ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 79

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
16. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 426/2006 ze dne 9. března 2006, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 427/2006 ze dne 15. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

2

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 428/2006 ze dne 15. března 2006 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 429/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1383/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 430/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 432/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 433/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 434/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 435/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. března 2006

22

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Österreichische Nationalbank

25

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva (oznámeno pod číslem K(2006) 655)  ( 1 )

27

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200 ze dne 30.7.2005)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 426/2006

ze dne 9. března 2006,

kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1) je pozastaveno clo na všeobecném základě a na dobu neurčitou pro některé zboží kapitoly 27, pokud se podrobí specifickému procesu, s výhradou, že jsou splněny určité podmínky stanovené v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(2)

Na některé odpadní oleje určené k recyklaci a zařazené pod kód KN 2710 99 00 se v současnosti uvedené osvobození nevztahuje.

(3)

Stejné sazební zacházení, zejména z důvodů ochrany životního prostředí spojených se zpracováním použitých olejů, by se mělo uplatňovat na odpadní oleje a oleje stejné skupiny, pokud jsou splněny všechny právní a technické podmínky. Je tedy v zájmu Společenství pozastavit na všeobecném základě a na dobu neurčitou cla na tyto produkty.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Protože se změna zaváděná tímto nařízením musí používat od stejného dne jako kombinovaná nomenklatura pro rok 2006 stanovená nařízením Komise (ES) č. 1719/2005 (3) , mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě a být použitelné ode dne 1. ledna 2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se v části druhé – Celní sazebník, třídě V, kapitole 27 ve třetím sloupci text pro kód KN 2710 99 00 nahrazuje tímto:

„3,5 (4)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 267/2006 (Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 215/2006 (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1.

(4)  Clo všeobecně pozastaveno na dobu neurčitou pro produkty, které se podrobí specifickému procesu (kód TARIC 2710990010). Na toto pozastavení cla se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1) ve znění pozdějších předpisů).“.


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 427/2006

ze dne 15. března 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 428/2006

ze dne 15. března 2006

o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 292/2006 (2) zahájením nabídkového řízení stanovilo směrné sazby náhrad a směrná množství pro vývozní licence v režimu A3, jež je možné vydat.

(2)

S ohledem na předložené nabídky je třeba stanovit maximální sazby náhrad a procentní podíly pro množství, jež lze přidělit nabídkám s těmito maximálními sazbami.

(3)

Pokud jde o rajčata, pomeranče, citróny a jablka, maximální sazby potřebné k přidělení licencí na směrná množství až do výše množství udaných v nabídkách nepřekračují směrné sazby pro náhrady více než jedenapůlkrát,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 292/2006, pokud jde o rajčata, pomeranče, citróny a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 48, 18.2.2006, s. 3.


PŘÍLOHA

Vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

Produkt

Maximální sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl množství v nabídkách s maximální sazbou náhrady

Rajčata

40

100 %

Pomeranče

50

100 %

Citróny

70

100 %

Jablka

43

100 %


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 429/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1383/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob polské intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1383/2005 (3) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 20 000 tun ječmene ze zásob polské intervenční agentury.

(3)

Polsko informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu o 44 185 tun. S ohledem na tuto žádost, dostupné množství a na situaci na trhu by mělo být žádosti Polska vyhověno.

(4)

Nařízení (ES) č. 1383/2005 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1383/2005 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 64 185 tun ječmene, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, Spojených států amerických, Lichtenštejnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 220, 25.8.2005, s. 21.

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“.


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 430/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Senegalu před dovozem do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu (2) stanoví podmínky pro schválení kontrolních operací prováděných některými třetími zeměmi, které o ně požádají, před dovozem do Společenství.

(2)

Senegalské orgány zaslaly Komisi žádost o schválení kontrol prováděných ředitelstvím ochrany rostlin ministerstva zemědělství a vodního hospodářství. V této žádosti se uvádí, že uvedené ředitelství má potřebný personál, vybavení a zařízení k provádění kontrol, že používá metody rovnocenné s metodami stanovenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovoce a zelenina vyvážené ze Senegalu do Společenství splňují obchodní normy Společenství.

(3)

Údaje zaslané Komisi členskými státy ukazují, že v období 2001 až 2005 se vyskytlo velice málo případů nedodržení obchodních norem v rámci dovozů čerstvého ovoce a zeleniny ze Senegalu.

