ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 29

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
2. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 177/2006 ze dne 1. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 179/2006 ze dne 1. února 2006 o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 180/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1159/2003

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 181/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení ( 1 )

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 182/2006 ze dne 1. února 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

35

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 177/2006

ze dne 1. února 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 178/2006

ze dne 1. února 2006,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 396/2005 má Komise vypracovat přílohy I, II, III a IV uvedeného nařízení, přičemž jejich vypracování je podmínkou pro uplatnění kapitol II, III a V uvedeného nařízení.

(2)

V příloze I nařízení (ES) č. 396/2005 je třeba uvést všechny produkty, pro které v současnosti existují maximální limity reziduí (MLR) na úrovni Společenství nebo na úrovni členských států, jakož i produkty, u kterých je vhodné uplatňovat jednotné MLR.

(3)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(5)

Jednotlivé MLR se dosud nevyžadovaly pro ryby a pro plodiny, které jsou určeny výhradně ke krmení zvířat, a nejsou k dispozici žádné informace, které by mohly sloužit jako základ pro stanovení MLR. Je vhodné poskytnout čas potřebný k vytvoření či shromáždění těchto informací. Má se za to, že období tří let by mělo postačovat k vytvoření či shromáždění těchto informací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha tohoto nařízení se připojuje jako příloha I nařízení (ES) č. 396/2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1

Číselný kód (1)

Skupiny, u kterých se uplatňují MLR

Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR

Vědecký název (2)

Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů spadajících pod definici, u kterých se uplatňují stejné MLR

Části produktů, u kterých se uplatňují MLR

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

 

 

Celý produkt

0110010

 

Grapefruity

Citrus paradisi

Šedoky, pomela, sweeties, tangelo, ugli a jiné hybridy

 

0110020

 

Pomeranče

Citrus sinensis

Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy

 

0110030

 

Citrony

Citrus limon

Citron, cedrát

 

0110040

 

Kyselé lajmy

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinky

Citrus reticulata

Klementinky, tangerinky a jiné hybridy

 

0110990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů)

0120010

 

Mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Para ořechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

Corylus avellana

Ořechy lísky největší

 

0120070

 

Makadamie

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistácie

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0130010

 

Jablka

Malus domesticus

Plody jabloně lesní

 

0130020

 

Hrušky

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Kdoule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mišpule (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvát (4) (mišpule japonská)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0140010

 

Meruňky

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Třešně a višně

Prunus cerasus, Prunus avium

Třešně, višně

 

0140030

 

Broskve

Prunus persica

Nektarinky a podobné hybridy

 

0140040

 

Švestky

Prunus domestica

Slívy, ryngle, mirabelky

 

0140990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

Celý produkt bez kalicha/koruny a stopky; v případě rybízu: plody se stopkami

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

 

 

0151010

 

Hrozny stolní

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Jahody

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

 

 

0153010

 

Ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

Rubus ceasius

Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Ostružiny ostružiníku japonského

 

0153990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0154010

 

Borůvky kanadské

Vaccinium corymbosum

Borůvky, brusinky

 

0154020

 

Klikvy

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Angrešt

Ribes uva-crispa

Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes

 

0154050

 

Šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

Moruše (4)

Morus spp.

Plody planiky

 

0154070

 

Azarole (4) (neapolská mišpule)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Bezinky (4)

Sambucus nigra

Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech

 

0154990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky či koruny (ananas)

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

 

 

0161010

 

Datle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fíky

Ficus carica

 

 

0161030

 

Stolní olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvaty (4)

Fortunella species

Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty

 

0161050

 

Karamboly (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Tomel (4) (persimon)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (hřebíčkovec jávský)

Syzygium cumini

Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň

 

0161990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan

 

0162030

 

Mučenka (passiflora)

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncie (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zlatolist (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Tomel viržinský (4) (kaki)

Diospyros virginiana

Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zalená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota

 

0162990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

Banány

Musa paradisica

Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granátová jablka

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimoja (4)

Annona cherimola

Anona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae

 

0163070

 

Kvajávy (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebovník (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (jeky)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Anona ostnitá (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

Celý produkt bez případné natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0211000

a)

Brambory

 

Hlíznatá forma Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

0212010

 

Kasava

Manihot esculenta

Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium

 

0212020

 

Batáty

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea sp.

