ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 166

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
19. června 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

19.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006

ze dne 4. května 2006

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 body 1, 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mají být přijata ustanovení pro provádění nařízení (ES) č. 338/97 a k zajištění plného souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“).

(2)

V zájmu zajištění jednotného provádění nařízení (ES) č. 338/97 je nezbytné stanovit podrobné podmínky a kritéria k posuzování žádostí o povolení a potvrzení a k vydávání, platnosti a používání takových dokladů. Je proto vhodné stanovit vzory, jimž musí uvedené formuláře odpovídat.

(3)

Je dále nezbytné stanovit podrobná pravidla týkající se podmínek a kritérií pro nakládání s exempláři živočišných druhů, které se narodily a byly odchovány v zajetí, a exempláři rostlinných druhů, které byly uměle vypěstovány, aby se zajistilo jednotné provádění odchylek vztahujících se na takové exempláře.

(4)

Odchylky týkající se exemplářů, které jsou osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, vyžadují, aby byla specifikována opatření, která by zajistila soulad s čl. VII odst. 3 úmluvy.

(5)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování obecných odchylek od zákazů vnitřního obchodu obsažených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, je nezbytné stanovit podmínky a kritéria pro jejich definice.

(6)

Je nezbytné zavést postupy označování určitých exemplářů druhů za účelem usnadnění jejich identifikace a zajištění provádění příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 338/97.

(7)

Měla by být určena ustanovení týkající se obsahu, úpravy a předkládání pravidelných zpráv podle nařízení (ES) č. 338/97.

(8)

V zájmu posuzování budoucích změn příloh k nařízení (ES) č. 338/97 by měly být k dispozici veškeré příslušné informace, zejména pokud jde o biologický a obchodní status druhů, jejich využití a metody kontroly obchodu.

(9)

Na dvanáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy, která se konala v Santiagu (Chile) ve dnech 3. až 15. listopadu 2002, byla přijata řada usnesení týkajících se mimo jiné zjednodušených postupů pro vydávání povolení a potvrzení, zvláštního potvrzení k usnadnění přesunu exemplářů určitých kategorií, které jsou součástí putovní výstavy, dodatečných odchylek týkajících se exemplářů, které jsou osobního charakteru, aktualizovaných požadavků na značení nádob s kaviárem štítkem, a dalších opatření běžného a technického charakteru, včetně úprav kódů použitých na povoleních a potvrzeních, a změn v seznamu standardních příruček použitém k určení názvů druhů zařazených do příloh úmluvy, a je proto nezbytné tato usnesení zohlednit.

(10)

Vzhledem ke správním nákladům vyplývajícím z regulování vývozu a dovozu živých živočichů v osobním vlastnictví, které se narodily a byly odchovány v zajetí, a živočichů v osobním vlastnictví dovezených do Společenství předtím, než se na území členského státu začalo používat nařízení (ES) č. 338/97, nařízení Rady (EHS) č. 3626/82 ze dne 3. prosince 1982 o provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství (2) nebo vnitrostátní právní předpisy provádějící úmluvu, a vzhledem ke skutečnosti, že takové vývozy a dovozy nepředstavují překážku pro ochranu druhů volně žijících živočichů, mělo by být k těmto účelům vytvořeno zvláštní potvrzení.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (3) by proto mělo být podstatným způsobem změněno. Vzhledem k rozsahu těchto změn a z důvodu přehlednosti by mělo být toto nařízení nahrazeno v celém rozsahu.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 338/97použijí rovněž tyto definice:

1.

„datem získání“ se rozumí datum, k němuž byl příslušný exemplář odebrán z přírody, narodil se v zajetí nebo byl uměle vypěstován;

2.

„potomstvem druhé generace (F2)“ a „potomstvem další generace (F3, F4, atd.)“ se rozumějí exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí, jiné než exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, z nichž nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody (potomstvo první generace (F1));

3.

„chovným stádem (hejnem)“ se rozumějí všichni živočichové v chovném zařízení, kteří jsou používáni k rozmnožování;

4.

„kontrolovaným prostředím“ se rozumí prostředí, které je řízeno pro účely chovu živočichů určitého druhu, má hranice, jež mají bránit tomu, aby živočichové, vejce nebo gamety druhu vstoupily dovnitř nebo je opustily, a jehož obecné charakteristiky mohou mimo jiné obsahovat umělé umístění (ustájení), odstraňování exkrementů, veterinární péči, ochranu před predátory a uměle dodávanou potravu;

5.

„osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství“ se rozumí osoba, která žije ve Společenství nejméně 185 dnů v každém kalendářním roce z důvodu pracovních vazeb, nebo v případě osoby, která pracovní vazby nemá, z důvodu osobních vazeb, které vykazují těsné vztahy mezi touto osobou a místem, kde žije;

6.

„putovní výstavou“ se rozumí soubor vzorků, pojízdný cirkus, zvěřinec nebo výstava rostlin využité k veřejnému vystavování pro komerční účely;

7.

„potvrzením specifickým pro transakci“ se rozumí potvrzení vydaná v souladu s článkem 48, která jsou platná pouze pro specifikované transakce na území vydávajícího členského státu;

8.

„potvrzením specifickým pro exemplář“ se rozumí potvrzení vydaná podle článku 48, jiná než potvrzení specifická pro transakci.

KAPITOLA II

FORMULÁŘE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Článek 2

Formuláře

1.   Formuláře, na nichž se vyplňují dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o osobním vlastnictví a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

2.   Formuláře, na nichž se vyplňují oznámení o dovozu, musí být v souladu se vzorem v příloze II, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Mohou obsahovat pořadové číslo.

3.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení o putovní výstavě a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

4.   Formuláře, na nichž se vyplňují listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.

5.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3, čl. 5 odst. 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 a žádosti o taková potvrzení, jsou v souladu se vzorem uvedeným v příloze V tohoto nařízení, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

Členské státy však mohou stanovit, že místo předtištěného textu obsahují kolonky 18 a 19 pouze příslušné potvrzení a/nebo povolení.

6.   Formulář štítků podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 je v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 3

Technické údaje s ohledem na formuláře

1.   Papír používaný pro formuláře podle článku 2 je bez mechanické dřeně, vhodný pro psaní a o váze alespoň 55 g/m2.

2.   Velikost formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 je 210 × 297 mm (A4) s maximální přípustnou odchylkou pro délku o 18 mm méně a o 8 mm více.

3.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 1 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro držitele;

c)

světle zelená na formulář č. 3, kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi v případě dovozního povolení nebo kopie pro zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu celními orgány v případě vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

d)

růžová na formulář č. 4, kopie pro vydávající výkonný orgán;

e)

bílá na formulář č. 5, žádost.

4.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 2 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro dovozce.

5.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 3 a čl. 2 odst. 5 je:

a)

žlutá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

růžová na formulář č. 2, kopie pro vydávající výkonný orgán;

c)

bílá na formulář č. 3, žádost.

6.   Barva papíru použitého na listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 je bílá.

7.   Formuláře uvedené v článku 2 jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Společenství podle specifikace výkonných orgánů každého členského státu. V nutných případech obsahují překlad svého obsahu do jednoho z úředních pracovních jazyků úmluvy.

8.   Členské státy jsou odpovědné za vytištění formulářů uvedených v článku 2, které v případě formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 mohou být součástí automatizovaného procesu vydávání povolení / potvrzení.

Článek 4

Vyplňování formulářů

1.   Formuláře se vyplňují strojopisem.

Žádosti o dovozní a vývozní povolení, o potvrzení o zpětném vývozu, o potvrzení uvedená v čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 o osobním vlastnictví a o potvrzení o putovní výstavě, jakož i oznámení o dovozu, listy pokračování a štítky však mohou být vyplněny ručně, inkoustem a hůlkovým písmem, pokud je to provedeno čitelně.

2.   Formuláře 1 až 4 přílohy I, formuláře 1 a 2 přílohy II, formuláře 1 a 2 přílohy III a formuláře 1 a 2 přílohy V, listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 nesmějí obsahovat žádné vymazy nebo změny, pokud tyto výmazy či zmněny nebyly ověřeny razítkem a podpisem vydávajícího výkonného orgánu. V případě oznámení o dovozu podle čl. 2 odst. 2 a listů pokračování podle čl. 2 odst. 4 lze výmazy nebo změny rovněž ověřit razítkem a podpisem vstupního celního úřadu.

Článek 5

Obsah povolení, potvrzení a žádostí o vydání takových dokladů

Informace a odkazy v povolení a potvrzení, jakož i v žádosti o vydání takových dokladů se řídí těmito požadavky:

1.

popis exemplářů musí, kde je tak stanoveno, zahrnovat jeden z kódů uvedených v příloze VII;

2.

k označení jednotek množství a čisté hmotnosti se musí používat jednotky uvedené v příloze VII;

3.

taxonomická jednotka, ke které exempláře patří, se musí označovat na úrovni druhu, s výjimkou případů, kdy je druh rozlišován na úrovni poddruhu v souladu s přílohami nařízení (ES) č. 338/97 nebo kdy konference smluvních stran úmluvy rozhodla, že rozlišování na vyšší taxonomickou úroveň je dostačující;

4.

k označení vědeckých názvů taxonomických jednotek se musí používat standardní názvoslovné příručky uvedené v příloze VIII tohoto nařízení;

5.

účel transakce se, pokud požadováno, musí vyznačovat za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení;

6.

původ exemplářů se musí označovat pomocí jednoho z kódů uvedených v bodě 2 přílohy IX tohoto nařízení.

V případě, kdy je použití kódů uvedených v bodu 6 podmíněno splněním kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 338/97 nebo kritérií stanovených v tomto nařízení, musí být tyto kódy v souladu s uvedenými kritérii.

Článek 6

Přílohy k formulářům

1.   Jestliže je příloha přiložená ke kterémukoli formuláři uvedeným v článku 2 jeho nedílnou součástí, musí být tato skutečnost a počet stran jasně vyznačeny na příslušném povolení nebo potvrzení a každá strana přílohy zahrnuje:

a)

číslo povolení nebo potvrzení a datum jejich vydání;

b)

podpis a razítko nebo pečeť výkonného orgánu, který povolení nebo potvrzení vydal.

2.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 1 používá pro více než jeden druh v zásilce, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého druhu v zásilce reprodukuje kolonky 8 až 22 příslušného formuláře a rovněž řádky obsažené v kolonce 27 takového formuláře pro „množství / čisté hmotnosti skutečně dovážené nebo (zpětně) vyvážené“, popřípadě i „počet uhynulých živočichů při příjezdu“.

3.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 3 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 8 až 18 příslušného formuláře.

4.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 5 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 4 až 18 příslušného formuláře.

Článek 7

Povolení a potvrzení vydané třetími zeměmi

1.   Ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 bodů 3, 4 a 5 a článku 6 se použijí v případě rozhodnutí o přijatelnosti povolení a potvrzení vydaných třetími zeměmi pro exempláře, jež se mají dovézt do Společenství.

2.   Pokud se povolení a potvrzení uvedená v odstavci 1 týkají exemplářů podléhajících dobrovolně stanoveným vývozním kvótám nebo vývozním kvótám stanoveným konferencí smluvních stran úmluvy, mohou být přijaty pouze tehdy, jestliže uvádějí celkový počet exemplářů již vyvezených v běžném roce včetně těch, které spadají pod dané povolení, a kvótu příslušného druhu.

3.   Potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi mohou být přijata pouze tehdy, jestliže uvádějí zemi původu a číslo a datum vydání příslušného vývozního povolení, a pokud situace vyžaduje, zemi posledního zpětného vývozu a číslo a datum vydání příslušného potvrzení o zpětném vývozu, anebo pokud obsahují uspokojivé zdůvodnění opomenutí takových informací.

