ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 90

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
28. března 2006


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

2

Závěrečný akt

18

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

21

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, a závěrečného aktu

22

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA

23

Závěrečný akt

32

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA

35

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí za Evropské společenství

36

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí

37

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí

48

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

(2006/233/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada zmocnila dne 20. července 2000 Komisi, aby se Švýcarskou konfederací sjednala dohodu o spolupráci v oblasti statistiky.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 26. října 2004 a s výhradou pozdějšího uzavření byla dohoda jménem Evropského společenství podepsána dne 26. října 2004.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Společenství zastupuje ve smíšeném výboru zřízeném článkem 3 dohody Komise, jíž jsou nápomocni zástupci členských států.

Postoj, který má Společenství zaujmout k rozhodnutím smíšeného výboru, přijímá Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud jde o záležitosti týkající se finančního příspěvku Švýcarska a o podstatné odchylky související s rozšířením působnosti právních předpisů Společenství na Švýcarsko. V případě všech ostatních rozhodnutí smíšeného výboru a doporučení přijímá postoj Společenství Komise.

Článek 3

Předseda Rady provede oznámení stanovené v článku 13 dohody jménem Evropského společenství (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

společně dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE SI zlepšit spolupráci mezi Společenstvím a Švýcarskem v oblasti statistiky, a k tomu účelu touto dohodou definovat zásady a podmínky, kterými se tato spolupráce bude řídit;

DOMNÍVAJÍCE SE, že by měla být přijata vhodná opatření pro postupnou harmonizaci a zajištění souvislého vývoje právního rámce pro sběr údajů, klasifikace, definice a metodiky v oblasti statistiky;

VZHLEDEM K TOMU, že by měla být stanovena společná pravidla pro sestavování statistik v oblasti působnosti Společenství a Švýcarska;

VE VZÁJEMNÉ SHODĚ, že je vhodné při tvorbě těchto pravidel vycházet z platných právních předpisů Společenství,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět dohody

1.   Tato dohoda se vztahuje na spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti statistiky a jejím účelem je zajistit sestavování a šíření souvislých a porovnatelných statistických informací, které budou použity k popisu a sledování všech politik v oblasti hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí s významem pro dvoustrannou spolupráci.

2.   K tomuto účelu smluvní strany vyvíjejí a používají harmonizované metody, definice, klasifikace, společné programy a postupy upravující statistickou práci na vhodných úrovních správy a v souladu s touto dohodou.

3.   Sestavování statistik smluvních stran musí splňovat všechna hlediska nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, efektivnosti nákladů a statistické důvěrnosti a nesmí mít za následek přílišné zatížení hospodářských subjektů.

Článek 2

Právní akty v oblasti statistiky

Pro smluvní strany jsou závazné akty uvedené v příloze A ve znění upraveném touto dohodou.

Článek 3

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se výbor složený ze zástupců smluvních stran nazvaný „Statistický výbor Společenství a Švýcarska“ (dále jen „smíšený výbor“).

Odpovídá za správu této dohody a zajišťuje její řádné uplatňování. K tomu účelu vydává v případech stanovených touto dohodou doporučení a přijímá rozhodnutí. Smíšený výbor jedná na základě vzájemné dohody. Rozhodnutí smíšeného výboru jsou pro smluvní strany závazná.

2.   Smíšený výbor a Výbor pro statistické programy (VSP), zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989, uspořádají své úkoly pro účely této dohody při společných schůzích.

3.   Smíšený výbor přijme rozhodnutím svůj jednací řád, který mimo jiné stanoví postupy pro svolávání zasedání, jmenování předsedy a stanovení podmínek pro výkon jeho funkce.

4.   Smíšený výbor zasedá podle potřeby. Kterákoli smluvní strana může požádat o svolání schůze. Smíšený výbor může rozhodnutím zřídit podvýbor nebo pracovní skupinu, které mu jsou nápomocny při plnění jeho úkolů.

5.   Kterákoli smluvní strana může na úrovni smíšeného výboru přednést záležitost, na níž má zvláštní zájem.

6.   Každé rozhodnutí musí obsahovat den svého provedení. Rozhodnutí musí být v případě nutnosti předložena k ratifikaci nebo schválení smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy a smluvní strany je uvedou v účinnost v souladu se svými pravidly.

Článek 4

Nové právní předpisy

1.   S výhradou souladu s touto dohodou se tato dohoda nedotýká práva každé smluvní strany jednostranně měnit své právní předpisy v bodech upravených touto dohodou.

2.   Během období před formálním přijetím nových právních předpisů se smluvní strany v co největším rozsahu informují a konzultují. Na žádost kterékoli smluvní strany může v rámci smíšeného výboru dojít k předběžné výměně názorů.

3.   Jakmile některá smluvní strana přijme změnu svého právního předpisu, uvědomí o tom druhou smluvní stranu.

4.   Smíšený výbor buď

přijme rozhodnutí revidující přílohu A nebo přílohu B nebo podle potřeby navrhne revizi ustanovení této dohody, aby do ní začlenil změny dotyčných právních předpisů, v případě nutnosti na základě vzájemnosti; nebo

přijme rozhodnutí, že se má za to, že změna dotyčných právních předpisů je v souladu s řádným fungováním této dohody; nebo

rozhodne o jakémkoli jiném opatření, aby se zajistilo řádné fungování této dohody.

Článek 5

Statistická spolupráce

1.   Statistický program Společenství uvedený v kapitole II nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství, průběžně přijímaný rozhodnutími Evropského parlamentu a Rady, tvoří rámec pro statistická opatření na straně Švýcarska pro odpovídající období, kterého se každý program týká. Veškeré hlavní oblasti a statistická témata statistického programu Společenství se považují za významné pro statistickou spolupráci mezi Společenstvím a Švýcarskem a jsou otevřeny pro plnou účast Švýcarska.

2.   Souběžně s ročním pracovním programem vypracovaným Komisí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některý zvláštní statistický program Společenství, a v jeho rámci je každoročně vypracován odpovídající zvláštní roční statistický program Společenství a Švýcarska. Každý roční statistický program Společenství a Švýcarska bude předložen smíšenému výboru k posouzení a schválení. Musí zejména stanovit opatření v rámci témat programu, která mají význam a jsou přednostní pro statistickou spolupráci mezi Společenstvím a Švýcarskem během doby platnosti programu.

3.   Statistické informace ze Švýcarska jsou předávány Eurostatu, který je uchovává, zpracovává a šíří. K tomuto účelu švýcarský Federální statistický úřad úzce spolupracuje s Eurostatem s cílem zajistit řádné předávání údajů ze Švýcarska a jejich šíření mezi různé skupiny uživatelů v rámci statistiky Společenství a Švýcarska prostřednictvím obvyklých distribučních kanálů.

Nakládání se statistikami ze Švýcarska se řídí nařízením Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

4.   Smíšený výbor vyhodnotí pokrok dosažený v rámci statistických opatření mezi Společenstvím a Švýcarskem. Zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů, priorit a opatření naplánovaných na první tři roky provádění této dohody. Kromě toho posoudí, zda obsah přílohy A dostatečně odpovídá ustanovení o významu v čl. 1 odst. 1.

Článek 6

Účast

1.   Subjekty usazené ve Švýcarsku jsou oprávněny se účastnit zvláštních programů Společenství řízených Eurostatem se stejnými smluvními právy a povinnostmi, jaké mají subjekty usazené ve Společenství. Subjekty usazené ve Švýcarsku však nemají právo na žádný finanční příspěvek od Eurostatu.

2.   Švýcarští odborníci mohou být dočasně přiděleni do Eurostatu. Náklady související s přidělením švýcarských odborníků v Eurostatu, včetně platů, nákladů na sociální zabezpečení, důchodového zabezpečení, denních diet a cestovného, nese v plném rozsahu Švýcarsko.

3.   Subjekty usazené ve Společenství jsou oprávněny se účastnit zvláštních programů řízených švýcarským Federálním statistickým úřadem se stejnými smluvními právy a povinnostmi, jaké mají subjekty usazené ve Švýcarsku.

Článek 7

Jiné formy spolupráce

1.   Převod technologií v oblasti statistiky mezi švýcarským Federálním statistickým úřadem a Eurostatem je možný na základě vzájemné dohody.

2.   Smluvní strany si mohou vyměňovat jakékoli informace v oblasti statistiky.

3.   Statistické služby smluvních stran mohou pořádat výměnné pobyty úředníků. Rovněž statistické služby členských států Společenství mohou pořádat výměnné pobyty úředníků se Švýcarskem. Podmínky těchto výměnných pobytů budou dojednány přímo mezi zúčastněnými statistickými službami.

Článek 8

Finanční ustanovení

1.   K pokrytí všech nákladů své účasti poskytuje Švýcarsko od vstupu této dohody v platnost každoročně finanční příspěvek na statistický program Společenství.

2.   Pravidla pro finanční příspěvek Švýcarska jsou stanovena v příloze B.

Článek 9

Zákaz diskriminace

V oblasti působnosti této dohody se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti, aniž tím jsou dotčena jakákoli zvláštní ustanovení této dohody.

Článek 10

Plnění povinností

Smluvní strany přijmou veškerá vhodná obecná či zvláštní opatření, aby zajistily plnění povinností vyplývajících z této dohody, a zdrží se všech opatření, která by ohrozila dosažení cílů této dohody.

Článek 11

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 12

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedná straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 13

Vstup v platnost a doba trvání

1.   Tato dohoda bude ratifikována nebo schválena smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Vstupuje v platnost dnem 1. ledna roku následujícího po dni, kdy si smluvní strany navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda se uzavírá na počáteční období pěti let. Pokud jedna smluvní strana nedoručí druhé smluvní straně šest měsíců před uplynutím tohoto období písemnou výpověď, má se za to, že se dohoda obnovuje na dobu neurčitou.

3.   Kterákoli smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Platnost dohody skončí šest měsíců po dni výpovědi.

Článek 14

Platná znění

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PŘÍLOHA I

PRÁVNÍ AKTY V OBLASTI STATISTIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

ODVĚTVOVÁ ÚPRAVA

1.

Pojmy „členský stát“ nebo „členské státy“ obsažené v aktech uváděných v této příloze se vykládají jako zahrnující navíc ke svému významu v daných aktech Společenství také Švýcarsko.

2.

Ustanovení určující, kdo má nést náklady na provádění šetření a podobně, se pro účely této dohody nepoužijí.

