ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 65

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
7. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 390/2006 ze dne 6. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 391/2006 ze dne 6. března 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 392/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. dubna 2006

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 393/2006 ze dne 6. března 2006 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. dubna 2006

18

 

*

Směrnice Komise 2006/26/ES ze dne 2. března 2006, kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku ( 1 )

22

 

*

Směrnice Komise 2006/28/ES ze dne 6. března 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 1 )

27

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o postoji Společenství v rámci Rady přidružení EU–Chile ke změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí (GSP) Společenství

30

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

45

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 33/2005 ze dne 16. února 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

47

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, pokud jde o rozšíření seznamu zemí a prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2006/184/SZBP ze dne 27. února 2006 na podporu Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 388/2006

ze dne 23. února 2006,

kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle posledních vědeckých poznatků Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) došlo u populací jazyka obecného v divizích ICES VIIIa a VIIIb k takové míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jež snížila počty dospělých ryb v moři natolik, že se tyto populace možná už nebudou moci obnovovat reprodukcí, a jsou proto ohroženy vyčerpáním.

(2)

Je třeba rovněž přijmout opatření pro zavedení víceletých plánů řízení populací jazyka obecného v Biskajském zálivu v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2).

(3)

Cílem plánu je zajistit takové využívání jazyka obecného v Biskajském zálivu, které vytvoří udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(4)

Nařízení (ES) č. 2371/2002 mimo jiné požaduje, aby se k dosažení dotyčného cíle Společenství uplatnil preventivní přístup, který znamená přijímání opatření určených k ochraně a zachování této populace, aby se zajistilo její udržitelné využívání a aby se v co možná největší míře snížil dopad na mořské ekosystémy. Společenství by se mělo zaměřit na postupné zavedení přístupu založeného na ekosystému do oblasti řízení rybolovu a mělo by přispět k efektivnímu rybolovu v rámci hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného rybářského odvětví, čímž se zajistí přijatelná životní úroveň pro obyvatelstvo, které je závislé na rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu a zohlední zájem spotřebitelů.

(5)

V zájmu dosažení tohoto cíle je třeba kontrolovat míry úmrtnosti způsobené rybolovem tak, aby bylo vysoce pravděpodobné, že se tyto míry budou každým rokem snižovat.

(6)

Této kontroly míry úmrtnosti způsobené rybolovem lze dosáhnout zavedením vhodné metody určení výše celkového přípustného odlovu (TAC) u příslušných populací a zavedením systému, který intenzitu rybolovu těchto populací omezí na úroveň, kdy nebude hrozit překročení TAC.

(7)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství doporučil, že ochranná úroveň biomasy pro populaci jazyka obecného v Biskajském zálivu by měla být 13 000 tun.

(8)

Biomasa populace jazyka obecného v Biskajském zálivu je téměř na ochranné úrovni a dosažení takové úrovně v krátkodobém výhledu nevyžaduje uplatnění celého systému řízení intenzity. Je však vhodné přijmout opatření pro omezení celkové kapacity hlavních loďstev lovících tuto populaci, s cílem tuto kapacitu postupně snížit, a zajistit tak obnovu zdrojů a předejít zvyšování intenzity rybolovu v budoucnosti.

(9)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla dodržována, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A CÍLE

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného žijící v Biskajském zálivu.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „Biskajským zálivem“ rozumí oblast moře vymezená Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) jako divize VIIIa a VIIIb.

Článek 2

Cíl plánu

1.   Cílem plánu je dostat v roce 2008 nebo dříve úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu nad ochrannou úroveň 13 000 tun a poté zabezpečit její udržitelné využívání.

2.   Tohoto cíle se dosáhne postupným snižováním míry úmrtnosti způsobené rybolovem u dotyčné populace.

Článek 3

Legislativní opatření a roční stanovení TAC

1.   Jakmile bude biomasa reprodukující se populace vyhodnocena ICES ve výši ochranné úrovně 13 000 tun a větší, Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o:

a)

dlouhodobé cílové hodnotě míry úmrtnosti způsobené rybolovem a

b)

úrovni snižování míry úmrtnosti způsobené rybolovem uplatňované, dokud nebude dosaženo cílové hodnoty míry úmrtnosti způsobené rybolovem, o níž bylo rozhodnuto podle písmene a).

2.   Každý rok Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o výši TAC v případě jazyka obecného v Biskajském zálivu pro následující rok.

KAPITOLA II

CELKOVÝ PŘÍPUSTNÝ ODLOV

Článek 4

Postup pro určení TAC

1.   Pokud bude ochranná úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu odhadnuta Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (STECF) s ohledem na nejnovější zprávu ICES ve výši nižší než 13 000 tun, Rada rozhodne o výši TAC, která podle odhadu STECF nepřekročí úroveň odlovů vedoucí k 10 % snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem v roce provádění ve srovnání s mírou úmrtnosti způsobenou rybolovem v předcházejícím roce.

2.   Pokud bude ochranná úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu odhadnuta STECF s ohledem na nejnovější zprávu ICES ve výši 13 000 tun a větší, Rada rozhodne o výši TAC, která se stanoví jako vyšší hodnota ze dvou níže uvedených úrovní odlovů podle odhadu STECF:

a)

hodnota TAC, jejíž uplatňování je v souladu se snižováním míry úmrtnosti způsobené rybolovem podle čl. 3 odst. 1 písm. b);

b)

hodnota TAC, výsledkem jejíhož uplatňování bude cílová hodnota míry úmrtnosti způsobené rybolovem, o níž bylo rozhodnuto Radou podle čl. 3 odst. 1 písm. a).

3.   Pokud by použití odstavců 1 nebo 2 vedlo k TAC vyššímu než TAC za předchozí rok o více než 15 %, schválí Rada TAC, který je o 15 % vyšší než TAC v daném roce.

4.   Pokud by použití odstavců 1 nebo 2 vedlo k TAC, který by byl o více než 15 % nižší než TAC za předchozí rok, schválí Rada TAC, který je o 15 % nižší než TAC v daném roce.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

Článek 5

Zvláštní povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu

1.   Členské státy zajistí, aby rybolovná činnost plavidel plujících pod jejich vlajkou a registrovaných na jejích území, která vede k odlovu a uchovávání na palubě více než 2 000 kg jazyka obecného za kalendářní rok v divizích ICES VIIIa a VIIIb, podléhala povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu. Toto povolení představuje zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (4).

2.   V rámci divizí ICES VIIIa a VIIIb se zakazuje lovit a uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat jakékoli množství jazyka obecného vyšší než 100 kg na jednu cestu na moře, pokud dotyčné plavidlo nemá povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu.

3.   Každý členský stát vypočítá celkovou kapacitu hrubé prostornosti svých plavidel v brutto registrovaných tunách, prostřednictvím nichž se v roce 2002, 2003 nebo 2004 vyložilo více než 2 000 kg jazyka obecného v Biskajském zálivu. Tato hodnota se sdělí Komisi.

4.   Na základě písemné žádosti Komise dodají členské státy do třiceti dnů dokumentaci se záznamy o odlovech uskutečněných plavidly, jimž byla vydána povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu.

5.   Členské státy každoročně vypočítají celkovou kapacitu hrubé prostornosti v brutto registrovaných tunách u plavidel majících povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu, která byla po vstupu tohoto nařízení v platnost trvale odstavena z rybolovné činnosti se státní podporou podle ustanovení článku 7 nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (5).

6.   Každý členský stát vydá povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu svým plavidlům pouze v případě, že celková kapacita těchto plavidel nepřekročí rozdíl mezi celkovou kapacitou stanovenou v souladu s odstavcem 3 tohoto článku a kapacitou plavidel, která jsou trvale odstavena z rybolovné činnosti v souladu s odstavcem 5.

7.   Odchylně od odstavce 6, pokud Komise rozhodla na základě vědecké zprávy STECF, že bylo dosaženo cílové míry úmrtnosti způsobené rybolovem definované v čl. 3 odst. 1, vydá každý členský stát povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu svým plavidlům pouze v případě, že jejich celková kapacita nepřekročí celkovou kapacitu plavidel majících povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu z předchozího roku.

8.   Povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu platí na období jednoho kalendářního roku a během příslušného hospodářského rybářského roku se nevydá žádné nové povolení k rybolovu.

9.   Odchylně od odstavce 8 tohoto článku je možné vydávat nová povolení za předpokladu, že jsou současně odejmuta povolení od jednoho nebo více plavidel o stejné celkové hrubé prostornosti, jako má plavidlo nebo plavidla dostávající nová povolení.

