ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 170

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
23. června 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 922/2006 ze dne 22. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 923/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 924/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 874/2006

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 925/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 30. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 926/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 928/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o nové tarifní kvóty Společenství závazné v rámci GATT

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 929/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2006 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 930/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 931/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 932/2006 ze dne 22. června 2006, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. června 2006

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 933/2006 ze dne 22. června 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005

25

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 922/2006

ze dne 22. června 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. června 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 923/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1164/2005 (2), (ES) č. 1165/2005 (3), (ES) č. 1168/2005 (4), (ES) č. 1700/2005 (5) a (ES) č. 1845/2005 (6) zahájila stálá nabídková řízení na další prodej kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury na trhu Společenství. Uvedená nabídková řízení pozbudou platnosti dne 28. června 2006.

(2)

S cílem zajistit pro chovatele, jakož i pro průmysl s krmivy, zásobování za konkurenceschopné ceny na začátku hospodářského roku 2006/07 je třeba i nadále zpřístupňovat na trhu s obilovinami zásoby kukuřice ze zásob polské, maďarské, rakouské, slovenské a české intervenční agentury.

(3)

V rámci tohoto prodloužení však nebyly upřesněny týdny počínaje dnem 28. června 2006, během nichž se žádné nabídkové řízení nebude konat. Hospodářské subjekty by proto mohly během uvedených týdnů předkládat v dobré víře nabídky, i když není stanoveno žádné zasedání Řídícího výboru.

(4)

Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každou středu v 15:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 2. srpna 2006, 16. srpna 2006 a 23. srpna 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.“

2.   V ustanovení čl. 4 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1164/2005, (ES) č. 1165/2005, (ES) č. 1168/2005, (ES) č. 1700/2005 a (ES) č. 1845/2005 se datum „28. června 2006“ nahrazuje datem „13. září 2006“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 188, 20.7.2005, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 714/2006 (Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 188, 20.7.2005, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1990/2005 (Úř. věst. L 320, 8.12.2005, s. 23).

(4)  Úř. věst. L 188, 20.7.2005, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 800/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 703/2006 (Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 7).


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 924/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 874/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 874/2006 (2) stanovilo vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu.

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 874/2006, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené nedenaturované a v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 874/2006 se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 10.


PŘÍLOHA

SAZBY UPRAVUJÍCÍ NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 23. ČERVNA 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,2652

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 925/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 30. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července 2005, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2005/06, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1138/2005 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 30. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1138/2005 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 29,359 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 3.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 926/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I.A nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2), stanoví celní kvóty nespecifikované podle země původu, které se mají dovézt během kvótového období.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3) stanoví dodatečný příděl másla a jiných tuků a olejů získaných z mléka v rámci roční dovozní celní kvóty.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4) stanoví dodatečné příděly v souvislosti s několika kvótami různých druhů sýrů v rámci roční dovozní celní kvóty.

(4)

Je proto vhodné upravit dotyčné objemy stanovené kvótami uvedené v příloze I.A nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I.A nařízení (ES) č. 2535/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 591/2006 (Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

„I.A

CELNÍ KVÓTY NESPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (2)

Země původu

Roční kvóta

Půlroční kvóta

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09.4590

0402 10 19

Odstředěné sušené mléko

Všechny třetí země

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

Všechny třetí země

11 360

5 680

94,80

v ekvivalentu másla

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše jeden gram, v nádobách o čistém obsahu nejméně 5 kg, o obsahu vody nejméně 52 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině nejméně 38 % hmotnostních

Všechny třetí země

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Tavený ementál

Všechny třetí země

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Ementál

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Tavený gruyère

Všechny třetí země

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování (3)

Všechny třetí země

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Všechny třetí země

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, jiné než sýr na pizzu z kvóty č. 09.4591

Všechny třetí země

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Ostatní strouhané sýry nebo práškové sýry

94,10

0406 30 31

Jiné tavené sýry

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Sýry s modrou plísní

70,40

0406 90 17

Bergkäse a appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Eidam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, ovčí nebo buvolí

0406 90 33

Feta, ostatní

0406 90 35

Kefalo-tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Sýry ovčí nebo buvolí

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Ostatní

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

S obsahem vyšším než 47 %, avšak nejvýše 52 % hmotnostních

0406 90 87

S obsahem vyšším než 52 %, avšak nejvýše 62 % hmotnostních

0406 90 88

S obsahem vyšším než 62 %, avšak nejvýše 72 % hmotnostních

0406 90 93

S obsahem vyšším než 72 % hmotnostních

92,60

0406 90 99

Ostatní

106,40


(1)  1 kg produktu = 1,22 kg másla.

(2)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódu KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem ke kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(3)  Uvedené druhy sýrů se považují za zpracované, jestliže byly zpracovány na produkty položky 0406 30 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.“


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 927/2006

ze dne 22. června 2006

o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (1), a zejména na čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 se stanoví zvláštní restrukturalizační rezerva pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko, která má být uvolněna od 1. dubna 2006 v rozsahu, ve kterém v závislosti na jednotlivých zemích od roku 1998 nebo 2000 klesla spotřeba mléka a mléčných výrobků ve vlastním hospodářství.

(2)

V souladu s čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 předložily Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko Komisi zprávu, v níž jsou podrobně uvedeny výsledky a tendence současného restrukturalizačního procesu v uvedených zemích v odvětví mléčných výrobků, a zejména odklon od výroby pro potřeby vlastního hospodářství k výrobě pro trh.

(3)

Podle předložených zpráv všechny uvedené členské státy prokázaly pokles spotřeby mléka a mléčných výrobků ve vlastním hospodářství.

(4)

Dostupné statistické údaje o výrobě ukazují, že rostoucí část mléčné výroby je uváděna na trh v rámci dodávek a snižující se část v rámci přímých prodejů.

(5)

Proto je třeba uvolnit zvláštní restrukturalizační rezervu pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko a stanovit přidělení výsledných množství do části „dodávky“ jejich vnitrostátního referenčního množství.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko se uvolňuje zvláštní restrukturalizační rezerva podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003. Uvolněná množství jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Množství stanovená v příloze se začlení do vnitrostátní rezervy podle článku 14 nařízení (ES) č. 1788/2003 a použijí se pro dodávky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

(v tunách)

Členský stát

Množství zvláštní restrukturalizační rezervy

Česká republika

55 788

Estonsko

21 885

Lotyšsko

33 253

Litva

57 900

Maďarsko

42 780

Polsko

416 126

Slovinsko

16 214

Slovensko

27 472


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 928/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o nové tarifní kvóty Společenství závazné v rámci GATT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě tarifních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných tarifních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím č. 2006/333/ES (2) Rada schválila Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými stanoví nové roční tarifní kvóty pro některé druhy zboží.

(3)

Nařízení (ES) č. 32/2000 otevřelo a stanovilo správu tarifních kvót Společenství závazných v rámci GATT, které mají být používány v chronologickém pořadí podle dat přijetí celních prohlášení.

(4)

Pro používání některých nových ročních tarifních kvót uvedených v Dohodě ve formě výměny dopisů je třeba změnit nařízení (ES) č. 32/2000.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3), stanoví, že se nové tarifní kvóty začnou používat šest týdnů po dni vyhlášení uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, proto je třeba použít toto prováděcí nařízení Komise od stejného data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 32/2000 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2158/2005 (Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Do tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 32/2000 se vkládají tyto řádky:

„09.0084

1702 50 00

 

Chemicky čistá fruktóza

od 1. ledna do 31. prosince

1 253 tun

20

09.0085

1806

 

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

od 1. ledna do 31. prosince

107 tun

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Těstoviny, též vařené nebo nadívané nebo jinak upravené, kromě nadívaných těstovin spadajících pod kód KN podpoložek 1902 20 10 a 1902 20 30; kuskus, též upravený

od 1. ledna do 31. prosince

532 tun

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Potravinové přípravky z obilovin

od 1. ledna do 31. prosince

191 tun

33

09.0088

2106 90 98

 

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

od 1. ledna do 31. prosince

921 tun

18“


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 929/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v červnu 2006 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané v období od 1. července do 30. září 2006 se v případě některých produktů vztahují na množství stejná či menší než dostupná množství, a proto je možné jim vyhovět v plné výši, avšak v případě ostatních produktů se příslušné žádosti vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. září 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. záři 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října do 31. prosince 2006

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 930/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané v období od 1. července do 30. zaří 2006 se vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. zaří 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 1431/94 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 1431/94 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. září 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října do 31. prosince 2006

(t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 931/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (1), a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané pro období od 1. července do 30. zaří 2006 se vztahují na množství menší než dostupná množství, proto jim může být plně vyhověno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. zaří 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. září 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října do 31. prosince 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 932/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. června 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 785/68 (3) je považována za „cenu reprezentativní“. Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené v článku 1 nařízení (EHS) č. 785/68.

(2)

Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny údaje uvedené v článku 3 nařízení (EHS) č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě provedeno postupem podle článku 7 nařízení (EHS) č. 785/68.

(3)

Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článku 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1422/95.


PŘÍLOHA

Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. června 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě dočasného pozastavení cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v článku 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.


23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 933/2006

ze dne 22. června 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 16. do 22. června 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle nařízení (ES) č. 1059/2005 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).