Smldinec (jicama), mexický jam

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

 

Řepa salátová

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Mrkev

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celer bulvový

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Křen

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambury

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petržel kořenová

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ředkve

Raphanus sativus var. sativus

Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy

 

0213090

 

Černý kořen

Tragopogon porrifolius

Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus

 

0213100

 

Tuřín

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Vodnice

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (je-li suchý), nebo bez kořenů a zeminy (je-li čerstvý)

0220010

 

Česnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa

Cibule kuchyňská

 

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cibule jarní

Allium cepa

Cibule zimní a podobné odrůdy

 

0220990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez stopky (kukuřice cukrová bez listenu)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

Lycopersicum esculentum

Rajčata třešňovitá

 

0231020

 

Paprika zeleninová

Capsicum annuum, var. grossum a var. longum

Paprika chilli

 

0231030

 

Lilek

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okra, tobolky ibišku jedlého

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

0232010

 

Okurky salátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Okurky nakládačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

Tykev obecná, patizon

 

0232990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

0233010

 

Melouny cukrové

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Dýně

Cucurbita maxima

Tykev velkoplodá

 

0233030

 

Melouny vodní

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

Zea mays var. saccharata

 

Jádra s palicí bez listenu

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

Pouze zdužnatělá květenství

0241010

 

Brokolice

Brassica oleracea var. italica

Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini

 

0241020

 

Květák

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0242010

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Pouze růžičky

0242020

 

Zelí hlávkové

Brassica oleracea convar. capitata

Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí

 

0242990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0243010

 

Pekingské zelí

Brassica pekinensis

Hořčice indická, čínské zelí (pakchoi, tai-goo-choi), pekingské zelí (pe-tsai), jarmuz

 

0243020

 

Kadeřávek

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kadeřavá kapusta, krmná kapusta

 

0243990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Celý produkt bez kořenů, natě a případné zeminy

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

Celý produkt bez případných kořenů, uvadlých vnějších listů a zeminy

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Polníček

Valerianella locusta

Kozlíček polníček

 

0251020

 

Salát

Lactuca sativa

Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský

 

0251030

 

Endivie

Cichorium endiva

Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová

 

0251040

 

Řeřicha setá (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barborka jarní (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roketa setá (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Křez zední

 

0251070

 

Červená hořčice (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

 

0252010

 

Špenát

Spinacia oleracea

Novozélandský špenát (čtyřboč), mladé listy vodnice

 

0252020

 

Šrucha (4)

Portulaca oleracea

Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec

 

0252030

 

Mangold (řapíky)

Beta vulgaris

Listy řepy salátové

 

0252990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Potočnice lékařská

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Čekanka salátová

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

0256010

 

Kerblík

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Pažitka

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Celerová nať

Apium graveolens var. seccalinum

Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné Apiacea

 

0256040

 

Petrželová nať

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Šalvěj (4)

Salvia officinalis

Saturejka zahradní, marulka lesní

 

0256060

 

Rozmarýn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymián (4)

Thymus spp.

Majoránka, dobromysl (oregáno)

 

0256080

 

Bazalka (4)

Ocimum basilicum

Meduňka lékařská, máta, máta peprná

 

0256090

 

Bobkový list (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Yzop

 

0256990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt

0260010

 

Fazolové lusky

Phaseolus vulgaris

Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec

 

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

Phaseolus vulgaris

Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská

 

0260030

 

Hrachové lusky

Pisum sativum

Hrách setý

 

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

Pisum sativum

Hrách rolní, hrách setý, cizrna

 

0260050

 

Čočka (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0270010

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardy

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artyčoky

Cynara scolymus

 

Celé květenství včetně květního lůžka

0270060

 

Pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

Reveň

Rheum hybridum

 

Stonky bez kořenů a listů

0270080

 

Bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0280000

viii)

Houby  (4)

 

 

 

Celý produkt bez zeminy a podhoubí

0280010

 

Pěstované

 

Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)

 

0280020

 

Volně rostoucí

 

Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib

 

0280990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0290000

ix)

Chaluhy  (4)

 

 

 

Celý produkt bez uvadlých listů

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

 

 

 

Celý produkt

0300010

 

Fazole

Phaseolus vulgaris

Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská

 

0300020

 

Čočka

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Hrách

Pisum sativum

Cizrna, hrách polní, hrachor setý

 

0300040

 

Vlčí bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

Celý produkt pokud možno bez skořápky, pecky a listenu

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jádra podzemnice olejné

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mák

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamová semena

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Slunečnicová semena

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semena řepky

Brassica napus

Divoký tuřín, řepice

 

0401070

 

Sojové boby

Glycine max

 

 

0401080

 

Hořčičná semena

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bavlníková semena

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Dýňová semena (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Světlice barvířská (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Brutnák (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Lnička setá (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semena konopí (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Skočec obecný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej (4)

Olea europaea

 

Celý plod bez případné stopky či zeminy

0402020

 

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plody palmy olejové (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

 

 

Celý produkt

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Pohanka

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Kukuřice

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Bér vlašský, milička

 

0500050

 

Oves

Avena fatua

 

 

0500060

 

Rýže

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Žito

Secale cereale

 

 

0500080

 

Čirok (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Pšenice

Triticum aestivum

Špalda, žitovec (tritikale)

 

0500990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Celý produkt

0620000

ii)

Kávová zrna  (4)

 

 

 

Pouze zrna

0630000

iii)

Bylinné čaje  (4) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

 

Celý květ bez stonků a uvadlých lístků

0631010

 

Květ heřmánku

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Květ ibišku

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Květní lístky růže

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Květ jasmínu

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Lípa

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

 

Celý produkt bez kořenů a uvadlých listů

0632010

 

List jahodníku

Fragaria ananassa

 

 

0632020

 

List rostliny rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Cesmína paraguayská (maté)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

 

Celý produkt bez natě a po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0633010

 

Kořen kozlíku lékařského

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Kořen všehoje ženšenového

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao  (4) (fermentované boby)

 

Theobroma cacao

 

Boby bez skořápek

0650000

v)

Rohovník  (4) (svatojánský chléb)

 

Ceratonia siliqua

 

Celý produkt bez stonků a koruny

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

 

Humulus lupulus

 

Celý produkt

0800000

8.

KOŘENÍ (4)

 

 

 

Celý produkt

0810000

i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Anýz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Kmín černý

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Celerová semena

Apium graveolens

Semena libečku

 

0810040

 

Semena koriandru

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kmínu

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopru

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Semena fenyklu

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenumgraecum

 

 

0810090

 

Muškátové oříšky

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

 

 

0820010

 

Nové koření

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Anýzový (japonský) pepř

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kmín

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Jalovcové bobule

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pepř, černý a bílý

Piper nigrum

Pepř dlouhý, pepř růžový

 

0820070

 

Vanilkové lusky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindy (indické datle)

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

 

 

0830010

 

Skořice

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Skořice čínská

 

0830990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

 

 

0840010

 

Lékořice

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Křen

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

 

 

0850010

 

Hřebíček

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

 

 

0860010

 

Šafrán

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

 

 

0870010

 

Muškátový květ

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukrová řepa (kořen)

Beta vulgaris

 

Celý produkt bez natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0900020

 

Cukrová třtina

Saccharum officinarum

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0900030

 

Kořen čekanky (4)

Cichorium intybus

 

Celý produkt bez natě a po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním

0900990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

i)

i) Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (5)

1011000

a)

Prasata

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Maso

 

 

 

1011020

 

Tuk bez libového masa

 

 

 

1011030

 

Játra

 

 

 

1011040

 

Ledviny

 

 

 

1011050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1011990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Maso

 

 

 

1012020

 

Tuk

 

 

 

1012030

 

Játra

 

 

 

1012040

 

Ledviny

 

 

 

1012050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1012990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Maso

 

 

 

1013020

 

Tuk

 

 

 

1013030

 

Játra

 

 

 

1013040

 

Ledviny

 

 

 

1013050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1013990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Maso

 

 

 

1014020

 

Tuk

 

 

 

1014030

 

Játra

 

 

 

1014040

 

Ledviny

 

 

 

1014050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1014990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Maso

 

 

 

1015020

 

Tuk

 

 

 

1015030

 

Játra

 

 

 

1015040

 

Ledviny

 

 

 

1015050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1015990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Maso

 

 

 

1016020

 

Tuk

 

 

 

1016030

 

Játra

 

 

 

1016040

 

Ledviny

 

 

 

1016050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1016990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 

 

Králíci, klokani

 

1017010

 

Maso

 

 

 

1017020

 

Tuk

 

 

 

1017030

 

Játra

 

 

 

1017040

 

Ledviny

 

 

 

1017050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1017990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (6)

1020010

 

Kravské

 

 

 

1020020

 

Ovčí

 

 

 

1020030

 

Kozí

 

 

 

1020040

 

Kobylí

 

 

 

1020990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

 

 

 

Celý produkt, nebo pouze podíl tuku (7)

1030010

 

Kuřecí

 

 

 

1030020

 

Kachní

 

 

 

1030030

 

Husí

 

 

 

1030040

 

Křepelčí

 

 

 

1030990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1040000

iv)

Med

 

Apis melifera, Melipona spec.