Článek 6

Alternativní postup pro řízení intenzity

1.   Odchylně od článku 5 může členský stát, jehož kvóta pro jazyk obecný v Biskajském zálivu je menší 10 % TAC, uplatňovat odlišný způsob řízení intenzity. Referenční úroveň intenzity rybolovu stanovená tímto způsobem je stejná jako intenzita rybolovu uplatňovaná v roce 2005. Příslušné členské státy zajistí, aby intenzita rybolovu v roce 2006 ani v dalších letech nepřekročila referenční úroveň.

2.   Komise může požádat každý členský stát využívající odchylky v odstavci 1 tohoto článku, aby předložil zprávu o uplatňování jiného způsobu řízení intenzity. Komise předá tuto zprávu všem ostatním členským státům.

3.   Pro účely odstavce 1 se intenzita rybolovu měří jako celková produkce vypočtená pro každé příslušné plavidlo za každý kalendářní rok jako součin instalovaného výkonu jejich motoru v kilowattech a počtu dní, které tato plavidla stráví rybolovem v dané oblasti.

4.   V roce 2009 a v každém třetím následujícím roce Rada rozhodne kvalifikovanou většinou a na základě návrhu Komise o úpravách referenčních úrovní stanovených podle odstavce 1. Účelem těchto úprav je zajistit náležité rozdělení rybolovných práv.

5.   Na žádost členského státu může Komise upravit maximální výši roční intenzity rybolovu stanovenou podle odstavce 1 tak, aby se členskému státu umožnilo plně využít jeho rybolovných práv na jazyk obecný v Biskajském zálivu. Žádost musí být doprovázena údaji o dosažitelnosti kvót a intenzity. Komise přijme rozhodnutí během šesti týdnů po přijetí žádosti postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, INSPEKCE A DOHLED

Článek 7

Míra odchylky

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (6), činí povolená míra odchylky při odhadu množství jazyka obecného v Biskajském zálivu v kilogramech uložených na palubě plavidel 8 % hodnoty v lodním deníku. Použije se převáděcí koeficient přijatý příslušným členským státem, pod jehož vlajkou plavidlo pluje.

Článek 8

Vážení vykládek

Příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo veškeré množství jazyka obecného odloveného v Biskajském zálivu, které přesahuje 300 kg, před prodejem zváženo na váhách aukční místnosti.

Článek 9

Oznámení předem

Velitel rybářského plavidla Společenství, jež se nacházelo v Biskajském zálivu, který chce přeložit určité množství jazyka obecného, které zůstává na palubě, nebo vyložit určité množství jazyka obecného v některém přístavu nebo v místě vykládky ve třetí zemi, předá příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou pluje, nejpozději 24 hodin před překládkou nebo vykládkou v třetí zemi tyto informace:

a)

název přístavu nebo místa vykládky,

b)

odhadovaný čas příjezdu do tohoto přístavu nebo do místa vykládky,

c)

množství v kilogramech živé hmotnosti u všech druhů, kterých je na palubě uloženo více než 50 kg.

Toto oznámení může podat i zástupce velitele rybářského plavidla.

Článek 10

Oddělené skladování jazyka obecného

1.   Je zakázáno uchovávat na rybářském plavidle Společenství v jedné nádobě jakékoli množství jazyka obecného společně s jinými druhy mořských živočichů.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou inspektorům členských států nápomocni tak, aby bylo možné navzájem zkontrolovat množství zaznamenané v lodním deníku a úlovky jazyka obecného nacházející se na palubě.

Článek 11

Přeprava jazyka obecného

1.   Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby jakékoli množství jazyka obecného vyšší než 300 kg a ulovené v některé ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1, které je poprvé vyloženo v daném členském státě, bylo zváženo předtím, než je přepraveno z přístavu první vykládky na jiné místo.

2.   Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí být k množstvím jazyka obecného přesahujícím 300 kg, která jsou převážena na jiné místo než místo vykládky nebo dovozu, přiložena kopie jednoho z prohlášení uvedených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení týkající se množství převáženého jazyka obecného. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení se nepoužije.

KAPITOLA V

DALŠÍ POSTUP

Článek 12

Vyhodnocení opatření v oblasti řízení

Komise si vyžádá vědecké údaje od STECF o úrovni plnění cílů plánu řízení ve třetím roce provádění tohoto nařízení a v každém následujícím třetím roce provádění tohoto nařízení. Komise popřípadě navrhne odpovídající opatření a Rada rozhodne kvalifikovanou většinou o alternativních opatřeních v zájmu dosažení cíle podrobně uvedeného v článku 2.

Článek 13

Zvláštní okolnosti

Pokud STECF informuje o tom, že se velikost reprodukující se populace u jazyka obecného v Biskajském zálivu snížila, Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o TAC nižším, než stanoví článek 4.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

E. GEHRER


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 485/2005 (Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 389/2006

ze dne 27. února 2006,

kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada opakovaně zdůraznila, že by nejvíce upřednostňovala přistoupení sjednoceného Kypru. Celkového vyřešení se však dosud nepodařilo dosáhnout.

(2)

Vzhledem k tomu, že turecké společenství na Kypru jasně vyjádřilo touhu po budoucnosti v rámci Evropské unie, doporučila Rada dne 26. dubna 2004, aby se finanční prostředky určené pro severní část Kypru v případě vyřešení použily na ukončení izolace tohoto společenství a na umožnění znovusjednocení Kypru posilováním hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru se zvláštním důrazem na hospodářskou integraci ostrova a na zlepšení styků mezi oběma společenstvími a s EU.

(3)

Po přistoupení Kypru se uplatňování acquis pozastavuje podle čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 aktu o přistoupení z roku 2003 na těch územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu (dále jen „území“).

(4)

Podle čl. 3 odst. 1 protokolu č. 10 nic v tomto protokolu nebrání opatřením směřujícím k podpoře hospodářského vývoje území.

(5)

Opatření, která mají být financována podle tohoto nařízení, jsou svou povahou výjimečná a přechodná a jejich cílem je zejména připravit, popřípadě umožnit, plné uplatňování acquis communautaire na územích po vyřešení kyperského problému.

(6)

Aby finanční podpora byla přidělena co nejúčinněji a nejrychleji, je žádoucí stanovit možnost poskytnutí pomoci přímo příjemcům.

(7)

Aby byla pomoc poskytnuta v souladu se zásadami řádného finančního řízení, Komise by měla být zmocněna převést provádění pomoci podle tohoto nařízení na Evropskou agenturu pro obnovu. Nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 (1) je potřeba odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Rozvoj a restrukturalizace infrastruktury, zejména v oblasti energetiky a dopravy, životního prostředí, telekomunikací a dodávek vody, by měly v případech, kdy je to vhodné, vzít v úvahu plánování na úrovni celého ostrova.

(9)

Při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení by měla být respektována práva fyzických a právnických osob, včetně vlastnických a majetkových práv.

(10)

Nic v tomto nařízení neznamená uznání jiného státního orgánu na územích, než je vláda Kyperské republiky.

(11)

V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2) by měla být opatření k provedení tohoto nařízení přijata řídícím postupem stanoveným v článku 4 uvedeného rozhodnutí.

(12)

Jak je uvedeno výše, provedení tohoto nařízení přispívá k dosažení cílů Společenství, avšak Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecný cíl a příjemci

1.   Společenství poskytne pomoc na umožnění znovusjednocení Kypru posilováním hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru, přičemž zvláštní důraz bude kladen na hospodářskou integraci ostrova, na zlepšování styků mezi oběma společenstvími a s EU a na přípravu na acquis communautaire.

2.   Z pomoci mají mít prospěch mimo jiné místní subjekty, družstva a zástupci občanské společnosti, a to zejména organizace sociálních partnerů, organizace na podporu podnikání, subjekty plnící na územích úkoly v obecném zájmu, místní nebo tradiční společenství, sdružení, nadace, neziskové organizace, nevládní organizace a fyzické a právnické osoby.

3.   Poskytnutí této pomoci neznamená uznání jiného státního orgánu na územích, než je vláda Kyperské republiky.

Článek 2

Cíle

Pomoc se použije mimo jiné na:

podporu sociálního a hospodářského rozvoje, včetně restrukturalizace, zejména pokud jde o rozvoj venkova, rozvoj lidských zdrojů a regionální rozvoj,

rozvoj a restrukturalizaci infrastruktury, zejména v oblasti energetiky a dopravy, životního prostředí, telekomunikací a dodávek vody,

usmíření, opatření vedoucí k vytvoření důvěry a podporu občanské společnosti,

sblížení tureckého společenství na Kypru s Unií, mimo jiné na základě informací o politickém a právním řádu Evropské unie, podpory mezilidských vztahů a stipendií od Společenství,

přípravu právních textů v souladu s acquis communautaire tak, aby byly okamžitě použitelné, jakmile dojde k úplnému vyřešení kyperského problému,

přípravu na provádění acquis communautaire vzhledem k odvolání jeho pozastavení, ke kterému došlo v souladu s článkem 1 protokolu č. 10 aktu o přistoupení.