KAPITOLA III

VYDÁNÍ, POUŽITÍ A PLATNOST DOKLADŮ

Článek 8

Vydání a použití dokladů

1.   Doklady se vydávají a používají v souladu s ustanoveními a podle podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 338/97, zejména v jeho čl. 11 odst. 1 až 4.

V zájmu zajištění souladu s těmito nařízeními a s vnitrostátními právními předpisy přijatými k jejich provádění může výdavající výkonný orgán předepsat výhrady, podmínky a požadavky, které se stanoví v dotčených dokladech.

2.   Použitím dokladů nejsou dotčeny jakékoli jiné formality vztahující se k pohybu zboží v rámci Společenství, dovozu zboží do Společenství anebo jeho vývozu nebo zpětnému vývozu ze Společenství nebo vydání dokladů použitých k takovým formalitám.

3.   Obecně rozhodují výkonné orgány o vydání povolení a potvrzení do jednoho měsíce ode dne předložení vyplněné žádosti.

Avšak pokud vydávající výkonný orgán konzultuje třetí strany, takové rozhodnutí lze přijmout pouze po uspokojivém završení takové konzultace. Žadatelé jsou vyrozuměni o výraznějších průtazích v projednávání jejich žádostí.

Článek 9

Zásilky exemplářů

Pro každou zásilku exemplářů zasílaných společně jako součást jednoho nákladu se vydává samostatné dovozní povolení, oznámení o dovozu, vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

Článek 10

Platnost dovozních a vývozních povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví

1.   Doba platnosti dovozních povolení vydaných v souladu s čl. 20 a 21 nepřesáhne dvanáct měsíců. Dovozní povolení však není platné, pokud chybí platný odpovídající doklad ze země vývozu nebo zpětného vývozu.

2.   Doba platnosti vývozních povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaných v souladu s článkem 26 nepřesáhne šest měsíců.

3.   Doba platnosti potvrzení o putovní výstavě vydaném v souladu s článkem 30 a potvrzení o osobním vlastnictví vydaném v souladu s článkem 37 nepřesáhne tři roky.

4.   Po uplynutí doby platnosti jsou povolení a potvrzení podle odst. 1, 2 a 3 považována za neplatná.

5.   Potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o osobním vlastnictví přestanou být platná pokud je exemplář prodán, dojde-li k jeho ztrátě, zničení nebo odcizení, nebo je-li vlastnictví exempláře jiným způsobem převedeno, nebo v případě živého exempláře, jestliže uhyne, unikne nebo je-li vypuštěn do volné přírody.

6.   Držitel bez zbytečného odkladu vrátí vydávajícímu výkonnému orgánu originál a veškeré kopie dovozního povolení, vývozního povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o osobním vlastnictví, jejichž doba platnosti uplynula, jež nebyla použita nebo jsou neplatná.

Článek 11

Platnost použitých dovozních povolení a potvrzení podle článků 47, 48, 49, 60 a 63

1.   Kopie použitých dovozních povolení pro držitele přestanou být platná:

a)

jestliže živé exempláře v nich uvedené uhynuly;

b)

jestliže živí živočichové v nich uvedení unikli nebo byli vypuštěni do volné přírody;

c)

jestliže exempláře v nich uvedené byly zničeny;

d)

jestliže jakákoli z položek v kolonkách 3, 6 nebo 8 již neodráží skutečný stav.

2.   Potvrzení podle čl. 47, 48, 49 a 63 přestanou být platná:

a)

jestliže živé exempláře v nich uvedené uhynuly;

b)

jestliže živí živočichové v nich uvedení unikli nebo byli vypuštěni do volné přírody;

c)

jestliže exempláře v nich uvedené byly zničeny;

d)

jestliže jakákoli z položek v kolonkách 2 a 4 již neodráží skutečný stav.

3.   Potvrzení vydaná v souladu s čl. 48 a 63 jsou specifická pro transakci, pokud exempláře, které spadají pod taková potvrzení, nejsou jedinečně a trvale označeny.

Výkonný orgán členského státu, ve kterém se exemplář nachází, může rovněž po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem rozhodnout o vydání potvrzení specifického pro transakci v případě, kdy se předpokládá existence dalších faktorů souvisejících se zachováním druhu, které mluví proti vydávání potvrzení specifického pro exemplář.

4.   Potvrzení uvedená v čl. 48 odst. 1 písm. d) a v článku 60 přestanou být platná, pokud zápis v kolonce 1 již neodráží skutečný stav.

Takové doklady se bez zbytečného odkladu vrátí vydávajícímu výkkonnému orgánu, který může podle situace vydat potvrzení odrážející požadované změny v souladu s článkem 51.

Článek 12

Zrušené, ztracené, odcizené doklady nebo doklady, jimž uplynula doba platnosti

1.   Jestliže je povolení nebo potvrzení vydáno jako náhrada dokladu, který byl zrušen, ztracen, odcizen nebo zničen, anebo kterému v případě povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu uplynula doba platnosti, uvede se číslo nahrazeného dokladu a důvod nahrazení v kolonce pro „zvláštní podmínky“.

2.   Jestliže bylo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu zrušeno, ztraceno, odcizeno nebo zničeno, vydávající výkonný orgán o tom uvědomí výkonný orgán země určení a sekretariát úmluvy.

Článek 13

Doba předložení žádosti o dokumenty týkající se dovozu, vývozu či zpětného vývozu a způsobilost k celnímu odbavení

1.   Žádosti o dovozní povolení, vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, s ohledem na čl. 8 odst. 3, je třeba podávat v dostatečném předstihu, aby se zajistilo jejich vydání ještě před dovozem exemplářů do Společenství anebo před jejich vývozem nebo zpětným vývozem ze Společenství.

2.   Propuštění exemplářů do určitého celního režimu nemůže být schváleno, dokud nejsou předloženy požadované doklady.

Článek 14

Platnost dokladů ze třetích zemí

V případě dovozu exemplářů do Společenství mohou být požadované doklady ze třetích zemí považovány za platné pouze tehdy, pokud byly vydány pro vývoz nebo zpětný vývoz z této země a použity pro tento účel ještě před uplynutím posledního dne platnosti a použije se jich k dovozu exemplářů do Společenství ne později než šest měsíců od data jejich vydání.

Potvrzení o původu exemplářů druhů uvedených v příloze C nařízení (ES) č. 338/97 však lze použít k dovozu exemplářů do Společenství až do 12 měsíců od jejich vydání a potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví mohou být použita k dovozu exemplářů do Společenství a pro účely žádosti o příslušná potvrzení v souladu s články 30 a 37 tohoto nařízení až do 3 let od jejich vydání.

Článek 15

Vydávání určitých dokladů se zpětnou platností

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 1 a článku 14 tohoto nařízení a za předpokladu, že dovozce či vývozce (zpětný vývozce) uvědomí příslušný výkonný orgán při doručení či před odesláním zásilky o důvodech, jež vedly k tomu, že požadované doklady nejsou k dispozici, mohou být doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy B nebo C nařízení (ES) č. 338/97 a rovněž doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení a podle jeho čl. 4 odst. 5 výjimečně vydány se zpětnou platností.

2.   Odchylka stanovená v odstavci 1 se použije tehdy, jestliže příslušný výkonný orgán členského státu, v nutných případech po konzultaci s příslušnými orgány třetí země, je ubezpečen, že případné nesrovnalosti nelze přičítat dovozci či vývozci (zpětnému vývozci), a že dovoz či vývoz (zpětný vývoz) dotyčných exemplářů je jinak v souladu s nařízením (ES) č. 338/97, úmluvy a příslušných právních předpisů třetí země.

3.   Na dokladech vydaných podle odstavce 1 je zřetelně uvedeno, že byla vydána se zpětnou platností, a uvedou se rovněž důvody takového vydání.

V případě dovozních povolení Společenství, vývozních povolení Společenství a potvrzení Společenství o zpětném vývozu se tato skutečnost uvádí v kolonce 23.

4.   Sekretariát úmluvy je informován o vydání vývozních povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaných v souladu s odstavci 1, 2 a 3.

Článek 16

Exempláře v tranzitu přes území Společenství

Ustanovení čl. 14 a 15 tohoto nařízení se použijí přiměřeně na exempláře druhů zařazených do příloh A a B nařízení (ES) č. 338/97, které jsou v tranzitu přes území Společenství, kde je tento tranzit jinak v souladu s uvedeným nařízením.

Článek 17

Rostlinolékařská osvědčení

1.   V případě uměle vypěstovaných rostlin druhů zařazených do přílohy B a C nařízení (ES) č. 338/97 a uměle vypěstovaných hybridů získaných z druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení, u kterých není uvedeno v poznámce jinak, platí toto:

a)

členské státy mohou stanovit, že místo vývozního povolení se používá rostlinolékařské osvědčení;

b)

rostlinolékařská osvědčení vydaná třetími státy se přijímají namísto vývozního povolení.

2.   Pokud se použije rostlinolékařské osvědčení podle odstavce 1, zahrnuje vědecký název na úrovni druhu, anebo pokud to není pro taxonomické jednotky zahrnuté jako čeleď do příloh k nařízení (ES) č. 338/97 možné, na úrovni rodu.

Uměle vypěstované orchideje nebo kaktusy zahrnuté v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 však mohou být uvedeny jako takové.

Rostlinolékařská osvědčení rovněž zahrnují typ a množství exemplářů a jsou opatřena razítkem, pečetí anebo jiným specifickým označením s textem, že „exempláře byly uměle vypěstovány, jak stanoví definice CITES“.

Článek 18

Zjednodušené postupy s ohledem na určitý obchod s biologickými vzorky

1.   V případě obchodu, který nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů, lze uplatnit zjednodušené postupy pro biologické vzorky typu a velikosti určených v příloze XI, pokud tyto vzorky musí být nutně použity způsobem určeným v této příloze, a za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

každý členský stát musí zřídit a vést registr osob a subjektů, které mohou využívat zjednodušené postupy (dále jen „evidované osoby a subjekty“) a také registr druhů, se kterými mohou obchodovat na základě takovýchto postupů, a zajistit, že tento registr je každých pět let přezkoumán výkonným orgánem;

b)

členské státy musí evidovaným osobám a subjektům poskytnout částečně vyplněná povolení a potvrzení;

c)

členské státy musí oprávnit evidované osoby nebo subjekty ke vkládání specifických údajů na první stranu povolení nebo potvrzení, pokud výkonný orgán příslušného členského státu do kolonky 23 nebo na místo stejného významu nebo do přílohy k povolení nebo potvrzení zahrnul:

i)

seznam kolonek, které jsou evidované osoby nebo subjekty oprávněny vyplnit pro každou zásilku,

ii)

místo pro podpis osoby, která doklad vyplnila.

Jestliže seznam uvedený písm. c) bodu i) zahrnuje vědecké názvy, zahrne výkonný orgán na první stranu povolení nebo potvrzení nebo do přílohy k nim soupis schválených druhů.

2.   Osoby a subjekty mohou být evidovány v registru určitých exemplářů pouze po oznámení příslušného vědeckého orgánu v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 2 písm. a), čl. 5 odst. 2 písm. a) a čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97, že vícenásobné transakce, které se týkají biologických vzorků zařazených do přílohy XI tohoto nařízení, nebudou mít škodlivý účinek na zachování daných druhů.

3.   Nádoba, v níž jsou biologické vzorky uvedené v odstavci 1 přepravovány, ponese štítek, který uvádí „Muestras biológicas CITES“ nebo „CITES Biological Samples“ nebo „Echantillons biologiques CITES“ a číslo dokladu vydaného s souladu s úmluvou.

