ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 143

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
30. května 2006


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

1

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

2

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

30.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. února 2006

o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

(2006/356/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé byla podepsána jménem Evropského společenství v Lucemburku dne 17. června 2002 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(2)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, přílohy a protokoly k této dohodě, jakož i společná prohlášení a prohlášení Evropského společenství připojená k závěrečnému aktu se schvalují jménem Evropského společenství.

2.   Texty uvedené v odstavci 1 jsou součástí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Postoj, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení a Výboru přidružení, stanoví Rada na návrh Komise anebo případně Komise v souladu s příslušnými ustanoveními smluv.

2.   V souladu s článkem 75 evropsko-středomořské dohody o přidružení předsedá Radě přidružení předseda Rady. Zástupce Komise předsedá Výboru přidružení v souladu se schváleným jednacím řádem.

3.   Rozhodnutí zveřejnit rozhodnutí Rady přidružení a Výboru přidružení v Úředním věstníku Evropské unie přijímá v jednotlivých případech Rada a Komise.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Evropského společenství oznámení stanovené v článku 91 dohody.

V Bruselu dne 14. února 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, dále jen „členské státy“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

LIBANONSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Libanon“,

na straně druhé,

VZHLEDEM k blízkosti a vzájemné propojenosti mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Libanonem, založené na historických vazbách a společných hodnotách;

VZHLEDEM k tomu, že Společenství, členské státy a Libanon si přejí posílit tyto vazby a navázat trvalé vztahy založené na vzájemnosti, solidaritě, partnerství a společném rozvoji;

VZHLEDEM K významu, který strany přikládají zásadám Charty Organizace spojených národů a zejména dodržování lidských práv, demokratických zásad a hospodářských svobod, které tvoří vlastní základ přidružení;

VZHLEDEM K nedávnému politickému a hospodářskému vývoji v Evropě a na Blízkém východě a z něho vyplývající společné odpovědnosti, pokud jde o stabilitu, bezpečnost a prosperitu evropsko-středomořského regionu;

VZHLEDEM K významu, jaký má pro Společenství a Libanon volný obchod zaručený Všeobecnou dohodou o clech a obchodu z roku 1994 (GATT) a jinými mnohostrannými dohodami připojenými k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO);

VZHLEDEM K rozdílům mezi Společenstvím a Libanonem v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje a k potřebě posílit proces hospodářského a sociálního rozvoje v Libanonu;

POTVRZUJÍCE, že ustanovení této dohody, která patří do části III hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, váží Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany, a ne jako součást Společenství, dokud Spojené království nebo (popřípadě) Irsko neoznámí Libanonu, že jsou vázány jako součást Společenství v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným k uvedeným Smlouvám;

S PŘÁNÍM dosáhnout cílů jejich přidružení provedením příslušných ustanovení těchto dohod za účelem přiblížení úrovně hospodářského a sociálního rozvoje Společenství a Libanonu;

S VĚDOMÍM důležitosti této dohody, která spočívá na společných zájmech, vzájemných koncesích, spolupráci a dialogu;

S PŘÁNÍM rozvinout pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu;

S PŘIHLÉDNUTÍM K ochotě Společenství poskytnout Libanonu významnou podporu v jeho úsilí o hospodářskou obnovu, reformu, strukturální změny a společenský rozvoj;

S PŘÁNÍM navázat, udržet a posílit spolupráci podporovanou pravidelným dialogem o hospodářských, vědeckých, technických, společenských, kulturních a audiovizuálních otázkách s cílem zlepšit vzájemné porozumění;

S PŘESVĚDČENÍM že tato dohoda vytvoří klima příznivé pro rozvoj hospodářských vztahů mezi nimi, zejména v oblastech obchodu a investic, které jsou nezbytné pro úspěch programu hospodářské obnovy a restrukturalizace a technologické modernizace,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonem na straně druhé.

2.   Cílem této dohody je:

a)

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, který umožní rozvoj úzkých vztahů ve všech oblastech, které strany považují za vhodné pro tento dialog;

b)

vytvořit podmínky pro postupnou liberalizaci obchodu se zbožím, službami a kapitálem;

c)

podporovat obchod a rozvoj harmonických hospodářských a společenských vztahů mezi stranami, zejména prostřednictvím dialogu a spolupráce, a podpořit tak rozvoj a prosperitu Libanonu a jeho lidu;

d)

podporovat hospodářskou, sociální, kulturní a finanční spolupráci;

e)

podpořit spolupráci v ostatních oblastech společného zájmu.

Článek 2

Vztahy mezi stranami a rovněž všechna ustanovení této dohody jsou založeny na dodržování demokratických principů a základních lidských práv tak, jak jsou stanoveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou se řídí jejich domácí a zahraniční politika a která představuje významný prvek této dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 3

1.   Mezi stranami se zavádí pravidelný politický dialog. Tento dialog napomůže vybudovat mezi partnery trvalý vztah solidarity, což přispěje k prosperitě, stabilitě a bezpečnosti v oblasti Středomoří a vytvoří atmosféru porozumění a tolerance mezi kulturami.

2.   Politický dialog a spolupráce jsou určeny především k tomu, aby:

a)

usnadnily sblížení mezi stranami prostřednictvím rozvoje lepšího vzájemného porozumění a pravidelné koordinace mezinárodních otázek společného zájmu;

b)

umožnily každé straně zohlednit postoj a zájmy druhé strany;

c)

přispěly ke konsolidaci bezpečnosti a stability ve Středomoří a zejména na Blízkém východě;

d)

podpoří společné iniciativy.

Článek 4

Politický dialog se bude zabývat veškerými otázkami společného zájmu stran, zejména podmínkami nutnými k zajištění míru a bezpečnosti prostřednictvím podpory spolupráce. Dialog bude rovněž usilovat o vytvoření nových forem spolupráce zaměřených na společné cíle.

Článek 5

1.   Politický dialog bude probíhat v pravidelných intervalech a vždy v případě potřeby, zejména:

a)

na úrovni ministrů, zejména v rámci Rady přidružení;

b)

na úrovni vyšších úředníků mezi představiteli Libanonu na jedné straně a předsednictvím Rady a Komise na straně druhé;

c)

plným využitím diplomatických cest, včetně pravidelných porad úředníků, konzultací při příležitosti mezinárodních setkání a kontaktů diplomatických zástupců ve třetích zemích;

d)

případně všemi ostatními prostředky, které užitečným způsobem přispějí k intenzivnějšímu dialogu a ke zvýšení jeho efektivity.

2.   Mezi Evropským parlamentem a Libanonským parlamentem se zavádí politický dialog.

HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 6

Během přechodného období, které bude trvat maximálně dvanáct let od vstupu této dohody v platnost, vytvoří Společenství a Libanon postupně oblast volného obchodu v souladu s ustanoveními této hlavy a ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a jiných mnohostranných dohod o obchodu se zbožím připojených k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (dále jen „GATT“).

KAPITOLA 1

Průmyslové výrobky

Článek 7

Ustanovení této kapitoly se použijí na výrobky pocházející ze Společenství a z Libanonu, které patří do kapitol 25 až 97 kombinované nomenklatury a libanonského celního sazebníku, s výjimkou výrobků uvedených v příloze 1.

Článek 8

Dovoz výrobků pocházejících z Libanonu do Společenství je osvobozen od cel a všech poplatků s rovnocenným účinkem.

Článek 9

1.   Cla a poplatky s rovnocenným účinkem použitelné na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Libanonu se postupně zruší podle tohoto harmonogramu:

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 88 % základního cla,

šest let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 76 % základního cla,

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 64 % základního cla,

osm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 52 % základního cla,

devět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 40 % základního cla,

deset let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 28 % základního cla,

jedenáct let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 16 % základního cla,

dvanáct let po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla a poplatky zruší.

2.   V případě vážných obtíží u některého výrobku může Výbor pro přidružení po vzájemné dohodě změnit příslušný harmonogram podle odstavce 1, a to za předpokladu, že harmonogram, u kterého se přezkum požaduje, nesmí pro daný výrobek překročit maximální přechodné období dvanácti let. Neučiní-li Výbor pro přidružení rozhodnutí do třiceti dnů od žádosti Libanonu o přezkoumání daného harmonogramu, může Libanon předběžně pozastavit postup podle daného harmonogramu po dobu, která nepřekročí jeden rok.

3.   Pro každý dotyčný výrobek budou základním clem, které se bude postupně snižovat, jak je stanoveno v odstavci 1, sazby uvedené v článku 19.

Článek 10

Ustanovení týkající se zrušení dovozních cel se použijí také pro cla fiskální povahy.

Článek 11

1.   Odchylně od článku 9 může Libanon přijmout výjimečná opatření s omezenou dobou trvání ve formě zvýšení nebo znovuzavedení cel.

2.   Tato opatření se mohou týkat pouze nových a vznikajících průmyslových odvětví nebo odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí vážné sociální problémy.

3.   Dovozní cla uplatňovaná Libanonem na výrobky pocházející ze Společenství zavedená na základě těchto výjimečných opatření nesmí překročit 25 % hodnoty (ad valorem) a musí zachovat preferenční prvek pro výrobky pocházející ze Společenství. Celková hodnota dovozu výrobků, které podléhají těmto opatřením, nesmí převýšit 20 % celkového ročního průměru celkového dovozu průmyslových výrobků ze Společenství za poslední tři roky, pro které jsou k dispozici statistiky.

4.   Tato opatření se použijí po dobu nepřevyšující pět let, pokud Výbor pro přidružení nepovolí jejich delší trvání. Jejich používání bude ukončeno nejpozději uplynutím maximálního přechodného období dvanácti let.

5.   Žádná taková opatření týkající se určitého výrobku nelze zavést, pokud uplynuly více než tři roky od zrušení všech cel a množstevních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem, která se týkají uvedeného výrobku.

6.   Libanon uvědomí Výbor pro přidružení o všech výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na žádost Společenství se ještě před jejich zavedením uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na která se vztahují. Při přijímání takových opatření poskytne Libanon Výboru pro přidružení harmonogram zrušení cel zavedených podle tohoto článku. Tento harmonogram stanoví postupné odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději koncem druhého roku po jejich zavedení. Výbor pro přidružení může rozhodnout o odlišném harmonogramu.

7.   Odchylně od odstavce 4 může Výbor pro přidružení Libanonu výjimečně povolit, aby zachoval opatření již přijatá podle odstavce 1 po dobu nejvýše tří let po skončení přechodného období dvanácti let, a tak zohlednit obtíže související se zakládáním nových průmyslových odvětví.

KAPITOLA 2

Zemědělství, rybolov a zpracované zemědělské produkty

Článek 12

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty pocházející ze Společenství a z Libanonu, které patří do kapitol 1 až 24 kombinované nomenklatury a libanonského celního sazebníku, a na produkty uvedené v příloze 1.

Článek 13

Společenství a Libanon postupně provedou v zájmu obou stran větší liberalizaci svého obchodu se zemědělskými produkty, produkty rybolovu a zpracovanými zemědělskými produkty.

Článek 14

1.   Zemědělské produkty pocházející z Libanonu uvedené v protokolu č. 1 o dovozech do Společenství podléhají úpravě stanovené v uvedeném protokolu.

2.   Zemědělské produkty pocházející ze Společenství uvedené v protokolu č. 2 o dovozech do Libanonu podléhají úpravě stanovené v uvedeném protokolu.

3.   Obchod se zpracovanými zemědělskými produkty, které patří do této kapitoly, podléhá režimu stanovenému v protokolu č. 3.

Článek 15

1.   Pět let po vstupu této dohody v platnost vyhodnotí Společenství a Libanon situaci s cílem stanovit opatření, která Společenství a Libanon použijí jeden rok po revizi této dohody, v souladu s cílem stanoveným v článku 13.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1 a s přihlédnutím k objemu obchodu se zemědělskými produkty, produkty rybolovu a zpracovanými zemědělskými produkty mezi oběma stranami a k zvláštní citlivosti těchto produktů, Společenství a Libanon budou v Radě přidružení pravidelně posuzovat na řádném a recipročním základě pro každý produkt možnosti vzájemného udělování dalších koncesí.

Článek 16

1.   V případě, že jsou zavedena zvláštní pravidla, a to jako důsledek provádění zemědělské politiky nebo jakékoliv změny stávajících pravidel, nebo v případě jakýchkoliv změn nebo rozšíření ustanovení týkajících se provádění zemědělské politiky, dotyčná strana může u dotyčných produktů změnit režim vyplývající z této dohody.

2.   Strana, která tyto změny provede, o nich informuje Výbor pro přidružení. Na žádost druhé strany se sejde Výbor pro přidružení, aby bylo řádně přihlédnuto k jejímu zájmu.

