ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 137

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
25. května 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 778/2006 ze dne 24. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 781/2006 ze dne 24. května 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

15

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 59/05/COL ze dne 5. dubna 2005 o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 778/2006

ze dne 24. května 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 24. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 779/2006

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (2), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci se správní radou Evropské agentury pro bezpečnost letectví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit rovnováhu mezi celkovými výdaji vynaloženými Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví na vydávání osvědčení a celkovým výnosem plateb, které vybere, je třeba sazby těchto plateb revidovat na základě finančních výsledků a předpokladů agentury.

(2)

Je třeba, aby správní postupy související s úhradou plateb a uplatňované Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a žadateli nezpomalovaly procesy vydávání osvědčení.

(3)

Nařízení (ES) č. 488/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 488/2005 se mění takto:

1.

Ustanovení čl. 2 písm. g) se mění takto:

„g)

‚nepřímými náklady‘ rozumí podíl obecných nákladů agentury týkajících se infrastruktury, organizace a řízení připadajících na vydávání osvědčení vyjma přímých a zvláštních nákladů, avšak včetně nákladů na vývoj části předepsaných materiálů;“.

2.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.   Platba je splatná žadatelem. Je vybírána v eurech.

2.   Vydání, udržování nebo změna osvědčení nebo schválení podléhá předchozí úhradě celé splatné platby, pokud se agentura a žadatel nedohodnou jinak. V případě nezaplacení může agentura zrušit dotčené osvědčení nebo schválení poté, co o tom žadatele formálně vyrozuměla.

3.   Sazebník plateb použitý agenturou, stejně jako způsob jejich úhrady, je žadateli sdělen při podání žádosti.

4.   V případech vydávání osvědčení, které vedou k úhradě obsahující proměnnou část, může agentura žadateli na vyžádání dodat odhad. Tento odhad agentura změní, pokud se ukáže, že je operace jednodušší nebo rychleji proveditelná, než se původně předpokládalo, nebo naopak složitější a její provádění bude delší, než mohla agentura přiměřeně předpokládat.

5.   Platby spojené s údržbou stávajících osvědčení a schválení jsou splatné podle harmonogramu stanoveného agenturou a sděleného držitelům osvědčení a schválení. Tento harmonogram vychází z kontrol prováděných agenturou za účelem ověření platnosti těchto osvědčení a schválení.

6.   Pokud agentura po prvním posouzení rozhodne, že žádosti nevyhoví, veškeré již vybrané platby jsou vráceny žadateli s výjimkou částky určené na pokrytí administrativních nákladů na zpracování žádosti. Tato částka se rovná pevné platbě D stanovené v příloze.

7.   Pokud agentura po prvním posouzení rozhodne, že žádosti nevyhoví, veškeré již vybrané platby jsou vráceny žadateli s výjimkou částky určené na pokrytí administrativních nákladů na zpracování žádosti. Tato částka se rovná pevné platbě D stanovené v příloze.“

3.

Body i), ii), v), vi), x), xii) a xiii) přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Roční platby podle tabulky uvedené v bodě 3) přílohy a poplatky za dozor podle tabulek uvedených v bodech 4), 5) a 7) přílohy se použijí počínaje první splatnou roční splátkou po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1643/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 7.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 488/2005 se mění takto:

1.

V úvodní části bodu i) se doplňuje čtvrtá odrážka, která zní:

„—

Případná služba související s činnostmi vykonávanými přímo či nepřímo agenturou pro účely vydávání, udržování nebo změny osvědčení a schválení uvedených v článku 15 nařízení (ES) č. 1592/2002 se účtuje v souladu s kapitolou II tohoto nařízení.“

2.

