ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 19

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
24. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 109/2006 ze dne 23. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 110/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se vývozních licencí pro vývozy olivového oleje ze Společenství do třetích zemí

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 111/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 112/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 93/2006

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 113/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 94/2006

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 114/2006 ze dne 23. ledna 2006, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

10

 

*

Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ( 1 )

12

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění jednací řád Komise

20

 

*

Doporučení Komise ze dne 18. ledna 2006 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2006 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2006 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2006/29/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se zrušuje společný postoj 96/184/SZBP k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie

34

 

*

Společný postoj Rady 2006/30/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se obnovují a doplňují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny

36

 

*

Společný postoj Rady 2006/31/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Libérii

38

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 109/2006

ze dne 23. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 110/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se stanoví přechodná opatření týkající se vývozních licencí pro vývozy olivového oleje ze Společenství do třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (2), bylo ode dne 1. listopadu 2005 zrušeno nařízení Komise (ES) č. 2543/95 ze dne 30. října 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej (3).

(2)

Některé licence vydané v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 2543/95, které zůstávají v platnosti i po 1. listopadu 2005, nebyly zcela nebo částečně využity. Závazky vyplývající z těchto licencí musejí být dodrženy, v opačném případě dojde k propadnutí složené jistoty. Tyto závazky se staly bezpředmětnými, a proto by měly být zrušeny a složené jistoty uvolněny.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o dovozní licence vydané na základě nařízení (ES) č. 2543/95, složené jistoty se na žádost zúčastněných osob uvolní pod podmínkou, že:

jejich platnost neskončila ke dni 1. listopadu 2005,

k tomuto datu nebyly vůbec anebo jen částečně využity.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97; opraveno v Úř. věst. L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 406/2004 (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 10).


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 111/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 105/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 11.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 24. ledna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 112/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 93/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 93/2006 (2) stanovilo vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu.

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 93/2006, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené nedenaturované a v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 93/2006 se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2006, s. 37.


PŘÍLOHA

SAZBY UPRAVUJÍCÍ NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 24. LEDNA 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,2861

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 113/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 94/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 94/2006 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 94/2006, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d), f) a g) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 94/2006 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2006, s. 39.


PŘÍLOHA

POZMĚNĚNÉ ČÁSTKY VÝVOZNÍCH NÁHRAD PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY V ODVĚTVÍ CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2861 (4)

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(5)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 114/2006

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15, uvedeného nařizení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 20. ledna 2006 pro produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 90/2006 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 90/2006 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad stanovené nařízením (ES) č. 90/2006 se pozměňují podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2006, s. 32.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 24. ledna 2006 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

28,61

28,61


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na výrozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/12


SMĚRNICE KOMISE 2006/8/ES

ze dne 23. ledna 2006,

kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přípravky skládající se z více než jedné látky, která je zařazena do přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (2) jako karcinogenní, mutagenní a/nebo toxická pro reprodukci, musí být nyní označena větami označujícími riziko (R-věty) uvádějícími jak zařazení do kategorie 1 nebo 2, tak do kategorie 3. Označení obsahující obě R-věty je však rozporné. Přípravky by proto měly být zařazovány pouze do vyšší kategorie a odpovídajícím způsobem označovány.

(2)

V případě látek vysoce toxických pro vodní prostředí (klasifikovány jako N), kterým jsou přiřazeny R-věty R50 nebo R50/53, se nyní pro látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS uplatňují specifické koncentrační limity (SCL) za účelem zabránění podcenění nebezpečí. Uvedené opatření je příčinou nesrovnalostí mezi přípravky obsahujícími látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS, na které se uplatňují specifické koncentrační limity, a přípravky obsahující látky, které doposud nebyly zahrnuty do přílohy I, ale jsou dočasně klasifikovány a označovány v souladu s článkem 6 směrnice 67/548/EHS a u nichž se neuplatňují specifické koncentrační limity. Je proto nezbytné zajistit, aby specifické koncentrační limity byly uplatňovány stejným způsobem na všechny přípravky obsahující látky vysoce toxické pro vodní prostředí.

(3)

Dne 6. srpna 2001 přijala Komise směrnici 2001/59/ES (3), kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS. Směrnice 2001/59/ES přezkoumala kritéria pro klasifikaci a označování látek poškozujících ozonovou vrstvu uvedená v příloze VI směrnice 67/548/EHS. Pozměněná příloha III nyní pouze stanoví, že k R-větě R59 se přiřadí symbol N.

(4)

Nesoulad v terminologii používané k popisu požadavků na balení a označování v příloze V směrnice 1999/45/ES vzbuzuje obavy. V zájmu upřesnění je proto vhodné upravit znění přílohy V směrnice 1999/45/ES.

(5)

Přílohy II, III a V směrnice 1999/45/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu na úseku nebezpečných látek a přípravků zřízeného článkem 20 směrnice 1999/45/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II, III a V směrnice 1999/45/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. března 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Směrnice 1999/45/ES se mění takto:

1.

Příloha II se mění takto:

a)

Tabulka VI se nahrazuje tímto:

„Tabulka VI

Klasifikace látky

Klasifikace přípravku

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3

Karcinogenní látky kategorie 1 nebo 2 s R45 nebo R49

Koncentrace ≥ 0,1 %

karcinogenní

R45, R49 jsou v případě potřeby povinné

 

Karcinogenní látky kategorie 3 s R40

 

Koncentrace ≥ 1 %

karcinogenní

R40 povinná (není-li již přiřazena R45  (1))

Mutagenní látky kategorie 1 nebo 2 s R46

Koncentrace ≥ 0,1 %

mutagenní

R46 povinná

 

Mutagenní látky kategorie 3 s R68

 

Koncentrace ≥ 1 %

mutagenní

R68 povinná (není-li již přiřazena R46)

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 1 nebo 2 s R60 (plodnost)

Koncentrace ≥ 0,5 %

toxický pro reprodukci (plodnost)

R60 povinná

 

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 3 s R62 (plodnost)

 

Koncentrace ≥ 5 %

toxický pro reprodukci (plodnost)

R62 povinná (není-li již přiřazena R60)

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 1 nebo 2 s R61 (vývoj)

Koncentrace ≥ 0,5 %

toxický pro reprodukci (vývoj)

R61 povinná

 

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 3 s R63 (vývoj)

 

