ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 122

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
9. května 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 700/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 701/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen ( 1 )

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 702/2006 ze dne 8. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 703/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 704/2006 ze dne 8. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2006 do 30. června 2007)

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 705/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 22/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 706/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti ( 1 )

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 708/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 21 a Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 709/2006 ze dne 8. května 2006, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 9. května 2006

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 710/2006 ze dne 8. května 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)

27

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2006 o jmenování dvou českých členů a dvou českých náhradníků Výboru regionů

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 700/2006

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 3690/93 (2) je založeno na nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (3), které bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (4). Odkazy a ustanovení obsažené v nařízení (ES) č. 3690/93 již nejsou v souladu s uvedeným novým nařízením, které zavádí nová pravidla ke správě rybolovné kapacity prostřednictvím licencí k rybolovu.

(2)

Ustanovení čl. 22 odst. 3 a čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 opravňují Komisi, aby stanovila prováděcí pravidla ke správě rybolovné kapacity a licencí k rybolovu.

(3)

Komise přijala dne 3. srpna 2005 nařízení (ES) č. 1281/2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy (5), které se má použít ode dne zrušení nařízení (ES) č. 3690/93.

(4)

Nařízení (ES) č. 3690/93 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zrušuje se nařízení (ES) č. 3690/93.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na nařízení (ES) č. 1281/2005 v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. dubna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 341, 31.12.1993, s. 93.

(3)  Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1181/98 (Úř. věst. L 164, 9.6.1998, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(5)  Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 3.


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 3690/93

Nařízení (ES) č. 1281/2005

Článek 1

Články 1 a 3

Článek 2

Článek 5

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Články 8 a 9


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 701/2006

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1), a zejména na čl. 4 třetí pododstavec a čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2), vyžadované podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (dále jen „HISC“) jsou harmonizované údaje o inflaci vyžadované Komisí a Evropskou centrální bankou pro výkon jejich funkcí podle článku 121 Smlouvy. Účelem HISC je usnadnit mezinárodní srovnání inflace spotřebitelských cen. Slouží jako důležité ukazatele pro řízení měnové politiky.

(2)

Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2494/95 je každý členský stát povinen vyhotovit v rámci provádění tohoto nařízení HISC počínající indexem za leden 1997.

(3)

Podle článku 3 nařízení (ES) č. 2494/95 má být HISC založen na cenách zboží a služeb, které je možné pořídit na ekonomickém území členských států za účelem přímého uspokojení spotřebitelské poptávky.

(4)

Nařízení (ES) č. 1749/96 ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (3), definovalo rozsah HISC jako výrobky a služby zahrnuté v peněžních výdajích domácností na konečnou spotřebu vynaložených mimo jiné na ekonomickém území členského státu v jednom nebo v obou srovnávaných obdobích.

(5)

Článek 8 nařízení Komise (ES) č. 1749/96 vyžaduje, aby byl HISC sestaven na základě cílových výběrů zjišťování, které obsahují dostatečný počet cen v rámci jednotlivých elementárních agregací, aby se zohlednily variace cenového vývoje v obyvatelstvu.

(6)

Rozdíly v obdobích zjišťování cen mohou vést ke značným rozdílům v odhadované změně ceny za srovnávané období.

(7)

K zajištění toho, že výsledné HISC budou splňovat požadavky srovnatelnosti, spolehlivosti a průkaznosti, které jsou uvedeny v čl. 4 třetím pododstavci a čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2494/95, je proto potřebný harmonizovaný přístup s ohledem na časový rozsah HISC.

(8)

Vypracovávání indexu spotřebitelských cen měnové unie (ISCMU) a evropského indexu spotřebitelských cen (EISC) vyžaduje harmonizovanou koncepci časového rozsahu zjišťování cen HISC. To by však nemělo vylučovat vydávání předběžných HISC nebo rychlých odhadů HISC průměrné změny cen na základě části informací o cenách, které byly zjištěny v měsíci, na který se běžný index vztahuje.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (4), stanoví, že změnami systému harmonizovaných pravidel nevzniká potřeba revize, ale v případě potřeby by měly být provedeny odhady vlivu roční míry změny HISC.

(10)

V souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (5), byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je stanovit minimální standardy pro období zjišťování cen s cílem zlepšit srovnatelnost, spolehlivost a průkaznost HISC.