Tabulka uvedená v bodu ii) se nahrazuje tímto:

„Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny

důležité

5

nedůležité

4

nedůležité s jednoduchou konstrukcí

2

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

důležité

5

nedůležité

4

CS-23.B

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 kg a 5 670 kg

důležité

3

nedůležité

2

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

důležité

4

nedůležité

4

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,5

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW nebo větším

důležité

1

nedůležité

1

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

jiné než turbínové motory

0,2


CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

1

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0,2

CS-VLA

ultralehké letadlo

0,2

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,2

CS-APU

pomocný palubní zdroj

0,25

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0,25

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0,15

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0,15

CS-22.H

jiné než turbínové motory

0,15

CS-balóny

není zatím k dispozici

0,2

CS-vzdacholodě

není zatím k dispozici

0,5“

3.

Bod v) se mění takto:

a)

V úvodní části se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

Roční poplatek se vybírá ode všech současných držitelů typových osvědčení agentury, omezených typových osvědčení a oprávnění ETSO.“

b)

První tabulka se nahrazuje tímto:

„Typ výrobku (1)

Typové osvědčení výrobky projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Typové osvědčení výrobky projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobky projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobky projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) vyšší než 50 tun)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 22 a 50 tunami)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 22 tun)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balóny

300

100

100

100

CS-vzducholodě

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Typ zařízení

Zmocnění pro části a zařízení projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Zmocnění pro části a zařízení projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

CS-ETSO.A (hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (hodnota zařízení mezi 2 000 a 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR)

500

200“

4.

Tabulka uvedená v bodu vi) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,2

mezi 700 001 a 1 200 000

0,5

mezi 1 200 001 a 2 800 000

1

mezi 2 800 001 a 4 200 000

1,5

mezi 4 200 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

3

mezi 7 000 001 a 9 800 000

3,5

mezi 9 800 001 a 14 000 000

4,8

mezi 14 000 001 a 50 000 000

7

mezi 50 000 001 a 140 000 000

12,8

mezi 140 000 001 a 250 000 000

18

mezi 250 000 001 a 500 000 000

50

mezi 500 000 001 a 750 000 000

200

nad 750 000 000

600“

5.

Tabulka uvedená v bodu x) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,5

mezi 500 001 a 700 000

0,75

mezi 700 001 a 1 400 000

1

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,75

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

8,5

mezi 42 000 001 a 70 000 000

9

mezi 70 000 001 a 84 000 000

9,5

mezi 84 000 001 a 105 000 000

10

nad 105 000 000

10,5“

6.

Nadpis bodu xii) se mění takto:

7.

Tabulka uvedená v bodu xiii) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,5

mezi 500 001 a 700 000

0,75

mezi 700 001 a 1 400 000

1

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,75

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

9,5

mezi 42 000 001 a 84 000 000

10

nad 84 000 000

10,5“


(1)  Pro nákladní typy letounu se použije koeficient 0,85 na poplatek za rovnocenný typ pro přepravu osob.


25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na druhou odrážku článku 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 8 nařízení (EHS) č. 2092/91 se stanoví taxativní seznam látek a produktů uvedených v odst. 3 písm. c) a d) a odst. 5a písm. d) a e) uvedeného článku v částech A a B přílohy VI uvedeného nařízení. Podmínky pro užití uvedených látek a produktů by měly být upřesněny.

(2)

V souvislosti se zavedením pravidel pro ekologické zemědělství v oblasti živočišné výroby a živočišných produktů v nařízení (EHS) č. 2092/91 je nezbytné upravit tento seznam, aby se do něho zahrnuly látky používané při průmyslovém zpracování produktů určených k lidské spotřebě, které obsahují složky živočišného původu.

(3)

Dále je nezbytné stanovit přídatné látky, které je možno použít při přípravě jiných ovocných vín, než které upravuje nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2).

(4)

Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 699/2006 (Úř. věst. L 121, 6.5.2006, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

1.

Text pod titulkem „OBECNÉ ZÁSADY“ se mění takto:

a)

První odstavec se nahrazuje tímto:

„Oddíly A, B a C se vztahují na složky a prostředky nápomocné při zpracování, které mohou být používány při přípravě potravin složených převážně z jedné nebo více složek rostlinného a/nebo živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení s výjimkou vín, která spadají do působnosti nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (1).