Koncentrace ≥ 5 %

toxický pro reprodukci (vývoj)

R63 povinná (není-li již přiřazena R61)

b)

Tabulka VI A se nahrazuje tímto:

„Tabulka VI A

Klasifikace látky

Klasifikace přípravku

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3

Karcinogenní látky kategorie 1 nebo 2 s R45 nebo R49

Koncentrace ≥ 0,1 %

karcinogenní

R45, R49 jsou povinné v případě potřeby

 

Karcinogenní látky kategorie 3 s R40

 

Koncentrace ≥ 1 %

karcinogenní

R40 povinná (není-li již přiřazena R45  (2))

Mutagenní látky kategorie 1 nebo 2 s R46

Koncentrace ≥ 0,1 %

mutagenní

R46 povinná

 

Mutagenní látky kategorie 3 s R68

 

Koncentrace ≥ 1 %

mutagenní

R68 povinná (není-li již přiřazena R46)

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 1 nebo 2 s R60 (plodnost)

Koncentrace ≥ 0,2 %

toxický pro reprodukci (plodnost)

R60 povinná

 

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 3 s R62 (plodnost)

 

Koncentrace ≥ 1 %

toxický pro reprodukci (plodnost)

R62 povinná (není-li již přiřazena R60)

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 1 nebo 2 s R61 (vývoj)

Koncentrace ≥ 0,2 %

toxický pro reprodukci (vývoj)

R61 povinná

 

Látky ‚toxické pro reprodukci‘ kategorie 3 s R63 (vývoj)

 

Koncentrace ≥ 1 %

toxický pro reprodukci (vývoj)

R63 povinná (není-li již přiřazena R61)

2.

Příloha III se mění takto:

a)

V části A se v oddílu b) 1) I ruší bod 2.

b)

V části B se tabulka 1 nahrazuje tímto:

„Tabulka 1a

Akutní toxicita ve vodním prostředí a dlouhodobé nepříznivé účinky

Klasifikace látky

Klasifikace přípravku

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

viz tabulka 1b

viz tabulka 1b

viz tabulka 1b

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Pro přípravky obsahující látku klasifikovanou jako N, R50–53, jsou použitelné koncentrační limity a výsledná klasifikace uvedená v tabulce 1b.

Tabulka 1b

Akutní toxicita ve vodním prostředí a dlouhodobé nepříznivé účinky látek vysoce toxických pro vodní prostředí

Hodnota LC50 nebo EC50 (‚L(E)C50‘) látky klasifikované jako N, R50–53 (mg/l)

Klasifikace přípravku

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Pro přípravky obsahující látky s hodnotou LC50 nebo EC50 nižší než 0,00001 mg/l se příslušné koncentrační limity vypočítají odpovídajícím způsobem (v intervalech násobků 10).“

c)

V části B se tabulka 2 nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Hodnota LC50 nebo EC50 (‚L(E)C50‘) látky klasifikované jako N, R50 nebo jako N, R50–53 (mg/l)

Klasifikace přípravku N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Pro přípravky obsahující látky s hodnotou LC50 nebo EC50 nižší než 0,00001 mg/l se příslušné koncentrační limity vypočítají odpovídajícím způsobem (v intervalech násobků 10).“

d)

V části B se tabulka 5 pod bodem II nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

Klasifikace látky

Klasifikace přípravku N, R59

N s R59

Cn ≥ 0,1 %“

3.

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OZNAČOVÁNÍ NĚKTERÝCH PŘÍPRAVKŮ

A.   Pro přípravky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu článků 5, 6 a 7

1.   Přípravky prodávané široké veřejnosti

1.1.

Štítek obalu obsahujícího takové přípravky musí kromě specifických bezpečnostních pokynů obsahovat příslušné bezpečnostní pokyny S1, S2, S45 nebo S46 v souladu s kritérii uvedenými v příloze VI směrnice 67/548/EHS.

1.2.

Pokud jsou takové přípravky klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo žíravé (C) a pokud je fyzicky nemožné poskytnout takovou informaci na samotném obalu, musí být obaly obsahující takové přípravky doprovázeny přesnými a snadno pochopitelnými návody pro použití, které zahrnují v případě potřeby návody na zneškodňování prázdných obalů.

2.   Přípravky určené pro použití sprejováním

Štítek obalu obsahujícího takové přípravky musí povinně obsahovat bezpečnostní pokyn S23 doprovázený bezpečnostním pokynem S38 nebo S51 přiřazeným v souladu s kritérii uvedenými v příloze VI směrnice 67/548/EHS.

3.   Přípravky obsahující látku s přiřazenou větou R33: Nebezpečí kumulativních účinků

V případě, že přípravek obsahuje nejméně jednu látku s přiřazenou větou R33 v koncentraci rovné 1 % nebo vyšší, pokud nejsou v příloze I směrnice 67/548/EHS uvedeny jiné hodnoty, musí štítek obalu tohoto přípravku obsahovat znění této věty ve tvaru uvedeném v příloze III směrnice 67/548/EHS.

4.   Přípravky obsahující látku s přiřazenou větou R64: Může poškodit kojence

V případě, že přípravek obsahuje nejméně jednu látku s přiřazenou větou R64 v koncentraci rovné 1 % nebo vyšší, pokud nejsou v příloze I směrnice 67/548/EHS uvedeny jiné hodnoty, musí štítek obalu tohoto přípravku obsahovat znění této věty ve tvaru uvedeném v příloze III směrnice 67/548/EHS.

B.   Pro přípravky bez ohledu na jejich klasifikaci ve smyslu článků 5, 6 a 7

1.   Přípravky obsahující olovo

1.1.   Barvy a laky

Štítky obalů barev a laků obsahujících olovo v množství vyšším než 0,15 % (vyjádřeném jako hmotnost kovu) z celkové hmotnosti přípravku, stanoveném podle normy ISO 6503/1984, musí obsahovat tento text:

‚Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.‘

V případě obalů, jejichž objem je menší než 125 mililitrů, může být uveden tento text:

‚Pozor! Obsahuje olovo.‘

2.   Přípravky obsahující kyanakryláty

2.1.   Lepidla

Štítky vlastních obalů lepidel založených na kyanakrylátech musí být opatřeny těmito nápisy:

 

‚Kyanakrylát

Nebezpečí

Okamžitě lepí kůži a oči

Uchovávejte mimo dosah dětí.‘

K obalu musí být přiloženy příslušné bezpečnostní pokyny.

