbor pro cukr o průměrných cenách bílého cukru uvedeného na trh Společenství během předchozího pololetí, s rozlišením mezi cukrem podléhajícím kvótám a cukrem nepodléhajícím kvótám.

(6)

Bude sestavena zpráva o fungování registračního a informačního systému cen stanovená tímto nařízením s cílem navrhnout patřičná zlepšení, jakož i informatizovaný systém přenosu cen. Během přechodného období 2006 a 2007, dokud nebudou k dispozici tato zlepšení, musí být ceny stanovené podniky zaslané přímo Komisi za účelem informování Řídícího výboru pro cukr.

(7)

V případě použití článku 14 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006 převede výrobce část své výroby do následujícího hospodářského roku, v němž bude považována za součást výroby tohoto roku. V důsledku toho je výrobce cukru povinen uzavřít pro daný hospodářský rok smlouvy o dodání za minimální cenu cukrové řepy pouze na množství cukru v rámci jeho základní kvóty, které dosud nevyrobil.

(8)

Má-li systém kvót správně fungovat, je vhodné definovat pojmy „před zasetím“ a „minimální cena“ uvedené v čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 318/2006. Je třeba zohlednit zvláštní zemědělské a klimatické podmínky pro pěstování cukrové řepy v některých oblastech Itálie a stanovit konečné datum odlišné od ukončení zasetí.

(9)

Ustanovení čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že se minimální cena upraví za použití cenové přirážky nebo srážky podle odchylek jakosti cukrové řepy od standardní jakosti. Jakost, a tedy hodnotu cukrové řepy určuje zejména její cukernatost. Nejvhodnější způsob stanovení hodnoty cukrové řepy, jejíž jakost se liší od standardní jakosti, je zavedení stupnice cenových přirážek a srážek vyjádřených jako procento minimální ceny.

(10)

Článek 8 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví přidělování dodatečných kvót na cukr. Toto přidělování, kterým se má usnadnit přechod od předchozího režimu kvót k režimu současnému, musí být vyhrazeno podnikům, které dostaly kvótu v letech 2005/06. Kromě toho je vhodné upřesnit, za jakých podmínek je možné toto přidělování pro hospodářský rok 2006/07.

(11)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví přidělování doplňkových kvót na isoglukosu. Příslušné členské státy musí přidělovat tyto kvóty podnikům v poměru ke kvótě isoglukosy, která jim byla přidělena, s vyloučením jakékoli diskriminace. Je třeba stanovit mezní datum pro úhradu jednorázové částky stanovené v čl. 9 odst. 3 tohoto nařízení.

(12)

Ustanovení čl. 2 bodu 5 nařízení (ES) č. 318/2006 definuje výrobu cukru podléhajícího kvótám jako množství vyrobené za určitý hospodářský rok v rámci kvóty daného podniku a bod 9 uvedeného článku definuje cukrovou řepu podléhající kvótám jako cukrovou řepu zpracovanou na cukr podléhající kvótám. Je proto nezbytné stanovit pravidlo týkající se přiřazování výroby cukru k určitému hospodářskému roku s tím, že se členským státům ponechá jistá pružnost u specifických případů, jimiž jsou výroba cukru z podzimní cukrové řepy a výroba třtinového cukru.

(13)

K zajištění správného řízení režimu kvót, stanovení měsíční spotřeby cukru a vyhotovení odhadu zásobení je třeba stanovit mechanismus sdělování údajů mezi schválenými podniky a členskými státy na straně jedné a mezi členskými státy a Komisí na straně druhé. Sdělované údaje se musejí týkat zásob, úrovně výroby a zasetých ploch.

(14)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví intervenční opatření prostřednictvím nákupu cukru. Provádění intervenčních opatření Společenství vyžaduje, aby intervenční agentury přejímaly cukr na určeném místě. Za tímto účelem je třeba stanovit, že se přejímá pouze cukr uskladněný v okamžiku nabídky ve schváleném místě skladování.

(15)

Za účelem umožnění přístupu k intervenci v oblastech, kde je to obzvláště nutné vzhledem k významnosti výroby v těchto oblastech, maximální množství stanovené v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 musí být nejdříve rozděleno mezi všechny produkující členské státy podle jejich kvót na výrobu cukru. Je vhodné mít možnost upravit toto rozdělení jednak před každým novým hospodářským rokem s ohledem na změny v přidělování kvót členským státem, a jednak v průběhu každého hospodářského roku za účelem případného opětovného přidělení nevyužitých množství.

(16)

Pro stanovení podmínek, za jakých se místům skladování udělují nebo odebírají schválení, je vhodné vzít v úvahu požadavky na uchování cukru v dobrém stavu a snadný odběr cukru, jakož i na kapacitu vyskladnění.

(17)

Pro intervenci nelze přijímat cukr se znaky, které by mohly být překážkou pro jeho následný odbyt a které by mohly cukr během skladování znehodnotit a upřesnit maximální požadované množství. Je mimo jiné třeba stanovit, že smlouva o skladování, kterou se bude řídit výkup cukru k intervenci, se uzavře mezi intervenční agenturou a prodejcem.

(18)

Pro usnadnění řádného řízení intervenčního režimu je třeba nabízet cukr v šaržích a tuto šarži definovat, zejména stanovit její množství.

(19)

Intervenční agentura musí znát všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí, zda nabídka splňuje stanovené požadavky. Za tímto účelem jí musí předkladatel nabídky sdělit všechny potřebné údaje.

(20)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006, že se výkupní cena upraví, pokud se jakost cukru liší od standardní jakosti. Proto je třeba stanovit tabulky cenových přirážek a srážek s ohledem na jakost nabízeného cukru, použitelné pro výkupní ceny. Tyto tabulky a z nich vyplývající cenové srážky mohou být stanoveny na základě objektivních údajů běžně používaných při obchodních transakcích.

(21)

Cukr v držení intervenčních agentur musí být prodáván kupujícím ve Společenství bez diskriminace a za podmínek co možná ekonomicky nejvýhodnějších. Těchto cílů lze obvykle dosáhnout v nabídkovém řízení. Má-li se zabránit tomu, aby odbyt cukru probíhal za nepříznivé situace na trhu, je nutné podmínit vyhlášení nabídkového řízení předchozím schválením. Za určitých zvláštních okolností je však vhodné využít jiných postupů než nabídkového řízení.

(22)

Mají-li mít všechny zúčastněné strany ve Společenství zaručeno rovné zacházení, musí se nabídková řízení vyhlášená intervenčními agenturami řídit jednotnými zásadami. V této souvislosti je nezbytné stanovit podmínky jako záruku toho, že se cukr skutečně použije k zamýšlenému účelu.

(23)

Ke stanovení jakostní třídy prodávaného bílého cukru a výtěžnosti prodávaného surového cukru je třeba použít stejná kritéria jako kritéria používaná při výkupu cukru intervenčními agenturami. Rovné zacházení pro všechny zúčastněné strany může být zajištěno pouze zavedením jednotných a přesně formulovaných ustanovení ohledně úpravy prodejní ceny, případně vývozní náhrady, jakož i opravy vývozní licence v případě, je-li zjištěna jakost odlišná od jakosti stanovené v oznámení o nabídkovém řízení.

(24)

V zájmu jasnosti je potřeba zrušit nařízení Komise (ES) č. 1261/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o smlouvy o dodávkách cukrové řepy a o cenové přirážky a srážky použitelné pro ceny cukrové řepy (2), nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami (3), a nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru (4), a nahradit je novým nařízením.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 318/2006, zejména pokud jde o stanovení výroby, schválení výrobců a rafinérií, režim cen a kvót, jakož i podmínky nákupu a prodeje cukru k intervenci.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„surovinou“ rozumí cukrová řepa, cukrová třtina, čekanka, obiloviny, cukr pro rafinaci nebo jakýkoli jejich meziprodukt určený ke zpracování na hotový výrobek;

b)

„hotovým výrobkem“ rozumí cukr, inulinový sirup nebo isoglukosa;

c)

„výrobcem“ rozumí podnik vyrábějící konečné výrobky, kromě rafinerií definovaných v čl. 2 bodu 13 nařízení (ES) č. 318/2006;

d)

„místem skladování“ rozumí silo nebo sklad.

KAPITOLA II

STANOVENÍ VÝROBY

Článek 3

Výroba cukru

1.   Pro účely použití hlavy II nařízení (ES) č. 318/2006 se „výrobou cukru“ rozumí celkové množství vyjádřené jako bílý cukr:

a)

bílého cukru;

b)

surového cukru;

c)

invertního cukru;

d)

sirupů jedné z těchto kategorií (dále jen „sirupy“):

i)

sirupů ze sacharosy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 70 % a jsou vyrobeny z cukrové řepy,

ii)

sirupů ze sacharosy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 75 % a jsou vyrobeny z cukrové třtiny.

2.   Výroba cukru nezahrnuje:

a)

množství bílého cukru vyrobená ze surového cukru nebo sirupů, které nebyly vyrobeny v podniku, v němž byl bílý cukr vyroben;

b)

množství bílého cukru vyrobená ze surového cukru, sirupů nebo cukerných smetků, které nebyly vyrobeny během hospodářského roku, v němž byl bílý cukr vyroben;

c)

množství surového cukru vyrobená ze sirupů, které nebyly vyrobeny v podniku, v němž byl surový cukr vyroben;

d)

množství surového cukru vyrobená ze sirupů, které nebyly vyrobeny během stejného hospodářského roku, v němž byl surový cukr vyroben;

e)

množství surového cukru zpracovaná na bílý cukr během dotyčného hospodářského roku v podniku, který tato množství vyrobil;

f)

množství sirupů zpracovaná na cukr nebo invertní cukr během dotyčného hospodářského roku v podniku, který tato množství vyrobil;

g)

množství cukru, invertního cukru a sirupů vyrobená v režimu zušlechťovacího styku;

h)

množství invertního cukru vyrobená ze sirupů, které nebyly vyrobeny v podniku, v němž byl invertní cukr vyroben;

i)

množství invertního cukru vyrobená ze sirupů, které nebyly vyrobeny během stejného hospodářského roku, v němž byl invertní cukr vyroben.

3.   Výroba cukru se vyjádří jako bílý cukr tímto způsobem:

a)

v případě bílého cukru bez ohledu na rozdíly v jakosti;

b)

v případě surového cukru na základě výtěžnosti stanovené podle přílohy I bodu III nařízení (ES) č. 318/2006;

c)

v případě invertního cukru vynásobením výroby koeficientem 1;

d)

v případě sirupů, které nejsou považovány za meziprodukty, na základě extrahovatelné cukernatosti stanovené podle odstavce 5 tohoto článku;

e)

v případě sirupů, které nejsou považovány za meziprodukty, na základě cukernatosti vyjádřené jako sacharosa podle čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 (5).

4.   Cukerné smetky z předcházejícího hospodářského roku se vyjadřují jako bílý cukr na základě obsahu sacharosy.

5.   Čistota sirupů se vypočítá vydělením celkové cukernatosti obsahem sušiny.

Extrahovatelná cukernatost se vypočítá tak, že se od stupně polarizace dotyčného sirupu odečte výsledek vynásobení koeficientu 1,70 rozdílem mezi obsahem sušiny a stupněm polarizace tohoto sirupu. Obsah sušiny se stanoví pomocí areometrické nebo refraktometrické metody.

Extrahovatelná cukernatost se však může stanovit pro celý hospodářský rok na základě skutečné výtěžnosti sirupů.

Článek 4

Výroba isoglukosy

1.   Pro účely použití hlavy II nařízení (ES) č. 318/2006 se „výrobou isoglukosy“ rozumí množství produktu získané z glukosy nebo jejích polymer s obsahem nejméně 10 % hmotnostních fruktosy v sušině, bez ohledu na obsah fruktosy přesahující tento limit. Výroba isoglukosy je vyjádřena jako sušina a stanovena podle odstavce 2.

2.   Výroba isoglukosy se stanoví okamžitě po skončení procesu isomerace a před jakoukoli operací související s oddělením složek glukosy a fruktosy nebo s vytvořením směsi, fyzikálním odměřením objemu samotného produktu a stanovením obsahu sušiny refraktometrickou metodou.

3.   Každý podnik musí bez prodlení nahlásit všechna zařízení, která používá pro isomeraci glukosy nebo jejích polymerů.

Toto prohlášení se předkládá členskému státu, na jehož území se dané zařízení nachází. Členský stát může po podniku požadovat, aby v tomto ohledu poskytl všechny dodatečné informace.

Článek 5

Výroba inulinového sirupu

1.   Pro účely použití hlavy II nařízení (ES) č. 318/2006 se „výrobou inulinového sirupu“ rozumí množství produktu získané po hydrolýze inulinu nebo oligofruktos s obsahem nejméně 10 % hmotnostních fruktosy v sušině, ve volné formě nebo jako sacharosa, bez ohledu na obsah fruktosy přesahující uvedený limit mající čistotu nejméně 70 %. Výroba inulinového sirupu je vyjádřena jako ekvivalent sušiny cukru/isoglukosy.

„Čistotou“ se rozumí procentuální poměr monosacharidů a disacharidů k sušině, stanovený metodou International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, dále jen „metoda Icumsa“ (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   Ke stanovení výroba inulinového sirupu se používají tyto operace:

a)

fyzikální měření objemu samotného produktu ihned po opuštění prvního odpařovacího zařízení po každé hydrolýze a před každou operací související s oddělením složek glukosy a fruktosy nebo s mícháním;

b)

stanovení obsahu sušiny refraktometrickou metodou a měření hmotnostního obsahu fruktosy v sušině na základě denního reprezentativního odběru vzorků;

c)

převedení obsahu fruktosy na 80 % hmotnostních v sušině vynásobením množství stanoveného v sušině koeficientem představujícím poměr mezi naměřeným obsahem fruktosy v uvedeném množství sirupu a 80 %;

d)

vyjádření jako ekvivalent cukru/isoglukosy s použitím koeficientu 1,9.

3.   Každý podnik musí bez prodlení nahlásit všechna zařízení, která používá pro hydrolýzu inulinu, jakož i roční množství a použití produktů uvedených v odstavci 1, jejichž čistota je však nižší 70 %.

Tyto informace se předkládají členskému státu, na jehož území se dané zařízení nachází. Členský stát může po podniku požadovat, aby poskytl všechny dodatečné informace s cílem ujistit se zejména, že se produkty uvedené v prvním pododstavci nepoužívají jako náhradní sladidla určená pro potraviny na trhu Společenství.

Příslušný členský stát podá Komisi nejpozději do 31. ledna každého roku podrobnou zprávu obsahující informace týkající se předcházejícího roku. První zpráva bude předána nejpozději do 31. ledna 2007.

Článek 6

Výroba jednoho podniku

1.   Pro účely použití hlavy II nařízení (ES) č. 318/2006 se „výrobou cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu jednoho podniku“ rozumí výroba cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu definovaných v článku 3, 4 a 5 tohoto nařízení, tímto podnikem skutečně vyrobené.

2.   Celkovou výrobou cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu jednoho podniku v daném hospodářském roce je výroba uvedená v odstavci 1:

ke které se přičte množství cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu převedené do tohoto hospodářského roku a od které se odečte množství cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu převedené do následujícího hospodářského roku podle článků 14 a 19 nařízení (ES) č. 318/2006,

ke které se přičte množství vyrobené zpracovateli v rámci dohody o provedení práce podle odstavce 3 a od které se odečte množství vyrobené podnikem na zakázku objednatele v rámci dohody o provedení práce podle odstavce 3.

3.   Množství cukru vyrobené na základě dohody o provedení práce podnikem (dále jen „zpracovatel“) na zakázku jiného podniku (dále jen „objednatel“), je považováno za výrobu objednatele, a to na základě písemné žádosti podané dotyčnému členskému státu a řádně podepsané oběma dotyčnými podniky, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

celková výroba cukru zpracovatele je nižší než jeho kvóta;

b)

celková výroba cukru zpracovatele a objednatele je vyšší než součet jejich kvót.

Celková výroba cukru uvedená v prvním pododstavci písm. b) jednoho podniku je výroba uvedená v odstavci 1, ke které je přidán převod z předcházejícího hospodářského roku a množství vyrobené zpracovateli jménem tohoto podniku, v rámci zpracování na základě pracovních smluv, přičemž se sníží o množství vyrobené podnikem jménem příkazce, v rámci zpracování na základě pracovních smluv.

Namísto skutečně vyrobených množství uvedených v druhém pododstavci, mohou příslušné orgány členských států, v případě, že celkový výsledek je vyšší, ponechat výrobu odhadovanou na základě smluv o dodání uzavřených mezi podniky.

4.   Pokud se továrna objednatele a továrna zpracovatele nacházejí v jiných členských státech, žádost uvedená v odstavci 3 je podána oběma členským státům. V tomto případě dotyčné členské státy jednají při vyřizování žádosti ve shodě a přijímají nezbytná opatření, jejichž cílem je zkontrolovat, zda jsou dodržovány podmínky uvedené ve zmíněném odstavci.

5.   Množství cukru vyrobené zpracovatelem lze považovat za výrobu objednatele v případě vyšší moci uznané členským státem a vyžaduje, aby cukrová řepa, cukrová třtina nebo melasa byly zpracovány na cukr v jiném podniku, než je podnik objednatele.

KAPITOLA III

SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ A RAFINERIÍ

Článek 7

Žádost o schválení

1.   Schválení mohou získat podniky, které podají v této věci žádost a které vykonávají činnost jakožto:

a)

výrobce cukru,

b)

výrobce isoglukosy,

c)

výrobce inulinového sirupu,

d)

rafinerie zabývající se výhradně rafinací podle čl. 2 bodu 13 nařízení (ES) č. 318/2006.

Žádost uvedená v prvním pododstavci se předloží příslušnému orgánu jednoho nebo více členských států, ve kterých dotčený podnik vykonává svou činnost.

Jeden podnik může žádat o schválení pro jednu či více činností uvedených v prvním pododstavci.

2.   Ve své žádosti o schválení podnik uvede svůj název, adresu, kapacitu výroby cukru, isoglukosy nebo inulinového sirupu, případně počet výroben usazených v členském státě s upřesněním adresy a výrobní kapacity každé výrobny.

3.   Podnik, který žádá schválení na základě odst. 1 prvního pododstavce písm. d), doloží, že splňuje definici podle čl. 2 bodu 13 nařízení č. 318/2006.

Článek 8

Závazky

1.   Pro účely získání schválení se podnik písemně zaváže:

a)

oznámit bez prodlení příslušnému orgánu členského státu veškeré změny údajů stanovených v čl. 7 odst. 2;

b)

mít pro příslušný orgán členského státu k dispozici záznamy podle článku 9 a prodejní ceny stanovené podle článku 13;

c)

sdělit členskému státu informace podle článku 21;

d)

poskytnout na žádost příslušného orgánu členského státu veškeré informace nebo průkazné doklady pro řízení a kontrolu.

2.   Schválení nabývá formu aktu přijatého příslušným orgánem, k němuž je přiložen dokument podepsaný podnikem, přebírajícím na sebe závazky uvedené v odstavci 1.

3.   Schválení je odebráno, jakmile se zjistí, že jedna z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna. K odebrání schválení může dojít během hospodářského roku. Odebrání nemá zpětnou platnost.

Článek 9

Záznamy

Příslušný orgán členského státu stanoví záznamy, které každý schválený podnik musí vést podle článků 7 a 8 pro každou ze svých výroben, jakož i pravidelnost pořizování záznamů, které je nutno provádět alespoň jedenkrát za měsíc.

Tyto záznamy jsou uchovávané podnikem alespoň po dobu tří let následujících po dotčeném roce a obsahují alespoň tyto údaje:

1)

množství získaných surovin s uvedením cukernatosti u cukrové řepy a cukrové třtiny, tak jak byla stanovena při dodání do podniku;

2)

případně získané hotové výrobky nebo polotovary;

3)

množství vyrobených hotových výrobku, jakož i množství polotovarů;

4)

ztráty způsobené zpracováním;

5)

zničená množství, jakož i odůvodnění jejich zničení;

6)

množství hotových odeslaných výrobků.

Článek 10

Kontroly

1.   Během každého hospodářského roku provede příslušný orgán členského státu kontroly každého schváleného výrobce a rafinerie.

2.   Kontroly se mají ujistit o přesnosti a úplnosti údajů v záznamech uvedených v článku 9 a o sdělování údajů podle článku 21, zejména rozborem vzájemného souladu mezi množstvím dodaných surovin a množstvím vyrobených hotových výrobků, jakož i porovnáním s obchodní dokumentací a dalšími souvisejícími doklady.

Kontroly zahrnují ověření přesnosti vážících nástrojů a laboratorních rozborů užívaných ke stanovení dodávek surovin a jejich vstupu do výroby, vyrobených produktů a pohybu zásob.

Kontroly zahrnují ověření přesnosti a úplnosti údajů používaných ke stanovování průměrných měsíčních prodejních cen podniku uvedených v čl. 13 odst. 2.

U výrobců cukru se kontroly týkají rovněž dodržování povinnosti placení minimální ceny pěstiteli cukrové řepy.

Nejméně jedenkrát za dva roky je součástí kontrol fyzická inspekce zásob.

3.   Je-li příslušnými orgány členského státu stanoveno, že se některé kontrolní úkony mohou provádět na základě vzorku, musí tento vzorek zajišťovat spolehlivou a reprezentativní úroveň kontroly.

4.   Členský stát může na schválených podnicích požadovat, aby použily služeb auditora, jehož postavení členský stát uznává, aby provedl ověření cenových údajů podle článku 13.

5.   O každé kontrole je sepsán kontrolní protokol s podpisem kontrolora, v němž jsou přesně uvedeny různé údaje o kontrole. V protokolu se zejména uvede:

a)

datum kontroly a přítomné osoby;

b)

kontrolované období a dotčená množství;

c)

použité kontrolní technické postupy, případně včetně odkazu na metody odebírání vzorků;

d)

výsledky kontroly a případně požadovaná nápravná opatření;

e)

hodnocení závažnosti, rozsahu, míry stálosti a doba přetrvávání případně zjištěných chyb a nesrovnalostí, jakož i všech skutečností, které se musí zohlednit při používání sankce.

Každý protokol o kontrole se archivuje a uchovává alespoň po dobu tří let následujících po roce provedení kontroly tak, aby byl snadno dostupný kontrolním službám Komise.

Článek 11

Sankce

1.   Pokud příslušný orgán členského státu zjistí nesrovnalost mezi fyzickým stavem zásob a údaji v záznamech uvedených v článku 9 anebo vzájemný nesoulad mezi množstvím suroviny a vyrobenými hotovými výrobky anebo mezi souvisejícími doklady a nahlášenými či zaznamenanými údaji, stanoví nebo případně určí odhadem skutečné množství výroby a zásob za současný hospodářský rok, popřípadě i za hospodářské roky předcházející.

Na jakékoli množství, kvůli kterému došlo k nesprávné deklaraci, jejímž následkem byla neoprávněná finanční výhoda, se vztahuje platba 500 EUR za každou tunu dotčeného množství.

2.   Pokud příslušný orgán členského státu zjistí, že některý podnik nedodržel své závazky podle článku 8 a že scházejí dostatečně průkazné doklady ke splnění cílů kontroly uvedené v čl. 10 odst. 2, nařídí příslušný orgán sankci 500 EUR na tunu, která se použije na paušální množství konečného výrobku určeného členským státem podle závažnosti porušení.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě, kdy zjištěné nesrovnalosti a vzájemný nesoulad nepřesáhnou 5 % váhového množství deklarovaných nebo zaznamenaných hotových výrobků, na které se vztahuje kontrola, nebo vyplývají-li z opomenutí nebo z prostých administrativních chyb, za podmínky, že byla přijata nápravná opatření, aby se v budoucnu vyloučilo opakování nedostatků.

4.   Sankce stanovené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí v případě vyšší moci.

Článek 12

Sdělování údajů Komisi

1.   Členský stát sdělí Komisi:

a)

seznam schválených podniků;

b)

kvótu přidělenou každému schválenému výrobci.

Sdělení údajů se uskuteční nejpozději do 31. ledna každého hospodářského roku. První sdělení údajů pro hospodářský rok 2006/07 se uskuteční do 31. července 2006.

V případě, že je schválení odebráno, členský stát o tom neprodleně informuje Komisi.

2.   Členský stát předá Komisi nejpozději do 31. března následujícího po příslušném hospodářském roce roční zprávu obsahující počet kontrol provedených podle článku 10, jakož i nesrovnalosti zjištěné při každé kontrole, následná opatření a udělené sankce.

KAPITOLA IV

CENY

Článek 13

Stanovení průměrných cen

1.   Schválené podniky v souladu s články 7 a 8 tohoto nařízení, jakož i schválení zpracovatelé v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 318/2006, stanovují každý měsíc pro kvótový bílý cukr a bílý cukr nepodléhající kvótám:

a)

pro předcházející měsíc průměrnou prodejní, resp. kupní cenu, jakož i příslušné prodané, resp. nakoupené množství;

b)

pro současný měsíc a dva následující měsíce předpokládanou průměrnou prodejní, resp. kupní cenu a příslušné množství stanovené v rámci smluv či jiných transakcí.

Tato cena se týká bílého cukru volně loženého, převzatého v závodě, standardní jakosti, jak je definována v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

2.   Aby se umožnily kontroly stanovené v článku 10, uchovávají schválené podniky po dobu alespoň tří let následujících po roce, kdy byly ceny stanoveny, údaje použité pro stanovení cen a množství uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 14

Informace o cenách

Komise informuje v červnu a prosinci každého roku Řídící výbor pro cukr o stávající průměrné ceně bílého cukru, resp. ceně za první pololetí probíhajícího hospodářského roku a za druhé pololetí předchozího hospodářského roku. První informace však přijde v červnu 2007 a týká se období od 1. července 2006 do 31. března 2007.

Cena se liší podle toho, zda se jedná o kvótový bílý cukr či bílý cukr nepodléhající kvótám.

Informace vychází z váženého průměru cen, které stanovily podniky podle čl. 13 odst. 1 písm. a) a sdělily podle článku 15.

Článek 15

Přechodná ustanovení pro poskytování údajů o ceně

Nejpozději dne 20. října 2006, dne 20. ledna 2007, dne 20. dubna 2007 a dne 20. července 2007, schválené podniky v souladu s články 7 a 8 tohoto nařízení, jakož i schválení zpracovatelé v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 318/2006, sdělí Komisi ceny stanovené podle čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení za předcházející tři měsíce.

Přijetí, zpracování a uchovávání údajů Komisí se zajistí tak, aby se zaručila důvěrnost těchto údajů.

Ostatní subjekty v odvětví cukru a zejména kupující mohou Komisi sdělit průměrnou kupní cenu cukru stanovenou postupy uvedenými v článku 13. Tyto subjekty uvedou své jméno, adresu a obchodní název.

Článek 16

Smlouva o dodání

1.   Pro účely čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 318/2006 se za smlouvu o dodání považuje smlouva uzavřená mezi výrobcem cukru a prodejcem cukrové řepy, který prodávanou řepu vypěstoval.

2.   V případě, že výrobce převádí část své výroby do následujícího hospodářského roku na základě článku 14 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006, považuje se kvóta tohoto výrobce na tento hospodářský rok za sníženou o převáděné množství pro účely použití čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení.

3.   Za smlouvy uzavřené před zasetím se považují pouze smlouvy uzavřené před ukončením veškerého zasetí a vždy:

před 1. dubnem v Itálii,

před 1. květnem v ostatních členských státech.

Článek 17

Cenové přirážky a srážky

1.   Pro účely cenových přirážek a srážek uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, minimální cena cukrové řepy podléhající kvótě uvedená v odstavci 1 uvedeného článku se za každé 0,1 % cukernatosti:

a)

zvýší nejméně o:

i)

0,9 % pro cukernatost vyšší než 16 %, avšak nejvýše 18 %;

ii)

0,7 % pro cukernatost vyšší než 18 %, avšak nejvýše 19 %;

iii)

0,5 % pro cukernatost vyšší než 19 %, avšak nejvýše 20 %;

b)

sníží nejvýše o:

i)

0,9 % pro cukernatost nižší než 16 %, avšak nejméně 15,5 %;

ii)

1 % pro cukernatost nižší než 15,5 %, avšak nejméně 14,5 %.

U cukrové řepy s cukernatostí vyšší než 20 % se použije aspoň minimální cena upravená podle písm. a) bodu iii).

2.   Smlouvy o dodání a mezioborové dohody uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 318/2006 mohou vedle cenových přirážek a srážek podle odstavce 1 tohoto článku stanovit:

a)

další přirážky pro cukernatost vyšší než 20 %,

b)

další srážky pro cukernatost nižší než 14,5 %.

Tyto smlouvy a dohody mohou v případě cukrové řepy s cukernatostí nižší než 14,5 % definovat cukrovou řepu vhodnou ke zpracování na cukr, pokud jsou další srážky pro cukernatost nižší než 14,5 %, avšak nejméně na úrovni minimální cukernatosti uvedené v dané definici stanoveny v těchto smlouvách či dohodách.

Pokud smlouvy a dohody neobsahují definici uvedenou ve druhém pododstavci, může dotyčný členský stát tuto definici stanovit. V takovém případě současně stanoví další srážky uvedené ve zmíněném pododstavci.

KAPITOLA V

KVÓTY

Článek 18

Dodatečné kvóty na cukr

1.   Dodatečné kvóty na cukr uvedené v článku nařízení (ES) č. 318/2006 lze přidělit pouze výrobcům cukru, kterým byla přidělena kvóta pro hospodářský rok 2005/06.

2.   Podnik ve své žádosti o dodatečné kvóty na cukr uvede, zda chce využívat dodatečnou kvótu pro hospodářský rok 2006/07 nebo 2007/08.

Pokud členský stát přidělí nějakému podniku dodatečnou kvótu, uvede, pro který hospodářský rok přidělení nabývá účinnosti. Přidělení kvót, k němuž dojde po 1. lednu 2007, však nabývá účinnosti pro hospodářský rok 2007/08.

Článek 19

Doplňková kvóta na isoglukosu

1.   Itálie, Litva a Švédsko přidělí doplňkové kvóty na isoglukosu podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 pro jeden nebo více ze čtyř hospodářských roků 2006/07 až 2009/10 tak, aby se zamezilo jakékoliv diskriminaci mezi příslušnými subjekty.

2.   Každý dotčený podnik jednorázovou částku uvedenou v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006 zaplatí ve lhůtě, kterou stanoví členský stát a která uplyne nejpozději 31. prosince hospodářského roku, pro který je dodatečná kvóta na isoglukosu přidělena.

Pokud není jednorázová částka zaplacena ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci, nepovažují se doplňkové kvóty na isoglukosu za přidělené dotyčnému podniku.

Článek 20

Přiřazení sklizní cukrové řepy

Cukr získaný z cukrové řepy zaseté během určitého hospodářského roku se přičítá k výrobě následujícího hospodářského roku.

Španělsko, Itálie a Portugalsko však mohou rozhodnout, s výhradou adekvátního kontrolního systému, že cukr získaný z cukrové řepy zaseté na podzim určitého hospodářského roku se přičítá k výrobě dotčeného hospodářského roku.

Španělsko, Itálie a Portugalsko informují Komisi o svých rozhodnutích podle tohoto článku nejpozději do 30. září 2006.

Článek 21

Sdělování týkající se výroby a zásob

1.   Každý výrobce cukru nebo schválená rafinerie sdělí do 20. dne každého měsíce příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uskutečnila výroba nebo rafinace, celková množství cukru a sirupu vyjádřená jako bílý cukr, která jsou uvedena v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d):

která vlastní nebo na která se vztahuje skladní list,

která má uskladněna na konci předcházejícího měsíce v režimu volného oběhu na území Společenství.

Každý členský stát uskladnění rozepíše v množství připadajícím na:

cukr vyrobený dotyčným podnikem s rozlišením množství podléhajícího kvótám a množství nepodléhajícího kvótám nebo převedená podle článku 14 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006,

jiné druhy cukru.

2.   Každý členský stát sdělí Komisi do konce druhého následujícího měsíce množství cukru uskladněného na konci každého měsíce podniky uvedenými v odstavci 1, rozepsané podle druhů cukru podle druhého pododstavce uvedeného odstavce.

V případě uskladnění v členských státech jiných než je ten, který Komisi odesílá sdělení, tento členský stát informuje dotyčné členské státy do konce následujícího měsíce o množstvích skladovaných na jejich území a příslušných místech uskladnění.

3.   Každý schválený výrobce isoglukosy nebo inulinového sirupu sdělí do 30. listopadu příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uskutečnila výroba, množství isoglukosy vyjádřená jako sušina nebo inulinového sirupu vyjádřená jako bílý cukr, která vlastní a která byla uskladněna na konci předcházejícího hospodářského roku ve volném oběhu na území Společenství, rozepsaná na:

a)

isoglukosu nebo inulinový sirup vyrobené tímto podnikem s rozlišením množství podléhajícího kvótám a množství nepodléhajícího kvótám nebo převedená podle článku 14 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006;

b)

ostatní.

Do 31. prosince sdělí každý členský stát Komisi množství isoglukosy a inulinového sirupu uskladněná na konci předcházejícího hospodářského roku rozepsaná způsobem stanoveným v prvním pododstavci.

4.   Do patnáctého dne každého měsíce sdělí každý podnik vyrábějící isoglukosu členskému státu, na jehož území se výroba uskutečnila, množství isoglukosy vyjádřená jako sušina, která byla skutečně vyrobena během předcházejícího měsíce.

Členské státy stanoví a sdělí Komisi za každý měsíc a do konce druhého následujícího měsíce, údaje o výrobě isoglukosy každého dotyčného podniku.

Množství vyrobená v režimu aktivního zušlechťovacího styku se sdělují samostatně.

Článek 22

Odhad zásobování

1.   Pro každý hospodářský rok se vypracují předběžné odhady Společenství týkající se zásobování cukrem, isoglukosou a inulinovým sirupem. Tyto odhady se konsolidují na konci následujícího hospodářského roku.

2.   Členské státy musí do 1. března stanovit a sdělit Komisi předběžné údaje o výrobě cukru a inulinového sirupu pro běžný hospodářský rok a pro každý podnik nacházející se na jejich území. Výroba cukru se rozepíše podle měsíců.

Pro francouzské departementy Guadeloupe a Martinique, jakož i pro Španělsko v případě třtinového cukru se předběžné údaje o výrobě stanovují a sdělují do 1. července.

3.   Do 1. června sdělí členské státy Komisi údaje o rozloze a produkci řepy určené k výrobě cukru, bioethanolu a jiných produktů na jedné straně, a o rozloze a produkci čekanky určené k výrobě inulinového sirupu na straně druhé, a to za běžný hospodářský rok a jejich předpokládanou výši v následujícím roce.

4.   Do 30. listopadu členské státy stanoví a sdělí Komisi konečnou výrobu cukru, isoglukosy a inulinového sirupu, které v předchozím roce dosáhl každý podnik nacházející se na jejich území. Celková výroba cukru se rozepíše podle měsíců.

5.   Pokud je nezbytné změnit konečnou výrobu cukru na základě informací sdělených podle odstavce 4, rozdíl vyplývající z této změny se vezme v úvahu při stanovení konečné výroby v hospodářském roce, během něhož byl tento rozdíl zjištěn.

KAPITOLA VI

VEŘEJNÁ INTERVENCE

ODDÍL 1

Nabídky k intervenci

Článek 23

Nabídka

1.   Nabídka k intervenci se podává písemně intervenční agentuře členského státu, na jehož území se nabízený cukr v době podání nabídky nachází.

2.   Nabídku k intervenci lze převzít pouze tehdy, pokud ji předkládá schválený výrobce podle článků 7 a 8 na cukr jím vyrobený v rámci kvóty v běžném hospodářském roce, skladovaný v době podání nabídky odděleně ve schváleném místu skladování podle článku 24.

3.   Pro každý hospodářský rok mohou členské státy přijmout k intervenci pouze maximální množství, uvedené pro každý z nich v příloze. V případě, že nabídky k intervenci přesáhnou maximální množství, použije příslušný orgán členského státu jednotný koeficient snížení tak, aby celkové přijaté množství bylo rovno množství dostupnému pro daný členský stát.

4.   Před začátkem každého hospodářského roku změní Komise na základě úprav uvedených v článku 10 nařízení (ES) č. 318/2006 množství stanovená v příloze tohoto nařízení a v rámci limitu celkového množství stanoveného v čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení.

Případně jsou změněna množství stanovená v příloze tohoto nařízení během posledního čtvrtletí každého hospodářského roku na základě nevyužitých množství podle postupu uvedeného v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 a v rámci limitu celkového množství stanoveného v čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 24

Schválení místa skladování

1.   Schválení se uděluje na žádost výrobce intervenční agentuře, každému místu skladování, které splňuje tyto podmínky:

a)

je upraveno pro uchovávání cukru;

b)

nachází se v místě, kde jsou k dispozici dopravní zařízení nezbytná pro vyskladnění cukru;

c)

umožňuje oddělené skladování množství nabídnutého k intervenci.

Intervenční agentury mohou vyžadovat další podmínky.

2.   Schválení místa skladování se uděluje buď pro skladování volně loženého cukru, nebo pro skladování v obalech. Stanovuje množstevní limit pro skladování odpovídající nejvýše padesátinásobku denní kapacity vyskladnění, které se žadatel zavazuje dát k dispozici intervenční agentuře. Ve schválení je uvedeno celkové množství, které se schvaluje a denní kapacita vyskladnění.

3.   Cukr musí být skladován způsobem umožňujícím identifikaci a dostupnost. Pokud je balený, musí být umístěn s výjimkou balení „big-bags“ na paletách.

4.   Schválení intervenční agentura odebere, pakliže se zjistí, že některá z podmínek uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 již není splněna. Schválení lze odebrat během hospodářského roku. Odebrání nemá retroaktivní účinek.

Článek 25

Minimální jakost cukru

1.   Cukr nabízený k intervenci musí splňovat tyto podmínky:

a)

musí být vyroben v rámci kvóty během hospodářského roku, v němž byla nabídka podána;

b)

musí být ve formě krystalů.

2.   Bílý cukr nabízený k intervenci musí být dobré, ryzí jakosti s vyhovujícími tržními parametry, sypký, o vlhkosti nejvýše 0,06 % .

3.   Surový cukr nabízený k intervenci musí být dobré, ryzí jakosti s vyhovujícími tržními parametry, s výtěžností vypočtenou podle přílohy I bodu III nařízení (ES) č. 318/2006 nejméně ve výši 89 %.

Jde-li o surový třtinový cukr, musí mít bezpečnostní faktor nejvýše 0,30.

Jde-li o surový řepný cukr, musí mít cukr:

pH hodnotu nejméně 7,9 v okamžiku přijetí nabídky,

obsah invertního cukru nejvýše 0,07 %,

teplotu, která nepředstavuje žádné riziko pro uchování jakosti,

bezpečnostní faktor nejvýše 0,45, je-li stupeň polarizace nejméně 97, nebo obsah vlhkosti nejvýše 1,4 %, je-li stupeň polarizace nižší než 97.

Bezpečnostní faktor se stanoví tak, že se vlhkost dotčeného cukru vydělí rozdílem mezi číslem 100 a stupněm polarizace tohoto cukru.

Článek 26

Šarže

Veškerý cukr nabízený k intervenci se dodává v šaržích.

Pro účely tohoto oddílu se „šarží“ rozumí množství alespoň 2 000 tun cukru stejné jakosti a ve stejném obalu, uskladněných na stejném místě skladování.

Článek 27

Obsah nabídky

1.   Nabídka podaná intervenční agentuře uvádí:

a)

jméno a adresu předkladatele nabídky;

b)

místo skladování, kde je cukr uskladněn v době podání nabídky;

c)

kapacitu pro vyskladnění zaručenou pro odběr nabízeného cukru;

d)

čisté množství nabízeného cukru;

e)

druh a jakost nabízeného cukru a hospodářský rok, v němž byl cukr vyroben;

f)

způsob obchodní úpravy cukru.

2.   Intervenční agentura může požadovat doplňující údaje.

3.   K nabídce se přiloží prohlášení předkladatele nabídky, ve kterém potvrdí, že dotčený cukr nebyl již dříve nakoupen v rámci určitého intervenčního opatření, že je vlastníkem cukru a že cukr splňuje podmínky stanovené v čl. 25 odst. 1 písm. a).

Článek 28

Posouzení nabídek

1.   Nabídka zůstává v platnosti po dobu tří týdnů ode dne podání. Během tohoto období je však možné ji se souhlasem intervenční agentury stáhnout.

2.   Intervenční agentura nabídku posoudí. Přijme ji nejpozději do konce období uvedeného v odstavci 1. Nabídku však zamítne, jestliže se při jejím posouzení ukáže, že nesplňuje některou ze stanovených podmínek.

ODDÍL 2

Skladování

Článek 29

Smlouva o skladování

1.   Smlouva o skladování, kterou před přijetím nabídky uzavírá předkladatel nabídky s intervenční agenturou, je smlouvou na dobu neurčitou.

Smlouva o skladování vstupuje v platnost pět týdnů po dni přijetí nabídky a končí na konci desetidenní lhůty, během níž je dokončen odběr dotčeného množství cukru.

„Desetidenní lhůtou“ se pro účely tohoto článku rozumí jedno z následujících období pro každý kalendářní měsíc: od prvního do desátého, od jedenáctého do dvacátého, od dvacátého prvního do konce měsíce.

2.   Smlouva o skladování zejména obsahuje:

a)

doložku, podle níž k ukončení smlouvy podle podmínek uvedených v tomto nařízení dochází po nejméně desetidenní výpovědní lhůtě;

b)

výši nákladů na skladování, které hradí intervenční agentura;

3.   Intervenční agentura hradí náklady na skladování od počátku desetidenní lhůty, během níž vstupuje v platnost podepsaná smlouva podle odstavce 2, do ukončení platnosti této smlouvy.

4.   Náklady na skladování nesmí být vyšší než 0,48 EUR na tunu v jedné desetidenní lhůtě.

5.   Smlouva o skladování končí po dokončení odběru uvedeného v článku 50.

Článek 30

Převod vlastnictví

1.   Převod vlastnictví cukru, na který se vztahuje smlouva o skladování, se uskuteční při zaplacení dotčeného cukru.

2.   Prodávající je až do odběru odpovědný za jakost cukru podle odstavce 1 a za obal, ve kterém byl cukr přijat k intervenci.

Článek 31

Uvedení jakosti nebo balení do souladu

1.   Prodávající neprodleně nahradí množství dotčeného cukru, u něhož se zjistilo, že neodpovídá požadavkům na jakost stanoveným v článku 25, stejným množstvím cukru odpovídajícím požadovaným podmínkám, který je skladován buď na stejném místě skladování, nebo na jiném místě schváleném podle článku 24.

2.   Pokud se cukr skladuje v obalu a zjistí se, že obal neodpovídá uvedeným specifikacím, požádá intervenční agentura prodávajícího, aby nahradil obaly požadovaného standardu.

ODDÍL 3

Podmínky nákupu k intervenci

Článek 32

Kupní cena a jakost bílého cukru

1.   Výkupní cena bílého cukru k intervenci je:

505,52 EUR za tunu pro hospodářský rok 2006/07,

433,20 EUR za tunu pro hospodářský rok 2007/08,

323,52 EUR za tunu pro hospodářský rok 2008/09 a 2009/10.

2.   Bílý cukr je zařazen do čtyř jakostních tříd takto:

a)

I. jakostní třída: cukr vyšší jakosti než standardní jakost;

b)

II. jakostní třída: cukr standardní jakosti definované v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006;

c)

III. a IV. jakostní třída: cukr horší jakosti než standardní jakost.

3.   Cukr I. jakostní třídy vykazuje tyto znaky:

a)

dobrá, ryzí jakost s vyhovujícími tržními parametry, suchý, ve formě krystalů stejnoměrného zrnění, sypký;

b)

maximální vlhkost: 0,06 %;

c)

maximální obsah invertního cukru: 0,04 %;

d)

celkový počet bodů nebyl vyšší než osm nebo:

šest u obsahu popela,

čtyři u barevného typu stanoveného podle metody Brunswického ústavu pro zemědělskou technologii a cukrovarnický průmysl (dále jen „metoda Brunswick“),

tři u barvy roztoku stanovené dle metody Icumsa.

Jeden bod odpovídá:

a)

0,0018 % obsahu popela určeného dle metody ICUMSA při 28° Brix;

b)

0,5 jednotek barevného typu dle metody Brunswick;

c)

7,5 jednotek barvy roztoku určené dle metody ICUMSA.

4.   Cukr III. jakostní třídy vykazuje tyto znaky:

a)

dobrá, ryzí jakost s vyhovujícími tržními parametry, suchý, ve formě krystalů stejnoměrného zrnění, sypký;

b)

minimální polarizace: 99,7° S;

c)

maximální vlhkost: 0,06 %:

d)

maximální obsah invertního cukru: 0,04 %;

e)

barevný typ: maximálně č. 6, dle metody Brunswick.

5.   Do IV. jakostní třídy patří cukr, který není zařazen do I., II. a III. jakostní třídy.

6.   Kupní cena stanovená v odstavci 1 se sníží o:

a)

7,30 EUR za tunu u cukru III. jakostní třídy;

b)

13,10 EUR za tunu u cukru IV. jakostní třídy.

Článek 33

Kupní cena surového cukru

1.   Výkupní cena surového cukru k intervenci je:

397,44 EUR za tunu pro hospodářský rok 2006/07,

359,04 EUR za tunu pro hospodářský rok 2007/08,

268,16 EUR za tunu pro hospodářský rok 2008/09 a 2009/10.

2.   Kupní cena stanovená v odstavci 1 se:

a)

zvýší při výtěžnosti dotčeného cukru vyšší než 92 %;

b)

sníží při výtěžnosti dotčeného cukru nižší než 92 %.

3.   Částka cenové přirážky nebo srážky vyjádřená v eurech na jednu tunu se rovná rozdílu mezi intervenční cenou surového cukru a stejnou cenou vynásobenou příslušným koeficientem. Koeficient se zjistí tak, že se výtěžnost dotčeného surového cukru vydělí 92 %.

4.   Výtěžnost surového cukru se vypočítá podle bodu III přílohy I nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 34

Platební lhůta

Intervenční agentura provede platbu nejdříve stodvacátý den ode dne přijetí nabídky, pokud byly podle oddílu 4 ukončeny kontroly týkající se ověřování hmotnosti a jakosti nabízených šarží.

ODDÍL 4

Kontroly

Článek 35

Vzorky pro účely kontroly jakosti

Ve lhůtě podle článku 34 odeberou buď odborníci schválení příslušnými orgány dotčeného členského státu nebo odborníci určení společně intervenční agenturou a prodávajícím čtyři reprezentativní vzorky za účelem provedení rozborů. Pro každou smluvní stranu je určen jeden vzorek. Zbylé dva vzorky si ponechá buď odborník, nebo laboratoř schválená příslušnými orgány.

Každý vzorek se analyzuje dvakrát a za výsledek rozboru dotyčného vzorku se považuje průměrná hodnota obou vzorků.

Článek 36

Spory týkající se jakosti

1.   V případě zjištěné odchylky mezi výsledky rozborů provedených kupujícím a prodávajícím podle článku 35, je pro určení jakostní třídy dotčeného cukru rozhodující aritmetický průměr obou získaných výsledků, pokud je odchylka:

u cukru I. jakostní třídy nejvýše 1 bod u každého ze znaků uvedených v čl. 32 odst. 3 písm. d),

u cukru II. jakostní třídy nejvýše 2 body u každého ze znaků, které danou třídu určují a které jsou stanoveny pomocí bodů.

Na žádost jedné ze smluvních stran však může laboratoř uvedená v čl. 35 prvním pododstavci provést rozhodčí analýzu. V takovém případě se aritmetický průměr stanoví na základě výsledku rozhodčí analýzy a výsledku rozboru prodávajícího a rozboru kupujícího, podle toho, který výsledek je bližší výsledku rozhodčí analýzy.

Tato průměrná hodnota je rozhodující pro stanovení jakostní třídy dotčeného cukru. Pokud se výsledek rozhodčí analýzy nachází uprostřed mezi výsledky rozborů provedených prodávajícím a kupujícím, je pro stanovení jakostní třídy dotčeného cukru rozhodující pouze rozhodčí analýza.

2.   Je-li zjištěna odchylka mezi výsledky rozborů prodávajícího a kupujícího podle článku 35 větší než odchylka uvedená v odst. 1 prvním pododstavci v první, nebo případně druhé odrážce tohoto článku, provede případně rozhodčí analýzu laboratoř schválená příslušnými orgány. V takovém případě se postupuje podle odst. 1 druhého pododstavce tohoto článku;

3.   U sporů týkajících se maximální hodnoty barevného cukru III. jakostní třídy, polarizace, vlhkosti nebo obsahu invertního cukru, se postupuje podle odstavců 1 a 2.

Odchylky uvedené v odstavci 1 se však nahradí tímto:

1,0 jednotek barevného typu pro cukr III. jakostní třídy,

0,2° S pro polarizaci,

0,02 % pro vlhkost,

0,01 % pro obsah invertního cukru.

4.   Vznikne-li po použití článku 35 spor mezi smluvními stranami ohledně výtěžnosti nakoupeného surového cukru, provede rozhodčí analýzu laboratoř uvedená v prvním pododstavci uvedeného článku. V takovém případě se aritmetický průměr stanoví na základě výsledku rozhodčí analýzy a výsledků rozboru prodávajícího a rozboru kupujícího, podle toho, který výsledek je bližší výsledku rozhodčí analýzy.

Tato průměrná hodnota je pro stanovení výtěžnosti dotčeného surového cukru rozhodující. Pokud se výsledek rozhodčí analýzy nachází uprostřed mezi výsledky rozborů provedených prodávajícím a kupujícím, je pro stanovení výtěžnosti dotčeného surového cukru rozhodující pouze rozhodčí analýza.

5.   Náklady na provedení rozhodčí analýzy uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nese smluvní strana požadující analýzu.

Náklady na provedení rozhodčí analýzy uvedené v odstavci 2 nesou rovným dílem intervenční agentura a kupující.

Náklady na provedení rozhodčí analýzy uvedené v odstavci 3 nese smluvní strana, která vznesla námitky proti výsledku analýzy provedené podle článku 35.

Článek 37

Kontrola míst skladování

Příslušný subjekt pověřený kontrolou provádí kontrolu míst skladování bez ohlášení, jak stanoví článek 4 nařízení Komise (ES) č. 2148/96 (6).

Článek 38

Kontrola hmotnosti a náklady na kontrolu

1.   Odborníci uvedení v článku 35 zkontrolují hmotnost prodaného cukru.

Prodávající učiní všechna nezbytná opatření, aby odborníkům umožnil zkontrolovat hmotnost a odebrat vzorky.

2.   Náklady na kontrolu hmotnosti nese prodávající.

3.   Náklady na činnost odborníků, kteří provádějí kontrolu hmotnosti a odběr vzorků, nese intervenční agentura.

4.   Množství může být stanovováno na základě skladové evidence, které musí odpovídat odborným požadavkům jakož i požadavkům intervenční agentury, pokud:

a)

skladové účetnictví eviduje hmotnost zjištěnou vážením a jakostní fyzické znaky v okamžiku vážení, přičemž doba uplynulá od vážení nesmí přesáhnout deset měsíců;

b)

skladovatel prohlásí, že nabízená šarže odpovídá ve všech ohledech údajům vedeným ve skladovém účetnictví;

c)

se jakostní znaky zjištěné v okamžiku vážení shodují se znaky odebraných vzorků.

ODDÍL 5

Prodej k intervenci

Článek 39

Prodej

1.   Intervenční agentury mohou prodávat cukr až poté, co o prodeji bylo rozhodnuto postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

2.   Prodej cukru podle podmínek uvedených v čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006 se uskuteční prostřednictvím nabídkového řízení nebo jiným způsobem prodeje.

3.   Současně s rozhodnutím o vyhlášení nabídkového řízení se stanoví podmínky nabídkového řízení, a zejména zamýšlené použití cukru určeného k prodeji.

Pro účely tohoto oddílu se „zamýšleným použitím“ rozumí:

a)

krmivo pro zvířata;

b)

vývoz;

c)

popřípadě jiné účely, které budou stanoveny.

Účelem nabídkového řízení je stanovit prodejní cenu, částku prémie za denaturaci, popřípadě částku vývozní náhrady.

4.   Podmínky nabídkového řízení musí zaručit rovný přístup a rovné zacházení všem zúčastěným stranám nehledě na místo jejich usazení ve Společenství.

Článek 40

Oznámení o nabídkovém řízení

1.   Nabídkové řízení vyhlašuje příslušná intervenční agentura na dotčené množství cukru, které má v držení.

2.   Každá příslušná intervenční agentura připraví oznámení o nabídkovém řízení, které vyhlásí alespoň osm dnů před zahájením lhůty stanovené pro podání nabídek.

Oznámení o nabídkovém řízení jakož i veškeré jeho změny odesílá intervenční agentura Komisi ještě před vyhlášením.

3.   Oznámení o nabídkovém řízení zejména obsahuje:

a)

název a adresu intervenční agentury vyhlašující nabídkové řízení;

b)

podmínky nabídkového řízení;

c)

lhůtu pro podání nabídek;

d)

šarže cukru, kterých se nabídkové řízení týká, a pro každou šarži:

referenční číslo,

množství,

jakost dotčeného cukru,

druh obalu,

umístění místa, v němž je dotčený cukr uskladněn,

stadium dodání,

popřípadě, existující možnosti nakládky na dopravní prostředky určené k přepravě říční, námořní nebo železniční dopravou.

Pro účely tohoto oddílu se „šarží“ rozumí množství cukru stejného jakostního zařazení, zabaleného ve stejném obalu a uskladněného na stejném místě skladování. Minimální výše nabídky pro každé dílčí nabídkové řízení činí 250 tun.

4.   Intervenční agentura přijme opatření, která považuje za nezbytná, aby umožnila zúčastněným stranám prohlédnout si cukr nabízený k prodeji, pokud ji o to požádají.

Článek 41

Nabídkové řízení

1.   Výběr nabídky v nabídkovém řízení má stejnou platnost jako uzavření prodejní smlouvy na množství cukru ve vybrané nabídce. Výběr nabídky se podle daných okolností uskuteční na základě těchto faktorů uvedených v nabídce:

a)

cena, kterou uhradí účastník nabídkového řízení, jehož nabídka byla vybrána;

b)

částka prémie za denaturaci;

c)

částka vývozní náhrady.

2.   Cena, kterou uhradí účastník nabídkového řízení, jehož nabídka byla vybrána, je:

a)

v případě odst. 1 písm. a) cena uvedená v nabídce;

b)

v případě odst. 1 písm. b) a c) cena uvedená v podmínkách nabídkového řízení.

Článek 42

Podmínky nabídkového řízení

1.   Pro účely nabídkového řízení v odvětví cukru se v rozhodnutí o zahájení nabídkového řízení stanoví tyto podmínky nabídkového řízení:

a)

celkové množství nebo celková množství, na něž se nabídkové řízení vztahuje;

b)

zamýšlený účel;

c)

lhůta pro podání nabídek;

d)

cena, kterou uhradí účastník nabídkového řízení, jehož nabídka byla vybrána, pokud je cukr určen k použití jako krmivo pro zvířata nebo na vývoz.

2.   V rozhodnutí o zahájení nabídkového řízení mohou být stanoveny dodatečné podmínky, zejména:

a)

výše minimální ceny cukru prodávaného za jiným účelem než k použití jako krmivo pro zvířata nebo na vývoz;

b)

maximální částka prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady;

c)

minimální množství na jednoho účastníka nabídkového řízení nebo na šarži;

d)

maximální množství na jednoho účastníka nabídkového řízení nebo na šarži;

e)

přesně stanovená doba platnosti osvědčení o prémii za denaturaci nebo vývozní licence.

Článek 43

Stálé nabídkové řízení

1.   Pokud to situace na trhu s cukrem ve Společenství vyžaduje, lze na prodej vyhlásit stálé nabídkové řízení.

Během doby trvání stálého nabídkového řízení se vyhlašují dílčí nabídková řízení.

2.   Oznámení o stálém nabídkovém řízení se zveřejní pouze pro účely jeho vyhlášení. Oznámení může být během doby trvání stálého nabídkového řízení změněno nebo nahrazeno. Ke změně nebo náhradě dojde tehdy, změní-li se během uvedené doby podmínky nabídkového řízení.

Článek 44

Předložení nabídky

1.   Předložené nabídky jsou předány intervenční agentuře v elektronické podobě.

2.   V nabídce se uvede:

a)

referenční číslo nabídkového řízení;

b)

jméno a adresa účastníka nabídkového řízení;

c)

referenční číslo šarže;

d)

množství, na které se nabídka vztahuje;

e)

na každou tunu, vyjádřeno v eurech na dvě desetinná místa, popřípadě:

navrhovaná cena bez vnitrostátních poplatků,

navrhovaná částka prémie za denaturaci,

navrhovaná částka vývozní náhrady.

Intervenční agentura může požadovat dodatečné údaje.

3.   Nabídka, která se týká několika šarží, je považována za nabídku obsahující tolik nabídek, kolika šarží se týká.

4.   Nabídka je platná pouze tehdy, pokud:

a)

je před uplynutím lhůty pro podání nabídek doloženo, že v rámci daného nabídkového řízení byla složena nabídková jistota 200 EUR na jednu tunu cukru;

b)

obsahuje prohlášení účastníka nabídkového řízení, v němž se zavazuje, že pro množství cukru, na které případně získá prémii za denaturaci nebo vývozní náhradu:

požádá o osvědčení o prémii za denaturaci a složí jistotu v této souvislosti požadovanou, jestliže se nabídkové řízení týká cukru určeného jako krmivo pro zvířata,

požádá o vývozní licenci a složí jistotu v této souvislosti požadovanou, jestliže se nabídkové řízení týká cukru určeného na vývoz.

5.   V nabídce může být uvedeno, že ji lze považovat za podanou pouze tehdy, pokud se výběr nabídky:

a)

týká celkového množství uvedeného v nabídce nebo určité jeho části;

b)

uskutečnil nejpozději do stanoveného dne a hodiny.

6.   Nabídka, která nebyla podána podle odstavců 1 až 5 nebo která obsahuje podmínky odlišné od podmínek uvedených v oznámení o nabídkovém řízení, se nevezme v úvahu.

7.   Podanou nabídku nelze stáhnout.

Článek 45

Posouzení nabídek

1.   Nabídky posoudí intervenční agentura na neveřejném zasedání. Osoby, které se posouzení nabídek účastní, jsou vázány mlčenlivostí.

2.   Nabídky jsou neprodleně sděleny Komisi.

Článek 46

Stanovení částek

Jestliže podmínky nabídkového řízení nestanoví minimální cenu nebo maximální částku prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady, stanoví se tyto částky postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení č. 318/2006 po posouzení nabídek a zejména s přihlédnutím k podmínkám na trhu a odbytovým možnostem. Může však být rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka.

Článek 47

Výběr nabídky v nabídkovém řízení

1.   S výjimkou případů, kdy se rozhodne, že se v nabídkovém řízení nebo dílčím nabídkovém řízení nevybere žádná nabídka, a aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 2 a 3, vybere se nabídka každého účastníka nabídkového řízení, která není nižší než minimální cena nebo vyšší než maximální částka prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady.

2.   Pro stejnou šarži se vybere nabídka účastníka nabídkového řízení, která obsahuje nejvyšší cenu, nebo popřípadě nejnižší částku prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady.

Pokud šarže není danou nabídkou zcela vyčerpána, zbývající množství je přiděleno dalším účastníkům nabídkového řízení na základě cen obsažených v jejich nabídce, a to počínaje nabídkou s nejvyšší cenou nebo druhou nejnižší prémií za denaturaci nebo vývozní náhradou.

3.   Jestliže na jednu šarži nebo část šarže nabízí několik účastníků nabídkového řízení stejnou cenu nebo stejnou částku prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady, intervenční agentura dotčené množství přidělí jedním z těchto způsobů:

a)

přidělí úměrně k množstvím uvedeným v dotčených nabídkách;

b)

rozdělí mezi jednotlivé účastníky nabídkového řízení po vzájemné dohodě s nimi;

c)

rozdělí losováním.

Článek 48

Práva a povinnosti vyplývající z výběru nabídky

1.   Jestliže je cukr určen k použití jako krmivo pro zvířata, výběr nabídky zakládá:

a)

právo obdržet pro množství, na které se poskytuje prémie na denaturaci, příslušné osvědčení o prémii na denaturaci, v němž je zejména uvedena prémie za denaturaci stanovená v nabídce;

b)

povinnost požádat intervenční agenturu, jíž byla nabídka adresována, aby toto osvědčení pro dané množství vydala.

2.   Je-li cukr určen na vývoz, výběr nabídky zakládá:

a)

právo obdržet pro množství, na které se poskytuje vývozní náhrada, příslušné osvědčení o vývozní náhradě, v němž je uvedena zejména vývozní náhrada stanovená v nabídce, jakož i v případě bílého cukru jakostní třídu uvedenou v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

povinnost požádat intervenční agenturu, jíž byla nabídka adresována, aby vydala osvědčení pro dané množství a v případě bílého cukru pro danou jakostní třídu.

3.   Uvedené právo se uplatní a uvedená povinnost se splní během 18 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

4.   Práva a povinnosti vyplývající z výběru nabídky jsou nepřenosné.

Článek 49

Oznámení o výběru nabídky

1.   Intervenční agentura neprodleně zašle vybraným účastníkům nabídkového řízení oznámení o výběru jejich nabídky a informuje všechny účastníky o výsledku jejich účasti v nabídkovém řízení.

2.   V oznámení o výběru nabídky se přinejmenším uvede:

a)

referenční číslo nabídkového řízení;

b)

referenční číslo šarže a udělené množství;

c)

popřípadě cena, částka prémie za denaturaci nebo částka vývozní náhrady, které byly přijaty pro udělené množství.

Článek 50

Odběr nakoupeného cukru

1.   S výjimkou případu vyšší moci musí k odběru nakoupeného cukru dojít nejpozději do čtyř týdnů ode dne obdržení oznámení o výběru nabídky uvedeného v článku 49. Vybraný účastník nabídkového řízení a intervenční agentura se mohou dohodnout, že místo odběru cukru ze skladu uzavře účastník v uvedené lhůtě smlouvu o skladování s provozovatelem skladu, kde je dotčený cukr uskladněn.

Intervenční agentura však může v případě potřeby stanovit delší lhůtu pro odběr některých šarží, pokud se při vyskladnění vyskytnou technické potíže.

2.   V případě vyšší moci stanoví intervenční agentura opatření, která považuje za nezbytná s ohledem na okolnosti uváděné vybraným účastníkem nabídkového řízení.

Článek 51

Povolení k odběru

1.   Vybraný účastník nabídkového řízení nesmí odebrat koupený cukr ze skladu nebo uzavřít smlouvu o skladování podle čl. 50 odst. 1, dokud není vydáno povolení k odběru přiděleného množství.

Povolení k odběru se však mohou vydávat na části uvedeného množství.

Povolení k odběru vydává intervenční agentura na žádost zúčastněné strany.

2.   Intervenční agentura nevydá povolení k odběru, dokud není doloženo, že vybraný účastník nabídkového řízení složil jistotu, že cena za přidělený cukr bude uhrazena ve stanovené lhůtě, nebo předložil obchodovatelný cenný papír.

Jistota i obchodovatelný cenný papír musí odpovídat ceně, kterou má uhradit vybraný účastník nabídkového řízení za množství cukru, pro které požádal o povolení k odběru.

Článek 52

Úhrada ceny

1.   Cena za přidělený cukr musí být uhrazena na účet intervenční agentury nejpozději do třicátého dne následujícího po vydání povolení k odběru.

2.   S výjimkou případu vyšší moci se jistota uvedená v čl. 51 odst. 2 uvolní pouze pro množství, za které vybraný účastník nabídkového řízení uhradil ve lhůtě stanovené v odstavci 1 tohoto článku kupní cenu na účet intervenční agentury. Jistota se uvolní okamžitě.

3.   V případě vyšší moci stanoví intervenční agentura opatření, která považuje za nezbytná s ohledem na okolnosti uváděné vybraným účastníkem nabídkového řízení.

Článek 53

Převod vlastnictví

1.   K převodu vlastnictví cukru, který byl přidělen v rámci nabídkového řízení, dochází v okamžiku odběru cukru.

2.   Intervenční agentura a vybraný účastník nabídkového řízení se však mohou dohodnout, že k převodu vlastnictví dojde v jiném okamžiku. Jestliže intervenční agentura a vybraný účastník nabídkového řízení uzavřou dohodu podle čl. 50 odst. 1 mohou společně stanovit, ve kterém okamžiku dojde k převodu vlastnictví.

3.   Dohoda o okamžiku převodu vlastnictví je platná pouze tehdy, je-li uzavřena písemně.

Článek 54

Stanovení jakostní třídy nebo výtěžnosti

Ke stanovení jakostní třídy nebo výtěžnosti dotčeného cukru při odběru se použijí články 35 a 36.

Smluvní strany se však mohou po výběru nabídky dohodnout, že výsledky stanovení jakostní třídy nebo výtěžnosti platné pro cukr nakupovaný intervenční agenturou platí rovněž pro cukr prodaný prostřednictvím nabídkového řízení.

Článek 55

Úprava ceny cukru

1.   Pokud se v důsledku použití článků 35 a 36 zjistí, že jakostní třída bílého cukru je nižší než jakostní třída uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, upraví se podle čl. 32 odst. 6 cena tohoto cukru určeného k použití uvedenému v čl. 39 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) a c).

2.   Pokud se zjistí, že bílý cukr určený na vývoz je jiné jakostní třídy, než je jakostní třída uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, pak se opraví jakostní třída uvedená ve vývozní licenci.

3.   Pokud se v důsledku použití článků 35 a 36 zjistí, že výtěžnost surového cukru se liší od výtěžnosti uvedené v oznámení o nabídkovém řízení:

a)

upraví se cena tohoto cukru podle článku 33;

b)

částka prémie za denaturaci nebo vývozní náhrady se upraví vynásobením koeficientem, který se rovná zjištěné výtěžnosti vydělené výtěžností uvedenou v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 56

Uvolnění jistoty

1.   S výjimkou případu vyšší moci se nabídková jistota uvolní pouze pro množství, u kterého:

a)

buď vybraný účastník nabídkového řízení:

požádal po splnění stanovených podmínek o osvědčení o prémii za denaturaci nebo o vývozní licenci,

složil jistotu podle čl. 51 odst. 2 nebo předložil obchodovatelný cenný papír podle čl. 51 odst. 2,

odebral cukr ve stanovené lhůtě;

b)

nebo nebyla vybrána žádná nabídka.

2.   Jistota se uvolní okamžitě.

3.   V případě vyšší moci stanoví intervenční agentura opatření, která považuje za nezbytná s ohledem na okolnosti uváděné vybraným účastníkem nabídkového řízení.

Článek 57

Sdělování množství

Členské státy neprodleně sdělí Komisi množství bílého cukru a surového cukru:

nabízené ale dosud nepřijaté intervenční agenturou,

přijaté intervenční agenturou,

prodané intervenční agenturou.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 58

Sdělení

Sdělení Komisi uvedená v článcích 12, 21, 22 a 57 tohoto nařízení se činí v elektronické podobě podle formulářů, které Komise dala členským státům k dispozici.

Článek 59

Zrušení

Zrušují se nařízení (ES) č. 1261/2001, (ES) č. 1262/2001 a (ES) č. 314/2002.

Nařízení (ES) č. 1261/2001 a (ES) č. 314/2002 se však nadále použijí pro výrobu hospodářského roku 2005/06 a nařízení (ES) č. 1262/2001 se nadále použije pro cukr přijatý k intervenci do 10. února 2006.

Článek 60

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Články 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 se použijí do 30. září 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 46.

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 218/2006 (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 19).

(4)  Úř. věst. L 50, 21.1.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 493/2006 (Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 288, 9.11.1996, s. 6.


PŘÍLOHA

MNOŽSTVÍ PRO KAŽDÝ ČLENSKÝ STÁT UVEDENÁ V ČL. 23 ODST. 3

Členský stát

množství

(tuny)

Belgie

28 204

Česká republika

15 648

Dánsko

14 475

Německo

117 550

Řecko

10 923

Španělsko

34 298

Francie (metropol. území)

113 141

Francie (zámoř. dep.)

16 522

Irsko

6 855

Itálie

53 580

Lotyšsko

2 288

Litva

3 544

Maďarsko

13 819

Nizozemsko

29 743

Rakousko

13 325

Polsko

57 519

Portugalsko (pevn. část)

2 398

Portugalsko (Azory)

342

Slovinsko

1 822

Slovensko

7 136

Finsko

5 026

Švédsko

12 669

Spojené království

39 172