Článek 3

Řízení pomoci

1.   Komise odpovídá za řízení pomoci.

2.   Komisi je nápomocen výbor podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3906/89 (3), který je složený ze zástupců členských států a kterému předsedá zástupce Komise.

3.   Přesahují-li návrhy rozhodnutí o financování částku 5 milionů EUR, vydá k nim výbor stanovisko. Aniž by Komise žádala výbor o stanovisko, může schválit rozhodnutí o financování na podporu činností, které spadají pod čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení, a změny rozhodnutí o financování, jež jsou v souladu s cílem programu a nepřekračují 15 % finančního rámce daného rozhodnutí o financování.

4.   Nejsou-li rozhodnutí o financování projednána s výborem v souladu s odstavcem 3, Komise informuje výbor nejpozději jeden týden po přijetí rozhodnutí.

5.   Pro účely tohoto nařízení se v souladu s čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES použije řídící postup stanovený v článku 4 uvedeného rozhodnutí.

Článek 4

Typy pomoci

1.   Pomoc podle tohoto nařízení lze mimo jiné použít na financování veřejných zakázek, grantů, včetně zvýhodněných úroků, zvláštních půjček, záruk na půjčky a finanční pomoci.

2.   Pomoc lze v plném rozsahu financovat z rozpočtu, je-li k tomu důvod a je-li to nezbytné pro dosažení cílů tohoto nařízení.

3.   Pomoc lze zejména dále použít na krytí výdajů na podporu činností, jako jsou předběžné a srovnávací studie, vzdělávání, činnosti spojené s přípravou, posuzováním, řízením, realizací, sledováním, kontrolou a vyhodnocováním pomoci, činnosti spojené s poskytováním informací a se zviditelněním, jakož i na krytí výdajů na podporu zaměstnanců, pronájem prostor a dodávky zařízení.

Článek 5

Provádění pomoci

1.   Akce podle tohoto nařízení jsou prováděny v souladu s pravidly stanovenými v hlavě IV části 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4). Všechny jednotlivé právní závazky týkající se pomoci podle tohoto nařízení jsou splněny nejpozději do tří let ode dne přijetí rozpočtového závazku.

2.   Aniž jsou dotčena jakékoli rozhodnutí přijatá v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 2667/2000, může Komise ve lhůtách stanovených v článku 54 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 rozhodnout, že úkoly státního orgánu, zejména úkoly spojené s prováděním, svěří subjektům uvedeným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Při výběru subjektů uvedených v čl. 54 odst. 2 písm. c) se použijí tato kritéria:

mezinárodně uznávané postavení,

soulad s mezinárodně uznávanými řídícími a kontrolními systémy a

dozor státního orgánu členského státu nebo mezinárodní organizace/instituce.

3.   Akce podle tohoto nařízení lze provádět společným řízením v souladu s pravidly stanovenými v hlavách I a II části 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článek 6

V článku 2 nařízení (ES) č. 2667/2000 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Komise může pověřit agenturu prováděním pomoci na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru v rámci nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27. února 2006, kterým se vytváří nástroj finanční podpory na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru a mění nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu (5).

Článek 7

Ochrana práv fyzických a právnických osob

1.   Komise zajistí, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byla respektována práva fyzických nebo právnických osob, včetně vlastnických a majetkových práv. Komise v této souvislosti jedná v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

2.   Aby členské státy mohly předat Komisi jakékoli informace o případném porušení vlastnických práv, předloží Komise výboru uvedenému v čl. 3 odst. 2 každý návrh rozhodnutí o financování, který by se mohl dotknout vlastnických práv, a to dva měsíce před přijetím daného rozhodnutí o financování.

Článek 8

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby v případě provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Společenství chráněny proti podvodům, korupci a všem ostatním nesrovnalostem v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (6), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (7) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF ) (8).

2.   Pokud jde o akce Společenství financované podle toho nařízení, pojmem „nesrovnalost“ podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 se rozumí jakékoliv porušení právního předpisu Společenství nebo smluvního závazku vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvími spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.   Veškeré dohody s příjemci pomoci musí výslovně zmocňovat Komisi a Účetní dvůr ke kontrole na základě dokladů a ke kontrole na místě všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi prostředky Společenství. Tyto dohody rovněž výslovně zmocní Komisi, aby v souladu s procesními ustanoveními nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 prováděla kontroly a inspekce na místě.

4.   Veškeré smlouvy vyplývající z provádění pomoci zajistí během plnění smluv a po něm práva Komise a Účetního dvora podle odstavce 3.

Článek 9

Účast v nabídkových řízeních a smlouvách

1.   Smlouvy týkající se zadání veřejné zakázky nebo poskytnutí grantu, které jsou financovány podle tohoto nařízení, jsou otevřeny účasti:

všech fyzických nebo právnických osob členských států Evropské unie,

všech fyzických nebo právnických osob, které jsou občany jiného státu, jenž je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo jsou na jeho území v souladu se zákonem usazeny,

všech fyzických nebo právnických osob, které jsou občany zemí, jež se ucházejí o přistoupení k Evropské unii, nebo jsou na jejich území v souladu se zákonem usazeny.

2.   Smlouvy týkající se zadání veřejné zakázky nebo poskytnutí grantu, které jsou financovány podle tohoto nařízení, jsou otevřeny účasti všech fyzických nebo právnických osob, jež jsou občany jiných zemí, než jsou země uvedené v odstavci 1, nebo jsou na jejich území v souladu se zákonem usazeny, a to v případech, kdy byl zaveden vzájemný přístup k jejich vnější pomoci.

3.   Smlouvy týkající se zadání veřejné zakázky nebo poskytnutí grantu, které jsou financovány podle tohoto nařízení, jsou otevřeny účasti mezinárodních organizací.

4.   Veškeré dodávky a materiály koupené na základě smlouvy financované podle tohoto nařízení musí pocházet z celního území Společenství, z území nebo ze země, která je způsobilá podle odstavců 1 a 2.

5.   Komise může v řádně odůvodněných případech a případ od případu povolit účast fyzickým a právnickým osobám z jiných zemí nebo využití dodávek a materiálů jiného původu.

Článek 10

Podávání zpráv

Komise každoročně zašle Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění pomoci Společenství na základě tohoto nástroje. Zpráva obsahuje údaje o akcích financovaných během daného roku a o zjištěních učiněných při sledování a poskytne rovněž vyhodnocení výsledků dosažených při provádění pomoci.

Článek 11

Vyřešení problému

V případě úplného vyřešení kyperského problému Rada na základě návrhu Komise jednomyslně rozhodne o nezbytných úpravách tohoto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2068/2004 (Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2257/2004 (Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 5.“

(6)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(8)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 390/2006

ze dne 6. března 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

83,0

204

45,5

212

139,7

624

92,6

999

90,2

0707 00 05

052

129,2

068

138,2

204

48,2

628

155,5

999

117,8

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

132,6

204

74,1

999

103,4

0805 10 20

052

65,8

204

43,3

212

43,3

220

39,5

400

61,8

448

41,1

512

33,1

624

63,9

999

49,0

0805 50 10

052

38,8

624

67,6

999

53,2

0808 10 80

400

133,1

404

106,0

528

75,0

720

83,3

999

99,4

0808 20 50

388

80,5

400

104,9

512

65,6

528

65,5

720

45,0

999

72,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 391/2006

ze dne 6. března 2006,

kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.

(2)

Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití. Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (3) musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27 a 28 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.

K prodeji je nabízeno 109 970 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel.: (33-5) 57 55 20 00

Telex: 57 20 25

Fax: (33-5) 57 55 20 59,

nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 56/2006 ES pro nová průmyslová použití“ a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 24. března 2006 ve 12:00 hodin bruselského času.

4.   Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.

Článek 4

Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 11 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 31 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 37 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz a 11,5 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.

Článek 5

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 EUR na litr.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Článek 6

Jistota za řádné provedení činí 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ Č. 56/2006 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ

Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji

Členský stát

Uskladnění

Číslo nádoby

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových

Nařízení (ES) č. 1493/1999, článek

Typ alkoholu

Typ alkoholu

(v % objemových)

FRANCIE

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

surový

+92

11

22 560

27

surový

+92

15

22 480

28

surový

+92

16

22 395

28

surový

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

surový

+92

Celkem

 

109 970

 

 

 


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 392/2006

ze dne 6. března 2006

o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. dubna 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 (1) otevřelo celní kvóty pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí a stanovilo postup pro jejich spravování.

