ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 16

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
20. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady(ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

184

 

*

Dodatek k nařízení Rady (ES) č. 51/2006, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

200

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

20.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/1


NAŘÍZENÍ RADY(ES) č. 51/2006

ze dne 22. prosince 2005,

kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2)a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné (3), a zejména na články 6 a 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (4), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 musí Rada s přihlédnutím k dostupným vědeckým doporučením, a zejména ke zprávě vypracované Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále jen „výbor“), přijmout nezbytná opatření, aby zaručila přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 musí Rada stanovit celkové přípustné odlovy (dále jen „TAC“) pro jednotlivé rybolovné oblasti nebo skupiny rybolovných oblastí. Rybolovná práva by měla být přidělována jednotlivým členským státům a třetím zemím v souladu s kritérii stanovenými v článku 20 uvedeného nařízení.

(3)

Pro zajištění účinné správy TAC a kvót je třeba stanovit zvláštní podmínky, za kterých se provádějí rybolovné operace.

(4)

Je nutné stanovit zásady a některé postupy řízení rybolovu na úrovni Společenství, aby mohly členské státy zajistit řízení činnosti plavidel plujících pod jejich vlajkou.

(5)

Článek 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví definice použitelné pro přidělování rybolovných práv.

(6)

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 847/96 je nutné určit, na které populace ryb se jednotlivá opatření uvedeného nařízení vztahují.

(7)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu jednalo Společenství o rybolovných právech s Norskem (5), Faerskými ostrovy (6) a Grónskem (7)

(8)

Společenství je smluvní stranou několika regionálních organizací pro rybolov. Tyto organizace doporučily stanovit omezení odlovu a jiná pravidla pro zachování určitých druhů. Společenství by proto mělo tato doporučení provést.

(9)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) přijala na výročním zasedání v červnu 2005 omezení odlovu pro tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného a technická opatření týkající se zacházení s vedlejšími úlovky. Ačkoli Společenství není členem IATTC, je nezbytné tato opatření uplatňovat, aby se zaručilo udržitelné řízení zdroje patřícího do oblasti působnosti této organizace.

(10)

Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala na výročním zasedání v roce 2005 tabulky, které uvádějí, zda smluvní strany ICCAT využívaly rybolovná práva málo či nadměrně. V této souvislosti přijala ICCAT rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že Společenství v roce 2004 kvóty u některých populací ryb zcela nevyužilo.

(11)

Aby byly dodrženy úpravy kvót Společenství stanovené ICCAT, musí se nevyužitá práva rozdělit na základě toho, v jaké míře jednotlivé státy svá práva nevyužily, aniž se přitom změní klíč pro roční přidělování TAC zavedený tímto nařízením.

(12)

Využívání rybolovných práv by mělo být v souladu s právními předpisy Společenství v této oblasti, a zejména s nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (8), nařízením Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (9), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (10), nařízením Rady (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství (11), nařízením Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (12) , nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (13), nařízením Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnost Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (14) , nařízením Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (15), nařízením Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (16), nařízením Rady (ES) č. 1434/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě (17) , nařízením Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné (18), nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (19), nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (20), nařízením Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (21), nařízením Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (22) a nařízením Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství (23).

(13)

Na základě doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) je pro řízení omezení odlovu sardele obecné v podoblasti VIII nezbytné používat prozatímní systém.

(14)

Na základě doporučení ICES je pro řízení intenzity rybolovu smáčkovitých v podoblasti ICES IVa v divizi ICES IIIa sever nezbytné používat prozatímní systém.

(15)

S ohledem na vědecké poznatky týkající se biologického statusu populace tresky modravé a po jednání mezi pobřežními státy o řízení této populace je nezbytné pozměnit oblasti řízení, s přihlédnutím ke zvláštní charakteristice dotyčné rybolovné činnosti.

(16)

Jako přechodné opatření by se intenzita rybolovu některých hlubinných druhů měla v souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES.

(17)

Pro úpravu omezení intenzity lovu tresky obecné, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 423/2004, jsou navržena alternativní opatření pro řízení intenzity rybolovu v souladu s celkovým TAC, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

(18)

Vědecká doporučení uvádějí, že rybolov populací platýse velkého v Severním moři není prováděn udržitelným způsobem a že množství výmětů je velmi vysoké. Vědecká doporučení a doporučení regionálního poradního sboru pro Severní moře uvádějí, že je vhodné upravit rybolovná práva, pokud jde o intenzitu rybolovu plavidel provádějících cílený rybolov platýse velkého.

(19)

U populací jazyka obecného v Lamanšském průlivu je nutné uplatňovat prozatímní systém řízení intenzity rybolovu. U populací tresky v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, v Lamanšském průlivu, Irském moři a oblasti západně od Skotska a u populací štikozubce a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa je třeba upravit stávající systémy řízení intenzity rybolovu.

(20)

Článek 2 nařízení (ES) č. 1434/98 nezajišťuje, že odlov sledě obecného je omezen na omezení odlovu stanovená pro tento druh. Je proto nutné zavést přechodná opatření, která zajistí řádné monitorování a počítání sleďů při netříděných vykládkách.

(21)

Stávající rybolovné činnosti pro chytání ryb za žábry do tenatových sítí v hlubokých vodách západně od Skotska a Irska představují používání příliš dlouhých tenatových sítí, což vede k nadměrné délce ponoření a vysoké míře výmětu. Ztracené nebo úmyslně vyřazené sítě mohou po mnoho let dále chytat ryby, aniž by byly vytaženy. Vědecká zjištění prokázala, že tyto rybolovné činnosti představují pro hlubinné druhy závažnou hrozbu, a proto, dokud nebudou přijata trvalá opatření, by měla být uplatňována přechodná opatření směřující k zákazu této činnosti.

(22)

Za účelem dosažení udržitelného využívání populací sledě obecného a za účelem snížení výmětů by v subdivizích ICES VIIIa, VIIIb a VIIId měl být jako přechodné opatření uplatňován nejnovější vývoj v oblasti selektivních lovných zařízení.

(23)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na výročním zasedání v roce 2004 doporučení, aby byl omezen rybolov v některých oblastech za účelem ochrany ohrožených hlubinných přírodních stanovišť. Společenství by proto mělo tato doporučení provést.

(24)

S cílem přispět k zachování chobotnice pobřežní, a zejména k ochraně nedospělých jedinců, je nutné stanovit v roce 2006 minimální velikost chobotnice pobřežní z námořních vod pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetích zemí, které se nacházejí v oblasti CECAF, dokud nebude přijato nařízení měnící nařízení (ES) č. 850/98.

(25)

V listopadu 2005 NEAFC doporučila zařadit několik plavidel na seznam plavidel, u kterých bylo potvrzeno, že prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti. Je třeba zajistit provedení tohoto doporučení v právním řádu Společenství.

(26)

Všeobecná komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) přijala na výročním zasedání v roce 2005 doporučení týkající se řízení některých rybolovných činností, které se zaměřují na hlubinné druhy, a doporučení týkající se vedení záznamů GFCM o lodích přesahujících 15 m, které mají povolení k rybolovu v oblasti GFCM. Vzhledem k tomu, že je Společenství smluvní stranou GFCM, jsou pro něj tato doporučení závazná, a Společenství by je mělo provést.

(27)

S cílem přispět k zachování populací ryb by měla být v roce 2006 provedena některá doplňková opatření týkající se kontroly a technických podmínek rybolovných činností.

(28)

Měla by být zapracována některá ustanovení týkající se použití údajů systému sledování plavidel, čímž se zajistí větší účinnost a efektivita v rámci sledování a kontroly řízení intenzity rybolovu a dohledu nad ním.

(29)

Je nutné posílit úpravu kontroly plavidel z třetích zemí, aby bylo zajištěno náležité zachycení odlovu tresky modravé těmito plavidly ve vodách Společenství.

(30)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 přísluší Radě rozhodnout o podmínkách souvisejících s omezením odlovů a/nebo intenzity rybolovu. Podle vědeckých doporučení ohrožují odlovy významně překračující dohodnuté TAC udržitelnost rybolovné činnosti. Je proto vhodné zavést související podmínky, které povedou ke zlepšenému uplatňování dohodnutých rybolovných práv.

(31)

ICCAT přijala na výročním zasedání v roce 2004 řadu technických opatření pro některé populace vysoce stěhovavých druhů v Atlantiku a Středozemním moři, přičemž stanovila mimo jiné novou minimální velikost tuňáka obecného, omezení rybolovu v některých oblastech a během některých období za účelem ochrany tuňáka velkookého, opatření týkající se sportovních a rekreačních rybolovných činností ve Středozemním moři a zavedení programu odběru vzorků pro odhad velikosti tuňáka obecného chyceného do sítí. S cílem přispět k zachování populací ryb je nutné provádět tato opatření v roce 2006, dokud nebude přijato nařízení měnící nařízení (ES) č. 973/2001.

(32)

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) přijala na výročním zasedání v roce 2005 opatření, na základě kterých se od 1. ledna 2006 budou přidělovat vědečtí pozorovatelé na palubu všech plavidel, které provozují činnosti v oblasti úmluvy a zaměřují se na druhy, na něž se nevztahují systémy ochrany a řízení ostatních příslušných regionálních organizací pro rybolov. Toto doporučení je pro Společenství závazné, a mělo by proto být provedeno.

(33)

Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) přijala na 27. výročním zasedání ve dnech 19. až 23. září 2005 řadu technických a kontrolních opatření. Tato opatření by měla být provedena.

(34)

K dodržení mezinárodních závazků, které Společenství přijalo jako smluvní strana Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), včetně závazku používat opatření přijatá komisí CCAMLR, by se měly používat TAC přijaté komisí CCAMLR pro období 2005–2006 a odpovídající mezní data rybolovných období.

(35)

CCAMLR přijala na XXIV. výročním zasedání v roce 2005 odpovídající omezení odlovu populace dostupné ve stanovených lovištích všem členům CCAMLR. CCAMLR také schválila účast plavidel Společenství na průzkumném rybolovu ledovek rodu Dissostichus v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a) a 58.4.3 b) a související rybolovné činnosti podrobila omezením odlovu, omezením vedlejších úlovků a některým zvláštním technickým opatřením. Tato omezení a technická opatření by se měla rovněž uplatňovat.

(36)

K zajištění obživy rybářů Společenství a k zamezení ohrožení zdrojů a veškerých případných potíží v souvislosti se uplynutím použitelnosti nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se na rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (24) , je nezbytné tyto rybolovné oblasti otevřít dne 1. ledna 2006 a pro leden roku 2006 zachovat v platnosti některá pravidla obsažená v uvedeném nařízení. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti je nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro určité populace ryb a skupiny populací ryb rybolovná práva na rok 2006 a související podmínky, za nichž lze tato rybolovná práva využívat.