3.   Přípravky obsahující isokyanáty

Štítky obalů přípravků obsahujících isokyanáty (např. monomery, oligomery, prepolymery atd. nebo jejich směsi) musí obsahovat tyto nápisy:

 

‚Obsahuje isokyanáty.

Viz informace dodané výrobcem.‘

4.   Přípravky, které obsahují epoxidové složky s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700

Štítky obalů přípravků obsahujících epoxidové složky s průměrnou molekulární hmotností ≤ 700 musí být opatřeny těmito nápisy:

 

‚Obsahuje epoxidové složky.

Viz informace dodané výrobcem.‘

5.   Přípravky prodávané široké veřejnosti, které obsahují aktivní chlor

Štítky obalů přípravků obsahujících více než 1 % aktivního chloru musí být opatřeny těmito speciálními nápisy:

‚Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).‘

6.   Přípravky obsahující kadmium (slitiny) a určené pro tvrdé nebo měkké pájení

Štítky obalů zmíněných přípravků musí být opatřeny těmito nápisy provedenými zřetelně čitelnými a nesmazatelnými písmeny:

 

‚Pozor! Obsahuje kadmium.

Při použití vznikají nebezpečné výpary.

Viz informace dodané výrobcem.

Dodržujte bezpečnostní pokyny.‘

7.   Přípravky dostupné jako aerosoly

Aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice, vztahují se na přípravky dostupné jako aerosoly rovněž ustanovení o označování v souladu s body 2.2 a 2.3 přílohy směrnice 75/324/EHS naposledy pozměněné směrnicí 94/1/ES.

8.   Přípravky obsahující látky, které ještě nejsou plně vyzkoušeny

V případě, že přípravek obsahuje nejméně jednu látku v koncentraci ≥ 1 %, které je v souladu s článkem 13 odst. 3 směrnice 67/548/EHS přiřazen nápis ‚Pozor – látka ještě není plně otestována.‘, musí být štítek tohoto přípravku opatřen nápisem ‚Pozor – tento přípravek obsahuje látku, která ještě není plně otestována.‘

9.   Přípravky, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahují nejméně jednu senzibilizující látku

Štítky obalů přípravků obsahujících nejméně jednu látku klasifikovanou jako senzibilizující, která je přítomna v koncentraci rovné 0,1 % nebo vyšší nebo v koncentraci rovné koncentraci uvedené ve specifické poznámce pro danou látku v příloze I směrnice 67/548/EHS nebo vyšší než tato koncentrace, musí být opatřeny nápisem:

‚Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.‘

10.   Kapalné přípravky obsahující halogenované uhlovodíky

Pro kapalné přípravky, které nemají bod vzplanutí nebo mají bod vzplanutí vyšší než 55 °C a obsahují halogenovaný uhlovodík a více než 5 % hořlavé nebo vysoce hořlavé látky, musí být štítek na jejich obalu podle potřeby opatřen tímto nápisem:

‚Při používání se může stát vysoce hořlavým.‘ nebo ‚Při používání se může stát hořlavým.‘

11.   Přípravky obsahující látku, jíž je přiřazena věta R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Jestliže přípravek obsahuje jednu nebo více látek, jimž je přiřazena věta R67, musí být podle přílohy III směrnice 67/548/EHS na štítku přípravku uvedena tato věta, je-li celková koncentrace těchto látek přítomných v přípravku 15 % nebo vyšší, pokud:

již přípravek není klasifikován větami R20, R23, R26, R68/20, R39/23 nebo R39/26,

nebo pokud balení přípravku nepřekračuje 125 ml.

12.   Cementy a cementové přípravky

Balení cementů a cementových přípravků obsahujících více než 0,0002 % rozpustného chromu (VI) v celkové suché hmotnosti cementu musí být opatřeno nápisem:

‚Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.‘

pokud již přípravek není klasifikován a označen jako senzibilizující a není označen větou R43.

C.   Pro přípravky neklasifikované ve smyslu článků 5, 6 a 7, ale obsahující nejméně jednu nebezpečnou látku

1.   Přípravky, které nejsou určeny pro širokou veřejnost

Štítky obalů přípravků uvedených v čl. 14 odst. 2.1 písm. b) musí být opatřeny tímto nápisem:

‚Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.‘ “


(1)  V případech, kdy jsou přípravku přiřazeny R49 a R40, ponechají se obě R-věty, protože R40 nerozlišuje mezi expozičními vstupy, zatímco R49 se přiřazuje pouze pro inhalační cestu.“

(2)  V případech, kdy jsou přípravku přiřazeny R49 a R40, ponechají se obě R-věty, protože R40 nerozlišuje mezi expozičními vstupy, zatímco R49 se přiřazuje pouze pro inhalační cestu.“


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. prosince 2005,

kterým se mění jednací řád Komise

(2006/25/ES, Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 218 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 131 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Ustanovení Komise, kterými se zřizuje obecný systém včasného varování s názvem „ARGUS“, a jejichž znění tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, se tímto připojují k jednacímu řádu Komise (1) formou přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 308, 8.12.2000, s. 26. Jednací řád naposledy pozměněný rozhodnutím Komise 2005/960/ES, Euratom (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 83).


PŘÍLOHA

USTANOVENÍ KOMISE, KTERÝMI SE ZŘIZUJE OBECNÝ SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ S NÁZVEM „ARGUS“

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné, aby Komise zřídila všeobecný systém včasného varování s názvem ARGUS, aby posílila svou schopnost reagovat v rámci své působnosti rychle, účinně a v koordinaci s ostatními na krize zasahující více odvětví v různých oblastech politiky, a které vyžadují akce na úrovni Společenství, a to bez ohledu na příčinu těchto krizí.

(2)

Základem systému by měla být především síť pro vnitřní komunikaci, která umožní, aby generální ředitelství a útvary Komise mohly v případě krize sdílet klíčové informace.

(3)

Za účelem zajištění propojení a koordinace mezi stávajícími specializovanými sítěmi bude systém posouzen s ohledem na získané zkušenosti a technologický pokrok.

(4)

Je nezbytné stanovit vhodný postup koordinace pro přijímání rozhodnutí a řízení včasné, koordinované a jednotné reakce Společenství na závažné krize zasahující více odvětví a zároveň udržet tento postup dostatečně pružný a přizpůsobivý vůči konkrétním potřebám a okolnostem určitých krizí s ohledem na stávající nástroje politiky, které tyto krize řeší.