UVÁDĚNÉ AKTY

STATISTIKA PODNIKÁNÍ

397 R 0058: Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (Úř. věst. L 14, 17. 1. 1997, s. 1), ve znění:

398 R 0410: nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 52, 21. 2. 1998, s. 1),

32002 R 2056: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 317, 21. 11. 2002, s. 1).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Prvními sledovanými roky, za které Švýcarsko musí sestavit statistiky, jsou

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 11 (Přechodné období) přílohy 1 kalendářní rok 2002,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 10 (Přechodné období) přílohy 2 kalendářní rok 2002 pro všechny roční statistiky, kalendářní rok 2003 pro dvouleté ukazatele 20210 až 20310, kalendářní rok 2002 pro tříletý ukazatel 23110, kalendářní rok 2004 pro čtyřletý ukazatel 16135 a kalendářní rok 2003 pro čtyřleté ukazatele 15420, 15441 a 15442,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 10 (Přechodné období) přílohy 3 kalendářní rok 2002 pro všechny roční statistiky, kalendářní rok 2002 pro pětileté ukazatele týkající se oddílu 52, kalendářní rok 2003 pro pětileté ukazatele týkající se oddílu 51 a kalendářní rok 2005 pro pětileté ukazatele týkající se oddílu 50,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 10 (Přechodné období) přílohy 4 kalendářní rok 2002 pro všechny roční statistiky, kalendářní rok 2003 pro dvouleté ukazatele 20210 až 20310, kalendářní rok 2002 pro čtyřleté ukazatele 16131 a 16132 a kalendářní rok 2003 pro tříleté ukazatele 23110, 23120, 15420, 15441 a 15442,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 9 (Přechodné období) přílohy 5 kalendářní rok 2002,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 10 (Přechodné období) přílohy 6 kalendářní rok 2004,

v případě oddílu 5 (První sledovaný rok) a oddílu 10 (Přechodné období) přílohy 7 kalendářní rok 2003.

b)

Pro účely příloh 1 až 7 nebude přechodné období delší než čtyři roky od prvního sledovaného roku pro sestavování statistik podle oddílu 5 uvedených příloh a ve znění úpravy podle písmene a).

c)

V případě příloh 1, 2, 3, 4 a 5 nemusí Švýcarsko poskytovat údaje ve znění úpravy podle písmene a) za roky 2002, 2003, 2004 a 2005.

d)

V případě příloh 6 a 7 nemusí Švýcarsko poskytovat údaje ve znění úpravy podle písmene a) za roky 2003, 2004, 2005 a 2006.

e)

Švýcarsko není vázáno územním členěním údajů, které nařízení vyžaduje.

f)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje na úrovni třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1).

g)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje požadované nařízením pro činnostní jednotky.

398 R 2700: Nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání (Úř. věst. L 344, 18. 12. 1998, s. 49), ve znění:

32002 R 2056: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 317, 21. 11. 2002, s. 1).

398 R 2701: Nařízení Komise (ES) č. 2701/98 ze dne 17. prosince 1998 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikání (Úř. věst. L 344, 18. 12. 1998, s. 81), ve znění:

32002 R 2056: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 317, 21. 11. 2002, s. 1).

398 R 2702: Nařízení Komise (ES) č. 2702/98 ze dne 17. prosince 1998 o technickém formátu pro předávání strukturálních statistik podnikání (Úř. věst. L 344, 18. 12. 1998, s. 102), ve znění:

32002 R 2056: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 317, 21. 11. 2002, s. 1).

399 R 1618: Nařízení Komise (ES) č. 1618/1999 ze dne 23. července 1999 o kritériích pro hodnocení kvality strukturální statistiky podnikání (Úř. věst. L 192, 24. 7. 1999, s. 11).

399 R 1225: Nařízení Komise (ES) č. 1225/99 ze dne 27. května 1999 o definicích ukazatelů pro statistiku pojišťovacích služeb (Úř. věst. L 154, 19. 6. 1999, s. 1).

399 R 1227: Nařízení Komise (ES) č. 1227/99 ze dne 28. května 1999 o technickém formátu pro předávání statistik pojišťovacích služeb (Úř. věst. L 154, 19. 6. 1999, s. 75).

399 R 1228: Nařízení Komise (ES) č. 1228/99 ze dne 28. května 1999 o řadách údajů, které je třeba zpracovat pro statistiku pojišťovacích služeb (Úř. věst. L 154, 19. 6. 1999, s. 91).

398 R 1165: Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (Úř. věst. L 162, 5. 6. 1998, s. 1), provedené:

32001 R 0586: nařízením Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS) (Úř. věst. L 86, 27. 3. 2001, s. 11),

32001 R 0588: nařízením Komise (ES) č. 588/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici proměnných (Úř. věst. L 86, 27. 3. 2001, s. 18).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko předkládá údaje od prvního čtvrtletí roku 2007.

b)

Švýcarsko nemusí poskytovat údaje na úrovni třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 1).

393 R 2186: Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely (Úř. věst. L 196, 5. 8. 1993, s. 1).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko uvede opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením v účinnost do 1. ledna 2006.

b)

Na Švýcarsko se nevztahuje bod 1 písm. k) přílohy II nařízení.

STATISTIKA DOPRAVY A CESTOVNÍHO RUCHU

398 R 1172: Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 163, 6. 6. 1998, s. 1), ve znění:

399 R 2691: nařízení Komise (ES) č. 2691/99 ze dne 17. prosince 1999 (Úř. věst. L 326, 18. 12. 1999, s. 39).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované vyžadované tímto nařízením nejpozději od začátku roku 2006.

32001 R 2163: Nařízení Komise (ES) č. 2163/2001 ze dne 7. listopadu 2001 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 291, 8. 11. 2001, s. 13).

32003 R 0006: Nařízení Komise (ES) č. 6/2003 ze dne 30. prosince 2002 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Úř. věst. L 1, 4. 1. 2003, s. 45).

32003 R 0091: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21. 1. 2003, s. 1), ve znění:

32003 R 1192: nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 167, 4. 7. 2003, s. 13).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované tímto nařízením nejpozději od začátku roku 2006.

380 L 1119: Směrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 339, 15. 12. 1980, s. 30).

395 L 0064: Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 320, 30. 12. 1995, s. 25), ve znění:

398 D 0385: rozhodnutí Komise 98/385/ES ze dne 13. května 1998 (Úř. věst. L 174, 18. 6. 1998, s. 1),

32000 D 0363: rozhodnutí Komise 363/2000/ES ze dne 28. dubna 2000 (Úř. věst. L 132, 5. 6. 2000, s. 1).

32001 D 0423: Rozhodnutí Komise 2001/423/ES ze dne 22. května 2001 o postupech pro zveřejňování nebo šíření statistických údajů sbíraných na základě směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 151, 7. 6. 2001, s. 41).

32003 R 0437: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek (Úř. věst. L 66, 11. 3. 2003, s. 1), ve znění:

32003 R 1358: nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003 (Úř. věst. L 194, 1. 8. 2003, s. 9).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované tímto nařízením nejpozději od začátku roku 2006.

393 D 0704: Rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30. 12. 1993, s. 63).

395 L 0057: Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (Úř. věst. L 291, 6. 12. 1995, s. 32).

Pro účely této dohody se směrnice upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované touto směrnicí nejpozději od roku 2007.

399 D 0035: Rozhodnutí Komise 1999/35/ES ze dne 9. prosince 1998, kterým se provádí směrnice Rady 95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (Úř. věst. L 9, 15. 1. 1999, s. 23).

STATISTIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

395 R 1172: Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (Úř. věst. L 118, 25. 5. 1995, s. 10), ve znění:

397 R 0476: nařízení Rady (ES) č. 476/97 ze dne 13. března 1997 (Úř. věst. L 75, 15. 3. 1997, s. 1),

398 R 0374: nařízení Rady (ES) č. 374/98 ze dne 12. února 1998 (Úř. věst. L 48, 19. 2. 1998, s. 6).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

V případě Švýcarska tvoří statistické území celní území.

b)

Švýcarsko není povinno sestavovat statistiky obchodu mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

c)

Klasifikace podle čl. 8 odst. 2 bude vytvořena alespoň na prvních šest míst.

d)

Čl. 10 odst. 1 písm. h) a j) se nepoužije.

e)

Čl. 10 odst. 1 písm. i): stát evidence nebo registrace dopravního prostředku překračujícího hranici platí pouze pro dopravu po pozemních komunikacích.

32000 R 1917: Nařízení Komise č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (Úř. věst. L 229, 9. 9. 2000, s. 14), ve znění:

32001 R 1669: nařízení Komise (ES) č. 1669/2001 ze dne 20. srpna 2001 (Úř. věst. L 224, 21. 8. 2001, s. 3).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Nepoužije se odkaz na nařízení (ES) č. 2454/96 v čl. 6 odst. 1.

b)

V čl. 7 odst. 1 písm. a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Švýcarska se ‚zemí původu‘ rozumí země, ze které zboží pochází ve smyslu vnitrostátních pravidel o původu.“

c)

V čl. 9 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Švýcarska je ‚celní hodnota‘ definována podle odpovídajících vnitrostátních pravidel.“

d)

Čl. 11 odst. 2 se nepoužije.

e)

Oddíl 2 (články 16 až 19) se nepoužije.

32002 R 1779: Nařízení Komise (ES) č. 1779/2002 ze dne 4. října 2002 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Úř. věst. L 269, 5. 10. 2002, s. 6).

STATISTICKÉ ZÁSADY A STATISTICKÁ DŮVĚRNOST

390 R 1588: Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (Úř. věst. L 151, 15. 6. 1990, s. 1).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:

„11)

‚zaměstnanci Úřadu statistického poradce států ESVO‘ rozumějí zaměstnanci sekretariátu ESVO pracující v prostorách SÚES.“

b)

V čl. 5 odst. 1 druhé větě se zkratka „SÚES“ nahrazuje slovy „SÚES a Úřadu statistického poradce ESVO“.

c)

V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Důvěrné statistické údaje předávané SÚES prostřednictvím Úřadu statistického poradce států ESVO jsou přístupné také zaměstnancům tohoto úřadu.“

d)

V článku 6 se zkratka „SÚES“ pro tyto účely vykládá tak, že zahrnuje Úřad statistického poradce států ESVO.

397 R 0322: Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (Úř. věst. L 52, 22. 2. 1997, s. 1).

32002 R 0831: Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Úř. věst. L 133, 18. 5. 2002, s. 7).

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STATISTIKA

376 R 0311: Nařízení Rady (EHS) č. 311/76 ze dne 9. února 1976 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 39, 14. 2. 1976, s. 1).

398 R 0577: Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14. 3. 1998, s. 3), ve znění:

32002 R 1991: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 ze dne 8. října 2002 (Úř. věst. L 308, 9. 11. 2002, s. 1),

32002 R 2104: nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002 (Úř. věst. L 324, 29. 11. 2002, s. 14).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Bez ohledu na článek 1 může Švýcarsko provádět roční zjišťování až do roku 2007.

b)

Bez ohledu na čl. 2 odst. 4 je v případě Švýcarska jednotkou zjišťování fyzická osoba a informace týkající se ostatních členů domácnosti mohou zahrnovat alespoň ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 1.

32000 R 1575: Nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 ze dne 19. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizování výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2001 (Úř. věst. L 181, 20. 7. 2000, s. 16).

32000 R 1897: Nařízení Komise (ES) č. 1897/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, s ohledem na pracovní definici nezaměstnanosti (Úř. věst. L 228, 8. 9. 2000, s. 18).

32002 R 2104: Nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003 (Úř. věst. L 324, 29. 11. 2002, s. 14).

32003 R 0246: Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006 (Úř. věst. L 34, 11. 2. 2003, s. 3).

399 R 0530: Nařízení Komise (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce (Úř. věst. L 63, 12. 3. 1999, s. 6).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Švýcarsko sbírá údaje požadované tímto nařízením poprvé za rok 2008 v případě statistiky týkající se úrovně a složení nákladů práce a za rok 2006 v případě statistiky týkající se skladby a rozdělení výdělků.

b)

Za roky 2006 a 2008 může Švýcarsko předložit údaje požadované podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) podle podniků.

32000 R 0452: Nařízení Komise (ES) č. 452/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na hodnocení kvality statistiky nákladů práce (Úř. věst. L 55, 29. 2. 2000, s. 53).