Článek 19

Zjednodušené postupy s ohledem na vývoz a zpětný vývoz neživých exemplářů

1.   V případě vývozu a zpětného vývozu neživých exemplářů druhů zařazených do příloh B a C nařízení (ES) č. 338/97 včetně jakýchkoliv jejich částí nebo odvozenin mohou členské státy stanovit uplatnění zjednodušených postupů na základě předem vydaných vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný vědecký orgán musí oznámit, že takový vývoz nebo zpětný vývoz nebude mít škodlivý účinek na zachování daných druhů;

b)

každý členský stát musí zřídit a vést registr osob a subjektů, které mohou využívat zjednodušené postupy (dále jen „evidované osoby a subjekty“) a také registr druhů, se kterými mohou obchodovat na základě takovýchto postupů, a zajistit, že tento registr je každých pět let přezkoumán výkonným orgánem;

c)

členské státy musí evidovaným osobám a subjektům poskytnout částečně vyplněná vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu;

d)

členské státy musí oprávnit evidované osoby nebo subjekty ke vkládání specifických údajů do kolonek 3, 5, 8 a 9 nebo 10 na povolení nebo potvrzení za předpokladu, že tyto osoby nebo subjekty splní tyto povinnosti:

i)

podepíší vyplněné povolení nebo potvrzení do kolonky 23,

ii)

bez prodlení pošlou kopii povolení nebo potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu,

iii)

vedou záznamy, které na požádání předloží příslušnému výkonnému orgánu a které obsahují podrobné informace o prodaných exemplářích včetně názvu druhu, typu exemplářů, původu exemplářů, datum prodeje a jména a adresy osob, jimž byly exempláře prodány.

2.   Vývoz nebo zpětný vývoz uvedený v odstavci 1 musí být jinak v souladu s čl. 5 odst. 4 a čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 338/97.

KAPITOLA IV

DOVOZNÍ POVOLENÍ

Článek 20

Žádosti

1.   Ve vhodných případech vyplní žadatel o dovozní povolení kolonky 1, 3 až 6 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplnit pouze formulář žádosti a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2.   Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu určení a obsahuje takové informace a musí být doprovozeny písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.   Jestliže se podává žádost o povolení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

4.   Pokud jde o dovozní povolení týkající se exemplářů podle čl. 64 odst. 1 písm. a) až f), ubezpečí žadatel výkonný orgán, že podmínky značení stanovené v článku 66 byly splněny.

Článek 21

Dovozní povolení vydané pro exempláře druhů zahrnutých do přílohy I úmluvy a zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97

V případě dovozního povolení vydaného pro exempláře druhů zahrnutých do přílohy I úmluvy a zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 se může kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi vrátit žadateli k předložení výkonnému orgánu země vývozu nebo zpětného vývozu pro účely vydání vývozního povolení nebbo potvrzení o zpětném vývozu. Originál dovozního povolení se v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) uvedeného nařízení zadrží až do předložení příslušného vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

Pokud se kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi žadateli nevrátí, obdrží žadatel písemné vyjádření, že dovozní povolení bude vydáno a za jakých podmínek.

Článek 22

Doklady, které má dovozce odevzdat celnímu úřadu

Aniž je dotčen článek 53, dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá hraničnímu celnímu úřadu v místě dovozu do Společenství, který je pověřen v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 tyto doklady:

1.

originál dovozního povolení (formulář č. 1);

2.

kopii pro držitele (formulář č. 2);

3.

pokud je to upřesněno v dovozním povolení, jakékoli doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu.

Ve vhodných případech uvede dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 23

Zpracování celním úřadem

Celní úřad uvedený v článku 22 nebo popřípadě v čl. 53 odst. 1 po vyplnění kolonky 27 originálu dovozního povolení (formulář č. 1) a kopie pro držitele (formulář č. 2) vrátí kopii pro držitele dovozci anebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Originál dovozního povolení (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají v souladu s článkem 45.

KAPITOLA V

OZNÁMENÍ O DOVOZU

Článek 24

Doklady, které má dovozce odevzdat celnímu úřadu

1.   Dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce vyplní ve vhodných případech kolonky 1 až 13 originálu oznámení o dovozu (formulář č. 1) a kopie pro dovozce (formulář č. 2), a aniž je dotčen článek 25, odevzdat je spolu s jakýmikoli doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu na hraničním celním úřadě v místě dovozu do Společenství určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

2.   V případě oznámení o dovozu, která souvisí s exempláři druhů zařazených do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97, může celní úřad v případě potřeby odebrat takové exempláře až do ověření platnosti doprovodných dokladů podle čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení.

Článek 25

Zpracování celním úřadem

Celní úřad uvedený v článku 24 nebo popřípadě v čl. 53 odst. 1 po vyplnění kolonky 14 originálu oznámení o dovozu (formulář č. 1) a kopie pro dovozce (formulář č. 2) vrátí kopii pro dovozce dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Originál oznámení o dovozu (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají v souladu s článkem 45.

KAPITOLA VI

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POTVRZENÍ O ZPĚTNÉM VÝVOZU

Článek 26

Žádosti

1.   Ve vhodných případech vyplní žadatel o vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4 a 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2.   Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, a obsahuje takové informace a musí být doprovázen takovými písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení nebo potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.   Jestliže se podává žádost o vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

4.   Pokud jde o vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu týkající se exemplářů podle článku 65, ubezpečí žadatel výkonný orgán, že podmínky značení stanovené v článku 66 byly splněny.

5.   Pokud se na podporu žádosti o potvrzení o zpětném vývozu předloží kopie pro držitele dovozního povolení nebo kopie pro dovozce oznámení o dovozu nebo potvrzení vydané na jejich podkladě, vrátí se takové doklady žadateli pouze po opravě počtu exemplářů, ve vztahu k nimž zůstává doklad platný.

Takový doklad se žadateli nevrátí, jestliže potvrzení o zpětném vývozu je uděleno na celkový počet exemplářů, pro něž je doklad platný, nebo pokud je doklad nahrazen v souladu s článkem 51.

6.   Výkonný orgán zjistí platnost jakýchkoli podpůrných dokladů, v nutných případech po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

7.   Ustanovení odst. 5 a 6 se použijí, pokud se potvrzení předkládá na podporu žádosti o vývozní povolení.

8.   Pokud byly exempláře pod dohledem výkonného orgánu členského státu individuálně označeny tak, aby bylo umožněno jednoduché srovnání s doklady uváděnými v odst. 5 a 7, není třeba tyto doklady fyzicky předkládat spolu se žádostí, jsou-li jejich čísla uvedena v žádosti.

9.   Pokud nejsou k dispozici podpůrné doklady podle odst. 5 až 8, výkonný orgán zjistí zákonnost dovozu do Společenství nebo získání ve Společenství těch exemplářů, které se mají vyvézt nebo zpětně vyvézt, v nutných případech po poradě s výkonným orgánem jiného členského státu.

10.   Pokud pro účely odst. 3 až 9 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.

Článek 27

Doklady, které má vývozce či zpětný vývozce odevzdat celnímu úřadu

Vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu (formulář č. 1), kopii pro držitele (formulář č. 2) a kopii k zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář č. 3) celnímu úřadu pověřenému v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Ve vhodných případech uvede vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 28

Zpracování celním úřadem

Celní úřad podle článku 27 vrátí po vyplnění kolonky 27 originál vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu (formulář č. 1) a kopii pro držitele (formulář č. 2) vývozci nebo zpětnému vývozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Kopie k zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu (formulář č. 3) vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu se předá v souladu s článkem 45.

Článek 29

Předem vydaná povolení pro pěstební zařízení

Pokud členský stát v souladu s doporučeními schválenými konferencí smluvních stran úmluvy eviduje pěstební zařízení, která vyvážející uměle vypěstované exempláře druhů zahrnutých do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, může dát k dispozici dotčeným pěstebním zařízením předem vydaná vývozní povolení pro druhy zařazené do přílohy A nebo B uvedeného nařízení.

V kolonce 23 těchto předem vydaných vývozních povolení se uvede evidenční číslo pěstebního zařízení a rovněž tento text:

Povolení je platné pouze pro uměle vypěstované rostliny, jak stanoví usnesení CITES Conf.11.11. (Rev. CoP13) Platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: . . . . . . . . . . .“

KAPITOLA VII

POTVRZENÍ O PUTOVNÍ VÝSTAVĚ

Článek 30

Vydávání

1.   Členské státy mohou vydávat potvrzení o putovní výstavě, pokud jde o exempláře, které byly získány zákonným způsobem, které tvoří součást putovní výstavy a které splňují některé z těchto kritérií:

a)

narodily se a byly odchovány v zajetí v souladu s články 54 a 55 nebo byly uměle vypěstovány v souladu s článkem 56;

b)

byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

2.   V případě živých živočichů se potvrzení o putovní výstavě vztahuje pouze na jeden exemplář.

3.   K potvrzení o putovní výstavě se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 35.

4.   V případě jiných exemplářů než živých živočichů připojí výkonný orgán k potvrzení o putovní výstavě zvláštní list s uvedením údajů, s ohledem na každý exemplář, požadovaných v kolonkách 8 až 18 vzoru formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 31

Použití

Potvrzení o putovní výstavě lze použít jako:

1.

dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

2.

vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97;

3.

potvrzení v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů.

Článek 32

Vydávající orgán

1.   Pokud putovní výstava pochází ze Společenství, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o putovní výstavě výkonný orgán členského státu, ze kterého putovní výstava pochází.

2.   Pokud putovní výstava pochází ze třetí země, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o putovní výstavě výkonný orgán členského státu prvního určení a vydání tohoto potvrzení musí být založeno na údajích ekvivalentního potvrzení vydaného touto třetí zemí.

3.   Pokud živočich krytý potvrzením o putovní výstavě porodí během pobytu v členském státě, je tato skutečnost oznámena výkonnému orgánu tohoto členského státu, který případně vydá povolení nebo potvrzení.

Článek 33

Požadavky na exempláře

1.   Pokud se na exemplář vztahuje potvrzení o putovní výstavě, musí být splněny všechny tyto požadavky:

a)

exemplář musí být evidován vydávajícím výkonným orgánem;

b)

před uplynutím doby platnosti potvrzení se exemplář musí vrátit do členského státu, ve kterém je evidován;

c)

v případě živých živočichů musí být exemplář jedinečně a trvale označen v souladu s článkem 66 nebo označen jiným způsobem, podle kterého mohou orgány každého členského státu, do kterého exemplář vstupuje, ověřit, že potvrzení odpovídá dováženému nebo vyváženému exempláři.

2.   V případě potvrzení o putovní výstavě vydaných v souladu s čl. 32 odst. 2 se nepoužije odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku. V takových případech se v kolonce 20 potvrzení uvede tento text:

„Toto potvrzení není platné, pokud není doprovázeno originálním potvrzením o putovní výstavě vydaným třetí zemí.“

Článek 34

Žádost

1.   Ve vhodných případech vyplní žadatel o potvrzení o putovní výstavě kolonky 3 a 9 až 18 formuláře žádosti (formulář č. 3) a kolonky 3 a 9 až 18 originálu a veškerých kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.   Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, nebo v případě uvedeném v čl. 32 odst. 2 výkonnému orgánu členského státu prvního místa určení, spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

3.   Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o takové skutečnosti uvědomí.

Článek 35

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

1.   V případě potvrzení o putovní výstavě vydaném v souladu s čl. 32 odst. 1 odevzdá držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45.

2.   V případě potvrzení o putovní výstavě vydaném v souladu s čl. 32 odst. 2 se použije odstavec 1 tohoto článku, s výjimkou toho, že držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce rovněž předá originální potvrzení a list pokračování vydané třetí zemí pro účely ověření.

Celní úřad vrátí po vyplnění obou listů pokračování originální potvrzení o putovní výstavě a listy pokračování dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá potvrzenou kopii listu pokračování potvrzení vydaném výkonným orgánem členského státu tomuto orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 36

Náhradní potvrzení

Potvrzení o putovní výstavě, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 20 obsahuje následující prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“.