Článek 2

Reprezentativnost

HISC je statistika výběrového zjišťování, která představuje průměrnou změnu cen mezi kalendářním měsícem běžného indexu a obdobím, se kterým je porovnávána.

Článek 3

Minimální standardy pro zjišťování cen

1.   Zjišťování cen probíhá během období alespoň jednoho pracovního týdne v polovině nebo přibližně v polovině kalendářního měsíce, ke kterému se daný index vztahuje.

2.   U výrobků, o kterých je známo, že u nich obvykle dochází k prudkým a nepravidelným změnám cen v rámci měsíce, probíhá zjišťování cen déle než jeden pracovní týden.

Toto pravidlo se vztahuje především na tyto výrobky:

a)

energetické výrobky a

b)

čerstvé potraviny, jako je ovoce a zelenina.

Článek 4

Provedení

Toto nařízení se provede do prosince 2007 a nabývá účinku indexem za leden 2008.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Luxemburku dne 25. dubna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Stanovisko ze dne 27. února 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 229, 10.9.1996, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 1708/2005 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).

(4)  Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 49.

(5)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 702/2006

ze dne 8. května 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 8. května 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 703/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1845/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob české intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1845/2005 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení na další prodej 31 185 tun kukuřice na vnitřním trhu ze zásob české intervenční agentury.

(2)

Vzhledem ke stávající situaci na trhu je vhodné zvýšit množství kukuřice uvedené do prodeje na vnitřním trhu stanovením nabídkového řízení na 131 185 tun.

(3)

Nařízení (ES) č. 1845/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1845/2005 se mění takto:

V článku 1 se slova „31 185 tun“ nahrazují slovy „131 185 tun“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 3.


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 704/2006

ze dne 8. května 2006

o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2006 do 30. června 2007)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní kvótu pro 53 000 tun zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (pořadové číslo 09.4003). Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro kvótový rok 2006/07, který začíná dne 1. července 2006.

(2)

Správa kvóty pro rok 2005/06 probíhala v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 715/2005 ze dne 12. května 2005 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2005 do 30. června 2006) (2). Uvedené nařízení zavedlo metodu správy založenou na kritériu objemu dovozu, které zajišťuje, že kvóta se přidělí profesionálním hospodářským subjektům schopným dovážet hovězí maso bez nekalé spekulace.

(3)

Zkušenosti získané z uplatňování uvedené metody ukazují, že dochází k pozitivním výsledkům, a proto je třeba zachovat tutéž metodu správy pro kvótové období od 1. července 2006 do 30. června 2007.

(4)

S ohledem na blížící se vstup v platnost smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii, aniž by byl dotčen článek 39 uvedené smlouvy, a v zájmu umožnění hospodářským subjektům uvedených zemí využít této kvóty ode dne jejich přistoupení by kvótové období mělo být rozděleno na dvě podobdobí a množství dostupné v rámci této kvóty by mělo být rozloženo do těchto období s ohledem na tradiční skladbu obchodu mezi Společenstvím a dodavatelskými zeměmi v rámci této kvóty.

(5)

Je třeba stanovit referenční období pro způsobilé dovozy, které je dostatečně dlouhé k tomu, aby umožnilo rozpoznat reprezentativní údaje o objemu, a také dostatečně aktuální k tomu, aby odráželo nejnovější vývoj v obchodě.

(6)

Z důvodů kontroly by se žádosti o dovozní práva měly předkládat v členských státech, kde je hospodářský subjekt zapsán v národním rejstříku pro účely DPH.

(7)

Aby se zamezilo spekulaci, měla by být pro každého žadatele v rámci kvóty stanovena jistota ve spojení s dovozními právy.

(8)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt požádal o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (3).

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4) a nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (5) by se měla vztahovat na dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení, s výhradou případných odchylek.

(10)

Řídící výbor pro hovězí a telecí maso nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července 2006 do 30. června 2007 se otevírá celní kvóta v celkové výši 53 000 tun, vyjádřená v hmotnosti vykostěného masa, pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91.

Číslo nařízení celní kvóty je 09.4003.

