ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 51

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
22. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 306/2006 ze dne 21. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 307/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury

11

 

*

Směrnice Rady 2006/18/ES ze dne 14. února 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty

12

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006 o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království

14

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 98/161/ES, 2004/228/ES a 2004/295/ES, pokud jde o prodloužení opatření k zabránění únikům daní z přidané hodnoty v odvětví odpadů

17

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2006, kterým se schvaluje technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2005) 6068)

19

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES a rozhodnutí Komise 2002/38/ES týkající se statistických zjišťování prováděných u sadů určitých druhů ovocných stromů (oznámeno pod číslem K(2005) 5963)

21

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/329/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se tepelného zpracování hnoje (oznámeno pod číslem K(2006) 263)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 305/2006

ze dne 21. února 2006

o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2005/888/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího (1),

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. října 2005 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1636 (2005), ve které vzala na vědomí závěry zprávy mezinárodní vyšetřovací komise, které se týkaly teroristického bombového útoku ze dne 14. února 2005, při němž došlo v libanonském Bejrútu k zabití 23 osob, včetně bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího, a ke zranění desítek dalších osob.

(2)

Rada bezpečnosti vzala s vážným znepokojením na vědomí závěr mezinárodní vyšetřovací komise, že existují provázané důkazy, které naznačují, že do tohoto teroristického činu byli zapojeni libanonští a syrští představitelé, a s cílem pomoci při vyšetřování tohoto trestného činu a aniž by tím bylo dotčeno konečné určení viny či neviny jakýchkoli osob před soudem, rozhodla v souladu s kapitolou VII Charty Organizace spojených národů o uložení opatření namířených proti všem osobám podezřelým z podílu na přípravě, podpoře, organizování či spáchání tohoto teroristického činu.

(3)

Společný postoj 2005/888/SZBP provádí opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005), a zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, které výbor Rady bezpečnosti zřízený podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005) zařadil na seznam osob podezřelých z podílu na přípravě, z podpory, organizování či zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího a dalších osob dne 14. února 2005.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto, především aby se zajistilo jejich jednotné používání hospodářskými subjekty ve všech členských státech, jsou k jejich provedení, pokud jde o Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství.

(5)

Bylo by účelné, aby byla Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení, případně na základě oznámení nebo informace příslušného Výboru pro sankce a členských států.

(6)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení. Stanovené sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující.

(7)

Aby se zajistila účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005);

2.

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

a)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, poštovní poukázky a jiné platební prostředky;

b)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

c)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

d)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

e)

úvěry, právo na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

f)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

g)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

3.

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít k jakékoli změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy nebo určení nebo jiné změně, která by umožnila využití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

4.

„hospodářskými zdroji“ aktiva jakéhokoli druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale mohou být použita k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

5.

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.

6.

„územím Společenství“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I nebo jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané, se zmrazují.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé nebo nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2, se zakazuje.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; nebo

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů,

pokud dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a pokud tento výbor jeho rozhodnutí schválí.

2.   Dotčený příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o všech povoleních udělených podle odstavce 1.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužijí na doplňování zmrazených účtů o úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, pokud veškeré takové úroky či jiné výnosy jsou zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 4

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet osoby nebo subjektu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud takto připsané částky na tyto účty budou rovněž zmrazeny podle čl. 2 odst. 1. Finanční neprodleně uvědomí o těchto převodech příslušné orgány.

Článek 5

1.   Aniž jsou dotčena použitelná pravidla o ohlašování, důvěrnosti a profesním tajemství a článek 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům uvedeným v příloze II členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy. Tyto účely zahrnují spolupráci při veškerých mezinárodních šetřeních souvisejících s aktivy nebo finančními převody fyzických a právnických osob a subjektů uvedených na seznamu v příloze I.

Článek 6

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí je zpřístupnit učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá vznik žádné odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby nebo subjektu, který je provádí, nebo jeho vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 7

O opatřeních přijatých podle tohoto nařízení se Komise a členské státy neprodleně vzájemně informují a předávají si veškeré další důležité informace, jež mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace týkající se problémů s jeho porušováním a vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 8

1.   Komise je oprávněna

a)

měnit přílohu I na základě rozhodnutí Výboru pro sankce a

b)

měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

2.   Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty Organizace spojených národů, udržuje Komise veškeré nezbytné styky s Výborem pro sankce za účelem účinného provádění tohoto nařízení.