32000 R 1916: Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Úř. věst. L 229, 9. 9. 2000, s. 3).

399 R 1726: Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce (Úř. věst. L 203, 3. 8. 1999, s. 28).

32002 R 0072: Nařízení Komise (ES) č. 72/2002 ze dne 16. ledna 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky výdělků (Úř. věst. L 15, 17. 1. 2002, s. 7).

32003 R 0450: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (Úř. věst. L 69, 13. 3. 2003, s. 1), provedené:

32003 R 1216: nařízením Komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (Úř. věst. L 169, 8. 7. 2003, s. 37).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované tímto nařízením poprvé na začátku roku 2007 a následně pro každé čtvrtletí.

32003 R 1177: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3. 7. 2003, s. 1).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Švýcarsko sbírá údaje požadované tímto nařízením nejpozději od roku 2007.

HOSPODÁŘSKÁ STATISTIKA

32003 R 1287: Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19. 7. 2003, s. 1).

395 R 2494: Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 257, 27. 10. 1995, s. 1).

V případě Švýcarska se nařízení vztahuje na harmonizaci indexů spotřebitelských cen pro mezinárodní srovnávání. Nemá význam pro konkrétní výpočet harmonizovaných indexů spotřebitelských cen v rámci hospodářské a měnové unie.

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Článek 2c a odkazy na ISCMU v čl. 8 odst. 1 a v článku 11 se nepoužijí.

b)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) se nepoužije.

c)

Čl. 5 odst. 2 se nepoužije.

d)

Konzultace s EMI podle čl. 5 odst. 3 se nepořádají.

e)

Švýcarsko předloží údaje požadované tímto nařízením s indexem nejpozději za leden 2007 a dále.

396 R 1749: Nařízení Komise (ES) č. 1749/96 ze dne 9. září 1996, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (Úř. věst. L 229, 10. 9. 1996, s. 3), ve znění:

398 R 1687: nařízení Rady (ES) č. 1687/98 ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. L 214, 31. 7. 1998, s. 12),

398 R 1688: nařízení Rady (ES) č. 1688/98 ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. L 214, 31. 7. 1998, s. 23).

396 R 2214: Nařízení Komise (ES) č. 2214/96 ze dne 20. listopadu 1996 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC (Úř. věst. L 296, 21. 11. 1996, s. 8), ve znění:

399 R 1617: nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999 (Úř. věst. L 192, 24. 7. 1999, s. 9),

399 R 1749: nařízení Komise (ES) č. 1749/1999 ze dne 23. července 1999 (Úř. věst. L 214, 13. 8. 1999, s. 1), opraveného v Úř. věst. L 267, 15. 10. 1999, s. 59,

32001 R 1920: nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001 (Úř. věst. L 261, 29. 9. 2001, s. 46), opraveného v Úř. věst. L 295, 13. 11. 2001, s. 34.

396 R 2223: Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30. 11. 1996, s. 1), ve znění:

398 R 0448: nařízení Rady (ES) č. 448/98 ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 58, 27. 2. 1998, s. 1),

32000 R 1500: Nařízení Komise (ES) č. 1500/2000 ze dne 10. července 2000 (Úř. věst. L 172, 12. 7. 2000, s. 3),

32000 R 2516: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 ze dne 7. listopadu 2000 (Úř. věst. L 290, 17. 11. 2000, s. 1),

32001 R 0995: nařízení Komise (ES) č. 995/2001 ze dne 22. května 2001 (Úř. věst. L 139, 23. 5. 2001, s. 3),

32001 R 2558: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 ze dne 3. prosince 2001 (Úř. věst. L 344, 28. 12. 2001, s. 1),

32002 R 0113: nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002 (Úř. věst. L 21, 24. 1. 2002, s. 3),

32002 R 1889: nařízení Komise (ES) č. 1889/2002 ze dne 23. října 2002 (Úř. věst. L 286, 24. 10. 2002, s. 1),

32003 R 1267: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 ze dne 16. června 2003 (Úř. věst. L 180, 18. 7. 2003, s. 1).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Kde se v tomo nařízení hovoří o odvětví, může Švýcarsko sbírat údaje pro institucionální jednotky.

b)

Švýcarsko není vázáno regionálním členěním údajů, jak je vyžaduje toto nařízení.

c)

Švýcarsko není vázáno členěním vývozů a dovozů služeb podle EU/třetích zemí, jak je vyžaduje toto nařízení.

d)

Švýcarsko uvede v účinnost opatření nezbytná pro rozdělení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) nejpozději od roku 2006.

e)

V příloze B – Odchylky týkající se předkládaných tabulek v rámci dotazníku „ESA-95“ podle zemí – se za bod 15 (Island) doplňuje nový bod, který zní:

„16.   ŠVÝCARSKO

16.1

Odchylky k tabulkám

Tab. č.

Tabulka

Odchylka

Do roku

1

Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele

První předání 1990

 

2

Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce

Odklad: t+8 měsíců

Jednou za rok

První předání 1990

Bez omezení

Bez omezení

3

Tabulky podle odvětví

První předání 1990

 

4

Vývozy a dovozy podle zemí EU/třetích zemí

První předání 1998

 

5

Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu

První předání 1990

 

6

Finanční účty podle sektorů

První předání 1998

2006

7

Rozvahy finančních aktiv a závazků

První předání 1998

2006

8

Nefinanční účty podle sektorů

Odklad: t+18 měsíců

První předání 1990

Bez omezení

9

Podrobné daňové a sociální plnění podle sektorů

Odklad: t+18 měsíců

První předání 1998

Bez omezení

10

Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17

Bez regionálního členění

 

11

Výdaje vládních institucí podle účelu

První předání 2005

Bez zpětného výpočtu

2007

12

Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3

Bez regionálního členění

 

13

Účty domácností podle regionů, NUTS II

Bez regionálního členění

 

14-22

Podle odchylky a) tohoto nařízení se na Švýcarsko nevztahuje povinnost předkládat údaje pro tabulky 14 až 22.“

 

398 D 0715: Rozhodnutí Komise 98/715/ES ze dne 30. listopadu 1998, kterým se objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o zásady měření cen a objemů (Úř. věst. L 340, 16. 12. 1998, s. 33).

Pro účely této dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Článek 3 (Klasifikace metod podle produktů) se pro Švýcarsko nepoužije.

397 D 0178: Rozhodnutí Komise 97/178/ES, Euratom ze dne 10. února 1997, kterým se vymezuje metodika pro přechod mezi Evropským systémem národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) a Evropským systémem integrovaných hospodářských účtů (druhé vydání ESA) (Úř. věst. L 75, 15. 3. 1997, s. 44).

397 R 2454: Nařízení Komise (ES) č. 2454/97 ze dne 10. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální hodnoty standardů pro kvalitu vah pro harmonizované indexy spotřebitelských cen (HISC) (Úř. věst. L 340, 11. 12. 1997, s. 24).

398 R 2646: Nařízení Komise (ES) č. 2646/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro používání tarifů v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 335, 10. 12. 1998, s. 30).

399 R 1617: Nařízení Komise (ES) č. 1617/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s pojištěním v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 192, 24. 7. 1999, s. 9).

399 R 2166: Nařízení Rady (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení s produkty v odvětvích zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 266, 14. 10. 1999, s. 1).

399 D 0622: Rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom ze dne 8. září 1999 o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 245, 17. 9. 1999, s. 51).

32000 R 2601: Nařízení Komise (ES) č. 2601/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o dobu zachycení kupních cen v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29. 11. 2000, s. 14).

32000 R 2602: Nařízení Komise (ES) č. 2602/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s cenovými slevami v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 300, 29. 11. 2000, s. 16), ve znění:

32001 R 1921: nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001 (Úř. věst. L 261, 29. 9. 2001, s. 49), opraveného v Úř. věst. L 295, 13. 11. 2001, s. 34.

32001 R 1920: Nařízení Komise (ES) č. 1920/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 261, 29. 9. 2001, s. 46), opravené v Úř. věst. L 295, 13. 11. 2001, s. 34.

32001 R 1921: Nařízení Komise (ES) č. 1921/2001 ze dne 28. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2602/2000 (Úř. věst. L 261, 29. 9. 2001, s. 49), opravené v Úř. věst. L 295, 13. 11. 2001, s. 34.

KLASIFIKACE

390 R 3037: Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24. 10. 1990, s. 1), ve znění:

393 R 0761: nařízení Komise (EHS) č. 761/93 ze dne 24. března 1993 (Úř. věst. L 83, 3. 4. 1993, s. 1),

32002 R 0029: nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001 (Úř. věst. L 6, 10. 1. 2002, s. 3).

393 R 0696: Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30. 3. 1993, s. 1).

393 R 3696: Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 342, 31. 12. 1993, s. 1), ve znění:

398 R 1232: nařízení Komise (ES) č. 1232/98 ze dne 17. června 1998 (Úř. věst. L 177, 22. 6. 1998, s. 1),

32002 R 0204: nařízení Komise (ES) č. 204/2002 ze dne 19. prosince 2001 (Úř. věst. L 36, 6. 2. 2002, s. 1).

32003 R 1059: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21. 6. 2003, s. 1).

ZEMĚDĚLSKÁ STATISTIKA

396 L 0016: Směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 78, 28. 3. 1996, s. 27).

Pro účely této dohody se směrnice upravuje takto:

Švýcarsko není vázáno regionálním členěním údajů, jak je požaduje tato směrnice.

397 D 0080: Rozhodnutí Komise 97/80/ES ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 24, 25. 1. 1997, s. 26), ve znění:

398 D 0582: rozhodnutí Rady 98/582/ES ze dne 6. října 1998 (Úř. věst. L 281, 17. 10. 1998, s. 36).

388 R 0571: Nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků (Úř. věst. L 56, 2. 3. 1988, s. 1), ve znění:

396 R 2467: nařízení Rady (ES) č. 2467/96 ze dne 17. prosince 1996 (Úř. věst. L 335, 24. 12. 1996, s. 3),

32002 R 0143: nařízení Komise (ES) č. 143/2002 ze dne 24. ledna 2002 (Úř. věst. L 24, 26. 1. 2002, s. 16).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

a)

V článku 4 se nepoužije text začínající slovy „a pokud mají místní význam ...“ a končící slovy „… speciální typy výrobního zaměření ve smyslu téhož rozhodnutí“.

b)

V čl. 6 odst. 2 se slova „z celkového standardního příspěvku na úhradu (StPÚ) ve smyslu rozhodnutí 85/377/EHS“ nahrazují slovy

„z celkového standardního příspěvku na úhradu (StPÚ) ve smyslu rozhodnutí 85/377/EHS nebo z hodnoty celkové zemědělské produkce“.

c)

Články 10, 12 a 13 a příloha II se nepoužijí.

d)

Švýcarsko není vázáno klasifikačním systémem podle článků 6, 7, 8 a 9 a přílohy I tohoto nařízení, avšak předloží nezbytné dodatečné informace, které umožní překlasifikování podle tohoto klasifikačního systému.

e)

Bez ohledu na toto nařízení může Švýcarsko provádět zjišťování v květnu a předložit údaje nejpozději do 18 měsíců po zjišťování.

390 R 0837: Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin (Úř. věst. L 88, 3. 4. 1990, s. 1).

393 R 0959: Nařízení Rady (ES) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin (Úř. věst. L 98, 24. 4. 1993, s. 1), ve znění:

32003 R 0296: nařízení Komise (ES) č. 296/2003 ze dne 17. února 2003 (Úř. věst. L 43, 18. 2. 2003, s. 18).

STATISTIKA RYBOLOVU

391 R 1382: Nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 ze dne 21. května 1991 o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (Úř. věst. L 133, 28. 5. 1991, s. 1), ve znění:

393 R 2104: nařízení Rady (EHS) č. 2104/93 ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 191, 31. 7. 1993, s. 1).

391 R 3880: Nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 365, 31. 12. 1991, s. 1), ve znění:

32001 R 1637: nařízení Komise (ES) č. 1637/2001 ze dne 23. července 2001 (Úř. věst. L 222, 17. 8. 2001, s. 20).

393 R 2018: Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 1), ve znění:

32001 R 1636: nařízení Komise (ES) č. 1636/2001 ze dne 23. července 2001 (Úř. věst. L 222, 17. 8. 2001, s. 1).

395 R 2597: Nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (Úř. věst. L 270, 13. 11. 1995, s. 1), ve znění:

32001 R 1638: nařízení Komise (ES) č. 1638/2001 ze dne 24. července 2001 (Úř. věst. L 222, 17. 8. 2001, s. 29).

396 R 0788: Nařízení Rady (ES) č. 788/96 ze dne 22. dubna 1996 o předkládání statistik produkce akvakultury členskými státy (Úř. věst. L 108, 1. 5. 1996, s. 1).

ENERGETICKÁ STATISTIKA

390 L 0377: Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Úř. věst. L 185, 17. 7. 1990, s. 16).

Pro účely této dohody se směrnice upravuje takto:

Švýcarsko uvede opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí v účinnost od 1. ledna 2006.

PŘÍLOHA II

FINANČNÍ PRAVIDLA, KTERÝMI SE ŘÍDÍ PŘÍSPĚVEK ŠVÝCARSKA PODLE ČLÁNKU 8

1.   Stanovení finančního příspěvku

1.1.

Švýcarsko poskytuje každý rok finanční příspěvek na statistický program Společenství.

1.2.

Tento příspěvek je založen na třech proměnných:

celkových nákladech Eurostatu [náklady]

počtu členských států Evropské unie [# členové]

podílu na statistickém programu, u kterého se má za to, že se jej Švýcarsko účastní [podíl]

1.3.

Finanční příspěvek činí: [náklady] * [podíl]/[# členové]

1.4.

Proměnné jsou definovány takto:

1.4.1.

Celkové náklady Eurostatu jsou definovány jako výše rozpočtových položek závazků v oblasti statistické politiky (hlava 29) rozpočtu Evropské unie na základě nomenklatury pro sestavování rozpočtu podle činností. Ty se skládají z výdajů na řízení a výdajů na podporu v oblasti statistické politiky (výdaje týkající se zaměstnanců v činné službě a externích zaměstnanců a další výdaje na řízení, výdaje spojené s budovami a související výdaje a výdaje na podporu u operací) a z finančních intervencí týkajících se sestavování statistických informací. [náklady]

1.4.2.

Počet členských států je definován jako počet členských států Evropské unie k 1. lednu daného roku. [# členové]

1.4.3.

Podíl na statistickém programu, u kterého se má za to, že se jej Švýcarsko účastní, je definován jako poměr Eurostatem odhadované souhrnné výše úvěrů poskytnutých podle článku 29 02 01 či nahrazujícího článku rozpočtu Evropské unie na moduly ročního statistického programu Komise, kterých se Švýcarsko účastní, a celkové výše všech úvěrů poskytnutých podle článku 29 02 01 nebo nahrazujícího článku. [podíl]

1.5.

Návrh výpočtu tohoto finančního příspěvku bude vyhotoven ihned po přijetí předběžného návrhu rozpočtu Evropské unie na daný rok. Konečný výpočet bude učiněn ihned po přijetí rozpočtu na daný rok.

2.   Platební postupy

2.1.

Komise vydá Švýcarsku nejpozději 15. března a 15. června každého rozpočtového roku výzvu k platbě příspěvku ve výši podle této dohody. Tato výzva k platbě se bude podle konkrétního případu vztahovat na zaplacení

 

šesti dvanáctin příspěvku Švýcarska nejpozději 20. dubna, nebo

 

šesti dvanáctin jeho příspěvku nejpozději 15. července.

2.2.

Příspěvek Švýcarska je stanoven a placen v eurech.

2.3.

Švýcarsko platí svůj příspěvek podle této dohody podle platebního kalendáře uvedeného v bodě 2.1. Každé prodlení s platbou příspěvku vede k povinnosti zaplatit úrok ve výši odpovídající jednoměsíční evropské mezibankovní nabídkové sazbě (EURIBOR) ke dni splatnosti, jak je uvedeno na straně 248 Telerate. Tato sazba se za každý měsíc prodlení zvyšuje o 1,5 procentních bodů. Zvýšená sazba platí po celou dobu trvání prodlení. Splatný úrok se však vztahuje pouze na příspěvek zaplacený více než třicet dnů po stanoveném termínu platby podle bodu 2.1.

2.4

Náklady vynaložené švýcarskými zástupci a odborníky, kteří se účastní schůzí svolaných Komisí podle této dohody, Komise neproplácí. Jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2, nese náklady související s dočasným přidělením švýcarských úředníků do Eurostatu v plném rozsahu Švýcarsko.

S výhradou dohody mezi Eurostatem a švýcarským Federálním statistickým úřadem může Švýcarsko od svého finančního příspěvku odečíst náklady na dočasně přidělené švýcarské odborníky. Maximální výše, kterou lze odečíst za jednoho úředníka, nesmí překročit maximální částku odpočtu za úředníky ze zemí ESVO, jež jsou smluvními stranami Dohody o EHP, kteří jsou dočasně přiděleni do Eurostatu podle Dohody o EHP. Celková částka bude každoročně předmětem dohody.

2.5.

Platby Švýcarska jsou vedeny jako příjmy rozpočtu určené na odpovídající rozpočtovou linii podle výkazu příjmů souhrnného rozpočtu Evropské unie. Řízení položek upravuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

3.   Podmínky provádění

3.1.

Finanční příspěvek Švýcarska podle článku 8 zůstává za obvyklých podmínek pro daný rozpočtový rok nezměněn.

3.2.

Při účetní závěrce pro každý rozpočtový rok (n) provede Komise v rámci sestavení účtu příjmů a výdajů sjednocení účtů s ohledem na účast Švýcarska, přičemž vezme v úvahu změny vyplývající z převodů, zrušení či přenosů nebo z dodatkových a opravných rozpočtů přijatých během rozpočtového roku. Toto sjednocení bude provedeno v rámci sestavení rozpočtu na následující rok (n+2) a měl by na ně být brán ohled ve výzvě k platbě.

4.   Informace

4.1.

Nejpozději do 31. května každého rozpočtového roku (n+1) bude vyhotoven a Švýcarsku pro informaci předán výkaz položek za předchozí rozpočtový rok (n) na základě provozních a správních finančních závazků Eurostatu podle formátu účtu příjmů a výdajů Komise.

4.2

Komise poskytne Švýcarsku veškeré další obecné finanční údaje o Eurostatu, které jsou poskytovány státům ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP.


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se setkali v Luxemburgo dne 26. ríjna 2004 rdva tisíce čtyři za účelem podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky, přijali toto společné prohlášení, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení smluvních stran o revizi příloh A a B smíšeným výborem

Rovněž vzali na vědomí toto prohlášení, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení Rady o účasti Švýcarska ve výborech.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O REVIZI

příloh A a B Smíšeným výborem

Smíšený výbor se sejde co nejdříve po vstupu této dohody v platnost k přípravě revize přílohy A za účelem aktualizace seznamu právních aktů v něm obsažených a zahrnutí stávajícího statistického programu Společenství. Smíšený výbor dále aktualizuje a reviduje přílohy A a B v době vstupu v platnost každého víceletého statistického programu uvedeného v čl. 5 odst. 1 za účelem doplnění odkazu na uvedený program a přihlédnutí k jeho zvláštnostem, včetně ujednání o finančním příspěvku.

PROHLÁŠENÍ RADY

o účasti Švýcarska ve výborech

Rada souhlasí s tím, aby se zástupci Švýcarska od zahájení spolupráce v souvislosti s programy a opatřeními podle čl. 5 odst. 2 této dohody plně bez hlasovacího práva účastnili jednání výborů a ostatních útvarů, které napomáhají Komisi Evropských společenství tyto programy a opatření řídit a rozvíjet, pokud se jich týkají body těchto jednání.

V případě ostatních výborů, které se zabývají oblastmi, na které se vztahuje tato dohoda a v nichž Švýcarsko přijalo buď acquis communautaire, nebo rovnocenná opatření, konzultuje Komise švýcarské odborníky způsobem stanoveným v článku 100 Dohody o EHP.


28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/21


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky (1)

Vzhledem k tomu, že postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky, podepsané v Lucemburku dne 26. října 2004, byly ukončeny dne 27. února 2006, vstoupí tato dohoda v platnost v souladu se svým čl. 13 odst. 1 dne 1. ledna 2007.


(1)  Viz strana 2 v tomto čísle Úředního věstníku.


28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, a závěrečného aktu

(2006/234/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 150 odst. 4 a čl. 157 odst. 3 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu, která umožňuje Švýcarské konfederaci účast na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, jakož i závěrečný akt k ní.

(2)

Uvedená dohoda a závěrečný akt byly podepsány jménem Společenství dne 26. října 2004, s výhradou pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda a závěrečný akt by měla být schválena Společenstvím,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, a závěrečný akt se schvalují jménem Společenství.

Znění dohody a závěrečného aktu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném výboru zřízeném článkem 8 dohody.

Článek 3

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení stanovené v článku 13 dohody (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství na základě rozhodnutí Rady 2000/821/ES ze dne 20. prosince 2000 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/163/ES ze dne 19. ledna 2001, naposledy pozměněných rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 845/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, zavedlo program na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl a vzdělávací program pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (dále jen „program MEDIA“);

VZHLEDEM K TOMU, že program MEDIA za určitých podmínek předpokládá účast třetích zemí, které jsou stranami Úmluvy Rady Evropy o přeshraničním televizním vysílání, jiných než zemí ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, a zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii, na základě dodatečných rozpočtových položek a v souladu s podmínkami, které stanoví dohody mezi zúčastněnými stranami;

VZHLEDEM K TOMU, že podle uvedených ustanovení podléhá otevření programů pro tyto třetí země předběžnému přezkoumání slučitelnosti jejich vnitrostátních právních předpisů se souvisejícím acquis communautaire;

VZHLEDEM K TOMU, že Švýcarsko a Společenství ve společném prohlášení o budoucích doplňkových jednáních v závěrečném aktu k sedmi dohodám ze dne 21. června 1999 vyjádřily přání jednat o účasti Švýcarska na těchto programech;

VZHLEDEM K TOMU, že Švýcarsko přijímá závazky týkající se doplnění svého právního rámce, aby byla zajištěna požadovaná úroveň slučitelnosti s acquis communautaire; a že proto ke dni vstupu této dohody v platnost Švýcarsko splňuje podmínky účasti stanovené uvedenými rozhodnutími;

VZHLEDEM ZEJMÉNA K TOMU, že spolupráce mezi Společenstvím a Švýcarskem s cílem sledovat cíle programu MEDIA v rámci činností nadnárodní spolupráce zahrnující Společenství a Švýcarsko může posílit dopad různých akcí uspořádaných na základě tohoto programu a zvýšit úroveň kvalifikace lidských zdrojů ve Společenství a ve Švýcarsku;

VZHLEDEM KE společnému zájmu smluvních stran na rozvoji evropského průmyslu audiovizuálních pořadů v rámci širí spolupráce;

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany proto doufají, že budou mít vzájemný prospěch z účasti Švýcarska v programu MEDIA,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel dohody

Účelem spolupráce mezi Společenstvím a Švýcarskem zřízené touto dohodou je účast Švýcarska na všech akcích programu MEDIA při dodržení cílů, kritérií, postupů a lhůt vymezených právními akty týkajícími se programů uvedenými v příloze I, nestanoví-li tato dohoda jinak.