3.   Pokud Společenství nebo Libanon při používání odstavce 1 upravuje režim stanovený touto dohodou pro zemědělské produkty, poskytne dovozům pocházejícím z druhé strany výhody srovnatelné s výhodami obsaženými v této dohodě.

4.   Jakékoli změny režimu stanoveného touto dohodou budou na žádost druhé strany předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 17

1.   Obě strany se zavazují ke spolupráci v zájmu omezení možností podvodů při používání obchodních ustanovení této dohody.

2.   Bez ohledu na další ustanovení této dohody, získá-li jedna strana dostatečné důkazy o podvodu, jako je například podstatné zvýšení obchodu s produkty z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany nad úroveň odrážející hospodářské podmínky, jako například obvyklé výrobní a vývozní kapacity, nebo neposkytnutí správní spolupráce požadované pro ověření původu druhou stranou, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení vhodného řešení. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná. Při výběru opatření musí být dána přednost těm, která co nejméně narušují režim stanovený touto dohodou.

KAPITOLA 3

Společná ustanovení

Článek 18

1.   V obchodu mezi Společenstvím a Libanonem se nezavedou žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani nedojde ke zvýšení cel a poplatků s rovnocenným účinkem používaných ke dni vstupu této dohody v platnost, pokud tato dohoda nestanoví jinak.

2.   V obchodu mezi Společenstvím a Libanonem se nezavedou žádná nová množstevní omezení dovozu ani opatření s rovnocenným účinkem.

3.   Dnem vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Libanonem zruší množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem.

4.   Společenství a Libanon nepoužijí na vývozy mezi sebou cla ani poplatky s rovnocenným účinkem ani množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 19

1.   U každého produktu je základním clem, které má být postupně sníženo podle čl. 9 odst. 1, sazba skutečně uplatňovaná vůči Společenství ke dni, k němuž byla ukončena jednání.

2.   Pokud Libanon přistoupí ke Světové obchodní organizaci, bude použitelným dovozním clem mezi stranami vázané clo Světové obchodní organizace nebo skutečně uplatňované clo ke dni přistoupení, je-li nižší. Pokud se po přistoupení Libanonu ke Světové obchodní organizaci uplatní snížení cla erga omnes, platí snížené clo.

3.   Odstavec 2 se týká jakéhokoliv snížení cla erga omnes zavedeného po dni, k němuž byla ukončena jednání.

4.   Strany si navzájem oznámí příslušná cla uplatňovaná ke dni, k němuž byla ukončena jednání.

Článek 20

Produktům pocházejícím z Libanonu se při dovozu do Společenství nedostane příznivějšího zacházení, než jaké členské státy uplatňují mezi sebou.

Článek 21

1.   Smluvní strany se zdrží jakéhokoli opatření nebo praktiky vnitrostátní fiskální povahy způsobujících přímou či nepřímou diskriminaci produktů jedné strany vůči obdobným produktům pocházejícím z území druhé strany.

2.   U produktů vyvážených na území jedné strany neexistuje nárok na náhradu nepřímých vnitrostátních daní převyšující částku nepřímé daně, která byla přímo nebo nepřímo vybrána.

Článek 22

1.   Tato dohoda nevylučuje zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimu přeshraničního obchodu, které nemění režim obchodování podle této dohody.

2.   Mezi smluvními stranami se v rámci Výboru pro přidružení uskuteční konzultace o dohodách, jimiž se zřizují takové celní unie nebo oblasti volného obchodu, a bude-li to požadováno, o dalších významných otázkách souvisejících s obchodní politikou dotyčné strany vůči třetím zemím. Konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země ke Společenství, aby bylo zajištěno, že bude přihlédnuto ke společným zájmům Společenství a Libanonu.

Článek 23

Zjistí-li jedna ze stran, že v obchodě s druhou stranou dochází k dumpingu podle platných mezinárodních pravidel definovaných v článku VI Všeobecné úmluvy o clech a obchodu (GATT) 1994 a souvisejících vnitrostátních právních předpisů, může přijmout vhodná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou Světové obchodní organizace o provádění článku VI GATT 1994 a souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 24

1.   Aniž je dotčen článek 35, použije se mezi stranami Dohoda Světové obchodní organizace o subvencích a vyrovnávacích opatřeních.

2.   Zjistí-li jedna ze stran, že v obchodě s druhou stranou dochází k subvencím podle platných mezinárodních pravidel definovaných v článcích VI a XVI Všeobecné úmluvy o clech a obchodu (GATT) 1994 a podle souvisejících vnitrostátních právních předpisů, může až do přijetí nezbytných pravidel podle čl. 35 odst. 2 přijmout vhodná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou Světové obchodní organizace o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a se souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Článek 25

1.   Mezi stranami jsou použitelná ustanovení článku XIX dohody GATT 1994 a Dohoda Světové obchodní organizace o ochranných opatřeních a související vnitrostátní právní předpisy.

2.   Strana, která zamýšlí uplatnit ochranná opatření definovaná mezinárodními pravidly, poskytne před jejich uplatněním Výboru pro přidružení všechny příslušné informace nutné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

K nalezení takovéhoto řešení smluvní strany neprodleně uskuteční konzultace v rámci Výboru pro přidružení. Pokud na základě těchto konzultací strany nedosáhnou do 30 dnů po jejich zahájení dohody o řešení, kterým se zamezí uplatňování ochranných opatření, může strana, která zamýšlí uplatnit ochranná opatření, použít ustanovení článku XIX GATT 1994 a Dohody Světové obchodní organizace o ochranných opatřeních.

3.   Při výběru ochranných opatření podle tohoto článku smluvní strany upřednostní ta opatření, která nejméně brání dosažení cílů této dohody.

4.   Ochranná opatření se neprodleně oznámí Výboru pro přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací ve výboru, zejména s ohledem na jejich zrušení, jakmile jej okolnosti dovolí.

Článek 26

1.   V případech, kdy dodržování čl. 18 odst. 4 vede:

a)

ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející strana zachovává pro daný produkt množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření či poplatky s rovnocenným účinkem,

nebo

b)

k vážnému nedostatku nebo hrozbě nedostatku produktu, který je podstatný pro vyvážející stranu,

a pokud výše uvedené situace způsobí nebo mohou způsobit vyvážející straně vážné obtíže, může tato strana přijmout vhodná opatření postupem podle odstavce 2.

2.   Obtíže vzniklé ze situací uvedených v odstavci 1 se předloží k přezkoumání Výboru pro přidružení. Výbor pro přidružení je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí nutné k odstranění těchto obtíží. Pokud toto rozhodnutí neučiní do třiceti dnů ode dne, kdy je mu záležitost předložena, může vyvážející strana použít vhodná opatření pro vývoz daného produktu. Tato opatření musí být nediskriminační a budou zrušena, jakmile okolnosti nebudou již dále opravňovat jejich zachování.

Článek 27

Žádné ustanovení této dohody nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů či tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty, ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, předpisů týkajících se zlata a stříbra a ochrany neobnovitelných přírodních zdrojů. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 28

Pojem „původní produkty“ pro účely používání ustanovení této hlavy a metody správní spolupráce v této oblasti jsou definovány v protokolu 4.

Článek 29

Pro zařazování zboží při dovozu do Společenství se použije kombinovaná nomenklatura. Pro zařazování zboží při dovozu do Libanonu se použije libanonský celní sazebník.

HLAVA III

PRÁVO USAZOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Článek 30

1.   Zacházení, které si strany navzájem poskytnou, pokud jde o právo usazování a poskytování služeb, je založeno na jejich závazcích a povinnostech podle Všeobecné úmluvy o obchodu službami (GATS). Toto ustanovení nabude účinku dnem konečného přistoupení Libanonu k WTO.

2.   Libanon se zavazuje poskytnout Evropskému společenství a jeho členským státům listinu specifických závazků v oblasti služeb, připravený podle článku XX GATS, a to ihned po jeho finalizaci.

3.   Strany se zavazují, že zváží rozvoj výše uvedených ustanovení, s cílem vytvořit „ekonomickou integrační dohodu“, definovanou v článku V GATS.

4.   Cíl stanovený v odstavci 3 Rada přidružení poprvé přezkoumá nejpozději jeden rok po vstupu této dohody v platnost.

5.   Strany nepřijmou v době mezi vstupem této dohody v platnost a přistoupením Libanonu k WTO žádné opatření ani nezahájí žádnou činnost, která by učinila podmínky poskytování služeb poskytovateli služeb Společenství nebo Libanonu více diskriminační, než byly v den vstupu této dohody v platnost.

6.   Pro účely této hlavy se rozumí:

a)

„poskytovatelem služeb“ každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo zamýšlí poskytovat službu;

b)

„právnickou osobou“ společnost nebo dceřiná společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu, případně Libanonu, a má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství, případně na území Libanonu. Pokud má právnická osoba na území Společenství nebo Libanonu pouze své sídlo nebo správní ústředí, považuje se za právnickou osobu Společenství nebo Libanonu, jen má-li její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu s hospodářstvím Společenství nebo Libanonu;

c)

„dceřinou společností“ právnická osoba, která je fakticky ovládána jinou právnickou osobou;

d)

„fyzickou osobou“ osoba, která je podle jejich příslušných právních předpisů státním příslušníkem kteréhokoliv členského státu Společenství nebo Libanonu.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DALŠÍ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 31

V rámci ustanovení této dohody a s výhradou článků 33 a 34 není pohyb kapitálu mezi Společenstvím na jedné straně a Libanonem na straně druhé omezen a nepodléhá žádné diskriminaci z důvodu státní příslušnosti nebo trvalého pobytu jejich státních příslušníků nebo místa, kde je kapitál investován.

Článek 32

Běžné platby spojené s pohybem zboží, osob, služeb nebo kapitálu v rámci této dohody nepodléhají žádným omezením.

Článek 33

1.   S výhradou jiných ustanovení této dohody a jiných mezinárodních závazků Společenství a Libanonu není ustanoveními článků 31 a 32 dotčeno používání jakýchkoli omezení, která mezi nimi existují v den vstupu této dohody v platnost, pokud jde o vzájemný pohyb kapitálu zahrnující přímé investice, včetně investic do nemovitostí, a pokud jde o právo na usazování, poskytování finančních služeb nebo přijímání cenných papírů na kapitálové trhy.

2.   Převod investic učiněných v Libanonu rezidenty Společenství nebo ve Společenství rezidenty Libanonu nebo jakýchkoli z nich vyplývajících zisků do zahraničí však není dotčen.

Článek 34

Pokud jeden nebo více členských států Společenství nebo Libanonu čelí, nebo hrozí-li, že budou čelit, vážným obtížím platební bilance, může Společenství, případně Libanon, přijmout v souladu s podmínkami stanovenými v rámci GATT a článků VIII a XIV stanov Mezinárodního měnového fondu omezující opatření týkající se běžných plateb, jsou-li taková opatření bezpodmínečně nutná. Společenství, případně Libanon, o nich okamžitě informují druhou stranu a poskytnou jí co nejdříve harmonogram jejich odstranění.

KAPITOLA 2

Hospodářská soutěž a jiné hospodářské záležitosti

Článek 35

1.   Pokud mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Libanonem, jsou s řádným fungováním této dohody neslučitelné:

a)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, jak je definováno v jejich příslušných právních předpisech;

b)

zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Libanonu jako celku nebo v jeho podstatné části, jak je definováno v jejich příslušných právních předpisech.

2.   Strany prosazují své příslušné soutěžní právo a vyměňují si informace s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z požadavku na důvěrnost. Výbor pro přidružení přijme do pěti let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla spolupráce za účelem provedení odstavce 1.

3.   Mají-li Společenství nebo Libanon za to, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 a pokud takové praktiky působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu druhé straně, mohou po konzultaci v rámci Výboru pro přidružení nebo po uplynutí třiceti pracovních dnů následujících po žádosti o takovou konzultaci přijmout vhodná opatření.

Článek 36

Aniž jsou dotčeny jejich závazky přijaté nebo které budou přijaté podle GATT, členské státy a Libanon postupně reformují veškeré státní monopoly komerčního charakteru, aby se zajistilo, že na konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost bude mezi státními příslušníky členských států a Libanonu vyloučena jakákoli diskriminace ohledně podmínek nákupu zboží a jeho uvádění na trh. Výbor pro přidružení bude informován o opatřeních přijatých k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 37

Pokud jde o veřejnoprávní podniky a podniky, kterým byla poskytnuta zvláštní nebo výhradní práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje pátým rokem ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou přijímána ani zachovávána žádná opatření, která by narušovala obchod mezi Společenstvím a Libanonem způsobem, který by byl v rozporu se zájmy stran. Toto ustanovení nebrání právně ani fakticky plnění zvláštních úkolů uložených těmto podnikům.

Článek 38

1.   Podle ustanovení tohoto článku a přílohy 2 strany zajistí vhodnou a účinnou ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy, včetně účinných prostředků k prosazování těchto práv.