Článek 9

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny jejich následné změny.

Článek 10

Toto nařízení se použije

a)

na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu;

c)

na státní příslušníky členského státu bez ohledu na to, zda se nacházejí na území Společenství či nikoliv;

d)

na právnické osoby nebo subjekty založené nebo zřízené podle práva členského státu;

e)

na právnické osoby nebo subjekty v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Společenství.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Radu

předseda

K. GASTINGER


(1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 26.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob a subjektů podle článku 2

(Příloha bude doplněna poté, co budou osoby a subjekty zařazeny na seznam výborem zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005))


PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů podle článků 3, 4 a 5

BELGIE

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NĚMECKO

Co se týče finančních prostředků:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Co se týče hospodářských zdrojů

pro informace podle článku 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

pro povolování výjimek podle článku 3:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

ESTONSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

ŘECKO

A.   Zmrazení prostředků

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Omezení dovozu a vývozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANĚLSKO

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRSKO

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITÁLIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KYPR

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LITVA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUCEMBURSKO

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NIZOZEMSKO

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

RAKOUSKO

A.   Zmrazení prostředků

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Omezení dovozu a vývozu a veškerá další omezení

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLSKO

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVINSKO

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVENSKO

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

 

Článek 3:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

Články 4 a 5:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Komise Evropských společenství

Generální ředitelství pro vnější vztahy

Ředitelství pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a pro evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP): Koordinace a příspěvek Komise

Právní a institucionální záležitosti, společné akce v rámci SZBP, sankce, Kimberleyský proces

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 55 85/299 11 76

Fax (32-2) 296 75 63

Email: relex-sanctions@cec.eu.int


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 306/2006

ze dne 21. února 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 21. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

86,3

204

48,2

212

114,3

624

111,0

999

90,0

0707 00 05

052

165,7

204

89,9

628

131,0

999

128,9

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

112,5

204

52,1

999

82,3

0805 10 20

052

49,8

204

50,2

212

43,9

220

50,7

624

76,6

999

54,2

0805 20 10

204

100,2

999

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,7

204

119,7

220

72,0

464

141,8

624

74,8

662

46,2

999

86,0

0805 50 10

052

46,5

220

68,7

999

57,6

0808 10 80

400

120,8

404

99,2

528

99,9

720

76,5

999

99,1

0808 20 50

052

105,2

388

81,7

400

94,8

512

80,6

528

76,1

720

68,0

999

84,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 307/2006

ze dne 21. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 80/2006 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury.

(2)

S ohledem na předpokládané potřeby trhů a množství, kterými disponuje německá intervenční agentura, Německo informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit množství, které je předmětem nabídkového řízení, o 50 000 tun. S ohledem na situaci na trhu je vhodné žádosti Německa vyhovět.

(3)

Nařízení (ES) č. 80/2006 by proto mělo být pozměněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 80/2006 se množství „50 000“ tun nahrazuje množstvím „100 000“ tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 14, 19.1.2006, s. 5.


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/12


SMĚRNICE RADY 2006/18/ES

ze dne 14. února 2006,

kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měla by být poskytnuta možnost uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na dálkové vytápění, stejně jako na dodávky zemního plynu a elektřiny, pro které je možnost uplatňovat sníženou sazbu již stanovena v šesté směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (3).

(2)

Pro lepší hodnocení dopadu snížených sazeb je třeba, aby Komise vypracovala hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb uplatňovaných na místně poskytované služby, zejména z hlediska vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu.

(3)

Je tedy třeba prodloužit do 31. prosince 2010 zkušební uplatňování snížených sazeb u služeb s vysokým podílem lidské práce a stanovit možnost pro všechny členské státy zapojit se do tohoto uplatňování za stejných podmínek.

(4)

Je tedy třeba, aby členské státy, které si poprvé přejí využít možnosti volby podle čl. 28 odst. 6 směrnice 77/388/EHS, a členské státy, které si přejí změnit seznam služeb, u kterých použily toto ustanovení v minulosti, podaly Komisi žádost a současně jí poskytly příslušné údaje pro účely hodnocení. Tohoto předchozího hodnocení ze strany Komise není třeba, pokud členské státy obdržely povolení v minulosti a předložily v této věci Komisi zprávu.