KAPITOLA VIII

POTVRZENÍ O OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Článek 37

Vydávání

1.   Členské státy mohou vydat potvrzení o osobním vlastnictví zákonnému majiteli živých živočichů, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely, jestliže splňují některé z těchto kritérií:

a)

narodili se a byli odchováni v zajetí v souladu s články 54 a 55;

b)

byli získáni ve Společenství nebo byli do Společenství dovezeni před tím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

2.   Potvrzení o osobním vlastnictví se vztahuje pouze na jeden exemplář.

3.   K potvrzení se přikládá list pokračování pro použití v souladu s článkem 42.

Článek 38

Použití

Je-li exemplář, na který se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví, doprovázen jeho zákonným majitelem, může být potvrzení použito takto:

1.

jako dovozní povolení v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97;

2.

jako vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 338/97 v zemích určení, které s tím souhlasí.

Článek 39

Vydávající orgán

1.   Pokud exemplář pochází ze Společenství, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o osobním vlastnictví výkonný orgán členského státu, ve kterém se exemplář nachází.

2.   Je-li exemplář dovážen z třetí země, je vydávajícím orgánem pro potvrzení o osobním vlastnictví výkonný orgán členského státu prvního určení a vydání tohoto potvrzení musí být založeno na údajích ekvivalentního dokladu vydaném touto třetí zemí.

3.   Potvrzení o osobním vlastnictví zahrnuje v kolonce 23 nebo v příslušné příloze potvrzení tento text:

„Platné pro více přesunů přes hranice, pokud exemplář doprovází jeho majitel. Zákonný majitel si ponechá originál.

Exemplář, na nějž se vztahuje toto potvrzení, nesmí být prodán nebo jiným způsobem převeden, kromě případu v souladu s článkem 43 nařízení Komise (ES) č. 865/2006. Toto potvrzení je nepřenosné. Jestliže exemplář uhyne, je odcizen, zničen nebo ztracen, nebo jestliže je prodán nebo vlastnictví exempláře je jiným způsobem převedeno, musí se toto potvrzení neprodleně vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu.

Toto potvrzení není platné, pokud ho nedoprovází list pokračování, který musí být orazítkován a podepsán celním úředníkem při každém přechodu hranic.

Tímto potvrzením není nikterak dotčeno právo přijmout přísnější vnitrostátní opatření, pokud jde o omezení nebo podmínky pro vlastnictví či držení živých živočichů.“

4.   Pokud živočich, na kterého se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví, porodí během pobytu v členském státě, je tato skutečnost oznámena výkonnému orgánu tohoto státu a případně je vydáno povolení nebo potvrzení.

Článek 40

Požadavky na exempláře

1.   Pokud na exempláře vztahuje potvrzením o osobním vlastnictví, musí být splněny tyto požadavky:

a)

exempláře musí být evidovány vydávajícím orgánem členského státu, ve kterém má majitel obvyklé bydliště;

b)

před vypršením platnosti potvrzení se exempláře musí vrátit do členského státu, ve kterém jsou evidovány;

c)

exempláře nesmí být použity ke komerčním účelům, kromě těch podléhajících podmínkám stanoveným v článku 43;

d)

exempláře musí být jedinečně a trvale označeny v souladu s článkem 66.

2.   V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaných v souladu s čl. 39 odst. 2 se nepoužije odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.

V takových případech se v kolonce 23 potvrzení uvede text:

„Toto potvrzení není platné, pokud není doprovázeno originálním potvrzením o osobním vlastnictví vydaným třetí zemí a pokud není exemplář, ke kterému se potvrzení vztahuje, doprovázen svým majitelem.“

Článek 41

Žádosti

1.   Ve vhodných případech vyplní žadatel o potvrzení o osobním vlastnictví kolonky 1, 4 a 6 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 4 a 6 až 22 originálu a veškerých kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplnit pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.   Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, nebo v případě uvedeném v čl. 39 odst. 2 výkonnému orgánu členského státu prvního místa určení spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 42

Doklady, které má držitel potvrzení odevzdat celnímu úřadu

1.   V případě dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře krytého potvrzením o osobním vlastnictví vydaném v souladu s čl. 39 odst. 1 odevzdá držitel potvrzení originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) a originál a kopii listu pokračování pro účely ověření na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Celní úřad vrátí po vyplnění listu pokračování originální doklady držiteli, potvrdí kopii listu pokračování a předá tuto potvrzenou kopii příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 45 tohoto nařízení.

2.   V případě potvrzení o osobním vlastnictví vydaném v souladu s čl. 39 odst. 2 se použije odstavec 1 tohoto článku, s výjimkou toho, že držitel rovněž předá originální potvrzení vydané třetí zemí pro účely ověření.

Celní úřad vrátí po vyplnění obou listů pokračování originální doklady držiteli a předá potvrzenou kopii listu pokračování potvrzení vydaném výkonným orgánem členského státu tomuto orgánu v souladu s článkem 45.

Článek 43

Prodej exemplářů, na něž se vztahuje potvrzení o osobním vlastnictví

Pokud si držitel potvrzení o osobním vlastnictví vydaném v souladu s čl. 39 odst. 1 tohoto nařízení přeje exemplář prodat, nejdříve odevzdá potvrzení vydávajícímu výkonnému orgánu, a pokud exemplář náleží k druhům zařazeným do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, požádá příslušný orgán o potvrzení podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 44

Náhradní potvrzení

Potvrzení o osobním vlastnictví, které se ztratilo, bylo odcizeno nebo zničeno, může být nahrazeno pouze orgánem, který toto potvrzení vydal.

Náhradní potvrzení má pokud možno stejné číslo a stejné datum platnosti jako původní doklad a v kolonce 20 obsahuje následující prohlášení:

„Toto potvrzení je věrnou kopií originálu“.

KAPITOLA IX

CELNÍ ODBAVOVÁNÍ

Článek 45

Postoupení dokladů, jež byly předloženy celnímu úřadu

1.   Celní úřady neprodleně postoupí příslušnému výkonnému orgánu svého členského státu veškeré doklady, které jim byly předloženy v souladu s nařízením (ES) č. 338/97 a tímto nařízením.

Po obdržení takových dokumentů zašlou výkonné orgány neprodleně příslušným výkonným orgánům dokumenty, které byly vydány jinými členskými státy, a přiloží veškeré podpůrné doklady vydané v souladu s úmluvou.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou celní úřady potvrdit předložení dokladů vydaných v elektronické podobě výkonným orgánem jejich členského státu.

KAPITOLA X

POTVRZENÍ PODLE ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. b), ODST. 3 A 4, ČL. 8 ODST. 3 A ČL. 9 ODST. 2 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (ES) č. 338/97

Článek 46

Vydávající orgán

Výkonný orgán členského státu, v němž se exempláře nacházejí, může po obdržení žádosti v souladu s článkem 50 tohoto nařízení vydat potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 47

Potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení požadovaná pro vývoz a zpětný vývoz)

Potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 uvede, který z následujících bodů se uplatní v případech exemplářů, na které se vztahuje:

1.

byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy členského státu původu;

2.

jsou opuštěné nebo uniklé exempláře, které byly zachráněny v souladu s právními předpisy členského státu, kde došlo k jejich zachránění;

3.

byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny v souladu s nařízením (ES) č. 338/97;

4.

byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. červnem 1997 v souladu s nařízením (EHS) č. 3626/82;

5.

byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. lednem 1984 v souladu s úmluvou;

6.

byly získány ve Společenství nebo byly dovezeny na území členského státu předtím, než se obě nařízení uvedená v odst. 3 nebo 4 nebo úmluva pro ně staly použitelnými nebo se staly použitelnými v tomto členském státě.

Článek 48

Potvrzení podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení pro komerční použití)

1.   Potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že exempláře druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení jsou osvobozeny od jednoho nebo více zákazů stanovených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení kvůli jakéhokoliv z těchto důvodů:

a)

byly získány ve Společenství nebo do něho byly dovezeny předtím, než se ustanovení vztahující se k druhům zahrnutým v příloze nařízení (ES) č. 338/97 nebo v příloze I úmluvy nebo v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 pro ně stala použitelná;

b)

pocházejí z členského státu a byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;

c)

jsou živočichy narozenými a odchovanými v zajetí nebo jsou částmi nebo jsou odvozeny z takových živočichů;

d)

jsou povoleny pro použití k jednomu z účelů podle čl. 8 odst. 3 písm. c) a e) až g) nařízení (ES) č. 338/97.

2.   Příslušný výkonný orgán členského státu může dovozní povolení považovat za přijatelné jako potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 po předložení kopie pro držitele (formulář 2), jestliže tento formulář stanoví, že exempláře jsou osvobozeny od jednoho nebo více zákazů v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 49

Potvrzení podle čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 (potvrzení pro přesun živých exemplářů)

Potvrzení pro účely čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že je povolen přesun živých exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení z předepsaného místa označeného v dovozním povolení anebo v již dříve vydaném potvrzení.

Článek 50

Žádost o potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97

1.   Žadatel o potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 vyplní ve vhodných případech kolonky 1 a 4 až 19 formuláře žádosti a kolonky 1 a 4 až 18 originálu a všech kopií.

Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

2.   Náležitě vyplněný formulář se předloží výkonnému orgánu členského státu, v němž se exempláře nacházejí, spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit.

Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, žadatel výkonný orgán o této skutečnosti uvědomí.

Článek 51

Změny povolení, oznámení a potvrzení

1.   V případě rozdělení zásilky, na niž se vztahuje kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení nebo kopie pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo potvrzením, nebo v případě, že z jiných důvodů položky uvedených dokladů již neodrážejí skutečnou situaci, může výkonný orgán podniknout některý z těchto kroků:

a)

může učinit nezbytné změny uvedených dokladů v souladu s čl. 4 odst. 2;

b)

může vydat jedno nebo více odpovídajících potvrzení pro účely uvedené v článcích 47 a 48.

Pro účely písmene b) musí výkonný orgán nejprve zjistit platnost dokladu, který se má nahradit, v případně nutnosti po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

2.   Pokud jsou vydána potvrzení, která mají nahradit kopii pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení, kopii pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo již dříve vydané potvrzení, výkonný orgán vydávající potvrzení si nahrazovaný dokument ponechá.

3.   Povolení, oznámení nebo potvrzení, která se ztratila, byla odcizena nebo zničena, může nahradit pouze orgán, který je vydal.

4.   Pokud pro účely odstavce 1 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.

KAPITOLA XI

ŠTÍTKY

Článek 52

Použití štítků

1.   Štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 se používají pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.

2.   Evidenční číslo vědcům a vědeckým institucím přiřadí podle odstavce 1 výkonný orgán členského státu, v němž se nacházejí.

Evidenční číslo se skládá z pěti znaků, z nichž prvé dva jsou dvoumístným ISO kódem země příslušného členského státu a zbývající tři jedinečným číslem přiřazeným každé instituci příslušným výkonným orgánem.

3.   Příslušní vědci a vědecké instituce vyplňují kolonky 1 až 5 štítku a vrácením té části štítku, která je pro tento účel určena, neprodleně uvědomí výkonný orgán, u něhož jsou evidováni, o veškerých podrobnostech týkajících se použití každého štítku.

KAPITOLA XII

ODCHYLKY OD CELNÍHO ODBAVOVÁNÍ PODLE ČL. 4 ODST. 7 NAŘÍZENÍ (ES) č. 338/97

Článek 53

Jiné celní úřady než úřady na hraničních přechodech v místě dovozu

1.   Pokud zásilka určená do Společenství dorazí na hraniční celní úřad námořní, leteckou nebo železniční cestou a má být stejným druhem přepravy a bez meziuskladnění dopravena do jiného celního úřadu ve Společenství pověřeného v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, uskuteční se kontroly a předložení dovozních dokladů v tomto jiném celním úřadě.