(5)

V systému musí zohledněny specifické vlastnosti, odbornost, uspořádání a oblast působnosti stávajících systémů Komise pro včasné varování v jednotlivých odvětvích. Tyto systémy umožňují útvarům Komise reagovat na krize v různých oblastech činnosti Společenství. Stejně tak musí být respektována obecná zásada subsidiarity.

(6)

Vzhledem k tomu, že komunikace představuje klíčový prvek řízení krizí, je třeba věnovat zvláštní pozornost informování veřejnosti a účelné komunikaci s občany prostřednictvím tisku a různých komunikačních prostředků a poboček Komise, ať už z Bruselu a/nebo jiných příhodných míst.

Článek 1

Systém ARGUS

1.   Za účelem zlepšení schopnosti Komise zajistit včasnou, účinnou a jednotnou reakci v případě závažných krizí zasahujících více odvětví v různých oblastech politiky, a které vyžadují akci na úrovni Společenství bez ohledu na příčinu těchto krizí, se zřizuje všeobecný systém včasného varování a reakce s názvem ARGUS.

2.   Systém ARGUS je tvořen:

a)

sítí pro vnitřní komunikaci;

b)

zvláštním postupem pro koordinaci, který se spustí v případě závažných krizí zasahujících více odvětví.

3.   Těmito ustanoveními není dotčeno rozhodnutí Komise 2003/246/ES o operačních postupech pro krizové řízení.

Článek 2

Informační síť ARGUS

1.   Síť pro vnitřní komunikaci představuje stálou platformu, která generálním ředitelstvím a útvarům Komise umožňuje v reálném čase sdílet důležité informace o vznikajících krizích zasahujících více odvětví či o předpokládané nebo bezprostřední hrozbě takových krizí, a dále koordinovat v rámci pravomoci Komise vhodnou reakci.

2.   Základními členy sítě jsou: generální sekretariát, GŘ pro tisk a komunikaci včetně útvaru mluvčího, GŘ pro životní prostředí, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, GŘ pro vnější vztahy, GŘ pro humanitární pomoc, GŘ pro personál a administrativu, GŘ pro obchod, GŘ pro informatiku, GŘ pro daně a celní unii a společné výzkumné středisko a právní služba.

3.   Všechny ostatní generální ředitelství a útvary Komise mohou být do sítě zařazeny na základě vlastní žádosti, a to za předpokladu, že provedou minimální požadavky uvedené v odstavci 4.

4.   Generální ředitelství a útvary, které jsou členy sítě, jmenují pro systém ARGUS zpravodaje a zajistí stálou pohotovost, což umožní, aby útvary mohly být kontaktovány a v případě krizí vyžadujících jejich zásah co nejrychleji reagovat. Systém bude vytvořen tak, aby bylo možné učinit tyto kroky v rámci stávajícího rozdělení lidských zdrojů.

Článek 3

Koordinační postup v případě závažných krizí

1.   V případě závažných krizí zasahujících více odvětví či v případě předpokládaných nebo bezprostředně hrozících krizí tohoto charakteru, se předseda může z vlastní iniciativy po té, co je varován nebo na základě žádosti člena Komise, rozhodnout uvést do chodu zvláštní koordinační postup. Předseda zároveň rozhodne, kdo ponese politickou odpovědnost za reakci Komise na krizi. Předseda si buď odpovědnost ponechá nebo ji postoupí některému členovi Komise.

2.   Tato odpovědnost v sobě obsahuje vedení a koordinaci reakce na krizi, zastupování Komise vůči dalším orgánům a odpovědnost za komunikaci s veřejností. Tato skutečnost nemá vliv na stávající pravomoci a mandát v rámci sboru členů Komise.

3.   Generální sekretariát na základě pověření předsedy nebo člena Komise, kterému byla postoupena odpovědnost, uvede do chodu zvláštní operační strukturu krizového řízení s názvem Krizový koordinační výbor podle článku 4.

Článek 4

Krizový koordinační výbor

1.   Krizový koordinační výbor je zvláštní operační struktura krizového řízení zřízená za účelem vedení a koordinace reakce na krizi. Tato struktura sdružuje představitele všech významných generálních ředitelství a útvarů Komise. Obecně platí, že v Krizovém koordinačním výboru budou zastoupeny generální ředitelství a útvary uvedené v čl. 2 odst. 2, a dále generální ředitelství a útvary, kterých se konkrétní krize týká. Krizový koordinační výbor bude využívat stávající zdroje a prostředky útvarů.

2.   Krizovému koordinačnímu výboru předsedá zástupce generálního tajemníka, který má zvláštní odpovědnost za koordinaci politiky.

3.   Krizový koordinační výbor bude zejména hodnotit a monitorovat vývoj situace, identifikovat problémy, alternativní řešení těchto problémů a akcí a dále zajišťovat realizaci přijatých rozhodnutí a akcí, jakož i jejich jednotnost a soudržnost.

4.   Rozhodnutí, na nichž se dohodne Krizový koordinační výbor, bude schvalovat Komise v rámci běžných rozhodovacích postupů a provádět je budou generální ředitelství a systémy včasného varování.

5.   Útvary Komise náležitým způsobem zajistí řízení úkolů v souvislosti s reakcí, a to v rámci svých pravomocí.

Článek 5

Příručka pro operační postupy

Příručka pro operační postupy vymezí podrobná ustanovení pro provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Komise přezkoumá toto rozhodnutí s ohledem na získané zkušenosti a technologický pokrok, a to nejpozději jeden rok ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí, popřípadě přijme další dodatečná opatření týkající se fungování systému ARGUS.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/23


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 18. ledna 2006

týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2006 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2006) 11)

(Text s významem pro EHP)

(2006/26/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS stanoví, že by Komise měla postupně pracovat na vytvoření systému, který by umožnil odhad dietární expozice pesticidům. Aby bylo možné vytvářet reálné odhady, měly by být k dispozici údaje o monitorování reziduí pesticidů v řadě potravinářských produktů, které představují hlavní složky evropské stravy. Obecně se uznává, že hlavní složky evropské stravy sestávají zhruba z 20–30 potravinářských produktů. Vzhledem ke zdrojům, jež jsou pro účely monitorování reziduí pesticidů na vnitrostátní úrovni k dispozici, jsou členské státy v rámci koordinovaného monitorovacího programu schopny ročně analyzovat vzorky pouze osmi produktů. Používání pesticidů vykazuje změny v časovém rozpětí tříletých cyklů. Každý pesticid by proto měl být monitorován ve 20–30 potravinářských produktech po dobu několika tříletých cyklů.