(5)

Za účelem zajištění právní kontinuity by se tato směrnice měla použít ode dne 1. ledna 2006.

(6)

Provádění této směrnice žádným způsobem nemění právní předpisy členských států,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/388/EHS se mění takto:

1.

Článek 12 se mění takto:

a)

V odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu na dodání zemního plynu, elektřiny a dálkového vytápění, nevznikne-li tím nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Členský stát, který má v úmyslu takovou sazbu uplatňovat, o tom musí předem uvědomit Komisi. Komise rozhodne, zda hrozí nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Nepřijme-li Komise toto rozhodnutí do tří měsíců od uvědomění, má se za to, že žádné nebezpečí narušení hospodářské soutěže nehrozí.“

b)

V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Nejpozději do 30. června 2007 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě, na základě studie provedené skupinou nezávislých ekonomických odborníků, obecnou hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb uplatňovaných na místně poskytované služby, včetně restauračních služeb, zejména z hlediska vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu.“

2.

Ustanovení čl. 28 odst. 6 se mění takto:

a)

První pododstavec se nahrazuje tímto:

„Rada může jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby nejdéle do 31. prosince 2010 uplatňoval snížené sazby podle čl. 12 odst. 3 písm. a) třetího pododstavce na nejvýše dvě kategorie služeb uvedených v příloze K. Ve výjimečných případech může být členský stát oprávněn uplatňovat snížené sazby na služby patřící do tří výše uvedených kategorií.“

b)

Čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členský stát, který si přeje uplatňovat poprvé po 31. prosinci 2005 sníženou sazbu na službu nebo služby podle prvního pododstavce tohoto ustanovení, o tom uvědomí Komisi do 31. března 2006. Do uvedeného dne sdělí Komisi všechny příslušné údaje pro vyhodnocení nových opatření, která si přeje zavést, zejména:

a)

oblast působnosti opatření a podrobný popis dotčených služeb;

b)

údaje prokazující splnění podmínek stanovených ve druhém a třetím pododstavci;

c)

údaje o rozpočtových nákladech zamýšleného opatření.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. C 89 E, 14.4.2004, s. 138.

(2)  Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 113.

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/92/ES (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/14


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. ledna 2006

o existenci nadměrného schodku ve Spojeném království

(2006/125/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na připomínky Spojeného království,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 104 Smlouvy je stanoven postup při nadměrném schodku k zajištění toho, aby se členské státy vyvarovaly nadměrných schodků veřejných financí nebo aby je odstranily, jakmile takové schodky vzniknou.

(2)

Podle bodu 5 Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se povinnost vyvarovat se nadměrných schodků veřejných financí uložená v čl. 104 odst. 1 Smlouvy nepoužije na Spojené království, ledaže Spojené království postoupí do třetí etapy hospodářské a měnové unie. Jelikož je ve druhé etapě hospodářské a měnové unie, má se Spojené království podle čl. 116 odst. 4 Smlouvy snažit vyvarovat nadměrných schodků veřejných financí.

(3)

Pakt o stabilitě a růstu je založen na cíli zdravých veřejných financí jakožto prostředku posilujícího podmínky pro cenovou stabilitu a silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst.

(4)

Postup při nadměrném schodku podle článku 104 Smlouvy, jak je objasněn v nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7 července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1), které je součástí Paktu o stabilitě a růstu, ukládá povinnost rozhodnout o existenci nadměrného schodku rozhodnutím. Protokol o postupu při nadměrném schodku připojený ke Smlouvě stanoví další opatření týkající se provádění postupu při nadměrném schodku. Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 (2) stanoví prováděcí pravidla a definice pro používání uvedeného protokolu.

(5)

Podle čl. 104 odst. 5 Smlouvy má Komise předložit Radě stanovisko, pokud usoudí, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek. Komise po zohlednění své zprávy podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy a s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru podle čl. 104 odst. 4 Smlouvy, odhad útvarů Komise z podzimu roku 2005 a předběžnou zprávu Spojeného království o rozpočtu z prosince roku 2005 dospěla Komise k závěru, že ve Spojeném království existuje nadměrný schodek. Dne 11. ledna 2006 tedy Komise předložila Radě stanovisko týkající se Spojeného království.

(6)

Podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy Rada zváží všechny připomínky, které si dotyčný členský stát případně učiní, a po celkovém zhodnocení rozhodne, zda existuje nadměrný schodek. U Spojeného království vede toto celkové zhodnocení k následujícím závěrům.