2.   Valorické clo společného celního sazebníku uplatňované v rámci kvóty uvedené v odstavci 1 činí 20 %.

3.   Množství uvedené v odstavci 1 je rozděleno takto:

a)

37 000 tun pro období od 1. července 2006 do 31. prosince 2006;

b)

16 000 tun pro období od 1. ledna 2007 do 30. června 2007.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení:

a)

100 kilogramů nevykostěného masa odpovídá 77 kilogramům vykostěného masa;

b)

„zmrazeným masem“ se rozumí maso, které je zmrazené a při vstupu na celní území Společenství má vnitřní teplotu – 12 °C nebo nižší.

Článek 3

1.   Hospodářský subjekt Společenství může požádat o dovozní práva na základě referenčního množství, kterým jsou množství hovězího masa kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91, které dovezl nebo které bylo dovezeno jménem hospodářského subjektu na základě odpovídajících celních ustanovení mezi 1. květnem 2005 a 30. dubnem 2006.

S výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost dnem 1. ledna 2007 mohou hospodářské subjekty uvedených zemí požádat o dovozní práva v souvislosti s množstvími dostupnými pro druhé podobdobí této kvóty podle čl. 1 odst. 3 písm. b), a to na základě dovozů v tomto období a produktů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

2.   Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá měla referenční dovozy, může tyto referenční dovozy použít jako základ své žádosti.

3.   K žádosti o dovozní práva se přiloží doklad o dovezeném zboží uvedený v odstavci 1, a to ve formě řádně potvrzeného vyhotovení celního prohlášení o propuštění do volného oběhu, které se předá příjemci.

Hospodářské subjekty, které předložily uvedený doklad spolu se svou žádostí o dovozní práva v souvislosti s množstvími dostupnými pro první podobdobí této kvóty podle čl. 1 odst. 3 písm. a), jsou nicméně osvobozeni od povinnosti poskytnout takový doklad v případě žádostí o dovozní práva v souvislosti s množstvími dostupnými pro druhé podobdobí této kvóty podle čl. 1 odst. 3 písm. b).

Článek 4

1.   Žádost o dovozní práva musí být doručena příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém je žadatel zapsán v registru plátců DPH:

a)

nejpozději do 13:00 hodin bruselského času druhý pátek po dni vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie v případě žádostí týkajících se podobdobí uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. a);

b)

nejpozději do 13:00 hodin bruselského času dne 12. ledna 2007 v případě žádostí týkajících se podobdobí uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. b).

Všechna množství uvedená jako referenční množství ve smyslu článku 3 představují dovozní práva, na která se podává žádost.

2.   Po ověření předložené dokumentace sdělí členské státy Komisi do třetího pátku po ukončení příslušných období pro podávání žádostí podle odstavce 1 seznam žadatelů o dovozní práva v rámci kvóty podle článku 1, a to včetně jejich jmen a adres a množství masa, které přichází v úvahu a bylo dovezeno během dotyčného referenčního období.

3.   Sdělení údajů uvedených v odstavci 2 včetně sdělení „bezpředmětné“ se zasílají faxem nebo elektronickou poštou za použití formulářů uvedených v příloze I.

Článek 5

Komise co nejdříve rozhodne, v jakém rozsahu lze přidělit dovozní práva v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1. Pokud jsou požadovaná dovozní práva vyšší než dostupná množství uvedená v čl. 1 odst. 1, stanoví Komise koeficient přidělení.

Článek 6

1.   Aby byla žádost o dovozní práva přípustná, musí k ní být přiložena jistota ve výši 6 EUR za 100 kilogramů ekvivalentu vykostěného masa.

2.   Pokud v důsledku použití koeficientu přidělení uvedeného v článku 5 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, bude složená jistota v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

3.   Žádost o jednu nebo více dovozních licencí v celkové výši přidělených dovozních práv představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 7

1.   Dovoz přidělených množství je podmíněn předložením jedné nebo více dovozních licencí.

2.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně v členském státě, ve kterém žadatel získal dovozní práva v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1.

Každé vystavení dovozní licence vede k odpovídajícímu snížení získaných dovozních práv.

3.   Žádosti o licence a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 16 jednu z těchto skupin kódů KN:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 8

1.   Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95.

2.   Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o propuštění do volného oběhu.

3.   Žádná dovozní licence není platná po 30. červnu 2007.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 121, 13.5.2005, s. 48.