(2)

Nařízení (ES) č. 1864/2004 stanovilo přechodná opatření umožňující dovozcům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“) využívat kvóty. Cílem těchto opatření je rozlišení mezi tradičními a novými dovozci v nových členských státech a úprava množství, na která by se mohly vztahovat žádosti o licence tradičních dovozců z nových členských států tak, aby tito dovozci mohli tento systém využívat.

(3)

Aby byla zajištěna kontinuita zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím k hospodářským podmínkám zásobování v nových členských státech před jejich přistoupením k Evropské unii, je třeba otevřít autonomní a dočasnou dovozní celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus spadající pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30.

(4)

Nová celní kvóta by měla být otevřena dočasně a nesmí předjímat výsledky jednání probíhajících v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členských států.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Autonomní celní kvóta 1 200 tun (odkapané hmotnosti) pořadového čísla 09.4075 (dále jen „autonomní kvóta“) se otevírá od 1. dubna 2006 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus spadajících pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.

2.   Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty se stanoví ve výši 12 % pro produkty spadající pod kód KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty spadající pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1864/2004 se použije na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.

Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 2 a 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článku 7, čl. 8 odst. 2 a článků 9 a 10 nařízení (ES) č. 1864/2004 se na správu autonomní kvóty nepoužijí.

Článek 3

Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen „licence“) končí dne 30. června 2006.

Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.

Článek 4

1.   Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Žádosti o licence musí obsahovat v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.

2.   Žádosti o licence předložené jedním tradičním dovozcem se nemohou vztahovat na množství vyšší než 9 % autonomní kvóty.

3.   Žádosti o licence předložené jedním novým dovozcem se nemohou vztahovat na množství vyšší než 1 % autonomní kvóty.

Článek 5

Autonomní kvóta se přiděluje takto:

95 % tradičním dovozcům,

5 % novým dovozcům.

Pokud množství přidělené pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií zcela využito, je možné přidělit zbytek nevyčerpaného množství kategorii druhé.

Článek 6

1.   Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence.

2.   Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.

3.   Pokud Komise dospěje na základě sdělení, které jí bylo poskytnuto podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1995/2005 (Úř. věst. L 320, 8.12.2005, s. 34).


PŘÍLOHA I

Poznámky podle článku 3

:

ve španělštině

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

v češtině

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

v dánštině

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

v němčině

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

v estonštině

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

v řečtině

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

v angličtině

:

licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

ve francouzštině

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

v italštině

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

v lotyštině

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

v litevštině

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

v maďarštině

:

a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

v maltštině

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

v nizozemštině

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

v polštině

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

v portugalštině

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

ve slovenštině

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

ve slovinštině

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

ve finštině

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

ve švédštině

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 4 odst. 1

:

ve španělštině

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006

:

v češtině

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006

:

v dánštině

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006

:

v němčině

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006

:

v estonštině

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v řečtině

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006

:

v angličtině

:

licence application under Regulation (EC) No 392/2006

:

ve francouzštině

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006

:

v italštině

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006

:

v lotyštině

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

:

v litevštině

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006

:

v maďarštině

:

a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v maltštině

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006

:

v nizozemštině

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag

:

v polštině

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

:

v portugalštině

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006

:

ve slovenštině

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006

:

ve slovinštině

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006

:

ve finštině

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus

:

ve švédštině

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006.


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 393/2006

ze dne 6. března 2006

o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. dubna 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první odstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1870/2005 (1) otevřelo celní kvóty a stanovilo jejich spravování a zavedlo systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí.

(2)

Nařízení (ES) č. 1870/2005 stanovilo přechodná opatření umožňující dovozcům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“) využívat kvóty. Cílem těchto opatření je rozlišit tradiční a nové dovozce v nových členských státech a upravit pojem referenčního množství tak, aby tito dovozci mohli využívat tento systém.

(3)

Aby byla zajištěna kontinuita zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím k existujícím hospodářským podmínkám zásobování v nových členských státech před jejich přistoupením k Evropské unii, je třeba otevřít autonomní a dočasnou dovozní celní kvótu pro čerstvý nebo chlazený česnek spadající pod kód KN 0703 20 00.

(4)

Nová celní kvóta by měla být otevřena dočasně a nesmí předjímat výsledky jednání probíhajících v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členských států.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Autonomní celní kvóta 4 400 tun s pořadovým číslem 09.4066 (dále jen „autonomní kvóta“) se otevírá od 1. dubna 2006 pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku spadajícího pod kód KN 0703 20 00 do Společenství.

2.   Sazba valorického cla pro produkty dovážené v rámci autonomní kvóty je 9,6 %.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se použije na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.

Ustanovení článku 1, čl. 4 odst. 2, článku 6, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 6, článku 9 prvního odstavce a čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1870/2005 se na správu autonomní kvóty nepoužijí.

Článek 3

Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen „licence“) končí dne 30. června 2006.

Pro účely nařízení (ES) č. 1870/2005 je s licencemi nakládáno jako s „A“ licencemi.

Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.

Článek 4

1.   Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Žádosti o licence musí obsahovat v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.

2.   Žádosti o licence předložené jedním dovozcem se nemohou vztahovat na množství vyšší než 10 % autonomní kvóty.

Článek 5

Autonomní kvóta se přiděluje takto:

70 % tradičním dovozcům,

30 % novým dovozcům.

Pokud množství přidělené pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií zcela využito, je možné přidělit zbytek nevyčerpaného množství kategorii druhé.

Článek 6

1.   Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence.

2.   Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.

3.   Pokud Komise dospěje na základě sdělení, které jí bylo poskytnuto podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o licence převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

V uvedeném případě příslušné orgány vydají licence třetí pracovní den po vstupu nařízení uvedeného v prvním pododstavci v platnost. Článek 11 nařízení (ES) č. 1870/2005 se použije obdobně.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 19.


PŘÍLOHA I

Poznámky podle článku 3

:

ve španělštině

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

v češtině

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

v dánštině

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

v němčině

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

v estonštině

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

v řečtině

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

v angličtině

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

ve francouzštině

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

v italštině

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

v lotyštině

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

v litevštině

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

v maďarštině

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

v maltštině

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

v nizozemštině

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

v polštině

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

v portugalštině

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

ve slovenštině

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

ve slovinštině

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

ve finštině

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

ve švédštině

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 4 odst. 1

:

ve španělštině

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

v češtině

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

v dánštině

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

v němčině

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

v estonštině

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v řečtině

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

v angličtině

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

ve francouzštině

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

v italštině

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

v lotyštině

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

v litevštině

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

v maďarštině

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v maltštině

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

v nizozemštině

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

v polštině

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

v portugalštině

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

ve slovenštině

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

ve slovinštině

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

ve finštině

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

ve švédštině

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/22


SMĚRNICE KOMISE 2006/26/ES

ze dne 2. března 2006,

kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 74/151/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (3), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 78/933/EHS ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (4), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (5), a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro moderní traktory je třeba přizpůsobit požadavky maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla a maximálního zatížení nápravy kolových zemědělských a lesnických traktorů, které zavedla směrnice 74/151/EHS, se zohledněním vyšší produktivity a bezpečnosti práce, jichž bylo dosaženo v důsledku vývoje technologie traktorů.

(2)

Aby se usnadnila činnost průmyslu Společenství v celosvětovém měřítku, měly by být technické předpisy a normy Společenství uvedeny do souladu s odpovídajícími celosvětovými technickými předpisy a normami. Co se týče mezních hodnot hladin akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče stanovených ve směrnici 77/311/EHS je proto třeba sladit rychlost při zkoušce předepsanou v přílohách I a II uvedené směrnice a rychlost při zkoušce požadovanou celosvětovými technickými předpisy či normami, jako jsou kodex 5 OECD a ISO 5131:1996 (6).

(3)

Je vhodné přizpůsobit požadavky zavedené směrnicí 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory s cílem uspokojit aktuální potřebu jednodušší konstrukce a lepšího osvětlení.

(4)

Požadavky stanovené směrnicí 89/173/EHS týkající se bezpečnostního zasklení a spojovacího zařízení u kolových zemědělských a lesnických traktorů je třeba uvést do souladu s nejnovějším vývojem techniky. Zejména je třeba povolit polykarbonátové/plastové zasklení nejen čelního skla, a tím zvýšit ochranu cestujících před případnými předměty, jež by mohly vniknout do kabiny řidiče. Požadavky týkající se mechanického spojovacího zařízení je třeba sladit s normou ISO 6489-1. Dále za účelem snížení počtu a závažnosti nehod a posílení bezpečnosti práce by měla být nejen přijata dodatečná ustanovení týkající se horkých ploch, ale rovněž opatření týkající se krytů kontaktů baterií a opatření k zamezení neúmyslného odpojení.

