ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 22

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
26. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 121/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 122/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 123/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 124/2006 ze dne 25. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 125/2006 ze dne 24. ledna 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 126/2006 ze dne 25. ledna 2006, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosince 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 127/2006 ze dne 25. ledna 2006, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od ledna 2006 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 128/2006 ze dne 25. ledna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 129/2006 ze dne 25. ledna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

22

 

*

Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici ( 1 )

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění její jednací řád

32

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckem

34

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006 o jmenování osmi členů Účetního dvora

51

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2005, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie

52

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 121/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1858/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

V srpnu 1999 uložila Rada nařízením (ES) č. 1796/1999 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejících mimo jiné z Indie.

(2)

V listopadu 2005 po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení rozhodla Rada nařízením (ES) č. 1858/2005 (3), že antidumpingová opatření vztahující se na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího mimo jiné z Indie by měla být zachována.

(3)

Komise rozhodnutím 1999/572/ES (4) přijala cenový závazek od indické společnosti Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Tato společnost mezitím změnila svůj název a nyní vystupuje jako Usha Martin Ltd (dále jen „UML“). Změna názvu nijak neovlivnila činnost společnosti.

(4)

V důsledku toho byl dovoz dotčeného výrobku indického původu vyráběného UML nebo jakoukoli jinou společností ve světě, jež je s ní ve spojení, a odpovídajícího typu, na který se vztahuje závazek (dále jen „výrobek, na který se vztahuje závazek“), do Společenství osvobozen od konečného antidumpingového cla.

(5)

V této souvislosti je třeba upřesnit, že některé typy ocelových lan, jež UML v současné době vyrábí, nebyly v období šetření, které vedlo k uložení konečných antidumpingových opatření, do Společenství vyváženy, a osvobození přiznané v souvislosti se závazkem se na ně tudíž nevztahovalo. Tato ocelová lana proto při propuštění do volného oběhu ve Společenství podléhala platbě antidumpingového cla.

B.   NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU

(6)

V rámci závazku, který UML nabídla, je tato společnost (a jakákoli společnost ve světě, která je s ní ve spojení) povinna mimo jiné vyvážet výrobek, na který se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství za minimální dovozní cenu uvedenou v závazku nebo za cenu vyšší. Tyto ceny odstraňují poškozující účinek dumpingu. V případě, že dovozci ve spojení výrobek dále ve Společenství prodávají prvnímu nezávislému odběrateli, musí být ceny při dalším prodeji výrobku, na který se vztahuje závazek, po přiměřené úpravě o prodejní, správní a režijní náklady a přiměřený zisk rovněž na úrovních, jež odstraňují poškozující účinek dumpingu.

(7)

V rámci závazku je UML rovněž povinna Komisi ve formě čtvrtletní zprávy pravidelně předkládat podrobné informace o svých prodejích dotčeného výrobku pocházejícího z Indie do Společenství (a jeho dalších prodejích, které uskutečňují strany, jež jsou s ní ve Společenství ve spojení). Do zprávy mají být zahrnuty výrobky, na které se vztahuje závazek a kterým náleží osvobození od antidumpingového cla, i typy ocelových lan, na které se závazek nevztahuje, a které proto antidumpingovému clu podléhají.

(8)

Není-li uvedeno jinak, Komise předpokládá, že zprávy UML o prodeji (a zprávy o dalších prodejích, které uskutečňují společnosti ve spojení usazené ve Společenství) jsou při předložení ve všech ohledech úplné, vyčerpávají a správné.

(9)

UML rovněž uznala, že podmínkou pro přiznání osvobození od antidumpingového cla v souvislosti se závazkem je, že bude celním orgánům Společenství předložena „závazková faktura“. UML se rovněž zavázala, že tuto závazkovou fakturu nebude vystavovat při prodeji dotčených výrobků, na jejichž typ se závazek nevztahuje, a které tudíž podléhají antidumpingovému clu.

(10)

V závazku se rovněž stanoví, že podmínky a ustanovení daného závazku se vztahují na všechny společnosti ve světě, jež jsou s UML ve spojení.

(11)

Za účelem zajistit dodržování závazku UML rovněž souhlasila s tím, že poskytne veškeré informace, jež Komise považuje za nezbytné, a že umožní inspekce na místě ve svých prostorách a v prostorách jakékoli společnosti ve spojení, jejichž cílem bude ověřit správnost a pravdivost údajů předkládaných v uvedených čtvrtletních zprávách.

(12)

Inspekce na místě byly provedeny v prostorách UML v Indii a v prostorách společnosti Brunton Wolf Wire Ropes FZE (dále jen „BWWR“), jež je s UML ve spojení, v Dubaji.

(13)

Inspekce na místě u indické společnosti odhalila, že ve čtvrtletních zprávách o prodejích předkládaných Komisi v rámci závazku nebyl zohledněn významný objem dotčeného výrobku, na který se závazek nevztahuje. Dotčené zboží kromě toho UML prodala dovozcům ve spojení ve Spojeném království a Dánsku a bylo zahrnuto do závazkových faktur.

(14)

Inspekce na místě u dubajské společnosti odhalila, že některá ocelová lana byla z Dubaje vyvezena do Společenství a při dovozu v celním prohlášení uvedena jako pocházející ze Spojených arabských emirátů, i když ve skutečnosti bylo zboží indického původu, a podléhalo tudíž antidumpingovým opatřením týkajícím se dovozu ocelových lan pocházejících z Indie. Dotčené zboží nebylo uvedeno ve čtvrtletní zprávě o prodeji předkládané v rámci závazku, ani za něj nebylo, jak UML doznala, zaplaceno antidumpingové clo. Zboží bylo rovněž dále prodáno prvnímu nezávislému odběrateli ve Společnosti za cenu nižší, než je minimální dovozní cena.

(15)

Podstata zjištěného porušení závazku je podrobně popsána v rozhodnutí Komise 2006/38/ES (5).

(16)

Vzhledem k těmto porušením bylo přijetí závazku, který nabídla společnost Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, nyní označovaná jako Usha Martin Ltd (doplňkový kód TARIC A024), zrušeno rozhodnutím 2006/38/ES. Z dovozu dotčeného výrobku, který dotčená společnost vyváží do Společenství, by proto mělo být neprodleně uloženo konečné antidumpingové clo.

(17)

V souladu s čl. 8 odst. 9 základního nařízení má být sazba antidumpingového cla určena na základě skutečností zjištěných v rámci šetření, které vedlo k přijetí závazku. Vzhledem k tomu, že konečným závěrem daného šetření bylo zjištění dumpingu a výsledné újmy, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1796/1999, považuje se za vhodné stanovit sazbu konečného antidumpingového cla na úrovni a ve formě uvedené ve zmíněném nařízení, tj. ve výši 23,8 % čisté ceny CIF s dodáním na hranice Společenství před proclením.

C.   ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1858/2005

(18)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by mělo být nařízení (ES) č. 1858/2005 odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1858/2005 se nahrazuje tímto:

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

„Jihoafrická republika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Jihoafrická republika

A023“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 63. Rozhodnutí ve znění nařízení (ES) č. 1678/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 13).

(5)  Viz strana 54 v tomto Úředním věstníku.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 122/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na článek 2 nařízení Rady (ES) č. 74/2004 ze dne 13. ledna 2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie (2),

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Rada uložila nařízením (ES) č. 74/2004 konečné vyrovnávací clo z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie kódů KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kód TARIC 6302310090) a ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019)), do Společenství. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících stran byl vybrán vzorek indických vyvážejících výrobců a na společnosti, které byly do vzorku zařazeny, byly uplatněny individuální celní sazby od 4,4 do 10,4 %, zatímco na ostatní spolupracující společnosti, které do vzorku nebyly zařazeny, byla uplatněna celní sazba ve výši 7,6 %. Na společnosti, které se samy nepřihlásily ani při šetření nespolupracovaly, byla uplatněna celní sazba ve výši 10,4 %.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 74/2004 stanoví, že pokud nový vyvážející výrobce z Indie předloží Komisi dostatečné důkazy o tom, že nevyvážel v období šetření (1. října 2001 až 30. září 2002) do Společenství výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení (dále jen „první kritérium“), že není ve spojení s žádným vývozcem nebo výrobcem v Indii, který podléhá antisubvenčním opatřením uloženým uvedeným nařízením (dále jen „druhé kritérium“) a že skutečně vyvezl do Společenství dotčené výrobky po období šetření, od kterého jsou opatření odvozena, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství do Společenství (dále jen „třetí kritérium“), může být čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení změněn tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude poskytnuta celní sazba vztahující se na spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. 7,6 %.

(3)

Nařízením (ES) č. 2143/2004 (3) bylo doplněno do seznamu indických vývozců/výrobců uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 74/2004 patnáct společností.

B.   ŽÁDOSTI NOVÝCH VÝVOZCŮ/VÝROBCŮ

(4)

Třináct indických společností požádalo o to, aby jim byl přiznán stejný status (dále jen „status nového subjektu trhu“) jako společnostem spolupracujícím při původním šetření, které nebyly zařazeny do vzorku.

(5)

Čtyři z indických společností žádající o status nového subjektu trhu neposkytly odpověď na dotazník a jedna ze společností, poté co na dotazník neposkytla úplnou odpověď, nepředložila požadované doplňující údaje. Proto nebylo možné ověřit, zda tyto společnosti splňují kritéria stanovená v článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004, a jejich žádosti musely být zamítnuty.

(6)

Zbývajících osm společností poskytlo odpovědi na dotazník, jehož cílem bylo ověřit, zda společnosti jednají v souladu s ustanoveními článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004.

(7)

Důkazy poskytnuté pěti výše uvedenými indickými vývozci/výrobci jsou považovány za dostatečné pro to, aby jim byla poskytnuta celní sazba vztahující se na spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku (tj. 7,6 %), a aby byly tudíž tyto společnosti doplněny do seznamu vývozců/výrobců v příloze (dále jen „příloha“) nařízení (ES) č. 74/2004.

(8)

Co se týče zbývajících tří dotčených indických vývozců/výrobců, dva z nich vyváželi dotčený výrobek do Společenství během původního období šetření (tj. od 1. října 2001 do 30. září 2002) a jeden nebyl schopen předložit žádné důkazy o tom, že dotčený výrobek skutečně během období šetření do Společenství nevyvážel.

(9)

Za těchto okolností se dospělo k závěru, že v případě tří společností uvedených výše nebylo přinejmenším jedno z kritérií stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 74/2004, tj. první kritérium, splněno. Proto musel být jejich požadavek zamítnut.

(10)

Společnosti, jimž nebyl přiznán status nového subjektu trhu, byly o důvodech tohoto rozhodnutí informovány a byla jim dána možnost vyjádřit svá stanoviska písemně.

(11)

Veškerá tvrzení a podání učiněná zúčastněnými stranami byla přezkoumána a řádně vzata v úvahu, pokud byla oprávněná,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu vývozců/výrobců z Indie uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 74/2004 se doplňují tyto společnosti:

Alok Industries Limited

Bombaj

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Bombaj

Welspun India Limited

Bombaj

Yellows Spun and Linens Private Limited

Bombaj

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2143/2004 (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 1.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 123/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na články 13 a 19 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŘÍZENÍ

1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

V červenci 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1338/2002 (3) konečná vyrovnávací cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie. Tentýž den uložila Rada nařízením (ES) č. 1339/2002 (4) konečná antidumpingová cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie (dále jen „opatření“).

(2)

V rámci těchto řízení přijala Komise rozhodnutím 2002/611/ES (5) cenový závazek nabídnutý indickou společností, tj. Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (dále jen „společnost“).

(3)

V červnu 2003 zahájila Komise opětovné antiabsorpční šetření podle článku 12 základního antidumpingového nařízení týkající se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) (6).

(4)

V prosinci 2003 oznámila společnost Komisi, že hodlá svůj závazek dobrovolně odvolat. Rozhodnutí Komise, kterým se přijímá závazek nabídnutý společností, bylo tudíž zrušeno rozhodnutím 2004/255/ES (7).

(5)

V únoru 2004 bylo antiabsorpční šetření týkající se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z ČLR ukončeno nařízením Rady (ES) č. 236/2004 (8), kterým byla zvýšena sazba konečného antidumpingového cla platného pro ČLR z 21 % na 33,7 % (dále jen „antiabsorpční šetření“).

2.   Žádost o prozatímní přezkum

(6)

V prosinci 2004, po ukončení antiabsorpčního šetření, předložila společnost žádost o částečný prozatímní přezkum opatření podle čl. 11 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a článku 19 základního antisubvenčního nařízení, jehož rozsah měl být omezen na prošetření možnosti opětovného přijetí jejího závazku.

(7)

Společnost uvedla, že její původní úmysl odvolat závazek vycházel ze skutečnosti, že po uložení příslušných opatření v roce 2002 čínští výrobci rozpustili uložená antidumpingová cla v ceně, v důsledku čehož došlo k poklesu cen a závazek se stal nefunkčním. Společnost odkazovala rovněž na skutečnost, že na základě ukončeného antiabsorpčního šetření byla zvýšena sazba cel uložených z dovozu dotčeného výrobku z ČLR, díky čemuž vzrostly tržní ceny. Společnost proto sdělila Komisi, že je připravena opět nabídnout svůj závazek, a to za předchozích podmínek, které byly považovány za vhodné, aby se zamezilo významným poškozujícím účinkům dumpingu a subvencí.

(8)

Společnost přesvědčivě prokázala, že od předchozích zjištění u ní nedošlo k žádným strukturálním změnám, které by mohly ovlivnit přijatelnost a vynutitelnost závazku.

(9)

V dubnu 2005, na základě oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie  (9), zahájila Komise částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření použitelných na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie, jehož rozsah byl omezen na prošetření přijatelnosti závazku, který má nabídnout společnost.

3.   Řízení

(10)

Komise úředně uvědomila zástupce země vývozu, žadatele a výrobního odvětví Společenství o zahájení částečného prozatímního přezkumu a poskytla všem přímo zúčastněným stranám možnost, aby písemně sdělily své připomínky a požádaly o slyšení.

(11)

Společnost oficiálně opět nabídla svůj závazek.