(3)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


PŘÍLOHA I

Fax ES: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Žádost podle nařízení (ES) č. 704/2006

Image


PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. b)

:

španělsky

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

česky

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

dánsky

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

německy

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

estonsky

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

řecky

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

anglicky

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

francouzsky

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

italsky

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

lotyšsky

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

litevsky

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

maďarsky

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

maltsky

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

nizozemsky

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

polsky

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugalsky

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

slovensky

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

slovinsky

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

finsky

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

švédsky

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 705/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 22/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství stanovená v současnosti pro další prodej v nařízení Komise (ES) č. 22/2006 (2) odrážejí situaci intervenčních zásob ke dni 31. prosince 2005. Od té doby přijaly intervenční agentury některých z uvedených členských států a také Německa a Slovinska značná množství cukru.

(2)

Tato množství by měla být zahrnuta v nabídce na prodej prostřednictvím stálého nabídkového řízení na vnitřním trhu Společenství.

(3)

Nařízení (ES) č. 22/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 22/2006 se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

2.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Intervenční agentury Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska uvedou ze svých zásob prostřednictvím stálého nabídkového řízení do prodeje na vnitřním trhu Společenství celkem 1 493 136,672 tun cukru přijatého k intervenci a nabízeného k prodeji na vnitřním trhu. Dotčené členské státy a příslušná množství jsou stanoveny v příloze I.“

3.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 5, 10.1.2006, s. 3.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Členské státy držící zásoby intervenčního cukru

Členský stát

Intervenční agentura

Zásoby intervenční agentury nabízené k prodeji na vnitřním trhu

(v tunách)

Belgie

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Německo

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Španělsko

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Irsko

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Itálie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Maďarsko

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polsko

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Slovinsko

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Švédsko

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038“


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 706/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, pokud jde o dobu, po kterou mohou členské státy vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (2).

(2)

Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1702/2003 stanoví, že odchylně od bodu 21.A.159 jeho přílohy mohou členské státy do 28. září 2005 vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti.

(3)

Čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1702/2003 stanoví, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) včas vyhodnotí důsledky tohoto nařízení pro dobu platnosti oprávnění s cílem předložit stanovisko Komisi včetně možných návrhů na změny tohoto nařízení.

(4)

Agentura provedla toto vyhodnocení a dospěla k závěru, že je třeba stanovit novou lhůtu, aby členské státy mohly přizpůsobit své vnitrostátní právní předpisy systému oprávnění s neomezenou dobou platnosti.

(5)

Ustanovení o vyhodnocení ze strany agentury již ztratilo své opodstatnění a mělo by být zrušeno.

(6)

Nařízení (ES) č. 1702/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou založena na stanovisku agentury v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002.

(8)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě článku 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 5 nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se datum „28. září 2005“ nahrazuje datem „28. září 2007“;

b)

odstavec 5 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 381/2005 (Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 707/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003, pokud jde o oprávnění s omezenou dobou platnosti a přílohy I a III

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (2) a rovněž nařízením (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (3).

(2)

Čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2042/2003 stanoví, že členské státy mohou do 28. září 2005 vydávat oprávnění, která se týkají přílohy II a přílohy IV, s omezenou dobou platnosti.

(3)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) provedla vyhodnocení důsledků ustanovení tohoto nařízení pro dobu platnosti oprávnění a dospěla k závěru, že je třeba stanovit novou lhůtu, aby členské státy mohly přizpůsobit své vnitrostátní právní předpisy systému oprávnění s neomezenou dobou platnosti.

(4)

Výsledky závěrů šetření dřívějších nehod týkajících se bezpečnosti stárnoucích letadel a palivových nádrží zdůrazňují nutnost brát v úvahu nové či upravené předpisy pro údržbu zveřejněné držitelem typového osvědčení a provádět pravidelné revize programu údržby.

(5)

Je třeba upřesnit, že personál oprávněný k vydávání osvědčení by měl být do 24 hodin schopen předložit průkaz způsobilosti jako důkaz o své kvalifikaci, pokud jej o to požádá oprávněná osoba.

(6)

Nařízení (ES) č. 2042/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou založena na stanoviscích Evropské agentury pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002.

(8)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice (ES) č. 2042/2003 se mění takto:

1.

V čl. 7 odst. 4 se datum „28. září 2005“ nahrazuje datem „28. září 2007“.

2.

Do odstavce M.A.302 v příloze I se vkládají následující písmena f) a g):

„f)

Program údržby musí podléhat pravidelným revizím a v případě nutnosti musí být pozměněn. Účelem těchto revizí je zajistit, aby program zůstával platný i vzhledem k provozním zkušenostem a byly přitom brány v úvahu nové a/nebo upravené předpisy pro údržbu zveřejněné držitelem typového osvědčení.

g)

Program údržby musí odrážet příslušné závazné požadavky zmíněné v dokumentech vyhotovených držitelem typového osvědčení za účelem souladu s částí 21A.61.“

3.

Do přílohy III se vkládá nový odstavec, který zní:

„66.A.55   Důkaz o kvalifikaci

Personál oprávněný k vydávání osvědčení musí být do 24 hodin schopen předložit průkaz způsobilosti jako důkaz o své kvalifikaci, pokud jej o to požádá oprávněná osoba.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Úř. věst L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 381/2005 (Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 708/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 21 a Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1725/2003 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 14. září 2002.

(2)

Dne 24. listopadu 2005 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Výklad 7 IFRIC pod názvem Uplatnění metody přepracování a znovuvykázání podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách, dále jen „IFRIC 7“. IFRIC 7 objasňuje požadavky podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách, jež se týkají otázek, které vznesly podniky ohledně nového sestavování účetních závěrek podle IAS 29 v prvním roce poté, co zjistí existenci hyperinflace v ekonomice své používané měny.

(3)

Dne 15. prosince 2005 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) přepracovaný IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn – Čistá investice do zahraniční jednotky, aby objasnila jeho požadavky týkající se investice subjektu do zahraničních jednotek. Podniky vznesly obavy týkající se úvěrů, které tvoří součást investice podniku do zahraniční jednotky, jelikož IAS 21 stanovil požadavek, aby úvěry byly vykazovány v měně používané podnikem nebo zahraniční jednotkou tak, aby mohly být v oddíle vlastní kapitál konsolidovaných účetních závěrek rozlišeny rozdíly, které vyplývají ze směnných kurzů. V praxi však mohou být úvěry vykazovány v jiné (třetí) měně. IASB dospěla k závěru, že nezamýšlela takové omezení uložit, a proto vydala tuto změnu, aby umožnila vykazování úvěru v třetí měně.

(4)

Konzultace s technickými odborníky v této oblasti potvrzuje, že IFRIC 7 a změna IAS 21 splňují kritéria pro přijetí stanovená v článku 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nařízení (ES) č. 1725/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1725/2003 se mění takto:

1.

Vkládá se Výklad 7 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Uplatnění metody přepracování a znovuvykázání podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách, jak je uveden v příloze tohoto nařízení;

2.

Mezinárodní účetní standard (IAS) 21 se mění v souladu se změnou IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn – Čistá investice do zahraniční jednotky, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Podniky budou používat IFRIC 7 stanovený v příloze tohoto nařízení nejpozději od prvního dne finančního roku 2006 s výjimkou podniků, jejichž první den finančního roku spadá na leden nebo únor. Tyto podniky budou používat IFRIC 7 nejpozději od prvního dne finančního roku 2007.

2.   Podniky začnou uplatňovat změny IAS 21 stanovené v příloze tohoto nařízení nejpozději od prvního dne finančního roku 2006.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 108/2006 (Úř. věst. L 24, 27.1.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

IFRIC 7

IFRIC Výklad 7 Uplatnění metody přepracování a znovuvykázání podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

IAS 21

Změna IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn – Čistá investice do zahraniční jednotky

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Dodatečné informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“.

INTERPRETACE IFRIC 7

Uplatnění metody přepracování a znovuvykázání podle IAS 29

Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

Odkazy

IAS 12 Daně ze zisku

IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

Souvislosti

1

Tato interpretace poskytuje návod na uplatnění požadavků IAS 29 ve vykazovaném období, v němž účetní jednotka zjistí existenci (1) hyperinflace v ekonomice své funkční měny, přičemž daná ekonomika v předchozím období hyperinflaci nevykazovala, a účetní jednotka proto přepracovává své účetní závěrky v souladu s IAS 29.

