ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 116

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
29. dubna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 655/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 z dovozu potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 656/2006 ze dne 28. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 657/2006 ze dne 10. dubna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Spojené království, a zrušuje rozhodnutí Rady 98/256/ES a rozhodnutí 98/351/ES a 1999/514/ES ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 658/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 659/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 660/2006 ze dne 27. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 661/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska, pokud jde o měsíční omezení na období od 1. května 2006 do 31. října 2006

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 662/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 663/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 664/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 39. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 665/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2006

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 666/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 667/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 668/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 669/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 670/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se pro období od 1. do 31. května 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 671/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 299/2006 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce února 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003

53

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 672/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

55

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 673/2006 ze dne 28. dubna 2006, které se týká 8. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

57

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28. dubna 2006, kterým se po šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

58

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2006, kterým se schvalují programy členských států pro zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 780)

61

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2006 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2006) 1704)

68

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se v souladu s bodem 8.1 písm. h) přílohy II A nařízení Rady (ES) č. 51/2006 přidělují Spojenému království, Dánsku a Německu dny přítomnosti v oblasti (oznámeno pod číslem K(2006) 1714)

72

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2006/317/SZBP ze dne 10. dubna 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

73

Dohoda mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

74

 

*

Společný postoj Rady 2006/318/SZBP ze dne 27. dubna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

77

 

*

Společná akce Rady 2006/319/SZBP ze dne 27. dubna 2006 o vojenské operaci Evropské unie na podporu mise Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice (MONUC) během volebního procesu

98

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 655/2006

ze dne 27. dubna 2006,

kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 z dovozu potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Platná opatření

(1)

Na základě přezkumu před pozbytím platnosti Rada nařízením (ES) č. 964/2003 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila konečné antidumpingové clo ve výši 58,6 % z dovozu potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm používaných ke svařování na tupo a jiné účely (dále jen „potrubní tvarovky“ nebo „dotčený výrobek“), pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), a rozšířila tato opatření na dovoz stejných tvarovek zasílaných z Tchaj-wanu, s výjimkou tvarovek vyrobených třemi konkrétními tchajwanskými společnostmi.

(2)

V prosinci 2004 rozšířila Rada nařízeními (ES) č. 2052/2004 a (ES) č. 2053/2004 výše uvedená konečná antidumpingová cla na dovoz stejných potrubních tvarovek zasílaných z Indonésie (3) a ze Srí Lanky (4).

2.   Žádost

(3)

Dne 23. června 2005 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila údajné obcházení antidumpingových opatření uvalených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR pomocí překládky a nesprávného prohlášení o původu přes Filipíny. Žádost předložil Výbor na obranu výrobního odvětví Evropské unie vyrábějícího ocelové tvarovky pro svařování na tupo jménem čtyř výrobců ve Společenství, kteří představují významný podíl výroby některých potrubních tvarovek ve Společenství.

(4)

Žádost uváděla a dokládala dostatečnými zřejmými důkazy, že po zavedení antidumpingových opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR došlo ke změně struktury obchodu, jak je prokázáno podstatným nárůstem dovozu téhož výrobku z Filipín.

(5)

Tato změna struktury obchodu je údajně způsobena překládkou potrubních tvarovek pocházejících z ČLR na Filipínách. Tato praxe údajně nemá kromě existence antidumpingových cel na potrubní tvarovky pocházející z ČLR dostatečné opodstatnění ani ekonomický důvod.

(6)

Konečně žadatel tvrdil a předložil zřejmé důkazy, že vyrovnávací účinky platných antidumpingových cel na potrubní tvarovky pocházející z ČLR jsou mařeny z hlediska množství i cen a že vzhledem k běžným hodnotám dříve stanoveným pro potrubní tvarovky pocházející z ČLR dochází k dumpingu.

3.   Zahájení šetření

(7)

Nařízením (ES) č. 1288/2005 (5) (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) zahájila Komise šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR dovozem potrubních tvarovek zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín, a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vyzvala celní orgány, aby od 6. srpna 2005 evidovaly dovoz potrubních tvarovek zasílaných z Filipín do Společenství, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín.

4.   Šetření

(8)

Komise úředně vyrozuměla o zahájení šetření orgány ČLR a Filipín, výrobce nebo vývozce a dovozce ve Společenství, o kterých je známo, že mají na věci zájem, i výrobní odvětví Společenství. Dotazníky byly rozeslány výrobcům nebo vývozcům v ČLR a na Filipínách i dovozcům ve Společenství, kteří byli uvedeni v žádosti nebo kteří jsou Komisi známi z šetření, které vedlo k uložení platných opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR (dále jen „původní šetření“). Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v nařízení o zahájení šetření. Všechny strany byly vyrozuměny, že v případě nedostatečné spolupráce může být použit článek 18 základního nařízení a zjištění mohou vycházet z dostupných údajů.

(9)

Od vývozců ani výrobců na Filipínách nebyly obdrženy žádné odpovědi na dotazníky, přestože filipínské orgány kontaktovaly několik společností, které by se mohly podílet na výrobě potrubních tvarovek. Žádné odpovědi na dotazníky nebyly navíc obdrženy ani od vývozců nebo výrobců v ČLR.

(10)

Dva dovozci ve Společenství spolupracovali a poskytli odpovědi na dotazník.

(11)

Inspekce na místě byla provedena u těchto společností:

Dovozci

Valvorobica Industriale S.P.A., Itálie,

General Commercial & Industrial S.A., Řecko.

5.   Období šetření

(12)

Období šetření zahrnovalo období od 1. července 2004 do 30. června 2005. Při šetření ohledně údajné změny struktury obchodu byly shromažďovány údaje od roku 2001 až do konce období šetření.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecné úvahy/úroveň spolupráce

(13)

Jak je uvedeno v 9. bodu odůvodnění, při šetření nespolupracovali žádní výrobci ani vývozci v ČLR ani na Filipínách. Tři filipínské společnosti prohlásily, že nevyrábějí ani nevyvážejí potrubní tvarovky, jak jsou definovány v původním nařízení, ale pouze tvarovky z nerezavějící oceli, což je výrobek, na který se toto šetření nevztahuje. Proto bylo nutno při zjištěních ohledně potrubních tvarovek zasílaných z Filipín do Společenství částečně vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(14)

Výrobek dotčený údajným obcházením znamená v souladu s definicí v původním šetření potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm používané ke svařování na tupo a jiné účely, kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931995) ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993095) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999095), pocházející z ČLR.

(15)

Na základě dostupných informací a údajů poskytnutých filipínskými orgány a vzhledem ke změně struktury obchodu, jak je popsáno v následující části, je třeba při neexistenci jiných důkazů vyvodit, že potrubní tvarovky vyvážené do Společenství z ČLR a potrubní tvarovky zasílané do Společenství z Filipín mají totožné základní fyzikální a chemické vlastnosti a použití. Proto je nutno považovat je ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení za obdobné výrobky.

3.   Změna struktury obchodu

(16)

Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany filipínských společností bylo třeba objem a hodnotu vývozu obdobného výrobku z Filipín do Společenství stanovit na základě dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení. Nejvhodnějším dostupným zdrojem informací byly údaje Eurostatu, a proto byly použity ke stanovení množství a cen vývozu z Filipín do Společenství.

Dovoz do Společenství

(v tunách)

 

2001

2002

2003

2004

Období šetření

Filipíny

0

3

700

2 445

2 941

ČLR

1 324

772

677

1 153

1 411

Indonésie

0

983

1 294

0

0

Srí Lanka

0

332

302

39

0

Dovoz EU celkem

17 422

15 111

16 085

16 050

18 900

Zdroj: Eurostat.

(17)

Jak je uvedeno v této tabulce, dovoz potrubních tvarovek z Filipín do Společenství se zvýšil z 0 tun v roce 2001 na téměř 3 000 tun v průběhu období šetření. Dovoz z Filipín byl zahájen v roce 2002, tedy v době, kdy probíhalo původní šetření. V roce 2003 se ale dovoz z Filipín výrazně zvýšil na 700 tun. V roce 2004 se dovoz z Filipín do Společenství více než ztrojnásobil na 2 445 tun. Je třeba poznamenat, že po rozšíření původních antidumpingových opatření na dovoz obdobného výrobku zasílaného z Indonésie a Srí Lanky v prosinci 2004 se dovoz z těchto zemí úplně zastavil. Toto úplné zastavení dovozu z Indonésie a ze Srí Lanky do Společenství v roce 2004 se časově shodovalo s nejvýznamnějším nárůstem dovozu z Filipín.

(18)

Současně se vývoz z ČLR na Filipíny udržoval na nízké, ale stálé úrovni.

Vývoz z ČLR na Filipíny

(v tunách)

 

2001

2002

2003

2004

Období šetření

Filipíny

466

604

402

643

694

Zdroj: Čínské statistiky o vývozu.

(19)

Je ale nezbytné poznamenat, že údaje, na jejichž základě byla stanovena změna struktury obchodu, a zejména údaje o vývozu z ČLR na Filipíny, je třeba posuzovat s ohledem na možnou nesprávnost prohlášení o původu (viz níže ve 22. bodu odůvodnění), takže tyto údaje nemusí poskytovat úplný obraz o situaci.

(20)

Z výše uvedených čísel byl učiněn závěr, že došlo ke zřejmé změně struktury obchodu, která začala po uzavření původního šetření a jasně se ukázala po rozšíření opatření na dovoz obdobného výrobku z Indonésie a ze Srí Lanky. Struktura obchodu vykazovala rychlý nárůst vývozu potrubních tvarovek z Filipín do Společenství, a to zvláště v roce 2004 a během období šetření, který se časově shodoval se zastavením dovozu z obou zemí, na které byla rozšířena původní opatření.

(21)

Z výše uvedeného je vzhledem k časové shodě zřejmé, že čínský vývoz překládaný v Indonésii a na Srí Lance byl přinejmenším částečně přesměrován přes Filipíny, jakmile byla původní antidumpingová opatření rozšířena na dovoz z Indonésie a ze Srí Lanky. K tomu docházelo zvláště v roce 2004 a během období šetření.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo ekonomické důvody

(22)

Jak je uvedeno již v 9. bodě odůvodnění, nezúčastnili se šetření žádní filipínští výrobci ani vývozci. Během šetření nebyl zjištěn žádný důkaz o tom, že by takoví výrobci vůbec existovali. Mimo to bylo na základě důkazů shromážděných během šetření zjištěno, že potrubní tvarovky byly v některých případech deklarovány jako výrobky filipínských společností, které prohlásily, že nikdy obdobný výrobek nevyráběly. To potvrzují informace obsažené v žádosti o zahájení šetření obcházení opatření, například nabídky potenciálním dovozcům obsahující návrh na padělání dokladů o původu.

(23)

Z informací uvedených v 17. a ve 20. bodě odůvodnění lze usuzovat, že vývoz potrubních tvarovek vyrobených v ČLR a zasílaných v letech 2002 až 2004 do Společenství přes Indonésii a Srí Lanku byl ve značné míře přesměrován přes Filipíny, a to počínaje rokem 2003 až do konce období šetření.

(24)

Navíc, přestože objem dovozu dotčeného výrobku z ČLR na Filipíny zdaleka nedosahoval hodnot zvýšeného dovozu výrobků zasílaných z Filipín do Společenství (viz 18. bod odůvodnění), na prudký nárůst vývozu z Filipín do Společenství je nutno pohlížet též ve světle nalezených důkazů o nesprávných prohlášeních nebo padělaných osvědčeních o původu (viz 22. bod odůvodnění), neexistence skutečných filipínských výrobců potrubních tvarovek a poklesu vývozu ze Srí Lanky a z Indonésie do Společenství. Vysvětlení neexistence ekonomického opodstatnění zjištěné změny struktury obchodu leží v součtu všech těchto prvků.

(25)

Proto byl vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany vyvážejících výrobců na Filipínách a v ČLR a neexistenci důkazů o opaku přijat závěr, že vzhledem k časové shodě s šetřením, které vedlo k rozšíření původních opatření na dovoz z Indonésie a ze Srí Lanky, byla změna struktury obchodu způsobena spíše zavedením antidumpingového cla, než jiným dostatečným opodstatněním nebo ekonomickými důvody ve smyslu čl. 13 odst. 1 třetí věty základního nařízení.

5.   Maření vyrovnávacích účinků cla, pokud jde o cenu a množství obdobného výrobku

(26)

Na základě analýzy struktury obchodu uvedené v 17. bodě odůvodnění došlo ke zřejmé kvantitativní změně struktury dovozu potrubních tvarovek do Společenství. Dovoz deklarovaný jako pocházející z Filipín byl na trhu Společenství až do června 2003 zanedbatelný. Po řečeném datu se dovoz deklarovaný jako pocházející z Filipín náhle objevil a rychle rostl až na objem 2 941 tun dosažený během období šetření. Tento objem představuje 3 % spotřeby Společenství stanovené na základě údajů o výrobě poskytnutých žadateli a o údajů o dovozu poskytnutých Eurostatem. Proto je zřejmé, že tato značná změna struktury obchodu mařila vyrovnávací účinky antidumpingových opatření, pokud jde o objem dovozu na trh Společenství.

(27)

Pokud jde o ceny výrobků zasílaných z Filipín, vzhledem k neexistenci spolupráce a důkazů o opaku vyplývá z údajů Eurostatu, že průměrné vývozní ceny dovozu z Filipín byly během období šetření nižší než průměrné vývozní ceny stanovené pro ČLR během původního šetření. Bylo zjištěno, že ceny výrobků dovážených z Filipín jsou asi o třetinu nižší než ceny dovážených výrobků pocházejících z ČLR v roce 2004 i během období šetření. Mimo to bylo zjištěno, že průměrné vývozní ceny filipínského vývozu do Společenství se nacházely pod úrovní pro odstranění újmy stanovenou při původním šetření. Vyrovnávací účinky uloženého antidumpingového cla jsou proto mařeny, pokud jde o ceny. Podrobné informace jsou uvedeny v této tabulce:

(EUR/kg)

 

2004

Období šetření

Filipíny

0,97

1,07

ČLR

1,57

1,50

Rozdíl

– 38 %

– 29 %

(28)

Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že změna struktury obchodu společně s podstatným nárůstem dovozu z Filipín uskutečňovaného za velmi nízké ceny maří vyrovnávací účinky antidumpingových opatření z hlediska množství i cen obdobného výrobku.

6.   Důkazy o dumpingu v souvislosti s běžnými hodnotami dříve stanovenými pro obdobný výrobek

(29)

Aby bylo možno stanovit, zda lze nalézt důkazy o dumpingovém dovozu dotčeného výrobku vyváženého během období šetření do Společenství z Filipín, byly použity vývozní ceny stanovené v souladu s článkem 18 základního nařízení na základě údajů Eurostatu.

(30)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byly tyto vývozní ceny porovnány s běžnou hodnotou dříve stanovenou pro obdobný výrobek. Během původního šetření bylo pro ČLR pro účely stanovení běžné hodnoty za srovnatelnou zemi s tržním hospodářstvím vybráno Thajsko.

(31)

V zájmu zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly provedeny náležité úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení ohledně nákladů na dopravu, a to na základě informací obsažených v žádosti.

(32)

Srovnání vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v rámci původního šetření a vážené průměrné vývozní ceny během období šetření tohoto šetření vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranice Společenství před proclením, v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení, prokázalo dumping týkající se dovozu potrubních tvarovek zasílaných z Filipín. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranice Společenství před proclením činilo více než 60 %.

C.   OPATŘENÍ

(33)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním týkajícím se obcházení opatření ve smyslu čl. 13 odst. 1 třetí věty základního nařízení a v souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by platná antidumpingová opatření týkající se dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR měla být rozšířena na dovoz stejného výrobku zasílaného z Filipín, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Filipín.

(34)

Clo uplatněné pro toto rozšíření by se mělo rovnat clu stanovenému v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.

(35)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, podle nichž se mají jakákoli rozšířená opatření uplatňovat na evidovaný dovoz od data jeho evidence, by se mělo antidumpingové clo vybírat z dovozu potrubních tvarovek zasílaných z Filipín, který byl při vstupu na území Společenství evidován podle nařízení o zahájení šetření.

(36)

Přestože nebyl v rámci tohoto šetření na Filipínách zjištěn ani se Komisi neohlásil žádný skutečný vyvážející výrobce potrubních tvarovek, noví vyvážející výrobci, kteří by zvažovali podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení, budou muset vyplnit dotazník, aby mohla Komise určit, zda by takové osvobození bylo oprávněné. Osvobození lze udělit na základě zhodnocení například tržní situace dotčeného výrobku, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupů a prodeje, pravděpodobnosti pokračování v praktikách, ohledně nichž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo ekonomické důvody, a důkazů o dumpingovém dovozu. Komise by zpravidla též provedla inspekci na místě. Žádost je nutné zaslat Komisi bezodkladně, spolu s veškerými potřebnými informacemi, zvláště ohledně změn činností společnosti v oblasti výroby a prodeje.

(37)

Dovozci mohou využít osvobození od evidence nebo opatření, jestliže jejich dovoz pochází od vyvážejících výrobců, kterým bylo toto osvobození uděleno, v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(38)

Pokud je osvobození oprávněné, Komise po konzultaci s poradním výborem navrhne odpovídající změnu tohoto nařízení. Následně budou veškerá osvobození monitorována, aby se zajistilo, že jsou jejich podmínky dodržovány.

D.   POSTUP

(39)

Zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, kvůli nimž se Rada rozhodla rozšířit platné konečné antidumpingové clo, a dostaly možnost vznést připomínky. Nebyly obdrženy žádné připomínky takové povahy, aby vedly ke změně výše uvedených závěrů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm používaných ke svařování na tupo a jiné účely, kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098), pocházejících z Čínské lidové republiky, se rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm používaných ke svařování na tupo a jiné účely, kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993095) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999095), zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín.

2.   Clo rozšířené odstavcem 1 se vztahuje na dovoz evidovaný v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1288/2005 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96.

3.   Použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného na základě článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele. Žádosti se zasílají na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství B:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

2.   Komise může po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím osvobodit od cla rozšířeného článkem 1 dovoz od společností, které neobcházejí antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 964/2003, a navrhnout odpovídající změnu tohoto nařízení.

Článek 3

Celní orgány se vyzývají k ukončení celní evidence dovozu zavedené v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1288/2005.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. dubna 2006.

Za Radu

předsedkyně

L. PROKOP


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 9.

(5)  Úř. věst. L 204, 5.8.2005, s. 3.


