ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 39

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
10. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 226/2006 ze dne 9. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 227/2006 ze dne 9. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 228/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 229/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2172/2005

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 230/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 231/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 232/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 233/2006 ze dne 9. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2094/2005 pro dovoz čiroku

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 234/2006 ze dne 9. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2093/2005 pro dovoz kukuřice

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 235/2006 ze dne 9. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 236/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 237/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 238/2006 ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

23

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 226/2006

ze dne 9. února 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 227/2006

ze dne 9. února 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedeného ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2175/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,05

Kyseliny citrónové

0,95

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

2.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,5

Kyseliny citrónové

0,5

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

3.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,5

Kyseliny citrónové

0,4

Kyseliny askorbové

0,1

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

4.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,7

Kyseliny citrónové

0,2

Kyseliny askorbové

0,1

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

5.

Přípravek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

90

Kakaového másla

10

Tento přípravek je světlý, nažloutlý, velmi sladký, hrubý prášek s chutí kakaového másla.

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a je předkládán ve formě lepkavého prášku (vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod B).

6.

Přípravek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

95

Kakaového másla

5

Tento přípravek je tvořen bílými, sladkými, lepkavými krystaly s mírnou kakaovou chutí.

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a je předkládán ve formě lepkavých krystalů (vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod B).

7.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

97,5

Kakaového másla

2,5

Tento výrobek je tvořen bílým, sladkým, krystalickým práškem, který se podobá komerčnímu bílému cukru.

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90, protože množství kakaového másla není dostatečné pro změnu charakteristických rysů cukru.

8.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

97,7

Chloridu sodného

2,3

Výrobek je předkládán ve formě bílého, krystalického, sladkého a mírně slaně chutnajícího prášku.

Je tvořen především krystaly sacharosy. Velmi sporadicky lze rozeznat krystaly chloridu sodného ve tvaru krychle.

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek je tvořen směsí sacharosy v krystalové formě a chloridu sodného. Nelze ho považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90. Přítomnost malého množství chloridu sodného (2,3 % hmotnostní) nezmění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.

9.

Přípravek sestávající z (% hmotnostní)

Bílého cukru

90

Pšeničné mouky

10

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90, 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a musí být zařazen do podpoložky 2106 90 98.

10.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

95

Laktosy

5

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90, protože obsah laktózy nemění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.

11.

Výrobek sestávající z (% hmotnostní)

Bílého cukru

97

Výtažku z lékořice

3

Výrobek má formu granulovaného cukru a je předkládán v balení pro drobný prodej.

1701 91 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 91, 1701 91 00.

Výrobek musí být zařazen jako aromatizovaný cukr podpoložky KN 1701 91 00 (vysvětlivky k HS ke kapitole 17, Všeobecné vysvětlivky, první odstavec, druhá věta, a k číslu 1701, pátý odstavec).

Přítomnost malého množství výtažku z lékořice nemění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 228/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2257/94, kterým se stanoví normy jakosti pro banány

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2257/94 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 404/93, pokud jde o normy jakosti pro banány.

(2)

Nedávný výzkum odrůd banánů přispěl k rozvoji četných hybridů. Jedná se o odrůdu Flhorban 920, triploidní hybrid, Musa balbisiana X Musa acuminata, která patří do skupiny AAA. Na základě rozhodnutí Odrůdového úřadu Společenství č. 13757 byla této odrůdě poskytnuta ochrana Společenství. Na hybridy by se proto mělo vztahovat nařízení (ES) č. 2257/94.

(3)

Z důvodů zvláštních klimatických podmínek v oblastech Madeiry, Azor, Algarve, Kréty a Lakonie nařízení (ES) č. 2257/94 stanoví, že banány vypěstované v uvedených oblastech mohou být uváděny na trh ve Společenství jako banány II. jakosti, přestože nedosahují minimální požadované délky 14 cm. Je vhodné stanovit stejnou odchylku pro banány vypěstované na Kypru, pokud jsou temnější klimatické podmínky podobné.

(4)

S ohledem na požadavky na trhu Společenství a normu Codexu Alimentarius pro banány (Codex Stan 205-1997) by mělo být umožněno uvádět na trh banány obchodně upravené jako jednotlivé prsty.

(5)

Nařízení (ES) č. 2257/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2257/94 se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

Bod I se nahrazuje tímto:

„I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro banány odrůd (kultivarů) rodu Musa (AAA) spp., tržní podskupiny Cavendish a Gros Michel, jakož i pro hybridy uvedené v příloze II a určené po úpravě a zabalení k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu. Nevztahuje se na banány plantejny, banány určené k průmyslovému zpracování a fíkové banány.“

b)

V bodě III se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„Jako výjimka z třetího odstavce se dovoluje uvádět na trh ve Společenství banány vypěstované v oblastech Madeiry, Azor, Algarve, Kréty, Lakonie a Kypru, kratší než 14 cm, avšak musí být zařazeny do II. jakosti.“

c)

V bodě V písm.C se první odstavec nahrazuje tímto:

„Banány se dodávají ve svazcích nebo trsech (částech svazků), minimálně se čtyřmi prsty. Banány mohou být rovněž dodávány jako samostatné prsty.“

2.