(7)

Od zrušení dřívějšího postupu při nadměrném schodku u Spojeného království v květnu 1998 se stav veřejných financí Spojeného království změnil z přebytkového stavu rozpočtu z konce devadesátých let na schodek ve výši 3,2 % HDP v období 2003/2004 (3). Tento vývoj odpovídal změně strukturální rozpočtové bilance přibližně o 4 procentní body HDP v období let 1999/2000 až 2003/2004. Během těchto let míra veřejných výdajů vzrostla ze 40 % na 43 % HDP. Během stejného období vzrostla tvorba hrubého fixního kapitálu ve veřejném sektoru z 1,2 % na 1,6 % HDP; hrubá míra veřejného zadlužení klesla na 37,6 % HDP v období 2002/2003, ale od té doby roste. Takový vývoj spolu se změnami úrokových sazeb vedl k poklesu úrokových plateb z 2,9 % na 2,0 % HDP v dotčeném období.

(8)

V rozpočtovém roce 2004/2005 schodek veřejných financí stále vykazoval 3,2 % HDP podle údajů o postupu při nadměrném schodku oznámených Spojeným královstvím v srpnu roku 2005, tj. opět překročení doporučované hodnoty 3 % HDP, byť jen těsné. Překročení doporučované hodnoty 3 % HDP nebylo výjimečné. Především nevyplývá z neobvyklé události, kterou orgány Spojeného království nemohly nikterak ovlivnit, ani není důsledkem prudkého hospodářského propadu. Růst ve výši 3,2 % v roce 2004 zřejmě přesahuje potenciál, podobně jako růst v rozpočtovém roce 2004/2005. Mezera výstupu v roce 2004 byla podle odhadů kladná, z čehož vyplývá, že schodek byl v podstatě strukturální povahy. Proto nelze předpokládat, že překročení doporučené hodnoty schodku je výsledkem prudkého hospodářského propadu. Podle odhadů útvarů Komise z podzimu roku 2005 nelze rovněž překročení doporučované hodnoty schodku ve výši 3 % HDP považovat za dočasné. V období 2004 až 2005 dále rostla tvorba hrubého fixního kapitálu ve veřejném sektoru až na úroveň 1,8 % HDP a podle předběžné zprávy Spojeného království o rozpočtu má dosáhnout 2,2 % v období 2006/2007 a 2,3 % v období 2007/2008. Za předpokladu, že Spojené království nezmění svoji dosud oznámenou daňovou politiku, se měl podle odhadů útvarů Komise z podzimu roku 2005 schodek zvýšit těsně pod hranici 31/2 % HDP v období 2005/2006 a zůstat nad hranicí 3 % HDP i v následujícím období. V uvedených prognózách se potvrzuje, že překročení doporučované hodnoty není ani výjimečné, ani dočasné ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu, i když se hodnota schodku pohybuje u doporučované hodnoty. Po zveřejnění podzimních odhadů útvarů Komise oznámilo Spojené království v předběžné zprávě o rozpočtu předložené Parlamentu dne 5. prosince přijetí politických rozhodnutí. Ve srovnání se základním scénářem oznámené politiky (s přihlédnutím k podzimním odhadům útvarů Komise) představují náklady uvedených opatření orgánů Spojeného království uvolnění politiky o 0,1 procentního bodu HDP netto v běžném rozpočtovém roce a zpřísnění politiky o 0,1 procentního bodu HDP netto v období 2006/2007. Ve srovnání s nezměněným politickým scénářem uvádí předběžná zpráva o rozpočtu prognózu zpřísnění o 0,2 procentního bodu HDP v období 2007/2008, které má být trvalé. V dotyčné předběžné zprávě o rozpočtu předpokládají orgány Spojeného království, že schodek bude v období 2006/2007 nižší než 3 % a v období 2007/2008 se sníží na 2,4 %. S přihlédnutím k daným opatřením, která mají bez výjimky strukturální charakter, však Komise zůstává u svého hodnocení, že schodek ve výši zhruba 3,1 % HDP v období 2006/2007 zřejmě překročí 3 % HDP, a proto není dočasný. To znamená, že není splněn požadavek Smlouvy týkající se kritéria schodku.