(5)

Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny směrnice 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS.

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/37/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 74/151/EHS

Směrnice 74/151/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Změna směrnice 77/311/EHS

Směrnice 77/311/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

Změna směrnice 78/933/EHS

Směrnice 78/933/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 4

Změna směrnice 89/173/EHS

Směrnice 89/173/EHS se mění v souladu s přílohou IV této směrnice.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Pokud jde o vozidla, která splňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. ledna 2007 nesmí členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

odepřít udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu;

b)

zakázat registraci, prodej nebo uvedení tohoto vozidla do provozu.

2.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2007 nesmí členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí udělit ES schválení typu;

b)

mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu.

3.   Pokud jde o vozidla, která nesplňují požadavky stanovené ve směrnicích 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS, ve znění této směrnice, s účinkem od 1. července 2009 členské státy z důvodů souvisejících s předmětem příslušné směrnice:

a)

nesmí pro účely čl. 7 odst. 1 uznávat platnost prohlášení o shodě, která se dodávají spolu s novými vozidly podle ustanovení směrnice 2003/37/ES;

b)

mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení těchto nových vozidel do provozu.

Článek 6

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/67/ES (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1998/38/ES (Úř. věst. L 170, 16.6.1998, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 105, 28.4.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24).

(4)  Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 16. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/56/ES (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 31).

(5)  Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(6)  Tyto dokumenty lze najít na internetových stránkách http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF a http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


PŘÍLOHA I

V příloze I směrnice 74/151/EHS se bod 1.2 nahrazuje tímto:

„1.2.

maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu v závislosti na kategorii vozidla a nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1

Maximální povolená hmotnost naloženého vozidla a maximální povolená hmotnost na nápravu v závislosti na kategorii vozidla

Kategorie vozidla

Počet náprav

Maximální povolená hmotnost

(t)

Maximální povolená hmotnost na jednu nápravu

Poháněná náprava

(t)

Nepoháněná náprava

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (s nákladem)

11,5

10

3

24 (s nákladem)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (bez nákladu)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (s nákladem)

 (1)

 (1)


(1)  V kategorii T3 a T4.3 není nutné stanovit maximální zatížení nápravy, protože maximální povolená hmotnost s nákladem i bez nákladu vyplývá z jejich definice.“


PŘÍLOHA II

Směrnice 77/311/EHS se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

i)

v bodě 3.2.2 se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“;

ii)

v bodě 3.3.1 se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“;

2.

V bodě 3.2.3 přílohy II se hodnota „7,25 km/h“ nahrazuje hodnotou „7,5 km/h“.


PŘÍLOHA III

Příloha I směrnice 78/933/EHS se mění takto:

1.

Do bodu 4.5.1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Dodatečné nepovinné směrové svítilny.“

2.

Bod 4.5.4.2 se nahrazuje tímto:

„4.5.4.2

Na výšku:

nad zemí:

nejméně 500 mm pro směrové svítilny kategorie 5,

nejméně 400 mm pro směrové svítilny kategorií 1 a 2,

nejvýše 1 900 pro všechny kategorie.

Pokud konstrukce traktoru neumožňuje dodržet tuto maximální hodnotu, může být nejvyšší bod svítící plochy ve výši 2 300 mm pro směrové svítilny kategorie 5, pro svítilny kategorií 1 a 2 uspořádání A, pro svítilny kategorií 1 a 2 uspořádání B a pro svítilny kategorie 1 a 2 uspořádání D; nebo může být ve výši 2 100 mm pro směrové svítilny kategorií 1 a 2 jiných uspořádání,

do 4 000 mm u nepovinných směrových svítilen.“

3.

V bodě 4.7.4.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

4.

V bodě 4.10.4.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

5.

V bodě 4.14.5.2.2 se hodnota „2 100 mm“ nahrazuje hodnotou „2 300 mm“.

6.

Bod 4.15.7 se nahrazuje tímto:

„4.15.7

Může být ‚skupinový‘ “.


PŘÍLOHA IV

Směrnice 89/173/EHS se mění takto:

1.

Příloha II se mění takto:

a)

Do bodu 2.2 se doplňují tyto body:

„2.2.6

‚Běžný provoz‘ znamená používání traktoru za účelem, který zamýšlel výrobce, ze strany provozovatele, který je obeznámen s vlastnostmi traktoru a který dodržuje informace o provozu, obsluze a bezpečnostních postupech obsažené v návodu k obsluze od výrobce nebo v nápisech na traktoru.

2.2.7

‚Neúmyslným kontaktem‘ se rozumí neplánovaný styk mezi osobou a nebezpečným místem v důsledku pohybů osoby prováděných při běžném provozu a obsluze traktoru.“

b)

Do bodu 2.3.2 se doplňují tyto body:

„2.3.2.16

Horké plochy

Horké plochy, na které může obsluha dosáhnout při běžném provozu traktoru, musí být zakryty nebo izolovány. Platí to pro horké plochy nacházející se poblíž schůdků, madel, držadel a nedílných součástí traktoru, které slouží k nastupování a jichž je možné se nechtěně dotknout.

2.3.2.17

Kryt kontaktů baterie

Neuzemněné kontakty musí být chráněny před neúmyslným zkratem.“

2.

Do bodu 1 přílohy III A se vkládá tento bod:

„1.1.3

Použití tuhého plastového zasklení se povoluje i jinde než na čelním skle tak, jak to povoluje směrnice Rady 92/22/EHS (1) nebo nařízení č. 43 EHK–OSN, příloha 14.

3.

Příloha IV se mění takto:

a)

Druhá odrážka bodu 1.1 se nahrazuje tímto:

„—

vlečný hák (viz obr. 1 – ‚Rozměry závěsného háku‘ v ISO 6489-1:2001),“.

b)

V bodu 2 se doplňuje nový bod 2.9, který zní:

„2.9

Aby se zabránilo neúmyslnému odpojení od závěsného kroužku, nesmí vzdálenost mezi vlečným hákem a kotvou (upínacím zařízením) překročit 10 mm při maximálním jmenovitém zatížení.“

c)

V dodatku 1 se ruší obrázek č. 3 a příslušný text.


(1)  Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 11.“


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/27


SMĚRNICE KOMISE 2006/28/ES

ze dne 6. března 2006,

kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetická kompatibilita) vozidel (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 72/245/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu stanoveného směrnicí 70/156/EHS.

(2)

Za účelem zvýšení bezpečnosti vozidel podporou rozvoje a používání technologií využívajících radarové zařízení krátkého dosahu uvedla Komise rozhodnutím Komise 2004/545/ES ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (3) a rozhodnutím Komise 2005/50/ES ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (4) v soulad použití dvou frekvenčních pásem rádiového spektra.

(3)

V souladu s rozhodnutím 2005/50/ES je používání vozidlového radaru krátkého dosahu v pásmu 24 GHz časově omezeno a členské státy musejí zřídit monitorovací systém, jenž bude zaměřen na vyčíslení počtu vozidel vybavených vozidlovým radarem krátkého dosahu v pásmu 24 GHz, která jsou na jejich území registrována.

(4)

Směrnice 72/245/EHS ve znění směrnice Komise 2005/49/ES (5) vybavuje členské státy vhodnými prostředky k provádění tohoto monitorování. Touto směrnicí byla směrnice 70/156/EHS odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Od té doby je jasné, že v případě radarového zařízení v pásmu 24 GHz lze poskytování těchto údajů zjednodušit a pro účely monitorování není nutné vedle informací o radarovém zařízení krátkého dosahu v pásmu 24 GHz vyžadovat v prohlášení o shodě informace o použití radarového zařízení v pásmu 79 GHz, jelikož pásmo 79 GHz neruší jiné aplikace a jeho použití není omezeno. Ve směrnici 72/245/EHS je proto vhodné upravit požadavky související s použitím radarového zařízení krátkého dosahu v pásmu 24 GHz a vypustit požadavky související s použitím radarového nařízení krátkého dosahu v pásmu 79 GHz. Tato směrnice neovlivňuje platnost stávajících schválení pro vozidla, která nejsou vybavena radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.

(6)

Atestace podle modelu uvedeného v příloze III C směrnice 72/245/EHS vydávají pouze technické služby. Žádný další orgán či správa se tohoto postupu neúčastní. Proto v současné době není dodatečné razítkování atestace nezbytné a zrušuje se.