Stanoví dále určitá omezení intenzity rybolovu a související podmínky na měsíc leden roku 2007 a pro populace některých ryb v antarktických mořích stanoví rybolovná práva a zvláštní podmínky na období stanovená v příloze IE.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na

a)

rybářská plavidla Společenství (dále jen „plavidla Společenství“) a

b)

plavidla, která jsou registrována ve třetích zemích a plují pod jejich vlajkou (dále jen „plavidla třetích zemí“) ve vodách Společenství (dále jen „vody ES“).

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nevztahuje na rybářské činnosti, které jsou vedeny výhradně pro účely vědeckého výzkumu a které jsou prováděny s povolením a pod dohledem dotyčného členského státu, po předchozím oznámení Komisi a členskému státu, v jehož vodách je tento výzkum prováděn.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 použijí tyto definice:

a)

„celkovými přípustnými odlovy“ se rozumí množství ryb, které může být každý rok uloveno z každé populace;

b)

„kvótou“ se rozumí stanovený podíl TAC přidělený Společenství, členským státům nebo třetím zemím;

c)

„mezinárodními vodami“ se rozumějí vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„oblastí upravenou předpisy NAFO“ se rozumí část oblasti podle úmluvy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), která nepodléhá svrchovanosti ani jurisdikci pobřežních států;

e)

„Skagerrakem“ se rozumí oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

f)

„Kattegatem“ se rozumí oblast, která je na severu ohraničena linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu linií vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved ke Kullen;

g)

„Cádizským zálivem“ se rozumí oblast subdivize ICES IXa východně od 7o23'48" z.d.

Článek 4

Oblasti rybolovu

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:

a)

oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou oblasti vymezené v nařízení (EHS) č. 3880/91. Pokud jsou k oblasti doplněny „vody ES“, znamená to, že se v rámci oblasti odkazuje pouze na vody ES této oblasti;

b)

oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou oblasti vymezené v nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (25);

c)

oblasti NAFO (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) jsou oblasti vymezené v nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (26);

d)

oblasti CCAMLR (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) jsou oblasti vymezené v nařízení (ES) č. 601/2004

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ

Článek 5

Omezení odlovu a rozdělování

1.   Omezení odlovu pro plavidla Společenství ve vodách Společenství nebo v některých mezinárodních vodách, rozdělení těchto omezení odlovu mezi členské státy a dodatečné podmínky podle článku 2 nařízení (ES) č. 847/96 jsou stanoveny v příloze I.

2.   Plavidla Společenství jsou oprávněna k odlovu v mezích kvót stanovených v příloze I ve vodách spadajících pod rybářskou jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článcích 10, 17 a 18.

3.   Komise neprodleně zastaví rybolovné činnosti týkající se sardele obecné v podoblasti ICES VIII, pokud výbor vydá stanovisko, že biomasa reprodukující se populace představuje v roce 2006 v době tření méně než 28 tisíc tun.

4.   Komise stanoví konečná omezení odlovu pro smáčkovité v divizích ICES IIa (vody ES) a IIIa a podoblasti ICES IV (vody ES) v souladu s pravidly stanovenými v bodě 6 přílohy IID.

5.   Jakmile bude stanoven TAC pro huňáčka severního, stanoví Komise omezení odlovu pro tento druh v oblastech ICES V a XIV (vody Grónska) pro Společenství ve výši 7,7 % TAC stanoveného pro huňáčka severního.

6.   Omezení odlovu populací ďasovitých v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES), Vb (vody ES), VI, XII a XIV může Komise přezkoumat postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 poté, co výbor provede analýzu údajů týkajících se zjištěného odlovu na jednotku intenzity a shromážděných během prvního čtvrtletí roku 2006.

7.   Omezení odlovu pro populaci tresky norské v oblastech ICES IIa (vody ES), IIIa a IV (vody ES) a populaci šprotu obecného v oblastech ICES IIa (vody ES) a IV (vody ES) může Komise přezkoumat postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 na základě vědeckých poznatků získaných během prvního čtvrtletí roku 2006.

Článek 6

Zvláštní ustanovení o rozdělování

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v příloze I nejsou dotčeny

a)

výměny prováděné podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení prováděná podle čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty prováděné podle článku 5 nařízení (ES) č. 847/96.

2.   Pro účely nepřidělených kvót, které mají být převedeny do roku 2007, lze použít čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 odchylně od uvedeného nařízení na všechny populace, na které se vztahuje analytické TAC.

Článek 7

Omezení intenzity rybolovu a související podmínky pro řízení populací

1.   Od 1. února 2006 do 31. ledna 2007 se omezení intenzity rybolovu a související podmínky stanovené

v příloze IIA uplatňují na řízení některých populací v Kattegatu, Skagerraku, podoblasti ICES IV a divizích ICES IIa (vody ES), IIIa, VIa, VIIa a VIId,

v příloze IIB uplatňují na řízení populací štikozubce v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu,

v příloze IIC uplatňují na řízení populací jazyka obecného v divizi ICES VIIe,

v příloze IID uplatňují na řízení populací smáčkovitých ve Skagerraku, podoblasti ICES IV a divizi ICES IIa (vody ES).

2.   Na období od 1. ledna 2006 do 31. ledna 2006 se pro populace uvedené v odstavci 1 nadále uplatňují omezení intenzity rybolovu a související podmínky stanovené v přílohách IVa, IVb, IVc a V nařízení (ES) č. 27/2005.

3.   Plavidla používající lovná zařízení uvedená v bodě 4 přílohy IIA a v bodě 3 příloh IIB a IIC a lovící v oblastech vymezených v bodě 2 přílohy IIA a v bodě 1 příloh IIB a IIC musí mít zvláštní povolení k rybolovu vydané podle článku 7 nařízení (ES) č. 1627/94, jak je stanoveno v uvedených přílohách.

4.   Komise stanoví konečnou intenzitu rybolovu pro rok 2006 pro loviště populací smáčkovitých v divizích ICES IIa (vody ES) a IIIa a podoblasti ICES IV na základě pravidel stanovených v bodě 6 přílohy IID.

5.   Členské státy zajistí, aby intenzita rybolovu plavidly majícími povolení k hlubinnému rybolovu, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, nepřekročila v roce 2006 80 % průměrné roční intenzity rybolovu plavidel daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v příloze I a v bodě 15 přílohy III nařízení (ES) č. 2347/2002. Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž bylo odloveno více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantské.

Článek 8

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud

a)

odlovy byly provedeny plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo

b)

odlov představuje tu část podílu Společenství, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy a není vyčerpána.

2.   I když členskému státu nebyly stanoveny žádné kvóty nebo jeho kvóty byly vyčerpány, mohou být odchylně od odstavce 1 uchovávány na palubě nebo vyloženy tyto ryby:

a)

jiné druhy než populace sledě obecného a makrely obecné, pokud

i)

byly uloveny společně s ostatními druhy do sítí s oky, jejichž velikost v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 850/98 nepřesahuje 32 mm,

ii)

odlovy se netřídí ani na palubě ani při vykládce;

nebo

b)

populace makrely obecné, pokud

i)

byly uloveny společně s populací kranase nebo sardinky obecné,

ii)

nepřesahují 10 % celkové hmotnosti populací makrely obecné, kranase a sardinky obecné, které jsou na palubě, a

iii)

odlovy se netřídí ani na palubě, ani při vykládce.

3.   Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1434/98 se nevztahuje na populace sledě obecného ulovené v podoblasti ICES IV a divizích ICES IIa (vody ES), IIIa a VIId.

4.   Všechna vyložená množství se odpočítají od kvóty nebo, pokud podíl Společenství nebyl v podobě kvót rozdělen mezi členské státy, od podílu Společenství, s výjimkou odlovů provedených v souladu s odstavcem 2.

5.   Dojde-li k vyčerpání omezení odlovu členských států pro sledě obecného v podoblastech ICES II (vody ES) a IV a subdivizích ICES IIIa a VIId, je plavidlům plujícím pod vlajkou daného členského státu, registrovaným ve Společenství a provozujícím rybolov v rybolovných oblastech, na něž se vztahují daná omezení, zakázána vykládka úlovků, které nejsou roztříděné a obsahují sledě obecné.

6.   Procentní podíl vedlejších úlovků a zacházení s nimi se určí v souladu s články 4 a 11 nařízení (ES) č. 850/98.

Článek 9

Netříděné vykládky v podoblasti ICES IV a divizích ICES IIa (vody ES), IIIa a VIId

1.   Členské státy zajistí, aby byly zavedeny přiměřené programy odběru vzorků, které umožní účinné sledování netříděných vykládek podle druhů ulovených v podoblasti ICES IV a v divizích ICES IIa (vody ES), IIIa a VIId.

2.   Netříděné odlovy z podoblasti ICES IV a z divizí ICES IIa (vody ES), IIIa a VIId se vykládají pouze v přístavech a místech pro vykládku, kde byl zaveden program odběru vzorků uvedený v odstavci 1.

Článek 10

Omezení vstupu

Plavidlům Společenství se zakazuje lovit ve Skagerakku v pásmu 12 námořních mil od základních linií Norska. Plavidla, která plují pod vlajkou Dánska nebo Švédska, jsou však oprávněna lovit až do 4 námořních mil od základních linií Norska.

Článek 11

Přechodná technická a kontrolní opatření

Přechodná technická a kontrolní opatření pro plavidla Společenství jsou stanovena v příloze III.

KAPITOLA III

OMEZENÍ ODLOVŮ A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 12

Přechodná technická a kontrolní opatření

Přechodná technická a kontrolní opatření pro rybářská plavidla třetích zemí jsou stanovena v příloze III.

Článek 13

Povolení

Plavidla, která plují pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Japonska, Jižní Koreje, Norska, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely a plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna provádět ve vodách Společenství odlovy v rámci omezení odlovu stanovených v příloze I a za podmínek stanovených v článcích 14, 15, 16 a 19 až 25.

Článek 14

Zeměpisná omezení

1.   Rybolovné činnosti plavidel plujících pod vlajkou Norska nebo registrovaných na Faerských ostrovech jsou omezeny na ty části oblasti o šířce 200 námořních mil, které leží vně pásma 12 námořních mil od základních linií členských států v podoblasti ICES IV, v Kattegatu a Atlantském oceánu severně od 43o00's.š., s výjimkou oblasti uvedené v článku 18 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Plavidla plující pod vlajkou Norska ve Skagerraku jsou oprávněna lovit vně pásma o šířce 4 námořních mil od základních linií Dánska a Švédska.

3.   Rybolovné činnosti plavidel plujících pod vlajkou Barbadosu, Guayany, Japonska, Jižní Koreje, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely jsou omezeny na ty části oblasti o šířce 200 námořních mil, které leží vně pásma 12 námořních mil od základních linií francouzského departementu Guayana.

Článek 15

Průjezd vodami Společenství

Rybářská plavidla třetích zemí, která jsou ve vodách Společenství v režimu tranzitu, musí složit sítě tak, aby nemohly být v souladu s těmito podmínkami snadno použity:

a)

sítě, závaží a podobné zařízení musí být odpojeny od vlečných desek a vlečných a tralových lan a lanek,

b)

sítě umístěné na palubě nebo nad palubou musí být bezpečně připevněny k některé části lodní nástavby.