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 656/2006

ze dne 28. dubna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

87,3

204

100,2

212

139,0

999

108,8

0707 00 05

052

103,7

999

103,7

0709 90 70

052

82,4

204

43,9

999

63,2

0805 10 20

052

37,7

204

36,6

212

51,7

220

47,0

624

56,4

999

45,9

0805 50 10

508

30,4

624

50,0

999

40,2

0808 10 80

388

80,1

400

125,1

404

101,7

508

81,0

512

79,9

524

68,2

528

91,4

720

93,1

804

101,7

999

91,4

0808 20 50

388

91,2

512

78,6

524

29,4

528

75,4

720

50,1

804

134,0

999

76,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2006

ze dne 10. dubna 2006,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Spojené království, a zrušuje rozhodnutí Rady 98/256/ES a rozhodnutí 98/351/ES a 1999/514/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (3), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na rozhodnutí Rady 98/256/ES ze dne 16. března 1998 o mimořádných opatřeních k ochraně před bovinní spongiformní encefalopatií a o změně rozhodnutí 94/474/ES a zrušení rozhodnutí 96/239/ES (4), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 98/256/ES je zachováno jako přechodné opatření přílohou XI nařízení (ES) č. 999/2001.

(2)

Rozhodnutí 98/256/ES zakazuje vývoz živého skotu a produktů pocházejících ze skotu poraženého ve Spojeném království, které mohou vstoupit do potravinového nebo krmivového řetězce nebo jsou určené pro použití v kosmetických prostředcích, farmaceutických výrobcích nebo léčivých přípravcích, ze Spojeného království. Jsou stanoveny některé odchylky, zejména pro vývoz hovězího masa a výrobků z hovězího masa podle vývozního režimu založeného na datu narození (DBES).

(3)

Aby bylo možné uvažovat o zrušení embarga na Spojené království, bylo potřeba splnit dvě podmínky, a to výskyt nižší než 200 případů BSE na milion dospělých kusů skotu a pozitivní závěry inspekce Potravinového a veterinárního úřadu (FVO), pokud jde o účinné provádění kontrol BSE ve Spojeném království a jeho stav připravenosti na dodržování právních předpisů Společenství, zejména pokud jde o identifikaci a evidenci skotu a testování.

(4)

Na valném shromáždění v květnu 2003 změnil Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) kritéria vymezující práh mezi zeměmi s mírným (kategorie 4) a vysokým (kategorie 5) rizikem. Tento práh byl stanoven na 200 případů BSE na milion dospělých zvířat v populaci skotu v zemích, kde se provádí aktivní dohled.

(5)

Na základě skutečnosti, že výskyt BSE ve Spojeném království se v té době blížil počtu 200, a že by proto nadále nemělo být podle kritérií OIE považováno za zemi s vysokým rizikem, požádalo v červnu roku 2003 Spojené království o povolení k obchodování podle stejných pravidel, jaké platí pro ostatní členské státy. Na podporu tohoto tvrzení předložilo Spojené království doklady obsahující odhady absolutního výskytu založené na výsledcích částečného testovacího režimu, který ve Spojeném království probíhal.

(6)

Stanovisko Vědecké komise pro biologická nebezpečí zřízené při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 21. dubna 2004 týkající se vědeckého zdůvodnění navrhovaných změn vývozního režimu založeného na datu narození (DBES) Spojeného království a pravidla „starší třiceti měsíců“ (OTM) dospělo k závěru, že skot narozený nebo chovaný ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 by měl být vyloučen z potravinového a krmivového řetězce kvůli vyššímu výskytu BSE v této skupině. U skotu narozeného po uvedeném datu je podle uvedeného stanoviska riziko BSE pro spotřebitele v rozmezí srovnatelném s ostatními členskými státy. Od 1. srpna 1996 je ve Spojeném království zakázáno používat masovou a kostní moučku ze savců v krmivu pro hospodářská zvířata.

(7)

Dne 12. května 2004 EFSA zveřejnil stanovisko týkající se statusu mírného rizika. Z tohoto stanoviska vyplývá, že v období od července do prosince roku 2004 měl výskyt ve Spojeném království klesnout pod 200. Na plenárním zasedání ve dnech 9. a 10. března 2005 EFSA dospěl k názoru, že údaje o dohledu za druhé pololetí roku 2004 potvrzují závěry jeho stanoviska z května roku 2004 a že podle klasifikace OIE může být Spojené království považováno za zemi se statusem mírného rizika, pokud jde o BSE u veškeré populace skotu.

(8)

Dne 19. července 2004 FVO zveřejnil zprávu o misi, která proběhla ve Velké Británii a Severním Irsku v době od 26. dubna do 7. května 2004, týkající se všeobecné revize, pokud jde o ochranná opatření proti BSE. Zpráva konstatovala, že režim používaný v Severním Irsku byl obecně uspokojivý, v různých oblastech Velké Británie však byly zjištěny nedostatky, které si vyžádají další zlepšení.

(9)

Dne 28. září 2005 FVO zveřejnil zprávu o misi do Velké Británie, která se uskutečnila v době od 6. do 15. června 2005, týkající se ochranných opatření proti BSE. Tato navazující mise dospěla k závěru, že ve většině oblastí byl zaznamenán uspokojivý pokrok.

(10)

Dne 7. listopadu 2005 Spojené království nahradilo pravidlo OTM pravidlem „před rokem 1996“. Skot narozený před 1. srpnem 1996 bude trvale vyřazen z potravinového a krmivového řetězce. Od října 2004 používá Spojené království pro populaci skotu narozenou po 31. červenci 1996 stejný program sledování jako ostatní členské státy. Současný program sledování použitelný na zvířata v rámci předchozího režimu likvidace stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 716/96 ze dne 19. dubna 1996, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s hovězím masem ve Spojeném království (5), by měl být změněn.

(11)

Vzhledem ke statusu mírného rizika populace skotu a příznivým zprávám z misí FVO mohou být omezení obchodu se skotem a výrobky z něho týkající se BSE zrušena.

(12)

Podmínky zrušení embarga byly beze zbytku splněny dne 15. června 2005, kdy skončila mise FVO do Velké Británie. Proto by se účinnost tohoto nařízení na maso a další výrobky získané z poražených zvířat měla omezit na maso a výrobky pocházející ze zvířat poražených po tomto datu.

(13)

Rozhodnutí 98/256/ES by proto mělo být zrušeno a měla by být plně použitelná pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 999/2001.

(14)

Podle rozhodnutí Komise 2005/598/ES (6) se Spojenému království zakazuje uvádět na trh produkty získané ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996. Podobně by Spojené království mělo zajistit, aby skot narozený nebo chovaný ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 nebyl z jeho území odesílán do jiných členských států nebo třetích zemí.

(15)

Na základě nařízení (ES) č. 999/2001 se páteř skotu staršího dvaceti čtyř měsíců považuje za specifikovaný rizikový materiál. Na Spojené království se vztahuje odchylka, která umožňuje používat páteř pocházející ze skotu mladšího třiceti měsíců. Uvedené nařízení kromě toho zavádí pro Spojené království rozšířený seznam specifikovaného rizikového materiálu.

(16)

V návaznosti na zrušení současných omezení by se měly věková hranice pro odstraňování páteře skotu a seznam specifikovaného rizikového materiálu použitelné v ostatních členských státech používat rovněž ve Spojeném království. Nařízení (ES) č. 999/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

S ohledem na současný rozdíl ve věkové hranici pro odstranění páteře jako specifikovaného rizikového materiálu ve Spojeném království a ostatních členských státech by se z důvodů kontroly neměl okamžitý účinek tohoto nařízení vztahovat na páteř ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království po datu 31. července 1996 a poraženého před vstupem tohoto nařízení v platnost. Taková páteř a produkty získané z takové páteře by neměly být odesílány ze Spojeného království do ostatních členských států nebo třetích zemí.

(18)

V zájmu jasnosti a návaznosti právních předpisů Společenství by měla být zrušena rozhodnutí Komise 98/351/ES ze dne 29. května 1998, kterým se stanoví datum, od kterého může začít odesílání produktů ze skotu ze Severního Irska v rámci vývozního režimu osvědčených stád podle čl. 6 odst. 5 rozhodnutí Rady 98/256/ES (7), a rozhodnutí Komise 1999/514/ES ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví den, v němž může být zahájeno odesílání výrobků pocházejících ze skotu ze Spojeného království podle vývozního režimu založeného na datu narození na základě čl. 6 odst. 5 rozhodnutí Rady 98/256/ES (8).

(19)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a XI nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí 98/256/ES, 98/351/ES a 1999/514/ES se zrušují.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 339/2006 (Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(4)  Úř. věst. L 113, 15.4.1998, s. 32. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2002/670/ES (Úř. věst. L 228, 24.8.2002, s. 22).

(5)  Úř. věst. L 99, 20.4.1996, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2109/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 25).

(6)  Úř. věst. L 204, 5.8.2005, s. 22.

(7)  Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 110.

(8)  Úř. věst. L 195, 28.7.1999, s. 42.


PŘÍLOHA

Přílohy III a XI nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1.

V příloze III kapitole A oddílu I se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.   Dohled nad zvířaty nakoupenými za účelem likvidace podle nařízení (ES) č. 716/96

Na BSE se testují všechna zvířata narozená mezi 1. srpnem 1995 a 1. srpnem 1996 usmrcená z důvodu likvidace podle nařízení (ES) č. 716/96.“

2.

Příloha XI se mění takto:

a)

v části A se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Jako specifikovaný rizikový materiál se označují tyto tkáně:

i)

lebka mimo dolní čelisti a včetně mozku a očí, mícha skotu staršího dvanácti měsíců, páteř mimo obratlů z ocasu, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a střední hrany křížové kosti a bočních částí křížové kosti, ale včetně míšních nervových uzlin skotu staršího dvaceti čtyř měsíců, a mandle, střeva od dvanáctníku po konečník a okruží skotu jakéhokoli stáří;

ii)

lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha ovcí a koz starších dvanácti měsíců nebo těch, které mají trvalý řezák prořezaný skrz dáseň, a slezina a ileum ovcí a koz jakéhokoli stáří.

Věk uvedený v podbodu i) pro odstranění páteře skotu může být na základě statistické pravděpodobnosti výskytu BSE u příslušných věkových skupin populace skotu ve Společenství uzpůsoben prostřednictvím změny tohoto nařízení v závislosti na výsledcích sledování BSE, jak je stanoveno v kapitole A.I přílohy III.

2.

Odchylně od bodu 1 podbodu i) může být postupem podle čl. 24 odst. 2 přijato rozhodnutí, které umožní použití páteře a míšních nervových uzlin skotu:

a)

narozeného, souvisle chovaného a poraženého v členských státech, pro které vědecké hodnocení stanovilo, že výskyt BSE u tuzemského skotu je vysoce nepravděpodobný nebo nepravděpodobný, ale nikoli vyloučený; nebo

b)

narozeného po dni skutečného prosazení zákazu krmení přežvýkavců bílkovinami savců v členských státech, ve kterých byla hlášena BSE u tuzemských zvířat nebo pro které vědecké hodnocení stanovilo, že výskyt BSE u tuzemského skotu je pravděpodobný.

Švédsko může využívat této odchylky na základě dříve předložené a vyhodnocené dokumentace. Jiné členské státy mohou podat žádost o tuto odchylku, přičemž předloží Komisi průkazné podkladové materiály ohledně písmene a), popřípadě b).

Členské státy využívající této odchylky zajistí kromě požadavků stanovených v příloze III kapitole A oddílu I také to, že se jeden ze schválených rychlých testů uvedených v příloze X kapitole C bodu 4 použije na všechen skot starší třiceti měsíců, který:

i)

uhynul v hospodářství nebo při přepravě, ale který nebyl poražen k lidské spotřebě, s výjimkou mrtvých zvířat v odlehlých oblastech, které mají nízkou hustotou zvířat a nacházejí se v členských státech, kde je výskyt BSE nepravděpodobný;

ii)

byl podroben běžné porážce k lidské spotřebě.

Odborníci Komise mohou k dalšímu ověřování předložené dokumentace v souladu s článkem 21 provádět kontroly na místě.“;

b)

část D se mění takto:

i)

bod 1 se zrušuje;

ii)

doplňuje se nový bod 5, který zní:

„5.

a)

Aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 2005/598/ES, Spojené království zajistí, aby skot narozený nebo chovaný na jeho území před 1. srpnem 1996 nebyl z jeho území odesílán do jiných členských států nebo třetích zemí.

b)

Spojené království zajistí, aby maso ani produkty získané ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království po dni 31. července 1996 a poraženého před datem 15. června 2005 nebyly z jeho území odesílány do jiných členských států nebo třetích zemí.

c)

Spojené království zajistí, aby páteř ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království po dni 31. července 1996 a poraženého před vstupem tohoto nařízení v platnost ani produkty získané z takové páteře nebyly z jeho území odesílány do jiných členských států nebo třetích zemí.“


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 658/2006

ze dne 27. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 60 odst. 2, čl. 145 písm. c), d) a db) a článek 155 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), zavádí prováděcí pravidla k režimu jednotné platby s platností od roku 2005.

(2)

Zkušenosti se správním a provozním zaváděním tohoto režimu na vnitrostátní úrovni prokázaly, že je v tomto ohledu třeba vypracovat další prováděcí pravidla a že stávající pravidla je třeba upřesnit a přizpůsobit.

(3)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění nařízení (ES) č. 319/2006 definuje pravidla pro oddělení podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku a její začlenění do režimu jednotné platby. Z tohoto důvodu je třeba přijmout související prováděcí pravidla. Tato prováděcí pravidla by měla být založena na stejných zásadách jako pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 795/2004, pokud jde o olivový olej, tabák, bavlnu a chmel.

(4)

Použití článku 42 nařízení (ES) č. 1782/2003 na všechna odvětví spadající do režimu jednotné platby po prvním roce používání může vést k situaci, že částky, které zůstanou ve státní rezervě po přidělení referenčních částek z této státní rezervy v případech stanovených v uvedeném článku, už nejsou třeba k pokrytí dalších případů. V takovém případě by mělo být členským státům povoleno zvýšit poměrně jednotkovou hodnotu všech platebních nároků.

(5)

Článek 21 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví prováděcí pravidla pro zemědělce, kteří investovali do výrobní kapacity nebo si dlouhodobě pronajali pozemky. Tato ustanovení je třeba přizpůsobit s ohledem na zvláštní situaci zemědělců v odvětví cukru, kteří takto investovali nebo uzavřeli takovéto dlouhodobé nájemní smlouvy předtím, než vstoupilo v platnost nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (3).

(6)

Zkušenosti ukazují, že je třeba upřesnit data, k nimž zemědělec žádající o podporu v rámci režimu jednotné platby musí vlastnit platební nároky.

(7)

Je třeba upřesnit pravidla pro převod platebních nároků, aby se převod mohl uskutečnit v termínu uvedeném v oznámení převodu příslušnému orgánu, pokud příslušný orgán nevznese k převodu námitky a neuvědomí o nich dotyčného převodce ve lhůtě stanovené členským státem.

(8)

S ohledem na členské státy, které již začaly používat režim jednotné platby v roce 2005, je třeba změnit článek 48c nařízení (ES) č. 795/2004.

(9)

O začlenění referenčních částek pro cukr do režimu jednotné platby bylo rozhodnuto v nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. Členské státy mají proto jen velmi krátké lhůty k přijetí nezbytných opatření, aby dosáhly souladu s tímto začleněním. Je třeba přijmout opatření k zajištění hladkého přechodu od starých režimů pro cukr k začlenění do režimu jednotné platby. Je třeba zejména zajistit, aby zemědělci mohli využít svých práv v přiměřených lhůtách. Jestliže je tato možnost ohrožena, členské státy by měly umožnit prodloužení lhůt k podávání žádostí stanovených v nařízení (ES) č. 1782/2003.

(10)

Aby nemohlo být na odvětví cukru použito druhé lineární procento snížení referenční částky v případě překročení vnitrostátního stropu podle ustanovení přílohy VIII nařízení (ES) č. 1782/2003, mělo by být upřesněno použití čl. 41 odst. 2 uvedeného nařízení.

(11)

Podle čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 se vnitrostátní rezerva musí doplnit lineárním snížením všech referenčních částek. Je třeba stanovit pravidla, která by upřesnila, jak mají postupovat členské státy, které již použily režim jednotné platby v roce 2005, pokud jde o začlenění referenčních částek pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku do doplnění vnitrostátní rezervy.

(12)

Zvláštní pravidla stanovená v článku 48d nařízení (ES) č. 795/2004 je třeba rozšířit tak, aby se vztahovala na podporu pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku.

(13)

S ohledem na začlenění podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku je třeba poskytnout další lhůtu, pokud jde o termíny uvedené v článku 49a nařízení (ES) č. 795/2004, v nichž mají členské státy sdělit Komisi určité informace.

(14)

Příloha I nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví datum, od něhož může být podle článku 51 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 dočasně povoleno pěstování vedlejších plodin v oblastech, kde klimatické podmínky umožňují ranější sklizeň obilovin. Na žádost Řecka by toto datum mělo být stanoveno pro tento členský stát.

(15)

Příloha II nařízení (ES) č. 795/2004 stanovila průměrný počet hektarů uvedených v čl. 60 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 na základě údajů sdělených Komisi dotčenými členskými státy. Finsko sdělilo příslušné údaje. Je proto třeba stanovit počet hektarů také pro tento členský stát.

(16)

Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Vzhledem k tomu, že převod nároků může být zahájen dnem 1. ledna 2006, je třeba stanovit, aby se toto nařízení použilo se zpětným účinkem od uvedeného data.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:

1.

V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3.   Jestliže se ukáže, že částky ve vnitrostátní rezervě jsou vyšší, než je potřeba k pokrytí případů uvedených v článku 42 nařízení (ES) č. 1782/2003, mohou členské státy zvýšit poměrně jednotkovou hodnotu všech platebních nároků. Celková částka použitá k tomuto zvýšení nesmí být vyšší než celková částka vyplývající z použití lineárního snížení podle čl. 42 odst. 1 a 7 uvedeného nařízení.“.

2.

Článek 21 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro investice v odvětví cukru se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 3. března 2006.“;

b)

v odstavci 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro investice v odvětví cukru se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 3. března 2006.“;

c)

v odstavci 4 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro investice v odvětví cukru se místo data uvedeného v prvním pododstavci použije datum 3. března 2006.“.

3.

