ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 36

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
8. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 206/2006 ze dne 7. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 207/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 208/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 209/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ( 1 )

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 210/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 211/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

36

 

*

Směrnice Komise 2006/16/ES ze dne 7. února 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oxamyl ( 1 )

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)

40

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006, kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/75/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), na nezúčastněné členské státy

42

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí

43

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2006 o finanční podpoře Společenství při provádění epidemiologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této choroby v Portugalsku v roce 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 166)

45

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2006, kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem K(2006) 172)

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 206/2006

ze dne 7. února 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 7. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 207/2006

ze dne 7. února 2006,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1), a zejména na článek 122 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o provedení změn příloh nařízení (EHS) č. 574/72 v souladu s postupem, který je v něm uveden.

(2)

Navržené změny vyplývají z rozhodnutí přijatých dotyčnými členskými státy nebo jejich příslušnými orgány, které určují úřady příslušné pro provádění právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení podle právních předpisů Společenství.

(3)

Systémy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky v souladu s článkem 94 a 95 nařízení (EHS) č. 574/72, jsou uvedeny v příloze 9.

(4)

Bylo obdrženo jednomyslné stanovisko Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy 1 až 5 a přílohy 7 až 10 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Vladimír ŠPIDLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

1.

Příloha 1 se mění takto:

a)

Oddíl „K. KYPR“ se nahrazuje tímto:

„K.   KYPR:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ministr práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (ministr zdravotnictví), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (ministr financí), Λευκωσία.“

b)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministerstvo sociálních věcí, Riga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministerstvo zdravotnictví, Riga).“

c)

Oddíl „O. MAĎARSKO“ se nahrazuje tímto:

„O.   MAĎARSKO:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministerstvo mládeže, rodinných a sociálních věcí a rovných příležitostí), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo zaměstnanosti a práce), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí), Budapest.“

d)

Oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministr zdravotnictví, sociální péče a sportu), Den Haag.“

e)

Oddíl „R. RAKOUSKO“ se nahrazuje tímto:

„R.   RAKOUSKO:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (spolkový ministr sociálního zabezpečení, generací a ochrany spotřebitele), Wien.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (spolkový ministr hospodářství a práce), Wien.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Spolkové ministerstvo zdravotnictví a žen), Wien.

4.

Pokud jde o zvláštní systémy pro státní úředníky:

Bundeskanzler (spolkový kancléř), Wien, nebo dotyčná zemská vláda.“

2.

Příloha 2 se mění takto:

a)

Oddíl „J. ITÁLIE“ se mění takto:

i)

V bodu 3 se část A nahrazuje tímto:

„A.

Zaměstnané osoby:

a)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)

pro pracovníky v zábavním průmyslu:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma;

c)

pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanni Amendoly), Roma.“

ii)

V bodu 3 se část B nahrazuje tímto:

„B.

Osoby samostatně výdělečně činné:

a)

pro praktické lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národní úřad sociální péče a pomoci pro praktické lékaře);

b)

pro lékárníky:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékárníky);

c)

pro veterináře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národní úřad sociální péče a pomoci pro veterináře);

d)

pro ošetřovatele, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatele:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

e)

pro inženýry a architekty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

pro geometry:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

pro právní zástupce a právníky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

pro ekonomické experty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro ekonomické experty);

i)

pro účetní:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národní fond sociální péče a pomoci pro účetní);

j)

pro experty v oblasti zaměstnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národní úřad sociální péče a pomoci pro experty v oblasti zaměstnanosti);

k)

pro notáře:

Cassa nazionale notariato (Národní fond pro notáře);

l)

pro celníky:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC);

m)

pro biology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

pro zemědělské techniky a vědce:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

pro obchodní zástupce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

pro průmyslové techniky:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)

pro psychology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro psychology);

s)

pro novináře:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanniho Amendoly).“

b)

Oddíl „K. KYPR“ se nahrazuje tímto:

„K.   KYPR

1.

Věcné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).

2.

Peněžité dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí), Nicosia.“

c)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO

Příslušnost institucí se řídí ustanoveními lotyšských právních předpisů, pokud není dále stanoveno jinak.

1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).

2.

Věcné dávky zdravotní péče: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga).“

d)

Oddíl „O. MAĎARSKO“ se mění takto:

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky:

Peněžité dávky:

1.

Magyar Államkincstár (Maďarská státní pokladna);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).“

e)

Oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Nemoc a mateřství:

a)

věcné dávky:

pro osoby, které jsou podle článku 2 zákona o zdravotním pojištění povinny uzavřít pojištění u zdravotní pojišťovny: zdravotní pojišťovna, u které dotčená osoba uzavřela zdravotní pojištění ve smyslu zákona o zdravotním pojištění,

pro osoby nezahrnuté do kategorie v předchozí odrážce, které bydlí v zahraničí a které mají při uplatňování nařízení nebo podle Dohody o EHP nebo Dohody se Švýcarskem o volném pohybu osob nárok na zdravotní péči v zemi svého bydliště podle právních předpisů Nizozemska:

1.

pro evidenci a výběr zákonných příspěvků: College voor zorgverzekeringen v Diemenu;

2.

pro zdravotní péči: CZ v Tilburgu;

b)

peněžité dávky:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců, Amsterdam);

c)

dávky zdravotní péče:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

f)

Oddíl „R. RAKOUSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro účely čl. 45 odst. 6 nařízení, jestliže nebyla získána žádná příspěvková doba v Rakousku, a pro přihlédnutí k dobám vojenské a civilní služby a dobám péče o dítě, kterým nepředcházely nebo po nichž nenásledovaly doby pojištění v Rakousku:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Důchodová pojišťovna pro zaměstnance), Wien.“

ii)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Rodinné dávky:

a)

Rodinné dávky s výjimkou Kinderbetreuungsgeld (přídavku na domácí péči o dítě):

Finanzamt (finanční úřad);

b)

Kinderbetreuungsgeld (přídavek na domácí péči o dítě):

nemocenský pojišťovací ústav, u něhož žadatel je nebo byl naposledy pojištěn, v ostatních případech Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna), u níž byla žádost podána.“

g)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písm. c) podbodu i) a ii), v písm. d) podbodu i) a ii), jakož i v písm. e) podbodu i) a ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království.“

ii)

V bodu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Státní zdravotní fond, Warszawa).“

iii)

V bodu 3 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro osoby, které byly v době pojistné události zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců), a pro osoby, které byly v době pojistné události nezaměstnanými absolventy škol účastnícími se školení nebo stáže:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a);

pro osoby, které byly v době pojistné události samostatně hospodařícími zemědělci:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b);

pro vojáky z povolání, došlo-li k pojistné události během období výkonu vojenské služby:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě);

pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodě 2 písm. d), došlo-li k pojistné události během období výkonu služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě);

pro příslušníky vězeňské služby, došlo-li k pojistné události během období výkonu takovéto služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě);

pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti.“

iv)

V bodu 4 se písmena c), d) a e) nahrazují tímto:

„c)

pro vojáky z povolání:

specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní rozvědky a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby:

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;“.

v)

V bodu 4 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro důchodce:

s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zemědělce: složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro vojáky z povolání:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodu 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

bývalé soudce a státní zástupce:

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.“

vi)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky:

Oblastní středisko sociální pomoci územně příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osobu s nárokem na dávky.“

h)

Oddíl „X. ŠVÉDSKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Pro dávky v nezaměstnanosti:

a)

Pro účely článků 80 až 82 prováděcího nařízení:

fond nezaměstnanosti, který by byl příslušný k vyřízení žádosti o dávky v případě nezaměstnanosti ve Švédsku, nebo

dozorčí orgán.

b)

Pro účely článku 83 prováděcího nařízení:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspektorát pojištění v nezaměstnanosti).“

3.

Příloha 3 se mění takto:

a)

Oddíl „B. ČESKÁ REPUBLIKA“ se mění takto:

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Věcné dávky:

a)

obecně:

zdravotní pojišťovna (podle volby);

b)

pro leteckou záchrannou službu:

Ministerstvo zdravotnictví.“

b)

Oddíl „J. ITÁLIE“ se mění takto:

i)

V bodu 3 se část A se nahrazuje tímto:

„A.

Zaměstnané osoby:

a)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)

pro pracovníky v zábavním průmyslu:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma;

c)

pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanni Amendoly), Roma.“

ii)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Pohřebné:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady; IPSEMA.“

c)

Oddíl „K. KYPR“ se nahrazuje tímto:

„K.   KYPR

1.