2.   Pokud byla zásilka zkontrolována v celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a je odeslána do jiného celního úřadu k následnému proclení, tento celní úřad požaduje předložení kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozního povolení vyplněného v souladu s článkem 23 tohoto nařízení, anebo kopie pro dovozce (formulář č. 2) oznámení o dovozu vyplněného v souladu s článkem 24 tohoto nařízení, a může provést jakékoli kontroly, které bude v zájmu dodržení nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení považovat za nezbytné.

KAPITOLA XIII

EXEMPLÁŘE NAROZENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJETÍA EXEMPLÁŘE UMĚLE VYPĚSTOVANÉ

Článek 54

Exempláře živočišného druhu narozené a odchované v zajetí

Aniž je dotčen článek 55, exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že je splněno některé z těchto kritérií:

1.

exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo jinak vyprodukovaného v kontrolovaném prostředí za některých z těchto okolností:

a)

z rodičů, kteří kopulovali nebo jejich gamety byly jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, jestliže se jedná o pohlavní rozmnožování;

b)

z rodičů, kteří se nacházeli v kontrolovaném prostředí, když započal vývoj potomstva, jestliže se jedná o nepohlavní rozmnožování;

2.

chovné stádo (hejno) bylo získáno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;

3.

chovné stádo (hejno) je udržováno bez doplňování exemplářů z volné přírody, s výjimkou příležitostného doplňování živočichy, vejci nebo gametami, v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, pouze pro tyto jeden nebo více z těchto účelů:

a)

pro zabránění nebo zmírnění škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, přičemž objem takového doplňování je dán potřebou nového genetického materiálu;

b)

k použití zabavených živočichů v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97;

c)

výjimečně k použití jako chovné stádo (hejno);

4.

chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace (F2, F3 atd.) nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí.

Článek 55

Stanovení rodového původu

Pokud pro účely článku 54, čl. 62 odst. 1 nebo čl. 63 odst. 1 považuje příslušný orgán za nezbytné zjistit rodový původ (předky) živočicha pomocí analýzy krve nebo jiné tkáně, zajišťuje se taková analýza nebo nezbytné vzorky způsobem stanoveným tímto orgánem.

Článek 56

Exempláře rostlinného druhu uměle vypěstované

1.   Exemplář rostlinného druhu je možné považovat za uměle vypěstovaný pouze tehdy, jestliže příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu usoudí, že jsou splněna tato kritéria:

a)

exemplář je rostlinou nebo je odvozen z rostlin vypěstovaných ze semen, řízků, odnoží, kalusových tkání nebo z jiných rostlinných tkání, spor nebo jiných rozmnožovacích částí rostlin za kontrolovaných podmínek;

b)

pěstovaná rodičovská kultura byla získána v souladu s právními předpisy platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;

c)

s pěstovanou rodičovskou kulturou se zachází tak, že je zaručeno její dlouhodobé udržování;

d)

v případě roubovaných rostlin byly jak podnože tak štěpy (rouby) uměle vypěstovány v souladu s písmeny a), b) a c).

Pro účely písmene a) se kontrolované podmínky vztahují k nepřírodnímu prostředí, které je intenzivně usměrňováno lidskými zásahy, což může zahrnovat, ale není omezeno na obdělávání půdy, hnojení, kontrolu plevele, zavlažování nebo zahradnické postupy, jako je pěstování v květináčích, záhonech a ochrana před vlivy počasí.

2.   Dřevo ze stromů vypěstovaných na monokulturních plantážích je považováno za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.

KAPITOLA XIV

EXEMPLÁŘE OSOBNÍHO NEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článek 57

Dovoz a zpětný dovoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru do Společenství

1.   Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.

Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, včetně loveckých trofejí, které splňují některou z těchto podmínek:

a)

jsou uloženy v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země;

b)

jsou uloženy v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do Společenství;

c)

jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil, a jsou dováženy později.

2.   Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru dle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A uvedeného nařízení v případě, že jsou poprvé dováženy do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství nebo osobou, která se do Společenství stěhuje.

3.   Při prvním dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu a jeho kopie.

Celní orgány postoupí originál v souladu s článkem 45 tohoto nařízení a orazítkovanou kopii vrátí držiteli.

4.   Při zpětném dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům za předpokladu, že je předložen některý z těchto dokladů:

a)

celnicí potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého povolení dovozu nebo vývozu do nebo ze Společenství;

b)

kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu uvedeném v odstavci 3;

c)

důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

5.   Odchylně od odstavců 3 a 4 se u dovozu nebo zpětného dovozu do Společenství u následujících položek uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu nebo dovozního povolení:

a)

kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 250 gramů na osobu;

b)

dešťové hole (rainsticks) druhů kaktusů (Cactaceae spp.) do počtu tří na osobu;

c)

neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.) do počtu čtyř na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí);

d)

ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) do počtu tří na osobu.

Článek 58

Vývoz a zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru ze Společenství

1.   Odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.

Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, které splňují některou z těchto podmínek:

a)

jsou obsaženy v osobních zavazadlech cestovatelů jedoucích do třetí země;

b)

nachází se v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze Společenství do třetí země.

2.   V případě vývozu odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A nebo B uvedeného nařízení.

3.   Při zpětném vývozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně osobních loveckých trofejí, osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení potvrzení o zpětném vývozu celním orgánům za předpokladu, že je předložen některý z těchto dokladů:

a)

celním úřadem potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého dovozního nebo vývozního povolení Společenství;

b)

kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu podle čl. 57 odst. 3 tohoto;

c)

důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

4.   Odchylně od odstavců 2 a 3 se u vývozu nebo zpětného vývozu položek uvedených v čl. 57 odst. 5 písm. a) až d) nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu.

KAPITOLA XV

VÝJIMKY A ODCHYLKY

Článek 59

Výjimky z čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 upravené v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení

1.   Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení a podle článku 48 tohoto nařízení.

2.   Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly splněny podmínky podle článku 48 tohoto nařízení, a že dané exempláře se narodily a byly odchovány v zajetí nebo byly uměle vypěstovány v souladu s články 54, 55 a 56 tohoto nařízení.

3.   Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. e), f) a g) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení a podle článku 48 tohoto nařízení.

4.   Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. h) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že dané exempláře byly odebrány z volné přírody v členském státě v souladu s jeho právními předpisy.

5.   Výjimka podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, pokud jde o živé obratlovce, je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že byla splněna příslušná ustanovení článku 66 tohoto nařízení.

Článek 60

Odchylka od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 ve prospěch vědeckých institucí

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, odchylka od zákazu stanoveného v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení se může udělit vědeckým institucím, které výkonný orgán po konzultaci s vědeckým orgánem schválil, vydáním potvrzení vztahujícího se na všechny exempláře v jejich sbírce, pokud jde o druhy zahrnuté v příloze A uvedeného nařízení, které jsou určeny k některému z těchto účelů:

1.

pro chov v zajetí nebo k umělému pěstování, z něhož vyplynou výhody pro zachování dotčených druhů;

2.

k výzkumu nebo vzdělávání pro ochranu nebo zachování dotčených druhů.

Exempláře, na něž se takové potvrzení vztahuje, lze prodat pouze vědeckým institucím, které jsou držiteli takového potvrzení.

Článek 61

Výjimky z čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 338/97

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, zákaz podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, a to zákaz nákupu, nabízení k nákupu nebo získání exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení pro komerční účely a ustanovení v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, podle kterého se výjimky z těchto zákazů mají udělovat případ od případu vydáním potvrzení, se nevztahuje na případy, kdy příslušné exempláře:

1.

jsou kryty jedním z potvrzení specifických pro exemplář stanovených v článku 48;

2.

podléhají jedné z obecných výjimek stanovených v článku 62.

Článek 62

Všeobecné výjimky z čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 338/97

Ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, podle kterého mají být při vydávání potvrzení udělovány výjimky ze zákazů v čl. 8 odst. 1 případ od případu, se nevztahují na a žádné potvrzení se nevyžaduje pro tyto případy:

1.

exempláře narozené a odchované v zajetí, náležející ke druhům uvedeným v příloze X tohoto nařízení, a jejich křížence za předpokladu, že exempláře druhů, u kterých je uvedena příslušná poznámka, jsou označeny v souladu s čl. 66 odst. 1 tohoto nařízení;

2.

uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů;

3.

zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 63

Předem vydaná potvrzení podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97

1.   Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici chovatelům, kteří byli pro tento účel schváleni výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení za předpokladu, že chovatelé povedou chovatelské záznamy a předloží je na vyžádání příslušnému výkonnému orgánu.

Taková potvrzení v kolonce 20 uvádějí toto prohlášení:

„Potvrzení je platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: ….“.

2.   Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) a h) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici osobám, které byly pro tento účel schváleny výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení, na jejichž základě mohou tyto osoby prodávat uhynulé exempláře odchované v zajetí a/nebo menší počet uhynulých exemplářů, které byly odebrány zákonným způsobem z volné přírody ve Společenství, za předpokladu, že každá taková osoba splňuje tyto požadavky:

a)

vede záznamy, které na vyžádání předloží příslušnému výkonnému orgánu a které obsahují podrobné údaje o prodaných exemplářích a druzích, příčině smrti (pokud je známa), o osobách, od nichž byly exempláře získány, a o osobách, kterým byly prodány;

b)

předloží příslušnému výkonnému orgánu výroční zprávu, která obsahuje podrobnosti o prodejích uskutečněných v příslušném roce, o typu a počtech exemplářů a příslušných druzích a o způsobu, jakým byly tyto exempláře získány.

KAPITOLA XVI

PODMÍNKY ZNAČENÍ

Článek 64

Značení exemplářů pro účely dovozu a obchodní činnost v rámci Společenství

1.   Pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil o tom, že exempláře byly jednotlivě označeny v souladu s čl. 66 odst. 6, se vydá dovozní povolení pro tyto položky:

a)

exempláře, které pocházejí z chovných zařízení, které byly schváleny konferencí smluvních stran úmluvy;

b)

exempláře, které pocházejí z faremní činnosti schválené konferencí smluvních stran úmluvy;

c)

exempláře z populace druhu uvedeného v příloze I úmluvy, u nichž byla konferencí smluvních stran úmluvy schválena vývozní kvóta;

d)

neopracované surové kly slona afrického a řezané části těchto klů, které přesahují 20 cm délky a zároveň 1 kg hmotnosti;

e)

surové, vydělané a/nebo zpracované krokodýlí kůže, boky, ocasy, krky, končetiny, hřbetní části a ostatní části těla krokodýlů, které se vyvážejí do Společenství, a celé surové, vydělané nebo zpracované krokodýlí kůže a boky, které se do Společenství zpětně vyvážejí;

f)

živí obratlovci druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, kteří tvoří součást putovních výstav;

g)

jakákoliv nádoba s kaviárem druhu Acipenseriformes spp. včetně plechovek, sklenic nebo krabic, do kterých je takový kaviár přímo balen.

2.   Pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 338/97 se všechny nádoby s kaviárem vymezeným v odst. 1 písm. g) tohoto článku značí v souladu s čl. 66 odst. 6 tohoto nařízení, s výhradou dodatečných požadavků stanovených v čl. 66 odst. 7 tohoto nařízení.

Článek 65

Značení exemplářů pro účely vývozu a zpětného vývozu

1.   Potvrzení o zpětném vývozu pro exempláře označené v souladu s čl. 64 odst. 1 písm. a) až d) a f), které nebyly zásadním způsobem pozměněny, se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální značky jsou neporušené.

