ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 113

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
27. dubna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 637/2006 ze dne 26. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 638/2006 ze dne 26. dubna 2006, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v dubnu 2006 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 639/2006 ze dne 26. dubna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

4

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/274/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2006) 1716)  ( 1 )

6

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 193/04/KOL ze dne 14. července 2004 o oznámeních, lhůtách a konzultacích podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

10

 

*

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 194/04/KOL ze dne 14. července 2004 o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, a sice na základě začlenění do Dohody o Evropském hospodářském prostoru

18

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 319/05/KOL ze dne 14. prosince 2005 o změnách k rozhodnutí sboru č. 195/04/KOL o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 637/2006

ze dne 26. dubna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 638/2006

ze dne 26. dubna 2006,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v dubnu 2006 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 992/2005 ze dne 29. června 2005 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2005 do 30. června 2006) (2), a zejména na čl. 1 odst. 4 a článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 992/2005 stanoví počet kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, který lze dovézt za zvláštních podmínek v období od 1. dubna do 30. června 2006. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během dubna 2006 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 992/2005 se vyhovuje v plném rozsahu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 168, 30.6.2005, s. 16.


27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 639/2006

ze dne 26. dubna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 628/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 109, 22.4.2006, s. 7.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 27. dubna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/6


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/274/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu

(oznámeno pod číslem K(2006) 1716)

(Text s významem pro EHP)

(2006/306/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V Německu se objevila ohniska klasického moru prasat.

(2)

Bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/274/ES ze dne 6. dubna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Německu a o zrušení rozhodnutí 2006/254/ES (2) za účelem zachování a rozšíření opatření přijatých Německem podle směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (3).

(3)

Na základě epizootologických informací poskytnutých Německem by měla být změněna některá pravidla týkající se přesunu prasat z různých oblastí Německa a uvnitř těchto oblastí.

(4)

Rozhodnutí 2006/274/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/274/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 může Německo povolit:

a)

přímou přepravu jatečných prasat na jatka mimo území Německa za účelem okamžité porážky za předpokladu, že vozidla používaná pro přepravu prasat splňují požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) a že prasata pocházejí z jednoho hospodářství, které leží mimo oblasti uvedené v příloze I;

b)

přepravu plemenných a užitkových prasat do hospodářství mimo území Německa za předpokladu, že vozidla používaná pro přepravu prasat splňují požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) a že prasata byla chována alespoň 45 dnů nebo od narození, jsou-li mladší než 45 dní, na jednom hospodářství:

i)

které leží mimo oblasti uvedené v příloze I;

ii)

které neobdrželo živá prasata během 45denní lhůty bezprostředně před datem odeslání prasat;

iii)

na němž byla provedena klinická vyšetření v souladu s kapitolou IV písm. D bodem 2 přílohy rozhodnutí 2002/106/ES s negativními výsledky.“

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„1.   Německo zajistí, aby:

a)

aniž jsou dotčena opatření směrnice 2001/89/ES, a zejména články 9, 10 a 11 uvedené směrnice:

i)

žádná prasata nebyla přepravována z hospodářství v oblastech uvedených v příloze I písm. A a do nich;

ii)

byla povolena pouze přeprava jatečných prasat pocházejících z hospodářství mimo oblasti uvedené v příloze I písm. A na jatka v uvedených oblastech a přeprava prasat přes uvedené oblasti:

po hlavních silnicích nebo železnicích a

v souladu s podrobnými pokyny, které stanoví příslušné orgány, aby se zabránilo přímému či nepřímému kontaktu dotčených prasat s jinými prasaty během přepravy;

b)

z oblastí uvedených v příloze I písm. B nebyla odesílána žádná prasata do jiných oblastí na území Německa, s výjimkou přímé přepravy:

i)

jatečných prasat na jatka za účelem okamžité porážky za předpokladu, že prasata pocházejí z jednoho hospodářství;

ii)

plemenných a užitkových prasat do hospodářství za předpokladu, že prasata byla chována alespoň 45 dnů nebo od narození, jsou-li mladší než 45 dní, na jednom hospodářství:

které neobdrželo živá prasata během 45denní lhůty bezprostředně před datem odeslání prasat a

na němž bylo provedeno klinické vyšetření v souladu s kapitolou IV písm. D bodem 2 přílohy rozhodnutí 2002/106/ES s negativními výsledky.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) může příslušný orgán povolit přepravu prasat z hospodářství, které leží v oblastech uvedených v příloze I písm. A, ale mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru:

a)

přímo na jatka nacházející se v uvedených oblastech nebo ve výjimečných případech na určená jatka v Německu, která se nacházejí mimo uvedené oblasti, za účelem okamžité porážky za předpokladu, že prasata jsou odesílána z hospodářství, na němž bylo provedeno klinické vyšetření v souladu s kapitolou IV písm. D bodem 3 přílohy rozhodnutí 2002/106/ES s negativními výsledky;

b)

do hospodářství nacházejícího se v uvedených oblastech za předpokladu, že prasata byla chována alespoň 45 dnů nebo od narození, jsou-li mladší než 45 dní, na jednom hospodářství:

i)

které neobdrželo živá prasata během 45denní lhůty bezprostředně před datem odeslání prasat;

ii)

na němž bylo provedeno klinické vyšetření v souladu s kapitolou IV písm. D bodem 2 přílohy rozhodnutí 2002/106/ES s negativními výsledky.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. a) může příslušný orgán povolit přímou přepravu prasat z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného hospodářství, ve kterém nejsou žádná prasata a které se nachází ve stejném pásmu dozoru ‚nebo v ochranném pásmu, které je obklopuje‘, za předpokladu, že:

se tento přesun provede v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 11 odst. 1 písm. f) a v čl. 11 odst. 2 směrnice 2001/89/ES,

v hospodářství, ze kterého jsou prasata odesílána, byla provedena vyšetření uvedená v kapitole IV písm. D bodu 2 přílohy rozhodnutí 2002/106/ES s negativními výsledky.

Německé orgány výše uvedené přesuny zaznamenají a neprodleně o nich informují Komisi ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.“

3.

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Německo zajistí, aby nebyly odesílány žádné zásilky těchto komodit do jiných členských států a třetích zemí:

a)

sperma prasat, pokud sperma nepochází od kanců držených v inseminační stanici uvedené v čl. 3 písm. a) směrnice 90/429/EHS a nacházející se mimo oblasti uvedené v příloze I písm. A;

b)

vajíčka a embrya prasat, pokud vajíčka a embrya nepocházejí od prasat chovaných v hospodářství mimo oblasti uvedené v příloze I písm. A.“

4.

V článku 5 se bod 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

v oblastech uvedených v příloze I písm. A příslušné orgány určily alespoň jedno pásmo založené na rizicích a aby se alespoň služby poskytované osobami v přímém kontaktu s prasaty nebo vyžadující přístup do prostorů určených pro prasata a používání vozidel pro přepravu krmiva, hnoje nebo mrtvých zvířat do hospodářství v oblastech uvedených v příloze I písm. A nebo z těchto hospodářství omezily na tato určená pásma a nebyly společné pro jiné části Společenství, jedině po důkladném vyčištění a dezinfekci vozidel, zařízení a všech ostatních kontaminovaných předmětů a minimálně po třech dnech bez jakéhokoliv kontaktu s prasaty nebo hospodářstvími s chovem prasat; kontakty v souvislosti s přepravou provedenou podle čl. 2 odst. 2 písm. a) jsou považovány za kontakty, k nimž došlo v uvedeném určeném pásmu nebo uvedených určených pásmech;

2.

v oblastech uvedených v příloze I písm. A byla prováděna opatření pro dozor v souladu se zásadami stanovenými v příloze II.“

5.

V článku 6 se odstavec 1 a odst. 2 písm. a) nahrazují tímto:

„1.   Členské státy nebudou odesílat prasata na jatka v oblastech uvedených v příloze I písm. A.

2.   Členské státy zajistí, aby:

a)

vozidla, která byla použita pro přepravu prasat v Německu nebo která se nacházela v Německu v hospodářství, kde jsou chována prasata, byla po posledním použití, předtím než budou moci být vozidla použita pro přepravu prasat mimo Německo, dvakrát vyčištěna a vydezinfikována;“.

6.

Příloha I se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy změní opatření, která uplatňují na obchod tak, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím, a tato opatření poté neprodleně odpovídajícím způsobem zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 99, 7.4.2006, s. 36. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/297/ES (Úř. věst. L 108, 21.4.2006, s. 31).

(3)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Oblasti v Německu uvedené v článcích 1, 2, 3, 5 a 6:

A.

V Severním Porýní-Vestfálsku: území ‚Regierungsbezirke‘ Arnsberg, Düsseldorf a Münster.

B.

V Severním Porýní-Vestfálsku: území ‚Regierungsbezirke‘ Detmold a Köln.“


EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Kontrolní úřad ESVO

27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/10


DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 193/04/KOL

ze dne 14. července 2004

o oznámeních, lhůtách a konzultacích podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1),

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody,

s ohledem na akt uvedený v bodu 5cl přílohy XI Dohody o EHP přizpůsobený Protokolem 1 k Dohodě o EHP a odvětvovými přizpůsobeními obsaženými v příloze XI této dohody (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nového předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací mají vnitrostátní regulační orgány povinnost přispět k rozvoji vnitřního trhu mezi jiným vzájemnou spoluprací a spoluprací s úřadem, a to průhledným způsobem, aby zajistily rozvoj jednotné regulační praxe a jednotného uplatňování směrnic tvořících nový předpisový rámec.

(2)

V zájmu zajištění toho, že rozhodnutí na vnitrostátní úrovni nebudou mít nepříznivý vliv na fungování Dohody o EHP nebo cíle sledované novým předpisovým rámcem, musí vnitrostátní regulační orgány informovat Kontrolní úřad ESVO (dále jen „úřad“) a ostatní vnitrostátní regulační orgány v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) o navrhovaných opatřeních vymezených v čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

(3)

Dalším požadavkem je, že vnitrostátní regulační orgány musí získat oprávnění úřadu na povinnosti, na které se vztahuje čl. 8 odst. 3 druhý pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES (přístupová směrnice), uvedené v bodu 5cj přílohy XI Dohody o EHP přizpůsobené Protokolem 1 k této dohodě a odvětvovými přizpůsobeními obsaženými v příloze XI této dohody, což představuje samostatný proces.

(4)

Úřad poskytne vnitrostátním regulačním orgánům, pokud o to požádají, příležitost diskutovat jakékoliv navržené opatření ještě před jeho formálním oznámením úřadu podle článku 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice). Jestliže na základě čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) oznámí úřad vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, že předpokládá, že by návrh opatření mohl vytvořit překážku fungování Dohody o EHP, nebo pokud má vážné pochybnosti týkající se jeho souladu s právem EHP, pak bude dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu včas poskytnuta příležitost vysvětlit svůj postoj ve vztahu k otázkám vzneseným úřadem.

(5)

Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) předepisuje určité závazné lhůty pro projednání oznámení podle článku 7.

(6)

Pro usnadnění a zajištění účinné spolupráce a konzultačního mechanismu stanoveného v článku 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a v zájmu právní jistoty jsou potřeba jasná pravidla pro oznamovací proces a zkoumání oznámení úřadem a pro výpočet zákonných lhůt popsaných výše.

(7)

Stejně tak by bylo prospěšné vyjasnit procesní ujednání v kontextu čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice).

(8)

V zájmu zjednodušení a urychlení zkoumání oznámeného návrhu opatření je žádoucí, aby vnitrostátní regulační orgány použily standardní formát oznámení (souhrnný oznamovací formulář).

(9)

Podle společné dohody mezi státy ESVO bude jako pracovní jazyk pro veškerou komunikaci mezi státy ESVO a úřadem používána angličtina. Tím nejsou nijak dotčena práva soukromých subjektů a podniků předkládat dokumenty v jakémkoliv jazyce EHP, jak to stanoví Dohoda o EHP.

(10)

V zájmu souladu s cíli stanovenými v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) a zejména s potřebou zajistit rozvoj jednotné regulační praxe a jednotného uplatňování této směrnice je zásadní, aby byl oznamovací mechanismus stanovený článkem 7 uvedené směrnice plně dodržován a v co nevyšší míře účinný.

(11)

V zájmu umožnění důsledného provádění nového regulačního režimu ve všech zemích EHP a získání plného užitku ze spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány je nezbytné, aby byl zajištěn tok informací mezi ESVO a pilířem ES v rámci EHP. Zvláštní úprava čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) k tomuto účelu obsažená v rozhodnutí Smíšeného výboru č. 11/2004 stanoví, že „výměna informací mezi vnitrostátními regulačními orgány států ESVO na jedné straně a vnitrostátními regulačními orgány členských států ES na straně druhé probíhá prostřednictvím Kontrolního úřadu ESVO a Komise.“

(12)

Komunikační výbor ESVO vyjádřil své kladné stanovisko v souladu s čl. 22 odst. 2 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice),

DOPORUČUJE:

1.

Termíny definované ve směrnici 2002/21/ES (rámcová směrnice) a zvláštních směrnicích mají při použití v tomto doporučení stejný význam. Kromě toho:

„doporučením o relevantních trzích“ se rozumí doporučení úřadu č. 194/04/COL o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací,

„oznámením“ se rozumí vyrozumění úřadu vnitrostátním regulačním orgánem o návrhu opatření podle čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) nebo požadavek podle čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) doplněný souhrnným oznamovacím formulářem poskytnutým v tomto doporučení (příloha I).

2.

Pokud je to možné, oznámení by se měla provádět elektronickou cestou.

Úřad bude provozovat elektronický systém pro přijímání oznámení. V tom případě budou vnitrostátní regulační orgány používat výhradně tento systém.

U dokumentů zaslaných elektronickou cestou se bude předpokládat, že je adresát obdržel v den, kdy byly odeslány nebo zadány do elektronického systému.

Podle bodu 6 níže budou oznámení a podklady registrovány v pořadí, v jakém byly obdrženy.

3.

Oznámení nabudou účinnosti dnem, kdy bude provedena jejich registrace úřadem („datum registrace“). Datem registrace bude datum, k němuž úřad obdrží úplné oznámení.

Oznámení bude umístěno na internetovou stránku úřadu a všem vnitrostátním regulačním orgánům bude elektronickou cestou oznámeno datum registrace oznámení, předmět oznámení a všechny obdržené podklady.

4.

Navržená vnitrostátní opatření spolu se zdůvodněním, na jehož základě byla přijata, a také souhrnný oznamovací formulář by měly být v anglickém jazyce.

5.

Navržená opatření oznámená vnitrostátním regulačním orgánem by měla být doplněna dokumentací, kterou úřad potřebuje pro plnění svých úkolů. Navrhovaná opatření by měla být dostatečně zdůvodněna.

6.

Oznámení by měla obsahovat všechny následující údaje, kde je to použitelné:

a)

relevantní trh produktu nebo služby;

b)

relevantní zeměpisný trh;

c)

hlavní podnik(y), které jsou aktivní na relevantním trhu;

d)

výsledky analýzy relevantního trhu, zejména zjištění týkající se přítomnosti nebo nepřítomnosti účinné hospodářské soutěže na tomto trhu spolu s důvody tohoto stavu;

e)

kde je to vhodné, podnik(y), které mají být určeny jako podniky s významnou tržní silou, ať už samostatně, nebo společně s ostatními, ve smyslu článku 14 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), a zdůvodnění, důkazy a/nebo jakékoliv další relevantní věcné informace podporující takové určení;

f)

výsledky předcházejících veřejných konzultací provedených vnitrostátním regulačním orgánem;

g)

stanovisko vydané vnitrostátním orgánem na ochranu hospodářské soutěže, pokud bylo poskytnuto;

h)

důkazy o tom, že v době oznámení úřadu byly provedeny také odpovídající kroky k oznámení návrhu opatření vnitrostátním regulačním orgánům ve všech ostatních státech ESVO EHP, pokud elektronický systém provozovaný úřadem takové oznámení nezajišťuje;

i)

v případě oznámení navrhovaných opatření, která patří do oblasti působnosti článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) nebo článku 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) (2), zvláštní regulační povinnosti navržené pro řešení nepřítomnosti účinné hospodářské soutěže na daném relevantním trhu, nebo v případě, že je shledáno, že na relevantním trhu existuje účinná hospodářská soutěž a takovéto povinnosti již byly ve vztahu k němu uloženy, opatření navržená ke zrušení těchto povinností.

7.

Tam, kde návrh opatření vymezuje pro účely analýzy trhu relevantní trh, který se liší od trhů uvedených v doporučení o relevantních trzích, by měly vnitrostátní regulační orgány poskytnout dostatečné zdůvodnění, pokud jde o kritéria vztahující se k takovému vymezení trhu.

8.

Oznámení provedená v souladu s čl. 8 odst. 3 druhým pododstavcem směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) by měla obsahovat také odpovídající zdůvodnění, proč by měly být povinnosti, které se liší od povinností uvedených v článcích 9 a 13 této směrnice, uloženy operátorům s významnou tržní silou.

9.

Oznámení spadající do oblasti působnosti čl. 8 odst. 5 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) by měla obsahovat také odpovídající zdůvodnění ohledně toho, proč se zamýšlená opatření vyžadují, aby se vyhovělo mezinárodním závazkům.

10.

Oznámení, která obsahují příslušné informace ve smyslu bodu 6, budou považována za úplná. V případě, že informace včetně dokumentů obsažených v oznámení jsou neúplné a schází podstatné informace, úřad v průběhu pěti pracovních dnů po obdržení informuje příslušný vnitrostátní regulační orgán a určí, v jakém rozsahu považuje oznámení za neúplné. Oznámení nebude zaregistrováno do té doby, dokud dotčený vnitrostátní regulační orgán nedodá nezbytné informace. V takovýchto případech pro účely článku 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) nabude oznámení účinnosti dnem, kdy úřad obdrží úplné informace.

11.

Aniž je dotčen bod 6 výše, může úřad po provedení registrace oznámení v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) požadovat další informace nebo objasnění od příslušného vnitrostátního regulačního orgánu. Vnitrostátní regulační orgány by se měly snažit poskytnout požadované informace do tří pracovních dnů, pokud jsou snadno dostupné.

12.

V případě, že úřad vyjádří připomínky podle čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), bude elektronickou cestou informovat příslušný vnitrostátní regulační orgán a zveřejní tyto připomínky na své internetové stránce.

13.

Tam, kde vnitrostátní regulační orgán vyjádří připomínky v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), bude o těchto připomínkách informovat elektronickou cestou úřad a ostatní vnitrostátní regulační orgány.

14.

Tam, kde úřad při použití čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) předpokládá, že by navržené opatření vytvořilo překážku fungování Dohody o EHP, nebo má vážné pochybnosti týkající se souladu navrženého opatření s právem EHP a zejména s cíli uvedenými v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) nebo následně:

a)

stáhne výše zmíněné připomínky nebo

b)

přijme rozhodnutí požadující, aby vnitrostátní regulační orgán stáhl navržené opatření,

bude informovat dotčený vnitrostátní regulační orgán elektronickou cestou a umístí oznámení na svou internetovou stránku.

15.

Pokud jde o oznámení provedená podle čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice), úřad zpravidla přijme v souladu s čl. 14 odst. 2 této směrnice rozhodnutí, které vnitrostátní regulační orgán opravňuje nebo mu brání přijmout navrhované opatření ve lhůtě nepřesahující tři měsíce. Úřad se může rozhodnout prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce v případě vzniklých obtíží.

16.

Vnitrostátní regulační orgán se může kdykoliv rozhodnout zrušit oznámený návrh opatření, přičemž oznámené opatření bude odstraněno z registru. Úřad zveřejní odpovídající oznámení v tomto smyslu na své internetové stránce.

17.

V případě, že vnitrostátní regulační orgán, který obdržel připomínky od úřadu nebo jiného vnitrostátního regulačního orgánu v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), přijme navrhované opatření, poskytne na požádání úřadu a ostatním vnitrostátním regulačním orgánům informace o způsobu, jakým v co nejvyšší míře zohlednil uplatněné připomínky.

18.

Pokud si to vyžádá vnitrostátní regulační orgán, úřad neformálně projedná navržené opatření ještě před oznámením.

19.

Jakákoliv lhůta uvedená ve směrnici 2002/21/ES (rámcová směrnice) nebo v tomto doporučení se vypočítá takto:

a)

v případě, že se má lhůta vyjádřená ve dnech, týdnech nebo měsících počítat od okamžiku, ve kterém událost nastala, pak den, ve kterém tato událost nastala, nebude započítán jako den spadající do uvažované lhůty;

b)

lhůta vyjádřená v týdnech nebo měsících skončí uplynutím kteréhokoliv dne v posledním týdnu nebo měsíci, který je stejným dnem týdne nebo vyjde na stejné datum jako den, v němž nastala událost, pro kterou se počítá daná lhůta. Jestliže ve lhůtě vyjádřené v měsících se den, kdy má lhůta uplynout, nevyskytuje v posledním měsíci, skončí lhůta uplynutím posledního dne v měsíci;

c)

lhůty budou zahrnovat státní svátky, soboty a neděle kromě případů, kdy jsou tyto výslovně vyloučeny, a případů, kdy jsou lhůty vyjádřeny v pracovních dnech;

d)

státními svátky se rozumějí všechny dny takto stanovené dotčeným státem ESVO nebo úřadem;

e)

pracovními dny se rozumějí všechny ostatní dny jiné než státní svátky, soboty a neděle.

V případě, že by daná lhůta končila v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, bude tato lhůta prodloužena do konce prvního následujícího pracovního dne.

Úřad zveřejní seznam státních svátků stanovených státy ESVO a úřadem každý rok v dodatku EHP Úředního věstníku EU. Státy ESVO zašlou seznam státních svátků úřadu na základě jeho požadavku.

20.

Úřad společně s vnitrostátními regulačními orgány zhodnotí nezbytnost přezkoumání těchto pravidel, v zásadě však ne dříve než dne 1. září 2005.

21.

Toto doporučení je určeno státům ESVO.

V Bruselu dne 14. července 2004.

Za Kontrolní úřad ESVO

Hannes HAFSTEIN

předseda


(1)  Dále jen „Dohoda o EHP“.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), jak je uvedeno v bodu 5cm přílohy XI Dohody o EHP přizpůsobené Protokolem 1 a odvětvovými přizpůsobeními obsaženými v příloze XI této dohody.


PŘÍLOHA

FORMULÁŘ TÝKAJÍCÍ SE OZNÁMENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 7 SMĚRNICE 2002/21/ES (RÁMCOVÁ SMĚRNICE)

(„Souhrnný oznamovací formulář“)

Úvod

Tento formulář stanoví souhrnné informace, které mají být poskytnuty úřadu vnitrostátními regulačními orgány při oznamování návrhů opatření v souladu s článkem 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Úřad má v úmyslu projednat s vnitrostátními regulačními orgány záležitosti týkající se provedení článku 7, zvláště během schůzek před oznámením. Proto se vnitrostátním regulačním orgánům doporučuje, aby konzultovaly s úřadem jakýkoliv aspekt tohoto formuláře a zvláště pak otázky o druhu informací, které se od nich požadují, nebo naopak možnost zrušit povinnost poskytnout určité informace týkající se analýzy trhu prováděné vnitrostátními regulačními orgány podle článků 15 a 16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Správné a úplné informace

Veškeré informace předložené vnitrostátními regulačními orgány by měly být správné a úplné a souhrnně zpracované ve formuláři předepsaném níže. Formulář nemá za cíl nahradit oznámený návrh opatření, ale měl by úřadu a vnitrostátním regulačním orgánům ostatních zemí EHP umožnit kontrolu, že oznámený návrh opatření skutečně obsahuje, na základě informací obsažených ve formuláři, veškeré informace, které jsou nezbytné proto, aby úřad plnil své úkoly podle článku 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) v průběhu v ní předepsané lhůty.

Informace vyžadované tímto formulářem by měly být rozloženy do oddílů a číslovaných odstavců formuláře s křížovými odkazy na text návrhu opatření, kde lze tyto informace nalézt.

SOUHRNNÝ OZNAMOVACÍ FORMULÁŘ

ODDÍL 1

Definice trhu

Uveďte, prosím, kde je to použitelné:

1.1.

dotčený relevantní trh produktů/služeb. Je tento trh uveden v doporučení o relevantních trzích?;

1.2.

dotčený relevantní zeměpisný trh;

1.3.

krátké shrnutí stanoviska vnitrostátního orgánu na ochranu hospodářské soutěže, pokud bylo poskytnuto;

1.4.

krátký přehled výsledků doposud provedených veřejných konzultací k navrženému vymezení trhu (například, kolik připomínek bylo obdrženo, kteří respondenti souhlasili s navrženým vymezením trhu, kteří respondenti s ním nesouhlasili);

1.5.

v případech, kdy se vymezený relevantní trh liší od trhů uvedených v doporučení o relevantních trzích, shrnutí hlavních důvodů, které ospravedlňují navrhované vymezení trhu podle oddílu 2 pokynů úřadu k vymezení relevantního trhu a posouzení významné tržní síly (1) a tři hlavní kritéria zmíněná v bodech odůvodnění 12 až 19 doporučení o relevantních trzích.

ODDÍL 2

Určení podniků s významnou tržní silou

Uveďte, prosím, kde je to použitelné:

2.1.

jméno(a) podniku(ů) určených jako podniky s významnou tržní silou, ať již samostatně, nebo společně.

Kde je to vhodné, jméno(a) podniku(ů), u kterých se předpokládá, že již nedisponují významnou tržní silou;

2.2.

kritéria použitá pro rozhodnutí o určení nebo neurčení podniku, který disponuje samostatně nebo ve spojení s jinými podniky významnou tržní silou;

2.3.

jména hlavních podniků (konkurentů) přítomných/aktivních na relevantním trhu;

2.4.

podíly výše uvedených podniků na trhu a základ jejich výpočtů (např. obrat, počet účastníků).

Uveďte, prosím, krátké shrnutí:

2.5.

stanoviska vnitrostátního orgánu na ochranu hospodářské soutěže, pokud bylo poskytnuto;

2.6.

výsledků doposud provedených veřejných konzultací o navrženém určení podniku (podniků) s významnou tržní silou (např. celkový počet obdržených připomínek, počet souhlasných/nesouhlasných připomínek).

ODDÍL 3

Regulační povinnosti

Uveďte, prosím, kde je to použitelné:

3.1.

právní základ pro uložení, zachování, změnu nebo zrušení povinností (články 9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice));

3.2.

důvody, ze kterých jsou uložení, zachování nebo změna povinností pro podniky považovány za přiměřené a ospravedlnitelné ve světle cílů stanovených v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Případně uveďte odstavce, oddíly nebo stránky návrhu opatření, kde lze tyto informace nalézt;

3.3.

jestliže jsou navržená nápravná opatření jiná než opatření uvedená v článcích 9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice), uveďte prosím, které „výjimečné okolnosti“ ve smyslu čl. 8 odst. 3 této směrnice ospravedlňují uložení takovýchto nápravných opatření. Případně uveďte odstavce, oddíly nebo stránky návrhu opatření, kde lze tyto informace nalézt.

ODDÍL 4

Soulad s mezinárodními povinnostmi

V souvislosti s čl. 8 odst. 3 prvním pododstavcem třetí odrážkou směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) uveďte, kde je to vhodné:

4.1.

zda navrhované opatření předpokládá uložení, změnu nebo zrušení povinností pro účastníky trhu podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice);

4.2.

jméno(a) podniku(ů), kterých se to týká;

4.3.

jaké jsou mezinárodní závazky přijaté státem ESVO, které je třeba dodržet.


(1)  Pokyny úřadu k analýze trhu a posouzení významné tržní síly podle předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací.


27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/18


DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 194/04/KOL

ze dne 14. července 2004

o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, a sice na základě začlenění do Dohody o Evropském hospodářském prostoru

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1),

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a soudního dvora a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody,

s ohledem na akt uvedený v bodě 5cl přílohy XI Dohody o EHP a přizpůsobený Dohodě o EHP Protokolem 1 k Dohodě o EHP a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody, na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (2), a zejména čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/21/ES (dále jen rámcová směrnice) zakládá nový legislativní rámec pro odvětví elektronických komunikací ve snaze reagovat na konvergenční trendy tak, že ve svém rámci pokryje všechny sítě a služby elektronických komunikací. Cílem je postupně omezit zvláštní pravidla ex ante pro jednotlivá odvětví v závislosti na vývoji hospodářské soutěže na trhu.

(2)

Článek 15 rámcové směrnice stanoví, že Kontrolní úřad ESVO (dále jen úřad) přijme doporučení o relevantních trzích produktů a služeb po veřejných konzultacích a konzultacích s vnitrostátními regulačními orgány ve státech ESVO.

(3)

Evropská komise vydala doporučení 2003/311/ES o relevantních trzích produktů a služeb v rámci odvětví elektronických komunikací, pro které přichází v úvahu regulace ex ante podle směrnice 2002/21/ES (3).

(4)

V zájmu zajištění stejnorodého provádění práva EHP v rámci Evropského hospodářského prostoru úřad toto doporučení provázal co nejúžeji s příslušným doporučením Komise.

(5)

Účelem tohoto doporučení je určit takové trhy produktů a služeb, ve kterých se regulace ex ante smí oprávněně zajistit. Nicméně toto první doporučení se musí shodovat s přechodem od předpisového rámce z roku 1998 k novému předpisovému rámci. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (4), dále jen přístupová směrnice, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (5), dále jen směrnice o univerzální službě, již vymezují určité oblasti trhu, které musí vnitrostátní regulační orgány analyzovat kromě trhů uvedených v tomto doporučení. Podle rámcové směrnice je úkolem vnitrostátních regulačních orgánů definovat relevantní geografické trhy na svém území.

(6)

Podle předpisového rámce z roku 1998 podléhá několik oblastí z odvětví telekomunikací regulaci ex ante. Tyto oblasti byly vymezeny v příslušných směrnicích, ale nejde vždy o „trhy“ ve smyslu práva hospodářské soutěže a praxe v EHP. Příloha I rámcové směrnice uvádí seznam takových oblastí trhu, které mají být začleněny do počátečního znění doporučení.

(7)

Jak jasně vyplývá z názvu přílohy I rámcové směrnice, je třeba všechny oblasti trhu vyjmenované v příloze začlenit do počátečního doporučení proto, aby vnitrostátní regulační orgány mohly přezkoumat existující povinnosti uložené podle předpisového rámce z roku 1998.

(8)

Článek 15 písm. 1 rámcové směrnice požaduje, aby úřad vymezil trhy v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže v EHP. Úřad proto vymezil trhy (odpovídající oblastem trhu vyjmenovaným v příloze I rámcové směrnice) v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže v EHP.

(9)

V odvětví elektronických komunikací existují nejméně dva hlavní druhy relevantních trhů, které je třeba vzít v úvahu: trhy služeb nebo produktů poskytovaných koncovým uživatelům (maloobchodní trhy) a trhy vstupů, které jsou nezbytné pro operátory za účelem poskytování služeb a produktů koncovým uživatelům (velkoobchodní trhy). V rámci těchto dvou druhů trhů lze provést další rozlišení trhu podle příznačných znaků na straně poptávky a nabídky.

(10)

Výchozím bodem pro definici a vymezení trhů je popis maloobchodních trhů během daného časového horizontu s přihlédnutím k možnosti záměny poptávky a nabídky. Po popisu a vymezení maloobchodních trhů, které zahrnují nabídku a poptávku koncových uživatelů, je vhodné vymezit odpovídající relevantní velkoobchodní trhy, což jsou trhy, které zahrnují poptávku po produktech třetí strany a nabídku produktů třetí straně, která má v úmyslu dodávat koncovým uživatelům.

(11)

Vymezení trhů podle zásad práva hospodářské soutěže v EHP vede k tomu, že v závislosti na příznačných znacích na straně poptávky se některé oblasti trhu uvedené v příloze I rámcové směrnice skládají z celé řady oddělených jednotlivých trhů. To je případ produktů pro maloobchodní přístup do veřejných telefonních sítí v pevném místě a pro telefonní služby poskytované v pevném místě. Oblast trhu v příloze I, která se týká velkoobchodních pronajatých okruhů, je definována jako samostatný velkoobchodní trh s koncovými segmenty a samostatný velkoobchodní trh s propojovacími segmenty podle příznačných znaků jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.

(12)

Při vymezování trhů v souladu se zásadami práva hospodářské soutěže v EHP by východiskem měla být následující tři kritéria. Prvním kritériem je existence velkých a nikoli jen přechodných vstupních překážek strukturálního, zákonného nebo regulačního charakteru. Avšak vzhledem k dynamickému charakteru a k fungování trhů elektronických komunikací se při provádění výhledové analýzy k vymezení relevantních trhů pro možnou regulaci ex ante musí brát v úvahu také možnosti překonání překážek v příslušném časovém úseku. Proto druhé kritérium připouští pouze takové trhy, jejichž struktura nesměřuje k účinné hospodářské soutěži v příslušném časovém úseku. Použití tohoto kritéria zahrnuje prověření stavu hospodářské soutěže za vstupními překážkami. Třetí kritérium spočívá v tom, že pouze provádění práva hospodářské soutěže v EHP jako takového samo o sobě přiměřeně neřeší dotčené(á) selhání trhu.

(13)

Pokud jde o vstupní překážky, jsou pro účely tohoto doporučení významné zejména dva druhy vstupních překážek: strukturální překážky a právní nebo regulační překážky.

(14)

Strukturální vstupní překážky vyplývají z původních podmínek nákladů nebo poptávky, které vytvářejí asymetrické podmínky mezi současnými a novými soutěžiteli a brání nebo znemožňují novým soutěžitelům vstup na trh. Za vysoké strukturální překážky lze například považovat situaci, kdy trh je charakterizován podstatnými množstevními úsporami a/nebo úsporami z rozsahu trhu a vysokými fixními náklady. Takovéto překážky lze zjistit i dnes u rozsáhlého rozmístění místního přístupu k síti v pevných místech a/nebo u poskytování místního přístupu k síti v pevných místech. Související strukturální překážky mohou také existovat tam, kde poskytování služby vyžaduje část sítě, kterou nelze technicky okopírovat nebo ji lze okopírovat pouze za pro soutěžitele nevýhodnou cenu.

(15)

Právní nebo regulační překážky nejsou založeny na hospodářských podmínkách, ale vyplývají z legislativních, administrativních nebo jiných státních opatření, která mají přímý vliv na vstupní podmínky a/nebo postavení operátorů na příslušném trhu. Příkladem jsou právní nebo regulační překážky zabraňující vstupu na trh, na kterém je stanoven konečný počet podniků, které mají přístup do pásma za účelem poskytování základních služeb. Dalšími příklady právních nebo regulačních překážek je regulace cen nebo jiná cenová opatření uložená podnikům, která mají dopad nejen na vstup, ale i na postavení podniků na trhu.

(16)

Vstupní překážky se mohou stát méně závažnými na inovačních trzích vyznačujících se nepřetržitým technologickým pokrokem. Na takovýchto trzích vznikají konkurenční tlaky často díky inovačním hrozbám potenciálních konkurenčních soutěžitelů, kteří v současné době nepůsobí na trhu. Na těchto inovačních trzích může dynamická nebo dlouhodobější hospodářská soutěž probíhat mezi firmami, které nejsou nezbytně konkurenty na existujícím „statickém“ trhu. Toto doporučení nevymezuje trhy, u kterých se nepředpokládá, že vstupní překážky budou přetrvávat v předvídatelném období.

(17)

I když se trh vyznačuje vysokými vstupními překážkami, mohou jiné strukturální faktory na tomto trhu znamenat, že trh směřuje k účinnému výsledku hospodářské soutěže v příslušném časovém období. Může se to například stát na trzích s omezeným, ale dostatečným počtem podniků s odchylnými strukturami nákladů a čelícími poptávce cenově pružného trhu. Na trhu může být také přebytek kapacit, který umožní konkurenčním firmám velmi výrazně zvýšit výkon v reakci na jakékoliv zvýšení ceny. Na takovýchto trzích se podíly na trhu mohou měnit v závislosti na čase a/nebo lze sledovat snižování cen.

(18)

Rozhodnutí o vymezení trhu, kde je možná regulace ex ante odůvodněna, by mělo také záviset na zhodnocení, zda právo hospodářské soutěže v EHP je dostatečným prostředkem v oblasti snížení nebo odstranění takovýchto překážek nebo při obnově účinné hospodářské soutěže. Navíc nové a objevující se trhy, u kterých lze zjistit existenci tržní síly hlavně z důvodu výhod „prvního na trhu“, by v zásadě neměly podléhat regulaci ex ante.

(19)

Při provádění pravidelných průzkumů trhů, vymezených v tomto doporučení, by se měla používat tři kritéria. Tato kritéria by se měla používat kumulativně tak, aby nesplnění jakéhokoli kritéria znamenalo, že trh nebude určen v následných doporučeních. Skutečnost, zda bude trh elektronických komunikací nadále vymezen v následných zněních doporučení jako trh odůvodňující možnou regulaci ex ante, by závisela na přetrvávání vysokých vstupních překážek, za druhé na dynamickém stavu konkurenceschopnosti a za třetí na právu hospodářské soutěže v EHP (bez regulace ex ante) jakožto dostatečném prostředku při řešení přetrvávajících selhání trhu. Jakmile existuje důkaz o udržitelné a účinné hospodářské soutěži na tomto trhu v rámci Evropského hospodářského prostoru, lze trh z doporučení také vyjmout za předpokladu, že odstranění existujících regulačních povinností by neomezilo hospodářskou soutěž na tomto trhu.

(20)

Příloha tohoto doporučení uvádí, jak je každý trh v tomto doporučení propojen s oblastmi trhu v příloze I rámcové směrnice. Při přezkoumání stávajících povinností uložených podle předchozího předpisového rámce za účelem stanovení, zda se povinnosti zachovají, změní nebo odejmou, by vnitrostátní regulační orgány měly provést analýzu trhů vymezených v tomto doporučení, a to za účelem uplatnění požadavku, že definice trhu pro účely regulace ex ante by měla vycházet ze zásad práva hospodářské soutěže v EHP. Až do provedení první analýzy trhu uskutečněné vnitrostátními regulačními orgány podle nového předpisového rámce zůstávají stávající povinnosti platné.

(21)

Trhy v tomto doporučení jsou vymezeny, aniž jsou dotčeny trhy, které mohou být definovány v určitých případech podle práva hospodářské soutěže v EHP.

(22)

Rozsah různých topologií sítí a technologií používaných uvnitř Evropského hospodářského prostoru znamená, že v některých případech musí vnitrostátní regulační orgány rozhodnout o přesných hranicích mezi jednotlivými trhy nebo jejich částmi vymezenými v doporučení při současném dodržení zásad práva hospodářské soutěže v EHP. Vnitrostátní regulační orgány jsou oprávněny vymezit trhy, které se odlišují od trhů uvedených v doporučení za předpokladu, že budou jednat v souladu se článkem 7 rámcové směrnice. Vzhledem k tomu, že zavedení regulace trhu ex ante by mohlo negativně ovlivnit obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP, jak je popsáno v bodu odůvodnění č. 38 rámcové směrnice, úřad má za to, že vymezení jakéhokoliv trhu, který se odlišuje od trhů uvedených v doporučení, bude pravděpodobně podléhat vhodnému postupu podle článku 7 rámcové směrnice. Neoznámení trhu, který ovlivňuje obchod mezi smluvními stranami Dohody o EHP, může vést k zahájení řízení pro porušení práva. Jakýkoliv trh vymezený vnitrostátními regulačními orgány by měl být založen na zásadách hospodářské soutěže v EHP vypracovaných v oznámení Kontrolního úřadu ESVO o definování relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže v EHP (6) a zároveň být ve shodě s pokyny úřadu týkajícími se analýzy trhu a hodnocení významné tržní síly a splňovat tři výše popsaná kritéria. Pokud má vnitrostátní regulační orgán za to, že modely nabídky a poptávky může odůvodnit jiné definování trhu uvedené v tomto doporučení, měl by pak postupovat podle příslušných postupů stanovených v článcích 6 a 7 rámcové směrnice.

(23)

Skutečnost, že toto doporučení vymezí takové trhy produktů a služeb, na nichž se oprávněně smí zajistit regulace ex ante, neznamená, že regulace je vždy oprávněná nebo že tyto trhy budou podléhat uložení regulačních povinností stanovených v konkrétních směrnicích. Regulace nebude oprávněná, pokud na těchto trzích existuje účinná hospodářská soutěž. Zvláště platí, že regulační povinnosti musí být vhodné a musí vycházet z podstaty zjištěného problému, musí být přiměřené a ospravedlnitelné ve světle cílů stanovených v rámcové směrnici a zejména musí zajistit, aby uživatelé získali maximální výhody, nesmí dopustit žádné narušování nebo omezování hospodářské soutěže, musí podpořit účinné investice do infrastruktury, propagovat inovaci a podporovat účinné používání a řízení rádiových frekvencí a číslovacích zdrojů.

(24)

Toto doporučení bylo předmětem veřejných konzultací a konzultací s vnitrostátními regulačními orgány a vnitrostátními úřady na ochranu hospodářské soutěže,

PŘIJAL TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Při definování relevantních trhů podle čl. 15 odst. 3 aktu uvedeného v bodu 5cl přílohy XI Dohody o EHP a přizpůsobeného Dohodě o EHP Protokolem 1 k Dohodě o EHP a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací se vnitrostátním regulačním orgánům doporučuje analyzovat trhy produktů a služeb vymezené v příloze.

2.

Toto doporučení je určeno státům ESVO.

V Bruselu dne 14. července 2004.

Za Kontrolní úřad ESVO

Hannes HAFSTEIN

předseda


(1)  Dále jen Dohoda o EHP.

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7, jak je uvedeno v bodu 5cj přílohy XI Dohody o EHP a jak je přizpůsobeno Dohodě o EHP Protokolem 1 k Dohodě o EHP a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody.

(5)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51, jak je uvedeno v bodu 5cm přílohy XI Dohody o EHP a jak je přizpůsobeno Dohodě o EHP Protokolem 1 k Dohodě o EHP a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI této dohody.

(6)  Úř. věst. L 200, 16.7.1998, s. 48 a dodatek EHP k Úř. věst. č. 28, 16.7.1998, s. 3.


PŘÍLOHA

Maloobchodní úroveň

1.

Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro bytové stanice.

2.

Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nebytové stanice.

3.

Veřejně dostupné místní a/nebo vnitrostátní telefonní služby poskytované v pevném místě pro bytové stanice.

4.

Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro bytové stanice.

5.

Veřejně dostupné místní a/nebo vnitrostátní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nebytové stanice.

6.

Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nebytové stanice.

Těchto šest trhů je vymezeno za účelem analýzy podle článku 17 směrnice o univerzální službě.

Trhy 1 až 6 se společně týkají „poskytování připojení k veřejné telefonní síti a využívání této sítě v pevných místech“, jak je uvedeno v příloze I bodu 1 rámcové směrnice. Tento sloučený trh je také uveden v článku 19 směrnice o univerzální službě (který umožňuje volbu operátora při jednotlivém volání nebo volbu operátora).

7.

Minimální soubor pronajatých okruhů (který se skládá ze zvláštních druhů pronajatých okruhů až do 2 Mb/s včetně, jak je uvedeno v článku 18 a příloze VII směrnice o univerzální službě).

Tento trh je uveden v příloze I bodu 1 rámcové směrnice s ohledem na článek 16 směrnice o univerzální službě (poskytování pronajatých okruhů koncovým uživatelům).

Pro účely článku 18 směrnice o univerzální službě musí být provedena analýza trhu, která zahrne regulační kontroly ohledně poskytování minimálního souboru pronajatých okruhů.

Velkoobchodní úroveň

8.

Původ volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Pro účely tohoto doporučení je původ volání uvažován tak, že zahrnuje vedení místního volání a jeho vymezení takovým způsobem, aby souhlasilo s vymezenými hranicemi trhů pro přenos volání a pro ukončení volání ve veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 97/33/ES (původ volání v pevné veřejné telefonní síti).

9.

Ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Pro účely tohoto doporučení je ukončení volání uvažováno tak, že zahrnuje vedení místního volání a jeho vymezení takovým způsobem, aby souhlasilo s vymezenými hranicemi trhů pro původ volání a pro přenos volání ve veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 97/33/ES (ukončení volání v pevné veřejné telefonní síti).

10.

Tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti.

Pro účely tohoto doporučení jsou tranzitní služby uvažovány tak, že jsou vymezeny způsobem, který se shoduje s vymezenými hranicemi trhů pro původ volání a pro ukončení volání ve veřejné telefonní síti poskytované v pevném místě.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s nepřihlédnutím ke směrnici 97/33/ES (tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti).

11.

Velkoobchodní zpřístupnění účastnického vedení (včetně sdíleného přístupu) k metalickým vedením a úsekům účastnického vedení pro účely poskytování širokopásmových a hlasových služeb.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 97/33/ES a ke směrnici 98/10/ES (přístup k pevné veřejné telefonní síti včetně zpřístupnění účastnického vedení) a trhu uvedenému v příloze I bodu 3 rámcové směrnice s přihlédnutím k nařízení (ES) č. 2887/2000.

12.

Velkoobchodní širokopásmový přístup.

Tento trh se týká přístupu k „bitovému toku“, který povoluje přenos širokopásmových dat v obou směrech, a další velkoobchodní přístup poskytovaný prostřednictvím jiných infrastruktur, jestliže nabízejí vybavení rovnocenné přístupu k bitovému toku. Patří sem „přístup k síti a zvláštní přístup k síti“ podle přílohy I bodu 2 rámcové směrnice, ale nezahrnuje se trh uvedený v bodu 11 výše, ani trh uvedený v bodu 18.

13.

Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů.

14.

Velkoobchodní propojovací segmenty pronajatých okruhů.

Velkoobchodní trhy uvedené v bodech 13 a 14 se společně shodují s trhy, které jsou uvedeny v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 97/33/ES a ke směrnici 98/10/ES (propojení pronajatých okruhů), a s trhy uvedenými v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 92/44/EHS (velkoobchodní poskytování kapacity pronajatých okruhů jiným dodavatelům sítí nebo služeb elektronických komunikací).

15.

Přístup k mobilním veřejným telefonním sítím a původ volání v mobilních veřejných telefonních sítích uvedených (odděleně) v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnicím 97/33/ES a 98/10/ES.

16.

Ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 2 rámcové směrnice s přihlédnutím ke směrnici 97/33/ES (ukončení volání ve mobilních veřejných telefonních sítích).

17.

Velkoobchodní vnitrostátní trh pro mezinárodní roamingové služby v mobilních veřejných telefonních sítích.

Tento trh se shoduje s trhem uvedeným v příloze I bodu 4 rámcové směrnice.

18.

Vysílací tranzitní služby pro doručení obsahu vysílání koncovým uživatelům.

Poznámka

Je na zvážení vnitrostátních regulačních orgánů, aby prováděly analýzu trhu pro „systémy podmíněného přístupu pro služby digitálního televizního a rozhlasového vysílání“ v souladu s čl. 6 odst. 3 přístupové směrnice. Ustanovení čl. 6 odst. 3 přístupové směrnice stanoví, že státy ESVO mohou povolit vnitrostátním regulačním orgánům, aby přezkoumaly trh systému podmíněného přístupu pro služby digitálního televizního a rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob přenosu.


27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/24


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 319/05/KOL

ze dne 14. prosince 2005

o změnách k rozhodnutí sboru č. 195/04/KOL o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) a článek 24 této dohody a článek 27 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO přijal dne 14. července 2004 rozhodnutí č. 195/04/KOL o provádění ustanovení uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO zavede, jak požaduje čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 195/04/KOL, s platností ode dne 1. ledna 2006 elektronický systém oznamování,

VZHLEDEM K TOMU, že státy ESVO jmenovaly pro účely zasílání elektronického oznamování a související korespondence kontaktní místo,

PO KONZULTACI s Poradním výborem pro státní podpory dopisem ze dne 30. listopadu 2005 v souladu s postupem stanoveným v článku 29 části II protokolu 3 Dohody o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1a.

V článku 3 rozhodnutí č. 195/04/KOL se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Oznámení předává Úřadu mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO. Je adresováno ředitelství pro hospodářskou soutěž a státní podpory při Úřadu. Ředitelství pro hospodářskou soutěž a státní podpory při Úřadu může jmenovat kontaktní místa pro příjem oznámení.“

1b.

V článku 3 rozhodnutí č. 195/04/KOL se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„Úřad zveřejní po konzultaci se státy ESVO v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie podrobnosti o opatřeních pro elektronický přenos oznámení, včetně adres a všech nezbytných opatření pro ochranu důvěrných informací“.

1c.

Druhá věta čtvrtého odstavce přílohy I rozhodnutí č. 195/04/KOL se nahrazuje tímto,

„Vyplněný formulář předává Úřadu mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO.“

1d.

V přílohách nařízení č. 195/04/KOL se odkaz na Úřad mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo na koordinační útvar EHP dotčeného státu ESVO považuje za odkaz na Úřad mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO.

2.

Toto rozhodnutí je určeno Islandské republice, Lichtenštejnskému knížectví a Norskému království.

3.

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem následujícím po jeho přijetí Úřadem.

4.

Toto rozhodnutí je závazné v anglickém jazyce.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.

Za Kontrolní úřad ESVO

Einar M. BULL

předseda

Kurt JÄGER

člen sboru


(1)  Dále jen Dohoda o EHP.

(2)  Dále jen Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.