ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 82

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
21. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 456/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 457/2006 ze dne 20. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 458/2006 ze dne 20. března 2006 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 459/2006 ze dne 20. března 2006, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 460/2006 ze dne 20. března 2006 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 393/2006

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 461/2006 ze dne 20. března 2006 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 392/2006

9

 

*

Směrnice Komise 2006/33/ES ze dne 20. března 2006, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR

14

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících a záznamů o knihování cestujících

15

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2006/231/SZBP ze dne 20. března 2006, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/936/SZBP

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 456/2006

ze dne 20. března 2006,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 36 a čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve znění nařízení (ES) č. 1786/2003 (2) se vyskytuje několik chyb.

(2)

V důsledku změny kombinované nomenklatury by v článku 1 uvedeného nařízení měly být kódy KN ex 1214 90 91 a ex 1214 90 99 nahrazeny kódem KN ex 1214 90 90.

(3)

V čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení by mělo být maximální zaručené množství 4 855 900 tun nahrazeno maximálním zaručeným množstvím 4 960 723 tun, které odpovídá součtu zaručených národních množství uvedených v odstavci 2 uvedeného článku.

(4)

V článku 6 uvedeného nařízení by mělo být změněno znění prvního pododstavce, aby byl správně popsán způsob snížení podpory, pokud by došlo k překročení maximálního zaručeného množství. V druhém pododstavci stejného článku by měly být všechny jazykové verze uvedeny do souladu, aby používaly stejnou terminologii při vyjádření zásady, že v případě překročení maximálního zaručeného množství není možné žádné zvýšení rozpočtových výdajů.

(5)

Nařízení (ES) č. 1786/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(6)

Vzhledem k tomu, že opravy nemají žádný nepříznivý dopad na hospodářské subjekty, by se toto nařízení mělo použít ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 1786/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1786/2003 se opravuje takto:

1.

V písmenu a) v prvním sloupci tabulky v článku 1 se kódy KN „ex 1214 90 91“ a „ex 1214 90 99“ nahrazují kódem KN „ex 1214 90 90“.

2.

V čl. 5 odst. 1 se maximální zaručené množství „4 855 900“ tun nahrazuje maximálním zaručeným množstvím „4 960 723“ tun.

3.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Pokud množství sušeného krmiva, pro které je požadována podpora podle čl. 4 odst. 2, přesáhne v určitém hospodářském roce maximální zaručené množství stanovené v čl. 5 odst. 1, sníží se podpora v každém členském státě, ve kterém produkce překročí zaručené národní množství, prostřednictvím snížení výdajů vyjádřeného jako funkce procentního podílu překročení tohoto členského státu na součtu všech překročení.

Snížení se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2 tak, že rozpočtové výdaje vyjádřené v eurech nepřekročí částku, které by byly dosáhly, kdyby maximální zaručené množství nebylo bývalo překročeno.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 114. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 457/2006

ze dne 20. března 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 20. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 458/2006

ze dne 20. března 2006

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. března 2006, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. dubna 2006 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. března 2006 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

 

Německo:

60 t původem z Botswany,

150 t původem z Namibie.

 

Spojené království:

100 t původem z Botswany,

500 t původem z Namibie.

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce dubna 2006 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

17 936 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

11 600 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 459/2006

ze dne 20. března 2006,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 21,897 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 460/2006

ze dne 20. března 2006

o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 393/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 393/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 393/2006 překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 393/2006, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 16. března 2006 se vydávají do výše 2,319 % požadovaného množství.

2.   Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 393/2006, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 16. března 2006, se vydávají do výše 0,857 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. března 2006.

Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 18.


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 461/2006

ze dne 20. března 2006

o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 392/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 392/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 392/2006 překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 392/2006 pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 16. března 2006, se vydávají do výše 8,587 % požadovaného množství.

2.   Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 392/2006, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 16. března 2006, se vydávají do výše 17,391 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. března 2006.

Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 14.


21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/10


SMĚRNICE KOMISE 2006/33/ES

ze dne 20. března 2006,

kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (2), stanoví kritéria pro čistotu barviv uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro potraviny (3).