Článek 16

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Ryby populací, pro něž byla stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze tehdy, pokud odlovy provedla plavidla třetí země, jež má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.

KAPITOLA IV

REŽIM LICENCÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ

Článek 17

Licence a související podmínky

1.   Aniž jsou dotčena obecná ustanovení o licencích k rybolovu a zvláštních povoleních k rybolovu stanovená nařízením (ES) č. 1627/94, smějí plavidla Společenství provozovat rybolov ve vodách třetí země pouze na základě licence vydané orgány této třetí země.

2.   Odstavec 1 se však při rybolovu v norských vodách Severního moře nevztahuje na

a)

plavidla Společenství o hrubé prostornosti nejvýše 200 t, nebo

b)

plavidla Společenství, která pro účely lidské spotřeby loví jiné druhy než makrelu obecnou, nebo

c)

plavidla Společenství plující pod vlajkou Švédska, v souladu se zavedenými zvyklostmi.

3.   Maximální počet licencí a jiné související podmínky jsou stanoveny v části I přílohy IV. V žádostech o licence musí být uvedeny typy rybolovu a jména a charakteristické znaky plavidel, pro něž mají být licence vydány, a Komisi je zašlou orgány členských států. Komise postoupí tyto žádosti orgánům dotyčné třetí země.

4.   Pokud členský stát převede kvótu jinému členskému státu (výměna) v rybolovných oblastech vymezených v části I přílohy IV, je součástí převodu také převod odpovídajících licencí a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet licencí pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v části I přílohy IV, však nesmí být překročen.

5.   Plavidla Společenství jsou povinna dodržovat opatření pro zachování a kontrolu a všechny další předpisy, které se vztahují na oblast, ve které provozují rybolov.

Článek 18

Faerské ostrovy

Plavidla Společenství, která jsou oprávněna k cílenému rybolovu jednoho druhu ve vodách Faerských ostrovů, smějí provozovat cílený rybolov jiných druhů, pokud tuto změnu předem oznámí faerským orgánům.

KAPITOLA V

REŽIM LICENCÍ PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 19

Povinnost mít licenci a zvláštní povolení k rybolovu

1.   Aniž je dotčen článek 28b nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou plavidla o hrubé prostornosti do 200 t plující pod vlajkou Norska osvobozena od povinnosti mít licenci a povolení k rybolovu.

2.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu musí být uchovávány na palubě. Plavidla registrovaná na Faerských ostrovech a v Norsku jsou od této povinnosti osvobozena.

3.   Plavidla třetích zemí, která jsou oprávněna lovit k 31. prosinci 2005, smejí v rybolovu pokračovat od 1. ledna 2006, dokud není seznam plavidel oprávněných k rybolovu předložen Komisi a jí schválen.

Článek 20

Žádosti o licence a zvláštní povolení k rybolovu

Žádosti o licence a zvláštní povolení k rybolovu, kterou orgán třetí země předkládá Komisi, musí obsahovat tyto údaje:

a)

jméno plavidla,

b)

registrační číslo,

c)

vnější identifikační písmena a čísla,

d)

rejstříkový přístav,

e)

jméno a adresu vlastníka nebo nájemce,

f)

hrubou prostornost a celkovou délku plavidla,

g)

výkon motoru,

h)

volací značku a radiovou frekvenci,

i)

plánovanou metodu rybolovu,

j)

plánovanou rybolovnou oblast,

k)

cílové druhy,

l)

období, pro které se o licenci žádá.

Článek 21

Počet licencí

Počet licencí a zvláštní související podmínky jsou stanoveny v části II přílohy IV.

Článek 22

Zrušení a odebrání

1.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu mohou být zrušeny za účelem vydání nových licencí a zvláštních povolení k rybolovu. Taková zrušení nabývají účinku dnem předcházejícím dni, kdy Komise vydá nové licence a zvláštní povolení k rybolovu. Nové licence a zvláštní povolení k rybolovu nabývají účinku dnem vydání.

2.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu se zcela nebo z části odeberou přede dnem konce jejich platnosti, dojde-li k vyčerpání kvóty pro danou populaci ryb stanovenou v příloze I.

3.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu se odeberou, nejsou-li dodrženy povinnosti stanovené tímto nařízením.

Článek 23

Nedodržení platných předpisů

1.   Po dobu nejvýše dvanácti měsíců nejsou pro rybářské plavidlo třetí země, které nedodrželo povinnosti stanovené tímto nařízením, vydány licence ani zvláštní povolení k rybolovu.

2.   Komise předloží orgánům dotyčné třetí země jména a charakteristické znaky rybářských plavidel této třetí země, která nejsou v důsledku porušení platných předpisů během následujícího měsíce nebo měsíců oprávněna lovit v rybolovné oblasti Společenství.

Článek 24

Povinnosti držitele licence

1.   Rybářská plavidla třetích zemí musí dodržovat opatření pro zachování a kontrolu a veškeré další předpisy upravující rybolovné činnosti plavidel Společenství v oblasti, ve které provozují rybolov, a zejména nařízení (EHS) č. 1381/87, (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94, (ES) č. 88/98 (27) , (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1434/98.

2.   Rybářská plavidla třetích zemí uvedená v odstavci 1 vedou lodní deník, do kterého zapisují údaje stanovené v části I přílohy V.

3.   Rybářská plavidla třetích zemí, s výjimkou plavidel plujících pod vlajkou Norska a provozujících rybolov v divizi ICES IIIa, předávají Komisi údaje stanovené v příloze VI v souladu s pravidly stanovenými v uvedené příloze.

Článek 25

Zvláštní ustanovení o francouzském departementu Guayana

1.   Pro přidělení licence k rybolovu ve vodách francouzského departementu Guayana se musí vlastník dotyčného rybářského plavidla třetí země zavázat, že na žádost Komise povolí, aby na palubu vstoupil pozorovatel.

2.   Velitel každého rybářského plavidla třetí země, které má licenci k rybolovu kostnatých ryb nebo tuňáka obecného ve vodách francouzského departementu Guayana, musí při vykládce úlovků po každém výjezdu vydat francouzským orgánům prohlášení, v němž uvede množství krevet, které bylo uloveno a uchováváno na palubě od posledního prohlášení. Toto prohlášení se vypracuje na formuláři, jehož vzor je uveden v části III přílohy IV. Za přesnost prohlášení odpovídá velitel plavidla. Francouzské orgány přijmou veškerá vhodná opatření k ověření správnosti prohlášení, přičemž se opírají zejména o údaje uvedené v lodním deníku podle čl. 24 odst. 2. Po ověření podepíše prohlášení příslušný úředník. Před koncem každého měsíce zašlou francouzské orgány Komisi všechna prohlášení týkající se předcházejícího měsíce.

3.   Rybářská plavidla třetích zemí, která provozují rybolov ve vodách francouzského departementu Guayana, vedou lodní deník odpovídající vzoru uvedenému v části II přílohy V. Kopie tohoto deníku se prostřednictvím francouzských orgánů zašle do 30 dnů od posledního dne rybářského výjezdu Komisi.

4.   Pokud během období jednoho měsíce neobdrží Komise žádné sdělení o rybářském plavidle třetí země, které má licenci k rybolovu ve vodách francouzského departementu Guayany, licence se tomuto plavidlu odebere.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY NAFO

ODDÍL 1

Účast Společenství

Článek 26

Seznam plavidel

1.   Výhradně plavidla Společenství o hrubé prostornosti vyšší než 50 t, jimž členský stát vlajky vydal zvláštní povolení k rybolovu a jež jsou vedena v rejstříku plavidel NAFO, jsou za podmínek stanovených v povolení oprávněna lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat rybolovné zdroje v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Každý členský stát nejméně patnáct dnů předtím, než nové plavidlo vstoupí do oblasti upravené předpisy NAFO, zašle Komisi v podobě snímatelné počítačem všechny změny seznamu plavidel plujících pod jeho vlajkou a registrovaných ve Společenství, která jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy NAFO. Komise bezodkladně předá tyto údaje sekretariátu NAFO.

3.   Údaje uvedené v odstavci 2 musí zahrnovat

a)

vnitřní číslo plavidla vymezené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářských plavidel Společenství (28),

b)

mezinárodní radiovou volací značku,

c)

jméno případného nájemce plavidla,

d)

typ plavidla.

4.   U plavidel, která plují dočasně pod vlajkou členského státu („bareboat charter“), musí zaslané údaje zahrnovat

a)

datum, od nějž je plavidlo oprávněno plout pod vlajkou členského státu;

b)

datum, od nějž členský stát oprávnil plavidlo k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO;

c)

název státu, v němž je plavidlo registrováno nebo bylo registrováno dříve, a datum, ke kterému přestalo plout pod vlajkou daného státu;

d)

název plavidla;

e)

úřední registrační číslo plavidla přidělené příslušnými vnitrostátními orgány;

f)

domovský přístav plavidla po jeho převodu;

g)

jméno vlastníka nebo nájemce plavidla;

h)

prohlášení, že velitel plavidla obdržel kopii předpisů platných v oblasti upravené předpisy NAFO;

i)

hlavní živočišné druhy, které může plavidlo v oblasti upravené předpisy NAFO lovit;

j)

podoblasti, ve kterých bude plavidlo rybolov pravděpodobně provozovat.

ODDÍL 2

Technická opatření

Článek 27

Velikosti ok

1.   Používání vlečných sítí, které mají v kterékoli části oka menší než 130 mm, je při cíleném rybolovu hlubinných druhů uvedených v příloze VII zakázáno. Tuto velikost lze snížit na nejméně 60 mm při cíleném lovu kalmara tryskového (Illex illecebrosus). Při cíleném rybolovu rejnokovitých (Rajidae) se tato velikost ok zvětšuje nejméně na 280 mm v kapse vlečné sítě a na 220 mm ve všech ostatních částech vlečné sítě.

2.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat sítě o minimální velikosti ok 40 mm.

Článek 28

Přídavná zařízení k sítím

1.   Používání zařízení nebo prostředků jiných než popsaných v tomto článku, které způsobují ucpávání ok kterékoli části sítě nebo zmenšují jejich rozměry, je zakázáno.

2.   Na spodní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál, jehož úkolem je zabránit nebo omezit opotřebování.

3.   Na vrchní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna zařízení za předpokladu, že nezpůsobují ucpávání ok kapsy. Používání přídavných vrchních a postraních dílů zabraňujících prodření sítě je omezeno na díly uvedené v příloze VIII.

4.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat třídící rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm v délce popsané v příloze IX.

Článek 29

Vedlejší úlovky

1.   Rybářská plavidla nesmějí provozovat cílený rybolov druhů, na které se vztahují omezení vedlejších úlovků. Cílený rybolov těchto druhů se provozuje, tvoří-li tyto druhy největší procentní podíl hmotnosti odlovu při každém vytažení sítě.