2.   Strany pravidelně vyhodnotí provádění tohoto článku a přílohy 2. Pokud vzniknou v oblasti práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví obtíže ovlivňující obchodní podmínky, uskuteční se na žádost kterékoli strany naléhavé konzultace s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení.

Článek 39

1.   Strany si kladou za cíl vzájemnou a postupnou liberalizaci veřejných zakázek.

2.   Rada přidružení učiní kroky nezbytné k provádění odstavce 1.

HLAVA V

HOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 40

Cíle

1.   Obě strany společně stanoví strategie a postupy nezbytné ke spolupráci v oblastech zahrnutých v této hlavě.

2.   Strany se zavazují ve společném zájmu a v partnerském duchu, na kterém je založena tato dohoda, posílit hospodářskou spolupráci.

3.   Cílem hospodářské spolupráce je podporovat úsilí Libanonu dosáhnout trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje.

Článek 41

Oblast působnosti

1.   Spolupráce se především zaměří na ta odvětví, která trpí následky vnitřních omezení a obtíží nebo která jsou postižena procesem liberalizace libanonského hospodářství jako celku, zejména liberalizací obchodu mezi Libanonem a Společenstvím.

2.   Spolupráce se též zaměří na oblasti, které mohou sblížit hospodářství Společenství a Libanonu, zejména na ty, které podporují růst a zaměstnanost.

3.   Ochrana životního prostředí a zachování ekologické rovnováhy představují ústřední prvek všech oblastí hospodářské spolupráce.

4.   Strany se mohou dohodnout na rozšíření hospodářské spolupráce na další odvětví, na která se nevztahují ustanovení této hlavy.

Článek 42

Metody a způsoby

Hospodářská spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

a)

pravidelného hospodářského dialogu mezi stranami, který zahrnuje všechny oblasti makroekonomické politiky;

b)

pravidelné výměny informací a stanovisek ve všech oblastech spolupráce, včetně setkávání úředníků a odborníků;

c)

předávání rad, odborných znalostí a školení;

d)

společných akcí, jako jsou semináře a workshopy;

e)

technické, správní pomoci a pomocí v oblasti normotovorby;

f)

šíření informací o spolupráci.

Článek 43

Vzdělávání a odborná příprava

Spolupráce se zaměří na:

a)

určení způsobů vedoucích k podstatnému zlepšení situace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména odborného vzdělávání;

b)

podporu vytváření silných vazeb mezi agenturami, které se specializují na společné akce, a na výměnu zkušeností a know-how, zejména výměnu mládeže, výměny mezi univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi s cílem sblížení kultur;

c)

zvláštní podporu přístupu žen ke vzdělávání, včetně technického a vysokého, a k odborné přípravě.

Článek 44

Vědecká, technická a technologická spolupráce

Cílem spolupráce je:

a)

podporovat vytváření trvalých vazeb mezi vědeckými obcemi stran, zejména:

umožněním přístupu Libanonu k programům Společenství pro výzkum a technologický vývoj v souladu s pravidly Společenství pro účast třetích zemí v těchto programech,

účastí Libanonu v sítích decentralizované spolupráce,

podporou součinnosti v oblasti odborné přípravy a výzkumu;

b)

zlepšovat výzkumné kapacity Libanonu a jeho technologický rozvoj;

c)

povzbuzovat technické inovace a přenos nových technologií a šíření know-how;

d)

zkoumat způsoby, jakými se může Libanon zapojit do evropských rámcových programů pro výzkum.

Článek 45

Životní prostředí

1.   Strany podporují spolupráci při prevenci zhoršování stavu životního prostředí, kontrole znečištění a zajištění racionálního využívání přírodních zdrojů s cílem zajistit udržitelný rozvoj.

2.   Spolupráce se zaměří na:

a)

kvalitu mořské vody ve Středomoří a kontrolu a prevenci znečišťování moře;

b)

nakládání s odpady, zejména toxickými;

c)

výrobu soli z mořské vody;

d)

ekologické řízení citlivých pobřežních oblastí;

e)

vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí;

f)

využití moderních nástrojů environmentálního řízení a sledování, zejména environmentálního informačního systému a studií vlivu na životní prostředí;

g)

dopad průmyslového rozvoje na životní prostředí obecně a zejména na bezpečnost průmyslových závodů;

h)

dopad zemědělství na kvalitu půdy a vody;

i)

zachování a ochranu půdy;

j)

racionální hospodaření s vodními zdroji;

k)

společné výzkumné a monitorovací aktivity, programy a projekty.

Článek 46

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je:

a)

povzbudit spolupráci mezi hospodářskými subjekty smluvních stran, včetně spolupráce v oblasti přístupu Libanonu k obchodním sítím Společenství;

b)

podpořit snahu o modernizaci a restrukturalizaci státního a soukromého sektoru libanonského průmyslu (včetně zemědělsko-potravinářského průmyslu);

c)

podpořit prostředí příznivé pro soukromé iniciativy s cílem povzbudit a diverzifikovat výrobu pro domácí a vývozní trhy;

d)

posílit lidský a průmyslový potenciál Libanonu pomocí lepšího využívání politiky v oblastech inovací, výzkumu a technologického rozvoje;

e)

usnadnit přístup na kapitálové trhy pro financování výnosových investic;

f)

podpořit rozvoj malých a středních podniků, zejména:

povzbuzováním kontaktů mezi podniky, částečně používáním sítí a nástrojů Společenství pro podněcování průmyslové spolupráce a partnerství,

usnadněním přístupu k úvěrům na financování investic,

zpřístupněním informačních a podpůrných služeb,

posílením lidských zdrojů v zájmu podněcování inovace, vzniku projektů a hospodářských aktivit.

Článek 47

Podpora a ochrana investic

1.   Spolupráce se zaměří na zvýšení toku kapitálu, odborných znalostí a technologií do Libanonu, mj. prostřednictvím:

a)

vhodných prostředků pro vyhledávání investičních příležitostí a informačních kanálů ohledně právních předpisů upravujících investice;

b)

poskytování informací o evropských investičních režimech (technická pomoc, přímá finanční podpora, daňové pobídky, pojištění investic atd.) pro zahraniční investice a zvyšování možností jejich využití Libanonem;

c)

posouzení zakládání společných podniků (zejména pro malé a střední podniky) a, ve vhodných případech, uzavření dohod mezi členskými státy a Libanonem;

d)

vytvoření mechanismu pro povzbuzování a podporu investic;

e)

rozvoje právního prostředí vedoucího k vzájemným investicím obou stran, ve vhodných případech prostřednictvím uzavření dohod mezi členskými státy a Libanonem o ochraně investic a o zamezení dvojího zdanění.

2.   Spolupráce může být rozšířena na plánování a provádění projektů předvádějících efektivní získávání a využívání základních technologií, používání norem, rozvoj lidských zdrojů a vytváření pracovních příležitostí na místní úrovni.

Článek 48

Spolupráce v oblasti normalizace a posuzování shody

Strany spolupracují v těchto oblastech:

a)

snižování rozdílů v oblasti normalizace, metrologie, kontroly jakosti a posuzování shody;

b)

modernizace libanonských laboratoří;

c)

vyjednávání dohod o vzájemném uznávání, jakmile jsou podmínky pro ně splněny;

d)

posílení libanonských orgánů příslušných v oblasti normalizace, jakosti a duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 49

Sbližování právních předpisů

Strany vynaloží veškeré úsilí na sblížení svých právních předpisů, aby usnadnily provádění této dohody.

Článek 50

Finanční služby

Cílem spolupráce je sblížení obecných pravidel a norem, mj. v těchto oblastech:

a)

rozvoj finančních trhů v Libanonu;

b)

zlepšení účetnictví, auditu, dohledu a regulace v oblasti finančních služeb a zlepšení finančního monitorování v Libanonu.

Článek 51

Zemědělství a rybolov

Cílem spolupráce je:

a)

podpora politik, jejichž cílem je diverzifikace produkce;

b)

snížení potravinové závislosti;

c)

podpora takové zemědělské výroby, která bere náležitý ohled na životní prostředí;

d)

navázání těsných vztahů mezi podniky, uskupeními a profesními organizacemi obou stran;

e)

poskytování pomoci a technické odborné přípravy, podpory zemědělského výzkumu, poradenských služeb, vzdělávání v oblasti zemědělství a technické odborné přípravy personálu v zemědělství;

f)

harmonizace rostlinolékařských a veterinárních norem;

g)

podpora integrovaného rozvoje venkova, včetně zlepšení základních služeb a rozvoje hospodářských činností s nimi spojených, zejména v oblastech postižených vymýcením nedovolených plodin;

h)

spolupráce mezi venkovskými oblastmi, výměna zkušeností a know-how týkajících se rozvoje venkova;

i)

rozvoj mořského rybolovu a akvakultury;

j)

rozvoj balicích a skladovacích technik a technik uvádění na trh a zlepšení distribučních kanálů;

k)

rozvoj vodních zdrojů pro zemědělství;

l)

rozvoj lesnictví, zejména v oblastech znovuzalesňování, předcházení lesním požárům, lesní pastvy a boje proti dezertifikaci;

m)

rozvoj zemědělské mechanizace a podpora družstev zemědělských služeb;

n)

posílení systému zemědělských úvěrů.

Článek 52

Doprava

Cílem spolupráce je:

a)

restrukturalizace a modernizace silniční, železniční, přístavní a letištní infrastruktury napojené na hlavní transevropské trasy společného zájmu;

b)

vytvoření a prosazování provozních a bezpečnostních norem srovnatelných s provozními a bezpečnostními normami ve Společenství;

c)

modernizace technického vybavení, aby odpovídalo normám Společenství pro multimodální dopravu, kontejnerovou dopravu a překládku;

d)

zlepšování silničního, námořního a multimodálního tranzitu a řízení přístavů, letišť, kontroly námořní a letecké dopravy, železnic a navigačních pomůcek;

e)

reorganizace a restrukturalizace odvětví hromadné dopravy, včetně veřejné dopravy.

Článek 53

Informační společnost a telekomunikace

1.   Strany uznávají, že informační a komunikační technologie představují klíčový prvek moderní společnosti, nezbytný pro hospodářský a sociální rozvoj, a úhelný kámen vznikající informační společnosti.

2.   Spolupráce v této oblasti se zaměří na:

a)

dialog o různých aspektech informační společnosti, včetně politik v oblasti telekomunikací;

b)

výměnu informací a technické pomoci v oblasti regulace, normalizace, posuzování shody a osvědčování u informačních a komunikačních technologií;

c)

šíření nových informačních a telekomunikačních technologií a modernizovaných zařízení sloužících pokročilým komunikacím a informačním službám a technologiím;

d)

podporu a provedení společných projektů pro výzkum, technický rozvoj nebo průmyslové aplikace v oblasti informačních technologií, komunikací, telematiky a informační společnosti;

e)

účast libanonských organizací v pilotních projektech a evropských programech probíhajících v zavedených rámcích;

f)

propojení a interoperabilitu mezi telematickými sítěmi a službami Společenství a Libanonu;

g)

dialog o legislativní spolupráci v oblasti mezinárodních služeb, včetně aspektů týkajících se ochrany údajů a soukromí.

Článek 54

Energetika

Spolupráce se zaměří na:

a)

prosazování obnovitelné energie;

b)

prosazování úspor energie a energetické účinnosti;

c)

aplikovaný výzkum sítí databází spojujících hospodářské a sociální subjekty obou stran;

d)

podporu modernizace a rozvoje energetických sítí a jejich propojení se sítěmi Společenství.

Článek 55

Cestovní ruch

Spolupráce se zaměří na:

a)

podporu investic do cestovního ruchu;

b)

zvyšování povědomí o odvětví cestovního ruchu a zajištění větší soudržnosti politik týkajících se cestovního ruchu;

c)

prosazování správného sezónního rozložení cestovního ruchu;

d)

zdůrazňování významu kulturního dědictví pro cestovní ruch;

e)

zajištění vhodného vzájemného působení mezi cestovním ruchem a životním prostředím;

f)

zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu podporou náročnějších standardů a zvýšené profesionality;

g)

posilování výměny informací;

h)

zintenzivnění vzdělávacích aktivit v oblasti hotelového managementu a administrativy a vzdělávání v dalších oblastech cestovního ruchu;

i)

organizaci výměn zkušeností, aby byl zajištěn vyrovnaný, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, zejména prostřednictvím výměn informací, výstav, kongresů a publikací o cestovním ruchu.

Článek 56

Celní spolupráce

1.   Strany rozvinou spolupráci v celní oblasti, aby zajistily dodržování obchodních ustanovení. Za tím účelem rozvinou dialog o celních záležitostech.

2.   Spolupráce se zaměří zejména na:

a)

zjednodušení kontrol a postupů při celním odbavení zboží;

b)

možnost vzájemného propojení mezi tranzitními režimy Společenství a Libanonu;

c)

výměnu informací mezi odborníky a na odborné vzdělávání;

d)

technickou pomoc ve vhodných případech.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné způsoby spolupráce stanovené v této dohodě, zejména v oblasti boje proti drogám a praní peněz, správní orgány smluvních stran si poskytnou vzájemnou pomoc v souladu s podmínkami protokolu 5.

Článek 57

Spolupráce v oblasti statistiky

Cílem spolupráce je harmonizace metodiky používané stranami a využít údaje, včetně databází, ze všech oblastí zahrnutých v této dohodě, v nichž mohou být shromažďovány statistické údaje.

Článek 58

Ochrana spotřebitele

Spolupráce v této oblasti by měla být zaměřena na dosažení vzájemné kompatibility mezi systémy ochrany spotřebitele ve Společenství a v Libanonu a měla by pokud možno zahrnovat:

a)

zvyšování kompatibility právních předpisů na ochranu spotřebitele, aby se zamezilo překážkám obchodu;

b)

vytvoření a rozvoj systémů k vzájemnému informování o nebezpečných potravinových a průmyslových výrobcích (systémy rychlého varování);

c)

výměnu informací a odborníků;

d)

organizaci vzdělávacích programů a poskytování technické pomoci.

Článek 59

Spolupráce v oblasti posílení institucí a právního státu

Strany znovu zdůrazňují význam právního státu a řádného fungování orgánů všech úrovní v oblasti státní správy obecně, a zejména v oblasti prosazování práva a mechanismu výkonu spravedlnosti. V této souvislostí má zvláštní význam nezávislé a účinné soudnictví a řádně připravení příslušníci právní profese.

Článek 60

Praní peněz

1.   Strany se shodly na nutnosti vynaložit veškeré úsilí na spolupráci s cílem zabránit používání svých finančních soustav k praní výnosů z trestné činnosti obecně, a zejména z trestné činnosti související s drogami.

2.   Spolupráce v této oblasti může zahrnovat správní a technickou pomoc zaměřenou na zavedení a účinné provádění efektivních norem pro boj s praním peněz shodných s mezinárodními normami.

Článek 61

Prevence organizované trestné činnosti a boj proti ní

1.   Strany se dohodly na spolupráci s cílem předcházet organizované trestné činnosti a potírat ji, a to zejména v těchto oblastech: obchod s lidmi, pohlavní vykořisťování, korupce, padělání finančních nástrojů, nedovolené obchodování se zakázanými výrobky, padělky a nedovolenými napodobeninami a nedovolené transakce týkající se zejména průmyslového odpadu a radioaktivního materiálu, obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami, počítačová kriminalita, krádeže vozidel.

2.   Strany budou úzce spolupracovat na vytvoření vhodných mechanismů a norem.

3.   Technická a správní spolupráce v této oblasti zahrnuje odbornou přípravu a zvýšení účinnosti orgánů a subjektů odpovědných za předcházení a potírání trestné činnosti a vypracování opatření k prevenci trestné činnosti.

Článek 62

Spolupráce v oblasti nedovolených drog

1.   Smluvní strany v rámci své pravomoci a působnosti spolupracují na zajištění vyváženého a integrovaného přístupu k drogám. Cílem protidrogových politik a opatření je snížení nabídky nedovolených drog, obchodování s nimi a poptávky po nich, jakož i účinnější kontrola prekurzorů.

2.   Strany se dohodnou na nutných metodách spolupráce pro dosažení těchto cílů. Opatření budou založena na společně dohodnutých zásadách v souladu s pěti základními zásadami schválenými na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN v roce 1998 věnovaném problematice drog.

3.   Spolupráce mezi stranami může zahrnovat technickou a správní pomoc, zejména v těchto oblastech: vypracování vnitrostátních právních předpisů a politik, zřizování orgánů a informačních center, odborná příprava personálu, výzkum v oblasti drog a prevence zneužití prekurzorů používaných k nedovolené výrobě drog. Strany se mohou dohodnout na zahrnutí dalších oblastí.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

KAPITOLA 1

Dialog a spolupráce v sociální oblasti

Článek 63

Obě strany společně rozhodnou o metodách nezbytných ke spolupráci v oblastech zahrnutých v této hlavě.

Článek 64

1.   Strany povedou pravidelný dialog o všech sociálních otázkách, které jsou předmětem jejich zájmu.

2.   Tento dialog bude sloužit k nalézání způsobů, jak dosáhnout pokroku v oblasti volného pohybu pracovníků, rovného zacházení a sociální integrace pro státní příslušníky Libanonu a Společenství, kteří legálně pobývají na území svých hostitelských států.

3.   Dialog se bude zejména týkat všech otázek spojených s:

a)

životními a pracovními podmínkami přistěhovaleckých komunit;

b)

migrací;

c)

nedovoleným přistěhovalectvím;

d)

projekty a programy na podporu rovného zacházení se státními příslušníky Libanonu a Společenství, vzájemné znalosti kultur a společnosti, prohlubování tolerance a odstranění diskriminace.

Článek 65

1.   Pro upevnění sociální spolupráce stran se uskuteční projekty a programy ve všech oblastech společného zájmu stran, včetně:

a)

zlepšování životních podmínek, zejména ve znevýhodněných oblastech a v oblastech, jejichž obyvatelstvo bylo vysídleno;

b)

podpory úlohy žen v procesu hospodářského a sociálního rozvoje, zejména pomocí vzdělávání a medií;

c)

upevňování a rozvoj libanonských programů plánovaného rodičovství a programů na ochranu matky a dítěte;

d)

zlepšování systémů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění;

e)

zlepšování systému zdravotní péče, zejména spoluprací v oblasti veřejného zdraví a prevence, zdravotního zabezpečení a zdravotnického vzdělávání a řízení;

f)

uskutečňování a financování výměnných a rekreačních programů pro smíšené skupiny libanonské a evropské mládeže, pracovníků s mládeží, mladých představitelů nevládních organizací a dalších odborníků v oblasti mládeže s bydlištěm v členských státech s cílem podpořit vzájemné poznávání kultur a posilování tolerance.

2.   Strany by měly rozvinout dialog o všech aspektech společného zájmu, a zejména o sociálních problémech, jako jsou nezaměstnanost, rehabilitace tělesně postižených, rovné zacházení se ženami a muži, pracovní vztahy, odborné vzdělávání, bezpečnost a zdraví na pracovišti.

Článek 66

Programy spolupráce se mohou uskutečňovat v koordinaci s členskými státy a příslušnými mezinárodními organizacemi.

KAPITOLA 2

Spolupráce v oblasti kultury, audiovizuálních médií a informací

Článek 67

1.   Strany se dohodly podporovat kulturní spolupráci v oblastech společného zájmu a v duchu respektu ke kultuře druhé strany. Naváží trvalý kulturní dialog. Tato spolupráce zejména podpoří:

a)

zachování a obnovu historického a kulturního dědictví (památky, místa, artefakty, vzácné knihy a rukopisy atd.);

b)

výměnu výstav umění a umělců;

c)

odborné vzdělávání osob činných v oblasti kultury.

2.   Cílem spolupráce v oblasti audiovizuálních médií je podpora spolupráce v oblastech, jako koprodukce a odborné vzdělávání. Strany usilují o nalezení způsobů, jak podpořit účast Libanonu v iniciativách Společenství v této oblasti.

3.   Strany se dohodly, že stávající kulturní programy Společenství nebo jednoho či více členských států a další aktivity společného zájmu lze rozšířit i na Libanon.

4.   Strany dále pracují na podpoře kulturní spolupráce komerční povahy, zejména prostřednictvím společných projektů (výroba, investice a uvádění na trh), odborného vzdělávání a výměny informací.

5.   Strany při vytváření programů a projektů spolupráce a společných aktivit věnují zvláštní pozornost mládeži, vyjadřování, otázkám zachování kulturního dědictví, šíření kultury a komunikačním schopnostem s využitím písemných a audiovizuálních prostředků.

6.   Spolupráce bude prováděna způsobem podle článku 42.

KAPITOLA 3

Spolupráce v oblasti prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví

Článek 68

1.   Strany se dohodly na spolupráci za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví. Za tímto účelem:

a)

všechny členské státy souhlasí se zpětným přebíráním svých státních příslušníků, kteří se protiprávně zdržují na území Libanonu, na jeho žádost a bez dalších náležitostí, pokud byla protiprávnost pobytu těchto osob jednoznačně prokázána;

b)

Libanon souhlasí se zpětným přebíráním svých státních příslušníků, kteří se protiprávně zdržují na území členského státu, na žádost tohoto členského státu a bez dalších náležitostí, pokud byla protiprávnost pobytu těchto osob jednoznačně prokázána.

Členské státy a Libanon poskytnou svým státním příslušníkům za tímto účelem vhodné doklady totožnosti.

2.   Pokud jde o členské státy Evropské unie, závazky v tomto článku se použijí pouze u osob, které se považují za jejich státní příslušníky pro účely Společenství podle Smlouvy o založení Evropského společenství.

3.   Pokud jde o Libanon, závazky v tomto článku se použijí pouze u osob, které se považují za jeho státní příslušníky podle libanonského práva a všech příslušných zákonů týkajících se státní příslušnosti.

Článek 69

1.   Po vstupu této dohody v platnost strany na žádost jedné z nich mezi sebou vyjednají a uzavřou dvoustranné dohody upravující zvláštní závazky ohledně zpětného přebírání svých státních příslušníků. V případě, že to některá ze stran bude považovat za nutné, budou tyto dohody rovněž obsahovat režim zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí. Tyto dohody stanoví podrobnosti o kategoriích osob podléhajících tomuto režimu, jakož i opatření pro jejich zpětné přebírání.

2.   Libanonu může být poskytnuta odpovídající finanční a technická pomoc k provedení těchto dohod.

Článek 70

Rada přidružení zváží další možnosti směřování společného úsilí v prevenci a kontrole nedovoleného přistěhovalectví.

HLAVA VII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 71

1.   Za účelem úplného splnění cílů této dohody bude zvážena možnost finanční spolupráce s Libanonem v souladu s příslušnými finančními postupy a prostředky.

2.   Tyto postupy budou přijaty vzájemnou dohodou mezi stranami pomocí nejvhodnějších nástrojů, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost.

3.   Kromě oblastí, na které se vztahují hlavy V a VI této dohody, se finanční spolupráce může zaměřit mj. na:

a)

podporu reforem zaměřených na modernizaci ekonomiky;

b)

obnovu a modernizaci hospodářské infrastruktury;

c)

podporu soukromých investic a aktivit vytvářejících pracovní příležitosti;

d)

zohlednění účinků postupného vytváření oblasti volného obchodu na libanonské hospodářství, zejména pokud jde o modernizaci a restrukturalizaci postižených hospodářských odvětví, zejména průmyslu;

e)

doprovodná opatření pro politiky prováděné v sociálních oblastech, zejména pro reformu sociálního zabezpečení.

Článek 72

V rámci nástrojů Společenství určených k podpoře programů strukturálních úprav v zemích Středomoří a v úzké spolupráci s libanonskými orgány a dalšími přispěvateli, zejména mezinárodními finančními institucemi, přezkoumá Společenství vhodné způsoby podpory strukturálních politik prováděných Libanonem s cílem obnovit všechny klíčové aspekty finanční rovnováhy a vytvořit ekonomické prostředí vedoucí k rychlému růstu za současného zlepšování sociálního zabezpečení.

Článek 73

Aby se zajistil koordinovaný přístup k řešení výjimečných makroekonomických a finančních problémů, které by mohly vzniknout v souvislosti s postupným prováděním této dohody, budou strany pozorně sledovat rozvoj obchodu a finančních vztahů mezi Společenstvím a Libanonem jako součást pravidelného hospodářského dialogu zřízeného podle hlavy V.

HLAVA VIII

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 74

1.   Zřizuje se Rada přidružení, která se podle potřeby schází na úrovni ministrů z podnětu svého předsedy a v souladu s podmínkami stanovenými jednacím řádem.

2.   Rada přidružení se zabývá všemi důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, jakož i dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 75

1.   Rada přidružení se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a z členů libanonské vlády na straně druhé.

2.   Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených v jejím jednacím řádu.

3.   Rada přidružení přijme svůj jednací řád.

4.   Radě přidružení předsedá střídavě člen Rady Evropské unie a člen libanonské vlády v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu.

Článek 76

1.   K dosažení cílů této dohody je Rada přidružení oprávněna přijímat rozhodnutí v případech stanovených v této dohodě.

2.   Přijatá rozhodnutí jsou pro obě strany závazná. Strany jsou povinny učinit nezbytná opatření k provádění přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

3.   Rada přidružení přijímá svá rozhodnutí a doporučení dohodou mezi oběma stranami.

Článek 77

1.   S výhradou pravomocí svěřených Radě přidružení se zřizuje Výbor pro přidružení, který odpovídá za provádění této dohody.

2.   Rada přidružení může buď zcela, nebo zčásti převést na Výbor pro přidružení kteroukoli ze svých pravomocí.

Článek 78

1.   Výbor pro přidružení se schází na úrovni úředníků, skládá se ze zástupců členských států Evropské unie a Komise Evropských společenství na jedné straně a zástupců libanonské vlády na straně druhé.

2.   Výbor pro přidružení přijme svůj jednací řád.

3.   Výbor pro přidružení se za běžných okolností schází střídavě ve Společenství nebo v Libanonu.

Článek 79

1.   Výbor pro přidružení má pravomoc přijímat rozhodnutí k řízení této dohody a v těch oblastech, ve kterých mu Rada přidružení svěřila své pravomoci.

2.   Výbor pro přidružení přijímá svá rozhodnutí po dohodě stran. Tato rozhodnutí jsou pro obě strany závazná. Strany jsou povinny učinit nezbytná opatření k provádění přijatých rozhodnutí.

Článek 80

Rada přidružení může rozhodnout o zřízení jakékoli pracovní skupiny nebo orgánu nezbytného pro provádění této dohody. Stanoví jednací řád každé pracovní skupiny nebo orgánu, který jí je podřízen.

Článek 81

Rada přidružení přijme všechna vhodná opatření k usnadnění spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem a Parlamentem Libanonu a mezi Hospodářským a sociálním výborem Společenství a jeho protějškem v Libanonu.

Článek 82

1.   Každá strana může Radě přidružení předložit jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu této dohody.

2.   Rada přidružení může urovnat spor rozhodnutím.

3.   Každá smluvní strana musí učinit opatření nutná k provedení rozhodnutí podle odstavce 2.

4.   V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do dvou měsíců jmenovat druhého rozhodce. Pro účely tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů.

Každá strana sporu učiní kroky nezbytné k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 83

Tato dohoda nebrání stranám přijmout opatření, která:

a)

považují za nezbytná pro zamezení úniku informací, který by byl v rozporu s jejich zásadními bezpečnostními zájmy;

b)

se týkají výroby zbraní, střeliva nebo válečného materiálu nebo obchodu s nimi či výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c)

považují za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, které představuje hrozbu války, nebo z důvodu plnění závazků, které přijaly za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 84

V oblastech, na které se vztahuje tato dohoda, a aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení v ní obsažená:

a)

ujednání používaná Libanonem vůči Společenství nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky ani jejich společnostmi nebo podniky;

b)

ujednání používaná Společenstvím vůči Libanonu nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi libanonskými státními příslušníky, společnostmi nebo podniky.

Článek 85

Pokud jde o přímé zdanění, nic v této dohodě nemá účinek, který:

a)

rozšiřuje daňové výhody poskytnuté jednou ze stran v jakékoli mezinárodní dohodě nebo ujednání, kterými je vázaná;

b)

neumožňuje kterékoli ze stran přijmout nebo použít opatření zaměřená na prevenci podvodů nebo daňových úniků;

c)

brání právu kterékoli strany používat příslušná ustanovení svých daňových předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou ve stejné situaci, zejména co se týká jejich trvalého bydliště.

Článek 86

1.   Strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření nezbytná pro splnění svých závazků podle této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.

2.   Domnívá-li se jedna ze stran, že druhá strana neplní své závazky podle této dohody, může přijmout vhodná opatření. Kromě případů zvláštní naléhavosti poskytne předtím Radě přidružení všechny příslušné informace nutné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

3.   Při výběru vhodných opatření uvedených v odstavci 2 musí být dána přednost těm, která nejméně naruší fungování této dohody. Strany se dále dohodly, že tato opatření se budou přijímat v souladu s mezinárodním právem a budou přiměřená závažnosti porušení dohody.

Tato opatření se neprodleně oznámí Radě přidružení, a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 87

Přílohy 1 a 2 a protokoly 1 až 5 tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 88

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí Společenství nebo členské státy, nebo Společenství a jeho členské státy v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně, a Libanon na straně druhé.

Článek 89

1.   Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každá ze stran může tuto dohodu vypovědět oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 90

Tato dohoda se vztahuje na území, na které se za podmínek stanovených ve zmíněné smlouvě vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství na jedné straně, a na území Libanonu na straně druhé.

Článek 91

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, arabském, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Bude uložena na Generálním sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 92

1.   Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

2.   Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v odstavci 1 byly dokončeny.

3.   Dohoda po svém vstupu v platnost nahradí Dohodu o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Libanonskou republikou a Dohodu mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Libanonskou republikou, podepsané v Bruselu dne 3. května 1977.

Článek 93

Prozatímní dohoda

V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost nabudou na základě prozatímní dohody mezi Společenstvím a Libanonem účinnosti ustanovení některých částí této dohody, zejména částí týkajících se volného pohybu zboží, se smluvní strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlav II a IV, příloh 1 a 2 a protokolů 1 až 5 této dohody slovy „datum vstupu této dohody v platnost“ rozumí datum vstupu v platnost prozatímní dohody, pokud jde o závazky obsažené v těchto článcích, přílohách a protokolech.

SEZNAM PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

PŘÍLOHA 1

Seznam zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů, které patří do kapitol 25 až 97 HS, uvedených v článcích 7 a 12

PŘÍLOHA 2

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví podle článku 38

PROTOKOL 1

o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství podle čl. 14 odst. 1

PROTOKOL 2

o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu podle čl. 14 odst. 2

PROTOKOL 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Libanonem a Společenstvím podle čl. 14 odst. 3

PŘÍLOHA 1

o režimu dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství

PŘÍLOHA 2

o režimu dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu

PROTOKOL 4

o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

PROTOKOL 5

o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

PŘÍLOHA 1

Seznam zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů, které patří do kapitol 25 až 97 HS, uvedených v článcích 7 a 12

Kód HS

2905 43

(mannitol)

Kód HS

2905 44

(sorbitol)

Kód HS

2905 45

(glycerol)

Číslo HS

3301

(vonné silice)

Kód HS

3302 10

(vonné látky)

Čísla HS

3501 až 3505

(albuminoidní látky, modifikované škroby, klihy)

Kód HS

3809 10

(přípravky k úpravě povrchu)

Číslo HS

3823

(technické mastné kyseliny, kyselé oleje z rafinace, technické mastné alkoholy)

Kód HS

3824 60

(sorbitol, jinde neuvedený)

Čísla HS

4101 až 4103

(kůže a kožky)

Číslo HS

4301

(surové kožešiny)

Čísla HS

5001 až 5003

(surové hedvábí a hedvábný odpad)

Čísla HS

5101 až 5103

(vlna a zvířecí chlupy)

Čísla HS

5201 až 5203

(surová bavlna, bavlněný odpad a bavlna, mykaná nebo česaná)

Číslo HS

5301

(surový len)

Číslo HS

5302

(surové konopí)

PŘÍLOHA 2

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví podle článku 38

1.

Do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost Libanon ratifikuje revize těchto mnohostranných úmluv o duševním vlastnictví, jichž jsou členské státy a Libanon smluvními stranami nebo které jsou de facto členskými státy uplatňovány:

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967, pozměněn v roce 1979),

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (revidovaná v Paříži v roce 1971 a pozměněná v roce 1979),

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Ženeva, 1977, pozměněná v roce 1979).

2.

Do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost Libanon přistoupí k těmto mnohostranným úmluvám, jichž jsou členské státy smluvními stranami nebo které jsou členskými státy de facto uplatňovány:

Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, ve znění z roku 1979, pozměněna v roce 1984),

Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, pozměněná v roce 1980),

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madrid, 1989),

Smlouva o známkovém právu (Ženeva 1994),

Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (Ženevský akt, 1991),

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Marrákeš, 1994).

Strany se vynasnaží ratifikovat co nejdříve tyto mnohostranné úmluvy:

Smlouva WIPO o právu autorském (Ženeva 1996),

Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996).

3.

Rada přidružení může rozhodnout, že se tento odstavec použije na další mnohostranné úmluvy v této oblasti.

PROTOKOL 1

o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství podle čl. 14 odst. 1

1.

Na dovoz dále uvedených produktů pocházejících z Libanonu do Společenství se vztahují podmínky uvedené níže.

2.

Dovoz zemědělských produktů pocházejících z Libanonu a neuvedených v tomto protokolu do Společenství je osvobozen od cla.

3.

V prvním roce uplatňování se objemy celních kvót vypočítají poměrně ze základních objemů s přihlédnutím k části období, které uplynulo před dnem vstupu této dohody v platnost.

 

A

B

C

D

E

F

Kód KN 2002

Popis zboží (1)

Snížení cla podle doložky nejvyšších výhod (2)

Celní kvóta

Snížení cla navíc k celní kvótě (B) (2)

Roční zvýšení

Zvláštní ustanovení

(%)

(tuny čisté hmotnosti)

(%)

(množství)

(tuny čisté hmotnosti)

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům

0

 

 

0701 90 50

Rané brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 31. května

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Rané brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. června do 31. července

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Rané brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. října do 31. prosince

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

100

5 000

60

bez

1 000

 (2)

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

100

bez

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené

100

bez

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olivy, čerstvé nebo chlazené, k jiným účelům než pro výrobu oleje

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené

100

bez

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konzervované olivy, k jiným účelům než pro výrobu oleje

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

60

bez

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

60

bez

 

 

 

 (2)

0805 50

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé nebo sušené

40

bez

 

 

 (2)

ex 0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené, jiné než čerstvé stolní hrozny od 1. října do 30. dubna a od 1. června do 11. července a jiné než stolní hrozny odrůdy Emperor (vitis ninifera cv)

100

bez

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Čerstvé stolní hrozny, od 1. října do 30. dubna a od 1. června do 11. července, jiné než stolní hrozny odrůdy Emperor (vitis ninifera cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Jablka, čerstvá

100

10 000

60

bez

 (2)

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

100

bez

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

100

5 000

60

bez

 (2)

0809 20

Třešně, čerstvé

100

5 000

60

bez

 (2)

0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Švestky a trnky, čerstvé, od 1. září do 30. dubna

100

bez

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Švestky a trnky, čerstvé, od 1. května do 31. srpna

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olivový olej

100

1 000

 (5)

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

0

 

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)

100

bez

 

 

 

 (2)

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

0

 


(1)  Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat pouze za informativní, preferenční režim v rámci tohoto protokolu se stanoví na základě rozsahu platnosti kódů KN. U kódů KN s označením „ex“ se preferenční režim stanoví při společném použití kódu KN a příslušného popisu.

(2)  Snížení cel se použije pouze pro valorickou (ad valorem) část cla.

(3)  Na tuto podpoložku se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 1 až 13 nařízení Komise (ES) č. 1047/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 35), ve znění pozdějších předpisů).

(4)  Na tuto podpoložku se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů).

(5)  Koncese se vztahuje na dovoz nezpracovaného olivového oleje zcela získaného v Libanonu a přepraveného z Libanonu přímo do Společenství.

PROTOKOL 2

o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu podle čl. 14 odst. 2

1.

Na dovoz dále uvedených produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu se vztahují podmínky uvedené níže.

2.

Sazba snížení (B) cel (A) se nepoužije na minimální cla ani na spotřební daně (C).

 

A

B

C

Libanonský celní sazebník

Popis zboží (1)

Současná celní sazba

Snížení cla (A) 5. rokem od vstupu této dohody v platnost

Zvláštní ustanovení

(%)

(%)

0101

Živí koně, osli, muli a mezci

5

100

 

0102

Živý skot

bez

bez

 

0103

Živá prasata

5

100

 

0104 10

Živé ovce

bez

bez

 

0104 20

Živé kozy

5

100

 

0105 11

Živí kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti nepřesahující 185 g

5

100

 

0105 12

Živí krocani a krůty o hmotnosti nepřesahující 185 g

5

100

 

0105 19

Ostatní živá drůbež o hmotnosti nepřesahující 185 g

5

100

 

0105 92

Živí kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti nepřesahující 2 000 g

70

20

Minimální clo: 2 250 LBP/kg/net

0105 93

Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti nepřesahující 2 000 g

70

20

Minimální clo: 2 250 LBP/kg/net

0105 99

Ostatní živá drůbež (kachny, husy, krocani a krůty, perličky)

5

100

 

0106

Ostatní živá zvířata

5

100

 

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

5

100

 

0202

Hovězí maso, zmrazené

5

100

 

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

5

100

 

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

5

100

 

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

5

100

 

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

5

100

 

0207 11

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, nedělené, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 4 200 LBP/kg/net

0207 12

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, nedělené, zmrazené

70

20

Minimální clo: 4 200 LBP/kg/net

0207 13

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 9 000 LBP/kg/net

0207 14

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené

70

20

Minimální clo: 9 000 LBP/kg/net

0207 24

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z krocanů a krůt, nedělené, čerstvé nebo chlazené

5

100

 

0207 25

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z krocanů a krůt, nedělené, zmrazené

5

100

 

0207 26

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z krocanů a krůt, dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 2 100 LBP/kg/net

0207 27

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z krocanů a krůt, dělené maso a droby, zmrazené

70

20

Minimální clo: 2 100 LBP/kg/net

0207 32

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kachen, hus nebo perliček nedělené, čerstvé nebo chlazené

5

100

 

0207 33

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kachen, hus nebo perliček nedělené, zmrazené

5

100

 

0207 34

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kachen, hus nebo perliček, tučná játra, čerstvá nebo chlazená

5

100

 

0207 35

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kachen, hus nebo perliček, ostatní, čerstvé nebo chlazené

5

100

 

0207 36

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 z kachen, hus nebo perliček, ostatní, zmrazené

5

100

 

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

5

100

 

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

5

100

 

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

5

100

 

0401 10 10

Mléko, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní

70

30

Minimální clo: 700 LBP/l + spotřební daň 25 LBP/l

0401 10 90

Ostatní, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0401 20 10

Mléko, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

70

30

Minimální clo: 700 LBP/l + spotřební daň 25 LBP/l

0401 20 90

Ostatní, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0401 30 10

Mléko, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

70

30

Minimální clo: 700 LBP/l + spotřební daň 25 LBP/l

0401 30 90

Ostatní, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0402 10

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0402 21

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0402 29

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních, ostatní

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0402 91

Mléko a smetana, jiné než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, ostatní, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0402 99 10

Mléko a smetana, jiné než v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, v tekutém stavu, nezahuštěné, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

70

30

Minimální clo: 700 LBP/l + spotřební daň 25 LBP/l

0402 99 90

Ostatní

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 0403 10

Jogurt, neochucený

70

43

Minimální clo 1 000 LBP/kg/semigros + spotřební daň 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Minimální clo 4 000 LBP/kg/semigros

ex 0403 90 90

Neochucené ostatní produkty čísla 0403

20

30

Spotřební daň 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0404 10

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

5

100

 

0404 90

Produkty jiné než syrovátka sestávající z přírodních složek mléka, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5

100

 

0405 10

Máslo

bez

bez

 

0405 90

Ostatní tuky a oleje získané z mléka

bez

bez

 

0406 10

Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh

70

30

Minimální clo: 2 500 LBP/kg/semigros

0406 20

Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0406 30

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

0406 40

Sýry s modrou plísní

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 0406 90

Kaškaval

35

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 0406 90

Ostatní sýry, vyjma sýru Kaškaval

35

20

Tato koncese bude platná dnem vstupu (1. rokem) této dohody v platnost

0407 00 10

Ptačí vejce z domácí drůbeže, čerstvá

50

25

Minimální clo: 100 LBP/jednotku

0407 00 90

Ostatní ptačí vejce

20

25

 

0408 11

Žloutky, sušené

5

100

 

0408 19

Žloutky, jiné než sušené

5

100

 

0408 91

Jiná ptačí vejce než žloutky, bez skořápky, sušená

5

100

 

0408 99

Jiná ptačí vejce než žloutky, bez skořápky, jiná než sušená

5

100

 

0409 00

Přírodní med

35

25

Minimální clo: 8 000 LBP/kg/net

0410 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5

100

 

0504 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

bez

bez

 

0511 10

Býčí sperma

5

100

 

0511 91

Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3

bez

bez

 

0511 99

Jiné výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

bez

bez

 

0601

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

5

100

 

0602 10

Nekořenovité řízky a rouby

5

100

 

0602 20

Stromy keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy

5

100

 

0602 30

Rododendrony a azalky, též roubované

30

100

Clo uplatňované v současné době, uvedené ve sloupci A, se sníží na 5 % vstupem této dohody v platnost

0602 40

Růže, též roubované

5

100

 

0602 90 10

Ostatní, lesní stromy, okrasné rostliny v jednotlivých květináčích, jejichž průměr převyšuje 5 cm

30

100

Clo uplatňované v současné době, uvedené ve sloupci A, se sníží na 5 % vstupem této dohody v platnost

0602 90 90

Ostatní

5

100

 

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

70

25

Clo uplatňované v současné době, uvedené ve sloupci A, se sníží na 30 % vstupem této dohody v platnost

0604

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

70

25

Clo uplatňované v současné době, uvedené ve sloupci A, se sníží na 30 % vstupem této dohody v platnost

0701 10

Sadbové brambory, čerstvé nebo chlazené

5

100

 

0701 90

Brambory, jiné než sadbové, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 550 LBP/kg/brutto

0702 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

70

20

Minimální clo: 750 LBP/kg/brutto

0703 10 10

Cibule, čerstvá nebo chlazená

5

100

 

0703 10 90

Ostatní, šalotka, čerstvá nebo chlazená

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0703 20

Česnek, čerstvý nebo chlazený

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

0703 90

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0704 10

Květák a brokolice, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 300 LBP/kg/brutto

0704 20

Růžičková kapusta, čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0704 90

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené, jiné než květák a růžičková kapusta

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0705 11

Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený

25

25

 

0705 19

Ostatní salát, čerstvý nebo chlazený

70

20

Minimální clo: 300 LBP/jednotku

0705 21

Čekanka (Cichorium intybus var. foliosum), čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0705 29

Ostatní čekanka, čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0706 10

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 300 LBP/kg/brutto

0706 90 10

Ředkvička

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

0706 90 90

Ostatní, čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 600 LBP/kg/brutto

0708 10

Hrách, čerstvý nebo chlazený

70

20

Minimální clo: 550 LBP/kg/brutto

0708 20

Fazole, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0708 90

Ostatní luštěniny, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0709 10

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0709 20

Chřest, čerstvý nebo chlazený

25

25

 

0709 30

Lilek, čerstvý nebo chlazený

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0709 40

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

25

25

 

0709 51

Houby rodu Agaricus (žampiony), čerstvé nebo chlazené

25

25

 

0709 52

Lanýže, čerstvé nebo chlazené

25

25

 

0709 59

Ostatní houby a lanýže

25

25

 

0709 60

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0709 70

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0709 90 10

Olivy, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 1 200 LBP/kg/brutto

0709 90 20

Tykve, dýně a squash, čerstvé nebo chlazené

70

20

Minimální clo: 400 LBP/kg/brutto

0709 90 30

Sléz, čerstvá nebo chlazená

70

20

Minimální clo: 300 LBP/kg/brutto

0709 90 40

Portulák (portulaca), petržel, roketa (argula), koriandr, čerstvý nebo chlazený

70

20

Minimální clo: 750 LBP/kg/brutto

0709 90 50

Karda (zdužnatělé řapíky), čerstvá nebo chlazená

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0709 90 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

25

25

 

0710 10

Brambory, zmrazené

70

20

Minimální clo: 1 200 LBP/kg/brutto

0710 21

Hrách, zmrazený

35

25

 

0710 22

Fazole, zmrazené

35

25

 

0710 29

Ostatní luštěniny, zmrazené

35

25

 

0710 30

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, zmrazené

35

25

 

0710 80

Ostatní zmrazená zelenina

35

25

 

0710 90

Zeleninové směsi, zmrazené

35

25

 

ex 0711

Zelenina, prozatímně konzervovaná, avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, s výjimkou kukuřice cukrové

5

100

 

0712 20

Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

25

25

 

0712 31

Houby rodu Agaricus (žampiony), sušené, vcelku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

25

25

 

0712 32

Ucho jidášovo (Auricularia spp.), sušené, vcelku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

25

25

 

0712 33

Rosolovka (Tremella spp.), sušená, vcelku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

25

25

 

0712 39

Ostatní houby a lanýže, sušené, vcelku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované

25

25

 

0712 90 10

Kukuřice cukrová k setí

5

100

 

0712 90 90

Ostatní zelenina, sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

25

25

 

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

bez

bez

 

0714 10

Maniokové kořeny

5

100

 

0714 20

Batáty (sladké brambory)

5

100

 

0714 90 10

Kolokasie jedlá (Colocasia esculenta)

25

25

Minimální clo: 300 LBP/kg/brutto

0714 90 90

Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu a dřeň ságovníku

5

100

 

0801

Kokosové ořechy, para ořechy a kešu ořechy, čerstvé nebo suché, též bez skořápky nebo vyloupané

5

100

 

0802 11

Mandle, ve skořápce

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0802 12

Mandle, bez skořápky

5

100

 

0802 21

Lískové ořechy, ve skořápce

5

100

 

0802 22

Lískové ořechy, bez skořápky

5

100

 

0802 31

Vlašské ořechy, ve skořápce

5

100

 

0802 32

Vlašské ořechy, bez skořápky

5

100

 

0802 40

Jedlé kaštany

5

100

 

0802 50

Pistácie

5

100

 

0802 90 10

Piniové oříšky

70

20

Minimální clo: 15 000 LBP/kg/net

0802 90 90

Ostatní ořechy

5

100

 

0803 00

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/semigros

0804 10

Datle, čerstvé nebo sušené

5

100

 

0804 20 10

Fíky, čerstvé

70

20

Minimální clo: 400 LBP/kg/brutto

0804 20 90

Fíky, sušené

5

100

 

0804 30

Ananas, čerstvý nebo sušený

70

20

Minimální clo: 2 000 LBP/kg/brutto

0804 40

Avokádo, čerstvé nebo sušené

70

20

Minimální clo: 2 000 LBP/kg/brutto

0804 50

Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené

70

20

Minimální clo: 2 000 LBP/kg/brutto

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

70

20

Minimální clo: 400 LBP/kg/brutto

0806 10

Vinné hrozny, čerstvé

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0806 20

Vinné hrozny, sušené

5

100

 

0807 11

Melouny vodní, čerstvé

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0807 19

Ostatní melouny, čerstvé

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0807 20

Papáje, čerstvé

70

20

Minimální clo: 2 000 LBP/kg/brutto

0808 10

Jablka, čerstvá

70

20

Minimální clo: 800 LBP/kg/brutto

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

70

20

Minimální clo: 800 LBP/kg/brutto

0809 10

Meruňky, čerstvé

70

20

Minimální clo: 350 LBP/kg/brutto

0809 20

Třešně a višně, čerstvé

70

20

Minimální clo: 800 LBP/kg/brutto

0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0809 40

Švestky a trnky, čerstvé

70

20

Minimální clo: 400 LBP/kg/brutto

0810 10

Jahody, čerstvé

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé

5

100

 

0810 30

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý

5

100

 

0810 40

Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium, čerstvé

5

100

 

0810 50

Kiwi, čerstvé

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

0810 60

Duriany

25

25

 

0810 90 10

Liči (čínské švestky), mučenky (passiflora), láhevník, tomel

70

20

Minimální clo: 5 000 LBP/kg/brutto

0810 90 20

Mišpule (mišpule japonská)

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0810 90 30

Granátové jablko

70

20

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0810 90 40

Cicimek datlový (jujuba)

45

25

Minimální clo: 500 LBP/kg/brutto

0810 90 90

Ostatní ovoce, čerstvé

25

25

 

0811 10

Jahody, zmrazené

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

0811 20

Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, zmrazené

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

0811 90

Ostatní ovoce a ořechy, zmrazené

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání

5

100

 

0813 10

Sušené meruňky

15

25

 

0813 20

Sušené švestky

25

25

 

0813 30

Sušená jablka

25

25

 

0813 40

Ostatní sušené ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806

25

25

 

0813 50

Směsi sušeného ovoce nebo ořechů kapitoly 08

25

25

 

0814 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích

5

100

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy

5

100

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

5

100

 

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta

5

100

 

0905 00

Vanilka

5

100

 

0906

Skořice a květy skořicovníku

5

100

 

0907 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

5

100

 

0908

Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy

5

100

 

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

5

100

 

0910 10

Zázvor

5

100

 

0910 20

Šafrán

5

100

 

0910 30

Kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Tymián

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

0910 40 90

Bobkový list

5

100

 

0910 50

Kari

5

100

 

0910 91

Ostatní koření, směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) ke kapitole 9

5

100

 

0910 99

Ostatní koření, jiné než směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) ke kapitole 9

5

100

 

1001

Pšenice a sourež

bez

bez

 

1002 00

Žito

bez

bez

 

1003 00

Ječmen

bez

bez

 

1004 00

Oves

bez

bez

 

1005 10

Kukuřice, osivo

5

100

 

1005 90

Kukuřice, jiná než osivo

bez

bez

 

1006

Rýže

5

100

 

1007 00

Zrna čiroku

5

100

 

1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská, ostatní obiloviny

5

100

 