2.   Potvrzení o zpětném vývozu pro celé surové, vydělané a/nebo zpracované krokodýlí kůže a boky se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální visačky jsou neporušené, nebo v případech, kdy se tyto visačky ztratily nebo byly odejmuty, byly exempláře opatřeny visačkami pro zpětný vývoz.

3.   Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu pro jakoukoliv nádobu s kaviárem vymezeným v čl. 64 odst. 1 písm. g) se vydávají pouze tehdy, jestliže je nádoba označena v souladu s čl. 66 odst. 6.

4.   Vývozní povolení s ohledem na živé obratlovce druhů zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže příslušnému výkonnému orgánu, že byly splněny příslušné požadavky stanovené v článku 66 tohoto nařízení.

Článek 66

Značkovací metody

1.   Pro účely čl. 33 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 59 odst. 5 a čl. 65 odst. 4 se použijí odst. 2 a 3 tohoto článku.

2.   Ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 8 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E).

3.   Živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování nebo podobných prostředků, nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

4.   Ustanovení čl. 33 odst. 1, čl. 40 odst. 1, čl. 48 odst. 2, čl. 59 odst. 5 a čl. 65 odst. 4 se nepoužijí v případě, kdy je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že fyzické vlastnosti dotyčných exemplářů v době vydání příslušného potvrzení nedovolují bezpečné použití jakékoli značkovací metody.

Pokud tento případ nastane, vydá dotčený výkonný orgán potvrzení specifické pro transakci a zaznamená tuto skutečnost v kolonce 20 potvrzení, nebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně používat v pozdějším termínu, vloží tamtéž příslušnou podmínku.

Potvrzení specifická pro exemplář, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví se v případě těchto exemplářů nevydávají.

5.   Exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo před 1. červnem 1997 jednou z metod podle odstavce 3 nebo před dovozem exemplářů do Společenství byly označeny v souladu s odstavcem 6, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavci 2 a 3.

6.   Exempláře uvedené v čl. 64 odst. 1 a článku 65 se označují v souladu s metodou schválenou nebo doporučenou pro příslušné exempláře konferencí smluvních stran úmluvy, a obzvláště nádoby s kaviárem uvedené v čl 64 odst. 1 písm. g), čl. 64 odst. 2 a čl. 65 odst. 3 se jednotlivě označí jednorázovými štítky připevněnými ke každé prvotní nádobě.

7.   Pouze závody na obalování či přebalování s licencí od výkonného orgánu v členském státě jsou oprávněny ke zpracování a balení či přebalování kaviáru pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci Společenství.

Licencované závody na obalování či přebalování musí vést podle potřeby patřičné záznamy o množství dováženého, vyváženého nebo zpětně vyváženého kaviáru, kaviáru zpracovaném na místě nebo uskladněném kaviáru. Tyto záznamy musí být zpřístupněny ke kontrole výkonným orgánem v příslušném členském státě.

Výkonný orgán přiřadí každému takovému závodu na obalování či přebalování jedinečný evidenční kód.

8.   Ptáci narození a odchovaní v zajetí stejně jako jiní ptáci narození v kontrolovaném prostředí se označují pomocí individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze.

Bezešvým uzavřeným kroužkem na nohu se rozumí kroužek nebo pásek v souvislém kruhu, bez přerušení nebo skloubení, které nejsou žádným způsobem porušeny a které jsou tak veliké, aby se nedaly sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikují v prvních dnech života, a které byly pro tento účel komerčně vyrobeny.

Článek 67

Humánní značkovací metody

Pokud značení živých živočichů na území Společenství vyžaduje buď připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, nebo značení části těla živočicha, nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, dobré životní podmínky a přirozené chování dotyčného exempláře.

Článek 68

Vzájemné uznání značkovacích metod

1.   Příslušné orgány členských států uznávají značkovací metody schválené příslušnými orgány ostatních členských států, které jsou v souladu s článkem 66.

2.   V případě, že podle tohoto nařízení je takový doklad požadován, uvádějí se na povolení nebo potvrzení vztahujícím se k exempláři všechny podrobné údaje o značení.

KAPITOLA XVII

ZPRÁVY A INFORMACE

Článek 69

Zprávy o dovozech, vývozech a zpětných vývozech

1.   Členské státy shromažďují údaje o dovozech do Společenství a vývozech a zpětných vývozech ze Společenství, jež se uskutečnily na základě povolení a potvrzení vydaných jejich výkonnými orgány, bez ohledu na skutečné místo dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu.

Členské státy zašlou v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 338/97 a podle časového rozvrhu stanoveného v odstavci 4 tohoto článku zprávu s těmito informacemi Komisi za kalendářní rok pro druhy uvedené v přílohách A, B a C uvedeného nařízení v počítačové podobě a v souladu se směrnicemi pro přípravu a předkládání výročních zpráv CITES vydanými sekretariátem úmluvy.

Zprávy zahrnou informace o zadržených a zabavených zásilkách.

2.   Informace podle odstavce 1 se předkládají ve dvou oddělených částech tímto způsobem:

a)

jedna část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů druhů uvedených v přílohách úmluvy;

b)

druhá část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů ostatních druhů uvedených v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 a dovozů exemplářů druhů uvedených v příloze D uvedeného nařízení do Společenství.

3.   U dovozů zásilek obsahujících živé živočichy si členské státy podle možností vedou záznamy o procentu exemplářů druhů uvedených v příloze A a B nařízení (ES) č. 338/97, které byly v době dovozu do Společenství mrtvé.

4.   Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 je třeba sdělovat Komisi za každý kalendářní rok do 15. června následujícího roku podle jednotlivých druhů a podle země vývozu nebo zpětného vývozu.

5.   Informace podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 338/97 zahrnují podrobné údaje o právních, regulačních a správních opatřeních přijatých v zájmu provádění a prosazování nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení.

Navíc členské státy podávají zprávy o těchto skutečnostech:

a)

osobách a subjektech evidovaných v souladu s čl. 18 a 19 tohoto nařízení;

b)

vědeckých institucích evidovaných v souladu s článkem 60 tohoto nařízení;

c)

chovatelích schválených v souladu s článkem 63 tohoto nařízení;

d)

závodech na přebalování kaviáru s licencí v souladu s čl. 66 odst. 7 tohoto nařízení;

e)

použití rostlinolékařských osvědčení podle článku 17 tohoto nařízení.

Článek 70

Změny příloh nařízení (ES) č. 338/97

1.   S ohledem na přípravu změn nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení zašlou členské státy Komisi u druhů již vyjmenovaných v přílohách uvedeného nařízení a druhů, jež by mohly být způsobilé k zařazení do těchot příloh, veškeré vhodné informace týkající se těchto skutečností:

a)

jejich biologického a obchodního statutu;

b)

způsobů využívání exemplářů takového druhu;

c)

metod kontroly obchodovaných exemplářů.

2.   Jakékoliv předlohy změn příloh B nebo D nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 3 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo čl. 3 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení předkládá Komise Vědecké prověřovací skupině uvedené v článku 17 uvedeného nařízení k vyjádření před jejich postoupením výboru.

KAPITOLA XVIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 71

Zamítnutí žádostí o dovozní povolení

1.   Neprodleně při vyhlášení omezení v souladu s čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 a do doby, než bude zrušeno, zamítají členské státy žádosti o dovozní povolení týkající se exemplářů vyvážených z dotčené země nebo zemí původu.

2.   Odchylně od odstavce 1 dovozní povolení může být vydáno, pokud byla žádost o dovozní povolení předložena před vyhlášením omezení, a pokud je příslušný výkonný orgán členského státu ubezpečen, že existuje smlouva nebo objednávka, za niž byla poukázána platba nebo v jejímž důsledku již byly exempláře odeslány.

3.   Doba platnosti dovozního povolení vydaného podle odstavce 2 nepřesáhne jeden měsíc.

4.   Není-li stanoveno jinak, omezení uvedená v odstavci 1 nevztahují na tyto exempláře:

a)

exempláře narozené a odchované v zajetí v souladu s články 54 a 55 nebo exempláře uměle vypěstované v souladu s článkem 56;

b)

exempláře dovážené za účely uvedenými v čl. 8 odst. 3 písm. e), f) nebo g) nařízení (ES) č. 338/97;

c)

živé či neživé exempláře, které jsou součástí rodinného majetku osob, které se stěhují do Společenství, aby si zde zřídily bydliště.

Článek 72

Přechodná opatření

1.   Potvrzení vydaná v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 3626/82 a článkem 22 nařízení Komise (EHS) č. 3418/83 (4) se mohou nadále používat pro účely čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 písm. b), c) a d), čl. 5 odst. 4 a čl. 8 odst. 3 písm. a) a d) až h) nařízení (ES) č. 338/97.

2.   Udělené výjimky ze zákazů stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3626/82 zůstávají platné až do posledního dne platnosti, pokud byla doba platnosti stanovena.

3.   Členské státy mohou nadále vydávat dovozní a vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví ve formě stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1808/2001 do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 73

Oznámení prováděcích opatření

Každý členský stát oznámí Komisi a sekretariátu úmluvy opatření, jež přijal specificky za účelem provádění tohoto nařízení, a rovněž veškeré použité právní nástroje a přijatá opatření k jejich provádění a prosazování tohoto nařízení. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 74

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1808/2001.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Článek 75

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2727/95 (Úř. věst. L 284, 28.11.1995, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 344, 7.12.1983, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného vývozce nebo zpětného vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

biolékařský výzkum

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

komerční účel

Z

zoologické zahrady

15. až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18. až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce / vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství, vývozu nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být riginál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného vývozce nebo zpětného vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

biolékařský výzkum

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

komerční účel

Z

zoologické zahrady

15. až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18. až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce / vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být riginál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného vývozce nebo zpětného vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (3)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (3)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

biolékařský výzkum

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

komerční účel

Z

zoologické zahrady

15. až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18. až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23. až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce / vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být riginál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného vývozce nebo zpětného vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Nevyplňovat.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (4)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (4)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

biolékařský výzkum

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

komerční účel

Z

zoologické zahrady

15. až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18. až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

(3)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

(4)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.


PŘÍLOHA II

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Společenství.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Společenství.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.


PŘÍLOHA III

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vydávající výkonný orgán by měl vytvořit pro potvrzení vlastní číslo.

2.

Doba platnosti dokladu nesmí být více než tři roky od data jeho vydání. Pokud putovní výstava vznikla ve třetí zemi, nesmí být doba platnosti delší než je doba uvedená na ekvivaletním potvrzení z této země.

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře krytého tímto potvrzením. Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

4.

Název, adresa a země vydávajícího výkonného orgánu by měly být na formuláři předtištěny.

5.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem uvedení platnosti potvrzení pro více přesunů exempláře s jeho výstavou přes hranice pouze pro výstavní účely, umožňující vystavování exemplářů na veřejnosti v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 a za účelem upřesnění, že toto potvrzení nebude odebráno, ale zůstane s exemplářem/majitelem. Tato kolonka může být také použita k odůvodnění jakéhokoli opominutí určitých informací.

6.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem označení, že přesun přes hranici je povolen jakékoli zemi uznávající toto potvrzení na základě vnitřního práva této země.

7.

Tato kolonka byla předtištěna s kódem Q pro cirkusy a putovní výstavy.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

10.

Popis exempláře krytého potvrzením musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by mělo být obvykle uvedeno jedno. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený inventář“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány ve Společenství nebo dovezeny do Společenství před tím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem).

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány ve Společenství nebo dovezeny do Společenství před tím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Vyplní úředník, který potvrzení vydává. Potvrzení může vydat pouze výkonný orgán země, v níž výstava vznikla a pouze pokud majitel výstavy zaevidoval u výkonného orgánu veškeré podrobnosti o exempláři. V případě výstavy pocházející ze třetí země může být vydáno pouze výkonným orgánem v zemi prvního místa určení. Jméno vydávajícího úředníka musí být v plném znění. Pečeť, podpis a popřípadě číslo bezpečnostní známky by měly být čitelné.

20.

Tato kolonka může být použita pro odkazy na vnitrostátní právní předpisy nebo doplňující zvláštní podmínky uložené výkonným orgánem pro přesun přes hranici.

21.

Tato kolonka byla předtištěna pro odkaz na list pokračování, kde by měly být uvedeny všechny přesuny přes hranice.

S výhradou bodu 5 musí být tento doklad po vypršení vrácen vydávajícímu výkonnému orgánu.

Držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) – a, v případě potřeby, potvrzení o putovní výstavě vydané třetí zemí – pro účely ověření a předloží doprovodný list pokračování nebo (pokud je potvrzení vydáno na základě ekvivalentního potvrzení ze třetí země) dva listy pokračování a jejich kopie na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. Celní úřad vrátí po vyplnění listu nebo listů pokračování originál tohoto potvrzení (formulář č. 1), originální potvrzení vydané třetí zemí (v případě potřeby) – a list nebo listy pokračování – držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá potvrzenou kopii listu pokračování potvrzení vydaném výkonným orgánem členského státu příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře krytého tímto potvrzením (nikoli zástupce). Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

10.

Popis exempláře krytého potvrzením musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by měl o být obvykle uvedeno jedno. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený inventář“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány ve Společenství nebo dovezeny do Společenství předtím než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem).

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi (tj. země, která není členem EU), musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány ve Společenství nebo dovezeny do Společenství před tím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa držitele potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.

Jakékoli přemístění s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10. až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13. až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 [o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy].

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy1  (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10. až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13. až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

18.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.


PŘÍLOHA VI

Image


PŘÍLOHA VII

Kódy, které mají být uvedeny v popisu exemplářů, a jednotky množství, které se mají používat na povoleních a potvrzeních podle čl. 5 bodů 1 a 2

Popis

Kód

Doporučené jednotky

Alternativní jednotky

Vysvětlivky

Bok

SID

počet

 

Kůže z boků nebo slabin; nezahrnuje krokodýlí rámy „tinga“ (viz „kůže“)

Celé

WHO

kg

počet

Celý živočich nebo rostlina (mrtví nebo živí)

Dráp

CLA

počet

kg

Drápy – např. druhů ze skupiny Felidae, Ursidae nebo Crocodylia (pozn.: „želví drápy“ jsou obvykle šupiny, nikoli skutečné drápy)

Dřevo

TIM

m3

kg

Surové dřevo s výjimkou řezaných klád (kulatiny) a řeziva

Dýha

loupaná dýha

krájená dýha

VEN

m3, m2

kg

Tenké vrstvy nebo pláty jednotné tloušťky, obvykle o tloušťce do 6 mm, obvykle loupané (loupaná dýha) nebo krájené (krájená dýha), pro výrobu překližky, dýhování nábytku, dýhovaných nádob atd.

Extrakt

EXT

kg

l

Extrakt – obvykle rostlinné extrakty

Genitálie

GEN

kg

počet

Kastráty a sušené penisy

Kalipí

CAL

kg

 

Kalipí nebo kalipaš (želví chrupavky na polévku)

Kaviár

CAV

kg

 

Neoplodněná mrtvá zpracovaná vejce od všech druhů jeseterů (Acipenseriformes); také známy jako jikry

Kel

TUS

počet

kg

V podstatě celé kly, opracované nebo neopracované, včetně klů slona, hrocha, mrože, narvala, ale nepatří sem ostatní zuby

Klády

LOG

m3

 

Veškeré neopracované dřevo, zbavené kůry či nikoli nebo bělové dřevo, nebo hrubě hraněné, ke zpracování hlavně na řezivo, vlákninu nebo dýhové pláty; pozn.: obchod kládami dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Korál (surový)

COR

kg

počet

Mrtvé korály a korálové útesy; pozn.: obchod by měl být evidován podle počtu kusů pouze v případě, že exempláře byly převáženy ve vodě

Kořen

ROO

počet

kg

Kořeny, cibule, oddenky, bulvy nebo hlízy

Kost

BON

kg

počet

Kosti včetně čelistí

Kostra

SKE

počet

 

V podstatě celé kostry

Kousek kůže

SKP

počet

 

Kousky kůže – včetně odstřižků, surové nebo vydělané

Kousky – kosti

BOP

kg

 

Kousky kostí, nezpracované

Kousky – rohy

HOP

kg

 

Kousky rohů (parohů), nezpracované včetně odřezků

Kousky – slonovina

IVP

kg

 

Kousky slonoviny, nezpracované včetně odřezků

Kultura

CUL

počet lahviček, apod.

 

Kultury uměle vypěstovaných rostlin

Kůra

BAR

kg

 

Stromová kůra (surová, sušená nebo drcená; nezpracovaná)

Kůže

SKI

počet

 

V podstatě celé kůže, surové nebo zpracované včetně krokodýlích rámů „tinga“ (kůže krokodýlů, ze které jsou vyříznuty hřbet a břicho)

Květ

FLO

kg

 

Květy

Květináč

FPT

počet

 

Květináče vyrobené z částí rostlin, např. z vláken stromových kapradin (pozn.: živé rostliny dodávané ve „společných květináčích“ by měly být vedeny jako „živé rostliny“ a nikoli jako květináče)

Látka, sukno

CLO

m2

kg

Látka – pokud není látka zhotovena pouze čistě ze srsti druhu chráněného CITES, měla by být hmotnost srsti toho druhu, pokud možno, uvedena pod kódem HAI namísto CLO

Lebka

SKU

počet

 

Lebky

Léčiva

MED

kg/l

 

Léčiva

List

LVS

počet

kg

Listy

Lodyha

STE

počet

kg

Lodyhy rostlin

Maso

MEA

kg

 

Maso včetně rybího masa, nejde-li o celé (viz „tělo“)

Moučka

POW

kg

 

Moučka

Noha (chodidlo)

FOO

počet

 

Noha, chodidlo – např. ze slona, nosorožce, hrocha, lva, krokodýla, apod.

Ocas

TAI

počet

kg

Ocasy – například z kajmana (na kůži) nebo lišky (na ozdoby oděvních doplňků, límce, boa atd..)

Oděvní doplňky

GAR

počet

 

Oděvní doplňky – včetně rukavic a klobouků, ale nikoli boty; též včetně obroubení nebo ozdob na oděvních doplňcích

Odvozeniny

DER

kg/l

 

Odvozeniny (kromě těch, které jsou uvedeny na jiném místě v této tabulce)

Olej (tuk)

OIL

kg

l

Olej – například z mořských želv, ploutvonožců, kytovců, ryb, různých rostlin

Pancíř (karapax)

CAP

počet

kg

Surové nebo nezpracované vrchní krunýře druhů želv (Testudinata)

Peří

FEA

kg/počet křídel

počet

Peří – v případě předmětů vyrobených z peří (např. obrazy) uvést počet předmětů

Piliny

CHP

kg

 

Dřevěné piliny, zejména z Aquilaria malaccensisPterocarpus santalinus

Pižmo

MUS

g

 

Pižmo

Pláty

PLA

m2

 

Pláty kožešin (sešité kůže) – včetně předložek a pokrývek vyrobených z několika kůží

Plody, ovoce

FRU

kg

 

Plody, ovoce

Ploutev

FIN

kg

 

Čerstvé, mražené nebo sušené ploutve nebo části ploutví

Plovací měchýř

SWI

kg

 

Hydrostatický orgán, včetně vyziny / klíhu z jesetera

Plůdky

FIG

kg

počet

Nedospělé ryby ve věku jednoho nebo dvou let pro akvaristiku, odchovny ryb nebo pro vypuštění

Podnož

GRS

počet

 

Podnože (bez roubů)

Polévka

SOU

kg

l

Polévka – například z želvy

Roh

HOR

počet

kg

Rohy – včetně parohů

Řezba

CAR

kg

m3

Řezby (včetně ze dřeva a včetně hotových výrobků ze dřeva, například nábytku, hudebních nástrojů a řemeslných výrobků). pozn.: z některých druhů může být vyřezáno více než jeden typ výrobků (např. z rohu a kosti); v případě nutnosti by měl popis ozřejmit typ výrobku (např. řezba z rohu)

Řezivo

SAW

m3

 

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané; obvykle nad 6 mm tloušťky; pozn.: obchod řezivem dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp.) by měl být veden v kg

Semena

SEE

kg

 

Semena

Skořápky, lastury, ulity

SHE

počet

kg

Surové nebo neopracované skořápky (lastury, ulity)

Sušená rostlina

DPL

počet

 

Sušené rostliny – například herbářové exempláře

Šupiny

SCA

kg

 

Šupiny – např. z mořských želv, jiných plazů, ryb, luskounů

Tělo

BOD

počet

kg

V podstatě celí mrtví živočichové včetně čerstvých nebo zpracovaných ryb, preparovaných želv, konzervovaných motýlů, plazů v alkoholu, celých preparovaných loveckých trofejí apod.

Trofej

TRO

počet

 

Trofej – všechny trofejní části z jednoho zvířete, pokud jsou vyváženy společně:

například: rohy (2), lebka, kápě (kůže z lebky), hřbetní kůže, ocas a nohy (tj. 10 exemplářů) tvoří jednu trofej; avšak, jestliže na příklad lebka a rohy jsou jedinými vyváženými exempláři, pak mají být tyto položky uvedeny jako jedna trofej. Jinak musí být položky uvedeny odděleně. Celé preparované tělo se uvádí pod kódem BOD. Samotná kůže se uvádí pod kódem SKI.

Ucho

EAR

počet

 

Ucho – obvykle ze slona

Vejce

EGG

počet

kg

Celá mrtvá nebo vyfouknutá vejce (viz také „kaviár“)

Vejce (živá)

EGL

počet

kg

Živá vejce – obvykle ptačí a plazí, ale včetně ryb a bezobratlých

Vlákno

FIB

kg

m

Vlákna – například rostlinná vlákna, ale patří sem též struny tenisových raket

Vlas

HAI

kg

g

Vlas – včetně srsti všech živočichů, např. slona, jaka, vikuni, huanako

Vosk

WAX

kg

 

Vosk, včetně ambry (spermacetu)

Výrobek z kůže (malý)

LPS

počet

 

Malé výrobky z kůže, např. opasky, řemeny, sedla na jízdní kola, obaly na šekové knížky a kreditní karty, náušnice, kabelky, přívěsky na klíče, zápisníky, peněženky, tabatěrky, náprsní tašky, řemínky k hodinkám

Výrobek z kůže (velký)

LPL

počet

 

Velké výrobky z kůže – například aktovky, nábytek, kufry, cestovní kufry

Vzorek (vědecký)

SPE

kg / l / ml

 

Vědecké vzorky – včetně krve, tkání (např. ledviny, slezina atd.), histologické preparáty atd.

Zub

TEE

počet

kg

Zuby – např. zuby kytovců, lva, hrocha, krokodýla, atd.