2.   Vedlejší úlovky druhů, pro které Společenství neurčilo žádné kvóty pro části oblasti, upravené předpisy NAFO a které byly v této oblasti odloveny při cíleném rybolovu jakéhokoli druhu, nesmějí u žádného druhu přesáhnout 2 500 kg nebo 10 % hmotnosti celkového odlovu uchovávaného na palubě, podle toho, co je větší. V části oblasti upravené předpisy NAFO, ve které je cílený rybolov určitých druhů zakázán nebo ve kterých byla kvóta pro „ostatní“ plně využita, však nesmějí vedlejší úlovky jednotlivých druhů uvedených v příloze ID přesáhnout 1 250 kg nebo 5 % hmotnosti celkového odlovu.

3.   Překročí-li celkové množství druhů, na které se vztahují omezení vedlejších úlovků, při jakémkoli vytažení sítě tu z mezí stanovených v odstavci 2, která je použitelná, přemístí se plavidlo do jiné rybolovné oblasti vzdálené nejméně pět námořních mil od místa předchozího vytažení sítě. Překročí-li celkové množství druhů, na které se vztahují omezení vedlejších úlovků, při jakémkoli následujícím vytažení sítě uvedené meze, přemístí se plavidlo opět ihned do jiné rybolovné oblasti vzdálené nejméně pět námořních mil od místa předchozího vytažení sítě a mimo danou oblast zůstane nejméně 48 hodin.

4.   Překročí-li u plavidel, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), celkové množství vedlejších úlovků všech druhů při kterémkoli vytažení sítě 5 % hmotnosti v divizi 3M a 2,5 % v divizi 3L, přemístí se plavidla ihned do jiné rybolovné oblasti vzdálené nejméně pět námořních mil od místa předchozího vytažení sítě.

5.   Úlovky krevetky severní se nepoužijí při výpočtu úrovně vedlejších úlovků hlubinných druhů ryb.

Článek 30

Minimální velikost ryb

1.   Ryby z oblasti upravené předpisy NAFO, které nedosahují předepsané velikosti stanovené v příloze X, se nesmějí zpracovávat, uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo, vykládat, převážet, skladovat, prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji, nýbrž musí být okamžitě vráceny zpět do moře.

2.   Překročí-li množství ulovených ryb, které nedosahují předepsané velikosti uvedené v příloze X, v určitých rybolovných vodách 10 % celkového množství, přemístí se plavidlo do vzdálenosti nejméně pěti námořních mil od místa posledního vytažení sítě, než může pokračovat v rybolovu. Veškeré zpracované ryby, pro něž je stanovena minimální velikost a které nedosahují minimální délky stanovené v příloze X, se považují za produkty pocházející z podměrečných ryb.

ODDÍL 3

Kontrolní opatření

Článek 31

Označování produktů a oddělené skladování

1.   Veškeré zpracované ryby ulovené v oblasti upravené předpisy NAFO se označí tak, aby byl identifikovatelný každý druh a kategorie produktu podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (29). Dále se označí jako odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Veškeré krevety ulovené v divizi 3L a veškerý platýs černý ulovený v podoblasti 2 a v divizích 3K, 3L, 3M, 3N a 3O se označí jako odlovené v těchto oblastech.

3.   S ohledem na oprávněnou bezpečnost a navigační odpovědnost velitele plavidla platí:

úlovky stejného druhu musí být skladovány odděleně od úlovků jiného druhu. Veškeré úlovky odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO musí být skladovány odděleně od úlovků ulovených mimo ni;

úlovky smějí být skladovány ve více částech skladovacího prostoru plavidla, ale každá část prostoru, kde se skladuje jeden druh, musí být zřetelně oddělena plastem, překližkou, sítí apod. od místa, kde se skladuje jiný druh.

Článek 32

Lodní deník produkce a rozpis uskladnění

1.   Kromě dodržování článků 6, 8, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93 zapisují velitelé plavidel do lodního deníku údaje uvedené v příloze XI tohoto nařízení.

2.   Do patnáctého dne každého měsíce oznámjí každý členský stát Komisi v podobě snímatelné počítačem množství populací uvedených v příloze XII, která byla vyložena v průběhu předcházejícího měsíce, a sdělí veškeré údaje, které obdržel na základě článků 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93.

3.   Velitel plavidla Společenství vede v souvislosti s odlovy druhů uvedených v příloze IC

a)

lodní deník produkce, ve kterém je uveden souhrnný odlov podle jednotlivých druhů ryb na palubě vyjádřený jako hmotnost produktu v kilogramech;

b)

rozpis uskladnění, ze kterého je patrné, kde jsou jednotlivé druhy ryb v nákladním prostoru umístěny.

4.   Lodní deník produkce a rozpis uskladnění uvedené v odstavci 3 jsou aktualizovány denně za předešlý den počítaný od 00.00 hodin (UTC) do 24.00 hodin (UTC) a jsou uchovávány na palubě, dokud plavidlo není zcela vyloženo.

5.   Velitelé plavidel musí poskytnout potřebnou pomoc, aby množství uvedená v lodním deníku a objemy zpracované produkce uložené na palubě mohly být ověřeny.

6.   Členské státy každé dva roky osvědčují správnost rozpisů kapacity všech plavidel Společenství, která mají podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení povolení k rybolovu. Velitel plavidla zajistí, aby bylo jedno vyhotovení tohoto osvědčení k dispozici na palubě a mohlo být na žádost předložena inspektorovi.

Článek 33

Vezení sítí

1.   Při cíleném rybolovu jednoho nebo více druhů uvedených v příloze VII nesmějí plavidla vézt sítě o velikosti ok menší, než kterou stanoví článek 27.

2.   Avšak plavidla, která během téže výpravy loví v jiných oblastech než v oblasti upravené předpisy NAFO, smějí mít na palubě sítě s menšími oky, než vyplývá z článku 27, za předpokladu, že jsou tyto sítě pevně převázány a uloženy a nejsou k dispozici pro okamžité použití. Tyto sítě

a)

nesmějí být připevněny třmeny k okrajům paluby ani ke svým vytahovacím nebo vlečným kabelům a lanům, a

b)

pokud jsou převáženy na palubě či nad ní, musí být pevně přivázány k některé části lodní nástavby.

Článek 34

Překládka

1.   Plavidla Společenství nesmějí provádět překládky v oblasti upravené předpisy NAFO, pokud od svých příslušných orgánů neobdrží k těmto činnostem předem oprávnění.

2.   Plavidla Společenství nesmějí provádět překládky ryb pocházejících z plavidla země, která není smluvní stranou, nebo na toto plavidlo, pokud toto plavidlo bylo spatřeno nebo bylo jinak identifikováno, že provádí rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Plavidla Společenství ohlásí svým příslušným orgánům každou překládku provedenou v oblasti upravené předpisy NAFO. Předávající plavidla podá toto hlášení nejméně 24 hodiny předem a přijímající plavidla nejpozději hodinu po provedení překládky.

4.   Oznámení uvedené v odstavci 3 bude obsahovat uvedení času, zeměpisné polohy, celkovou hmotnost v kilogramech pro jednotlivé druhy, které mají být vyloženy nebo naloženy, a volací značku plavidel, které se na překládce podílely.

5.   Přijímající plavidlo oznámí vedle celkového odloveného množství na palubě a celkové hmotnosti ryb, které mají být vyloženy, rovněž jméno přístavu a očekávanou dobu vykládky, a to minimálně 24 hodin před uskutečněním jakékoli vykládky.

6.   Členské státy ihned předají hlášení uvedená v odstavci 3 a 5 Komisi, která je bezodkladně postoupí sekretariátu NAFO.

Článek 35

Nájem plavidel Společenství

1.   Členské státy mohou schválit, že se na rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO, uplatní nájemní dohody za účelem částečného nebo úplného využití kvóty nebo dnů rybolovu, které byly přiděleny jiné smluvní straně NAFO. Jsou však zakázána nájemní dohody týkající se plavidel, které byly NAFO nebo jinou regionální organizací pro rybolov označeny jako plavidla podílející se na nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti (plavidla NNN).

2.   Dnem sjednání nájemní dohody zašle členský stát vlajky Komisi tyto informace a Komise je předá výkonnému sekretariátu NAFO:

a)

svůj souhlas s nájmem,

b)

druhy ryb, jichž se nájem týká, a rybolovná práva přidělená nájemní smlouvou,

c)

doba trvání nájmu,

d)

jméno nájemce,

e)

smluvní strana, která plavidlo pronajala,

f)

opatření, které členský stát přijal, aby zajistil, že pronajaté plavidlo plující pod jeho vlajkou dodržuje po dobu trvání nájmu ochranná a donucovací opatření NAFO.

3.   Po skončení nájemní dohody členský stát vlajky uvědomí Komisi, která tuto informaci bezodkladně postoupí výkonnému sekretariátu NAFO.

4.   Členský stát vlajky zajistí, aby

a)

plavidlo nezískalo oprávnění k rybolovu v průběhu doby nájmu, které by směřovalo proti rybolovným právům přiděleným členskému státu vlajky,

b)

plavidlo nezískalo v průběhu stejné doby oprávnění k rybolovu v rámci více než jedné nájemní dohody,

c)

plavidlo dodržovalo po dobu trvání nájmu ochranná a donucovací opatření NAFO,

d)

všechny úlovky a vedlejší úlovky v rámci oznámené nájemní dohody byly zaznamenány v lodním deníku pronajatého plavidla odděleně od ostatních údajů o úlovcích.

5.   Členské státy oznámí Komisi všechny úlovky a vedlejší úlovky uvedené v odst. 4 písm. d) odděleně od ostatních vnitrostátních údajů o úlovcích. Komise bezodkladně postoupí tyto údaje výkonnému sekretariátu NAFO.

Článek 36

Sledování intenzity rybolovu

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že je intenzita rybolovu jeho plavidel úměrná rybolovným právům, která má daný členský stát v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Členské státy sdělí Komisi plán rybolovu pro plavidla, která loví určité druhy v oblasti upravené předpisy NAFO, do 31. ledna 2006 anebo nejméně 30 dnů před začátkem této činnosti. Plán rybolovu mimo jiné určuje plavidlo nebo plavidla, která v této oblasti loví, a zamýšlený počet dní strávených v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Členské státy orientačně uvědomí Komisi o zamýšlených činnostech svých plavidel v jiných oblastech.

4.   Plán rybolovu pokryje celkovou intenzitu rybolovu, která se vynaloží v oblasti upravené předpisy NAFO s ohledem na rybolovná práva, která má členský stát, jenž prohlášení činí.

5.   Do 31. prosince 2006 předloží členské státy Komisi zprávu o provádění svých plánů rybolovu. Tyto zprávy uvedou počet plavidel, která v oblasti upravené předpisy NAFO skutečně loví, úlovky každého plavidla a celkový počet dnů, kdy rybolov v této oblasti provozovalo. Činnosti plavidel lovících krevety v divizích 3M a 3L se oznamují pro každou divizi odděleně.