(2)

Žluť SY FCF (E 110) je povolena podle směrnice 94/36/ES jako barvivo pro použití v určitých potravinách. Podle vědeckých důkazů se za určitých okolností může při výrobě žluti SY FCF vytvářet jako nečistota Sudan I (1-(fenylazo)-2-naftalenol). Sudan I je nepovolené barvivo a nežádoucí látka v potravinách. Její přítomnost ve žluti SY FCF by proto měla být omezena na množství nižší než mez detekce, tj. 0,5 mg/kg. Kritéria pro čistotu žluti SY FCF (E 110) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Specifikace a analytické techniky pro přídatné látky uvedené v Codex Alimentarius vypracovaném Společným výborem odborníků FAO a WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA) by měly být zohledněny. JECFA zahájila provádění systematického programu, který nahrazuje zkoušku těžkých kovů (jako např. olovo) ve všech stávajících specifikacích pro potravinářské přídatné látky odpovídajícími hodnotami pro jednotlivé dotyčné kovy. Tyto hodnoty pro žluť SY FCF (E 110) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Oxid titaničitý (E 171) je povolen podle směrnice 94/36/ES jako barvivo pro použití v určitých potravinách. Oxid titaničitý lze vyrábět v krystalických modifikacích jako anatas nebo rutil. Destičková forma rutilového oxidu titaničitého se od anatasové formy liší strukturou a optickými vlastnostmi (perleťovostí). Z technologických důvodů se rutilový oxid titaničitý v destičkové formě používá jako barvivo v potravinách a v potahových vrstvách tablet u doplňků stravy. Dne 7. prosince 2004 uvedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin, že používání rutilového oxidu titaničitého v destičkové či amorfní podobě nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Kritéria pro čistotu oxidu titaničitého (E 171) by proto měla být změněna, aby se vztahovala jak na anatasovou, tak na rutilovou formu látky.

(5)

Směrnice 95/45/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 95/45/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 10. dubna 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 226, 22.9.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/47/ES (Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.


PŘÍLOHA

Část B přílohy směrnice 95/45/ES se mění takto:

1.

Znění týkající se žluti SY FCF (E 110) se nahrazuje tímto:

„E 110 ŽLUŤ SY FCF

Synonyma

CI potravinářská žluť 3, oranžová žluť S

Definice

Žluť SY FCF se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo) naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Žluť SY FCF se popisuje jako sodná sůl. Jsou povoleny také vápenaté a draselné soli.

Třída

Monoazo

Číslo C.I.

15985

EINECS

220-491-7

Chemické názvy

2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo) naftalen-6-sulfonan disodný

Chemický vzorec

C16H10N2Na2O7S2

Molekulová hmotnost

452,37

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

E1 % 1 cm 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku o pH 7

Popis

Oranžovočervený prášek nebo zrnka

Identifikace

A.

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 485 nm při pH 7

B.

Oranžový roztok ve vodě

 

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 5,0 %

1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Ne více než 0,5 mg/kg

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminobenzen-1-sulfonová kyselina

3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina

6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina

7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonová kyselina)

6,6-oxydi(naftalen-2-sulfonová kyselina)

Celkem ne více než 0,5 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg“

2.

Znění týkající se oxidu titaničitého (E 171) se nahrazuje tímto:

„E 171 OXID TITANIČITÝ

Synonyma

CI bílý pigment 6

Definice

Oxid titaničitý v zásadě sestává z čistého oxidu titaničitého (modifikace anatas a/nebo rutil), který může být pokryt malými množstvími aluminy a/nebo oxidu křemičitého pro vylepšení technologických vlastností výrobku.

Třída

Anorganická

Číslo C.I.

77891

EINECS

236-675-5

Chemické názvy

Oxid titaničitý

Chemický vzorec

TiO2

Molekulová hmotnost

79,88

Obsah

Ne méně než 99 % bez zahrnutí aluminy a oxidu křemičitého

Popis

Bílý až lehce zbarvený prášek

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Pomalu se rozpouští v kyselině fluorovodíkové a v horké koncentrované kyselině sírové.

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (105 °C, 3 hodiny)

Ztráta vypálením

Ne více než 1,0 % bez zahrnutí těkavých látek (800 °C)

Oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý

Celkem ne více než 2,0 %

Látky rozpustné v 0,5 N HCl

Ne více než 0,5 % bez zahrnutí oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, a kromě toho pro výrobky obsahující oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý ne více než 1,5 % v prodávaném výrobku.