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Platební nároky může k výplatě ohlásit jedenkrát za rok pouze zemědělec, který je vlastní k poslednímu dni lhůty pro jednotné podání podle článku 11 nařízení (ES) č. 796/2004.

Jestliže však zemědělec využije možnosti změnit jednotnou žádost podle článku 15 uvedeného nařízení, může ohlásit platební nároky, které vlastní ke dni, kdy ohlásí změny příslušným orgánům, za předpokladu, že dotyčné platební nároky neohlásí v témže roce jiný zemědělec.

Jestliže zemědělec získá dotyčné platební nároky převodem od jiného zemědělce a jestliže tento jiný zemědělec již tyto platební nároky ohlásil, další ohlášení těchto platebních nároků je přípustné pouze tehdy, pokud převodce již podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení informoval o převodu příslušné orgány a vezme zpět tyto platební nároky ze své vlastní jednotné žádosti ve lhůtě stanovené v článku 15 nařízení (ES) č. 796/2004.“.

4.

V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členský stát může požadovat, aby převodce oznámil převod příslušnému orgánu členského státu, v němž k převodu dochází, ve lhůtě stanovené členským státem s ohledem na termín pro podávání žádostí na základě režimu jednotné platby, nejdříve však šest týdnů před skutečným převodem. Převod se uskuteční tak, jak je uvedeno v oznámení, kromě případu, kdy příslušný orgán vznese proti převodu námitky a informuje o nich v této lhůtě převodce. Příslušný orgán může vznést námitky proti převodu pouze tehdy, pokud převod není v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1782/2003 a tohoto nařízení.“.

5.

Nadpis kapitoly 6b se nahrazuje tímto:

6.

Článek 48c se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Snížení uvedené v čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 se však nepoužije na referenční částky vypočítané pro podporu pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku podle bodu K přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud členský stát použil v roce 2005 režim jednotné platby, aniž tím byl dotčen čl. 71 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1782/2003, pro účely stanovení částky a platebních nároků v rámci integrace plateb za tabák, olivový olej a bavlnu, jakož i podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku do režimu jednotné platby, použijí se články 37 a 43 uvedeného nařízení, přičemž se uplatní pravidla stanovená v článku 48d tohoto nařízení, a pokud členský stát využil možnost podle článku 59 nařízení (ES) č. 1782/2003, uplatní se pravidla stanovená v článku 48e tohoto nařízení.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Případně se čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 použije pro hodnotu všech platebních nároků existujících před integrací plateb za tabák, olivový olej, bavlnu a/nebo mléko či mléčné výrobky, jakož i podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, a pro referenční částky vypočtené pro platby na tabák, olivový olej, bavlnu a/nebo mléko či mléčné výrobky.“;

d)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pokud členský stát použil režim jednotné platby v roce 2005, použije se v roce 2006 procentní podíl snížení stanovený členským státem v souladu čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 na referenční částky pro tabák, olivový olej, bavlnu, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, které mají být zaintegrovány do režimu jednotné platby.“;

e)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Pokud členský stát použil režim jednotné platby v roce 2005 pro účely stanovení platebních nároků, pokud jde o bavlnu, tabák, olivový olej, chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, bude prvním rokem používání režimu jednotné platby uvedeného v čl. 7 odst. 1, v článcích 12 až 17 a v článku 20 rok 2006.

8.   Pokud hrozí riziko, že v důsledku začlenění referenčních částek pro cukr vypočítaných podle bodu K přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003 do režimu jednotné platby nebude možné dodržet lhůty stanovené v článku 34 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v článku 12 tohoto nařízení, prodlouží členské státy tyto lhůty o jeden měsíc.“.

7.

Článek 48d se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud nebyly zemědělci přiděleny platební nároky či pokud je nekoupil do konečného data pro podávání žádostí o stanovení platebních nároků na rok 2006, obdrží pro platby za tabák, olivový olej a bavlnu, jakož i pro podporu pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, platební nároky vypočtené v souladu s články 37 a 43 nařízení (ES) č. 1782/2003.“;

b)

v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

počet platebních nároků se rovná počtu platebních nároků, které vlastní, zvýšenému o počet hektarů stanovený v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1782/2003 pro tabák, olivový olej a bavlnu, jakož i pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku;

b)

hodnota se získá tak, že se souhrnná hodnota platebních nároků, které vlastní, a referenční částky vypočtené v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1782/2003 pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku používané pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu a pro tabák, olivový olej a bavlnu vydělí počtem stanoveným v souladu s písmenem a) tohoto odstavce.“.

8.

Článek 48e se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud členský stát využil možnost podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003, veškeré platební nároky se zvýší o dodatečnou částku odpovídající zvýšení regionálního stropu v příslušném roce, které se vydělí celkovým počtem platebních nároků stanovených v daném regionu nejpozději k datu pro podání žádosti v rámci režimu jednotné platby.“;

b)

v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

odpovídající část zvýšení regionálního stropu vydělená celkovým počtem platebních nároků stanovených v daném regionu nejpozději k datu pro podání žádosti v rámci režimu jednotné platby;

b)

referenční částka odpovídající u každého zemědělce zbývající části zvýšení regionálního stropu vydělené počtem platebních nároků, které vlastní nejpozději k datu pro podání žádosti v rámci režimu jednotné platby v roce 2006.“.

9.

Článek 49a se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Článek 49a

Integrace tabáku, bavlny, olivového oleje, chmelu, cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky“;

b)

v odstavci 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Vzhledem k integraci podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku musí být sdělení uvedené v prvním pododstavci odesláno Komisi nejpozději do 15. května 2006.“;

c)

v odstavci 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 48 odst. 6 vzhledem k integraci podpory pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku musí být sdělení týkající se rozhodnutí ohledně možnosti stanovené v článku 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 odesláno Komisi nejpozději do 30. dubna 2006.“.

10.

Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2183/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 56).

(3)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Členský stát

Datum

Belgie

15. července

Dánsko

15. července

Německo

15. července

Jižní Řecko (Peloponés, Jónský ostrov, západní Řecko, Atika, jižní Egejské moře a Kréta)

20. června

Jižní a severní Řecko (východní Makedonie a Trácie, střední Makedonie, západní Makedonie, Epirus, Soluňsko, kontinentální Řecko (oblast Sterea) a severní Egejské moře)

10. července

Itálie

11. června

Rakousko

30. června

Portugalsko

1. března

PŘÍLOHA II

Počet hektarů uvedený v čl. 60 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003

Členský stát a regiony

Počet hektarů

Dánsko

33 740

Německo

301 849

Bádensko-Württembersko

18 322

Bavorsko

50 451

Braniborsko a Berlín

12 910

Hesensko

12 200

Dolní Sasko a Brémy

76 347

Meklenbursko-Přední Pomořansko

13 895

Severní Porýní-Vestfálsko

50 767

Porýní-Falcko

19 733

Sársko

369

Sasko

12 590

Sasko-Anhaltsko

14 893

Šlesvicko-Holštýnsko a Hamburk

14 453

Durynsko

4 919

LUCEMBURSKO

705

FINSKO

38 006

Region A

3 425

Region B-C1

23 152

Region C2-C4

11 429

ŠVÉDSKO

Region 1

9 193

Region 2

8 375

Region 3

17 448

Region 4

4 155

Region 5

4 051

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Anglie (ostatní)

241 000

Anglie (Moorland SDA)

10

Anglie (Upland SDA)

190

Severní Irsko

8 304


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 659/2006

ze dne 27. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 145 písm. c), da), k), l), m) a p) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zavedení režimu podpor pro cukr do režimu jednotné platby je třeba v mnoha ohledech změnit nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (2), zejména pokud jde o postup pro podání žádosti a kontrolní opatření, která mají být provedena v souvislosti s daným režimem podpor. Dále je třeba některá ustanovení uvedeného nařízení v mnoha ohledech ujasnit.

(2)

Uplatnění některých ustanovení prováděcích pravidel integrovaného systému stanovených v nařízení (ES) č. 796/2004 na režimy zřízené články 143b a 143c nařízení (ES) č. 1782/2003 je stanoveno v článku 136 a čl. 140 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (3). Nařízení (ES) č. 796/2004 je třeba za tímto účelem ujasnit.

(3)

Řada odkazů na jiná nařízení je zastaralá a tyto odkazy by se měly aktualizovat.

(4)

Jako součást jednotné žádosti by se měly vyžadovat veškeré specifické informace týkající se výroby cukru.

(5)

V souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004 se členské státy mohou v prvním roce uplatňování režimu jednotné platby odchýlit od některých ustanovení týkajících se jednotné žádosti nebo se mohou odchýlit, pokud je do režimu jednotné žádosti zaveden nový prvek. Tato odchylka by měla zahrnovat možnost změnit u jednotlivých pozemků použití či režim podpory.

(6)

Aby bylo po reformě odvětví cukru možné začlenit do režimu jednotné platby referenční množství cukru, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (4), je v roce 2006 třeba jisté pružnosti, pokud jde o případná doplnění a změny jednotných žádostí v případech, kdy členský stát uplatní čl. 48c odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (5). Taková doplnění a změny by proto měly být povoleny až do 15. června 2006. Data podání jednotných žádostí, jak jsou stanovena v článku 11 nařízení (ES) č. 796/2004, by nicméně měla být zachována, aby členské státy mohly včas zorganizovat své kontrolní programy.

(7)

Kapitola 10e nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že ve členských státech, které používají článek 71 uvedeného nařízení, může být poskytována přechodná platba za cukr. Článek 143ba uvedeného nařízení stanoví, že v členských státech uplatňujících režim jednotné platby na plochu stanovený v článku 143b uvedeného nařízení lze poskytovat oddělené platby za cukr. Ani přechodná, ani oddělená platba za cukr vzhledem ke své povaze nesouvisí se zemědělskou plochou, a proto se na tyto režimy plateb nevztahují ustanovení týkající se jednotné žádosti podle nařízení (ES) č. 796/2004. Proto by měl být stanoven vhodný postup pro podávání žádostí.

(8)

Jsou-li do režimu jednotné platby zahrnuta nová odvětví, mělo by se stanovit, že pravidla uvedená v článku 21a nařízení (ES) č. 796/2004, jež se týkají opožděných podání žádosti o účast na režimu jednotné platby, by se rovněž měla vztahovat na žádosti zemědělců týkající se takových nových odvětví.

(9)

Křížové kontroly, jež se mají u jednotných žádostí provést, by se měly rozšířit o některé konkrétní kontroly různých podmínek týkajících se informací, které poskytují výrobci cukru.

(10)

Vzhledem ke konkrétním vlastnostem režimu podpor stanoveným v kapitole 10f hlavy VI nařízení (ES) č. 1782/2003 by měla být zavedena zvláštní ustanovení týkající se kontroly.

(11)

Pokud příslušný orgán zvýší počet kontrol na místě, měl by rovněž zvýšit procentuální podíl zemědělců, kteří jsou k těmto kontrolám vybíráni náhodně.

(12)

Pokud zemědělec vykázal plochu, která přesahuje platební nároky, čl. 50 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004 stanoví, že základem pro výpočet podpory je počet hektarů provázených odpovídajícími platebními nároky. V případech, kdy vykázaná plocha splňuje všechny ostatní požadavky na způsobilost, není třeba uplatnit snížení či vyloučení v souladu s články 51 nebo 53 uvedeného nařízení. Tato ustanovení by proto měla být v tomto smyslu vyjasněna.

(13)

Pravidla týkající se snížení, která se mají uplatnit formou vyrovnání z plateb během následujících tří let, lze u plateb za hospodářská zvířata použít pouze v rámci téhož režimu podpory, v němž k nesrovnalosti došlo. To je v protikladu k režimům podpory „na plochu“, u nichž lze vyrovnání provést z plateb, na něž se vztahují hlavy III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003. Pravidla různých režimů podpory by měla být harmonizována.

(14)

Přechodná pravidla týkající se případů, kdy se má snížení uplatnit formou vyrovnání z plateb během následujících tří let, se vztahují výhradně na rozhodnutí přijatá ohledně žádostí na rok 2004. Platby za hospodářská zvířata byly po zavedení režimu jednotné platby do tohoto režimu začleněny, a proto by vyrovnání mělo být možné rovněž z tohoto režimu podpor.

(15)

Zavedení nových režimů podpor do režimu jednotné platby vyžaduje aktualizaci odkazů na rozpočtové stropy uvedené v článku 71a nařízení (ES) č. 796/2004.

(16)

Po zavedení režimu jednotné platby a jednotné žádosti byly harmonizovány nejpozdější data pro platby na plochu a platby na zvířata. Proto je vhodné rovněž harmonizovat nejpozdější datum, do něhož musejí členské státy sdělit informace týkající se těchto plateb.

(17)

Nařízení (ES) č. 796/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(18)

Změny stanovené tímto nařízením se týkají žádostí o podporu na roky či prémiová období začínající dnem 1. ledna 2006 Toto nařízení se proto použije ode dne 1. ledna 2006.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 796/2004 se mění takto:

1.

článek 2 se mění takto:

a)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12.

‚režimy podpory na plochu‘: režim jednotné platby, platba na chmel uznaným seskupením producentů podle článku 68a druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 a všechny režimy podpory podle hlav IV a VIa nařízení (ES) č. 1782/2003 kromě režimů podpory podle kapitol 7, 10e, 11 a 12 uvedené hlavy IV a kromě oddělené platby za cukr podle článku 143ba uvedeného nařízení;“;

b)

bod 20 se nahrazuje tímto:

„20.

‚retenčním obdobím‘: období, během něhož musí být zvíře, pro který byla podána žádost o podporu, drženo v podniku, jak je uvedeno v následujících ustanoveních:

a)

články 90 a 94 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, ve vztahu ke zvláštní prémii na skot samčího pohlaví;

b)

článek 101 nařízení (ES) č. 1973/2004, ve vztahu k prémii na krávy bez tržní produkce mléka;

c)

článek 123 nařízení (ES) č. 1973/2004, ve vztahu k porážkové prémii;

d)

ustanovení čl. 70 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, ve vztahu k podpoře pro ovce a kozy;“;

2.

článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   V případě žádosti o podporu pro energetické plodiny podle hlavy IV kapitoly 5 nařízení (ES) č. 1782/2003 obsahuje jednotná žádost kopii smlouvy, kterou uzavřel žadatel s nákupčím či s prvním zpracovatelem podle článku 26 nařízení (ES) č. 1973/2004.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„13.   V případě žádosti o podporu pro producenty cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 10f nařízení (ES) č. 1782/2003 obsahuje jednotná žádost kopii smlouvy o dodávce podle článku 110r uvedeného nařízení.“;

3.

článek 14 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Způsoby využívání půdy k jiným účelům než těm, které jsou předpokládány v rámci režimů podpory podle hlavy III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003 a způsoby využívání, které nejsou uvedeny v příloze V uvedeného nařízení, se vykazují pod jednou nebo více hlavičkami ‚jiné využití‘.“;

b)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou za stejných podmínek povolit změny využití nebo režimu podpory u jednotlivých zemědělských pozemků, které jsou již vykázány v jednotné žádosti.

Odchylky stanovené v prvním a druhém pododstavci se také použijí s ohledem na první rok, kdy jsou do režimu jednotné platby zavedena nová odvětví a platební nároky dosud nebyly definitivně stanoveny pro zemědělce, kterých se toto zavedení týká.“;

4.

článek 15 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Změny způsobu využívání nebo režimu podpory, pokud jde o jednotlivé zemědělské pozemky či platební nároky již vykázané v jednotné žádosti, lze provést za stejných podmínek.

Pokud jde o rok 2006, lze žádost o podporu pro producenty cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 10f nařízení (ES) č. 1782/2003 přidat k jednotné žádosti za podmínek uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.

Pokud změny uvedené v prvním, druhém a třetím pododstavci mají spojitost s jakýmikoli podpůrnými doklady nebo smlouvami, které je třeba předložit, jsou odpovídající změny takových dokladů nebo smluv rovněž povoleny.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o rok 2006, budou však změny učiněné ve členských státech, které používají čl. 48c odst. 8 nařízení (ES) č. 795/2004, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku oznámeny příslušnému orgánu nejpozději do 15. června.“;

5.

v článku 16 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

případně individuální referenční množství mléka, které má zemědělec k dispozici k 31. březnu, nebo pokud se dotyčný členský stát rozhodne odchýlit se podle článku 130 nařízení (ES) č. 1973/2004, k 1. dubnu příslušného kalendářního roku. Pokud není toto množství ke dni podání žádosti známo, je třeba jej sdělit příslušnému orgánu co nejdříve;“;

6.

za článek 17 se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA IIIA

PLATBA ZA CUKR A ODDĚLENÁ PLATBA ZA CUKR

Článek 17a

Požadavky na žádosti o podporu na platbu za cukr a oddělenou platbu za cukr

1.   Zemědělci, kteří žádají o platbu za cukr podle kapitoly 10e nařízení (ES) č. 1782/2003, a zemědělci, kteří žádají o oddělenou platbu za cukr podle článku 143ba uvedeného nařízení předloží žádost o podporu, jež obsahuje veškeré informace, které jsou nezbytné pro stanovení způsobilosti pro podporu, a to zejména:

a)

totožnost zemědělce;

b)

prohlášení zemědělce, že si je vědom podmínek vztahujících se k poskytnutí dotyčné podpory.

2.   Žádost o podporu na platbu za cukr a oddělenou platbu za cukr se předloží k datu určenému členským státem, avšak nejpozději do 15. května a v případě Estonska, Lotyšska a Litvy do 15. června.

Pokud však jde o rok 2006, je datum podle prvního pododstavce pro předložení žádosti o podporu na oddělenou platbu za cukr v souladu s článkem 143ba nařízení (ES) č. 1782/2003 nejpozději 30. června 2006.“;

7.

v článku 21a se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odstavce 1 a 2 se rovněž použijí v prvním roce, kdy jsou do režimu jednotné platby začleněna nová odvětví, a to ohledně žádostí zemědělců o účast v takových odvětvích.“;

8.

v čl. 24 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

mezi informacemi uvedenými ve smlouvě o dodávce podle článku 110r nařízení (ES) č. 1782/2003 a informacemi o dodávkách poskytnutými výrobcem cukru.“;

9.

článek 26 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v druhém pododstavci se doplňují nové věty, které znějí:

„e)

5 % všech zemědělců, kteří podají žádost o podporu pro producenty cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 10f nařízení (ES) č. 1782/2003.“,

ii)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud kontrolní výběrový soubor uvedený v prvním pododstavci již zahrnuje žadatele o podpory uvedené v druhém pododstavci pod písm. a) až e), mohou být tito žadatelé započteni do zde stanovené míry kontrol.“;

b)

v odstavci 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

„h)

pokud jde o žádosti o podporu pro producenty cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 10f nařízení (ES) č. 1782/2003, ve vztahu ke kontrolám u výrobců cukru týkajících se množství cukru v rámci kvóty, jenž byl získán z cukrové řepy a cukrové třtiny dodané v souladu s článkem 110r uvedeného nařízení, alespoň 5 % žadatelů, kteří dodávají příslušnému výrobci.“;

10.

v čl. 27 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pokud však počet zemědělců, u kterých budou provedeny kontroly na místě, přesáhne minimální počet zemědělců, u kterých budou provedeny kontroly na místě, jak stanoví čl. 26 odst. 1 a 2, procentní podíl náhodně vybraných zemědělců v dodatečném vzorku nepřesáhne 25 %.“;

11.

za článek 31a se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 31b

Kontroly na místě u výrobců cukru

Kontrolami na místě u výrobců cukru v rámci žádostí o podporu pro cukrovou řepu pro producenty cukrové řepy a cukrové třtiny podle hlavy IV kapitoly 10f nařízení (ES) č. 1782/2003 se ověří:

a)

informace ve smlouvách o dodávce poskytnuté zemědělcem;

b)

správnost informací o dodávkách, poskytnutých příslušnému orgánu;

c)

osvědčení vah použitých pro dodávky;

d)

výsledky úřední laboratorní analýzy, jež má určit procentní podíl sacharózy v dodané cukrové řepě a cukrové třtině.“;

12.

článek 32 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

buď všechny žádosti o podporu, u nichž se alespoň 80 % plochy, pro kterou se žádá o podporu v rámci režimů zavedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, nachází uvnitř příslušné zóny,“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pokud je zemědělec vybrán pro kontrolu na místě v souladu s odstavcem 3, podléhá přinejmenším 80 % plochy, pro kterou žádá o podporu v rámci režimů podpor podle hlav III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, kontrole na místě prostřednictvím dálkového průzkumu země.“;

13.

v čl. 36 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Kontroly na místě prováděné na jatkách zahrnují následné přezkoumání dokumentů, porovnání se záznamy v počítačové databázi skotu a kontroly přehledů osvědčení o porážce nebo jim rovnocenných informací, které byly zaslány ostatním členským státům v souladu s čl. 121 odst. 3 nařízení (ES) č. 1973/2004.“;

14.

v čl. 45 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od odstavce 2 může příslušný kontrolní orgán, pokud jde o požadavky nebo normy, za které odpovídá, vybrat výběrový soubor 1 % všech zemědělců, kteří podali žádost o podporu v rámci režimů podpory podle hlav III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003 a kteří jsou povinni dodržovat alespoň jeden z požadavků nebo jednu z norem.“;

15.

v článku 50 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud s ohledem na žádost o podporu v rámci režimu jednotné platby existuje rozpor mezi vykázanými platebními nároky a vykázanou plochou, vypočítá se platba požadované podpory v rámci režimu jednotné platby z menší rozlohy.“;

16.

článek 51 se mění takto:

a)

v odstavci 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato částka je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.“;

b)

za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Pokud zemědělec vykázal plochu, která přesahuje platební nároky, a vykázaná plocha splňuje všechny ostatní požadavky na způsobilost, snížení nebo vyloučení podle odstavců 1 a 2 se nepoužijí.

Pokud zemědělec vykázal plochu, která přesahuje platební nároky, a vykázaná plocha nesplňuje ostatní požadavky na způsobilost, je rozdílem uvedeným v odstavcích 1 a 2 rozdíl mezi plochou, která všechny ostatní požadavky na způsobilost splňuje, a vykázanou částkou platebních nároků.“;

17.

článek 53 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato částka je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„Pokud zemědělec vykázal plochu, která přesahuje platební nároky, a vykázaná plocha splňuje všechny ostatní požadavky na způsobilost, snížení nebo vyloučení podle odstavců 1 a 2 se nepoužijí.

Pokud zemědělec vykázal plochu, která přesahuje platební nároky, a vykázaná plocha nesplňuje ostatní požadavky na způsobilost, je rozdílem uvedeným v odstavcích 1 a 2 rozdíl mezi plochou, která všechny ostatní požadavky na způsobilost splňuje, a vykázanou částkou platebních nároků.“;

18.

článek 59 se mění takto:

a)

v odstavci 2 třetím pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato částka je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.“;

b)

v odstavci 4 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato částka je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.“;

19.

článek 60 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pokud se zjistí, že procentuální podíl plochy zemědělského podniku užívané k zemědělské produkci, která se nachází v oblastech uvedených v příloze X nařízení (ES) č. 1973/2004, je nižší než 50 %, prémie na kozy se nevyplatí.“;

b)

v odstavci 6 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato částka je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.“;

20.

v článku 62 se první věta nahrazuje tímto:

„Je-li u prohlášení a osvědčení vydávaných jatkami v souvislosti s porážkovou prémií podle článku 121 nařízení (ES) č. 1973/2004 zjištěno, že jatka vydala nepravdivé osvědčení nebo prohlášení v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslně, příslušný členský stát uplatní přiměřené vnitrostátní sankce.“;

21.

v čl. 64 odst. 2 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Částka rovnající se částce, v jejíž výši byla žádost zamítnuta, je vyrovnána z plateb podpory v rámci kteréhokoli z režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, na které má zemědělec nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu kalendářního roku následujícího po kalendářním roce zjištění.“;

22.

v čl. 71a odst. 2 písm. d) se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S ohledem na režimy podpory uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1782/2003, pro něž je stanoven rozpočtový strop v souladu s čl. 64 odst. 2, čl. 70 odst. 2, čl. 71 odst. 2, čl. 110p odst. 1, čl. 143b odst. 7 a čl. 143ba odst. 2 uvedeného nařízení, členské státy sečtou částky vyplývající z uplatnění písmen a), b) a c).“;

23.

v čl. 73 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou rozhodnout, že neoprávněná platba bude odečtena od příslušné částky záloh nebo plateb podle režimů podpory uvedených v hlavách III, IV a IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplacených zemědělci po dni vydání rozhodnutí o vrácení.“;

24.

ustanovení čl. 76 odst. 1 se mění takto:

a)

v prvním odstavci se úvodní slova nahrazují tímto:

„Členské státy zasílají Komisi nejpozději do 15. července každého roku pro režim jednotné platby a ostatní režimy podpory na ‚plochu‘ a také pro prémie na ‚zvířata‘ a oddělené platby za cukr podle článku 143ba nařízení (ES) č. 1782/2003 zprávu za předchozí kalendářní rok, která se vztahuje zejména k těmto bodům:“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Současně se sděleními uvedenými v prvním pododstavci oznámí členské státy Komisi celkový počet příjemců, kteří obdrželi podpory v rámci režimů podpor spadajících do působnosti integrovaného systému a výsledky kontrol týkajících se podmíněnosti podle hlavy III kapitoly III.“;

25.

v čl. 80 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Jestliže členský stát zavede po roce 2005 režim jednotné platby, pak v případech, kdy se snížení měla uplatnit formou vyrovnání v souladu s čl. 59 odst. 2 třetím pododstavcem a čl. 59 odst. 4 druhým pododstavcem, avšak nemohla být před datem použití režimu jednotné platby zcela vyrovnána, se nevyrovnaný zůstatek vyrovná z plateb v rámci jakéhokoli režimu, na který se toto nařízení vztahuje, pokud lhůty pro vyrovnání stanovená v uvedených ustanoveních dosud neuplynuly.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o podporu týkající se roků nebo prémiových období začínajících dnem 1. ledna 2006.

Ustanovení čl. 1 odst. 16 písm. b) a čl. 1 odst. 17 písm. b) se použijí na žádosti o podporu týkající se roků nebo prémiových období začínajících dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 489/2006 (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 263/2006 (Úř. věst. L 46, 16.2.2006, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32.

(5)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 658/2006 (viz strana 14 v tomto Úředním věstníku).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 660/2006

ze dne 27. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 113 odst. 2, čl. 145 písm. c), d), da) a f) a článek 155 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy by měly Komisi poskytnout dostupné údaje týkající se uplatňování podpory na brambory určené pro výrobu škrobu podle článku 93 nařízení (ES) č. 1782/2003 a podpory pěstitelům cukrové řepy a cukrové třtiny podle kapitoly 10f hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003. Ustanovení čl. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 (2) by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(2)

Článek 90 nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění nařízení (ES) č. 319/2006 stanoví možnost poskytnout podporu pro energetické plodiny pro plochy, na jejichž produkci se vztahuje smlouva mezi zemědělcem a nákupčím. Prováděcí pravidla týkající se podpory pro energetické plodiny stanovená v nařízení (ES) č. 1973/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Článek 33 nařízení (ES) č. 1973/2004 stanoví, že energetické produkty musí být získány nanejvýše druhým zpracovatelem. Pokud však jde o nepotravinářské produkty, které jsou předmětem režimu vyjmutí z produkce, stanoví článek 156 uvedeného nařízení, že musí být získány nanejvýše třetím zpracovatelem. Zkušenosti po dvou letech provádění režimu energetických plodin ukazují, že by bylo vhodné sjednotit oba režimy zařazením třetího zpracovatele rovněž do režimu energetických plodin. Články 33, 37 a 38 nařízení (ES) č. 1973/2004 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Bylo by vhodné stanovit prováděcí pravidla integrovaného administrativního a kontrolního systému podle nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (3), která by se použila pro režim oddělené platby za cukr stanovený podle článku 143ba nařízení (ES) č. 1782/2003.

(5)

Jedním z cílů reformy v odvětví cukru, které jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (4), je posílit tržní orientaci odvětví cukru ve Společenství. Za účelem zvýšení odbytu produktů v tomto odvětví by bylo vhodné, aby mohla být pro cukrovou řepu, topinambury a kořeny čekanky poskytována podpora pro energetické plodiny a aby mohly být uvedené plodiny pěstované pro jiné účely než produkci cukru pěstovány na půdě, pro kterou lze poskytnout podporu na vyjmutí půdy z produkce.

(6)

Ustanovení čl. 171cm odst. 5 nařízení (ES) č. 1973/2004 zabraňuje zemědělcům podávat žádost o poskytnutí zálohy na podporu na tabák, pokud již zahájili dodávky. Uvedené ustanovení neumožňuje podávání žádostí v případě producentů raných odrůd tabáku. Je proto třeba uvedené ustanovení zrušit.

(7)

Při provádění čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 se Slovinsko rozhodlo použít režim jednotné platby v roce 2007. Třetí pododstavec čl. 71 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví, že přechodné období pro chmel se bude používat pouze do 31. prosince 2005. Slovinsko by proto bylo nuceno provádět režim jednotné platby pouze pro uvedené odvětví a integrovat všechna ostatní odvětví v roce 2007. Za účelem usnadnění přechodu k režimu jednotné platby stanoví čl. 48a odst. 11 nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (5), pokračování používání předchozího režimu pro chmel ve Slovinsku až do 31. prosince 2006, a proto i pokračování v provádění režimu jednotné platby pro všechna dotyčná odvětví v roce 2007. Bylo by proto vhodné sjednotit ustanovení nařízení (ES) č. 1973/2004 s ustanoveními obsaženými v nařízení (ES) č. 795/2004, a tím ve Slovinsku umožnit používání prováděcích pravidel stanovených v nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele (6) do 31. prosince 2006.

(8)

V souladu s druhým odstavcem článku 71 nařízení (ES) č. 1973/2004 navrhlo Španělsko změnu přílohy X uvedeného nařízení s cílem doplnit znevýhodněné oblasti v provinciích Coruña a Lugo, které se nacházejí v autonomní oblasti Galicie, a poskytlo Komisi podrobné odůvodnění tohoto návrhu, které ukazuje, že jsou splněna kritéria uvedená v čl. 113 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003. Vzhledem k tomuto odůvodnění by měla být změněna příloha X nařízení (ES) č. 1973/2004 tak, aby byly doplněny dotyčné oblasti.

(9)

Příloha II rozhodnutí Komise K(2004) 1439/3 ze dne 29. dubna 2004 o minimální způsobilé výměře na hospodářství, o zemědělské výměře pro režim jednotné platby na plochu a roční finanční obálce pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko stanoví zemědělskou výměru pro režim jednotné platby uvedený v čl. 143b odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003. Odpovídající číslo týkající se Polska bylo změněno rozhodnutím Komise K(2005) 4553 ze dne 25. listopadu 2005. Uvedená výměra by se rovněž měla odrazit v příloze XXI nařízení (ES) č. 1973/2004.

(10)

Příloha XXI nařízení (ES) č. 1973/2004 stanoví zemědělskou plochu v režimu jednotné platby pro Slovensko na 1 976 tisíc hektarů. Správná plocha, kterou je třeba brát v úvahu, však činí 1 955 tisíc hektarů, jak bylo stanoveno v příloze II rozhodnutí K(2004) 1439/3. Uvedená výměra by se rovněž měla odrazit v příloze XXI nařízení (ES) č. 1973/2004.

(11)

Na základě dalšího přezkumu odhadu zemědělské plochy v režimu jednotné platby v Litvě se v souladu s čl. 143b odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003 celková zemědělská plocha zvýšila rozhodnutím Komise K(2006) 1691 ze dne 26. dubna 2006 ze současných 2 288 tisíc hektarů na 2 574 tisíc hektarů. Příloha XXI nařízení (EHS) č. 1973/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Na trh Společenství byly uvedeny nové odrůdy tabáku a měly by být zařazeny do přílohy XXV nařízení (ES) č. 1973/2004.

(13)

Nařízení (ES) č. 1973/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Vzhledem k tomu, že změny stanovené tímto nařízením se vztahují na hospodářské roky od roku 2006, mělo by se toto nařízení používat od 1. ledna 2006. Pokud však jde o změnu zemědělské plochy v režimu jednotné platby pro Polsko, mělo by toto nařízení nabýt účinnosti od roku 2005, neboť povede k vyšším platbám žadatelům podle tohoto režimu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1973/2004 se mění takto:

1.

V čl. 3 se písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

nejpozději do 31. července následujícího roku, případně po odečtení na základě snížení ploch podle kapitoly I hlavy IV nařízení (ES) č. 796/2004, konečné údaje odpovídající:

i)

plochám nebo množstvím uvedeným pod písmenem a), na které byla podpora za dotyčný rok skutečně vyplacena,

ii)

množstvím vyjádřeným ekvivalentem škrobu v případě podpory na brambory určené pro výrobu škrobu podle článku 93 nařízení (ES) č. 1782/2003, na která byla podpora za dotyčný rok skutečně vyplacena,

iii)

množstvím cukru, který je součástí kvóty, získaného z cukrové řepy nebo cukrové třtiny dodané podle smlouvy v případě podpory pěstitelům cukrové řepy a cukrové třtiny podle kapitoly 10f hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003, na která byla podpora za dotyčný rok skutečně vyplacena.“.

2.

V článku 23 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

‚nákupčím‘ se rozumí jakákoliv osoba uzavírající smlouvu s žadatelem podle článku 26, která kupuje na vlastní účet suroviny uvedené v článku 24 a určené pro použití podle čl. 88 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

3.

Článek 24 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Jakékoli zemědělské suroviny mohou být pěstovány na plochách, na něž se poskytuje podpora podle článku 88 nařízení (ES) č. 1782/2003, za předpokladu, že jsou určeny v první řadě pro použití k produkci energetických produktů uvedených ve druhém odstavci uvedeného článku.“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Žadatel je povinen dodávat veškerou sklizenou surovinu a nákupčí nebo první zpracovatel je povinen ji převzít a zajistit, že bude množství odpovídající této surovině v rámci Společenství použito při zpracování jednoho nebo více energetických produktů uvedených v čl. 88 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.“,

ii)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„V případě uvedeném ve druhém pododstavci nebo v případě, že nákupčí prodá množství odpovídající sklizené surovině, informuje první zpracovatel nebo nákupčí příslušný orgán, u nějž je složena jistota. Pokud je toto odpovídající množství použito v jiném členském státě, než ve kterém byla surovina sklizena, příslušné orgány dotyčných členských států se o podrobnostech této transakce navzájem informují.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   V souladu s vnitrostátními předpisy, které upravují smluvní vztahy, může první zpracovatel zmocnit třetí osobu ke sběru suroviny u zemědělce žádajícího o podporu. Zpracovatel zůstává jediným odpovědným vzhledem k závazkům stanoveným v této kapitole.“.

4.

Článek 26 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Na podporu své žádosti o podporu předloží žadatel příslušnému orgánu smlouvu uzavřenou mezi ním a nákupčím nebo prvním zpracovatelem.

Členské státy však mohou rozhodnout, že smlouva může být uzavřena pouze mezi žadatelem a prvním zpracovatelem.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Žadatel zajistí, že je smlouva uzavřena včas, aby mohl nákupčí nebo první zpracovatel uložit kopii u příslušného orgánu ve lhůtě stanovené v čl. 34 odst. 1.“.

5.

Článek 29 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen článek 27, nákupčí nebo první zpracovatel může změnit předpokládaná konečná primární využití surovin podle čl. 26 odst. 2 písm. f) poté, co mu byly suroviny podle smlouvy dodány a byly splněny podmínky podle čl. 31 odst. 1 a prvního pododstavce čl. 34 odst. 3.“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Nákupčí nebo první zpracovatel předem uvědomí příslušný orgán, aby mohly být provedeny nezbytné kontroly.“.

6.

V čl. 31 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Množství surovin, která mají být žadatelem skutečně dodána nákupčímu nebo prvnímu zpracovateli, musí odpovídat alespoň reprezentativnímu výnosu.“.

7.

V článku 32 se odstavec 1 mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Vyplacení podpory žadateli se může konat před zpracováním suroviny. Platba se však provede pouze tehdy, pokud množství suroviny, které musí být dodáno v rámci této kapitoly, bylo dodáno nákupčímu nebo prvnímu zpracovateli a pokud:“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

byla uložena kopie smlouvy u příslušného orgánu, jemuž podléhá nákupčí nebo první zpracovatel v souladu s čl. 34 odst. 1, a pokud byly splněny podmínky uvedené v čl. 24 odst. 1;“.

8.

V kapitole 8 se název oddílu 6 nahrazuje tímto:

9.

Článek 33 se nahrazuje tímto:

„Článek 33

Počet zpracovatelů

Energetické produkty získává nanejvýše třetí zpracovatel v pořadí.“.

10.

Článek 34 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Nákupčí nebo první zpracovatel uloží kopii smlouvy u příslušného orgánu, jemuž podléhá, ve lhůtě, kterou stanoví dotyčný členský stát, nejpozději však do konečného data pro předložení žádosti o podporu pro daný rok v dotyčném členském státě.

Pokud žadatel a nákupčí nebo první zpracovatel změní nebo ukončí smlouvu před datem uvedeným v článku 27 během daného roku, uloží nákupčí nebo první zpracovatel kopii změněné nebo ukončené smlouvy u příslušného orgánu, jemuž podléhá, nejpozději do uvedeného data.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Nákupčí nebo první zpracovatel, který převzal surovinu dodanou žadatelem, uvědomí příslušný orgán, jemuž podléhá, o množství převzaté suroviny a blíže určí druh, jakož i jméno a adresu smluvní strany, která mu surovinu dodala, místo dodávky a referenční číslo dané smlouvy ve lhůtě, která má být stanovena členskými státy tak, aby umožnila vyplacení platby ve lhůtě stanovené v článku 28 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Pokud se členský stát nákupčího nebo prvního zpracovatele liší od členského státu, v němž byla surovina vypěstována, pak dotyčný příslušný orgán uvědomí příslušný orgán, jemuž žadatel podléhá, do čtyřiceti pracovních dnů od přijetí sdělení uvedených v prvním pododstavci o celkovém množství dodané suroviny;“.

11.

Článek 35 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Nákupčí a první zpracovatelé“;

b)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Nákupčí nebo první zpracovatel složí celou jistotu uvedenou v odstavci 2 u příslušného orgánu, jemuž podléhá, nejpozději do konečného data pro předložení žádosti o platbu pro daný rok v dotyčném členském státě.

2.   Jistota se vypočítá pro každou surovinu na základě částky 60 EUR na hektar vynásobené úhrnem všech obdělávaných ploch, které jsou předmětem smlouvy podepsané dotyčným nákupčím nebo prvním zpracovatelem a které jsou využívány pro produkci uvedené suroviny.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jistota je uvolněna poměrně pro každou surovinu pod podmínkou, že příslušný orgán, jemuž nákupčí nebo první zpracovatel podléhá, obdržel důkaz, že dotyčná množství surovin byla zpracována při dodržení požadavku stanoveného v čl. 26 odst. 2 písm. f), v případě potřeby s přihlédnutím k jakékoli změně provedené na základě ustanovení článku 29.“;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5.   Aniž by byl dotčen odstavec 4 a pokud byla jistota složena nákupčím, uvolní se poté, co byla dotčená surovina dodána prvnímu zpracovateli, za předpokladu, že příslušný orgán, jemuž nákupčí podléhá, má důkaz, že první zpracovatel složil odpovídající jistotu u příslušného orgánu.“.

12.

V čl. 36 odst. 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Následující povinnosti nákupčího nebo prvního zpracovatele představují podřízené požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85:“.

13.

V článku 37 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Pokud první zpracovatel prodá meziprodukty, na něž se vztahuje smlouva podle článku 26, druhému nebo třetímu zpracovateli usazenému v jiném členském státě nebo je na něj převede, musí být produkty provázeny kontrolní kopií T5 vydanou v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93.

Pokud nákupčí prodá surovinu, na niž se vztahuje smlouva, prvnímu zpracovateli usazenému v jiném členském státě nebo ji na něj převede, použije se první odstavec.“.

14.

Článek 38 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pokud se kontrolní výtisk T5 nevrátí do úřadu odeslání subjektu pověřeného kontrolou v členském státě, v němž je nákupčí nebo první zpracovatel usazen, dva měsíce po uplynutí lhůty na zpracování suroviny stanovené v čl. 36 odst. 1 písm. a) v důsledku okolností, které nelze přičíst nákupčímu nebo prvnímu zpracovateli, mohou být jako náhradní důkaz místo kontrolního výtisku T5 přijaty tyto doklady:“;

b)

písmena b) a c) se nahrazují tímto:

„b)

osvědčení druhého a třetího zpracovatele o konečném zpracování suroviny na energetické produkty uvedené v článku 88 nařízení (ES) č. 1782/2003;

c)

ověřené fotokopie účetních dokladů od druhého a třetího zpracovatele, které prokazují, že zpracování bylo provedeno.“.

15.

Článek 39 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán členského státu přesně stanoví, jaké záznamy musí nákupčí nebo zpracovatel vést a jak často – nejméně však jednou měsíčně.“,

ii)

ve druhém pododstavci se úvodní věta nahrazuje tímto:

„V případě zpracovatelů obsahují uvedené záznamy nejméně tyto informace:“,

iii)

vkládá se nový pododstavec, který zní:

„V případě nákupčích obsahují uvedené záznamy nejméně tyto informace:

a)

množství všech surovin koupených a prodaných ke zpracování v rámci stávajícího režimu;

b)

jména a adresy prvních zpracovatelů.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušný orgán, jemuž podléhá nákupčí nebo první zpracovatel, ověří, zda předložená smlouva dodržuje podmínky stanovené v čl. 24 odst. 1. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, uvědomí se o tom příslušný orgán, jemuž podléhá žadatel.“.

16.

V článku 40 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členských států, v nichž sídlí nákupčí, provádějí kontroly v provozovnách alespoň 25 % nákupčích usazených na jejich území, vybraných na základě analýzy rizik. Tyto kontroly spočívají ve fyzické kontrole a v prohlídce obchodních dokladů, aby byl zajištěn soulad mezi nákupy surovin a příslušnými dodávkami.

1a.   Příslušné orgány členských států, v nichž se provádí zpracování, zkontrolují shodu s čl. 24 odst. 1 v provozovnách nejméně 25 % zpracovatelů nacházejících se na jejich území a vybraných na základě analýzy rizik. Tyto kontroly budou spočívat alespoň:

a)

v porovnání úhrnu hodnot všech energetických produktů s úhrnem hodnot všech ostatních produktů určených k jiným účelům a získaných stejným zpracováním;

b)

v analýze výrobního systému zpracovatele, zahrnující fyzické kontroly a prohlídku obchodních dokladů, s cílem ověřit si v případě zpracovatele, zda souhlasí dodávky surovin, konečné produkty, druhotné produkty a vedlejší produkty.

Pokud jde o kontroly uvedené v písmenu b) prvním pododstavci, příslušný orgán se zejména opírá o technické koeficienty zpracování dotyčných surovin. Pokud takové koeficienty v právních předpisech Společenství pro vývoz existují, použijí se. Pokud neexistují, avšak v právních předpisech Společenství existují jiné, použijí se. Ve všech ostatních případech se kontroly spoléhají zejména na koeficienty obecně přijímané zpracovatelským průmyslem.“.

17.

Za článek 142 se vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA 15a

ODDĚLENÁ PLATBA ZA CUKR

Článek 142a

Použití nařízení (ES) č. 796/2004

Pokud jde o oddělenou platbu za cukr stanovenou v článku 143ba nařízení (ES) č. 1782/2003, použijí se články 5, 10, 18 až 22, 65, 66, 67, 70, 71a, 72 a 73 nařízení (ES) č. 796/2004.“.

18.

V článku 143 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Cukrová řepa, topinambury nebo kořeny čekanky mohou být pěstovány na půdě vyjmuté z produkce za předpokladu, že:

a)

cukrová řepa neslouží k výrobě cukru podle nařízení Komise (ES) č. 314/2002 (7), ani jako meziprodukt, druhotný produkt nebo vedlejší produkt;

b)

kořeny čekanky a topinambury nebyly podrobeny žádnému procesu hydrolýzy podle nařízení (ES) č. 314/2002, buď jako takové, nebo jako meziprodukt jako např. inulin, nebo jako druhotný produkt jako např. oligofruktóza, nebo jako jakékoli vedlejší produkty.

19.

V čl. 171cm odst. 5 se zrušuje poslední věta.

20.

V čl. 172 odst. 3 se vkládá nová věta, která zní:

„Rovněž bude nadále platit ve Slovinsku pro žádosti o platby týkající se sklizně roku 2006 s ohledem na nařízení (EHS) č. 1696/71 a do 31. prosince 2006 s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/98 (8).

21.

Příloha IX se mění takto:

a)

zrušuje se odstavec týkající se řádku 23;

b)

v tabulce se zrušuje řádek 23.

22.

V příloze X se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Španělsko: autonomní oblasti Andalusie, Aragon, Baleárské ostrovy, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Katalánsko, Extremadura, Galicie (s výjimkou těch oblastí v provinciích La Coruña a Lugo, které nejsou považovány za znevýhodněné oblasti podle nařízení (ES) č. 1257/1999), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana a Kanárské ostrovy (9), a všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999 nacházející se mimo tyto regiony.

23.

Příloha XXI se mění takto:

a)

číslo u Litvy se nahrazuje číslem „2 574“;

b)

číslo u Polska se nahrazuje číslem „14 337“;

c)

číslo u Slovenska se nahrazuje číslem „1 955“.

24.

V příloze XXIII se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„—

veškeré produkty uvedené v nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (10) za podmínky, že nejsou získány z cukrové řepy vypěstované na půdě vyjmuté z produkce a že neobsahují produkty získané z cukrové řepy vypěstované na půdě vyjmuté z produkce.

25.

Příloha XXV se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o podporu týkající se hospodářských roků počínaje dnem 1. ledna 2006. Ustanovení čl. 1 odst. 23 písm. b) a c) se však použijí na žádosti o podporu týkající se hospodářských roků počínaje dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 263/2006 (Úř. věst. L 46, 16.2.2006, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 659/2006 (viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 658/2006 (viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Úř. věst. L 75, 20.3.1999, s. 20.

(7)  Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40.“.

(8)  Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 7.“.

(9)  Francouzské zámořské departamenty, Madeira, Kanárské a Egejské ostrovy se považují za vyjmuté z této přílohy v případě, že se na ně vztahuje dobrovolná výjimka stanovená v čl. 70 odst. 1 pododst. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 příslušným členským státem.“.

(10)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.“.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XXV

TŘÍDĚNÍ ODRŮD TABÁKU

podle článku 171ca

I.   FLUE-CURED

 

Virginia

 

Virginia D a její hybridy

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

 

Winta

 

Weronika

II.   LIGHT AIR-CURED

 

Burley

 

Badischer Burley a jeho hybridy

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

 

Tennessee 97

 

Bazyl

 

Bms 3

III.   DARK AIR-CURED

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay a její hybridy

 

Dragon vert a jeho hybridy

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero a jeho hybridy

 

Rio Grande a jeho hybridy

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Goyano

 

Hybridy Geudertheimera

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio a podobné odrůdy

 

Fermented Burley

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   FIRE-CURED

 

Kentucky a jeho hybridy

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   SUN-CURED

 

Xanthi-Yaka

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina a podobné odrůdy

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous a Phi I

 

Kaba Koulak (ne klasický)

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI A PODOBNÉ ODRŮDY

VIII.   KLASICKÝ KABA KOULAK

 

Elassona

 

Myrodata Agrinion

 

Zichnomyrodata“


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 661/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 312/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska, pokud jde o měsíční omezení na období od 1. května 2006 do 31. října 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/822/ES ze dne 22. prosince 2000 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních a změnách zemědělských protokolů k dohodě o přidružení Tuniska k Evropskému společenství (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 312/2001 (3) se stanoví měsíční omezení olivového oleje pro vydávání dovozních licencí v rámci celní kvóty stanovené v odstavci 1 uvedeného článku.

(2)

Hospodářský rok 2005/06 se ve Společenství vyznačuje nízkou produkcí olivového oleje, což způsobuje problémy se zásobováním. Aby se usnadnilo zásobování trhu Společenství s olivovým olejem, je třeba povolit od 1. května 2006 a odchylně od nařízení (ES) č. 312/2001 vydávání dovozních licencí bez měsíčních omezení.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 1 odst. 2 prvního pododstavce čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 312/2001 se na období od 1. května 2006 do 31. října 2006 povoluje vydávání dovozních licencí bez měsíčních omezení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97.

(3)  Úř. věst. L 46, 16.2.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1721/2005 (Úř. věst. L 276, 21.10.2005, s. 3).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 662/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

210

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

79

Zahuštěné


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 663/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 343/2006, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 343/2006 (3) stanoví seznam členských států, v nichž se zahajuje nákup másla v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(2)

Na základě nejnovějších sdělení zaslaných Lotyšskem v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2771/1999 Komise zjistila, že po dva po sobě následující týdny byly tržní ceny másla nižší než 92 % intervenční ceny. V uvedených členských státech by proto měl být zahájen intervenční nákup. Lotyšsko by proto mělo být přidána na seznam stanovený v nařízení (ES) č. 343/2006.

(3)

Nařízení (ES) č. 343/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (ES) č. 343/2006 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Nákup másla stanovený v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se tímto zahajuje v těchto členských státech:

Česká republika

Německo

Estonsko

Španělsko

Francie

Itálie

Irsko

Lotyšsko

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Finsko

Švédsko

Spojené království“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 541/2006 (Úř. věst. L 94, 1.4.2006, s. 21).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 664/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 39. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství sušeného odstředěného mléka, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 39. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 214/2001, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 25. dubna 2006, se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka ve výši 155,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení ve znění změněném nařízením (ES) č. 1195/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 8).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 665/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. května 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. května 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

3,15

nízké kvality

23,15

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

54,48

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

57,64

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

57,64

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

54,48


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 17.4.2006–27.4.2006

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

148,46

138,46

118,46

87,13

Prémie – záliv (EUR/t)

12,74

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

26,30

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 16,67 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 20,41 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 666/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

5

1. období

6

2. období

7

3. období

8

4. období

9

5. období

10

6. období

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

0

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

0

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

0

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny třetí země s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 667/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízeni,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 668/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

5

1. období

6

2. období

7

3. období

8

4. období

9

5. období

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

11

7. období

12

8. období

1

9. období

2

10. období

3

11. období

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. dubna 2006, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

6,85

1101 00 15 9130

6,40

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

52,60

1102 20 10 9400

45,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

67,63

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 670/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se pro období od 1. do 31. května 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy a používají se k výrobě určitých výrobků chemického průmyslu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené pro bílý cukr.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 21,902 EUR/100 kg netto na období od 1. do 31. května 2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 671/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 299/2006 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce února 2006 podle nařízení (ES) č. 638/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území (3), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 299/2006 (4) stanovilo množství převedená do tranše na měsíc květen 2006 s výlučným uvedením kvóty AKT.

(2)

V čl. 13 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 638/2003 se stanoví, že množství převedená podle čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení mohou být předmětem žádostí o dovozní licence pro rýži kódů KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30, která pochází ze států AKT, a rýži kódu KN 1006, která pochází ze zámořských zemí a území.

(3)

Přidělení převedených množství výlučně pro kvótu AKT bylo tedy provedeno nesprávně. Proto je třeba opravit přílohu nařízení (ES) č. 299/2006, aby se upřesnily podmínky pro poskytnutí dostupných množství hospodářským subjektům,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 299/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 2120/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 22).

(4)  Úř. věst. L 48, 18.2.2006, s. 14.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc únor 2006, a množství převedená do následující tranše

Původ/Produkt

Procento snížení

Množství převedené do tranše na měsíc květen 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc květen 2006

(v tunách)

Nizozemské Antily a Aruba

Méně rozvinuté ZZÚ

Nizozemské Antily a Aruba

Méně rozvinuté ZZÚ

Nizozemské Antily a Aruba

Méně rozvinuté ZZÚ

ZZÚ (čl. 10 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 638/2003)

kód KN 1006

0 (1)

0 (1)

5 839,936

3 334

14 172,936

6 667


Původ/Produkt

Procento snížení

Množství převedené do tranše na měsíc květen 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc květen 2006

(v tunách)

AKT (čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003)

kódy KN 1006 10 21 až 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30

0 (1)

4 767,115

41 666

AKT (čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003)

kód KN 1006 40 00

0 (1)

9 164

19 164

AKT/ZZÚ (čl. 13 první pododstavec nařízení (ES) č. 638/2003)

kód KN 1006 (ZZÚ)

kódy KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30

 

 

4 767,115 (2)


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.

(2)  Množství převedené do tranše na měsíc květen 2006 postupem podle čl. 13 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 638/2003.“


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 672/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo a pro jistotu na zpracování v 8. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Maximální částka podpory

Máslo ≥ 82 %

25

25

Máslo < 82 %

24,4

Zahuštěné máslo

34

34

30,5

Smetana

14

10,6

Jistota na zpracování

Máslo

Zahuštěné máslo

37

37

Smetana

15


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 673/2006

ze dne 28. dubna 2006,

které se týká 8. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení,

(4)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 8. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 1898/2005 se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 674/2006

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se po šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Ve dnech 21. března 2006 a 12., 19. a 21. dubna 2006 Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro sankce rozhodl změnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 357/2006 (Úř. věst. L 59, 1.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1.

V položce „Fyzické osoby“ se doplňují tyto záznamy:

a)

Abdullah Anshori (také znám jako a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Datum narození: 1958. Místo narození: Pacitan, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

b)

Abu Bakar Ba’asyir (také znám jako a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Datum narození: 17.8.1938. Místo narození: Jombankg, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

c)

Gun Gun Rusman Gunawan (také znám jako a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Datum narození: 6.7.1977. Místo narození: Cianjur, Západní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

d)

Taufik Rifki (také znám jako a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Datum narození: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Místo narození: Dacusuman Surakarta, Centrální Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

2.

Záznam „Islamic Jihad Group (také znám jako a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami)“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Islamic Jihad Group (také znám jako a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).“.

3.

Záznam „Youcef Abbes (také znám jako Giuseppe). Adresa: a) Via Padova, 82 – Milán, Itálie, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.1.1965. Místo narození: Bab El Aoued, Alžírsko“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Youcef Abbes (také znám jako Giuseppe). Adresa: a) Via Padova, 82 – Milán, Itálie, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itálie. Datum narození: 5.1.1965. Místo narození: Bab el Oued, Alžírsko.“.

4.

Záznam „Mohamed Amine AKLI (také znám jako: a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Místo narození: Abordj El Kiffani (Alžírsko). Datum narození: 30. března 1972“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mohamed Amine Akli (také znám jako a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Místo narození: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Datum narození: 30.3.1972.“.

5.

Záznam „Hacene Allane (také znám jako a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Datum narození: 17. ledna 1941. Místo narození: El Ménéa, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

„Hacene Allane (také znám jako a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Datum narození: 17.1.1941. Místo narození: Médéa, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.“.

6.

Záznam „Mokhtar BELMOKHTAR. Místo narození: Ghardaia. Datum narození: 1. června 1972. Další informace: rodiče Mohamed a Zohra Chemkha“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Mokhtar Belmokhtar. Místo narození: Ghardaia, Alžírsko. Datum narození: 1.6.1972. Další informace: rodiče Mohamed a Zohra Chemkha.“.

7.

Záznam „Dhou El-Aich (také znám jako Abdel Hak). Datum narození: 5. srpna 1964. Místo narození: Debila, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

„Dhou El-Aich (také znám jako Abdel Hak). Datum narození: 5.8.1964. Místo narození: Blida, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.“.

8.

Záznam „Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello, 20 – Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Místo narození: Rouba, Alžírsko“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello, 20, Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko.“.

9.

Záznam „Ibrahim Dawood (také znám jako a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Datum narození: 1955. Místo narození: Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: A-333602, vydaný v Bombaji, Indie, dne 6. dubna 1985“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Datum narození: 1955. Místo narození: Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: A-333602, vydaný v Bombaji, Indie, dne 6. dubna 1985.“.

10.

Záznam „Abdelhalim Remadna, datum narození: 2. dubna 1966; Místo narození: Bistra, Alžírsko“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abdelhalim Remadna. Datum narození: 2.4.1966. Místo narození: Biskra, Alžírsko.“.

11.

Záznam „Ahmad Zerfaoui (také znám jako a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Datum narození: 15. července 1963. Místo narození: Chrea, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

„Ahmad Zerfaoui (také znám jako a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Datum narození: 15.7.1963. Místo narození: Chréa, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.“.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/61


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. března 2006,

kterým se schvalují programy členských států pro zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v roce 2006

(oznámeno pod číslem K(2006) 780)

(2006/314/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 20 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS stanoví finanční příspěvek Společenství na provádění technických a vědeckých opatření nutných pro další rozvoj veterinárních právních předpisů Společenství, jakož i pro další rozvoj veterinárního vzdělávání nebo odborné přípravy.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/101/ES o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2006 (2) stanoví provádění takových zjišťování v období od února do prosince 2006 za předpokladu, že tyto programy zjišťování budou schváleny Komisí. Tyto výzkumy mají zjistit přítomnost nákaz u drůbeže, což by mohlo vést k přezkoumání současných právních předpisů Společenství a přispět ke znalostem o možných ohroženích zvířat a lidí volně žijícími živočichy.

(3)

Programy zjišťování předložené členskými státy byly v souladu s tímto rozhodnutím posouzeny Komisí.

(4)

Komise shledala, že programy zjišťování předložené členskými státy splňují požadavky rozhodnutí 2006/101/ES. Uvedené programy zjišťování by proto měly být schváleny.

(5)

S ohledem na význam uvedených programů zjišťování pro dosažení cílů Společenství v oblasti zdraví zvířat a lidí je vhodné stanovit finanční příspěvek Společenství ve výši 50 % nákladů, které příslušným členským státům vzniknou v souvislosti s opatřeními uvedenými v tomto rozhodnutí, až do maximální výše pro každý program.

(6)

Výdaje v souvislosti s programy zjišťování schválenými tímto rozhodnutím, které vznikly v období od 1. února 2006, by rovněž měly být považovány za způsobilé pro spolufinancování Společenstvím.

(7)

Dále je vhodné stanovit pravidla pro vykazování výsledků zjišťování a pro způsobilost nákladů obsažených ve finančním požadavku na finanční spoluúčast Společenství ve sféře nákladů vzniklých členským státům při provádění programů zjišťování.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Programy členských států pro influenzu ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků uvedené v příloze I se schvalují pro období stanovené v této příloze (dále jen „programy“).

Článek 2

Členské státy provádějí zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v souladu s těmito programy.

Článek 3

Finanční příspěvek Společenství na náklady spojené s analýzou vzorků budou poskytnuty každému členskému státu v poměru 50 % vzniklých nákladů, až do maximální výše pro spolufinancování stanovené v příloze I.

Uvedený finanční příspěvek Společenství bude poskytnut za předpokladu, že dotčený členský stát dodrží následující:

a)

uvede v platnost právní a správní předpisy nezbytné k provádění programu;

b)

předloží Komisi a referenční laboratoři Společenství pro influenzu ptáků uvedené v čl. 51 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (3) nejpozději do 31. března 2007 závěrečnou zprávu o technické realizaci programu a získaných výsledcích podle vzorů hlášení uvedených v přílohách II až V tohoto rozhodnutí;

c)

předloží Komisi příslušné důkazy o nákladech vzniklých při analýze vzorků během období, pro které je program schválen;

d)

bude provádět program účinně, zejména musí příslušný orgán zajistit, aby byl proveden odpovídající odběr vzorků.

Článek 4

Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za testy zahrnuté v programech, nepřesáhne:

a)

:

pro test ELISA

:

1 EUR na test;

b)

:

pro imunodifúzní test v agarovém gelu

:

1,2 EUR na test;

c)

:

pro test HI na H5/H7

:

12 EUR na test;

d)

:

pro test izolace viru

:

30 EUR na test;

e)

:

pro test PCR

:

15 EUR na test.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. března 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2006/53/ES (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 46, 16.2.2006, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.


PŘÍLOHA I

Programy členských států pro zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků

Kód

Členský stát

Období

Maximální částka pro spolufinancování vzorků

(EUR)

BE

Belgie

1. února 2006–31. prosince 2006

38 400,00

CZ

Česká republika

1. února 2006–31. prosince 2006

33 400,00

DK

Dánsko

1. února 2006–31. prosince 2006

168 500,00

DE

Německo

1. února 2006–31. prosince 2006

268 000,00

EE

Estonsko

1. února 2006–31. prosince 2006

1 450,00

EL

Řecko

1. února 2006–31. prosince 2006

39 300,00

ES

Španělsko

1. února 2006–31. prosince 2006

88 100,00

FR

Francie

1. února 2006–31. prosince 2006

204 800,00

IE

Irsko

1. února 2006–31. prosince 2006

42 500,00

IT

Itálie

1. února 2006–31. prosince 2006

427 300,00

CY

Kypr

1. února 2006–31. prosince 2006

20 700,00

LV

Lotyšsko

1. února 2006–31. prosince 2006

11 600,00

LT

Litva

1. února 2006–31. prosince 2006

15 400,00

LU

Lucembursko

1. února 2006–31. prosince 2006

4 400,00

HU

Maďarsko

1. února 2006–31. prosince 2006

109 500,00

MT

Malta

1. února 2006–31. prosince 2006

3 700,00

NL

Nizozemsko

1. února 2006–31. prosince 2006

54 500,00

AT

Rakousko

1. února 2006–31. prosince 2006

28 550,00

PL

Polsko

1. února 2006–31. prosince 2006

94 500,00

PT

Portugalsko

1. února 2006–31. prosince 2006

71 600,00

SI

Slovinsko

1. února 2006–31. prosince 2006

23 500,00

SK

Slovensko

1. února 2006–31. prosince 2006

11 600,00

FI

Finsko

1. února 2006–31. prosince 2006

32 600,00

SE

Švédsko

1. února 2006–31. prosince 2006

77 200,00

UK

Spojené království

1. února 2006–31. prosince 2006

93 700,00

Celkem

1 964 800,00


PŘÍLOHA II

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODÁŘSTVÍCH S CHOVEM DRŮBEŽE, VE KTERÝCH BYLY ODEBRÁNY VZORKY (1)

(kromě kachen a hus)

Sérologické vyšetření podle bodu B přílohy rozhodnutí Komise 2006/101/ES v hospodářstvích s chovem brojlerů (jen rizikových)/krůt pro výkrm/plemenných kuřat/plemenných krůt/nosných slepic/volně chovaných nosných slepic/ptáků nadřádu běžci/pernaté zvěře ve farmovém chovu (bažanti, koroptve, křepelky a další)/„nekomerčních hospodářstvích“ (jak jsou definována v článku 2 směrnice Rady 2005/94/ES/jiných [nehodící se škrtněte]

POUŽIJTE, PROSÍM, JEDEN FORMULÁŘ PRO KAŽDOU KATEGORII DRŮBEŽE!

 

Členský stát:

 

Datum:

 

Vykazované období od:

 

do:


Region (2)

Celkový počet hospodářství (3)

Celkový počet hospodářství, ve kterých byly odebrány vzorky

Celkový počet hospodářství s pozitivním nálezem

Počet hospodářství s pozitivním nálezem na podtyp H5

Počet hospodářství s pozitivním nálezem na podtyp H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 


(1)  Hospodářství znamená dle potřeby houfy, hejna nebo zařízení.

(2)  Region podle definice ve schváleném programu členského státu.

(3)  Celkový počet hospodářství jedné kategorie drůbeže v regionu.


PŘÍLOHA III

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S ÚDAJI O HOSPODÁŘSTVÍCH S CHOVEM KACHEN A HUS (1)

podle bodu C přílohy rozhodnutí Komise 2006/101/ES Sérologické vyšetření (2)

 

Členský stát:

 

Datum:

 

Vykazované období od:

 

do:


Region (2)

Celkový počet hospodářství s chovem kachen a hus

Celkový počet hospodářství s chovem kachen a hus, ve kterých byly odebrány vzorky

Celkový počet hospodářství se sérologicky pozitivním nálezem

Počet hospodářství se sérologicky pozitivním nálezem na podtyp H5

Počet hospodářství se sérologicky pozitivním nálezem na podtyp H7

Celkový počet hospodářství s virologicky pozitivním nálezem

Počet hospodářství s virologicky pozitivním nálezem na podtyp H5

Počet hospodářství s virologicky pozitivním nálezem na podtyp H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Hospodářství znamená dle potřeby houfy, hejna nebo zařízení.

(2)  Region podle definice ve schváleném programu členského státu.


PŘÍLOHA IV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S ÚDAJI O VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁCÍCH

Vyšetření podle bodu D přílohy rozhodnutí Komise 2006/101/ES

 

Členský stát:

 

Datum:

 

Vykazované období od:

 

do:


Region (1)

Druhy volně žijících ptáků, u kterých byly odebrány vzorky

Celkový počet vzorků odebraných pro vyšetření

Celkový počet pozitivních vzorků

Počet vzorků pozitivních na podtyp H5

Počet vzorků pozitivních na podtyp H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 


(1)  Region podle definice ve schváleném programu členského státu nebo označení místa stanic(e) k pozorování ptáků.


PŘÍLOHA V

ZÁVĚREČNÁ FINANČNÍ ZPRÁVA A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Jedna tabulka pro každé zjišťování u drůbeže/volně žijících ptáků (1)

 

Členský stát:

 

Datum:

 

Vykazované období od:

 

do:


Opatření způsobilá ke spolufinancování (2)

Metody laboratorní analýzy

Počet testů provedených na metodu

Náklady

Sérologické předtřídění (3)

 

 

Test inhibice hemaglutinace (HI) na H5/H7

 

 

Test izolace viru

 

 

Test PCR:

 

 

Jiná opatření k úhradě

Popis činností

 

Odběr vzorků

 

 

Jiné

 

 

Celkem

 

 

Tímto potvrzuji, že shora uvedené údaje jsou správné a že pro tato opatření nebyl požadován žádný jiný příspěvek Společenství.


(1)  Nehodící se škrtněte.

(2)  Údaje vyplňte v národní měně, bez DPH ... (Místo, datum).

(3)  Označte použitý test ... (Podpis).


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/68


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2006

o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2006 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky

(oznámeno pod číslem K(2006) 1704)

(Pouze anglické, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2006/315/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/439/ES ze dne 29. června 2000 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů pro provádění společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2000/439/ES se stanoví podmínky, za kterých mohou členské státy získat přípěvek Společenství na výdaje vyplývající z jejich vnitrostátních programů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (2). Podle uvedeného rozhodnutí Komise na základě informací poskytnutých členskými státy rozhoduje každý rok o způsobilosti výdajů odhadovaných členskými státy a o výši finanční pomoci Společenství.

(2)

Komise obdržela roční návrhy vnitrostátních programů z Belgie, Dánska, Německa, Estonska, Řecka, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovinska, Finska, Švédska a Spojeného království, ve kterých tyto státy charakterizují údaje, které hodlají shromažďovat v období mezi 1. lednem 2006 a 31. prosincem 2006 v souladu s nařízením (ES) č. 1543/2000. Rovněž předložily žádosti o finanční příspěvek na výdaje podle článku 4 rozhodnutí 2000/439/ES.

(3)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1639/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanoví minimální a rozšířené programy Společenství pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 (3), přezkoumala Komise vnitrostátní programy členských států na rok 2006 a na základě těchto programů posoudila způsobilost výdajů. První splátka by měla být dotčeným členským státům vyplacena v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2000/439/ES na základě tohoto posouzení.

(4)

Druhá splátka bude vyplacena v roce 2007 poté, co bude Komisi předána finanční a technická zpráva o činnosti podrobně popisující stav naplňování cílů stanovených při vypracování minimálního a rozšířeného programu, a Komise potvrdí přijetí této zprávy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2000/439/ES a čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1639/2001.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tímto rozhodnutím se pro rok 2006 stanoví výše způsobilých výdajů pro každý členský stát a míry finančního příspěvku Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky.

Článek 2

Výdaje vzniklé při shromažďování a správě údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky uvedené v příloze I mají nárok na finanční příspěvek Společenství, který může dosahovat nejvýše 50 % způsobilých výdajů na minimální program podle článku 5 nařízení (ES) č. 1543/2000.

Článek 3

Výdaje vzniklé při shromažďování a správě údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky uvedené v příloze II mají nárok na finanční příspěvek Společenství, který může dosahovat nejvýše 35 % způsobilých výdajů na rozšířený program podle článku 5 nařízení (ES) č. 1543/2000.

Článek 4

1.   Společenství vyplatí první splátku ve výši 50 % finančního příspěvku Společenství uvedeného v přílohách I a II.

2.   Druhá splátka bude vyplacena v roce 2007 po obdržení a schválení finanční a technické zprávy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2000/439/ES.

Článek 5

1.   Směnný kurz eura, který se použije k výpočtu způsobilých částek podle tohoto rozhodnutí, je kurz platný v květnu 2005.

2.   Prohlášení o výdajích a žádosti o zálohy v národních měnách, které podaly členské státy neúčastnící se třetí fáze hospodářské a měnové unie, se přepočtou na euro v kurzu platném v měsíci, v němž Komise obdržela tato prohlášení a tyto žádosti.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Irsku, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice, Slovinské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 42. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/703/ES (Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1581/2004 (Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 6).


PŘÍLOHA I

Minimální program

Členský stát

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální výše příspěvku Společenství

(EUR)

BELGIE

1 014 257

507 129

DÁNSKO

4 299 000

2 149 500

NĚMECKO

2 444 531

1 222 265

ESTONSKO

475 988

237 994

ŘECKO

1 620 845

810 423

ŠPANĚLSKO

6 510 667

3 255 334

FRANCIE

6 613 877

3 306 939

IRSKO

4 524 442

2 262 221

ITÁLIE

3 954 825

1 977 413

KYPR

589 866

294 933

LOTYŠSKO

317 073

158 536

LITVA

122 691

61 346

MALTA

551 845

275 923

NIZOZEMSKO

3 026 346

1 513 173

POLSKO

571 660

285 830

PORTUGALSKO

2 550 422

1 275 211

SLOVINSKO

373 060

186 530

FINSKO

1 247 350

623 675

ŠVÉDSKO

2 709 795

1 354 898

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

6 222 481

3 111 241

Celkem

49 741 021

24 870 511


PŘÍLOHA II

Rozšířený program

Členský stát

Způsobilé výdaje

(EUR)

Maximální výše příspěvku Společenství

(EUR)

BELGIE

 

 

DÁNSKO

 

 

NĚMECKO

544 246

190 486

ESTONSKO

26 208

9 173

ŘECKO

215 350

75 373

ŠPANĚLSKO

1 842 106

644 737

FRANCIE

339 500

118 825

IRSKO

371 426

129 999

ITÁLIE

560 554

196 194

KYPR

 

 

LOTYŠSKO

5 364

1 878

LITVA

 

 

MALTA

 

 

NIZOZEMSKO

435 762

152 517

POLSKO

1 316

461

PORTUGALSKO

443 832

155 241

SLOVINSKO

 

 

FINSKO

257 434

90 102

ŠVÉDSKO

81 518

28 531

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

2 134 804

747 181

Celkem

7 259 420

2 540 798


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/72


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2006,

kterým se v souladu s bodem 8.1 písm. h) přílohy II A nařízení Rady (ES) č. 51/2006 přidělují Spojenému království, Dánsku a Německu dny přítomnosti v oblasti

(oznámeno pod číslem K(2006) 1714)

(Pouze anglické, dánské a německé znění je závazné)

(2006/316/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na přílohu II A odst. 8.1 písm. h),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení bodu 8.1 písm. h) přílohy II A nařízení (ES) č. 51/2006 stanoví zvláštní podmínku, podle které jsou členské státy vyzvány k vypracování systému automatického odebírání rybářských licencí v případech porušení pravidel.

(2)

Na základě žádostí členských států umožňuje použití této zvláštní podmínky, aby byl od 1. února 2006 do 31. ledna 2007 přidělen zvláštní počet dní přítomnosti v oblasti rybářských plavidlům Společenství, které mají na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, o velikosti ok 120 mm nebo vyšší podle bodu 4 písm. a) podbodu v) přílohy II A.

(3)

Spojené království, Dánsko a Německo předložily žádost a poskytly údaje o systému automatického odebírání rybářských licencí v případě porušení pravidel, který se vztahuje na rybářská plavidla mající na palubě uvedená lovná zařízení.

(4)

Na základě předložených údajů by mělo být povoleno, aby byly Spojenému království, Dánsku a Německu přiděleny dny přítomnosti v oblasti za zvláštní podmínky uvedené v bodě 8.1 písm. h) pro plavidla mající na palubě lovná zařízení uvedená v bodě 4 písm. a) podbodu v) přílohy II A nařízení (ES) č. 51/2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S ohledem na bod 4 písm. a) podbod v) a bod 8.1 písm. h) přílohy II A nařízení (ES) č. 51/2006 se plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království, Dánska nebo Německa a majícím na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, o velikosti ok 120 mm nebo vyšší přidělují dny podle bodu 8.1 písm. h) a odpovídajícího řádku tabulky I v bodě 13 přílohy II A.

Článek 2

Plavidlo, kterému byl přidělen určitý počet dnů podle článku 1, může převést tyto dny na jiné plavidlo pouze pokud:

a)

přijímací plavidlo používá vždy lovná zařízení o velikosti ok vyšší než 120 mm;

b)

jsou splněny podmínky stanovené v bodech 14 a 15 přílohy II A nařízení (ES) č. 51/2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, Dánskému království a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 28. dubna 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/73


ROZHODNUTÍ RADY 2006/317/SZBP

ze dne 10. dubna 2006

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 24 a 38 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na zasedání ve dnech 27. a28. listopadu 2003 se Rada rozhodla zmocnit předsednictví, kterému je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, zahájením jednání s některými třetími státy v souladu s články 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii, aby Evropská unie mohla s každým z nich uzavřít dohodu o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací.

(2)

Na základě tohoto zmocnění k zahájení jednání sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, dohodu s Chorvatskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 10. dubna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

na jedné straně a

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“, zastoupená předsednictvím Rady Evropské unie,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že strany sdílejí cíle posílit všemi způsoby svou bezpečnost a poskytovat svým občanům vysokou úroveň ochrany v prostoru bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že se strany dohodly, že by se mezi nimi měly rozvíjet konzultace a spolupráce v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že proto v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi stranami;

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná konzultace a spolupráce mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím a materiálům stran a výměnu utajovaných informací a souvisejících materiálů mezi stranami;

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům a jejich výměna vyžadují vhodná bezpečnostní opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro splnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby se tato dohoda vztahuje na utajované informace nebo materiály v jakékoli podobě poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

Článek 2

Pro účely této dohody se utajovanou informací rozumí každá informace (poznatek, který může být jakýmkoli způsobem sdělován) nebo materiál, pro které je uznáno, že vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení, a které byly takto označeny bezpečnostním stupněm utajení (dále jen „utajované informace“).

Článek 3

Pro účely této dohody se „EU“ rozumí Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální tajemník/vysoký představitel, generální sekretariát Rady a Komise Evropských společenství (dále jen „Evropská komise“).

Článek 4

Každá strana

a)

chrání a zabezpečuje utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které jí poskytla nebo předala výměnou druhá strana;

b)

zajistí, aby si utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda a které se poskytují nebo vyměňují, zachovaly stupeň bezpečnostního utajení, které jim přidělila poskytující strana. Přijímající strana chrání a zabezpečuje utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro informace nebo materiály, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení, jak je stanoveno v bezpečnostních pravidlech, která mají být zavedena podle článků 11 a 12;

c)

nepoužije tyto utajované informace pro jiné účely, než ke kterým je jejich původce určil a ke kterým je poskytl nebo předal výměnou;

d)

nevyzradí tyto utajované informace bez předchozího souhlasu původce třetím stranám ani žádnému orgánu nebo subjektu EU, který není uveden v článku 3.

Článek 5

1.   Utajované informace může jedna strana („poskytující strana“) zpřístupnit nebo uvolnit v souladu se zásadou kontroly původcem druhé straně („přijímající straně“).

2.   Pro předání jiným příjemcům než stranám této dohody přijme přijímající strana rozhodnutí o zpřístupnění či uvolnění utajovaných informací pouze po souhlasu poskytující strany v souladu se zásadou kontroly původcem, jak je stanovena v bezpečnostních předpisech poskytující strany.

3.   Při provádění odstavců 1 a 2 není povoleno žádné obecně použitelné uvolňování, pokud mezi sebou strany nezavedou a nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací a odpovídající jejich provozním požadavkům.

Článek 6

Chorvatská republika a EU a její subjekty definované v článku 3 této dohody budou mít bezpečnostní organizaci a bezpečnostní programy spočívající na základních zásadách a minimálních bezpečnostních normách, které budou zahrnuty do bezpečnostních systémů stran, vypracovaných podle článků 11 a 12, aby bylo zajištěno, že na utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bude uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 7

1.   Strany zajistí, že všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody nebo jejichž povinnosti nebo funkce mohou přístup k nim umožňovat, musí projít odpovídajícími bezpečnostními prověrkami dříve, než jim je k těmto informacím udělen přístup.

2.   Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda osoba může s přihlédnutím k její oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.

Článek 8

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Pro posouzení účinnosti bezpečnostních pravidel v mezích své pravomoci, která mají být zavedena podle článků 11 a 12, provádějí úřady určené v článku 11 vzájemné bezpečnostní konzultace a kontroly.

Článek 9

1.   Pro účely této dohody

a)

Co se týče EU:

veškerá korespondence se zasílá Radě na adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Vedoucí spisovny Rady předá veškerou korespondenci členským státům a Evropské komisi s výhradou odstavce 2.

b)

Co se týče Chorvatské republiky:

veškerá korespondence se zasílá:

Chorvatská republika

Úřad Rady národní bezpečnosti

ústřední spisovna

Jurjevska 34

10000 Zagreb

prostřednictvím mise Chorvatské republiky u Evropských společenství, na adresu:

Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels

.

2.   Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna těmto určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám druhé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Co se týče EU, je tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady.

Článek 10

Ministr zahraničních věcí a evropské integrace Chorvatské republiky a generální tajemníci Rady a Evropské komise dohlížejí na provádění této dohody.

Článek 11

Pro provádění této dohody:

1.

Úřad Rady národní bezpečnosti jako státní bezpečnostní orgán Chorvatské republiky, jednající jménem vlády Chorvatské republiky a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Chorvatské republice podle této dohody.

2.

Bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jednajícího jménem Rady a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Evropské unii podle této dohody.

3.

Bezpečnostní ředitelství Evropské komise, jednající jménem Evropské komise a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních pravidel pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody v rámci Evropské komise a jejích prostor.

Článek 12

Bezpečnostní pravidla, která mají být zavedena podle článku 11 po dohodě mezi třemi zúčastněnými úřady, stanoví normy vzájemné bezpečnostní ochrany pro utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda. Na straně EU podléhají tyto normy schválení Bezpečnostním výborem Rady.

Článek 13

Úřady definované v článku 11 stanoví postupy, podle kterých se bude postupovat v případech prokázaného nebo předpokládaného ohrožení utajených informací, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 14

Před poskytnutím utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, mezi stranami si musí příslušné bezpečnostní úřady definované v článku 11 vzájemně potvrdit, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na které se vztahuje tato dohoda, způsobem, který odpovídá pravidlům, která budou zavedena podle článků 11 a 12.

Článek 15

Tato dohoda nijak nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody.

Článek 16

Veškeré spory mezi stranami vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi nimi.

Článek 17

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po tom, co si strany vzájemně písemně oznámí dokončení vnitřních postupů potřebných pro vstup této dohody v platnost.

2.   Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na návrh kterékoliv strany.

3.   Jakákoli změna této dohody může být učiněna pouze písemně a vzájemnou dohodou stran. Vstoupí v platnost po vzájemném písemném oznámení, jak je stanoveno v odstavci 1.

Článek 18

Tato dohoda může být vypovězena písemnou výpovědí kterékoli strany doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotkne se však žádných závazků, které již podle této dohody byly převzaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne desátého dubna roku dvoutisícího šestého ve dvou prvopisech v jazyce anglickém.


29.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/77


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/318/SZBP

ze dne 27. dubna 2006,

kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2004 přijala Rada společný postoj 2004/423/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1). Tato opatření nahradila opatření stanovená ve společném postoji 2003/297/SZBP (2), jimiž byla nahrazena omezující opatření původně přijatá v roce 1996 (3).

(2)

Dne 25. dubna 2005 přijala Rada společný postoj 2005/340/SZBP, kterým se prodlužují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (4). Tato opatření přestanou být použitelná dne 29. dubna 2006.

(3)

Vzhledem k současné politické situaci v Barmě/Myanmaru, jak o ní svědčí skutečnost, že

vojenské orgány nezahájily s demokratickým hnutím skutečné rozhovory o procesu vedoucím k národnímu usmíření, dodržování lidských práv a demokracii;

nebylo umožněno skutečné a otevřené národní shromáždění;

Daw Aung San Suu Kyi, další členové Národní ligy pro demokracii (NLD) i další političtí vězňové jsou stále zadržováni;

pokračuje neustálé pronásledování NLD a dalších organizovaných politických hnutí;

nadále jsou vážně porušována lidská práva včetně skutečnosti, že nebyla přijata žádná opatření k vymýcení používání nucené práce v souladu s doporučeními skupiny Mezinárodní organizace práce na vysoké úrovni v její zprávě z roku 2001 a v souladu s doporučeními a návrhy následných misí Mezinárodní organizace práce a

v poslední době narůstá omezování činnosti mezinárodních a nevládních organizací,

pokládá Rada za plně odůvodněné zachovat omezující opatření vůči vojenskému režimu v Barmě/Myanmaru, proti těm, kdo nejvíce těží ze špatné vlády tohoto režimu, a těm, kdo aktivně brání procesu národního usmíření, dodržování lidských práv a demokracii.

(4)

Současně by měl být zachován rozsah zákazu udělování víz a zmrazení majetku, aby zahrnoval příslušníky vojenského režimu, vojenské a bezpečnostní síly, hospodářské zájmy vojenského režimu a jiné jednotlivce, skupiny, podniky či subjekty spojené s vojenským režimem, kteří stanovují nebo provádějí politiky zabraňující přechodu Barmy/Myanmaru k demokracii nebo kteří z nich mají prospěch, a jejich rodiny a blízké osoby.

(5)

Rozsah těchto opatření by měl rovněž nadále zahrnovat zákaz zpřístupnění finančních půjček nebo úvěrů barmským státním podnikům a zákaz nabývání nebo rozšiřování účasti v barmských státních podnicích.

(6)

Rada se domnívá, že ačkoliv se některá opatření stanovená tímto společným postojem týkají osob spojených s barmským/myanmarským režimem, jakož i členů jejich rodin, neměla by se tato opatření v zásadě vztahovat na děti mladší osmnácti let.

(7)

Zákaz návštěv na vysoké úrovni od úrovně politického ředitele výše by se měl zachovat, aniž jsou dotčeny případy, kdy Evropská unie rozhodne, že návštěva přímo souvisí s národním usmířením, dodržováním lidských práv a demokracií v Barmě/Myanmaru.

(8)

V případě podstatného zlepšení celkové politické situace v Barmě/Myanmaru bude poté, co Rada zhodnotí vývoj, zváženo zrušení těchto omezujících opatření a postupné obnovení spolupráce s Barmou/Myanmarem.

(9)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Barmy/Myanmaru státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať už z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel členských států.

2.   Zakazuje se

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i souvisejícího vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozních úvěrů pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi nebo na poskytování související technické pomoci anebo zprostředkovatelských a jiných služeb přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je překonání zákazů uvedených v písmenech a) nebo b).

Článek 2

1.   Článek 1 se nevztahuje na

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení nebo vybavení, které může být použito k vnitřní represi, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy OSN, EU a Společenství na budování institucí nebo na materiál určený pro operace EU a OSN pro řešení krizí;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení na odminování a materiálu používaného při odminování;

c)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci spojené s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi;

d)

poskytování technické pomoci spojené s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi,

pokud byl tento vývoz předem schválen odpovědným orgánem.

2.   Článek 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Barmy/Myanmaru zaměstnanci OSN, zaměstnanci EU, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 3

Programy nehumanitární pomoci nebo rozvoje se pozastavují. Výjimky jsou uděleny pro projekty a programy na podporu

a)

lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných, předcházení konfliktům a budování občanské společnosti,

b)

zdravotnictví a vzdělávání, zmírnění chudoby a zejména zajištění základních potřeb a živobytí pro nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva,

c)

ochrany životního prostředí, zejména programů řešících problém neudržitelné a nadměrné těžby dřeva, která vede k odlesňování.

Tyto projekty a programy by měly být prováděny prostřednictvím agentur OSN, nevládních organizací a v rámci decentralizované spolupráce s místními civilními správními orgány. V této souvislosti vede Evropská unie i nadále dialog s barmskou vládou o tom, že jejím úkolem je vynaložit větší úsilí pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN.

Projekty a programy by měly být pokud možno vymezeny, sledovány, řízeny a vyhodnocovány po poradě s občanskou společností a všemi demokratickými skupinami, včetně Národní ligy pro demokracii.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes své území

a)

vyšším představitelům Státní rady pro mír a rozvoj, zástupcům barmských orgánů v odvětví cestovního ruchu, vyšším představitelům armády, vlády nebo bezpečnostních sil, kteří stanovují či provádějí politiky zabraňující přechodu Barmy/Myanmaru k demokracii nebo z nich mají prospěch, a členům jejich rodin, přičemž tyto fyzické osoby jsou uvedeny v příloze I;

b)

aktivním příslušníkům barmské armády s hodností brigádní generál a výše a členům jejich rodin, přičemž tyto fyzické osoby jsou uvedeny v příloze I.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy, aby odmítly vstup na své území vlastním státním příslušníkům.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo pod její záštitou,

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách, nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatou stolicí (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada je řádně uvědoměna o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavců 3 nebo 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Evropskou unií nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví OBSE, na které je veden politický dialog, který přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Barmě/Myanmaru.

7.   Členský stát, který si přeje udělit výjimky podle odstavce 6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemnou námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze I vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží jednotlivým členům vlády Barmy/Myanmaru a fyzickým nebo právnickým osobam, subjektům nebo orgánům s nimi spojenými, uvedenými v příloze I, nebo které tyto osoby a subjekty vlastní, drží či ovládají, se zmrazují.

2.   Ve prospěch fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Příslušný orgán může za podmínek, které považuje za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodne, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých členů rodiny, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán uvědomí alespoň dva týdny před udělením povolení všechny ostatní příslušné orgány a Komisi o důvodech, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno.

Příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o každém povolení, které udělí podle tohoto článku.

4.   Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují omezující opatření,

pokud se na veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

5.   Zakazuje se

a)

poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry barmským státním podnikům uvedeným v příloze II nebo nabývat dluhopisy, depozitní certifikáty, opční listy nebo směnky vydané těmito podniky;

b)

získávat nebo zvyšovat účasti v barmských státních podnicích uvedených v příloze II, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a jiných kapitálových cenných papírů.

6.   Ustanovením odst. 5 písm. a) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny před 25. říjnem 2004.

7.   Zákaz uvedený v odst. 5 písm. b) nebrání zvýšení účastí v barmských státních podnicích uvedených v příloze II, je-li toto zvýšení povinné na základě dohody uzavřené s dotyčným barmským státním podnikem před 25. říjnem 2004.

Článek 6

Dvoustranné vládní návštěvy na vysoké úrovni (ministři a úředníci od úrovně politického ředitele výše) v Barmě/Myanmaru jsou i nadále pozastaveny. Ve výjimečných případech může Rada rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.

Článek 7

Členské státy nepovolují vysílání vojenských pracovníků do diplomatických zastoupení Barmy/Myanmaru v členských státech. Všichni vojenští pracovníci vyslaní do diplomatických zastoupení členských států v Barmě/Myanmaru zůstávají odvoláni.

Článek 8

Na návrh členského státu nebo Komise přijme Rada v případě potřeby úpravu seznamu, který je obsažen v příloze I.

Článek 9

Tento společný postoj je průběžně přezkoumáván. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude jeho použitelnost prodloužena nebo bude odpovídajícím způsobem změněn, zejména pokud jde o barmské státní podniky uvedené v příloze II.

Článek 10

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Použije se po dobu dvanácti měsíců ode dne 30. dubna 2006.

Článek 11

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 27. dubna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 61. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2005/340/SZBP (Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s. 88).

(2)  Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36. Společný postoj naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 2003/907/SZBP (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 81).

(3)  Společný postoj 96/635/SZBP (Úř. věst. L 287, 8.11.1996, s. 1). Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2002/831/SZBOP (Úř. věst. L 285, 23.10.2002, s. 7).

(4)  Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s. 88.


PŘÍLOHA I

Seznam uvedený v Článcích 4, 5 a 8

Poznámky k tabulce:

1.