Věcné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).

2.

Peněžité dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí, Nicosia).“

d)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO

1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).

2.

Věcné dávky zdravotní péče:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga).“

e)

Oddíl „O. MAĎARSKO“ se mění takto:

i)

V části I. se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Nemoc a mateřství:

Věcné dávky a peněžité dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Národní fond zdravotního pojištění a oblastní fondy zdravotního pojištění).“

ii)

V části I se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky:

Peněžité dávky:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Oblastní ředitelství Maďarské státní pokladny v župě Budapest a Pest);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).“

iii)

V části II se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Nemoc a mateřství:

Věcné dávky a peněžité dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Národní fond zdravotního pojištění a oblastní fondy zdravotního pojištění).“

iv)

V části II. se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky:

Peněžité dávky:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Oblastní ředitelství Maďarské státní pokladny v župě Budapest a Pest);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).“

f)

Oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

V bodu 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky:

i)

instituce místa bydliště:

CZ, Tilburg;

ii)

instituce místa pobytu:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Sdružení pro vzájemné nemocenské pojištění), Amersfoort.“

g)

Oddíl „R. RAKOUSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

v případě léčby v nemocničním zařízení, za něž odpovídá zemský zdravotní fond, zemský zdravotní fond (Landesgesundheitsfonds) příslušný pro místo bydliště nebo pobytu dotyčné osoby;“

ii)

V bodu 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Ve všech ostatních případech s výjimkou použití článku 53 prováděcího nařízení:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, Wien (Důchodová pojišťovna pro zaměstnance, Wien).“

iii)

V bodě 3 písm. a) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

v případě léčby v nemocničním zařízení, za něž odpovídá zemský zdravotní fond, zemský zdravotní fond (Landesgesundheitsfonds) příslušný pro místo bydliště nebo pobytu dotyčné osoby;“

iv)

Bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Rodinné dávky:

Finanzamt (finanční úřad) příslušný pro místo bydliště nebo pobytu dotyčné osoby).“

h)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písmenech c), d) a e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska nebo Spojeného království.“

ii)

V bodu 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska či Slovinska;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království.“

iii)

V bodu 3 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

pro vojáky z povolání v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby, a zahraničních dob pojištění:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodu ii) třetí odrážce,

pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodu 2 písm. d) v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z útvarů uvedených v bodu 2 písm. d), a zahraničních dob pojištění:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodu ii) čtvrté odrážce,

pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby, a zahraničních dob pojištění:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodu ii) páté odrážce,

pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g).“

4.

Příloha 4 se mění takto:

a)

Oddíl „K. KYPR“ se nahrazuje tímto:

„K.   KYPR

1.

Věcné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).

2.

Peněžité dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia).

3.

Rodinné dávky:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí, Nicosia).“

b)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO

1.

Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).

2.

Věcné dávky zdravotní péče:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga).“

c)

Oddíl „O. MAĎARSKO“ se mění takto:

i)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky:

Peněžité dávky:

1.

Magyar Államkincstár (Maďarská státní pokladna);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění),

Příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).“

d)

Oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Nemoc, mateřství, invalidita, pracovní úrazy, nemoci z povolání a nezaměstnanost:

a)

věcné dávky:

College voor zorgverzekeringen (Rada pro pojištění péče), Diemen;

b)

peněžité dávky:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců, Amsterdam);

c)

dávky zdravotní péče:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“

e)

Oddíl „R. RAKOUSKO“ se mění takto:

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Rodinné dávky

a)

Rodinné dávky s výjimkou Kinderbetreuungsgeld (přídavku na domácí péči o dítě):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Spolkové ministerstvo sociálního zabezpečení, generací a ochrany spotřebitele), Wien;

b)

Kinderbetreuungsgeld (přídavek na domácí péči o dítě):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Dolnorakouská oblastní nemocenská pokladna) – příslušné středisko pro přídavek na domácí péči o dítě.“

f)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Věcné dávky:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí), Bratislava.“

g)

Oddíl „W. FINSKO“ se nahrazuje tímto:

„W.   FINLAND

1.

Nemocenské a mateřské pojištění, státní důchody, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti a důchody zaměstnanců:

Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (Ústav sociálního pojištění), Helsinki.

2.

Zaměstnanecké důchody:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Svaz institucí úrazového pojištění), Helsinki.“

5.

Příloha 5 se mění takto:

a)

Oddíl „67. DÁNSKO – FINSKO“ se nahrazuje tímto:

„67.   DÁNSKO – FINSKO

Článek 15 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. srpna 2003: Dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad podle článků 36, 63 a 70 nařízení (náklady na věcné dávky v nemoci a v mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a v nezaměstnanosti) a článku 105 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).“

b)

Oddíl „130. ŠPANĚLSKO – FRANCIE“ se nahrazuje tímto:

„130.   ŠPANĚLSKO – FRANCIE

Dohoda ze dne 17. května 2005, kterou se stanoví zvláštní ujednání pro správu a zúčtování vzájemných pohledávek ohledně dávek zdravotní péče podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72.“

c)

Oddíl „142. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“ se nahrazuje tímto:

„142.   ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO

a)

Články 42, 43 a 44 správního ujednání ze dne 22. května 1970;

b)

Dohoda ze dne 2. října 2002 mezi Španělskem a Portugalskem, kterou se stanoví podrobná ujednání pro správu a zúčtování vzájemných pohledávek za zdravotní péči podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 s cílem usnadnit a urychlit zúčtování těchto pohledávek v souladu s články 93, 94 a 95 nařízení (EHS) č. 574/72.“

d)

Oddíl „146. ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO“ se nahrazuje tímto:

„146.   ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO

Dohoda ze dne 1. prosince 2004 o náhradě nákladů na věcné dávky podle nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72.“

e)

Oddíl „290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje tímto:

„290.   PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Ujednání ze dne 8. června 2004 týkající se čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71, kterým se stanoví další metody náhrady nákladů na věcné dávky podle uvedeného nařízení oběma zeměmi s účinkem ode dne 1. ledna 2003.“

f)

Oddíl „298. FINSKO – ŠVÉDSKO“ se nahrazuje tímto:

„298.   FINSKO – ŠVÉDSKO

Článek 15 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. srpna 2003: Dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad podle článků 36, 63 a 70 nařízení (náklady na věcné dávky v nemoci a v mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a v nezaměstnanosti) a článku 105 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).“

6.

Příloha 7 se mění takto:

a)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se nahrazuje tímto:

„G.   ŠPANĚLSKO:

Banco Popular, Madrid.“

b)

Oddíl „W. FINSKO“ se nahrazuje tímto:

„W.   FINSKO:

Žádná.“

7.

Příloha 8 se mění takto:

V části A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

Belgií a Českou republikou,

Belgií a Německem,

Belgií a Řeckem,

Belgií a Španělskem,

Belgií a Francií,

Belgií a Irskem,

Belgií a Litvou,

Belgií a Lucemburskem,

Belgií a Rakouskem,

Belgií a Polskem,

Belgií a Portugalskem,

Belgií a Slovenskem,

Belgií a Finskem,

Belgií a Švédskem,

Belgií a Spojeným královstvím,

Českou republikou a Dánskem,

Českou republikou a Německem,

Českou republikou a Řeckem,

Českou republikou a Španělskem,

Českou republikou a Francií,

Českou republikou a Irskem,

Českou republikou a Lotyšskem,

Českou republikou a Litvou,

Českou republikou a Lucemburskem,

Českou republikou a Maďarskem,

Českou republikou a Maltou,

Českou republikou a Nizozemskem,

Českou republikou a Rakouskem,

Českou republikou a Polskem,

Českou republikou a Portugalskem,

Českou republikou a Slovinskem,

Českou republikou a Slovenskem,

Českou republikou a Finskem,

Českou republikou a Švédskem,

Českou republikou a Spojeným královstvím,

Dánskem a Litvou,

Dánskem a Polskem,

Dánskem a Slovenskem,

Německem a Řeckem,

Německem a Španělskem,

Německem a Francií,

Německem a Irskem,

Německem a Litvou,

Německem a Lucemburskem,

Německem a Rakouskem,

Německem a Polskem,

Německem a Slovenskem,

Německem a Finskem,

Německem a Švédskem,

Německem a Spojeným královstvím,

Řeckem a Litvou,

Řeckem a Polskem,

Řeckem a Slovenskem,

Španělskem a Litvou,

Španělskem a Rakouskem,

Španělskem a Polskem,

Španělskem a Slovinskem,

Španělskem a Slovenskem,

Španělskem a Finskem,

Španělskem a Švédskem,

Francií a Litvou,

Francií a Lucemburskem,

Francií a Rakouskem,

Francií a Polskem,

Francií a Portugalskem,

Francií a Slovinskem,

Francií a Slovenskem,

Francií a Finskem,

Francií a Švédskem,

Irskem a Litvou,

Irskem a Rakouskem,

Irskem a Polskem,

Irskem a Portugalskem,

Irskem a Slovenskem,

Irskem a Švédskem,

Lotyšskem a Litvou,

Lotyšskem a Lucemburskem,

Lotyšskem a Maďarskem

Lotyšskem a Polskem,

Lotyšskem a Slovinskem,

Lotyšskem a Slovenskem,

Lotyšskem a Finskem,

Litvou a Lucemburskem,

Litvou a Maďarskem,

Litvou a Nizozemskem,

Litvou a Rakouskem,

Litvou a Portugalskem,

Litvou a Slovinskem,

Litvou a Slovenskem,

Litvou a Finskem,

Litvou a Švédskem,

Litvou a Spojeným královstvím,

Lucemburskem a Rakouskem,

Lucemburskem a Polskem,

Lucemburskem a Portugalskem,

Lucemburskem a Slovinskem,

Lucemburskem a Slovenskem,

Lucemburskem a Finskem,

Lucemburskem a Švédskem,

Maďarskem a Rakouskem,

Maďarskem a Polskem,

Maďarskem a Slovinskem,

Maďarskem a Slovenskem,

Maltou a Slovenskem,

Nizozemskem a Rakouskem,

Nizozemskem a Polskem,

Nizozemskem a Slovenskem,

Nizozemskem a Finskem,

Nizozemskem a Švédskem,

Rakouskem a Polskem,

Rakouskem a Portugalskem,

Rakouskem a Slovinskem,

Rakouskem a Slovenskem,

Rakouskem a Finskem,

Rakouskem a Švédskem,

Rakouskem a Spojeným královstvím,

Polskem a Portugalskem,

Polskem a Slovinskem,

Polskem a Slovenskem,

Polskem a Finskem,

Polskem a Švédskem,

Polskem a Spojeným královstvím,

Portugalskem a Slovinskem,

Portugalskem a Slovenskem,

Portugalskem a Finskem,

Portugalskem a Švédskem,

Portugalskem a Spojeným královstvím,

Slovinskem a Slovenskem,

Slovinskem a Finskem,

Slovinskem a Spojeným královstvím,

Slovenskem a Finskem,

Slovenskem a Švédskem,

Slovenskem a Spojeným královstvím,

Finskem a Švédskem,

Finskem a Spojeným královstvím,

Švédskem a Spojeným královstvím.“

8.

Příloha 9 se mění takto:

a)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na dávky se vezmou v úvahu věcné dávky (zdravotnické služby) spravované Státní agenturou povinného zdravotního pojištění.“

b)

Oddíl „R. RAKOUSKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

nemocničními zařízeními, za něž je odpovědný Landesgesundheitsfonds (zemský zdravotní fond);“

9.

Příloha 10 se mění takto:

a)

Oddíl „A. BELGIE“ se mění takto:

i)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Pro účely článku 14 nařízení a čl. 11 odst. 1 písm. a), čl. 11 odst. 2 a článků 12a, 13 a 14 prováděcího nařízení:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Státní úřad sociálního zabezpečení, Brusel).“

ii)

Bod 3b se nahrazuje tímto:

„3b.

Pro účely článků 14e a 14f nařízení a článku 12b prováděcího nařízení:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Federální veřejná služba sociálního zabezpečení, Brusel).“

iii)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Pro účely článku 17 nařízení a:

čl. 11 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení:

a)

Pouze v jednotlivých zvláštních případech:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Státní úřad sociálního zabezpečení), Brusel;

b)

Výjimky v zájmu určitých skupin pracovníků:

Service Public Fédéral sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Sociaal Beleid (Federální veřejná služba sociálního zabezpečení, generální ředitelství pro sociální politiku), Brusel;

čl. 11a odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení:

Service Public Fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Zelfstandigen (Federální veřejná služba sociálního zabezpečení, generální ředitelství pro osoby samostatně výdělečně činné), Brusel.“

iv)

Bod 4a se nahrazuje tímto:

„4a.

Pro účely článku 17 nařízení, pokud se použije zvláštní systém pro úředníky:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.“

b)

Oddíl „D. NĚMECKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Pro účely:

čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 14b odst. 1 nařízení a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení,

čl. 14a odst. 1 písm. a), čl. 14b odst. 2 nařízení a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení,

čl. 14 odst. 2 písm. b), čl. 14 odst. 3, čl. 14a odst. 2 až 4, čl. 14c písm. a) a v případě dohod podle článku 17 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení:

i)

osoby s nemocenským pojištěním:

instituce, u které jsou pojištěny, a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly,

ii)

osoby bez nemocenského pojištění:

zaměstnané osoby:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin, a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly,

pro dělníky:

příslušná instituce důchodového pojištění dělníků a rovněž celní orgány, pokud jde o kontroly.“

c)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se nahrazuje tímto:

„G.   ŠPANĚLSKO

1.

Pro účely článku 17 nařízení v jednotlivých případech a čl. 6 odst. 1 (s výjimkou zvláštní dohody mezi námořníky a ‚Instituto social de la Marina‘), čl. 11 odst. 1, článků 11a a 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 a článku 109 prováděcího nařízení:

Tesorería General de la Seguridad Social (Obecný fond sociálního zabezpečení), Madrid.

2.

Pro účely čl. 102 odst. 2 (s výjimkou námořníků a dávek v nezaměstnanosti), článku 110 (s výjimkou námořníků) a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Státní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

3.

Pro účely čl. 102 odst. 2 pro námořníky (s výjimkou dávek v nezaměstnanosti) a článku 110 prováděcího nařízení:

Instituto Social de la Marina (Sociální ústav pro námořníky), Madrid.

4.

Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení s výjimkou námořníků a pro uplatňování dvou posledních uvedených článků s výjimkou pojištěnců v rámci zvláštního systému pro příslušníky ozbrojených sil:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (provinční ředitelství Státní ústavu sociálního zabezpečení).

5.

Pro účely čl. 6 odst. 1 (zvláštní dohoda pro námořníky), článku 38 odst. 1 (pro námořníky), čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, čl. 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (provinční ředitelství Sociálního ústavu pro námořníky).

6.

Pro účely čl. 102 odst. 2 z hlediska dávek v nezaměstnanosti:

Servicio Público de Empleo Estatal (Státní veřejná služba zaměstnanosti), INEM, Madrid.

7.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení, z hlediska dávek v nezaměstnanosti s výjimkou námořníků:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (provinční ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti), INEM, Madrid.

8.

Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení, pokud jde o rodinné dávky pro pojištěnce v rámci zvláštního systému pro příslušníky ozbrojených sil:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (generální ředitelství pro zaměstnance při ministerstvu obrany), Madrid.

9.

Zvláštní systém pro státní zaměstnance: Pro účely článků 14e, 14f a 17 nařízení a článku 12a prováděcího nařízení:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Obecná vzájemná pojišťovna státních zaměstnanců, ústřední služby), Madrid.

10.

Zvláštní systém pro příslušníky ozbrojených sil: Pro účely článků 14e, 14f a 17 nařízení a článku 12a prováděcího nařízení:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Ústav sociálního pojištění ozbrojených sil), Madrid.

11.