(4)

Kontroly dodržování jakosti prováděné Senegalem je tedy třeba schválit s účinkem ode dne zavedení postupu správní spolupráce podle čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontroly dodržování obchodních norem používané pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné Senegalem před dovozem do Společenství se schvalují v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1148/2001.

Článek 2

Údaje o úředním orgánu a kontrolním subjektu v Senegalu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001, jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne zveřejnění oznámení o zavedení správní spolupráce mezi Společenstvím a Senegalem v řadě C Úředního věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8).


PŘÍLOHA

Úřední orgán uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

Tel.: (221) 834 03 97

Fax: (221) 834 28 54/834 42 90

E-mail: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Kontrolní subjekt uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel.: (221) 834 03 97

Fax: (221) 834 28 54

E-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 431/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Keni před dovozem do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu (2) stanoví podmínky pro schválení kontrolních operací prováděných některými třetími zeměmi, které o ně požádají, před dovozem do Společenství.

(2)

Keňské orgány zaslaly Komisi žádost o schválení kontrol prováděných keňskou Inspekcí pro zdraví rostlin (Kenya Plant Health Inspectorate Service – KEPHIS). V této žádosti se uvádí, že uvedená inspekce má potřebný personál, vybavení a zařízení k provádění kontrol, že používá metody rovnocenné s metodami stanovenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovoce a zelenina vyvážené z Keni do Společenství splňuje obchodní normy Společenství.

(3)

Údaje zaslané Komisi členskými státy ukazují, že v období 2001 až 2005 se vyskytlo velice málo případů nedodržení obchodních norem v rámci dovozů čerstvého ovoce a zeleniny z Keni.

(4)

Kontroly dodržování jakosti prováděné Keňou je tedy třeba schválit s účinkem ode dne zavedení postupu správní spolupráce podle čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontroly dodržování obchodních norem používané pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné Keňou před dovozem do Společenství se schvalují v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1148/2001.

Článek 2

Údaje o úředním orgánu a kontrolním subjektu v Keni, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001, jsou obsaženy v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001, vydaná po kontrolách uvedených v článku 1 tohoto nařízení, musí být vypracována na formulářích podle vzoru stanoveného v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne zveřejnění oznámení o zavedení správní spolupráce mezi Společenstvím a Keňou v řadě C Úředního věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8).


PŘÍLOHA I

Úřední orgán uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel.: (254-20) 88 25 84

Fax: (254-20) 88 22 65

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kontrolní subjekt uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel.: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax: (254-20) 88 22 45

e-mail: kephis@nbnet.co.ke


PŘÍLOHA II

Image


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 432/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a zejména na čl. 71 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosavadní zkušenosti s uplatňováním nařízení Komise (ES) č. 382/2005 (3) ukázaly, že je zapotřebí přesněji formulovat ustanovení jeho čl. 9 odst. 3.

(2)

Jelikož se podpora uvedená v čl. 71 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1782/2003 vypočítává na základě potenciálního množství, pro něž lze podporu udělit v běžném hospodářském roce podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003, a jelikož v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 382/2005 byl již určitý podíl sušených krmiv, která byla vyskladněna ze zpracovatelských podniků v průběhu hospodářského roku 2005/06, zanesen do účetnictví hospodářského roku 2004/05, byla by podpora na hospodářský rok 2005/06 stanovena na základě množství, jež by neodpovídalo skutečnému objemu výroby v hospodářském roce 2005/06. Přechodná opatření je proto nutno uplatnit na množství, jež byla na skladě ke dni 31. března 2006. Aby se zabránilo jakékoliv diskriminace mezi účastníky trhu, musí být tato opatření uplatněna ve všech členských státech. Je proto zapotřebí oznámit stavy zásob, na něž se tato opatření vztahují.

(3)

Dále je zapotřebí nahradit odkaz na horní hranice stanovené v příloze VII bodu D nařízení (ES) č. 1782/2003 odkazem na horní hranice podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a k určení horních hranic pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovených tímto nařízením (4).

(4)

Přílohu I je nutno v některých bodech vylepšit, aby bylo možno sestavit užitečnou bilanci spotřeby energie.

(5)

V důsledku toho je žádoucí změnit nařízení (ES) č. 382/2005.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Společného řídícího výboru pro obiloviny a přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 382/2005 se mění takto:

1.

V článku 9 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Sušené krmivo, které opustilo zpracovatelský podnik, může být znovu přijato do tohoto podniku pouze za účelem přebalení, avšak pod kontrolou příslušného orgánu a za podmínek tímto orgánem stanovených“.

2.

V článku 33 se odstavec 1 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se doplní tato věta:

„V těchto sděleních nejsou zahrnuta množství podle článků 34 a 34a tohoto nařízení“;

b)

v druhém pododstavci se doplní tyto věty:

„V hospodářských letech 2005/06 a 2006/07 se do těchto množství nezapočítávají množství podle článků 34 a 34a. Členské státy sdělí Komisi do 31. května 2006 též množství sušeného krmiva, které se ke dni 31. března 2006 nacházelo ve skladech zpracovatelských podniků a které byly podle ustanovení článku 34a předmětem žádosti o přiznání podpory podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 za hospodářský rok 2005/06 v průběhu hospodářského roku 2006/07, popřípadě i podpory podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

3.

Vkládá se nový článek 34a, který zní:

„Článek 34 a

Zásoby k 31. březnu 2006

1.   Na sušená krmiva vyrobená v průběhu hospodářského roku 2005/06, která do 31. března 2006 neopustila zpracovatelský podnik nebo mezisklady podle čl. 3 písm. a) tohoto nařízení, lze udělit podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 za hospodářský rok 2005/06 v průběhu hospodářského roku 2006/07, popřípadě i podpory podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003, za podmínky, že:

a)

tato krmiva splňují podmínky uvedené v článku 3 tohoto nařízení;

b)

v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 10 a 11 tohoto nařízení byla pod kontrolou příslušných orgánů vyskladněna z určitého zpracovatelského podniku;

c)

příslušná množství byla zaúčtována v rámci množství zaručených pro jednotlivé členské státy, jež byla těmto státům přidělena na hospodářský rok 2005/06;

d)

byla nahlášena a schválena v průběhu hospodářského roku 2005/06.

2.   Příslušné orgány členských států přijmou veškerá kontrolní opatření k zajištění dodržování ustanovení odstavce 1.“.

4.

Článek 35 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Nepovinné přechodné období

1.   Členské státy, které zavedou nepovinné přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí zpracovatelským podnikům podporu určenou k předání producentům podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 na základě množství způsobilých pro podporu za hospodářský rok 2005/06.

Tato podpora se stanoví na základě množství přicházejícího v úvahu pro poskytnutí podpory až do horní rozpočtové hranice podle přílohy IV nařízení Komise (5) (ES) č. 118/2005.

Množstvím přicházejícím v úvahu pro poskytnutí podpory se rozumí součet množství uznaných za způsobilá pro podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 v průběhu hospodářského roku 2005/06 a množství vyrobených v hospodářském roce 2005/06, jež byla předmětem žádosti o podporu za hospodářský rok 2005/06 v průběhu hospodářského roku 2006/07, popřípadě i podpory podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 v souladu s ustanoveními článku 34a. Tato množství přicházející v úvahu pro poskytnutí podpory nezahrnují množství uvedená v článku 34.

2.   Jsou-li do určitého zpracovatelského podniku dodávána krmiva pocházející z jiného členského státu, nebude podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 vyplacena zpracovatelskému podniku, který by ji předal producentovi, ledaže se tento producent nachází v členském státě, který uplatňuje nepovinné přechodné období.

3.   Podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003.

Podpora bude vyplacena zpracovatelským podnikům ve lhůtě třiceti pracovních dnů od data, kdy Komise zveřejní příslušné částky v Úředním věstníku Evropské unie. Pro množství, jež budou uznána za způsobilá pro podporu po tomto datu zveřejnění, bude podpora vyplacena ve lhůtě třiceti pracovních dnů od data uznání způsobilosti pro podporu.

Zpracovatelské podniky předají podporu producentům ve lhůtě patnácti pracovních dnů po jejím vyplacení členským státem.

5.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 114. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 570/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 13).

(5)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15.“.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Bilance spotřeby energie použité při výrobě sušených krmiv

 

Členský stát:

 

Hospodářský rok:


 

Účel

Jednotka

Množství

a)

Výroba sušených krmiv

v tunách sušených krmiv

 

b)

Průměrná vlhkost na vstupu

%

 

c)

Průměrná vlhkost na výstupu

%

 

d)

Průměrná teplota vzduchu při vstupu do sušičky

ve stupních Celsia

 

e)

Průměrná měrná spotřeba

v megajoulech na kilogram sušených krmiv

 

Vyplňte prosím pro každý druh použitého paliva  (1):

Druh paliva:

f)

Průměrná měrná výhřevnost

v megajoulech na tunu paliva

 

g)

Použité množství

v tunách paliva

 

h)

Vyrobená energie

v megajoulech

 


(1)  Plyn, uhlí, hnědé uhlí, topný olej, biomasa atd.“


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 433/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 14a odst. 10, 12 a 12a nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso (2), stanoví podrobné pokyny týkající se stupně kontrol a postupů, které musí provádět referenční laboratoře pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase.

(2)

Referenční laboratoř Společenství „Het Spelderholt“ uvedená v čl. 14a odst. 14 nařízení (EHS) č. 1538/91 není dále schopna pokračovat ve své práci.

(3)

Z dosavadní zkušenosti s prací referenčních laboratoří vyplývá, že samostatná referenční laboratoř Společenství již není zapotřebí. Zdá se dostačující místo ní ustavit koordinační komisi pro kontrolu činností národních referenčních laboratoří.

(4)

Koordinační komise by měla být složena ze zástupců Ústavu pro referenční materiály a měření (IRMM) generálního ředitelství „Společné výzkumné středisko“ (JRC), generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a tří národních referenčních laboratoří.

(5)

Předsedou komise by měl být zástupce IRMM, který by měl jmenovat národní referenční laboratoře na principu pravidelného střídání.

(6)

Příloha VIII nařízení (EHS) č. 1538/91 obsahuje názvy a adresy všech referenčních laboratoří. Několik členských států oznámilo Komisi změnu svých národních referenčních laboratoří. Malta poslala název a adresu maltské národní referenční laboratoře v sousedním členském státě. Je proto nezbytné upravit název a adresu některých referenčních laboratoří a uvést název a adresu maltské referenční laboratoře.

(7)

Příloha IX nařízení (EHS) č. 1538/91 stanoví zvláštní úkoly, které plní referenční laboratoř Společenství a národní referenční laboratoře. Změna v organizační struktuře referenčních laboratoří pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase by měla být uvedena v příloze IX.

(8)

Nařízení (EHS) č. 1538/91 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1538/91 se mění takto:

1.

Článek 14a se mění takto:

a)

V odst. 12a se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Národní referenční laboratoře předají tyto údaje komisi odborníků uvedené v odstavci 14 k dalšímu vyhodnocení a k diskusi ostatním národním referenčním laboratořím do 1. července každého roku. Podle článku 18 nařízení (EHS) č. 2777/75 jsou výsledky předkládány řídícímu výboru k posouzení.“;

b)

Odstavec 14 se nahrazuje tímto:

„14.   Komise odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase působí jako koordinační orgán pro posuzování činností národních referenčních laboratoří. Skládá se ze zástupců Komise a národních referenčních laboratoří. Úkoly komise a národních referenčních laboratoří, jakož i organizační struktura komise jsou uvedeny v příloze IX.“.

2.

Příloha VIII se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

3.

Příloha IX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1101/98 (Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 81/2006 (Úř. věst. L 14, 19.1.2006, s. 8).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA VIII

SEZNAM REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ

 

Belgie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dánsko

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Německo

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Řecko

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Španělsko

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Francie

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Irsko

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Itálie

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Kypr

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lotyšsko

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Lucembursko

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Maďarsko

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Nizozemsko

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Polsko

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalsko

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovinsko

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finsko

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švédsko

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Spojené království

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IX

Úkoly a organizační struktura komise odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase

Komise odborníků uvedená v čl. 14a odst. 14 plní tyto úkoly:

a)

poskytuje informace národním referenčním laboratořím o analytických metodách a srovnávacích zkouškách týkajících se obsahu vody v drůbežím mase,

b)

koordinuje využívání metod uvedených v písm. a) národními referenčními laboratořemi, zejména organizováním srovnávacích zkoušek a zkoušek odborné způsobilosti,

c)

poskytuje podporu národním referenčním laboratořím při zkouškách odborné způsobilosti ve formě vědeckých podkladů pro vyhodnocování statistických údajů a vypracovávání zpráv,

d)

koordinuje vývoj nových analytických metod a informuje národní referenční laboratoře o pokroku dosaženém v této oblasti,

e)

poskytuje Komisi vědeckou a technickou pomoc, a to zejména v případech, kdy členské státy zpochybní výsledky analýz.

Složení komise odborníků uvedené v čl. 14a odst. 14:

Komisi odborníků pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase tvoří zástupci Ústavu pro referenční materiály a měření (IRMM) generálního ředitelství ‚Společné výzkumné středisko‘ (JRC), generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a tří národních referenčních laboratoří. Předsedou komise je zástupce IRMM, který jmenuje národní referenční laboratoře na principu pravidelného střídání. Orgány členského státu, které jsou odpovědné za vybrané národní referenční laboratoře, následně jmenují pro práci v komisi jednotlivé odborníky na kontrolu obsahu vody v potravinách. Na základě pravidelného střídání nahradí každoročně jednu národní referenční laboratoř jiná, aby byla na určitém stupni zajištěna návaznost v práci komise. Náklady, které vzniknou při plnění úkolů odborníků a/nebo národních referenčních laboratoří členských států stanovených tímto odstavcem, ponesou dotyčné členské státy.

Úkoly národních referenčních laboratoří

Národní referenční laboratoře uvedené v příloze VIII plní tyto úkoly:

a)

koordinují činnost národních laboratoří provádějících analýzu obsahu vody v drůbežím mase,

b)

pomáhají příslušným orgánům členských států vytvářet systém kontroly obsahu vody v drůbežím mase,

c)

podílejí se na srovnávacích zkouškách (zkouškách odborné způsobilosti) mezi různými národními laboratořemi uvedenými v písm. a),

d)

zajišťují, aby informace poskytované komisí odborníků byly dále předávány příslušnému orgánu daného členského státu a národním laboratořím uvedeným v bodě a),

e)

spolupracují s komisí odborníků a v případě jmenování se zapojí do práce komise odborníků, připravují potřebné zkušební vzorky včetně zkoušek homogenity a zajišťují vhodnou přepravu.“


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 434/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 887/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Řecku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 887/2005 (2) se pro některá vína vyrobená v Řecku zavedla nouzová destilace podle článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(2)

Jelikož probíhá několik destilačních opatření zároveň, byly řecké orgány nuceny konstatovat, že kapacity palíren a kontrolních orgánů nepostačují k zajištění řádného průběhu destilací. Za účelem zajištění účinnosti opatření podle nařízení (ES) č. 887/2005 je proto nezbytné prodloužit lhůtu pro dodávku alkoholu intervenční agentuře stanovené uvedeným nařízením až do 30. dubna 2006.

(3)

Nařízení (ES) č. 887/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 887/2005 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V souladu s čl. 6 odst. 1 musí být vyrobený alkohol dodán intervenční agentuře nejpozději do 30. dubna 2006.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 34.


16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 435/2006

ze dne 15. března 2006,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. března 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 16. března 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

40,27

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

56,28

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

56,28

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

40,27


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 1.3.2006–14.3.2006

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Prémie – záliv (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Österreichische Nationalbank

(2006/212/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2006/1 ze dne 1. února 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Österreichische Nationalbank (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému mají ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Podle čl. 37 odst. 1 spolkového zákona o Österreichische Nationalbank volí valná hromada Österreichische Nationalbank (ÖNB) každoročně dva auditory a dva náhradní auditory. Náhradní auditoři budou pověřeni provést audit pouze tehdy, pokud audit nemohou provést auditoři.

(3)

Mandát stávajících externích auditorů ÖNB nemůže být po provedení auditu za rozpočtový rok 2005 prodloužen na další funkční období. Proto je nezbytné jmenovat od rozpočtového roku 2006 externí auditory.

(4)

ÖNB vybrala společnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH za své nové externí auditory v souladu s právními předpisy Společenství a Rakouska o veřejných zakázkách a ECB se domnívá, že vybraní auditoři splňují požadavky nezbytné pro jmenování.

(5)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby mandát externích auditorů byl každoročně prodlužován, přičemž nepřesáhne období celkem pěti let.

(6)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9.   Společnosti KPMG Alpen-Treuhand GmbH a TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH se společně schvalují jako externí auditoři Österreichische Nationalbank (ÖNB) pro rozpočtový rok 2006.

Společnosti Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH a BDO Auxilia Treuhand GmbH se společně schvalují jako náhradní auditoři ÖNB pro rozpočtový rok 2006.

Tento mandát může být každoročně prodloužen, přičemž nepřesáhne období celkem pěti let a skončí nejpozději rozpočtovým rokem 2010.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. března 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. C 34, 10.2.2006, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/866/ES (Úř. věst. L 318, 6.12.2005, s. 25).


Komise

16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. března 2006,

kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva

(oznámeno pod číslem K(2006) 655)

(Text s významem pro EHP)

(2006/213/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 89/106/EHS se předpokládá, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být nezbytné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající ukazatelům vlastností výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2).

(2)

Pokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech rozvíjet různě.

(3)

Interpretační dokument č. 2 uvádí jako jedno z těchto opatření omezení vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru tím, že bude omezena schopnost stavebních výrobků přispívat k plnému rozvinutí požáru.

(4)

Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi ukazatelů reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.

(5)

Systém tříd byl jako harmonizované řešení přijat rozhodnutím Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3).

(6)

V případě dřevěných podlahovin a deskového obložení a bednění z rostlého dřeva je nezbytné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň je v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES již dobře zavedena a dostatečně známa regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže nevyžadují zkoušení této konkrétní funkční vlastnosti.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Stavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Zvláštní třídy, které se použijí pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace z hlediska reakce na oheň přijaté rozhodnutím 2000/147/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

U výrobků je třeba, pokud je to vhodné, přihlížet k jejich konečnému použití.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/632/ES (Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 5).


PŘÍLOHA

V tabulkách této přílohy jsou uvedeny stavební výrobky a/nebo materiály, které bez zkoušení splňují všechny požadavky na funkční vlastnost reakce na oheň.

Tabulka 1

TŘÍDY REAKCE DŘEVĚNÝCH PODLAHOVIN NA OHEŇ

Materiál (1), (7)

Podrobnosti o výrobku (4)

Minimální střední objemová hmotnost (5)

(kg/m3)

Minimální celková tloušťka

(mm)

Podmínky při konečném použití

Třída (3) podlahové krytiny

Dřevěná podlahovina a parkety

Podlahovina z rostlého dubového nebo bukového dřeva s nátěrem

Buk: 680

Dub: 650

8

Přilepeno k podkladu (6)

Cfl - s1

Podlahovina z rostlého dubového, bukového nebo smrkového dřeva s nátěrem

Buk: 680

Dub: 650

Smrk: 450

20

Též se vzduchovou mezerou vespod

Podlahovina z rostlého dřeva s nátěrem neuvedená výše

390

8

Bez vzduchové mezery vespod

Dfl - s1

20

Též se vzduchovou mezerou vespod

Dřevěné parkety

Vícevrstvé parkety se svrchní dubovou vrstvou nejméně 5 mm silnou a s nátěrem

650

(svrchní vrstva)

10

Přilepeno k podkladu (6)

Cfl - s1

14 (2)

Též se vzduchovou mezerou vespod

Vícevrstvé parkety s nátěrem neuvedené výše

500

8

Přilepeno k podkladu

Dfl - s1

10

Bez vzduchové mezery vespod

14 (2)

Též se vzduchovou mezerou vespod

Dýhovaná podlahová krytina

Dýhovaná podlahová krytina s nátěrem

800

6 (2)

Bez vzduchové mezery vespod

Dfl - s1


Tabulka 2

TŘÍDY REAKCE DESKOVÉHO OBLOŽENÍ A BEDNĚNÍ Z ROSTLÉHO DŘEVA NA OHEŇ

Materiál (18)

Podrobnosti o výrobku (12)

Minimální střední objemová hmotnost (13)

(kg/m3)

Minimální tloušťka, celková/minimální (14)

(mm)

Podmínky při konečném použití (11)

Třída (10)

Deskové obložení a bednění (8)

Dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem

390

9/6

Bez vzduchové mezery, nebo s uzavřenou vzduchovou mezerou vzadu

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Deskové obložení a bednění (9)

Dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem

390

9/6

S otevřenou vzduchovou mezerou 20 mm vzadu

D - s2, d0

18/12

Bez vzduchové mezery, nebo s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu

Prvky ležiny (15)

Dřevěné prvky připevněné k nosnému rámu (16)

390

18

Ze všech stran obklopené vzduchem s možností ventilace (17)

D - s2, d0

Obr. a

Profily pro deskové obložení a bedněni z rostlého dřeva

Image

Obr. b

Maximální nezakrytá plocha prvku ležiny 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Montovaný v souladu s EN ISO 9239-1, na podkladu alespoň třídy D-s2, d0 a s minimální objemovou hmotností 400 kg/m3 nebo se vzduchovou mezerou vespod.

(2)  U parketových výrobků s tloušťkou 14 mm a více a u dýhovaných podlahových krytin může být při konečném použití začleněna mezivrstva alespoň třídy E a s maximální tloušťkou 3 mm bez vzduchové mezery.

(3)  Třída podle tabulky 2 přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.

(4)  Typ a množství zahrnutého nátěru: akrylát, polyuretan nebo mýdlo, 50 – 100 g/m2, olejová barva, 20 – 60 g/m2.

(5)  Za podmínek podle EN 13238 (relativní vlhkost 50 %, 23 oC).

(6)  Podklad alespoň třídy A2 – s1, d0.

(7)  Platí rovněž pro schodištní stupně.

(8)  Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, s mezerou uzavřenou, nebo vyplněnou podkladem alespoň třídy A2 - s1, d0 a s minimální objemovou hmotností 10 kg/m3, nebo vyplněnou podkladem z celulózového izolačního materiálu alespoň třídy E, též s parotěsnou zábranou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

(9)  Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, též s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

(10)  Třída podle tabulky 1 přílohy rozhodnutí 2000/147/ES.

(11)  Otevřená vzduchová mezera může umožňovat ventilaci za výrobkem, zatímco uzavřená vzduchová mezera takovou ventilaci vylučuje. Podklad za vzduchovou mezerou musí být alespoň třídy A2 - s1, d0 s minimální objemovou hmotností 10 kg/m3. V případě svislých dřevěných prvků a za uzavřenou vzduchovou mezerou nepřesahující 20 mm smí podklad být alespoň třídy D - s2, d0.

(12)  Spoje zahrnují všechny typy spojů, např. tupé spoje a spojení na drážku a pero.

(13)  Za podmínek podle EN 13238.

(14)  Viz obrázek a níže. Profilovaná oblast nezakryté strany desky tvoří nejvýše 20 % plochy, nebo 25 % při měření na zakryté i nezakryté straně desky. V případě tupých spojů platí na rozhraní spoje větší tloušťka.

(15)  Pravoúhlé dřevěné prvky, též se zaoblenými rohy, vodorovně nebo svisle připevněné na nosném rámu a ze všech stran obklopené vzduchem, zpravidla používané v blízkosti jiných stavebních prvků v interiéru i při venkovním použití.

(16)  Maximální nezakrytá plocha (všechny strany pravoúhlých dřevěných prvků a dřevěného nosného rámu) činí nejvýše 110 % celkové plochy, viz obrázek b níže.

(17)  Ostatní stavební prvky, které jsou k prvku ležiny blíže než 100 mm (kromě nosného rámu), musí být alespoň třídy A2 - s1, d0, ve vzdálenosti 100 – 300 mm alespoň třídy B - s1, d0 a ve vzdálenosti nad 300 mm alespoň třídy D - s2, d0.

(18)  Platí rovněž pro schodiště.


Tiskové opravy

16.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/32


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

( Úřední věstník Evropské unie L 200 ze dne 30. července 2005 )

Strana 10, příloha I, Seznam orgánů uvedených v článcích 8 a 11, část A. Orgány členských států, položka „Kypr“, adresa v řeckém jazyce:

a)

místo

:

„Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών“,

má být

:

„Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών“;

b)

místo

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr“,

má být

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy“.

Příloha V, Tiskopis vývozního nebo dovozního povolení uvedený v čl. 9 odst. 1:

a)

strana 18, Vysvětlivky k tiskopisu, kolonka 3 třetí sloupec:

místo

:

„Viz čl. 2 písm. d) a e) a článek 17 nařízení …“,

má být

:

„Viz čl. 2 písm. d) a e) a článek 18 nařízení …“;

b)

strana 18, Vysvětlivky k tiskopisu, kolonky 6 a 7 třetí sloupec:

místo

:

„Viz nařízení Komise (ES) č. 1779/2002, Úř. věst. L 296, 5.10.2002, s. 6.“,

má být

:

„Viz nařízení Komise (ES) č. 1779/2002, Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 6.“