Produkty živočišného původu nesoucí označení o ekologických produkčních metodách, které byly zákonně vyprodukovány před datem použití nařízení Komise (ES) č. 780/2006 (2), mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

b)

Druhý odstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud je potravina složena ze složek rostlinného a živočišného původu, použijí se pravidla podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES (3).

Vložení dusitanu sodného a dusičnanu draselného do pododdílu A.1 bude přezkoumáno do 31. prosince 2007, aby se rozhodlo o omezení nebo zastavení užívání těchto doplňkových látek.

2.

Oddíl A se mění takto:

a)

Pododdíl A.1 se nahrazuje tímto:

„A.1   Potravinářské přísady včetně nosičů

Kód

Název

Příprava potravin rostlinného původu

Příprava potravin živočišného původu

Zvláštní podmínky

E 153

Rostlinné uhlí

 

X

Sýr Ashy goat

Sýr Morbier

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

 

X

Sýr Red Leicester cheese

Sýr Double Gloucester

Scottish cheddar

Sýr Mimolette

E 170

Uhličitan vápenatý

X

X

Nesmí být použit k barvení nebo k obohacení výrobků vápníkem

E 220

nebo

Oxid siřičitý

X

X

V ovocných vínech (5) bez přidání cukru (včetně jablečného a hruškového vína) nebo v medovině:

50 mg (4).

Pro jablečné a hruškové víno připravované s přidáním cukrů nebo ovocných šťáv po vykvašení:

100 mg (4).

E 224

Disiřičitan sodný

X

X

E 250

nebo

Dusitan sodný

 

X

Masné výrobky (8)

Pro E 250: předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO2: 80 mg/kg

Pro E 252: předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO3: 80 mg/kg

Pro E 250: maximální zbylé množství vyjádřené jako NaNO2: 50 mg/kg

Pro E 252: maximální zbylé množství vyjádřené jako NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Dusičnan draselný

 

X

E 270

Kyselina mléčná

X

X

 

E 290

Oxid uhličitý

X

X

 

E 296

Kyselina jablečná

X

 

 

E 300

Kyselina askorbová

X

X

Masné výrobky (7)

E 301

Askorban sodný

 

X

Masné výrobky ve spojení s dusitany nebo dusičnany (7)

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

X

X

Antioxydant pro tuky a oleje

E 322

Lecitiny

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 325

Mléčnan sodný

 

X

Mléčné a masné výrobky

E 330

Kyselina citrónová

X

 

 

E 331

Citronany sodné

 

X

 

E 333

Citronany vápenaté

X

 

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)–)

X

 

 

E 335

Vinan sodný

X

 

 

E 336

Vinan draselný

X

 

 

E 341 (i)

Fosforečnan vápenatý

X

 

Kypřící látka pro mouku s kypřícím prostředkem

E 400

Kyselina alginová

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 401

Alginát sodný

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 402

Alginát draselný

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 406

Agar

X

X

Mléčné a masné výrobky (7)

E 407

Karagenan

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 410

Akátová guma

X

X

 

E 412

Guarová guma

X

X

 

E 414

Arabská guma

X

X

 

E 415

Xantanová guma

X

X

 

E 422

Glycerol

X

 

Pro rostlinné výtažky

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

X

X

Zátkovací materiál na zátky

E 500

Uhličitany sodné

X

X

‚Dulce de leche‘ (6) a máslo z kyselé smetany (7)

E 501

Uhličitany draselné

X

 

 

E 503

Uhličitany amonné

X

 

 

E 504

Uhličitany hořečnaté

X

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

 

X

Srážení mléka

E 516

Síran vápenatý

X

 

Carrier

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava pro ‚Laugengebäck‘

E 551

Oxid křemičitý

X

 

Protispékavá látka pro byliny a koření

E 553b

Talek

X

X

Ochranná látka pro masné výrobky

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Dusík

X

X

 

E 948

Kyslík

X

X

 

b)

Pododdíl A.4 se nahrazuje tímto:

„A.4   Přípravky z mikroorganismů

Přípravky z mikroorganismů běžně používané při zpracování potravin s výjimkou geneticky modifikovaných mikroorganismů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (9).

c)

Doplňuje se nový pododdíl A.6, který zní:

„A.6   Použití určitých barviv pro označování produktů

V případě, že se barviva použijí pro dekorační barvení skořápek vajec, může se použít čl. 2 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES (10).