Zvláštní systém pro zaměstnance správy soudnictví: Pro účely článků 14e, 14f a 17 nařízení a článku 12a prováděcího nařízení:

Mutualidad General Judicial (Obecná vzájemná pojišťovna v soudnictví), Madrid.“

d)

Oddíl „J. ITÁLIE“ se mění takto:

i)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (Ministerstvo práce a sociální politiky), Roma.“

ii)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pro účely článků 11a a 12 prováděcího nařízení:

 

pro praktické lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národní úřad sociální péče a pomoci pro praktické lékaře);

 

pro lékárníky:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékárníky);

 

pro veterináře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národní úřad sociální péče a pomoci pro veterináře);

 

pro ošetřovatele, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatele:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Národní fond sociální péče a pomoci pro ošetřovatele z povolání, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatele);

 

pro obchodní zástupce:

Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Národní úřad sociální péče a pomoci pro obchodní zástupce);

 

pro biology:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro biology);

 

pro průmyslové konzultanty:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Národní úřad sociální péče a pomoci pro průmyslové konzultanty);

 

pro psychology:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro psychology);

 

pro novináře:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani ‚Giovanni Amendola‘ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanniho Amendoly);

 

pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology);

 

pro zemědělské techniky a konzultanty:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Národní úřad sociální péče a pomoci pro zemědělské techniky a vědce);

 

pro inženýry a architekty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Národní fond sociální péče a pomoci pro inženýry a architekty);

 

pro geometry:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Národní fond sociální péče a pomoci pro geometry);

 

pro právní zástupce a právníky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národní fond sociální péče a pomoci pro právní zástupce a právníky);

 

pro ekonomické experty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro ekonomické experty);

 

pro účetní:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národní fond sociální péče a pomoci pro účetní);

 

pro experty v oblasti zaměstnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národní úřad sociální péče a pomoci pro experty v oblasti zaměstnanosti);

 

pro notáře:

Cassa nazionale notariato (Národní fond pro notáře);

 

pro celníky:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond sociální péče pro celníky).“

e)

Oddíl „K. KYPR“ se nahrazuje tímto:

„K.   KYPR

1.

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 91 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí, Nicosia).

2.

Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2 a článku 110 prováděcího nařízení (pro peněžité dávky):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí, Nicosia).

3.

Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2, článku 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení (pro věcné dávky) a článků 36 a 63 nařízení:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).“

f)

Oddíl „L. LOTYŠSKO“ se nahrazuje tímto:

„L.   LOTYŠSKO

Pro účely:

a)

čl. 14 odst. 1, čl. 14a odst. 1, čl. 14a odst. 4, čl. 14b odst. 1, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga);

b)

článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 82 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga);

c)

čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (ve spojení s články 36 a 63 nařízení):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga);

d)

čl. 70 odst. 2 nařízení:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).“

g)

Oddíl „Q. NIZOZEMSKO“ se mění takto:

Bod 2 se zrušuje. Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2 a dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

h)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pro účely čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 13 odst. 2 a 3 a článku 14 prováděcího nařízení:

a)

věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Státní zdravotní fond, Varšava);

b)

další dávky:

i)

pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce (nebo osoby samostatně výdělečně činné),

ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce:

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce.“

ii)

Doplňuje se nový bod 13, který zní:

„13.

Pro účely článku 109 prováděcího nařízení:

zemské pobočky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) místně příslušné podle místa bydliště zaměstnané osoby.“

i)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se mění takto:

Bod 12 se nahrazuje tímto:

„12.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

ve věci náhrad nákladů podle článků 36 a 63 nařízení:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí), Bratislava;

b)

v souvislosti s náhradou nákladů podle článku 70 nařízení:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.“

j)

Oddíl „X. ŠVÉDSKO“ se mění takto:

Bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

Försäkringskassan (Státní sociální pojišťovna);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Inspektorát pojištění v nezaměstnanosti).“


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 208/2006

ze dne 7. února 2006,

kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví opatření pro zajištění toho, aby hnůj a produkty z něj získané byly používány nebo odstraňovány takovým způsobem, který nebude představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat.

(2)

Kapitola II přílohy VI nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví zvláštní požadavky na schválení zařízení na výrobu bioplynu a kompostování používajících vedlejší produkty živočišného původu.

(3)

Podle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 7. září 2005 týkajícího se bezpečnosti v souvislosti s biologickými riziky norem pro ošetření bioplynem a kompostováním u vedlejších produktů živočišného původu je vhodné změnit kapitolu II přílohy VI nařízení (ES) č. 1774/2002 a umožnit povolení jiných parametrů zpracování.

(4)

Kapitola III přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví požadavky na hnůj, zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje a dále parametry zpracování a kontrol, kterými musí hnůj projít, aby splňoval požadavky na zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje.

(5)

Podle stanoviska EFSA ze dne 7. září 2005 o biologické bezpečnosti tepelného ošetření hnoje je vhodné změnit příslušné požadavky kapitoly III přílohy VIII tak, aby zohlednily uvedené stanovisko.

(6)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy VI a VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006. Požadavky přílohy VI kapitoly II části C odst. 13 písm. a) a přílohy VIII kapitoly III bodu II části A odst. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 1774/2002 se však použijí ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).


PŘÍLOHA

Přílohy VI a VIII nařízení (EHS) č. 1774/2002 se mění takto:

1.

V příloze VI se kapitola II mění takto:

a)

V části A se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Zařízení na výrobu bioplynu musí být vybaveno:

a)

pasterizačně/hygienickou jednotkou, kterou není možné obejít, vybavenou:

i)

zařízením na sledování teploty v reálném čase,

ii)

záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků měření podle bodu i) a

iii)

odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečnému ohřevu;

b)

odpovídajícím vybavením pro očistu a dezinfekci vozidel a nádob opouštějících zařízení na výrobu bioplynu.

Pasterizačně/hygienická jednotka však není povinná pro zařízení na výrobu bioplynu, která přeměňují pouze:

i)

vedlejší produkty živočišného původu, které byly zpracovány zpracovatelskou metodou 1,

ii)

materiál kategorie 3, který prošel pasterizačně/hygienickým ošetřením na jiném místě, nebo

iii)

vedlejší produkty živočišného původu, které mohou být využity jako surovina bez zpracování.

Je-li zařízení na výrobu bioplynu umístěno v místě, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá pouze hnůj, který pochází od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena, a v každém případě se musí zajistit naprosté fyzické oddělení zařízení od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, a to případně prostřednictvím plotu.

2.

Zařízení na kompostování musí být vybaveno:

a)

uzavřeným kompostujícím reaktorem, který není možné obejít, vybaveným:

i)

zařízením na sledování teploty v reálném čase,

ii)

záznamovými přístroji k případnému kontinuálnímu zaznamenávání výsledků měření podle bodu i) a

iii)

odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečnému ohřevu;

b)

odpovídajícím vybavením pro očistu a dezinfekci vozidel a nádob přepravujících nezpracované vedlejší produkty živočišného původu.

Lze však povolit i jiné systémy kompostování, pokud:

i)

zajišťují odpovídající opatření na kontrolu škůdců,

ii)

jsou provozovány takovým způsobem, že všechen materiál v systému odpovídá parametrům na čas a teplotu, a případně je zajištěno kontinuální sledování všech parametrů,

iii)

odpovídají všem dalším požadavkům tohoto nařízení.

Je-li zařízení na kompostování umístěno v místě, kde jsou držena hospodářská zvířata, a nevyužívá pouze hnůj, který pochází od těchto zvířat, musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od prostoru, v němž jsou tato zvířata držena, a v každém případě se musí zajistit naprosté fyzické oddělení zařízení od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, a to případně prostřednictvím plotu.“

b)

V části B se odstavec 11 nahrazuje tímto:

„11.

Zbytky rozkladu a kompost musí být v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování manipulovány a uskladněny tak, aby se zabránilo rekontaminaci.“

c)

V části C se odstavec 12 nahrazuje tímto:

„12.

Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na výrobu bioplynu vybavených pasterizačně/hygienickou jednotkou musí být vystaven těmto minimálním požadavkům:

a)

maximální velikost částic před vstupem do jednotky: 12 mm,

b)

minimální teplota celé hmoty materiálu v jednotce: 70 °C a

c)

minimální doba v jednotce bez přerušení: 60 minut.

Mléko, mlezivo a mléčné výrobky kategorie 3 však mohou být v zařízení na výrobu bioplynu využity bez pasterizačně/hygienického ošetření jako surovina, pokud je příslušný orgán nepovažuje za riziko šíření závažné přenosné choroby.“

d)

V části C se odstavec 13 nahrazuje tímto:

„13.

Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na kompostování musí být vystaven těmto minimálním požadavkům:

a)

maximální velikost částic před vstupem do kompostujícího reaktoru: 12 mm,

b)

minimální teplota celé hmoty materiálu v reaktoru: 70 °C a

c)

minimální doba v reaktoru při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut.“

e)

V části C se vkládá nový odstavec 13a, který zní:

„13a.