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

bez

bez

 

1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

bez

bez

 

1103 11

Krupice a krupička z pšenice

bez

bez

 

1103 13

Krupice a krupička z kukuřice

5

100

 

1103 19

Krupice a krupička z ostatních obilovin

5

100

 

1103 20

Pelety

5

100

 

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

5

100

 

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

5

100

 

1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8

5

100

 

1107

Slad, též pražený

bez

bez

 

1108

Škroby; inulin

5

100

 

1109 00

Pšeničný lepek, též sušený

bez

bez

 

1201 00

Sójové boby, též drcené

bez

bez

 

1202

Podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená

bez

bez

 

1203 00

Kopra

bez

bez

 

1204 00

Lněná semena, též drcená

bez

bez

 

1205 00

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

bez

bez

 

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená

bez

bez

 

1207 10

Palmové ořechy a jádra

bez

bez

 

1207 20

Bavlníková semena

bez

bez

 

1207 30

Skočcová semena

bez

bez

 

1207 40

Sezamová semena

5

100

 

1207 50

Hořčičná semena

bez

bez

 

1207 60

Světlicová semena

bez

bez

 

1207 91

Maková semena

bez

bez

 

1207 99

Ostatní semena

bez

bez

 

1208

Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice

bez

bez

 

1209

Semena, plody a výtrusy k setí

5

100

 

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

bez

bez

 

1211 10

Kořeny lékořice

5

100

 

1211 20

Kořeny ginsengu (ženšenu)

5

100

 

1211 30

Listy koky

5

100

 

1211 40

Maková sláma

5

100

 

1211 90 10

Čerstvá máta

70

20

Minimální clo: 750 LBP/kg/brutto

1211 90 90

Ostatní rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářsví, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

5

100

 

1212 10

Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba

5

100

 

1212 30

Pecky a jádra meruněk, broskví (včetně nektarinek) nebo švestek

5

100

 

1212 91

Cukrová řepa

5

100

 

1212 99

Ostatní

5

100

 

1213 00

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

5

100

 

1214

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška, jetel, vičenec ligrus, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

5

100

 

1301 10

Šelak

5

100

 

1301 20

Arabská guma

5

100

 

1301 90

Ostatní šelaky a gumy

bez

bez

 

1302 11

Opium

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1302 39

Ostatní

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1504 10

Oleje z rybích jater a jejich frakce

bez

bez

 

1504 20

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1504 30

Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1507 10

Surový sójový olej a jeho frakce, též odslizený, ale chemicky neupravený

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1507 90

Sójový olej jiný než surový, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1508 10

Surový podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1508 90

Podzemnicový olej a jeho frakce, jiný než surový, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1509

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

70

0

Minimální clo: 6 000 LBP/l

1510 00

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509

15

0

 

1511 10

Surový palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1511 90

Palmový olej a jeho frakce, jiný než surový, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1512 11

Surový slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1512 19

Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1512 21

Surový bavlníkový olej a jeho frakce, též zbavený gossypolu

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1512 29

Bavlníkový olej a jeho frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1513 11

Surový kokosový olej (kopra) a jeho frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1513 19

Kokosový olej (kopra) a jeho frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1513 21

Surový olej z palmových jader nebo bassuový olej a jejich frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1513 29

Olej z palmových jader nebo bassuový olej a jejich frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1514 11

Surový olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jejich frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1514 19

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jejich frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1514 91

Ostatní řepkový, nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1514 99

Ostatní řepkový, nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 11

Surový lněný olej a jeho frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 19

Lněný olej a jeho frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 21

Surový kukuřičný olej a jeho frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 29

Kukuřičný olej a jeho frakce, jiný než surový

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 30

Ricinový olej a jeho frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 40

Tungový (čínský dřevný) olej a jeho frakce

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 50

Sezamový olej a jeho frakce

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1515 90 10

Ojticikový olej (bay oil) a jojobový olej a jejich frakce

bez

bez

 

1515 90 90

Ostatní oleje

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1516 10

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 1516 20

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, jiné než hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

15

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 10

Homogenizované přípravky z masa, drobů nebo krve

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 20

Jiné přípravky a konzervy z jater jakýchkoliv zvířat

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 31 10

Jiné přípravky a konzervy z jater krůt, v hermeticky uzavřených obalech z kovu

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 31 90

Jiné přípravky a konzervy z jater krůt, ostatní

35

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 32 10

Jiné přípravky a konzervy z jater kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus, v hermeticky uzavřených obalech z kovu

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 32 90

Jiné přípravky a konzervy z jater kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus, ostatní

35

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 39 10

Jiné přípravky a konzervy z jater, ostatní, v hermeticky uzavřených obalech z kovu

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 39 90

Jiné přípravky a konzervy z jater, ostatní, ostatní

35

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 41

Jiné přípravky a konzervy z vepřů, kýty a kusy z nich

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 42

Jiné přípravky a konzervy z vepřů, plece a kusy z nich

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 49

Jiné přípravky a konzervy z vepřů, ostatní včetně směsí

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 50

Jiné přípravky a konzervy z hovězího dobytka

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1602 90

Jiné přípravky a konzervy z masa, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zvířat

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

5

100

 

1702 11

Laktóza a laktózový sirup obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

5

100

 

1702 19

Laktóza a laktózový sirup, ostatní

5

100

 

1702 20

Javorový cukr a javorový sirup

5

100

 

1702 30

Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině

5

100

 

1702 40

Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních, fruktózy, s výjimkou invertního cukru

5

100

 

1702 60

Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, s výjimkou invertního cukru

5

100

 

1702 90 90

Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících nejméně 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

5

100

 

1703 10 10

Rafinovaná třtinová melasa

5

100

 

1703 10 90

Ostatní třtinová melasa

bez

bez

 

1703 90 10

Rafinovaná melasa, jiná než třtinová

5

100

 

1703 90 90

Nerafinovaná melasa, jiná než třtinová

bez

bez

 

1801 00

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

bez

bez

 

1802 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

5

100

 

1904 30

Pšenice bulgur

10

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2001 10

Okurky salátové a okurky nakládačky, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

70

30

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

2001 90 10

Olivy připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

70

20

Minimální clo: 6 000 LBP/kg/brutto

ex 2001 90 90

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná v octě nebo kyselině octové, vyjma kukuřice cukrové, jamů a palmových jader

70

30

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

2002 10

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, celá nebo kousky

70

20

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto

2002 90 10

Rajčatová šťáva, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, ve vnitřních obalech o netto obsahu 100 kg nebo více

5

100

 

2002 90 90

Ostatní

35

25

 

2003 10

Houby rodu Agaricus (žampiony), připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

35

30

 

2003 90

Ostatní houby a lanýže

35

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 2004 10

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazené, jiné než brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček

70

43

Minimální clo: 1 200 LBP/kg/brutto.

2004 90 10

Zeleninové směsi. Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, celá nebo kousky, zmrazená

70

43

Minimální clo: 1 500 LBP/kg/brutto.

ex 2004 90 90

Ostatní, včetně směsí, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, vyjma kukuřice cukrové

35

43

 

2005 10

Homogenizovaná zelenina, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená

5

100

 

ex 2005 20

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazené, vyjma brambor ve formě mouky, krupice nebo vloček

70

43

Minimální clo: 1 200 LBP/kg/brutto

2005 40

Hrách, připravený nebo konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazený

35

25

 

2005 51

Vyloupané fazole, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazené

35

25

 

2005 59

Ostatní brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené

35

25

 

2005 60

Chřest, připravený nebo konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazený

35

25

 

2005 70

Olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazené

70

20

Minimální clo: 6 000 LBP/kg/brutto

2005 90 10

Okurky salátové, nakládačky, lilek, tuřín, cibule, květák, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazené

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

2005 90 90

Ostatní připravená nebo konzervovaná zelenina a zeleninové směsi, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazené

35

25

 

2006 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

30

25

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 10

Džemy, ovocná želé, marmelády atd., homogenizované přípravky

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 91

Džemy, ovocná želé, marmelády atd., z citrusového ovoce

40

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 99 10

Koncentrované protlaky (pyré) z datlů, fíků nebo vinných hroznů získané vařením, známé jako „dibs“

40

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 99 20

Protlaky (pyré) z kvajávy nebo manga, v obalu o čisté hmotnosti převyšující 3 kg

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 99 30

Protlaky (pyré) z banánů, jahod, meruněk v obalu o čisté hmotnosti převyšující 100 kg

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2007 99 90

Ostatní džemy, ovocná želé, marmelády atd.

40

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

ex 2008 11

Arašídy (burské oříšky) vyjma arašídového másla

30

50

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2008 19

Ostatní ořechy a jiná semena, včetně směsí, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 20

Ananasy, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 30

Citrusové plody, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 40

Hrušky, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 60

Třešně, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 70

Broskve, včetně nektarinek, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 80

Jahody, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

2008 92

Směsi jiné než položky 2008 19, jinak upravené nebo konzervované

30

25

 

ex 2008 99

Ostatní, jinak upravené nebo konzervované, vyjma kukuřice jiné než kukuřice cukrové, jamů, batátů (sladkých brambor) atd.

30

30

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 11 10

Zmrazená pomerančová šťáva, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 11 90

Zmrazená pomerančová šťáva, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 12

Pomerančová šťáva, nezmrazená, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 19 10

Pomerančová šťáva, jiná než zmrazená, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 19 90

Pomerančová šťáva, jiná než zmrazená, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 21

Grapefruitová šťáva, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 29 10

Grapefruitová šťáva, jiná než s hodnotou Brix nepřesahující 20, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 29 90

Grapefruitová šťáva, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 31

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 39 10

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce, jiná než s hodnotou Brix nepřesahující 20, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 39 90

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 41

Ananasová šťáva, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 49 10

Ananasová šťáva, jiná než s hodnotou Brix nepřesahující 20, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 49 90

Ananasová šťáva, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 50

Rajčatová šťáva

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 61

Hroznová šťáva, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 69 10

Hroznová šťáva, jiná než s hodnotou Brix nepřesahující 20, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 69 90

Hroznová šťáva, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 71

Jablečná šťáva, s hodnotou Brix nepřesahující 20

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 79 10

Jablečná šťáva, jiná než s hodnotou Brix nepřesahující 20, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 79 90

Jablečná šťáva, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 80 10

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo zeleniny, koncentrovaná odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 80 90

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo zeleniny, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 90 10

Směsi šťáv, koncentrované odpařováním, bez přídavku cukru, v obalu o čisté hmotnosti 100 kg nebo více

5

100

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2009 90 90

Směsi šťáv, ostatní

40

30

Spotřební daň: 25 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2106 90 30

Směsi tymiánu a jiných jedlých produktů

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/kg/brutto

2204 10

Šumivé víno

15

25

Spotřební daň 200 LBP/l

ex 2204 21

Jakostní víno v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

70

50

Spotřební daň 200 LBP/l

ex 2204 21

Víno, jiné než jakostní víno, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

70

20

Spotřební daň 200 LBP/l

2204 29

Víno v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

70

20

Spotřební daň 200 LBP/l

2204 30

Ostatní vinný mošt

5

100

Spotřební daň 200 LBP/l

2206 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

15

100

Spotřební daň 200 LBP/l

Procentuální snížení ve sloupci (B) bude postupné, počínaje 5. rokem a konče 12. rokem od vstupu této dohody v platnost

2209 00 10

Vinný ocet a jablečný ocet

70

20

Minimální clo: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Ostatní ocet

5

100

 

2301

Moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

5

100

 

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin

5

100

 

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet

5

100

 

2304 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

5

100

 

2305 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

5

100

 

2306

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305

5

100

 

2307 00

Vinný kal, surový vinný kámen

5

100

 

2308 00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5

100

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

5

100

 

2401

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

bez

bez

Spotřební daň: 48 % valorické (ad valorem) celní sazby


(1)  Bez ohledu na pravidla pro výklad libanonské kombinované nomenklatury je třeba popis zboží považovat pouze za informativní, preferenční režim v rámci této přílohy se stanoví na základě rozsahu platnosti kódů libanonského celního sazebníku. U kódů s označením „ex“ se preferenční režim stanoví při společném použití kódu a příslušného popisu zboží.

PROTOKOL 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Libanonem a Společenstvím podle čl. 14 odst. 3

Článek 1

Dovozy zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství podléhají clům a poplatkům s rovnocenným účinkem uvedeným v příloze 1 tohoto protokolu.

Článek 2

1.   Dovozy zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu podléhají clům a poplatkům s rovnocenným účinkem uvedeným v příloze 2 tohoto protokolu.

2.   Harmonogram postupného zrušení cel používaný v souladu s odstavcem 1 se provádí podle čl. 9 odst. 1 této dohody, pokud příloha 2 tohoto protokolu nestanoví jinak.

Článek 3

Snížení cel uvedená v přílohách 1 a 2 se použijí na základní cla uvedená v článku 19 této dohody.

Článek 4

1.   Cla používaná podle článků 1 a 2 mohou být snížena, pokud se v obchodu mezi Společenstvím a Libanonem sníží cla používaná u základních produktů, nebo pokud jsou taková snížení výsledkem vzájemných koncesí, které se vztahují na zpracované zemědělské produkty

2.   Pokud jde o cla používaná Společenstvím, snížení stanovená v odstavci 1 se vypočítají na části cla určené jako zemědělská složka, která odpovídá zemědělskému produktu použitému při výrobě dotyčných zpracovaných zemědělských produktů a odvozuje se od cel, která se používají u těchto základních zemědělských produktů.

3.   Rada přidružení stanoví snížení uvedené v odstavci 1, seznam dotyčných produktů a případně celní kvóty, v jejichž rámci snížení platí.

Článek 5

Společenství a Libanon se vzájemně informují o správních předpisech přijatých pro produkty, na něž se vztahuje tento protokol.

Tyto předpisy by měly zajišťovat rovné podmínky pro všechny zúčastněné strany a měly by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA 1

o režimu dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství

Bez ohledu na pravidla výkladu kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat pouze za informativní a preferenční režim v rámci této přílohy se stanoví na základě rozsahu působnosti kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto aktu. U kódů KN s označením „ex“ se preferenční režim stanoví při společném použití kódu KN a příslušného popisu.

SEZNAM 1

Kód KN 2002

Popis zboží

Celní sazba v %

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0 %

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů:

 

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů

0 %

0502 90 00

Ostatní

0 %

0503 00 00

Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0 %

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo s prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:

 

0505 10

Peří používané k vycpávání; prachové peří:

 

0505 10 10

– –

Surové

0 %

0505 10 90

– –

Ostatní

0 %

0505 90 00

Ostatní

0 %

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů:

 

0506 10 00

Ossein a kosti upravené kyselinou

0 %

0506 90 00

Ostatní

0 %

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů:

 

0507 10 00

Slonovina; prach a odpad ze slonoviny

0 %

0507 90 00

Ostatní

0 %

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0 %

0509 00

Přírodní houby živočišného původu:

 

0509 00 10

Surové

0 %

0509 00 90

Ostatní

0 %

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0 %

0903 00 00

Maté

0 %

1212 20 00

Chaluhy a jiné řasy

0 %

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

Rostlinné šťávy a výtažky:

 

1302 12 00

– –

Z lékořice

0 %

1302 13 00

– –

Z chmele

0 %

1302 14 00

– –

Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenon

0 %

 

– –

Ostatní

 

1302 19 30

– – –

Směsi rostlinných výtažků k přípravě nápojů nebo potravinových přípravků

0 %

1302 19 91

– – – –

Ostatní léčivé

0 %

1302 20

Pektinové látky, pektináty a pektany

 

1302 20 10

– –

V suchém stavu

0 %

1302 20 90

– –

Ostatní

0 %

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:

 

1302 32 10

– – –

Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

0 %

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko):

 

1401 10 00

Bambus

0 %

1401 20 00

Španělský rákos (rotang)

0 %

1401 90 00

Ostatní

0 %

1402 00 00

Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání (například kapok, africká tráva a mořská tráva), též na podložce z jiných materiálů

0 %

1403 00 00

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle), též ve svazcích nebo spletené

0 %

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

1404 10 00

Rostlinné suroviny používané zejména k barvení nebo vyčiňování

0 %

1404 20 00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

0 %

1404 90 00

Ostatní

0 %

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

 

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

0 %

1505 00 90

Ostatní

0 %

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

0 %

1515

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

1515 90 15

Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce

0 %

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

 

1516 20

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

 

1516 20 10

– –

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

0 %

1517 90 93

– – –

Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

0 %

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

1518 00 10

Linoxyn

0 %

 

Ostatní:

 

1518 00 91

– –

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

0 %

 

– –

Ostatní:

 

1518 00 95

– – –

Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

0 %

1518 00 99

– – –

Ostatní

0 %

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

0 %

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

 

1521 10 00

Rostlinné vosky

0 %

1521 90

Ostatní:

 

1521 90 10

– –

Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvená

0 %

 

– –

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené

 

1521 90 91

– –

Surové

0 %

1521 90 99

– – –

Ostatní

0 %

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

Ostatní včetně invertního cukru:

 

1702 90 10

– –

Chemicky čistá maltóza

0 %

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

 

1704 90

Ostatní:

 

1704 90 10

– –

Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek

0 %

1803

Kakaová hmota, též odtučněná:

 

1803 10 00

Neodtučněná

0 %

1803 20 00

Zcela nebo částečně odtučněná

0 %

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

0 %

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

0 %

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

 

1806 10

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

1806 10 15

– –

Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

0 %

1901 90 91

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, vyjma potravinové přípravky v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

0 %

2001 90 60

– –

Palmová jádra

0 %

2008 11 10

– – –

Arašídové máslo

0 %

 

Ostatní, včetně směsí jiných než uvedených v položce 2008 19:

 

2008 91 00

– –

Palmová jádra

0 %

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

2101 11

– –

Výtažky; esence (tresti) nebo koncentráty:

 

2101 11 11

– – –

S obsahem kávy v sušině 95 % hmotnostních nebo více

0 %

2101 11 19

– – –

Ostatní

0 %

2101 12

– –

Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

2101 12 92

– – –

Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

0 %

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

 

2101 20 20

– –

Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty:

0 %

 

– –

Přípravky:

 

2101 20 92

– – –

Na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů čaje nebo maté

0 %

2101 30

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

– –

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

2101 30 11

– – –

Pražená čekanka

0 %

 

– –

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

2101 30 91

– – –

Z pražené čekanky

0 %

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy (avšak vyjma očkovací látky čísla 3002); hotové prášky do pečiva:

 

2102 10

Aktivní droždí:

 

2102 10 10

– –

Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

0 %

 

– –

Pekařské droždí

 

2102 10 31

– – –

Sušené

0 %

2102 10 39

– – –

Ostatní

0 %

2102 10 90

– –

Ostatní

0 %

2102 20

Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:

 

 

– –

Neaktivní droždí:

 

2102 20 11

– – –

V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

Ostatní

0 %

2102 20 90

– –

Ostatní

0 %

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

0 %

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

 

2103 10 00

Sójová omáčka

0 %

2103 20 00

Kečup a jiné omáčky z rajčat

0 %

2103 30

Hořčičná mouka a připravená hořčice:

 

2103 30 10

– –

Hořčičná mouka

0 %

2103 30 90

– –

Připravená hořčice

0 %

2103 90

– –

Ostatní:

 

2103 90 10

– –

Chutney z manga, tekuté

0 %

2103 90 30

– –

Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 % až 6 % hmotnostních hořce, koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách o obsahu nepřesahujících 0,5 litru

0 %

2103 90 90

– –

Ostatní

0 %

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky:

 

2104 10

Polévky a bujóny, přípravky pro polévky a bujóny

 

2104 10 10

– –

Sušené

0 %

2104 10 90

– –

Ostatní

0 %

2104 20 00

Homogenizované smíšené potravinové přípravky

0 %

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

2106 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

2106 10 20

– –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0 %

2106 90

Ostatní:

 

 

– –

Ostatní

 

2106 90 92

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0 %

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh:

 

2201 10

Minerální vody a sodovky:

 

 

– –

Přírodní minerální vody

 

2201 10 11

– – –

Bez oxidu uhličitého

0 %

2201 10 19

– – –

Ostatní

0 %

2201 10 90

– –

Ostatní

0 %

2201 90 00

Ostatní

0 %

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

0 %

2202 90

Ostatní:

 

2202 90 10

– –

Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel

0 %

2203 00

Pivo ze sladu:

 

 

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litrů:

 

2203 00 01

– –

V lahvích

0 %

2203 00 09

– –

Ostatní

0 %

2203 00 10

V nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů

0 %

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

 

2208 20

Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:

 

 

– –

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:

 

2208 20 12

– – –

Koňak

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Ostatní

0 %

 

– –

V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:

 

2208 20 40

– – –

Čisté destiláty

0 %

2208 20 62

– – – –

Koňak

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

Ostatní

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu:

 

2208 30 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 30 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– –

Scotch whisky:

 

 

– – –

Sladová whisky, v nádobách o obsahu:

 

2208 30 32

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 30 38

– – – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– – –

Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:

 

2208 30 52

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 30 58

– – – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– – –

Ostatní, v nádobách o obsahu:

 

2208 30 72

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 30 78

– – – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– – –

Ostatní, v nádobách o obsahu:

 

2208 30 82

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 30 88

– – – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

2208 50

Gin a jalovcová:

 

 

– –

Gin, v nádobách o obsahu:

 

2208 50 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 50 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– –

Jalovcová, v nádobách o obsahu:

 

2208 50 91

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 50 99

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

2208 60 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 60 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– –

S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

2208 60 91

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 60 99

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

2208 70

Likéry a cordialy:

 

2208 70 10

– –

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 70 90

– –

V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

0 %

2208 90

Ostatní:

 

 

– –

Arak, v nádobách o obsahu:

 

2208 90 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

0 %

2208 90 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

 

– –

Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

 

2208 90 33

– – –

Nepřesahujícím 2 litry:

0 %

2208 90 38

– – –

Převyšujícím 2 litry

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

Ostatní

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

Ostatní

0 %

2208 90 69

– – – – – –

Ostatní lihové nápoje

0 %

2208 90 71

– – – – –

Z ovoce

0 %

2208 90 74

– – – –

Ostatní

0 %

2208 90 78

– – – –

Ostatní lihové nápoje

0 %

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

 

2402 10 00

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

0 %

2402 20

Cigarety obsahující tabák:

 

2402 20 10

– –

Cigarety obsahující hřebíček

0 %

2402 20 90

– –

Ostatní

0 %

2402 90 00

Ostatní

0 %

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky: homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

 

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

 

2403 10 10

– –

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g

0 %

2403 10 90

– –

Ostatní

0 %

2403 91 00

– –

Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

0 %

2403 99

– –

Ostatní

 

2403 99 10

– – –

Žvýkací a šňupací tabák

0 %

2403 99 90

– – –

Ostatní

0 %

2905 45 00

– –

Glycerol

0 %

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vonné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

 

3301 90

Ostatní:

 

3301 90 10

– –

Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic

0 %

 

– –

Extrahované olejové pryskyřice:

 

3301 90 21

– – –

Z lékořice a chmele

0 %

3301 90 30

– – –

Ostatní

0 %

3301 90 90

– –

Ostatní

0 %

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

 

3302 10

Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů

 

 

– –

Druhy používaní k výrobě nápojů:

 

3302 10 10

– –

O skutečném obsahu alkoholu převyšujícím 0,5 % objemových

0 %

3302 10 21

– – – – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0 %

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

 

3501 10

Kasein:

 

3501 10 10 (1)

– –

Pro výrobu regenerovaných textilních vláken

0 %

3501 10 50 (1)

– –

Pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv

0 %

3501 10 90

Ostatní

0 %

3501 90

– –

Ostatní

 

3501 90 90

– – –

Ostatní

0 %

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace: technické mastné alkoholy:

 

 

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

 

3823 11 00

– –

Kyselina stearová

0 %

3823 12 00

– –

Kyselina olejová

0 %

3823 13 00

– –

Mastné kyseliny z tallového oleje

0 %

3823 19

– –

Ostatní

 

3823 19 10

– – –

Destilované mastné kyseliny

0 %

3823 19 30

– – –

Destiláty mastných kyselin

0 %

3823 19 90

– – –

Ostatní

0 %

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

0 %

SEZNAM 2

Kód KN 2002

Popis zboží

Celní sazba v %

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

0403 10

Jogurt

 

 

– –

Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

0403 10 51

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostní

0 %

0403 10 53

– – – –

Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0 %

0403 10 59

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

0 %

 

– – –

Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

0403 10 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0 %

0403 10 93

– – – –

Převyšujícím 3 % hmotností, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0 %

0403 10 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

0 %

0403 90

Ostatní:

 

 

– –

Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

 

0403 90 71

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostní

0 %

0403 90 73

– – – –

Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0 %

0403 90 79

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

0 %

 

– – –

Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

0403 90 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0 %

0403 90 93

– – – –

Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0 %

0403 90 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

0 %

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

 

0405 20

Mléčné pomazánky:

 

0405 20 10

– –

O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně něž 60 % hmotnostních

0 %

0405 20 30

– –

O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak méně něž 75 % hmotnostních

0 %

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao, jiné než výrobky podpoložky 1704 90 10

0 %

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, jiné než výrobky podpoložky 1806 10 15

0 %

1904 90 10

Ostatní potravinové přípravky získané z obilovin

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

0 %

2005 20 10