ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 171

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
23. června 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

90

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2006

ze dne 21. června 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1290/2005 byly zřízeny Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), které působí v rámci sdíleného řízení výdajů a účelově vázaných příjmů z rozpočtu Společenství. Nařízení stanoví obecné podmínky a pravidla pro vedení účtů a pro výkazy výdajů a příjmů, které připadají platebním agenturám, jakož i pro následnou úhradu těchto výdajů ze strany Komise. Tato pravidla a podmínky musí být upřesněny s tím, že budou rozlišena společná prováděcí pravidla pro oba dva fondy a zvláštní prováděcí pravidla pro každý z nich.

(2)

Aby bylo zajištěno řádné řízení prostředků vyhrazených v rozpočtu Evropských společenství pro oba dva fondy, je nezbytné, aby každá platební agentura vedla účetnictví vztahující se výhradně na výdaje, které mají být financovány jak z EZZF, tak i z EZFRV. Účetnictví vedené platebními agenturami proto musí pro každý z těchto obou fondů účtovat odděleně výdaje a příjmy vynaložené podle čl. 3 odst. 1 a článků 4 a 34 nařízení (ES) č. 1290/2005 a umožnit uvést tyto výdaje a příjmy do vztahu s finančními prostředky, které jsou pro ně uvolněny z rozpočtu Společenství.

(3)

Společná zemědělská politika je financována v eurech, přičemž členské státy nepatřící do eurozóny mohou uskutečňovat platby příjemcům ve své národní měně. K oprávnění provést konsolidaci všech výdajů a příjmů je tudíž nezbytné, aby dotyčné platební agentury byly s to poskytovat údaje týkající se výdajů a příjmů jak v eurech, tak i v měně, v níž byly zaplaceny nebo získány.

(4)

Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních toků, zejména proto, že členské státy uvolňují finanční prostředky na pokrytí výdajů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 nebo přijímají zálohy na výdaje uvedené v článku 4 uvedeného nařízení dříve, než Komise financuje tyto výdaje formou následné úhrady vynaložených výdajů, je třeba stanovit, že členské státy shromáždí informace nezbytné pro tyto zpětné úhrady a budou je mít k dispozici pro potřeby Komise po dobu provádění výdajů a příjmů nebo je budou Komisi pravidelně předávat. Z tohoto důvodu se musí přihlížet ke způsobům správy, které jsou specifické pro EZZF a pro EZFRV, a je třeba, aby členské státy organizovaly poskytování a předávání informací Komisi v intervalech přizpůsobených způsobu správy každého z fondů, aniž by tím byla dotčena povinnost členských států mít pro potřeby Komise k dispozici informace vyhotovené za účelem patřičné kontroly vývoje výdajů.

(5)

Obecné povinnosti pro vedení účtů platebních agentur se týkají podrobných údajů, které jsou požadovány pro účely řízení finančních prostředků Společenství a jejich kontroly, ale které nejsou nezbytné pro následné úhrady výdajů. Je tudíž třeba upřesnit, které informace a údaje o výdajích, jež mají být financovány z EZZF nebo z EZFRV, musí být Komisi pravidelně předávány.

(6)

Informace, které členské státy sdělují Komisi, jí musí umožnit, aby předané informace použila přímo a co nejúčinněji pro správu účtů EZZF a EZFVR, jakož i pro související platby. K dosažení tohoto cíle je třeba stanovit, že všechna poskytování a sdělování informací mezi členskými státy a Komisí budou probíhat elektronickou nebo digitální cestou. Jelikož však může být nezbytné předat informace jiným způsobem, je třeba stanovit, v jakých případech je tato povinnost oprávněná.

(7)

Podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1290/2005 musí být pro opatření související s operacemi financovanými z EZZF a EZFRV výkazy výdajů, které zároveň slouží jako žádost o platby, předány Komisi s přiloženými požadovanými informacemi. Aby členské státy a platební agentury mohly tyto výkazy výdajů sestavovat podle harmonizovaných pravidel a Komise mohla zvažovat žádosti o platbu, je třeba určit, za jakých podmínek mohou být tyto výdaje vzaty z rozpočtů EZZF a EZFRV a jaká pravidla platí pro zaúčtování výdajů a příjmů, zejména pak příjmů účelově vázaných a případných oprav, které bude třeba provést, a jaká pravidla platí pro jejich konkrétní výkaz.

(8)

Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (2) stanovil, že částka, která se má financovat na základě intervenčního opatření, je určena v roční účetní uzávěrce sestavené platebními agenturami. Uvedené nařízení také stanovilo pravidla a podmínky, kterými se tato závěrka řídí. V důsledku zrušení Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) nařízením (ES) č. 1290/2005 a jeho nahrazení fondem EZZF, pokud jde o tato opatření, je třeba upřesnit pravidla, podle nichž se financování těchto opatření z EZZF zařadí do systému výkazů výdajů a měsíčních plateb.

(9)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005 se říjnové výdaje přičítají k měsíci říjnu, pokud jsou uskutečněny v období od 1. do 15. téhož měsíce října a k měsíci listopadu, pokud jsou uskutečněny v období od 16. do 31. října. Pokud však jde o výdaje na veřejné skladování, jsou výdaje zaúčtované v měsíci říjnu celkově zohledněny v rámci rozpočtového roku N + 1. Je proto třeba stanovit, že výdaje financované z EZZF a vyplývající z operací veřejného skladování uskutečněných v září, jsou zaúčtovány nejpozději dne 15. října.

(10)

Použitelné směnné kurzy se musí stanovit v závislosti na tom, zda v právních předpisech z oblasti zemědělství je či není vymezena rozhodná skutečnost. Aby členské státy, které nepatří do eurozóny, nepoužívaly jiný směnný kurz při zaúčtování v jiné měně než euro zinkasovaných příjmů nebo podpor vyplacených příjemcům na straně jedné a při sestavování výkazu výdajů platební agenturou na straně druhé, je třeba stanovit, že dotčené členské státy použijí ve svých výkazech výdajů týkajících se EZZF stejný směnný kurz jako kurz použitý při obdržení příjmů nebo při platbách příjemcům. Kromě toho, aby se zjednodušily administrativní formality související se zpětnými zinkasováními, která se týkají více operací, je třeba stanovit jednotný směnný kurz při zaúčtování těchto zpětných zinkasování. Toto opatření však musí být omezeno na operace, k nimž došlo před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(11)

Komise provádí ve prospěch členských států měsíční nebo pravidelné platby na základě výkazů výdajů, které jí tyto státy předají. Jelikož ale musí přihlížet k příjmům, které platební agentury získaly pro rozpočet Společenství, je tedy třeba stanovit podmínky, za nichž se mají provádět určitá vyrovnání mezi výdaji a příjmy uskutečněnými v rámci EZZF a EZFRV.

(12)

Poté, co Komise rozhodla o měsíčních platbách, poskytne členským státům finanční prostředky nezbytné k pokrytí výdajů, které mají být financovány z EZZF a EZFRV, a to praktickým způsobem a za podmínek, které je třeba stanovit na základě informací sdělených členskými státy Komisi a na základě elektronických systémů zavedených Komisí.

(13)

Jestliže rozpočet Společenství není při zahájení rozpočtového roku schválen, čl. 13 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3) stanoví, že platby lze uskutečňovat měsíčně podle kapitol do výše jedné dvanáctiny prostředků schválených v dané kapitole pro předchozí finanční rok. Aby bylo rozdělování dostupných prostředků mezi členské státy určeno spravedlivě, je třeba v tomto případě stanovit, že měsíční platby v rámci EZZF a pravidelné platby v rámci EZFRV budou představovat určité procento, stanovené podle kapitol, z výkazů výdajů předaných každým členským státem a že zůstatek nevyplacený během jednoho měsíce bude znovu přidělen podle rozhodnutí Komise o dalších měsíčních nebo pravidelných platbách.

(14)

Jestliže na základě výkazů výdajů obdržených od členských států v rámci EZZF překračuje celková částka předběžných závazků, které by mohly být povoleny podle čl. 150 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, polovinu všech příslušných prostředků pro běžný finanční rok, je Komise povinna tyto částky snížit. Pro zajištění řádného řízení musí být toto snížení poměrně rozloženo mezi všechny členské státy na základě výkazů výdajů obdržených od těchto členských států. Aby bylo rozdělování dostupných finančních prostředků mezi členské státy určeno spravedlivě, je třeba v tomto případě stanovit, že měsíční platby v rámci EZZF budou představovat určité procento, stanovené pro každou kapitolu, z výkazů výdajů předaných každým členským státem a že zůstatek nevyplacený během měsíce bude znovu přidělen podle rozhodnutí Komise o dalších měsíčních platbách.

(15)

Zemědělské právní předpisy Společenství mají v rámci EZZF lhůty pro platbu podpor příjemcům, které musí členské státy dodržovat. Jakákoli platba provedená po těchto předepsaných lhůtách, jejíž zpoždění není odůvodněno, se považuje za neoprávněný výdaj a ten by jako takový neměl být předmětem následné úhrady ze strany Komise. Nicméně, aby byl finanční dopad přizpůsoben v poměru ke zpoždění, které je při platbě zjištěno, je třeba stanovit, že Komise použije odstupňované snížení plateb podle velikosti zjištěného překročení lhůty. Musí být také stanoveno paušální rozpětí, a to zejména proto, aby se nemuselo uplatnit snížení, jsou-li platební zpoždění výsledkem sporných postupů.

(16)

Dodržování platebních lhůt členskými státy je v rámci reformy společné zemědělské politiky a zavádění režimu jediné platby prvořadé pro řádně uplatňování pravidel finanční kázně. Proto je třeba stanovit specifická pravidla, díky nimž bude nebezpečí překročení ročních prostředků dostupných z rozpočtu Společenství co možná nejmenší.

(17)

V souladu s články 17 a 27 nařízení (ES) č. 1290/2005 může Komise snížit nebo pozastavit platby členským státům, pokud členské státy nedodrží lhůty stanovené pro platby nebo nesdělí údaje o výdajích nebo informace stanovené uvedeným nařízením k ověřování soudržnosti těchto údajů. Stejně tak, pokud jde o EZFRV, pokud členské státy nesdělí informace vyžadované podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (4) a jeho prováděcích pravidel, včetně průběžné hodnotící zprávy v polovině doby trvání programů. V této souvislosti je třeba stanovit způsoby, jak budou tato snížení a pozastavení prováděna, a to kak pro výdaje z EZZF, tak i z EZFRV.

(18)

Článek 180 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení, stanoví, že záporné zemědělské výdaje jsou od 1. ledna 2007 nahrazeny účelově vázanými příjmy, které jsou podle jejich původu připsány na účet EZZF nebo EZFRV. Podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 se částky získané zpět platebními agenturami v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalostí musí zaúčtovat jako účelově vázané příjmy těchto agentur. Některé částky vzniklé v důsledku nesrovnalostí nebo snížení uplatňovaných v případě nedodržení pravidel respektu k životnímu prostředí se připojují k příjmům souvisejícím s nesrovnalostmi a nedbalostmi podle článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005, a proto se s nimi musí zacházet obdobným způsobem. Je tedy třeba stanovit zaúčtování odpovídajících částek za stejných podmínek jako u účelově vázaných příjmů, které pocházejí přímo z nesrovnalostí nebo nedbalostí podle uvedeného článku 32.

(19)

Výdaje, které jsou na pomoc rozvoje venkova v rámci EZFRV spolufinancovány z rozpočtu Společenství a z vnitrostátních rozpočtů, jsou založeny na podrobných programech pro jednotlivá opatření. Musí tedy být sledovány a zaúčtovány na tomto základě, aby bylo možné identifikovat všechny operace podle jednotlivých programů a opatření a ověřovat přiměřenost mezi vynaloženými výdaji a poskytnutými finančními prostředky. V této souvislosti je třeba upřesnit položky, které musí platební agentury zúčtovávat, a zejména je třeba stanovit, že původ veřejných prostředků a prostředků Společenství bude odděleně zanášen do účetnictví v souvislosti s provedenými platbami a že částky, které je třeba zpětně získat od příjemců, i částky získané zpět byly upřesněny a identifikovány v souvislosti s původními operacemi.

(20)

Proběhne-li platební operace nebo zpětné získání v národní měně jiné než euro, je v rámci programů rozvoje venkova financovaných z EZFRV nutný přepočet odpovídajících částek na euro, a je tudíž třeba stanovit použití jednotného směnného kurzu pro všechny operace zúčtovávané během daného měsíce, které mají být použity pro výkazy výdajů.

(21)

Komise potřebuje pro svou rozpočtovou a finanční správu prognózu částek, které má ještě financovat fond EZFRV během kalendářního roku, a odhady žádostí o financování na následující kalendářní rok. Aby mohla Komise plnit své povinnosti, musí jí být příslušné informace sdělovány včas, každopádně však dvakrát do roka, a to každoročně nejpozději do 31. ledna a 31. července.

(22)

Aby bylo Komisi umožněno schválit plán financování každého programu rozvoje venkova, stanovit jeho případné úpravy a provést nezbytné kontroly, musí jí být sděleny určité informace. Je tedy nutné, aby všechny orgány pro řízení programů zanesly do společného informačního systému EZFRV požadované informace, aby Komise zejména mohla určit maximální částku příspěvku z EZFRV, jeho roční rozpis, rozpis na jednotlivé priority a opatření a koeficienty pro společné financování platné pro každou prioritu. Je také třeba stanovit podmínky, za nichž se budou provádět záznamy souhrnných částek do společného informačního systému.

(23)

V souladu s čl. 26 odst. 6 nařízení (ES) č. 1290/2005 musí Komise stanovit pravidelné vyhotovování výkazů výdajů, které se týkají operací prováděných v rámci EZFRV. S ohledem na specifičnosti účetních pravidel, která platí pro EZFRV, je třeba stanovit uplatňování předběžného financování a financování opatření za kalendářní rok, aby byly tyto výdaje vykazovány v pravidelných intervalech, které vyhovují těmto zvláštním podmínkám.

(24)

Výměna informací a dokumentů mezi Komisí a členskými státy, jakož i poskytování a sdělování informací členskými státy Komisi obvykle probíhá elektronickou nebo digitální cestou. Ukazuje se, že pro vylepšení těchto výměn informací v rámci EZZF a EZFRV a pro zobecňování jejich využívání je nutné přizpůsobit stávající systémy výpočetní techniky nebo zavést systémy nové. Je třeba stanovit, že tato opatření uskuteční Komise a po předání informací členským státům budou prováděna prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

(25)

Podmínky pro zpracování informací těmito informačními systémy, jakož i forma a obsah dokumentů, jejichž sdělování je požadováno podle nařízení (ES) č. 1290/2005, vyžadují časté úpravy, které jsou důsledkem vývoje použitelných právních předpisů nebo potřeb spojených s řízením. Jednotná podoba dokumentů, které jsou členské státy povinny předávat, se také jeví jako nezbytná. Pro dosažení těchto cílů a ve snaze zjednodušit postupy a umožnit, aby příslušné informační systémy byly okamžitě provozuschopné, je žádoucí určit formu a obsah dokumentů na základě vzorů a stanovit, že jejich úpravy a aktualizaci provede Komise poté, co informuje Výbor zemědělských fondů.

(26)

Správa a kontrola zákonnosti výdajů z EZFRV a EZZF přísluší platebním agenturám. Za sdělování nebo zaznamenávání údajů o finančních transakcích a jejich aktualizaci tedy nese odpovědnost platební agentura, provádí je přímo platební agentura nebo subjekt, na který byla tato funkce přenesena, popřípadě jsou zajišťovány i prostřednictvím akreditovaných koordinačních subjektů.

(27)

Některé dokumenty nebo postupy stanovené v nařízení (ES) č. 1290/2005 a jeho prováděcích pravidlech vyžadují podpis pověřené osoby nebo souhlas osoby v jedné nebo několika etapách dotyčného postupu. Informační systémy zavedené k předávání těchto dokumentů musí v těchto případech umožnit jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat dostatečnou záruku neporušitelnosti obsahu dokumentů, a to i během jednotlivých etap postupu. Zejména tomu tak musí být u výkazů výdajů a prohlášení o věrohodnosti připojeném k roční účetní uzávěrce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodů i) a iii) nařízení (ES) č. 1290/2005 a u dokumentů předávaných elektronickou cestou v rámci těchto postupů.

(28)

Pravidla pro předávání elektronických a digitálních dokumentů byla stanovena na úrovni Společenství, pokud jde o způsoby přenosu, podmínky platnosti vůči Komisi, podmínky uchovávání, úplnosti a dohledatelnosti v čase. Vzhledem k tomu, že se sdílené řízení rozpočtových prostředků Společenství v rámci EZZF a EZFRV týká dokumentů sestavených nebo obdržených Komisí, nebo platebními agenturami, a stejně tak jde o postupy zavedené pro financování společné zemědělské politiky, je třeba pro předávání elektronických a digitálních dokumentů v rámci tohoto nařízení stanovit používání právních předpisů Společenství a určit lhůty pro uchovávání elektronických a digitálních dokumentů.

(29)

V některých situacích se může předávání informací elektronickou cestou ukázat jako nemožné. Při případných poruchách informačního systému nebo dlouhodobém přerušení spojení musí mít členský stát možnost zasílat dokumenty jiným způsobem, jehož podmínky je třeba určit.

(30)

Podle čl. 39 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (ES) č. 1290/2005 musí být finanční zdroje dostupné v členském státě k 1. lednu 2007 v důsledku zkrácení nebo zrušení částek plateb, které provedl tento členský stát dobrovolně v souladu s článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určujícím pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 (5), nebo v rámci sankcí v souladu s články 3, 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky (6), použity tímto členským státem k financování opatření pro rozvoj venkova. Nepoužijí-li členské státy tyto finanční zdroje v určité lhůtě, jsou odpovídající částky převedeny zpět do rozpočtu EZZF. Pro stanovení prováděcích podmínek pro tato opatření je třeba určit způsoby, jakými budou platební agentury příslušné částky zúčtovávat a řídit i jak se budou vyúčtovávat v rámci rozhodnutí Komise o platbách.

(31)

Podle čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1290/2005 může Komise až do 31. prosince 2006 členským státům, které byly v Evropské unii před 1. květnem 2004, schvalovat platby související s programy rozvoje venkova na období 2000-2006, a to v odůvodněných případech a za určitých podmínek stanovených v uvedeném písmenu. Aby bylo možné takovou odchylku použít, je třeba stanovit postup a lhůty, které musí být členskými státy dodržovány, jakož i podmínky pro zavedení této odchylky.

(32)

Je tudíž třeba zrušit nařízení Komise (ES) č. 296/96 ze dne 16. února 1996 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88 (7) a rozhodnutí Komise C/2004/1723 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví forma dokumentů předávaných členskými státy tak, aby se zohlednily výdaje financované záruční sekcí EZOZF (8).

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

ÚVODNÍ A SPOLEČNÁUSTANOVENÍ PRO EZZF A PRO EZFRV

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví některé zvláštní podmínky a pravidla pro sdílené řízení výdajů a příjmů Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), pro vedení účtů a výkazy výdajů a příjmů platebních agentur, jakož i pro následné úhrady výdajů Komisí v rámci nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 2

Účetnictví platebních agentur

1.   Každá platební agentura vede účetnictví, které je výlučně určeno k účtování výdajů a příjmů uvedených v čl. 3 odst. 1 a článcích 4 a 34 nařízení (ES) č. 1290/2005 a k používání finančních prostředků vyčleněných na platby příslušných výdajů. Tento druh účetnictví musí umožnit rozlišit a odděleně poskytnout finanční údaje EZZF a EZFRV.