Příslušný orgán však může povolit použití jiných standardních parametrů zpracování, pokud žadatel prokáže, že tyto parametry zajišťují minimalizaci biologických rizik. Do uvedeného prokázání patří ověření, které se provádí v souladu s písmeny a) až f):

a)

Identifikace a rozbor možných rizik, včetně účinku vstupního materiálu, na základě úplné definice podmínek zpracování.

b)

Vyhodnocení rizik, jež zhodnotí, jak je v praxi za běžné a atypické situace dosahováno zvláštních podmínek zpracování podle písmene a).

c)

Ověření zamýšleného zpracování pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti:

i)

endogenních indikátorových organismů během zpracování, kde indikátor:

je trvale přítomen v surovině ve vysokém počtu,

není méně termorezistentní vůči letálním aspektům procesu ošetření, ale rovněž není mnohem více rezistentní než patogeny, k jejichž sledování se používá,

relativně snadno se stanoví jeho kvantita, relativně snadno se identifikuje a potvrzuje,

nebo

ii)

dobře charakterizovaného testovacího mikroorganismu nebo viru během expozice vloženého ve vhodném testovacím tělese do výchozího materiálu.

d)

Ověření zamýšleného zpracování podle písmene c) musí prokázat, že zpracováním se dosáhne tohoto celkového snížení rizik:

i)

u tepelného a chemického zpracování:

snížením o pět řádů počtu mikroorganismů Enterococcus faecalis nebo Salmonella Senftenberg (775W, H2S negativní),

snížením infekčního titru termorezistentních virů, jako je parvovirus nejméně o tři řády, pokaždé když jsou identifikovány jako příslušné riziko,

a

ii)

pokud jde o chemické zpracování:

snížením množství rezistentních parazitů, jako např. vajíček ascaris sp. nejméně o 99,9 % (3 řády) životaschopných stádií.

e)

Navržení komplexního kontrolního programu včetně postupů sledování zpracování podle písmene c).

f)

Opatření zajišťující kontinuální sledování příslušných parametrů zpracování stanovených v kontrolním programu během provozu zařízení a dohled nad těmito parametry.

Podrobné údaje o příslušných parametrech zpracování používaných v zařízeních na výrobu bioplynu a kompostování a rovněž jiných kritických kontrolních bodech musí být zaznamenávány a zachovávány, tak aby vlastník, provozovatel nebo jejich zástupce a příslušný orgán mohli sledovat provoz zařízení. Záznamy musí být na požádání k dispozici příslušným orgánům.

Komisi musí být na požádání k dispozici informace týkající se zpracování povoleného podle tohoto písmene.“

f)

V části C odst. 14 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

dojde k závěru, že zbytky nebo kompost jsou nezpracované materiály.“

g)

V části D se odstavec 15 nahrazuje tímto:

„15.

Reprezentativní vzorky odebrané ze zbytků rozkladu nebo kompostu v průběhu nebo ihned po zpracování v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí za účelem sledování zpracování splňovat tyto normy:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

nebo

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

a

Reprezentativní vzorky odebrané ze zbytků rozkladu nebo kompostu v průběhu nebo při vyskladnění v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:

Salmonella: absence in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

kde:

n

=

počet vzorků, které mají být otestovány;

m

=

prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M

=

maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M a

c

=

počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

Zbytky rozkladu nebo kompost, které nesplňují požadavky uvedené v této kapitole, budou znovu zpracovány; v případě salmonelly manipulovány nebo bezpečně odstraněny v souladu s pokyny příslušného orgánu.“

2.

V příloze VIII se v kapitole III v bodě II části A odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Uvedení zpracovaného hnoje a zpracovaných výrobků z hnoje na trh podléhá těmto podmínkám uvedeným pod písmeny a) až e):

a)

Musí pocházet z technického zařízení, zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleného příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.

b)

Musí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C v délce minimálně 60 minut a musí být podrobeny snížení počtu sporotvorných a toxinogenních bakterií.

c)

Příslušný orgán však může povolit použití jiných standardních parametrů zpracování, než jsou uvedeny pod písmenem b), pokud žadatel prokáže, že tyto parametry zajišťují minimalizaci biologických rizik. Do uvedeného prokázání patří ověření, které se provádí takto:

i)

Identifikace a rozbor možných rizik, včetně účinku vstupního materiálu, na základě úplné definice podmínek zpracování a vyhodnocení rizik, jež zhodnotí, jak je v praxi za běžné a atypické situace dosahováno specifických podmínek zpracování.

ii)

Ověření zamýšleného zpracování

ii-1)

pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti endogenních indikátorových organismů během zpracování, kde indikátor:

je trvale přítomen v surovině ve vysokém počtu,

není méně termorezistentní vůči letálním aspektům procesu ošetření, ale rovněž není mnohem více rezistentní než patogeny, k jejichž sledování se používá,

relativně snadno se stanoví jeho kvantita, relativně snadno se identifikuje a potvrzuje,

nebo

ii-2)

pomocí měření snížení životaschopnosti/infekčnosti dobře charakterizovaného testovacího mikroorganismu nebo viru během expozice vloženého ve vhodném testovacím tělese do výchozího materiálu.

iii)

Ověření podle bodu ii) musí prokázat, že zpracováním se dosáhne tohoto celkového snížení rizik:

u tepelného a chemického zpracování snížením Enterococcus faecalis nejméně o pět řádů a snížením infekčního titru termorezistentních virů, jako je parvovirus, nejméně o tři řády, pokud jsou identifikovány jako příslušné riziko,

u chemického zpracování rovněž snížením množství rezistentních parazitů, jako např. vajíček ascaris sp., nejméně o 99,9 % (3 řády) životaschopných stádií.

iv)

Navržení komplexního kontrolního programu včetně postupů sledování zpracování.

v)

Opatření zajišťující kontinuální sledování příslušných parametrů zpracování stanovených v kontrolním programu během provozu zařízení a dohled nad těmito parametry.

Podrobné údaje o příslušných parametrech zpracování používaných v zařízeních a rovněž jiných kritických kontrolních bodech musí být zaznamenávány a zachovávány, tak aby vlastník, provozovatel nebo jejich zástupce a příslušný orgán mohli sledovat provoz zařízení. Záznamy musí být na požádání k dispozici příslušným orgánům.

Komisi musí být na požádání k dispozici informace týkající se zpracování povoleného podle tohoto písmene.

d)

Reprezentativní vzorky hnoje odebrané v průběhu nebo ihned po zpracování v zařízení musí za účelem sledování zpracování splňovat tyto normy:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g

nebo

Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g

a

reprezentativní vzorky hnoje odebrané v průběhu nebo při vyskladnění v technickém zařízení, zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:

Salmonella: absence v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

kde:

n

=

počet vzorků, které mají být otestovány;

m

=

prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M

=

maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M, a

c

=

počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

Zpracovaný hnůj nebo zpracované výrobky z hnoje, které nesplňují výše uvedené požadavky, jsou považovány za nezpracované.

e)

Musí být uskladněny tak, aby po zpracování byla minimalizována jejich kontaminace nebo sekundární infekce a zvlhnutí. Musí proto být skladovány:

i)

v pevně utěsněných a dobře izolovaných silech nebo

ii)

v řádně uzavřených obalech (plastické pytle nebo žoky).“


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 209/2006

ze dne 7. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Vzhledem k přísné povaze těchto pravidel byla umožněna přechodná opatření.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování (2) stanoví pro toto průmyslové odvětví některá přechodná opatření do dne 31. prosince 2005 na přizpůsobení a vývoj náhradních norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 810/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na výrobu bioplynu (3) stanoví pro toto průmyslové odvětví některá přechodná opatření do dne 31. prosince 2005 na přizpůsobení a vývoj náhradních norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na výrobu bioplynu.

(4)

Parametry předepsané podle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 7. září 2005 se liší od norem zpracování, které mohou členské státy povolovat do 31. prosince 2005 podle nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003. Členské státy budou rovněž potřebovat určitou dobu na provedení nového postupu ověřování podle nařízení Komise (ES) č. 208/2006 ze dne 7. února 2006, kterým se mění přílohy VI a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o normy zpracování pro zařízení na výrobu bioplynu a kompostování a požadavky na hnůj (4).

(5)

Přechodná opatření stanovená nařízeními (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003 by měla být proto prodloužena o další časové období, aby tak členské státy mohly provozovatelům povolit nadále používat vnitrostátní pravidla pro normy zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování a výrobu bioplynu.

(6)

Nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a článku 4 nařízení (ES) č. 809/2003 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

Článek 2

V čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a článku 4 nařízení (ES) č. 810/2003 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 12/2005 (Úř. věst. L 5, 7.1.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 12/2005.

(4)  Viz strana 25 tohoto Úředního věstníku.


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 210/2006

ze dne 7. února 2006,

kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (2), se stanoví, že nejpozději do 31. ledna Komise zveřejní výši podpory pro rajčata určená ke zpracování.

(2)

Pro členské státy Společenství v jeho složení ke dni 30. dubna 2004 se přezkum dodržování prahů pro zpracování rajčat stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 provádí na základě množství, na které byla udělena podpora v posledních třech hospodářských letech, za něž jsou pro všechny dotčené členské státy k dispozici konečné údaje.

(3)

Pro členské země, které přistoupily k Unii dne 1. května 2004, se provádí přezkum dodržování prahů pro zpracování rajčat stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země na základě množství, na něž byla skutečně udělena podpora v hospodářském roce 2004/05, a množství, pro něž byly na hospodářský rok 2005/06 podány žádosti o podporu podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (3).

(4)

Množství rajčat zpracovaných v rámci režimu podpory, které je nutno vzít v úvahu při přezkumu dodržování prahů stanovených pro Společenství a jednotlivé členské země, je o 978 544 tun vyšší než prahová hodnota Společenství. V případě členských států, které překročily svůj zpracovatelský práh, se výše podpory pro hospodářský rok 2006/07 pro rajčata určená ke zpracování musí v souladu s čl. 5 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení a čl. 3 odst. 2 nařízení č. 416/2004 změnit oproti úrovni stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro hospodářský rok 2006/07 se výše podpory pro rajčata podle článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví takto:

a)

pro Řecko, Francii, Portugalsko, Českou republiku, Kypr, Maďarsko, Maltu, Polsko a Slovensko na 34,50 EUR/t;

b)

pro Itálii na 30,43 EUR/t;

c)

pro Španělsko:

i)

na 34,50 EUR/t pro rajčata určená ke zpracování na celá loupaná rajčata,

ii)

na 23,35 EUR/t pro rajčata určená k jinému zpracování.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1663/2005 (Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 550/2005 (Úř. věst. L 93, 12.4.2005, s. 3).


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 211/2006

ze dne 7. února 2006,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 13 a 14 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 (2) stanoví, že nejpozději do 15. prosince přijímá příslušný vnitrostátní orgán rozhodnutí o programech a fondech nebo o jejich změnách poté, co je podle článků 11 a 14 uvedeného nařízení podají organizace producentů ke schválení. V řádně odůvodněných případech však členské státy mohou posunout termín z 15. prosince na 20. ledna roku následujícího po podání žádosti.

(2)

Ukázalo se, že s ohledem na administrativní složitost úkolu a při využití možnosti posunout termín na 20. ledna nejsou některé členské státy schopny splnit povinnost posoudit v tomto termínu žádosti pro běžný rozpočtový rok. Je tedy vhodné, pokud jde o rozpočtový rok 2006, stanovit odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1433/2003.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1433/2003 a v omezeném rozsahu pro operační programy na rok 2006 mohou členské státy v řádně odůvodněných případech přijmout rozhodnutí o operačních programech a fondech nejpozději do 10. února následujícího po podání žádosti.

2.   Odchylně od čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1433/2003 a v omezeném rozsahu pro operační programy na rok 2006 mohou členské státy v řádně odůvodněných případech přijmout rozhodnutí o žádostech o změny operačních programů nejpozději do 10. února následujícího po podání žádosti.

3.   Odchylně od čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1433/2003 a v omezeném rozsahu pro operační programy na rok 2006 začíná provádění operačních programů schválených na základě odchylek stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nejpozději do 15. února následujícího po jejich schválení.

4.   Odchylně od článku 17 nařízení (ES) č. 1433/2003 a v omezeném rozsahu pro operační programy na rok 2006 uvědomí členské státy v případě uplatnění odchylek stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku organizace producentů o schválené částce podpory nejpozději do 10. února a sdělí Komisi nejpozději do 15. února celkovou částku schválené podpory pro všechny operační programy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2190/2004 (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 21).


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/37


SMĚRNICE KOMISE 2006/16/ES

ze dne 7. února 2006,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oxamyl

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla k druhé etapě pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a stanoví seznam účinných látek, které mají být posouzeny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje oxamyl.

(2)

Účinky oxamylu na lidské zdraví a životní prostředí byly posouzeny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah užití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro oxamyl bylo členským státem zpravodajem Irsko a veškeré příslušné informace byly postoupeny dne 25. srpna 2003.

(3)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EÚBP v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 14. ledna 2005 formou vědecké zprávy EÚBP o oxamylu (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 15. července 2005 formou zprávy Komise o přezkoumání oxamylu.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující oxamyl mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit oxamyl do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech byla povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku udělována podle uvedené směrnice.

(5)

Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých zvláštních bodů. Čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS stanoví, že zařazení látky do přílohy I může podléhat určitým podmínkám. Je proto vhodné požadovat, aby oxamyl byl předmětem dalšího testování, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro některé oblasti a aby oznamovatel takové studie předložil.

(6)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek posouzených v rámci nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (5) do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout nejasnosti, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení umožní přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a které mění přílohu I, však toto ujasnění neukládá členských státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(7)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které vyplynou ze zařazení.

(8)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících oxamyl, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména v článku 13 uvedené směrnice a podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby měnit, nahrazovat nebo odnímat stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé zamýšlené užití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(9)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. ledna 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 1. února 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. ledna 2007 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku oxamyl.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se oxamylu, s výjimkou podmínek stanovených v části B těchto údajů o účinné látce, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS znovu zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující oxamyl, ať jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. července 2006 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice, a zohlední část B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají oxamylu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje oxamyl jako jedinou účinnou látku, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení nejpozději do 30. července 2010 nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje oxamyl jako jednu z několika účinných látek, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení do 30. července 2010 nebo do dne stanoveného pro tuto změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka zařazuje do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž rozhodné je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/6/ES (Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vědecká zpráva EÚBP (2005) 26, 1–78, Závěr přezkoumání účinné látky oxamyl z hlediska posouzení rizika pesticidů (dokončeno: 14. ledna 2005).

(5)  Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„117

Oxamyl

Číslo CAS 23135-22-0

Číslo CIPAC 342

methyl-2-(dimethylamino)-N-[(methylkarbamoyl)oxy]-2-oxothioacetimidát

970 g/kg

1. srpna 2006

31. července 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze užití jako nematicid a insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxamylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. července 2005. Při tomto celkovém hodnocení

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců, žížal, vodních organismů, povrchové vody a podzemní vody v citlivých situacích.

Všude, kde je to vhodné, musí podmínky povolení zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti uživatele. Všude, kde je to vhodné, by podmínky povolení měly zahrnovat ochranná opatření.

Dotčené členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro kontaminaci podzemní vody v kyselých půdách a pro ptáky, savce a žížaly. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl oxamyl zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost.“


(1)  Další informace o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/40


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. ledna 2006,

kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)

(2006/75/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 123 odst. 4 třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 13 odst. 3 písm. a) rozhodnutí Rady 2001/923/ES (3) má Komise zaslat Evropskému parlamentu a Radě nezávisle na provozovateli projektu do dne 30. června 2005 zprávu, v níž zhodnotí význam, účinnost a efektivnost programu, spolu se sdělením, zda by měl tento program pokračovat a zda by měl být upraven, a spolu s vhodným návrhem.

(2)

Hodnotící zpráva stanovená podle článku 13 uvedeného rozhodnutí byla vydána dne 30. listopadu 2004. Došla k závěru, že program dosahuje svých cílů, a doporučila jeho další pokračování.

(3)

Finanční referenční částka ve smyslu bodu 34 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropských parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zlepšování rozpočtového procesu (4) je vložena do rozhodnutí po celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou.

(4)

Pokračování programu odráží potřebu stálé bdělosti, odborného vzdělávání a technické pomoci nezbytných k zachování ochrany eura proti padělání.

(5)

Účinnost programu při ochraně eura by mohla být posílena, pokud by technická podpora byla rozšířena tak, aby za účasti Europolu zajišťovala také finanční podporu spolupráce při přeshraničních operacích, a v řádně odůvodněných případech by mohla využívat větší pružnosti v podílu nákladů, které může Společenství nést, a v počtu projektů, které může jeden členský stát předložit.

(6)

Rozhodnutí 2001/923/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí 2001/923/ES se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Bude probíhat od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006.“

2.