Předmět

2

Tato interpretace se zabývá následujícími otázkami:

a)

Jak je třeba vyložit požadavek uvedený v IAS 29 odst. 8 „…vyjadřuje se zúčtovací jednotkou běžnou k rozvahovému dni“ při uplatnění tohoto standardu účetní jednotkou?

b)

Jak mají být v přepracované účetní závěrce zaúčtován výchozí stav položek odložené daně?

Konsensus

3

Ve vykazovaném období, ve kterém účetní jednotka zjistí existenci hyperinflace v ekonomice své pracovní měny, jež v předchozím období hyperinflaci nevykazovala, uplatní tato účetní jednotka požadavky podle IAS 29, jakoby daná ekonomika byla vždy hyperinflační. V souvislosti s nepeněžními položkami oceněnými v historických cenách bude proto počáteční rozvaha účetní jednotky na počátku nejčasnějšího období uvedeného v účetní závěrce přepracována tak, aby odrážela vliv inflace ode dne, kdy došlo k nabytí aktiv a kdy vznikly nebo byly přijaty závazky, až do dne závěrečné rozvahy za vykazované období. U nepeněžních položek vykazovaných v počáteční rozvaze v částkách, jež byly běžné k jinému dni než ke dni nabytí aktiv či vzniku závazků, odráží přepracovaný výkaz místo toho účinek inflace ode dne, kdy byly vykazované částky stanoveny, až do dne závěrečné rozvahy vykazovaného období.

4

Ke dni závěrečné rozvahy se uznají položky odložené daně a ocení se podle IAS 12. Částky odložené daně se však v počáteční rozvaze za vykazované období stanoví takto:

a)

účetní jednotka přecení položky odložené daně podle IAS 12 poté, co přepracovala nominální vykazované částky nepeněžních položek ke dni počáteční rozvahy vykazovaného období uplatněním zúčtovací jednotky k tomuto dni;

b)

položky odložené daně přeceněné v souladu s písmenem a) se přepracují pro změnu v zúčtovací jednotce ode dne počáteční rozvahy vykazovaného období do dne závěrečné rozvahy za toto období.

Účetní jednotka použije metodu v písmenech a) a b) při přepracovávání a znovuvykazování položek odložené daně v počáteční rozvaze za jakékoli srovnávací období předkládané v přepracované účetní závěrce za vykazované období, v němž účetní jednotka uplatňuje IAS 29.

5

Poté, co účetní jednotka přepracovala svou účetní závěrku, přepracují se veškeré odpovídající údaje v účetní závěrce pro následující vykazované období, včetně položek odložené daně, uplatněním změny v zúčtovací jednotce pro toto následné vykazované období pouze v přepracované účetní závěrce za předchozí vykazované období.

Datum účinnosti

6

Účetní jednotka použije tuto interpretaci v ročním účetním období, jež započalo nejdříve dne 1. března 2006 včetně. Dřívější uplatnění se doporučuje. Použije-li účetní jednotka tuto interpretaci pro účetní závěrku v období, které začalo přede dnem 1. března 2006, musí tuto skutečnost uvést.

Změna IAS 21

Dopady změn směnných kurzů cizích měn

Tento dokument stanoví změny IAS 21 Dopady změn směnných kursů cizích měn. Změny představují poslední podobu návrhů obsažených v předloze technické opravy č. 1 navrhovaných změn IAS 21 Čistá investice do zahraniční jednotky, které byly zveřejněny v září 2005.

Účetní jednotka bude tento dokument používat pro roční účetní období začínající 1. ledna 2006 nebo později. Doporučuje se i dřívější používání.

Čistá investice do zahraniční jednotky

Doplňuje se odstavec 15A v tomto znění.

