ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 107

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
20. dubna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 604/2006 ze dne 19. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 605/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 606/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 607/2006 ze dne 19. dubna 2006 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, a o zavedení evidence tohoto dovozu

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 608/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 609/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1374/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 610/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 611/2006 ze dne 19. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 612/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských a horských plemen, podaným v dubnu 2006

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. dubna 2006 o opakovaném použití informací Komise

38

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/639/ES, pokud jde o Chorvatsko (oznámeno pod čislem K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (oznámeno pod číslem K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Evropská centrální banka

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 604/2006

ze dne 19. dubna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 605/2006

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 může Komise vyhlásit omezení pro dovoz určitých druhů do Společenství v souladu s podmínkami podle písmen a) a d) uvedeného článku. Prováděcí opatření pro taková omezení byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (2).

(2)

Seznam druhů, u nichž je pozastaven dovoz do Společenství, byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství (3).

(3)

Na základě nových informací dospěla Vědecká prověřovací skupina k závěru, že stav zachování určitých druhů uvedených v přílohách A a B nařízení (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, pokud nebude pozastaven jejich dovoz z některých zemí do Společenství. Dovoz následujících druhů by proto měl být pozastaven: Ursus thibetanus z Ruské federace; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae a E. kondoi z Madagaskaru; Panthera leo z Etiopie; Balaeniceps rex, Grus carunculatus a Chamaeleo fuelleborni ze Sjednocené republiky Tanzanie; Poicephalus gulielmi z Konga; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli a Python regius z Guiney; Sagittarius serpentarius a Varanus exanthematicus z Toga; Agapornis pullarius z Konžské demokratické republiky; Cuora galbinifrons z Číny; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos a Scolymia vitiensis z Indonésie; Geochelone pardalis z Ugandy a Zambie; Uromastyx geyri z Mali a Nigeru; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima a T. squamosa z Mosambiku; Dendrobates pumilio z Nikaraguy; Hippopus hippopus z Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas a T. maxima z Tongy a Vietnamu; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima a T. squamosa z Fidži a Vanuatu; Tridacna crocea z Tongy; Tridacna maxima z Federativních států Mikronésie a Marshallových ostrovů; Tridacna tevoroa z Tongy a Catalaphyllia jardinei ze Šalamounových ostrovů.

(4)

Vědecká prověřovací skupina rovněž dospěla k závěru, že na základě nejnovějších dostupných informací by se pozastavení dovozu následujících druhů do Společenství už nemělo nadále požadovat: Galago senegalensis z Džibutska; Galagoides demidoff z Keni a Senegalu; Callithrix argentata z Paraguaye; Saguinus labiatus z Kolumbie; Callicebus torquatus z Ekvádoru; Cebus albifrons z Guyany; Cebus capucinus a Aratinga solstitialis z Venezuely; Cebus olivaceus z Peru; Allenopithecus nigroviridis ze všech areálových států; Colobus guereza z Rovníkové Guiney; Lophocebus albigena z Keni; Papio hamadryas a Hippopotamus amphibius z Libérie; Cynogale bennettii ze Singapuru; Ara ararauna z Trinidadu a Tobaga; Neophema splendida z Austrálie; Poicephalus gulielmi z Konžské demokratické republiky; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis a Psammobates spp. ze všech areálových států; Geochelone denticulata ze všech areálových států kromě Bolívie a Ekvádoru; Geochelone elegans ze všech areálových států kromě Pakistánu; Kinixys belliana ze všech areálových států kromě Mosambiku a Beninu; Kinixys erosa ze všech areálových států kromě Toga; Kinixys homeana ze všech areálových států kromě Beninu; Manouria emys ze všech areálových států kromě Bangladéše, Indie, Indonésie, Myanmaru a Thajska; Testudo horsfieldii ze všech areálových států kromě Číny, Pákistánu a Kazachstánu; Manouria impressa ze všech areálových států kromě Vietnamu; Phelsuma cepediana a P. trilineata z Madagaskaru; Phelsuma edwardnewtonii z Mauricia; Varanus albigularis z Lesotho; Varanus rudicollis z Filipín; Ptyas mucosus z Indonésie a Dactylorhiza incarnata z Norska.

(5)

Nařízení (ES) č. 338/97, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1332/2005, mimo jiné stanoví převod Cacatua sulphurea a Pyxis arachnoides z přílohy B do přílohy A a vyškrtnutí Agapornis roseicollis z příloh; proto by se už nemělo nadále požadovat pozastavení dovozu těchto druhů.

(6)

Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Společenství podle tohoto nařízení.

(7)

Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a z důvodů srozumitelnosti nahrazena.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 349/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 252/2005 (Úř. věst. L 43, 15.2.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

Vzorky exemplářů uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

z volné přírody (W)

lovecké trofeje

Bělorusko, Kyrgyzstán, Turecko

a

Ursidae

Ursus arctos

z volné přírody (W)

lovecké trofeje

Britská Kolumbie

a

Ursus thibetanus

z volné přírody (W)

lovecké trofeje

Ruská federace

a

Felidae

Lynx lynx

z volné přírody (W)

lovecké trofeje

Ázerbájdžán, Moldavsko, Ukrajina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

z volné přírody (W)

lovecké trofeje

Kazachstán

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor, Peru

a


Exempláře uvedené v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

z volné přírody (W)

všechny

Středoafrická republika, Gabun

b

Arctocebus calabarensis

z volné přírody (W)

všechny

Nigérie

b

Nycticebus pygmaeus

z volné přírody (W)

všechny

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

z volné přírody (W)

všechny

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus)

z volné přírody (W)

všechny

Nigérie

b

Galago matschiei (synonymum G. inustus)

z volné přírody (W)

všechny

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonymum Galago demidovii)

z volné přírody (W)

všechny

Burkina Faso, Středoafrická republika

b

Galagoides zanzibaricus (synonymum Galago zanzibaricus)

z volné přírody (W)

všechny

Malawi

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonymum C. jacchus geoffroyi)

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Cebidae

Alouatta fusca

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Alouatta seniculus

z volné přírody (W)

všechny

Trinidad a Tobago

b

Ateles belzebuth

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Ateles fusciceps

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Ateles geoffroyi

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Ateles paniscus

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Cebus capucinus

z volné přírody (W)

všechny

Belize

b

Chiropotes satanas

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Pithecia pithecia

z volné přírody (W)

všechny

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

z volné přírody (W)

všechny

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

z volné přírody (W)

všechny

Burundi

b

Cercopithecus cephus

z volné přírody (W)

všechny

Středoafrická republika

b

Cercopithecus dryas (včetně C. salongo)

z volné přírody (W)

všechny

Konžská demokratická republika

b

Cercopithecus erythrogaster

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Cercopithecus erythrotis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Cercopithecus hamlyni

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Cercopithecus mona

z volné přírody (W)

všechny

Togo

b

Cercopithecus petaurista

z volné přírody (W)

všechny

Togo

b

Cercopithecus pogonias

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Cercopithecus preussi (synonymum C. lhoesti preussi)

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Colobus polykomos

z volné přírody (W)

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Togo

b

Lophocebus albigena (synonymum Cercocebus albigena)

z volné přírody (W)

všechny

Nigérie

b

Macaca arctoides

z volné přírody (W)

všechny

Indie, Malajsie, Thajsko

b

Macaca assamensis

z volné přírody (W)

všechny

Nepál

b

Macaca cyclopis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Macaca fascicularis

z volné přírody (W)

všechny

Bangladéš, India

b

Macaca maura

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Macaca nemestrina

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Macaca nemestrina pagensis

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Macaca nigra

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Macaca ochreata

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Macaca sylvanus

z volné přírody (W)

všechny

Alžírsko, Maroko

b

Papio hamadryas

z volné přírody (W)

všechny

Guinea-Bissau, Libye

b

Procolobus badius (synonymum Colobus badius)

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Procolobus verus (synonymum Colobus verus)

z volné přírody (W)

všechny

Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonymum Presbytis phayrei)

z volné přírody (W)

všechny

Kambodža, Čína, Indie

b

Trachypithecus vetulus (synonymum Presbytis senex)

z volné přírody (W)

všechny

Srí Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

z volné přírody (W)

všechny

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

z volné přírody (W)

všechny

Singapur

b

Ratufa bicolor

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

z volné přírody (W)

všechny

Bolívie, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

z volné přírody (W)

všechny

Brunej, Čína, Indonésie, Malajsie, Thajsko

b

Eupleres goudotii

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Fossa fossana

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

z volné přírody (W)

všechny

Alžírsko

b

Oncifelis colocolo

z volné přírody (W)

všechny

Chile

b

Panthera leo

z volné přírody (W)

všechny

Etiopie

b

Prionailurus bengalensis

z volné přírody (W)

všechny

Macao

b

Profelis aurata

z volné přírody (W)

všechny

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

z volné přírody (W)

všechny

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis)

z volné přírody (W)

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Guinea-Bissau, Nigérie, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

z volné přírody (W)

všechny

Konžská demokratická republika, Gambie, Malawi, Niger, Nigérie, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

z volné přírody (W)

všechny kromě

exemplářů, které tvoří část registrovaných populací v Argentině, za předpokladu, že před přijetím dovážejícím členským státem jsou povolení potvrzena sekretariátem,

produktů ze střiže živých zvířat provedené v souladu se schváleným programem hospodaření, které jsou řádně označené a registrované,

nekomerčních vývozů omezeného množství vlny pro průmyslové testování, do 500 kg ročně.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Moschus chrysogaster

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Moschus fuscus

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Moschus moschiferus

z volné přírody (W)

všechny

Čína, Rusko

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

z volné přírody (W)

všechny

Uzbekistán

b

Bovidae

Saiga tatarica

z volné přírody (W)

všechny

Kazachstán, Rusko

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie, Zambie

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

všechny

živé

všechny

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Accipiter gundlachi

z volné přírody (W)

všechny

Kuba

b

Accipiter imitator

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Accipiter melanoleucus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Accipiter ovampensis

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Aviceda cuculoides

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Buteo albonotatus

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Buteo galapagoensis

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Buteo platypterus

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Buteo ridgwayi

z volné přírody (W)

všechny

Dominikánská republika, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

z volné přírody (W)

všechny

Austrálie

b

Gyps bengalensis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Gyps coprotheres

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik, Namibie, Svazijsko

b

Gyps indicus

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Gyps rueppellii

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b

Hieraaetus ayresii

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Hieraaetus spilogaster

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Leucopternis lacernulata

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Lophoictinia isura

z volné přírody (W)

všechny

Austrálie

b

Macheiramphus alcinus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Spizaetus africanus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Stephanoaetus coronatus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

z volné přírody (W)

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Falco deiroleucus

z volné přírody (W)

všechny

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

z volné přírody (W)

všechny

Botswana, Etiopie, Keňa, Malawi, Mosambik, Sjednocená republika Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

z volné přírody (W)

všechny

Austrálie, Papua-Nová Guinea

b

Micrastur plumbeus

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie, Ekvádor

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

z volné přírody (W)

všechny

Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie, Malajsie

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

z volné přírody (W)

všechny

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

z volné přírody (W)

všechny

Angola, Botswana, Burundi, Konžská demokratická republika, Lesotho, Malawi, Mosambik, Rwanda, Jihoafrická republika, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

z volné přírody (W)

všechny

Jihoafrická republika, Sjednocená republika Tanzanie

b

Grus virgo

z volné přírody (W)

všechny

Súdán

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Goura victoria

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Mosambik

b

Agapornis lilianae

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Agapornis pullarius

z volné přírody (W)

všechny

Angola, Konžská demokratická republika, Keňa, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Amazona agilis

z volné přírody (W)

všechny

Jamajka

b

Amazona autumnalis

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Amazona collaria

z volné přírody (W)

všechny

Jamajka

b

Amazona mercenaria

z volné přírody (W)

všechny

Venezuela

b

Amazona xanthops

z volné přírody (W)

všechny

Bolívie, Paraguay

b

Ara chloroptera

z volné přírody (W)

všechny

Argentina, Panama

b

Ara severa

z volné přírody (W)

všechny

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

z volné přírody (W)

všechny

Uruguay

b

Aratinga aurea

z volné přírody (W)

všechny

Argentina

b

Aratinga auricapilla

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Aratinga erythrogenys

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Aratinga euops

z volné přírody (W)

všechny

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie

b

Cacatua sanguinea

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Charmosyna amabilis

z volné přírody (W)

všechny

Fidži

b

Charmosyna diadema

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Cyanoliseus patagonus

z volné přírody (W)

všechny

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

z volné přírody (W)

všechny

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Forpus xanthops

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Hapalopsittaca fuertesi

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Leptosittaca branickii

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Lorius domicella

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Nannopsittaca panychlora

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Pionus chalcopterus

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Poicephalus gulielmi

z volné přírody (W)

všechny

Pobřeží slonoviny, Kongo

b

Poicephalus meyeri

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Poicephalus robustus

z volné přírody (W)

všechny

Botswana, Konžská demokratická republika, Kongo, Gambie, Guinea, Mali, Namibie, Nigérie, Senegal, Jižní Afrika, Svazijsko, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

z volné přírody (W)

všechny

Austrálie

b

Prioniturus luconensis

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Psittacula alexandri

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Psittacula finschii

z volné přírody (W)

všechny

Bangladéš, Kambodža

b

Psittacula roseata

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Psittacus erithacus

z volné přírody (W)

všechny

Benin, Burundi, Libérie, Mali, Nigérie, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

z volné přírody (W)

všechny

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Pyrrhura albipectus

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura calliptera

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura leucotis

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Pyrrhura orcesi

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura picta

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura viridicata

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie

b

Tanygnathus gramineus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Touit melanonota

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Touit surda

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Trichoglossus johnstoniae

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Triclaria malachitacea

z volné přírody (W)

všechny

Argentina, Brazílie

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

z volné přírody (W)

všechny

Uganda

b

Tauraco corythaix

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik

b

Tauraco fischeri

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

z volné přírody (W)

všechny

Konžská demokratická republika

b

Tyto aurantia

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto inexspectata

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Tyto manusi

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Tyto sororcula

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Strigidae

Asio capensis

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Asio clamator

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Bubo lacteus

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Bubo philippensis

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Bubo poensis

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Bubo vosseleri

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Glaucidium albertinum

z volné přírody (W)

všechny

Konžská demokratická republika, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Ketupa blakistoni

z volné přírody (W)

všechny

Čína, Japonsko, Rusko

b

Ketupa ketupu

z volné přírody (W)

všechny

Singapur

b

Nesasio solomonensis

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Ninox affinis

z volné přírody (W)

všechny

Indie

b

Ninox rudolfi

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Otus angelinae

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Otus fuliginosus

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Otus longicornis

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Otus magicus

z volné přírody (W)

všechny

Seychely

b

Otus mindorensis

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Otus mirus

z volné přírody (W)

všechny

Filipíny

b

Otus pauliani

z volné přírody (W)

všechny

Komory

b

Otus roboratus

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Otus rutilus

z volné přírody (W)

všechny

Komory

b

Pulsatrix melanota

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Scotopelia peli

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Scotopelia ussheri

z volné přírody (W)

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Libérie, Sierra Leone

b

Strix davidi

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Strix woodfordii

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

z volné přírody (W)

všechny

Thajsko

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

z volné přírody (W)

všechny

všechny (kromě Vietnamu)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

z volné přírody (W)

všechny

Malajsie

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Chrysemys picta

všechny

živé

všechny

d

Cuora amboinensis

z volné přírody (W)

všechny

Malajsie

b

Cuora galbinifrons

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Heosemys spinosa

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Leucocephalon yuwonoi

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Siebenrockiella crassicollis

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Trachemys scripta elegans

všechny

živé

všechny

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

z volné přírody (W)

všechny

Bolívie, Ekvádor

b

Geochelone elegans

z volné přírody (W)

všechny

Pákistán

b

Geochelone gigantea

z volné přírody (W)

všechny

Seychely

b

Geochelone pardalis

z volné přírody (W)

všechny

Konžská demokratická republika, Mosambik, Uganda, Sjednocená republika Tanzanie

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Mosambik, Zambie

b

původ „F“ (1)

všechny

Zambie

b

Geochelone platynota

z volné přírody (W)

všechny

Myanmar

b

Gopherus agassizii

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Gopherus berlandieri

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Gopherus polyphemus

z volné přírody (W)

všechny

Spojené státy americké

b

Indotestudo elongata

z volné přírody (W)

všechny

Bangladéš, Čína, Indie

b

Indotestudo forstenii

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Kinixys belliana

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Benin

b

Kinixys erosa

z volné přírody (W)

všechny

Togo

b

Kinixys homeana

z volné přírody (W)

všechny

Benin

b

Manouria emys

z volné přírody (W)

všechny

Bangladéš, Indie, Indonésie, Myanmar, Thajsko

b

Manouria impressa

z volné přírody (W)

všechny

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

z volné přírody (W)

všechny

Čína, Kazachstán, Pákistán

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

z volné přírody (W)

všechny

Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Trinidad a Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

Podocnemis sextuberculata

z volné přírody (W)

všechny

Peru

b

Podocnemis unifilis

z volné přírody (W)

všechny

Surinam

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

z volné přírody (W)

všechny

Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

z volné přírody (W)

všechny

Guayana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

z volné přírody (W)

všechny

Komory

b

Phelsuma dubia

z volné přírody (W)

všechny

Komory, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

z volné přírody (W)

všechny

Komory

b

Phelsuma leiogaster

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

z volné přírody (W)

všechny

Komory

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

původ „F“ (1)

všechny

Egypt

b

Uromastyx dispar

z volné přírody (W)

všechny

Alžírsko, Mali, Súdán

b

Uromastyx geyri

z volné přírody (W)

všechny

Mali, Nigérie

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma capuroni

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma cucullata

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma fallax

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma furcifer

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma gallus

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma globifer

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma guibei

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma linota

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma malthe

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma nasuta

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma parsonii

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Chamaeleo eisentrauti

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

z volné přírody (W)

všechny

Burundi

b

Chamaeleo feae

z volné přírody (W)

všechny

Rovníková Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Chamaeleo gracilis

z volné přírody (W)

všechny

Benin

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo werneri

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Chamaeleo wiedersheimi

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun

b

Furcifer angeli

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer antimena

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer campani

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer labordi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer minor

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

z farem (ranching) (R)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer petteri

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Furcifer willsii

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Conolophus subcristatus

z volné přírody (W)

všechny

Ekvádor

b

Iguana iguana

z volné přírody (W)

všechny

Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik

b

Cordylus tropidosternum

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik

b

Cordylus vittifer

z volné přírody (W)

všechny

Mosambik

b

Scincidae

Corucia zebrata

z volné přírody (W)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

z volné přírody (W)

všechny

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

z volné přírody (W)

všechny

Spojené státy americké

b

Varanidae

Varanus bogerti

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus dumerilii

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Varanus exanthematicus

z volné přírody (W)

všechny

Benin, Togo

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Varanus niloticus

z volné přírody (W)

všechny

Burundi, Mosambik

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Varanus salvadorii

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Varanus salvator

z volné přírody (W)

všechny

Čína, Indie, Singapur

b

Varanus telenesetes

z volné přírody (W)

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus teriae

z volné přírody (W)

všechny

Austrálie

b

Varanus yemenensis

z volné přírody (W)

všechny

všechny

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Morelia boeleni

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Python molurus

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Python regius

z volné přírody (W)

všechny

Guinea

b

Python reticulatus

z volné přírody (W)

všechny

Indie, Malajsie (poloostrovní), Singapur

b

Python sebae

z volné přírody (W)

všechny

Mauritánie, Mosambik

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Mosambik

b

Boidae

Boa constrictor

z volné přírody (W)

všechny

Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

z farem (ranching) (R)

všechny

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

z volné přírody (W)

všechny

Brazílie

b

Eunectes murinus

z volné přírody (W)

všechny

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

z volné přírody (W)

všechny

Sjednocená republika Tanzanie

b

Elapidae

Naja atra

z volné přírody (W)

všechny

Laoská lidově demokratická republika

b

Naja kaouthia

z volné přírody (W)

všechny

Laoská lidově demokratická republika

b

Naja siamensis

z volné přírody (W)

všechny

Laoská lidově demokratická republika

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

z volné přírody (W)

všechny

Nikaragua

b

Dendrobates pumilio

z volné přírody (W)

všechny

Nikaragua

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Nikaragua

b

Dendrobates tinctorius

z volné přírody (W)

všechny

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella cowani

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella crocea

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella expectata

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonymum M. madagascariensis haraldmeieri)

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella laevigata

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella manery

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonymum M. aurantiaca milotympanum)

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonymum M. cowani nigricans)

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella pulchra

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Mantella viridis

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

z volné přírody (W)

všechny

Kamerun

b

Rana catesbeiana

všechny

živé

všechny

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

z volné přírody (W)

všechny

Nikaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera tithonus

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

z volné přírody (W)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Ornithoptera victoriae

z volné přírody (W)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Troides andromache

z volné přírody (W)

všechny

Indonésie

b

z farem (ranching) (R)

všechny

Indonésie

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

z volné přírody (W)

všechny

Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

z volné přírody (W)

všechny

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

z volné přírody (W)

všechny

Fidži, Nová Kaledonie, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

z volné přírody (W)

všechny

Fidži, Indonésie, Marshallovy ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Palau, Papua-Nová Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

z volné přírody (W)

všechny

Federativní státy Mikronésie, Fidži, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

z volné přírody (W)

všechny

Fidži, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

z volné přírody (W)

všechny

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

z volné přírody (W)

všechny

Antigua a Barbuda, Dominika, Haiti, Trinidad a Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

z volné přírody (W)

všechny

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody (W)

všechny

Šalamounovy ostrovy

b

Euphyllia cristata

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Euphyllia divisa

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Euphyllia fimbriata

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Plerogyra spp.

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Mussidae

Blastomussa spp.

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Cynarina lacrymalis

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Scolymia vitiensis

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody (W)

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři na umělém substrátu (mariculture)

Indonésie

b

ROSTLINY

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

z volné přírody (W)

všechny

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Švýcarsko, Ukrajina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

z volné přírody (W)

všechny

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Barlia robertiana

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Cephalanthera rubra

z volné přírody (W)

všechny

Norsko

b

Cypripedium japonicum

z volné přírody (W)

všechny

Čína, Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Korejská republika

b

Cypripedium macranthos

z volné přírody (W)

všechny

Korejská republika, Rusko

b

Cypripedium margaritaceum

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Cypripedium micranthum

z volné přírody (W)

všechny

Čína

b

Dactylorhiza latifolia

z volné přírody (W)

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza romana

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Dactylorhiza russowii

z volné přírody (W)

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza traunsteineri

z volné přírody (W)

všechny

Lichtenštejnsko

b

Himantoglossum hircinum

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko

b

Nigritella nigra

z volné přírody (W)

všechny

Norsko

b

Ophrys holoserica

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Ophrys insectifera

z volné přírody (W)

všechny

Lichtenštejnsko, Norsko, Rumunsko

b

Ophrys pallida

z volné přírody (W)

všechny

Alžírsko

b

Ophrys sphegodes

z volné přírody (W)

všechny

Rumunsko, Švýcarsko

b

Ophrys tenthredinifera

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Ophrys umbilicata

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Orchis coriophora

z volné přírody (W)

všechny

Rusko, Švýcarsko

b

Orchis italica

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Orchis laxiflora

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko

b

Orchis mascula

z volné přírody (W)/z farem (ranching)

všechny

Albánie

b

Orchis morio

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Orchis pallens

z volné přírody (W)

všechny

Rusko

b

Orchis papilionacea

z volné přírody (W)

všechny

Rumunsko

b

Orchis provincialis

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko

b

Orchis punctulata

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Orchis purpurea

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Orchis simia

z volné přírody (W)

všechny

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko, Švýcarsko, Turecko

b

Orchis tridentata

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Orchis ustulata

z volné přírody (W)

všechny

Rusko

b

Serapias cordigera

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Serapias parviflora

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Serapias vomeracea

z volné přírody (W)

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Spiranthes spiralis

z volné přírody (W)

všechny

Lichtenštejnsko, Švýcarsko

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Cyclamen mirabile

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Cyclamen pseudibericum

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b

Cyclamen trochopteranthum

z volné přírody (W)

všechny

Turecko

b


(1)  Tj. živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin.


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 606/2006

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 (2) stanoví s přihlédnutím k faktorům uvedeným v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 výši podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo. S ohledem na vývoj tržní ceny sušeného odstředěného mléka, na růst tržních cen konkurenčních bílkovin a na snížení zásob sušeného odstředěného mléka by se výše podpory měla snížit.

(2)

Nařízení (ES) č. 2799/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 2799/1999 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výše podpory se stanoví na:

a)

1,62 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

b)

1,42 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %;

c)

20,00 EUR na 100 kg sušeného odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

d)

17,64 EUR na 100 kg sušeného odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1194/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 7).


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 607/2006

ze dne 19. dubna 2006

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky dovozem křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, a o zavedení evidence tohoto dovozu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky.

(2)

Žádost podalo dne 6. března 2006 sdružení Euro Alliages jménem výrobců představujících významný podíl, v tomto případě 100 %, celkové výroby ve Společenství.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobek dotčený možným obcházením je křemík pocházející z Čínské lidové republiky, obvykle kódu KN ex 2804 69 00 (dále jen „dotčený výrobek“). Tento kód je uveden pouze pro informaci.

(4)

Prošetřovaným výrobkem je křemík zasílaný z Korejské republiky (dále jen „prošetřovaný výrobek“) obvykle stejných kódů jako dotčený výrobek.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 398/2004 (2).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že antidumpingová opatření na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou křemíku v Korejské republice.

(7)

Předloženy byly následující důkazy:

Žádost prokazuje, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně obchodních toků, které zahrnují vývozy z Čínské lidové republiky a Korejské republiky do Společenství, a že kromě uložení cla neexistuje pro takovou změnu dostatečné opodstatnění nebo ekonomický důvod.

Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá z překládky křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky v Korejské republice.

Žádost dále obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření na dovoz dotčeného výrobku, pokud se jedná o množství i ceny. Zdá se, že významný objem dovozů křemíku z Korejské republiky nahradil dovoz dotčeného výrobku. Navíc existují dostatečné důkazy, podle kterých se toto zvýšení dovozu uskutečňuje za ceny, které jsou výrazně nižší než cena nezpůsobující újmu stanovená v šetření, které vedlo ke stávajícím opatřením.

Nakonec žádost obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že ceny křemíku jsou dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě, jež byla dříve stanovena pro dotčený výrobek.

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky i jiné praktiky obcházení přes Korejskou republiku ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(8)

S ohledem na výše uvedené došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(9)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Korejské republice, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali na šetření vedoucím ke stávajícím opatřením a orgánům Čínské lidové republiky a Korejské republiky. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.

(10)

Všechny tyto zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a aby si případně ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny tyto zúčastněné strany.

(11)

Orgány Čínské lidové republiky a Korejské republiky budou informovány o zahájení šetření.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(12)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození dovozů od evidence nebo opatření

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz prošetřovaného výrobku osvobozen od evidence a opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(14)

Protože k možnému obcházení dochází mimo Společenství, mohou být v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení udělena osvobození výrobcům dotčeného výrobku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve vztahu k žádnému výrobci, na kterého se opatření vztahují, a u kterých bylo zjištěno, že nejsou do obcházení zapojeni, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   EVIDENCE

(15)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu prošetřovaného výrobku zavedena celní evidence, aby v případě, že šetření prokáže obcházení, mohla být následně na dovozy zasílané z Korejské republiky uložena antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.

G.   LHŮTY

(16)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany samy přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a vyplněné dotazníky nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou výrobci v Korejské republice požádat o osvobození dovozů od evidence nebo opatření,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(17)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(18)

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(19)

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto se zahajuje šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 s cílem stanovit, zda dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky do Společenství, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky, kódu KN ex 2804 69 00 (kód TARIC 2804690010), obchází opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 398/2004.

Článek 2

Celní orgány se podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.

Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi podávají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musejí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musejí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Výrobci v Korejské republice požadující osvobození od evidence dovozů nebo opatření by měli ve stejné 40denní lhůtě předložit žádost řádně doloženou důkazy.

4.   Všechny zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné 40denní lhůtě písemně požádat Komisi o slyšení.

5.   Veškeré informace týkající se šetření, žádosti o slyšení nebo o dotazník a žádosti o osvobození dovozů od evidence nebo opatření musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak), a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „ Limited  (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „ For inspection by interested parties “.

Korespondenční adresa Komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství B:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 15.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 608/2006

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1060/2005 (2) bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 147 949 tun pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury.

(2)

Slovensko informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit o 81 909 tun množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu. S ohledem na dostupné množství a na situaci na trhu by mělo být žádosti Slovenska vyhověno.

(3)

Nařízení (ES) č. 1060/2005 by proto mělo být změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1060/2005 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 229 858 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (3) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 18. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1606/2005 (Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 11).

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 609/2006

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1374/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1374/2005 (3) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 64 016 tun ječmene ze zásob slovenského intervenční agentury.

(3)

Slovensko informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit o 26 366 tun množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu. S ohledem na situaci na trhu by žádosti Slovenska mělo být vyhověno.

(4)

Nařízení (ES) č. 1374/2005 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1374/2005 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 90 382 tun ječmene, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, Spojených států amerických, Lichtenštejnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 3.

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 610/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Hrušky:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky–nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires–Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 611/2006

ze dne 19. dubna 2006

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 1701 11 10, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(3)

Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 1701 11 10, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 10. do 14. dubna 2006 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT-Indie.

(5)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech od 10. do 14. dubna 2006 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 987/2005 (Úř. věst. L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).


PŘÍLOHA

Preferenční cukr AKT–INDIE

Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 10.4.2006–14.4.2006

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

Dosažen

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosažen

Guyana

100

 

Indie

0

Dosažen

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

51,7349

Dosažen

Ostrov Mauritius

100

 

Mosambik

100

 

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

0

Dosažen

Tanzanie

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

100

 


Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 10.4.2006–14.4.2006

Limit

Inde

0

Dosažen

Ostatní

100

 


Koncesní cukr CXL

Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 10.4.2006–14.4.2006

Limit

Brazílie

0

Dosažen

Kuba

100

 

Ostatní třetí země

0

Dosažen


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 612/2006

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských a horských plemen, podaným v dubnu 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1081/1999 ze dne 26. května 1999 o otevření a správě celních kvót pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, které zrušuje nařízení (ES) č. 1012/98 a pozměňuje nařízení (ES) č. 1143/98 (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1081/1999 stanovuje, že množství, pro která nebyly do 15. března 2006 podány žádné žádosti o udělení dovozních licencí, mohou být nově přidělena.

(2)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 502/2006 ze dne 28. března 2006 o novém přidělení dovozních práv pro dovoz nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských nebo horských plemen dle nařízení (ES) č. 1081/1999 (3), stanovuje počet nejatečních býků, krav a jalovic určitých alpských a horských plemen, který může být za zvláštních podmínek do 30. června 2006 dovezen.

(3)

Množství, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem muže být vyhověno v plném rozsahu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozních práv podané v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1081/1999 se vyhovuje v rozsahu pořadových čísel 09.0001 a 09.0003.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 20. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 131, 27.5.1999, s. 15. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1096/2001 (Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 10.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. dubna 2006

o opakovaném použití informací Komise

(2006/291/ES, Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 218 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 131 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nové informační a komunikační technologie vytvořily nebývalé možnosti pro slučování a kombinování obsahu z různých zdrojů.

(2)

Informace veřejného sektoru jsou nevyužitým zdrojem, který může být základem pro nové produkty a služby informační společnosti s přidanou hodnotou. Komise zdůraznila hospodářský potenciál informací veřejného sektoru ve svém sdělení ze dne 23. října 2001 (1) nazvaném „eEurope 2002: Vytváření rámce EU pro využití informací veřejného sektoru“.

(3)

Komise a ostatní orgány mají samy v držení mnoho dokumentů různých druhů, které by mohly být opakovaně použity v informačních produktech a službách s přidanou hodnotou a které by mohly poskytnout užitečný zdroj obsahu pro společnosti i občany.

(4)

Právo na přístup k dokumentům Komise upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2).

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (3) stanoví minimální pravidla pro opakované použití informací veřejného sektoru v Evropské unii. Ve svých bodech odůvodnění podněcuje členské státy, aby šly za hranice těchto minimálních pravidel a přijaly otevřenou datovou politiku, jež by umožnila široké využití dokumentů, které mají v držení subjekty veřejného sektoru.

(6)

Ve svém sdělení nazvaném „eEurope 2002: Vytváření rámce EU pro využití informací veřejného sektoru“ Komise oznámila aktualizaci politik týkajících se opakovaného použití informací orgánů EU. V tomto směru bylo učiněno několik pozitivních kroků, například nová politika Eurostatu v oblasti šíření informací a přechod na volně přístupný portál Eurlex.

(7)

Nová iniciativa Komise s názvem „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ má mimo jiné za cíl usnadnit vytváření a šíření evropského obsahu. Toto rozhodnutí jako součást iniciativy i2010 stanoví podmínky pro opakované použití dokumentů Komise s cílem dosáhnout širokého opakovaného používání.

(8)

Otevřená politika opakovaného použití na straně Komise bude podporovat nové hospodářské činnosti, povede k širšímu používání a většímu rozšíření informací Komise, posílí obraz otevřenosti a průhlednosti orgánů a zabrání zbytečné administrativní zátěži uživatelů i útvarů Komise.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být provedeno a používáno v plném souladu se zásadami souvisejícími s ochranou osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

(10)

Toto rozhodnutí by se nemělo použít na dokumenty, u nichž Komise nemůže povolit opakované použití, např. s ohledem na práva duševního vlastnictví třetí strany nebo v případech, kdy byly dokumenty přijaty od jiných orgánů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí určuje podmínky pro opakované použití dokumentů, které má v držení Komise nebo jejím jménem Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (dále jen „Úřad pro úřední tisky“), s cílem usnadnit širší opakované používání informací, posílit obraz otevřenosti Komise a zabránit zbytečné administrativní zátěži jak na straně uživatelů opakovaně použitých informací, tak na straně útvarů Komise.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí se použije na veřejné dokumenty, které byly vypracovány Komisí nebo jejím jménem veřejnými a soukromými subjekty a které:

a)

byly zveřejněny Komisí nebo jejím jménem Úřadem pro úřední tisky, a to prostřednictvím publikací, webových stránek nebo jiných prostředků pro rozšiřování, nebo

b)

nebyly zveřejněny z ekonomických či jiných praktických důvodů, například studie, zprávy a jiné údaje.

2.   Toto rozhodnutí se nepoužije na:

a)

software nebo dokumenty, na které se vztahují práva průmyslového vlastnictví, například patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy;

b)

dokumenty, u nichž Komise nemůže s ohledem na práva duševního vlastnictví třetích stran povolit opakované použití;

c)

výsledky výzkumu Společného výzkumného střediska;

d)

dokumenty zpřístupněné určité straně na základě zvláštních pravidel upravujících zvýhodněný přístup k dokumentům.

3.   Při provádění tohoto rozhodnutí se plně respektují pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména nařízení (ES) č. 45/2001.

4.   Tímto rozhodnutím není nijak dotčeno nařízení (ES) č. 1049/2001.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1.

„dokumentem“ rozumí:

a)

obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka);

b)

jakákoli část takového obsahu;

2.

„opakovaným použitím“ rozumí použití dokumentů fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo nekomerční účely jiné, než je původní účel, pro který byly dokumenty vytvořeny. Výměna dokumentů mezi Komisí a ostatními subjekty veřejného sektoru výhradně pro účely jejich veřejných úkolů není opakovaným použitím;

3.

„osobními údaji“ rozumí údaje definované v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 4

Obecná zásada

S výhradou omezení v čl. 2 odst. 2 a 3 jsou všechny dokumenty opakovaně použitelné pro komerční nebo nekomerční účely v souladu s podmínkami uvedenými dále. Dokumenty se pokud možno poskytují v elektronické formě.

Článek 5

Zpracování žádostí o opakované použití

1.   Za účelem omezení nutnosti podávat jednotlivé žádosti o opakované použití uvádí útvary Komise, pokud je to vhodné, zda jsou dokumenty opakovaně použitelné (např. formou obecných oznámení na webových stránkách).

2.   Žádost o opakované použití dokumentu se vyřídí bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení o jejím obdržení. Do 15 pracovních dnů od zaevidování žádosti útvar Komise nebo Úřad pro úřední tisky buď povolí opakované použití požadovaného dokumentu a případně poskytne jeho kopii, nebo v písemné odpovědi informuje o úplném nebo částečném zamítnutí žádosti s uvedením důvodů.

3.   Ve výjimečných případech, například když se žádost týká velmi rozsáhlého dokumentu, velkého počtu dokumentů nebo je potřeba ji přeložit, může být lhůta uvedená v odstavci 2 prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou uvedeny podrobné důvody.

4.   V případě zamítnutí žádosti útvar Komise nebo Úřad pro úřední tisky žadatele vyrozumí o právu podat žalobu u Soudu prvního stupně Evropských společenství nebo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv za podmínek stanovených v článcích 230 a 195 Smlouvy o ES nebo v článku 146 a čl. 107d Smlouvy o Euratomu.

5.   Je-li zamítnutí založeno na čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto rozhodnutí, uvede se v odpovědi žadateli odkaz na fyzickou nebo právnickou osobu, která je držitelem práv, je-li známa, případně na poskytovatele licence, od něhož Komise dotyčný materiál získala, je-li znám.

Článek 6

Dostupné formáty

Dokumenty se poskytují ve všech existujících formátech nebo jazykových zněních, a pokud je to možné a vhodné, v elektronické formě.

Z uvedeného však nevyplývá povinnost vytvářet, upravovat nebo aktualizovat dokumenty, aby bylo žádosti vyhověno, ani povinnost poskytovat výtahy z dokumentů, pokud by to znamenalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.

Toto rozhodnutí rovněž neukládá Komisi žádnou povinnost překládat požadované dokumenty do jakýchkoli jiných jazyků, než v jakých jsou již dostupné v okamžiku podání žádosti.

Komise a Úřad pro úřední tisky nejsou na základě tohoto rozhodnutí povinny pokračovat ve vytváření určitého druhu dokumentů nebo je uchovávat v daném formátu s ohledem na opakované použití těchto dokumentů fyzickou nebo právnickou osobou.

Článek 7

Zásady vybírání poplatků

1.   Opakované použití dokumentů je v zásadě bezplatné.

2.   Ve zvláštních případech lze požadovat náhradu mezních nákladů na reprodukci a šíření dokumentů.

3.   V případech, kdy se Komise rozhodne upravit dokument, aby vyhověla zvláštní žádosti, lze po žadateli požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s úpravou. Při posuzování potřeby požadovat náhradu takových nákladů se zohlední úsilí nutné pro úpravu, jakož i potenciální výhody, které pro Společenství mohou plynout z opakovaného použití, například pokud jde o šíření informací o fungování Společenství nebo o obraz dotyčného orgánu navenek.

Článek 8

Průhlednost

1.   Podmínky a standardní poplatky použitelné pro opakované použití dokumentů jsou stanoveny předem a zveřejněny v elektronické formě, pokud je to možné a vhodné.

2.   Vyhledávání dokumentů se usnadní praktickými opatřeními, například seznamy fondů hlavních dokumentů, které jsou k dispozici pro opakované použití.

Článek 9

Licence

Opakované použití dokumentů může být povoleno bez dalších podmínek, nebo mohou být uloženy podmínky, například prostřednictvím licence nebo doložky o vyloučení odpovědnosti. Typické podmínky opakovaného použití zahrnují povinnost uživatele uvést zdroj dokumentů, povinnost nezkreslit původní význam nebo sdělení dokumentů a vyloučení odpovědnosti Komise za jakékoli následky plynoucí z opakovaného použití. Podmínky nesmějí možnosti opakovaného použití zbytečně omezovat.

Článek 10

Nediskriminace a zákaz výhradních dohod

1.   Podmínky opakovaného použití dokumentů jsou nediskriminační pro srovnatelné kategorie opakovaného použití.

2.   Opakované použití dokumentů je přístupné všem potenciálním účastníkům trhu. Výhradní práva nesmějí být poskytována.

3.   Je-li však pro poskytování služby ve veřejném zájmu výhradní právo nezbytné, platnost důvodů udělení takového výhradního práva se pravidelně přezkoumává, a v každém případě se přezkoumá po uplynutí tří let. Veškeré výhradní dohody jsou průhledné a veřejně oznámené.

Článek 11

Provedení

V souladu s článkem 14 jednacího řádu Komise se pravomoc rozhodovat jménem Komise ve věcech žádostí o opakované použití přenáší na generální ředitele a vedoucí útvarů. Generální ředitelé a vedoucí útvarů přijmou potřebná opatření, aby zajistili, že postupy týkající se dokumentů, za které odpovídají, splňují požadavky tohoto rozhodnutí. K tomuto účelu určí úředníka, který posuzuje žádosti o opakované použití a koordinuje zaujímání postojů svého generálního ředitelství nebo svého útvaru.

Článek 12

Přezkum

Toto rozhodnutí se přezkoumá tři roky po jeho vstupu v platnost. Přezkum se zejména zaměří na možné použití tohoto rozhodnutí na výsledky výzkumu Společného výzkumného střediska.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. dubna 2006.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  KOM(2001) 607 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2004/639/ES, pokud jde o Chorvatsko

(oznámeno pod čislem K(2006) 1541)

(Text s významem pro EHP)

(2006/292/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2004/639/ES ze dne 6. září 2004, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu skotu (2) stanoví mimo jiné seznam třetích zemí, ze kterých lze dovážet sperma skotu.

(2)

Na základě situace dosažené s ohledem na zdraví zvířat v Chorvatsku by na uvedený seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz, mělo být doplněno Chorvatsko.

(3)

Rozhodnutí 2004/639/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/639/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/16/ES (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 292, 15.9.2004, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/16/ES.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz spermatu skotu

Kód ISO

Země

AU

Austrálie

CA

Kanada

CH

Švýcarsko

HR

Chorvatsko

NZ

Nový Zéland

RO

Rumunsko

US

Spojené státy“


20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků

(oznámeno pod číslem K(2006) 1583)

(Text s významem pro EHP)

(2006/293/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4), a zejména na čl. 66 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německo informovalo Komisi a ostatní členské státy o ohnisku viru vysoce patogenní influenzy ptáků typu A podtypu H5N1 u drůbeže na svém území a přijala vhodná opatření podle rozhodnutí Komise 2006/135/ES ze dne 22. února 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (5).

(2)

Následně po určení uvedeného ohniska přijalo Německo nezbytná opatření v souladu s rozhodnutím 2006/135/ES. Po oznámení uvedených opatření je Komise ve spolupráci s dotčeným členským státem prozkoumala a je přesvědčena, že oblasti A a B vymezené uvedeným členským státem jsou v dostatečné vzdálenosti od ohniska u drůbeže. Je proto nezbytné vymezit oblasti A a B v Německu a stanovit dobu trvání uvedené regionalizace.

(3)

V souladu s čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) rozhodnutí 2006/135/ES a následně po závěrečném vyhodnocení epizootické situace s ohledem na vysoce patogenní influenzu ptáků podtypu H5N1 v určitých částech Francie byla zároveň opatření potřebná v oblastech vymezených v souladu s čl. 2 odst. 2 uvedeného rozhodnutí ve Francii ukončena.

(4)

Je proto nezbytné odpovídajícím způsobem pozměnit části A a B přílohy I rozhodnutí 2006/135/ES.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2006/135/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33); opravené znění (Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 18/2006 (Úř. věst. L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 41. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/251/ES (Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 33).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2006/135/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

ČÁST A

Oblast A uvedená v čl. 2 odst. 1:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

DE

NĚMECKO

Poštovní směrovací číslo

Obce:

8.5.2006

Ochranné pásmo

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Pásmo dozoru

 

 

V Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

V Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

V Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

ŠVÉDSKO

 

 

 

Tyto lokality v regionu Kalmar Län

Poštovní směrovací číslo

Lokalita

24.4.2006

Ochranné pásmo

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Pásmo dozoru

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Rozšířené pásmo dozoru (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

ČÁST B

Oblast B uvedená v čl. 2 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

DE

NĚMECKO

Poštovní směrovací číslo

Obce:

8.5.2006

V Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

V Kreis Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

V Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

ŠVÉDSKO

 

 

 

Celý region Kalmar Län, kromě oblasti A, včetně lokalit:

Poštovní směrovací číslo

Lokalita

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK“


Evropská centrální banka

20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/54


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. dubna 2006

o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 14.3 a článek 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2004/13 ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím nacházejícím se mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (1) je třeba změnit s cílem zohlednit změny v definici „rezerv“ a zrušení stanovené hranice, pod kterou se jednodenní úvěrové zůstatky v rámci peněžní/investiční služby neúročí. Obecné zásady ECB/2004/13 byly již jednou změněny, a v zájmu jasnosti a transparentnosti je proto třeba je přepracovat.

(2)

Podle článku 23 ve spojení s článkem 43.4 statutu mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné národní centrální banky“), navazovat vztahy s centrálními bankami v jiných zemích, a je-li to vhodné, s mezinárodními organizacemi a provádět ve vztahu k třetím zemím a mezinárodním organizacím všechny typy bankovních operací.

(3)

Rada guvernérů se domnívá, že Eurosystém by měl při poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv těmto klientům vystupovat jako jednotný systém bez ohledu na to, prostřednictvím kterého člena Eurosystému jsou tyto služby poskytovány. K tomuto účelu považuje Rada guvernérů za nezbytné přijmout tyto obecné zásady s cílem zabezpečit mimo jiné, aby služby Eurosystému v oblasti správy rezerv byly poskytovány na standardizovaném základě a za harmonizovaných podmínek, aby ECB o těchto službách dostávala náležité informace a aby byly určeny požadované minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty.

(4)

Rada guvernérů považuje za nezbytné potvrdit, že veškeré informace, údaje a dokumenty, které vypracují nebo si mezi sebou vymění členové Eurosystému v souvislosti se službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, jsou důvěrného charakteru a vztahuje se na ně článek 38 statutu.

(5)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad:

„všechny typy bankovních operací“ zahrnují poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím v souvislosti se správou rezerv těchto centrálních bank, zemí a mezinárodních organizací,

„oprávněnými pracovníky ECB“ se rozumí osoby v ECB, které Výkonná rada podle potřeby určí jako oprávněné odesílatele a příjemce informací, které mají být poskytovány v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„centrální banky“ zahrnují měnové orgány,

„klientem“ se rozumí země (včetně orgánů veřejné moci nebo vládních agentur), centrální banka nebo měnový orgán mimo eurozónu nebo mezinárodní organizace, jimž člen Eurosystému poskytuje služby Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„službami Eurosystému v oblasti správy rezerv“ se rozumí služby správy rezerv uvedené v článku 2, které členové Eurosystému mohou poskytovat klientům a které klientům umožňují komplexně spravovat jejich rezervy prostřednictvím jediného člena Eurosystému,

„poskytovatelem služeb Eurosystému“ se rozumí člen Eurosystému, který se zavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„poskytovatelem jednotlivých služeb“ se rozumí člen Eurosystému, který se nezavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„mezinárodní organizací“ se rozumí organizace, která není orgánem nebo subjektem Společenství, založená podle nebo na základě mezinárodní smlouvy,

„rezervami“ se rozumí způsobilá aktiva klienta denominovaná v eurech, tj. peněžní prostředky a všechny cenné papíry, které jsou způsobilé jako „aktiva řádu 1“ v databázi způsobilých aktiv Eurosystému zveřejňované a denně aktualizované na internetových stránkách ECB, s výjimkou i) cenných papírů, které náleží do „skupiny emitentů 3“, a pokud jde o ostatní skupiny emitentů, s výjimkou cenných papírů, které náleží do „kategorie likvidity IV“, ii) aktiv výlučně držených pro potřeby plnění závazků klienta z důchodů a souvisejících závazků vůči jeho bývalým či stávajícím zaměstnancům, iii) zvláštních účtů, které si klient otevřel u člena Eurosystému pro účely změny splátkového kalendáře veřejného dluhu v rámci mezinárodních dohod, a iv) jiných kategorií aktiv denominovaných v eurech, o kterých podle potřeby rozhodne Rada guvernérů.

Článek 2

Seznam služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv sestávají z těchto služeb:

1.

depozitní účty rezerv;

2.

služby úschovy a správy:

a)

výpisy z depozitního účtu ke konci měsíce, přičemž výpisy lze na žádost klienta poskytovat též k jinému dni,

b)

přenos výpisů prostřednictvím SWIFTu všem klientům, kteří jsou schopni výpisy prostřednictvím SWIFTu přijímat, a přenos výpisů jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici,

c)

oznamování událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů, jež jsou v držení klientů (např. výplata kupónových výnosů a splacení či zpětný odkup),

d)

realizace událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů jménem klientů,

e)

pomoc při ujednáních mezi klienty a zástupci, kteří jsou třetími osobami, v souvislosti s provozem automatických programů půjček cenných papírů, a to při uplatnění určitých omezení;

3.

služby vypořádání:

a)

služby vypořádání obchodů se všemi cennými papíry denominovanými v eurech, pro které jsou vedeny depozitní účty, formou dodání bez zaplacení/dodání proti zaplacení,

b)

potvrzení o vypořádání všech operací prostřednictvím SWIFTu (nebo jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici);

4.

peněžní služby/investiční služby:

a)

nákup/prodej cizích měn na účty klientů, uskutečňovaný členem Eurosystému vlastním jménem, včetně spotových operací nákupu/prodeje eura alespoň za měny zemí skupiny G-10, které nejsou členy eurozóny,

b)

služby termínovaných vkladů, poskytované členem Eurosystému jménem klienta,

c)

jednodenní úvěrové zůstatky:

řád 1 – automatické investování omezené částky pevně stanovené na klienta, při kterém člen Eurosystému jedná vlastním jménem,

řád 2 – možnost investování finančních prostředků u účastníků trhu, při kterém člen Eurosystému jedná jménem klienta,

d)

provádění investic pro klienty podle trvalých příkazů klientů a v souladu se souborem služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

e)

provádění příkazů klientů k nákupu/prodeji cenných papírů na sekundárním trhu.

Článek 3

Poskytování služeb prostřednictvím poskytovatelů služeb Eurosystému a poskytovatelů jednotlivých služeb

1.   V rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se rozlišuje mezi členy Eurosystému, kteří jsou buď poskytovatelem služeb Eurosystému, nebo poskytovatelem jednotlivých služeb.

2.   Kromě služeb uvedených v článku 2 může každý poskytovatel služeb Eurosystému klientům nabízet též další služby správy rezerv. Poskytovatel služeb Eurosystému určuje tyto služby individuálně a na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

3.   Tyto obecné zásady a požadavky na služby Eurosystému v oblasti správy rezerv se na poskytovatele jednotlivých služeb vztahují, pokud jde o jednu nebo více služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo část této služby, kterou poskytovatel jednotlivých služeb poskytuje a která tvoří součást úplného souboru služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv. Kromě toho může každý poskytovatel jednotlivých služeb klientům nabízet též další služby správy rezerv a tyto služby individuálně určuje. Na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

Článek 4

Informace o službách Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Členové Eurosystému poskytují oprávněným pracovníkům ECB veškeré relevantní informace o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv novým a stávajícím klientům a informují oprávněné pracovníky ECB, pokud se na tyto členy Eurosystému obrátí potencionální klient.

2.   Předtím, než členové Eurosystému uvedou totožnost stávajícího, nového či potencionálního klienta, usilují o získání souhlasu klienta s uvedením jeho totožnosti.

3.   Nezíská-li člen Eurosystému tento souhlas, poskytne oprávněným pracovníkům ECB požadovanou informaci, aniž by odhalil totožnost klienta.

Článek 5

Zákaz a pozastavení služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   ECB povede pro potřeby nahlížení ze strany členů Eurosystému seznam stávajících, nových nebo potencionálních klientů, jejichž rezervy jsou dotčeny příkazem k zmrazení nebo podobným opatřením uloženým buď jedním z členských států Evropské unie na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů, nebo Evropskou unií.

2.   Pokud na základě opatření nebo rozhodnutí, která nejsou opatřeními či rozhodnutími ve smyslu odstavce 1 a která z důvodů vnitrostátní politiky nebo z důvodů národního zájmu přijal člen Eurosystému nebo členský stát, v němž se člen Eurosystému nachází, pozastaví člen Eurosystému poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv stávajícímu klientovi nebo odmítne poskytnout tyto služby novému nebo potencionálnímu klientovi, informuje o tom tento člen okamžitě oprávněné pracovníky ECB. Oprávnění pracovníci ECB o tom okamžitě informují ostatní členy Eurosystému. Takové opatření nebo rozhodnutí nebrání ostatním členům Eurosystému poskytovat služby Eurosystému v oblasti správy rezerv těmto klientům.

3.   Čl. 4 odst. 2 a 3 se vztahuje na uvedení totožnosti stávajícího, nového nebo potencionálního klienta, k němuž dojde podle odstavce 2.

Článek 6

Odpovědnost za služby Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Každý člen Eurosystému odpovídá za uzavření smluvních ujednání se svými klienty, která považuje za vhodná pro poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv.

2.   S výhradou zvláštních ustanovení, která se vztahují na člena Eurosystému nebo na kterých se člen Eurosystému dohodl, odpovídá každý člen Eurosystému, jenž poskytuje svým klientům služby Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některou část těchto služeb, za takto poskytované služby.

Článek 7

Dodatečné minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty

Členové Eurosystému zajistí, aby jejich smluvní ujednání s klienty byly v souladu s těmito obecnými zásadami a s těmito dodatečnými minimálními společnými znaky. Smluvní ujednání musí:

a)

stanovit, že protistranou klienta je člen Eurosystému, se kterým tento klient uzavřel dohodu o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některé části těchto služeb, a že tato dohoda sama o sobě nezakládá práva nebo nároky klienta vůči ostatním členům Eurosystému. Toto ustanovení klientovi nebrání uzavřít dohodu s více členy Eurosystému,

b)

poukazovat na mechanismy, které lze použít pro vypořádání obchodů s cennými papíry drženými protistranami klientů, a na příslušná rizika používání mechanismů, jež nejsou způsobilé pro operace měnové politiky,

c)

poukazovat na skutečnost, že některé operace v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se provádějí při vynaložení nejvyššího úsilí,

d)

poukazovat na skutečnost, že člen Eurosystému může klientům činit návrhy co se týče načasování a provedení operace s cílem předejít konfliktům s měnovou a kurzovou politikou Eurosystému a že tento člen neodpovídá za důsledky, které tyto návrhy mohou pro klienta mít,

e)

poukazovat na skutečnost, že poplatky, které členové Eurosystému účtují svým klientům za poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv, podléhají přezkoumání ze strany Eurosystému a že zákazníci jsou v souladu s platným právem vázáni změnami v poplatcích, jež mohou z přezkoumání vzejít.

Článek 8

Úloha ECB

ECB bude koordinovat obecné poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv a související informační rámec. Člen Eurosystému, jenž se stane poskytovatelem služeb Eurosystému, nebo jenž ukončí svůj status poskytovatele služeb Eurosystému, o této skutečnosti informuje ECB.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady jsou určeny zúčastněným národním centrálním bankám.

2.   Obecné zásady ECB/2004/13 se zrušují. Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady.

3.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 12. dubna 2006. Použijí se ode dne 1. července 2006.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. dubna 2006.

Za Radu guvernérů ECB

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 68. Obecné zásady ve znění obecných zásad ECB/2004/20 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 85).