ODDÍL 4

Zvláštní požadavky na shromažďování údajů

Článek 37

Shromažďování údajů

1.   Je-li to možné, zavedou členské státy zvláštní požadavky týkající se shromažďování údajů o rybolovu prováděném jejich plavidly v těchto oblastech:

Oblast

Souřadnice 1

Souřadnice 2

Souřadnice 3

Souřadnice 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Cornerské

podmořské hory

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundlandské

podmořské hory

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

Novoanglické

podmořské hory

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Údaje, které mají být podle odstavce 1 shromážděny, se shromažďují podle jednotlivých skupin a v nejvyšším možném rozsahu obsahují

(a)

skladbu druhů vyjádřenou v číslech a váhu,

(b)

délku frekvence,

(c)

ušní kaménky,

(d)

rybolovnou oblast, zeměpisné šířky a délky,

(e)

rybolovné zařízení,

(f)

hloubku, ve které se prováděl rybolov,

(g)

část dne,

(h)

dobu trvání rybolovu,

(i)

otevření tažného zařízení (pro mobilní zařízení),

(j)

ostatní biologické vzorky, jako například týkající se zralosti, kde je to možné.

3.   Údaje shromážděné podle odstavce 1 budou ohlášeny příslušným orgánům členských států, které je po konci každého rybářského výjezdu co nejdříve postoupí sekretariátu NAFO.

ODDÍL 5

Zvláštní ustanovení o krevetce severní

Článek 38

Lov krevetky severní

Každý členský stát Komisi denně oznamuje množství krevetky severní (Pandalus borealis) ulovená v divizi 3L oblasti upravené předpisy NAFO plavidly, která plují pod jeho vlajkou a jsou registrována ve Společenství. Veškeré rybolovné činnosti musí probíhat v hloubce větší než 200 m a v přídělu členského státu je smí v daném okamžiku provozovat pouze jediné plavidlo.

ODDÍL 6

Zvláštní ustanovení o okounících

Článek 39

Lov okouníka

1.   Každé druhé pondělí ohlásí velitel plavidla Společenství, které loví okouníka v podoblasti 2 a v divizích 1F, 3K a 3M oblasti upravené předpisy NAFO, příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje nebo v němž je registrováno, množství okouníka ulovená v těchto oblastech a divizích během období dvou týdnů, které končí předcházející neděli o půlnoci.

Jakmile souhrnné úlovky překročí 50 % TAC, podává se hlášení každé pondělí.

2.   Členské státy uvědomí Komisi každé druhé úterý do poledne o množství okouníka, která během období dvou týdnů končícího přecházející neděli o půlnoci ulovila v podoblasti 2 a v divizích 1F, 3K a 3M oblasti upravené předpisy NAFO plavidla, která plují pod jejich vlajkou a jsou registrována na jejich území.

Jakmile souhrnné úlovky překročí 50 % TAC, zasílají se zprávy týdně.

KAPITOLA VII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ V OBLASTI CCAMLR

ODDÍL 1

Omezení a požadavky týkající se informací o plavidlech

Článek 40

Zákazy a omezení odlovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze XIII je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o nový nebo průzkumný rybolov, vztahují se omezení odlovů pro úlovky a vedlejší úlovky uvedená v příloze XIV na podoblasti v ní uvedené.

Článek 41

Požadavky týkající se sdělování informací o plavidlech, která jsou oprávněna lovit v oblasti CCAMLR

1.   Kromě požadavků týkajících se informací, které se vztahují na oprávněná plavidla a které jsou stanoveny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 601/2004, sdělují členské státy od 1. srpna 2006 Komisi také tyto údaje týkající se takových plavidel:

a)

IMO číslo plavidla (pokud je vydáno);

b)

případná předchozí vlajka;

c)

mezinárodní radiová volací značka;

d)

jméno a adresu vlastníka (vlastníků) plavidla a všech skutečných vlastníků, pokud jsou známi;

e)

typ plavidla;

f)

kdy a kde bylo postaveno;

g)

délka;

h)

barevná fotografie plavidla, která se musí sestávat z

i)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující pravý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky,

ii)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující levý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky,

iii)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující záď plavidla zobrazenou přímo zezadu;

i)

opatření přijatá za účelem znemožnění nedovolené manipulace se sledovacím satelitním zařízením na palubě.

2.   Od 1. srpna 2006 sdělují členské státy Komisi také tyto informace o plavidlech oprávněných lovit v oblasti CCAMLR v rozsahu, v jakém je lze zjistit:

a)

jméno a adresu provozovatele plavidla, pokud se liší od jeho vlastníka (vlastníků),

b)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla a případně též velitele rybolovu,

c)

typ metody nebo metod rybolovu,

d)

největší šířka plavidla (v m),

e)

hrubá registrovaná prostornost,

f)

typy a čísla komunikačních zařízení plavidla (čísla INMARSAT A, B a C),

g)

počet členů posádky,

h)

výkon hlavního motoru či hlavních motorů (v kW),

i)

nosnost (v tunách), počet nádob na ryby a jejich kapacita (v m3);

j)

veškeré další informace (např. klasifikaci mražení), které považují za důležité.

ODDÍL 2

Průzkumný rybolov

Článek 42

Účast na průzkumném rybolovu

1.   Rybářská plavidla, která plují pod vlajkou Španělska a jsou registrována ve Španělsku a která byla v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 601/2004 oznámena CCAMLR, se mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3 a) mimo oblasti státní jurisdikce a v divizi 58.4.3 b) mimo oblasti státní jurisdikce.

2.   V divizích 58.4.3a) a 58.4.3b) smí v daný okamžik vždy lovit pouze jedno rybářské plavidlo.

3.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1 a 58.4.2 jsou v příloze XIV stanovena omezení pro celkový odlov úlovků a vedlejších úlovků na podoblast a divizi a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU). Rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce bude zastaven, pokud ohlášené úlovky dosáhnou stanovených mezí odlovu, přičemž daná jednotka zůstane pro rybolov uzavřena po zbytek rybolovného období.

4.   Rybolov se provádí na takové zeměpisné ploše a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. Avšak v divizích 58.4.1 a 58.4.2 je zakázán rybolov v hloubkách nižších než 550 m.

Článek 43

Systémy hlášení

Rybářská plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 42, podléhají těmto systémům hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu:

a)

pětidennímu hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu stanovené v článku 12 nařízení (ES) č. 601/2004, s tou výjimkou, že členské státy podají Komisi hlášení o úlovku a intenzitě rybolovu nejpozději do dvou pracovních dnů po konci každého ohlašovacího období, aby bylo bezodkladně zasláno CCAMLR. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích 58.4.1 a 58.4.2 podávají hlášení malé výzkumné jednotky;

b)

systému měsíčních hlášení podrobných údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu stanovenému v článku 13 nařízení (ES) č. 601/2004;

c)

rovněž je třeba hlásit celkový počet a hmotnost ledovek druhů Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni vrácených do moře, včetně těch, jejichž maso mělo rosolovitou konzistenci.

Článek 44

Zvláštní podmínky

1.   Průzkumný rybolov uvedený v článku 42 je provozován v souladu s článkem 8 nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (30) , pokud jde o opatření, která mají snížit vedlejší úmrtnost mořských ptáků při rybolovu pomocí dlouhých lovných šňůr. Vedle těchto opatření

a)

je při tomto rybolovu zakázáno vyhazovat vnitřnosti;

b)

na plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu v divizích 58.4.1 a 58.4.2 a která dodržují protokoly CCAMLR (A, B nebo C) pro zatížení dlouhých lovných šňůr, se nepoužijí ustanovení o činnosti v noci; avšak plavidla, která uloví celkem tři (3) mořské ptáky, začnou neprodleně používat ustanovení o činnosti v noci podle článku 8 nařízení (ES) č. 601/2004;

c)

plavidla účastnící se průzkumného rybolovu v podoblastceh FAO 88.1 a 88.2 a divizích 58.4.3 a) a 58.4.3 b), které uloví celkem tři (3) mořské ptáky, neprodleně ukončí rybolov a po zbytek sezóny 2005/2006 jim není povoleno lovit mimo běžnou rybářskou sezónu.

2.   Na rybářská plavidla podílející se na průzkumném rybolovu v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 se vztahují tyto dodatečné podmínky:

a)

plavidla nesmějí vyhazovat do moře

i)

oleje, paliva nebo olejové zbytky, pokud to nepovoluje příloha I úmluvy MARPOL 73/78 (Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí),

ii)

odpadky,

iii)

potravinářský odpad, který neprojde sítem o velikosti ok 25 mm,

iv)

drůbež nebo její části (včetně skořápek),

v)

kaly v okolí 12 námořních mil od pobřeží nebo pobřežních ledů nebo kaly, pohybuje-li se plavidlo rychlostí nižší než 4 uzle, nebo

vi)

popel ze spalování;

b)

je zakázáno vozit do podoblastí FAO 88.1 a 88.2 živou drůbež nebo jiné živé ptáky a veškerá vykuchaná drůbež, která nebyla spotřebována, musí být z těchto oblastí odvezena;

c)

je zakázáno lovit ledovky rodu Dissostichus v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 v pásmu 10 námořních mil od pobřeží Ballenyho ostrovů.

Článek 45

Definice položení sítě

1.   Pro účely tohoto oddílu se „položením sítě“ rozumí použití jedné nebo více dlouhých lovných šňůr v témže místě. Přesná zeměpisná poloha položení sítě při lovu dlouhými lovnými šňůrami se pro účely hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu určuje podle středového bodu použité šňůry nebo šňůr.

2.   Aby bylo možné považovat položení sítě za průzkumné,

a)

nesmí být rozestup mezi jednotlivými průzkumnými položeními sítě nižší než 5 námořních mil, přičemž se tato vzdálenost měří od zeměpisného středového bodu každého průzkumného položení sítě;

b)

při každém položení dlouhých lovných šňůr se použije alespoň 3 500 háčků, avšak ne více než 10 000 háčků. Při každém položení lze v tomtéž místě použít více samostatných lovných šňůr;

c)

při každém položení dlouhých lovných šňůr musí být délka ponoření delší než šest hodin, měřeno od ukončení postupu kladení do zahájení postupu vytahování.

Článek 46

Výzkumné plány

Rybářská plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 42, provádějí výzkumné plány v každé malé výzkumné jednotce, která je součástí podoblastí FAO 88.1 a 88.2 a divizí 58.4.1 a 58.4.2. Výzkumné plány jsou prováděny tímto způsobem:

a)

při prvním vplutí do malé výzkumné jednotky se prvních deset ponoření, označovaných jako „první série“, považuje za průzkumná ponoření a musí odpovídat kritériím stanoveným v čl. 45 odst. 2;

b)

deset následujících ponoření nebo 10 t úlovků, podle toho, která spouštěcí úroveň je dosažena jako první, se označuje jako „druhá série“. Položení sítí ve druhé sérii, pokud tak rozhodne velitel plavidla, musí být součástí běžného průzkumného rybolovu. Splňují-li však tato položení sítí požadavky stanovené v čl. 45 odst. 2, mohou být rovněž považována za průzkumná ponoření;

c)

pokud chce velitel plavidla po dokončení první a druhé série položení sítí pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce, musí plavidlo uskutečnit „třetí sérii“ výzkumu, při níž dosáhne celkového počtu dvacet průzkumných položení ve všech třech sériích. Třetí série kladení sítí musí být dokončena během téhož pobytu plavidla v malé výzkumné jednotce jako při první a druhé sérii;

d)

po dokončení dvaceti průzkumných položení může plavidlo pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce;

e)

v malých výzkumných jednotkách A, B, C, E a G v podoblastech 88.1 a 88.2, v nichž je rozloha dna rybolovné oblasti menší než 15 000 km2, se písmena b), c) a d) nepoužijí a po dokončení deseti průzkumných položení může plavidlo pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce.