(2)

V roce 2006 by měla být monitorována rezidua pesticidů, na něž se vztahuje toto doporučení, neboť tak bude možné tyto údaje využít pro odhad skutečné dietární expozice těmto reziduím.

(3)

K počtům vzorků, jež mají být odebrány v rámci každé koordinované monitorovací činnosti, je třeba zaujmout systematický statistický přístup. Takovýto postup byl vytvořen Komisí pro Codex Alimentarius (3). Na základě binomického rozdělení pravděpodobnosti lze vypočítat, že zkoumání 613 vzorků umožní s více než 99 % jistotou odhalit vzorek obsahující rezidua pesticidů, která překračují mez stanovitelnosti (LOD), pokud méně než 1 % produktů rostlinného původu obsahuje rezidua překračující tuto mez. Odběr těchto vzorků by měl být mezi členskými státy rozdělen na základě počtu obyvatel a spotřebitelů, přičemž se z jednoho produktu odebere minimálně 12 vzorků ročně.

(4)

Na internetových stránkách Komise (4) jsou zveřejněny pokyny „Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis“, které se týkají postupů řízení jakosti u analýz reziduí pesticidů. Platí, že by analytické laboratoře členských států měly tyto pokyny uplatňovat v co největší míře a že by tyto pokyny měly být průběžně přezkoumávány s ohledem na zkušenosti získané v rámci monitorovacích programů.

(5)

Směrnice Komise 2002/63/ES stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole residuí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu (5). Metody odběru vzorků a postupy uvedené v této směrnice zahrnují ty, které doporučila Komise pro Codex Alimentarius.

(6)

Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS požadují, aby členské státy vymezily kritéria, která se uplatňují při vypracovávání vnitrostátních programů inspekcí. Tyto informace by měly zahrnovat kritéria uplatňovaná při stanovování počtu vzorků, jež mají být odebrány, analýz, jež mají být provedeny, a použitých vykazovaných limitů, dále kritéria, na jejichž základě byly vykazované limity vymezeny, a podrobné informace o akreditaci laboratoří, které analýzy provádějí, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (6). Měl by rovněž být uveden počet a druh porušení právních předpisů a opatření, jež byla přijata.

(7)

Maximální přípustné hodnoty reziduí ve výživě pro kojence a malé děti byly stanoveny v souladu s článkem 6 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (7) a článkem 6 směrnice Komise 96/5/ES, Euratom ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (8).

(8)

Informace o výsledcích monitorovacích programů je obzvláště vhodné zpracovávat, uchovávat či přenášet v elektronické podobě nebo pomocí informačních technologií. Byly vytvořeny formáty, jež členským státům slouží k předkládání údajů Komisi prostřednictvím elektronické pošty. Členské státy by proto měly být schopny zaslat Komisi své zprávy ve standardním formátu. Nejúčinnějším způsobem dalšího zdokonalování standardního formátu jsou pokyny, které vypracovává Komise.

(9)

Opatření tohoto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

DOPORUČUJE:

1.

Členské státy se vyzývají, aby v průběhu roku 2006 odebraly a analyzovaly vzorky, a to pro kombinace produktů/reziduí pesticidů stanovené v příloze I, přičemž se vychází z počtu vzorků každého produktu, jenž byl členským státům přidělen v příloze II, a odpovídajícím způsobem se zohledňuje vnitrostátní podíl a podíl Společenství a třetích zemí na trhu daného členského státu.

Postup pro odebírání vzorků a počet jednotek by měly být v souladu se směrnicí 2002/63/ES.

2.

Pokud jde o pesticidy představující akutní riziko, tj. v případech, kdy je dána akutní referenční dávka (např. organické estery kyseliny fosforečné, endosulfan a N-methylkarbamáty), odběr vzorků by se měl provádět tak, aby bylo možné vybrat dva laboratorní vzorky. Pokud první laboratorní vzorek obsahuje zjistitelné reziduum pesticidu, na který je analýza zaměřena, měly by se jednotky druhého vzorku analyzovat samostatně. Týká se těchto produktů:

lilek,

vinné hrozny (9),

banány,

paprikové lusky.

Přiměřené množství těchto produktů má rovněž být podrobeno samostatné analýze jednotlivých jednotek v druhém laboratorním vzorku, a to v případě, kdy jsou takové pesticidy zjištěny ve vzorku prvním, a zejména v případě, pokud se jedná o produkty jednoho producenta.

3.

Z celkového množství vzorků podle přílohy I a II má každý členský stát odebrat a provést analýzu:

a)

alespoň desíti vzorků výživy pro kojence a malé děti vyrobených převážně na bázi zeleniny, ovoce nebo obilovin;

b)

vzorků (nejméně jednoho, je-li dostupný) z produkce organického zemědělství, a to v počtu, jež odpovídá podílu organického zemědělství na trhu v každém členském státě.

4.

Členské státy se vyzývají, aby oznámily výsledky analýz vzorků testovaných na kombinace produktů/reziduí pesticidů stanovené v příloze I nejpozději do 31. srpna 2007 a při tom uvedly:

a)

použité analytické metody a dosažené vykazované limity, a to v souladu s postupy pro kontrolu kvality stanovenými v dokumentu „Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis“ (Postupy řízení jakosti u analýz reziduí pesticidů);

b)

počet a povahu případů porušení limitů a přijatá opatření.

5.

Zpráva by měla být vypracována ve formátu – včetně elektronického formátu – podle pokynů, které členským státům poskytl Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v souvislosti s prováděním doporučení Komise týkajících se koordinovaných monitorovacích programů Společenství.

Výsledky vzorků výživy pro kojence a malé děti a vzorků z ekologického zemědělství mají být podány na samostatných záznamových listech.

6.

Členské státy se vyzývají, aby Komisi a ostatním členským státům nejpozději do dne 31. srpna 2006 zaslaly informace požadované podle čl. 7 odst. 3 směrnice 86/362/EHS a čl. 4 odst. 3 směrnice 90/642/EHS, jež se týkají monitorovací činnosti v roce 2005, aby bylo alespoň na základě kontrolního odběru vzorků zajištěno dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů, a to včetně:

a)

výsledků svých vnitrostátních programů týkajících se reziduí pesticidů;

b)

informací o postupech kontroly kvality ve svých laboratořích, a zejména informací o těch aspektech pokynů „Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis“ (Postupy řízení jakosti u analýz reziduí pesticidů), jež nebyly schopny uplatnit či s jejichž uplatňováním měly potíže;

c)

informací o akreditaci laboratoří, které analýzy provádějí, v souladu s ustanoveními článku 12 nařízení (ES) č. 882/2004 (včetně rozsahu působnosti akreditace, akreditačního subjektu a kopie osvědčení o akreditaci);

d)

informací o testech pro stanovení odborné způsobilosti a kruhových testech, jichž se laboratoře zúčastnily.

7.

Členské státy se vyzývají, aby Komisi nejpozději do dne 30. září 2006 zaslaly návrhy svých vnitrostátních programů monitorování maximálních limitů reziduí pesticidů stanovených směrnicemi 90/642/EHS a 86/362/EHS pro rok 2007, včetně informací o:

a)

kritériích uplatňovaných při stanovování počtu vzorků, jež mají být odebrány, a analýz, jež mají být provedeny,

b)

použitých vykazovaných limitech a kritériích, na jejichž základě byly vykazované limity vymezeny, a

c)

podrobnostech týkajících se akreditace laboratoří provádějících analýzy podle nařízení (ES) č. 882/2004.

V Bruselu dne 18. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/76/ES (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/76/ES.

(3)  Codex Alimentarius, Rezidua pesticidů v potravinách, Řím 1994, ISBN 92-5-203271-1; díl 2, s. 372.

(4)  Číslo dokumentu SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30.

(6)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).

(8)  Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).

(9)  V případě vinných hroznů má jejich jednotka (t.j. standardní hrozen) hmotnost přibližně 500 g.


PŘÍLOHA I

KOMBINACE PESTICIDŮ/PRODUKTŮ, JEŽ MAJÍ BÝT MONITOROVÁNY

Pesticid, jehož rezidua má zjistit analýza

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

acefát

b)

c)

a)

acetamiprid

 

c)

a)

aldikarb

b)

c)

a)

azinfos-methyl

b)

c)

a)

azoxystrobin

b)

c)

a)

skupina látky benomyl

b)

c)

a)

bifenthrin

b)

c)

a)

bromopropylát

b)

c)

a)

bupirimát

b)

c)

a)

buprofezin

 

c)

a)

kaptan + folpet

kaptan

folpet

b)

c)

a)

karbaryl

b)

c)

a)

chlormekvát (2)

b)

c)

a)

chlorothalonil

b)

c)

a)

chlorprofam

b)

c)

a)

chlorpyrifos

b)

c)

a)

chlorpyrifos-methyl

b)

c)

a)

cypermethrin

b)

c)

a)

cyprodinil

b)

c)

a)

deltamethrin

b)

c)

a)

diazinon

b)

c)

a)

dichlofluanid

b)

c)

a)

dichlorvos

 

c)

a)

dikofol

b)

c)

a)

dimethoát + omethoát

dimethoát

omethoát

b)

c)

a)

difenylamin

b)

c)

a)

endosulfan

b)

c)

a)

fenhexamid

b)

c)

a)

fenitrothion

 

c)

a)

fludioxonil

b)

c)

a)

hexythiazox

 

c)

a)

imazalil

b)

c)

a)

imidakloprid

b)

c)

a)

indoxakarb

 

c)

a)

iprodion

b)

c)

a)

iprovalikarb

 

c)

a)

kresoxim-methyl

b)

c)

a)

lambda-cyhalothrin

b)

c)

a)

malathion

b)

c)

a)

skupina látky maneb

b)

c)

a)

mepanipyrim

 

c)

a)

metalaxyl

b)

c)

a)

methamidofos

b)

c)

a)

methidathion

b)

c)

a)

methiokarb

b)

c)

a)

methomyl

b)

c)

a)

myklobutanil

b)

c)

a)

oxydemeton-methyl

b)

c)

a)

parathion

b)

c)

a)

penkonazol

 

c)

a)

fosalon

b)

c)

a)

pirimikarb

b)

c)

a)

pirimifos-methyl

b)

c)

a)

prochloraz

 

c)

a)

procymidon

b)

c)

a)

profenofos

 

c)

a)

propargit

b)

c)

a)

pyretriny

b)

c)

a)

pyrimethanil

b)

c)

a)

pyriproxyfen

 

c)

a)

quinoxifen

 

c)

a)

spiroxamin

b)

c)

a)

tebukonazol

 

c)

a)

tebufenozid

 

c)

a)

thiabendazol

b)

c)

a)

tolkloflos-methyl

b)

c)

a)

tolylfluanid

b)

c)

a)

triadimefon + triadimenol

triadimefon

triadimenol

b)

c)

a)

vinklozolin

b)

c)

a)

a)

Fazole (čerstvé nebo zmražené), mrkev, salátové okurky, pomeranče nebo mandarinky, hrušky, brambory, rýže, špenát (čerstvý nebo zmražený).

b)

Lilek, banány, květák, vinné hrozny, pomerančová šťáva (), vyluštěná hrachová zrna (čerstvá nebo zmražená), paprika (sladká), pšenice.

c)

Jablka, hlávkové zelí, pór, hlávkový salát, rajčata, broskve včetně nektarinek a podobných hybridů; žito nebo oves, jahody.


(1)  Pouze orientační údaj pro roky 2007 a 2008, podléhá programům, které budou pro tyto roky doporučeny.

(2)  Chlormekvát má být analyzován v obilovinách, mrkvi, plodové zelenině a hruškách.

(3)  V případě pomerančové šťávy členské státy upřesní zdroj (koncentráty nebo čerstvé ovoce).


PŘÍLOHA II

Počet vzorků jednotlivých produktů, které má každý členský stát odebrat a analyzovat.

Kód země

Vzorky

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Celkový počet vzorků: 613


(1)  Nejmenší počet vzorků na každou použitou metodu zjištění jediného rezidua.

(2)  Nejmenší počet vzorků na každou použitou metodu zjištění více reziduí.


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. ledna 2006

o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2006) 16)

(Text s významem pro EHP)

(2006/27/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 97/78/ES a nařízení (ES) č. 178/2002 musí být přijata nezbytná opatření v souvislosti s dovozy výrobků ze třetích zemích, které mohou představovat vážné ohrožení zdraví lidí nebo zvířat nebo ve kterých takové nebezpečí hrozí.

(2)

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (3) zakazuje dovážet z třetích zemí zvířata a maso či masné výrobky získané ze zvířat, kterým byly takové látky podány, s výjimkou případů, kdy jim byly podány za účelem léčebného nebo zootechnického ošetření.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (4), uvádí seznam některých látek, které nelze použít k výrobě masa, a seznam látek, pro které je stanoven maximální limit reziduí. Uvádí rovněž seznam léčivých veterinárních přípravků, pro které je stanoven prozatímní maximální limit reziduí. Tyto přípravky se mohou vyskytovat i v mase koňovitých.

(4)

Při poslední inspekční návštěvě Společenství v Mexiku byly odhaleny vážné nedostatky, pokud jde o schopnost mexických orgánů spolehlivě kontrolovat maso koňovitých, a zejména zjišťovat přítomnost látek, které směrnice 96/22/ES zakazuje.

(5)

Tato návštěva rovněž odhalila vážné nedostatky při kontrolách trhu s veterinárními léčivy, včetně nepovolených přípravků. Díky těmto nedostatkům se může snadno stát, že budou při výrobě koňského masa používány zakázané látky. Tyto látky se proto mohou vyskytovat i v mase a masných výrobcích koňovitých, které jsou určené pro lidskou spotřebu. Přítomnost těchto látek v potravinách představuje potencionální vážné nebezpečí pro lidské zdraví.

(6)

Členské státy by měly na hranicích Společenství provádět náležité kontroly masa a masných výrobků koňovitých dovážených z Mexika a zabránit tak, aby bylo maso a masné výrobky koňovitých, které nejsou vhodné pro lidskou spotřebu, uvedeny na trh.

(7)

Nařízení (ES) č. 178/2002 zřizuje systém včasného varování, který by měl být použit k provedení požadavku neprodleně informovat ostatní stanoviště hraniční kontroly, který stanoví čl. 22 odst. 2 směrnice 97/78/ES. Členské státy budou dále Komisi pravidelně zasílat zprávy s analýzou všech výsledků úředních kontrol provedených u zásilek masa a masných výrobků koňovitých z Mexika.

(8)

Toto rozhodnutí se přezkoumá na základě záruk poskytnutých příslušnými mexickými orgány a na základě výsledků zkoušek provedených členskými státy.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí se použije na maso a masné výrobky koňovitých dovážené z Mexika, které jsou určeny pro lidskou spotřebu („maso a masné výrobky koňovitých“).

Článek 2

Úřední kontroly

1.   Členské státy použijí vhodné plány odběru vzorků a metody detekce a zajistí v souladu se směrnicí 96/22/ES, aby byla každá zásilka masa a masných výrobků koňovitých podrobena úřední kontrole za účelem zjištění možného ohrožení zdraví, zejména zjištění přítomnosti určitých látek s hormonálním účinkem a beta-sympatomimetik, které byly použity pro stimulaci růstu.

2.   Členské státy předloží Komisi každý třetí měsíc zprávu s analýzou všech výsledků úředních kontrol zásilek s produkty uvedenými v odstavci 1. Tato zpráva bude předložena v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí (duben, červenec, říjen a leden).

Článek 3

Úhrada nákladů

Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto rozhodnutí hradí odesílatel, příjemce nebo jejich obchodní zástupce.

Článek 4

Soulad

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 5

Přezkoumání

Toto rozhodnutí se přezkoumá na základě záruk poskytnutých příslušnými mexickými orgány a výsledků úředních kontrol uvedených v článku 2.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1518/2005 (Úř. věst. L 244, 20.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. ledna 2006

o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu

(oznámeno pod číslem K(2006) 43)

(Text s významem pro EHP)

(2006/28/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na žádosti členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy požádaly podle nařízení (ES) č. 1760/2000 o šestiměsíční prodloužení lhůty stanovené pro použití ušních značek u skotu, pokud jsou zvířata chována ve zvláštních podmínkách a pokud je z důvodu zvláštních přírodních znevýhodnění oblasti a vysoce agresivního chování zvířat označování ušními značkami 20 dní po narození zvířat komplikované a dokonce nebezpečné.

(2)

Prodloužení lhůty pro použití ušních značek by se mělo za uvedených okolností a s výhradou některých bezpečnostních opatření povolit. Je nezbytné zvláště zajistit, aby nebyla nepříznivě ovlivněna kvalita informací poskytnutých databází skotu a aby žádný skot, který nebyl označen ušní značkou, nebyl přesunován.

(3)

Toto prodloužení by se mělo použít pouze na ta hospodářství, kterým byla členským státem individuálně udělena povolení v souladu s jasně stanovenými kritérii.

(4)

Jelikož opatření stanovená tímto rozhodnutím by se měla vztahovat na všechny členské státy, rozhodnutí Komise 98/589/ES ze dne 12. října 1998 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu ze španělského stáda (2), jež stanoví zvláštní ustanovení pro Španělsko, by se mělo zrušit.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povolení týkající se prodloužení lhůty k označení

Za předpokladu, že jsou splněné podmínky podle článků 2 až 5 tohoto rozhodnutí, členské státy mohou hospodářstvím povolit šestiměsíční prodloužení lhůty stanovené v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1760/2000 v případě označování telat krav bez tržní produkce mléka.

Článek 2

Podmínky pro udělení povolení

1.   Členské státy mohou udělit povolení podle článku 1, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

jde o hospodářství, ve kterém mají krávy bez tržní produkce mléka volný výběh a jsou chovány v extenzivních podmínkách;

b)

oblast, ve které se zvířata chovají, je výrazně přírodně znevýhodněná, což má za následek snížený fyzický kontakt s lidmi;

c)

zvířata nejsou zvyklá na pravidelný kontakt s lidmi a projevují se vysoce agresivním chováním;

d)

při označování ušní značkou je možné každé tele jasně přidělit ke své matce.

2.   Členské státy mohou stanovit doplňková kritéria, zejména omezit povolení podle článku 1 na určité zeměpisné oblasti nebo zvláštní plemena.

3.   Členské státy oznámí Komisi použití tohoto nařízení a informují ji o jakýchkoli doplňkových kritériích, která stanoví v souladu s odstavcem 2.

Článek 3

Označování

V hospodářstvích, kterým bylo uděleno povolení podle článku 1, se tele označí ušní značkou nejpozději, jakmile:

dosáhne věku šesti měsíců,

je odděleno od své matky,

opustí hospodářství.

Článek 4

Počítačová databáze

1.   Příslušný orgán zaznamená v počítačové databázi skotu uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 povolení podle článku 1 tohoto rozhodnutí, udělená hospodářstvím.

2.   Při podávání zpráv o narození každého zvířete v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1760/2000 informují chovatelé příslušný orgán o každém zvířeti, které ještě nebylo označeno ušní značkou podle tohoto rozhodnutí.

3.   Příslušný orgán zaznamená v počítačové databázi skotu jako neoznačená zvířata, která nebyla v době oznámení jejich narození označena ušními značkami.

Článek 5

Kontroly

Příslušný orgán vykoná každý rok alespoň jednu inspekční návštěvu v každém hospodářství, kterému bylo uděleno povolení podle článku 1. Jakmile nejsou dále plněny podmínky podle článku 2, příslušný orgán povolení odejme.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 98/589/ES se zrušuje.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 283, 21.10.1998, s. 19. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 1999/520/ES (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 72).


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/34


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/29/SZBP

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se zrušuje společný postoj 96/184/SZBP k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. února 1996 přijala Rada společný postoj 96/184/SZBP (1) k vývozu zbraní do bývalé Jugoslávie, který byl několikrát pozměněn. V důsledku toho se zbrojní embargo uvalené v roce 1996 vztahuje pouze na Bosnu a Hercegovinu.

(2)

Události v Bosně a Hercegovině, včetně skutečnosti, že Bosna a Hercegovina nyní přijala a provádí právní předpisy o vývozu, dovozu a tranzitu zbraní, které splňují příslušné normy EU, jsou dostatečným důvodem pro zrušení omezujících opatření, jež byla proti tomuto státu uplatňována podle společného postoje 96/184/SZBP.

(3)

Dne 21. listopadu 2005 Rada dále zmocnila Komisi k zahájení jednání s Bosnou a Hercegovinou o dohodě o stabilizaci a přidružení.

(4)

Společný postoj 96/184/SZBP by proto měl být zrušen, přičemž se má za to, že členské státy budou důsledně používat Kodex chování EU pro vývoz zbraní přijatý dne 8. června 1998, a pokud jde o vývoz do bývalé Jugoslávie, vezmou v úvahu cíle politiky EU v regionu, která je zejména zaměřena na zklidnění a stabilizaci situace v oblasti, včetně požadavku kontroly zbrojení, snižování počtu zbraní na nejnižší možnou úroveň a opatření k budování důvěry,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 96/184/SZBP se zrušuje.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 58, 7.3.1996, s. 1. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2001/719/SZBP (Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 49).


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/36


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/30/SZBP

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se obnovují a doplňují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. prosince 2004 přijala Rada společný postoj 2004/852/SZBP týkající se omezujících opatření proti Pobřeží slonoviny (1), aby provedla opatření vůči Pobřeží slonoviny uložená rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národu 1572 (2004). V souladu s uvedenou rezolucí se tato opatření používala do 15. prosince 2005.

(2)

S ohledem na nedávný vývoj v Pobřeží slonoviny přijala Rada bezpečnosti OSN dne 15. prosince 2005 rezoluci 1643 (2005), kterou se obnovují omezující opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1572(2004) na dalších dvanáct měsíců.

(3)

Proto by k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1643 (2005) měla být opatření stanovená ve společném postoji 2004/852/SZBP obnovena na dalších dvanáct měsíců s účinkem od 16. prosince 2005.

(4)

Kromě těchto opatření vyžaduje odstavec 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1643 (2005), aby byla přijata opatření k zamezení dovozu veškerých surových diamantů z Pobřeží slonoviny, která Společenství již uplatňuje na základě nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (2),

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Opatření stanovená ve společném postoji 2004/852/SZBP se použijí po další období dvanácti měsíců, nerozhodne-li Rada v souladu s případnou budoucí příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN jinak.

Článek 2

Kromě opatření uvedených v článku 1 se v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1643 (2005) zakazuje přímý i nepřímý dovoz veškerých surových diamantů z Pobřeží slonoviny do Společenství bez ohledu na to, zda pocházejí z Pobřeží slonoviny či nikoliv.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Použije se ode dne 16. prosince 2005 do dne 15. prosince 2006.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1574/2005 (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/38


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2006/31/SZBP

ze dne 23. ledna 2006,

kterým se obnovují omezující opatření vůči Libérii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. února 2004 přijala Rada společný postoj 2004/137/SZBP o omezujících opatřeních vůči Libérii (1), aby provedla opatření vůči Libérii podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1521 (2003).

(2)

Dne 22. prosince 2004 přijala Rada společný postoj 2004/902/SZBP (2), kterým se použitelnost společného postoje 2004/137/SZBP prodloužila o dvanáct měsíců v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1579 (2004).

(3)

S ohledem na vývoj v Libérii přijala Rada bezpečnosti OSN dne 20. prosince 2005 rezoluci 1647 (2005), kterou se prodlužují omezující opatření týkající se zbraní a cestování stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003) o dalších dvanáct měsíců a prodlužují omezující opatření týkající se diamantů a stavebního dřeva stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003) o dalších šest měsíců.

(4)

K provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1647 (2005) by proto měla být opatření stanovená ve společném postoji 2004/137/SZBP prodloužena s účinkem od 23. prosince 2005,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Opatření stanovená v článcích 1 a 2 společného postoje 2004/137/SZBP se použijí po dalších dvanáct měsíců, pokud Rada v souladu s případnou budoucí související rezolucí Rady bezpečnosti OSN nerozhodne jinak.

2.   Opatření stanovená v článcích 3 a 4 společného postoje 2004/137/SZBP se použijí po dalších šest měsíců, pokud Rada v souladu s případnou budoucí související rezolucí Rady bezpečnosti OSN nerozhodne jinak.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Použije se ode dne 23. prosince 2005 do dne 22. prosince 2006.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 113.