Mateří kašička, pyl

 

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Žabí stehýnka, krokodýli

 

1060000

vi)

Hlemýždi

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 

 

 

 

1100000

11.

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT (8)

 

 

 

 


(1)  Číselný kód zavádí tato příloha a jeho účelem je stanovit klasifikaci podle této přílohy a ostatních souvisících příloh nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)  Vědecký název položek uvedených ve sloupci ‚Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR‘ je uveden vždy, kdy je to možné a důležité. V nejvyšší možné míře je použita mezinárodní nomenklatura.

(3)  Slovem ‚ostatní‘ se rozumí vše, co není výslovně uvedeno pod jinými kódy ve ‚skupinách, u kterých se uplatňují MLR‘.

(4)  MLR pro daný produkt v příloze II a III se u produktu uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu. Na části produktu použité výhradně jako přísady do krmiv pro zvířata se uplatní samostatné MLR.

(5)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR jako mg/kg masa (včetně tuku), masných polotovarů, drobů a živočišných tuků. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR jako mg/kg tuku obsaženého v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích. V případě potravin s hmotnostním obsahem tuku 10 % a méně se reziduum vztahuje k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V takových případech činí maximální úroveň jednu desetinu hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg. Toto pravidlo neplatí pro kravské mléko a plnotučné kravské mléko. Rovněž se nevztahuje na ostatní produkty, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(6)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR jako mg/kg mléka a mléčných výrobků. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR jako mg/kg kravského mléka a plnotučného kravského mléka. Pro stanovení reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce se jako základ vezme obsah tuku činící 4 % hmotnostní. Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na základě tuku. Pro ostatní uvedené potraviny s hmotnostním obsahem tuku méně než 2 % se jako maximální úroveň uvažuje polovina úrovně stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, pro potraviny s hmotnostním obsahem tuku 2 % a více se maximální úroveň vyjadřuje v mg/kg tuku. V takových případech je maximální úroveň 25násobkem úrovně stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko. Toto pravidlo se nepoužije, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(7)  Pokud jsou pesticid a/nebo metabolity (zahrnuté do definice rezidua) rozpustné ve vodě (log Pow menší než 3), vyjádří se MLR pro ptačí vejce a vaječné žloutky v mg/kg čerstvých vajec bez skořápek. Pokud jsou pesticid a/nebo metabolit (zahrnutý do definice rezidua) rozpustné v tuku (log Pow větší nebo roven 3), vyjádří se MLR pro ptačí vejce a vaječné žloutky v mg/kg čerstvých vajec bez skořápek. Nicméně pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % se maximální úroveň vyjádří v mg/kg tuku. V tomto případě je maximální úroveň 10násobkem maximální úrovně pro čerstvá vejce. Toto pravidlo se nepoužije, pokud se MLR stanoví na úrovni meze stanovitelnosti.

(8)  MLR se neuplatní, dokud nebudou jednotlivé produkty určeny a zaneseny do seznamu.“


2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 179/2006

ze dne 1. února 2006

o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Producenti jablek ve Společenství se v poslední době ocitli v obtížné situaci způsobené mimo jiné značným zvýšením dovozů jablek z určitých třetích zemí jižní polokoule.

(2)

Dohled nad dovozem jablek by se proto měl zlepšit. Mechanismus založený na vydávání dovozních licencí, jejichž součástí bude složení jistoty zajišťující uskutečnění dovozů, pro něž byly tyto dovozní licence vyžádány, představuje vhodný nástroj pro dosažení tohoto cíle.

(3)

Měla by se použít nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2), a nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (3).

(4)

Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Propuštění jablek kódu KN 0808 10 80 do volného oběhu podléhá předložení dovozní licence.