(9)

Poměr veřejného zadlužení je naopak stále dostatečně pod hladinou doporučované hodnoty 60 % (viz údaje o postupu při nadměrném schodku ze srpna uvádějící poměr 40,8 % HDP v rozpočtovém roce 2004/2005), má však rostoucí tendenci, srovná-li se skutečný a předpokládaný primární schodek. Podle podzimních odhadů Komise se poměr zadlužení odhaduje až na 441/2 % HDP v období 2007/2008. Znamená to, že požadavky Smlouvy ohledně kritéria zadlužení jsou s velkou rezervou dodržovány.

(10)

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1467/97 lze k „významným faktorům“ přihlížet při rozhodování Rady o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 104 odst. 6 pouze tehdy, jsou-li úplně současně splněny dvě podmínky: schodek zůstává blízko doporučované hodnotě a její překročení je dočasné. Spojené království obě podmínky současně nesplňuje. Z tohoto důvodu se v tomto rozhodnutí nepřihlíží k dalším významným faktorům,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového zhodnocení vyplývá, že ve Spojeném království existuje nadměrný schodek.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 24. ledna 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1056/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2103/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).

(3)  Oznámení o postupu při nadměrném schodku ze srpna roku 2005, hodnota 3,3 % HDP byla opravena směrem dolů. Eurostat potvrdil srpnové údaje o Spojeném království dne 26. září 2005.


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 98/161/ES, 2004/228/ES a 2004/295/ES, pokud jde o prodloužení opatření k zabránění únikům daní z přidané hodnoty v odvětví odpadů

(pouze italské, nizozemské a španělské znění je závazné)

(2006/126/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 27 odst. 1 směrnice 77/388/EHS může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od uvedené směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.

(2)

Nizozemské království (dále jen „Nizozemsko“) požádalo dopisem registrovaným generálním sekretariátem Komise dne 25. října 2005 o prodloužení použitelnosti rozhodnutí Rady 98/161/ES ze dne 16. února 1998, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 2 a čl. 28a odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (2).

(3)

Španělské království (dále jen „Španělsko“) požádalo dopisem registrovaným generálním sekretariátem Komise dne 3. srpna 2005 o prodloužení použitelnosti rozhodnutí Rady 2004/228/ES ze dne 26. února 2004, kterým se Španělsku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (3).

(4)

Italská republika (dále jen „Itálie“) požádala dopisem registrovaným generálním sekretariátem Komise dne 26. září 2005 o prodloužení použitelnosti rozhodnutí Rady 2004/295/ES ze dne 22. března 2004, kterým se Itálii povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (4).

(5)

V souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS uvědomila Komise o uvedených žádostech ostatní členské státy. V dopisech ze dne 27. října 2005, 7. září 2005 a 25. října 2005 oznámila Komise Nizozemsku, Španělsku a Itálii, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení jejich žádostí.

(6)

Rozhodnutí 98/161/ES povolilo Nizozemsku uplatňovat do 31. prosince 1999 některá opatření k zabránění daňovým únikům ve spojení s dodávkami či pořízením použitých a odpadních materiálů uvnitř Společenství. Rozhodnutí Rady 2000/435/ES (5) odložilo konec použitelnosti rozhodnutí 98/161/ES do 31. prosince 2003. Následovalo rozhodnutí Rady 2004/514/ES (6), které dále prodloužilo použitelnost povolení uděleného podle rozhodnutí 98/161/ES do dne vstupu v platnost zvláštního režimu pro uplatňování DPH v odvětví recyklace odpadů nebo do 31. prosince 2005, podle toho, co nastane dříve.

(7)

Rozhodnutí 2004/228/ES povolilo Španělsku uplatňovat opatření k zabránění vyhýbání se daňovým povinnostem v odvětví recyklace odpadů. Použitelnost uvedeného rozhodnutí končí dnem vstupu v platnost zvláštního režimu pro uplatňování DPH v odvětví recyklace odpadů nebo 31. prosince 2005, podle toho, co nastane dříve.

(8)

Rozhodnutí 2004/295/ES povolilo Itálii uplatňovat opatření k zabránění vyhýbání se daňovým povinnostem v odvětví recyklace odpadů. Použitelnost uvedeného rozhodnutí končí dnem vstupu v platnost zvláštního režimu pro uplatňování DPH v odvětví odpadů nebo 31. prosince 2005, podle toho, co nastane dříve.

(9)

Opatření jsou úměrná sledovaným cílům, neboť jsou určena k uplatnění na zvláštní dodávky, které představují značné riziko vyhýbání se daňovým povinnostem.

(10)

Právní a skutečné okolnosti, které opravňovaly k uplatňování dotčených zvláštních opatření, se nezměnily a stále trvají. Dne 16. března 2005 však Komise předložila návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o přiznání odchylek. Navrhovaná směrnice by v případě přijetí zmocnila členské státy určovat příjemce některého zboží a služeb v odvětví odpadů za osoby povinné k dani.

(11)

Z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit použitelnost rozhodnutí 98/161/ES, 2004/228/ES a 2004/295/ES do 31. prosince 2009 nebo do dne vstupu v platnost zvláštního režimu pro uplatňování DPH v odvětví recyklace odpadů, kterým se mění směrnice 77/388/EHS, podle toho, co nastane dříve.

(12)

Prodloužení odchylky nemá ani nepříznivý dopad na vlastní zdroje Evropských společenství vycházející z DPH, ani neovlivňuje výši DPH vyměřené v konečné fázi spotřeby.

(13)

V zájmu zajištění právní kontinuity by se toto rozhodnutí mělo použít od 1. ledna 2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 98/161/ES se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2009“.

Článek 2

V článku 3 rozhodnutí 2004/228/ES se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2009“.

Článek 3

V článku 3 rozhodnutí 2004/295/ES se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2009“.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2006.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království, Italské republice a Nizozemskému království.

V Bruselu dne 14. února 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/92/ES (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 53, 24.2.1998, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/514/ES (Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 37.

(4)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 63.

(5)  Úř. věst. L 172, 12.7.2000, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 11.


Komise

22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2006,

kterým se schvaluje technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2006

(oznámeno pod číslem K(2005) 6068)

(2006/127/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/411/ES ze dne 25. června 1996 o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím 96/411/ES Komise každý rok stanovuje technický akční plán pro zemědělskou statistiku.

(2)

V souladu s rozhodnutím 96/411/ES Společenství přispívá na náklady vynaložené členskými státy při provádění úprav vnitrostátních zemědělských statistických systémů nebo na náklady na přípravné činnosti, které se týkají nových nebo zvýšených potřeb v rámci technického akčního plánu.

(3)

Pro provádění souvisejících politik Společenství je nezbytné zlepšit a rozvinout statistické informace o rozvoji venkova. To je hlavní oblastí výročního akčního plánu.

(4)

Je třeba upevnit zemědělský statistický systém a pokračovat v práci, kterou podporovaly předcházející akční plány v oblasti rejstříků zemědělských podniků a malých zemědělských podniků.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Technický akční plán pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2006 (TAPAS 2006), jenž je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, se schvaluje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. února 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 14. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).


PŘÍLOHA

TECHNICKÝ AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2006 PRO ZLEPŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉ STATISTIKY (TAPAS 2006)

Opatření, jež jsou v oblasti působnosti technického akčního plánu pro zlepšení zemědělské statistiky pro rok 2006, týkající se těchto oblastí:

a)

rozvoj venkova;

b)

statistické rejstříky zemědělských podniků;

c)

zjišťování týkající se malých zemědělských podniků (zjišťování o malých jednotkách).

Komise poskytne na projekty vytvářené v rámci těchto opatření finanční příspěvek, který nepřesáhne částky uvedené pro každý členský stát v tabulce A.

Tabulka A

Technický akční plán na rok 2006

Maximální finanční příspěvek Společenství na vzniklé výdaje

(v eurech)

Země

Rozvoj venkova

Rejstřík zemědělských podniků

Malé jednotky

Celkem

BE

94 000

 

 

94 000

DK

 

 

10 000

10 000

DE

49 500

 

 

49 500

HU

16 806

 

 

16 806

NL

 

60 000

 

60 000

AT

51 214

 

 

51 214

FI

 

36 000

 

36 000

SE

 

40 000

 

40 000

Celkem

211 520

136 000

10 000

357 520


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES a rozhodnutí Komise 2002/38/ES týkající se statistických zjišťování prováděných u sadů určitých druhů ovocných stromů

(oznámeno pod číslem K(2005) 5963)

(2006/128/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES ze dne 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 třetí pododstavec a čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnici 2001/109/ES, která stanoví seznam druhů, které jsou předmětem zjišťování v členských státech, provádí rozhodnutí Komise 2002/38/ES ze dne 27. prosince 2001, kterým se stanoví parametry zjišťování a standardní kódy a pravidla pro přepis údajů ze zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů do strojově čitelné formy (2). Uvedené rozhodnutí stanoví hranice produkčních oblastí a jejich příslušné kódy a druhy a odrůdy ovoce.

(2)

V důsledku přistoupení nových členských států je třeba upravit příslušné přílohy směrnice 2001/109/ES a rozhodnutí 2002/38/ES.

(3)

Směrnice 2001/109/ES a rozhodnutí 2002/38/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha směrnice 2001/109/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Přílohy I a III rozhodnutí 2002/38/ES se mění v souladu s přílohami II, respektive III tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. února 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 21. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA

DRUHY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZJIŠŤOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

 

Jablka

Hrušky

Broskve

Meruňky

Pomeranče

Citrony

Malé citrusové plody

Belgie

×

×

 

 

 

 

 

Česká republika

×

×

×

×

 

 

 

Dánsko

×

×

 

 

 

 

 

Německo

×

×

 

 

 

 

 

Estonsko

×

 

 

 

 

 

 

Řecko

×

×

×

×

×

×

×

Španělsko

×

×

×

×

×

×

×

Francie

×

×

×

×

×

×

×

Irsko

×

 

 

 

 

 

 

Itálie

×

×

×

×

×

×

×

Kypr

×

×

×

×

×

×

×

Lotyšsko

×

×

 

 

 

 

 

Litva

×

×

 

 

 

 

 

Lucembursko

×

×

 

 

 

 

 

Maďarsko

×

×

×

×

 

 

 

Malta

 

 

× (1)

 

 

 

 

Nizozemsko

×

×

 

 

 

 

 

Rakousko

×

×

×

×

 

 

 

Polsko

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Portugalsko

×

×

×

×

×

×

×

Slovinsko

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Slovenská republika

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Finsko

×

 

 

 

 

 

 

Švédsko

×

×

 

 

 

 

 

Spojené království

×

×

 

 

 

 

 


(1)  Zjišťování se neprovádějí ohledně: stáří stromů, hustoty výsadby, odrůdy ovoce.“


PŘÍLOHA II

Změny přílohy I rozhodnutí 2002/38/ES

Země

Kód země

Územní členění

Kód územního členění

Odkazy na NUTS

1.

Mezi Belgii a Dánsko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Česká republika

16

Střední Čechy

01

Střední Čechy

Jihozápad

02

Jihozápad

Severozápad

03

Severozápad

Severovýchod

04

Severovýchod

Jihovýchod

05

Jihovýchod

Střední Morava

06

Střední Morava

Moravskoslezsko

07

Moravskoslezsko“

2.

Mezi Německo a Řecko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Estonsko

17

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Estonsko“

3.

Mezi Itálii a Lucembursko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Kypr

18

Nicosia District

01

 

Limassol District

02

 

Papros District

03

 

Larnaca District

04

 

Famagusta District

05

 

Lotyšsko

19

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Lotyšsko

Litva

20

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Litva“

4.

Mezi Lucembursko a Nizozemsko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Maďarsko

21

Közép-Magyarország (střední Maďarsko)

01

Kozep-Magyarorszag

Közép-Dunántúl (střední Zadunají)

02

Kozep-Dunantul

Nyugat-Dunántúl (západní Zadunají)

03

Nyugat-Dunantul

Dél-Dunántúl (jižní Zadunají)

04

Del-Dunantul

Észak-Magyarország (severní Maďarsko)

05

Eszak-Magyarorszag

Észak-Alföld (severní velká nížina)

06

Eszak-Alfold

Dél-Alföld (jižní velká nížina)

07

Del-Alfold

Malta

22

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Malta“

5.

Mezi Rakousko a Portugalsko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Polsko

23

Łódzkie

01

Łódzkie

Mazowieckie

02

Mazowieckie

Małopolskie

03

Małopolskie

Śląskie

04

Śląskie

Lubelskie

05

Lubelskie

Podkarpackie

06

Podkarpackie

Świętokrzyskie

07

Świętokrzyskie

Podlaskie

08

Podlaskie

Wielkopolskie

09

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

10

Zachodniopomorskie

Lubuskie

11

Lubuskie

Dolnośląskie

12

Dolnośląskie

Opolskie

13

Opolskie

Kujawsko-pomorskie

14

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

15

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie

16

Pomorskie“

6.

Mezi Portugalsko a Finsko se vkládá nová tabulka, která zní:

„Slovinsko

24

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Slovinsko

Slovenská republika

25

Tvoří jedinou zeměpisnou oblast

00

Slovenská republika“


PŘÍLOHA III

Nové odrůdy, které se doplňují v příloze III rozhodnutí 2002/38/ES

Kódy druhů a odrůd pro předávání výsledků statistických zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů Komisi

Druhy/odrůdy

Kód druhu

Kód odrůdy

1.

V bodu 1. Jabloně se mezi položky „Early gold“ a „Jiné odrůdy (budou specifikovány členskými státy)“ vkládá nová tabulka, která zní:

„Melodie

 

081

Rubin

 

082

Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)

 

083

Rubinola

 

084

Ligol (PL)

 

085

Cortland (PL)

 

086

Štaris (Staris) (LT)

 

087

Aldas (LT)

 

088

Auksis (LT)

 

089

Orlovskoje polosatoje (LT)

 

090

Isbranica (LT)

 

091

Sinap Orlovskij (LT)

 

092“

2.

V bodu 2. Hrušně se mezi položky „Boscs Flaschenbirne“ a „Jiné odrůdy (budou specifikovány členskými státy)“ vkládá nová tabulka, která zní:

„Beurré Diel

 

057

Glou Morceau

 

058

Kieffer

 

059

Bohemica

 

060

Dicolor

 

061

Erika

 

062

Grosdemange

 

063

Lukasowka (PL)

 

064

Alka (LT)

 

065

Alsa (LT)

 

066

Mramornaja (LT)

 

067“

3.

V bodu 3. Broskvoně (Broskvoně rodící bělomasé broskve) se mezi položky „Ostatní“ a „Nektarinky“ vkládá nová tabulka, která zní:

„Champion (HU)

 

570“

4.

V bodu 3. Broskvoně (Broskvoně rodící žlutomasé broskve) se mezi položky „Ostatní“ a „Nektarinky“ vkládá nová tabulka, která zní:

„Burbank July Elberta (SK)

 

620

Flamingo (SK)

 

621

Sunhaven (SK)

 

622“

5.

V bodu 4. Meruňky se mezi položky „Vitillo“ a „Jiné odrůdy (budou specifikovány členskými státy)“ vkládá nová tabulka, která zní:

„Ceglédi Bíbor

 

044

Ceglédi óriás

 

045

Gönci magyar kajszi

 

046

Magyar kajszi

 

047

Magyar kajszi C.235

 

048

Pannónia

 

049

Szegedi mammut

 

050

Karola

 

051

Velkopavlovická

 

052

Veharda

 

053

Maďarská

 

054“


22.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2003/329/ES, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se tepelného zpracování hnoje

(oznámeno pod číslem K(2006) 263)

(Pouze finské, francouzské, nizozemské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2006/129/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Vzhledem k přísné povaze těchto pravidel byla umožněna přechodná opatření.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/329/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ohledně tepelného zpracování hnoje (2) stanoví pro toto průmyslové odvětví lhůtu do 31. prosince 2005 na přizpůsobení a vývoj náhradního postupu tepelného zpracování hnoje.

(3)

Stanovisko EFSA o biologické bezpečnosti tepelného zpracování hnoje bylo přijato dne 7. září 2005. Na základě tohoto stanoviska Komise v současné době navrhuje změny příslušné kapitoly v příloze VIII nařízení (ES) č. 1774/2002. Členské státy a provozovatelé požádali Komisi, aby do doby použití těchto nových opatření prodloužila platnost přechodných opatření podle rozhodnutí 2003/329/ES, aby nedošlo k narušení trhu.

(4)

Platnost přechodných opatření podle rozhodnutí 2003/329/ES by proto měla být naposledy prodloužena na další období, aby mohly členské státy povolit provozovatelům pokračovat v používání vnitrostátních předpisů týkajících se tepelného zpracování hnoje až do doby, kdy začnou platit změněné požadavky přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1, čl. 3 odst. 2 a článku 5 rozhodnutí 2003/329/ES se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Francouzské republice, Nizozemskému království a Finské republice.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 51. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/14/ES (Úř. věst. L 7, 11.1.2005, s. 5).