V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

v úsilí o zveřejňování dosažených výsledků v rámci výměny informací, zkušeností a správných postupů.“

3.

V čl. 3 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

na druhotném základě poskytnutí finanční podpory pro spolupráci v přeshraničních operacích, pokud taková podpora není poskytována jinými evropskými orgány a subjekty.“

4.

V článku 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční referenční částka pro provádění akčního programu Společenství pro období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2005 činí 4 miliony EUR.

Finanční referenční částka pro provádění akčního programu Společenství pro období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 činí 1 milion EUR.“

5.

V čl. 10 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Společenství přebírá v řádně odůvodněných případech formou spolufinancování až osmdesát procent nákladů na provozní podporu podle článku 3, zejména.“

6.

V článku 11 se slova „sedmdesát procent“ nahrazují slovy „osmdesát procent“.

7.

Článek 12 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou předložit jeden, nebo výjimečně dva projekty ročně týkající se pracovních konferencí, jednání a seminářů podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce. Mohou být rovněž předkládány projekty související se stážemi, výměnami zaměstnanců nebo pomocí.“

b)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jeden členský stát předloží více než jeden projekt, koordinuje předložené projekty příslušný vnitrostátní orgán vymezený v čl. 2 písm. b) čtvrté odrážce nařízení (ES) č. 1338/2001.“

c)

V odstavci 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

vlastní kvalita projektu z hlediska jeho koncepce, organizace, prezentace, cílů a efektivnosti nákladů;“.

d)

V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

slučitelnost s prací prováděnou nebo plánovanou jako součást akce EU v oblasti boje proti padělání měny“.

Článek 2

Použitelnost

Toto rozhodnutí je použitelné v zúčastněných členských státech vymezených v čl. 1 první odrážce nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (5).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

V Bruselu dne 30. ledna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Stanovisko, vydané na základě nepovinné konzultace, ze dne 13. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 161, 1.7.2005, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50.

(4)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2005 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 1).


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/42


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. ledna 2006,

kterým se rozšiřuje použitelnost rozhodnutí 2006/75/ES, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), na nezúčastněné členské státy

(2006/76/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při přijímání rozhodnutí 2006/75/ES (2) Rada uvedla, že by se mělo používat v zúčastněných členských státech vymezených v čl. 1 první odrážce nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (3).

(2)

Výměna informací a zaměstnanců, jakož i podpůrná a vzdělávací opatření zavedená v rámci programu Pericles by však měla být jednotná na celém území Společenství, a proto by měla být učiněna nezbytná opatření, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany eura i v těch členských státech, v nichž euro není úřední měnou,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Použitelnost rozhodnutí 2006/75/ES se rozšiřuje na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy vymezenými v čl. 1 první odrážce nařízení (ES) č. 974/98.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. ledna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Stanovisko ze dne 13. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Viz strana 40 tohoto čísla Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2005 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 1).


Komise

8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. prosince 2005

ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí

(2006/77/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 Smlouvy o založení Evropského společenství pověřil Společenství a členské státy úkolem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovnost mezi muži a ženami, udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a sbližování hospodářské výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

(2)

V souladu se sdělením Komise nazvaném „Provádění Lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice“ (1) Komise oznámila záměr přizvat ke konzultacím skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí, zejména pokud jde o záležitosti odvětví surovinového průmyslu a průmyslu meziproduktů.

(3)

Úlohou skupiny na vysoké úrovni by mělo být přezkoumat vazby mezi politikami v oblasti průmyslu, energetiky a životního prostředí, zajistit soudržnost jednotlivých iniciativ a rovněž zlepšit udržitelnost a konkurenceschopnost a prostřednictvím vyváženého zapojení všech zúčastněných subjektů tak přispět k vytvoření stabilního a předvídatelného právního rámce, v němž jdou konkurenceschopnost, energetika a životní prostředí ruku v ruce, a to zejména díky využití poznatků výzkumu v této oblasti.

(4)

Skupina na vysoké úrovni by měla zahrnout představitele Komise, členských států, Evropského parlamentu a všech příslušných zúčastněných subjektů, především průmyslu a občanské společnosti, mj. zákazníků, odborů, nevládních organizací a výzkumu / akademické obce.

(5)

Je proto třeba ustavit skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí a zároveň podrobně vymezit její působnost a vnitřní uspořádání,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Komise zřizuje skupinu na vysoké úrovni, dále jen „skupina“.

Článek 2

Mandát

Skupina má mandát k řešení otázek, v jejichž případě se vzájemně propojují otázky politik v oblasti konkurenceschopnosti, energetiky a životního prostředí. Mandát trvá dva roky: rozhodnutím Komise je možné jej prodloužit.

Skupina bude vhodným způsobem poskytovat poradenství tvůrcům politik na úrovni Společenství a na úrovni vnitrostátní a organizacím z průmyslu a občanské společnosti.

Článek 3

Složení a jmenování

1.   Komise jmenuje členy skupiny z vysoce postavených osobností disponujících pravomocí a odpovědností v oblasti průmyslu, energetiky a životního prostředí.

2.   Skupina může mít nejvíce 28 členů.

3.   Použijí se tato ustanovení:

členové jsou jmenováni jednotlivě na základě svých odborných znalostí. Každý člen skupiny jmenuje osobního zástupce do přípravné podskupiny, dále jen podskupina „sherpa“,

členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud neodstoupí, nejsou nahrazeni, či do konce svého funkčního období,

členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k činnosti skupiny, kteří odstupují nebo nesplňují podmínky stanovené v bodě 1 tohoto článku nebo článku 287 Smlouvy o Evropském společenství, smějí být pro zbytek funkčního období nahrazeni,

jména jednotlivě jmenovaných členů se zveřejňují na internetové stránce GŘ pro podniky a průmysl a/nebo v Úředním věstníku Evropské unie, řadě C. Shromažďování jmen členů, zacházení s nimi a jejich zveřejňování je v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2).

Článek 4

Činnost

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Podskupina „sherpa“ připraví jednání, zprávy o postojích a konzultace k činnosti a/nebo opatřením politik, které má schválit skupina; bude úzce spolupracovat s útvary Komise.

3.   Skupina bude získávat poznatky odborníků a zúčastněných stran prostřednictvím dohod ad hoc a může ustavit omezený počet skupin ad hoc, které posoudí konkrétní otázky v působnosti, kterou jim stanoví skupina; jakmile jsou otázky vyřešeny, skupiny ad hoc se rozpustí.

4.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může Komise požádat odborníky nebo pozorovatele, kteří mají ve věcech programu jednání zvláštní pravomoc, aby se zúčastnili jednání skupiny nebo skupin ad hoc.

5.   Důvěrné informace získané v důsledku účasti na jednáních skupiny nebo skupin ad hoc nesmějí být vyzrazeny.

6.   Skupina, podskupiny „sherpa“ a skupiny ad hoc obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise poskytuje sekretariát.

7.   Skupina rozhodne, které body se zařadí na pořad jednání.

8.   Komise může zveřejnit veškerá shrnutí, závěry, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 5

Výdaje na zasedání

Komise v souladu s ustanoveními platnými v rámci Komise uhradí členům skupiny, členům podskupiny „sherpa“, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a denní diety v souvislosti s činností skupiny. Členům skupiny, podskupiny „sherpa“ a skupin ad hoc za výkon funkce odměna nepřísluší.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů položek přidělených příslušnému odboru na základě každoročních postupů pro přidělování zdrojů.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  KOM(2005) 474 v konečném znění, 5.10.2005.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. ledna 2006

o finanční podpoře Společenství při provádění epidemiologického průzkumu a opatření pro dozor nad katarální horečkou ovcí v rámci nouzových opatření přijatých pro tlumení této choroby v Portugalsku v roce 2004 a 2005

(oznámeno pod číslem K(2006) 166)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(2006/78/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 2a uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. listopadu 2004 se v Portugalsku objevila ohniska katarální horečky ovcí. Výskyt této choroby může představovat vážné riziko pro hospodářská zvířata ve Společenství.

(2)

S cílem co nejrychleji předejít rozšíření nákazy by Společenství mělo finančně přispět na způsobilé výdaje vzniklé Portugalsku v rámci nouzových opatření pro tlumení choroby, jak stanoví rozhodnutí 90/424/EHS. Proto bylo dne 15. září 2005 přijato rozhodnutí Komise 2005/660/ES o finanční podpoře Společenství v rámci nouzových opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Portugalsku v roce 2004 a 2005 (2).

(3)

Komise přijala různá rozhodnutí s cílem vymezit ochranná pásma a pásma dozoru a stanovit podmínky, kterým musejí odpovídat zvířata, jichž se týká přemisťování z těchto pásem; posledním z nich bylo rozhodnutí 2005/393/ES ze dne 23. května 2005 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí a o podmínkách pro přemísťování zvířat uvnitř těchto pásem a z těchto pásem (3).

(4)

Výjimečný nedostatek dešťových srážek v Portugalsku od podzimu 2004 vážně ovlivnil zásobu krmiva, a v důsledku toho i výživu zvířat, což pro zemědělce znamenalo dodatečné výdaje. Tato situace je pro Portugalsko obzvláště vážná, protože hospodářství, kde se rodí skot a ovce, se nacházejí v oblastech s omezeným přemisťováním zvířat, zatímco hospodářství zaměřená na výkrm, která pro ně představují přirozené odbytiště, se nacházejí mimo tyto oblasti.

(5)

V Portugalsku byla ve spolupráci se Španělskem zavedena další opatření pro tlumení epidemie prostřednictvím provádění epidemiologických průzkumů a opatření pro dozor nad nákazou, včetně laboratorních testů k sérologickému a virologickému dozoru v rámci testování zvířat před přemístěním a k entomologického dozoru.

(6)

Portugalsko a Španělsko poskytlo důkazy o spolupráci mezi oběma členskými státy s cílem zabránit rozšíření nákazy prostřednictvím provádění opatření pro dozor nad chorobou.

(7)

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (4) jsou veterinární a rostlinolékařská opatření prováděná na základě předpisů Společenství financována záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Kontrola uvedených opatření spadá do působnosti článků 8 a 9 zmíněného nařízení.

(8)

Platba finančního příspěvku Společenství by měla být podmíněna tím, aby plánované činnosti byly skutečně provedeny a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(9)

Dne 25. února 2005 předložilo Portugalsko počáteční odhad nákladů vzniklých v rámci dalších nouzových opatření, včetně opatření pro epidemiologický dozor přijatých k tlumení choroby. Odhad nákladů na opatření pro epidemiologický dozor dosahuje 4 303 336 EUR.

(10)

Než Komise provede kontroly na místě, je třeba stanovit výši první části finanční podpory Společenství. Tato první část se má rovnat 50 % příspěvku Společenství stanovenému na základě odhadovaných způsobilých nákladů na opatření pro epidemiologický dozor. Je rovněž vhodné stanovit maximální výši nákladů, která bude uhrazena za testy a pasti použité v rámci těchto opatření.

(11)

Portugalsko splnilo své technické a správní povinnosti, pokud jde o opatření stanovená v článku 3 rozhodnutí 90/424/EHS.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Poskytnutí finančního příspěvku Společenství Portugalsku

1.   V rámci nouzových opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v roce 2004 a 2005 obdrží Portugalsko od Společenství finanční příspěvek ve výši 50 % výdajů vzniklých za náklady na laboratorní testy pro sérologický a virologický dozor a za náklady za entomologický dozor, včetně nákupu pastí.

2.   Maximální výše nákladů, která bude Portugalsku uhrazena za testy a pasti uvedené v odstavci 1 nepřesáhne:

a)

na sérologický dozor, test Elisa: 2,5 EUR na test;

b)

na virologický dozor, test RT.PCR: 15 EUR na test;

c)

na entomologický dozor, past: 160 EUR na past.

3.   Finanční příspěvek Společenství nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Článek 2

Podmínky vyplacení finančního příspěvku

S výhradou výsledků kontrol na místě provedených v souladu s čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS se v rámci finančního příspěvku Společenství stanoveného v článku 1 vyplatí první část ve výši 600 000 EUR.

Platba se uskuteční na základě podpůrných dokladů předložených Portugalskem, které souvisejí s laboratorními testy a nákupem pastí podle čl. 1 odst. 1.

Článek 3

Podmínky vyplacení a podpůrné doklady

1.   Finanční příspěvek Společenství podle článku 1 se vyplácí na základě:

a)

žádosti s údaji uvedenými v příloze předložené ve lhůtě stanovené v odstavci 2;

b)

podpůrných dokumentů uvedených v článku 2, včetně epidemiologické zprávy a finanční zprávy;

c)

výsledků veškerých kontrol na místě provedených v souladu s čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS.

Doklady zmíněné v písmenu b) musí být k dispozici pro kontroly na místě podle písmene c).

2.   Žádost uvedená v odst. 1 písm. a) musí být předložena v elektronické podobě ve lhůtě šedesáti kalendářní dnů po dni oznámení tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení uvedené lhůty bude finanční příspěvek Společenství snížen o 25 % za každý měsíc prodlení.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 31. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 244, 20.9.2005, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/828/ES (Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 37).

(4)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.


PŘÍLOHA

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a)

Vzniklé náklady

Druh opatření

Počet

Částka (bez DPH)

testy ELISA

 

 

testy RT.PCR

 

 

další virologické testy

 

 

pasti

 

 

Celkem

 


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. ledna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti

(oznámeno pod číslem K(2006) 187)

(Text s významem pro EHP)

(2006/79/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (4), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová choroba drůbeže a ptáků, která je příčinou úmrtnosti a poruch, které mohou rychle nabýt epizootických rozměrů, představovat vážné nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí a silně snížit výnosnost chovu drůbeže. Hrozí, že původce choroby by mohl být prostřednictvím mezinárodního trhu zanesen do živých ptáků jiných než drůbež, včetně ptáků doprovázených svými majiteli (ptáků v zájmovém chovu).

(2)

Po vypuknutí influenzy ptáků, způsobené vysoce patogenním kmenem viru H5N1, v jihovýchodní Asii počínaje prosincem 2003, přijala Komise několik ochranných opatření souvisejících s influenzou ptáků. Tato opatření zahrnovala především rozhodnutí 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (5) a rozhodnutí 2005/760/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (6).

(3)

Vzhledem k tomu, že v určitých členských zemích Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) byly nahlášeny nové případy influenzy ptáků, měla by omezení týkající se přesunů zvířat v zájmovém chovu a dovozů ostatních ptáků z určitých ohrožených oblastí pokračovat. Je proto vhodné prodloužit použitelnost rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES.

(4)

Rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 5 rozhodnutí 2005/759/ES se datum „31. ledna 2006“ nahrazuje datem „31. května 2006“.

Článek 2

V článku 6 rozhodnutí 2005/760/ES se datum „31. ledna 2006“ nahrazuje datem „31. května 2006“.

Článek 3

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 18/2006 (Úř. věst. L 4, 7.1.2006, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 52. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/862/ES (Úř. věst. L 317, 3.12.2005, s. 19).

(6)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 60. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/862/ES.


8.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. února 2006,

kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat

(oznámeno pod číslem K(2006) 172)

(Pouze české, francouzské, italské, polské, portugalské a slovenské znění je závazné)

(2006/80/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS stanoví, že členské státy mohou být oprávněny vyloučit ze seznamu hospodářství podle čl. 3 odst. 1 fyzické osoby, které mají v držení jedno prase, které je určeno pro jejich vlastní použití nebo spotřebu, nebo vzít v úvahu konkrétní okolnosti, pokud bude toto zvíře před jakýmkoliv přesunem podrobeno kontrolám stanoveným uvedenou směrnicí.

(2)

Orgány České republiky, Francie, Polska a Slovenska požádaly o toto oprávnění, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem, a poskytly příslušné záruky ohledně veterinárních kontrol.

(3)

Proto by měly být Česká republika, Francie, Polsko a Slovensko oprávněny používat odchylku.

(4)

Rozhodnutí Komise 95/80/ES (2) stanoví pro Portugalsko odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat.

(5)

Rozhodnutí Komise 2005/458/ES (3) stanoví pro Itálii odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat.

(6)

Členské státy, pro něž byla stanovena odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat, by měly být uvedeny na seznamu v jediném rozhodnutí.

(7)

Rozhodnutí 95/80/ES a 2005/458/ES by proto měla být zrušena a nahrazena tímto rozhodnutím.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí jsou oprávněny použít odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem.

Článek 2

Rozhodnutí 95/80/EHS a 2005/458/ES se zrušují.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice, Francii, Itálii, Polsku, Portugalsku a Slovensku.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 65, 23.3.1995, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 160, 23.6.2005, s. 31.


PŘÍLOHA

Členské státy oprávněné použít odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem.

 

Česká republika

 

Francie

 

Itálie

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovensko