ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 33

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
4. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES ( 1 )

1

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 167/2006/ES ze dne 18. ledna 2006 o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě (kodifikované znění)

18

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury ( 1 )

22

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006, kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r) ( 1 )

28

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) ( 1 )

82

 

 

Oprava

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)

86

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005)

87

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti) (Úř. věst. L 344, 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006

ze dne 18. ledna 2006,

kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3) požaduje podpořit snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji v souvislosti s vývojovými směry v hospodářské, sociální a zdravotní oblasti a všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění.

(2)

Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“), kterou Evropské společenství podepsalo dne 25. června 1998, uznává, že zvýšený přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí a šíření těchto informací přispívá k většímu environmentálnímu uvědomění, svobodné výměně názorů, účinnější účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí a v konečném důsledku k lepšímu životnímu prostředí.

(3)

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „PRTR“) jsou nákladově efektivním nástrojem, který podporuje šetrnější chování k životnímu prostředí, zajišťuje přístup veřejnosti k informacím o únicích znečišťujících látek a přenosech znečišťujících látek a odpadů mimo lokalitu a slouží při sledování vývoje, prokazování pokroku při snižování znečištění, monitorování souladu s určitými mezinárodními dohodami, stanovování priorit a hodnocení pokroku dosaženého na základě politik a programů Společenství a jednotlivých států v oblasti životního prostředí.

(4)

Integrovaný a soudržný PRTR poskytne veřejnosti, průmyslovému odvětví, vědcům, pojišťovacím společnostem, místním orgánům, nevládním organizacím a jiným subjektům v rozhodovacím procesu spolehlivou databázi pro srovnávání a budoucí rozhodování v záležitostech životního prostředí.

(5)

Evropské společenství podepsalo dne 21. května 2003 Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „protokol“). Právní předpisy Společenství by měly být v souladu s tímto protokolem s ohledem na jeho uzavření Společenstvím.

(6)

Evropský registr emisí znečišťujících látek (dále jen „EPER“) byl zřízen rozhodnutím Komise 2000/479/ES (4). Protokol je založen na stejných zásadách jako EPER, ale má širší dosah, protože zahrnuje ohlašování většího počtu znečišťujících látek, většího počtu činností, úniků do půdy, úniků z rozptýlených zdrojů a přenosů mimo lokalitu.

(7)

Úkoly a cíle sledované evropským PRTR mohou být dosaženy pouze v případě, že budou údaje spolehlivé a porovnatelné. Z toho důvodu je nutné odpovídající sladění systému shromažďování a předávání údajů, aby byla zajištěna jejich kvalita a porovnatelnost. V souladu s protokolem by měl být evropský PRTR navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup prostřednictvím internetu. Úniky a přenosy by měly být snadno identifikovatelné v různých agregovaných a neagregovaných podobách, aby bylo možné získat v přiměřeném čase maximální množství informací.

(8)

Za účelem dalšího prosazování cíle podporovat snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji a rovněž všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění by měl evropský PRTR obsahovat odkazy na jiné podobné databáze v členských státech, nečlenských státech a mezinárodních organizacích.

(9)

V souladu s protokolem by měl evropský PRTR také obsahovat informace o specifických způsobech odstraňování odpadů, které mají být ohlašovány jako úniky do půdy; způsoby využití, jako je zapravování kalů a chlévské mrvy, se v této kategorii neohlašují.

(10)

Za účelem dosažení cíle evropského PRTR, kterým je poskytovat spolehlivé informace veřejnosti a umožnit přijímaní rozhodnutí na základě znalosti věci, je nezbytné stanovit přiměřené, avšak přísné časové rámce pro shromažďování údajů a ohlašování; to platí zejména pro ohlašování Komisi ze strany členských států.

(11)

Ohlašování úniků z průmyslových provozoven, ačkoliv není dosud vždy konzistentní, úplné a porovnatelné, je v mnoha členských státech dobře zavedeným postupem. Ohlašování úniků z rozptýlených zdrojů by mělo být případně zdokonaleno, aby umožnilo subjektům podílejícím se na rozhodovacím procesu vidět tyto úniky v širších souvislostech a zvolit pro snížení znečištění nejúčinnější řešení.

(12)

Údaje ohlašované členskými státy by měly být vysoce kvalitní, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost. Je velmi důležité koordinovat budoucí úsilí provozovatelů a členských států zaměřené na zvýšení kvality ohlašovaných údajů. Komise proto společně se členskými státy zahájí práci na zajištění kvality.

(13)

V souladu s Aarhuskou úmluvou by veřejnost měla bez nutnosti prokazování svého zájmu získat přístup k informacím obsaženým v evropském PRTR, a to především zajištěním přímého elektronického přístupu k evropskému PRTR prostřednictvím internetu.

(14)

Přístup k informacím poskytnutým evropským PRTR by měl být neomezený a výjimky z tohoto pravidla by měly být možné pouze v případech, kdy jsou výslovně přiznány stávajícími právními předpisy Společenství.

(15)

V souladu s Aarhuskou úmluvou by měla být zajištěna účast veřejnosti na dalším vývoji evropského PRTR, a to tak, že jí bude poskytnuta včasná a účinná příležitost předložit připomínky, informace, analýzy nebo důležitá stanoviska k procesu rozhodování. Žadatelé by měli mít možnost domáhat se správního nebo soudního přezkoumání aktů nebo nečinnosti orgánu veřejné správy v souvislosti s žádostí.

(16)

Za účelem zvýšení užitečnosti a dopadu evropského PRTR by měly Komise a členské státy spolupracovat při vypracování příručky pro podporu provádění evropského PRTR, při podpoře uvědomění veřejnosti a při poskytování odpovídající a včasné technické pomoci.

(17)

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(18)

Jelikož cíle opatření, která mají být přijata, totiž zvýšit přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí prostřednictvím zřízení integrované, ucelené elektronické databáze pro celé Společenství, nemůže být uspokojivým způsobem dosaženo na úrovni členských států, protože potřeba porovnatelnosti údajů ve všech členských státech vyžaduje vysokou úroveň sladění, a může být proto z důvodu rozsahu nebo účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné.

(19)

Za účelem zjednodušení a zefektivnění ohlašovací povinnosti by měly být změněny směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (6) a směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (7).

(20)

Evropský PRTR si klade mimo jiné za cíl informovat veřejnost o podstatných emisích znečišťujících látek způsobených zejména činnostmi uvedenými ve směrnici 96/61/ES. To znamená, že na základě tohoto nařízení by veřejnost měla být informována o emisích ze zařízení uvedených v příloze I uvedené směrnice.

(21)

Za účelem omezení dvojího ohlašování lze v souladu s protokolem do maximální proveditelné míry sjednotit systémy registru úniků a přenosů znečišťujících látek a s existujícími zdroji informací, jako jsou například ohlašovací mechanismy na základě licencí či povolení pro provoz. V souladu s protokolem by ustanovení tohoto nařízení neměla ovlivnit právo členských států zachovat nebo zavést obsáhlejší či veřejnosti přístupnější registr úniků a přenosů znečišťujících látek, než jaký požaduje protokol,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (dále jen „evropský PRTR“) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze a stanoví pravidla pro jeho fungování, aby se provedl Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen „protokol“), usnadnila se účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a přispělo se k prevenci a omezování znečištění životního prostředí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„veřejností“ jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

2)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán nebo orgány nebo jakýkoliv jiný příslušný subjekt nebo subjekty, které jsou určeny členskými státy;

3)

„zařízením“ stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění;

4)

„provozovnou“ jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba;

5)

„lokalitou“ zeměpisné umístění provozovny;

6)

„provozovatelem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provozovnu provozuje nebo řídí, nebo v případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním provozovny;

7)

„ohlašovacím rokem“ kalendářní rok, za který musí být shromážděny údaje o únicích znečišťujících látek a přenosech mimo lokalitu;

8)

„látkou“ jakýkoli chemický prvek a jeho sloučeniny, s výjimkou radioaktivních látek;

9)

„znečišťující látkou“ látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí;

10)

„únikem“ jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod;

11)

„přenosem mimo lokalitu“ přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny;

12)

„rozptýlenými zdroji“ mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť;

13)

„odpadem“ jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (8);

14)

„nebezpečným odpadem“ jakákoliv látka nebo předmět podle definice v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS;

15)

„odpadními vodami“ městské odpadní vody, splašky a průmyslové odpadní vody podle definice v čl. 2 bodech 1, 2 a 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (9) a jakékoliv jiné použité vody podléhající z důvodu obsažených látek nebo předmětů regulaci na základě právních předpisů Společenství;

16)

„odstraňováním“ kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II A směrnice 75/442/EHS;

17)

„využitím“ kterýkoliv ze způsobů uvedených v příloze II B směrnice 75/442/EHS.

Článek 3

Obsah evropského PRTR

Evropský PRTR obsahuje informace o:

a)

únicích znečišťujících látek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a), které musí provozovatelé provozoven provádějících činnosti uvedené v příloze I ohlašovat;

b)

přenosech odpadů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) a znečišťujících látek v odpadních vodách uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. c) mimo lokalitu, které musí provozovatelé provozoven provádějících činnosti uvedené v příloze I ohlašovat;

c)

únicích znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů uvedených v čl. 8 odst. 1, pokud jsou takové informace k dispozici.

Článek 4

Návrh a struktura

1.   Komise zveřejní evropský PRTR s údaji v agregované i neagregované podobě, aby mohly být úniky a přenosy vyhledávány a identifikovány podle:

a)

provozovny, případně její mateřské společnosti, a jejího zeměpisného umístění včetně povodí;

b)

činnosti;

c)

výskytu na úrovni členského státu nebo Společenství;

d)

znečišťující látky, případně odpadu;

e)

každé složky životního prostředí (ovzduší, vody, půdy), do které znečišťující látka unikne;

f)

přenosů odpadů mimo lokalitu a případně jejich místa určení;

g)

přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu;

h)

rozptýlených zdrojů;

i)

majitele nebo provozovatele provozovny.

2.   Evropský PRTR je navržen tak, aby k němu měla veřejnost co nejsnadnější přístup a aby byly informace za běžných provozních podmínek nepřetržitě a snadno přístupné prostřednictvím internetu a jiných elektronických prostředků. Jeho návrh zohlední možnost jeho budoucího rozšíření a zahrne všechny údaje ohlášené za předchozí ohlašovací roky, a to alespoň za posledních deset ohlašovacích let.

3.   Evropský PRTR obsahuje odkazy na:

a)

vnitrostátní PRTR členských států;

b)

další příslušné stávající veřejně přístupné databáze o záležitostech souvisejících s PRTR, včetně vnitrostátních PRTR ostatních stran protokolu, a je-li to proveditelné, PRTR jiných zemí;

c)

webové stránky provozoven, pokud existují a pokud jsou odkazy provozovnami poskytovány dobrovolně.

Článek 5

Ohlašování provozovateli

1.   Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, ohlásí svému příslušnému orgánu každoročně množství následujících úniků a přenosů spolu s uvedením, zda se jedná o informace založené na měření, výpočtu či odhadu:

a)

úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II;

b)

přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů překračující 2 000 tun za rok mimo lokalitu, a to pro jakýkoli způsob využití nebo odstranění s výjimkou odstranění úpravou půdními procesy a hlubinnou injektáží, jak je uvedeno v článku 6, s uvedením „R“ nebo „D“ podle toho, zda je odpad určen k využití nebo k odstranění, a v případě přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů s uvedením názvu a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a lokality skutečného využití nebo odstranění;

c)

přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b.

Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, oznámí svému příslušnému orgánu informace k určení provozovny v souladu s přílohou III, pokud příslušný orgán nemá tyto informace již k dispozici.

V případě údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se ohlásí analytická metoda nebo metoda výpočtu.

Úniky uvedené v příloze II, které se ohlašují podle písmene a) tohoto odstavce, zahrnují veškeré úniky ze všech zdrojů uvedených v příloze I v lokalitě provozovny.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují celkové informace o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností.

Při poskytování těchto informací uvedou provozovatelé veškeré údaje související s náhodnými úniky, jsou-li takové údaje k dispozici.

3.   Provozovatel každé provozovny shromažďuje s odpovídající četností informace potřebné ke stanovení, na které z úniků a přenosů mimo lokalitu z dané provozovny se podle odstavce 1 vztahuje ohlašovací povinnost.

4.   Při přípravě hlášení použije dotčený provozovatel nejlepší dostupné informace, které mohou zahrnovat údaje získané na základě monitorování, emisní faktory, rovnice hmotnostních bilancí, nepřímé monitorování nebo jiné výpočty, technické úsudky a jiné metody v souladu s čl. 9 odst. 1 a podle mezinárodně schválených metodik, pokud jsou k dispozici.

5.   Provozovatel každé dotčené provozovny uchovává pro příslušné orgány členského státu k dispozici evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a to po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku. Tato evidence rovněž obsahuje popis metodiky použité ke shromáždění údajů.

Článek 6

Úniky do půdy

Odpad, který je odstraňován „úpravou půdními procesy“ nebo „hlubinnou injektáží“ ve smyslu přílohy IIA směrnice 75/442/EHS, ohlašuje jako únik do půdy pouze provozovatel provozovny, z níž odpad pochází.

Článek 7

Ohlašování členskými státy

1.   S ohledem na požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku určí členské státy datum, do kterého provozovatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 a informace uvedené v čl. 5 odst. 3, 4 a 5.

2.   Členské státy poskytnou Komisi všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 elektronickou cestou ve formátu uvedeném v příloze III a podle tohoto časového plánu:

a)

za první ohlašovací rok do 18 měsíců od konce ohlašovacího roku;

b)

za všechny následující ohlašovací roky do 15 měsíců od konce ohlašovacího roku.

Prvním ohlašovacím rokem je rok 2007.

3.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, začlení informace ohlášené členskými státy do evropského PRTR podle tohoto časového plánu:

a)

za první ohlašovací rok do 21 měsíců od konce ohlašovacího roku;

b)

za všechny následující ohlašovací roky do 16 měsíců od konce ohlašovacího roku.

Článek 8

Úniky z rozptýlených zdrojů

1.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zařadí do evropského PRTR informace o únicích z rozptýlených zdrojů, pokud takové informace existují a byly již ohlášeny členskými státy.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se uspořádají tak, aby umožnily uživatelům vyhledávat a identifikovat úniky znečišťujících látek z rozptýlených zdrojů podle odpovídajícího územního členění, a obsahují informace o typu metodiky použité k získání informací.

3.   Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, přijme postupem podle čl. 19 odst. 2 opatření pro zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.

Článek 9

Zajištění a posuzování kvality

1.   Provozovatel každé provozovny podléhající ohlašovací povinnosti podle článku 5 zajistí kvalitu informací, které ohlašuje.

2.   Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů poskytnutých provozovateli provozoven uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost.

3.   Komise koordinuje práci na zajištění a posouzení kvality na základě konzultací s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1.

4.   Komise může přijmout pokyny pro monitorování a ohlašování emisí v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. Tyto pokyny odpovídají případně mezinárodně uznaných metodikám a jsou v souladu s jinými právními předpisy Společenství.

Článek 10

Přístup k informacím

1.   Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zpřístupní evropský PRTR pro veřejnost bezplatně na internetu podle časového rámce stanoveného v čl. 7 odst. 3.

2.   Pokud informace obsažené v evropském PRTR nejsou snadno veřejně dostupné přímými elektronickými prostředky, usnadní dotyčný členský stát a Komise elektronický přístup k evropskému PRTR na veřejně přístupných místech.

Článek 11

Důvěrnost

Kdykoliv je členským státem s určitou informací zacházeno jako s důvěrnou v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (10), uvede členský stát ve své zprávě podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za každý ohlašovací rok samostatně u každé provozovny, která uplatňuje nárok na důvěrnost, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.

Článek 12

Účast veřejnosti

1.   Komise poskytne veřejnosti včasnou a účinnou příležitost zúčastnit se dalšího vývoje evropského PRTR, včetně budování kapacit a přípravy změn tohoto nařízení.

2.   Veřejnosti se poskytne příležitost předložit v přiměřeném časovém rámci příslušné připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska.

3.   Komise tyto příspěvky vezme náležitým způsobem v úvahu a uvědomí veřejnost o výsledku účasti veřejnosti.

Článek 13

Přístup k právní ochraně

Přístup k právní ochraně v souvislosti s přístupem veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí se zajistí podle článku 6 směrnice 2003/4/ES, a pokud jsou dotčeny orgány Společenství, podle článků 6, 7 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (11).

Článek 14

Příručka

1.   Co nejdříve, avšak nejpozději čtyři měsíce před začátkem prvního ohlašovacího roku vypracuje Komise po konzultacích s výborem uvedeným v čl. 19 odst. 1 příručku na podporu provádění evropského PRTR.

2.   Příručka pro provádění evropského PRTR bude upravovat zejména:

a)

postupy ohlašování;

b)

ohlašované údaje;

c)

zajištění a posuzování kvality;

d)

v případě důvěrných údajů označení druhu zadržovaných údajů a důvody, proč bylo jejich poskytnutí odmítnuto;

e)

odkazy na mezinárodně uznávané metody pro zjišťování a analýzu úniků, metody odběru vzorků;

f)

uvádění mateřských společností;

g)

kódování činností podle přílohy I tohoto nařízení a směrnice 96/61/ES.

Článek 15

Zvyšování informovanosti

Komise a členské státy podpoří informovanost veřejnosti o evropském PRTR a zajistí poskytnutí pomoci při přístupu k evropskému PRTR a při pochopení a použití informací v něm obsažených.

Článek 16

Další informace, které mají členské státy ohlašovat

1.   V jedné zprávě založené na informacích z posledních tří ohlašovacích let, podávané každé tři roky spolu s údaji sdělovanými podle článku 7, informují členské státy Komisi o postupu a opatřeních přijatých s ohledem na:

a)

požadavky podle článku 5;

b)

zajištění a posuzování kvality podle článku 9;

c)

přístup k informacím podle čl. 10 odst. 2;

d)

opatření pro zvyšování informovanosti podle článku 15;

e)

důvěrnost informací podle článku 11;

f)

sankce stanovené podle článku 20 a zkušenosti s jejich uplatňováním.

2.   S cílem usnadnit členským státům podávání zpráv stanovených v odstavci 1 předloží Komise návrh dotazníku, který se přijme postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 17

Přezkum prováděný Komisí

1.   Komise přezkoumá informace poskytnuté členskými státy podle článku 7 a po konzultaci s členskými státy zveřejní každé tři roky zprávu založenou na dostupných informacích z posledních tří ohlašovacích let, a to do šesti měsíců od zveřejnění těchto informací na internetu.

2.   Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě spolu s hodnocením fungování evropského PRTR.

Článek 18

Změny příloh

Jakékoli změny nezbytné pro přizpůsobení:

a)

přílohy II nebo III tohoto nařízení vědeckému a technickému pokroku

nebo

b)

přílohy II nebo III tohoto nařízení v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu

se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

Článek 19

Postup ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 20

Sankce

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné při porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla prováděna. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy sdělí tato ustanovení Komisi nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí o všech následných změnách, které se jich týkají.

Článek 21

Změny směrnic 91/689/EHS a 96/61/ES

1.   Ve směrnici 91/689/EHS se v článku 8 zrušuje odstavec 3.

2.   Ve směrnici 96/61/ES se v článku 15 zrušuje odstavec 3.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Stanovisko ze dne 6. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. července 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

Činnosti

Č.

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

1.

Odvětví energetiky

 

a)

Rafinerie minerálních olejů a plynu

* (1)

b)

Zařízení na zplyňování a zkapalňování

*

c)

Tepelné elektrárny a další spalovací zařízení

o tepelném příkonu 50 megawattů (MW)

d)

Koksovací pece

*

e)

Rotační mlýny na uhlí

o kapacitě 1 tuna za hodinu

f)

Zařízení na výrobu uhelných výrobků a pevného bezdýmného paliva

*

2.

Výroba a zpracování kovů

 

a)

Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)

*

b)

Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně kontinuálního lití

o kapacitě 2,5 tuny za hodinu

c)

Zařízení na zpracování železných kovů:

 

i)

válcovny za tepla

o kapacitě 20 tun surové oceli za hodinu

ii)

kovárny s buchary

o energii 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon větší než 20 MW

iii)

nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

se zpracovávaným množstvím 2 tuny surové oceli za hodinu

d)

Slévárny železných kovů

o výrobní kapacitě 20 tun denně

e)

Zařízení:

 

i)

na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

*

ii)

na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných výrobků (rafinace, výroba odlitků atd.)

o kapacitě tavení 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů

f)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

je-li objem lázní 30 m3

3.

Zpracování nerostů

 

a)

Podpovrchová těžba a související činnosti

*

b)

Povrchová těžba a těžba v lomech

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 hektarů

c)

Zařízení na výrobu:

 

i)

cementářského slínku v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 500 tun denně

ii)

vápna v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

iii)

cementářského slínku nebo vápna v jiných pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

d)

Zařízení na výrobu azbestu a výrobků na bázi azbestu

*

e)

Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

f)

Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

g)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu

o výrobní kapacitě 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí 4 m3 a hustotě vsázky na pec 300 kg/m3

4.

Chemický průmysl

 

a)

Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i)

jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

ii)

kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

iii)

organické sloučeniny síry

iv)

organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

v)

organické sloučeniny fosforu

vi)

halogenderiváty uhlovodíků

vii)

organokovové sloučeniny

viii)

základní plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy)

ix)

syntetické kaučuky

x)

barviva a pigmenty

xi)

povrchově aktivní látky a tenzidy

*

b)

Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i)

plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

ii)

kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

iii)

zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný

iv)

soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

v)

nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku

*

c)

Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) v průmyslovém měřítku

*

d)

Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů v průmyslovém měřítku

*

e)

Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických výrobků v průmyslovém měřítku

*

f)

Zařízení na výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku

*

5.

Nakládání s odpady a odpadními vodami

 

a)

Zařízení na využívání nebo odstraňování nebezpečných odpadů

s příjmem 10 tun denně

b)

Zařízení na spalování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které jsou v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (2)

o kapacitě 3 tuny za hodinu

c)

Zařízení na odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

o kapacitě 50 tun denně

d)

Skládky (s výjimkou skládek inertního odpadu a skládek, které byly definitivně uzavřeny před 16. červencem 2001 nebo u kterých uplynula lhůta následné péče o skládku požadovaná příslušnými orgány podle článku 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (3))

s příjmem 10 tun denně nebo o celkové kapacitě 25 000 tun

e)

Zařízení na využívání nebo odstraňování mrtvých těl zvířat a odpadu živočišného původu

o kapacitě zpracování 10 tun denně

f)

Čistírny městských odpadních vod

o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel

g)

Samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v této příloze

o kapacitě 10 000 m3 denně (4)

6.

Výroba a zpracování papíru a dřeva

 

a)

Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů

*

b)

Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka)

o výrobní kapacitě 20 tun denně

c)

Průmyslové závody na konzervaci dřeva a výrobků ze dřeva chemikáliemi

o výrobní kapacitě 50 m3 denně

7.

Intenzivní živočišná výroba a akvakultura

 

a)

Zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro

i)

40 000 kusů drůbeže

ii)

2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg)

iii)

750 kusů prasnic

b)

Intenzivní akvakultura

o výrobní kapacitě 1 000 tun ryb nebo měkkýšů za rok

8.

Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

 

a)

Jatky

o kapacitě porážky 50 tun denně

b)

Úprava a zpracování za účelem výroby potravin a nápojů:

 

i)

ze surovin živočišného původu (jiných než mléka)

o výrobní kapacitě 75 tun hotových produktů denně

ii)

ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

c)

Úprava a zpracování mléka

s množstvím odebíraného mléka 200 tun denně (v průměru za rok)

9.

Ostatní činnosti

 

a)

Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

o kapacitě zpracování 10 tun denně

b)

Závody na vydělávání kůží a kožešin

o kapacitě zpracování 12 tun hotových výrobků denně

c)

Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci

o spotřebě rozpouštědel 150 kg za hodinu nebo 200 tun za rok

d)

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací

*

e)

Zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

o kapacitě pro lodě délky 100 m


(1)  Hvězdička (*) označuje, že se nepoužije žádná prahová hodnota pro kapacitu (všechny provozovny podléhají ohlašování).

(2)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(4)  Prahová hodnota pro kapacitu se nejpozději do roku 2010 přezkoumá ve světle výsledků prvního ohlašovacího kola.


PŘÍLOHA II

Znečišťující látky (1)

Č.

Číslo CAS

Znečišťující látka (2)

Prahová hodnota pro úniky

(sloupec 1)

do ovzduší

(sloupec 1a)

kg/rok

do vody

(sloupec 1b)

kg/rok

do půdy

(sloupec 1c)

kg/rok

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Oxid uhelnatý (CO)

500 000

3

124-38-9

Oxid uhličitý (CO2)

100 milionů

4

 

Fluorované uhlovodíky (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Oxid dusný (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

100 000

8

 

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorouhlovodíky (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Fluorid sírový (SF6)

50

11

 

Oxidy síry (SOx/SO2)

150 000

12

 

Celkový dusík

50 000

50 000

13

 

Celkový fosfor

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorofluorouhlovodíky (CFC) (7)

1

16

 

Halony (8)

1

17

 

Arsen a sloučeniny (jako As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) (9)

100

50

50

20

 

Měď a sloučeniny (jako Cu) (9)

100

50

50

21

 

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) (9)

50

20

20

23

 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichloromethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosíran

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polychlorované bifenyly (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

57

79-01-6

Trichloroethylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

59

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

63

 

Bromované difenylethery (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoly (jako celkové C) (14)

20

20

72

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

74

 

Tributylcín a sloučeniny (16)

1

1

75

 

Trifenylcín a sloučeniny (17)

1

1

76

 

Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xyleny (18)

200

(jako BTEX) (12)

200

(jako BTEX) (12)

79

 

Chloridy (jako celkové Cl)

2 miliony

2 miliony

80

 

Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Kyanidy (jako celkové CN)

50

50

83

 

Fluoridy (jako celkové F)

2 000

2 000

84

 

Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF)

5 000

85

74-90-8

Kyanovodík (HCN)

200

86

 

Polétavý prach (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty

1

88

206-44-0

Fluoranthen

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromobifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

 

1

 


(1)  Úniky znečišťujících látek náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se ohlašují za každou kategorii.

(2)  Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze II jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.

(3)  Pomlčka (—) označuje, že pro dotyčný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.

(4)  Celkové množství fluorovaných uhlovodíků: souhrn HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Celkové množství perfluoruhlovodíků: souhrn CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině VIII přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1804/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1).

(7)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině I a II přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.

(8)  Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině III a VI přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.

(9)  Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při úniku.

(10)  Halogenované organické sloučeniny, které mohou být absorbovány do aktivovaného uhlíku vyjádřeného jako chlorid.

(11)  Vyjádřený jako I-TEQ.

(12)  Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).

(13)  Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE.

(14)  Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.

(15)  Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se pro účely ohlášení úniků do ovzduší měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5)).

(16)  Celkové množství tributylcínu a sloučenin, vyjádřené jako tributylcín celkem.

(17)  Celkové množství trifenylcínu a sloučenin, vyjádřené jako trifenylcín celkem.

(18)  Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).


PŘÍLOHA III

Formát pro ohlašování údajů o únicích a přenosech členskými státy komisi

Referenční rok

 

Identifikační údaje provozovny

 

Název mateřské společnosti

Název provozovny

Identifikační číslo provozovny

Ulice

Město/obec

Poštovní směrovací číslo

Země

Zeměpisné souřadnice

Oblast povodí (1)

Kód NACE (čtyřmístný)

Hlavní hospodářská činnost

Objem výroby (nepovinné)

Počet zařízení (nepovinné)

Počet provozních hodin za rok (nepovinné)

Počet zaměstnanců (nepovinné)

Textové pole pro textové informace nebo adresu webové stránky dodané provozovnou nebo mateřskou společností (nepovinné)

 

Všechny činnosti provozovny uvedené v příloze I (podle kódovacího systému uvedeného v příloze I a kódu IPPC, pokud je k dispozici)

 

Činnost 1 (hlavní činnost podle přílohy I)

Činnost 2

Činnost N

 

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do ovzduší

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do vody

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle přílohy II)

Úniky do půdy

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

T: Celkem

v kg/rok

A: Havarijní

v kg/rok

Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu v množství překračujícím prahovou hodnotu (podle přílohy II)

 

Znečišťující látka 1

Znečišťující látka 2

Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v kg/rok

Přenosy nebezpečného odpadu mimo lokalitu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

V rámci země:

K využití (R)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

V rámci země:

K odstranění (D)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K využití (R)

Název subjektu provádějícího využití

Adresa subjektu provádějícího využití

Adresa lokality využití, která přenos přijme

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Do jiných zemí:

K odstranění (D)

Název subjektu provádějícího odstranění

Adresa subjektu provádějícího odstranění

Adresa lokality odstranění, která přenos přijme

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Přenos nikoliv nebezpečného odpadu mimo lokalitu překračující prahovou hodnotu (podle článku 5)

K využití (R)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

K odstranění (D)

M: měřeno; použitá analytická metoda

C: vypočteno; použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto

v tunách/rok

Příslušný orgán pro dotazy veřejnosti:

Název

Ulice

Město/obec

Telefon

Fax

E-mailová adresa

 


(1)  Podle čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/18


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 167/2006/ES

ze dne 18. ledna 2006

o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 78/774/EHS ze dne 19. září 1978 o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě (3) bylo podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené rozhodnutí kodifikováno.

(2)

Měl by být vytvořen informační systém umožňující orgánům Společenství sledovat činnost loďstev třetích zemí, jejichž postupy poškozují zájmy námořní dopravy členských států, zejména pokud tato činnost narušuje konkurenceschopnost loďstev členských států v mezinárodním námořním obchodě. Tyto informační systémy musí rovněž usnadňovat konzultaci na úrovni Společenství.

(3)

Měla by být stanovena možnost přijmout na úrovni Společenství nezbytná opatření pro společný výkon práva členských států přijmout protiopatření ve vztahu k činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Každý členský stát přijme všechna nezbytná opatření k vytvoření systému, který mu umožní sběr informací o činnosti loďstev třetích zemí, jejichž postupy poškozují zájmy nákladní námořní dopravy členských států, zejména pokud tato činnost narušuje konkurenceschopnost loďstev členských států v mezinárodním námořním obchodě.

Tento systém musí každému členskému státu umožnit v rozsahu nezbytném pro dosažení cílů uvedených v prvním odstavci sběr informací o:

a)

úrovni nabízených služeb nákladní námořní dopravy;

b)

druhu, objemu, hodnotě, původu a místě určení zboží nakládaného nebo vykládaného v zúčastněných členských státech plavidly, která tyto služby poskytují,

a

c)

výši sazeb účtovaných za tyto služby.

Článek 2

1.   Rada kvalifikovanou většinou rozhodne, na loďstva kterých třetích zemí se společně použije informační systém.

2.   Rozhodnutí podle odstavce 1 uvede druh nákladní námořní dopravy, na kterou se informační systém použije, datum jeho zavedení, intervaly poskytování informací, a které z informací podle čl. 1 druhého pododstavce se sbírají.

3.   Každý členský stát předává Komisi pravidelně nebo na vyžádání informace vytvořené jeho informačním systémem.

4.   Komise shrnuje informace za Společenství jako celek. Použije se článek 4 rozhodnutí Rady 77/587/EHS ze dne 13. září 1977, kterým se zavádí postup konzultací o vztazích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti námořní dopravy a o související činnosti v mezinárodních organizacích (5).

Článek 3

Členské státy a Komise v rámci konzultačního postupu zavedeného rozhodnutím 77/587/EHS, mimo jiné na základě informací vytvořených informačním systémem podle článku 1, pravidelně posuzují činnost loďstev třetích zemí určených rozhodnutím podle čl. 2 odst. 1.

Článek 4

Rada může jednomyslně rozhodnout, zda členské státy společně použijí přiměřená protiopatření tvořící součást jejich vnitrostátních právních předpisů vůči třetí zemi nebo skupině třetích zemí, které byly určeny rozhodnutími podle čl. 2 odst. 1.

Článek 5

Členské státy mohou nadále jednostranně využívat vlastní vnitrostátní informační systémy a protiopatření.

Článek 6

Rozhodnutí 78/774/EHS se tímto zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedeného rozhodnutí.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 14.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. března 2004 (Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 107) a rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 258, 21.9.1978, s. 35. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 89/242/EHS (Úř. věst. L 97, 11.4.1989, s. 47).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 239, 17.9.1977, s. 23.


PŘÍLOHA I

Zrušené rozhodnutí a jeho následné změny

Rozhodnutí Rady 78/774/EHS

(Úř. věst. L 258, 21.9.1978, s. 35)

Rozhodnutí Rady 89/242/EHS

(Úř. věst. L 97, 11.4.1989, s. 47)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí 78/774/EHS

Toto rozhodnutí

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 2, návětí

Čl. 1 druhý pododstavec, návětí

Čl. 1 odst. 2 první odrážka

Čl. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 1 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 1 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 1 druhý pododstavec písm. c)

Články 2–5

Články 2–5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Příloha I

Příloha II


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/22


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/89/ES

ze dne 18. ledna 2006

o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (3) se významně zasloužila o vytvoření vnitřního trhu s elektřinou. Zajištění vysoké úrovně zabezpečení dodávek elektřiny je klíčovým cílem pro úspěšné fungování vnitřního trhu a uvedená směrnice dává členským státům možnost uložit elektroenergetickým podnikům povinnosti veřejné služby, mimo jiné ve vztahu k zabezpečení dodávek. Tyto povinnosti veřejné služby by měly být vymezeny co nejpřesněji a co nejpřísněji a neměly by vyústit ve vytváření výrobní kapacity, která by přesahovala kapacitu nutnou k zajištění toho, že nebude docházet k nežádoucímu přerušení dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

(2)

Odhady poptávky po elektřině jsou obvykle vypracovávány na středně dlouhé období na základě vývojových předpovědí vypracovaných provozovateli přenosových soustav nebo jinými organizacemi, které jsou schopné tyto předpovědi na žádost členského státu vypracovat.

(3)

Konkurenceschopný jednotný trh s elektřinou vyžaduje průhledné a nediskriminační politiky v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny, které by byly slučitelné s požadavky tohoto trhu. Neexistence takových politik v jednotlivých členských státech nebo závažné rozdíly mezi politikami členských států by vedly k narušení hospodářské soutěže. Pro zajištění zabezpečení dodávek elektřiny a řádného fungování vnitřního trhu je proto zásadní jasné vymezení úkolů a povinností příslušných orgánů, členských států a všech účastníků trhu a zároveň je nutno vyvarovat se vytváření překážek pro vstup nových subjektů na trh, například společností vyrábějících nebo dodávajících elektřinu v některém členském státě, které zahájily svou činnost v tomto členském státě v nedávné době, a vyhnout se narušení vnitřního trhu s elektřinou nebo závažným potížím pro účastníky trhu, včetně společností s malými tržními podíly, jako jsou výrobci nebo dodavatelé s velmi malým podílem na relevantním trhu Společenství.

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2003/ES (4) vytyčuje řadu hlavních směrů pro politiku transevropských energetických sítí Společenství. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (5) stanoví mimo jiné obecné zásady a podrobná pravidla pro řízení přetížení.

(5)

Při podpoře využívání elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů je nezbytné zajistit, aby byla, pokud je to technicky nezbytné, dostupná související záložní kapacita s cílem udržet spolehlivost a zabezpečení sítí.

(6)

Aby byly splněny závazky Společenství v oblasti ochrany životního prostředí a snížena závislost na dovážené energii, je nutné zohlednit dlouhodobé dopady nárůstu poptávky po elektřině.

(7)

Pro vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu je klíčová spolupráce mezi provozovateli vnitrostátních přenosových soustav v oblastech týkajících se zabezpečení sítí, včetně stanovení přenosové kapacity, poskytování informací a modelování sítí, a může být dále zdokonalována. Nedostatek koordinace v oblasti zabezpečení sítí poškozuje vytváření rovných podmínek hospodářské soutěže.

(8)

Hlavním záměrem příslušných technických pravidel a doporučení, obsažených například v provozním manuálu Unie pro koordinaci přenosu elektřiny (UCTE), podobných pravidel a doporučení, která vypracoval NORDEL, baltského dispečerského řádu a pravidel a doporučení pro systémy Spojeného království a Irska je poskytnout podporu pro technický provoz propojené sítě a přispět tak k uspokojení potřeby zachovat provoz sítě i v případě chyby v systému na jednom nebo na více místech sítě a ke snížení nákladů spojených s řešením důsledků přerušení dodávky na minimum.

(9)

Po provozovatelích přenosových a distribučních soustav by mělo být požadováno, aby s ohledem na četnost a dobu trvání přerušení dodávek elektřiny poskytovali konečným zákazníkům služby na vysoké úrovni.

(10)

Opatření, která mohou být použita k zajištění zachování náležité úrovně rezervní výrobní kapacity, by měla být založena na tržním a nediskriminačním přístupu a mohla by zahrnovat opatření, jako jsou smluvní záruky a opatření, kapacitní opce a kapacitní závazky. Tato opatření by mohla být doplněna dalšími nediskriminačními nástroji, například platbami za kapacitu.

(11)

Členské státy zveřejní opatření přijatá pro zachování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou mezi stávajícími a potenciálními investory do výroby elektřiny a mezi spotřebiteli elektřiny, aby zajistily, že jsou předem dostupné náležité informace.

(12)

Aniž jsou dotčeny články 86, 87 a 88 Smlouvy, je důležité, aby členské státy vytvořily jednoznačný, vhodný a stabilní rámec, který by napomáhal zajištění dodávek elektřiny a přispíval k investicím do výrobních kapacit a vytvoření metod řízení poptávky. Je také důležité přijmout vhodná opatření vytvářející regulační rámec, který by podpořil investice do nového propojení přenosových soustav, zejména mezi členskými státy.

(13)

Evropská rada se na zasedání v Barceloně ve dnech 15. a 16. března 2002 dohodla na úrovni propojení mezi členskými státy. Nízká úroveň propojení vede k tříštění trhu a je překážkou rozvoje hospodářské soutěže. Existence dostatečné fyzické přenosové kapacity, ať už přeshraniční, či nikoli, je nezbytná, není nicméně dostačují podmínkou pro plně účinnou hospodářskou soutěž. V zájmu konečného zákazníka by měl být vztah mezi potenciálním přínosem nových projektů propojení a náklady na tyto projekty přiměřeně vyrovnaný.

(14)

Vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit maximální dostupnou přenosovou kapacitu bez porušení požadavků na zabezpečený provoz sítě, je také důležité v tomto ohledu zajistit celkovou průhlednost postupu pro výpočet kapacity a její alokace v přenosové soustavě. Tímto způsobem by bylo možné lépe využít stávající kapacity a na trhu se nebudou objevovat falešné signály o nedostatku, což podpoří dosažení plně konkurenčního vnitřního trhu, jak je stanoveno ve směrnici 2003/54/ES.

(15)

Provozovatelé přenosových a distribučních soustav potřebují vhodný a stabilní regulační rámec pro investice a pro údržbu a obnovu sítí.

(16)

Článek 4 směrnice 2003/54/ES ukládá členským státům povinnost sledovat zabezpečení dodávek elektřiny a vypracovat o tom zprávu. Tato zpráva by měla zahrnovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé faktory důležité z hlediska zabezpečení dodávek včetně záměru provozovatelů přenosových soustav investovat do sítě. Při sestavování této zprávy se očekává, že členské státy budou vycházet z informací a hodnocení, které byly poskytnuty provozovateli přenosové soustavy, ať už jednotlivě, či kolektivně, a to i na celoevropské úrovni.

(17)

Členské státy by měly zajistit účinné provedení této směrnice.

(18)

Jelikož cílů navrhovaného opatření, totiž zabezpečení dodávek elektřiny založených na korektní hospodářské soutěži a vytvoření plně funkčního vnitřního trhu s elektřinou, nemůže být účinně dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu a účinků tohoto opatření, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví opatření, která se zaměřují na zajištění zabezpečení dodávek elektřiny pro řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou a zajištění:

a)

dostatečné úrovně výrobní kapacity;

b)

dostatečné rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou

a

c)

vhodné úrovně propojení mezi členskými státy pro rozvoj vnitřního trhu.

2.   Tato směrnice vytváří rámec, uvnitř něhož mají členské státy definovat průhledné, stabilní a nediskriminační politiky zabezpečení dodávek elektřiny, které by byly slučitelné s požadavky konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se použijí definice obsažené v článku 2 směrnice 2003/54/ES. Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„regulačním orgánem“ se rozumějí regulační orgány v členských státech určené v souladu s článkem 23 směrnice 2003/54/ES;

b)

„zabezpečením dodávek elektřiny“ se rozumí schopnost elektrizační soustavy dodávat konečným zákazníkům elektřinu, jak je stanoveno touto směrnicí;

c)

„provozním zabezpečením sítě“ se rozumí nepřetržitý provoz přenosové a případně i distribuční sítě za předvídatelných okolností;

d)

„rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou“ se rozumí uspokojování předvídatelné poptávky spotřebitelů po elektřině, aniž by bylo třeba uplatnit opatření na snížení spotřeby.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Členské státy zajišťují vysokou úroveň zabezpečení dodávek elektřiny přijetím nezbytných opatření k usnadnění stabilního investičního prostředí a vymezením úloh a povinností příslušných orgánů, případně včetně regulačních orgánů, a všech dotčených účastníků trhu a zveřejňováním informací o nich. K dotčeným účastníkům trhu patří mimo jiné provozovatelé přenosových a distribučních soustav, výrobci elektřiny, dodavatelé a koneční zákazníci.

2.   Při provádění opatření uvedených v odstavci 1 členské státy přihlížejí:

a)

k důležitosti zajištění nepřetržitých dodávek elektřiny;

b)

k důležitosti průhledného a stabilního regulačního rámce;

c)

k vnitřnímu trhu a možnostem přeshraniční spolupráce s ohledem na zabezpečení dodávek elektřiny;

d)

k potřebě pravidelné údržby a v případě potřeby i obnovy přenosových a distribučních soustav, aby byl zachován výkon sítě;

e)

k významu zajištění řádného provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (6) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií (7), pokud se jejich ustanovení týkají zabezpečení dodávek elektřiny;

f)

k potřebě zajistit dostatečnou rezervní přenosovou a výrobní kapacitu pro stabilní provoz

a

g)

k důležitosti podporovat vytváření likvidních velkoobchodních trhů.

3.   Při provádění opatření uvedených v odstavci 1 mohou členské státy brát v úvahu také:

a)

stupeň diverzifikace při výrobě elektřiny na celostátní nebo odpovídající regionální úrovni;

b)

důležitost snižování dlouhodobých dopadů nárůstu poptávky po elektřině;

c)

význam podpory energetické účinnosti a zavádění nových technologií, zejména metod řízení poptávky (DSM), technologií obnovitelných energetických zdrojů a decentrální výroby,

a

d)

význam odstranění administrativních překážek investic do infrastruktury a výrobní kapacity.

4.   Členské státy zajistí, aby opatření přijatá v souladu s touto směrnicí nebyla diskriminační a aby nebyla příčinou nepřiměřeného zatížení pro účastníky trhu, včetně nových účastníků trhu a společností s malým podílem na trhu. Členské státy před přijetím těchto opatření přihlédnou také k dopadu opatření na cenu elektřiny pro konečné zákazníky.

5.   Při zajištění vhodné úrovně propojení mezi členskými státy podle čl. 1 odst. 1 písm. c) se klade zvláštní zřetel na:

a)

specifickou zeměpisnou situaci každého členského státu;

b)

zachování přiměřené rovnováhy mezi náklady na budování nových propojení a prospěchem konečných zákazníků

a

c)

zajištění toho, že stávající propojení jsou používána co nejúčinněji.

Článek 4

Provozní zabezpečení sítí

1.

a)

Členské státy nebo příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav stanovili minimální provozní pravidla a povinnosti v souvislosti se zabezpečením sítí.

Dříve než taková pravidla a povinnosti stanoví, poradí se s dotčenými účastníky trhu v zemích, se kterými existuje propojení;

b)

bez ohledu na písm. a) první pododstavec mohou členské státy požadovat, aby provozovatelé přenosových soustav předložili tato pravidla a povinnosti příslušnému orgánu ke schválení;

c)

členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových a případně i distribučních soustav dodržovali minimální provozní pravidla a povinnosti v souvislosti se zabezpečením sítí;

d)

členské státy požadují po provozovatelích přenosových soustav, aby udržovali náležitou úroveň provozního zabezpečení sítí.

Provozovatelé přenosových soustav musí k tomuto účelu udržovat náležitou úroveň technické přenosové rezervní kapacity pro provozní zabezpečení sítí a spolupracovat s dotčenými provozovateli přenosových soustav, s nimiž jsou propojeni.

Úroveň předvídatelných okolností, za nichž musí být zabezpečení zajišťováno, je stanovena v pravidlech pro provozní zabezpečení sítí;

e)

členské státy zejména zajistí, aby si provozovatelé propojených přenosových a případně i distribučních soustav vyměňovali informace týkající se provozu sítí včasným a účinným způsobem, v souladu s minimálními provozními požadavky. Stejné požadavky se případně vztahují také na provozovatele přenosových a distribučních soustav, kteří jsou propojeni s provozovateli soustav mimo Společenství.

2.   Členské státy nebo příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé přenosových a případně i distribučních soustav stanovili a dodržovali cíle kvality dodávek a zabezpečení výkonu sítě. Tyto cíle podléhají schválení členskými státy nebo příslušnými orgány, které jejich provádění sledují. Cíle musí být objektivní, průhledné a nediskriminační a musí být zveřejněny.

3.   Při přijímání opatření stanovených v článku 24 směrnice 2003/54/ES a v článku 6 nařízení (ES) č. 1228/2003 členské státy nečiní rozdíly mezi přeshraničními a vnitrostátními smlouvami.

4.   Členské státy zajistí, aby omezení dodávek v případě nouze bylo založeno na předem určených kritériích souvisejících s řízením nerovnováhy provozovateli přenosových soustav. Veškerá ochranná opatření jsou přijímána v úzké konzultaci s jinými dotčenými provozovateli přenosových soustav za dodržení příslušných oboustranných dohod, včetně dohod o výměně informací.

Článek 5

Udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou

1.   Členské státy přijmou vhodná opatření k udržení rovnováhy mezi poptávkou po elektřině a dostupností výrobní kapacity.

Členské státy zejména:

a)

aniž jsou dotčeny konkrétní požadavky malých izolovaných systémů, podporují vytvoření velkoobchodního tržního rámce, který by poskytoval vhodné cenové signály pro výrobu a spotřebu;

b)

požadují po provozovatelích přenosových soustav, aby zajistili dostupnou přiměřenou úroveň výrobní rezervní kapacity pro účely udržování rovnováhy nebo přijali rovnocenná opatření vyplývající z trhu.

2.   Aniž jsou dotčeny články 87 a 88 Smlouvy, mohou členské státy přijmout dodatečná opatření, včetně:

a)

předpisů umožňujících novou výrobní kapacitu a vstup nových výrobních podniků na trh;

b)

odstranění překážek, které brání využívání smluv na netrvalý odběr elektřiny;

c)

odstranění překážek, které brání uzavírání smluv na různé doby trvání jak výrobcům, tak zákazníkům;

d)

podpory zavedení technologií pro řízení odběru v reálném čase, například moderních měřicích systémů;

e)

podpory opatření pro úspory energie;

f)

výběrových řízení nebo jakýchkoli obdobných postupů rovnocenných z hlediska průhlednosti a nediskriminace v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/54/ES.

3.   Členské státy zveřejní opatření přijatá na základě tohoto článku a zajistí jejich co největší rozšíření.

Článek 6

Investice do sítí

1.   Členské státy vytvoří regulační rámec, který:

a)

poskytuje provozovatelům přenosových i distribučních soustav investiční signály k rozvíjení jejich soustav tak, aby pokryli předvídatelnou poptávku na trhu;

b)

usnadňuje údržbu a v případě nutnosti obnovu jejich soustav.

2.   Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1228/2003, mohou členské státy umožnit obchodní investice do propojení.

Členské státy zajistí, aby se o investicích do propojení rozhodovalo za úzké spolupráce dotčených provozovatelů přenosových soustav.

Článek 7

Předkládání zpráv

1.   Členské státy zajistí, aby se zpráva uvedená v článku 4 směrnice 2003/54/ES zabývala celkovou způsobilostí elektrizační soustavy poskytovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině, včetně:

a)

provozního zabezpečení sítě;

b)

předpokládané rovnováhy nabídky a poptávky během období příštích pěti let;

c)

vyhlídek na zabezpečení dodávek elektřiny v období pěti až patnácti let ode dne zveřejnění zprávy;

d)

investičních záměrů provozovatelů přenosových soustav a záměrů jiných osob, kterých jsou si vědomy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během následujících pěti nebo více kalendářních let.

2.   Členské státy nebo příslušné orgány připraví zprávu v úzké spolupráci s provozovateli přenosových soustav. Provozovatelé přenosových soustav se podle potřeby poradí se sousedícími provozovateli přenosových soustav.

3.   Část zprávy týkající se záměrů investic do propojení uvedených v odst. 1 písm. d) přihlíží:

a)

k zásadám řízení přetížení stanoveným v nařízení (ES) č. 1228/2003;

b)

ke stávajícím a plánovaným přenosovým vedením;

c)

k očekávaným modelům výroby, dodávek, přeshraničních výměn a spotřeby, které by braly v úvahu opatření na řízení poptávky,

a

d)

k regionálním, celostátním a evropským cílům udržitelného rozvoje, včetně projektů, které tvoří součást os přednostních projektů uvedených v příloze I rozhodnutí č. 1229/2003/ES.

Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav poskytli informace o svých investičních záměrech nebo o záměrech jiných osob, kterých jsou si vědomi a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity.

Členské státy mohou také vyžadovat, aby provozovatelé přenosových soustav poskytli informace o investicích souvisejících s budováním vnitřního vedení s dopadem na poskytování přeshraniční propojovací kapacity.

4.   Členské státy nebo příslušné orgány zajistí, aby byly provozovatelům přenosových soustav nebo případně příslušným orgánům při plnění tohoto úkolu zpřístupněny nezbytné prostředky pro přístup k důležitým údajům.

Musí být zajištěno utajení důvěrných informací.

5.   Na základě informací uvedených v odst. 1 písm. d) získaných od příslušných orgánů podá Komise členským státům, příslušným orgánům a skupině evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství, zřízené rozhodnutím Komise 2003/796/ES (8), zprávu o plánovaných investicích a jejich přínosu pro cíle stanovené v čl. 1 odst. 1.

Tato zpráva může být spojena se zprávou podle čl. 28 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/54/ES a zveřejní se.

Článek 8

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 24. února 2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy oznámí Komisi do dne 1. prosince 2007 znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Předkládání zpráv

Komise sleduje a hodnotí provádění této směrnice a nejpozději do dne 24. února 2010 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dosaženém pokroku.

Článek 10

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 11

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. července 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/85/ES (Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1223/2004 (Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 34.


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/28


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/90/ES

ze dne 18. ledna 2006,

kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření stanovená touto směrnicí spadají do rámce akčního plánu, přijatého v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) (3). Podle uvedeného rozhodnutí se Společenství zavazuje podporovat a zlepšovat zdraví, předcházet nemocem a bojovat proti potenciálním rizikům ohrožujícím zdraví za účelem snížení nemocnosti, jíž lze předcházet, předčasné úmrtnosti a postižení znemožňujícího běžnou činnost.

(2)

Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek (4) a jsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit rakovinu. Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 67/548/EHS a jsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit dědičné genetické poruchy. Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 67/548/EHS a jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit vrozené vady nebo snížení plodnosti.

(3)

Za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví a bezpečnosti spotřebitelů by mělo být použití látek nově klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 regulováno a uvádění na trh látek a přípravků z nich by mělo být předmětem omezení prodeje široké veřejnosti.

(4)

Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (5) stanoví omezení pro uvádění na trh a použití některých nebezpečných látek a přípravků, s cílem, mimo jiné, zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitele.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/60/ES (6), kterou se po čtrnácté mění směrnice 76/769/EHS, zavádí seznam ve formě dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS, obsahující látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2. Takové látky a přípravky z nich by měly být předmětem omezení prodeje široké veřejnosti.

(6)

Směrnice 94/60/ES stanoví, že Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců po zveřejnění přizpůsobení přílohy I směrnice 67/548/EHS, v níž jsou uvedeny látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, technickému pokroku v Úředním věstníku Evropské unie návrh směrnice regulující tyto nově klasifikované látky, aby byl aktualizován dodatek k příloze I směrnice 76/769/EHS. Tento návrh Komise má vzít v úvahu rizika a výhody nově klasifikovaných látek a právní předpisy Společenství o analýze rizik.

(7)

Směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS, a zejména příloha I této směrnice, zahrnuje 146 položek obsahujících látky nově klasifikované jako karcinogenní kategorie 1, 21 položek obsahujících látky nově klasifikované jako karcinogenní kategorie 2, 152 položek obsahujících látky nově klasifikované jako mutagenní kategorie 2 a 24 položek obsahujících látky nově klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 2.

(8)

Směrnice 2004/73/ES také mění poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování přiřazené čtyřem látkám klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1, 36 položkám obsahujícím látky klasifikované jako karcinogenní kategorie 2, šesti položkám obsahujícím látky klasifikované jako mutagenní kategorie 2, dvěma položkám obsahujícím látky klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 1 a třem položkám obsahujícím látky klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 2. Seznamy v dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Byla vzata v úvahu rizika a výhody látek nově klasifikovaných podle směrnice 2004/73/ES jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, zejména ta, která se týkají látek, jež dosud ještě nebyly předmětem omezení pro použití v látkách a v přípravcích z nich uváděných na trh pro prodej široké veřejnosti (v důsledku dřívější klasifikace). Tato analýza vedla k závěru, že tyto nově klasifikované látky by měly být vloženy do dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS.

(10)

Tato směrnice by se měla uplatňovat, aniž by byly dotčeny právní předpisy Společenství stanovící minimální požadavky pro ochranu pracovníků obsažené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (7) a na ní založených samostatných směrnicích, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (8),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Dodatek k příloze I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. února 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Použijí tato opatření nejpozději ode dne 24. srpna 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 33.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/98/ES (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 63).

(6)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

1.

V předmluvě se oddíl „poznámky“ mění takto:

a)

Vkládají se tyto poznámky:

„Poznámka A:

Název látky musí být na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS (viz čl. 23 odst. 2 písm. a)).

V příloze I směrnice 67/548/EHS se někdy používá obecný popis typu ‚sloučeniny …‘ nebo ‚soli …‘. V tomto případě se požaduje, aby výrobce nebo kterákoli jiná osoba, která uvádí tuto látku na trh, uvedla na štítku správný název podle kapitoly předmluvy nazvané ‚nomenklatura‘.

Směrnice 67/548/EHS rovněž vyžaduje, aby výstražné symboly, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky byly tytéž, jaké jsou uvedené v příloze I (čl. 23 odst. 2 písm. c), d) a e)).

Pro látky zahrnuté do určité skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny pro odpovídající skupinovou položku v příloze I.

Pro látky zahrnuté do více než jedné skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se vyžaduje, aby byly výstražné symboly, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky tytéž, jaké jsou uvedeny současně ve skupinových položkách v příloze I. V případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace.“

„Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou uvedeny v seznamu v příloze I směrnice 67/548/EHS.

Někdy jsou však takové látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku za název látky slovo ‚nestabilizovaná‘.“

„Poznámka E:

Látkám se specifickým účinkem na lidské zdraví (viz kapitola 4 přílohy VI směrnice 67/548/EHS), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, je přiřazena poznámka E, jestliže jsou současně klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (zdraví škodlivý), R 48 a R 65 a všemi kombinacemi těchto vět uvedeno slovo ‚rovněž‘.“

„Poznámka H:

Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na jednu nebo více nebezpečných vlastností označených jednou nebo více R-větami ve spojení s uvedenou skupinou nebo skupinami nebezpečnosti. Požadavky článku 6 směrnice 67/548/EHS kladené na výrobce, distributory a dovozce této látky se vztahují na všechny ostatní aspekty klasifikace a označování látky. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 7 přílohy VI směrnice 67/548/EHS.

Tato poznámka se vztahuje na některé látky vznikající při zpracování uhlí a ropy a na některé skupinové položky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS.“

„Poznámka S:

Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 23 směrnice 67/548/EHS (viz oddíl 8 přílohy VI).“

b)

Poznámka K se nahrazuje tímto:

„Poznámka K:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (EINECS 203-450-8). Pokud není látka klasifikována jako karcinogenní nebo mutagenní, musí se uvést alespoň S-věty S (2-)9-16. Tato poznámka se vztahuje na některé směsi látek vznikajících při zpracování ropy uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS.“

2.

Seznam pod záhlavím „Bod 29 – Karcinogeny: kategorie 1“ se mění takto:

a)

Vkládají se nové položky, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Triethyl arsenát

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn

(Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C3 až C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohaté na propen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozsahu C2 až C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného přečištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn

(Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků, vznikající z tepelného krakování a z operací s absorbéry a z destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čisticímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Uhlovodíky, C1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn

(Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně –51 °C až –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzinu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Plyny (ropné), vystup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Uhlovodíky, C4; ropný plyn

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s rozmezím teploty varu přibližně od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, s rozmezím teploty varu –12 °C až 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn

(Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodníku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn

(Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a C2 uhlovodíků.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn

(Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Plyny (ropné), výstup z unifinerového odsiřovacího striperu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn

(Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn

(Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn

(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydrogenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimíchán rovněž zemní plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s rozmezím teploty varu přibližně –51 °C až –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 s rozmezím teploty varu přibližně –48 °C až 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkany C1-2; ropný plyn

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkany C2-3; ropný plyn

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkany C3-4; ropný plyn

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkany C4-5; ropný plyn

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Topné plyny; ropný plyn

(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn

(Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodníku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 s rozmezím teploty varu přibližně – 217 °C až –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Uhlovodíky C3-4; ropný plyn

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Uhlovodíky C4-5; ropný plyn

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Položky s indexovými čísly 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 a 612-042-00-2 se nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Oxid chromový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftylamin; beta-naftylamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidin; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-ylenediamin 1,1′-bifenyl-4,4′-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E“

3.

Seznam pod záhlavím „Bod 29 – Karcinogeny: kategorie 2“ se mění takto:

a)

Vkládají se nové položky, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Izobutyl nitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Sirník kademnatý

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmium (pyroforické)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Izoprén (stabilizovaný)

2-methyl-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Chloropren (stabilizovaný)

2-Chlorobuta-1,3-dien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-Trichloropropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α,α,α,4-Tetrachlorotoluen

p-chlorobenzotrichlorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bis(dimethylamino)benzofenon

Michlerův keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Oxiranemethanol, 4-methylbenzen-sulfonát, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Methylenebis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridinium dichlorid dihydrochlorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluen, technický výrobek – směs [2] a [3]

methyl-fenylendiamin [1]

4-methyl-m-fenylendiamin [2]

2-methyl-m-fenylendiamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-chloro-o-toluidin [1]

4-chloro-o-toluidin hydrochlorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimethylanilin [1]

2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-thiodianilin [1] a jeho soli

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oxydianilin [1] a jeho soli

p-aminofenyl ether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanisol [1]

4-methoxy-m-fenylenediamin

2,4-diaminoanisol sulfát [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-methylendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Methoxy-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Směs složená z: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu;

Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

 

Kreosotový olej, acenaftenová frakce

Prací olej

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreosotový olej

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H“

b)

Položky s indexovými čísly 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 a 649-006-00-0 se nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Hydrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-Dimethylhydrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetylsulfát

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Dvojchroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dvojchroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dvojchroman sodný, dehydrovaný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dvojchroman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Chlorid kobaltnatý

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Síran kobaltnatý

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Oxid kademnatý

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-etylendibromid; etylendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-dichlorobut-2-ene

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol oxiranemethanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrylonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluen; dinitrotoluen, technický druh [1] dinitrotoluen [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

{4′-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4″-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-1,3′,3″,1‴-tetrolato}měďnatý komplex, trisodná sůl

611-063-00-4

413-590-3

 

2-methoxyanilin; o-anisidin,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenylmethan; 4,4′-methylenedianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-methylaziridin; propyleneimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez acenaftenu; redestilát pracího oleje

(Olej, který zůstane z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizačním procesem. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje; redestilát pracího oleje

(Zbytek z frakční destilace pracího oleje s rozmezím teploty varu přibližně 270 °C až 330 °C. Je složen z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreosotový olej, vysokovroucí destilát; prací olej

(Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 °C neobsahuje krystaly.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje; extrakční zbytek pracího oleje

(Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250 °C až 280 °C. Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreosotový olej, nízkovroucí destilát; prací olej

(Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinového destilátu

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H“

c)

V položce s indexovým číslem 611-063-00-4 se do sloupce označeného „Číslo CAS“ vkládá číslo „164058-22-4“.

d)

Položky s indexovými čísly 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X se zrušují.

4.

Seznam pod záhlavím „Bod 30 – Mutageny: kategorie 2“ se mění takto:

a)

Vkládají se nové položky, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Oxid chromový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxidianilin [1] a jeho soli

p-aminofenyl ether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Carbendazim (ISO)

methyl-N-/2-benzimidazolyl/-karbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

Methyl 1-(buzylkarbamoyl) benzimidazol-2-ylkarbabát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn

(Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C3 až C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohatá na propen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozsahu C2 až C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn

(Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající z tepelného krakování a z operací s absorbéry a z destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čisticímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 164 °C až –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Uhlovodíky, C1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn

(Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně –51 °C až –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzinu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Plyny (ropné), vystup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Uhlovodíky, C4; ropný plyn

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s rozmezím teploty varu přibližně od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, s rozmezím teploty varu –12 °C až 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn

(Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodníku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn

(Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a C2 uhlovodíků.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn

(Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Plyny (ropné), rafinerní; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsiřovacího striperu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn

(Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn

(Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn

(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydrogenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimíchán rovněž zemní plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s rozmezím teploty varu přibližně –51 °C až –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 s rozmezím teploty varu přibližně –48 °C až 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkany, C1-2; ropný plyn

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkany, C2-3; ropný plyn

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkany, C3-4; ropný plyn

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkany, C4-5; ropný plyn

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Topné plyny; ropný plyn

(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn

(Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodníku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 s rozmezím teploty varu přibližně – 217 °C až –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Uhlovodíky, C3-4; ropný plyn

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Uhlovodíky, C4-5; ropný plyn

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C3 až C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Položky s indexovými čísly 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 a 048-008-00-3 se nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Dvojchroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dvojchroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dvojchroman sodný, dehydrovaný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dvojchroman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E“

5.

V seznamu pod záhlavím „Bod 31 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1“ se položky s indexovými čísly 082-001-00-6 a 082-002-00-1 nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Olovo, sloučeniny s výjimkou sloučenin olova uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS

082-001-00-6

A, E

Alkyly olova

082-002-00-1

A, E“

6.

Seznam pod záhlavím „Bod 31 – Toxické pro reprodukci: kategorie 2“ se mění takto:

a)

Vkládají se nové položky, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Linuron (ISO)

3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Dvojchroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dvojchroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dvojchroman sodný, anhydrát

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dvojchroman sodný, dihydrát

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Chroman sodný

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-brompropan

Propylbromid

n-propylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenylether; oktabrom derivát

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimethoxyetan

ethylen glykol dimethyl ether

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan

TEGDME;

Triethylen glykol dimethyl ether;

Triglym

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvená a lineární [1]

n-pentyl-isopentylftalát [2]

di-n-pentylftalát [3]

Diisopentylftalát [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzyl butylftalát

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-Benzendikarboxylová kyselina

Rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Směs: 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu disodného;

4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu trisodného

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorofenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

Carbendazim (ISO)

Methyl benzimidazol-2-ylkarbamát

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

Methyl 1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu;

Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu

613-199-00-X

421-550-1

—“

 

b)

Položky s indexovými čísly 048-006-00-2, 048-008-00-3 a 603-063-00-8 se nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-Epoxypropan-1-ol; glycidol

oxiranmethanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E“


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/82


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES

ze dne 18. ledna 2006

o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Použití najatých vozidel umožňuje z národohospodářského hlediska v určitých případech optimální alokaci zdrojů tím, že se omezí plýtvání výrobními faktory.

(3)

Tato možnost činí z mikroekonomického hlediska organizaci dopravy pružnější a zvyšuje tím produktivitu podniků.

(4)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„vozidlem“ motorové vozidlo, tahač, přívěs a návěs nebo souprava vozidel, která jsou určena výhradně pro přepravu zboží;

b)

„najatým vozidlem“ každé vozidlo, které je dopravci v rámci smlouvy s podnikem poskytujícím vozidlo dáno na určitou dobu za úhradu k dispozici pro silniční přepravu zboží pro cizí nebo vlastní potřebu.

Článek 2

1.   Každý členský stát umožní, aby vozidla najatá podniky usazenými na území jiného členského státu byla provozována na jeho území za účelem přepravy mezi členskými státy, jestliže

a)

je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu;

b)

se smlouva vztahuje výlučně na nájem vozidla bez řidiče a není spjata s jinou smlouvou o využití řidiče nebo pomocníků řidiče uzavřenou s týmž podnikem;

c)

najaté vozidlo je k výlučné dispozici podniku používajícímu je během doby platnosti smlouvy o pronájmu;

d)

najaté vozidlo je řízeno pracovníkem podniku, který je najal.

2.   Dodržení podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až d) musí být prokázáno na základě následujících dokladů, které se musí nacházet ve vozidle:

a)

smlouva o pronájmu nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno pronajímatele, nájemce, datum a trvání smlouvy a identifikace vozidla;

b)

není-li osobou najímající vozidlo řidič, řidičova pracovní smlouva nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a trvání pracovní smlouvy nebo písemný doklad o mzdě novějšího data.

Doklady podle písmen a) a b) mohou být případně nahrazeny rovnocenným dokladem vydaným příslušnými orgány členského státu.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich podniky mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla, která jsou v jejich zemi registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy, za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.

2.   Členské státy mohou z působnosti odstavce 1 vyloučit dopravu pro vlastní potřebu prováděnou vozidly s přípustnou celkovou hmotností nad šest tun.

Článek 4

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, které stanoví pro užívání najatých vozidel podmínky méně přísné než podmínky stanovené v článcích 2 a 3.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny články 2 a 3, není touto směrnicí ovlivněno používání pravidel, která se týkají:

a)

organizace trhu silniční přepravy zboží pro cizí a vlastní potřebu, zejména týkající se přístupu na trh a omezení silniční kapacity kvótami;

b)

stanovení přepravních sazeb a podmínek pro silniční přepravu zboží;

c)

stanovení cen za nájem vozidla;

d)

dovozu vozidel;

e)

podmínek pro přístup k činnosti nebo povolání pronajímatele silničních vozidel.

Článek 6

Směrnice 84/647/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. února 2004 (Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 66) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72. Směrnice ve znění směrnice 90/398/EHS (Úř. věst. L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Viz příloha I část A.


PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 6)

Směrnice Rady 84/647/EHS

(Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72)

Směrnice Rady 90/398/EHS

(Úř. věst. L 202, 31.7.1990, s. 46)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice 84/647/EHS

30. června 1986

Směrnice 90/398/EHS

31. prosince 1990


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 84/647/EHS

Tato směrnice

Článek 1, návětí

Článek 1, návětí

Čl. 1 první odrážka

Čl. 1 písm. a)

Čl. 1 druhá odrážka

Čl. 1 písm. b)

Článek 2, návětí

Čl. 2 odst. 1, návětí

Čl. 2 body 1 až 4

Čl. 2 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 2 bod 5 první pododstavec, návětí

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 2 bod 5 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 bod 5 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Článek 4

Článek 5, návětí

Článek 5, návětí

Čl. 5 první odrážka

Čl. 5 písm. a)

Čl. 5 druhá odrážka

Čl. 5 písm. b)

Čl. 5 třetí odrážka

Čl. 5 písm. c)

Čl. 5 čtvrtá odrážka

Čl. 5 písm. d)

Čl. 5 pátá odrážka

Čl. 5 písm. e)

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 6

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Příloha I

Příloha II


Oprava

4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/86


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství

( Úřední věstník Evropské unie L 344 ze dne 27. prosince 2005 )

Strana 1, první právní východisko:

místo:

„s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 179 a 181a této smlouvy,“,

má být:

„s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 179 této smlouvy,“.


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/87


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 )

Strana 15, čl. 16 první pododstavec:

místo:

„Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. března 2007 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.“,

má být:

„Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2007 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.“


4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/88


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti)

( Úřední věstník Evropské unie L 344 ze dne 27. prosince 2005 )

Strana 43, příloha, číslování ftalátů v prvním sloupci tabulky:

místo:

„[XX.]“ a „[XXa.]“,

má být:

„51.“ a „51a.“