(7)

Směrnice 72/245/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Změny směrnice 72/245/EHS mají dopad na směrnici 70/156/EHS. Je proto nutné odpovídajícím způsobem směrnici 70/156/EHS změnit.

(9)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného článkem 13 směrnice 70/156/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 72/245/EHS

Směrnice 72/245/EHS se mění takto:

1.

V příloze I se zrušuje bod 2.1.14.

2.

Příloha II A se mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

3.

Dodatek přílohy III se mění takto:

a)

bod 1.3.1 se nahrazuje tímto:

„1.3.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 1.3.2 se zrušuje.

4.

V příloze III C se zrušují slova „Úřední razítko“, včetně rámečku.

Článek 2

Změna směrnice 70/156/EHS

Směrnice 70/156/EHS se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

2.

V příloze III části I se oddíl A mění takto:

a)

bod 12.7.1 se nahrazuje tímto:

„12.7.1

vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (nehodící se škrtněte)“;

b)

bod 12.7.2 se zrušuje.

3.

Příloha IX se na straně 2 všech vzorů prohlášení o shodě mění takto:

a)

Doplňuje se poznámka pod čarou a bod 50 se nahrazuje tímto:

„50.

Poznámky (6):

b)

Body 50.1, 50.2 a 50.3 se zrušují.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 30. června 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy musí tato opatření uplatnit ode dne 1. července 2006.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/83/ES (Úř. věst. L 305, 24.11.2005, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 12.

(6)  Pokud je vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle rozhodnutí 2005/50/ES, je výrobce povinen zde vyznačit: ‚Vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz‘.“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006

o postoji Společenství v rámci Rady přidružení EU–Chile ke změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství

(2006/180/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit jasnost, dlouhodobou hospodářskou předvídatelnost a právní jistotu pro hospodářské subjekty se považuje za vhodné začlenit do dvoustranné dohody o volném obchodu zbývající celní preference udělené Chile podle systému všeobecných celních preferencí Společenství, které ještě nejsou obsaženy v celních koncesích Společenství uvedených v příloze I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), podepsané v Bruselu dne 18. listopadu 2002.

(2)

Chile bude jakožto současná přijímající země v rámci systému všeobecných celních preferencí Společenství prostřednictvím přiloženého rozhodnutí Rady přidružení těžit z výhod obchodní dohody poskytující preferenční zacházení včetně všech preferencí podle celního systému obsaženého v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (2),

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj, který má Společenství zaujmout v Radě přidružení ke změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství, se zakládá na předloze rozhodnutí Rady přidružení přiložené k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘEDLOHA ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE č. …/2006

ze dne

o změně přílohy I Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit konsolidaci celních preferencí udělených Chile podle systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 18. listopadu 2002 (dále jen „dohoda o přidružení“), a zejména na čl. 60 odst. 5 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit jasnost, dlouhodobou hospodářskou předvídatelnost a právní jistotu pro hospodářské subjekty se strany dohodly začlenit do své dvoustranné dohody o volném obchodu zbývající celní preference udělené Chile podle systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství, které ještě nejsou obsaženy v celních koncesích Společenství uvedených v příloze I dohody o přidružení.

(2)

Podle čl. 60 odst. 5 dohody o přidružení může Rada přidružení přijmout rozhodnutí, na základě kterého se cla sníží rychleji, než je stanoveno v článcích 65, 68 a 71, nebo se jinak zlepší podmínky přístupu podle těchto článků.

(3)

Toto rozhodnutí nahrazuje u dotyčného produktu podmínky stanovené v článcích 65, 68 a 71.

(4)

Je žádoucí zajistit hladký přechod od GSP na preferenční dvoustranný obchodní režim zřízený dohodou o přidružení, a to tak, že bude umožněno, aby po určitou dobu byla předkládána osvědčení o původu podle systému GSP (osvědčení o původu na formuláři A nebo prohlášení na faktuře),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha I dohody o přidružení se mění podle ustanovení uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nahrazuje u dovozů dotyčných produktů do Společenství podmínky stanovené v článcích 65, 68 a 71 dohody o přidružení.

Článek 3

Osvědčení o původu řádně vydaná v Chile v rámci systému všeobecných celních preferencí („GSP“) Společenství se v Evropském společenství přijímají jako platná osvědčení o původu v rámci preferenčního dvoustranného obchodního režimu zřízeného dohodou o přidružení, pokud:

i)

je osvědčení o původu předloženo do čtyř měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost;

ii)

byly osvědčení o původu a přepravní doklady vydány nejpozději jeden den přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost;

iii)

je osvědčení o původu předloženo při dovozu do Evropského společenství ve prospěch celních preferencí dříve udělených v rámci systému GSP, které jsou tímto rozhodnutím konsolidovány.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2006 nebo dnem jeho přijetí, pokud bude přijato po 1. lednu 2006.

V … dne

Za Radu přidružení

předseda

PŘÍLOHA

HARMONOGRAM ODSTRAŇOVÁNÍ CEL SPOLEČENSTVÍ

(podle článků 60, 65 a 71 dohody o přidružení)

Poznámky:

I.

Clo uplatňované na dovoz produktů pocházejících z Chile do Společenství. Toto clo vyplývá z konsolidace cla podle GSP uplatňovaného vůči Chile a z jeho začlenění do dohody o přidružení.

II.

Toto clo se uplatňuje pouze na produkty ex quota.


HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (I) (II)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (I) (II)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4)

6,1 % (I)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11)

10,1 % (I)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (I)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03)

6,9 % (I)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11)

8,5 % (I)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06)

6,9 % (I)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09)

10,1 % (I)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (I)

 

0811

– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (I)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as „loins“

20,5 % (I)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 19

– – Other:

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as „loins“

20,5 % (I)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (I)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (I)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other:

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight:

 

 

 

– – – – – – Other:

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 39

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other:

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 69

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67:

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67:

 

 

 

– – – Pear juice:

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (I)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (I)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (I)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (I)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (I)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (I)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less:

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (I)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (I)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (I)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (I)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (I)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (I)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (I)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (I)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (I)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (I)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (I)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (I)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (I)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (I)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (I)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (I)

 


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006,

kterým se Nizozemskému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2006/181/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vláda Nizozemského království požádala dopisem, který generální sekretariát Komise zaregistroval dne 4. října 2004, o souhlas se zavedením zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

(2)

V souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS uvědomila Komise dopisem ze dne 1. prosince 2004 ostatní členské státy o žádosti Nizozemského království. Dopisem ze dne 2. prosince 2004 oznámila Komise Nizozemskému království, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení jeho žádosti.

(3)

Cílem odchylky je zabránit vyhýbání se dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) podhodnocováním dodávek mezi osobami ve spojení, čímž příjemci dodávky vzniká nárok na plný nebo téměř plný odpočet DPH. Je určena k tomu, aby zabránila zneužívání při dodávkách investičního majetku nebo poskytování služeb ve vztahu k investičnímu majetku, jako jsou leasing, pronájem nebo jakékoli jiné ujednání, při nichž je investiční majetek dán příjemci k dispozici. Z důvodu vztahu mezi stranami se protiplnění často stanovuje na netržní hodnotu, čímž se výrazně snižují příjmy z DPH.

(4)

Zvláštní opatření by se proto mělo týkat pouze případů, kde je správní orgán schopen dovodit, že základ daně stanovený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS byl ovlivněn vztahem mezi stranami. Tento závěr by měl být v každém jednotlivém případě založen na zjevných skutečnostech, nikoli na domněnkách.

(5)

Je proto vhodné a přiměřené povolit Nizozemskému království považovat za základ daně obvyklou cenu těchto dodávek.

(6)

Odchylky podle článku 27 směrnice 77/388/EHS, jejichž účelem je předcházet vyhýbání se DPH ve spojitosti se základem daně dodávek mezi stranami, které jsou ve spojení, jsou zahrnuty v návrhu směrnice k racionalizaci některých odchylek udělovaných podle uvedeného článku. Je proto nezbytné omezit uplatňování uvedené odchylky na dobu, než uvedená směrnice vstoupí v platnost.

(7)

Odchylka nemá žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS je Nizozemské království oprávněno považovat obvyklou cenu ve smyslu čl. 11 části A odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS za základ daně pro dodávku investičního majetku nebo pro jakékoli jiné poskytnutí služby, kdy je investiční majetek dán k dispozici příjemci, jsou-li splněny tyto podmínky:

1.

příjemce nemá nárok na plný nebo téměř plný odpočet DPH;

2.

dodavatel a příjemce jsou osobami, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů přímo nebo nepřímo ve spojení;

3.

ze skutečností lze dovodit, že vztah mezi těmito dvěma osobami ve spojení ovlivnil základ daně určený podle čl. 11 části A odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

Pro účely tohoto článku se investičním majetkem rozumí investiční majetek definovaný Nizozemským královstvím v souladu s čl. 20 odst. 4 směrnice 77/388/EHS, a pokud se na něj nevztahuje tato definice, rozumí se jím služby, které mají značnou hodnotu a které mohou být odepisovány z příjmu.

Článek 2

Použitelnost povolení podle článku 1 končí dnem vstupu v platnost směrnice, jíž se racionalizují odchylky udělované podle článku 27 směrnice 77/388/EHS, která bude předcházet vyhýbání se DPH ve spojitosti se základem daně, nebo dnem 31. prosince 2009, podle toho, co nastane dříve.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/92/ES (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19).


Komise

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/47


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI č. 33/2005

ze dne 16. února 2006

o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

(2006/182/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, a zejména na články 7 a 14,

vzhledem k tomu, že smíšenému výboru přísluší rozhodovat o zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.

Subjekt posuzování shody uvedený v příloze se doplňuje do seznamu subjektů posuzování shody v oddíle V odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě.

2.

Strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v příloze, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno ve Washingtonu dne 6. února 2006

James C. SANFORD

Za Spojené státy americké

Podepsáno v Bruselu dne 16. února 2006

Andra KOKE

Za Evropské společenství


Příloha A

Subjekt posuzování shody ES doplněný do seznamu subjektů posuzování shody v oddílu V odvětvové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě

IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Via Quintiliano, 43

I-20138 MILANO

Tel.: (39) 025 07 33 92

Fax: (39) 025 099 15 09


7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, pokud jde o rozšíření seznamu zemí a prodloužení doby jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem K(2006) 619)

(Text s významem pro EHP)

(2006/183/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová choroba drůbeže a jiných ptáků, která je příčinou úmrtnosti a poruch, jež může rychle nabýt epizootických rozměrů, a tím představovat vážné nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí a prudce snížit výnosnost chovu drůbeže. Hrozí, že původce choroby by mohl být zavlečen prostřednictvím mezinárodního obchodu s živou drůbeží a drůbežími produkty včetně nezpracovaného peří.

(2)

Poté, co se v celé řadě zemí jihovýchodní Asie počínaje prosincem 2003 objevilo ohnisko velmi závažné epizootie influenzy ptáků, způsobené vysoce patogenním kmenem viru H5N1, přijala Komise několik ochranných opatření souvisejících s influenzou ptáků s přihlédnutím ke skutečnosti, že tato choroba rovněž představuje významné riziko pro zdraví lidí.

(3)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/7/ES ze dne 9. ledna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s dovozem peří z některých třetích zemí (2) byly pozastaveny dovozy nezpracovaného peří a částí nezpracovaného peří z několika třetích zemí. Tyto třetí země jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2006/7/ES. Toto rozhodnutí se má použít do dne 30. dubna 2006.

(4)

Počet třetích zemí s ohnisky influenzy ptáků nebo podezřením na tato ohniska se v nedávné době zvýšil. Zdá se, že do uvedených zemí byla choroba rozšířena stěhovavými ptáky.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel ve svém vědeckém stanovisku k veterinárním hlediskům a k hlediskům dobrých životních podmínek zvířat u influenzy ptáků přijatém ve dnech 13.–14. září 2005 k závěru, že v zájmu omezení možného rizika šíření nízkopatogenní i vysoce patogenní influenzy ptáků prostřednictvím peří by toto peří mělo být před obchodováním náležitým způsobem zpracováno. Toto stanovisko bylo vydáno dříve, než se u vysoce patogenního viru influenzy ptáků H5N1 projevila tendence k šíření v celosvětovém měřítku.

(6)

Vzhledem k uvedenému stanovisku EFSA a současné mimořádné situaci má Komise v úmyslu přezkoumat stávající trvalá opatření Společenství týkající se dovozů peří, a zejména příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (3), jímž se stanoví požadavky, podle nichž lze z třetích zemí dovážet vedlejší produkty tak, aby nepředstavovaly riziko pro zdraví lidí nebo zvířat ve Společenství. Kapitola VIII přílohy VIII uvedeného nařízení stanoví požadavky pro uvedení peří a jeho částí na trh. V zájmu dosažení úplné harmonizace v této oblasti na úrovni Společenství je však rovněž zapotřebí vytvořit ustanovení týkající se veterinárních osvědčení pro dovoz peří a jeho částí, jakož i seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz uvedených vedlejších produktů živočišného původu.

(7)

Vzhledem k rychlému šíření vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 v posledních měsících, s ohledem na riziko zavlečení influenzy ptáků do Společenství prostřednictvím nezpracovaného peří, z důvodu zvýšení ochrany zdraví osob, jež manipulují s dováženými zásilkami nezpracovaného peří, a v očekávání přezkoumání kapitoly VIII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 by se mělo rozhodnutí 2006/7/ES použít do dne 31. července 2006. Je rovněž vhodné dočasně pozastavit dovozy nezpracovaného peří a částí peří ze všech třetích zemích, aniž by byla dotčena jakákoli jiná již stávající omezení dovozu Společenství z důvodu vysoce patogenní influenzy ptáků.

(8)

Rozhodnutí 2006/7/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/7/ES se mění takto:

1.

V článku 4 se datum „30. dubna 2006“ nahrazuje datem „31. července 2006“.

2.

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 5, 10.1.2006, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 208/2006 (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 25).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2006/7/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Země uvedené v článcích 1 a 2 tohoto rozhodnutí:

 

všechny třetí země.“


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/51


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2006/184/SZBP

ze dne 27. února 2006

na podporu Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, v jejíž kapitole III je obsažen seznam opatření pro boj proti tomuto šíření.

(2)

Evropská unie aktivně provádí strategii EU, zavádí opatření uvedená v kapitole III této strategie, zejména opatření související s posílením Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC), a to včetně opatření na podporu vnitrostátního provádění této úmluvy, a pokračuje v úvahách o mechanismu ověřování.

(3)

Důležitým prvkem pro zvyšování průhlednosti provádění BTWC je předložení opatření vedoucích k vytvoření důvěry, a proto byl schválen akční plán EU, jehož účelem je zvýšit počet takových opatření předkládaných členskými státy a vést všechny členské státy k tomu, aby generálnímu tajemníkovi OSN předkládaly seznamy vhodných odborníků a laboratoří, a jehož výsledky by mohly sloužit k vymezení obsahu dalších společných akcí v této oblasti.

(4)

Hodnotící konference o BTWC konaná v roce 2006 bude vhodnou příležitostí pro dosažení dohody ohledně konkrétních, praktických a realistických opatření k posílení BTWC a jejího dodržování. V tomto ohledu je Evropská unie nadále odhodlána vypracovávat opatření za účelem ověřování dodržování BTWC. Jelikož však žádná jednání o takovémto mechanismu ověřování neprobíhají, je třeba ještě vykonat mnoho užitečné práce v rámci pracovního programu mezi zasedáními BTWC.

(5)

Dohledem nad řádným prováděním finančního příspěvku EU je pověřena Komise,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   Za účelem okamžitého a praktického uplatňování některých součástí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení Evropská unie podporuje BTWC, a to s těmito cíli:

podpora všeobecné platnosti BTWC,

podpora provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

2.   Projekty, které odpovídají opatřením strategie EU, jsou projekty, jejichž cílem je:

podpora všeobecné platnosti BTWC prostřednictvím provádění různých činností, včetně regionálních a subregionálních pracovních schůzek a seminářů, s cílem zvýšit počet členů BTWC,

pomoc státům, které jsou stranami úmluvy, při vnitrostátním provádění BTWC, a to s cílem zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, přejaly mezinárodní závazky vyplývající z BTWC do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření.

Podrobný popis výše uvedených projektů je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění této společné akce odpovídá předsednictví v plné spolupráci s Komisí. Komise dohlíží na řádné provádění finančního příspěvku EU uvedeného v článku 3.

2.   Za účelem provádění cílů uvedených v čl. 1 odst. 1 je předsednictví nápomocen generální tajemník/vysoký představitel pro SZBP, který odpovídá za politickou koordinaci provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

3.   Technickým prováděním projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 je pověřen Postgraduální institut mezinárodních studií v Ženevě, který provádí své úkoly pod vedením předsednictví a pod dohledem generálního tajemníka/vysokého představitele.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro dva projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 činí 867 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly Společenství použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává majetkem Společenství.

3.   Pro účely provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 uzavře Komise finanční ujednání s Postgraduálním institutem mezinárodních studií v Ženevě uvedeným v čl. 2 odst. 3.