Článek 2

Slučitelnost právních rámců

Aby bylo Švýcarsko schopné splnit podmínky účasti stanovené výše uvedenými rozhodnutími ke dni vstupu této dohody v platnost, provede ustanovení obsažená v příloze II, která mají doplnit švýcarský právní rámec k dosažení požadované úrovně slučitelnosti s acquis communautaire.

Článek 3

Způsobilost

Nestanoví-li tato dohoda jinak, platí toto:

1.

Podmínky pro účast organizací a jednotlivců ze Švýcarska na každé z akcí jsou stejné jako podmínky pro organizace a jednotlivce z členských států Společenství.

2.

Způsobilost institucí, organizací a jednotlivců ze Švýcarska se řídí právními akty týkajícími se programů uvedenými v příloze I.

3.

Aby byl u programů zajištěn rozměr Společenství, musí mít projekty a činnosti, které žádají o evropské partnerství, alespoň jednoho partnera z některého členského státu Společenství, aby byly způsobilé pro finanční podporu Společenství. Ostatní projekty a akce musí vykazovat zřetelný rozměr evropský i rozměr Společenství.

Článek 4

Postupy

1.   Podmínky a pravidla pro podávání, hodnocení a výběr žádostí institucí, organizací a jednotlivců ze Švýcarska jsou stejné jako podmínky a pravidla pro způsobilé instituce, organizace a jednotlivce z členských států Společenství.

2.   V souladu s odpovídajícmi ustanoveními právních aktů uvedených v příloze I může Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) při jmenování nezávislých odborníků, kteří jí pomáhají hodnotit projekty, vzít v úvahu odborníky švýcarské.

3.   Při veškerých kontaktech s Komisí se pro řízení o žádostech, pro smlouvy, pro předkládané zprávy a pro jiná správní hlediska programů používá některý z úředních jazyků Společenství.

Článek 5

Vnitrostátní struktury

1.   V souladu s odpovídajícími ustanoveními právních aktů uvedených v příloze I vytvoří Švýcarsko na vnitrostátní úrovni vhodné struktury a mechanismy a přijme veškerá další nezbytná opatření pro koordinaci a organizaci provádění programu MEDIA na vnitrostátní úrovni. Švýcarsko se především zavazuje vytvořit ve spolupráci s Komisí MEDIA Desk.

2.   Maximální finanční podpora, kterou mohou programy přidělit na činnosti MEDIA Desk, nepřekročí 50 % celkového rozpočtu na tyto činnosti.

Článek 6

Finanční ustanovení

K uhrazení nákladů vyplývajících z účasti na programu MEDIA zaplatí Švýcarsko každý rok příspěvek do souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s podmínkami uvedenými v příloze III.

Článek 7

Finanční kontrola

Pravidla pro finanční kontrolu švýcarských účastníků programu MEDIA jsou blíže určena v příloze IV.

Článek 8

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor.

2.   Smíšený výbor se skládá ze zástupců Společenství na jedné straně a zástupců Švýcarska na straně druhé. Vyslovuje se na základě vzájemné dohody.

3.   Smíšený výbor odpovídá za řízení a správné uplatňování této dohody.

4.   Smluvní strany si na žádost jedné z nich vymění informace a v rámci smíšeného výboru pořádají konzultace k činnostem, na něž se vztahuje tato dohoda, a souvisejícím finančním hlediskům.

5.   Pro projednání řádného fungování této dohody se smíšený výbor schází na žádost jedné ze stran. Přijme svůj jednací řád a může vytvářet pracovní skupiny, které mu budou nápomocny při plnění jeho úkolů.

6.   Smluvní strany mohou smíšenému výboru předložit jakýkoli spor týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody. Smíšený výbor může spor vyřešit. Smíšenému výboru jsou poskytnuty veškeré informace užitečné pro hloubkové prozkoumání situace s cílem nalézt přijatelné řešení. Za tímto účelem smíšený výbor posoudí všechny možnosti umožňující zachovat řádné fungování této dohody.

7.   Smíšený výbor pravidelně přezkoumává přílohy této dohody. Smíšený výbor může na návrh jedné ze stran rozhodnout o změně příloh této dohody.

Článek 9

Sledování, hodnocení a zprávy

Aniž je dotčena odpovědnost Společenství v oblasti sledování a hodnocení programu v souladu s právními akty týkajícími se programů uvedenými v příloze I, je účast Švýcarska v programu MEDIA trvale sledována v rámci partnerství mezi Společenstvím a Švýcarskem. Švýcarsko zašle Společenství zprávu popisující vnitrostátní opatření, která k tomuto účelu přijalo, aby přispělo k vypracování zpráv o zkušenostech získaných při provádění programu. Účastní se všech ostatních konkrétních činností, které Společenství k tomuto účelu navrhne.

Článek 10

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 11

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 12

Trvání a výpověď

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu trvání programu MEDIA.

2.   Pokud Společenství přijme nové víceleté programy v oblasti podpory rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl a v oblasti vzdělávání odborníků v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů, může být tato dohoda obnovena nebo znovu projednána za podmínek stanovených vzájemnou dohodou.

3.   Společenství nebo Švýcarsko mohou tuto dohodu vypovědět oznámením svého rozhodnutí druhé straně. Platnost dohody končí 12 měsíců po tomto oznámení. Projekty a činnosti probíhající v okamžiku předání výpovědi pokračují až do jejich dokončení za podmínek stanovených v této dohodě. Ostatní případné důsledky výpovědi vyřeší smluvní strany vzájemnou dohodou.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce poté, co si smluvní strany navzájem oznámí dokončení svých postupů.

Článek 14

Jazyky

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PŘÍLOHA I

Seznam právních aktů k programu MEDIA

Rozhodnutí Rady 2000/821/ES ze dne 20. prosince 2000 o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001-2005) (Úř. věst. L 336, 30. 12. 2000, s. 82).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES ze dne 19. ledna 2001 o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001-2005) (Úř. věst. L 26, 27. 1. 2001, s. 1).

Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, (ES) č. 2157/2001, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 1499/2002, (ES) č. 1500/2003 a (ES) č. 1798/2003, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES, č. 1720/1999/ES, č. 253/2000/ES, č. 508/2000/ES, č. 1031/2000/ES, č. 163/2001/ES, č. 2235/2002/ES a č. 291/2003/ES a rozhodnutí Rady 1999/382/ES, 2000/821/ES, 2003/17/ES a 2003/893/ES v oblasti volného pohybu zboží, práva obchodních společností, zemědělství, daní, vzdělávání a odborné přípravy, kultury a audiovizuální politiky a vnějších vztahů (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 845/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 163/2001/ES o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA) (2001-2005) (Úř. věst. L 157, 30. 4. 2004, s. 1).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/821/ES o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001-2005) (Úř. věst. L 157, 30. 4. 2004, s. 4).

PŘÍLOHA II

Článek 1

Svoboda příjmu a přenosu v oblasti televizního vysílání

1.   Je-li některý z členských států Společenství stranou Úmluvy Rady Evropy o přeshraničním televizním vysílání, zajistí Švýcarsko v souladu s uvedenou úmluvou svobodu příjmu a přenosu na svém území pro televizní vysílání, které spadá do pravomoci dotyčného členského státu.

2.   V jiných případech než uvedených v odstavci 1 zajistí Švýcarsko svobodu příjmu a přenosu na svém území pro televizní vysílání, které spadá do pravomoci členského státu Společenství (jak je určena podle směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, dále jen směrnice „televize bez hranic“, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES), těmito způsoby: Švýcarsko si zachovává právo

a)

pozastavit přenos vysílání subjektu televizního vysílání, který spadá do pravomoci členského státu Společenství, jež jasným, vážným a významným způsobem porušilo pravidla na ochranu dětí a mladistvých a lidské důstojnosti uvedená v článcích 22 a 22a směrnice „televize bez hranic“;

b)

přijmout opatření vůči subjektu televizního vysílání, který je usazen na území některého členského státu Společenství, ale jehož činnost je zcela nebo především zaměřena na švýcarské území, pokud se tento subjekt na území dotyčného členského státu usadil s úmyslem vyhnout se pravidlům, která by se na něj vztahovala v případě, že by byl usazen na území Švýcarska. Tyto podmínky budou vykládány v souvislosti se související judikaturou Soudního dvora Evropských společenství (věc 33/74, Van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Sb. rozh. 1974, s. 1299, a věc C-23/93, TV10 SA v. Commissariaat voor de Media, Sb. rozh. 1994, s. I-4795).

3.   V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku budou opatření přijata po výměně názorů ve smíšeném výboru zřízeném touto dohodou.

Článek 2

Propagace distribuce a výroby televizních programů

1.   Švýcarsko obdobně uplatňuje články 4 a 5 směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, a zajišťuje, aby provozovatelé vysílání, kteří spadají do pravomoci jeho orgánů, tyto články dodržovali.

2.   K provedení předchozího odstavce se použije definice evropského díla podle článku 6 směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, ve znění směrnice 97/36/ES.

3.   Švýcarsko zajistí, aby se na díla pocházející z členských států Společenství nevztahovala žádná diskriminační opatření v rámci uplatňování této dohody a po dobu jejího trvání.

4.   Podmínky plnění těchto závazků jsou definovány švýcarskými předpisy pro televizní vysílání s účinkem ode dne vstupu této dohody v platnost. Tento právní rámec stanoví, že provozovatelé vysílání dbají v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku na dosažení podílů stanovených ve směrnici 89/552/EHS a že každý rok předloží švýcarskému regulativnímu orgánu zprávu o dosažených podílech a případných důvodech jejich nedodržení. Jsou-li tyto podíly dosaženy částečně a uvedené důvody jsou nedostatečné, přijme příslušný orgán vhodná ustanovení. V každém případě dbají provozovatelé vysílání na to, aby směřovali k podílům stanoveným v uvedené směrnici.

PŘÍLOHA III

Finanční příspěvek Švýcarska na „MEDIA Plus“ a „MEDIA vzdělávání“

1.

Finanční příspěvek, který musí Švýcarsko zaplatit do rozpočtu Evropské unie, aby se mohlo účastnit programů „MEDIA Plus“ a „MEDIA vzdělávání“, a který bude určen poměrně k odpovídajícím finančním rámcům programů, je tento (v milionech eur):

Rok 2005

Rok 2006

4,2

4,2

2.

Použije se finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, zejména pokud jde o správu příspěvku Švýcarska.

3.

Náklady na cestu a pobyt zástupců a odborníků ze Švýcarska v rámci jejich účasti na schůzích pořádaných Komisí v souvislosti s prováděním programů budou hrazeny Komisí na stejném základě a podle platných postupů pro odborníky z členských států Společenství.

4.

Po vstupu této dohody v platnost a na začátku každého dalšího roku vydá Komise Švýcarsku výzvu k platbě odpovídající jeho příspěvku do rozpočtu programů v souladu s touto dohodou.

Tento příspěvek se vyjadřuje v eurech a platí na bankovní účet Komise.

5.

Švýcarsko zaplatí svůj příspěvek do 1. dubna, pokud Komise zašle svou výzvu před 1. březnem, nebo nejpozději třicet dní po výzvě k platbě, pokud ji Komise zašle později.

Každé prodlení s platbou příspěvku vede pro Švýcarsko k povinnosti zaplatit úrok z částky dlužné ke dni splatnosti. Úroková sazba odpovídá sazbě uplatňované Evropskou centrální bankou ke dni splatnosti na obchody v eurech, zvýšené o 3,5 procentního bodu.

PŘÍLOHA IV

Finanční kontrola Švýcarských účastníků programu MEDIA

Článek 1

Přímá komunikace

Komise komunikuje přímo s účastníky programu usazenými ve Švýcarsku a s jejich smluvními partnery. Tyto osoby mohou poskytovat přímo Komisi všechny významné informace a podklady, které jsou povinny poskytovat podle nástrojů uvedených v této dohodě a smluv uzavřených na jejich základě.

Článek 2

Audity

1.   V souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 a Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a s ostatními předpisy uvedenými v této dohodě mohou smlouvy uzavřené s účastníky programu usazenými ve Švýcarsku stanovit, že úředníci Komise nebo jiné osoby Komisí zmocněné mohou u účastníků a jejich smluvních partnerů kdykoli provádět vědecké, finanční, technické nebo jiné audity.

2.   Zástupci Komise a jiné osoby Komisí zmocněné mají náležitý přístup na místa, k pracím a dokladům a ke všem nezbytným informacím, včetně informací v elektronické podobě, pro účely auditů. Toto právo na přístup se výslovně stanoví ve smlouvách uzavřených k provedení nástrojů uvedených v této dohodě.

3.   Účetní dvůr Evropských společenství má stejná práva jako Komise.

4.   Audity lze provádět po uplynutí programu nebo doby platnosti této dohody za podmínek stanovených v dotyčných smlouvách.

5.   Švýcarský Federální účetní kontrolní úřad je o auditech prováděných na švýcarském území předem informován. Předání této informace není právní podmínkou pro provádění těchto auditů.

Článek 3

Kontroly na místě

1.   V rámci této dohody je Komise (OLAF) oprávněna provádět kontroly a ověření na místě na švýcarském území za podmínek a způsoby stanovenými v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

2.   Kontroly a ověření na místě připravuje a provádí Komise v úzké spolupráci se švýcarským Federálním účetním kontrolním úřadem nebo s jinými příslušnými švýcarskými orgány určenými švýcarským Federálním účetním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, účelu a právním základě kontrol a ověření, aby mohly poskytnout veškerou nezbytnou pomoc. Za tímto účelem se mohou úředníci příslušných švýcarských orgánů účastnit kontrol a ověření na místě.

3.   Pokud si to dotčené švýcarské orgány přejí, provádějí kontroly a ověření na místě společně s Komisí.

4.   Pokud se účastníci programu MEDIA brání kontrole nebo ověření na místě, poskytnou švýcarské orgány v souladu s vnitrostátními předpisy inspektorům Komise nezbytnou pomoc, aby jim kontrolu nebo ověření na místě umožnily provést.

5.   Komise co nejdříve sdělí švýcarskému Federálnímu účetnímu kontrolnímu úřadu veškeré zjištěné nebo domnělé nedostatky, o kterých se dozví během kontroly nebo ověření na místě. Komise je v každém případě povinna informovat výše uvedený orgán o výsledku těchto kontrol a ověření.

Článek 4

Informace a konzultace

1.   Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné švýcarské orgány a orgány Společenství vyměňují informace a na žádost jedné ze stran pořádají konzultace.

2.   Příslušné švýcarské orgány uvědomí neprodleně Komisi o každém zjištěném nebo domnělém nedostatku, o kterém se dozvědí, týkajícím se uzavírání a provádění smluv uzavřených na základě nástrojů uvedených v této dohodě.

Článek 5

Důvěrnost

Na informace sdělené nebo získané v jakékoli podobě podle této přílohy se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jakým jsou obdobné informace chráněny švýcarským právem a obdobnými předpisy platnými pro orgány Společenství. Tyto informace smějí být sdělovány pouze osobám, které jsou v orgánech Společenství, v členských státech nebo ve Švýcarsku oprávněny ze své funkce se s nimi seznamovat, a smějí být používány pouze k zajištění účinné ochrany finančních zájmů smluvních stran.

Článek 6

Správní opatření a sankce

Aniž je dotčeno použití švýcarského trestního práva, může Komise uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002, nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Článek 7

Náhrada a vykonatelnost

Rozhodnutí Komise přijatá na základě programu MEDIA v oblasti působnosti této dohody, která ukládají finanční závazky jiným osobám než státům, jsou vykonatelná ve Švýcarsku. Doložku vykonatelnosti uděluje bez další kontroly, kromě ověření pravosti dokladu, orgán určený švýcarskou vládou, která o tom uvědomí Komisi. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu se švýcarskými procesními předpisy. Zákonnost vykonatelných rozhodnutí podléhá kontrole Soudního dvora Evropských společenství.

Za stejných podmínek jsou vykonatelné rozsudky vynesené Soudním dvorem Evropských společenství na základě rozhodčí doložky.


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se setkali v … dne … dva tisíce čtyři za účelem podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, přijali toto Společné prohlášení, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení smluvních stran o rozvoji dialogu o audiovizuální politice ve společném zájmu

Rovněž vzali na vědomí toto prohlášení, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení Rady o účasti Švýcarska ve výborech

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Smluvních stran o rozvoji dialogu o audiovizuální politice ve společném zájmu

Obě smluvní strany prohlašují, že za účelem řádného provádění dohody a posílení spolupráce v oblastech týkajících se audiovizuální politiky je rozvoj dialogu o těchto záležitostech věcí společného zájmu.

Obě strany prohlašují, že tento dialog se bude konat v případě potřeby jak v rámci smíšeného výboru zřízeného dohodou, tak na jiných fórech, kdekoli to bude vhodné. Obě strany prohlašují, že v tomto duchu mohou být zástupci Švýcarska přizváni na schůzi v souvislosti se schůzí kontaktního výboru zřízeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.

PROHLÁŠENÍ RADY

o účasti Švýcarska ve výborech

Rada souhlasí s tím, aby se zástupci Švýcarska jako pozorovatelé účastnili jednání výborů a odborných skupin programů MEDIA, pokud se jej týkají body jejich jednání. Tyto výbory a odborné skupiny se scházejí bez přítomnosti zástupců Švýcarska při hlasování.


28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/35


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA (1)

Vzhledem k tomu, že postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programech Společenství MEDIA Plus a vzdělávání MEDIA, podepsané v Lucemburku dne 26. října 2004, byly ukončeny dne 27. února 2006, vstoupí tato dohoda v platnost v souladu se svým článkem 13 dne 1. dubna 2006.


(1)  Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.


28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí za Evropské společenství

(2006/235/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou, odst. 3 prvním pododstavcem první větou a odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Činnost Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí, zřízených nařízením Rady (EHS) č. 1210/90 (2), již byla rozšířena na další evropské země prostřednictvím dvoustranných dohod uzavřených Společenstvím, přičemž se bere v úvahu přeshraniční povaha enivironmentálních otázek a důležitost posilování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí.

(2)

Rada dne 20. července 2000 zmocnila Komisi, aby sjednala se Švýcarskou konfederací dohodu o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí.

(3)

Uvedená dohoda byla podepsána jménem Evropského společenství dne 26. října 2004 s výhradou pozdějšího uzavření.

(4)

Uvedená dohoda by měla být schválena Společenstvím,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Společenství oznámení stanovené v článku 20 dohody (3).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném výboru zřízeném článkem 16 dohody.

Postoj, který má Společenství zaujmout k rozhodnutím smíšeného výboru, přijímá Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise ve věcech souvisejících s finančním příspěvkem Švýcarska, v případě jakékoli podstatné odchylky týkající se začleňování právních předpisů Společenství do přílohy I a ve věci změn přílohy III.

U všech ostatních rozhodnutí smíšeného výboru, včetně pravidelného začleňování právních předpisů Společenství do přílohy I s výhradou jakýchkoli potřebných technických úprav, a věcí souvisejících s vnitřním fungováním smíšeného výboru, přijímá postoj Společenství Komise.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29. 9. 2003, s. 1).

(3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

společně dále jen „smluvní strany“,

UZNÁVAJÍCE přeshraniční povahu ekologických otázek a důležitost posilování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí,

BEROUCE V ÚVAHU nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 933/1999 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003,

BEROUCE V ÚVAHU, že činnost Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí již byla rozšířena na další evropské země prostřednictvím dvoustranných dohod uzavřených Evropským společenstvím,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Švýcarsko se bude plně podílet na činnostech Evropské agentury pro životní prostředí (dále jen „agentura“) a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (EIONET) a bude uplatňovat akty uvedené v příloze I.

Článek 2

Švýcarsko bude finančně přispívat na činnosti uvedené v článku 1 (agentura a EIONET) takto:

a)

Roční příspěvek na daný rok bude vypočten na základě dotace Společenství do rozpočtu agentury na daný rok dělené počtem členských států Společenství.

b)

Další podmínky finančního příspěvku Švýcarska jsou stanoveny v příloze II.

Článek 3

Švýcarsko se plně, ovšem bez hlasovacího práva, zapojí do činnosti správní rady agentury a bude se podílet na práci vědeckého výboru agentury.

Článek 4

Ve lhůtě šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost uvědomí Švýcarsko agenturu o hlavních složkách svých národních informačních sítí, jak stanoví akty uvedené v příloze I.

Článek 5

Švýcarsko zejména označí, v rámci institucí podle článku 4 či jiných organizací zřízených na jeho území, některou z nich jako „národní kontaktní místo“, jež bude koordinovat nebo předávat informace, které mají být na celostátní úrovni poskytnuty agentuře a institucím či orgánům tvořícím součást sítě EIONET, včetně tematických center podle článku 6.

Článek 6

Švýcarsko může rovněž ve lhůtě stanovené v článku 4 určit instituce nebo jiné organizace zřízené na jeho území, které by mohly být speciálně pověřeny spoluprací s agenturou na některých tématech hodných zvláštního zřetele. Takto určená instituce by měla být oprávněna k uzavření dohody s agenturou, aby mohla působit jako tematické centrum sítě pro specifické úkoly. Tato centra spolupracují s dalšími institucemi, které jsou součástí sítě.

Článek 7

Do šesti měsíců od obdržení informací uvedených v článcích 4, 5 a 6 správní rada agentury přezkoumá hlavní složky sítě, aby zohlednila účast Švýcarska.

Článek 8

Švýcarsko by mělo, s výhradou podmínky ochrany důvěrnosti, poskytovat údaje v souladu s povinnostmi a postupy zavedenými v pracovním programu agentury.

Článek 9

Agentura se může s institucemi či orgány uvedenými v článcích 4, 5 a 6 a označenými Švýcarskem, které jsou součástí sítě, dohodnout na nezbytných ujednáních, především na smlouvách, jež umožní úspěšné provedení úkolů, kterými je může pověřit.

Článek 10

Údaje o životním prostředí poskytnuté agentuře nebo z agentury vzešlé mohou být zveřejněny a jsou přístupné veřejnosti za předpokladu, že důvěrné informace jsou ve Švýcarsku chráněny stejnou měrou jako v rámci Společenství.

Článek 11

Agentura je ve Švýcarsku právnickou osobou a má nejširší právní způsobilost, jakou právo Švýcarska právnickým osobám přiznává.

Článek 12

Švýcarsko použije na agenturu Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, který je uveden v příloze III.

Článek 13

Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství, mohou být švýcarští občané, kteří mají plná občanská práva, smluvně zaměstnáni výkonným ředitelem agentury.

Článek 14

Ustanovení vztahující se na finanční kontrolu Společenství ve Švýcarsku, pokud jde o účastníky činností agentury nebo EIONET, jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 15

Smluvní strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Dohlédnou na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto dohodou.

Článek 16

1.   Řádné uplatňování této dohody zajistí smíšený výbor složený ze zástupců smluvních stran. Bude se scházet na žádost jedné ze smluvních stran.

2.   Smíšený výbor bude pořádat výměnu názorů na důsledky nových právních předpisů Společenství, kterými se mění nařízení (ES) č. 1210/90, nebo na jiný právní nástroj uvedený v této dohodě, včetně případných očekávaných důsledků souvisejících s finančním příspěvkem stanoveným v článku 2 této dohody a v její příloze II.

3.   V souladu s vnitřními postupy smluvních stran může smíšený výbor přijmout rozhodnutí o změně příloh této dohody nebo rozhodnout o jakémkoli jiném opatření, které zabezpečí řádné fungování této dohody.

4.   Smíšený výbor jedná ve vzájemné shodě.

Článek 17

Přílohy této dohody včetně dodatku k ní tvoří její nedílnou součást.

Článek 18

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 19

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět oznámením této skutečnosti druhé smluvní straně. Použitelnost této dohody skončí šest měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 20

Tato dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich vlastními vnitřními postupy. Vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 21

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PŘÍLOHA I

Použitelné akty

Kdekoli akty uvedené v této příloze obsahují odkazy na členské státy Evropského společenství nebo požadavek spojitosti s Evropským společenstvím, bude takový odkaz pro účely této dohody vykládán tak, aby stejně platil pro Švýcarsko nebo pro požadavek spojitosti se Švýcarskem.

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), ve znění:

nařízení Rady (ES) č. 933/1999 ze dne 29. dubna 1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 1);

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ze dne 22. července 2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek Švýcarska Evropské agentuře pro životní prostředí

1.

Finanční příspěvek, který zaplatí Švýcarsko do rozpočtu Evropské unie za účast v agentuře, bude vypočten vydělením roční dotace Společenství agentuře na daný rok počtem členských států Společenství.

2.

Příspěvek Švýcarska bude spravován v souladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

3.

Cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vzniknou zástupcům a odborníkům Švýcarska v důsledku účasti na činnostech nebo zasedáních agentury v souvislosti s prováděním pracovního programu agentury, budou agenturou zpětně proplaceny na témže základě a v souladu s týmiž postupy nyní platnými pro odborníky členských států Společenství.

4.

Po vstupu této dohody v platnost a začátkem každého následujícího roku požádá Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) Švýcarsko o poskytnutí prostředků ve výši jeho příspěvku agentuře podle této dohody. V prvním kalendářním roce své účasti Švýcarsko zaplatí příspěvek vypočtený poměrně od data účasti do konce roku. V následujících letech bude výše příspěvků v souladu s touto dohodou.

Příspěvek je vyjádřen v eurech a je nutno jej zaplatit na bankovní účet Komise vedený v eurech.

5.

Švýcarsko zaplatí svůj příspěvek na základě požadavku na poskytnutí prostředků do 1. května za předpokladu, že si Komise vyžádá poskytnutí prostředků před 1. dubnem, nebo nejpozději do 30 dnů poté, co je žádost o poskytnutí příspěvků podána.

V případě opožděného uhrazení příspěvku jsou Švýcarsku účtovány ode dne splatnosti úroky z dlužné částky. Použije se úroková sazba Evropské centrální banky v den splatnosti pro obchody banky v eurech, zvýšená o 1,5 procentního bodu.

PŘÍLOHA III

Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

BEROUCE V ÚVAHU, že podle článku 28 Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství požívají tato společenství a Evropská investiční banka na území členských států imunit a výsad nezbytných pro plnění svého poslání,

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují k této smlouvě:

KAPITOLA I

MOVITÝ A NEMOVITÝ MAJETEK, POHLEDÁVKY A OPERACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 1

Prostory a budovy Společenství jsou nedotknutelné. Jsou vyloučeny z domovních prohlídek, rekvizic, zabavení či vyvlastnění.

Majetek a pohledávky Společenství se nemohou stát předmětem jakéhokoli výkonu správního nebo soudního rozhodnutí bez zmocnění Soudního dvora.

Článek 2

Archivy Společenství jsou nedotknutelné.

Článek 3

Společenství, jejich pohledávky, příjmy a ostatní majetek jsou osvobozeny od veškerých přímých daní.

Vlády členských států přijímají, kdykoli je to možné, vhodná opatření umožňující prominutí nebo navrácení nepřímých daní a poplatků z prodeje, které tvoří součást ceny věcí movitých nebo nemovitostí, jestliže Společenství uskuteční pro své úřední potřeby větší nákupy, jejichž cena zahrnuje daně a poplatky tohoto druhu. Prováděním těchto opatření nesmí být narušena hospodářská soutěž v rámci Společenství.

Osvobození se nevztahuje na daně, dávky a poplatky představující pouze odměnu za veřejně prospěšné služby.

Článek 4

Společenství jsou osvobozena od veškerých cel, zákazů a omezení při dovozu a vývozu, pokud jde o předměty určené pro jejich úřední potřebu; takto dovezené předměty nebudou zcizeny úplatně ani bezúplatně na území země, na něž budou dovezeny, jinak než za podmínek schválených vládou příslušné země.

Společenství jsou rovněž osvobozena od veškerých cel a od zákazu a omezení při dovozu a vývozu svých publikací.

Článek 5

Evropské společenství uhlí a oceli může vlastnit jakékoli devizy a vést své účty v jakékoli měně.

KAPITOLA II

KOMUNIKACE A PRŮKAZY

Článek 6

Orgány Společenství požívají pro svou úřední komunikaci a předávání veškerých dokumentů na území všech členských států stejného zacházení, jaké daný stát přiznává diplomatickým zastoupením.

Úřední korespondence a jiná úřední komunikace orgánů Společenství nepodléhá cenzuře.

Článek 7

1.   Předsedové orgánů Společenství mohou vydávat členům a zaměstnancům orgánů Společenství průkazy, jejichž formu stanoví Rada a jež úřady členských států uznávají za platné cestovní doklady. Tyto průkazy jsou vydávány úředníkům a jiným zaměstnancům za podmínek stanovených služebním a pracovním řádem Společenství.

Komise může uzavřít dohody umožňující uznávat tyto průkazy za platné cestovní doklady na území třetích zemí.

2.   Na členy a zaměstnance orgánů, kteří jsou ke dni vstupu této smlouvy v platnost držiteli průkazů podle článku 6 Protokolu o výsadách a imunitách Evropského společenství uhlí a oceli, se i nadále uplatňují ustanovení zmíněného článku, a to až do uplatnění odstavce 1.

KAPITOLA III

ČLENOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 8

Volný pohyb členů Shromáždění, kteří jedou na místo zasedání Shromáždění nebo se z něj vracejí, nepodléhá žádným omezením správní či jiné povahy.

Členům Shromáždění při celním odbavení a při devizové kontrole:

a)

přiznává jejich vlastní vláda stejné výhody, jaké přiznává vyšším úředníkům pohybujícím se v zahraničí při plnění dočasného úředního poslání,

b)

přiznávají vlády ostatních členských států stejné výhody, jaké přiznávají zástupcům zahraničních vlád při plnění dočasného úředního poslání.

Článek 9

Členové Shromáždění nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 10

V průběhu zasedání Shromáždění jeho členové:

a)

na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b)

na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Shromáždění a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Shromáždění je oprávněno svého člena imunity zbavit.

KAPITOLA IV

ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH STÁTŮ ÚČASTNÍCÍ SE ČINNOSTI ORGÁNŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 11

Zástupci členských států, kteří se účastní činnosti orgánů Společenství, jejich poradci a techničtí experti požívají po dobu výkonu své činnosti a během cest na místo zasedání nebo při návratu z něj obvyklých výsad, imunit a výhod.

Tento Článek se vztahuje rovněž na členy poradních orgánů Společenství.

KAPITOLA V

ÚŘEDNÍCI A JINÍ ZAMĚSTNANCI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 12

Na území všech členských států úředníci a jiní zaměstnanci Společenství bez ohledu na svou státní příslušnost:

a)

jsou vyňati z pravomoci soudů pro úkony spojené s výkonem jejich funkce, včetně ústních a písemných projevů, s výhradou použití ustanovení smluv jednak o pravidlech určujících odpovědnost úředníků a jiných zaměstnanců vůči Společenstvím a jednak o příslušnosti Soudního dvora rozhodovat spory mezi Společenstvími a jejich úředníky a jinými zaměstnanci. Této imunity požívají i po ukončení své funkce,

b)

nepodléhají oni ani jejich manželé či manželky a jimi vyživovaní rodinní příslušníci předpisům omezujícím přistěhovalectví a určujícím náležitosti přihlašování cizinců,

c)

požívají v oblasti měnových a devizových předpisů výhod přiznávaných obvykle zaměstnancům mezinárodních organizací,

d)

požívají práva bezcelně dovážet bytové zařízení a jiné věci osobní potřeby v souvislosti s prvním nástupem do funkce v dané zemi a práva bezcelně zpětně vyvézt bytové zařízení a jiné věci osobní potřeby při ukončení výkonu funkce v dané zemi, v obou případech s výhradou podmínek považovaných za nezbytné vládou země, v níž je toto právo uplatňováno,

e)

požívají práva bezcelně dovézt automobil pro svou osobní potřebu, který získali v zemi svého posledního pobytu nebo v zemi, jejímiž jsou státními příslušníky, za podmínek daného vnitřního trhu, a bezcelně zpětně vyvézt automobil, s výhradou podmínek považovaných za nezbytné vládou země, v níž je toto právo uplatňováno.

Článek 13

Platy, mzdy a služební požitky, které poskytují Společenství svým úředníkům a jiným zaměstnancům, podléhají dani ve prospěch Společenství, jejíž podmínky a způsob vybírání stanoví Rada na návrh Komise.

Úředníci a jiní zaměstnanci jsou osvobozeni od vnitrostátních daní z platů, mezd a požitků, které jim poskytují Společenství.

Článek 14

S úředníky a jinými zaměstnanci Společenství, kteří si výlučně z důvodů výkonu svých funkcí ve službách Společenství zřizují bydliště na území členského státu jiného, než jehož jsou daňovými rezidenty, je pro účely vybírání daní z příjmu, z majetku a dědické daně a dodržování smluv o zamezení dvojího zdanění, uzavřených mezi členskými zeměmi Společenství, zacházeno jak ve státě, v němž pobývají, tak ve státě, jehož jsou daňovými rezidenty, tak, jako by si zachovali své původní bydliště v posledně jmenovaném státě, je-li tento stát členem Společenství. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na manžela nebo manželku, pokud nevykonává vlastní profesionální činnost, a na děti vyživované osobami uvedenými v tomto článku a v jejich péči.