2.   Platební agentury členských států, které nepatří do eurozóny, vedou účetnictví, jež obsahuje částky v měně, v níž byly zaplaceny výdaje a přijaty příjmy. S cílem umožnit konsolidaci veškerých výdajů a příjmů musí být agentury schopny poskytnout příslušné údaje v národní měně a v eurech.

U jiných výdajů a příjmů EZZF, než které jsou uvedeny v čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, však členské státy, které by nebyly schopny zavést do 16. října 2006 účetnictví splňující tato kritéria, mohou poté, co informovaly Komisi nejpozději dne 15. září 2006, prodloužit tuto lhůtu až do 16. října 2007.

KAPITOLA 2

ÚČETNICTVÍ EZZF

Článek 3

Poskytování informací členskými státy

Členské státy shromažďují a poskytují Komisi informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných každý týden, a to za těchto podmínek:

a)

informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných od začátku měsíce do konce předchozího týdne nejpozději třetí pracovní den každého týdne;

b)

informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce nejpozději třetí pracovní den měsíce, když týden připadá na přelom měsíce.

Článek 4

Poskytování informací členskými státy

1.   V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) body i) a ii) nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy předávají Komisi elektronickou cestou a za podmínek určených v článku 5 a 6 tohoto nařízení tyto informace a dokumenty:

a)

nejpozději třetí pracovní den každého měsíce informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce, a to na základě vzoru obsaženého v příloze I, a všechny informace, které mohou vysvětlit podstatné odchylky mezi rozpočtovými prognózami sestavenými v souladu s odst. 2 písm. a) bodem iii) tohoto článku a vynaloženými výdaji nebo vybranými účelově vázanými příjmy;

b)

nejpozději 10. den každého měsíce výkaz výdajů podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 obsahující celkovou částku zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce, jakož i výkazy o veřejném skladování, a to na základě vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení. Sdělení o zaplacených výdajích a účelově vázaných příjmech vybraných od 1. do 15. října se ale předává nejpozději do 25. dne téhož měsíce.

Výkaz výdajů obsahuje třídění výdajů a účelově vázaných příjmů pro každou položku podle rozpočtové nomenklatury rozpočtu Evropských společenství a v kapitolách o revizi zemědělských výdajů a účelově vázaných příjmů doplňkový rozpis podle položek. Nicméně za zvláštních podmínek rozpočtové kontroly může Komise požádat o podrobnější rozpis;

c)

nejpozději 20. den každého měsíce podklad určený k zaúčtování zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných platební agenturou během předchozího měsíce do rozpočtu Společenství, s výjimkou podkladu určeného k zaúčtování zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných od 1. do 15. října, který se předává nejpozději 10. listopadu;

d)

nejpozději 20. května a 10. listopadu každého roku doplněk k podkladu podle písmene c) a částky zadržené a použité v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 a čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

2.   Podklad podle odst. 1 písm. c) obsahuje:

a)

seznam (T 104, uvedený v příloze V), vyhotovený každou platební agenturou, týkající se údajů rozepsaných podle rozpočtové nomenklatury rozpočtu Evropských společenství pro každý druh výdajů a příjmů, a to podle podrobné rozpočtové nomenklatury, která byla poskytnuta členským státům, se týká:

i)

zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce,

ii)

souhrnu zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů od začátku rozpočtového roku až do konce předchozího měsíce,

iii)

odhadů výdajů a účelově vázaných příjmů, které se v závislosti na jednotlivých případech týkají:

pouze běžného měsíce a dvou měsíců následujících,

nebo

běžného měsíce, dvou měsíců následujících a období až konce rozpočtového roku;

b)

souhrnný seznam (T 103, uvedený v příloze IV) údajů podle písmene a) za každý členský stát pro všechny platební agentury dotčeného státu;

c)

zprávu o případném rozdílu (T 101, uvedenou v příloze III) mezi výdaji vykázanými v souladu s odst. 1 písm. b) a výdaji vykázanými v souladu s písmenem a) tohoto odstavce, a k tomu bude podle potřeby připojeno zdůvodnění tohoto rozdílu;

d)

průkazní účty nákladů a příjmů týkajících se veřejného skladování, uvedené v čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 884/2006 (9), předložené ve formě tabulek (Tabulky e. FAUDIT) v souladu s přílohou XII uvedeného nařízení;

e)

tabulky (T 106 až T 109, uvedené v přílohách VI, VII, VIII a IX), doplňující materiály uvedené v písmenech a) a b), pro sdělení předávaná 20. května a 10. listopadu, uvedená v odst. 1 písm. d), které uvádí stav účtů na konci dubna a na konci rozpočtového roku a které obsahují:

sdělení částek, které vybrala každá platební agentura v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004, včetně případných úroků (T 106 a T 107),

zprávu o použití odpovídajících částek každou platební agenturou v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 (T 108),

na úrovni každého členského státu celkový souhrnný seznam údajů, které uvádí první a druhá odrážka tohoto písmene, a úroky, které vynesly nepoužité finanční prostředky (T 109).

3.   Souhrnný seznam údajů (T103) uvedený v odst. 2 písm. b) se Komisi také předá v papírové podobě.

4.   Všechny finanční informace vyžadované podle tohoto článku jsou sdělovány v eurech.

Avšak

pokud jde o tabulky podle odst. 2 písm. e), používají členské státy stejnou měnu, která byla použita pro finanční rok, v němž byly prostředky zadrženy,

pokud jde o výkazy výdajů a oznámení o sníženích podle čl. 39 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1290/2005, používají členské státy národní měnu.

Kromě toho, pokud jde o jiné finanční informace týkající se finančního roku 2007, než které jsou uvedeny v čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, poskytují členské státy podle druhého pododstavce čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení tato sdělení v národní měně.

Článek 5

Obecná pravidla pro výkaz výdajů a účelově vázaných příjmů

1.   Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy pro výkazy výdajů a příjmů týkajících se veřejného skladování podle článku 6, musí výdaje a účelově vázané příjmy vykázané platebními agenturami v rámci jednoho měsíce odpovídat platbám a příjmům, které byly skutečně provedeny během tohoto měsíce.

Tyto výdaje a příjmy jsou zaúčtovány do účetnictví EZZF v rámci finančního roku „N“, který začíná dne 16. října roku „N-1“ a trvá až do 15. října roku „N“.

Avšak:

a)

výdaje, které mohou být zaplaceny předtím, než se začne používat ustanovení, které uvádí, že je celkově nebo částečně uhradí EZZF, mohou být vykázány pouze:

v rámci měsíce, během kterého se uvedené ustanovení začalo používat,

nebo

v rámci měsíce, který následuje po začátku používání uvedeného ustanovení;

b)

účelově vázané příjmy, které členský stát dluží Komisi, se vykazují v rámci měsíce, kdy vyprší lhůta pro uhrazení odpovídajících částek, kterou stanoví právní předpisy Společenství;

c)

opravy, o nichž rozhodne Komise v rámci zúčtování a v rámci schválení shody účtů, Komise přímo odepisuje nebo případně přidává k měsíčním platbám podle čl. 10 odst. 2 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (10). Členské státy však zahrnují částky, které odpovídají těmto opravám, do výkazu sestaveného za měsíc, za který se opravy uskutečňují.

2.   Výdaje a účelově vázané příjmy se berou v úvahu k datu, k němuž došlo na účtu platební agentury k připsání ve prospěch nebo k tíži. U plateb však může být datem braným v úvahu den, kdy dotyčný subjekt vystavil a zaslal finančnímu ústavu nebo příjemci platební doklad. Každá platební agentura používá stejný postup během celého finančního roku.

3.   Výdaje, které mají být vykázány, nezohledňují snížení provedená podle článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

4.   Výdaje a účelově vázané příjmy vykázané v souladu s odstavcem 1 mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za předešlé měsíce stejného účetního roku.

Jestliže by opravy účelově vázaných příjmů v případě nějaké rozpočtové linie na úrovni platební agentury vedly k vykázání záporných účelově vázaných příjmů, přenášejí se přebytkové opravy do následujícího měsíce. Vyrovnávají se případně při schvalování účetní závěrky příslušného roku.

5.   Neuskutečněné příkazy k úhradě a platby k tíži účtu, které jsou potom připsány ve prospěch, se zaúčtovávají s odpočtem výdajů v měsíci, během kterého je platební agentuře oznámeno neuskutečnění nebo zrušení.

6.   Pokud jsou platby dlužné v rámci EZZF zatíženy pohledávkou, považují se pro účely odstavce 1 za celkově uskutečněné:

a)

ke dni vyplacení snížené částky příjemci, když je pohledávka nižší než vyřizovaný výdaj;

b)

ke dni vyrovnání, jestliže je tento výdaj nižší než pohledávka nebo se jí rovná.

7.   Souhrnné údaje o výdajích a účelově vázaných příjmech patřících do jednoho rozpočtového roku, které mají být předány Komisi nejpozději 10. listopadu, mohou být opraveny pouze v rámci roční účetní závěrky, která má být Komisi předána v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem iii) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 6

Zvláštní pravidla pro výkaz výdajů týkající se veřejného skladování

Operace, které mají být zohledněny při sestavování výkazu výdajů týkajícího se veřejného skladování, jsou operace schválené na konci měsíce v účtech platební agentury, ke kterým došlo od začátku účetního období podle čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 884/2006 do konce uvedeného měsíce.

Tento výkaz výdajů obsahuje hodnoty a částky určené v souladu s články 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 884/2006 a zaúčtované platebními agenturami během měsíce, který následuje po měsíci, ke kterému se operace vztahují.

Avšak:

a)

pokud jde o operace uskutečněné v září, platební agentury zaúčtovávají hodnoty a částky nejpozději do 15. října;

b)

pokud jde o celkové částky snížení hodnoty podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 884/2006, částky se zaúčtovávají ke dni určenému rozhodnutím, které se na ně vztahuje.

Článek 7

Směnný kurz pro sestavování výkazů výdajů

1.   Členské státy, které nepatří do eurozóny, používají pro sestavování svých výkazů výdajů stejný směnný kurz, který použily pro platby příjemcům nebo pro obdržené příjmy v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2808/1998 (11) a s odvětvovými právními předpisy z oblasti zemědělství.

2.   V jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 1, zejména pokud jde o operace, pro které právní předpisy v odvětví zemědělství neurčily rozhodnou skutečnost, použije se předposlední směnný kurz vydaný Evropskou centrální bankou před měsícem, v rámci kterého byly výdaje a účelově vázané příjmy vykázány.

3.   Směnný kurz podle odstavce 2 se použije rovněž na zpětná zinkasování uskutečněná celkově za více operací, k nimž došlo před 16. říjnem 2006 nebo v případě uplatnění čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce před 16. říjnem 2007.

Článek 8

Rozhodnutí Komise o platbě

1.   Na základě údajů poskytnutých v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) Komise rozhodne a provede měsíční platby, aniž by byly dotčeny opravy, které mají být zohledněny v příštích rozhodnutích, a použití ustanovení článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005.

2.   Jestliže rozpočet Společenství není schválen na začátku finančního roku, jsou měsíční platby přiděleny ve výši procentní sazby z výdajů vykázaných členským státem, která je stanovena pro každou kapitolu výdajů, při dodržení mezí podle článku 13 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Komise zohledňuje zůstatek, který nebyl členským státům následně uhrazen podle rozhodnutí o pozdějších následných úhradách.

3.   Jestliže předběžné závazky uvedené v čl. 150 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 překročí polovinu všech příslušných rozpočtových prostředků pro běžný finační rok, jsou měsíční platby přiděleny ve výši procentní sazby z výdajů vykázaných členským státem. Komise zohledňuje zůstatek, který nebyl členským státům následně uhrazen podle rozhodnutí o pozdějších následných úhradách.

Článek 9

Snížení plateb Komisí

1.   Každý výdaj uhrazený po předepsané splatnosti nebo lhůtě je předmětem sníženého zaúčtování v rámci měsíčních plateb v souladu s těmito pravidly:

a)

jestliže výdaje uhrazené pozdě představují maximálně 4 % výdajů uhrazených s dodržením splatností a lhůt, žádné snížení se neuplatňuje;

b)

je-li vyčerpáno povolené rozpětí ve výši 4 %, snižuje se každý další výdaj uskutečněný se zpožděním podle těchto pravidel:

za zpoždění do jednoho měsíce je výdaj snížen o 10 %,

za zpoždění do dvou měsíců je výdaj snížen o 25 %,

za zpoždění do tří měsíců je výdaj snížen o 45 %,

za zpoždění do čtyř měsíců je výdaj snížen o 70 %,

za zpoždění o více než čtyři měsíce je výdaj snížen o 100 %.

2.   Odchylně od odstavce 1 se pro přímé platby podle čl. 12 hlavy III nebo případně hlavy IVa nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (12) provedené v rámci roku N, k jejichž provedení by po předepsané splatnosti a lhůtě došlo po 15. říjnu roku N+1, uplatňují tyto podmínky:

a)

když pro platby provedené nejpozději dne 15. října roku N + 1 nebylo zcela vyčerpáno rozpětí ve výši 4 % podle odst. 1 písm. a) a zbylá část tohoto rozpětí překračuje 2 %, snižuje se toto rozpětí na 2 %;

b)

v každém případě platby provedené během rozpočtového roku N+2 a dalších let jsou pro dotčený členský stát způsobilé pouze do výše vnitrostátního stropu stanoveného v přílohách VIII a VIIIa nařízení (ES) č. 1782/2003 nebo do výše ročního finančního rámce podle s čl. 143b odst. 3 uvedeného nařízení pro rok, který předchází rozpočtovému roku, v jehož průběhu je platba provedena, v některých případech je navýšena o částky spojené s prémií na mléčné výrobky a o dodatečné platby stanovené v článcích 95 a 96 uvedeného nařízení a o dodatečnou částku podpory stanovenou článkem 12 uvedeného nařízení, která se sníží o procenta podle článku 10 uvedeného nařízení a je upravena podle článku 11 uvedeného nařízení, přičemž se zohlední článek 12a uvedeného nařízení, a o částky stanovené v článku 4 nařízení Komise (ES) č. 188/2005 (13);

c)

po vyčerpání rozpětí podle písmene a) se výdaje, kterých se týká tento odstavec, sníží o 100 %.

3.   Komise použije jiné odstupňování než jsou odstupňování stanovená v odstavcích 1 a 2 a/nebo nižší sazby pro snížení, popřípadě nulové sazby, jestliže se u některých opatření objeví zvláštních podmínky řízení, nebo když členské státy předloží oprávněná zdůvodnění.

Avšak pro platby uvedené v odstavci 2 se použije první pododstavec tohoto odstavce, a to do výše stropů uvedených v písmenu b) uvedeného odstavce.

4.   Kontrola dodržování splatnosti nebo lhůty pro zaúčtování výdajů se v rámci měsíčních plateb provádí během rozpočtového roku dvakrát:

pro výdaje uskutečněné do 31. března,

pro výdaje uskutečněné do 31. července.

Případná překročení, ke kterým dojde v srpnu, září a říjnu, jsou zohledněna v rozhodnutí o schválení účetní závěrky uvedeném v článku 30 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Poté, co Komise informuje příslušné členské státy, může členským státům zpozdit měsíční platby podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1290/2005, pokud jí sdělení uvedená v článku 4 tohoto nařízení nejsou doručena včas nebo obsahují nesrovnalosti, které vyžadují dodatečná ověření.

6.   Snížení uvedená v tomto článku a případná další snížení uplatněná podle článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005 se provádějí, aniž je dotčeno pozdější rozhodnutí o schválení souladu podle článku 31 uvedeného nařízení.

Článek 10

Zaúčtování a vybírání účelově vázaných příjmů

1.   Články 150 a 151 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 se obdobně použijí pro zaúčtování účelově vázaných příjmů uvedených v tomto nařízení.

2.   V rozhodnutí o měsíčních platbách, které Komise přijme podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, Komise uskuteční platbu zůstatku výdajů vykázaných každým členským státem, přičemž jsou tyto výdaje sníženy o částku účelově vázaných příjmů, které dotyčný členský stát zanesl do téhož výkazu výdajů. Toto vyrovnání se rovná vybrání odpovídajících příjmů.

3.   Položky závazků a položky plateb vytvořené účelově vázanými příjmy jsou uvolněny v okamžiku přidělení těchto příjmů do rozpočtových linií. Přidělení probíhá v momentě zaúčtování účelově vázaných příjmů, což je do dvou měsíců po přijetí seznamů předaných členskými státy v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 1.

Článek 11

Poskytování finančních prostředků členským státům

1.   Poté, co Komise rozhodne o měsíčních platbách, poskytne členským státům, v rámci rozpočtových prostředků, finanční prostředky nezbytné k pokrytí výdajů, které mají být financovány z EZZF na účet otevřený každým členským státem, přičemž se odečte částka odpovídající účelově vázaným příjmům.

Když platby, které má uskutečnit Komise, přičemž se provede odečet účelově vázaných příjmů, vedou na úrovni členského státu k negativní částce, přenášejí se přesahující odečtené částky na následující měsíce.

2.   Název a číslo účtu podle odstavce 1 členské státy předají Komisi podle formátu, který jim Komise poskytne.

3.   Pokud nějaký členský stát uvedený v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci nadále vypracovává výkazy výdajů v národní měně pro finanční rok 2007, musí Komise na odpovídající platby použít směnný kurz z 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za něž je výkaz vypracován, nebo, pokud pro tento den neexistuje obecný kurzový záznam, kurz z prvního předcházejícího dne, pro který tento kurzový záznam existuje.

Článek 12

Částky považované za účelově vázané příjmy

1.   Za účelově vázané příjmy jsou ze stejného důvodu jako částky zinkasované nazpět v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalostí podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 považovány:

a)

částky splatné do rozpočtu Společenství, které byly vybrány jako pokuty nebo sankce v souladu se specifickými pravidly podle právních předpisů v odvětví zemědělství;

b)

částky odpovídající snížením nebo zamítnutím plateb, která byla uplatněna v souladu s pravidly pro podmíněnost podle hlavy II kapitoly 1 nařízení (ES) č. 1782/2003.

2.   Pravidla, která platí pro jiné účelově vázané příjmy, než které jsou uvedeny v odstavci 1, se použijí přiměřeně. Jestliže však byly částky uvedené v odst. 1 písm. a) zadrženy před platbou podpory, které se týká nesrovnalost nebo nedbalost, jsou odečteny od odpovídajícího výdaje.

KAPITOLA 3

ÚČETNICTVÍ EZFRV

Článek 13

Účetnictví programů pro rozvoj venkova

1.   Každá platební agentura určená pro program rozvoje venkova vede účetnictví, které umožňuje rozeznat všechny operace podle jednotlivých programů a opatření. Toto účetnictví především obsahuje:

a)

částku veřejných výdajů a částku příspěvku Společenství proplacených v rámci každé operace;

b)

částky, které je třeba zinkasovat zpět od příjemců v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi nebo nedbalostmi;

c)

částky zinkasované zpět se zjištěním původní operace.

2.   Na vypracování svých výkazů výdajů v eurech použijí platební agentury členských států, které nepatří do eurozóny, u každé operace týkající se platby nebo zpětného zinkasování předposlední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před měsícem, během kterého jsou operace zaznamenány do účtů platební agentury.