Článek 4

Předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, podává Radě zprávy o provádění této společné akce na základě pravidelných zpráv připravovaných Postgraduálním institutem mezinárodních studií v Ženevě. Komise je plně zapojena a poskytuje informace o finančním provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí osmnáct měsíců ode dne přijetí.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


PŘÍLOHA

1.   Cíl

Celkový cíl: podpořit všeobecnou platnost BTWC a zejména pomoci prosadit, aby k BTWC přistoupily státy, které nejsou stranami úmluvy (signatářské i nesignatářské státy), a podpořit provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

Popis: Pomoc EU pro BTWC se zaměří na níže uvedené oblasti určené evropskými státy, které jsou stranami BTWC, jako oblasti, jež vyžadují naléhavá opatření:

i)

podpora všeobecné platnosti BTWC;

ii)

podpora provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

Projekty popsané níže budou financovány výhradně z podpory EU.

2.   Popis projektů

2.1.   Projekt 1: Podpora všeobecné platnosti BTWC

 

Účel projektu:

Zvýšit počet členů BTWC prostřednictvím regionálních a subregionálních pracovních schůzek. Cílem pracovních schůzek bude podpořit nárůst počtu členů a tím důslednější provádění BTWC v těchto regionech a vysvětlit výhody a důsledky přistoupení k BTWC, jakož i pochopit potřeby států, které nejsou stranami BTWC, s cílem napomoci jejich přistoupení, a nabídnout ze strany Evropské unie technickou pomoc a pomoc při tvorbě právních předpisů státům, které ji potřebují.

 

Výsledky projektu:

i)

větší počet členů BTWC v různých zeměpisných oblastech (v západní a střední Africe, ve východní a jižní Africe, na Blízkém východě, ve střední Asii a na Kavkaze, v Asii a na tichomořských ostrovech, v Latinské Americe a v Karibské oblasti);

ii)

posílení regionálních sítí, včetně subregionálních organizací a sítí v různých oblastech důležitých pro BTWC.

 

Popis projektu:

V rámci projektu bude ve třech navazujících fázích zajištěna organizace pěti regionálních pracovních schůzek konaných v letech 2006–2007. První, přípravná fáze zahrnuje vytvoření kontaktů s příslušnými subjekty (diplomatická a odborná komunita), pořádání přípravných jednání a navrhování informačních balíčků, pokračování výzkumu, revizi stavu provádění v cílových zemích a vybudování internetového informačního a kooperačního systému řízení projektu. Cílem druhé fáze je zvýšit povědomí o významu BTWC v rámci diplomatické komunity i obecněji v rámci státních správ vybraných zemí a vybudovat základy efektivní účasti dotyčných zemí ve třetí fázi projektu. Za tímto účelem bude v Bruselu, Ženevě, Haagu a New Yorku, tedy v místech, kde se obvykle konají diplomatické činnosti týkající se BTWC, zorganizována řada jednání s diplomaty vybraných zemí. Ve třetí fázi projektu se počítá s pěti regionálními pracovními schůzkami:

a)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a pro státy, které nejsou stranami úmluvy, v západní a střední Africe, aby byla umožněna účast rozhodovacích orgánů a regionálních organizací, např. Africké unie. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Kamerunu, Středoafrické republiky, Čadské republiky, Pobřeží slonoviny, Gabonu, Guineje, Libérie a Mauritánie. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

b)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a pro státy, které nejsou stranami úmluvy, ve východní a jižní Africe, aby byla umožněna účast rozhodovacích orgánů a regionálních organizací, např. Africké unie. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Angoly, Burundi, Komor, Džibutska, Eritreje, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibie, Somálska, Sjednocené republiky Tanzanie a Zambie. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

c)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, na Blízkém východě. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Egypta, Izraele, Syrské arabské republiky a Spojených arabských emirátů. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

d)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, v Asii a na tichomořských ostrovech. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Cookových ostrovů, Kiribati, Marshallových ostrovů, Mikronésie, Myanmaru, Nauru, Nepálu, Niue, Samoy a Tuvalu. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

e)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, v Latinské Americe a v Karibské oblasti. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Haiti, Guayany a Trinidadu a Tobaga. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC.

 

Odhadované náklady: 509 661 EUR

2.2.   Projekt 2: Pomoc státům, které jsou stranami úmluvy, při vnitrostátním provádění BTWC

 

Účel projektu:

Zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, přejaly mezinárodní závazky vyplývající z BTWC do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření.

 

Výsledky projektu:

V souladu s tím, co bylo v rámci „postupu mezi zasedáními BTWC“ stanoveno státy, které jsou stranami úmluvy, musí tyto státy dosáhnout ve svém přístupu k vnitrostátnímu provádění těchto tří společných prvků:

i)

přijetí vnitrostátních právních předpisů, včetně trestněprávních předpisů, obsahujících veškeré zákazy stanovené úmluvou;

ii)

účinné právní předpisy určené ke kontrole a sledování přepravy souvisejících technologií dvojího užití;

iii)

účinné provádění a vynucování předpisů s cílem zamezit jejich porušování a trestat jejich nedodržování.

 

Popis projektu:

Cílem projektu je zahladit slabé místo, jež existuje v provádění BTWC a jež spočívá mimo jiné v tom, že chybí právní poradenská síť nebo prováděcí akční plán, neexistují vnitrostátní těžiště provádění BTWC a chybí jistota, pokud jde o minimální vnitrostátní normy provádění BTWC. Aby bylo možno tyto nedostatky řešit, počítá se v projektu s přípravnou fází, jež zahrnuje sestavení skupiny právních odborníků EU a výzkumné a konzultační činnosti. V návaznosti na provádění budou jakožto další krok podniknuta podpůrná opatření:

a)

v souvislosti s přípravami na hodnotící konferenci BTWC v roce 2006 bude uspořádána konference, a to s cílem zjistit konkrétní potřeby žádajících států, které jsou stranami úmluvy a které teprve musí splnit své závazky vyplývající z BTWC;

b)

za účelem pomoci v právních a technických otázkách budou pořádány návštěvy, aby se reagovalo na konkrétní potřeby žádajících států, které jsou stranami úmluvy. Návštěvy budou zaměřeny na tvorbu vnitrostátních právních předpisů s cílem zajistit, aby závazky vyplývající z BTWC byly účinně převedeny do řady vnitrostátních právních předpisů a opatření, včetně příslušných ustanovení v oblasti trestního práva. EU bude rovněž pomáhat státům přijímat opatření k zajištění vhodné fyzické ochrany biologických látek a toxinů, jakož i souvisejících materiálů a vybavení. Každá návštěva bude trvat asi 5 dnů. Každou z těchto návštěv budou tvořit nejvýše 3 odborníci. K účasti budou vyzvání odborníci z členských států EU;

c)

projekty dále případně zajistí překlady BTWC, které budou následně zpřístupněny na internetu.

 

Odhadované náklady: 277 431 EUR

3.   Doba trvání

Celková odhadovaná doba provádění této společné akce je osmnáct měsíců.

4.   Příjemci

Příjemci podpory ve formě činností týkajících se všeobecné platnosti jsou státy, kterou nejsou stranami BTWC (signatářské i nesignatářské státy). Příjemci podpory ve formě činností týkajících se provádění jsou státy, které jsou stranami BTWC.

5.   Provádějící subjekt

Technickým prováděním obou projektů je pověřen Postgraduální institut mezinárodních studií v Ženevě (prostřednictvím Projektu prevence biologických zbraní (BWPP), ředitel Dr. Zanders) v rámci politické koordinace ze strany generálního tajemníka/vysokého představitele prostřednictvím jeho osobní zástupkyně pro nešíření zbraní hromadného ničení. Plánované regionální pracovní schůzky a konzultace budou pořádány s podporou Ústavu pro bezpečnostní studia EU. Při provádění svých činností spolupracuje Projekt prevence biologických zbraní podle potřeby s místními misemi členských států a Komise.

6.   Odhadované požadované prostředky

Příspěvek EU pokryje 100 % nákladů na provádění projektů popsaných v této příloze. Odhadované náklady jsou tyto:

projekt 1

509 661 EUR

projekt 2

277 431 EUR

administrativní náklady (7 % přímých nákladů)

55 096 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY (bez mimořádných rezerv):

842 188 EUR

Navíc je zahrnuta mimořádná rezerva ve výši asi 3 % způsobilých nákladů (24 812 EUR).

CELKOVÉ NÁKLADY (včetně mimořádných rezerv):

867 000 EUR

7.   Finanční referenční částka k pokrytí nákladů projektů

Celkové náklady projektů činí 867 000 EUR.