Přezdívky nebo pravopisné varianty jsou označeny výrazem „také znám jako

A.   STÁTNÍ RADA PRO MÍR A ROZVOJ

 

Jméno (jméno, příjmení, pohlaví; případná jiná jména)

Identifikační údaje (funkce/titul, datum a místo narození (dat. nar. a míst. nar.), číslo pasu/průkazu totožnosti, manžel/manželka nebo syn/dcera dotyčné(ho))

A1a

generalissimus Than Shwe

předseda, dat. nar. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

manželka generalissima Than Shwea

A1c

Thandar Shwe

dcera generalissima Than Shwea

A1d

Khin Pyone Shwe

dcera generalissima Than Shwea

A1e

Aye Aye Thit Shwe

dcera generalissima Than Shwea

A1f

Tun Naing Shwe, také znám jako Tun Tun Naing

syn generalissima Than Shwea

A1g

Khin Thanda

manželka Tun Naing Shwea

A1h

Kyaing San Shwe

syn generalissima Than Shwea

A1i

Dr Khin Win Sein

manželka Kyaing San Shwea

A1j

Thant Zaw Shwe, také znám jako Maung Maung

syn generalissima Than Shwea

A1k

Dewar Shwe

dcera generalissima Than Shwea

A1l

Kyi Kyi Shwe

dcera generalissima Than Shwea

A2a

zástupce generalissima Maung Aye

místopředseda, dat. nar. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

manželka zástupce generalissima Maung Ayea

A2c

Nandar Aye

dcera zástupce generalissima Maung Ayea, choť majora Pye Aunga (D17d)

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor zvláštních operací (armádních, námořních a vzdušných), dat. nar. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

manželka generála Thura Shwe Manna, dat. nar. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

syn gen. Thura Shwe Manna, roty Ayeya Shwea, dat. nar. 19.6.1977, číslo pasu CM102233

A3d

Toe Naing Mann

syn Shwe Manna, dat. nar. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

manželka Toe Naing Manna; dcera Khin Shwea (J5a), dat. nar. 24.3.1981

A4a

Gen Soe Win

předseda vlády od 19.10.2004, narozen 1946

A4b

Than Than Nwe

manželka Gen Soe Wina

A5a

gen. plk. Thein Sein

tajemník 1 (od 19.10.2004) a hlavní pobočník

A5b

Khin Khin Win

manželka genpor. Thein Seina

A6a

genpor. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul) generálintendant

A6b

Khin Saw Hnin

manželka genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa

A7a

genpor. Kyaw Win

velitel úřadu zvláštních operací 2 (Kayah, Shan)

A7b

San San Yee, také znám jako San San Yi

manželka genpor. Kyaw Wina

A7c

Nyi Nyi Aung

syn genpor. Kyaw Wina

A7d

San Thida Win

manželka Nyi Nyi Aunga

A7e

Min Nay Kyaw Win

syn genpor. Kyaw Wina

A7f

Dr. Phone Myint Htun

syn genpor. Kyaw Wina

A7g

San Sabai Win

manželka Dr Phone Myint Htuna

A8a

genpor. Tin Aye

velitel vojenského arzenálu, předseda UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

manželka genpor. Tin Ayea

A8c

Zaw Min Aye

syn genpor. Tin Ayea

A9a

genpor. Ye Myint

velitel úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

manželka genpor. Ye Myinta, dat. nar. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

dcera genpor. Ye Myinta;

A9d

Aung Zaw Ye Myint

syn genpor. Ye Myinta; Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

dcera genpor. Ye Myinta;

A10a

genpor. Aung Htwe

velitel výcviku ozbrojených sil

A10b

Khin Hnin Wai

manželka genpor. Aung Htwea

A11a

genpor. Khin Maung Than

velitel úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Rangún, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

manželka genpor. Khin Maung Thana

A12a

genpor. Maung Bo

velitel úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

manželka genpor. Maung Boa

A12c

Kyaw Swa Myint

syn genpor. Maung Boa obchodník

A13a

genpor. Myint Swe

velitel vojenské bezpečnostní služby

A13b

Khin Thet Htay

manželka genpor. Myint Swea


B.   OBLASTNÍ VELITELÉ

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně velení)

B1a

brig. gen. Hla Htay Win

Rangún

B1b

Mar Mar Wai

manželka brig. gen. Hla Htay Wina

B2a

genmaj. Ye Myint

východní oblast (stát Shan (jih))

B2b

Myat Ngwe

manželka genmaj. Ye Myinta

B3a

genmaj. Thar Aye, také znám jako Tha Aye

severozápadní oblast (divize Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing, také znám jako Wei Wei Khaing

manželka genmaj. Thar Ayea

B4a

genmaj. Maung Maung Swe

pobřežní oblast (divize Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

manželka genmaj. Maung Maung Swea

B4c

Ei Thet Thet Swe

dcera genmaj. Maung Maung Swea

B4d

Kaung Kyaw Swe

syn genmaj. Maung Maung Swea

B5a

genmaj. Myint Hlaing

severovýchodní oblast (stát Shan (sever))

B5b

Khin Thant Sin

manželka genmaj. Myint Hlainga

B5c

Hnin Nandar Hlaing

dcera genmaj. Myint Hlainga

B5d

kadet Thant Sin Hlaing

syn genmaj. Myint Hlainga

B6a

genmaj. Khin Zaw

centrální oblast (divize Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

manželka genmaj. Khin Zawa

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

syn genmaj. Khin Zawa

B6d

Su Khin Zaw

dcera genmaj. Khin Zawa

B7a

genmaj. Khin Maung Myint

západní oblast (stát Rakhine)

B7b

Win Win Nu

manželka genmaj. Khin Maung Myinta

B8a

genmaj. Thura Myint Aung

jihozápadní oblast (divize Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

manželka genmaj. Thura Myint Aunga

B9a

genmaj. Ohn Myint

severní oblast (stát Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

manželka genmaj. Ohn Myinta

B10a

genmaj. Ko Ko

jižní oblast (divize Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka genmaj. Ko Koa

B11a

genmaj. Soe Naing

jihovýchodní oblast (stát Mon)

B11b

Tin Tin Latt

manželka genmaj. Soe Nainga

B11c

Wut Yi Oo

manželka genmaj. Soe Nainga

B11d

kapitán Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

dcera genmaj. Soe Nainga

B11f

Yi Phone Zaw

syn genmaj. Soe Nainga

B12a

genmaj. Min Aung Hlaing

oblast Trojúhelníku (stát Shan (východ))


C.   ZÁSTUPCI OBLASTNÍCH VELITELŮ

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně velení)

C1a

brig. gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

manželka brig. gen. Wai Lwina

C1c

Wai Phyo

syn brig. gen. Wai Lwina

C1d

Lwin Yamin

dcera brig. gen. Wai Lwina

C2a

brig. gen. Nay Win

centrální oblast

C2b

Nan Aye Mya

manželka brig. gen. Nay Wina

C3a

brig. gen. Tin Maung Ohn

severovýchodní oblast

C4a

brig. gen. San Tun

severní oblast

C4b

Tin Sein

manželka brig. gen. San Tuna

C5a

brig. gen. Hla Myint

severovýchodní oblast

C5b

Su Su Hlaing

manželka brig. gen. Hla Myinta

C6

brig. gen. Wai Lwin

oblast Trojúhelníku

C7a

brig. gen. Win Myint

východní oblast

C8a

plk. Zaw Min

jihovýchodní oblast

C9a

brig. gen. Hone Ngaing/Hon Ngai

oblast pobřeží

C10a

brig. gen. Thura Maung Ni

jižní oblast

C10b

Nan Myint Sein

manželka brig. gen. Thura Maung Nia

C11a

brig. gen. Tint Swe

jihozápadní oblast

C11b

Khin Thaung

manželka brig. gen. Tint Swea

C11c

Ye Min, také známý jako: Ye Kyaw Swar Swe

syn brig. gen. Tint Swea

C11d

Su Mon Swe

manželka Ye Mina

C12a

brig. gen. Tin Hlaing

západní oblast


D.   MINISTŘI

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně ministerstva)

D3a

genmaj. Htay Oo

Zemědělství a zavlažování od 18.9.2004 (dříve družstva od 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

manželka genmaj. Htay Ooa

D3c

Thein Zaw Nyo

kadet syn genmaj. Htay Ooa

D4a

brig. gen. Tin Naing Thein

Obchod (od 18.9.2004), dříve taj. ministra lesního hospodářství

D4b

Aye Aye

manželka brig. gen. Tin Naing Theina

D5a

genmaj. Saw Tun

Stavebnictví, dat. nar. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

manželka genmaj. Saw Tuna, dat. nar. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

dcera genmaj. Saw Tuna, dat. nar. 26.10.1967, číslo pasu 415194

D5d

Maung Maung Lwin

manžel Me Me Tun, dat. nar. 2.1.1969

D6a

plk. Zaw Min

Družstva od 18.9.2004, dříve předseda Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

manželka plk. Zaw Mina

D7a

genmaj. Kyi Aung

Kultura

D7b

Khin Khin Lay

manželka genmaj. Kyi Aunga

D8a

Dr. Chan Nyein

Vzdělávání dříve E29a taj. ministra pro vědu a techniku

D8b

Sandar Aung

manželka dr. Chana Nyeina (dříve E29b)

D9a

genmaj. Tin Htut

Elektrická energie

D9b

Tin Tin Nyunt

manželka genmaj. Tin Htuta

D10a

brig. gen. Lun Thi

Energetika

D10b

Khin Mar Aye

manželka brig. gen. Lun Thia

D10c

Mya Sein Aye

dcera brig. gen. Lun Thia

D10d

Zin Maung Lun

syn brig. gen. Lun Thia

D10e

Zar Chi Ko

manželka Zin Maung Luna

D11a

genmaj. Hla Tun

Finance a příjmy

D11b

Khin Than Win

manželka genmaj. Hla Tuna

D12a

Nyan Win

Zahraniční věci od 18.9.2004, původně zástupce velitele výcviku ozbrojených sil, dat. nar. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

manželka Nyan Wina

D13a

brig. gen. Thein Aung

Lesní hospodářství

D13b

Khin Htay Myint

manželka brig. gen. Thein Aunga

D14a

Prof. dr. Kyaw Myint

Zdraví

D14b

Nilar Thaw

manželka prof. dr. Kyaw Myinta

D15a

genmaj. Maung Oo

Vnitro

D15b

Nyunt Nyunt Oo

manželka genmaj. Maung Ooa

D16a

genmaj. Sein Htwa

Ministerstvo přistěhovalectví a obyvatelstva, jakož i ministerstvo sociální péče, pomoci a přesídlení

D16b

Khin Aye

manželka genmaj. Sein Htwaa

D17a

Aung Thaung

Průmysl 1

D17b

Khin Khin Yi

manželka Aung Thaunga

D17c

major Moe Aung

syn Aung Thaunga

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

manželka majora Moe Aunga

D17e

Nay Aung

syn Aung Thaunga, obchodník, generální ředitel, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

manželka Nay Aunga

D17g

kapitán Pyi Aung také znám jako Pye Aung

syn Aung Thaunga (manžel A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

dcera Aung Thaunga

D17i

Dr Thu Nanda Aung

dcera Aung Thaunga

D17j

Aye Myat Po Aung

dcera Aung Thaunga

D18a

genmaj. Saw Lwin

Průmysl 2

D18b

Moe Moe Myint

manželka genmaj. Saw Lwina

D19a

brig. gen. Kyaw Hsan

Informace

D19b

Kyi Kyi Win

manželka brig. gen. Kyaw Hsana

D20a

brig. gen. Maung Maung Thein

Hospodářské zvířectvo a rybářství

D20b

Myint Myint Aye

manželka brig. gen. Maung Maung Theina

D20c

Min Thein

syn brig. gen. Maung Maung Theina

D21a

brig. gen. Ohn Myint

Doly

D21b

San San

manželka brig. gen. Ohn Myinta

D21c

Thet Naing Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

D21d

Min Thet Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

D22a

Soe Tha

Národní plánování a hospodářský rozvoj

D22b

Kyu Kyu Win

manželka Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

syn Soe Thaa

D22d

Wei Wei Lay

manželka Kyaw Myat Soea

D23a

plk. Thein Nyunt

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje, možná starosta Naypyidawu (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

manželka plk. Thein Nyunta

D24a

genmaj. Aung Min

Železniční doprava

D24b

Wai Wai Thar také znám jako Wai Wai Tha

manželka genmaj. Aung Mina

D25a

brig. gen. Thura Myint Maung

Náboženské záležitosti

D25b

Aung Kyaw Soe

syn brig. gen. Thura Myint Maunga

D25c

Su Su Sandi

manželka Aung Kyaw Soea

D25d

Zin Myint Maung

dcera brig. gen. Thura Myint Maunga

D26a

Thaung

Věda a technika; souběžně Práce (od 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

D27a

brig. gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

manželka brig. gen. Thura Aye Myinta

D27c

Nay Linn

syn brig. gen. Thura Aye Myinta

D28a

brig. gen. Thein Zaw

ministr telekomunikací, pošt a telegrafů a ministr hotelů a turistiky

D28b

Mu Mu Win

manželka brig. gen. Thein Zawa

D29a

genmaj. Thein Swe

Doprava od 18.9.2004 (předtím kancelář předsedy vlády od 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

manželka genmaj. Thein Swea


E.   ZÁSTUPCI MINISTRŮ

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně ministerstva)

E1a

Ohn Myint

Zemědělství a zavlažování

E1b

Thet War

manželka Ohn Myinta

E2a

brig. gen. Aung Tun

Obchod

E3a

brig. gen. Myint Thein

Stavebnictví

E3b

Mya Than

manželka brig. gen. Myint Theina

E4a

brig. gen. Soe Win Maung

Kultura

E4b

Myint Myint Wai také známa jako Khin Myint Wai

manželka brig. gen. Soe Win Maunga

E5a

brig. gen. Khin Maung Win

Obrana

E7a

Myo Nyunt

Vzdělávání

E7b

Marlar Thein

manželka Myo Nyunta

E8a

brig. gen. Aung Myo Min

Vzdělávání

E8b

Thazin Nwe

manželka brig. gen. Aung Myo Mina

E9a

Myo Myint

Elektrická energie

E9b

Tin Tin Myint

manželka Myo Nyunta

E10a

brig. gen Than Htay

Energetika (od 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

manželka brig. gen. Than Htaya

E11a

plk. Hla Thein Swe

Finance a příjmy

E11b

Thida Win

manželka plk. Hla Thein Swea

E12a

Kyaw Thu

Zahraniční věci, dat. nar. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

manželka Kyaw Wina

E13a

Maung Myint

Zahraniční věci od 18.9.2004

E13b

Dr Khin Mya Win

manželka Maung Myinta

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Zdravotnictví, dat. nar. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

manželka prof. Dr. Mya Ooa

E14c

Dr. Tun Tun Oo

syn prof. Dr. Mya Ooa, dat. nar. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

dcera prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

dcera prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

dcera prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 29.5.1976

E15a

brig. gen. Phone Swe

Vnitro (od 25.8.2003)

E15b

San San Wai

manželka brig. gen. Phone Swea

E16a

brig. gen. Aye Myint Kyu

Hotely a turistika

E16b

Khin Swe Myint

manželka brig. gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Přistěhovalectví a obyvatelstvo

E17b

Hmwe Hmwe

manželka Maung Aunga

E18a

brig. gen. Thein Tun

Průmysl 1

E19a

pplk. Khin Maung Kyaw

Průmysl 2

E19b

Mi Mi Wai

manželka pplk. Khin Maung Kyawa

E20a

brig. gen. Aung Thein

Informace

E20b

Tin Tin Nwe

manželka brig. gen. Aung Theina

E21a

Thein Sein

Informace, člen USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

manželka Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

syn Thein Seina

E21d

Su Su Cho

manželka Thein Aung Thawa

E22a

brig. gen. Win Sein

Práce

E22b

Wai Wai Linn

manželka brig. gen. Win Seina

E23a

Myint Thein

Doly

E23b

Khin May San

manželka Myint Theina

E24a

plk. Tin Ngwe

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje

E24b

Khin Mya Chit

manželka plk. Tin Ngwea

E25a

brig. gen. Than Tun

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje

E25b

May Than Tun

dcera brig. gen. Than Tuna, dat. nar. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

manželka May Than Tuna

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura je titul), Železniční doprava

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

manželka Thura Thaung Lwina

E27a

brig. gen. Thura Aung Ko

(Thura je titul), Náboženské záležitosti, člen USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee aka Yi Yi Myint

manželka brig. gen. Thura Aung Koa

E28a

Kyaw Soe

Věda a technika

E29a

Col Thurein Zaw

Národní plánování a hospodářský rozvoj

E30a

brig. gen. Kyaw Myint

Sociální péče, pomoc a přesídlení

E30b

Khin Nwe Nwe

manželka brig. gen. Kyaw Myinta

E31a

Pe Than

Min. dopravy i Min. železniční dopravy

E31b

Cho Cho Tun

manželka Pe Thana

E32a

plk. Nyan Tun Aung

Doprava


F.   DALŠÍ JMENOVÁNÍ SPOJENÁ S TURISTIKOU

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

F1a

kpt. (ve výslužbě) Htay Aung

Generální ředitel představenstva hotelů a turistiky (ředitel myanmarských hotelů a turistických služeb do srpna 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Zástupce generálního ředitele, představenstvo hotelů a turistiky

F3

Soe Thein

Ředitel, myanmarské hotely a turistické služby od října 2004 (předtím generální ředitel)

F4

Khin Maung Soe

Ředitel

F5

Tint Swe

Ředitel

F6

pplk. Yan Naing

Ředitel, ministerstvo hotelů a turistiky

F7

Nyunt Nyunt Than

ředitel pro podporu turistiky, ministerstvo hotelů a turistiky


G.   VRCHNÍ VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI (brigádní generál a výše)

 

Jméno

Identifikační údaje (včetně funkce)

G1a

genmaj. Hla Shwe

zástupce pobočníka generála

G3a

genmaj. Soe Maung

hlavní vojenský prokurátor

G4a

brig. gen. Thein Htaik také znám jako Hteik

hlavní inspektor

G5a

genmaj. Saw Hla

náčelník vojenské policie

G6a

genmaj. Khin Maung Tun

zástupce generálintendanta

G7a

genmaj. Lun Maung

hlavní auditor

G8a

genmaj. Nay Win

vojenský asistent předsedy Státní rady pro mír a rozvoj

G9a

genmaj. Hsan Hsint

generál pro vojenská jmenování, narozen 1951

G9b

Khin Ma Lay

manželka genmaj. Hsan Hsinta

G9c

Okkar San Sint

syn genmaj. Hsan Hsinta

G10a

genmaj. Hla Aung Thein

velitel tábora, Rangún

G10b

Amy Khaing

manželka Hla Aung Theina

G11a

genmaj. Win Myint

zástupce velitele výcviku ozbrojených sil

G12a

genmaj. Aung Kyi

zástupce velitele výcviku ozbrojených sil

G12b

Thet Thet Swe

manželka genmaj. Aung Kyia

G13a

genmaj. Moe Hein

velitel, Fakulta národní obrany

G14a

genmaj. Khin Aung Myint

náměstek pro vztahy s veřejností a psychologickou válku, člen rady UMEHL

G15a

genmaj. Thein Tun

Náměstek pro signalizaci; člen Národního konventu zasedajícího řídícího výboru

G16a

genmaj. Than Htay

náměstek pro zásobování a dopravu

G17a

genmaj. Khin Maung Tint

náměstek pro bezpečnost tiskáren

G18a

genmaj. Sein Lin

Náměstek, MOD (přesné zaměstnání neznámé) dříve náměstek pro arzenál

G19a

genmaj. Kyi Win

Náměstek pro dělostřelectvo a obrněnou techniku, člen rady UMEHL

G20a

genmaj. Tin Tun

Náměstek pro vojenské inženýry

G21a

genmaj. Aung Thein

náměstek pro přesídlování

G22a

genmaj. Aye Myint

Ministerstvo obrany

G23a

brig. gen. Myo Myint

velitel úřadu pro záznamy obranných služeb

G24a

brig. gen. Than Maung

zástupce velitele Fakulty národní obrany

G25a

brig. gen. Win Myint

rektor DSTA

G26a

brig. gen. Than Sein

velitel, nemocnice obranných služeb, Mingaladon; dat. nar. 1.2.1946, míst. nar. Bago

G26b

Rosy Mya Than

manželka brig. gen. Than Seina

G27a

brig. gen. Win Than

ředitel pro zadávání zakázek a generální ředitel Union of Myanmar Economic Holdings (dříve genmaj. Win Hlaing, K1a)

G28a

brig. gen. Than Maung

náměstek pro lidové milice a pohraniční síly

G29a

brig. gen. Khin Naing Win

náměstek pro obranný průmysl

G30a

brig. gen. Zaw Win

velitel stanice Bahtoo (stát Shan) a ředitel školy bojového výcviku obranných služeb (pozemní síly)

Námořnictvo

G31a

viceadmirál Soe Thein

vrchní velitel (námořnictvo)

G31b