Látky rozpustné ve vodě

Ne více než 0,5 %

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Antimon

Ne více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění

Arzen

Ne více než 3 mg/kg při úplném rozpuštění

Olovo

Ne více než 10 mg/kg při úplném rozpuštění

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg při úplném rozpuštění

Zinek

Ne více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/14


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. července 2005

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR

(2006/230/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95, ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. března 2005 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství sjednala s Kanadou dohodu o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících (Advanced Passenger Information, API) a záznamů o knihování cestujících (Passenger Name Record, PNR) leteckými dopravci Kanadské agentuře pro hraniční služby.

(2)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

předseda

J. STRAW


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících a záznamů o knihování cestujících

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A VLÁDA KANADY (dále jen „strany“),

UZNÁVAJÍCE důležitost dodržování základních práv a svobod, zejména práva na soukromí, a důležitost respektování těchto hodnot při předcházení terorismu a souvisejícím trestným činům a jiné závažné trestné činnosti nadnárodní povahy, včetně organizovaného zločinu, a při boji proti nim;

S OHLEDEM NA požadavek vlády Kanady, aby letečtí dopravci přepravující osoby do Kanady poskytovali kanadským příslušným orgánům předběžné informace o cestujících (Advanced Passenger Information, dále jen „API“) a záznamy o knihování cestujících (Passenger Name Record, dále jen „PNR“) v rozsahu, v jakém je dopravci shromažďují a uchovávají ve svých automatizovaných rezervačních systémech a systémech řízení odletů;

S OHLEDEM na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1) 1, a zejména na čl. 7 písm. c) této směrnice;

S OHLEDEM na závazky učiněné různými příslušnými orgány ohledně způsobu zpracování údajů API/PNR, které získaly od leteckých dopravců (dále jen „závazky“);

S OHLEDEM na příslušné rozhodnutí Komise podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES (dále jen „rozhodnutí“), podle kterého kanadský příslušný orgán poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů API/PNR předávaných z Evropského společenství (dále jen „Společenství“) a týkajících se osobní letecké dopravy směřující do Kanady, v souladu s příslušnými závazky přiloženými k příslušnému rozhodnutí;

S OHLEDEM na upravené pokyny pro API, které byly přijaty Světovou celní organizací (WCO), Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);

ODHODLÁNY spolupracovat, aby podpořily ICAO v rozvoji mnohostranných norem pro předávání údajů PNR získaných od komerčních leteckých společností;

S OHLEDEM na možnost budoucích změn přílohy I této dohody prostřednictvím zjednodušených postupů, zejména pro zajištění vzájemnosti mezi stranami,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účel

1.   Účelem této dohody je zajistit, aby při poskytování údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety byla plně dodržována základní práva a svobody, zejména právo na soukromí.

2.   Příslušným letem se rozumí trasa uskutečněná leteckým dopravcem z území jedné strany na území žádající strany.

Článek 2

Příslušné orgány

Příslušným orgánem žádající strany je orgán, který je v Kanadě nebo v Evropské unii odpovědný za zpracování údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety a který je uveden v příloze I této dohody, jež je její nedílnou součástí.

Článek 3

Zpracování údajů API/PNR

1.   Strany se dohodly, že údaje API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety budou zpracovány tak, jak je uvedeno v závazcích příslušného orgánu, který údaje API/PNR získává.

2.   Závazky stanoví pravidla a postupy pro předávání a ochranu údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety poskytnutých příslušnému orgánu.

3.   Příslušný orgán zpracovává doručené údaje API/PNR a zachází s osobami cestujícími příslušnými lety, kterých se údaje API/PNR týkají, v souladu s použitelnými právními předpisy a ústavními požadavky a bez diskriminace, zejména na základě státní příslušnosti nebo země trvalého pobytu.

Článek 4

Přístup, oprava a záznam

1.   Příslušný orgán poskytne osobám, které se nenacházejí na území, na kterém daný orgán vykonává pravomoc, a jichž se údaje API/PNR zpracované podle této dohody týkají, přístup k údajům a možnost opravy případných chybných údajů nebo přidání záznamu o tom, že byla podána žádost o opravu.

2.   S ohledem na tyto údaje poskytne příslušný orgán možnost přístupu, opravy a záznamu za stejných okolností, za kterých by tato možnost byla k dispozici osobě nacházející se na území, na kterém daný orgán vykonává pravomoc.

Článek 5

Povinnost zpracování údajů API/PNR

1.   Ve vztahu k uplatňování této dohody ve Společenství, pokud jde o zpracování osobních údajů, zpracovávají letečtí dopravci provozující příslušné lety ze Společenství do Kanady údaje API/PNR obsažené v jejich automatizovaných rezervačních systémech a systémech řízení odletů v souladu s požadavky příslušných kanadských orgánů podle kanadského práva. Seznam prvků údajů PNR, které letečtí dopravci provozující příslušné lety předají příslušným kanadským orgánům, je obsažen v příloze II této dohody, jež je její nedílnou součástí.

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 se použije po dobu platnosti dohody a pozbude účinku dnem, ke kterému bude dohoda zrušena, její platnost pozastavena nebo její platnost skončí bez dalšího prodloužení.

Článek 6

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců každé strany, jejichž jména budou druhé straně oznámena diplomatickou cestou. Smíšený výbor zasedá v místě, v den a s programem jednání stanovenými vzájemnou dohodou. První zasedání se uskuteční do šesti měsíců ode dne vstupu této dohody v platnost.

2.   Smíšený výbor mimo jiné

a)

působí ve vztahu k provádění této dohody a souvisejícím záležitostem jako komunikační spoj;

b)

v možné míře řeší všechny spory, které mohou vzniknout ve vztahu k provádění této dohody a souvisejícím záležitostem;

c)

organizuje společné přezkumy podle článku 8 a stanoví prováděcí pravidla společného přezkumu;

d)

přijme svůj jednací řád.

3.   Strany zastoupené ve smíšeném výboru se mohou dohodnout na změnách přílohy I této dohody, které jsou použitelné ode dne takové dohody.

Článek 7

Řešení sporů

Strany na žádost kterékoli z nich vedou neprodleně konzultace ohledně veškerých sporů, které nebyly vyřešeny smíšeným výborem.

Článek 8

Společný přezkum

V souladu s přílohou III této dohody, jež je její nedílnou součástí, uskutečňují strany každoročně nebo na základě dohody společný přezkum provádění této dohody a souvisejících záležitostí, včetně vývoje, jakým je vymezení příslušných pokynů pro PNR ze strany ICAO.

Článek 9

Vstup v platnost, změny a vypovězení dohody

1.   Tato dohoda vstoupí v platnost poté, co si strany navzájem předají oznámení o dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhého oznámení.

2.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3, může být tato dohoda změněna dohodou stran. Taková změna vstoupí v platnost 90 dní poté, co si strany navzájem předají oznámení o dokončení příslušných vnitřních postupů.

3.   Tato dohoda může být kteroukoli stranou kdykoliv vypovězena na základě písemného oznámení s výpovědní lhůtou nejméně 90 dní.

Článek 10

Tato dohoda nemá za účel odchýlit se od právních předpisů stran nebo tyto předpisy měnit.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne třetího října dva tisíce pět ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě odchylek mají přednost anglické a francouzské znění.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

PŘÍLOHA I

Příslušné orgány

Pro účely článku 3 je pro Kanadu příslušným orgánem Kanadská agentura pro hraniční služby (Canada Border Services Agency, CBSA).

PŘÍLOHA II

Vyžadované prvky údajů PNR

1.

Lokalizační záznam PNR

2.

Datum rezervace

3.

Datum/data zamýšlené cesty

4.

Jméno

5.

Jiná jména v PNR

6.

Informace o všech způsobech platby

7.

Zúčtovací adresa

8.

Kontaktní telefonní čísla

9.

Celá trasa pro konkrétní PNR

10.

Informace související s programem pro stálé cestující „Frequent Flyer“ (pouze nalétané míle a adresa(y))

11.

Cestovní kancelář

12.

Zástupce cestovní kanceláře

13.

Informace o rozčleněném/rozděleném PNR

14.

Informace o vystavení letenky

15.

Číslo letenky

16.

Číslo sedadla

17.

Datum vystavení letenky

18.

Informace o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu

19.

Čísla na jmenovce zavazadla

20.

Informace o případech, kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace a byl připraven k odletu

21.

Informace o sedadle cestujícího v letadle

22.

Jednosměrné letenky

23.

Jakékoli shromážděné informace z informačního systému APIS

24.

Informace o cestujících bez pevné rezervace čekajících na uvolněné místo v průběhu odbavování na let

25.

Pořadí odbavení

PŘÍLOHA III

Společný přezkum

Strany si před společným přezkumem sdělí složení svých příslušných týmů, v nichž mohou být zastoupeny příslušné orgány zabývající se ochranou soukromí/údajů, cly, imigrací, donucováním, shromažďováním zpravodajských informací a zamezováním jejich shromažďování a jinými formami prosazování práva, zabezpečení hranic nebo letecké bezpečnosti, včetně odborníků z členských států Evropské unie.

S výhradou použitelných právních předpisů musí účastníci přezkumu získat nezbytné bezpečnostní prověrky a zachovávat důvěrný charakter porad. Důvěrnost však nebude žádné straně překážkou v tom, aby vypracovala příslušnou zprávu o výsledcích společného přezkumu určenou svým příslušným subjektům, včetně kanadského parlamentu a Evropského parlamentu.

Obě strany společně stanoví prováděcí pravidla společného přezkumu.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/20


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/231/SZBP

ze dne 20. března 2006,

kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/936/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 15 a 34 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (1).

(2)

Dne 21. prosince 2005 přijala Rada společný postoj 2005/936/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP (2).

(3)

Společný postoj 2001/931/SZBP stanoví pravidelné přezkoumávání.

(4)

Bylo rozhodnuto aktualizovat přílohu společného postoje 2001/931/SZBP a zrušit společný postoj 2005/936/SZBP.

(5)

V souladu s kritérii stanovenými v čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP byl vypracován seznam,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje společný postoj 2001/931/SZBP, je obsažen v příloze.

Článek 2

Zrušuje se společný postoj 2005/936/SZBP.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 80.


PŘÍLOHA

Seznam osob, skupin a subjektů uvedených v článku (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (také znám jako Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), narozen dne 1.2.1966 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

2.

ABOUD, Maisi (také znám jako „švýcarský Abderrahmán“), narozen dne 17.10.1964 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), narozen dne 7.10.1963 v Durangu (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), narozen dne 7.6.1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (také znám jako ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), narozen dne 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamal v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsa v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarutu v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K. Madrid), narozen dne 10.11.1971 v Beasainu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, narozen dne 20.11.1960 v Costantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

10.

ARIOUA, Kamel (také znám jako Lamine Kamel), narozen dne 18.8.1969 v Costantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

11.

ASLI, Mohamed (také znám jako Dahmane Mohamed), narozen dne 13.5.1975 v Ain Taya (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

12.

ASLI, Rabah, narozen dne 13.5.1975 v Ain Taya (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), narozen dne 8.11.1957 v Regil (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (také znám jako BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narozen v roce 1960 v Libanonu; libanonský státní příslušník

15.

DARIB, Noureddine (také znám jako Carreto; Zitoun Mourad), narozen dne 1.2.1972 v Alžírsku (člen al-Takfir a al-Hidžra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (také znám jako Touil), narozen dne 1.6.1970 v Alžírsku (člen al-Takfir a al-Hidžra)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), narozen dne 20.12.1977 v Basauri (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), narozen dne 10.1.1958 v Plencii (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (také znám jako AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), narozen dne 10.7.1965 nebo 11.7.1965 v El Dibabiye v Saúdské Arábii; saúdskoarabský státní příslušník

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, narozen dne 10.9.1971 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), narozen dne 29.4.1967 v Guernice (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, María Soledad (aktivistka ETA), narozena dne 25.4.1961 v Escoriaze (Navarra), průkaz totožnosti č. 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), narozen dne 30.7.1955 v Santurce (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, AHMED; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, libanonský státní příslušník

25.

LASSASSI, Saber (také znám jako Mimiche), narozen dne 30.11.1970 v Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14.4.1965 nebo 1. 3.1964 v Pákistánu; cestovní pas č. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (také znám jako Ferdi Omar), narozen dne 26.12.1974 v Hussein Dey (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (aktivistka ETA; členka Kas/Ekin), narozena dne 15.3.1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa‘iz (také znám jako MUGHNIYAH, Imad Fayiz), vyšší důstojník zpravodajských služeb hnutí HIZBALLÁH, narozen dne 7.12.1962 v Tayr Dibbě v Libanonu, cestovní pas č. 432298 (Libanon)

30.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), narozen dne 23.2.1961 v Pamploně (Navarra), průkaz totožnosti č. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, narozen dne 25.11.1973 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 22.9.1975 v Basauri (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K. Madrid), narozen dne 17.10.1974 v Baracaldu (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), narozen dne 18.9.1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K. Madrid), narozen dne 27.2.1968 v Bilbau (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (také znám jako Hallasa Farid), narozen dne 11.9.1968 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K. Madrid), narozen dne 18.9.1963 v Bilbau (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (také znám jako Nounou), narozen dne 23.6.1963 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

39.

SELMANI, Abdelghani (také znám jako Gano), narozen dne 14.6.1974 v Alžíru (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

40.

SENOUCI, Sofiane, narozen dne 15.4.1971 v Hussein Dey (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

41.

SISON, José Maria (také znám jako Armando Liwanag; Joma, vůdce Komunistické strany Filipín včetně NPA), narozen dne 8.2.1939 v Cabugau (Filipíny)

42.

TINGUALI, Mohammed (také znám jako Mouh di Kouba), narozen dne 21.4.1964 v Blidě (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hidžra)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen Herri Batasuna/E.H./Batasuna), narozen dne 25.5.1969 v Ondarroi (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), narozen dne 21.5.1976 v Bilbau (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), narozen dne 12.3.1970 v Irúnu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Abú Nidal Organisation, (také známa jako Revoluční rada Fatáhu, Arabské revoluční brigády, Černé září a Revoluční organizace socialistických muslimů)

2.

Brigáda mučedníků Al Aksá

3.

Al-Aksá e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hidžra

5.

*Antiimperialistické územní jednotky (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Ozbrojené jednotky pro komunismus (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Óm Šinrikjó/Aum Shinrikyo (také známa jako AUM, Aum nejvyšší pravda, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Buňka proti kapitálu, vězení, vězeňským dozorcům a vězeňským celám (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistická strana Filipín včetně New Peoples Army (NPA) – Nové lidové armády (Filipíny) spojené se Sisonem José Mariou C. (také znám jako Armando Liwanag; Joma, vůdce Komunistické strany Filipín včetně NPA)

12.

*Continuity Irish Republican Army/Pokračující Irská republikánská armáda (CIRA)

13.

Baskicko a jeho svoboda/Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (Tyto organizace jsou součástí teroristické skupiny ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (také známa jako Herri Batasuna; Euskal Herritarrok))

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islámská skupina) (také známa jako Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronta islámských bojovníků Velkého východu (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašistické skupiny odporu prvního října (G.R.A.P.O.)

17.

Hamás (včetně Hamás-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizb al-Mudžáhidín (HM)

19.

Nadace Svaté země pro obnovu a rozvoj

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF) – Mezinárodní federace sikhské mládeže

21.

*Mezinárodní solidarita (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalisan Zindabad Force (KZF)

24.

Kurdská strana pracujících (PKK), (také známa jako KADEK; KONGRA-GEL)

25.

*Loyalist Volunteer Force/Loajalistický dobrovolnický sbor (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK nebo MKO) (kromě National Council of Resistance of Iran – Národní rady odporu Íránu (NCRI)) (také známa jako The National Liberation Army of Iran – Národně osvobozenecká armáda Íránu (NLA, militantní křídlo MEK), People's Mujahidin of Iran (PMOI) – Mudžáhidové íránského lidu, Muslim Iranian Student's Society – Muslimská společnost íránských studentů)

27.

Národně osvobozenecká armáda (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Orange Volunteers/Oranžští dobrovolníci (OV)

29.

Palestine Liberation Front (PLF) – Palestinská fronta osvobození

30.

Palestinský islámský džihád (PIJ)

31.

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) – Lidová fronta za osvobození Palestiny

32.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command – Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny (také známo jako PFLP-General Command, PFLP-GC)

33.

*Real IRA/Skutečná IRA

34.

*Rudé brigády pro budování bojové komunistické strany (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Red Hand Defenders/Obránci rudé ruky (RHD)

36.

Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia/Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC)

37.

*Epanastatiki Pirines/Revoluční buňky

38.

*Dekati Evdomi Noemvri/Revoluční organizace 17. listopadu

39.

Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana (DHKP/C), (také známa jako Devrimci Sol (Revoluční levice), Dev Sol)

40.

Světlá stezka (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (nadace Al Aksá) (také známa jako Stichting Al Aqsa Nederland; Al Aqsa Nederland)

42.

*Brigáda 20. července (Brigata XX Luglio)

43.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters/Ulsterské obranné sdružení/Ulsterští bojovníci za svobodu (UDA/UFF)

44.

Spojené síly/skupiny pro sebeobranu Kolumbie (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

45.

*Jednotka pro revoluční proletářskou iniciativu (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

*Jednotky pro proletářskou iniciativu (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

*Neformální anarchistická federace (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené hvězdičkou se vztahuje pouze článek 4 společného postoje 2001/931/SZBP.