Žabí stehýnka (nohy)

LEG

kg

 

Žabí stehýnka

Živé

LIV

počet

 

Živí živočichové a rostliny; exempláře živých korálů převážené ve vodě by měly být evidovány pouze v počtu kusů

Žluč

GAL

kg

 

Žluč

Žlučník

GAB

počet

kg

Žlučník

Klíč k jednotkám (lze použít ekvivalentní jednotky nemetrické soustavy)

g

= gramy

kg

= kilogramy

l

= litry

cm3

= krychlové centimetry

ml

= mililitry

m

= metry

m2

= čtvereční metry

m3

= krychlové metry

počet

= počet exemplářů


PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

(a)   Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. [pro všechny savce – s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (s prioritou názvů domácích druhů): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [pro Callithrix marcai]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577-608. [pro Mesoplodon perrini]

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [pro Callithrix nigriceps]

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. [pro Zaglossus attenboroughi]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943-962. [pro Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. [pro Mesoplodon traversii]

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. [pro Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [pro Miopithecus ogouensis]

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [pro Callicebus coimbrai]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1-17. [pro Callithrix mauesi]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. [pro Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The Society for Marine Mammals. [pro Balaenoptera]

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. [pro Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [pro Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1-27. [pro Callithrix humilis]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2-18. [pro Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. [pro Pseudopotto martini]

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58-59. [pro Callithrix saterei]

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. [pro Avahi unicolor]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. [pro Tursiops aduncus]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. [pro Microcebus ravelobensis]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pro názvy řádů a čeledí ptáků]

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [pro druhové názvy ptáků kromě Psittaciformes & Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pro Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815-819. [pro Pionopsitta aurantiocephala]

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7-25. [pro Glaucidium parkeri]

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163-169. [pro Otus moheliensis]

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. [pro Otus collari]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. [pro Ninox sumbaensis]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. [pro Otus alius]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. [pro Ninox ios]

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305-315. [pro Glaucidium nubicola]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pro Cacatuidae=Psittacidae]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [pro Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 [pro Glaucidium mooreorum]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [pro Micrastur mintoni]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pro Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [pro Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [pro Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pro Varanidae]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) připraveno na žádost Výboru pro názvosloví CITES CoP12 Inf. 14. [pro Cordylus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pro Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pro Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [pro Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [pro rod Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pro Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, a povýšení na úroveň druhu Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [pro Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pro Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [pro Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [pro Tropidophis hendersoni]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pro Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pro Furcifer nicosiai]

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-284. [pro želvy]

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [pro Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [pro Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer – kromě uznání Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis za platné druhy]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pro Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pro Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [pro Crocodilurus amazonicus]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86-90. [pro Leucocephalon]

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. [pro Chitra vandijki]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [pro Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – kromě zachování rodů Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura a uznání Epicrates maurus za platný druh]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pro Phelsuma malamakibo]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567-582. [pro Testudo werneri]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [pro vymezení čeledí v rámci ještěrů (Sauria)]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [pro Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [pro Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pro Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99-107. [pro Pelochelys signifera]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [pro Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pro rod Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pro Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

(d)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html k 23. srpnu 2002.

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pro všechny ryby]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pro Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pro Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113-116. [pro Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. [pro Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Druhé vydání k dostání na CD-ROMu). [pro Hippocampus denise]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pro štíry rodu Pandinus]

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [pro pavouky rodu Brachypelma]

(g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pro motýly rodů Ornithoptera, TrogonopteraTroides]

FLORA

The Plant-Book, druhé vydání, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotisk s opravami 1998) [pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách úmluvy, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran]

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. vydání, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The PlantBook, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran, jak se na ně odkazuje v níže uvedených odstavcích]

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, druhé vydání, (1999, sestavil D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cactaceae

CITES Carnivorous Plant Checklist, druhé vydání, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Dionaea, Nepenthes & Sarracenia

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švýcarsko, ve spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Aloe & Pachypodium

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka pro odkazy na názvy druhů Taxus

CITES Orchid Checklist, (Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001)

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Německo) po oznámení jeho vydání a opatření poznámkami smluvních stran a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů sukulentních euforbií

Dicksonia species of the Americas (2003, Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Německo) po oznámení jeho vydání a opatření poznámkami smluvních stran a jeho aktualizace přijatá Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Dicksonia

The Checklist of CITES species (2005 a aktualizace) publikováno UNEP -WCMC lze použít jako neoficiální přehled vědeckých názvů, který přijala konference smluvních stran pro druhy živočichů zahrnutých do příloh úmluvy, a jako neoficiální přehled informací obsažených ve standardním názvosloví, který byl přijat pro názvosloví CITES


PŘÍLOHA IX

1.

Kódy pro vyznačení účelu transakce v povoleních a potvrzeních podle čl. 5 písm. e)

B

Chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

Výchova a vzdělání

G

Botanické zahrady

H

Lovecké trofeje

L

Prosazování právních předpisů

M

Biolékařský výzkum

N

Znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

Osobní účel

Q

Cirkusy a putovní výstavy

S

Vědecký účel

T

Komerční účel

Z

Zoologické zahrady

2.

Kódy pro vyznačení původu exempláře v povoleních a potvrzeních podle čl. 5 písm. f)

W

Exempláře odebrané z volné přírody

R

Exempláře pocházející z farem (ranching)

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria dle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin

I

Zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

Exemplář získaný v době před přistoupením k úmluvě (1)

U

Neznámý původ (je třeba zdůvodnit)


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.


PŘÍLOHA X

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY UVEDENÉ V ČL. 62 BODU 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis (kachna laysanská)

Anas querquedula (čírka modrá)

Aythya nyroca (polák malý)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Branta sandvicensis (berneška havajská)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi (bažant Wallichův)

Colinus virginianus ridgwayi (křepel kalifornský, k. virginský, poddruh ridgwayi)

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský, bažant ušatý tibetský)

Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský, bažant ušatý mandžuský)

Lophophurus impejanus (bažant lesklý)

Lophura Edwardsi (bažant Edwardsův)

Lophura swinhoii (bažant sedlatý, bažant Swinhoeův)

Polyplectron emphanum (bažant palavanský, páv palavanský)

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)

Syrmaticus humuse (bažant Humeův)

Syrmaticus mikado (bažant mikado)

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia (holub skalní)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý, papoušek rudočelý)

Psephotus dissimilis (papoušek žlutokřídlý)

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata (čížek ohnivý)


PŘÍLOHA XI

Typy biologických vzorků uvedených v čl. 18 a jejich použití

Typ vzorku

Typická velikost vzorku

Použití vzorku

Krev, tekutina

Kapky nebo 5 ml celé krve ve zkumavce s antikoagulantem; může se zkazit za 36 hodin

Hematologie a standardní biochemické testy k diagnostice choroby; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Krev, suchá (stěr)

Kapka krve rozetřená na mikroskopickém sklíčku, obvykle fixovaná chemickým fixačním prostředkem

Krevní obrazy a vyšetření na parazitární choroby

Krev, sražená (sérum)

5 ml krve ve zkumavce s krevní sraženinou nebo bez ní

Sérologie a zjišťování protilátek na důkaz choroby; biolékařský výzkum

Tkáně, fixované

5 mm3 kousků tkání ve fixačním prostředku

Histologie a elektronová mikroskopie za účelem zjišťování známek choroby; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Tkáně, čerstvé (kromě vajíček, spermií a embryí)

5 mm3 kousků tkání, někdy zmrazené

Mikrobiologie a toxikologie za účelem zjišťování organismů a jedů; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Výtěry

Maličké kousky tkáně na tampónu ve zkumavce

Pěstování bakterií, plísní, atd. k určení choroby

Vlasy / chlupy, kůže, peří, šupiny

Malé, někdy maličké kousky z povrchu kůže ve zkumavce (až 10 ml v objemu) s fixačním prostředkem nebo bez něho

Genetické a soudní zkoušky a zjišťování parazitů a patogenů a jiné zkoušky

Buněčné linie a tkáňové kultury

Bez omezení velikosti vzorku

Buněčné linie jsou umělé produkty kultivované buď jako primární nebo kontinuální buněčné linie, které jsou značně používány při testování výroby vakcín nebo jiných lékařských výrobků a v taxonomickém výzkumu (např. studie chromozómů a extrahování DNA)

DNA (deoxyribonukleová kyselina)

Mmalé množství krve (až 5 ml), vlasy / chlupy, folikul z pera, svalová nebo orgánová tkáň (např. játra, srdce, atd.), čištěná DNA, atd.

Uurčení pohlaví; určení totožnosti; soudní vyšetřování; taxonomický výzkum; biolékařský výzkum

Sekrety (sliny, jed, mléko)

1–5 ml v lahvičkách

Výzkum fylogeneze, výroba protijedů, biolékařský výzkum


PŘÍLOHA XII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1808/2001

Toto nařízení

Čl. 1 písm. a) a b)

Čl. 1 body 1 a 2

Čl. 1 písm. c)

Čl. 1 písm. d), e) a f)

Čl. 1 body 3, 4 a 5

Čl. 1 body 6, 7 a 8

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 5 a 6

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 5 první pododstavec body 1 a 2

Čl. 5 první pododstavec bod 3

Čl. 4 odst. 3 písm. c), d) a e)

Čl. 5 první pododstavec body 4, 5 a 6

Čl. 4 odst. 4

Článek 6

Čl. 4 odst. 5

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Čl. 7 odst. 1

Článek 10

Čl. 7 odst. 2

Článek 11

Čl. 7 odst. 3 a 4

Článek 12

Čl. 8 odst. 1

Článek 13

Čl. 8 odst. 2

Článek 14

Čl. 8 odst. 3

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 4

Čl. 15 odst. 3 a 4

Čl. 8 odst. 5

Článek 16

Čl. 8 odst. 6 a 7

Článek 17

Čl. 18–19

Článek 9

Článek 20

Článek 10

Článek 21

Článek 11

Článek 22

Článek 12

Článek 23

Článek 13

Článek 24

Článek 14

Článek 25

Článek 15

Článek 26

Článek 16

Článek 27

Článek 17

Článek 28

Článek 18

Článek 29

Čl. 30–44

Článek 19

Článek 45

Čl. 20 odst. 1

Článek 46

Čl. 20 odst. 2

Článek 47

Čl. 20 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 48 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 20 odst. 3 písm. c)

Čl. 20 odst. 3 písm. d) a e)

Čl. 48 odst. 1 písm. c) a d)

Čl. 20 odst. 4

Článek 49

Čl. 20 odst. 5 a 6

Čl. 50 odst. 1 a 2

Článek 21

Článek 51

Článek 22

Článek 52

Článek 23

Článek 53

Článek 24

Článek 54

Článek 25

Článek 55

Článek 26

Článek 56

Čl. 27 odst. 1 první a druhá odrážka a následný text

Čl. 57 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 27 odst. 2, 3 a 4

Čl. 57 odst. 2, 3 a 4

Čl. 27 odst. 5 písm. a) a b)

Čl. 57 odst. 5 písm. a) a b)

Čl. 57 odst. 5 písm. c) a d)

Čl. 28 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 58 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 28 odst. 2 a 3

Čl. 58 odst. 2 a 3

Čl. 28 odst. 4 písm. a) a b)

Čl. 58 odst. 4

Článek 29

Článek 59

Článek 30

Článek 60

Článek 31

Článek 61

Článek 32

Článek 62

Článek 33

Článek 63

Čl. 34 odst. 1

Čl. 34 odst. 2 písm. a) až f)

Čl. 64 odst. 1 písm. a) až f)

Čl. 34 odst. 2 písm. g) a h)

Čl. 64 odst. 2

Čl. 35 odst. 1 a 2

Čl. 65 odst. 1 a 2

Čl. 35 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 65 odst. 3

Čl. 65 odst. 4

Čl. 36 odst. 1

Čl. 66 odst. 1, 2 a 3

Čl. 36 odst. 2

Čl. 66 odst. 4

Čl. 36 odst. 3 a 4

Čl. 66 odst. 5 a 6

Čl. 66 odst. 7

Čl. 36 odst. 5

Čl. 66 odst. 8

Článek 37

Článek 67

Článek 38

Článek 68

Článek 39

Článek 69

Článek 40

Článek 70

Článek 41

Článek 71

Článek 42

Článek 74

Článek 43

Článek 72

Článek 44

Článek 73

Článek 45

Článek 75

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha III

Příloha V

Příloha IV

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha IX

Příloha VIII

Příloha X

Příloha XI

Příloha XII