Článek 14

Odhad potřeb financování

Za každý program rozvoje venkova, v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem ii nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy předávají Komisi dvakrát za rok, podle vzoru uvedeného v příloze X tohoto nařízení a společně s výkazy výdajů, které mají být předány nejpozději 31. ledna a 31. července, své odhady částek, které mají být pro běžný rok financovány z EZFRV, a dále aktualizovaný odhad svých žádostí o financování na rok následující.

Článek 15

Plán financování programů rozvoje venkova

Plán financování každého programu rozvoje venkova stanoví zejména maximální částku příspěvku z EZFRV, její roční rozpis, rozpis podle priorit a opatření a sazbu spolufinancování použitelnou pro každou prioritu.

Plán financování vstupuje v platnost poté, co program rozvoje venkova schválí Komise. Pozdější úpravy plánu financování, které nevyžadují, aby Komise přijala nové rozhodnutí, vstupují v platnost po schválení dotčených úprav prostřednictvím zabezpečeného systému pro výměnu informací a dokumentace mezi Komisí a členskými státy zavedeného pro účely provedení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Přizpůsobení plánu financování, které vyžadují, aby Komise přijala nové rozhodnutí, vstupují v platnost po přijetí nového rozhodnutí.

Plán financování každého programu rozvoje venkova a jakákoli jeho úprava jsou předloženy řídícím orgánem uvedeného programu v rámci zabezpečeného systému pro výměnu informací podle druhého pododstavce.

Článek 16

Výkazy výdajů

1.   Výkazy výdajů platebních agentur se vyhotovují pro každý program rozvoje venkova. U každého opatření pro rozvoj venkova tyto výkazy uvádějí částku způsobilého veřejného výdaje, pro který platební agentura v referenčním období skutečně uhradila odpovídající příspěvek z EZFRV.

2.   Po schválení programů předávají v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem i) nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy Komisi elektronickou cestou a za podmínek stanovených v článku 18 tohoto nařízení své výkazy výdajů, a to v této pravidelnosti a těchto lhůtách:

a)

nejpozději 30. dubna pro výdaje za období od 1. ledna do 31. března;

b)

nejpozději 31. července pro výdaje za období od 1. dubna do 30. června;

c)

nejpozději 10. listopadu pro výdaje za období od 1. července do 15. října;

d)

nejpozději 31. ledna pro výdaje za období od 16. října do 31. prosince.

Výdaje vykázané za referenční období mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za období předešlých výkazů stejného finančního roku.

Pokud však Komise do 31. března 2007 neschválí program rozvoje venkova, výdaje, které platební agentura na vlastní odpovědnost učinila předem během období před přijetím programu, se Komisi oznamují celkově v prvním výkazu výdajů po přijetí programu.

3.   Výkazy výdajů se sestavují na základě vzoru, který je uveden v příloze XI. V případě programů rozvoje venkova, které se týkají regionů využívajících různé sazby spolufinancování, obsahuje žádost samostatnou tabulku výdajů pro každý typ regionu v souladu s čl. 70 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1698/2005.

4.   Jsou-li ve výkazech výdajů za referenční období zjištěny neshody, interpretační různosti nebo nesoudržnosti, které vyplývají především z toho, že nejsou sdělovány informace požadované podle nařízení (ES) č. 1698/2005 a jeho prováděcích pravidel, a je proto třeba provést dodatečná ověřování, je dotyčný členský stát požádán, aby poskytl doplňující informace. Tyto informace se poskytují prostřednictvím zabezpečeného systému pro výměnu informací podle čl. 15 druhého pododstavce tohoto nařízení.

V takovém případě může být lhůta platby stanovená v čl. 26 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 přerušena pro celou nebo částečnou částku, která je předmětem žádosti o platbu, a to od data předání žádosti o informace do přijetí požadovaných informací a nejpozději do výkazu výdajů pro následující období.

Nedojde-li v této lhůtě k řešení, Komise může platby pozastavit nebo snížit v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Kumulované údaje o výdajích a účelově vázaných příjmech, které lze zaúčtovat k finančnímu roku a které musejí být Komisi předány nejpozději 10. listopadu, lze opravit jedině v rámci ročních účtů, které je třeba Komisi předat podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 17

Výpočet částky, která má být zaplacena

1.   Příspěvek Společenství na způsobilé veřejné výdaje vykázané v rámci každé priority pro každé referenční období se vypočítá na základě plánu financování, který platí první den tohoto období.

2.   Částky příspěvků z EZFRV, které v rámci dotyčného programu rozvoje venkova byly zinkasovány zpět od příjemců během každého referenčního období, se ve výkazu výdajů za uvedené období odečítají od částky, kterou má EZFRV uhradit.

3.   Překračující nebo chybějící částky, které případně vyplynou ze schvalování účetní závěrky provedeného v souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 885/2006 a které mohou být znovu použity v rámci programu rozvoje venkova, se připočítávají k částce nebo se odečítají od částky příspěvku z EZFRV v prvním výkazu, který je sestaven po rozhodnutí o schválení účetní závěrky.

4.   Když souhrnná částka výkazů výdajů překročí celkovou částku naplánovanou pro určitou prioritu programu rozvoje venkova, pro částku k úhradě se stanoví strop ve výši částky naplánované pro tuto prioritu, a to aniž je dotčeno stanovení stropu podle čl. 24 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005. Veřejné výdaje, které proto byly vyloučeny, mohou být účtovány v příštím výkazu výdajů s výhradou, že členský stát předložil upravený plán financování, který Komise přijala.

5.   Aniž jsou dotčeny rozpočtové prostředky, Komise provádí platbu příspěvku Společenství na účet nebo účty otevřené jednotlivými členskými státy.

Členské státy sdělí Komisi číslo nebo čísla účtu podle formátu, který jim Komise poskytne.

KAPITOLA 4

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO EZZF A PRO EZFRV

Článek 18

Elektronická výměna informací a dokumentů

1.   Pokud jde o sdělování a seznamování se s informacemi podle nařízení (ES) č. 1290/2005 a jeho prováděcích pravidel, Komise zavede informační systémy, které umožní výměnu dokumentů a informací mezi ní a členskými státy elektronickou cestou. O obecných podmínkách zavedení těchto systémů informuje členské státy prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

2.   Informační systémy uvedené v odstavci 1 mohou zejména zpracovávat:

a)

údaje nezbytné pro finanční transakce, zejména ty, které se týkají měsíčních a ročních účetních závěrek platebních agentur, výkazů výdajů a příjmů a předávání informací a dokumentů podle článků 5, 11, 15 a 17 tohoto nařízení, článku 6 nařízení (ES) č. 885/2006 a článků 2, 10 a 11 nařízení (ES) č. 884/2006;

b)

dokumenty společného zájmu, které umožňují kontrolu účtů a prohlížení informací a dokumentů, které musí platební agentura poskytovat Komisi;

c)

texty Společenství a vývojové tendence Komise v oblasti financování společné zemědělské politiky z jednotlivých orgánů akreditovaných a jmenovaných podle nařízení (ES) č. 1290/2005 i vývojové tendence týkající se sladěného uplatňování příslušných právních předpisů.

3.   Forma a obsah dokumentů podle článků 4, 14 a 17 tohoto nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (ES) č. 885/2006 a článcích 10 a 11 nařízení (ES) č. 884/2006 určí Komise na základě předloh uvedených v přílohách II až XI tohoto nařízení, v přílohách II a III nařízení (ES) č. 885/2006 a v příloze III nařízení (ES) č. 884/2006.

Komise tyto předlohy přizpůsobuje a aktualizuje, přičemž o tom předem informuje Výbor zemědělských fondů.

4.   Informační systémy podle odstavce 1 mohou obsahovat nástroje nutné k tomu, aby Komise mohla převzít údaje a spravovat účty EZZF a EZFRV, jakož i nástroje nezbytné k výpočtu paušálních výdajů nebo výdajů vyžadujících užití jednotných způsobů, a to zejména pokud jde o finanční náklady a snížení hodnoty.

5.   Odpovědnost za sdělování, zapisování a aktualizování údajů o finančních transakcích v informačních systémech podle odstavce 1 má platební agentura;platební agentura vše provádí sama nebo to provádí subjekt, na který byla tato odpovědnost přenesena, popřípadě se tak děje prostřednictvím koordinačního subjektu akreditovaného podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1290/2005.

6.   Když dokument nebo postup podle nařízení (ES) č. 1290/2005 nebo jeho prováděcích pravidel vyžadují podpis pověřené osoby nebo souhlas určité osoby v jedné nebo několika etapách dotyčného postupu, v souladu s právními předpisy Společenství musí informační systémy zavedené k předávání těchto dokumentů umožnit jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat dostatečnou záruku neporušitelnosti obsahu dokumentů, a to i během jednotlivých etap postupu. Pokud jde o výkazy výdajů a prohlášení o věrohodnosti připojené k roční účetní závěrce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu i) a písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1290/2005, platební agentury nebo případně koordinační subjekty, které jsou akreditovány v souladu s čl. 6 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, rovněž uchovávají dokumenty předané elektronicky v jejich původní formě.

7.   V souladu s právními předpisy Společenství musí být uchovávání elektronických a digitálních dokumentů zajištěno během celé doby požadované podle článku 9 nařízení (ES) č. 885/2006.

8.   Při funkční poruše informačního systému nebo dlouhodobém přerušení spojení může členský stát zasílat dokumenty jinou formou, a to na základě předběžného souhlasu Komise a za podmínek, které Komise stanoví.

KAPITOLA 5

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zaúčtování finančních prostředků pocházejících z odlišení nebo plnění podmínek v oblasti životního prostředí

1.   Částky zadržené v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 jsou členským státem připsány na zvláštní účet otevřený pro každou platební agenturu nebo na zvláštní účet otevřený na úrovni členského státu. Zaúčtování musí umožňovat rozeznání původu rozpočtových prostředků vzhledem k platbě příslušné podpory příjemci.

2.   Členské státy tak mohou platebním agenturám, které si zvolí, znovu rozdělit nashromážděné částky uvedené v odstavci 1 za účelem jejich použití. Tyto částky jsou připisovány na účet nebo účty uvedené v odstavci 1 a použijí se výhradně na financování dodatečného příspěvku Společenství podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo na doprovodná opatření podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1655/2004.

Jestliže nepoužité finanční prostředky vynesou úroky, na konci každého rozpočtového roku se o ně zvyšuje dostupný konečný zůstatek a použijí se na financování stejných opatření.

3.   Pokud jde o výdaje na opatření uvedená v odstavci 2, platební agentury musí vést účetnictví odděleně od ostatních výdajů na rozvoj venkova a pro každou platbu musí existovat účetní rozlišení mezi vnitrostátními finančními prostředky a prostředky pocházejícími z použití článků 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

4.   Částky zadržené v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 a úroky, jež mohou přinést a jež nebyly zaplaceny v souladu s článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 963/2001 (14) nebo čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004, se odečtou od měsíčních plateb podle rozhodnutí Komise, které bylo přijato podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 které se týká říjnových výdajů dotyčného rozpočtového roku. Použije se popřípadě směnný kurz podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 20

Výdaje na rozvoj venkova ze záruční sekce EZOZF od 16. října do 31. prosince 2006

Když v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. a) druhou větou nařízení (ES) č. 1290/2005 členský stát uvažuje v rámci programů rozvoje venkova z období 2000 až 2006 o platbách ze záruční sekce Evropského záručního a orientačního zemědělského fondu (EZOZF) až do 31. prosince 2006, požádá o to Komisi nejpozději do 1. července 2006, přičemž k žádosti připojí odpovídající zdůvodnění. V žádosti upřesní příslušný program nebo programy a dotčená opatření.

V případě použití prvního odstavce tohoto článku členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna 2007 pro každý program a každé opatření, datum, k němuž byly uskutečněny platby v rámci záruční sekce EZOZF.

Článek 21

Zrušení

Nařízení (ES) č. 296/96 a rozhodnutí C/2004/1723 ze dne 26. dubna 2004 se zrušují ode dne 16. října 2006.

Nařízení (ES) č. 296/96 s výjimkou ustanovení čl. 3 odst. 6a písm. a) a rozhodnutí C/2004/1723 však zůstávají použitelná pro všechny výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského záručního a orientačního zemědělského fondu (EZOZF) až do 15. října 2006.

Odkazy na zrušené nařízení a na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Článek 22

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 16. října 2006 pro příjmy inkasované a výdaje uskutečněné členskými státy v rámci EZZF a EZFRV za finanční rok 2007 a roky následující. Článek 20 se však bude používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 5, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1607/2005 (Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 12.

(8)  Oznámené dne 26. dubna 2004, naposledy pozměněné rozhodnutím C/2005/3741 oznámeným dne 30. září 2005.

(9)  Viz strana 35 tohoto Úředního věstníku.

(10)  Viz strana 90 tohoto Úředního věstníku.

(11)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 4.


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I

CELKOVÁ ČÁSTKA ZAPLACENÝCH VÝDAJŮ A ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ, KTERÉ BYLY VYBRÁNY BĚHEM JEDNOHO MĚSÍCE (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

PŘÍLOHA II

MĚSÍČNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZZF (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. B)

PŘÍLOHA III

T 101 – ZJIŠTĚNÉ ROZDÍLY (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. C)

PŘÍLOHA IV

T 103 – PŘEHLED (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. B)

PŘÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZČLENĚNÉ PODLE ROZPOČTOVÉ NOMENKLATURY ROZPOČTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A PODLE DRUHU VÝDAJE NEBO PŘÍJMU (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

PŘÍLOHA VI

T 106 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA VII

T 107 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA VIII

T 108 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA IX

T 109 – PŘEHLED VYUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH NA ZÁKLADĚ ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA X

ODHADOVANÉ VÝDAJE EZFRV (ČLÁNEK 14)

PŘÍLOHA XI

PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZFRV (ČLÁNEK 17)

PŘÍLOHA XII

SROVNÁVACÍ TABULKA

PŘÍLOHA I

CELKOVÁ ČÁSTKA ZAPLACENÝCH VÝDAJŮ A ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ, KTERÉ BYLY VYBRÁNY BĚHEM JEDNOHO MĚSÍCE (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

IDES

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a členského státu předávajícího informaci. Tento identifikační kód Vám sdělí Komise.

Období, na které se prohlášení vztahuje.

Podrobné údaje o výdajích a příjmech dotyčného období:

Celková částka před zúčtováním

Odhad před zúčtováním

Zúčtování

Informace o veřejném skladování

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód položky nebo článku

Částky přiznané a odhadované

Vysvětlení rozdílů mezi přiznanými a odhadovanými částkami

Závěr

V závěru prohlášení uvádí kontrolní částku, která je součtem všech částek prohlášených v záhlaví a ve vlastním prohlášení.

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený Komisí

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMRRRR)

Období začátku prohlášení

[ENDDATE] *

Datum (DDMMRRRR)

Období konce prohlášení

[EXPENDITURE]*

Počet(30,2)

Měsíční celková částka, před zúčtováním

[FORECAST] *předpověď

Počet(30,2)

Odhad

[CLEARANCE] *zúčtování

Počet(30,2)

Zúčtování

[PUBLIC STORAGE]*

Počet(30,2)

Výdaje na veřejné skladování

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[ITEM]

Počet(8)

Rozpočtová linie (položka nebo článek)

[AMOUNT] množství

Počet(30,2)

Částka výdajů/příjmů

[FORECAST] předpověď

Počet(30,2)

Částka z odhadu

[DIFF1]

Počet(30,2)

Rozdíl oproti minulým měsícům

[DIFF2]

Počet(30,2)

Odhad rozdílu převedeného do dalších měsíců

[DIFF3]

Počet(30,2)

Rozdíl oproti dalším měsícům

[DIFF4]

Počet(30,2)

Chyby odhadu

Závěr: Výskyt údajů je 1

[CHECKSUM] *

Počet(30,2)

Kontrolní hodnota: Součet všech částek sdělení

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Členský stát:

Den zaslání:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Elektronická adresa:

Výdaje za období od … do …

v eurech

Výdaje za měsíc před zúčtováním (1):

Odhad před zúčtováním (2):

Rozdíl = (1)-(2):

Zúčtování:

Výdaje za měsíc, včetně zúčtování:

Z toho výdaje na veřejné skladování (kategorie2)

 

 

 

 


Povinné u posledního týdenního faxu měsíce, nebo na výslovnou žádost Komise

Prostředky přiděleny z titulu

Výdaje/příjmy (1)

Odhad (2)

Rozdíl = (1)-(2)

Vysvětlení hlavních rozdílů v milionech eur

Pocházející z předchozích měsíců

Převod na další měsíce

Pocházející z dalších měsíců

Chyba odhadu

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

MĚSÍČNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZZF (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. B)

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a členského státu předávajícího informaci. Tento kód, který Komise uznává, umožňuje rozpoznat druh zaslaného prohlášení a dotyčný členský stát. (Pozn.: bude se používat zejména k potvrzení toho, že uživatel, který prohlášení předává, byl způsobilý činit prohlášení za dotyčný členský stát). Tento identifikační kód Vám sdělí Komise. Období výdajů, jehož se prohlášení týká.

Příklad: 1105 za období výdajů 11-2005 a prohlášení ze dne 10. prosince 2005.

Jméno, telefon, fax a elektronická adresa osoby odpovědné za prohlášení.

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje za každý článek názvosloví EZZF:

identifikační kód předmětu (například 050201) nebo položky,

prohlášenou částku v eurech.

Závěrečná část

Obsahuje souhrn s následujícími informacemi:

celková hlášená částka v eurech.

Poznámky

Sdělení končí místem, jež je volné pro poznámky a má rozsah od nuly řádků do jednoho sta řádků textu. Toto místo se používá k doplňkovým informacím na základě konkrétních žádostí Komise.

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (MMRR)

Období, ke kterému se vztahuje Fax

[RESPNAME] *

Volný text (250 znaků)

Příjmení a jméno odpovědné osoby z prohlášení

[RESPPHONE]

Volný text (50 znaků)

Telefonní číslo odpovědné osoby z prohlášení

[RESPFAX]

Volný text (50 znaků)

Fax odpovědné osoby z prohlášení

[RESPEMAIL]

Volný text (50 znaků)

Elektronická adresa odpovědné osoby z prohlášení

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[ITEM]

Text (8 znaků)

Položka nebo kapitola, za kterou se prohlášení činí

[AMOUNT]

Počet(15,2)

Částka v eurech

Závěr: Výskyt údajů je 1

[TOT AMOUNT]

Počet(15,2)

Celková částka prohlášení v eurech

Oddíl s poznámkami: Výskyt údajů je 1 až n

[COMMENT]

Volný text (200 znaků)

Volná poznámka

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Tiskový formát

Image

EZZF 10. dne měsíce prohlášení: Výdaje a příjmy

 

Členský stát:

 

 

 

Odpovědná osoba

 

 

 

Telefonní číslo

 

 

 

Číslo faxu:

 

 

 

Elektronická adresa:

 

 

 

Měsíc

 

 

Strana 1: Částky

 

Datum

Výdaje a příjmy

 

EUR

článek nebo položka 1

formulace

 

článek nebo položka 2

formulace

 

 

 

 

 

 

článek nebo položka n

formulace

 

 

CELKEM (vložit)

 

 

KONTROLNÍ PÁSMO

 

 

VÝPOČET CELKEM

0,00

Strana 2: Poznámky

PŘÍLOHA III

 

Není přístup

 

Vyplnit

ČLENSKÝ STÁT:

TABULKA 101

FINANČNÍ ROK

KONZISTENTNOST PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

EUR

 

1) Celkové výdaje a vyhrazené příjmy vzniklé v měsíci … částky na

 

2)

Výdaje a vyhrazené příjmy týkající se uvedeného měsíce a oznámené v … částky na

 

3) Případný rozdíl = (1) - (2)

0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLU V BODĚ 3)

 

1) Výdajové rozpočtové linie:

 

2) Vyhrazené příjmové rozpočtové linie:

 


Datum:

 

Odpovědný úředník:

 

PŘÍLOHA IV

 

Není přístup

 

Vyplnit


TABULKA 103

ÚDAJE O VÝDAJÍCH A VYHRAZENÝCH PŘÍJMECH A ODHADECH SHRNUTÍ

ČLENSKÝ STÁT:

Finanční rok

v EUR

Platební agentura

Kumulativní výdaje prohlášené n-1

Výdaje za měsíc …

Výdaje od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad výdajů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platební agentura

Souhrnné a vyhrazené příjmy prohlášené n-1

Vyhrazené příjmy za měsíc …

Vyhrazené příjmy od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad vyhrazených příjmů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platební agentura

Souhrnné výdaje a vyhrazené příjmy prohlášené n-1

Výdaje a vyhrazené za měsíc …

Výdaje a vyhrazené příjmy od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad výdajů a vyhrazených příjmů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

Razítko (1):

 


(1)  Použitelné pouze tehdy, pokud se tabulka zasílá na papíře

PŘÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZČLENĚNÉ PODLE NÁZVOSLOVÍ ROZPOČTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A PODLE DRUHU VÝDAJE NEBO PŘÍJMU

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a platební agentury předávající informaci. (Pozn.: bude se používat zejména k zaručení toho, že uživatel, který předává prohlášení, je způsobilý činit prohlášení za dotyčný členský stát). Tento identifikační kód Vám sdělí Komise. Období výdajů, jehož se prohlášení týká.

Příklad: 200511 za období výdajů 11-2005 a T104 ze dne 20. prosince 2005.

Jazyk prohlášení

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje za každou podpoložku názvosloví EZZF:

Identifikační kód podpoložky (například 050201043010001 a pokud je podpoložka neznámá, pak 050201049999999).

Znění podpoložky v jazyku zvoleném v záhlaví prohlášení.

Prohlášená částka za dotyčné období (N), úhrnná částka prohlášená od začátku finančního roku, odhad na období N+1, N+2…. N+3 a N+4… konec finančního roku. Všechny částky musejí být prohlášeny v eurech.

Závěr

Za seznamem všech podpoložek se nachází:

Celková prohlášená částka za dotyčné období (N), celková úhrnná částka prohlášená od začátku finančního roku, celkový odhad na období N+1, N+2… N+3 a N+4… konec finančního roku.

Vysvětlení používání podpoložek „9999999“

Místo pro poznámky

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (RRRRMM)

Období výdajů

[LANGUAGE] *

2 znaky

Kód ISO jazyka

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[SUBITEM] *

Počet(15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Volný text (600)

Formulace podbodu

[AMOUNT] *

Počet(15,2)

Prohlášená částka

[AMOUNT CUMUL] *

Počet(15,2)

Úhrnná částka

[PRE1] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na další období

[PRE2] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na období N+2… N+3

[PRE3] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na období N+4… konec finančního roku

Závěr: Výskyt údajů je 1

[AMOUNT TOT] *

Počet(15,2)

Celková prohlášená částka

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Počet(15,2)

Celková úhrnná částka

[PRE1 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na další období

[PRE2 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na období N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na období N+4… konec finančního roku

[EXPLANATION]

Volný text (80)

Vysvětlení podpoložek 9999999

[COMMENT]

Volný text (80)

Poznámky

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

PŘÍLOHA VI

TABULKA 106

ČÁSTKY ZADRŽENÉ PODLE ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/99

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ STÁT:

 

FINANČNÍ ROK:

N

PLATEBNÍ AGENTURA:

 

 

 


Měnová jednotka:

 


Podbod rozpočtu

Položka

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finanční rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA VII

TABULKA 107

ČÁSTKY ZADRŽENÉ PODLE ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ STÁT:

 

FINANČNÍ ROK:

N

PLATEBNÍ AGENTURA:

 

 

 


Měnová jednotka:

 


Podbod rozpočtu

Položka

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finanční rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA VIII

TABULKA 108

POUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/1999 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽENÍ N

ČLENSKÝ STÁT:

 

PLATEBNÍ AGENTURA:

 


Měnová jednotka:

 


 

 

Výdaje uskutečněné během finančního roku

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Název

N

N+1

N+2

N+3

CELKEM

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Použité částky celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA IX

TABULKA 109

PŘEHLED VYUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/1999 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽENÍ N

ČLENSKÝ STÁT:

 


Měnová jednotka:

 


 

ČÁSTKY ZADRŽENÉ VE FINANČNÍM ROCE N (1)

 

 

Výdaje uskutečněné během finančních let

PLATEBNÍ AGENTURA

N

N+1

N+2

N+3

CELKEM

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oprava u zadržených částek

 

 

 

 

0,00

Získané úroky z nevyužitých peněžních prostředků

 

 

 

 

0,00

Zůstatek

 

 

 

 

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 


(1)  Tato částka se musí rovnat součtu úhrnů z tabulek 106 a 107 sestavených dne …

PŠÍLOHA X

A)

ODHAD ČÁSTKY, KTEROU MÁ ZAPLATIT EZFRV ODHAD SE PŘEDKLÁDÁ NEJPOZDĚJI DNE 31 LEDNA

Odhad částek v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N“ z titulu:

Č. programu

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

 

 

 

Odhad částky v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N+1“ z titulu:

říjen-prosinec

leden-březen

duben-červen

červenec -říjen

 

 

 

 

B)

ODHAD ČÁSTKY, KTEROU MÁ ZAPLATIT EZFRV ODHAD SE PŘEDKLÁDÁ NEJPOZDĚJI DNE 31 ČERVENCE

Odhad částek v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N“ z titulu:

Č. programu

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Odhad částky v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N+1“ z titulu:

říjen -prosinec

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

 

 

 

PŘÍLOHA XI

A)   PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH

Program pro rozvoj venkova ________________ č. CCI ______________

Výpis operací, za které platební agentura zaplatila příspěvek Společenství v období od __/__/__ do __/__/__

Osa/Opatření

Veřejný výdaj na počátku spolufinancování Společenstvím

Opatření 111

(částka v eurech)

Opatření 112

(částka v eurech)

 

Opatření 1.x.y.

(částka v eurech)

Celkem Osa I

(automatický výpočet)

Opatření 211

(částka v eurech)

Opatření 212

(částka v eurech)

 

Opatření 2.x.y.

(částka v eurech)

Celkem Osa II

(automatický výpočet)

Opatření 311

(částka v eurech)

Opatření 312

(částka v eurech)

 

Opatření 3.x.y

(částka v eurech)

Celkem Osa III

(automatický výpočet)

Akce Leader druh Osa I (411)

(částka v eurech)

Akce Leader druh Osa II (412)

(částka v eurech)

Akce Leader druh Osa III (413)

(částka v eurech)

Projekty spolupráce (421)

(částka v eurech)

Fungování GAL (431)

(částka v eurech)

Celkem Osa Leader

(automatický výpočet)

Opatření celkem

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(částka v eurech)

CELKEM

(automatický výpočet)

B)   PŘEHLED VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ

Prioritní osa

Veřejné výdaje celkem

Míra spolufinancování

Veřejný příspěvek

Vnitrostátní

Od Společenství

Osa I

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa II:

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa III:

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa LEADER

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Techn. pomoc

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

CELKEM

(automatický výpočet)

 

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

C)   ŽÁDOST O PLATBU

Celkový příspěvek EZFRV odpovídající prohlášeným částkám

(automatický výpočet)

Inkasování nazpět, k nimž došlo během období prohlášení (-)

eur

Oprava, maximalizace nebo snížení předchozího prohlášení (+)

eur

(Případný +/-) zůstatek z rozhodnutí o zúčtování z roku x

eur

Částka žadaná od EZFRV

eur

Za platební agenturu, datum, jméno a funkce osoby, která vystavuje prohlášení

Za koordinační orgán, datum, jméno a funkce osoby, která schvaluje předání Komisi

PŘÍLOHA XII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 296/96

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 19 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1

Čl. 2 odst. 4

Čl. 19 odst. 2 pododstavec 2

Čl. 2 odst. 5

Čl. 19 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Článek 3

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Článek 3 odst. 3a

Čl. 18 odst. 8

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Čl. 3 odst. 5

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 6 písm. a)

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 3 odst. 6 písm. b)

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 3 odst. 6 písm. c)

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 3 odst. 6 písm. d)

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 3 odst. 6a písm. a)

Zrušen

Čl. 3 odst. 6a písm. b)

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Čl. 3 odst. 7

Zrušen

Čl. 3 odst. 8

Zrušen

Čl. 3 odst. 9

Čl. 1 odst. 2

Čl. 3 odst. 10

Zrušen

Čl. 3 odst. 11

Článek 7

Čl. 4 odst. 1

Článek 8

Čl. 4 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 9 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Zrušen

Čl. 4 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 9 odst. 6

Čl. 4 odst. 5

Čl. 9 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

Zrušen

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Čl. 19 odst. 4

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 odst. 1, 3 a 4

Čl. 7 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 5 odst. 5

Čl. 7 odst. 4

Čl. 5 odst. 6

Čl. 7 odst. 5

Čl. 5 odst. 7

Čl. 7 odst. 6

Zrušen

Článek 8

Článek 18

Článek 9

Článek 21

Článek 10

Článek 22


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2006

ze dne 21. června 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na čl. 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Financování intervenčních opatření zaměřených na stabilizaci zemědělských trhů podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005 zajišťuje Společenství za podmínek stanovených právními předpisy z různých odvětví zemědělství. Pokud jde o intervenční opatření ve formě veřejného skladování, stanovilo se v článku 4 nařízení (EHS) č. 1883/78, že částka, kterou má Společenství financovat, se určuje ročními účetními závěrkami sestavenými platebními agenturami. Toto nařízení rovněž stanovilo pravidla a podmínky pro uvedené účetní závěrky. V důsledku toho, že nařízením (ES) č. 1290/2005 byl zřízen Evropský zemědělský záruční fond (EZZF), který nahradil záruční sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), je třeba stanovit odpovídající prováděcí pravidla.

(2)

Intervenční opatření v podobě veřejného skladování lze financovat pouze tehdy, pokud související výdaje byly v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1290/2005 uskutečněny platebním agenturami, které určily členské státy. Provádění úkolů týkajících se zejména řízení nebo kontroly intervenčních opatření s výjimkou platby podpor však lze delegovat v souladu s čl. 6 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení. Tyto úkoly musí být rovněž možné plnit prostřednictvím více platebních agentur. Je mimo jiné třeba stanovit, že řízení některých opatření veřejného skladování lze na odpovědnost platební agentury svěřit třetím veřejným nebo soukromým na entitám. V důsledku toho je třeba upřesnit působnost platebních agentur v této oblasti, upřesnit jejich povinnosti a stanovit, za jakých podmínek a podle jakých pravidel může být veřejným orgánům nebo soukromým třetím osobám svěřeno řízení některých opatření veřejného skladování. V tomto posledně uvedeném případě je rovněž třeba stanovit, že dotyčné orgány musí bezpodmínečně jednat v rámci smluv, na základě obecných povinností a obecných zásad vymezených tímto nařízením.

(3)

Povaha výdajů na opatření ve formě veřejného skladování může být různá. Je tedy rovněž nezbytné upřesnit pro každou kategorii operací, jaké výdaje jsou způsobilé k financování Společenstvím, a zejména za jakých podmínek lze výdaje uhradit, a to stanovením podmínek způsobilosti a metod výpočtu těchto výdajů. V rámci toho je třeba zejména stanovit, v jakých případech se tyto výdaje mají zohledňovat na základě údajů skutečně zjištěných platebními agenturami, nebo na základě paušálních částek stanovených Komisí.

(4)

Aby mohly členské státy, které nepatří do eurozóny, provádět za harmonizovaných podmínek konsolidaci svých výdajů a svých nákladů v národní měně i v eurech, je třeba stanovit podmínky, za kterých se operace týkající se veřejného skladování zapíší do jejich účtů a jaký směnný kurz se má použít.

(5)

Pro určení částky financování Společenstvím k výdajům na veřejné skladování a s přihlédnutím k velice rozdílné povaze dotyčných opatření a k neexistenci stejnorodých rozhodných skutečností je třeba stanovit jedinou rozhodnou skutečnost na základě účtů, které sestavují a vedou platební agentury a do nichž se jako debetní a kreditní položky zanášejí různé položky výdajů a příjmů zjištěné platebními agenturami.

(6)

V souladu s článkem 6 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebními agenturami, výkazy výdajů a příjmů a podmínky proplácení výdajů v rámci EZZF a EZFRV (3), jsou platební agentury, aby dosáhly proplacení nákladů veřejného skladování, povinny převzít do výkazu výdajů hodnoty a částky, které si účtovaly v průběhu měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahují operace veřejného skladování. Aby se umožnil dobrý průběh tohoto postupu, je třeba stanovit podmínky, za kterých se Komisi sdělují informace nezbytné k výpočtu nákladů a výdajů.

(7)

Účetnictví týkající se veřejných zásob držených v rámci intervence musí umožnit stanovit částku financování Společenstvím, a zároveň musí umožnit rozpoznat stav zásob produktů, jež byly dány do intervenčního režimu. Za tímto účelem je třeba stanovit, že platební agentury musí vést odděleně skladové účetnictví a finanční účty, jež musí obsahovat údaje nezbytné ke sledování zásob a k řízení financování výdajů a příjmů vytvořených intervenčními opatřeními veřejného skladování.

(8)

Zaúčtování údajů o množstvích, hodnotách a o některých průměrech ze strany platebních agentur je povinné. Některé operace nebo výdaje by se však neměly zohledňovat vzhledem k některým okolnostem nebo by se měly zohlednit podle zvláštních pravidel. Aby se zamezilo rozdílům v zacházení a aby se zajistila ochrana finančních zájmů Společenství, měly by být stanoveny tyto případy a okolnosti, jakož i podmínky jejich zaúčtování.

(9)

Datum, k němuž se provádí zaúčtování různých výdajových a příjmových položek, které jsou spojené s intervenčními opatřeními veřejného skladování, závisí na povaze operací a může být stanoveno v rámci právních předpisů z jednotlivých odvětví zemědělství. V tomto kontextu je třeba stanovit obecné pravidlo, kterým se stanoví, že zaúčtování těchto položek se provádí ke dni, ve kterém dojde ke hmotné operaci vyplývající z intervenčního opatření, a kterým se stanoví zvláštní případy, které je třeba vzít v úvahu.

(10)

Na základě obecné odpovědnosti, která jim přináleží, musí platební agentury soustavně a pravidelně kontrolovat zásoby produktů spadajících do intervenčního režimu. Pro zaručení jednotného uplatnění této povinnosti všemi platebními agenturami je třeba stanovit periodicitu a základní zásady pro kontroly a pro inventarizace.

(11)

Ocenění operací týkajících se veřejného skladování závisí rovněž na povaze operací a lze je určit v rámci platných právních předpisů z jednotlivých odvětví zemědělství. Napříště je třeba stanovit obecné pravidlo, kterým se stanoví, že hodnota nákupů a prodejů se rovná součtu plateb a tržeb realizovaných u hmotných operací nebo jež u těchto hmotných operací realizovány být mají, a zvláštní pravidla nebo zvláštní případy, které je třeba vzít v úvahu.

(12)

Je třeba stanovit formu a obsah dokumentace, jejíž předání se požaduje z titulu intervenčních opatření veřejného skladování, jakož i podmínky a pravidla předávání nebo uchovávání této dokumentace ze strany členských států. V zájmu soudržnosti s pravidly stanovenými v ostatních oblastech dotčených financováním společné zemědělské politiky musejí sdělení a výměny informací stanovené tímto nařízením probíhat za podmínek a postupy podle článku 18 nařízení (ES) č. 883/2006.

(13)

Opatření přijatá na základě tohoto nařízení nahrazují ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 411/88 ze dne 12. února 1988 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu (4), nařízení Komise (EHS) č. 1643/89 ze dne 12. června 1989, kterým se stanoví paušální částky pro financování hmotných operací v souvislosti s veřejným skladováním zemědělských produktů (5), nařízení Komise (EHS) č. 2734/89 ze dne 8. září 1989 o skutečnostech, ke kterým se má přihlížet při určování výdajů podle čl. 37 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 822/87, které jsou financovány ze záruční sekce EZOZF (6), nařízení Rady (EHS) č. 3492/90 ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení činitelů, které musí brát v úvahu záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu v ročních účetních závěrkách pro financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování (7), nařízení Komise (EHS) č. 3597/90 ze dne 12. prosince 1990 o pravidlech účetnictví pro intervenční opatření zahrnující nákup, skladování a prodej zemědělských produktů intervenčními agenturami (8), nařízení Komise (EHS) č. 147/91 ze dne 22. ledna 1991, kterým se definují a stanoví mezní přípustné odchylky pro množstevní ztráty zemědělských produktů ve veřejném intervenčním skladování (9) a nařízení Komise (ES) č. 2148/96 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů (10).

(14)

Je tedy třeba zrušit nařízení (EHS) č. 411/88, (EHS) č. 1643/89, (EHS) č. 2734/89, (EHS) č. 3492/90, (EHS) č. 3597/90, (EHS) č. 147/91 a (ES) č. 2148/96.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

INTERVENČNÍ OPATŘENÍ VE FORMĚ OPERACÍ VEŘEJNÉHO SKLADOVÁNÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky a pravidla pro financování výdajů na intervenční opatření související s veřejným skladováním Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF), pro řízení a kontrolu odpovídajících operací platebními agenturami podle článku 6 nařízení (ES) č. 1290/2005, pro účtování o odpovídajících výdajích a příjmech EZZF, jakož i pro předávání souvisejících informací a dokumentace Komisi.

Článek 2

Poslání a povinnosti platební agentury

1.   Platební agentury zajišťují řízení a kontrolu operací spojených se intervenčními opatřeními veřejného skladování na vlastní odpovědnost za podmínek stanovených v příloze I a případně v právních předpisech z jednotlivých odvětví zemědělství, zejména na základě minimálních procentních podílů kontrol, které jsou v uvedené příloze stanoveny.

Mohou delegovat své pravomoci z tohoto titulu na intervenční agentury, které odpovídají podmínkám schválení platebních agentur stanovených v oddílu 1.C přílohy I nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (11), nebo intervenovat prostřednictvím jiných platebních agentur.

2.   Aniž je dotčena jejich celková odpovědnost v oblasti veřejného skladování, mohou platební agentury nebo intervenční agentury:

a)

svěřit řízení některých opatření veřejného skladování fyzickým nebo právnickým osobám zajišťujícím skladování intervenčních zemědělských produktů (dále jen „skladovatelům“). V tomto případě je tato správa prováděna povinně v rámci smluv o skladování na základě závazků a obecných zásad vymezených v příloze II.

b)

pověřit fyzické nebo právnické osoby prováděním některých specifických úkolů stanovených v právních předpisech z jednotlivých odvětví zemědělství.

3.   Povinnosti na straně platebních agentur v oblasti veřejného skladování jsou zejména tyto:

a)

vést skladové účetnictví a finanční účty pro každý produkt, který je předmětem intervenčního opatření veřejného skladování, a to na základě operací, které realizují od 1. října jednoho roku do 30. září roku následujícího (toto období se dále označuje jen jako „účetní období“),

b)

průběžně aktualizovat seznam skladovatelů, s nimž uzavřely smlouvu v rámci veřejného skladování. Tento seznam musí obsahovat odkazy umožňující přesnou identifikaci všech skladovacích míst, jejich kapacitu, čísla skladových hal, chladíren nebo sil, jejich plány a schémata,

c)

mít k dispozici Komise vzorové smlouvy používané pro veřejné skladování, pravidla vytvořená pro převzetí produktů, skladování produktů a vyskladnění produktů ze skladišť skladovatelů, jakož i pravidla pro úkoly skladovatelů,

d)

vést centralizovaně elektronické skladové účetnictví zásob vycházející ze všech skladovacích míst, všech produktů, všech množství a jakostí různých produktů, kde u každého z nich je uvedena hmotnost (popřípadě hrubá a čistá hmotnost) nebo objem,

e)

uskutečňovat všechny operace týkající se skladování, uchovávání, dopravy nebo přemístění intervenčních produktů v souladu s právními předpisy Společenství a v souladu s vnitrostátními předpisy, aniž je dotčena vlastní odpovědnost kupujících, ostatních platebních organizací zasahujících v rámci operace nebo osob z tohoto titulu pověřených,

f)

provádět po celý rok kontroly intervenčních produktů na skladovacích místech, Tyto kontroly se provádějí v nepravidelných intervalech a nenadále. Není-li tím ohrožen účel kontroly, je však přípustné předchozí ohlášení, jehož lhůta však musí být omezena na nezbytné minimum. Toto předchozí ohlášení nelze s výjimkou řádně odůvodněných případů provést dříve než 24 hodin před zahájením kontroly,

g)

provádět každoroční inventarizaci za podmínek stanovených v článku 8.

Pokud v nějakém členském státě zajišťuje správu účtů veřejného skladování u jednoho nebo více produktů více platebních agentur, konsoliduje se skladové účetnictví a finanční účty podle písmen a) a d) na úrovni členského státu předtím, než dojde k předání odpovídajících informací Komisi.

4.   Platební agentury činí veškerá opatření, aby zaručily:

a)

dobré zachování produktů, které jsou předmětem intervenčních opatření Společenství. Alespoň jednou ročně se ujišťují o jakosti skladovaných produktů,

b)

neporušenost intervenčních zásob.

5.   Platební agentury neprodleně informují Komisi:

a)

o případech, ve kterých může prodloužení doby skladování nějakého produktu přivodit znehodnocení daného produktu,

b)

množstevní ztráty nebo znehodnocení produktu v důsledku přírodních katastrof.

Pokud se Komise dozví o situacích uvedených v prvním pododstavci písmenech a) a b), přijímají se vhodná rozhodnutí:

a)

Pokud jde o situace uvedené ve zmíněném písmenu a), přijímají se vhodná rozhodnutí postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 (12) nebo případně postupem podle odpovídajícího článku jiných nařízení týkajících se společné organizace zemědělských trhů.

b)

Pokud jde o situace uvedené ve zmíněném písmenu b), přijímají se vhodná opatření postupem podle čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005.

6.   Platební agentury nesou finanční důsledky špatného uchování produktu, který je předmětem intervence Společenství, zejména v důsledku nevhodných metod skladování. Tato finanční odpovědnost nevylučuje použití opravných prostředků proti skladovateli v případě nedodržení jejich závazků nebo povinností.

7.   Platební agentura trvale zpřístupňuje zástupcům Komise a osobám pověřeným Komisí účty veřejného skladování a všechny dokumenty, smlouvy a evidence vytvořené nebo obdržené v rámci intervence, a to buďto elektronicky, anebo v sídle platební agentury.

8.   Platební agentury předávají:

a)

na žádost Komise dokumenty a informace uvedené v odstavci 7 a doplňkové vnitrostátní správní předpisy přijaté k provedení a správě intervenčních opatření;

b)

podle periodicity stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2006 informace o veřejném skladování na základě vzorů v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Intervenční opatření v podobě veřejného skladování

Intervenční opatření v podobě veřejného skladování mohou zahrnovat operace v souvislosti s nákupem, skladování, dopravu a přemístění zásob, jakož i prodej a ostatní distribuci zemědělských produktů za podmínek stanovených platnými právními předpisy z jednotlivých odvětví zemědělství a tímto nařízením.

Článek 4

Financování intervenčních výdajů vzniklých v rámci operací veřejného skladování

1.   V rámci operací veřejného skladování podle článku 3 financuje EZZF z titulu intervence, pokud odpovídající výdaje nebyly stanoveny právními předpisy z jednotlivých odvětví zemědělství, tyto výdaje:

a)

finanční náklady na finanční prostředky zmobilizované členskými státy pro nákup produktů podle metod výpočtu stanovených v příloze IV;

b)

výdaje na hmotné operace vyplývající z nákupu, prodeje nebo z jakéhokoli jiného přechodu vlastnictví k produktům (vstup produktů do veřejného skladování, jejich prodlévání ve veřejném skladování a výstup produktů z veřejného skladování) podle přílohy V na základě paušálních částek jednotných pro celé Společenství a vypočítaných postupy podle přílohy VI;

c)

výdaje na hmotné operace, které nejsou nutně spojeny s nákupem, prodejem nebo jakýmkoli jiným přechodem vlastnictví k produktům na základě paušálních nebo nepaušálních částek podle ustanovení stanovených Komisí v rámci právních předpisů z jednotlivých odvětví zemědělství o těchto produktech a v příloze VII;

d)

snížení hodnoty skladovaných produktů výpočty podle přílohy VIII;

e)

rozdíly (zisky a ztráty) mezi účetní hodnotou a distribuční cenou produktů nebo rozdíly vyplývající z jiných činitelů.

2.   Pro členské státy, které nepatří do eurozóny, platí, aniž jsou dotčeny pravidla a zvláštní specifické rozhodné činitele stanovené v přílohách tohoto nařízení nebo zemědělskými právními předpisy, zejména čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2808/98 (13), že výdaje podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku, které se vypočítají na základě částek stanovených v eurech, a výdaje nebo příjmy uskutečněné v národní měně v rámci tohoto nařízení, se převádějí na národní měnu nebo na euro na základě posledního směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou před účetním obdobím, během něhož se operace zapisují na účty platební agentury. Tento směnný kurz se použije rovněž na zaúčtování různých specifických případů uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Pro účetní období 2007 však členské státy podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 883/2006 použijí směnné kurzy podle článku 13 tohoto nařízení.

KAPITOLA 2

ÚČTOVÁNÍ O OPERACÍCH VEŘEJNÉHO SKLADOVÁNÍ

Článek 5

Obsah účetnictví veřejných skladů, které vedou platební agentury

1.   Skladové účetnictví podle čl. 2 odst. 3 písm. a) musí obsahovat odděleně tyto třídy položek:

a)

množství produktů zjištěná na vstupu do skladu a množství produktů zjištěných na výstupu ze skladu, a to s fyzickým přemístěním nebo bez fyzického přemístění;

b)

množství použitá z titulu režimu rozdělení zdarma nejchudším osobám podle nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 (14) a zaúčtovaná podle ustanovení článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 (15), v odlišení od množství, která jsou předmětem přemístění do jiného členského státu;

c)

množství, na která se vztahují odběry vzorků, v odlišení od odběrů uskutečněných kupujícími;

d)

množství, která po zjištění vizuální prohlídkou v rámci roční inventarizace nebo při kontrole po převzetí pro intervenci, již nelze přebalit a prodávají se z ruky do ruky;

e)

množství chybějící z důvodů, které nelze určit, i z důvodů, které určit lze, včetně důvodů odpovídajících mezní přípustné odchylce podle platných předpisů;

f)

znehodnocená množství;

g)

přebytečná množství;

h)

chybějící množství překračující mezní přípustné odchylky;

i)

množství uložená do skladů, u nichž se ukazuje, že nesplňují požadované podmínky, což vede k tomu, že skladovatel je odmítne převzít;

j)

čistá množství, která se nacházejí ve skladech na konci každého měsíce nebo na konci účetního období a která nejsou převedena do následujícího měsíce nebo do následujícího účetního období.

2.   Finanční účty podle čl. 2 odst. 3 písm. musejí obsahovat:

a)

hodnotu množství uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku, přičemž se odděleně zanáší hodnota množství koupených a hodnota množství prodaných,

b)

účetní hodnotu množství použitých nebo zohledněných z titulu režimu rozdělení zdarma podle odst. 1 písm. b) tohoto článku,

c)

finanční náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a),

d)

výdaje související s hmotnými operacemi podle čl. 4 odst. 1 písm. b) a c),

e)

finanční náklady vyplývající ze snížení hodnoty podle čl. 4 odst. 1 písm. d),

f)

částky vybrané nebo zpětně inkasované od prodejců, kupujících nebo skladovatelů, jiné než uvedené v čl. 11 odst. 2,

g)

částku pocházející z přímého prodeje v důsledku roční inventury nebo v důsledku kontrol po převzetí produktů do intervenčních skladů,

h)

ztráty a zisky z vyskladnění produktů s přihlédnutím ke snížením hodnoty ve smyslu písmene e) tohoto odstavce,

i)

ostatní debetní a kreditní položky, zejména položky odpovídající množstvím podle odst. 1 písm. c) až g) tohoto článku,

j)

průměrnou účetní hodnotu vyjádřenou podle okolností v tunách nebo v hektolitrech.

Článek 6

Účtování

1.   U položek uvedených v článku 5 se zaúčtovávají množství, hodnoty, částky a průměry skutečně zjištěné platebními agenturami nebo hodnoty a částky vypočítané na základě paušálních částek stanovených Komisí.

2.   Zjištění a výpočty podle odstavce 1 se provádějí s výhradou uplatnění těchto pravidel:

a)

náklady vyskladnění u množství, u kterých byla zjištěna manka nebo znehodnocení, v souladu s pravidly stanovenými v přílohách X a XII, se účtují pouze za množství skutečně prodaná a vyskladněná;

b)

množství, u kterých se zjistilo, že chybějí během převozu z jednoho členského státu do druhého se nepovažují za uložená do skladu v členském státě určení, a proto se na ně neposkytují paušální částky na uložení do skladu;

c)

jestliže se produkt dopravuje či převáží, zaúčtují se paušální částky na uložení do skladu a vyskladnění, v případě, že se tyto náklady nepovažují podle pravidel Společenství za nedílnou součást nákladů za dopravu;

d)

pokud pravidla Společenství nestanoví jinak, příjmy z prodeje znehodnocených produktů ani jakékoliv jiné příjmy v této souvislosti se do účtů nezaznamenávají do dokumentace EZZF;

e)

nadbytečná množství, která by se zjistila, se zaúčtovávají se zápornou hodnotou ve stavu a pohybu zásob mezi chybějícími množstvími. Tato množství se zohlední při určení množství přesahujících mezní přípustnou odchylku;

f)

jiné vzorky, než které si vzali kupující, se zaúčtovávají v souladu s přílohou XII částí 2 písm. a).

3.   Informace o opravách provedených Komisí, pokud jde o údaje z běžného účetního období uvedené v článku 5, se předávají Výboru zemědělských fondů. Mohou být oznámeny členským státům při rozhodnutí o měsíční platbě nebo, nedojde-li k němu, při rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Zaúčtovávají je platební agentury za podmínek stanovených uvedeným rozhodnutím.

Článek 7

Data účtování o výdajích a příjmech a o pohybech produktů

1.   Zaúčtování různých výdajových a příjmových položek se provádí ke dni, k němuž dojde ke hmotné operaci vyplývající z intervenčního opatření.

V následujících případech se však použijí tato data:

a)

datum nabytí účinnosti smlouvy o skladování uvedené v čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 (16), pokud jde o bílý cukr a surový cukr, a to u množství převzatých v režimu smlouvy o skladování, které bylo před přemístěním zásob převedeno mezi nabízejícím a platební agenturou,

b)

den inkasování u částek vybraných nebo zpětně inkasovaných podle čl. 5 odst. 2 písm. f) a g),

c)

datum skutečného zaplacení nákladů týkajících se hmotných operací, pokud se na tyto náklady nevztahují paušální částky.

2.   Zaúčtování různých položek týkajících se fyzických pohybů produktů a správy zásob se provádí ke dni, k němuž dojde ke hmotné operaci vyplývající z intervenčního opatření.

V následujících případech se však použijí tato data:

a)

datum převzetí produktů platební agenturou podle právní úpravy pro společnou organizaci trhů dotyčného produktu ohledně množství uložených do veřejného skladování bez změny místa skladování,

b)

datum zjištění skutečností u chybějících nebo znehodnocených množství nebo u přebytečných množství,

c)

den skutečného vyskladnění produktů u přímých prodejů týkajících se produktů, které nelze přebalit po vizuální prohlídce v rámci roční inventarizace nebo při kontrole po převzetí pro intervenci a které zůstávají na skladě,

d)

konec účetního období pro případné ztráty přesahující odpovídající mezní přípustnou odchylku.

Článek 8

Inventární soupis

1.   Platební agentury pořizují v průběhu každého účetního období u každého produktu, který je předmětem intervence Společenství, inventární soupis.

Výsledky tohoto inventárního soupisu srovnají s účetními údaji. Zjištěné množstevní rozdíly a částky vyplývající z rozdílů v jakosti odhalených při ověřování se zaúčtovávají podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c).

2.   Na chybějící množství vyplývající z normálních skladových operací se vztahují mezní hodnoty přípustné odchylky v příloze XI a odpovídají rozdílu mezi teoretickými zásobami vyplývajícími z účetního inventárního soupisu na straně jedné a z fyzických zásob zjištěných na základě inventárního soupisu podle odstavce 1 nebo účetních zásob přetrvávajících po vyčerpání fyzických zásob na skladě na straně druhé.

KAPITOLA 3

OCENĚNÍ ÚČTŮ

Článek 9

Ocenění operací týkajících se veřejného skladování

1.   Hodnota nákupů a prodejů se rovná součtu plateb nebo inkas uskutečněných nebo plateb a inkas za hmotné operace nebo které se za hmotné operace uskutečnit mají, ledaže spadají pod zvláštní ustanovení uvedená v tomto článku a s výhradou zvláštních ustanovení v:

a)

příloze IX u destilovaných produktů (smíšeného alkoholu),

b)

příloze X u chybějících množství,

c)

příloze XII u produktů znehodnocených nebo zničených,

d)

příloze XIII u produktů uložených do skladu, jež skladovatel odmítl převzít.

2.   Určení hodnoty nákupů se provádí pro množství produktů ukládaná do skladu na základě intervenční ceny s přihlédnutím k přeceněním, bonifikacím, slevám, procentním podílům a koeficientům, které se mají použít na intervenční ceny při nákupu produktu v souladu s kritérii vymezenými právními předpisy z různých odvětví zemědělství.

U případů a situací uvedených v příloze X a v oddílech 2.a) a 2.c) přílohy XII se však k přeceněním, bonifikacím, slevám, podílům vyjádřeným v procentech a koeficientům nepřihlíží.

3.   Náklady zaplacené nebo vybrané na hmotné operace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c) podle právní úpravy Společenství při nákupu produktů se zanášejí na účet jako výdaje nebo příjmy vztahující se k technickým nákladům, a to odděleně od nákupní ceny.

4.   Na finančních účtech uvedených v čl. 5 odst. 2 se množství produktů, která se nacházejí na skladě na konci účetního období a která se mají převést do následujícího účetního období, oceňují průměrnou účetní hodnotou (převodní cenou), která se určí ročním účtem z posledního měsíce účetního období.

5.   Množství uložená do skladu, u kterých se ukáže, že nesplňují podmínky pro skladování, se zaúčtují jako prodaná v okamžiku vyskladnění, za cenu, za kterou byla nakoupena.

Pokud však jsou v okamžiku fyzického vyskladnění produktu vytvořeny podmínky pro použití přílohy X písmene b), musí být vyskladnění zboží předmětem předchozí konzultace Komise.

6.   Jestliže účet vykazuje kreditní zůstatek, odečte se tento od výdajů běžného účetního období.

7.   Jestliže po prvním dni v měsíci nastane změna v paušálních částkách, platebních lhůtách, úrokových sazbách či v jiných činitelích používaných pro výpočet, použijí se nové činitele pro hmotné operace od následujícího měsíce.

KAPITOLA 4

FINANCOVANÉ ČÁSTKY A VÝKAZY VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ

Článek 10

Financovaná částka

1.   Částka financovaná z titulu intervenčního opatření podle článku 3 se určuje na základě účtů, které sestavují a vedou platební agentury podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a do kterých se zanášejí v aktivech a pasivech různé položky výdajů a příjmů podle článku 5, přičemž se případně zohlední částky výdajů stanovené v rámci právních předpisů z jednotlivých odvětví zemědělství.

2.   Platební agentura předává měsíčně i ročně Komisi elektronicky informace nezbytné pro financování veřejného skladování i účty odůvodňující výdaje a příjmy související s veřejným skladováním ve formě výkazů (Výkazy e-FAUDIT), jejichž vzory se nacházejí v příloze III tohoto nařízení, a to ve lhůtách stanovených v čl. 4 odst.1 písm. c), nařízení (ES) č. 883/2006 a v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2006.

Článek 11

Výkazy výdajů a příjmů

1.   Financování EZZF se rovná výdajům, které se vypočtou na základě položek sdělených platební agenturou po odečtení případných příjmů vyplývajících z intervenčních opatření, které se oceňují elektronickým systémem zavedeným Komisí a které převezme platební agentura do svého výkazu výdajů sestaveného v souladu s článkem 6 nařízení 883/2006.

2.   Částky zinkasované zpět v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalostí ve smyslu čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 a částky vybrané nebo zpětně zinkasované u prodejců, kupců a skladovatelů, které splňují kritéria podle článku 12 nařízení (ES) č. 883/2006, se deklarují v rozpočtu EZZF za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

KAPITOLA 5

VÝMĚNA INFORMACÍ A DOKUMENTACE

Článek 12

Informační systémy

Sdělování a výměny informací stanovené tímto nařízením, jakož i stanovení dokumentů, jejichž vzory se nacházejí v příloze III, se uskutečňují prostřednictvím elektronických systémů umožňujících zabezpečenou elektronickou komunikaci za podmínek a postupy podle článku 18 nařízení (ES) č. 883/2006.

KAPITOLA 6

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Přechod

1.   U členských států, které nepatří do eurozóny, se hodnota čistých množství, která budou převedena z účetního období 2006 do účetního období 2007, po odečtení druhého snížení hodnoty na konci účetního období 2006, konvertuje na euro na základě posledního směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou před účetním obdobím 2007.

2.   Pokud členský stát, který nepatří do eurozóny, nadále vede účty v národní měně za účetní období 2007 podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 883/2006, použijí se v průběhu a na konci tohoto účetního období tyto směnné kurzy:

a)

poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před účetním obdobím 2007 na konverzi do národní měny:

paušálních částek souvisejících s výdaji podle čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení,

hodnoty chybějících množství překračujících přípustné odchylky týkající se uchování nebo zpracování produktů podle přílohy X písm. a) tohoto nařízení,

hodnoty množství znehodnocených nebo zničených v důsledku živelné pohromy ve smyslu přílohy XII části 2 písm. a) tohoto nařízení,

hodnoty jiných vzorků, než které odebrali kupující podle 6 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení,

paušálních částek souvisejících s množstvími, u nichž byla odmítnuta přejímka podle přílohy XIII části 1 písm. a) a b) tohoto nařízení;

b)

poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před prvním dnem každého čtvrtletí účetního období roku 2007 počínaje 1. říjnem 2006 na konverzi do národní měny:

hodnoty množství chybějících v důsledku krádeží nebo jiných zjistitelných příčin podle přílohy X písm. a) tohoto nařízení,

hodnoty množství chybějících v důsledku přesunu nebo přemístění podle přílohy X písm. c) tohoto nařízení,

hodnoty množství znehodnocených nebo zničených v důsledku špatných podmínek uchování ve smyslu přílohy XII části 2 písm. c) tohoto nařízení;

c)

poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před účetním obdobím 2008, pro uchování v eurech hodnoty čistých množství, která budou převedena z účetního období 2007 do účetního období 2008, po odečtení druhého snížení hodnoty na konci účetního období 2007.

Článek 14

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 411/88, (EHS) č. 1643/89, (EHS) č. 2734/89, (EHS) č. 3492/90, (EHS) č. 3597/90, (EHS) č. 147/91 a (ES) č. 2148/96 se zrušují od 1. října 2006.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a je nutno je číst v souladu se srovnávacími tabulkami uvedenými v příloze XVI.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 40, 13.2.1988, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 956/2005 (Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 8).

(5)  Úř. věst. L 162, 13.6.1989, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 269/91 (Úř. věst. L 28, 2.2.1991, s. 22).

(6)  Úř. věst. L 263, 9.9.1989, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 337, 4.12.1990, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 43. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1392/97 (Úř. věst. L 190, 19.7.1997, s. 22).

(9)  Úř. věst. L 17, 23.1.1991, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 652/92 (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 5).

(10)  Úř. věst. L 288, 9.11.1996, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 808/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 70).

(11)  Viz strana 90 tohoto Úředního věstníku.

(12)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(13)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36.

(14)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50.

(16)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 48.


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I

POVINNOSTI PLATEBNÍCH AGENTUR A POSTUPY FYZICKÉ INSPEKCE podle čl. 2 odst. 3

PŘÍLOHA II

POVINNOSTI A OBECNÉ ZÁSADY ODPOVĚDNOSTI SKLADOVATELŮ, JEŽ MUSÍ BÝT ZAHRNUTY DO SMLOUVY O SKLADOVÁNÍ MEZI PLATEBNÍ AGENTUROU A SKLADOVATELEM podle čl. 2 odst. 2

PŘÍLOHA III

INFORMACE SDĚLOVANÉ ČLENSKÝMI STÁTY podle čl. 10 odst. 2 přes informační systém stanovený v článku 12 (Tabulky e-FAUDIT)

PŘÍLOHA IV

VÝPOČET FINANČNÍCH NÁKLADŮ podle čl. 4 odst. 1 písm. a) + DODATEK uvádějící referenční úrokové sazby

PŘÍLOHA V

HMOTNÉ OPERACE POKRYTÉ PAUŠÁLNÍMI ČÁSTKAMI stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. b)

PŘÍLOHA VI

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY PRO SPOLEČENSTVÍ podle čl. 4 odst. 1 písm. b)

PŘÍLOHA VII

ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI, JEŽ JE NUTNO ZOHLEDNIT VE VÝDAJÍCH A PŘÍJMECH U NĚKTERÝCH PRODUKTŮ

PŘÍLOHA VIII

ODPISOVÁNÍ PRODUKTŮ V ZÁSOBÁCH podle čl. 4 odst. 1 písm. d)

PŘÍLOHA IX

OCENĚNÍ ZÁSOB PRODUKTŮ DESTILACE (SMÍŠENÝ ALKOHOL)

PŘÍLOHA X

OCENĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH MNOŽSTVÍ

PŘÍLOHA XI

MEZE PŘÍPUSTNÝCH ODCHYLEK

PŘÍLOHA XII

OCENĚNÍ ZNEHODNOCENÝCH NEBO ZNIČENÝCH MNOŽSTVÍ

PŘÍLOHA XIII

ÚČETNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA USKLADNĚNÉ PRODUKTY, JEJICHŽ PŘEJÍMKA BYLA ODMÍTNUTA

PŘÍLOHA XIV

VZOR MĚSÍČNÍHO PROHLÁŠENÍ SKLADOVATELE PLATEBNÍ AGENTUŘE

PŘÍLOHA XV

VZOR ROČNÍHO PROHLÁŠENÍ SKLADOVATELE PLATEBNÍ AGENTUŘE

PŘÍLOHA XVI

SROVNÁVACÍ TABULKA

PŘÍLOHA I

POVINNOSTI PLATEBNÍCH AGENTUR A POSTUPY FYZICKÉ INSPEKCE (čl. 2 odst. 3)

A.   POVINNOSTI PLATEBNÍCH AGENTUR

I.   Kontroly

1.   Četnost a reprezentativnost

Každé skladovací místo je v souladu s ustanoveními uvedenými v bodu B nejméně jednou ročně podrobeno kontrole, která se týká zejména:

postupu při sběru informací o veřejném skladování;

shody účetních údajů vedených na místě skladovatelem s údaji, které byly předány platební agentuře;

fyzické přítomnosti skladovaných množství, jež skladovatel uvádí v účetních výkazech a jež posloužila jako základ pro poslední měsíční výkaz předaný skladovatelem, která se ověřuje zrakem nebo v případě pochyb či námitek vážením nebo měřením;

řádné a uspokojivé obchodní jakosti skladovaných produktů.

Fyzická přítomnost je potvrzena dostatečně reprezentativní fyzickou inspekcí týkající se minimálně procent uvedených v bodu B, jež umožňuje dospět k závěru, že v zásobách se skutečně vyskytuje veškeré množství zapsané ve skladovém účetnictví.

Kontroly jakosti se provádějí zrakem, čichem a/nebo organolepticky a v případě pachybnosti důkladnými rozbory.

2.   Doplňkové kontroly

V případě nesrovnalosti zjištěné při fyzické inspekci je zapotřebí provést stejnou metodou inspekci doplňkového podílu množství skladovaných v rámci intervence. Bude-li zapotřebí, inspekce půjde až do převážení veškerých skladovaných produktů kontrolované šarže nebo skladu.

II.   Protokoly z kontrol

1.   Interní kontrolní orgán platební agentury nebo orgán, který agentura pověřila, vypracuje protokol o každé provedené fyzické kontrole či inspekci.

2.   Protokol obsahuje nejméně tyto údaje:

a)

označení skladovatele, adresu navštíveného skladu a popis kontrolovaných šarží;

b)

datum a hodinu začátku a konce kontroly;

c)

místo, kde se provádí kontrola, jakož i popis stavu podmínek skladování, balení a přístupnosti;

d)

úplnou totožnost osob provádějících kontrolu, jejich služební zařazení a jejich pověření;

e)

provedená kontrolní opatření a použité způsoby měření objemu, jako jsou metody měření, provedené výpočty a získané přůběžné a konečné výsledky, jakož i závěry, které z toho byly vyvozeny;

f)

u každé šarže nebo jakosti skladované ve skladu množství uváděné v účetnictví platební agentury, množství uváděné v účetnictví skladu, případné rozdíly zjištěné mezi těmito účetnictvími;

g)

u každé fyzicky kontrolované šarže nebo jakosti údaje uvedené v písmenu f), jakož i množství na místě a případné nesrovnalosti; číslo šarže nebo jakosti, palety, kartony, sila, nádrže nebo ostatní příslušné nádoby, hmotnost (popřípadě čistou nebo hrubou hmotnost) nebo objem;

h)

prohlášení skladovatele v případě rozdílů nebo nesrovnalostí;

i)

místo, datum a podpis osoby, která sepsala protokol, jakož i skladovatele nebo zástupce;

j)

případné použití rozšířené kontroly v případě nesrovnalosti s upřesněním procentního podílu skladovaných množství, u něhož byla provedena tato rozšířená kontrola, zjištěné rozdíly a daná vysvětlení.

3.   Protokoly jsou neprodleně zaslány vedoucímu útvaru odpovídajícímu za vedení účetnictví platební agentury. Ihned po přijetí protokolu je účetnictví platební agentury opraveno s ohledem na zjištěné rozdíly a nesrovnalosti.

4.   Protokoly se uchovávají v sídle platební agentury a jsou přístupné pracovníkům Komise a osobám pověřeným Komisí.

5.   Souhrnný dokument vyhotovený platební agenturou uvádí:

provedené kontroly, s rozlišením fyzických inspekcí (inventarizace) v jejich rámci,

ověřená množství,

zjištěné odchylky a důvody těchto odchylek ve vztahu k měsíčním a ročním výkazům.

Kontrolovaná množství a zjištěné nesrovnalosti jsou u každého příslušného produktu vyznačeny hmotností nebo objemem a v procentech z celkového skladovaného množství.

Tento souhrnný dokument uvádí odděleně kontroly provedené pro ověření jakosti skladovaných produktů. Komisi se předává současně s roční účetní závěrkou uvedenou v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Souhrnný dokument se poprvé vypracuje a předá Komisi za účetní období 2006.

B.   POSTUP FYZICKÉ INSPEKCE V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PŘI KONTROLÁCH STANOVENÝCH V BODĚ A

I.   Máslo

1.   Výběr šarží určených ke kontrole musí odpovídat alespoň 5 % celkového množství skladovaného v rámci veřejné intervence. Výběr je připraven před návštěvou skladu na základě účetních údajů platební agentury, ale skladovateli ohlášen není.

2.   Ověření na místě přítomnosti vybraných šarží a složení šarží:

identifikace kontrolních čísel šarží a kartonů podle potvrzení o nákupu nebo o uskladnění,

zvážení palet (jedné z deseti) a kartonů (jednoho z každé palety),

zrakové ověření obsahu kartonu (jedna paleta z pěti),

stav balení.

3.   Popis fyzicky zkontrolovaných šarží a zjištěných závad se uvede do kontrolního protokolu.

II.   Sušené odstředěné mléko

1.   Výběr šarží určených ke kontrole musí odpovídat alespoň 5 % celkového množství skladovaného v rámci veřejné intervence. Výběr je připraven před návštěvou skladu na základě účetních údajů platební agentury, ale neoznamuje se skladovateli.

2.   Ověření na místě přítomnosti vybraných šarží a složení šarží:

identifikace kontrolních čísel šarží a pytlů podle potvrzení o nákupu nebo o uskladnění,

zvážení palet (jedné z deseti) a pytlů (jednoho z deseti),

zrakové ověření obsahu pytle (jedna paleta z pěti),

stavu balení.

3.   Popis fyzicky zkontrolovaných šarží a zjištěných závad se uvede do kontrolního protokolu.

III.   Obiloviny

1.   Postup fyzické inspekce

a)

Výběr buněk nebo skladovacích komor, které mají být kontrolovány, musí odpovídat alespoň 5 % celkového množství obilovin nebo rýže skladovaných v rámci veřejné intervence.

Výběr je připraven na základě dostupných údajů v účetních dokladech platební agentury, ale neoznamuje se skladovateli.

b)

Fyzická inspekce:

ověření přítomnosti obilovin nebo rýže ve vybraných buňkách nebo skladovacích komorách,

identifikace obilovin nebo rýže,

kontrola skladovacích podmínek a ověření kvality skladovaných produktů za podmínek stanovených pro obiloviny v čl. 10 odst. 2 nařízením Komise (ES) č. 824/2000 (1) a specificky pro rýži v čl. 11 nařízením Komise (ES) č. 708/1998 (2),

porovnání místa skladování a totožnosti obilovin či rýže s údaji ze skladového účetnictví,

ocenění skladovaných množství metodou schválenou předem platební agenturou, jejíž popis musí být uložen v sídle agentury.

c)

Na každém místě skladování musí být k dispozici plán skladu, jakož i doklad o metráži každého sila nebo skladovací komory.

V každém skladu musí být obiloviny nebo rýže skladovány tak, aby bylo možno provést ověření objemu.

2.   Postup při zjištění rozdílů

Při ověřování objemu produktů je povolena určitá odchylka.

Pravidla stanovená v příloze II bodu II se tedy uplatňují pouze tehdy, pokud se hmotnost skladovaných produktů zjištěná při fyzické inspekci liší od účetní hmotnosti u obilovin o 5 % nebo více a u rýže o 6 % nebo více, pokud se jedná o skladování v sile nebo v halovém skladu.

V případě skladování obilovin nebo rýže ve skladu je možné zohlednit množství odhadnutá při vážení při uskladnění do skladu namísto množství zjištěného odhadem objemu, pokud takový odhad není dostatečně přesný a rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami není nadměrný.

Platební agentura využije této možnosti na svoji odpovědnost, pokud to odůvodňují okolnosti, které jsou posouzeny případ od případu. Uvede to v kontrolním protokolu podle tohoto orientačního vzoru:

(Orientační vzor)

OBILOVINY – KONTROLA ZÁSOB

Produkt:

Skladovatel:

Skladovací hala, silo:

Číslo buňky:

Dne:

Šarže:

Množství podle účetnictví:


A.   Zásoby v silu

Číslo místnosti

Objem podle knihy v m3 (A)

Zjištěný volný objem v m3 (B)

Objem skladovaných obilovin v m3 (A – B)

Zjištěná specifická hmotnost kg/hl = 100

Hmotnost obilovin nebo rýže

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (A): …


B.   Zásoby ve skladovací hale s plochým povrchem

 

Místnost č.

Místnost č.

Místnost č.

Úložná plocha: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Výška: …

… m

… m

… m

Opravy: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Objem: …

… m3

… m3

… m3

Specifická hmotnost: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Celková hmotnost: …

… tun

… tun

… tun

 

Celkem (B): …

 

Celková hmotnost ve skladu:…

 

Rozdíl oproti účetní hmotnosti: …

 

V %: …

…, dne …

 

 

Kontrolor z platební agentury:

(Razítko a podpis)

IV.   Alkohol

1.   Výběr nádrží ke kontrole musí odpovídat alespoň 5 % celkového množství skladovaného v rámci veřejné intervence. Výběr je připraven před návštěvou skladu na základě účetních údajů platební agentury, ale neoznamuje se skladovateli.

2.   Kontrola celních plomb, jsou-li tyto plomby stanoveny ve vnitrostátních předpisech.

3.   Ověření na místě přítomnosti nádrží a jejich obsahu:

identifikace nádrží podle jejich čísla a druhu alkoholu,

porovnání totožnosti nádrží a jejich obsahu s údaji v účetních dokladech skladu a údaji uvedenými v účetních knihách platební agentury,

organoleptické ověření přítomnosti alkoholu, druhu alkoholu a jeho objemu v nádržích,

posouzení skladovacích podmínek s pomocí zrakovým ověřením dalších nádrží.

4.   Popis fyzicky zkontrolovaných nádrží a zjištěných nedostatků se zaznamená do kontrolního protokolu.

V.   Hovězí maso

1.   Výběr šarží ke kontrole musí odpovídat minimálně 5 % celkového množství skladovaného v rámci veřejné intervence. Výběr je připraven před návštěvou skladu na základě účetních údajů platební agentury, ale neoznamuje se skladovateli.

2.   Ověření na místě přítomnosti vybraných šarží a složení šarží u vykostěného masa zahrnuje:

identifikaci šarží a palet a ověření počtu kartonů,

ověření hmotnosti 10 % palet nebo kontejnerů,

ověření hmotnosti 10 % kartonů z každé zvážené palety,

zrakové ověření obsahu těchto kartonů, a rovněž stavu balení v kartonu.

Při výběru palet se musí přihlížet k různým druhům skladovaných kusů masa.

3.   Popis fyzicky zkontrolovaných šarží a zjištěných nedostatků se zaznamená do kontrolního protokolu.

VI.   Cukr volně ložený (3)

1.   Postup fyzické kontroly u veřejných zásob cukru od hospodářského roku 2006/2007

a)

Výběr sil, buněk nebo místností ke kontrole, jež musejí odpovídat alespoň 5 % množství volně loženého cukru skladovanému z titulu veřejné intervence.

Výběr je připraven na základě údajů dostupných v hmotném účetnictví platební agentury, ale neoznamuje se skladovateli.

b)

Fyzická inspekce:

ověření přítomnosti volně loženého cukru ve vybraných silech, buňkách nebo místnostech,

shoda mezi účetními údaji skladovatele a údaji platební agentury,

identifikace volně loženého cukru,

kontrola skladovacích podmínek a srovnání místa skladování a identity volně loženého cukru s údaji účetnictví skladovatele,

ocenění skladovaných množství metodou, která byla předem schválena platební agenturou a jejííž zevrubný popis musí být uložen v sídle platební agentury.

c)

Plán skladu, stejně jako doklad o metráži u každého sila nebo skladovací místnosti musí být k dispoozici na každém skladovacím místě.

Volně ložený cukr se skladuje tak, aby bylo možno uskutečnit ověření jeho objemu.

2.   Postup fyzické kontroly u veřejných zásob cukru od hospodářských roků 2004/2005 a 2005/2006

a)

V případě, že nejsou možné postupy inventarizace popsané výše v bodě 1, zaplombuje platební agentura úředně všechna vstupní nebo výstupní místa sila/skladovacího místa. Platební agentura každý měsíc kontroluje neporušenost plomb a dbá na to, aby zůstaly nedotčeny. Tyto prohlídky podléhají podrobnému popisu. Bez přítomnosti inspektora platební agentury se nepovoluje přístup k zásobám.

Členský stát zaručuje takový postup zaplombování, který zajišťuje neporušenost produktů umístěných do veřejného intervenčního skladování.

b)

Alespoň jednou ročně musí rovněž dojít ke kontrole za účelem ověření skladovacích podmínek a dobrého uchování produktů.

3.   Postup při zjištění rozdílů

Při ověření objemu produktů se připouští určitá odchylka.

Příloha II se použije, pokud se hmotnost skladovaného produktu zjištěná při fyzické inspekci (určení objemu) odlišuje od jeho účetní hmotnosti o 5 % nebo více, pokud jde o volně ložený cukr skladovaný v silu nebo skladovaný ve skladovací hale s plochým povrchem.

V případě skladování volně loženého cukru v silu/skladišti lze zohlednit množství zjištěná při vážení během ukládání do skladu spíše než množství, jež vyplývají z vyhodnocení objemu, pokud vyhodnocení objemu neskýtá stupeň přesnosti považovaný za žádoucí a pokud rozdíl mezi oběma hodnotami není přespříliš velký.

Platební agentura může použít krok uvedený ve třetím odstavci na vlastní odpovědnost použije, pokud to je odůvodněno okolnostmi vyhodnocenými případ od případu. Uvede to v protokolu.

VII.   Balený cukr (4)

1.   Postup fyzické kontroly u veřejných zásob cukru od hospodářského roku 2006/2007

a)

Výběr šarží odpovídajících alespoň 5 % množství skladovaného z titulu veřejné intervence. Výběr šarží ke kontrole je připraven před návštěvou skladu na základě dostupných údajů hmotného účetnictví platební agentury, ale skladovateli se neoznamuje.

b)

Ověření přítomnosti vybraných šarží a jejich složení na místě:

identifikace kontrolních čísel šarží a pytlů podle nákupních stvrzenek nebo stvrzenek o uložení do skladu,

srovnání účetních údajů skladovatele a účetních údajů platební agentury,

stav obalu.

Pokud jde o balený cukr v padesátikilogramových pytlech:

vážení palet (jedné z dvaceti) a pytlů (jednoho na paletu),

vizuální ověření obsahu pytlů (jednoho pytle na deset palet).

Pokud jde o balený cukr ve „velkých pytlech“:

vážení jednoho pytle z dvaceti,

vizuální ověření obsahu jednoho velkého pytle z dvaceti.

c)

Popis v protokolu z inventarizace šarží, které byly fyzicky zkontrolovány, a zjištěných závad.

2.   Postup fyzické kontroly u veřejných zásob cukru od hospodářských roků 2004/2005 a 2005/2006

a)

V případě, že nejsou možné postupy inventarizace popsané výše v bodě 1, zaplombuje platební agentura úředně všechna vstupní nebo výstupní místa sila/skladovacího místa. Platební agentura každý měsíc kontroluje neporušenost plomb a dbá na to, aby zůstaly nedotčeny. Tyto prohlídky podléhají podrobnému popisu. Bez přítomnosti inspektora platební agentury se nepovoluje přístup k zásobám.

Členský stát zaručuje takový postup zaplombování, který zajišťuje neporušenost produktů umístěných do veřejného intervenčního skladování.

b)

Alespoň jednou ročně musí rovněž dojít ke kontrole za účelem ověření skladovacích podmínek a dobrého uchování produktů.


(1)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).

(2)  Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1107/2004 (Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 14).

(3)  Inventarizace proběhne na zásobách, na které se vztahuje smlouva o skladování.

(4)  Inventarizace proběhne na zásobách, na které se vztahuje smlouva o skladování.

PŘÍLOHA II

POVINNOSTI A OBECNÉ ZÁSADY ODPOVĚDNOSTI SKLADOVATELŮ, JEŽ MUSÍ BÝT ZAHRNUTY DO SMLOUVY O SKLADOVÁNÍ MEZI PLATEBNÍ AGENTUROU A SKLADOVATELEM (čl. 2 odst. 2)

Skladovatel nese odpovědnost za správné uchování produktů, jež jsou předmětem intervenčních opatření Společenství. Za nesprávné uchování produktů nese finanční důsledky.

I.   Jakost produktů

V případě zhoršení jakosti skladovaných intervenčních produktů způsobeného špatnými nebo nevhodnými skladovacími podmínkami jsou ztráty připsány na vrub skladovatele a v účetnictví veřejných zásob se zaúčtují jako ztráta vyplývající ze znehodnocení produktu v důsledku skladovacích podmínek (řádek 900 001 tabulka 53).

II.   Chybějící množství

1.   Skladovatel má odpovědnost za veškeré zjištěné nesrovnalosti mezi množstvími na skladě a údaji vytaženými z výkazů zásob předaných platební agentuře.

2.   Překročí-li chybějící množství úroveň stanovenou v platné nebo platných mezích přípustných odchylek v souladu s čl. 8 odst. 2, přílohou I částí B.III odst. 2 a přílohou XI nebo v právních předpisech z jednotlivých odvětví zemědělství, jsou tato množství v plném rozsahu zaúčtována skladovateli jako neidentifikovatelná ztráta. Pokud skladovatel chybějící množství zpochybňuje, může požádat o převážení nebo přeměření produktu s tím, že náklady na tuto operaci ponese sám, pokud se neukáže, že nahlášená množství jsou ve skutečnosti na místě nebo že rozdíl nepřekračuje platnou nebo platné přípustné odchylky; v takovém případě uhradí náklady na převážení nebo přeměření produktu platební agentura.

Použitím mezí přípustných odchylek stanovené v příloze I části B.III odst. 2 a části B.IV odst. 3 zůstávají nedotčeny ostatní meze přípustných odchylek podle prvního pododstavce.

III.   Doklady a měsíční a roční prohlášení

1.   Doklady a měsíční prohlášení

a.

Skladovatel musí vlastnit dokumenty týkající se uskladnění, skladování a vyskladnění produktů, které slouží jako základ pro sestavení roční účetní závěrky, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

místo skladování (s případnou identifikací buňky nebo nádrže),

množství převedené z předchozího měsíce,

uskladnění a vyskladnění podle jednotlivých šarží,

zásoby na konci období.

Tyto dokumenty musí umožňovat kdykoli s jistotou identifikovat množství nacházející se v zásobách s ohledem především na nákupy a prodeje, které byly uzavřeny, ale u nichž se příslušná uskladnění a vyskladnění do skladu ještě neuskutečnila.

b.

Dokumenty týkající se uskladnění, skladování a vyskladnění produktů skladovatel nejméně jednou za měsíc nahlásí platební agentuře pomocí souhrnného měsíčního výkazu zásob. Platební agentura je musí obdržet do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se týká.

c.

Vzor souhrnného měsíčního výkazu zásob je uveden v příloze XIV. Platební agentury jej poskytnou skladovatelům elektronickou cestou.

2.   Roční prohlášení

a.

Skladovatel na základě měsíčních výkazů popsaných v bodě 1 vyhotoví roční stav zásob. Platební agentuře je předán nejpozději 15. října následujícího po závěrce účetního období.

b.

Roční výkaz zásob obsahuje souhrn skladovaných množství v podrobném rozpisu podle produktů a podle místa skladování s tím, že u každého produktu se uvedou množství na skladě, čísla šarží (kromě obilovin), rok jejich uskladnění (kromě alkoholu) a vysvětlení případných zjištěných nesrovnalostí.

c.

Vzor ročního výkazu zásob je uveden v příloze XV. Skladovatelům jej předají elektronickou cestou platební agentury.

IV.   Elektronické skladové účetnictví a předávání informací

Smlouva o veřejném skladování uzavřená mezi platební agenturou a skladovatelem obsahuje ustanovení zaručující dodržování právních předpisů Společenství.

Obsahuje zejména tyto prvky:

vedení elektronického skladového účetnictví intervenčních zásob,

přímé a neprodlené poskytnutí pravidelné inventury,

poskytnutí v libovolném okamžiku veškerých dokumentů týkajících se uskladnění, skladování a vyskladnění produktů ze skladu a rovněž účetních dokumentů a protokolů vyhotovených při plnění tohoto nařízení, které má skladovatel v držení,

nepřetržitý přístup k těmto dokumentům pro pracovníky platební agentury a Komise a rovněž pro každou jimi patřičně pověřenou osobu.

V.   Forma a obsah dokumentů sdělovaných platební agentuře

Forma a obsah dokumentů uvedených v bodech 1 a 2 odstavce III jsou určeny za podmínek a podle způsobů definovaných v článku 18 nařízení (ES) č. 883/2006.

VI.   Archivace dokumentů

Podkladové dokumenty týkající se všech aktů související s operacemi veřejného skladování skladovatel archivuje po celou dobu stanovenou v článku 9 nařízení (ES) č. 885/2006, aniž jsou dotčeny platné vnitrostátní předpisy.

PŘÍLOHA III

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT SDĚLENY ČLENSKÝMI STÁTY PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SYSTÉMU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 12

TABULKY ELEKTRONICKÉ APLIKACE E-FAUDIT (1)

(čl. 10 odst. 2)

1

Měsíční a roční stanovení částek týkajících se ztrát z prodeje a výše snižování hodnoty ve veřejných zásobách

2

Cenové rozdíly a jiné skutečnosti

3

Výpočet technických nákladů

4

Výpočet finančních nákladů

8

Stavy a pohyby veřejných zásob

9

Výpočet hodnoty ztrát překračujících přípustné ztráty při vykostění (hovězí maso)

13

Úhrada nákladů v důsledku odmítnutí zboží (technické náklady) — (příloha XIII)

14

Úhrada nákladů v důsledku odmítnutí zboží (finanční náklady) — (příloha XIII)

28

Odůvodnění převodů z jiných členských států

52

Souhrnná tabulka pro stanovení měsíčních částek k zaúčtování

53

Podrobný výpis odbytu

54

Měsíční stanovení ztrát vzniklých v důsledku dodávek potravin pro nejchudší osoby ve Společenství (nařízení (EHS) č. 3730/87) — produkty jiné než hovězí maso

55

Měsíční stanovení ztrát vzniklých v důsledku dodávek potravin pro nejchudší osoby ve Společenství (nařízení (EHS) č. 3730/87) — hovězí maso

56

Měsíční stanovení ztrát vzniklých v důsledku bezplatných dodávek potravin

99

Stanovení hodnoty k převedení na počátek účetního období

Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 1

Měsíční a roční stanovení částek odpovídajících ve veřejném skladování ztrátám z prodeje a částkám ke snížení hodnoty

EUR — tuny

ř.č.

Metoda výpočtu nebo odkaz na jiné tabulky

Popis

Množství (v t nebo hl)

Jednotková částka

Hodnota

Sloupec

a

b

c

d

e

001

T99/010 a 050

Množství převedená z předchozího období v jejich účetní hodnotě

0,000

0,00

002

Mimořádné snížení hodnoty

Rozpočtová položka:

0,00

003

= 001e – 002e

Celková hodnota uskladněných množství na začátku období

0,00

004

Množství a hodnoty nákupů v průběhu období

005

= 004e × koeficient

Snížení hodnoty při nákupu (=> T52/030e) (Příl. VIII odst. 1)

0,00

006

T28/910

Přijatá množství do konce předchozího měsíce po přesunu

0,000

008

T28/910

Hodnoty k zaúčtování po přesunech

0,00

009

= 001c + 004c + 006c

Převedená, nakoupená a přesunutá množství

0,000

010

= 003e + 004e – 005e + 008e

Celková účetní hodnota

0,00

011

= 010e/009c

Průměrná účetní hodnota

0,00

020

T53/997

Množství prodaná do … (včetně neidentifikovatelných ztrát)

0,000

021

T53/999

Příjmy z prodaných množství do … (včetně neidentifikovatelných ztrát)

0,00

025

= 009c – 020c

Množství na skladě na konci měsíce …

0,000

031

= 011d období 12

Převáděná účetní hodnota (PÚH posledního měsíce účetního období)

0,00

034

= 025c × 031d

Teoretická hodnota převáděných množství

0,00

050

Doplňkové snížení hodnoty (Příloha VIII odst. 3 a 4)

Rozpočtová položka:

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 2

Cenové rozdíly a jiné skutečnosti

EUR — tuny

ř.č.

Metoda výpočtu nebo odkaz na jiné tabulky

Popis

Množství (v t nebo hl)

Jedn. částky

kurz

Koeficient nebo %

Hodnota

sloupec

a

b

c

d

e

f

g

DEBET

001

Tab. 001 — linka 9

Převedená, nakoupená a přesunutá množství

0,000

v

002

Tab. 001 — linka 10

Hodnota převedených, nakoupených a přesunutých množství

0,00

003

Jiné debetní položky

004

DEBET CELKEM

0,00

KREDIT

005

T53/993

Prodaná množství a jejich hodnoty včetně živelních pohrom a zjistitelných ztrát

0,000

0,00

006

= 1c – 5c – 9c

Zjištěné neidentifikovatelné ztráty

0,000

007

= 1c × % limit

Přípustná odchylka

0,000

0,050

008

= 6c – 7c

Množství překračující přípustnou odchylku a jejich hodnota

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 — linka 025 a 034

Převáděná množství a jejich hodnota

0,000

0,00

010

Vybrané částky a získané jistoty

011

Tab. 016, 017

Úhrada nákladů a pokut

012

Tab. 028 — linka 990

Hodnota přijatých množství po přesunech

0,00

013

Tab. 053 nebo 007 — linka 998

Zjištěné ztráty při přesunech do jiných členských států

0,00

014

Tab. 009 — linka 600

Překročení přípustné odchylky pro zpracování

0,00

015

Jiné kreditní položky

016

KREDIT CELKEM

0,00

017

= 4g – 16g

DEBETNÍ/KREDITNÍ ZŮSTATEK

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 3

Výpočet technických nákladů

EUR — tuny

ř.č.

Popis

Od (dd/mm/rrrr)

Do (dd/mm/rrrr)

Množství (v t nebo hl)

Jednotkové částky v eurech

kurz

Hodnota

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Paušální náklady

010

Vstupní náklady s fyzickým přemístěním(T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Vstupní náklady bez fyzického přemístění (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Výstupní náklady s fyzickým přemístěním (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Výstupní výdaje bez fyzického přemístění (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Náklady na skladování (Tab. 008 — viz průměrné zásoby)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Náklady na denaturaci nebo koloraci (pouze navýšení)

130.001

1,000000

0,00

160

Náklady na označování etiketou (pouze navýšení)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Náklady na vyskladnění a opětovné uskladnění

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Paušální dopravní náklady (Tab. 020 nebo 021)

560

Úhrada technických nákladů — odmítnutá množství(T13/100)×(–1)

0,00

B.   

Nepaušální výdaje

600.1

Skutečné náklady na primární dopravu při nákupu — pozitivní

600.2

Skutečné náklady na primární dopravu při nákupu — negativní

601.1

Dopravní náklady při vývozu — pozitivní

601.2

Dopravní náklady při vývozu — negativní

602.1

Dopravní náklady při přesunu do členského státu — pozitivní

602.2

Dopravní náklady při přesunu do členského státu — negativní

603.1

Dopravní náklady po intervenci — pozitivní

603.2

Dopravní náklady po intervenci — negativní

610.1

Náklady na zpracování — pozitivní

610.2

Náklady na zpracování — negativní

620.1

Ostatní náklady — pozitivní

620.2

Ostatní náklady — negativní

999

TECHNICKÉ NÁKLADY CELKEM (T52/030b)

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 4

Výpočet finančních nákladů

EUR — tuny

ř.č.

Období

Suma zásob na začátku každého měsíce

Suma zásob na konci každého měsíce

Průměrná zásoba

Nákupy za dané období

Odečtení platební lhůty

Předchozí negativní průměrná zásoba

Průměrná zásoba pro výpočet

Průměrná účetní hodnota

Kurz %

Finanční náklady

od (mm/rrrr)

do (mm/rrrr)

Sloupec

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

DÍLČÍ SOUČET FINANČNÍCH NÁKLADŮ

0,00

105

Odečtení v důsledku zamítnutí (T14/050)

0,00

110

Odečtení v důsledku lhůt odběru po zaplacení prodaných množství

[Příloha IV část III odst. 1]

0,00

120

Navýšení v důsledku platebních lhůt po odběru prodaných množství

[Příloha IV část III odst. 2]

0,00

130

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM (=> T52/030c)

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 8

Stavy a pohyby veřejných zásob

v tunách

ř.č.

Měsíc rok (mm/rrrr)

Zásoba na začátku každého měsíce

USKLADNĚNÁ MNOŽSTVÍ

VYSKLADNĚNÁ MNOŽSTVÍ

Přesun podle období Přijatá množství

Zásoba na konci každého měsíce včetně přesunů

Zásoba na konci každého měsíce bez přesunů

Vstupy s fyzickým přemístěním

Vstupy bez fyzického přemístění

Výstupy s fyzickým přemístěním + vzorky

Výstupy bez fyzického přemístění

Identifikovatelná nebo neidentifikovatelná chybějící množství (krádež, živelní pohromy, …) + výstupy po lhůtě u obilovin a rýže

Sloupec

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d–e–f–g+h

j = b+c+d–e–f–g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Celkem

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 9

Výpočet hodnoty ztrát překračujících přípustné ztráty při vykostění (hovězí maso)

EUR — tuny

ř.č.

Období

Realizovaná množství (skutečná hmotnost) (2)

Vyrobená množství (skutečná hmotnost) (2)

Koeficient nebo %

Intervenční cena

Kurz

Kreditované částky pro FEOGA

Sloupec

a

b

c

d

e

f

g

100

Realizovaná množství v průběhu předchozího období a zpracovaná v průběhu tohoto období

200

Množství realizovaná a zpracovaná v průběhu tohoto období

300

Realizovaná a vyrobená množství celkem

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Minimální předepsaná výtěžnost

= 300 col. (b) × { 1 — 400 col. (d) }

0,000

1,00

500

Ztráty překračující minimální výtěžnost

= 300 — 400

0,000

600

Kreditovaná částka pro FEOGA

= T009/500/c (je-li negativní) * T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Realizovaná množství, jejichž zpracování ke konci období není ukončeno (u vykostěného hovězího masa)


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 13

Úhrada nákladů v důsledku odmítnutí zboží (technické náklady) — (příloha XIII části 1a a 1b)

EUR — tuny

A.   

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ NÁKLADY

ř.č.

Měsíc/rok výstupu (mm/rrrr)

Odmítnuté tuny

Kód 1, nebo 2, nebo 3, nebo 4 (3)

Sumy jednotkových částek platných v měsíci výstupu EURO/T

Kurz aplikovaný na paušální částky

Hodnoty

Sloupec

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 dílčí součet

0,000

0,00

B.   

SKLADOVACÍ NÁKLADY

ř.č.

Měsíc/rok výstupu(mm/rrrr)

Počet měsíců uskladnění

Odmítnuto tun

Jednotková částka platná v měsíci výstupu EURO/T

Kurz aplikovaný na paušální částky

Hodnoty

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 dílčí součet

0,000

0,00

100 CELKEM

(=> T03/560)

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 14

Úhrada nákladů v důsledku odmítnutí zboží (finanční náklady a hodnoty) — (příloha XIII část 1c a čl. 9 odst. 5)

EUR — tuny

1.   

FINANČNÍ NÁKLADY

ř.č.

Měsíc a rok výstupu(mm/rrrr)

Odmítnuto tun

Počet měsíců uskladnění

Počet měsíců platební lhůty při vstupu

Počet měsíců pro výpočet

Průměrná účetní hodnota při převodu

Kurz pro výpočet finančních nákladů v %

Hodnoty

Sloupec

a

b

c

d

e = c–d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 dílčí součet

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

HODNOTY NÁKUPŮ (před snížením hodnoty při nákupu)

ř.č.

Odmítnuto tun

Kupní hodnota/tuna

Celková hodnota

051.001

 

 

0,00

200 dílčí součet

0,000

(=> T53/950)

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 28

Odůvodnění přesunů z jiných členských států

EUR — tuny

ř.č.

Měsíc a rok

Země původu

Nařízení (ES)

Přijatá množství na konci období (v t nebo hl)

Cena

Přepočítací kurz

Hodnoty

Sloupec

a

b

c

d

e

f

g

PŘESUNY ZA POSLEDNÍ MĚSÍC PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PŘESUNY ZA PROBÍHAJÍCÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PŘESUNY ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

bez běžného období

[TAB 001 linka 6]

0,00

[T01 linka 8]

0,00

990 Součet

bez 001

[TAB 002 linka 12]

0,00

[TAB 052 linka 40]

0,00

Jestliže je tento měsíc posledním měsícem účetního období, je třeba tato množství a hodnoty převést do Tabulky 28 následujícího účetního období


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 52

Souhrnná tabulka pro stanovení měsíčních částek k zaúčtování

EUR — tuny

ř.č.

POPIS

Technické náklady

Finanční náklady

Různé náklady

Snížení hodnoty při nákupu

Sloupec

a

b

c

d

e

020

Korekce čl. 6 odst. 3 — rozhodnutí ze dne …

0

0

0

0

030

Výdaje související s hmotnými operacemi od … do …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Hodnota přijatých množství po přesunech v bezplatné distribuci (T54,55/390f)

053

Negativní hodnota převáděných množství (T99/065)

0,00

400

K zaúčtování celkem do …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Zaúčtované částky do konce předchozího měsíce

 

 

 

 

420

Částky k zaúčtování v …

0,00

0,00

0,00

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 53

Podrobný rozpis odbytu

EUR — tuny

ř.č.