2.   Nařízení (ES) č. 1291/2000 se použije pro dovozní licence vydané podle tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Dovozci mohou předložit žádosti o dovozní licence příslušným orgánům kteréhokoliv členského státu.

Do kolonky 8 žádostí o licence doplní zemi původu a křížkem zaškrtnou slovo „ano“.

2.   Při předložení své žádosti složí dovozci jistotu v souladu s hlavou III nařízení (EHS) č. 2220/85, která zaručí dodržení závazku uskutečnit dovoz během doby platnosti dovozní licence. Jistota činí 15 EUR na tunu.

S výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se v době platnosti dovozní licence dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

Článek 3

1.   Licence se vydávají neprodleně všem žadatelům, bez ohledu na místo jejich usazení ve Společenství.

Do kolonky 8 dovozní licence se doplní země původu a křížkem se zaškrtne slovo „ano“.

2.   Doba platnosti dovozní licence je tři měsíce.

Dovozní licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

Článek 4

Členské státy informují Komisi každý týden ve středu – nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času) – o množstvích jablek, pro něž byly během předchozího týdne vydány dovozní licence, rozdělených podle třetí země původu.

Tato množství se sdělují prostřednictvím elektronického systému stanoveného Komisí.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1856/2005 (Úř. věst. L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).


2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 180/2006

ze dne 1. února 2006,

kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1159/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (2), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví podrobná pravidla pro určování povinných dodávek s nulovým clem pro produkty kódu KN 1701, vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.

(2)

Použití článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií, jakož i čl. 9 odst. 3 a článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 1159/2003 vedlo Komisi k tomu, že na základě informací dostupných v současné době stanovila povinné dodávky pro dodací období 2005/06 a pro každou vyvážející zemi.

(3)

Podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 se odstavec 1 uvedeného článku nepoužije, pokud se rozdíl mezi množstvím povinné dodávky a celkovým započítaným množstvím preferenčního cukru AKT–Indie rovná nejvýše 5 % množství povinné dodávky. Pro Pobřeží slonoviny, Indii a Madagaskar jsou dodaná množství o 6,7 %, 7,6 % a 6,7 % nižší než množství povinných dodávek. S ohledem na skutečnost, že dotčená množství jsou minimální a že dopad na trh Společenství s cukrem a na zásobování rafinérií surovým cukrem během tohoto dodacího období je zanedbatelný, je vhodné nepoužít čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro Indii, Pobřeží slonoviny a Madagaskar a přičíst nedodaná množství k množstvím povinných dodávek těchto zemí pro dodací období 2005/06 v souladu s čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 se odstavec 1 uvedeného článku nepoužije, pokud jde o nedodaná množství stanovená pro Pobřeží slonoviny, Indii a Madagaskar pro dodací období 2004/05.

Nedodaná množství uvedená v odstavci 1 tohoto článku se připočítají k množstvím povinných dodávek uvedených v článku 2.

Článek 2

Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřených jako ekvivalent bílého cukru, jsou pro dodací období 2005/06 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).


PŘÍLOHA

Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru, pro dodací období 2005/06.

Země, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií

Povinné dodávky 2005/06

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Pobřeží slonoviny

10 772,81

Fidži

165 305,43

Guyana

159 259,91

Indie

10 781,10

Jamajka

118 851,82

Keňa

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauricius

493 856,36

Mosambik

6 018,62

Uganda

0,00

Svatý Kryštof a Nevis

15 689,30

Surinam

0,00

Svazijsko

116 631,85

Tanzanie

10 298,66

Trinidad a Tobago

47 717,60

Zambie

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Celkem

1 315 964,78


2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 181/2006

ze dne 1. února 2006,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 2 a čl. 32 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 zakazuje použití organických hnojiv a půdních přídavků jiných než hnoje na pastvinách. Tento zákaz je v souladu se současným zákazem EU vztahujícím se na krmiva a jeho cílem je zabránit možnému riziku kontaminace z pastvin, na kterých by mohl být přítomen materiál kategorie 2 a kategorie 3. Takové riziko může vyvstat v důsledku přímého spásání hospodářskými zvířaty nebo využívání trávy jako siláže či sena pro hospodářská zvířata. Uvedené nařízení stanoví, že prováděcí opatření zákazu včetně kontrolních opatření musí být přijata po konzultaci s příslušným vědeckým výborem.

(2)

Různé vědecké výbory zveřejnily řadu vědeckých stanovisek vztahujících se na použití organických hnojiv a půdních přídavků na půdu. Mezi tato stanoviska patří: za prvé, stanovisko Vědeckého řídícího výboru ze dne 24. a 25. září 1998 o bezpečnosti organických hnojiv pocházejících ze savců, za druhé, stanovisko Vědeckého výboru pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí ze dne 24. dubna 2001 o hodnocení zpracování kalů s ohledem na redukci patogenů, za třetí, stanovisko Vědeckého řídícího výboru ze dne 10. a 11. května 2001 o bezpečnosti organických hnojiv pocházejících z materiálů přežvýkavců a za čtvrté, stanovisko Vědecké komise pro biologická nebezpečí zřízené při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 3. března 2004 o bezpečnosti s ohledem na biologické riziko včetně přenosných spongiformních encefalopatií TSE při používání organických hnojiv a půdních přídavků na pastvinách.

(3)

Tato vědecká stanoviska doporučují nezačleňovat živočišné tkáně, které by mohly obsahovat původce TSE, do organických hnojiv a půdních přídavků pro použití na půdu, k níž by mohla mít přístup hospodářská zvířata. Jiné materiály mohou být pro výrobu organických hnojiv a půdních přídavků použity při dodržení určitých veterinárních podmínek, včetně tepelného ošetření a bezpečného získávání, které dále snižují případná rizika.

(4)

S ohledem na tato vědecká stanoviska by měla být stanovena prováděcí opatření, včetně kontrolních opatření pro použití organických hnojiv a půdních přídavků, jakož i zbytků rozkladu a kompostu na půdu.

(5)

Prováděcími opatřeními stanovenými tímto nařízením by neměla být dotčena přechodná opatření, která se v současnosti používají podle nařízení (ES) č. 1774/2002.

(6)

Uvádění organických hnojiv a půdních přídavků na trh a jejich vývoz by měly být možné, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením nejsou dotčena přechodná opatření přijatá v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002.

2.   Členské státy mohou uplatnit přísnější vnitrostátní pravidla než ta stanovená tímto nařízením, pokud jde o způsob používání organických hnojiv a půdních přídavků na jejich území v případech, kdy jsou taková pravidla oprávněná z důvodu zdraví lidí nebo zvířat.

Článek 2

Změna

V příloze I nařízení (ES) č. 1774/2002 se bod 39 nahrazuje tímto:

„39.

‚pastvinou‘ se rozumí pozemek porostlý trávou nebo jiným rostlinným porostem spásaný hospodářskými zvířaty nebo využívaný jako krmivo pro hospodářská zvířata, kromě půdy, na niž byla použita organická hnojiva a půdní přídavky v souladu s nařízením Komise (ES) č. 181/2006 (2);

Článek 3

Požadavky na organická hnojiva a půdní přídavky

Organická hnojiva a půdní přídavky se vyrábějí výhradně z materiálu kategorie 2 a kategorie 3.

Článek 4

Kontrola patogenů a balení a označování

Organická hnojiva a půdní přídavky musí splňovat požadavky týkající se kontroly patogenů a balení a označování uvedené v částech I a II přílohy.

Článek 5

Přeprava

Organická hnojiva a půdní přídavky se přepravují v souladu s požadavky uvedenými v části III přílohy.

Článek 6

Omezení používání a zvláštní omezení pastvy

1.   Zvláštní omezení pastvy uvedené v části IV přílohy se uplatní v případech, kdy se organická hnojiva a půdní přídavky používají na půdu.

2.   Zpracované produkty pocházející ze zpracování vedlejších produktů živočišného původu ve zpracovatelském zařízení v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 se jako takové nepoužijí přímo na půdu, k níž by mohla mít přístup hospodářská zvířata.

Článek 7

Záznamy

Osoba zodpovídající za půdu, na kterou se používají organická hnojiva a půdní přídavky a k níž mají přístup hospodářská zvířata, musí nejméně po dobu dvou let vést záznamy o:

a)

množství použitých organických hnojiv a půdních přídavků;

b)

datu a místech použití organických hnojiv a půdních přídavků na půdu;

c)

době, kdy je povolena pastva skotu na dotčené půdě anebo kdy se na ní provádí sklizeň pro krmiva.

Článek 8

Uvádění na trh, vývoz a tranzit

Uvádění organických hnojiv a půdních přídavků na trh a jejich vývoz a tranzit podléhají požadavkům uvedeným v částech I a II přílohy.

Článek 9

Kontrolní opatření

1.   Příslušný orgán přijme nezbytná opatření pro zajištění souladu s tímto nařízením.

2.   Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly půdy, na kterou se používají organická hnojiva a půdní přídavky a k níž mohou mít přístup hospodářská zvířata.

3.   Ukáže-li se při kontrolách prováděných příslušným orgánem, že ustanovení tohoto nařízení nejsou dodržována, přijme příslušný orgán vhodná opatření.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 31.“.


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA ORGANICKÁ HNOJIVA A PŮDNÍ PŘÍDAVKY POUŽITÉ NA PŮDU

I.   Kontrola patogenů

Producenti organických hnojiv a půdních přídavků musí zajistit, aby byla před jejich použitím na půdu provedena dekontaminace patogenů, a to v souladu s:

kapitolou I částí D bodem 10 přílohy VII nařízení (ES) č. 1774/2002 v případě zpracovaných živočišných bílkovin nebo jiných zpracovaných produktů pocházejících z materiálu kategorie 2,

kapitolou II přílohy VI nařízení (ES) č. 1774/2002 v případě kompostu a reziduí bioplynu.

II.   Balení a označování

1.

Po zpracování a/nebo přeměně v souladu s čl. 5 odst. 2 nebo případně čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1774/2002 se organická hnojiva a půdní přídavky řádně uskladní a přepravují se balené.

2.

Na obalu musí být jasně a čitelně označen název a adresa závodu a uvedena slova „organická hnojiva a půdní přídavky/přístup hospodářských zvířat k půdě zakázán po dobu nejméně 21 dní po použití na půdu“.

III.   Přeprava

1.

Příslušný orgán se může rozhodnout neuplatnit ustanovení bodu II odst. 1 a 2 u organických hnojiv a půdních přídavků, které se přepravují a/nebo používají ve stejném členském státě nebo se přepravují a/nebo používají v jiném členském státě, s nímž o této věci bylo dosaženo vzájemné dohody, pokud toto rozhodnutí nebude rizikem pro zdraví zvířat nebo lidí.

2.

Obchodní doklad provázející organická hnojiva a půdní přídavky musí obsahovat slova „organická hnojiva a půdní přídavky/přístup hospodářských zvířat k půdě zakázán po dobu nejméně 21 dní po použití na půdu“.

3.

Obchodní doklad není nutný, pokud jsou organická hnojiva a půdní přídavky dodávány maloobchodními prodejci konečným spotřebitelům jiným než provozovatelům podniku.

IV.   Zvláštní omezení pastvy

1.

Příslušný orgán přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby hospodářská zvířata neměla přístup k půdě, na níž byla použita organická hnojiva a půdní přídavky před uplynutím 21 dní od data posledního použití.

2.

Po uplynutí nejméně 21 dní od data posledního použití organických hnojiv a půdních přídavků je možné povolit pastvu nebo posekat trávu či jiný rostlinný porost pro použití jako krmivo, pokud příslušný orgán tento postup nepovažuje za riziko pro zdraví zvířat nebo lidí.

3.

Příslušný orgán může období zákazu pastvy, které bylo stanoveno v bodě 2, prodloužit z důvodu zdraví zvířat nebo lidí.

4.

Příslušný orgán zajistí, aby byl sestaven soubor zásad správné zemědělské praxe a aby byl zpřístupněn pro uživatele organických hnojiv a půdních přídavků při současném zohlednění místních podmínek.


2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 182/2006

ze dne 1. února 2006

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 1701 11 10, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(3)

Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 1701 11 10, z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/t.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 23. do 27. ledna 2006 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množství dodávkové povinnosti dotčené země stanovené podle článku 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr AKT – Indie.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 23. do 27. ledna 2006 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množstvi v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr.

(6)

Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech 23. do 27. ledna 2006 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. února 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 987/2005 (Úř. věst. L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).


PŘÍLOHA

Preferenční cukr AKT–INDIE

Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

0

Dosažen

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Indie

92,9965

Dosažen

Pobřeží slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Ostrov Mauritius

100

 

Mosambik

0

Dosažen

Sv. Kryštof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzanie

0

Dosažen

Trinidad a Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Dosažen


Zvláštní preferenční cukr

Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

Inde

100

Dosažen

Ostatní

0

Dosažen


Koncesní cukr CXL

Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003

Hospodářský rok 2005/06

Dotčená země

% k vydání na množství požadovaná v týdnu od 23.1.2006–27.1.2006

Limit

Brazílie

0

Dosažen

Kuba

100

 

Ostatní třetí země

0

Dosažen


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

2.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/37


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti

(2006/53/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků, dříve nazývaná „drůbeží mor“, je velmi vážná infekční choroba ptáků, která velmi vážně ohrožuje zdraví zvířat. Virus influenzy ptačího původu může za určitých okolností rovněž představovat riziko pro lidské zdraví.

(2)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (3) stanoví možnost finančního příspěvku Společenství členským státům na eradikaci některých chorob zvířat. Toto rozhodnutí předpokládá možnost poskytnout tento příspěvek na eradikaci influenzy ptáků způsobené tzv. „vysoce patogenními“ kmeny viru.

(3)

Během nedávných epidemií influenzy ptáků měly nákazy způsobené nízkopatogenním virem influenzy ptáků, který následně zmutoval na vysoce patogenní virus, ničivé následky a znamenaly hrozbu pro veřejné zdraví. Jakmile dojde k mutaci, je nesmírně obtížné dostat virus pod kontrolu. Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (4) stanovuje povinná opatření pro dozor a tlumení rovněž ve vztahu k nízkopatogenním virům, aby se zamezilo vypuknutí vysoce patogenní influenzy ptáků.

(4)

S ohledem na přijetí směrnice 2005/94/ES je vhodné změnit rozhodnutí 90/424/EHS tak, aby finanční pomoc Společenství mohla být poskytnuta rovněž na opatření pro eradikaci prováděná členskými státy za účelem boje s nízkopatogenními kmeny virů influenzy ptáků, které by mohly zmutovat na vysoce patogenní kmeny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 90/424/EHS se mění takto:

1.

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušuje šestá odrážka;

b)

v odstavci 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

porážení zvířat náchylných druhů, která jsou postižena nebo nakažena nebo podezřelá z choroby nebo nakažení, a jejich zničení,“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jestliže se vzhledem k vývoji situace ve Společenství ukáže, že je nutné pokračovat v opatřeních uvedených v odstavci 2 a v článku 3a, může být postupem podle článku 41 přijato nové rozhodnutí týkající se finančního příspěvku poskytovaného Společenstvím, který může přesahovat hodnotu 50 % stanovenou v odstavci 5 první odrážce. Při přijetí tohoto rozhodnutí mohou být stanovena jakákoliv opatření, jež musí dotyčný členský stát přijmout v zájmu úspěchu této činnosti, a zejména jiná opatření než ta, která jsou uvedena v odstavci 2.“

2.

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

1.   Tento článek a čl. 3 odst. 3 a 4 se použijí v případě výskytu influenzy ptáků na území členského státu.

2.   Dotčený členský stát obdrží finanční příspěvek od Společenství na eradikaci influenzy ptáků, pokud budou v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství plně a účinně provedena minimální opatření pro tlumení stanovená směrnicí Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (5) a v případě usmrcování zvířat náchylných druhů, která jsou postižena nebo nakažena nebo podezřelá z choroby nebo nakažení, dostanou majitelé hospodářských zvířat rychlou a přiměřenou náhradu.

3.   Finanční příspěvek Společenství, rozdělený podle potřeby na několik tranší, je:

50 % nákladů, které vznikly členskému státu při poskytování náhrady majitelům hospodářských zvířat za usmrcení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,

50 % nákladů, které vznikly členskému státu při zničení zvířat, zničení produktů živočišného původu, vyčištění a dezinfekci hospodářství a vybavení a při zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného vybavení, které nelze dezinfikovat,

jestliže se v souladu s článkem 54 směrnice 2005/94/ES rozhodne o nouzovém očkování, 100 % nákladů na dodávku očkovací látky a 50 % nákladů, které vznikly při provádění tohoto očkování.

3.

V čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst.1 a čl. 8 odst. 1 se za odkaz na „čl. 3 odst. 1“ vkládá odkaz na „3a odst. 1“.

4.

V příloze se ve skupině 1 doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

influenza ptáků“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 1. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.“