ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 174

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
28. června 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 948/2006 ze dne 27. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 949/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

3

 

*

Směrnice Rady 2006/58/ES ze dne 27. června 2006, kterou se mění směrnice 2002/38/ES, pokud jde o dobu použití úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby

5

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/148/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (oznámeno pod číslem K(2006) 2875)

7

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2006/439/SZBP ze dne 27. června 2006 o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii

9

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 948/2006

ze dne 27. června 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

70,3

096

65,4

204

33,1

999

56,3

0707 00 05

052

124,8

096

30,2

999

77,5

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

388

53,1

528

40,5

999

46,8

0808 10 80

388

88,4

400

107,8

404

105,7

508

92,7

512

81,0

524

47,0

528

76,6

720

107,5

800

180,6

804

105,4

999

99,3

0809 10 00

052

220,6

999

220,6

0809 20 95

052

324,1

068

111,4

999

217,8

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


28.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 949/2006

ze dne 27. června 2006,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 535/94 ze dne 9. března 1994, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), byla ke kapitole 2 kombinované nomenklatury vložena doplňková poznámka 8 za účelem objasnění zařazení soleného masa a jedlých drobů kódu KN 0210 („maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů“). V roce 1995 byla tato doplňková poznámka přečíslována a označena jako doplňková poznámka 7.

(2)

Doplňková poznámka 7 byla změněna nařízením Komise (ES) č. 1871/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3), s cílem objasnit na základě judikatury Evropského soudního dvora, že nasolení ve smyslu kódu KN 0210 má zajistit dlouhodobou konzervaci.

(3)

V roce 2002 Komise přijala nařízení (ES) č. 1223/2002 ze dne 8. července 2002 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (4), podle něhož je vykostěné dělené kuřecí maso, zmrazené a napuštěné solí ve všech částech, s obsahem soli 1,2 % až 1,9 % hmotnostních, zařazeno do kódu KN 0207 14 10.

(4)

Ohledně námitky, kterou vznesly některé vývozní země ve WTO k nařízení (ES) č. 1223/2002, odborná komise a odvolací orgán WTO dospěly k závěru, že zmrazené vykostěné dělené kuřecí maso s obsahem soli od 1,2 % až 3 % je zahrnuto tarifním ustanovením do čísla 0210 seznamu EK.

(5)

Evropské společenství předložilo obecný problém výkladu čísla 0210 a zařazení tohoto zboží příslušným orgánům Světové celní organizace.

(6)

V zájmu sladění právních předpisů Společenství s jeho mezinárodními závazky v jejich současné podobě tak, jak je vykládají kompetentní orgány WTO, je třeba změnit doplňkovou poznámku 7 ke kapitole 2 s ohledem na maso a poživatelné droby spadající do položky 0210 99. Tím nejsou dotčeny případné výsledky jakéhokoli rozhodnutí přijatého v tomto ohledu odpovídajícími orgány Světové celní organizace.

(7)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Rozhodnutí (ES) č. 1223/2002, kterým se vykostěné dělené kuřecí maso, zmrazené a napuštěné solí ve všech částech s obsahem soli 1,2 % až 1,9 % hmotnostních zařazuje do kódu KN 0207 14 10, by mělo pozbýt platnosti ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, a mělo by proto být zrušeno.

(9)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 27. června 2006 na konci přiměřeného časového období, které WTO poskytla Společenství na dosažení souladu. Odvolání na ujednání o řešení sporů (DSU) časovému omezení nepodléhá. Doporučení ve zprávách přijatých orgánem pro řešení sporů (DSB) mají pouze následnou platnost. Toto nařízení proto nemůže mít zpětnou platnost ani se zpětnou platností nemůže poskytnout pomocný výklad. Protože ho nelze použít jako výklad ani návod pro zařazení zboží uvolněného do volného oběhu před datem 27. června 2006, nemůže sloužit jako základ pro náhradu cla zaplaceného před tímto datem.

(10)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňková poznámka 7 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury uvedená v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje tímto:

„Ve smyslu položek KN 0210 11 až 0210 93 se výrazem ‚maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu‘ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky KN 0210 99 se výrazem ‚maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu‘ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních“.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1223/2002 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. června 2006. Toto nařízení nemá zpětnou platnost ani se zpětnou platností nemůže poskytnout výklad nebo návod.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2006 (Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 68, 11.3.1994, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 8.


28.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/5


SMĚRNICE RADY 2006/58/ES

ze dne 27. června 2006,

kterou se mění směrnice 2002/38/ES, pokud jde o dobu použití úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/38/ES ze dne 7. května 2002, kterou se mění a dočasně upravuje směrnice 77/388/EHS, pokud jde úpravu daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Byl proveden přezkum stanovený v článku 5 směrnice 2002/38/ES.

(2)

Z přezkumu je zřejmé, že článek 1 směrnice 2002/38/ES účinkoval uspokojivě a splnil svůj účel.

(3)

Dne 29. prosince 2003 Komise předložila návrh směrnice o místu dodání zboží a poskytnutí služeb mezi osobami povinnými k dani, který byl pozměněn návrhem Komise ze dne 22. července 2005 za účelem zahrnutí dodávání zboží a poskytování služeb osobami povinnými k dani zákazníkům nepovinným k dani. Podle pozměněného návrhu mají být všechny služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zdaňovány v místě spotřeby.

(4)

Dne 4. listopadu 2004 Komise předložila návrh směrnice o zjednodušení povinností k placení DPH, která má zavést obecnější elektronický mechanismus, než jaký byl stanoven ve směrnici 2002/38/ES, v zájmu usnadnění plnění daňových povinností, pokud jde o přeshraniční služby.

(5)

Ačkoli bylo dosaženo podstatného pokroku v zájmu toho, aby na základě uvedených legislativních návrhů byla přijata nutná širší opatření, která nahradí opatření obsažená v článku 1 směrnice 2002/38/ES, není možné tato opatření přijmout před skončením použitelnosti uvedené směrnice dne 30. června 2006.

(6)

S ohledem na přijetí takových rozšířených opatření v krátkodobém nebo střednědobém výhledu a s ohledem na závěry výše uvedeného přezkumu je vhodné, aby se v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a v zájmu zajištění průběžného odstraňování narušení trhu dále uplatňovala ustanovení pro služby rozhlasového a televizního vysílání a určité elektronicky poskytované služby, jak jsou uvedena v článku 1 směrnice 2002/38/ES, až do 31. prosince 2006.

(7)

Článek 5 směrnice 2002/38/ES stanoví, že o takovém prodloužení doby použitelnosti z praktických důvodů rozhoduje Rada na návrh Komise jednomyslně.

(8)

Směrnice 2002/38/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Vzhledem k naléhavosti situace, a aby bylo možné předejít nedostatku právní úpravy, je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 4 směrnice 2002/38/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Článek 1 se použije do 31. prosince 2006.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. červenci 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 27. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 41.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

28.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/148/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii

(oznámeno pod číslem K(2006) 2875)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2006/438/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (1), a zejména na čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2006/148/ES ze dne 24. února 2006 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (2) schválila Komise plán preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1, který Komisi dne 21. února 2006 předložila Francie (dále jen „plán preventivního očkování“), a stanovila některá opatření, která má Francie při provádění preventivního očkování používat.

(2)

Francie v souladu s plánem preventivního očkování provedla očkování kachen a hus proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1, které se považuje za pilotní projekt, neboť u těchto druhů jsou s preventivním očkováním jen omezené zkušenosti.

(3)

Podle plánu preventivního očkování tak, jak byl schválen rozhodnutím 2006/148/ES, mělo být očkování dokončeno do 1. dubna 2006.

(4)

Dne 20. dubna 2006 předložila Francie první souhrnnou zprávu o očkování. Francie dále požádala o prodloužení preventivního očkování za stejných podmínek do 30. června 2006, aby se získalo více zkušeností a epizootologických znalostí, a v souvislosti s tím předložila změnu plánu preventivního očkování.

(5)

Na základě informací obsažených ve zprávě předložené Francií zastává Komise názor, že je zapotřebí získat další zkušenosti z praxe s ohledem na využití očkování v boji proti šíření vysoce patogenní influenzy ptáků H5N1 u kachen a hus. Proto je vhodné prodloužení preventivního očkování do 30. června 2006, které Francie předložila, schválit.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 2 odst. 1 prvního pododstavce rozhodnutí 2006/148/ES se nahrazuje tímto:

„1.   Plán preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1, který stanoví očkování do 30. června 2006, předložený Francií Komisi dne 21. února 2006 a jeho změna ze dne 20. dubna 2006 se schvalují (dále jen ‚plán preventivního očkování‘).“

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 27. června 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 51.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

28.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/9


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2006/439/SZBP

ze dne 27. června 2006

o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. července 2005 přijala Rada společnou akci 2005/561/SZBP (1) o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii, jejíž použitelnost končí dnem 30. června 2006.

(2)

Příspěvek EU podle této společné akce k vyslání mise OBSE do Gruzie umožnil účinně zajistit fungování stálých sekretariátů pro gruzínskou a jihoosetinskou stranu pod záštitou OBSE a usnadňovat jednání v rámci Společné kontrolní komise (SKK), která je hlavním fórem procesu urovnávání konfliktu.

(3)

OBSE a spolupředsedové SKK požádali o následnou pomoc EU a EU schválila poskytnutí další finanční pomoci pro proces urovnávání konfliktu.

(4)

EU soudí, že její pomoc posílila účinnost její úlohy a úlohy OBSE v řešení tohoto konfliktu a že by měla být i nadále poskytována.

(5)

EU připomíná podporu, kterou poskytuje iniciativám zaměřeným na mírové urovnání konfliktu, a očekává, že SKK v tomto ohledu sehraje pozitivní úlohu.

(6)

EU bere na vědomí, že SKK přispívá k činnostem spojeným se studií pro posouzení potřeb, kterou provádí OBSE v pásmu gruzínsko-jihoosetinského konfliktu a přilehlých oblastech.

(7)

Je potřeba zajistit náležitou viditelnost příspěvku EU pro projekt.

(8)

Dne 20. února 2006 přijala Rada společnou akci 2006/121/SZBP (2) o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz. V souladu s uvedenou společnou akcí by měl mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz obsahovat mimo jiné úkoly přispívat k předcházení konfliktů, být nápomocen při řešení konfliktů a zintenzívnit dialog Evropské unie s hlavními zúčastněnými činiteli v tomto regionu,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   Evropská unie přispívá k posílení procesu urovnávání konfliktu v Jižní Osetii.

2.   Evropská unie za tímto účelem poskytuje OBSE příspěvek na financování jednání SKK a ostatních mechanismů v rámci SKK, na pořádání konferencí pod záštitou SKK a na úhradu některých nákladů na provoz obou sekretariátů po dobu jednoho roku.

Článek 2

Za provádění této společné akce v zájmu splnění jejích cílů uvedených v článku 1 odpovídá předsednictví, kterému je nápomocen generální tajemník Rady, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Článek 3

1.   Vyplacení finanční pomoci poskytované na základě této společné akce je podmíněno konáním pravidelných schůzí SKK a ostatními mechanismy v rámci SKK během dvanácti měsíců od vstupu v platnost finanční dohody, která má být uzavřena mezi Komisí a misí OBSE v Gruzii. Gruzínská i jihoosetinská strana by měly vyvinout prokazatelné úsilí o dosažení skutečného politického pokroku směrem k trvalému a mírovému urovnání svých sporů.

2.   Komise se pověřuje úkolem kontrolovat a hodnotit využití finančního příspěvku EU, zejména s ohledem na podmínky stanovené v odstavci 1. K tomuto účelu uzavře Komise s misí OBSE v Gruzii finanční dohodu o využití příspěvku EU, který bude mít formu grantu. Komise rovněž zajišťuje správné využití grantu pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2.

3.   Mise OBSE v Gruzii odpovídá za náhradu výdajů na misi, za organizování konferencí pod záštitou SKK a za řádný nákup a předání zařízení. Finanční dohoda stanoví, že mise OBSE zajišťuje viditelnost příspěvku EU k projektu a podává Komisi pravidelné zprávy o jeho využití.

4.   Komise udržuje v úzké spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro Jižní Kavkaz úzké spojení s misí OBSE v Gruzii za účelem sledování a hodnocení vlivu příspěvku EU.

5.   Komise podává písemné zprávy o provádění této společné akce Radě pod vedením předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník Rady, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Tyto zprávy se zakládají zejména na pravidelných zprávách, které má poskytovat mise OBSE v Gruzii, jak stanoví odstavec 3.

Článek 4

1.   Finanční referenční částka pro příspěvek EU uvedený v čl. 1 odst. 2 se stanoví na 140 000 EUR.

2.   Správa výdajů financovaných z částky stanovené v odstavci 1 se řídí postupy a pravidly Evropského společenství platnými pro souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že žádné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Evropského společenství.

3.   Výdaje jsou způsobilé počínaje dnem 1. července 2006.

Článek 5

1.   Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2006 do dne 30. června 2007.

2.   Tato společná akce bude přezkoumána deset měsíců po vstupu v platnost. K tomuto účelu účelem posoudí zvláštní zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz ve spolupráci s Komisí potřebu další podpory procesu urovnávání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii a v případě potřeby podá doporučení Radě.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 27. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 189, 21.7.2005, s. 69.

(2)  Úř. věst. L 49, 21.2.2006, s. 14.