ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 106

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
19. dubna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 598/2006 ze dne 18. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 599/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 600/2006 ze dne 18. dubna 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 603/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

12

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2006 o zřízení skupiny odborníků na evropské trhy s cennými papíry k poskytování právního a ekonomického poradenství k uplatňování směrnic EU o cenných papírech

14

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 1542)  ( 1 )

18

 

*

Rozhodnutí komise ze dne 18. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a enzootické leukózy skotu a prohlášení Slovenska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 1551)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 598/2006

ze dne 18. dubna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 18. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 599/2006

ze dne 18. dubna 2006

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podrobná pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů mohou být pro produkty vyvážené Společenstvím stanoveny vývozní náhrady, a to v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezónnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Množství pro jednotlivé produkty je nutné přidělit s přihlédnutím k jejich skladovatelnosti.

(4)

Čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že při stanovení náhrad se bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Je nutné zohlednit i náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citróny a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Aniž je dotčeno provádění čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na dva měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2091/2005 (Úř. věst. L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

Zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

Období pro podávání nabídek: 2.–3.5.2006

Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  Kódy produktů stanovilo nařízení (EHS) č. 3846/87.

(2)  Kódy míst určení řady „A“ stanovila příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 600/2006

ze dne 18. dubna 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 486/2006 (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z tmavočervené, nepěnivé kapaliny, bez usazenin. Skutečný objemový obsah alkoholu činí přibližně 16 % obj., z čehož, podle laboratorní analýzy, nejméně polovina nepochází z vinných hroznů.

Výrobek se získává z vinného moštu, do něhož byl během kvašení (fermentace) přidán řepný cukr a ethylalkohol z kukuřice.

Hodnoty jednotlivých parametrů:

:

celkový obsah cukru

:

169,7 g/l

:

kyselina citronová

:

1,4 g/l

:

kyselina vinná

:

1,4 g/l

:

kyselina jablečná

:

0,2 g/l

:

kyselina octová

:

0,3 g/l

Chuť výrobku je sladká, lehce nakyslá, jemně nahořklá, aromatická a lehce kořeněná.

Výrobek je určen k přímé spotřebě jako nápoj. Je předkládán v lahvích o obsahu 0,75 l.

2206 00 59

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, podle doplňkové poznámky 5 c) ke kapitole 22 a podle znění kódů KN 2206 00 a 2206 00 59.

Výrobek zůstává zařazen do čísla 2206, i když je obohacen alkoholem, neboť si zachovává charakter výrobků tohoto čísla (viz vysvětlivky k HS k číslu 2206, třetí odstavec).

Výrobek nemůže být zařazen jako jiné víno čísla 2204, a to z důvodu vysokého obsahu kyseliny citronové a cukru, které pozměňují charakter vína z čerstvých hroznů čísla 2204.

Text vysvětlivek k HS k číslu 2204, odst. 1, bod 4), popisuje dezertní (neboli likérová) vína jako vína, která jsou v některých případech obohacena přidáním alkoholu. Avšak tento výrobek nelze považovat za likérové víno ve smyslu čísla 2204, neboť podle doplňkové poznámky 5 c) ke kapitole 22 je přípustné pouze přidání produktu získaného destilací vína.


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 601/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(2)

Je nutné upřesnit formát a postup pro předávání požadovaných údajů, aby se mezi členskými státy vypracovávaly srovnatelné a harmonizované údaje, aby se snížilo riziko chyb při předávání údajů a aby se urychlilo zpracování shromážděných údajů a jejich zpřístupnění uživatelům. Proto by měla být stanovena prováděcí pravidla, která by doplnila pokyny uvedené v příručce „Eurostat Balance of Payments Vademecum“, jež je každoročně aktualizována.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro platební bilanci zřízeného podle nařízení (ES) č. 184/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předávání údajů

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje v elektronické podobě prostřednictvím jediného kontaktního místa pro údaje, které spravuje Komise (Eurostat).

Komise (Eurostat) zpřístupní v souvislosti s tímto jediným kontaktním místem podrobnou dokumentaci a poskytne pokyny k tomu, jak zavést kompatibilní postupy předávání údajů.

Článek 2

Datový formát

Členské státy používají datový formát „Gesmes“ v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem). Komise (Eurostat) zpřístupní podrobnou dokumentaci v souvislosti s těmito normami a poskytne pokyny k tomu, jak provádět tyto normy v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Nepoužívají se datové formáty, na které se vztahuje vlastnické právo.

Článek 3

Technické specifikace datového formátu

Technické specifikace pro datovou strukturu jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.


PŘÍLOHA

Technické specifikace datové struktury

ÚVOD

Standardizace struktur datových záznamů je hlavním předpokladem efektivního zpracování údajů. Je to nezbytná fáze pro to, aby byly údaje poskytovány v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem). Formát Gesmes je jediným možným prostředkem pro předávání údajů o statistice platební bilance ze strany členských států Komisi (Eurostatu).

DATOVÉ SOUBORY

Pro podávání zpráv o platební bilanci se používá těchto 5 datových souborů:

Identifikátor datového souboru

Popis

BOP_EUR_Q

Euro ukazatele

BOP_FDI_A

Přímé zahraniční investice

BOP_ITS_A

Mezinárodní obchod službami

BOP_POS_A

Stavy přímých zahraničních investic

BOP_Q_Q

Čtvrtletní statistika

DATOVÁ STRUKTURA, SEZNAMY KÓDŮ A ATRIBUTY

Tento oddíl podává přehled o datové struktuře, seznamech kódů a o atributech, které se mají používat. Dostupné hodnoty atributů jsou k dispozici v aktuální verzi příručky Eurostat Balance of Payments Vademecum.

1.   Četnost

a)

Definice: četnost řad

b)

Název seznamu kódů: CL_FREQ

c)

Formát: AN1

2.   Referenční oblast nebo zpravodajská jednotka

a)

Definice: země nebo zeměpisná/politická skupina zemí, které se týká měřený hospodářský jev. Takový celek je také označován jako „zpravodajská jednotka“

b)

Název seznamu kódů: CL_AREA_EE

c)

Formát: AN2

d)

Používané zkratky pro druh: COU země, ECO hospodářská zóna, GEO zeměpisná zóna, ORG mezinárodní organizace

3.   Ukazatel očištění

a)

Definice: uvádí, zda bylo uplatněno očištění od sezónních vlivů a/nebo od vlivu počtu pracovních dnů

b)

Název seznamu kódů: CL_ADJUSTMENT

c)

Formát: AN1

4.   Druh údajů

a)

Definice: popisuje druh údajů pro statistiku platební bilance, např. zásoby, tok

b)

Název seznamu kódů: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Formát: AN1

5.   Kódovaná položka platební bilance

a)

Definice: kódovaná položka z rozpisu platební bilance

b)

Název seznamu kódů: CL_BOP_ITEM

c)

Formát: AN8

d)

Používané zkratky pro druh: STD standardní složka, MEM memo položka, SUP další informace, XOE položka Eurostat/OECD nebo Eurostat, ECB položka ECB, IIP investiční pozice vůči zahraničí

6.   Členění podle měn

a)

Definice: jedná se o členění podle měn pro transakce a stavy

b)

Název seznamu kódů: CL_CURR_BRKDWN

c)

Formát: AN1

7.   Oblast protistrany

a)

Definice: země nebo zeměpisná/hospodářská skupina zemí, v jejímž rámci měla referenční oblast nebo zpravodajská jednotka (ref_area) transakci

b)

Název seznamu kódů: CL_AREA_EE

c)

Formát: AN2

8.   Měna řady

a)

Definice: měna, v níž je řada vyjádřena (společná měna např. EUR nebo ECU nebo USD nebo národní měna atd.), nebo zvláštní práva čerpání

b)

Název seznamu kódů: CL_SERIES_DENOM

c)

Formát: AN1

9.   Hospodářská činnost rezidentů

a)

Definice: hospodářská činnost rezidentů

b)

Název seznamu kódů: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formát: N4

10.   Hospodářská činnost nerezidentů

a)

Definice: hospodářská činnost nerezidentů

b)

Název seznamu kódů: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formát: N4

11.   Status sledování (povinné)

a)

Definice: informace o kvalitě hodnoty nebo o neobvyklé či chybějící hodnotě

b)

Název seznamu kódů: CL_OBS_STATUS

c)

Formát: AN1

12.   Důvěrnost sledování (podmíněné)

a)

Definice: informace o tom, zda mohou být sledování zveřejněna mimo instituci, která je příjemcem

b)

Název seznamu kódů: CL_OBS_CONF

c)

Formát: AN1

13.   Odesílatel

a)

Definice: subjekt, který zasílá údaje

b)

Název seznamu kódů: CL_ORGANISATION

c)

Formát: AN3

14.   Příjemce

a)

Definice: subjekt, který obdrží údaje

b)

Název seznamu kódů: CL_ORGANISATION

c)

Formát: AN3


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 602/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(2)

Je nutné pravidelně aktualizovat požadavky na údaje a upravit úroveň členění tak, aby odrážela měnící se potřeby v důsledku hospodářského a technického vývoje.

(3)

V oblasti portfoliových investic je obtížné měřit pasiva mimo EU přímo. V praxi se výpočet provádí tak, že se od součtu pasiv za svět odečte saldo aktiv uvnitř EU. V důsledku toho jsou údaje pro saldo aktiv uvnitř EU nezbytné pro výpočet pasiv mimo EU.

(4)

Některá geografická členění by se měla změnit, aby bylo možné zlepšit kvalitu statistiky platební bilance a účinněji reagovat na potřeby uživatelů.

(5)

Aby nedošlo k nesprávnému výkladu, je potřeba, aby byly uvedeny správné a přesné definice všech pojmů a termínů používaných v příloze nařízení (ES) č. 184/2005.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro platební bilanci zřízeného podle článku 11 nařízení (ES) č. 184/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 184/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 184/2005 se mění takto:

1.

V tabulce 2 „Čtvrtletní statistika platební bilance“ v oddílu III „Finanční účet“ se požadavky na údaje pro portfoliové investice nahrazují tímto:

 

Saldo aktiv

Saldo pasiv

Saldo

Portfoliové investice

Uvnitř EU

Mimo EU

Svět“

 

2.

(Týká se pouze anglického znění.)

3.

V tabulce 6 „Úrovně geografického členění“ ve sloupci s nadpisem „Úroveň 1“ se vkládají tyto země naproti příslušným položkám uvedeným ve sloupci s nadpisem „Úroveň 2“:

a)

„RU

Ruská federace“

b)

„BR

Brazílie“

c)

„CN

Čína“

d)

„HK

Hongkong“

e)

„IN

Indie“.

4.

V tabulce 7 „Úrovně členění podle činnosti“ ve sloupci „Úroveň 2“ se definice sekce K oddílu 74 třídy 7414, 7415 nahrazuje tímto:

„Poradenství v oblasti podnikání a řízení, včetně u holdingových společností“.


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 603/2006

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 580/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 10.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 19. dubna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. března 2006

o zřízení skupiny odborníků na evropské trhy s cennými papíry k poskytování právního a ekonomického poradenství k uplatňování směrnic EU o cenných papírech

(2006/288/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zcela integrované a účinné finanční trhy mají zásadní význam pro fungování moderních ekonomik. Dokončení jednotného trhu v oblasti finančních služeb je proto rozhodující součástí lisabonského procesu hospodářské reformy a je podstatné pro celkovou konkurenceschopnost EU.

(2)

Bílá kniha o politice v oblasti finančních služeb na období 2005–2010 („Bílá kniha“) (1) představuje politické priority Evropské komise v oblasti finančních služeb do roku 2010. Jedním z cílů politiky Komise v oblasti finančních služeb je provádění, výkon a průběžné hodnocení stávající legislativy a důkladné uplatňování dokonalejší právní úpravy u budoucích iniciativ.

(3)

V Bílé knize jsou uvedeny praktické kroky k lepšímu porozumění aplikace práva Společenství v praxi a k zajištění, že se dosahuje takového stupně právní koherence v souladu s agendou Komise dokonalejší právní úpravy, který je pro trhy potřebný. Jelikož se první sektorální kontrola koherence uskuteční v oblasti cenných papírů, bylo rozhodnuto o zřízení skupiny odborníků v oblasti trhu s cennými papíry, aby v této oblasti Komisi napomáhala s rozborem hlavních problémů. To nezbytně zahrnuje posouzení transpozice a aplikace práva Společenství na vnitrostátní úrovni s cílem lépe porozumět způsobu aplikace práva Společenství v praxi a zajistit, aby bylo skutečně dosaženo úrovně právní koherence, která je pro přeshraniční investiční služby a trhy s cennými papíry nezbytná.

(4)

Kromě konzultací odborníků k otázkám právního hodnocení směrnic EU o cenných papírech považuje Komise za důležité i analýzy skupiny odborníků k ekonomickému dopadu směrnic EU o cenných papírech, jakož i k praktickému provádění a uplatňování těchto směrnic v členských státech. Proto bude skupina odborníků napomáhat Komisi při přípravě jejích zpráv o uplatňování různých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (2), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (3), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (5). Skupina odborníků bude rovněž poskytovat na žádost Komise technické poradenství k důležitým aktuálním otázkám na trzích EU s cennými papíry, např. pokud jde o ratingové agentury a finanční analytiky.

(5)

Skupinu odborníků by měly tvořit osoby s odbornými znalostmi z oboru práva nebo praktickými obchodními zkušenostmi v oblastech, kterých se týká mandát skupiny. Měla by být zajištěna účast odborníků nebo pozorovatelů z jiných skupin odborníků nebo sdružení spotřebitelů/investorů.

(6)

Toto rozhodnutí provádí závazek Komise vytvořit skupinu odborníků, který byl stanoven v Bílé knize, a určuje postupy pro její složení a způsob činnosti.

(7)

Vzhledem k tomu, že činnosti, které má skupina odborníků vykonávat, jsou časově omezené, zahájí skupina činnost v roce 2006 a ukončí ji na konci roku 2009, pokud Komise nerozhodne o prodloužení jejího mandátu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise zřizuje skupinu odborníků na evropské trhy s cennými papíry, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Skupina:

poskytuje Komisi konzultace k jejím analýzám koherence právního rámce EU a případně jeho provádění ve vnitrostátním právu. Za tímto účelem provádí kontroly soudržnosti směrnic EU o cenných papírech a příslušných právních předpisů – z pohledu regulovaných subjektů a uživatelů trhů cenných papírů – aby odhalila nedostatečnou právní jistotu v rámci právních předpisů, která narušuje fungování těchto trhů,

napomáhá Komisi svými konzultacemi při přípravě jejích zpráv o uplatňování různých ustanovení směrnice 2004/39/ES, směrnice 2003/71/ES, směrnice 2004/109/ES a o uplatňování směrnice 2003/6/ES. Konzultace skupiny budou také zahrnovat analýzu ekonomických dopadů těchto směrnic,

poskytuje na žádost Komise technické konzultace k důležitým aktuálním otázkám na trzích EU s cennými papíry, např. pokud jde o ratingové agentury a finanční analytiky. U ratingových agentur má Komise v úmyslu vytvořit si na základě konzultací skupiny k otázkám, které se týkají činností těchto ratingových agentur, představu o názorech účastníků trhu, zejména těch, kteří nakupují komplexní finanční instrumenty. Pokud jde o finanční analytiky, mohla by být skupina požádána o stanoviska k přiměřenosti existujících právních požadavků.

Skupina předkládá Komisi pravidelně zprávy, ve kterých shrne své analýzy a posudky. Komise není posudky skupiny vázána. Nejsou jimi dotčeny ani posudky jiných skupin odborníků zřízených Komisí, které věcně souvisí s mandátem skupiny. Aby nedocházelo k překrývání činností, zajistí skupina vhodnou koordinaci s ostatními skupinami odborníků.

Článek 3

Složení a jmenování

1.   Skupinu tvoří nejvýše 20 členů.

2.   Členy skupiny jmenuje Komise na základě žádostí předložených v reakci na výzvy k vyjádření zájmu ze strany předních odborníků s praktickými zkušenostmi v oblasti obchodu, z akademické obce a občanské společnosti včetně zástupců spotřebitelů nebo investorů, kteří působí v oblasti investičních služeb a obchodování s cennými papíry.

3.   Komise posuzuje způsobilost jednotlivých odborníků, kteří reagovali na výzvu k vyjádření zájmu podle těchto kritérií:

prokázaná odbornost a praktické zkušenosti z poslední doby na evropské nebo mezinárodní úrovni v oblastech, které mají souvislost s investičními službami a podnikáním v oblasti cenných papírů a/nebo s dopady směrnic EU o cenných papírech v těchto oblastech,

schopnost formulovat stanoviska podnikatelských a akademických kruhů a občanské společnosti v otázkách, které se týkají oblastí, pro které má skupina mandát,

k odpovědím na výzvu k vyjádření zájmu by měly být připojeny dokumenty, které prokazují, že odborník splňuje výše uvedené podmínky,

dotyční odborníci by měli také prokázat pokročilou znalost jazyka, jenž je běžně používán ve finančních kruzích, a to na úrovni, která jim umožní v dotyčném jazyce přispívat do diskuzí a vytvářet zprávy.

4.   Při výběru odborníků musí také Komise zohlednit nezbytnost, aby odborná skupina zahrnovala všechny odpovídající činnosti a produkty, které pokrývají oblast cenných papírů.

Navíc musí Komise na základě došlých odpovědí zajistit, aby skupina byla v co největší míře zastoupena geograficky odborníky, kteří mají rozsáhlé osobní zkušenosti s trhy EU a vnitrostátními trhy.

5.   Použijí se tato ustanovení:

členové jsou jmenováni osobně bez jakékoli možnosti zastoupení náhradníkem při jednáních skupiny. Své konzultace poskytují Komisi nezávisle na jakýchkoli profesionálních kontaktech či jiných vnějších vlivech,

členové jsou jmenováni na období dvou let s možností prodloužení,

očekává se, že se členové budou aktivně účastnit jednání skupiny a alespoň jedné z podskupin uvedených v čl. 4 odst. 2,

členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k činnosti skupiny, kteří odstupují nebo nesplňují podmínky stanovené v tomto článku nebo článku 287 Smlouvy o založení Evropského společenství, mohou být pro zbytek funkčního období Komisí nahrazeni,

jména členů, které Komise jmenovala, budou zveřejněna na internetové stránce generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

Článek 4

Činnost

1.   Komise organizuje a předsedá zasedáním skupiny. Skupina zasedá čtyřikrát ročně v plénu a několikrát ročně v rámci podskupiny.

2.   Komise může zřídit jednu nebo více podskupin k přezkoumání specifických otázek a vymezit jejich kompetence; každá taková skupina bude rozpuštěna, jakmile bude splněna její specifická funkce.

3.   Komise stanoví pracovní program na každý kalendářní rok. V programu by měl být určen předmět diskuze podle skupiny nebo některé z jejích podskupin a stanoven časový plán diskuze o návrzích zpráv na plenárním zasedání skupiny. Posudky a analýzy skupiny umožní Komisi provést požadované posouzení.

4.   Je-li to přínosné nebo nezbytné, může Komise požádat jiné odborníky nebo pozorovatele, kteří mají ve věcech programu jednání zvláštní znalosti, aby se zúčastnili jednání skupiny nebo podskupiny. Toto ustanovení lze využít pro přizvání odborníků z jiných skupin Komise nebo pozorovatelů ze sdružení zastupujících spotřebitele nebo investory.

5.   Odborník nebo pozorovatel nesmí prozradit informace, které získal při jednání skupiny nebo podskupiny, pokud Komise označí takové informace za důvěrné.

6.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje sekretářské služby.

7.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě předlohy vypracované Komisí.

8.   Komise zveřejňuje na internetové stránce GŘ pro vnitřní trh a služby v původním jazyce příslušného dokumentu závěry skupiny a zprávy, jakož i shrnutí jejích jednání nebo jednání podskupiny (podskupin).

Článek 5

Výdaje na zasedání

1.   Komise uhradí v souladu s ustanoveními platnými v rámci Komise v souvislosti s činností skupiny jejím členům cestovní výdaje a denní diety. Za výkon funkcí nenáleží členům odměna.

2.   Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů prostředků přidělených příslušnému útvaru na základě každoročního postupu přidělování zdrojů.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí je použitelné do konce roku 2009, pokud Komise před tímto datem nerozhodne o prodloužení mandátu skupiny a kterékoli podskupiny, která mohla být vytvořená.

V Bruselu dne 30. března 2006.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Bílá kniha o politice v oblasti finančních služeb na období 2005–2010, KOM(2005) 629 v konečném znění ze dne 1. prosince 2005.

(2)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(4)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 1999/659/ES, kterým se orientačně rozdělují finanční prostředky pro jednotlivé členské státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na opatření pro rozvoj venkova na období let 2000 až 2006

(oznámeno pod číslem K(2006) 1542)

(pouze dánské, nizozemské, anglické, finské, francouzské, německé, řecké, italské, portugalské, španělské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2006/289/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 1999/659/ES (2) stanovila Komise členským státům předběžné částky finančních prostředků na opatření pro rozvoj venkova spolufinancované záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na období 2000 až 2006.

(2)

Ustanovení čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 1999/659/ES omezuje maximální částku způsobilou v rámci EZOZF na období od 16. října do 31. prosince 2006. V souladu s přechodnými opatřeními uvedenými v čl. 39 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3) se uvedené ustanovení již déle nepoužije.

(3)

Podle čl. 46 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 se předběžné přidělení prostředků přizpůsobí na základě skutečných výdajů a přezkoumaných prognóz výdajů předložených členskými státy, přičemž se přihlíží k cílům programování.

(4)

V souladu s čl. 57 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (4), upraví Komise předběžně přidělené prostředky pro jednotlivé členské státy stanovené rozhodnutím 1999/659/ES do dvou měsíců od přijetí rozpočtu na dotyčný rozpočtový rok.

(5)

Úprava předběžně přidělených prostředků musí zohlednit čerpání finančních prostředků uskutečněné členskými státy v letech 2000–2005 a přezkoumané prognózy na rok 2006 předložené do 1. října 2005. V souladu s ustanoveními čl. 55 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 817/2004 prognózy výdajů na rok 2006 ukazují, že jedna částka z položek rozpočtu na rok 2006 nebude vyčerpána. V souladu s čl. 46 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 Komise přerozdělí nevyužité prostředky mezi členské státy, které uvedou, že zcela využijí své roční finanční obálky na programové období 2000–2006 podle rozdělovacího klíče pro předběžná přidělení prostředků uvedená v rozhodnutí 1999/659/ES.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (5) stanoví, že částky vytvořené odlišením se vyčlení jako doplňková podpora Společenství na opatření v rámci programu rozvoje venkova, která jsou financována záruční sekcí EZOZF podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

(7)

Rozhodnutím Komise K(2005) 5314 ze dne 19. prosince 2005 (6) se částky vytvořené odlišením podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003, přidělily členským státům. Jak bylo stanoveno rozhodnutím 1999/659/ES, je třeba doplnit uvedené prostředky k prostředkům členských států na rozpočtový rok 2006.

(8)

Rozhodnutí 1999/659/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 1999/659/ES se mění takto:

a)

v článku 1 se zrušuje odstavec 3;

b)

příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Irsku, Italské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Rakouské republice, Portugalské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 12. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2223/2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 259, 6.10.1999, s. 27. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/361/ES (Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 35).

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 31. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1360/2005 (Úř. věst. L 214, 19.8.2005, s. 55).

(5)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2183/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 56).

(6)  Rozhodnutí opravené rozhodnutím K(2006) 311.


PŘÍLOHA

Podpora pro rozvoj venkova – záruční sekce EZOZF (2000–2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Celkové období (přezkoumané prostředky bez odlišení)

Celková obálka „Berlín“

Celkové období (přezkoumané prostředky včetně odlišení)

Uskutečněné výdaje

Předběžně přidělené prostředky

Prognózy (2)

Přezkoumané prostředky (bez odlišení)

Přezkoumané prostředky (včetně odlišení) (3)

Belgie

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Dánsko

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Německo

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Řecko

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Španělsko

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francie

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irsko

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Itálie

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Lucembursko

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Nizozemsko

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Rakousko

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugalsko

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finsko

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Švédsko

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Spojené království

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

nepřiděleno

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

celkem

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

převedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Údaje týkající se výdajů za rok 2005 před schválením účetní závěrky.

(2)  Maximální způsobilá částka podle čl. 55 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 817/2004.

(3)  Přidělené prostředky včetně přerozdělení 197,7 millionů EUR (dostupný přebytek po přerozdělení až do 100 % berlínského stropu) + 43,4 millionů EUR z převodů + 655 millionů EUR z odlišení podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003.


19.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a enzootické leukózy skotu a prohlášení Slovenska za úředně prosté enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem K(2006) 1551)

(Text s významem pro EHP)

(2006/290/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4 a přílohu D kapitolu I písm. E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členské státy nebo části či oblasti členských států mohou být prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu, pokud dotčená stáda skotu splňují určité podmínky stanovené uvedenou směrnicí.

(2)

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (2).

(3)

Itálie předložila Komisi dokumentaci týkající se oblasti Friuli-Venezia Giulia, prokazující splnění odpovídajících podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby daná oblast mohla být prohlášena za úředně prostou tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu.

(4)

Itálie předložila Komisi dokumentaci týkající se oblasti Molise, prokazující splnění odpovídajících podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby daná oblast mohla být prohlášena za úředně prostou enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(5)

Slovensko předložilo Komisi dokumentaci týkající se jeho území, prokazující splnění odpovídajících podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby celé území Slovenska mohlo být prohlášeno za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(6)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Itálií by oblast Friuli-Venezia Giulia měla být prohlášena za úředně prostou tuberkulózy skotu a oblast Molise za úředně prostou enzootické leukózy skotu.

(7)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Slovenskem by celé území Slovenska mělo být prohlášeno za úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(8)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1/2005 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/169/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1.

V příloze I se kapitola 2 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 2

Oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy

V Itálii:

Oblast Abruzzo: Provincie Pescara

Oblast Friuli-Venezia Giulia

Oblast Lombardia: Provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio

Oblast Marche: Provincie Ascoli Piceno

Oblast Toscana: Provincie Grossetto, Prato

Oblast Trentino-Alto Aldige: Provincie Bolzano, Trento.“

2.

V příloze III se kapitola 1 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

ES

Španělsko

FR

Francie

IE

Irsko

CY

Kypr

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království.“

3.

V příloze III se kapitola 2 nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 2

Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu

V Itálii:

Oblast Abruzzo: Provincie Pescara

Oblast Emilia-Romagna: Provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Oblast Friuli-Venezia Giulia

Oblast Lazio: Provincie Frosinone, Rieti

Oblast Liguria: Provincie Imperia

Oblast Lombardia: Provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Oblast Marche: Provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro

Oblast Molise

Oblast Piemonte: Provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli

Oblast Toscana: Provincie Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Oblast Trentino-Alto Aldige: Provincie Bolzano, Trento

Oblast Umbria: Provincie Perugia, Terni

Oblast Val d'Aosta: Provincie Aosta.“