3.

Oddíl B se nahrazuje tímto:

„ODDÍL B –   PROSTŘEDKY NÁPOMOCNÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ A DALŠÍ PRODUKTY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PŘI ZPRACOVÁNÍ EKOLOGICKY VYPRODUKOVANÝCH SLOŽEK ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODU PODLE ČL. 5 ODST. 3 PÍSM. d) A ČL. 5 ODST. 5a PÍSM. e) NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2092/91

Název

Příprava potravin rostlinného původu

Příprava potravin živočišného původu

Zvláštní podmínky

Voda

X

X

Pitná voda ve smyslu směrnice Rady 98/83/ES (12)

Chlorid vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan vápenatý

X

 

 

Hydroxid vápenatý

X

 

 

Síran vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Chlorid hořečnatý (nebo nigari)

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan draselný

X

 

Sušení hroznů

Uhličitan sodný

X

 

Výroba cukru

Kyselina citrónová

X

 

Výroba oleje a hydrolýza škrobu

Hydroxid sodný

X

 

Výroba cukru

Výroba oleje z řepky (Brassica spp)

Kyselina sírová

X

 

Výroba cukru

Isopropanol (propanol-2-ol)

X

 

Při kristalizačním procesu při přípravě cukru; při dodržování ustanovení směrnice 88/344/EHS, pro období do 31.12.2006

Oxid uhličitý

X

X

 

Dusík

X

X

 

Ethanol

X

X

Rozpouštědlo

Kyselina tříslová (taninová)

X

 

Podpora filtrace

Vaječný bílek

X

 

 

Kasein

X

 

 

Želatina

X

 

 

Vyzina (želatina)

X

 

 

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňující nebo odpěňující činidlo

Oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok

X

 

 

Aktivní uhlí

X

 

 

Talek

X

 

 

Bentonit

X

X

Lepicí činidlo pro medovinu (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Křemelina

X

 

 

Perlit

X

 

 

Skořápky lískových ořechů

X

 

 

Rýžová mouka

X

 

 

Včelí vosk

X

 

Uvolňující činidlo

Karnaubový vosk

X

 

Uvolňující činidlo


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 137, 25.5.2006, s. 9.“

(3)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.“

(4)  Maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l.

(5)  V této souvislosti se ‚ovocným vínem‘ rozumí víno vyráběné z jiného ovoce než hroznů.

(6)  ‚Dulce de leche‘ nebo ‚Confiture de lait‘ znamená jemný, sladký, hnědý krém vyráběný ze slazeného zahuštěného mléka.

(7)  Omezení se týkají pouze živočišných výrobků.

(8)  Tato přísada může být použita, pouze pokud bylo prokázáno ke spokojenosti příslušného orgánu, že neexistuje žádná jiná technická možnost, která poskytne stejné hygienické záruky a/nebo umožní zachování specifických vlastností výrobku.“

(9)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.“

(10)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.“

(11)  Omezení se týkají pouze živočišných výrobků.

Přípravky obsahující mikroorganismy a enzymy:

Jakékoli přípravky obsahující mikroorganismy a enzymy běžně používané jako prostředky nápomocné při zpracování potravin, s výjimkou geneticky modifikovaných organismů a výjimkou enzymů získaných z ‚geneticky modifikovaných organismů‘ ve smyslu směrnice 2001/18/ES.

(12)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.“


25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2006

ze dne 24. května 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 486/2006 (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Pevná lepenková krabička s odděleným víkem (bez upevňovacích prvků), jejíž obě části mají vnější povrch z papíru. Rozměry krabičky jsou 5,5 cm (délka) × 4,5 cm (šířka) × 3 cm (výška). Víko je pokryto ozdobnou textilní stužkou

Uvnitř krabičky je vyjímatelná syntetická pěnová podložka o tloušťce 1 cm. Vrchní strana podložky je z lehčeného plastu, pokrytého textilním materiálem, potáhnutým textilním postřižkem, který imituje vlasový povrch. Ve středu podložky se nachází půlkruhový řez skrze celou podložku, který je uzpůsoben k držení šperku, např. prstenu.