Druh odbytu

Datum (mm/rrrr)

Nezbytné doplňkové informace

Země původu

Země určení

Vyskladněná množství (v t/hl) Koeficient

Intervenční cena

Kurz

Hodnota vyskladně ného množství

Sloupec

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Odbyt za normálních podmínek

201.001

Zvláštní opatření

400

Potravinová pomoc

500

Vzorky odebrané zadavateli

501.001

Vzorky (ostatní)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Přímý prodej v rámci inventury (čl. 5 odst. 2g a čl. 7 odst. 2c)

851

Bezplatná distribuce (T54,55/400 Plány 1,2)

860

Shrnutí naléhavých akcí (T56/400 Plány 1,2)

900.001

Zhoršení jakosti produktu způsobené skladovacími podmínkami

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Zhoršení jakosti produktu způsobené příliš dlouhou dobou skladování

920.001

Přírodní kalamity

930.001

Identifikovatelné ztráty

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Živelní pohromy

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Odmítnutí po kontrolách jakosti (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Přesuny do jiných členských států na bezplatnou distribuci

0,00

0,00

0,00

992.001

Přesuny do jiných členský států Ostatní přesuny.

0,00

0,00

0,00

993

Dílčí součet 001 až 992 (=> T02/005c,e)

0,000

0,00

996.001

Zjištěné neidentifikovatelné ztráty

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Dílčí součet 993 + 996 (v množství)

0,000

998.001

Ztráty po přesunech (bezplatná distribuce nebo mezi členskými státy) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

CELKEM (=> T01/021e) (pouze v hodnotě)

0,00


Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 

Tabulka 54

Měsíční stanovení ztrát způsobených dodávkou potravin pro nejchudší obyvatele Společenství (nař. (EHS) č. 3730/87) (produkty jiné než hovězí maso)

EUR — tuny

Z vašich vlastních zásob:

Plán roku:


ř.č.

Popis

Datum

Vyskladněná množstvív tunách

Intervenční cena

Směnný kurz

Hodnota vyskladněných množství B013100005

Sloupec

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

Korekce čl. 6 odst. 3 — rozhodnutí ze dne

030.001

0,00

300

Celkem (030):

0,00

310

Ostatní debetní položky (pozitivní)

320

Ostatní kreditní položky (negativní — zapsat znaménko „—“)

330

Získané jistoty

390

Celkem (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Vyskladněná množství celkem … a částky k zaúčtování až do (001 + 002 + 390):

0,00

410

Částky zaúčtované do konce předchozího měsíce (…)

0,00

420

(400 — 410) částky … k zaúčtování v

0,00

Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 

Tabulka 55

Hovězí maso

Měsíční stanovení ztrát v souvislosti s dodávkami potravin nejchudším obyvatelům Společenství (nař. (EHS) č. 3730/87)

EUR — tuny

Z vašich vlastních zásob:

Roční plán:


ř.č.

Popis

Datum

Vyskladněná množstvív tunách

Koeficient

Intervenční cena

Kurz

Hodnota vyskladněných množství

Sloupec

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

Korekce čl. 6 odst. 3 — rozhodnutí ze dne

030.010

Přední čtvrti

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Zadní čtvrti

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Celkem (030):

0,000

0,00


ř.č.

Popis

Datum od …/do …

Vyskladněná množství v tunách

Intervenční cena

Směnný kurz

Hodnota vyskladněných množství

Sloupec

a

b

c

d

e

f

310

Jiné debetní položky (pozitivní)

320

Jiné kreditní položky (negativní — zapsat znaménko „—“)

330

Získané jistoty

390

Celkem (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Vyskladněná množství celkem … a částky k zaúčtování až do (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Částky zaúčtované do konce předchozího měsíce(…)

0,00

420

(400 — 410) částky … k zaúčtování v

0,00

Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

 

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 

Tabulka 56

Měsíční stanovení ztrát způsobených bezplatnou dodávkou potravin (komu)

EUR — tuny

Určení:

Nařízení:

Z vašich vlastních zásob:

Roční plán:


ř.č.

Popis

Datum

Vyskladněná množství (v tunách)

Intervenční cena

Kurz

Hodnota vyskladněných množství

sloupec

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

002

Korekce čl. 6 odst. 3 — rozhodnutí ze dne

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Celkem 30 až 200

0,000

0,00


ř.č.

Popis

Datum od …/do …

Vyskladněná množství(v tunách)

Intervenční cena

Kurz

Hodnota vyskladněných množství

Sloupec

a

b

c

d

e

f

310

Jiné debetní položky (pozitivní)

320

Jiné kreditní položky (negativní — zapsat znaménko „—“)

330

Získané jistoty

390

Celkem (300 + 310 + 320 + 330)

0,00

400

Vyskladněná množství celkem … a částky k zaúčtování do (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Zaúčtované částky do konce předchozího měsíce …

0,00

420

(400 – 410) částky … k zaúčtování v

0,00

Členský stát

Účetní období

S přípustnou odchylkou

X

Produkt

OPERACE OD

DO

Bez přípustné odchylky

 


Tabulka 99

Stanovení hodnoty k převedení na začátek účetního období

EUR — tuny

ř.č.

Metoda výpočtu nebo odkaz na jiné tabulky

Popis

Množstvív t nebo hl

Hodnota

Sloupec

a

b

c

d

010

T01/025c předchozí účetní období

Množství v zásobách na konci předchozího účetního období (=> T01/001)

0,000

020

T01/031d předchozí účetní období

Průměrná účetní hodnota (prohlášení z 10. listopadu předchozího účetního období v EUR)

030

= 010c×020d

Teoretická hodnota množství převáděných do stávajícího účetního období (v EUR)

0,00

040

Doplňkové snížení hodnoty příl. VIII odst. 3 a 4 (konec předchozího účetního období) (v EUR)

0,00

050

Hodnota množství převáděných do stávajícího účetního období (v EUR)

0,00

055

Hodnota množství převáděných do stávajícího účetního období (v EUR) => T01/001

0,00

057

Průměrná účetní hodnota předchozího účetního období (v EUR) => T14/001f

060

Negativní hodnota množství převáděných do stávajícího účetního období (v EUR)

0,00

065

Negativní hodnota množství převáděných do stávajícího účetního období (v EUR) => T52/053

0,00


(1)  Některé údaje o formě a obsahu základních tabulek předložených v této příloze se mohou lišit v použití e-FAUDIT podle dotyčného produktu a období.

(2)  Množství jsou vyjádřena v tunách na tři desetinná místa.

(3)  kód

1 = Vstup s MP a výstup s MP;

2 = Vstup bez MP a výstup bez MP;

3 = Vstup s MP a výstup bez MP;

4 = Vstup bez MP a výstup s MP

(MP: Mouvement physique: Fyzické přemístění)

PŘÍLOHA IV

VÝPOČET FINANČNÍCH NÁKLADŮ

podle čl. 4 odst. 1 písm. a)

I.   Platné úrokové sazby

1.   Pro výpočet finančních nákladů vznikajících pro EZZF za prostředky mobilizované členskými státy v rámci nákupu intervenčních produktů stanoví Komise na začátku každého účetního období jednotnou úrokovou sazbu pro Společenství. Tato jednotná úroková sazba odpovídá průměru termínované, tříměsíční a dvanáctiměsíční sazby EURIBOR zjištěné v průběhu šesti měsíců, které předcházely sdělení členských států podle odstavce 2 tohoto bodu, s jejich příslušným třetinovým a dvoutřetinovým vyvážením.

2.   Pro stanovení platných úrokových sazeb na dané účetní období sdělují členské státy Komisi na její žádost průměrnou úrokovou sazbu, kterou reálně zaznamenaly v průběhu referenčního období, jež odpovídá šesti měsícům předcházejícím této žádosti.

Je-li úroková sazba sdělená některým členským státem vyšší než jednotná úroková sazba stanovená pro Společenství v průběhu referenčního období, je použita jednotná úroková sazba. Je-li úroková sazba sdělená členským státem nižší než jednotná úroková sazba stanovená pro Společenství během referenčního období, je pro tento členský stát stanovena úroková míra odpovídající úrovni nahlášené úrokové sazby.

Pokud členský stát toto sdělení nezašle, použije se úroková sazba rovnající se jednotné úrokové sazbě stanovené Komisí. Nicméně, pokud Komise zjistí, že hladina úrokové sazby u tohoto členského státu je nižší než jednotná úroková sazba, stanoví Komise úrokovou sazbu pro tento členský stát na této nižší úrovni. Toto zjištění se provede na základě průměru referenčních úrokových sazeb uvedených v dodatku k této příloze během referenčního období uvedeného v prvním odstavci s navýšením o 1 procentní bod. Pokud nejsou k dispozici všechny referenční úrokové sazby na celé referenční období, použijí se sazby, které za toto období k dispozici jsou.

II.   Výpočet finančních nákladů

1.   Výpočet finančních nákladů se dále člení podle období platnosti úrokových sazeb stanovených Komisí v souladu s pravidly uvedenými v bodě 1.

2.   Finanční náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) se vypočítávají použitím úrokové míry členského státu na průměrnou hodnotu na tunu produktu, který byl předmětem intervence a vynásobením získaného výsledku průměrným stavem zásob za dané účetní období.

3.   Pro použití odstavce 2 platí tyto definice:

průměrná hodnota na tunu produktu se vypočítá tak, že se součet hodnoty produktů na uskladněných k prvnímu dni účetního období a hodnoty produktů nakoupených v průběhu tohoto období vydělí součtem množství uskladněných produktů k prvnímu dni účetního období a množství produktů nakoupených v průběhu tohoto období;

průměrná zásoba účetního období se vypočítá tak, že souhrn zásob na začátku každého měsíce a zásob na konci každého měsíce se vydělí počtem, který se rovná dvojnásobku počtu měsíců účetního období.

4.   Jestliže je pro produkt stanoven ukazatel snížení hodnoty v souladu s přílohou VIII odstavcem 1, vypočítá se hodnota produktů nakoupených během účetního období tak, že se od kupní ceny odpočítá výše odpisu vyplývající z uvedeného ukazatele.

5.   Je-li pro produkty stanoveno druhé snížení hodnoty v souladu s přílohou VIII odst. 3 druhý pododstavec, vypočítá se průměrný stav zásob dříve než vstoupí v platnost každé snížení hodnoty, které se bere v úvahu při výpočtu průměrné hodnoty.

6.   Jestliže je v pravidlech upravujících společné organizace trhu stanoveno, že platba za produkt nakoupený platební agenturou může být uskutečněna teprve po uplynutí nejméně měsíční lhůty ode dne převzetí dodávky, sníží se průměrný stav zásob o množství, které vyplývá z následujícího výpočtu:

Formula

kde

Q

=

množství nakoupená v průběhu účetního období,

N

=

počet měsíců minimální lhůty pro platbu.

Pro účely tohoto výpočtu se minimální lhůta uvedená v pravidlech považuje za lhůtu pro platbu, přičemž jeden měsíc sestává ze 30 dnů. Každá část měsíce delší než 15 dnů se považuje ze celý měsíc; každá část měsíce rovnající se 15 dnům nebo kratší se nebere pro výpočet v úvahu.

Jestliže výpočet průměrného stavu zásob na konci účetního období vykazuje po provedeném snížení hodnoty uvedeném v prvním pododstavci negativní výsledek, započítá se tato částka do průměrného stavu zásob vypočítaného pro další účetní období.

III.   Zvláštní ustanovení, za něž odpovídají platební agentury

1.   V případě, že pro prodej produktu platební agenturou je v předpisech upravujících společnou organizaci trhu nebo ve stanoviscích o přidělování vydaných pro tento prodej stanovena případná lhůta pro odebrání produktu po zaplacení ze strany kupujícího, a v případě, že tato lhůta je vyšší než třicet dnů, jsou finanční náklady podle ustanovení uvedených v bodě II sníženy v účtech platebními agenturami o částku vyplývající z následujícího výpočtu:

Formula

kde

V

=

částka zaplacená kupujícím,

J

=

počet dnů od obdržení platby do odebrání produktu snížený o třicet dnů,

i

=

úroková sazba platná pro dané účetní období.

2.   Jestliže u prodejů zemědělských produktů prováděných platebními agenturami za použití specifických předpisů Společenství překročí skutečná platební doba po odebrání těchto produktů třicet dnů, jsou finanční náklady v souladu s ustanoveními bodu II navýšeny v účtech platebními agenturami o částku vyplývající z použití tohoto vzorce:

Formula

kde

M

=

částka, kterou má kupující vyplatit,

D

=

počet dnů, které uplynuly od odebrání produktu do obdržení platby, snížený o třicet dnů,

i

=

úroková sazba platná pro dané účetní období.

3.   Finanční náklady uvedené v odstavcích 1 a 2 se na konci účetního období zaúčtují na konto tohoto období za počet dnů, které připadnou až do tohoto data, a zbývající část pak do nového účetního období.

DODATEK

REFERENČNÍ ÚROKOVÉ SAZBY uvedené v Příloze IV

1.

Česká republika

Prague interbank borrowing offered rate tříměsíční (PRIBOR)

2.

Dánsko

Copenhagen interbank borrowing offered rate tříměsíční (CIBOR)

3.

Estonsko

Talin interbank borrowing offered rate tříměsíční (TALIBOR)

4.

Kypr

Nicosia interbank borrowing offered rate tříměsíční (NIBOR)

5.

Lotyšsko

Riga interbank borrowing offered rate tříměsíční (RIGIBOR)

6.

Litva

Vilnius interbank borrowing offered rate tříměsíční (VILIBOR)

7.

Maďarsko

Budapest interbank borrowing offered rate tříměsíční (BUBOR)

8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate tříměsíční (MIBOR)

9.

Polsko

Warszawa interbank borrowing offered rate tříměsíční (WIBOR)

10.

Slovinsko

Interbank borrowing offered rate tříměsíční (SITIBOR)

11.

Slovensko

Bratislava interbank borrowing offered rate tříměsíční (BRIBOR)

12.

Švédsko

Stockholm interbank borrowing offered rate tříměsíční (STIBOR)

13.

Spojené království

London interbank borrowing offered rate tříměsíční (LIBOR)

14.

Pro ostatní členské státy

Euro interbank borrowing offered rate tříměsíční (EURIBOR)

PŘÍLOHA V

HMOTNÉ OPRACE POKRYTÉ PAUŠÁLNÍMI ČÁSTKAMI

podle čl. 4 odst. 1 písm. b)

OBILOVINY A RÝŽE

I.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA USKLADNĚNÍ

a)

Fyzické operace s obilovinami od způsobu dopravy na místo po uložení ve skladovací buňce (silu nebo skladovací komoře) – první překládka,

b)

zvážení

c)

odběr vzorků/analýzy/zjištění jakosti.

II.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA SKLADOVÁNÍ

a)

Pronájem prostor za smluvní cenu;

b)

náklady na pojištění [nejsou-li obsaženy v písmenu a)];

c)

opatření na ochranu proti škůdcům [nejsou-li obsažena v písmenu a)];

d)

roční inventura [není-li obsažena v písmenu a)];

e)

případná ventilace [není-li obsaženo v písmenu a)].

III.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA VYSKLADNĚNÍ

a)

Vážení obilovin;

b)

odběr vzorků/analýzy (jde-li na vrub intervenční agentury);

c)

fyzické vyskladnění a nakládka obilovin na první dopravní prostředek.

CUKR

I.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA USKLADNĚNÍ

a)

Fyzické přemístění cukru z dopravního prostředku na místo uskladnění (sila nebo skladovací komory) – první překládka;

b)

vážení;

c)

odběr vzorků/analýzy/zjištění jakosti;

d)

balení cukru do pytlů (provádí-li se).

II.   DOPLŇKOVÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA DOPRAVU

a)

Dopravní náklady podle kategorie vzdálenosti.

III.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA SKLADOVÁNÍ

a)

Pronájem prostor za smluvní cenu;

b)

náklady na pojištění [nejsou-li obsaženy v písmenu a)];

c)

opatření proti škůdcům [nejsou-li obsažena v písmenu a)];

d)

roční inventura [není-li obsažena v písmenu a)];

IV.   PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA VYSKLADNĚNÍ

a)

Vážení;

b)

odběr vzorků/analýzy (jdou-li na vrub intervenční agentury);

c)

fyzické vyskladnění a nakládka cukru na první dopravní prostředek.

HOVĚZÍ MASO

I.   PŘEJÍMKA, VYKOSTĚNÍ A USKLADNĚNÍ (VYKOSTĚNÉHO MASA)

a)

Kontrola jakosti masa s kostí;

b)

vážení masa s kostí;

c)

manipulace;

d)

smluvní náklady na vykostění zahrnující:

první chlazení,

přemístění z intervenčního centra do bourárny (pokud zboží není dodáno do bourárny prodejcem),

vykostění, odstříhávání, vážení, balení a rychlé zmražení,

dočasné uskladnění kusů; nakládka, doprava a opětovné uskladnění v chladírně intervenčního střediska,

náklady na balicí materiál: polyetylenové sáčky, kartony,

hodnota kostí, kousků tuku a jiných odřezků při úpravě masa, které se nechají v bourárně (příjmy se odečtou od nákladů).

II.   SKLADOVÁNÍ

a)

Pronájem prostor za smluvní cenu;

b)

náklady na pojištění [nejsou-li obsaženy v písmenu a)];

c)

kontrola teploty [není-li obsažena v písmenu a)];

d)

roční inventura [není-li obsažena v písmenu a)];

III.   VYSKLADNĚNÍ

a)

Vážení;

b)

kontrola jakosti (jde-li na vrub intervenční agentury);

c)

přemístění hovězího masa z chladírny k nakládací rampě skladu.

MLÉČNÉ VÝROBKY: MÁSLO

I.   PŘEJÍMKA A USKLADNĚNÍ

a)

Fyzické přemístění másla z dopravního prostředku do skladovací komory;

b)

vážení a identifikace balíků;

c)

odběr vzorků/kontrola jakosti;

d)

uložení v chladírně a zmrazení;

e)

druhý odběr vzorků/kontrola jakosti na konci zkušebního období.

II.   SKLADOVÁNÍ

a)

Pronájem prostor za smluvní cenu;

b)

náklady na pojištění [nejsou-li obsaženy v písmenu a)];

c)

kontrola teploty [není-li obsažena v písmenu a)];

d)

roční inventura [není-li obsažena v písmenu a)].

III.   VYSKLADNĚNÍ

a)

Vážení, identifikace balíků;

b)

přemístění másla z chladírny k nakládací rampě skladu, je-li dopravním prostředkem kontejner, nebo naložení z rampy, je-li dopravním prostředkem nákladní automobil nebo železniční vagón.

IV.   ZVLÁŠTNÍ OZNAČOVÁNÍ NEBO ZNAČENÍ

Pokud je toto označování povinné podle nařízení (EHS) schváleného pro prodej produktů.

MLÉČNÉ VÝROBKY: SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO

I.   PŘEJÍMKA A USKLADNĚNÍ

a)

Přemístění sušeného odstředěného mléka z dopravního prostředku do skladové komory;

b)

vážení;

c)

odběr vzorků/kontrola jakosti;