„15A

Účetní jednotka, která má peněžní položku, která je pohledávkou nebo závazkem ve vztahu k zahraniční jednotce popsané v odstavci 15, může být dceřinou společností skupiny. Účetní jednotka má například dvě dceřiné společnosti A a B. Dceřiná společnost B je zahraniční jednotkou. Dceřiná společnost A poskytne dceřiné společnosti B úvěr. Úvěr dceřiné společnosti A splatný dceřinou společností B je součástí čisté investice účetní jednotky do dceřiné společnosti B, jestliže její vypořádání není ani plánováno, ani není pravděpodobné, že by v dohledné budoucnosti nastalo. Totéž by platilo, kdyby dceřiná společnost A byla sama zahraniční jednotkou.“

Účtování kurzových rozdílů

Odstavec 33 se mění takto:

„33

Jestliže peněžní položka tvoří část čisté investice vykazující organizace do zahraniční jednotky a je uváděna ve funkční měně vykazující organizace, v souladu s odstavcem 28 vzniká v jednotlivých finančních výkazech (účetní závěrce) zahraniční jednotky kurzový rozdíl. Jestliže je taková položka uváděna ve funkční měně zahraniční jednotky, v souladu s odstavcem 28 vzniká v samostatných finančních výkazech (účetní závěrce) vykazující organizace kurzový rozdíl. Jestliže je taková položka uváděna v jiné měně, než je funkční měna buď vykazující organizace, anebo zahraniční jednotky, v souladu s odstavcem 28 vzniká v samostatných finančních výkazech (účetní závěrce) vykazující organizace a v jednotlivých finančních výkazech (účetní závěrce) zahraniční jednotky kurzový rozdíl. Takové kurzové rozdíly se reklasifikují na samostatnou komponentu vlastního kapitálu v účetní závěrce, která obsahuje zahraniční jednotku a vykazující organizaci (tj. v účetní závěrce, ve které je zahraniční jednotka konsolidována, poměrně konsolidována nebo účtována pomocí ekvivalenční metody).“

Doplňuje se odstavec 58A v tomto znění.

„58A

Čistá investice do zahraniční jednotky (Změna IAS 21), vydaná v prosinci 2005, doplnila odstavec 15A a změnila odstavec 33. Účetní jednotka použije tyto změny pro roční účetní období začínající 1. ledna 2006 nebo později. Doporučuje se i dřívější používání.“


(1)  Zjištění hyperinflace se zakládá na posouzení kritérií uvedených v IAS 29 odst. 3 účetní jednotkou.


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 709/2006

ze dne 8. května 2006,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 9. května 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 665/2006 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 665/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 665/2006 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 41. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 678/2006 (Úř. věst. L 118, 3.5.2006, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 9. května 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

2,31

nízké kvality

22,31

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

54,48

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

57,64

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

57,64

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

54,48


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(1.5.2006–5.5.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Prémie – záliv (EUR/t)

12,74

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

26,30

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 16,33 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2006

ze dne 8. května 2006

o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 230/2006 (3) stanovilo směrná množství, pro něž lze vydat vývozní licence režimu B.

(2)

Podle informací, které má Komise k dnešnímu datu k dispozici, hrozí, že brzy dojde k překročení směrných množství stanovených pro rajčata ve stávajícím vývozním období. Toto překročení by narušilo řádné fungování systému vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu.

(3)

Aby se předešlo této situaci, měly by být žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro rajčata podané po 8. květnu 2006 zamítány, a to až do konce stávajícího vývozního období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro rajčata podle článku 1 nařízení (ES) č. 230/2006, jejichž příslušná vývozní prohlášení byla přijata po 8. květnu a před 16. květnem 2006, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 39, 10.2.2006, s. 10.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

9.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. dubna 2006

o jmenování dvou českých členů a dvou českých náhradníků Výboru regionů

(2006/332/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh české vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po uplynutí funkčního období pana Františka DOHNALA se uvolnilo místo člena Výboru regionů. Další místo člena se uvolnilo po odstoupení pana Martina TESAŘÍKA. Po jmenování současného náhradníka pana Stanislava JURÁNKA členem se uvolní místo náhradníka. Další místo náhradníka se uvolní po jmenování současného náhradníka pana Petra OSVALDA členem,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni

a)

členy

pan Stanislav JURÁNEK, hejtman Jihomoravského kraje, jako nástupce pana Františka DOHNALA,

pan Petr OSVALD, člen Zastupitelstva města Plzeň, Plzeňský kraj, jako nástupce pana Martina TESAŘÍKA;

b)

náhradníky

pan Miloš VYSTRČIL, hejtman kraje Vysočina, jako nástupce pana Stanislava JURÁNKA,

pan Martin TESAŘÍK, primátor města Olomouce, Olomoucký kraj, jako nástupce pana Petra OSVALDA,

na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 25. dubna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.