(Pouzdro na šperky)

(Viz fotografie č. 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 2 písm. h) kapitole 48 a podle znění kódů KN 4202 a 4202 99 00.

Pevnost lepenky ukazuje, že výrobek je vhodný pro dlouhodobější použití. Kromě toho rozměry pěnové podložky (její přizpůsobení rozměrům krabičky, její tloušťka), její vzhled (připomínající vlasovou tkaninu) a zejména provedení řezu, činí z výrobku uzavřené pouzdro, které je podobné „pouzdrům na šperky“, hodící se k uschování jediného kusu šperku. Viz vysvětlivky k HS číslu 4202, sedmý odstavec.

Výrobek je navíc pokryt papírem, což odpovídá požadavkům na pouzdra uvedeným ve druhé části znění čísla 4202.

Vzhledem ke svým objektivním vlastnostem (pevná lepenka, zvláštní znaky pěnové podložky) je tento výrobek určen k ukládání specifického zboží, kterým jsou šperky. Je tedy výrobkem spadajícím do druhé části znění čísla 4202 a jako takový je vyloučen z kapitoly 48 podle poznámky 2 písm. h) ke kapitole 48. Viz také vysvětlivky k HS číslu 4819, první věta prvního odstavce písm. a).

Image

Image

Image


(1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Kontrolní úřad ESVO

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/19


DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 59/05/COL

ze dne 5. dubna 2005

o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na článek 109 a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na akt zmíněný v bodu 31a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat  (1)), ve znění pozdějších změn a dodatků a přizpůsobený Dohodě o EHP protokolem 1 uvedené dohody, a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2004 státy ESVO určily některé otázky, které vyžadují v roce 2005 provedení kontrolního programu.

(2)

Ačkoliv akt zmíněný v bodě 33 kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech  (2)), ve znění pozdějších změn a dodatků, stanoví maximální obsahy aflatoxinu B1 v krmivech, pro ostatní mykotoxiny, jako jsou ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol a fumonisiny, pravidla EHP neexistují. Získávání informací o výskytu těchto mykotoxinů náhodným odběrem vzorků by mohlo poskytnout užitečné údaje pro hodnocení situace s ohledem na vývoj právních předpisů. Některé krmné suroviny, jako jsou obiloviny a olejnatá semena, jsou navíc v důsledku podmínek sklizně, uskladnění a přepravy vystaveny kontaminaci mykotoxiny. Jelikož se koncentrace mykotoxinů rok od roku mění, je vhodné provádět sběr údajů pro všechny zmíněné mykotoxiny za více po sobě jdoucích let.

(3)

Antibiotika, jiná než kokcidiostatika a histomonostatika, lze uvádět na trh a používat jako doplňkové látky v krmivech pouze do dne 31. prosince 2005. Předchozí kontroly výskytu antibiotik a kokcidiostatik v některých krmivech, v nichž některé z těchto látek nejsou povoleny, naznačují, že k tomuto typu protiprávního jednání stále dochází. Frekvence těchto zjištění a citlivost této záležitosti jsou důvodem pokračování kontrol. Je důležité zajistit, aby byla účinně prosazována omezení týkající se použití krmných surovin živočišného původu v krmivech, jak stanoví příslušné právní předpisy EHP.

(4)

Účast Norska a Islandu v programech v oblasti působnosti přílohy II tohoto doporučení, týkající se látek, které nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech, bude nutno zhodnotit s ohledem na jejich výjimky z kapitoly II přílohy I Dohody o EHP, a zejména z aktu uvedeného v bodě 1a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat).