V příloze II skupině AAA se za podskupinu Gros Michel vkládá nový řádek, který zní:

Skupina

Podskupina

Hlavní pěstovatelé

(neúplný seznam)

 

„Hybridy

Flhorban 920“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 245, 20.9.1994, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/97 (Úř. věst. L 60, 1.3.1997, s. 53).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 229/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva podaným pro kvóty pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg podle nařízení (ES) č. 2172/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o motnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 4, odst. 2 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2172/2005 stanoví, že množství, na něž mohou oprávněné hospodářské subjekty předložit žádost o vydání dovozních práv v rámci kvóty na zmrazené hovězí maso, činí 4 600 kusů. Podnikatel společenství může žádat o dovozní práva podle článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Vzhledem k tomu, že množství uvedená v žádostech o dovozní práva uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2172/2005 převyšují množství, která jsou k dispozici, je třeba stanovit koeficient pouze snížení požadovaných množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o dovozní práva podané v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2172/2005 pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se vyhovuje do výše 64,5161 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 230/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 lze pro produkty vyvážené Společenstvím stanovit vývozní náhrady v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů a s ohledem na meze vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezonnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba stanovit kvóty pro každý produkt, a to na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množství je nutné přerozdělit se zřetelem na podléhání zkáze příslušných produktů.

(4)

Podle čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se při stanovení náhrad bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. V úvahu je dále nutné vzít náklady na dopravu a na uvedení produktů na trh a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby pro daný produkt byla náhrada rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citrony a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a s ohledem na strukturu vývozů Společenství je třeba stanovit vývozní náhrady v režimech A1 a B.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o náhradu a předpokládaná množství daných produktů pro režim A1 jsou stanoveny v příloze. Směrné sazby vývozních náhrad, lhůty pro podání žádostí o licenci a předpokládaná množství daných produktů pro režim B jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydávané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se do oprávněného množství uvedeného v příloze tohoto nařízení nezapočítávají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2091/2005 (Úř. věst. L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1856/2005 (Úř. věst. L 297, 15.11.2005, s. 7).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

Kód produktu (1)

Místo určení (2)

Režim A1

Lhůta pro podání žádosti o náhradu 10.3.2006–8.5.2006

Režim B

Lhůta pro podání žádosti o licenci 17.3.2006–15.5.2006

Výše náhrady

(EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

Směrná výše náhrady

(EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Kódy produktů stanovuje a pozměnuje nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ stanovuje příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87.

Numerické kódy míst určení stanovuje nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora (včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti 1244 ze dne 10. června 1999), Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 231/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1429/95 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr.

(2)

Podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96, se může na produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení vztahovat vývozní náhrada v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství, s ohledem na omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy. Ustanovení čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví, že pokud výše náhrady pro cukr obsažený v produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) není dostačující, aby umožňovala vývoz těchto produktů, použije se náhrada stanovená podle článku 17 uvedeného nařízení.

(3)

V souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 by se mělo zajistit, aby obchodní toky, které vznikly v režimu náhrad dříve, nebyly narušeny. Z tohoto důvodu by měla být stanovena předpokládaná množství pro každý produkt, na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3).

(4)

Podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 se při stanovení náhrad musí brát v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny na trhu Společenství na jedné straně, a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Rovněž je třeba brát v úvahu náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu, jakož i hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 2201/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Stávající stav mezinárodního obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby náhrada pro daný produkt byla rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Měla by se stanovit sazba náhrady a z toho vyplývající předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazba vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, období, ve kterém se podává žádost o osvědčení, období, ve kterém se vydává osvědčení, a předpokládaná množství se stanoví v příloze.

2.   Osvědčení vydaná za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4), se nezapočítávají do množství uvedených v tomto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 498/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2091/2005 (Úř. věst. L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jiné než náhrady poskytované pro přidaný cukr (prozatímně konzervované třešně, loupaná rajčata, konzervované třešně, upravené lískové ořechy a určité pomerančové šťávy)

Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: 24. února až 23. června 2006.

Období, ve kterém se udělují osvědčení: únor až červen 2006.

Kód produktu (1)

Kód místa určení (2)

Sazba náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná

množství (v t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Kódy produktů jsou stanoveny a pozméněny v pozměněném nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87.

Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

F06

Všechna místa určení s výjimkou Severní Ameriky.

F10

Všechna místa určení s výjimkou Spojených států amerických, Bulharska.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 232/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 225/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 34.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 10. února 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 233/2006

ze dne 9. února 2006

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2094/2005 pro dovoz čiroku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2094/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u čiroku dováženého ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Zejména vzhledem ke kritériím uvedeným v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95 se nedoporučuje stanovovat maximální snížení cla.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným v období od 3. do 9. února 2006 v rámci nabídkového řízení pro snížení dovozního cla dle nařízení (ES) č. 2094/2005 pro čirok se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 335, 21.12.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 234/2006

ze dne 9. února 2006

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2093/2005 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 2093/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 3. do 9. února 2006 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2093/2005 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 30,95 EUR/t pro maximální celkové množství 70 500 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 335, 20.12.2005, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 235/2006

ze dne 9. února 2006

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Portugalska.

(2)

Dle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, že nebude vyhověno žádné nabídce.

(3)

Zejména vzhledem ke kritériím uvedeným v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95 se nedoporučuje stanovovat maximální snížení cla.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným v období od 3. do 9. února 2006 v rámci nabídkového řízení pro snížení dovozního cla dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro kukuřici se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 236/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 9. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 237/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 3. do 9. února 2006 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1058/2005 se maximální vývozní náhrada pro ječmen stanovuje na 2,95 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


10.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 238/2006

ze dne 9. února 2006,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 3. do 9. února 2006 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1059/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 3,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).