ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 25

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
28. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 151/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 152/2006 ze dne 27. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 153/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1819/2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 154/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 155/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 156/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 97. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 157/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 158/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 159/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 160/2006 ze dne 27. ledna 2006, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2006 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

21

 

*

Směrnice Komise 2006/10/ES ze dne 27. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu ( 1 )

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006 o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii

28

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2006, kterým se Lotyšsku povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

31

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (Úř. věst. L 56 ze dne 2.3.2005)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 151/2006

ze dne 24. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. prosince 1996 přijala Rada nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (1). Poptávka Společenství po dotyčných produktech a výrobcích by měla být uspokojována za co nejpříznivějších podmínek. Měly by být proto otevřeny nové celní kvóty Společenství se sníženými nebo s nulovými celními sazbami pro přiměřené objemy a měla by být prodloužena platnost některých stávajících celních kvót, přičemž by neměl být narušen trh s těmito produkty a výrobky.

(2)

Objem některých celních kvót Společenství nestačí krýt potřeby průmyslu Společenství pro stávající kvótové období, a proto je třeba tyto celní kvóty zvýšit s účinkem od 1. ledna 2005 a upravit je s účinkem od 1. ledna 2006.

(3)

Poskytovat v roce 2006 nadále celní kvóty Společenství pro některé produkty a výrobky, u nichž byla cla v roce 2005 pozastavena, již není v zájmu Společenství. Tyto produkty a výrobky by proto měly být z tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96 vypuštěny.

(4)

S ohledem na velký počet změn, jež je třeba provést, by mělo být v zájmu přehlednosti nahrazeno celé znění přílohy I nařízení (ES) č. 2505/96.

(5)

Nařízení (ES) č. 2505/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S ohledem na ekonomickou důležitost tohoto nařízení je nezbytné opřít se o naléhavé důvody podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství.

(7)

Vzhledem k tomu, že se příloha tohoto nařízení má používat od 1. ledna 2006, mělo by nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení s účinkem od 1. ledna 2006.

Článek 2

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2005 se v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96:

objem celní kvóty 09.2603 stanoví na 3 900 tun se sazbou 0 %,

objem celní kvóty 09.2975 stanoví na 540 tun se sazbou 0 %.

Článek 3

Pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se v příloze I nařízení (ES) č. 2505/96:

objem celní kvóty 09.2002 stanoví na 600 tun,

objem celní kvóty 09.2003 stanoví na 1 400 000 jednotek,

objem celní kvóty 09.2030 stanoví na 300 tun,

objem celní kvóty 09.2603 stanoví na 4 500 tun,

objem celní kvóty 09.2612 stanoví na 1 500 tun,

objem celní kvóty 09.2624 stanoví na 425 tun,

objem celní kvóty 09.2837 stanoví na 600 tun,

objem celní kvóty 09.2975 stanoví na 600 tun,

objem celní kvóty 09.2979 stanoví na 800 000 jednotek.

Článek 4

Celní kvóty 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 a 09.2998 se uzavírají s účinkem od 1. ledna 2006.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1151/2005 (Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 27).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis zboží

Objem kvóty

Celní sazba v rámci kvóty

(v %)

Kvótové období

09.2002

2928 00 90

30

Fenylhydrazin

600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Napětím řízený frekvenční generátor složený z aktivních a pasívních prvků namontovaných na tištěném obvodu, pod krytem, jehož vnější rozměry nepřesahují 30 × 30 mm

1 400 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-Tetrafluorethan, certifikovaný bez zápachu, obsahující nejvýše:

600 ppm hmotnostních 1,1,2,2-tetrafluorethanu

2 ppm hmotnostní pentafluorethanu

2 ppm hmotnostní chlordifluormethanu

2 ppm hmotnostní chlorpentafluorethanu

2 ppm hmotnostní dichlordifluormethanu

na výrobu farmaceutického hnacího plynu pro léčebné inhalátory odměřených dávek (1)

4 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Chlorthalonil

300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Směs terciálních aminů obsahující:

2,0–4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu

nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu

nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu a vyšší

4 500 tun

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenylendiamin

1 800 tun

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfid

4 500 tun

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol) částečně acetalizovaný sodnou solí 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodaninu

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlormethylen)dimethylamonium chlorid

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorid vápenatý ve formě prášku s celkovým obsahem hliníku, hořčíku a sodíku nejvýše 0,25 mg/kg

55 tun

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-dichlorbenzidin dihydrochlorid

1 500 tun

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Kyselina ribonukleová

110 tun

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek (± 100)

1 300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Kyselina (R)-2-chlormandlová

100 tun

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-thienylacetonitril

80 tun

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Sestava pro systém GPS, jejíž funkcí je určování polohy

500 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

425 tun

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Filmy z polymerů propylenu biaxiálně orientované o tloušťce 3,5 μm nebo vyšší, avšak menší než 15 μm, šířce 490 mm nebo vyšší, avšak nepřesahující 620 mm, k výrobě vrstvových kondenzátorů (1)

170 tun

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Skleněné stínítko obrazovky s úhlopříčkou měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému 814,8 mm (± 1,5 mm), s propustností světla 51,1 % (± 2,2 %) tloušťkou skla 12,5 mm

500 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněná tkaná síť ze skleněného vlákna potaženého plastem, o plošné hmotnosti 120 g/m2 (± 10 g/m2), používaná k výrobě svinovacích sítí a sítí s pevným rámem proti hmyzu

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopické hliníkové madlo používané k výrobě zavazadel (1)

240 000 jednotek

0

1.1. to 31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu výhradně pro výrobu slitin (1)

13 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Třešně konzervované v alkoholu, s průměrem nepřesahujícím 19,9 mm, vypeckované, určené k výrobě čokoládových výrobků (1):

s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních

s obsahem cukru nepřesahujícím 9 % hmotnostních

2 000 tun

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višně (Prunus cerasus), konzervované v alkoholu, s průměrem nepřesahujícím 19,9 mm, určené k výrobě čokoládových výrobků (1):

s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních

s obsahem cukru nepřesahujícím 9 % hmotnostních

2 000 tun

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetický polyalfaolefin o viskozitě nejméně 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) při 100 °C, měřeno metodou ASTM D 445

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

50 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonit, aktivovaný kyselinou, pro výrobu samokopírovacího papíru (1)

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s těmito vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin je nejvýše 30 % hmotnostních

číslo kyselosti je nejvýše 110 a

bod tání je nejméně 100 °C

1 600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Směs 1-alkenů obsahujících nejméně 80 % hmotnostních 1-alkenů s řetězcem o délce 20 a 22 atomů uhlíku

10 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, pro výrobu polotovarů (1)  (2)

700 tun

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních

20 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tun

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dichlor-3-ethyl-6-nitrofenol, v prášku

90 tun

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfátová terpentýnová silice

20 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Ploché barevné obrazovky (CRT), s plochou zobrazení s poměrem šířka/výška 4/3, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 79 cm, avšak nepřesahující 81 cm a s poloměrem zakřivení 50 m a větším

8 500 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, pro použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

6 000 tun

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodný roztok obsahující nejméně 40 % hmotnostních betainu v sušině a nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních organických nebo anorganických solí

38 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Skládací měchy (vlnovce) pro výrobu kloubových autobusů (1)

2 600 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-dichlorbenzen

2 600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

200 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xylosa

400 tun

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) ve formě prášku, pro přípravu barev nebo laků na potahování kovů (1)

1 300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-chlorethanol k výrobě tekutých thioplastů podpoložky 4002 99 90 (1)

8 400 tun

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tun

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxylový dianhydrid

600 tun

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Čtyřtaktní benzinové motory s objemem válců nepřesahujícím 250 cm3, pro použití při výrobě sekaček na trávu položky 8433 11 (1) nebo motorových sekaček podpoložky 8433 20 10 (1)

750 000 jednotek (3)

0

1.7.2005– 30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Skleněné stínítko obrazovky s úhlopříčkou měřenou od jednoho vnějšího okraje k druhému 81,5 cm (± 0,2 cm), s propustností světla 80 % (± 3 %) referenční tloušťkou skla 11,43 mm

800 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s objemem válců nejméně 300 cm3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 15,5 kW, pro výrobu:

samohybných sekaček na trávu se sedadlem, podpoložky 8433 11 51

traktorů podpoložky 8701 90 11, jejichž hlavní funkce je sekačka na trávu nebo

čtyřtaktních sekaček s motorem o objemu válců nejméně 300 cm3, podpoložky 8433 20 10 (1)

210 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Směs terciálních aminů obsahující:

nejméně 60 % hmotnostních dodecyldimethylaminu

nejméně 20 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu

nejméně 0,5 % hmotnostních hexadecyldimethylaminu

pro výrobu amin-oxidů (1)

14 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolymer propylenu a butylenu obsahující nejméně 60 % hmotnostních, avšak nejvýše 68 % hmotnostních propylenu a nejméně 32 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních butylenu, s viskozitou taveniny nepřesahující 3 000 mPa při 190 °C podle metody ASTM D 3236, používaný jako lepidlo při výrobě výrobků položky 4818 40 (1)

1 000 tun

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klávesnice

obsahující vrstvu silikonu a klávesy z polykarbonátu nebo

celé ze silikonu nebo celé z polykarbonátu s tištěnými klávesami, k výrobě nebo opravě mobilních telefonů podpoložky 8525 20 20 (1)

20 000 000 jednotek

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Kontroly předepsaného zvláštního použití se provádějí podle příslušných právních předpisů Společenství.

(2)  Celní kvóta se však nevztahuje na zboží, které se zpracovává v maloobchodě nebo restauračních zařízeních.

(3)  Množství zboží, na něž ze vztahuje tato kvóta a které se od 1. července 2005 propouští do volného oběhu, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1151/2005, se od tohoto množství odečte.

(4)  Lze použít zvláštní dodatečné clo.


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2006

ze dne 27. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 27. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 153/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1819/2005, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na rozpočtový rok 2006 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (3), byl nařízením Komise (ES) č. 1819/2005 (4) přijat distribuční plán, který se má financovat z prostředků dostupných v rozpočtovém roce 2006. Plán pro každý členský stát, který opatření používá, zejména stanoví finanční zdroje zpřístupněné k uskutečnění jeho části plánu, jakož i množství každého typu produktu, které má být odebráno ze zásob držených intervenčními agenturami, a granty k nákupu určitých produktů na trhu.

(2)

S ohledem na zvláštní potřeby Řecka je třeba změnit roční plán na rok 2006 tak, aby bylo v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) čtvrtým pododstavcem nařízení (EHS) č. 3149/92 povoleno odebrání rýže úplatou za obiloviny a produkty z obilovin. Je proto třeba odpovídajícím způsobem upravit množství rýže původně přidělené Řecku podle přílohy I nařízení (ES) č. 1819/2005.

(3)

Nařízení (ES) č. 1819/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1819/2005 se mění takto:

1.

část b) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

2.

znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se doplňuje jako část c).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 133/2006 (Úř. věst. L 23, 27.1.2006, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 3.


PŘÍLOHA I

„b)

Množství každého typu produktu, které se odebírají z intervenčních zásob Společenství k distribuci v každém členském státě v rámci nejvyšších částek stanovených v písmenu a):

(v tunách)

Členský stát

Obiloviny

Rýže (neloupaná rýže)

Máslo

Cukr

Belgie

12 121

2 800

450

 

Řecko

 

7 500

 

 

Španělsko

73 726

28 000

13 560

2 000

Francie

75 851

55 000

10 564

 

Irsko

 

 

120

 

Itálie

115 253

20 000

6 833

3 500

Lotyšsko

19 706

 

 

 

Litva

16 000

5 000

 

 

Maďarsko

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polsko

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalsko

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovinsko

1 262

600

 

300

Finsko

18 500

 

 

500

Celkem

500 778

153 500

41 500

12 847“


PŘÍLOHA II

„c)

Množství rýže schválené k odebrání z intervenčních zásob úplatou za dodávku obilovin nebo produktů z obilovin mobilizovaných na trhu v rámci nejvyšších částek stanovených v písmenu a):

Členský stát

v tunách

Řecko

7 500“


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 154/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

206

210

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

79

79

Zahuštěné


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 155/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo a pro jistotu na zpracování v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovací-mi látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovací-mi látkami

Bez stopovacích látek

Maximální částka podpory

Máslo ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Máslo < 82 %

34,1

34

Zahuštěné máslo

46

42,6

46

42

Smetana

18,5

15

Jistota na zpracování

Máslo

42

42

Zahuštěné máslo

51

51

Smetana

20


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 156/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 97. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka (2), intervenční orgány nabídly k prodeji pomocí stálého nabídkového řízení určitá množství sušeného odstředěného mléka ve svém vlastnictví.

(2)

Podle článku 30 uvedeného nařízení se s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení stanoví minimální prodejní cena nebo se rozhodne nepokračovat v nabídkovém řízení. Výše jistoty složené na zpracování se určuje s ohledem na rozdíl mezi tržní cenou sušeného odstředěného mléka a minimální prodejní cenou.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být minimální prodejní cena stanovena na níže určené úrovni a měla by být stanovena příslušná jistota za zpracování.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní cena a jistota za zpracování pro 97. dílčí nabídkové řízení prováděné podle nařízení (ES) č. 2799/1999, jehož lhůta pro podávání nabídek skončila dnem 24. ledna 2006, se stanovují takto:

minimální prodejní cena:

190,97 EUR/100 kg,

jistota za zpracování:

35,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1194/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 7).


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 157/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 2. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být na vhodné úrovni stanovena maximální výše podpory a podle toho by měla být určena jistota na konečné použití.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 2 dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se maximální výše podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 45 EUR/100 kg.

Jistota na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 se stanoví na 50 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst L 337, 22.12.2005, s. 20).


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 158/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství sušeného odstředěného mléka, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 214/2001, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 24. ledna 2006, se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka ve výši 191,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení ve znění změněném nařízením (ES) č. 1195/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 8).


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 159/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 111/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 28. ledna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 160/2006

ze dne 27. ledna 2006,

kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2006 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti, které byly podány od 1. do 10. ledna 2006 ohledně některých produktů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001, se vztahují na vyšší množství, než jaká jsou k dispozici. Je proto vhodné stanovit pro požadovaná množství koeficienty přidělení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na množství, o něž bylo požádáno v dovozních licencích na období od 1. do 10. ledna 2006 ohledně produktů, které spadají do kvót uvedených v částech I.A a I.B, body 1 a 2, částech I.C, I.D, I.E, částech I.F, I.G a I.H přilohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1036/2005 (Úř. věst. L 171, 2.7.2005, s. 19).


PŘILOHA I.A

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


PŘÍLOHA I.B

1.   Výrobky původem z Rumunska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Výrobky původem z Bulharska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


PŘÍLOHA I.C

Yírobky původem ze zemí AKT

Číslo kvóty

Množstvi (t)

09.4026

09.4027


PŘÍLOHA I.D

Výrobky původem z Turecka

Číslo kvóty

Množstvi (t)

09.4101


PŘÍLOHA I.E

Výrobky původem z Jižní Afriky

Číslo kvóty

Množstvi (t)

09.4151


PŘILOHA I.F

Výrobky původem z Švýcarska

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


PŘÍLOHA I.G

Výrobky původem e Jordánska

Číslo kvóty

Množstvi (t)

09.4159


PŘILOHA I.H

Výrobky původem z Norsko

Číslo kvóty

Koeficient přidělení

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/24


SMĚRNICE KOMISE 2006/10/ES

ze dne 27. ledna 2006,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek forchlorfenuronu a indoxakarbu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Španělsko dne 7. prosince 1998 od společnosti SKW Trostberg AG (jménem Taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) a Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd.) žádost o zařazení účinné látky forchlorfenuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2000/181/ES (2) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(2)

Nizozemsko obdrželo podle čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS dne 6. října 1997 od společnosti DuPont de Nemours žádost o zařazení účinné látky indoxakarbu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 1998/398/ES (3) bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navržená žadateli. Jmenované členské státy zpravodajové předložily Komisi dne 2. března 2001 (forchlorfenuron) a 7. února 2000 (indoxakarb) návrhy hodnotících zpráv týkajících se těchto látek.

(4)

Tyto návrhy hodnotících zpráv byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Toto přezkoumání bylo dokončeno dne 23. září 2005 v podobě zpráv Komise o přezkoumání forchlorfenuronu a indoxakarbu.

(5)

Z přezkoumání forchlorfenuronu nevyplynuly žádné otevřené otázky či obavy, které by vyžadovaly konzultaci s Vědeckým výborem pro rostliny nebo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, který převzal úlohu tohoto výboru.

(6)

V případě indoxakarbu byly Vědeckému výboru pro rostliny (VVR) předloženy dvě otázky. VVR byl požádán, aby se vyjádřil k hodnotě NOEL (hodnota dávky bez pozorovaného účinku), pokud jde o účinek na červené krvinky u krys, a k přiměřenému východisku pro odvození akutní referenční dávky (ARfD) pro indoxakarb.

VVR ve svém stanovisku (4) uvedl, že změny pozorované u některých hodnot červených krvinek byly obecně nepatrné a nebyly doprovázeny výraznou retikulocytosou, což celkově poukazuje na slabý hemolytický účinek. Jelikož nebylo možné stanovit jasnou hodnotu NOEL, dospěl VVR ke stanovení dávky, po kterou nejsou pozorované účinky nepříznivé.

VVR dále odpověděl, že obecné a nespecifické známky toxicity pozorované v rámci studie akutní neurotoxicity u krys mohou být použity jako východisko k odvození hodnoty ARfD.

(7)

Doporučení VVR byla zohledněna při dalším přezkoumání členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, jakož i v této směrnici a ve zprávě o přezkoumání. Při tomto hodnocení byly příslušné ukazatele (ARfD a přijatelný denní příjem = ADI) stanoveny na základě úrovní expozice, které určil VVR.

(8)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující dotčené účinné látky mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávách Komise o přezkoumání. Je tedy vhodné zařadit forchlorfenuron a indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(9)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající dočasná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících forchlorfenuron nebo indoxakarb, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly stávající dočasná povolení přeměnit na trvalá povolení, změnit je nebo je odejmout v souladu se směrnicí 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené použití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(10)

Zařazení forchlorfenuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS se zakládá na dokumentaci o použití této účinné látky u kiwi. Jiné druhy použití nejsou v současné době oznamovatelem přiměřeně doloženy údaji a ukázalo se, že v rámci kritérií vyžadovaných přílohou VI uvedené směrnice nejsou odpovídajícím způsobem zohledněna všechna rizika vyplývající z takových použití. Mají-li členské státy udělovat povolení pro jiná použití, měly by proto vyžadovat údaje a informace potřebné pro doložení, že tato užití jsou v souladu s kritérii podle směrnice 91/414/EHS, zejména v souvislosti s účinkem na člověka jako spotřebitele a na životní prostředí.

(11)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 1. října 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. září 2006 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky forchlorfenuron nebo indoxakarb. Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se jednak forchlorfenuronu, jednak indoxakarbu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o těchto účinných látkách, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující forchlorfenuron nebo indoxakarb jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. března 2006 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají jednak forchlorfenuronu, jednak indoxakarbu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje forchlorfenuron nebo indoxakarb jako jedinou účinnou látku, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou nejpozději do 30. září 2007, nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje forchlorfenuron nebo indoxakarb jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě nutnosti změní nebo odejmou do 30. září 2007 nebo do dne stanoveného pro tuto změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2006.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/6/ES (Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 57, 2.3.2000, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 34.

(4)  Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ke zvláštním otázkám Komise týkajícím se hodnocení indoxakarbu (SCP/Indoxa/002-Final); stanovisko přijaté Vědeckým výborem pro rostliny dne 18. července 2002.


PŘÍLOHA

V příloze I k směrnici 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují tyto řádky

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„119

Forchlorfenuron

CAS 68157-60-8

CIPAC 633

1-(2-chlorpyridin-4-yl)-3-fenylmočovina

≥ 978 g/kg

1. dubna 2006

31. března 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících forchlorfenuron pro jiná použití než u rostlin kiwi věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání forchlorfenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.

Při tomto celkovém hodnocení musejí členské státy věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Ve vhodných případech se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika.

120

Indoxakarb

CAS 173584-44-6

CIPAC 612

methyl-(S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxykarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluormethoxy)karbanilát

TC (technická látka): > 628 g/kg indoxakarbu

1. dubna 2006

31. března 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání indoxakarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.

Při tomto celkovém hodnocení musejí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky použití musejí případně zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. ledna 2006

o poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii

(2006/41/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím 97/787/ES (2) poskytla mimořádnou finanční pomoc pro Arménii a Gruzii ve formě dlouhodobých půjček a grantů.

(2)

Rada rozhodnutím 2000/244/ES poskytla mimořádnou finanční pomoc Tádžikistánu a prodloužila prováděcí období pomoci pro Arménii a Gruzii až do roku 2004.

(3)

V případě Gruzie nebyly cíle pomoci zcela splněny kvůli neuspokojivému hospodářskému prostředí v zemi během větší části prováděcího období.

(4)

Proto bylo v rámci mimořádné finanční pomoci Gruzii přiděleno a vyplaceno pouze 31,5 milionu EUR z celkové částky grantu ve výši 65 milionů EUR.

(5)

Současné gruzínské orgány jsou odhodlány dosáhnout ekonomické stabilizace a provádět strukturální reformy podporované Mezinárodním měnovým fondem (MMF) pomocí tříleté dohody, která je součástí Facility pro snížení chudoby a růst schválené dne 4. června 2004 v celkové hodnotě 98 milionů zvláštních práv čerpání. Pařížský klub věřitelů poté dne 21. července 2004 schválil restrukturalizaci bilaterálního oficiálního dluhu Gruzie podle podmínek z Houstonu.

(6)

Nová gruzínská vláda také získala silnou podporu mezinárodního společenství na konferenci dárců v Bruselu dne 16. června 2004.

(7)

Světová banka schválila v červnu 2004 úvěr na podporu reforem ve výši 24 milionů USD a bude Gruzii dále podporovat prostřednictvím nové strategie pro partnerství, která bude mít podobu operací zaměřených na snižování chudoby.

(8)

Gruzínské orgány informovaly o svém záměru pokračovat v předčasném splácení dluhu vůči Společenství s cílem zlepšit udržitelnost zadlužení.

(9)

Jelikož se vztahy mezi EU a Gruzií rozvíjejí v rámci Evropské sousedské politiky, která by měla vést k hlubší ekonomické integraci, považuje se podpora vládního programu ekonomických reforem ze strany Společenství za vhodnou.

(10)

Poskytnutí částky, která by se rovnala nepřidělené částce grantu z mimořádné finanční pomoci a která by podpořila ekonomické reformy v zemi a pomohla snížit vnější zadluženost, je vhodným příspěvkem Společenství k provádění strategií pro snížení chudoby a zvýšení růstu v Gruzii.

(11)

Za účelem zajištění dostatečné ochrany finančních zájmů Společenství souvisejících s touto makrofinanční pomocí je nutné stanovit vhodná opatření, která Gruzie přijme v oblasti předcházení a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, a rovněž je nutné stanovit kontroly Komise a audity Účetního dvora.

(12)

V říjnu 2004 provedly útvary Komise za podpory řádně pověřených externích odborníků přímo v Gruzii operativní hodnocení finančních okruhů a správních postupů na ministerstvu financí Gruzie a v Gruzínské národní bance, aby ověřily existenci rámce pro řádné finanční řízení.

(13)

Uvolněním této grantové pomoci nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(14)

Komise před předložením svého návrhu konzultovala Hospodářský a finanční výbor.

(15)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto rozhodnutí jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Společenství poskytne Gruzii makrofinanční pomoc ve formě přímých grantů až do maximální výše 33,5 milionu EUR s cílem podpořit ekonomické reformy v zemi a přispět ke zlepšení udržitelnosti jejího zadlužení.

2.   Tuto makrofinanční pomoc Společenství řídí Komise, přičemž konzultuje Hospodářský a finanční výbor a jedná plně v souladu s dohodami uzavřenými mezi MMF a Gruzií.

3.   Makrofinanční pomoc Společenství je k dispozici po dobu dvou let od prvního dne po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem rozhodnout o prodloužení období dostupnosti nejvýše o jeden rok.

Článek 2

1.   Komise je oprávněna po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem vyjednat s gruzínskými orgány podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky musí být slučitelné s dohodami uzavřenými mezi MMF a Gruzií.

2.   Během provádění pomoci Společenství sleduje Komise řádný stav gruzínských finančních okruhů, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto makrofinanční pomoc Společenství.

3.   Komise pravidelně ověřuje, zda je vládní hospodářská politika v souladu s cíli této pomoci a zda jsou plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí.

Článek 3

1.   Grant se Gruzii poskytne nejméně ve dvou splátkách, vyplacených zpravidla jakmile se sníží její čistý dluh vůči Společenství nejméně o obdobnou částku.

2.   První splátka grantu se uvolní na základě uspokojivého provádění ekonomického programu podporovaného MMF v rámci Facility pro snížení chudoby a růst.

Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého provádění ekonomického programu podporovaného MMF a jakýchkoli dalších opatření stanovených v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1, a to nejdříve po uplynutí tří měsíců od uvolnění předchozí splátky.

3.   Finanční prostředky se vyplácí Gruzínské národní bance. Konečným příjemcem prostředků je ministerstvo financí Gruzie.

Článek 4

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3) a s jeho prováděcími pravidly. Memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1 stanoví zejména příslušná opatření, která Gruzie přijme za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí. Toto memorandum také stanoví kontroly ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a případné audity ze strany Účetního dvora, které se provádějí na místě.

Článek 5

Alespoň jednou ročně, a to do konce měsíce srpna, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu zahrnující hodnocení provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. ledna 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Stanovisko ze dne 15. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 37. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2000/244/ES (Úř. věst. L 77, 28.3.2000, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/31


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. ledna 2006,

kterým se Lotyšsku povoluje prodloužit použitelnost opatření odchylujícího se od článku 21 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(Pouze lotyšské znění je závazné)

(2006/42/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na šestou směrnici Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (1), a zejména na článek 27 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 27 odst. 1 směrnice 77/388/EHS může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od uvedené směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup vyměřování daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem.

(2)

Lotyšsko požádalo dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 16. března 2005, o souhlas s prodloužením použitelnosti odchylujícího se opatření pro obchodní operace se surovým dřevem.

(3)

V souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS uvědomila Komise dopisem ze dne 10. května 2005 o žádosti Lotyšska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 31. května 2005 oznámila Komise Lotyšsku, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.

(4)

Trh se surovým dřevem v Lotyšsku je ovládán malými místními společnostmi a jednotlivými dodavateli. Povaha trhu a příslušných podniků zapříčinila daňové podvody, které daňové orgány mohou jen těžko kontrolovat. S cílem zabránit tomuto zneužívání bylo do lotyšského zákona o DPH začleněno zvláštní ustanovení, kterým se stanoví, že osobou povinnou odvádět daň je za určitých okolností osoba povinná k dani, pro níž se provádí zdanitelná dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

(5)

Ustanovení čl. 21 odst. 1 směrnice 77/388/EHS ve znění uvedeném v článku 28g uvedené směrnice stanoví, že v rámci vnitřního systému je obvykle povinna odvádět daň osoba povinná k dani, která dodává zboží nebo poskytuje služby. Nicméně akt o přistoupení z roku 2003 a zejména kapitola 7 bod 1 písm. b) přílohy VIII k uvedenému aktu povoluje Lotyšsku po omezenou dobu nadále uplatňovat jeho postup při vyměřování DPH z obchodních operací se surovým dřevem.

(6)

Komise má za to, že toto opatření umožnilo Lotyšsku účinně snížit riziko vyhýbání se daňové povinnosti a zjednodušit postup při vyměřování daní na trhu se dřevem.

(7)

Odchylka nemá žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství vycházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Odchylně od článku 21 odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS ve znění uvedeném v článku 28g se Lotyšsku povoluje nadále určovat příjemce jako osobu povinnou odvádět DPH v případě obchodních operací se surovým dřevem od 1. května 2005 do 31. prosince 2009.

Toto rozhodnutí je určeno Lotyšské republice.

V Bruselu dne 24. ledna 2006.

Za Radu

předseda

K.-H. GRASSER


(1)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/92/ES (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19).


Tiskové opravy

28.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/32


Oprava nařízení Komise (ES) č. 355/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín

( Úřední věstník Evropské unie L 56 ze dne 2. března 2005 )

V českém znění Úředního věstníku:

I.

Strana 3, 2. bod odůvodnění:

místo

:

„Používání této metody měření může zabezpečit jednodušší a mnohem přesnější kontrolu obsahu alkoholu v % objemových ve vínech a zabránit sporům vyplývajícím z použití méně přesných kontrolních metod.“

má být

:

„Používání této metody měření může zabezpečit jednodušší a mnohem přesnější kontrolu obsahu alkoholu v % objemových ve vínech.“

II.

Strana 3, 3. bod odůvodnění, první věta:

místo

:

„Není již žádný důvod pro uznání rovnocennosti této metody s metodami uvedenými v kapitole 3 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 (2), a proto by měl zrušen čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.“

má být

:

„Není již žádný důvod pro uznání rovnocennosti této metody s metodami uvedenými v kapitole 3 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 (2), a proto by měl být zrušen čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.“

III.

Strana 5, příloha, oddíl 1.4, název:

místo

:

„1.4   Činidla“

má být

:

„1.4   Činidla a přípravky“.

IV.

Strana 5, příloha, oddíl 1.4, první pododstavec, první věta:

místo

:

„Pro kalibraci hustoměru se používají dvě činidla.“

má být

:

„Pro kalibraci hustoměru se používají dvě referenční média.“

V.

Strana 6, příloha, oddíl 1.5.4, poslední pododstavec, první věta:

místo

:

„V případě, že je ověření teploty měřicí kolony obtížné, lze ověřit přímo hustotu roztoku voda–alkohol o takovém obsahu alkoholu v % objemových, který je srovnatelný s hustotami analyzovaných destilátů.“

má být

:

„V případě, že je ověření teploty měřicí kolony obtížné, lze ověřit přímo hustotu roztoku voda–alkohol o takovém obsahu alkoholu v % objemových, který je srovnatelný s obsahy alkoholu analyzovaných destilátů.“

VI.

Strana 7, příloha, oddíl 1.9, třetí věta:

místo

:

„Pokud nevedou k výsledkům v mezi reprodukovatelnosti, je nezbytné provést třetí stanovení.“

má být

:

„Pokud nevedou k výsledkům v mezích opakovatelnosti, je nezbytné provést třetí stanovení.“