(5)

Účast Islandu v programech v oblasti působnosti přílohy III tohoto doporučení, týkající se omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu, bude nutno zhodnotit s ohledem na jeho výjimky z kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.

(6)

Je vhodné zajistit, aby přípustné hodnoty stopových prvků mědi a zinku v krmných směsích pro prasata nepřesáhly maximální obsah stanovený aktem zmíněným v bodě 1zq) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků  (3)) ve znění pozdějších změn a dodatků. Účast Norska v programech v oblasti působnosti přílohy IV bude nutno zhodnotit s ohledem na jeho výjimky z kapitoly II přílohy I Dohody o EHP.

(7)

Opatření stanovená v tomto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Výboru ESVO pro rostliny a krmiva, který je nápomocen kontrolnímu úřadu ESVO,

DOPORUČUJE:

1.

Doporučuje se, aby státy ESVO provedly v průběhu roku 2005 koordinovaný kontrolní program zaměřený na kontrolu:

a)

koncentrace mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu a fumonisinů) v krmivech s uvedením metody analýzy; metoda odběru vzorků by měla zahrnovat náhodný i cílený odběr vzorků; v případě cíleného odběru vzorků by měly být vzorky odebírány z krmných surovin, u nichž existuje podezření, že obsahují vyšší koncentrace mykotoxinů, jako jsou obilná zrna, olejnatá semena, olejnaté plody, jejich produkty a vedlejší produkty a krmné suroviny skladované dlouhou dobu nebo přepravované na velké vzdálenosti přes moře; v případě aflatoxinu B1 by se zvláštní pozornost měla zaměřit také na krmné směsi pro zvířata chovaná na mléko jiná než skot na mléko; výsledky kontrol se nahlašují v podobě stanovené v příloze I;

b)

antibiotik, kokcidiostatik nebo histomonostatik, povolených či nepovolených jako doplňkové látky v krmivech pro některé živočišné druhy a kategorie, která se často objevují v nemedikovaných premixech a krmných směsích, ve kterých tyto léčebné látky nejsou povoleny; kontroly by se měly soustředit na tyto léčebné látky v premixech a krmných směsích, jestliže se příslušný orgán domnívá, že existuje zvýšená pravděpodobnost zjištění nesrovnalostí; výsledky kontrol se nahlašují v podobě stanovené v příloze II;

c)

provádění omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu, jak je stanoveno v příloze III;

d)

přípustných hodnot mědi a zinku v krmných směsích pro prasata, jak je stanoveno v příloze IV.

2.

Doporučuje se, aby státy ESVO zahrnuly výsledky koordinovaného kontrolního programu stanovené v odstavci 1 do samostatné kapitoly výroční zprávy o kontrolních činnostech, jež má být v souladu s čl. 22 odst. 2 aktu zmíněného v bodě 31a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat) a s poslední verzí harmonizovaného vzoru hlášení předložena Kontrolnímu úřadu ESVO do dne 1. dubna 2006.

V Bruselu dne 5. dubna 2005.

Za Kontrolní úřad ESVO

Niels FENGER

ředitel

Bernd HAMMERMANN

člen kolegia


(1)  Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11.


PŘÍLOHA I

Koncentrace některých mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu a fumonisinů) v krmivech

Jednotlivé výsledky všech testovaných vzorků; vzor hlášení podle odst. 1 písm. a)

Krmiva

Odběr vzorků

(náhodný, nebo cílený)

Typ a koncentrace mykotoxinů (μg/kg ve vztahu ke krmivu s obsahem vlhkosti 12 %)

Typ

Země původu

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by také měl uvést:

přijatá opatření při překročení maximálních hodnot aflatoxinu B1;

použité metody analýzy;

meze detekce.


(1)  Koncentrace fumonisinů zahrnuje celkovou koncentraci fumonisinů B1, B2 a B3.


PŘÍLOHA II

Výskyt některých léčebných látek, které nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech

Některá antibiotika, kokcidiostatika a jiné léčebné látky mohou být v premixech a krmných směsích pro některé druhy a kategorie zvířat na základě právních předpisů přítomné jako doplňkové látky při splnění požadavků článku 10 aktu zmíněného v bodě 1a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat  (1)).

Výskyt nepovolených léčebných látek v krmivech představuje protiprávní jednání.

Léčebné látky podléhající kontrole jsou vybírány z následujících látek:

1.

Léčebné látky, které jsou jako doplňkové látky v krmivech povoleny pouze u některých živočišných druhů nebo kategorií:

 

avilamycin

 

decoquinát

 

diclazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hydrobromid

 

lasalocid sodný A

 

maduramicin amonný alfa

 

monensin sodný

 

narasin

 

narasin-nikarbazin

 

robenidin hydrochlorid

 

salinomycin sodný

 

semduramicin sodný

2.

Léčebné látky, které již nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

amprolium

 

amprolium/ethopabát

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzochát

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliny

 

tylosinfosfát

 

virginiamycin

 

zinkbacitracin

 

další antimikrobiální látky

3.

Léčebné látky, které nikdy nebyly povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

ostatní látky

Jednotlivé výsledky všech nevyhovujících vzorků; vzor hlášení podle odst. 1 písm. b)

Typ krmiva (živočišný druh a kategorie)

Zjištěná látka

Zjištěná hodnota

Důvod porušení právních předpisů (2)

Přijatá opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl také uvést:

celkový počet zkoumaných vzorků;

názvy látek, které byly předmětem šetření;

použité metody analýzy;

meze detekce.


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Důvody vedoucí k výskytu nepovolené látky v krmivu podle závěrů vyšetřování provedeného příslušným orgánem.


PŘÍLOHA III

Omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu

Aniž jsou dotčeny články 3 až 13 a článek 15 směrnice 95/53/ES, měly by státy ESVO v průběhu roku 2005 provést koordinovaný kontrolní program s cílem stanovit, zda jsou dodržována omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu.

Státy ESVO by měly provádět zvláštní kontrolní program založený na cílených kontrolách zejména za účelem zajištění, že se účinně uplatňuje zákaz krmení některých zvířat zpracovanou živočišnou bílkovinou, jak je stanoveno v příloze IV aktu uvedeného v bodě 7.1.12 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií  (1)). V souladu s článkem 4 směrnice 95/53/ES by tento kontrolní program měl být založen na strategii podle míry rizik, do níž jsou zařazena všechna stadia výroby a všechny typy provozoven, kde probíhá výroba krmiv, manipulace s nimi a jejich podávání zvířátům. Státy ESVO by měly věnovat zvláštní pozornost definování kritérií, která mohou souviset s nějakým rizikem. Váhový koeficient přiznaný každému kritériu by měl být úměrný tomuto riziku. Četnost kontrol a počet vzorků analyzovaných v provozovně by měly být ve vztahu k souhrnu váhových koeficientů přiřazených této provozovně.

Při vytváření kontrolního programu by měly být vzaty v úvahu následující orientační provozovny a kritéria:

Provozovna

Kritéria

Váhový koeficient

Výrobny krmiv

výrobny krmiv vyrábějící krmné směsi pro přežvýkavce a nepřežvýkavce obsahující na základě udělené výjimky zpracované živočišné bílkoviny

výrobny krmiv, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

výrobny krmiv s velkým množstvím dovážených krmiv s vysokým obsahem bílkoviny jako rybí moučka, sojový šrot, kukuřičný lepek a bílkovinné koncentráty

výrobny krmiv s vysokou produkcí krmných směsí

riziko křížové kontaminace v důsledku vnitřních provozních postupů (účel používání sil, kontrola účinného oddělování výrobních linek, kontrola přísad, vlastní laboratoř, postupy pro odběr vzorků)

 

Stanoviště hraniční kontroly a další místa vstupu do Společenství

velký/malý podíl dovozů krmiv

krmiva s vysokým obsahem bílkovin

 

Zemědělské podniky

výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu, které na základě udělené výjimky používají zpracované živočišné bílkoviny

zemědělské podniky s chovem přežvýkavců a jiných živočišných druhů (riziko zkříženého krmení)

zemědělské podniky, které nakupují volně ložené krmivo

 

Dodavatelé

sklady a místa přechodného uskladnění krmiva s vysokým obsahem bílkovin

prodej velkého objemu volně loženého krmiva

dodavatelé krmných směsí vyrobených v zahraničí

 

Pojízdné výrobny krmných směsí

výrobny krmných směsí pro přežvýkavce i nepřežvýkavce

výrobny krmných směsí, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

výrobny krmných směsí používající jako přísady krmiva s vysokým obsahem bílkovin

výrobny krmných směsí s velkým objemem výroby krmiv

zásobování velkého počtu hospodářství včetně hospodářství s chovem přežvýkavců

 

Přepravní prostředky

vozidla používaná pro přepravu zpracovaných živočišných bílkovin a krmiv

vozidla, u kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

 

Namísto těchto orientačně uvedených provozoven a kritérií mohou státy ESVO předložit Kontrolnímu úřadu ESVO nejpozději dne 31. března 2005 svá vlastní posouzení rizik.

Odebírání vzorků by mělo být zaměřeno na šarže nebo případy, kde je křížová kontaminace se zakázanými zpracovanými bílkovinami nejpravděpodobnější (první šarže po přepravě krmiv obsahující živočišnou bílkovinu zakázanou v této šarži, technické problémy nebo změny výrobních linek, změny skladovacích zásobníků nebo sil na volně ložený materiál).

V roce 2005 by se státy ESVO měly soustředit na analýzu cukrové pulpy a na dovážené krmné suroviny.

Minimální počet kontrol za rok ve státě ESVO by měl být 10 na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Minimální počet úředních vzorků za rok ve státě ESVO by měl být 20 na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Až do schválení alternativních metod by měla být pro analýzu vzorků použita metoda mikroskopické identifikace a hodnocení, jak je popsána v aktu uvedeném v bodě 31i) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Komise 2003/126/ES, kterou se stanoví analytická metoda identifikace složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv  (2)). Jakýkoli výskyt zakázaných složek živočišného původu v krmivech by mělabýt považován za porušení zákazu užití těchto krmiv.

Výsledky kontrolních programů by měly být oznámeny Kontrolnímu úřadu ESVO v následující podobě.

Přehled kontrol týkajících se omezení krmení krmivy živočišného původu (krmení zakázanými zpracovanými živočišnými bílkovinami)

A.   Dokumentované kontroly

Stadium

Počet kontrol zahrnujících i kontroly výskytu zpracovaných živočišných bílkovin

Počet porušení právních předpisů stanovený spíše na základě kontrol dokumentace než na základě laboratorních zkoušek

Dovoz krmných surovin

 

 

Uskladnění krmných surovin

 

 

Výrobny krmiva

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

Zprostředkovatelé krmiv

 

 

Přepravní prostředky

 

 

Hospodářství s chovem nepřežvýkavců

 

 

Hospodářství s chovem přežvýkavců

 

 

Jiné:...

 

 


B.   Odběry vzorků a testování krmných surovin a krmných směsí, pokud jde o výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Provozovny

Počet úředních vzorků testovaných na výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Počet nevyhovujících vzorků

Výskyt zpracované živočišné bílkoviny ze suchozemských zvířat

Výskyt zpracované živočišné bílkoviny z ryb

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Při dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkovatelé/uskladnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu zemědělského podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Přehled zakázaných zpracovaných živočišných bílkovin zjištěných ve vzorcích krmiv určených pro přežvýkavce

 

Měsíc odběru vzorku

Typ, stupeň a původ kontaminace

Použité sankce (nebo jiná opatření)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 78.


PŘÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky všech vzorků (vyhovujících i nevyhovujících) ohledně obsahu mědi a zinku v krmných směsích pro prasata

Typ krmné směsi (kategorie zvířat)

Stopový prvek

(měď nebo zinek)

Zjištěná hladina (mg/kg kompletního krmiva)

Důvod překročení maximálního obsahu (1)

Přijatá opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.