(12)

Komise si vyžádala a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné k prošetření možnosti opětovně přijmout tento závazek.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

(13)

Šetření prokázalo, že od původního šetření nedošlo ve společnosti k žádným strukturálním změnám, které by nepříznivě ovlivnily přijatelnost a funkčnost závazku. Ze zkušeností s předchozím uplatňováním původního závazku navíc vyplynulo, že společnost dodržovala podmínky v něm stanovené a že Komise byla schopna plnění závazku účinně sledovat.

(14)

Je však třeba připomenout, že oproti původnímu šetření byly zjištěny podstatné rozdíly v cenách klíčových látek používaných k výrobě kyseliny sulfanilové, zejména anilinu a jeho nejdůležitější suroviny benzenu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se žadatel zavázal indexovat původně nabízenou minimální cenu, aby zohlednil periodické výkyvy cen kyseliny sulfanilové způsobem, který přiměřeně vylučuje nebezpečí poškozujícího dumpingu. Vzhledem k tomu, že veřejně přístupná nezávislá databáze obsahující spolehlivé údaje o mezinárodních cenách je k dispozici pro benzen, nikoli však pro anilin, a s ohledem na silnou provázanost mezi cenou benzenu a cenou anilinu vychází indexace z ceny benzenu.

(15)

Zástupci výrobního odvětví Společenství namítli, že žadateli neměla být poskytnuta možnost zvolit si formu opatření a zejména dodržovat minimální dovozní cenu pouze v případě, kdy převažující tržní ceny dotčené společnosti vyhovují. Společnosti by skutečně nemělo být povoleno měnit formu opatření v závislosti na vývoji trhu. Je však třeba řádně zohlednit výjimečné okolnosti daného případu. Z tohoto pohledu je třeba připomenout, že, jak vyplynulo z antiabsorpčního šetření, byl pokles tržních cen v době, kdy společnost dobrovolně odvolala svůj závazek, způsoben absorpcí antidumpingového cla uloženého z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z ČLR. Proto, a s ohledem na změnu podmínek vyplývající z výsledku antiabsorpčního řízení, je úmysl společnosti obnovit svůj závazek považován za vhodný.

(16)

Zástupci výrobního odvětví Společenství dále namítli, že nabízený závazek by měl být přijat pouze na základě úplného prozatímního přezkumu, neboť vývoj trhu, který by mohl odůvodňovat přijetí nového závazku, by mohl rovněž odůvodňovat přezkum dumpingového rozpětí společnosti. V tomto ohledu je třeba připomenout, že rozsah tohoto šetření je omezen na prošetření přijatelnosti závazku, který má společnost nabídnout, a že Komise neobdržela žádnou žádost o prozatímní přezkum v jiném rozsahu. Tato námitka tudíž musela být zamítnuta.

(17)

Jeden odběratel požadoval, aby bylo antidumpingové clo sníženo nebo aby byl problém omezené dostupnosti čištěné kyseliny sulfanilové na trhu Společenství řešen zavedením systému kvót. I tento požadavek musel být vzhledem k omezenému rozsahu tohoto šetření zamítnut.

C.   Závazek

(18)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti přijala Komise dotyčný závazek rozhodnutím 2006/37/ES (10).

(19)

Aby byla Komise dále schopna účinně sledovat plnění závazku společnosti, je osvobození od cel při podání žádosti o propuštění do volného oběhu příslušným celním orgánům podmíněno předložením obchodní faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze. Tyto informace jsou rovněž nezbytné, aby celní orgány mohly s dostatečnou přesností potvrdit soulad dodávek s obchodními doklady. Pokud tato faktura není předložena nebo pokud neodpovídá výrobku předloženému celním orgánům, je namísto toho splatné antidumpingové a vyrovnávací clo v odpovídající sazbě.

(20)

Aby bylo dále zajištěno účinné dodržování závazku, měli by být dovozci upozorněni, že jakékoli porušení závazku může mít za následek zpětné použití antidumpingového a vyrovnávacího cla na dotyčné transakce. Je proto nezbytné uplatit právní ustanovení, která stanoví vznik celního dluhu ve výši odpovídajícího antidumpingového nebo vyrovnávacího cla, pokud není splněna jedna nebo více podmínek pro osvobození od cla. Celní dluh by měl tudíž vzniknout vždy, když se deklarant rozhodne propustit zboží do volného oběhu, tj. bez výběru antidumpingového a vyrovnávacího cla, a zjistí se, že jedna nebo více podmínek závazku byla porušena.

(21)

Dojde-li k porušení závazku, může být antidumpingové nebo vyrovnávací clo vybráno za podmínky, že Komise zruší přijetí závazku v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení nebo čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení, a to odkazem na konkrétní transakci a prohlášením odpovídající závazkové faktury za neplatnou. Celní orgány by proto měly v souladu s čl. 14 odst. 7 základního antidumpingového nařízení a čl. 24 odst. 7 základního antisubvenčního nařízení bezodkladně uvědomit Komisi, kdykoli zjistí jakoukoli skutečnost poukazující na porušení závazku.

(22)

Je třeba připomenout, že v případě porušení nebo odvolání závazku, nebo pokud Komise zruší přijetí závazku, se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení bez dalšího použije antidumpingové a vyrovnávací clo uložené v souladu s čl. 9 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 15 odst. 1 základního antisubvenčního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V článku 1 nařízení (ES) č. 1338/2002 a (ES) č. 1339/2002 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3.   Bez ohledu na odstavec 1 se konečné clo nepoužije na dovážené zboží propuštěné do volného oběhu v souladu s článkem 2.“

2.   V nařízení (ES) č. 1338/2002 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2

2.1.   Dovoz zboží, k němuž bylo předloženo celní prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, fakturované společnostmi, od kterých Komise přijala závazek a jejichž jména jsou uvedena v rozhodnutí Komise 2006/37/ES (11), ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od cel uložených podle článku 1 za podmínky, že

toto zboží je vyráběno, dodáváno a fakturováno přímo uvedenými společnostmi prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství,

k dováženému zboží je přiložena platná závazková faktura. Závazkovou fakturou se rozumí obchodní faktura obsahující alespoň údaje a prohlášení uvedené v příloze,

zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu uvedenému v závazkové faktuře.

2.   Pokud se ve vztahu ke zboží popsanému v článku 1, které je osvobozeno od cel za podmínek uvedených v odstavci 1, zjistí, že nebyla splněna jedna nebo více stanovených podmínek, vzniká v okamžiku přijetí prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu celní dluh. Podmínka stanovená v odst. 1 druhé odrážce se považuje za nesplněnou, pokud se zjistí, že závazková faktura není v souladu s přílohou, nebo není pravá, nebo pokud Komise zrušila přijetí závazku podle čl. 8 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (12), nebo čl. 13 odst. 9 základního nařízení v nařízení nebo rozhodnutí, které odkazuje na určitou transakci nebo transakce a prohlašuje odpovídající závazkovou fakturu nebo faktury za neplatné.

3.   Dovozci přijímají jako běžné obchodní riziko, že nesplněním jedné nebo více podmínek stanovených v odstavci 1 a dále definovaných v odstavci 2 kteroukoli stranou může vzniknout celní dluh podle článku 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (13). Vzniklý celní dluh bude splacen v den, kdy Komise zruší přijetí závazku.

3.   V nařízení (ES) č. 1339/2002 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2

3.1.   Dovoz zboží, k němuž bylo předloženo celní prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, fakturované společnostmi, od kterých Komise přijala závazek a jejichž jména jsou uvedena v rozhodnutí Komise 2006/37/ES (14), ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od cel uložených podle článku 1 za podmínky, že

toto zboží je vyráběno, dodáváno a fakturováno přímo uvedenými společnostmi prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství,

k dováženému zboží je přiložena platná závazková faktura. Závazkovou fakturou se rozumí obchodní faktura obsahující alespoň údaje a prohlášení uvedené v příloze,

zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu uvedenému v závazkové faktuře.

2.   Pokud se ve vztahu ke zboží popsanému v článku 1, které je osvobozeno od cel za podmínek uvedených v odstavci 1, zjistí, že nebyla splněna jedna nebo více stanovených podmínek, vzniká v okamžiku přijetí prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu celní dluh. Podmínka stanovená v odstavci 1 druhé odrážce se považuje za nesplněnou, pokud se zjistí, že závazková faktura není v souladu s přílohou, nebo není pravá, nebo pokud Komise zrušila přijetí závazku podle čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 nebo čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení v nařízení nebo rozhodnutí, které odkazuje na určitou transakci nebo transakce a prohlašuje odpovídající závazkovou fakturu nebo faktury za neplatné.

3.   Dovozci přijímají jako běžné obchodní riziko, že nesplněním jedné nebo více podmínek stanovených v odstavci 1 a dále definovaných v odstavci 2 kteroukoli stranou může vzniknout celní dluh podle článku 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (15). Vzniklý celní dluh bude splacen v den, kdy Komise zruší přijetí závazku.

4.   Příloha tohoto nařízení se připojuje jako příloha nařízení (ES) č. 1338/2002 a (ES) č. 1339/2002.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

J. PRÖLL

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004.

(3)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 492/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 492/2004.

(5)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 36.

(6)  Úř. věst. C 149, 26.6.2003, s. 14.

(7)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 17.

(9)  Úř. věst. C 101, 27.4.2005, s. 34.

(10)  Viz strana 52 v tohoto Úředního věstníku.

(11)  Viz strana 52 v tohoto Úředního věstníku.

(12)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(13)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).“

(14)  Viz strana 52 v tohoto Úředního věstníku.

(15)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Na obchodní faktuře doprovázející dodávku kyseliny sulfanilové prodávané společností do Společenství, na kterou se vztahuje závazek, se uvádějí tyto údaje:

1.

Nadpis ‚OBCHODNÍ FAKTURA DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍ ZÁVAZKU‘.

2.

Název společnosti, která vydala obchodní fakturu, uvedené v článku 1 rozhodnutí Komise 2006/37/ES, kterým se přijímá závazek.

3.

Číslo obchodní faktury.

4.

Datum vystavení obchodní faktury.

5.

Doplňkový kód TARIC, pod kterým má být zboží uvedené na faktuře celně odbaveno na hranicích Společenství.

6.

Přesný popis zboží, obsahující:

kódové číslo výrobku (Product Code Number – PCN), používané pro účely šetření a závazku (např. ‚PA99‘, ‚PS85‘ nebo ‚TA98‘),

technické/fyzikální specifikace PCN, tj. pro ‚PA99‘ a ‚PS85‘ bílý sypký prášek a pro ‚TA98‘ šedý sypký prášek,

(případné) podnikové kódové číslo výrobku (Company Product Code Number – CPC),

kód KN,

množství (v tunách).

7.

Popis podmínek prodeje, obsahující:

cenu za tunu,

použitelné platební podmínky,

použitelné dodací podmínky,

celkové slevy a rabaty.

8.

Název společnosti, která působí jako dovozce ve Společenství a pro kterou byla obchodní faktura doprovázející zboží podléhající závazku společností přímo vystavena.

9.

Jméno zástupce společnosti, která vydala fakturu, a toto podepsané prohlášení:

‚Já, níže podepsaný, potvrzuji, že prodej pro přímý vývoz zboží uvedeného na této faktuře do Evropského společenství se provádí v rámci a podle podmínek závazku nabídnutého [SPOLEČNOSTÍ] a přijatého Evropskou komisí rozhodnutím 2006/37/ES. Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.‘ “


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 124/2006

ze dne 25. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 25. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

84,2

204

51,4

212

97,4

624

140,9

999

93,5

0707 00 05

052

148,3

204

101,5

999

124,9

0709 10 00

220

68,9

624

101,2

999

85,1

0709 90 70

052

96,9

204

132,8

999

114,9

0805 10 20

052

43,8

204

55,0

212

59,9

220

49,7

624

58,2

999

53,3

0805 20 10

204

74,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,5

204

89,2

400

78,4

464

148,0

624

76,5

662

32,0

999

81,1

0805 50 10

052

55,9

220

60,5

999

58,2

0808 10 80

400

129,0

404

104,0

720

67,5

999

100,2

0808 20 50

388

100,4

400

93,4

720

37,7

999

77,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 125/2006

ze dne 24. ledna 2006,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

34,72

19,92

993,09

259,08

543,21

8 700,18

119,87

24,16

14,90

133,25

8 313,78

1 301,03

322,99

23,79

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

23,69

13,59

677,65

176,78

370,67

5 936,71

81,80

16,49

10,17

90,92

5 673,04

887,78

220,40

16,23

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

166,35

95,45

4 758,52

1 241,39

2 602,86

41 688,04

574,38

115,78

71,42

638,48

39 836,53

6 234,07

1 547,66

113,99

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

69,23

39,73

1 980,37

516,63

1 083,24

17 349,44

239,04

48,19

29,72

265,72

16 578,89

2 594,45

644,10

47,44

 

 

 

 

1.60

Květák

0704 10 00

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

48,40

27,77

1 384,48

361,18

757,30

12 129,04

167,12

33,69

20,78

185,76

11 590,35

1 813,79

450,29

33,17

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

97,22

55,78

2 780,98

725,49

1 521,16

24 363,33

335,68

67,67

41,74

373,14

23 281,27

3 643,32

904,49

66,62

 

 

 

 

1.110

Hlávkový salát

0705 11 00

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

43,68

25,06

1 249,47

325,96

683,44

10 946,21

150,82

30,40

18,75

167,65

10 460,05

1 636,91

406,38

29,93

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

73,86

42,38

2 112,76

551,17

1 155,66

18 509,29

255,02

51,41

31,71

283,48

17 687,23

2 767,90

687,16

50,61

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

365,89

209,95

10 466,16

2 730,38

5 724,87

91 690,93

1 263,33

254,66

157,07

1 404,31

87 618,62

13 711,56

3 404,02

250,72

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

173,81

99,73

4 971,80

1 297,03

2 719,52

43 556,46

600,13

120,97

74,62

667,10

41 621,97

6 513,48

1 617,03

119,10

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,88

12 357,36

3 223,76

6 759,33

108 259,20

1 491,61

300,67

185,46

1 658,06

103 451,04

16 189,20

4 019,11

296,03

 

 

 

 

1.180

Boby

ex 0708 90 00

1.190

Artyčoky

0709 10 00

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

253,33

145,36

7 246,47

1 890,44

3 963,73

63 484,17

874,69

176,32

108,75

972,30

60 664,62

9 493,49

2 356,84

173,59

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

172,09

98,75

4 922,74

1 284,23

2 692,68

43 126,71

594,21

119,78

73,88

660,51

41 211,30

6 449,22

1 601,07

117,93

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

147,55

84,66

4 220,67

1 101,08

2 308,66

36 976,03

509,46

102,69

63,34

566,31

35 333,80

5 529,44

1 372,73

101,11

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,59

47,96

2 390,96

623,75

1 307,83

20 946,48

288,60

58,18

35,88

320,81

20 016,17

3 132,36

777,64

57,28

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

334,34

191,84

9 563,80

2 494,98

5 231,28

83 785,60

1 154,41

232,70

143,53

1 283,23

80 064,40

12 529,39

3 110,53

229,11

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

114,81

65,88

3 284,21

856,78

1 796,43

28 772,04

396,42

79,91

49,29

440,66

27 494,17

4 302,60

1 068,16

78,68

 

 

 

 

1.250

Fenykl

0709 90 50

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

91,43

52,46

2 615,42

682,31

1 430,61

22 912,96

315,70

63,64

39,25

350,93

21 895,32

3 426,43

850,64

62,65

 

 

 

 

2.10

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

68,81

39,48

1 968,24

513,47

1 076,60

17 243,18

237,58

47,89

29,54

264,09

16 477,36

2 578,56

640,15

47,15

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

157,39

90,31

4 502,18

1 174,52

2 462,64

39 442,31

543,44

109,54

67,57

604,08

37 690,54

5 898,25

1 464,29

107,85

 

 

 

 

2.50

Kvajava a mango, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

74,30

42,63

2 125,21

554,42

1 162,47

18 618,38

256,53

51,71

31,89

285,15

17 791,47

2 784,21

691,21

50,91

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

60,18

34,53

1 721,41

449,08

941,59

15 080,73

207,78

41,88

25,83

230,97

14 410,95

2 255,19

559,87

41,24

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

84,88

48,70

2 427,87

633,38

1 328,01

21 269,83

293,06

59,07

36,44

325,76

20 325,16

3 180,71

789,64

58,16

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

161,75

92,81

4 626,90

1 207,05

2 530,86

40 534,93

558,50

112,58

69,44

620,82

38 734,63

6 061,64

1 504,86

110,84

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

43,62

25,03

1 247,75

325,51

682,50

10 931,17

150,61

30,36

18,73

167,42

10 445,68

1 634,66

405,82

29,89

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

40,98

23,51

1 172,22

305,80

641,19

10 269,44

141,49

28,52

17,59

157,28

9 813,34

1 535,70

381,25

28,08

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

94,56

54,26

2 704,80

705,62

1 479,50

23 695,98

326,49

65,81

40,59

362,92

22 643,56

3 543,52

879,71

64,80

 

 

 

 

2.140

Hrušky:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires–Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Meruňky

0809 10 00

134,41

77,13

3 844,84

1 003,03

2 103,08

33 683,50

464,10

93,55

57,70

515,88

32 187,50

5 037,07

1 250,50

92,11

 

 

 

 

2.160

Třešně, višně

0809 20 95

0809 20 05

451,47

259,05

12 914,22

3 369,03

7 063,93

113 137,66

1 558,83

314,22

193,81

1 732,78

108 112,83

16 918,73

4 200,22

309,37

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

231,56

132,87

6 623,71

1 727,98

3 623,09

58 028,33

799,52

161,16

99,41

888,74

55 451,10

8 677,62

2 154,30

158,67

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

176,17

101,09

5 039,35

1 314,65

2 756,47

44 148,28

608,28

122,61

75,63

676,16

42 187,50

6 601,98

1 639,00

120,72

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

154,90

88,88

4 430,89

1 155,92

2 423,65

38 817,74

534,84

107,81

66,50

594,52

37 093,71

5 804,85

1 441,10

106,14

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

322,94

185,30

9 237,79

2 409,93

5 052,96

80 929,54

1 115,06

224,77

138,64

1 239,49

77 335,18

12 102,29

3 004,50

221,30

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

530,81

304,58

15 183,87

3 961,13

8 305,40

133 021,44

1 832,79

369,45

227,88

2 037,31

127 113,50

19 892,17

4 938,41

363,74

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 068,17

612,92

30 555,00

7 971,11

16 713,23

267 683,40

3 688,18

743,45

458,57

4 099,74

255 794,67

40 029,67

9 937,72

731,96

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

158,53

90,96

4 534,74

1 183,01

2 480,45

39 727,49

547,37

110,34

68,06

608,45

37 963,06

5 940,89

1 474,88

108,63

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

201,31

115,51

5 758,47

1 502,26

3 149,82

50 448,29

695,08

140,11

86,42

772,65

48 207,71

7 544,09

1 872,89

137,95

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

166,13

95,32

4 752,01

1 239,69

2 599,29

41 630,98

573,60

115,62

71,32

637,61

39 782,00

6 225,54

1 545,55

113,84

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 126/2006

ze dne 25. ledna 2006,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosince 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2040/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané pro první čtvrtletí 2006 se vztahují na množství menší nebo stejná jako ta, která jsou k dispozici, a je proto možné jim vyhovět v plném rozsahu.

(2)

Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období.

(3)

Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. ledna do 31. března 2006 dle nařízení (ES) č. 2040/2005 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.

2.   Na období od 1. dubna do 30. června 2006 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 2040/2005 pro celkové množství uvedené v příloze II.

3.   Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 34.


PŘÍLOHA I

Číslo objednávky

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. ledna do 31. března 2006

09.4671

09.4751

09.4752

09.4756


PŘÍLOHA II

(t)

Číslo objednávky

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. dubna do 30. června 2006

09.4671

4 400,0

09.4752

2 125,0

09.4756

15 625,0


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 127/2006

ze dne 25. ledna 2006,

kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od ledna 2006 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám hovězího a telecího masa stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko (2), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1 nařízení (ES) č. 1279/98 stanoví množství určitých produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Rumunska a Bulharska, které je možno dovážet za zvláštních podmínek v období od 1. července 2005 do 30. června 2006. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Bulharska a Rumunska, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro následující množství byly podány žádosti o dovozní licence na období od 1. ledna do 30. června 2006 v rámci celních kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se vyhovuje v plném rozsahu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1240/2005 (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 34).


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 128/2006

ze dne 25. ledna 2006

o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 (3), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.

(2)

Týdenní úhrn množství podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 uvádí, že určitá množství povinných dodávek v případě preferenčního cukru pocházejícího z Indie jsou stále k dispozici pro dodací lhůtu 2005/06, která už dosáhla svůj limit.

(3)

Za těchto podmínek musí Komise uvést, že příslušné limity nebyly dosaženy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Limity povinných dodávek v případě preferenčního cukru pocházejícího z Indie pro dodací lhůtu 2005/06 nebyly dosaženy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 987/2005 (Úř. věst. L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 129/2006

ze dne 25. ledna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 111/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 26. ledna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

33,91

8,28

1701 99 10 (2)

33,91

4,16

1701 99 90 (2)

33,91

4,16

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/24


SMĚRNICE KOMISE 2006/9/ES

ze dne 23. ledna 2006,

kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí dikvatu stanovené v uvedené směrnici

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) odrážejí použití minimálních množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o odhadovaný dietární příjem.

(3)

Maximální limity reziduí pesticidů by měly být neustále přezkoumávány. Limity mohou být změněny, aby byla zohledněna nová použití, nové informace a údaje.

(4)

Maximální limity reziduí jsou stanoveny na spodní úrovni meze analytické stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.

(5)

Komisi byly sděleny informace o nových použitích nebo o změnách v použití dikvatu spadajících do působnosti směrnice 90/642/EHS.

(6)

Celoživotní expozice spotřebitelů pesticidům prostřednictvím potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (3). Bylo vypočítáno, že dotyčné maximální limity reziduí budou zajišťovat, aby nebyla překročena přijatelná denní dávka.

(7)

Vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka (ARfD) nezbytná, a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.

(8)

Z těchto důvodů by měly být stanoveny nové maximální limity reziduí dikvatu.

(9)

Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro dikvat v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání dikvatu jsou čtyři roky. Prozatímní maximální limity reziduí stanovené Společenstvím by poté měly být konečné.

(10)

Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 90/642/EHS se mění takto: Ve skupině „4. OLEJNATÁ SEMENA“ se mezi položky „Bavlníková semena“ a „Ostatní“ vkládá nová položka, která zní „Semena konopí“.

Článek 2

Část A přílohy II směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 26. července 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 27. července 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/76/ES (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/72/ES (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 63).

(3)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Kodexovým výborem pro rezidua pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PŘÍLOHA

V části A přílohy II směrnice 90/642/EHS se sloupec pro dikvat nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Dikvat

„1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

0,05 (1)  (2)

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

Grapefruity

 

Citrony

 

Kyselé lajmy

 

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů)

 

Pomeranče

 

Šedok

 

Ostatní

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

 

Mandle

 

Para ořechy

 

Kešu ořechy

 

Kaštany jedlé

 

Kokosové ořechy

 

Lískové ořechy

 

Makadamie

 

Pekanové ořechy

 

Piniové oříšky

 

Pistácie

 

Vlašské ořechy

 

Ostatní

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

 

Jablka

 

Hrušky

 

Kdoule

 

Ostatní

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

 

Meruňky

 

Třešně a višně

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

Švestky a slívy

 

Ostatní

 

v)

BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

 

Hrozny stolní

 

Hrozny moštové

 

b)

Jahody (kromě lesních)

 

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

 

Ostružiny

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

Ostružinomaliny

 

Maliny

 

Ostatní

 

d)

Ostatní bobuloviny a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

 

Borůvky

 

Klikvy

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

Angrešt

 

Ostatní

 

e)

Planě rostoucí bobuloviny a plody

 

vi)

RŮZNÉ

 

Avokádo

 

Banány

 

Datle

 

Fíky

 

Kiwi

 

Kumkvat

 

Liči

 

Mango

 

Olivy

 

Papáje

 

Mučenka

 

Ananas

 

Granátová jablka

 

Ostatní

 

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

0,05 (1)  (2)

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

 

Řepa salátová

 

Mrkev

 

Kasava

 

Celer bulvový

 

Křen

 

Topinambury

 

Pastinák

 

Petržel kořenová

 

Ředkve, ředkvičky

 

Černý kořen

 

Batáty

 

Tuřín

 

Vodnice

 

Jam

 

Ostatní

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

 

Česnek

 

Cibule kuchyňská

 

Šalotka

 

Cibule jarní

 

Ostatní

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

a)

Lilkovité

 

Rajčata

 

Paprika zeleninová

 

Lilek

 

Ostatní

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

Okurky salátové

 

Okurky nakládačky

 

Cukety

 

Ostatní

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

Melouny cukrové

 

Tykve

 

Melouny vodní

 

Ostatní

 

d)

Kukuřice cukrová

 

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

 

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

Brokolice

 

Květák

 

Ostatní

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

Kapusta růžičková

 

Zelí hlávkové

 

Ostatní

 

c)

Košťálová zelenina listová

 

Pekingské zelí

 

Kadeřávek

 

Ostatní

 

d)

Kedlubny

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

Řeřicha setá

 

Polníček

 

Salát hlávkový

 

Endivie

 

Ostatní

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

Špenát

 

Mangold (řapíky)

 

Ostatní

 

c)

Potočnice lékařská

 

d)

Čekanka salátová

 

e)

Čerstvé bylinky

 

Kerblík

 

Pažitka

 

Petrželová nať

 

Celerová nať

 

Ostatní

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

Fazolové lusky

 

Vyluštěná fazolová semena

 

Hrachové lusky

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

Ostatní

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

Chřest

 

Kardy

 

Celer řapíkatý

 

Fenykl sladký

 

Artyčoky

 

Pór

 

Reveň

 

Ostatní

 

viii)

HOUBY

 

a)

Houby pěstované

 

b)

Houby volně rostoucí

 

3.

Luštěniny

0,2 (2)

Fazole

 

Čočka

 

Hrách

 

Ostatní

 

4.   

Olejnatá semena

Lněná semena

5 (2)

Jádra podzemnice olejné

0,1 (1)  (2)

Mák

0,1 (1)  (2)

Sezamová semena

0,1 (1)  (2)

Slunečnicová semena

1 (2)

Semena řepky

2 (2)

Sojové boby

0,2 (2)

Hořčičná semena

0,5 (2)

Bavlníková semena

0,1 (1)  (2)

Semena konopí

0,5 (2)

Ostatní

0,1 (1)  (2)

5.

Brambory

0,05 (1)  (2)

Konzumní brambory rané

 

Konzumní brambory pozdní

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (1)  (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,1 (1)  (2)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny dočasně podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/32


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění její jednací řád

(2006/34/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na čl. 2 odst. 2 přílohy IIa jednacího řádu Rady (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 5 jednacího řádu Rady (dále jen „jednací řád“) se při přijímání rozhodnutí Rady, které vyžaduje kvalifikovanou většinu, a požaduje-li to člen Rady, ověří, zda členské státy tvořící tuto většinu představují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie vypočteného podle číselných údajů o počtu obyvatel uvedených v článku 1 přílohy IIa jednacího řádu.

(2)

Podle čl. 2 odst. 2 přílohy IIa jednacího řádu o prováděcích pravidlech k ustanovením o přidělování váhy hlasům v Radě upraví Rada s účinkem ode dne 1. ledna každého roku číselné údaje uvedené v článku 1 uvedené přílohy podle údajů, které má Statistický úřad Evropských společenství k dispozici ke dni 30. září předchozího roku.

(3)

Jednací řád by proto měl být změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Článek 1 přílohy IIa jednacího řádu se nahrazuje tímto:

„Článek 1

K provedení čl. 205 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, čl. 118 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 34 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je celkový počet obyvatel každého členského státu na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2006 tento:

Členský stát

Počet obyvatel

(× 1 000)

Německo

82 500,8

Francie

62 370,8

Spojené království

60 063,2

Itálie

58 462,4

Španělsko

43 038,0

Polsko

38 173,8

Nizozemsko

16 305,5

Řecko

11 073,0

Portugalsko

10 529,3

Belgie

10 445,9

Česká republika

10 220,6

Maďarsko

10 097,5

Švédsko

9 011,4

Rakousko

8 206,5

Dánsko

5 411,4

Slovensko

5 384,8

Finsko

5 236,6

Irsko

4 109,2

Litva

3 425,3

Lotyšsko

2 306,4

Slovinsko

1 997,6

Estonsko

1 347,0

Kypr

749,2

Lucembursko

455,0

Malta

402,7

Celkem

461 324,0

práh (62 %)

286 020,9“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/701/ES, Euratom (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 15).


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/34


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. ledna 2006

o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckem

(2006/35/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 390/2001 ze dne 26. února 2001 o pomoci Turecku v rámci předvstupní strategie, a zejména o zřízení přístupového partnerství (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 390/2001 rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou o zásadách, prioritách, dílčích cílech a podmínkách přístupového partnerství, jak budou předloženy Turecku, a stejně tak o jeho pozdějších podstatných úpravách.

(2)

Na základě toho přijala Rada v letech 2001 a 2003 přístupové partnerství s Tureckem (2).

(3)

Doporučení Komise týkající se Turecka z roku 2004 zdůraznilo, že by Evropská unie měla nadále pozorně sledovat politický reformní proces a že by v roce 2005 mělo být navrženo revidované přístupové partnerství.

(4)

V prosinci 2004 rozhodla Evropská rada, že Evropská unie bude nadále pozorně sledovat pokrok politických reforem na základě přístupového partnerství, které stanoví priority reformního procesu.

(5)

Dne 3. října 2005 zahájily členské státy vyjednávání s Tureckem o jeho přistoupení k Evropské unii. Postup vyjednávání bude záviset na pokrocích Turecka při přípravě na přistoupení, které se budou měřit mimo jiné podle provádění přístupového partnerství v jeho pravidelně revidovaném znění.

(6)

V rámci přípravy na členství se od Turecka očekává, že vypracuje plán s časovým rozvrhem a konkrétními opatřeními na splnění priorit přístupového partnerství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zásady, priority, dílčí cíle a podmínky přístupového partnerství pro Turecko jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Provádění přístupového partnerství přezkoumávají a sledují orgány zřízené podle dohody o přidružení a Rada na základě výročních zpráv předkládaných Komisí.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

J. PRÖLL

předseda


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutí 2001/235/ES a rozhodnutí 2003/398/ES (Úř. věst. L 145, 12.6.2003, s. 40).


PŘÍLOHA

TURECKO: PŘÍSTUPOVÉ PARTNERSTVÍ 2005

1.   ÚVOD

Na svém zasedání v Lucemburku v prosinci 1997 rozhodla Evropská rada, že přístupové partnerství bude klíčovým prvkem rozšířené předvstupní strategie, který v jediném rámci obsáhne veškeré formy pomoci kandidátským zemím. Společenství tak zaměřuje svou pomoc na specifické potřeby každého jednotlivého kandidátského státu s cílem poskytnout podporu pro překonání konkrétních problémů, které se vyskytnou v souvislosti s přistoupením.

První přístupové partnerství pro Turecko přijala Rada v březnu roku 2001. Ve strategickém dokumentu Komise o rozšíření z října 2002 bylo uvedeno, že Komise navrhne revidované přístupové partnerství pro Turecko. Komise revidované přístupové partnerství předložila poté v březnu 2003 a Rada je přijala v květnu téhož roku. Ve svém doporučení z října 2004 navrhla Komise, že by EU měla v zájmu zajištění udržitelnosti a nezvratnosti politického reformního procesu nadále pozorně sledovat pokrok politických reforem. Komise konkrétně navrhla přijetí revidovaného přístupového partnerství v roce 2005.

Od Turecka se očekává, že vypracuje plán s časovým rozvrhem a konkrétními opatřeními na splnění priorit přístupového partnerství.

Revidované přístupové partnerství poskytuje základ pro celou řadu nástrojů politik na podporu tohoto kandidátského státu při jeho přípravě na členství. Revidované přístupové partnerství poslouží zejména jako základ pro budoucí politické reformy a jako měřítko k hodnocení budoucího pokroku.

2.   ZÁSADY

Hlavní priority stanovené pro Turecko se týkají jeho kapacity splnit kritéria uvedená na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 a požadavky rámce jednání přijatého Radou dne 3. října 2005.

3.   PRIORITY

Priority uvedené v tomto přístupovém partnerství byly vybrány na základě realistického očekávání, že je Turecko může splnit nebo v jejich plnění v příštích několika letech podstatně pokročí. Přitom se rozlišuje mezi krátkodobými prioritami, u nichž se očekává, že budou splněny do jednoho až do dvou let, a střednědobými prioritami, u nichž se očekává, že budou splněny do tří až čtyř let. Priority se týkají legislativy i jejího provádění.

V revidovaném přístupovém partnerství jsou uvedeny prioritní oblasti pro přípravu Turecka na členství. Turecko však nakonec bude muset vyřešit všechny problémové oblasti uvedené ve zprávě o pokroku, včetně upevnění politického reformního procesu s cílem zajistit jeho nevratnost a jeho jednotné provádění po celé zemi a na všech úrovních správy. Dále je důležité, aby Turecko dostálo svým závazkům ohledně sbližování právních předpisů a provádění acquis v souladu se závazky učiněnými v rámci dohody o přidružení, celní unie a v rámci souvisejících rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko, například o obchodním režimu pro zemědělské produkty.

3.1.   KRÁTKODOBÉ PRIORITY

Posílený politický dialog a politická kritéria

Demokracie a právní stát

Veřejná správa

Pokračovat v reformě veřejné správy a personální politice k zajištění větší efektivity, odpovědnosti a transparentnosti.

Zajistit efektivní, transparentní a participativní místní samosprávu, zejména prováděním nedávno přijatých právních předpisů.

Zavést plně funkční systém veřejného ochránce práv.

Vztahy mezi civilní společností a armádou

Pokračovat ve sbližování civilního dohledu nad armádou s praxí v členských státech EU. Zajistit, aby civilní orgány plně vykonávaly svou kontrolní funkci, zejména pokud jde o vypracování vnitrostátní bezpečnostní strategie a její provádění. Učinit opatření k zajištění větší odpovědnosti a transparentnosti v otázkách bezpečnosti.

Zavést neomezený parlamentní dohled nad vojenskou a obrannou politikou a veškerými souvisejícími výdaji, včetně formou externího auditu.

Odejmout vojenským soudům veškeré zbývající pravomoci k souzení civilistů.

Soudní systém

Zajistit jednotný výklad právních předpisů, včetně nového trestního zákoníku, pokud jde o lidská práva a základní svobody, ze strany všech soudních orgánů v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a související judikaturou.

Zajistit nezávislost soudnictví, zejména pokud jde o vysokou radu soudců a státních zástupců a jmenování nových soudců a státních zástupců.

Zajistit rovnost podmínek pro obžalobu a obhajobu během trestního řízení, včetně uspořádání soudní síně.

Pokračovat ve vzdělávání soudců a státních zástupců o uplatňování Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

Zvýšit výkonnost soudnictví, zejména posílením jeho institucionálních kapacit a přijetím nového občanského soudního řádu.

Pokračovat ve zřizování regionálních odvolacích soudů středního stupně.

Protikorupční politika

Plně se zavázat na všech úrovních k boji proti korupci, včetně posílení všech zúčastněných institucí a koordinace mezi nimi.

Zajistit provádění nařízení o zásadách etického chování státních úředníků a rozšířit působnost jeho ustanovení na volené představitele, akademické pracovníky a na zaměstnance soudnictví a armády.

Omezit rozsah parlamentní imunity v souladu s evropskou praxí.

Lidská práva a ochrana menšin

Dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv

Podporovat lidská práva s aktivní podporou nezávislé vnitrostátní instituce pro lidská práva, patřičně zajištěné z hlediska zdrojů, v souladu s příslušnými zásadami OSN. Sledovat případy týkající se lidských práv, včetně kvalitních statistických údajů.

Rozšířit vzdělávání poskytované donucovacím orgánům v oblasti problematiky lidských práv a vyšetřovacích metod, zejména s cílem posílit boj proti mučení a špatnému zacházení.

Ratifikovat opční protokoly Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Zajistit soulad s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně plného vykonání rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Zavést právní předpisy týkající se práva na obnovu řízení v souladu s příslušnými rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.

Zaručit v právních předpisech i v praxi neomezené požívání lidských práv a základních svobod pro všechny, bez diskriminace a bez ohledu na jazyk, politické přesvědčení, rasu, pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo světový názor, tělesné postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Ratifikovat protokol č. 12 Evropské úmluvy o lidských právech o obecném zákazu diskriminace ze strany orgánů veřejné moci.

Občanská a politická práva

Zabránění mučení a špatnému zacházení

Zajistit provádění opatření přijatých v rámci politiky „nulové tolerance“ vůči mučení a špatnému zacházení v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s doporučeními Evropského výboru pro zabránění mučení.

Zesílit boj proti beztrestnosti. Zajistit, aby státní zástupci prováděli včasná a efektivní vyšetřování oznámených případů, která povedou k odhalení a potrestání pachatelů před soudem.

Zajistit provádění istanbulského protokolu po celé zemi, zejména zvýšením lékařských odborných kapacit.

Ratifikovat opční protokol Úmluvy OSN proti mučení, kterým se stanoví zřízení systému nezávislého sledování vazebních zařízení.

Přístup ke spravedlnosti

Zlepšit možnosti účinné obhajoby, mezi něž patří přístup k právní pomoci a k profesionálním tlumočnickým službám.

Zajistit, aby si občané byli vědomi svého práva na přístup k právnímu zástupci v soukromí a aby ho mohli uplatňovat a aby byli jejich příbuzní informováni od samého počátku vazby.

Svoboda projevu, sdružování a pokojného shromažďování

Zajistit výkon svobody projevu, včetně svobody tisku, v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Pokračovat v napravování situace osob trestně stíhaných či odsouzených za nenásilně projevený názor.

Provádět veškeré reformy týkající se svobody sdružování a pokojného shromažďování v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a související judikaturou. Provádět opatření k předcházení nadměrného používání síly ze strany bezpečnostních složek.

Sbližovat příslušné předpisy týkající se politických stran s evropskou praxí.

Sbližovat financovaní a provádění auditu politických stran s evropskou praxí.

Usnadňovat a podporovat rozvoj občanské společnosti v Turecku a její účast na utváření veřejných politik.

Podporovat otevřenou komunikaci a spolupráci mezi všemi vrstvami turecké občanské společnosti a evropskými partnery.

Svoboda náboženského vyznání

Přijmout zákon, který by komplexně řešil veškeré obtíže, se kterými se setkávají nemuslimské náboženské menšiny a společenství, v souladu s příslušnými evropskými standardy. Do přijetí výše uvedeného zákona zastavit prodej či konfiskaci majetku, který patří či patřil nadacím nemuslimských náboženských společenství, ze strany příslušných orgánů.

Přijmout a provést právní předpisy týkající se výkonu práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání pro všechny osoby a náboženská společenství v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s přihlédnutím k příslušným doporučením Komise Rady Evropy proti rasismu a nesnášenlivosti.

Zřídit podmínky pro fungování všech náboženských společenství v souladu s praxí v členských státech. Jedná se mimo jiné o právní a soudní ochranu těchto společenství (mimo jiné prostřednictvím přístupu k právní subjektivitě), jejich členů a majetku, o výuku, jmenování a přípravu duchovních a o požívání vlastnických práv v souladu s protokolem č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Ekonomická a sociální práva

Práva žen

Provádět právní předpisy týkající se práv žen, zejména občanský zákoník, nový trestní zákoník a zákon o ochraně rodiny.

Přijmout opatření proti veškerým formám násilí na ženách, včetně trestné činnosti páchané ve jménu cti. Zajistit specializované školení pro soudce a státní zástupce, donucovací orgány, obce a další příslušné instituce a zřídit ve všech větších obcích azylové domy pro ženy, které jsou ohroženy násilím, v souladu se stávajícími platnými předpisy.

Dále podporovat úlohu žen ve společnosti, včetně jejich vzdělávání a účasti na trhu práce a v politickém a sociálním životě, a podporovat rozvoj ženských organizací pro naplnění těchto cílů.

Práva dětí

Podporovat ochranu práv dětí v souladu se standardy EU a mezinárodními standardy.

Pokračovat v úsilí o řešení problému dětí žijících na ulici.

Odborová práva

Zajistit, aby byla veškerá odborová práva dodržována v souladu se standardy EU a s příslušnými úmluvami Mezinárodní organizace práce, zejména v souvislosti s právem organizovat se, právem na stávku a na kolektivní vyjednávání.

Posílit sociální dialog a umožnit a podporovat spolupráci s partnery EU.

Práva menšin, kulturní práva a ochrana menšin

Zajistit kulturní rozmanitost a podporovat respektování a ochranu menšin v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a zásadami stanovenými v Rámcové úmluvě Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a v souladu s osvědčenými postupy v členských státech.

Zaručit právní ochranu menšin, zejména v souvislosti s požíváním vlastnických práv v souladu s protokolem č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Zajistit fungující přístup k rozhlasovému a televiznímu vysílání v jiných jazycích než turečtině. Odstranit zbývající překážky, zejména v souvislosti s místními a regionálními soukromými provozovateli rozhlasového a televizního vysílání.

Přijmout vhodná opatření na podporu výuky jiných jazyků než turečtiny.

Situace na východě a jihovýchodě

Zrušit systém strážců vesnic na jihovýchodě. Odstranit z oblasti protipěchotní miny.

Vypracovat komplexní koncepci ke snížení regionálních rozdílů a zejména ke zlepšení situace na jihovýchodě Turecka, v zájmu zlepšení ekonomických, sociálních a kulturních možností všech tureckých občanů, včetně občanů kurdského původu.

Učinit opatření k umožnění návratu vnitřně vysídlených osob do jejich původních osad v souladu s doporučeními zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro vysídlené osoby.

Zajistit spravedlivé a rychlé odškodnění osobám, které v důsledku bezpečnostní situace na jihovýchodě utrpěly ztrátu a újmu.

Regionální záležitosti a mezinárodní závazky

Kypr

Zajistit nepřetržitou podporu snah o nalezení komplexního řešení kyperského problému v rámci OSN a v souladu se zásadami, na nichž je založena Evropská unie, a přitom přispívat ke zlepšení ovzduší pro celkové urovnání.

Plně provést Protokol upravující ankarskou dohodu v souvislosti s přistoupením deseti nových členských států EU včetně Kypru (1).

Učinit co nejdříve konkrétní opatření pro normalizaci dvoustranných vztahů mezi Tureckem a všemi členskými státy EU včetně Kyperské republiky (1).

Mírové urovnání sporů o hranice

Pokračovat v úsilí o urovnání případných nevyřešených sporů o hranice podle zásady mírového urovnání sporů v souladu s chartou Spojených národů a v případě potřeby také s jurisdikcí Mezinárodního soudního dvora.

Jednoznačně se zavázat k dobrým sousedským vztahům, zabývat se případnými zdroji napětí mezi sousedy a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo nepříznivě ovlivnit proces mírového urovnání sporů o hranice.

Povinnosti vyplývající z dohody o přidružení

Zajistit provádění závazků přijatých v rámci dohody o přidružení, včetně celní unie.

Zrušit omezení obchodu s hovězím masem, živým skotem a odvozenými výrobky.

Hospodářská kritéria

Pokračovat v provádění stávajícího programu strukturálních reforem dohodnutého s MMF a Světovou bankou a zejména zajistit kontrolu nad státními výdaji.

Dokončit provádění reformy finančního sektoru, zejména sblížení předpisů o obezřetnostním dohledu a transparentnosti a sledování těchto předpisů s mezinárodními standardy.

Zajistit nezávislost orgánů regulujících trh.

Urychlit privatizaci státních podniků, zejména státních bank, s přihlédnutím k sociálnímu hledisku.

Pokračovat v liberalizaci trhu a cenových reformách, zejména v oblasti energetiky a zemědělství, se zvláštním důrazem na tabák a cukr.

Pokračovat v hospodářském dialogu s EU, zejména v rámci postupů rozpočtové kontroly pro předvstupní období, s důrazem na vhodná opatření k dosažení makroekonomické stability a předvídatelnosti a s důrazem na provádění strukturálních reforem.

Provádět opatření k vyřešení problému stínové ekonomiky.

Zlepšit odbornou přípravu, zejména pro mladší část populace.

Řešit nerovnováhu trhu práce.

Zlepšit podnikatelské prostředí a zejména fungování obchodních soudů. Za tímto účelem zlepšit fungování obchodního soudnictví a věnovat při tom mimořádnou pozornost nezávislosti soudnictví a řádnému využívání systému odborných svědků.

Pokračovat v reformě zemědělského sektoru.

Zajistit zvýšení obecné úrovně vzdělávání a zdravotnictví se zvláštním zřetelem na mladší generaci a znevýhodněné oblasti.

Umožnit a podporovat příliv zahraničních přímých investic.

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

Volný pohyb zboží

Dokončit odstraňování technických a správních překážek obchodu. Zajistit účinnou kontrolu trhu a volný pohyb zboží.

Dokončit identifikaci opatření, jež jsou v rozporu s články 28 až 30 Smlouvy o založení ES, a odstranit je. Zejména zrušit veškeré protizákonné neautomatické dovozní licence a provádět zásadu vzájemného uznávání v neharmonizovaných oblastech.

Odstranit všechna omezení volného pohybu zboží, která vznikla v důsledku diskriminace přepravců z členských států na základě jejich státní příslušnosti nebo místa předchozí nakládky.

Zajistit provádění certifikace a posuzování shody a vydávání označování CE v souladu se směrnicemi nového globálního přístupu; posílit stávající struktury pro dozor nad trhem a posuzování shody poskytnutím vybavení a školení a vytvořit odpovídající správní infrastrukturu.

Vytvořit účinnou infrastrukturu pro legální metrologii a podporovat širší uplatnění vědecké a průmyslové metrologie.

Právo usazování a volný pohyb služeb

Stanovit metodiku a plán pro posouzení vnitrostátních právních předpisů ohledně případných rozporů s ustanoveními Smlouvy o ES týkajících se usazování a volného pohybu služeb.

Stanovit a začít provádět plán na sbližování s acquis v oblasti vzájemného uznávání profesních kvalifikací, včetně zřízení dostatečné správní kapacity.

Stanovit plán pro provádění acquis v oblasti poštovních služeb.

Volný pohyb kapitálu

Odstranit veškeré překážky bránící přímým zahraničním investicím z EU ve všech hospodářských odvětvích.

Zadávání veřejných zakázek

Urychlit sbližování právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek s acquis, zejména v souvislosti s koncesemi ve veřejných službách a s přezkumnými řízeními.

Zvýšit kapacitu Úřadu pro zadávání veřejných zakázek pro provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Práva duševního vlastnictví

Zlepšit prosazování právních předpisů týkajících se práv duševního vlastnictví posílením správní kapacity a koordinace, mimo jiné donucovacích orgánů a soudních orgánů. Zabývat se především paděláním ochranných známek, zejména u automobilových náhradních dílů a luxusního zboží, jakož i pirátstvím, zejména u knih a jiných médií.

Dohodnout se s EU na vzájemně přijatelném řešení ohledně dosud nedořešených žádostí o povolení generik ve farmaceutickém odvětví.

Hospodářská soutěž

Zajistit soulad s acquis ohledně státní podpory, mimo jiné v citlivých odvětvích jako ocelářství, zřídit národní kontrolní úřad pro státní podporu a zajistit přísný dohled nad státní podporou.

Zajistit transparentnost a průběžnou výměnu informací v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory.

Dokončit sbližování sekundárních právních předpisů v antimonopolní oblasti.

Finanční služby

Přijmout nezbytná prováděcí opatření v rámci nového zákona o bankách. Zajistit souvislý pokrok v provádění plánu pro nový rámec kapitálových požadavků na úvěrové instituce a investiční společnosti.

Posílit obezřetnostní a kontrolní standardy v nebankovním finančním odvětví, mimo jiné v případě potřeby racionalizací kontrolních struktur.

Informační společnost a média

Zajistit provádění právních předpisů týkajících se tarifů a licencí.

Přijmout a provádět harmonizované právní předpisy týkající se elektronických komunikací, zejména předpisy v oblasti tarifů a licencí, pronajatých okruhů, přístupu a propojení, volby nebo předvolby operátora a přenositelnosti čísel. Posílit kapacitu a nezávislost regulačních orgánů pro televizi a rozhlas.

Pokračovat ve sbližování právních předpisů v oblasti audiovizuální politiky, zejména s ohledem na směrnici o televizi bez hranic.

Zemědělství a rozvoj venkova

Přijmout nezbytná legislativní opatření a zřídit náležité správní struktury pro používání nástrojů EU týkajících se rozvoje venkova.

Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika

Dále sbližovat systém identifikace a evidence skotu s požadavky EU a zahájit opatření pro identifikaci ovcí a koz a evidenci jejich pohybu.

Přijmout strategii pro eradikaci hlavních chorob zvířat.

Připravit program pro modernizaci podniků na zpracování potravin, aby splňovaly hygienické standardy a standardy EU pro veřejné zdraví.

Provádět programy pro omezení reziduí a tlumení zoonózy.

Rybolov

Sbližovat s acquis právní předpisy týkající se řízení, kontroly, uvádění na trh a strukturálních úprav v oblasti rybolovu. Posílit správní kapacitu.

Doprava

Odstranit veškerá stávající omezení pro plavidla plující pod kyperskou vlajkou a plavidla využívaná pro kyperský obchod a ustanovení v dohodách o letectví, která diskriminují dopravce členských států na základě jejich státní příslušnosti.

Pokračovat ve sbližování s acquis v oblasti dopravy ve všech druzích dopravy.

Posílit správu námořní dopravy, zejména pokud jde o kontrolu státu vlajky, a neprodleně zlepšit bezpečnost tureckých plavidel, aby mohla být odstraněna z černé listiny států vlajky Pařížského memoranda o porozumění.

Přijmout program pro přizpůsobení tureckých silničních dopravních prostředků standardům EU.

Energetika

Zajistit nezávislost a efektivní fungování regulačního orgánu v oblasti elektrické energie, zemního plynu a jaderné energie.

Zajistit vytvoření vnitřního trhu s energií založeného na hospodářské soutěži v souladu se směrnicemi o elektřině a plynu.

Podporovat vytváření postupně integrovaného regionálního trhu s energií jako součásti širšího evropského energetického trhu. Odstranit omezení přeshraničního obchodu a přístupu třetích stran.

Vypracovat energetickou strategii pro snadnější provádění právního rámce v souladu s acquis.

Začít se sbližováním s acquis ohledně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a vytvořit v těchto odvětvích správní kapacity.

Daně

Pokračovat ve sbližování spotřebních daní a daně z přidané hodnoty, zejména s ohledem na uplatňované sazby, rozsah plnění osvobozených od placení daně a strukturu daní, a zrušit daňová opatření, která by mohla mít za následek diskriminační přístup.

Pokračovat ve sbližování s acquis v oblasti přímých daní, včetně předpisů o výměně informací s členskými státy EU s cílem usnadnit prosazování opatření proti obcházení povinnosti platit daně a daňovým únikům.

Zavázat se k dodržování zásad kodexu chování pro zdaňování podniků a zajistit, aby byly budoucí právní předpisy v souladu se zásadami tohoto kodexu.

Zesílit úsilí o modernizaci a posílení daňové správy s cílem zlepšit dodržování pravidel ze strany daňových poplatníků a zlepšit výběr přímých daní, příjmů z DPH a cel a z jiných nepřímých daní. Zřídit účinné nástroje k boji proti podvodům.

Zahájit přípravy na rozvoj potřebných systémů IT, které by umožňovaly výměnu elektronických dat s EU a jejími členskými státy.

Statistika

Dokončit postupy pro přijetí a prosazování nového zákona o statistice v souladu se standardy EU. Zajistit dostatečné vyškolení personálu a zlepšit správní kapacitu.

Posílit strategii pro rozvoj statistiky, zejména v prioritních oblastech, mezi něž patří: demografické statistiky a statistiky o trhu práce, regionální, obchodní (včetně registru hospodářských subjektů) a zemědělské statistiky.

Přijmout klasifikace, které je třeba zavést, a v registru hospodářských subjektů zavést příslušné statistické jednotky.

Zlepšit metodiku národních účtů v souladu s ESA 95.

Sociální politika a zaměstnanost

Vypracovat roční plán pro financování investic podle realistického zhodnocení nákladů na sbližování a dostupných zdrojů veřejného a soukromého financování.

Vytvořit podmínky pro efektivní sociální dialog, mimo jiné prostřednictvím zrušení omezujících ustanovení o odborářských činnostech a zajištění dodržování odborových práv.

Podporovat úsilí sociálních partnerů o budování kapacit, zejména s ohledem na jejich budoucí úlohu při vypracovávání a provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky, a to především prostřednictvím autonomního sociálního dialogu.

Pokračovat v úsilí o řešení problému dětské práce.

Posílit kapacitu všech institucí účastnících se provádění acquis v dané oblasti do vnitrostátních předpisů.

Podniky a průmyslová politika

Přijmout národní program restrukturalizace ocelářství, který má za cíl zajistit životaschopnost tohoto odvětví a dodržování pravidel EU pro státní podpory.

Vytvořit a provést strategii na podporu zahraničních investic, včetně urovnávání sporů.

Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

Pokračovat v rozvoji strategického rámce pro hospodářskou a sociální soudržnost s cílem snížit regionální rozdíly.

Vytvořit nezbytný právní a správní rámec k využití předvstupních fondů EU.

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Pokračovat v rozvoji a posilování všech donucovacích orgánů a sbližovat jejich status a fungování s evropskými standardy, mimo jiné prostřednictvím meziresortního rozvoje spolupráce. Zavést etický kodex policie. Zřídit nezávislý a efektivní systém pro podávání stížností pro zajištění větší odpovědnosti policie a četnictva. Rozvíjet využívání moderních vyšetřovacích metod a strategií pro prevenci trestné činnosti. Podniknout kroky k vyškolení soudní policie a rozvinutí jejích kapacit.

Pokračovat v úsilí při provádění národního akčního plánu pro migraci a azyl s cílem bojovat proti nedovolené migraci a neprodleně uzavřít dohodu s EU o zpětném přebírání osob.

Přijmout a začít provádět národní akční plán správy hranic, zejména prostřednictvím opatření ke zřízení profesionální nevojenské ostrahy hranic a odminováním hranic.

Přijmout a provádět národní strategii boje proti organizované trestné činnosti. Posílit boj proti organizované trestné činnosti, drogám, obchodování s lidmi, podvodům, korupci a praní peněz.

Vypracovat a začít provádět národní protidrogovou strategii v souladu s protidrogovou strategií a akčním plánem EU.

Přijmout zákon o ochraně osobních údajů v souladu s acquis a zřídit nezávislý kontrolní orgán.

Zřídit službu, která bude mít pravomoci chránit euro proti padělání.

Věda a výzkum

Začít vytvářet a uplatňovat strategii integrovaného výzkumu.

Vzdělávání a kultura

Podpořit fungování národní agentury pro konsolidaci účasti v programech Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež (Youth). Podpořit účast v programu Kultura 2000.

Životní prostředí

Schválit revidovaný program pro provedení acquis do vnitrostátního práva a jeho uplatňování. Vypracovat plán pro financování investic.

Pokračovat v provádění acquis do vnitrostátního práva a jeho uplatňování, pokud jde o rámcové právní předpisy, mezinárodní úmluvy o životním prostředí a právní předpisy o ochraně přírody, jakosti vody, o sdružené prevenci a omezování znečištění a nakládání s odpady. Provádět a prosazovat pozměněnou směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pokračovat v zapracovávání požadavků týkajících se životního prostředí do jiných odvětvových politik.

Vypracovat plán na posílení správní kapacity a provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Pokračovat v rozvíjení přeshraniční spolupráce v oblasti vod v souladu s rámcovou směrnicí o vodě a mezinárodními úmluvami, k nimž se ES připojilo jako smluvní strana.

Ochrana spotřebitele a ochrana zdraví

Pokračovat ve sbližování příslušných právních předpisů s acquis.

Dále rozvíjet institucionální struktury pro účinné provádění, zejména s ohledem na dozor nad trhem.

Dále rozvíjet systémy pro oznamování nebezpečných výrobků na vnitrostátní úrovni a využívat možnosti pro výměnu takových oznámení na mezinárodní úrovni prostřednictvím systému TRAPEX nebo jiných příslušných systémů.

Celní unie

Přijmout nový celní kodex za účelem dalšího sbližování celních pravidel s příslušným acquis, včetně pravidel preferenčního původu.

Sbližovat právní předpisy týkající se svobodných pásem s příslušným acquis a prosazovat je, zejména pokud jde o předpisy týkající se celních kontrol a daňového auditu.

Pokračovat v posilování správní a provozní kapacity celní správy a sbližovat vnitřní postupy se standardy EU.

Zahájit přípravy na rozvoj potřebných systémů IT, které by umožňovaly výměnu elektronických dat s EU a jejími členskými státy, počínaje oblastmi tranzitu a cel.

Vnější vztahy a zahraniční, bezpečnostní a obranná politika

Dokončit sbližování se společnou obchodní politikou ES prostřednictvím sblížení s preferenčními režimy ES včetně nového režimu všeobecného systému preferencí ES.

Pokračovat v úsilí při uzavírání zbývajících dohod o volném obchodu se třetími zeměmi.

Postupně sbližovat politiky vůči třetím zemím a postoje v rámci mezinárodních organizací s politikami a postoji EU a jejích členských států, mimo jiné s ohledem na členství všech členských států EU v příslušných organizacích a dohodách, mezi něž patří například Wassenaarské ujednání.

Finanční kontrola

Zajistit včasné provedení zákona o finančním řízení a kontrole ve veřejném sektoru.

Přijmout nové právní předpisy k reformě funkce externího auditu v souladu s pravidly Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí a se zákonem o finančním řízení a kontrole ve veřejném sektoru s cílem zajistit nezávislost účetního dvora.

Vytvořit účinné postupy pro řešení nesrovnalostí a případů podezření z podvodu týkajících se předvstupní pomoci, včetně řádného sdělování nesrovnalostí Komisi.

Posílit provádění systému pro řízení předvstupních fondů Společenství a přizpůsobit ho vývoji předvstupních nástrojů.

Zřídit správní struktury nezbytné pro účinnou a rovnocennou ochranu finančních prostředků EU a pro spolupráci s Úřadem Evropské komise pro boj proti podvodům (OLAF).

3.2.   STŘEDNĚDOBÉ PRIORITY

Hospodářská kritéria

Dokončit provádění programu privatizace.

Dokončit reformu zemědělského odvětví.

Zajistit udržitelnost důchodového systému a systému sociálního zabezpečení.

Pokračovat ve zlepšování obecné úrovně vzdělávání a zdravotnictví se zvláštním zřetelem na mladší generaci a znevýhodněné regiony.

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

Právo usazování a volný pohyb služeb

Odstranit omezení práva usazování a volného pohybu přeshraničních služeb.

Zahájit sbližování s acquis v oblasti poštovních služeb. Začít liberalizovat poštovní služby a zřídit vnitrostátní regulační orgán.

Dosáhnout výrazného sblížení s acquis v oblasti uznávání odborných kvalifikací.

Zadávání veřejných zakázek

Zajistit, aby byla pravidla pro zadávání veřejných zakázek účinně prováděna zadavateli na všech úrovních, včetně vytvoření a používání operačních nástrojů, poskytování školení a posilování správní kapacity zadavatelů.

Podporovat při zadávání zakázek využívání elektronických prostředků.

Přijmout komplexní národní strategii pro rozvoj tureckého systému zadávání veřejných zakázek, včetně využívání elektronických prostředků ve všech fázích zadávání zakázek.

Práva duševního vlastnictví

Dokončit sbližování a zajistit prosazování práv duševního vlastnictví posílením struktur a mechanismů pro jejich prosazování, včetně donucovacích orgánů a soudnictví.

Finanční služby

Učinit výrazný pokrok při provádění nového rámce v oblasti kapitálových požadavků v souladu s podrobným plánem Regulační a kontrolní agentury pro bankovnictví (BRSA).

Učinit výrazný pokrok ke sblížení právních předpisů s acquis v nebankovním finančním sektoru.

Právo společností

Dokončit sbližování s acquis.

Přijmout všeobecně použitelné zásady účetního výkaznictví v souladu se standardy EU při plném využití výjimek stanovených v acquis.

Posílit požadavky na poskytování informací. Zejména zavést obecný požadavek pro společnosti zakládat auditované výkazy o právnické osobě a konsolidované finanční výkazy s cílem jejich zveřejnění.

Posílit kapacitu všech příslušných orgánů ke sledování a prosazování standardů účetního výkaznictví.

Hospodářská soutěž

Konsolidovat prosazování předpisů v oblasti antimonopolních opatření a státní podpory se zvláštním zřetelem na monopoly a podniky se zvláštními a výlučnými právy.

Pokračovat v restrukturalizaci ocelářství v rámci dohodnutého komplexního odvětvového programu.

Zvýšit informovanost o antimonopolních pravidlech a pravidlech pro státní podporu u všech účastníků trhu a poskytovatelů podpory.

Informační společnost a média

Dokončit provedení acquis v oblasti telekomunikací do vnitrostátních předpisů a připravit úplnou liberalizaci trhů.

Dokončit sbližování právních předpisů v audiovizuální oblasti a posílit pravomoci nezávislého regulačního orgánu pro televizní/rozhlasové vysílání.

Zemědělství a rozvoj venkova

Pokračovat ve zřizování integrovaného administrativního a kontrolního systému, zejména s ohledem na systém evidence půdy.

Bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská politika

Harmonizovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin ve veterinární a rostlinolékařské oblasti.

Vybudovat potřebnou správní kapacitu k provádění právních předpisů ve veterinární, rostlinolékařské a potravinářské oblasti.

Zřídit systém identifikace a evidence ovcí a koz v souladu s požadavky EU.

Modernizovat zemědělsko-potravinářská zařízení, aby se zajistilo dodržování standardů a právních předpisů EU pro bezpečnost potravin. Modernizovat mléčné farmy.

Provádět kontrolní systémy pro bezpečnost potravin.

Zřídit systém sběru uhynulých zvířat a nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu.

Provádět plány eradikace hlavních chorob.

Sbližovat systém zápisu odrůd rostlin s požadavky EU.

Dále sbližovat požadavky týkající se reziduí pesticidů s ustanoveními EU.

Rybolov

Dokončit zřizování odpovídajících správních struktur a vybavení na centrální i regionální úrovni, které zajistí provádění společné rybářské politiky.

Dopravní politika

Dokončit právní a správní sbližování ve všech druzích dopravy. V případě silniční dopravy se zejména zaměřit na přístup na trh, bezpečnost silničního provozu, kontroly technické způsobilosti motorových vozidel, silniční kontroly a na sociální, fiskální a technická pravidla. Námořní doprava by měla zahrnovat námořní bezpečnost.

Zajistit provádění a prosazování právních předpisů v oblasti silniční, námořní a letecké dopravy (zejména s ohledem na leteckou bezpečnost a řízení letového provozu). Za tímto účelem zlepšit kapacity příslušných institucí pro provádění a prosazování dodržování předpisů, pokud jde o veškeré aspekty civilního letectví, silniční dopravy a železnic.

Dokončit restrukturalizaci státní železniční společnosti a otevřít trh železniční dopravy v souladu s požadavky acquis.

Provádět program technického přizpůsobení tureckých námořních a silničních dopravních prostředků, aby odpovídaly normám Společenství.

Energetika

Úplné sblížení vnitrostátních právních předpisů s acquis.

Dále posílit správní a regulační struktury.

Restrukturalizovat veřejné služby v oblasti energetiky a otevřít trhy s energií v souladu s acquis.

Zajistit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti. Po vybudování kapacity pro výrobu jaderné energie je třeba zejména posílit kapacitu, nezávislost a zdroje regulačního orgánu s dostatečným předstihem před začátkem vydávání licencí. Zajistit vypracovávání hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) v plném souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí.

Daně

Učinit výrazný pokrok k dokončení sbližování s acquis v daňové oblasti, pokud jde o DPH, spotřební daně a přímé daně, včetně kodexu chování pro zdaňování podniků.

Pokračovat v posilování a modernizaci daňové správy, včetně oblastí informačních technologií, s cílem zkvalitnit výběr příjmů z daní. Pokračovat v přípravách pro rozvoj potřebných systémů IT, které by umožňovaly výměnu elektronických dat s EU a jejími členskými státy.

Hospodářská a měnová politika

Dokončit sbližování s ustanoveními acquis o zákazu zvýhodněného přístupu orgánů veřejného sektoru k finančním institucím a zákazu přímého financování veřejného sektoru.

Statistika

Sladit registr hospodářských subjektů se standardy EU.

Pokračovat ve sbližování makroekonomických statistik s acquis, zejména ve vztahu k odhadu HDP, harmonizovaným indexům spotřebitelských cen, krátkodobým ukazatelům, platební bilanci a statistikám pracovních sil.

Posílit koordinační úlohu státního statistického úřadu s cílem zlepšit sběr a zpracování údajů pocházejících z různých vládních úřadů.

Zintenzívnit využívání správních zdrojů pro sběr údajů.

Dokončit harmonizaci finančních statistik s požadavky ESA 95.

Sociální politika a zaměstnanost

Dokončit provádění acquis do vnitrostátního práva a posílit související správní a donucovací struktury, včetně inspektorátů práce.

Zajistit provádění a prosazování acquis týkající se sociální politiky a politiky zaměstnanosti.

Připravit celostátní strategii zaměstnanosti s cílem zapojit se do evropské strategie zaměstnanosti, včetně přípravy a provádění společného hodnocení politiky zaměstnanosti, a vytvořit kapacitu pro sledování trhu práce a vývoje sociální situace.

Připravit celostátní strategii o sociálním začlenění, včetně sběru údajů, v souladu s postupy v EU.

Dále rozvíjet sociální ochranu, zejména upevněním reformy systému sociálního zabezpečení a důchodového systému s ohledem na finanční udržitelnost a zároveň posílit síť sociálního zajištění.

Podniky a průmyslová politika

Pokračovat ve zjednodušování podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky a zajistit soulad s definicí malých a středních podniků používanou v EU.

Transevropské sítě

Provádět prioritní projekty stanovené ve vyhodnocení potřeb dopravní infrastruktury v souladu s hlavními směry Evropského společenství pro transevropské dopravní sítě.

Podporovat provádění projektů v Turecku označených v hlavních směrech Evropského společenství pro transevropské energetické sítě jako projekty společného zájmu.

Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů

Pokračovat v posilování správní kapacity pro provádění regionální politiky na centrální i regionální úrovni.

Zavést víceleté postupy rozpočtového plánování a stanovit prioritní kritéria pro veřejné investice v regionech.

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Sbližovat status a fungování četnictva s evropskými standardy.

Pokračovat ve sbližování právních předpisů a praxe v oblasti víz s acquis.

Pokračovat ve sbližování s acquis v oblasti azylu odstraněním zeměpisného omezení Ženevské úmluvy; posílením systému pro projednávání a stanovení žádostí o azyl a rozvinutím opatření pro sociální podporu a integraci pro uprchlíky.

V oblasti drog pokračovat v posilování národního kontaktního místa.

Pokračovat v rozvíjení kapacity celních orgánů, mimo jiné uzavíráním dohod o celní spolupráci a zavedením mobilních kontrolních jednotek.

V oblasti ochrany údajů zajistit provádění acquis zřízením nezávislého kontrolního orgánu.

Přijmout a provádět acquis a osvědčené postupy v oblasti migrace k zamezení nedovolené migrace.

Pokračovat ve sbližování s acquis a osvědčenými postupy v souladu s národním akčním plánem o správě hranic k zajištění plného souladu s schengenským acquis.

Přijmout a provádět acquis v oblasti korupce, boje proti drogám, organizované trestné činnosti, praní peněz, v oblasti soudní spolupráce v trestních a občanských věcech a trestněprávní ochrany eura a finančních zájmů Společenství.

Vzdělávání a kultura

Provádět sbližování s politikami EU ohledně kulturní rozmanitosti, mimo jiné v souladu s Úmluvou UNESCO o kulturní rozmanitosti.

Životní prostředí

Pokračovat ve sbližování s acquis a posilovat institucionální, správní a sledovací kapacitu k zajištění ochrany životního prostředí, včetně sběru údajů.

Zahrnout zásady udržitelného rozvoje do formulování a provádění odvětvových politik.

Zajistit úplné provedení platného znění strategické směrnice o dopadech na životní prostředí do vnitrostátního práva a její postupné uplatňování a prosazování.

Přijmout a provádět národní program pro nakládání s odpadem.

Celní unie

Dokončit sbližování právních předpisů v oblasti cel, zejména pro správu celních kvót, svobodná pásma, zboží a technologie dvojího užití, prekurzory, padělky a nedovolené napodobeniny.

Pokračovat v úsilí při modernizaci celních kontrol a operací a zajistit, aby byla všechna celní pracoviště vybavena infrastrukturou IT.

Pokračovat v přípravách na propojení systémů IT s EU.

Finanční kontrola

Posílit stávající řídící a kontrolní kapacitu všech subjektů, které se podílí na řízení předvstupních fondů Společenství v rámci decentralizovaného prováděcího systému (DIS).

Připravit veškeré instituce zapojené do řízení předvstupních fondů Společenství na akreditaci v rámci rozšířeného decentralizovaného prováděcího systému (EDIS).

Připravit zřízení útvaru proti podvodům, která bude mít nezávislou působnost.

Posílit kapacitu správních struktur zřízených na ochranu finančních zájmů ES.

4.   PROGRAMY

Finanční pomoc pro priority uvedené v přístupovém partnerství bude zpřístupněna prostřednictvím ročních rozhodnutí o financování přijatých Komisí na základě postupu stanoveném v článku 8 nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku (2) (pro program na rok 2006) a v nařízení pro nástroj předvstupní pomoci (IPA), jakmile bude přijato (pro programy na období 2007 – 2013). Po rozhodnutích o financování bude následovat finanční dohoda podepsaná s Tureckem.

5.   PODMÍNKY

Pomoc Společenství při financování projektů prostřednictvím předvstupních nástrojů je vázána na plnění závazků v rámci dohod mezi ES a Tureckem ze strany Turecka, a to včetně rozhodnutí o celní unii 1/95 a dalších rozhodnutí, dále na další konkrétní kroky k řádnému splnění kodaňských kritérií, a zejména na pokrok při plnění specifických priorit tohoto revidovaného přístupového partnerství. Nedodržení těchto obecných podmínek by mohlo vést k rozhodnutí Rady o zastavení finanční pomoci na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2500/2001. Konkrétní podmínky jsou také uvedeny v jednotlivých ročních programech.

6.   SLEDOVÁNÍ

Provádění přístupového partnerství je sledováno v rámci příslušných mechanismů zřízených podle dohody o přidružení a prostřednictvím zpráv Komise o pokroku.

Podvýbory v rámci přístupové dohody umožňují přezkoumat provádění priorit přístupového partnerství a pokrok při sbližování, provádění a prosazování právních předpisů. Výbor pro přidružení projednává celkový vývoj, pokroky a problémy při plnění priorit přístupového partnerství a specifičtější problémy, které mu předloží podvýbory.

Sledování programu předvstupní finanční pomoci provádí Turecko společně s Evropskou komisí prostřednictvím společného monitorovacího výboru. V zájmu zajištění efektivity sledování musí projekty financované v rámci každé finanční dohody obsahovat ověřitelné a měřitelné výkonnostní ukazatele. Sledování založené na těchto ukazatelích pomůže Komisi, řídícímu výboru Phare (a jeho nástupci v rámci nástroje předvstupní pomoci – IPA) a Turecku v případě potřeby následně změnit zaměření a formu nových programů.

Řídící výbor Phare zajistí, aby byly činnosti financované v rámci předvstupního programu navzájem slučitelné a aby byly v souladu s přístupovým partnerstvím, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 2500/2001.

Přístupové partnerství bude v případě potřeby dále upravováno v souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 622/98 ze dne 16. března 1998 o pomoci kandidátským státům v rámci strategie v rámci předvstupní strategie, a zejména o zavedení přístupového partnerství (3).


(1)  Viz též prohlášení Evropského společenství a jeho členských států ze dne 21. září 2005.

(2)  Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23).

(3)  Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 1.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/51


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. ledna 2006

o jmenování osmi členů Účetního dvora

(2006/36/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 247 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 160b odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na stanoviska Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období pana Giorgia CLEMENTEHO, pana Juana Manuela FABRY VALLÉSE, paní Máire GEOGHEGAN-QUINNOVÉ, pana Mortena Louise LEVYSOHNA, pana Roberta REYNDERSE, pana Aunuse SALMIHO, pana Vítora Manuela da SILVY CALDEIRY a pana Larse TOBISSONA skončí dne 28. února 2006.

(2)

Je třeba přistoupit k novým jmenováním,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členy Účetního dvora na období od 1. března 2006 do 29. února 2012 jsou jmenováni:

pan Olavi ALA-NISSILÄ,

paní Máire GEOGHEGAN-QUINNOVÁ,

pan Lars HEIKENSTEN,

pan Morten Louis LEVYSOHN,

pan Karel PINXTEN,

pan Juan RAMALLO MASSANET,

pan Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA,

pan Massimo VARI.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 13. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


Komise

26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. prosince 2005,

kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie

(2006/37/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

V červenci 2002 uložila Rada svým nařízením (ES) č. 1338/2002 (3) konečné vyrovnávací clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie. Stejného dne uložila Rada svým nařízením (ES) č. 1339/2002 (4) konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie.

(2)

V rámci těchto řízení Komise rozhodnutím 2002/611/ES (5) přijala cenový závazek nabídnutý indickou společností Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (dále jen „společnost“).

(3)

V prosinci 2003 společnost oznámila Komisi, že si přeje svůj závazek dobrovolně odvolat. Proto bylo rozhodnutí Komise o přijetí uvedeného závazku zrušeno rozhodnutím Komise 2004/255/ES (6).

(4)

V únoru 2004 bylo nařízením Rady (ES) č. 236/2004 (7) uzavřeno protiabsorpční šetření týkající se kyseliny sulfanilové pocházející z Číny, které zvýšilo sazbu konečného antidumpingového cla pro Čínskou lidovou republiku z 21 % na 33,7 %.

B.   ŽÁDOST O PŘEZKUM

(5)

V prosinci 2004 podala společnost žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a článku 19 základního antisubvenčního nařízení, který by se svým rozsahem omezil na posouzení přijatelnosti obnovení jejího závazku.

(6)

Žádost obsahovala dostatek důkazů o tom, že se okolnosti od chvíle, kdy společnost svůj závazek dobrovolně odvolala, významně změnily. Společnost si proto přála opětovně nabídnout svůj původní závazek a uváděla, že vzhledem ke změněným okolnostem by tento závazek byl účinný a proveditelný.

(7)

V Úředním věstníku Evropské unie bylo proto zveřejněno oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu (8).

C.   PŘIJETÍ ZÁVAZKU

(8)

Podrobnosti o procedurálních ohledech a zjištěních přezkumného šetření uvádí nařízení Rady (ES) č. 123/2006 (9), kterým se mění jak nařízení (ES) č. 1338/2002, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo, tak i nařízení (ES) č. 1339/2002, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie.

(9)

Šetření dospělo k závěru, že upravený závazek nabídnutý společností lze přijmout, neboť odstraňuje poškozující účinky dumpingu a subvencí.

(10)

Ve své upravené nabídce společnost souhlasí s indexací původně nabídnuté minimální ceny, aby se vyřešila cyklická povaha vývoje cen jedné z hlavních surovin pro výrobu kyseliny sulfanilové.

(11)

Společnost rovněž bude Komisi pravidelně poskytovat podrobné informace o svých vývozech do Společenství, což znamená, že Komise bude schopna závazek účinně sledovat. Komise navíc na základě struktury prodeje této společnosti došla k závěru, že riziko obcházení dohodnutého závazku je omezené.

(12)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je závazek přijatelný.

(13)

Aby Komise mohla účinně sledovat, zda společnost plní svůj závazek, bude osvobození od cla při předložení žádosti příslušnému celnímu orgánu o propuštění do volného oběhu v souladu se závazkem podmíněno předložením faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze nařízení (ES) č. 123/2006. Tento rozsah informací je rovněž potřebný k tomu, aby celní orgány mohly s dostatečnou přesností ověřit, zda zásilka odpovídá obchodním dokladům. V případech, kdy není předložena žádná taková faktura, nebo tato faktura neodpovídá deklarovanému výrobku, bude místo toho splatná příslušná sazba vyrovnávacího a antidumpingového cla.

(14)

S cílem zajistit účinné dodržování závazku byli dovozci výše uvedeným nařízením Rady informováni o tom, že jakékoli porušení závazku může u příslušných transakcí vést ke zpětnému uplatnění antidumpingového a vyrovnávacího cla.

(15)

V případě porušení nebo odvolání závazku nebo v případě, kdy Komise zruší přijetí závazku, se podle čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení automaticky použije antidumpingové a vyrovnávací clo uložené podle čl. 9. odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 15 odst. 1 základního antisubvenčního nařízení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Závazek nabízený níže uvedeným vyvážejícím výrobcem v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením ohledně dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie se přijímá.

Země

Společnost

Doplňkový kód Taric

Indie

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. prosince 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004.

(3)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 492/2004 (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 492/2004.

(5)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 36. Nařízení ve znění nařízení (ES) 492/2004.

(6)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 17.

(8)  Úř. věst. C 101, 27.4.2005, s. 34.

(9)  Viz strana 5 v tomto Úředním věstníku.


26.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/54


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2005,

kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie

(2006/38/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

V srpnu 1999 uložila Rada nařízením (ES) č. 1796/1999 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejících mimo jiné z Indie.

(2)

Komise rozhodnutím 1999/572/ES (3) přijala cenový závazek od indické společnosti Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Daná společnost mezitím změnila svůj název a nyní vystupuje jako Usha Martin Ltd (dále jen „společnost UML“). Změna názvu nijak neovlivnila činnost společnosti.

(3)

V důsledku toho byl dotčený výrobek indického původu, který je vyráběn společností UML nebo jakoukoli jinou společností ve světě, jež je s ní ve spojení, a který odpovídá typu, na který se vztahuje závazek (dále jen „výrobek, na který se vztahuje závazek“), při dovozu do Společenství osvobozen od konečného antidumpingového cla.

(4)

V této souvislosti je třeba upřesnit, že některé typy ocelových lan, jež společnost UML v současné době vyrábí, nebyly v období šetření, které vedlo k uložení konečných antidumpingových opatření, do Společenství vyváženy, a osvobození přiznané v souvislosti se závazkem se na ně tudíž nevztahovalo. Tato ocelová lana proto při propuštění do volného oběhu ve Společenství podléhala platbě antidumpingového cla.

(5)

V listopadu 2005 po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení rozhodla Rada nařízením (ES) č. 121/2006 (4), že antidumpingová opatření vztahující se na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího mimo jiné z Indie by měla být zachována.

B.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1.   Povinnosti společností se závazky

(6)

V rámci závazku, který společnost UML nabídla, je tato společnost (a jakákoli společnost ve světě, která je s ní ve spojení) povinna mimo jiné vyvážet výrobek, na který se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství za minimální dovozní cenu uvedenou v závazku nebo za cenu vyšší. Tyto ceny odstraňují poškozující účinek dumpingu. V případě, že dovozci ve spojení výrobek dále ve Společenství prodávají prvnímu nezávislému odběrateli, musí být ceny při dalším prodeji výrobku, na který se vztahuje závazek, po přiměřené úpravě o prodejní, správní a režijní náklady a přiměřený zisk, rovněž na úrovních, jež odstraňují poškozující účinek dumpingu.

(7)

V rámci závazku je společnost UML rovněž povinna Komisi ve formě čtvrtletní zprávy pravidelně předkládat podrobné informace o svých prodejích dotčeného výrobku pocházejícího z Indie do Společenství (a jeho dalších prodejích, které uskutečňují strany, jež jsou s ní ve Společenství ve spojení). Do zprávy mají být zahrnuty výrobky, na které se vztahuje závazek a kterým náleží osvobození od antidumpingového cla, i typy ocelových lan, na které se závazek nevztahuje, a které proto antidumpingovému clu podléhají.

(8)

Není-li uvedeno jinak, Komise předpokládá, že zprávy společnosti UML o prodeji (a zprávy o dalších prodejích, které uskutečňují společnosti ve spojení usazené ve Společenství) jsou při předložení ve všech ohledech úplné, vyčerpávají a správné.

(9)

Společnost UML rovněž uznala, že podmínkou pro přiznání osvobození od antidumpingového cla v souvislosti se závazkem je, že bude celním orgánům Společenství předložena „závazková faktura“. Společnost se rovněž zavázala, že tuto závazkovou fakturu nebude vystavovat při prodeji dotčeného výrobku, na jehož typ se závazek nevztahuje, a který tudíž podléhal antidumpingovému clu.

(10)

V závazku se rovněž stanoví, že podmínky a ustanovení daného závazku se vztahují na všechny společnosti ve světě, jež jsou se společností UML ve spojení.

(11)

Za účelem zajištění dodržování závazku společnost UML rovněž souhlasila s tím, že poskytne veškeré informace, jež Komise považuje za nezbytné, a že umožní inspekce na místě ve svých prostorách a v prostorách jakékoli společnosti ve spojení, jejichž cílem bude ověřit správnost a pravdivost údajů předkládaných v uvedených čtvrtletních zprávách.

(12)

Inspekce na místě byly provedeny v prostorách společnosti UML v Indii a v prostorách společnosti Brunton Wolf Wire Ropes FZE (dále jen „BWWR“), jež je se společností UML ve spojení, v Dubaji.

2.   Výsledky inspekce na místě ve společnosti UML

(13)

Z šetření účetních záznamů společnosti vyplynulo, že značné objemy dotčeného výrobku, na které se závazek nevztahoval, nebyly zahrnuty do čtvrtletních zpráv o prodejích předkládaných v rámci závazku Komisi. Dotčené zboží bylo kromě toho společností UML prodáno dovozcům ve spojení ve Spojeném království a Dánsku a bylo zahrnuto do závazkových faktur.

(14)

Má se za to, že neuvedení daných prodejů ve zprávách o prodejích a jejich nesprávné zahrnutí do závazkových faktur představuje porušení závazku.

3.   Výsledky inspekce na místě ve společnosti BWWR

(15)

Nejdříve je nutné poznamenat, že hotová ocelová lana vyráběná společností BWWR prošla dříve dvěma hlavními výrobními fázemi: i) daný počet jednotlivých ocelových drátů se nejdříve stočí do tzv. „splétaného lanka“ a ii) daný počet těchto splétaných lanek, jež jsou tvořena z jednotlivých ocelových drátů, se pak stočí tak, že vznikne hotové ocelové lano.

(16)

Při inspekci v prostorách společnosti BWWR se zjistilo, že značná množství splétaných lanek pocházejících z Indie prodávala společnost UML společnosti BWWR a že společnost BWWR tato splétaná lanka přetvářela na ocelová lana, z nichž část byla pak prodávána do Společenství a vyvážena jako zboží pocházející ze Spojených arabských emirátů (dále jen „SAE“).

(17)

S ohledem na tuto přeměnu bylo považováno za nutné prošetřit otázku původu ocelových lan prodávaných do Společenství společností BWWR. Byl proto učiněn odkaz na článek 22 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (5) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen „celní kodex Společenství“), který stanoví, že nepreferenční pravidla původu se použijí na nesazební opatření stanovená zvláštními předpisy Společenství upravujícími obchod se zbožím, jako jsou např. antidumpingová opatření.

(18)

Ustanovení týkající se stanovení nepreferenčního původu výrobků, na jejichž výrobě se podílelo více zemí, jsou stanovena v článcích 24 a 25 celního kodexu Společenství a v článcích 35 a 39 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6), kterým se provádí celní kodex Společenství. Pokud jde o koncept „posledního podstatného zpracování“ uvedený v článku 24 celního kodexu Společenství, v případě ocelových lan se má za to, že tento výrobek prošel posledním podstatným zpracováním nebo opracováním, když byl zařazen do čtyřmístného čísla harmonizovaného systému (dále jen „čtyřmístné číslo“), které se liší od čtyřmístného čísla, do kterého byly zařazeny materiály použité pro výrobu tohoto výrobku.

(19)

V souladu s výše uvedeným zpracování indických splétaných lanek spadajících pod čtyřmístné číslo 7312 na ocelová lana spadající pod čtyřmístné číslo 7312 neuděluje hotovým výrobkům, v tomto případě ocelovým lanům, původ SAE, ale na místo toho jim ponechává indický původ.

(20)

Ocelová lana prodávaná společností BWWR a vyráběná ze splétaných lanek indického původu byla proto považována za výrobky indického původu, a proto by měla podléhat současným antidumpingovým opatřením vztahujícím se na dovozy pocházející z Indie. Při propuštění do volného oběhu ve Společenství jsou tyto výrobky buď předmětem podmínek závazku nebo se na ně vztahují antidumpingová cla, pokud nespadají do kategorie výrobků zahrnutých v závazku.

(21)

Dále bylo zjištěno, že dotyčná ocelová lana, u kterých se mělo za to, že jsou indického původu, prodávaná společností BWWR do Společenství nebyla společností UML ani společnostmi, které jsou s ní ve spojení, uvedena ve čtvrtletních zprávách o prodejích předkládaných Komisi v rámci závazku, a ani při dovozu do volného oběhu ve Společenství nebyla deklarována jako zboží indického původu. Z toho vyplývá, že při neexistenci závazkové faktury měly takové dovozy dotčeného výrobku považovaného za výrobek indického původu z Dubaje do Společenství podléhat při propuštění do volného oběhu ve Společenství platbě antidumpingového cla.

(22)

Navíc bylo zjištěno, že tato ocelová lana indického původu vyráběná v Dubaji byla prodávána na trhu Společenství pod minimální příslušnou dovozní cenou, která byla pro dotyčná ocelová lana stanovena v závazku společnosti UML.

(23)

S ohledem na všechna zjištění uvedená výše byla společnost UML informována o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě Komise zamýšlela odvolat přijetí závazku a uložit konečné antidumpingové clo. Společnosti byla udělena lhůta, během níž se mohla písemně nebo ústně k dané věci vyjádřit. V této souvislosti společnost UML poskytla písemné i ústní vyjádření.

4.   Podání

a)   Porušení povinnosti podávat zprávy

(24)

S ohledem na dotčený výrobek vyvážený společností UML a neuvedený ve čtvrtletních zprávách o prodejích předkládaných v rámci závazku bylo konstatováno, že ačkoli je dotyčné zboží uvedeno v závazkové faktuře, bylo dováženo do Společenství v režimu aktivního zušlechťovacího styku a bylo následně po zaplacení antidumpingového cla buď propuštěno do volného oběhu ve Společenství nebo opětovně vyvezeno mimo území Společenství. Proto bylo předloženo tvrzení, že jeho neuvedení ve čtvrtletních zprávách o prodejích předkládaných v rámci závazku bylo způsobeno pouze administrativním nedopatřením a že k žádnému poškození nebo podstatnému porušení nedošlo.

(25)

Na podporu tohoto tvrzení se společnost UML domnívala, že hlavním cílem závazku je zajistit, aby prodeje byly uskutečňovány na úrovních, které odstraňují újmu. V tomto ohledu bylo uvedeno, že když společnost zcela splnila tyto podmínky, měla správnost zpráv o prodejích předkládaných v rámci závazku druhořadý význam. Pokud za výrobky nezahrnuté v závazku, avšak uvedené v závazkové faktuře bylo nakonec zaplaceno antidumpingové clo nebo pokud byly tyto výrobky opětovně vyvezeny mimo území Společenství, společnost UML se domnívala, že podstata závazku byla dodržena. Proto se společnost UML domnívala, že její činnosti nebo činnosti společností ve spojení ve Společenství nezpůsobily změny ve status quo na trhu Společenství.

(26)

V odpovědi na tato tvrzení Komise souhlasí, že cílem závazku je odstranit poškozující účinek dumpingu. Domnívá se však, že povinnost poskytovat přesné zprávy o prodejích nebo zahrnutí zboží, na něž se závazek nevztahuje, do závazkové faktury, nemá druhořadý nebo méně důležitý význam než jakákoli jiná opatření závazku. Pouze tehdy, pokud má Komise všechny podrobné údaje o prodejích dotčeného výrobku do Společenství, může účinně sledovat závazek a stanovit, zda byl dodržován a zda byly odstraněny poškozující účinky dumpingu. Nesprávné nebo neúplné zprávy o prodeji dávají vzniknout pochybnostem o plnění závazku ze strany společnosti jako celku. Dodržování náležitostí podávání zpráv se musí proto považovat za část základních povinností dotčených společností, pokud tyto náležitosti nejsou zamýšleny pouze k usnadnění správních postupů, ale pokud jsou nutné k řádnému fungování systému závazků jako celku.

(27)

Z toho vyplývá, že pokud jde o otázku, zda byl na trhu Společenství zachován status quo (a nepřímo, zda bylo poškozeno výrobní odvětví Společenství), má se za to, že porušení povinností podávat zprávy ohrožuje účinnost systému závazku, který byl vytvořen na ochranu výrobců ocelových lan ve Společenství před škodlivým dumpingem. Neexistence úplných a spolehlivých zpráv vytváří také pochybnosti o tom, zda byla dodržována hmotněprávní ustanovení závazku a brání proto Komisi určit, zda společnost splnila všechny povinnosti. Komise proto musí takové porušení považovat za poškozující výrobce ve Společenství.

(28)

Společnost UML a její společnosti ve spojení po celém světě musí navíc v rámci závazku dodržovat veškerá různá ustanovení závazku a přijímat účinná opatření k zajištění, aby ustanovení těchto závazků byla dodržována. V tomto případě nebyly provedeny interní kontroly ani postupy, které jsou nutné k tomu, aby společnost UML plně plnila své závazky v souladu s podmínkami závazku.

(29)

Námitky vznesené společností v souvislosti s náležitostmi podávání zpráv nemění stanovisko Komise, že došlo k porušení závazků.

b)   Proporcionalita

(30)

Dále bylo uvedeno, že by měl existovat rozumný vztah mezi opatřeními přijatými orgány Společenství v rámci stávajícího systému cenových závazků pro dotčený výrobek pocházející z Indie a zamýšlenými cíli opatření (tj. proporcionalita).

(31)

Pokud jde o proporcionalitu, je třeba nejdříve poznamenat, že v souladu s čl. 8 odst. 7 základního nařízení se nedodržení povinnosti poskytovat příslušné informace (např. nedodržení některých z povinností podávat zprávy) považuje za porušení závazku. Navíc v souladu s čl. 8 odst. 9 základního nařízení se v případě porušení závazku ukládá konečné clo. Má se za to, že tyto články podtrhují „samotnou“ důležitost povinnosti podávat zprávy. To je dále zdůrazněno jasným a přesným jazykem samotného závazku, ve kterém jsou stanoveny všechny povinnosti podávat zprávy.

(32)

Tento přístup byl také potvrzen judikaturou Soudu prvního stupně, který rozhodl, že jakékoli porušení závazku je dostatečným důvodem k ospravedlnění odvolání přijatých závazků (7).

(33)

Námitky vznesené společností UML v souvislosti s proporcionalitou proto nemění stanovisko Komise, že došlo k porušení závazků.

c)   Rozvojová země

(34)

Společnost UML také tvrdila, že protože se u vyvážejícího výrobce se sídlem v Indii jedná o rozvojovou zemi, jak ji definuje WTO v souladu s článkem 15 antidumpingové dohody WTO, měla by být této skutečnosti věnována „zvláštní pozornost“, protože Komise by vzhledem k této skutečnosti neměla odstoupit od přijatého závazku, neboť se jednalo o „první menší záležitost nedodržení požadavků“.

(35)

S ohledem na otázku, zda skutečnost, že společnost UML má sídlo v rozvojové zemi, je důvodem pro odstoupení od přijatého závazku, je třeba upozornit, že společnost UML je mateřskou společností nadnárodní skupiny společností a jedním z největších výrobců dotčeného výrobku na světe. S ohledem na zjevné pravomoci řízení a na strukturu skupiny UML, s nimiž se Komise během inspekcí na místě seznámila, nelze přijmout tvrzení, že plnění požadavků na podávání zpráv by společnosti způsobilo obtíže. Navíc, pokud společnost nabízí závazky, musí zajistit, že je následně schopna plnit povinnosti vznikající ze závazku. Tvrzení společnosti týkající se této záležitosti se proto zamítá.

d)   Nepreferenční původ pro účely dovozu

(36)

Pokud jde o otázku původu ocelových lan vyvážených do Společenství z Dubaje, která jsou vyráběna ze splétaných lanek indického původu, společnost UML uvedla, že dotčené zboží si v závěrečné fázi zpracování (tj. splétání a dokončování splétaných lanek do ocelových lan) neponechává indický původ, ale na místo toho zboží těmito konečnými postupy získává původ SEA.

(37)

V tomto ohledu společnost UML tvrdila, že se Komise mýlila, když se spoléhala, že změna čtyřmístného čísla je jediným určujícím ukazatelem nepreferenčního původu. Společnost UML dále uvedla, že podle článků 24 a 25 celního sazebníku Společenství je změna čtyřmístného čísla pouze jedním ze zohlednitelných ukazatelů, který není nevyhnutelně konečný, protože dalším významným prvkem je místní přidaná hodnota dovážených vstupů. V tomto ohledu bylo uvedeno, že místní přidaná hodnota v Dubaji přesahovala 25 %. Společnost UML také dále tvrdila, že stanovení původu zboží odkazem na vzniklé nebo (nevzniklé) změny čtyřmístného čísla bylo vyjednávací pozicí Komise v rámci probíhajících jednání WTO o původu zboží a „… nebylo přijaté právními předpisy Společenství“.

(38)

Společnost UML také tvrdila, že si nebyla vědoma nepreferenčních pravidel původu a že když v roce 2003 zakládala továrnu v Dubaji, vedení skupiny v Dubaji a v Indii se domnívalo, že ocelová lana vyráběná v Dubaji ze splétaných lanek pocházejících z Indie nabudou původ SAE.

(39)

S ohledem na tvrzení vznesená společností UML o původu dotčených výrobků vyvážených do Společenství z Dubaje Komise nejdříve upozorňuje, že pokud se na výrobě zboží podílely dvě nebo více zemí, je pro nepreferenční původ zboží určující koncept „posledního podstatného zpracování“. Avšak obecně je kritérium posledního podstatného zpracování vyjádřeno jedním z následujících způsobů, a to i) pravidlem vyžadujícím změnu v čísle nebo položce nomenklatury harmonizovaného systému, nebo ii) seznamem výrobních nebo zušlechťovacích operací, které udělují nebo neudělují zboží původ země, ve které operace probíhají, nebo iii) pravidlem přidané hodnoty.

(40)

V tomto případě jsou ocelová lana jedním z výrobků, na než se vztahuje pravidlo vyžadující změnu v čísle či položce. Proto je čtyřmístné číslo pro splétaná lanka a ocelová lana stejné, proces transformace prováděný v Dubaji nemění indický původ pro stanovení nepreferenčního původu.

(41)

I když nebylo nutné řešit otázku „přidané hodnoty dovážených vstupů“ v Dubaji, přezkoumaly se kvůli správnému administrativnímu pořádku i údaje, které byly poskytnuty na podporu tvrzení společnosti UML, že místní přidaná hodnota v Dubaji byla podstatná. Z tohoto šetření vyplynulo, že současná přidaná hodnota v Dubaji je v každém případě nižší než hranice 25 %, jak tvrdila společnost, pokud ji vyjádříme jako procento ceny ocelových lan ze závodu.

(42)

Pokud jde o tvrzení společnosti UML, že přístup založený na změně čtyřmístného čísla je vyjednávací pozicí Komise, pokud jde o jednání WTO o původu a nepřijaté právní předpisy, je nutné poznamenat, že pravidlo čtyřmístného čísla je osvědčenou praxí při uplatňování článku 24 celního kodexu Společenství. Jako takové pravidlo používají orgány Společenství a příslušné celní orgány členských států při určování nepreferenčního původu řady zboží, mezi nimi i dotčeného výrobku.

(43)

S ohledem na stanovisko, že společnost si nebyla vědoma nepreferenčních pravidel původu, Komise nejdříve zopakovala, že Společnost UML je mateřskou společností velké nadnárodní společnosti s výrobními místy, distributory a prodejnami ve spojení umístěnými po celém světe. Pokud jde o pohyb surovin, dokončené výrobky a předvýrobky mezi členskými společnostmi ve skupině, zdá se nepravděpodobné, že by si společnost nebyla vědoma nepreferenčních pravidel původu nebo původu klíčových výrobků vyráběných v jedné z jejích provozoven. Navíc je nutné zdůraznit, že se v každém případě předpokládá, že společnosti znají platný kodex a pravidla a nemohou se při ospravedlňování nedodržování platných pravidel odvolávat na jejich neznalost.

(44)

S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že dotčené zboží vyvážené z Dubaje je indického původu, a měla by proto na ně být uložena antidumpingová opatření vztahující se na dovoz ocelových drátů pocházejících z Indie.

(45)

Tvrzení společnosti týkající se původu dotčeného zboží nebyla přijata, a proto se stanovisko Komise, že došlo k porušení závazku, nemění.

C.   ZMĚNA ROZHODNUTÍ 1999/572/ES

(46)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se má za to, že by se přijetí závazku nabídnutého společností Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, nyní známou jako Usha Martin Ltd, mělo odvolat. Článek 1 rozhodnutí Komise 1999/572/ES, kterým se přijímá závazek společností Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, by měl být proto odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijetí závazku týkajícího se dovozu ocelových lan a kabelů nabídnutého společností Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd se tímto odvolává.

Článek 2

Tabulka v čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 1999/572/ES se nahrazuje touto tabulkou:

Země

Výrobce

Doplňkový kód TARIC

Jihoafrická republika

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO BOX 40072

Cleveland

Jihoafrická republika

A023

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Bruselu dne 22. prosince 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1674/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 63. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1678/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 13).

(4)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Věc T-51/96, Miwon Co. Ltd. v. Rada, Sb. rozh. 2000 s. II-1841, bod 52.