Movitý majetek ve vlastnictví osob uvedených v předchozím pododstavci, který se nachází na území státu pobytu, je osvobozen od dědické daně v tomto státě; pro stanovení této daně je tento majetek posuzován, jako by se nacházel ve státě, jehož jsou tyto osoby daňovými rezidenty, s výhradou práv třetích zemí a případného použití ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Při použití ustanovení tohoto článku se nepřihlíží k bydlišti získanému výlučně k výkonu funkcí ve službách jiných mezinárodních organizací.

Článek 15

Rada na návrh Komise jednomyslně rozhoduje o stanovení systému sociálních dávek příslušejících úředníkům a jiným zaměstnancům Společenství.

Článek 16

Rada na návrh Komise a po konzultaci s ostatními zúčastněnými orgány určí kategorie úředníků a jiných zaměstnanců Společenství, na které se použijí všechna nebo některá ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14.

Jména, funkce a adresy úředníků a jiných zaměstnanců zařazených do jednotlivých kategorií jsou pravidelně sdělovány vládám členských států.

KAPITOLA VI

VÝSADY A IMUNITY ZASTOUPENÍ TŘETÍCH ZEMÍ POVĚŘENÝCH U EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 17

Členský stát, na jehož území se nachází sídlo Společenství, přiznává zastoupením třetích zemí pověřeným u Společenství obvyklé diplomatické imunity a výsady.

KAPITOLA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Výsady, imunity a výhody jsou přiznávány úředníkům a jiným zaměstnancům Společenství výhradně v zájmu Společenství.

Každý orgán Společenství je povinen zbavit úředníka nebo jiného zaměstnance imunity ve všech případech, kdy podle jeho názoru zrušení této imunity není v rozporu se zájmy Společenství.

Článek 19

Při uplatňování tohoto protokolu jednají orgány Společenství ve vzájemné shodě s odpovědnými úřady příslušných členských států.

Článek 20

Články 12 až 15 a Článek 18 se vztahují na členy Komise.

Článek 21

Články 12 až 15 a Článek 18 se vztahují na soudce, generální advokáty, tajemníka a pomocné zpravodaje při Soudním dvoru; články 3 protokolů o statutu Soudního dvora týkajících se vynětí z pravomoci soudů soudců a generálních advokátů tím nejsou dotčeny.

Článek 22

Tento protokol se vztahuje rovněž na Evropskou investiční banku, na členy jejích orgánů, její zaměstnance a zástupce členských států, kteří se účastní její činnosti; ustanovení protokolu o statutu této banky tím nejsou dotčena.

Evropská investiční banka je rovněž osvobozena od veškerých daní a obdobných poplatků v souvislosti se zvýšením svého základního kapitálu a od různých formalit, které jsou s tím spojeny ve státě, na jehož území se nachází její sídlo. Rovněž její rozpuštění či likvidace nepodléhá poplatkům. Kromě toho činnost banky a jejích orgánů vykonávaná na základě statutu nepodléhá dani z obratu.

Článek 23

Tento protokol se rovněž vztahuje na Evropskou centrální banku, na členy jejích orgánů a na její zaměstnance, aniž jsou dotčena ustanovení Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Evropská centrální banka je rovněž osvobozena od veškerých daní a jiných poplatků v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu a veškerých formalit, které s tím jsou spojeny ve státě, v němž má sídlo. Činnost ECB a jejích orgánů vykonávaná v souladu se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky nepodléhá dani z obratu.

Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na Evropský měnový institut. Jeho rozpuštění nebo jeho likvidace nepodléhají žádnému poplatku.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

V Bruselu dne osmého dubna tisíc devět set šedesát pět.

Dodatek k Příloze III

Postup pro provádění protokolu o výsadách a imunitách ve Švýcarsku

1.   Rozšíření uplatňování na Švýcarsko

Každý odkaz na členské státy v Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (dále jen „protokol“) se rovněž chápe jako odkaz na Švýcarsko, pokud následující ustanovení nestanoví jinak.

2.   Osvobození agentury od nepřímých daní (včetně DPH)

Zboží a služby vyvážené ze Švýcarska nepodléhají švýcarské dani z přidané hodnoty (DPH). Pokud se jedná o zboží a služby dodané agentuře ve Švýcarsku pro její úřední potřeby, uplatní se osvobození od DPH v souladu s článkem 3 protokolu, a to navrácením daně. Osvobození od DPH lze uplatnit, pokud skutečná nákupní cena zboží a poskytnutých služeb, která je uvedena na faktuře nebo na rovnocenném dokladu, činí nejméně 100 švýcarských franků (včetně daně).

Navrácení DPH lze uplatňovat na základě předložení příslušných švýcarských formulářů, hlavnímu oddělení pro DPH Federálního daňového úřadu. Žádosti jsou v zásadě vyřízeny do tří měsíců od podání žádosti o navrácení daně, ke které jsou přiloženy nezbytné doklady.

3.   Postup pro provádění pravidel týkajících se zaměstnanců agentury

Pokud se jedná o čl. 13 druhý pododstavec protokolu, osvobozuje Švýcarsko na základě zásad svého vnitrostátního práva úředníky a ostatní zaměstnance agentury podle článku 2 nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 ze dne 25. března 1969 (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1969, s. 1) od federálních, kantonálních a obecních daní z platů, mezd a požitků, které jim poskytuje Společenství a které podléhají dani v jeho prospěch.

Pro účely článku 14 protokolu se Švýcarsko nepovažuje za členský stát podle výše uvedeného bodu 1.

Úředníci a ostatní zaměstnanci agentury, jakož i jejich rodinní příslušníci, na které se vztahuje systém sociálního pojištění pro úředníky a ostatní zaměstnance Společenství, nejsou povinni se účastnit švýcarského systému sociálního pojištění.

Soudní dvůr Evropských společenství bude mít výhradní pravomoc rozhodovat ve všech otázkách týkajících se vztahů mezi agenturou nebo Komisí a jejími zaměstnanci, pokud jde o používání nařízení Rady (ESUO/ES/Euratom) č. 259/68 ze dne 29. února 1968 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) a ostatních právních předpisů Společenství o pracovních podmínkách.

PŘÍLOHA IV

Finanční kontrola Švýcarských účastníků činností Evropské agentury pro životní prostředí a sítě EIONET

Článek 1

Přímá komunikace

Agentura a Komise komunikují přímo se všemi osobami nebo subjekty usazenými ve Švýcarsku, které se účastní činností agentury nebo sítě EIONET, a to buď jako smluvní partneři, kteří se účastní programu agentury, osoby, které obdržely platbu z rozpočtu agentury nebo Společenství, nebo jako subdodavatelé. Tyto osoby mohou poskytnout přímo Komisi nebo agentuře všechny příslušné informace a podklady, které jsou povinny předávat podle nástrojů uvedených v této dohodě, uzavřených smluv nebo dohod a rozhodnutí přijatých na jejich základě.

Článek 2

Audity

1.   V souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 a finančním nařízením, které přijala správní rada agentury dne 26. března 2003, v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 a ostatními nástroji uvedenými v této dohodě mohou smlouvy a dohody uzavřené, jakož i rozhodnutí přijatá s příjemci usazenými ve Švýcarsku stanovit, že úředníci agentury a Komise nebo jiné osoby zmocněné agenturou nebo Komisí mohou u příjemců a jejich subdodavatelů kdykoli provádět vědecké, finanční, technologické nebo jiné audity.

2.   Úředníci agentury a Komise a jiné osoby zmocněné agenturou a Komisí mají náležitý přístup na místa, k pracím a dokladům a ke všem nezbytným informacím, včetně informací v elektronické podobě, pro účely auditů. Toto právo na přístup se výslovně stanoví ve smlouvách a dohodách uzavřených k provedení nástrojů uvedených v této dohodě.

3.   Účetní dvůr Evropských společenství má stejná práva jako Komise.

4.   Audity lze provádět do pěti let po uplynutí této dohody nebo za podmínek stanovených v uzavřených smlouvách nebo dohodách a v přijatých rozhodnutích.

5.   Švýcarský Federální účetní kontrolní úřad je o auditech prováděných na švýcarském území předem informován. Předání této informace není právní podmínkou pro provádění těchto auditů.

Článek 3

Kontroly na místě

1.   V rámci této dohody je Komise (OLAF) oprávněna provádět kontroly a ověření na místě na švýcarském území za podmínek a způsoby stanovenými v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996.

2.   Kontroly a ověření na místě připravuje a provádí Komise v úzké spolupráci se švýcarským Federálním účetním kontrolním úřadem nebo s jinými příslušnými švýcarskými orgány určenými švýcarským Federálním účetním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, účelu a právním základě kontrol a ověření, aby mohly poskytnout veškerou nezbytnou pomoc. Za tímto účelem se mohou úředníci příslušných švýcarských orgánů účastnit kontrol a ověření na místě.

3.   Pokud si to dotčené švýcarské orgány přejí, provádějí kontroly a ověření na místě společně s Komisí.

4.   Pokud se účastníci programu brání kontrole nebo ověření na místě, poskytnou švýcarské orgány v souladu s vnitrostátními předpisy inspektorům Komise nezbytnou pomoc, aby jim kontrolu nebo ověření na místě umožnily provést.

5.   Komise co nejdříve sdělí švýcarskému Federálnímu účetnímu kontrolnímu úřadu veškeré zjištěné nebo domnělé nedostatky, o kterých se dozví během kontroly nebo ověření na místě. Komise je v každém případě povinna informovat výše uvedený orgán o výsledku těchto kontrol a ověření.

Článek 4

Informace a konzultace

1.   Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné švýcarské orgány a orgány Společenství vyměňují informace a na žádost jedné ze stran pořádají konzultace.

2.   Příslušné švýcarské orgány uvědomí neprodleně agenturu a Komisi o každém zjištěném nebo domnělém nedostatku, o kterém se dozvědí, týkajícím se uzavírání a provádění smluv uzavřených na základě nástrojů uvedených v této dohodě.

Článek 5

Důvěrnost

Na informace sdělené nebo získané v jakékoli podobě podle této přílohy se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jakým jsou obdobné informace chráněny švýcarským právem a obdobnými předpisy platnými pro orgány Společenství. Tyto informace smějí být sdělovány pouze osobám, které jsou v orgánech Společenství, v členských státech nebo ve Švýcarsku oprávněny ze své funkce se s nimi seznamovat, a smějí být používány pouze k zajištění účinné ochrany finančních zájmů smluvních stran.

Článek 6

Správní opatření a sankce

Aniž je dotčeno použití švýcarského trestního práva, může agentura nebo Komise uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Článek 7

Náhrada a vykonatelnost

Rozhodnutí přijatá agenturou nebo Komisí v oblasti působnosti této dohody, která ukládají finanční závazky jiným osobám než státům, jsou vykonatelná ve Švýcarsku. Doložku vykonatelnosti uděluje bez další kontroly, kromě ověření pravosti dokladu, orgán určený švýcarskou vládou, která o tom uvědomí agenturu nebo Komisi. Výkon rozhodnutí se provádí v souladu se švýcarskými procesními předpisy. Zákonnost vykonatelných rozhodnutí podléhá kontrole Soudního dvora Evropských společenství.

Za stejných podmínek jsou vykonatelné rozsudky vynesené Soudním dvorem Evropských společenství na základě rozhodčí doložky.


28.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/48


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (1)

Vzhledem k tomu, že postupy nezbytné pro vstup v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí, podepsané v Lucemburku dne 26. října 2004, byly ukončeny dne 27. února 2006, vstoupí tato dohoda v platnost v souladu se svým článkem 20 dne 1. dubna 2006.


(1)  Viz strana 37 v tomto čísle Úředního věstníku.