Článek 47

Plány shromažďování údajů

1.   Rybářská plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 42, provádějí plány shromažďování údajů v každé malé výzkumné jednotce, která je součástí podoblastí FAO 88.1 a 88.2 a divizí 58.4.1 a 58.4.2. Tento plán se týká shromažďování těchto údajů:

a)

poloha a hloubka dna na obou koncích každé ponořené lovné šňůry,

b)

doba položení a vytažení a doba ponoření,

c)

počet a druhy ryb ztracených na hladině,

d)

počet ponořených háčků,

e)

typ návnady,

f)

úspěšnost návnady v %,

g)

typ háčků a

h)

mořské a povětrnostní podmínky a fáze měsíce při kladení lovných šňůr.

2.   Veškeré údaje uvedené v odstavci 1 se shromažďují při každém průzkumném položení; především se zaměří na velikost všech ryb odlovených při průzkumném položení, je-li jejich počet nejvýše 100 jedinců, a alespoň ze 30 ryb se odeberou vzorky pro účely biologického studia. Je-li odloveno více než 100 ryb, použije se metoda náhodného výběru podvzorků.

Článek 48

Program označování

Každé rybářské plavidlo, které se podílí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 42, provádí tento program označování:

a)

jedinci rodu Dissostichus budou podle protokolu CCAMLR o označování a vypuštěni v poměru jeden jedinec na jednu tunu úlovku v surovém stavu po celou dobu rybolovného období. Plavidla mohou označování ukončit pouze tehdy, označila-li 500 jedinců nebo pokud opouštějí rybolovnou oblast poté, co označila jednoho jedince na každou tunu úlovku v surovém stavu;

b)

program je zaměřen na jedince všech velikostí, je-li to nezbytné pro splnění požadavku označit jednoho jedince na každou tunu úlovku v surovém stavu. Všichni vypuštění jedinci musí mít dvojité označení a musí být vypuštěni v co největší zeměpisné oblasti;

c)

všechna označení musí zřetelně uvádět individuální pořadová čísla a zpáteční adresu, aby mohl být vysledován původ označení při opětovném odlovení označeného jedince;

d)

všichni znovu odlovení označení jedinci (tj. odlovené ryby, které byly již dříve označené) se nebudou již vypouštět zpět, a to ani v případech, kdy byli na svobodě pouze krátce;

e)

všichni opětovně odlovení jedinci jsou biologicky otestováni (délka, hmotnost, pohlaví, stadium pohlavních žláz) a pokud možno je pořízena jejich digitální fotografie, vyjmou se jim ušní kaménky a odstraní označení;

f)

všechny významné údaje na označení a všechny opětovné odlovy označených jedinců se v podobě snímatelné počítačem ve formátu CCAMLR předají CCAMLR do tří měsíců poté, co plavidlo tyto rybolovné oblasti opustí;

g)

všechny významné údaje z označení a všechny opětovné odlovy označených jedinců a vzorky z opětovných odlovů jsou také sdělovány elektronicky ve formátu CCAMLR příslušným regionálním orgánům pro evidenci údajů z označení podle pokynů v protokolu CCAMLR o označování.

Článek 49

Vědečtí pozorovatelé

Každé rybářské plavidlo, které se podílí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 42, musí mít po celou dobu rybolovných činností v průběhu rybolovného období na palubě alespoň dva vědecké pozorovatele, z nichž jeden musí být jmenován v souladu s programem komise CCAMLR pro mezinárodní vědecké pozorování.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 50

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle čl. 15 odst. 1 a 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 Komisi údaje vztahující se k vykládkám množství ulovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 51

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Pokud jsou hodnoty TAC pro oblast CCAMLR stanoveny pro období, které začíná před 1. lednem 2006, použije se článek 40 od počátku jednotlivých období používání daných TAC.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2005.

Za radu

předseda nebo předsedkyně

B. BRADSHAW


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48.

(6)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 29, 1.2.1985, s. 9.

(8)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, p. 9.

(9)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983 s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 240, 4.11.2005, s. 10).

(10)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(11)  Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.

(12)  Úr. věst. L 171, 6.7.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 813/2004 (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16.

(15)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2005 (Úř. věst. L 252, 23.9.2005, s. 2.

(16)  Úř. věst. L 365, 31.12.1998, s. 1.Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/2005 (Úř. věst. L 74, 19.3.2005, s. 5).

(17)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 10.

(18)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8.

(19)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3259/94 (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11).

(21)  Úř. věst. L 137, 19.5.2001 s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 831/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 33).

(22)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.

(23)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 134, 8.6.2005, s. 1).

(24)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1936/2005 (Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 1).

(25)  Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(26)  Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(27)  Nařízení Rady (ES) č. 88/98 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (Úř. věst. L 9, 15.1.1998, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 284/2005 (Uř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 1).

(28)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.

(29)  Úř. věst. L 17, 2.1.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(30)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

OMEZENÍ ODLOVU VZTAHUJÍCÍ SE NA PLAVIDLA SPOLECENSTVÍ V OBLASTECH, VE KTERÝCH JSOU STANOVENA OMEZENÍ ODLOVU, A PRO RYBÁRSKÁ PLAVIDLA TRETÍCH ZEMÍ, KTERÁ PROVOZUJÍ RYBOLOV VE VODÁCH SPOLECENSTVÍ, PODLE DRUHU A OBLASTI (V TUNÁCH ŽIVÉ HMOTNOSTI, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK)

Všechna omezení odlovu stanovená v této příloze se považují za kvóty pro účely článku 5 tohoto nařízení, a proto se na ně vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 2847/93, a zejména v jeho článcích 14 a 15.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecké názvosloví

Třímístný abecední kód (A-3)

Obecný název

Ammodytidae

SAN

Smáčkovití

Anarhichas lupus

CAT

Vlkouš obecný

Aphanopus carbo

BSF

Tkaničnice tmavá

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoš i rodu Beryx

Boreogadus saida

POC

Treska polární

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Cetorhinus maximus

BSK

Žralok veliký

Chaenocephalus aceratus

SSI

nemá český název

Champsocephalus gunnari

ANI

nemá český název

Channichthys rhinoceratus

LIC

nemá český název

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Etmopterus spinax

ETX

Světloun trnitý

Euphausia superba

KRI

Kril antarktický

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Germo alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs šedohnědý

Gobionotothen gibberifrons

NOG

nemá český název

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs drsný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

nemá český název

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lampanyctus achirus

LAC

nemá český název

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nemá český název

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Limanda ferruginea

YEL

Platýs zlatý

Limanda limanda

DAB

Platýs limanda

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus berglax

RHG

Hlavoun severní

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar falklandský

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterigia

BLI

Mník modrý

Molva macrophthalmus

SLI

nemá český název

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia rossii

NOR

nemá český název

Pagellus bogaraveo

SBR

Ružicha šedá

Pandalus borealis

PRA

Krevetka severní

Paralomis spp.

PAI

Krabi rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Krevety rodu Penaeus

Phycis spp.

FOX

Tresky rodu Phycis

Platichthys flesus

FLX

Platýsi bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs velký

Pleuronectiformes

FLX

Platýs

Pollachius pollachius

POL

Treska pollak

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

nemá český název

Rajidae

SRX-RAJ

Rejnokoviti

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scopthalmus rhombus

BLL

Pakambala kosočtverečná

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOX

Jazyky rodu Solea

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus alba

WHM

Plachetník bílý

Thunnus alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Thunnus albacares

YFT

Tuňák žlutoploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarki

NOP

Treska norská

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec štíhlý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SEVERNÍ MOŘE A ZÁPADNÍ VODY SPOLEČENSTVÍ ICES Vb (vody ES), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (vody ES) a Francouzská Guyana

Druh:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast:

IV (vody Norska)

SAN/04-N.

Dánsko

0 (1)

 

Spojené království

0 (1)

 

ES

0 (1)

 

TAC

Nepoužije se

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 se použije.


Druh:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast:

IIa (vody ES) (2), IIIa, IV (vody ES) (2)

SAN/2A3A4.

Dánsko

nestanoveno

 

Spojené království

nestanoveno

 

Všechny členské

nestanoveno (3)

 

ES

nestanoveno

 

Norsko

0 (4)  (5)

 

TAC

nestanoveno

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

ES a mezinárodní vody I a II

ARU/1/2.

Německo

31

 

Francie

10

 

Nizozemsko

25

 

Spojené království

50

 

ES

116

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

ES a mezinárodní vody III a IV

ARU/3/4.

Dánsko

1 180

 

Německo

12

 

Francie

8

 

Irsko

8

 

Nizozemsko

55

 

Švédsko

46

 

Spojené království

21

 

ES

1 331

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

ES a mezinárodní vody V, VI a VII

ARU/567.

Německo

405

 

Francie

9

 

Irsko

375

 

Nizozemsko

4 225

 

Spojené království

297

 

ES

5 310

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 se použije.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES oblastí IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

ES

Nepoužije se (6)

 

Norsko

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Nepoužije se

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

IV (vody Norska)

USK/04-N.

Belgie

1

 

Dánsko

191

 

Německo

1

 

Francie

1

 

Nizozemsko

1

 

Spojené království

5

 

ES

200

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Žralok veliký

Cetorhinus maximus

Oblast:

Vody ES oblastí IV, VI a VII

BSK/467.

ES

0

 

TAC

0

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (9)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa

HER/03A.

Dánsko

34 052

 

Německo

545

 

Švédsko

35 620

 

EC

70 217

 

Faerské ostrovy

500 (10)

 

TAC

81 600

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 se použije.


Druh:

Sleď obecný (11)

Clupea harengus

Oblast:

IV severně od 53°30' s.š.

HER/.04A., 04B.

Dánsko

76 348

 

Německo

47 836

 

Francie

22 769

 

Nizozemsko

57 938

 

Švédsko

4 627

 

Spojené království

63 333

 

ES

272 851

 

Norsko

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od 62° s.š. (HER/*04N-)

ES

50 000


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s.š.

HER/04-N.

Švédsko

963 (13)

 

ES

963

 

TAC

Nepoužije se

 


Druh:

Sleď obecný (14)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa (vedlejší úlovky)

HER/03A-BC

Dánsko

17 547

 

Německo

156

 

Švédsko

2 825

 

ES

20 528

 

TAC

20 528

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (15)

Clupea harengus

Oblast:

IIa (vody ES), IV, VIId (vedlejší úlovky)

HER/2A47DX

Belgie

211

 

Dánsko

40 684

 

Německo

211

 

Francie

211

 

Nizozemsko

211

 

Švédsko

199

 

Spojené království

773

 

ES

42 500

 

TAC

42 500

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (16)

Clupea harengus

Oblast:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgie

9 122 (18)

 

Dánsko

1 088 (18)

 

Německo

682 (18)

 

Francie

12 347 (18)

 

Nizozemsko

21 998 (18)

 

Spojené království

4 786 (18)

 

ES

50 023

 

TAC

454 751

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vb, VIaN (19)(vody ES), VIb

HER/5B6ANB

Německo

3 727

 

Francie

705

 

Irsko

5 036

 

Nizozemsko

3 727

 

Spojené království

20 145

 

ES

33 340

 

Faerské ostrovy

660 (20)

 

TAC

34 000

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIaS (21),VIIb, VIIc

HER/6AS7BC

Irsko

14 000

 

Nizozemsko

1 400

 

ES

15 400

 

TAC

15 400

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Spojené království

800

 

ES

800

 

TAC

 

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irsko

1 250

 

Spojené království

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIe, VIIf

HER/7EF.

Francie

500

 

Spojené království

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk (24)

HER/7G-K.

Německo

123

 

Francie

682

 

Irsko

9 549

 

Nizozemsko

682

 

Spojené království

14

 

ES

11 050

 

TAC

11 050

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

VIII

ANE/08.

Španělsko

4 500 (25)

 

Francie

500 (25)

 

ES

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

ANE/9/3411

Španělsko

3 826

 

Portugalsko

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgie

8

 

Dánsko

2 652

 

Německo

66

 

Nizozemsko

17

 

Švédsko

464

 

ES

3 207

 

TAC

3 315

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

COD/03AS.

Dánsko

524

 

Německo

11

 

Švédsko

315

 

ES

850

 

TAC

850

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

IIa (vody ES), IV

COD/2AC4.

Belgie

686

 

Dánsko

3 940

 

Německo

2 498

 

Francie

847

 

Nizozemsko

2 226

 

Švédsko

26

 

Spojené království

9 037

 

ES

19 260

 

Norsko

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

Vody Norska (COD/*04N-)

ES

16 740


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s.š.

COD/04-N.

Švédsko

382

 

ES

382

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgie

1

 

Německo

9

 

Francie

97

 

Irsko

138

 

Spojené království

368

 

ES

613

 

TAC

613

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

Vb (oblast ES), VIa (COD/*5BC6A)

Belgie

1

Německo

9

Francie

93

Irsko

132

Spojené království

353

ES

588


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIa

COD/07A.

Belgie

24

 

Francie

67

 

Irsko

1 204

 

Nizozemsko

6

 

Spojené království

527

 

ES

1 828

 

TAC

1 828

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIb-VIIk, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

COD/7X7A34

Belgie

236

 

Francie

4 053

 

Irsko

818

 

Nizozemsko

34

 

Spojené království

439

 

ES

5 580

 

TAC

5 580

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala

Lepidorhombus spp.

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

LEZ/2AC4-C

Belgie

5

 

Dánsko

4

 

Německo

4

 

Francie

28

 

Nizozemsko

22

 

Spojené království

1 677

 

ES

1 740

 

TAC

1 740

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Španělsko

327

 

Francie

1 277

 

Irsko

373

 

Spojené království

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VII

LEZ/07.

Belgie

494

 

Španělsko

5 490

 

Francie

6 663

 

Irsko

3 029

 

Spojené království

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

LEZ/8ABDE.

Španělsko

1 176

 

Francie

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

LEZ/8C3411

Španělsko

1 171

 

Francie

59

 

Portugalsko

39

 

ES

1 269

 

TAC

1 269

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýz limanda a platýz bradavičnatý

Limanda limanda a Platichthys flesus

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

D/F/2AC4-C

Belgie

466

 

Dánsko

1 752

 

Německo

2 627

 

Francie

182

 

Nizozemsko

10 594

 

Švédsko

6

 

Spojené království

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

ANF/2AC4-C

Belgie

365

 

Dánsko

804

 

Německo

393

 

Francie

75

 

Nizozemsko

276

 

Švédsko

9

 

Spojené království

8 392

 

ES

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

IV (vody Norska)

ANF/04-N.

Belgie

53

 

Dánsko

1 343

 

Německo

21

 

Nizozemsko

19

 

Spojené království

314

 

ES

1 750

 

TAC

Nepoužije se

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

NF/561214

Belgie

168

 

Německo

192

 

Španělsko

180

 

Francie

2 073

 

Irsko

469

 

Nizozemsko

162

 

Spojené království

1 442

 

ES

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VII

ANF/07.

Belgie

2 445 (29)

 

Německo

273 (29)

 

Španělsko

971 (29)

 

Francie

15 688 (29)

 

Irsko

2 005 (29)

 

Nizozemsko

317 (29)

 

Spojené království

4 757 (29)

 

ES

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

ANF/8ABDE.

Španělsko

1 137

 

Francie

6 325

 

ES

7 462

 

TAC

7 462

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

ANF/8C3411

Španělsko

1 629

 

Francie

2

 

Portugalsko

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IIIa, IIIb (vody ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES)

HAD/3A/BCD

Belgie

15

 

Dánsko

2 468

 

Německo

157

 

Nizozemsko

3

 

Švédsko

292

 

ES

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IIa (vody ES), IV

HAD/2AC4.

Belgie

472

 

Dánsko

3 248

 

Německo

2 067

 

Francie

3 602

 

Nizozemsko

354

 

Švédsko

229

 

Spojené království

34 574

 

ES

44 546 (31)

 

Norsko

7 016

 

TAC

51 850

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska (HAD/*04N-)

ES

33 350


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska, jižně od 62° s. š.

HAD/04-N.

Švédsko

707

 

ES

707

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgie

1

 

Německo

2

 

Francie

66

 

Irsko

47

 

Spojené království

481

 

ES

597

 

TAC

597

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vb, VIa (vody ES)

HAD/5BC6A.

Belgie

18

 

Německo

21

 

Francie

862

 

Irsko

615

 

Spojené království

6 294

 

ES

7 810

 

TAC

7 810

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VII , VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

HAD/7/3411

Belgie

128

 

Francie

7 680

 

Irsko

2 560

 

Spojené království

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v uvedené divizi omezen na níže uvedená množství:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgie

20

Francie

92

Irsko

552

Spojené království

611

ES

1 275

Při podávání hlášení Komisi o úlovcích ze svých kvót uvedou členské státy množství ulovená v divizi VIIa. Vykládky úlovků tresky jednoskvrnné ulovené v divizi VIIa se zakáží, prekrocí-li celkové množství vykládek 1 275 t.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IIIa

WHG/03A.

Dánsko

819

 

Nizozemsko

3

 

Švédsko

88

 

ES

910 (32)

 

TAC

1 500

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IIa (vody ES), IV

WHG/2AC4.

Belgie

531

 

Dánsko

2 297

 

Německo

597

 

Francie

3 452

 

Nizozemsko

1 328

 

Švédsko

3

 

Spojené království

9 162

 

ES

17 370 (33)

 

Norsko

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót jsou odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství.

 

Vody Norska (WHG/*04N-)

ES

14 512


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

WHG/561214

Německo

8

 

Francie

166

 

Irsko

406

 

Spojené království

780

 

ES

1 360

 

TAC

1 360

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIa

WHG/07A.

Belgie

1

 

Francie

15

 

Irsko

252

 

Nizozemsko

0

 

Spojené království

169

 

ES

437

 

TAC

437

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgie

195

 

Francie

11 964

 

Irsko

5 544

 

Nizozemsko

97

 

Spojené království

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIII

WHG/08.

Španělsko

1 440

 

Francie

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

WHG/9/3411

Portugalsko

653

 

ES

653

 

TAC

653

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska bezvousá a treska pollak

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska, jižně od 62° s. š.

W/P/04-N.

Švédsko

190

 

ES

190

 

TAC

Nepoužije se

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

IIIa, IIIb (vody ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES)

HKE/3A/BCD

Dánsko

1 219

 

Švédsko

104

 

ES

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

HKE/2AC4-C

Belgie

22

 

Dánsko

891

 

Německo

102

 

Francie

197

 

Nizozemsko

51

 

Spojené království

278

 

ES

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgie

226

 

Španělsko

7 257

 

Francie

11 206

 

Irsko

1 358

 

Nizozemsko

146

 

Spojené království

4 424

 

ES

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

VIII,a,b,d,e (HKE/*8ABDE)

Belgie

29

Španělsko

1 171

Francie

1 171

Irsko

146

Nizozemsko

15

Spojené království

658

ES

3 190


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIIa,VIIIb, VIIId, VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgie

7

 

Španělsko

5 052

 

Francie

11 345

 

Nizozemsko

15

 

ES

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství:

 

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgie

1

Španělsko

1 463

Francie

2 635

Nizozemsko

4

EC

4 103


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

HKE/8C3411

Španělsko

4 263

 

Francie

409

 

Portugalsko

1 989

 

ES

6 661

 

TAC

6 661

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

IV (vody Norska)

WHB/04-N

Dánsko

18 050

 

Spojené království

950

 

ES

19 000

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

I, II, III, IV, V. VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV (vody ES a mezinárodní vody)

WHB/1 X 14.

Dánsko

52 529 (40)

 

Německo

20 424 (39)

 

Španělsko

44 533 (39)

 

Francie

36 556 (39)

 

Irsko

40 677 (39)

 

Nizozemsko

64 053 (39)

 

Portugalsko

4 137 (39)

 

Švédsko

12 994 (39)

 

Spojené království

68 161 (39)

 

ES

344 063 (39)

 

Norsko

152 442 (40)  (41)

 

Faerské ostrovy

45 000 (42)  (43)

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

WHB/8C3411

Španělsko

46 795 (44)

 

Portugalsko

11 699 (44)

 

ES

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody ES II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norsko

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Druh:

Platýs červený a platýs šedohnědý

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

L/W/2AC4-C

Belgie

334

 

Dánsko

921

 

Německo

118

 

Francie

252

 

Nizozemsko

767

 

Švédsko

10

 

Spojené království

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník modrý

Molva dypterigia

Oblast:

IIa, IV, Vb, VI, VII (vody ES)

BLI/2A47-C

ES

Nepoužije se (49)

 

Norsko

200

 

TAC

Nepoužije se

 


Druh:

Mník modrý

Molva dypterigia

Oblast:

Vody ES oblasti VIa (severně od 56° 30' s. š.), VIb

BLI/6AN6B.

Faerské ostrovy

400 (50)

 

TAC

Nepoužije se

 


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody I a II

LIN/1/2.

Dánsko

10

 

Německo

10

 

Francie

10

 

Spojené království

10

 

Ostatní (51)

5

 

ES

45

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

III (vody ES)

LIN/03.

Belgie

10

 

Dánsko

76

 

Německo

10

 

Švédsko

30

 

Spojené království

10

 

ES

136

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

IV (vody ES)

LIN/04.

Belgie

25

 

Dánsko

397

 

Německo

246

 

Francie

221

 

Nizozemsko

8

 

Švédsko

17

 

Spojené království

3 052

 

ES

3 966

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

V (vody ES a mezinárodní vody)

LIN/05.

Belgie

12

 

Dánsko

9

 

Německo

9

 

Francie

9

 

Spojené království

9

 

ES

48

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgie

56

 

Dánsko

10

 

Německo

204

 

Španělsko

4 124

 

Francie

4 397

 

Irsko

1 102

 

Portugalsko

10

 

Spojené království

5 063

 

ES

14 966

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES oblastí IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

ES

Nepoužije se (52)

 

Norsko

6 800 (53)  (54)

 

Faerské ostrovy

300 (55)  (56)

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

IV (vody Norska)

LIN/04-N.

Belgie

7

 

Dánsko

878

 

Německo

25

 

Francie

10

 

Nizozemsko

1

 

Spojené království

79

 

ES

1 000

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IIIa (vody ES), IIIb (vody ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES)

NEP/3A/BCD

Dánsko

3 800

 

Německo

11

 

Švédsko

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

NEP/2AC4-C

Belgie

1 472

 

Dánsko

1 472

 

Německo

22

 

Francie

43

 

Nizozemsko

758

 

Spojené království

24 380

 

ES

28 147

 

TAC

28 147

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IV (vody Norska)

NEP/04-N.

Dánsko

1 230

 

Německo

1

 

Spojené království

69

 

ES

1 300

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vb (vody ES), VI

NEP/5BC6.

Španělsko

36

 

Francie

143

 

Irsko

239

 

Spojené království

17 257

 

ES

17 675

 

TAC

17 675

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VII

NEP/07.

Španělsko

1 290

 

Francie

5 228

 

Irsko

7 928

 

Spojené království

7 052

 

ES

21 498

 

TAC

21 498

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIeNephrops

NEP/8ABDE.

Španělsko

242

 

Francie

3 788

 

ES

4 030

 

TAC

4 030

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIc

NEP/08C.

Španělsko

140

 

Francie

6

 

ES

146

 

TAC

146

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

NEP/9/3411

Španělsko

122

 

Portugalsko

364

 

ES

486

 

TAC

486

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

IIIa

PRA/03A.

Dánsko

3 887

 

Švédsko

2 094

 

ES

5 981

 

TAC

11 200

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

PRA/2AC4-C

Dánsko

3 700

 

Nizozemsko

35

 

Švédsko

149

 

Spojené království

1 096

 

ES

4 980

 

TAC

4 980

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska, jižně od 62° s.š.

PRA/04-N.

Dánsko

900

 

Švédsko

158 (57)

 

ES

1 058

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Francouzská Guyana

PEN/FGU.

Francie

4 000 (58)

 

ES

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Surinam

0 (58)

 

Trinidad a Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgie

46

 

Dánsko

5 979

 

Německo

31

 

Nizozemsko

1 150

 

Švédsko

320

 

ES

7 526

 

TAC

7 680

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

PLE/03AS.

Dánsko

1 709

 

Německo

19

 

Švédsko

192

 

ES

1 920

 

TAC

1 920

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

IIa (vody ES), IV

PLE/2AC4.

Belgie

3 435

 

Dánsko

11 164

 

Německo

3 220

 

Francie

644

 

Nizozemsko

21 470

 

Spojené království

15 887

 

ES

55 820

 

Norsko

1 621

 

TAC

57 441

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska (PLE/*04N-)

ES

22 905


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

PLE/561214

Francie

22

 

Irsko

287

 

Spojené království

477

 

ES

786

 

TAC

786

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýz velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIa

PLE/07A.

Belgie

41 (59)

 

Francie

18 (59)

 

Irsko

1 051 (59)

 

Nizozemsko

13 (59)

 

Spojené království

485 (59)

 

ES

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIb,VIIc

PLE/7BC.

Francie

29

 

Irsko

115

 

ES

144

 

TAC

144

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIId, VIIe

PLE/7DE.

Belgie

843

 

Francie

2 810

 

Spojené království

1 498

 

ES

5 151

 

TAC

5 151

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýz velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIf, VIIg

PLE/7FG.

Belgie

118

 

Francie

213

 

Irsko

33

 

Spojené království

112

 

ES

476

 

TAC

476

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIh, VIIj, VIIk

PLE/7HJK.

Belgie

25

 

Francie

50

 

Irsko

172

 

Nizozemsko

99

 

Spojené království

50

 

ES

396

 

TAC

396

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

PLE/8/3411

Španělsko

75

 

Francie

298

 

Portugalsko

75

 

ES

448

 

TAC

448

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POL/561214

Španělsko

6

 

Francie

216

 

Irsko

63

 

Spojené království

165

 

ES

450

 

TAC

450

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Oblast:

VII

POL/07.

Belgie

476

 

Španělsko

29

 

Francie

10 959

 

Irsko

1 168

 

Spojené království

2 668

 

ES

15 300

 

TAC

15 300

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

POL/8ABDE.

Španělsko

286

 

Francie

1 394

 

ES

1 680

 

TAC

1 680

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Oblast:

VIIIc

POL/08C.

Španělsko

236

 

Francie

26

 

ES

262

 

TAC

262

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska pollak

Pollachius pollachius

Oblast:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

POL/9/3411

Španělsko

278

 

Portugalsko

10

 

ES

288

 

TAC

288

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

IIa (vody ES), IIIa, IIIb (vody ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES), IV

POK/2A34.

Belgie

43

 

Dánsko

5 111

 

Německo

12 906

 

Francie

30 374

 

Nizozemsko

129

 

Švédsko

702

 

Spojené království

9 895

 

ES

59 160

 

Norsko

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POK/561214

Německo

798

 

Francie

7 930

 

Irsko

467

 

Spojené království

3 592

 

ES

12 787

 

TAC

12 787

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

POK/7X1034

Belgie

12

 

Francie

2 666

 

Irsko

1 333

 

Spojené království

727

 

ES

4 738

 

TAC

4 738

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Pakambala velká a pakambala kosočtverečná

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

T/B/2AC4-C

Belgie

317

 

Dánsko

677

 

Německo

173

 

Francie

82

 

Nizozemsko

2 401

 

Švédsko

5

 

Spojené království

668

 

ES

4 323

 

TAC

4 323

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

SRX/2AC4-C

Belgie

461

 

Dánsko

18

 

Německo

23

 

Francie

72

 

Nizozemsko

393

 

Spojené království

1 770

 

ES

2 737

 

TAC

2 737

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Platýz černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast:

IIa (vody ES) IV, VI (vody ES a mezinárodní vody)

GHL/2A-C46

Dánsko

8

 

Německo

14

 

Estonia

8

 

Španělsko

8

 

Francie

130

 

Irsko

8

 

Lithuania

8

 

Poland

8

 

Spojené království

510

 

ES

1 052 (61)

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

IIa (vody), IIIa, IIIb, ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES), IV

MAC/2A34.

Belgie

154

 

Dánsko

12 287

 

Německo

160

 

Francie

483

 

Nizozemsko

487

 

Švédsko

3 599 (62)  (63)

 

Spojené království

451

 

ES

17 621 (65)

 

Norsko

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,IVc MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (vody jiné než vody ES), VI, od 1. ledna do 31. března 2006MAC/*2A6.

Dánsko

 

4 130

 

 

4 020

Francie

 

467

 

 

 

Nizozemsko

 

470

 

 

 

Švédsko

 

 

390

10

 

Spojené království

 

435

 

 

 

Norsko

3 000

 

 

 

 


Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

IIa (vody jiné než vody ES), Vb(vody ES), VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XIV

MAC/2CX14

Německo

14 369

 

Španělsko

20

 

Estonsko

119

 

Francie

9 580

 

Irsko

47 894

 

Lotyšsko

88

 

Litva

88

 

Nizozemsko

20 954

 

Polsko

1 012

 

Spojené království

131 713

 

ES

225 837

 

Norsko

9 000 (66)

 

Faerské ostrovy

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství a pouze v obdobích od 1. ledna do 15. února a 1. října do 31. prosince.

 

IVa (vody ES) MAC/*04A-C

Německo

4 336

Francie

2 891

Irsko

14 453

Nizozemsko

6 323

Spojené království

39 748

ES

67 751

Faerské ostrovy

9 000

Norsko

1 055 ()

()  Severně od 59° s. š. (oblast ES) od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince.


Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

MAC/8C3411

Španělsko

21 574 (70)

 

Francie

143 (70)

 

Portugalsko

4 459 (70)

 

ES

26 176

 

TAC

26 176

Analytický TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96

Zvláštní podmínky:

V rámci výše uvedených kvót jsou odlovy ve stanovených oblastech omezeny na níže uvedená množství.

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Španělsko

1 812

Francie

12

Portugalsko

374


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

IIIa, IIIb (vody ES), IIIc (vody ES), IIId (vody ES)

SOL/3A/BCD

Dánsko

755

 

Německo

44

 

Nizozemsko

73

 

Švédsko

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

II, IV (vody ES)

SOL/24.

Belgie

1 456

 

Dánsko

666

 

Německo

1 165

 

Francie

291

 

Nizozemsko

13 143

 

Spojené království

749

 

ES

17 470

 

Norsko

200

 

TAC

17 670

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irsko

54

 

Spojené království

14

 

ES

68

 

TAC

68

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIIa

SOL/07A.

Belgie

474

 

Francie

6

 

Irsko

117

 

Nizozemsko

150

 

Spojené království

213

 

ES

960

 

TAC

960

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIIb, VIIc

SOL/7BC.

Francie

10

 

Irsko

54

 

ES

64

 

TAC

64

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIId

SOL/07D.

Belgie

1 540

 

Francie

3 080

 

Spojené království

1 100

 

ES

5 720

 

TAC

5 720

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIIe

SOL/07E.

Belgie

33

 

Francie

354

 

Spojené království

553

 

ES

940

 

TAC

940

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIIf, VIIg

SOL/7FG.

Belgie

594

 

Francie

59

 

Irsko

30

 

Spojené království

267

 

ES

950

 

TAC

950

Analytický TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

VIIh, VIIj, VIIk

SOL/7HJK.

Belgie

54

 

Francie

108

 

Irsko

293

 

Nizozemsko

87

 

Spojené království

108

 

ES

650

 

TAC

650

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

IIIa

SPR/03A.

Dánsko

34 843

 

Německo

73

 

Švédsko

13 184

 

ES

48 100

 

TAC

52 000

Preventivní TAC.Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

SPR/2AC4-C

Belgie

3 033

 

Dánsko

240 068

 

Německo

3 033

 

Francie

3 033

 

Nizozemsko

3 033

 

Švédsko

1 330 (71)

 

Spojené království

10 010

 

ES

263 540

 

Norsko

10 000 (72)

 

Faerské ostrovy

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Preventivní TAC.Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96


Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus