ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 11

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
17. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 63/2006 ze dne 16. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 64/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

4

 

*

Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 67/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 68/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 69/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 70/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 71/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 9/2006

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 72/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 2132/2005

19

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. ledna 2006 o změně přílohy B směrnice Rady 88/407/EHS a přílohy II rozhodnutí 2004/639/ES, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (oznámeno pod číslem K(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v České republice (oznámeno pod číslem K(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/690/ES, kterým se zřizuje Skupina pro podnikovou politiku, s cílem prodloužit jeho období platnosti

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 63/2006

ze dne 16. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

89,6

204

47,1

212

92,7

624

115,6

999

86,3

0707 00 05

052

169,1

204

83,8

999

126,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

113,0

204

128,4

999

120,7

0805 10 20

052

46,7

204

55,8

220

47,0

388

66,5

624

58,5

999

54,9

0805 20 10

052

74,2

204

71,2

999

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

76,7

400

84,3

464

133,0

624

74,7

662

27,9

999

78,0

0805 50 10

052

55,6

220

60,9

999

58,3

0808 10 80

400

108,1

404

93,3

512

58,4

720

60,2

999

80,0

0808 20 50

400

97,2

720

54,4

999

75,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 64/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1695/2005 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 000 tun pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury.

(2)

Nabídková řízení, která proběhla od zahájení tohoto nabídkového řízení, měla za následek téměř úplné vyčerpání množství poskytnutých hospodářským subjektům. S ohledem na silnou poptávku v posledních týdnech a na situaci na trhu je třeba uvolnit nová množství a umožnit francouzské intervenční agentuře, aby zvýšila množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu o 500 000 tun.

(3)

Nařízení (ES) č. 1695/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1695/2005 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 1 000 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (3) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 272, 18.10.2005, s. 3.

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 65/2006

ze dne 13. ledna 2006

o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti pro celé Evropské společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním aktem obsahujícím taková opatření.

(2)

Je třeba přijmout opatření dále upřesňující společné základní normy.

(3)

Zejména by mělo být možné zkušebně a na omezenou dobu testovat nové technologie a postupy. Těmito zkouškami nesmí být ohrožena celková úroveň letecké bezpečnosti.

(4)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do nařízení (ES) č. 622/2003 se vkládá nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Nové technické metody a postupy

1.   Členské státy mohou povolit jinou technickou metodu nebo postup pro provádění bezpečnostních kontrol, než jaké jsou uvedeny v příloze, pokud:

a)

jsou používány k posouzení nového způsobu provádění dotčené bezpečnostní kontroly a

b)

nebudou mít negativní vliv na dosahovanou celkovou úroveň bezpečnosti.

2.   Nejméně čtyři měsíce před plánovaným zavedením informuje dotčený členský stát Komisi a ostatní členské státy písemně o navrhované nové metodě nebo postupu, které má tento členský stát v úmyslu povolit, a přiloží posouzení stanovující způsob, kterým zaručí, aby byl při používání nové metody nebo postupu splněn požadavek odst. 1 písm. b). Toto oznámení musí rovněž obsahovat podrobné údaje o místě či místech, na nichž budou metoda nebo postup používány a o zamýšlené době hodnocení.

3.   Obdrží-li členský stát od Komise kladnou odpověď nebo neobdrží-li do tří měsíců od doručení písemné žádosti žádnou odpověď, může poté členský stát zavedení nové metody nebo postupu povolit.

Má-li Komise pochybnosti o tom, že navrhovaná nová metoda nebo postup poskytují dostatečné záruky zachování celkové úrovně letecké bezpečnosti ve Společenství, informuje o tom Komise daný členský stát do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 2 a vysvětlí své obavy. Za těchto okolností dotčený členský stát metodu či postup nezahájí, dokud neodstraní pochybnosti Komise.

4.   Doba hodnocení každé technické metody nebo postupu smí činit nejvýše osmnáct měsíců. Tuto dobu hodnocení může Komise prodloužit nejvýše o dalších dvanáct měsíců, pokud daný členský stát toto prodloužení náležitě odůvodní.

5.   Po dobu hodnocení podává příslušný orgán dotčeného členského státu Komisi v rozmezí nejvýše šesti měsíců zprávu o pokroku v hodnocení. O obsahu této zprávy o pokroku informuje Komise ostatní členské státy.

6.   Doba hodnocení nesmí nikdy překročit 30 měsíců.“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 857/2005 (Úř. věst. L 143, 7.6.2005, s. 9).


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EURATOM) č. 66/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 2 písm. d) a články 74, 77, 124 a 161 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise č. 17/66/Euratom ze dne 29. listopadu 1966, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování (1), bylo podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Situace v zásobování ve Společenství v oblasti jaderných materiálů, pokud jde o rudy, výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály umožňuje rozšíření výjimky uvedené v článku 74 Smlouvy, přičemž však musí být zajištěno pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o uranové a thoriové rudy a výchozí materiály, z kapitoly VI oddílu II Smlouvy se vyjímá:

a)

převod v rámci Společenství a dovoz do Společenství, pokud jde o množství nejvýše 1 tuny uranu nebo thoria na transakci a 5 tun uranu nebo thoria na rok a na jednoho uživatele;

b)

vývoz ze Společenství, pokud jde o množství nejvýše 1 tuny uranu nebo thoria na transakci a 5 tun uranu nebo thoria na rok a na jednoho vývozce.

Článek 2

Pokud jde o zvláštní štěpné materiály, z kapitoly VI oddílu II Smlouvy se vyjímá převod v rámci Společenství a dovoz do Společenství, jakož i vývoz ze Společenství, pokud jde o množství nejvýše 200 gramů uranu-235, uranu-233 nebo plutonia na transakci a nejvýše 1 000 gramů některého z uvedených materiálů na rok a na jednoho uživatele, s výhradou, pokud jde o dovážené a vyvážené materiály, ustanovení dohod o spolupráci uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 3

Kdokoli v rámci výjimky stanovené v článcích 1 a 2 uskuteční dovoz nebo vývoz nebo jako dodavatel převod ve Společenství, předloží Zásobovací agentuře čtvrtletní zprávu o takto uskutečněných transakcích, která musí obsahovat tyto údaje:

a)

datum uzavření smlouvy o dodávce;

b)

názvy smluvních stran;

c)

místo, kde byl materiál vyprodukován;

d)

chemické nebo fyzikální vlastnosti produktů;

e)

množství materiálu v metrických jednotkách;

f)

užití nebo potenciální užití těchto rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.

Údaje podle písm. e) prvního odstavce jsou uváděny v kilogramech u uranu nebo thoria obsažených v těchto rudách nebo výchozích materiálech, nebo v gramech u uranu-233, uranu-235 nebo plutonia obsažených ve zvláštních štěpných materiálech. Čísla obsahující desetinné zlomky se zaokrouhlují na nejbližší vyšší nebo nižší celé číslo podle toho, zda je desetinný zlomek větší nebo menší než 0,5. Je-li desetinný zlomek roven 0,5, číslo se zaokrouhluje na nejbližší vyšší nebo nižší celé číslo podle toho, zda číslo ležící před desetinnou čárkou je sudé nebo liché.

Čtvrtletní zprávy se předloží agentuře do jednoho měsíce od konce každého čtvrtletí, během něhož se transakce uvedené v tomto nařízení uskutečnily.

Článek 4

Nařízení č. 17/66/Euratom se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. 241, 28.12.1966, s. 4057/66. Nařízení ve znění nařízení (Euratom) č. 3137/74 (Úř. věst. L 333, 13.12.1974, s. 27).

(2)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Komise č. 17/66/Euratom (Úř. věst. 241, 28.12.1966, s. 4057/66)

Nařízení Komise (Euratom) č. 3137/74 (Úř. věst. L 333, 13.12.1974, s. 27).


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení č. 17/66/Euratom

Toto nařízení

Článek 1, uvozující věta

Článek 1, uvozující věta

Článek 1, první odrážka

Článek 1, písmeno a)

Článek 1, druhá odrážka

Článek 1, písmeno b)

Článek 2

Článek 2

Článek 3, první pododstavec

Článek 3, první pododstavec

Článek 3, první pododstavec, poznámka pod čarou č. 3

Článek 3, druhý pododstavec

Článek 3, druhý pododstavec

Článek 3, třetí pododstavec

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Příloha I

Příloha II


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 67/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15, uvedeného nařizení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 23. prosince 2005 pro produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 2128/2005 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 2128/2005 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad stanovené nařízením (ES) č. 2128/2005 se pozměňují podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 37.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 17. ledna 2006 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

32,19

32,19


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na výrozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 2488/2000 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny specifickými úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.

(2)

Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království požádaly o změnu údajů v adresách jejich příslušných orgánů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 2488/2000 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1205/2001 (Úř. věst. L 163, 20.6.2001, s. 14) a aktu o přistoupení z roku 2004, příloha II, oddíl 20, bod 8 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 773).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 2488/2000 se mění takto:

1.

Údaje o adresách pod nadpisem „Německo“ se nahrazují tímto:

„Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00“.

2.

Údaje o adresách pod nadpisem „Nizozemsko“ se nahrazují tímto:

„Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Telefoon: (31-70) 342 8997

Telefax: (31-70) 342 7984“.

3.

Údaje o adresách pod nadpisem „Švédsko“ se nahrazují tímto:

„Čl. 2 odst. 2

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Článek 3

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Čl. 4 odst. 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89“.

4.

Údaje o adresách pod nadpisem „Spojené království“ se nahrazují tímto:

„Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

United Kingdom

Tel. (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

Pro Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

United Kingdom

Tel. (350) 75707

Fax (350) 587 5700“.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 18. do 31. ledna 2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 18. do 31. ledna 2006

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

16,49

12,05

35,88

13,68

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 2161/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 67.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 17. ledna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

31,28

1,90

1701 11 90 (1)

31,28

5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)

31,28

5,46

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 71/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 9/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 9/2006 (2) stanovilo vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu.

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 9/2006, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené nedenaturované a v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 9/2006 se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 3, 6.1.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

SAZBY UPRAVUJÍCÍ NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 17. LEDNA 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3219

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 72/2006

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu, stanovené nařízením (ES) č. 2132/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty v odvětví cukru vyvážené v nezměněném stavu byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 2132/2005 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 2132/2005, měly by se tyto náhrady pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d), f) a g) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 2132/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 47.


PŘÍLOHA

POZMĚNĚNÉ ČÁSTKY VÝVOZNÍCH NÁHRAD PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY V ODVĚTVÍ CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

32,19 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

32,19 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

61,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3219 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

32,19 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3219 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3219 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3219 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

32,19 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,3219 (4)

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.

(3)  Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.

(4)  Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy se stanoví v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.

(5)  Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. ledna 2006

o změně přílohy B směrnice Rady 88/407/EHS a přílohy II rozhodnutí 2004/639/ES, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu

(oznámeno pod číslem K(2005) 5840)

(Text s významem pro EHP)

(2006/16/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 první pododstavec, čl. 11 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2003/43/ES (2) pozměnila směrnici 88/407/EHS, což vyvolalo nutnost přeformulovat rozhodnutí Komise o veterinárních podmínkách dovozu spermatu chovného skotu do Společenství.

(2)

Komise proto přijala rozhodnutí 2004/639/ES ze dne 6. září 2004, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu chovného skotu (3), které shromáždilo pravidla pro dovoz spermatu chovného skotu v rámci jednoho aktu.

(3)

Vznikly však potíže s dovozem spermatu skotu ze třetích zemí z důvodu chybějících nebo nesprávných informací v příloze B směrnice 88/407/EHS a v příloze II rozhodnutí 2004/639/ES, které je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(4)

Aby se hospodářské subjekty mohly přizpůsobit novým podmínkám uvedeným v tomto rozhodnutí, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož může být za určitých podmínek do Společenství dováženo sperma chovného skotu, které splňuje podmínky uvedené ve vzoru veterinárního osvědčení platném před dnem použitelnosti tohoto rozhodnutí.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B směrnice 88/407/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II rozhodnutí 2004/639/ES se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Na přechodné období končící dnem 31. března 2006 povolí členské státy dovoz spermatu chovného skotu, pokud toto sperma:

a)

splňuje podmínky uvedené ve vzoru veterinárního osvědčení v příloze II rozhodnutí 2004/639/ES, které bylo platné před před dnem použitelnosti tohoto rozhodnutí, a

b)

je doprovázeno tímto řádně vyplněným osvědčením.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2006.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/101/ES (Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 143, 11.6.2003, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 292, 15.9.2004, s. 21. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/290/ES (Úř. věst. L 93, 12.4.2005, s. 34).


PŘÍLOHA I

V příloze B kapitole I odst. 1 písm. d) směrnice 88/407/EHS se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán může dát souhlas, aby testy uvedené v písmenu d) byly provedeny ze vzorků odebraných v karanténní stanici. V tom případě nemůže karanténní doba uvedená v písmenu a) začít před datem odběru vzorků. Dopadne-li však některý z testů uvedených v písmenu d) pozitivně, musí být dotyčné zvíře z izolační jednotky ihned odstraněno. V případě, že jde o izolaci skupiny, nemůže karanténní doba uvedená v písmenu a) začít pro ostatní zvířata dříve než dnem, kdy pozitivně testované zvíře bylo odstraněno.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Vzor veterinárních osvědčení pro dovoz

ČÁST 1

SPERMA CHOVNÉHO SKOTU PRO DOVOZ ODEBRANÉ V SOULADU SE SMĚRNICÍ RADY 88/407/EHS, VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 2003/43/ES

Následující vzor osvědčení je určen pro dovoz spermatu odebraného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS, ve znění směrnice 2003/43/ES.

Image

Image

Image

ČÁST 2

SPERMA CHOVNÉHO SKOTU ODEBRANÉ, ZPRACOVANÉ A USKLADNĚNÉ PŘED 31. PROSINCEM 2004 PRO DOVOZ OD 1. LEDNA 2005 V SOULADU S ČL. 2 ODST. 2 SMĚRNICE RADY 2003/43/ES

Následující vzor osvědčení je platný od 1. ledna 2005 pro dovoz spermatu odebraného, zpracovaného a uskladněného před 31. prosincem 2004 v souladu s dřívějšími podmínkami směrnice Rady 88/407/EHS a dovezeného po tomto datu v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES.

Image

Image

Image

Image


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. ledna 2006,

kterým se mění dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v České republice

(oznámeno pod číslem K(2005) 6052)

(Text s významem pro EHP)

(2006/17/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na kapitolu 3 oddíl A bod 1 písm. d) přílohy V tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České republice byla poskytnuta přechodná období pro některá zařízení uvedená v dodatku A (1) přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)

Podle úředního prohlášení příslušného orgánu České republiky dokončila některá zařízení proces modernizace a jsou nyní plně v souladu s právními předpisy Společenství. Některá zařízení ukončila svou činnost, pro kterou jim bylo poskytnuto přechodné období. Tato zařízení by proto měla být vymazána ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření.

(3)

O postavení tří zařízení pro produkci masa a o jejich novém zařazení jako nízkokapacitní zařízení se s příslušným orgánem České republiky stále jedná. Za účelem vyjasnění situace je třeba stanovit krátkou dodatečnou lhůtu.

(4)

Dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. V zájmu jasnosti by měl být nahrazen.

(5)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat byl informován o opatřeních stanovených tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek A přílohy V aktu o přistoupení z roku 2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. C 227 E, 23.9.2003, s. 14.


PŘÍLOHA

„Dodatek A

uvedený v kapitole 3 oddíle A bodě 1 přílohy V (1)

Seznam zařízení, včetně nedostatků a lhůt pro nápravu těchto nedostatků

JATKA

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Nedostatky

Datum plného souladu

1

 

JABOR, s.r.o.

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha II kapitola I bod 9

 

příloha II kapitola II bod 10 písm. b), c) a e)

31.12.2005

2

 

Jaroslav Kouba, Řeznictví-uzenářství

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. b), c) a e)

 

příloha I kapitola I bod 2 písm. b)

 

příloha I kapitola I bod 4 písm. c) a d)

 

příloha I kapitola I body 5, 11 a 12

 

příloha I kapitola II bod 14 písm. b), e), h) a i)

 

příloha I kapitola III bod 15 písm. b)

31.12.2005

3

 

Karel Nozar, Jatky Janov

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a) a b)

 

příloha I kapitola I bod 2 písm. a) a bod 11

31.12.2006

4

 

Pavel Hřebejk – Firma Slávie

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a), b) a e)

 

příloha I kapitola I bod 4 písm. c)

 

příloha I kapitola I body 11 a 12

 

příloha I kapitola II bod 14 písm. a), b), c) a h)

Směrnice Rady 77/99/EHS:

 

příloha A kapitola I bod 2 písm. a), b) a e)

 

příloha B kapitola I bod 1 písm. b), d), e) a f)

31.12.2006

5

 

Zemědělské družstvo Čechtice – Jatka Jeníkov

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), a d)

 

příloha I kapitola I bod 4 písm. d)

 

příloha I kapitola I body 5 a 11

31.12.2006

6

 

ZD Rosice u Chrasti – masná výroba a jatky

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e) a g)

 

příloha I kapitola I bod 2 písm. a)

 

příloha I kapitola I bod 4 písm. c)

 

příloha I kapitola I body 5 a 11

31.12.2006

7

 

Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. b), c) a e)

 

příloha I kapitola I body 7 a 11

 

příloha I kapitola III bod 15 písm. b)

 

příloha I kapitola IV bod 16 písm. b)

31.12.2005

8

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a) a b)

 

příloha I kapitola I bod 9

 

příloha I kapitola II bod 14 písm. a) a h)

 

příloha I kapitola IV bod 16 písm. a)

31.12.2005

9

 

MASOEKO, s.r.o.

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 1 písm. a), b), c), a e)

 

příloha I kapitola I bod 2 písm. a) a b)

 

příloha I kapitola I bod 3

 

příloha I kapitola I bod 4 písm. a), b) a c)

 

příloha I kapitola I body 5, 10, 11 a 12

 

příloha I kapitola II bod 14 písm. a), b), c), e), f) a h)

 

příloha I kapitola III bod 15 písm. b)

31.12.2006


ZPRACOVÁNÍ MASA A VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŮ

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Nedostatky

Datum plného souladu

1

 

Agrodružstvo vlastníků – ADV Libštát

Směrnice Rady 64/433/EHS:

 

příloha I kapitola I bod 2 písm. b)

 

příloha I kapitola I body 5 a 9

Směrnice Rady 77/99/EHS:

 

příloha A kapitola I bod 1

 

příloha A kapitola I bod 2 písm. a), c), d) a g)

 

příloha A kapitola I bod 4

31.12.2006

2

 

Josef Kalina – JoKa Litoměřice (nyní JOTIS s.r.o Litoměřice)

Směrnice Rady 77/99/EHS:

 

příloha A kapitola I bod 1

 

příloha A kapitola I bod 2 písm. a), b) a c)

 

příloha A kapitola I bod 11

 

příloha B kapitola I bod 1 písm. d)

 

příloha B kapitola II bod 4

31.12.2006

3

 

Drůbež Příšovice a.s.

Směrnice Rady 77/99/EHS:

 

příloha I kapitola 1 bod 7 písm. a), b) a c)

 

příloha I kapitola 1 bod 5

31.12.2005


MLÉKÁRNY

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Nedostatky

Datum plného souladu

1

 

Krkonošské sýrárny a.s.

Směrnice Rady 92/46/EHS:

 

příloha B kapitola I bod 2 písm. a), b), c) a g)

 

příloha B kapitola I body 8 a 11

31.12.2006

2

 

PROM s.r.o.

Směrnice Rady 92/46/EHS:

 

příloha B kapitola I bod 1

 

příloha B kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e) a g)

 

příloha B kapitola I body 3, 9, 11, 13 a 15

 

příloha B kapitola VI bod 1

31.12.2006

3

 

Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.

Směrnice Rady 92/46/EHS:

 

příloha B kapitola I body 3 a 11

31.12.2006“


(1)  Znění přílohy V viz Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 803.


17.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. ledna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2000/690/ES, kterým se zřizuje Skupina pro podnikovou politiku, s cílem prodloužit jeho období platnosti

(2006/18/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 rozhodnutí Komise 2000/690/ES (1) se zdá být vhodné, aby práce expertní skupiny nazvané Skupina pro podnikovou politiku v roce 2006 nerušeně pokračovala v podobě stanovené uvedeným rozhodnutím.

(2)

Rozhodnutí 2000/690/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

V článku 6 rozhodnutí 2000/690/ES se druhá věta nahrazuje tímto: „Je použitelné do 31. prosince 2006.“.

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 285, 10.11.2000, s. 24. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/247/ES (Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 27).