ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 10

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
14. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 53/2006 ze dne 13. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 54/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 55/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 56/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 96. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 57/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěné máslo v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 58/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 59/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 60/2006 ze dne 13. ledna 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. ledna 2006

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 61/2006 ze dne 13. ledna 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006

14

 

*

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS

16

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 6023)  ( 1 )

66

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2006, které se týká žádosti o zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO) (oznámeno pod číslem K(2006) 5)

70

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 291 ze dne 5.11.2005)

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 53/2006

ze dne 13. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

90,2

204

42,4

212

92,7

624

115,6

999

85,2

0707 00 05

052

163,0

204

79,9

999

121,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

107,3

204

121,3

999

114,3

0805 10 20

052

47,2

204

56,4

220

50,8

388

66,5

624

58,2

999

55,8

0805 20 10

052

74,2

204

74,6

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,3

204

51,6

400

78,5

464

107,2

624

72,9

662

27,9

999

68,1

0805 50 10

052

57,7

220

60,9

999

59,3

0808 10 80

400

115,2

720

70,0

999

92,6

0808 20 50

400

83,1

720

63,2

999

73,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 54/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

210

210

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

79

79

Zahuštěné


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 55/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo a pro jistotu na zpracování v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovací-mi látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovací-mi látkami

Bez stopovacích látek

Maximální částka podpory

Máslo ≥ 82 %

38,5

35

35

Máslo < 82 %

34,1

34

Zahuštěné máslo

46

42,6

46

42

Smetana

19

15

Jistota na zpracování

Máslo

42

Zahuštěné máslo

51

51

Smetana

21


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 56/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 96. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka (2), intervenční orgány nabídly k prodeji pomocí stálého nabídkového řízení určitá množství sušeného odstředěného mléka ve svém vlastnictví.

(2)

Podle článku 30 uvedeného nařízení se s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení stanoví minimální prodejní cena nebo se rozhodne nepokračovat v nabídkovém řízení. Výše jistoty složené na zpracování se určuje s ohledem na rozdíl mezi tržní cenou sušeného odstředěného mléka a minimální prodejní cenou.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být minimální prodejní cena stanovena na níže určené úrovni a měla by být stanovena příslušná jistota za zpracování.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní cena a jistota za zpracování pro 96. dílčí nabídkové řízení prováděné podle nařízení (ES) č. 2799/1999, jehož lhůta pro podávání nabídek skončila dnem 10. ledna 2006, se stanovují takto:

minimální prodejní cena:

187,97 EUR/100 kg,

jistota za zpracování:

35,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1194/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 7).


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 57/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěné máslo v prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být na vhodné úrovni stanovena maximální výše podpory a podle toho by měla být určena jistota na konečné použití.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prvním dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se maximální výše podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 45,5 EUR/100 kg.

Jistota na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 se stanoví na 50 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst L 337, 22.12.2005, s. 20).


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 58/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 33. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 10. ledna 2006, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 255,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 59/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství sušeného odstředěného mléka, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 214/2001, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 10. ledna 2006, se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka ve výši 188,47 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení ve znění změněném nařízením (ES) č. 1195/2005 (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 8).


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 60/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. ledna 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 16. ledna 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

35,37

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

55,08

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

55,08

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

35,37


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 30.12.2005–12.1.2006

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

132,71 (3)

70,36

178,67

168,67

148,67

106,14

Prémie – záliv (EUR/t)

51,42

16,08

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 17,66 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 61/2006

ze dne 13. ledna 2006

o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence tradičními a novými dovozci ve dnech 9. a 10. ledna 2006 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a ze třetích zemí kromě Číny a Argentiny.

(2)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence novými dovozci ve dnech 9. a 10. ledna 2006 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Argentiny.

(3)

Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne 12. ledna 2006, a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 9. a 10. ledna 2006 a zaslaných Komisi dne 12. ledna 2006 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006 a podané po 10. ledna 2006, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).


PŘÍLOHA I

Země původu produktu

Přidělené procentní sazby

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

13,574 %

100 %

87,509 %

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

0,547 %

87,294 %

1,699 %

„X“

:

Pro tuto zemi původu nebyly pro dané čtvrtletí stanoveny žádné kvóty.

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


PŘÍLOHA II

Země původu produktu

Data

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

31.5.2006

31.5.2006

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/16


SMĚRNICE RADY 2005/94/ES

ze dne 20. prosince 2005

o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je závažné, velmi nakažlivé onemocnění drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí způsobené různými typy virů influenzy. Tyto viry se mohou rozšířit i na savce, zejména na prasata a lidi.

(2)

Jelikož drůbež patří mezi živá zvířata podle přílohy I Smlouvy, je jedním z úkolů Společenství ve veterinární oblasti zlepšovat nákazový status drůbeže, a tím usnadňovat obchod s drůbeží a drůbežími produkty a zajišťovat rozvoj tohoto odvětví. Navíc má být při vymezení a provádění politik a činností Společenství zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

(3)

Viry influenzy zahrnují celou řadu různých virových kmenů. Stupeň rizika, které představují jednotlivé kmeny virů influenzy pro zdraví zvířat a lidské zdraví, je velice proměnlivý a do určité míry nepředvídatelný vzhledem k rychlé mutaci virů a možnému přeskupování genetického materiálu mezi jednotlivými kmeny.

(4)

Infekce určitými kmeny virů influenzy ptačího původu může vyvolat mezi domácími ptáky vzplanutí nákazy epizootických rozměrů a zapříčinit úmrtnost a poškození drůbeže v rozsahu, který může ohrozit zejména výnosnost drůbežářského odvětví jako celku.

(5)

Směrnicí Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (3), byla zavedena opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků za účelem zajištění ochrany zdraví zvířat a přispění k rozvoji drůbežářského odvětví.

(6)

Opatření stanovená ve směrnici 92/40/EHS by měla být od základu přezkoumána s ohledem na nejnovější vědecké poznatky o rizicích influenzy ptáků pro zdraví zvířat a lidské zdraví, na vývoj nových laboratorních testů a očkovacích látek a poučení z nedávných vzplanutí této nákazy ve Společenství a ve třetích zemích.

(7)

Nová opatření Společenství by měla přihlédnout také k nejnovějším stanoviskům, která zaujal Vědecký výbor pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP), a ke změnám v Kodexu o zdraví suchozemských živočichů a v Příručce diagnostických testů a očkovacích látek pro suchozemské živočichy Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), jež se týkají influenzy ptáků.

(8)

Některé viry influenzy ptačího původu mohou za určitých podmínek postihnout lidi a mohou tak představovat vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Ustanovení této směrnice, jež se zaměřují na boj proti nákaze u hospodářských zvířat, by mohla nepřímo přispět k předcházení problémům v oblasti veřejného zdraví. V této fázi však řešení takových problémů spočívá především na členských státech.

(9)

U rizik, která představují viry influenzy pro lidské zdraví, se na úrovni Společenství v první řadě postupuje prostřednictvím jiných opatření a právních aktů. Tato opatření a právní akty se týkají zejména Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „ECDC“) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 (4), doporučení o připravenosti a reakci Společenství na pandemii influenzy vydaná Komisí, Evropského systému včasného varování a reakce a vytvoření evropského systému dozoru nad influenzou.

(10)

Je však vhodné, aby Komise spolu s ECDC posoudila, zda je na úrovni Společenství zapotřebí dalších opatření týkajících se veřejného zdraví nebo zdraví pracovníků a bezpečnostních opatření, která by doplňovala ustanovení o zdraví zvířat této směrnice, s cílem čelit riziku, které představují určité viry influenzy ptačího původu pro lidi, a zejména pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu s infikovanými zvířaty, a předložila jakékoli nezbytné návrhy právních předpisů.

(11)

Současné poznatky ukazují, že zdravotní rizika představovaná viry takzvané nízkopatogenní influenzy ptáků jsou nižší než rizika představovaná viry vysoce patogenní influenzy ptáků, které vznikají mutací určitých nízkopatogenních virů.

(12)

Právní předpisy Společenství pro tlumení influenzy ptáků by měly členským státům umožnit přijímat opatření pro tlumení nákazy přiměřeným a pružným způsobem s ohledem na různý stupeň nebezpečí jednotlivých kmenů virů a pravděpodobný společenský a hospodářský dopad dotyčných opatření na zemědělství a další dotčená odvětví, a současně zajistit, aby byla pro každý konkrétní scénář výskytu nákazy přijata nejvhodnější opatření.

(13)

Vzhledem ke schopnosti virů nízkopatogenní influenzy ptáků zmutovat na viry vysoce patogenní influenzy ptáků by měly být podniknuty kroky pro včasné odhalení infekce drůbeže zaměřené na rychlou reakci a přijetí vhodných a přiměřených opatření pro tlumení a eradikačních opatření, která by měla zahrnovat systém aktivního dozoru prováděného členskými státy. Tento dozor by se měl řídit obecnými směry, jež se přizpůsobí novým poznatkům a vývoji v dané oblasti.

(14)

Jakékoli podezření na infekci influenzou ptáků, které může vzniknout na základě klinických nebo laboratorních vyšetření, nebo jakýkoli jiný důvod, který vede k podezření na přítomnost infekce, by měl uvést do pohybu okamžité úřední šetření, aby bylo případně možno podniknout včasné a účinné kroky. Tyto kroky by měly být posíleny, jakmile je přítomnost infekce potvrzena, a to takovým způsobem, aby zahrnovala depopulaci infikovaného hospodářství a těch hospodářství, která jsou ohrožena infekcí.

(15)

V případě zjištění infekce virem nízkopatogenní influenzy se mohou opatření pro tlumení lišit od těch, která by měla být použita v případě zjištění viru vysoce patogenní influenzy ptáků, s ohledem na různý stupeň rizika v těchto dvou situacích.

(16)

Opatření pro tlumení nákazy a zejména vyhrazování uzavřených pásem by rovněž měla být upravena s přihlédnutím k hustotě výskytu drůbeže a dalším rizikovým faktorům v oblasti, kde byla infekce zjištěna.

(17)

Pokud dojde ke vzplanutí nákazy, je též zapotřebí zabránit jakémukoli dalšímu šíření infekce pečlivým sledováním a omezením pohybu drůbeže a používání produktů, které by mohly být kontaminovány, zpřísněním opatření pro biologickou bezpečnost na všech úrovních drůbežářské produkce, vyčištěním a dezinfekcí infikovaného hospodářství, zřízením ochranných pásem a pásem dozoru kolem ohniska nákazy a případně očkováním.

(18)

Opatření Společenství pro tlumení vysoce patogenní influenzy ptáků by měla být založena v první řadě na depopulaci infikovaných hejn v souladu s právními předpisy Společenství o dobrých životních podmínkách zvířat.

(19)

Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování (5) stanoví minimální normy pro ochranu zvířat při porážení nebo usmrcování, včetně minimálních norem pro účely tlumení nákazy. Taková pravidla se plně použijí na porážení nebo usmrcování podle této směrnice.

(20)

Očkování proti influenze ptáků může účinně doplnit opatření pro tlumení nákazy a předejít rozsáhlému usmrcování a odstraňování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Současné poznatky ukazují, že očkování může být užitečné nejenom jako krátkodobé opatření v naléhavých případech, ale také jako dlouhodobé opatření při prevenci onemocnění v situacích zvýšeného rizika šíření virů influenzy ptáků z volně žijících živočichů nebo jiných zdrojů. Měla by být proto přijata ustanovení týkající se nouzového i preventivního očkování.

(21)

I když je očkovaná drůbež chráněna před klinickými příznaky onemocnění, může se nakazit a přispět tak k dalšímu šíření infekce. Očkování proto musí být doprovázeno patřičným dozorem a omezeními zavedenými na úrovni Společenství. Strategie očkování by tudíž měla umožňovat rozlišení mezi infikovanými a očkovanými zvířaty. Produkty očkované drůbeže jako například maso a konzumní vejce by poté měly být uváděny na trh v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, včetně této směrnice.

(22)

Společenství a členské státy by měly mít rovněž možnost vytvářet zásoby očkovacích látek proti influenze ptáků určené k očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v naléhavých případech.

(23)

Měla by být přijata opatření k zajištění toho, aby byly při diagnóze influenzy ptáků používány harmonizované postupy a metody, včetně fungování referenční laboratoře Společenství, jakož i referenčních laboratoří v členských státech.

(24)

Měla by být přijata ustanovení, která by zajistila nezbytnou úroveň příprav prováděných členskými státy za účelem účinného zvládnutí mimořádných situací způsobených výskytem jednoho nebo více ohnisek influenzy ptáků, zejména by měly být vypracovány pohotovostních plány a zřízena střediska pro tlumení nákazy.

(25)

Je-li při dovozu zjištěna influenza ptáků v karanténním zařízení nebo středisku ve smyslu rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze dne 16. října 2000 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách (6), měla by být tato skutečnost oznámena Komisi. V případě vzplanutí nákazy v členských státech by však nebylo vhodné použít hlášení ve smyslu směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (7).

(26)

Očista a dezinfekce by měly být nedílnou součástí politiky Společenství pro tlumení influenzy ptáků. Dezinfekční prostředky by měly být používány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (8).

(27)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (9), stanoví pravidla pro sběr, přepravu, uskladnění, manipulaci, zpracování a využití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákaz zvířat, aby se zabránilo tomu, že tyto produkty budou rizikem pro zdraví zvířat a lidské zdraví. Uvedené nařízení a jeho prováděcí opatření vytvářejí obecný rámec pro odstraňování mrtvých zvířat. Pokud je nezbytné další posílení opatření pro tlumení influenzy ptáků, mělo by být stanoveno přijímání zvláštních, dodatečných nebo jiných opatření postupem projednávání ve výborech.

(28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (10) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (11) lze za určitých podmínek použít na vejce pocházející z hospodářství, v nichž je chována drůbež s podezřením na infekci influenzou ptáků.

(29)

Členské státy by měly stanovit prováděcí pravidla k sankcím použitelným na porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich provedení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(30)

Měla by být přijata ustanovení, která by umožnila provádět v případě potřeby neprodleně změny příloh této směrnice s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků.

(31)

S přihlédnutím k nepředvídatelnost virů influenzy je vhodné zajistit, aby byl na úrovni Společenství k dispozici urychlený postup pro rychlé přijetí dodatečných nebo konkrétnějších opatření pro tlumení jakékoli infekce drůbeže a jiných druhů zvířat, kdykoli jsou taková opatření zapotřebí.

(32)

Tato směrnice by měla stanovit minimální opatření pro tlumení, která je třeba uplatnit v případě vzplanutí nákazy influenzy ptáků u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Členské státy však mohou přijmout přísnější správní a hygienická opatření v oblasti působnosti této směrnice. Tato směrnice by navíc měla stanovit, že orgány členských států mají přijímat opatření úměrná zdravotnímu riziku představovanému různými nákazovými situacemi.

(33)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů, totiž zajištění rozvoje drůbežářského odvětví a přispění k ochraně zdraví zvířat, nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro zvláštní opatření a minimální opatření zaměřená na prevenci a tlumení influenzy ptáků. V souladu s čl. 5 třetím pododstavcem Smlouvy nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(34)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (12).

(35)

V zájmu jasnosti a logiky právních předpisů Společenství by měla být směrnice 92/40/EHS zrušena a nahrazena touto směrnicí.

(36)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (13) by Rada měla vybízet členské státy k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví:

a)

určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a na zvyšování povědomí a připravenosti příslušných orgánů a chovatelské komunity ohledně rizik této nákazy;

b)

minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě vzplanutí nákazy influenzou ptáků u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a v případě včasného zjištění možného šíření virů influenzy ptáků na savce;

c)

jiná podpůrná opatření s cílem zabránit šíření virů influenzy ptačího původu na jiné druhy.

2.   Členské státy mohou přijímat přísnější opatření v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1.

„influenzou ptáků“ jakákoli z infekcí influenzy popsaných v příloze I bodu 1;

2.

„vysoce patogenní influenzou ptáků (HPAI)“ jakákoli z infekcí influenzy popsaných v příloze I;

3.

„nízkopatogenní influenzou ptáků (HPAI)“ jakákoli z infekcí influenzy popsaných v příloze I;

4.

„drůbeží“ všichni ptáci, kteří jsou chováni nebo drženi v zajetí pro produkci masa nebo konzumních vajec, produkci jiných produktů, pro zazvěření lovného ptactva nebo pro účely šlechtitelských programů produkce těchto druhů ptactva;

5.

„volně žijícím ptactvem“ volně žijící ptactvo, které není chováno v žádném hospodářství ve smyslu bodu 8;

6.

„jiným ptactvem chovaným v zajetí“ veškeré ptactvo jiné než drůbež, které je chováno pro účely jiné než účely uvedené v bodu 4, včetně ptactva chovaného za účelem přehlídek, závodů, výstav, soutěží, plemenného chovu nebo prodeje;

7.

„úředně registrovanými vzácnými plemeny drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí“ veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, které příslušný orgán úředně uzná za vzácné plemeno ve svém pohotovostním plánu podle článku 62;

8.

„hospodářstvím“ jakékoli zemědělské nebo jiné zařízení, včetně líhní, cirkusů, zoologických zahrad, obchodů se zvířaty v zájmovém chovu, ptačích trhů a voliér, kde je chována nebo držena drůbež či jiné ptactvo chované v zajetí: Tato definice však nezahrnuje jatka, dopravní prostředky, karanténní zařízení a střediska, pohraniční kontrolní stanice a laboratoře, kterým příslušný orgán schválil manipulaci s virem influenzy ptáků;

9.

„komerčním drůbežářským hospodářstvím“ hospodářství, kde je drůbež chována po komerční účely;

10.

„nekomerčním hospodářstvím“ hospodářství, kde držitelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

a)

pro vlastní spotřebu nebo užití; nebo

b)

jako zvířata v zájmovém chovu;

11.

„úsekem chovu drůbeže“ nebo „úsekem chovu jiného ptactva chovaného v zajetí“ jedno nebo více hospodářství, jež spadají pod společný systém řízení biologické bezpečnosti a v nichž je drženo hejno drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se stejným nákazovým statutem, pokud jde o influenzu ptáků, podrobené vhodnému dozoru, opatřením pro tlumení nákazy a opatřením pro biologickou bezpečnost;

12.

„hejnem“ veškerá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v jedné produkční jednotce;

13.

„produkční jednotkou“ jednotka v hospodářství, u níž se úřední veterinární lékař ujistil, že je zcela nezávislá na jakékoli jiné jednotce v tomtéž hospodářství, pokud jde o její umístění a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které jsou v ní chovány;

14.

„jednodenními kuřaty“ všechna drůbež mladší 72 hodin, dosud nekrmená, a berberské kachny (Cairina moschata) nebo jejich křížence, krmené či nekrmené;

15.

„diagnostickou příručkou“ diagnostická příručka podle čl. 50 odst. 1;

16.

„drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením na infekci“ jakákoli drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s klinickými příznaky nebo postmortálními lézemi či reakcemi na laboratorní testy, které jsou takové, že nelze vyloučit přítomnost influenzy ptáků;

17.

„držitelem“ jakákoli osoba nebo osoby, fyzická nebo právnická, která vlastní drůbež či jiné ptactvo chované v zajetí, nebo je pověřena jejich chovem, bez ohledu na to, zda pro obchodní účely či nikoli;

18.

„příslušným orgánem“ orgán členského státu, který je příslušný pro provádění fyzických kontrol nebo správních postupů v souladu s touto směrnicí, nebo orgán, na který je tato pravomoc delegována;

19.

„úředním veterinárním lékařem“ veterinární lékař určený příslušným orgánem;

20.

„úředním dozorem“ pečlivé sledování nákazového statutu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo savců v hospodářství s ohledem na influenzu ptáků, prováděné příslušným orgánem;

21.

„úředním dohledem“ činnosti vykonávané příslušným orgánem za účelem ověření, zda jsou dodržovány nebo byly dodrženy požadavky této směrnice a veškeré pokyny tohoto orgánu ohledně způsobu plnění těchto požadavků;

22.

„usmrcením“ jakýkoli postup jiný než porážka, který způsobí smrt savce, drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

23.

„porážkou“ jakýkoli postup, který způsobí smrt savce nebo drůbeže vykrvením za účelem lidské spotřeby;

24.

„neškodným odstraněním“ sběr, přeprava, uskladnění, zpracování a využití nebo zneškodnění vedlejších produktů živočišného původu a manipulace s nimi v souladu s:

a)

nařízením (ES) č. 1774/2002; nebo

b)

pravidly přijatými postupem podle čl. 64 odst. 2;

25.

„bankou očkovacích látek Společenství“ vhodné zařízení určené v souladu s čl. 58 odst. 1 této směrnice ke skladování zásob očkovacích látek proti influenze ptáků Společenství;

26.

„kontaktním hospodářstvím“ hospodářství, do něhož se mohla dostat nebo být zavlečena influenza ptáků v důsledku jeho polohy, pohybu osob, drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, vozidel nebo jakýmkoli jiným způsobem;

27.

„předpokládaným ohniskem“ hospodářství, v němž má příslušný orgán podezření na výskyt influenzy ptáků;

28.

„ohniskem“ hospodářství, kde byla příslušným orgánem potvrzena influenza ptáků;

29.

„primárním ohniskem“ ohnisko nesouvisející z epidemiologického hlediska s předchozím ohniskem ve stejné oblasti členského státu vymezené v čl. 2 odst. 2 písm. p) směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (14), nebo první ohnisko v jiné oblasti stejného členského státu;

30.

„strategií odlišení infikovaného zvířete od očkovaného (DIVA)“ strategie očkování, která umožňuje rozlišení mezi očkovanými/infikovanými a očkovanými/neinfikovanými zvířaty pomocí diagnostického testu k detekci protilátek vyvolané volně se vyskytujícím virem a využití neočkovaných sentinelových ptáků;

31.

„savcem“ zvíře třídy Mammalia, kromě lidí;

32.

„kadávery“ drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jež uhynuly nebo byly usmrceny a jsou nevhodné pro lidskou spotřebu, nebo jejich části.

KAPITOLA II

PREVENTIVNÍ BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST, DOZOR, OZNAMOVÁNÍ A EPIDEMIOLOGICKÁ ŠETŘENÍ

Článek 3

Preventivní opatření pro biologickou bezpečnost

Zvláštní ustanovení o preventivních opatřeních pro biologickou bezpečnost mohou být stanovena postupem podle čl. 64 odst. 2.

Článek 4

Programy dozoru

1.   Členské státy uskuteční programy dozoru, aby:

a)

zjistily výskyt infekcí virem influenzy ptáků podtypu H5 a H7 u různých druhů drůbeže;

b)

přispěly k poznatkům o hrozbách představovaných volně žijícími ptáky, pokud jde o jakýkoli virus influenzy ptačího původu u ptáků, a to na základě pravidelně aktualizovaného posouzení rizik.

2.   Programy dozoru uvedené v odst. 1 písm. a) jsou v souladu s pokyny, které vypracuje Komise postupem podle čl. 64 odst. 2

Článek 5

Oznamování

1.   Členské státy zajistí, aby podezření na přítomnost a přítomnost influenzy ptáků byly povinně a neprodleně oznámeny příslušnému orgánu.

2.   Vedle požadavků stanovených v právních předpisech Společenství o hlášení vzplanutí nákazy zvířat oznámí členské státy Komisi v souladu s přílohou II influenzu ptáků, která byla potvrzena příslušným orgánem, na jatkách, v dopravních prostředcích, stanovištích pohraniční kontroly a jiných místech na hranicích Společenství a v karanténních zařízeních nebo střediscích provozovaných v souladu s právními předpisy Společenství o dovozu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

3.   Členské státy informují o výsledcích dozoru prováděného v souvislosti s virem influenzy ptáků u savců.

Článek 6

Epidemiologické šetření

1.   Členské státy zajistí, aby bylo zahájeno epidemiologické šetření na základě dotazníků zavedených v rámci pohotovostních plánů stanovených v článku 62.

2.   Epidemiologické šetření zahrnuje přinejmenším:

a)

délku období, kdy se mohla influenza ptáků v hospodářství nebo jiných zařízeních či dopravních prostředcích vyskytovat;

b)

možný původ influenzy ptáků;

c)

určení všech kontaktních hospodářství;

d)

pohyb drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, osob, savců, vozidel nebo veškerého materiálu či jiné způsoby, díky nimž se vir influenzy mohl rozšířit.

3.   Příslušný orgán přihlédne k epidemiologickému šetření při:

a)

rozhodování o tom, zda je zapotřebí použít dodatečná opatření pro tlumení nákazy, jak stanoví tato směrnice; a

b)

přiznávání odchylek podle této směrnice.

4.   Naznačuje-li epidemiologické šetření, že by se influenza ptáků mohla rozšířit z nebo do jiných členských států, je o všech výsledcích šetření neprodleně informována Komise a ostatní členské státy, jichž se to týká.

KAPITOLA III

PODEZŘENÍ NA VZPLANUTÍ NÁKAZY

Článek 7

Opatření, která se mají použít v hospodářstvích při podezření na vzplanutí nákazy

1.   V případě podezření na vzplanutí nákazy zahájí příslušný orgán neprodleně šetření s cílem potvrdit nebo vyloučit přítomnost influenzy ptáků v souladu s diagnostickou příručkou a uvalí na dané hospodářství úřední dozor. Příslušný orgán také zajistí, aby byla dodržena opatření stanovená v odstavcích 2 a 3.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby se v hospodářství použila tato opatření:

a)

drůbež, jiné ptactvo chované v zajetí a všechny domácí druhy savců jsou spočteny nebo případně proveden odhad jejich počtu podle typu drůbeže nebo druhů jiného ptactva chovaného v zajetí;

b)

je sestaven seznam uvádějící přibližný počet již nemocných, mrtvých nebo pravděpodobně infikovaných kusů drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a všech domácích druhů savců ve všech kategoriích v hospodářství; tento seznam se aktualizuje každý den s ohledem na počet kusů vylíhnutých, narozených a uhynulých v průběhu období, kdy trvá podezření na vzplanutí nákazy, a na vyžádání musí být poskytnut příslušnému orgánu;

c)

veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí jsou umístěny uvnitř budovy hospodářství, ve kterém jsou chovány, a tam drženy. V případě, že to není proveditelné, nebo pokud jsou ohroženy dobré životní podmínky zvířat, jsou uzavřeny v nějakém jiném místě ve stejném hospodářství tak, aby nepřišly do styku s jinou drůbeží nebo jinými ptáky chovanými v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se veškerá přiměřená opatření, aby byl minimalizován jejich kontakt s volně žijícími ptáky;

d)

zákaz pohybu drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí do hospodářství nebo z hospodářství;

e)

hospodářství nesmí bez povolení příslušného orgánu opustit žádné kadávery drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, maso drůbeže ani maso jiného ptactva, včetně drobů („drůbeží maso“), krmivo pro drůbež („krmivo“), nástroje, materiál, odpad, výměty, hnůj drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí („hnůj“), kejda, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co může přispět k přenosu influenzy ptáků, přičemž musí být dodržena všechna opatření pro biologickou bezpečnost s ohledem na minimalizaci rizika šíření influenzy ptáků;

f)

hospodářství nesmí opustit žádná vejce;

g)

pohyb osob, domácích druhů savců, vozidel a zařízení z nebo do daného hospodářství podléhá podmínkám příslušného orgánu a schválení příslušným orgánem;

h)

ve vstupních a výstupních částech budov, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jakož i v celém hospodářství, se použijí vhodné dezinfekční prostředky v souladu s pokyny příslušného orgánu;

3.   Příslušný orgán zajistí, aby bylo provedeno epidemiologické šetření podle článku 6 („epidemiologické šetření“).

4.   Bez ohledu na odstavec 1 může příslušný orgán stanovit odběr vzorků v jiných případech. Za těchto okolností může příslušný orgán postupovat, aniž by přijal některá nebo všechna opatření uvedená odstavci 2.

Článek 8

Odchylky od určitých opatření, která se mají použít v hospodářstvích při podezření na vzplanutí nákazy

1.   Příslušný orgán může udělit odchylky od opatření stanovených v čl. 7 odst. 2 písm. c) až e) na základě posouzení rizik a s ohledem na přijatá bezpečnostní opatření a místu určení, kam mají být ptáci a produkty přemístěni.

2.   Příslušný orgán může rovněž udělit odchylku od opatření uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. h) v případě, kdy jiní ptáci chovaní v zajetí jsou drženi v nekomerčních hospodářstvích.

3.   S odkazem na čl. 7 odst. 2 písm. f) může příslušný orgán udělit povolení k zaslání vajec:

a)

přímo do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004; pokud příslušný orgán toto povolení vydá, vztahují se na ně podmínky stanovené v příloze III této směrnice; nebo

b)

za účelem neškodného odstranění.

Článek 9

Doba trvání opatření, která se mají použít v hospodářstvích při podezření na vzplanutí nákazy

Opatření stanovená v článku 7, která se mají použít v hospodářstvích v případě podezření na vzplanutí nákazy, lze zrušit teprve tehdy, když se příslušný orgán ujistil, že podezření na influenzů ptáků v hospodářství je vyloučeno.

Článek 10

Další opatření na základě epidemiologického šetření

1.   Na základě předběžných výsledků epidemiologického šetření může příslušný orgán použít opatření stanovená v odstavcích 2, 3 a 4, zejména tehdy, nachází-li se hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže.

2.   Může být zavedeno dočasné omezení pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec a pohybu vozidel používaných v drůbežářském odvětví ve vymezené oblasti nebo v celém členském státě.

Toto omezení může být rozšířeno na pohyb domácích druhů savců, ale v takovém případě nesmí trvat déle než 72 hodin, není-li odůvodněno.

3.   Na hospodářství lze použít opatření stanovená v článku 11.

Dovolují-li to však podmínky, mohou být tato opatření omezena na drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením na infekci a na příslušné produkční jednotky.

Z drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí se po usmrcení odeberou vzorky, aby mohlo být podezření na vzplanutí nákazy v souladu s diagnostickou příručkou buď potvrzeno, nebo vyloučeno.

4.   Kolem hospodářství může být vyhrazeno dočasné kontrolní pásmo a v případě potřeby se použijí na hospodářství nacházející se v tomto pásmu některá nebo všechna opatření stanovená v čl. 7 odst. 2.

KAPITOLA IV

VYSOCE PATOGENNÍ INFLUENZA PTÁKŮ (HPAI)

ODDÍL 1

Hospodářství, samostatné produkční jednotky a kontaktní hospodářství

Článek 11

Opatření, která se mají použít v hospodářstvích při potvrzení nákazy

1.   V případě vzplanutí nákazy HPAI příslušný orgán zajistí, aby se použila opatření stanovená v čl. 7 odst. 2 a 3 a odstavcích 2 až 10 tohoto článku.

2.   Veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí v hospodářství jsou neprodleně usmrceny pod úředním dohledem. Usmrcení se provádí tak, aby se zamezilo rozšíření influenzy ptáků, zejména během přepravy.

Na základě posouzení rizik dalšího rozšíření influenzy ptáků může však být členským státům udělena odchylka ve vztahu k určitým druhům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které nemusí být usmrceny.

Příslušný orgán může přijmout patřičná opatření k omezení možného rozšíření influenzy ptáků na jakékoli volně žijící ptáky v hospodářství.

3.   Všechny kadávery a vejce v hospodářství se neškodným způsobem odstraní pod úředním dohledem.

4.   Drůbež již vylíhnutá z vajec sebraných v hospodářství během období mezi pravděpodobným dnem zavlečení HPAI do hospodářství a dnem použití opatření stanovených v čl. 7 odst. 2 je podrobena úřednímu dohledu a jsou provedena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.

5.   Maso drůbeže poražené v hospodářství během období mezi pravděpodobným dnem zavlečení HPAI do hospodářství a dnem použití opatření podle čl. 7 odst. 2 a vejce sebraná v hospodářství ve stejném období musí být, nakolik je možné, vyhledány a neškodným způsobem odstraněny pod úředním dohledem.

6.   Všechny látky a odpad, které by mohly být kontaminovány, například krmivo, se zničí nebo ošetří tak, aby bylo zajištěno zničení viru influenzy ptáků v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.

7.   Hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle článku 48.

8.   Po neškodném odstranění kadáverů jsou budovy používané k chovu, pastviny nebo půda, které by mohly být kontaminovány, a vozidla používaná k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu z postupů stanoveným v článku 48.

9.   Je zakázán veškerý pohyb jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích savců do hospodářství nebo z hospodářství bez povolení příslušného orgánu. Toto omezení se nepoužije na domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor.

10.   V případě primárního ohniska je izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou, aby mohl být určen genetický podtyp.

Tento izolát viru musí být co nejdříve předán referenční laboratoři Společenství uvedené v čl. 51 odst. 1.

Článek 12

Odchylky

1.   Členské státy vypracují prováděcí pravidla pro přiznávání odchylek stanovených v čl. 11 odst. 2 a v článcích 13 a 14, včetně vhodných alternativních opatření a podmínek. Tyto odchylky vycházejí z posouzení rizik vypracovaného příslušným orgánem.

2.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi každou odchylku přiznanou v souladu s čl. 13 odst. 1 a článkem 14.

3.   Byla-li přiznána odchylka podle čl. 13 odst. 1 a článku 14, Komise s dotyčným členským státem neprodleně přezkoumá situaci a co nejdříve ji posoudí ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat („výbor“).

4.   S ohledem na případné odchylky udělené v souladu s čl. 13 odst. 1 a článkem 14 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata opatření zabraňující rozšíření influenzy ptáků.

Článek 13

Odchylky týkající se určitých hospodářství

1.   Příslušný orgán může přiznat odchylky od opatření stanovených v čl. 11 odst. 2 prvním pododstavci v případě vzplanutí nákazy HPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, neohrozí-li tyto odchylky tlumení nákazy.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby v případě udělení odchylky podle odstavce 1 drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylka týká:

a)

byly umístěny uvnitř budovy hospodářství, ve kterém jsou chovány, a tam drženy. V případě, že to není proveditelné, nebo pokud jsou ohroženy dobré životní podmínky zvířat, jsou uzavřeny v nějakém jiném místě ve stejném hospodářství tak, aby nepřišly do styku s jinou drůbeží nebo jinými ptáky chovanými v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se veškerá přiměřená opatření, aby byl minimalizován jejich kontakt s volně žijícími ptáky.

b)

byly podrobeny dalšímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou a nebyly přemístěny, dokud laboratorní testy neukážou, že již nepředstavují významné riziko dalšího rozšíření HPAI; a

c)

nebyly přemístěny ze svého hospodářství původu, s výjimkou převozu za účelem porážky nebo převozu do jiného hospodářství:

i)

nacházejícího se ve stejném členském státě, v souladu s pokyny příslušného orgánu; nebo

ii)

v jiném členském státě, vyslovil-li členský stát určení s převozem souhlas.

3.   Příslušný orgán může udělit odchylky od opatření stanovených v čl. 11 odst. 5 týkající se vajec, která mají být zaslána přímo do zařízení na výrobu vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004.

Na každé takové povolení se vztahují podmínky stanovené v příloze III této směrnice.

Článek 14

Opatření, která se mají použít v případě vzplanutí nákazy HPAI v samostatných produkčních jednotkách

V případě vzplanutí nákazy HPAI v hospodářství, které je tvořeno dvěma nebo více samostatnými produkčními jednotkami, může příslušný orgán udělit odchylky z opatření uvedených v čl. 11 odst. 2 prvním pododstavci pro produkční jednotky, v nichž se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, u kterých neexistuje podezření na HPAI, pokud tyto odchylky neohrozí tlumení nákazy.

Takové odchylky se přiznávají pouze v případě dvou nebo více samostatných produkčních jednotek, u nichž se úřední veterinární lékař s ohledem na strukturu, velikost, provoz, typ budovy, krmení, zdroj vody, vybavení, zaměstnance a návštěvníky hospodářství ujistil, že jsou naprosto odděleny od dalších produkčních jednotek, pokud jde o umístění a každodenní ošetřování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které jsou v těchto produkčních jednotkách chovány.

Článek 15

Opatření, která se mají použít v kontaktních hospodářstvích

1.   Na základě epidemioloigckého šetření příslušný orgán rozhodne, zda je třeba považovat nějaké hospodářství za kontaktní hospodářství.

Příslušný orgán zajistí, aby na kontaktní hospodářství byla použita opatření stanovená v čl. 7 odst. 2, dokud nebude v souladu s diagnostickou příručkou vyloučena přítomnost HPAI.

2.   Na základě epidemiologického šetření může příslušný orgán použít na kontaktní hospodářství opatření stanovená v článku 11, a to zejména tehdy, nachází-li se hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže.

Hlavní kritéria, k nimž je třeba přihlédnout při použití opatření stanovených v článku 11 v kontaktních hospodářstvích, jsou stanovena v příloze IV.

3.   Příslušný orgán zajistí, aby byly odebrány vzorky drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po jejich usmrcení za účelem potvrdit nebo vyloučit přítomnost viru HPAI v těchto kontaktních hospodářstvích v souladu s diagnostickou příručkou.

4.   Příslušný orgán zajistí, aby v jakémkoli hospodářství, kde je usmrcena a odstraněna drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí a kde je následně potvrzena influenza ptáků, byly budovy a jakákoli zařízení, které by mohly být kontaminovány, a vozidla používaná k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, která by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu nebo několika postupům podle v článku 48.

ODDÍL 2

Ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma

Článek 16

Vymezení ochranných pásem, pásem dozoru a dalších uzavřených pásem v případě vzplanutí nákazy HPAI

1.   Bezprostředně po vzplanutí nákazy HPAI příslušný orgán vyhradí:

a)

kolem hospodářství ochranné pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů;

b)

kolem hospodářství pásmo dozoru o poloměru nejméně deseti kilometrů, jehož součástí je ochranné pásmo.

2.   Pokud je potvrzeno vzplanutí nákazy HPAI u jiného ptactva chovaného v zajetí v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, oploceném prostoru, kde je jiné ptactvo chované v zajetí chováno pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen ptactva chovaného v zajetí jiného než drůbež, může příslušný orgán na základě posouzení rizik přiznat v nezbytném rozsahu odchylky od ustanovení oddílů 2 až 4 týkajících se vyhrazení ochranných pásem a pásem dozoru a opatření, která v nich mají být použita, neohrozí-li tyto odchylky tlumení nákazy.

3.   Při vyhrazování ochranných pásem a pásem dozoru podle odstavce 1 zohlední příslušný orgán přinejmenším:

a)

epidemiologické šetření;

b)

zeměpisnou situaci, zejména přirozené hranice;

c)

polohu a blízkost hospodářství a odhadovaný počet drůbeže;

d)

obvyklý pohyb drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a obchod s nimi;

e)

dostupná zařízení a lidské zdroje potřebné pro kontrolu každého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, jejich kadáverů, hnoje, steliva nebo použité podestýlky v ochranném pásmu a pásmu dozoru, zejména tehdy, musí-li dojít k převozu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, určených k usmrcení a neškodnému odstranění, z jejich hospodářství původu.

4.   Příslušný orgán může vymezit další uzavřená pásma kolem nebo v sousedství ochranného pásma a pásma dozoru, s ohledem na kritéria stanovená v odstavci 3.

5.   Nacházejí-li se ochranná pásma, pásma dozoru nebo další uzavřená pásma na území více členských států, spolupracují na vyhrazení těchto pásem příslušné orgány těchto členských států.

Článek 17

Opatření, která se mají použít v ochranných pásmech a pásmech dozoru

1.   Příslušný orgán zajistí, aby se v ochranných pásmech a pásmech dozoru použila tato opatření:

a)

jsou zavedena opatření umožňující vysledovat vše, co by mohlo šířit virus influenzy ptáků, včetně drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, vajec, kadáverů, krmiva, podestýlky, lidí, kteří byli v kontaktu s infikovanou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, nebo vozidel, která mají vazbu na drůbežářské odvětví;

b)

držitelé jsou povinni poskytnout příslušnému orgánu na vyžádání veškeré související informace o drůbeži nebo jiném ptactvu chovaném v zajetí a vejcích vstupujících do hospodářství nebo z něj vystupujících.

2.   Příslušný orgán přijme všechna přiměřená opatření s cílem zajistit, aby všechny osoby v ochranném pásmu a v pásmu dozoru, jichž se dotyčná omezení týkají, byly o platných omezeních plně informovány.

Tyto informace mohou být sděleny prostřednictvím výstražných oznámení, sdělovacích prostředků, jako je tisk a televize, nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

3.   Na základě epidemiologických informací nebo jiného důkazu může příslušný orgán zavést preventivní eradikační program, včetně preventivní porážky nebo usmrcení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech.

4.   Členské státy, které přijmou opatření stanovená v odstavci 3, o tom neprodleně informují Komisi, která co nejdříve přezkoumá situaci s dotčenými členskými státy a ve výboru.

ODDÍL 3

Opatření, která se mají použít v ochranných pásmech

Článek 18

Soupis hospodářství a kontroly úředního veterinárního lékaře a dozor

Příslušný orgán zajistí, aby se v ochranných pásmech použila tato opatření:

a)

co nejdříve je pořízen soupis všech hospodářství;

b)

úřední veterinární lékař provede ve všech komerčních budovách co nejdříve kontrolu za účelem klinického vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a v případě potřeby odběr vzorků pro laboratorní testy v souladu s diagnostickou příručkou; o těchto kontrolách a nálezech se vedou záznamy; před zrušením ochranného pásma zkontroluje úřední veterinární lékař nekomerční budovy;

c)

neprodleně je zaveden dodatečný dozor v souladu s diagnostickou příručkou za účelem odhalení případného dalšího šíření influenzy ptáků v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu.

Článek 19

Opatření, která se mají použít v hospodářstvích v ochranných pásmech

Příslušný orgán zajistí, aby se v hospodářstvích v ochranných pásmech použila tato opatření:

a)

veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí jsou umístěny uvnitř budovy hospodářství, ve kterém jsou chovány, a tam drženy. V případě, že to není proveditelné, nebo pokud jsou ohroženy dobré životní podmínky zvířat, jsou uzavřeny v nějakém jiném místě ve stejném hospodářství tak, aby nepřišly do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se veškerá přiměřená opatření, aby byl minimalizován jejich kontakt s volně žijícími ptáky.

b)

kadávery jsou co nejdříve neškodným způsobem odstraněny;

c)

vozidla a zařízení používaná k přepravě živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, se podrobí neprodleně jednomu nebo několika postupům podle článku 48;

d)

všechny části vozidel používaných zaměstnanci nebo jinými osobami, které vstupují nebo opouštějí hospodářství a které by mohly být kontaminovány, se podrobí neprodleně jednomu nebo několika postupům podle článku 48;

e)

zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiné ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo z hospodářství bez povolení příslušného orgánu. Toto omezení se nepoužije na savce mající přístup pouze do obytných prostor těchto hospodářství, v nichž:

i)

nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které jsou chovány v tomto hospodářstvíM; a

ii)

nemají přístup k žádným klecím nebo prostorám, ve kterých jsou taková drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány.

f)

každá zvýšená nemocnost nebo úmrtnost nebo významný pokles produktivity v hospodářství jsou okamžitě oznámeny příslušnému orgánu, který provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

g)

každá osoba vstupující do hospodářství nebo jej opouštějící dodržuje vhodná opatření pro biologickou bezpečnost s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků;

h)

držitel vede evidenci všech osob, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, aby usnadnil dozor nad nákazou a její tlumení, a tuto evidenci musí na vyžádání poskytnout příslušnému orgánu. Tato evidence nemusí být vedena v případě, kdy se jedná o návštěvníky zařízení, jako jsou zoologické zahrady a přírodní rezervace, pokud tito návštěvníci nemají přístup k prostorám, kde jsou chováni ptáci.

Článek 20

Zákaz odstraňování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství

Příslušný orgán zajistí, aby bylo zakázáno odstraňovat nebo rozmetat bez jím vydaného povolení použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství v ochranných pásmech. Za použití opatření pro biologickou bezpečnost však může být povolen převoz hnoje nebo kejdy z hospodářství do určeného závodu za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem zničit případné přítomné viry influenzy ptáků v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 nebo se zvláštními pravidly, která mohou být přijata postupem podle čl. 64 odst. 2.

Článek 21

Výstavy, trhy nebo jiné akce a zazvěření

Příslušný orgán zajistí, aby bylo v ochranných pásmech zakázáno pořádat výstavy, trhy, přehlídky nebo jiné akce, při nichž dochází ke shromáždění drůbeže či jiného ptactva chovaného v zajetí.

Příslušný orgán zajistí, aby v ochranných pásmech nebyla vypouštěna drůbež ani jiné ptactvo chované v zajetí za účelem zazvěření.

Článek 22

Zákaz pohybu a přepravy drůbeže, vajec, drůbežího masa a kadáverů

1.   Příslušný orgán zajistí, aby byl v ochranných pásmech zakázán pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po silnicích, s výjimkou soukromých přístupových silničních komunikací k hospodářstvím, nebo po železnici.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby přeprava drůbežího masa z jatek, masokombinátů a chladíren byla zakázána, ledaže se jednalo o maso:

a)

z drůbeže, která pocházela z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo, a skladované a přepravované odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma; nebo

b)

vyprodukované dne, jenž předchází nejméně 21 dní odhadovanému dni vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem výroby skladované a přepravované odděleně od takového masa vyrobeného po uvedeném dni.

3.   Zákazy v odstavcích 1 a 2 se však nevztahují na tranzit přes ochranné pásmo po silničních nebo železničních komunikacích bez vykládky nebo zastávky.

Článek 23

Odchylky pro přímou přepravu drůbeže za účelem její okamžité porážky a převoz nebo ošetřování drůbežího masa

1.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu drůbeže pocházející z hospodářství v ochranném pásmu na určená jatka za účelem její okamžité porážky, a to za těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu do 24 hodin před posláním na porážku;

b)

v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky, jejichž výsledky byly příznivé;

c)

drůbež je přepravována ve vozidlech zaplombovaných příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

d)

příslušný orgán odpovědný za určená jatka byl informován souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku orgánu příslušnému pro odeslání;

e)

drůbež z ochranného pásma je držena odděleně od jiné drůbeže a je poražena odděleně nebo v jiných hodinách než jiná drůbež, nejlépe na konci pracovního dne; před porážkou jiné drůbeže se provede následná očista a dezinfekce;

f)

úřední veterinární lékař zajistí provedení podrobné vyšetření drůbeže na určených jatkách při doručení této drůbeže a po její porážce;

g)

maso se nestane součástí obchodu uvnitř Společenství nebo mezinárodního obchodu a bude nést zvláštní označení zdravotní nezávadnosti pro čerstvé maso podle přílohy II směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (15), není-li postupem podle čl. 64 odst. 3 této směrnice rozhodnuto jinak;

h)

maso je získáno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od masa určeného pro obchod uvnitř Společenství a mezinárodní obchod a je použito takovým způsobem, aby se předešlo jeho zařazení mezi masné výrobky určené pro obchod uvnitř Společenství nebo pro mezinárodní obchod, pokud:

i)

neprošlo ošetřením stanoveným v příloze III směrnice 2002/99/ES; nebo

ii)

nebylo postupem podle čl. 64 odst. 3 rozhodnuto jinak.

2.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo na určená jatka uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následný převoz masa získaného z takové drůbeže, a to za těchto podmínek:

a)

příslušný orgán odpovědný za určená jatka byl informován a souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku orgánu příslušnému pro odeslání;

b)

drůbež je držena odděleně od jiné drůbeže pocházející z ochranného pásma a poražena odděleně nebo v jiných hodinách než jiná drůbež;

c)

získané drůbeží maso je porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa získaného z jiné drůbeže pocházející z ochranného pásma;

d)

vedlejší produkty jsou neškodným způsobem odstraněny.

Článek 24

Odchylky pro přímou přepravu jednodenních kuřat

1.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu jednodenních kuřat pocházejících z hospodářství uvnitř ochranného pásma do hospodářství nebo do haly tomto hospodářství ve stejném členském státě, nacházející se nejlépe mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, a to za těchto podmínek:

a)

jednodenní kuřata jsou přepravována ve vozidlech zaplombovaných příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

b)

během přepravy a v hospodářství určení jsou uplatněna příslušná opatření pro biologickou bezpečnost;

c)

na hospodářství určení je od okamžiku doručení jednodenních kuřat uvalen úřední dozor;

d)

v případě, že je drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní.

2.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu jednodenních kuřat vylíhnutých z vajec pocházejících z hospodářství nacházejících se mimo ochranná pásma a pásma dozoru do jakéhokoli jiného hospodářství ve stejném členském státě, nacházejícího se nejlépe mimo ochranná pásma a pásma dozoru, pokud může líheň, ze které byla kuřata odeslána, zaručit svými logistickými postupy a hygienickými pracovními podmínkami, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v takových pásmech, která mají proto odlišný nákazový status.

Článek 25

Odchylky pro přímou přepravu kuřic před snáškou

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu kuřic do hospodářství nebo do haly tohoto hospodářství nejlépe v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, kde se nenachází žádná jiná drůbež, a to za těchto podmínek:

a)

úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství původu, a to zejména těch jedinců, kteří mají být přemístěni;

b)

v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky, jejichž výsledky byly příznivé;

c)

kuřice před snáškou jsou přepravovány ve vozidlech zaplombovaných příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

d)

hospodářství nebo hala určení jsou od okamžiku doručení kuřic před snáškou umístěny pod úřední dozor;

e)

v případě, že je drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní.

Článek 26

Odchylka pro přímou přepravu násadových a konzumních vajec

1.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu násadových vajec, a to buď z jakéhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném pásmu a určené příslušným orgánem (dále jen „určená líheň“), nebo z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do jakékoli určené líhně za těchto podmínek:

a)

mateřská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena v souladu s diagnostickou příručkou a v daných hospodářstvích neexistuje podezření na influenzu ptáků;

b)

násadová vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy vydezinfikovány a může být zajištěno jejich zpětné vysledování;

c)

násadová vejce jsou přepravována ve vozidlech zaplombovaných příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

d)

v určené líhni jsou uplatněna opatření pro biologickou bezpečnost v souladu s pokyny příslušného orgánu.

2.   Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu vajec:

a)

do balírny určené příslušným orgánem („určená balírna“), jsou-li tato vejce balena v jednorázových obalech a jsou-li uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem;

b)

přímo do zařízení na výrobu vaječných výrobků podle kapitoly II přílohy III oddílu X nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004; nebo

c)

za účelem neškodného odstranění.

Článek 27

Odchylka pro přímou přepravu kadáverů

Odchylně od článku 22 může příslušný orgán povolit přímou přepravu kadáverů, je-li přeprava prováděna za účelem jejich neškodného odstranění.

Článek 28

Čištění a dezinfekce dopravních prostředků

Příslušný orgán zajistí, aby vozidla a zařízení používaná k přepravě podle článků 23 až 27 byla po skončení přepravy neprodleně vyčištěna a vydezinfikována v souladu s jedním nebo více postupy podle článku 48.

Článek 29

Doba trvání opatření

1.   Opatření stanovená v tomto oddílu mohou být zrušena nejméně 21 dní po provedení předběžného vyčištění a první dezinfekci infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo více postupy podle článku 48 a dokud nejsou v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky.

2.   Jakmile již není v souladu s odstavcem 1 tohoto článku třeba provádět opatření uvedená v tomto oddílu, použijí se v bývalém ochranném pásmu opatření stanovená v článku 30, dokud je nelze zrušit podle článku 31.

ODDÍL 4

Opatření, která se mají použít v pásmech dozoru

Článek 30

Opatření, která se mají použít v pásmech dozoru

Příslušný orgán zajistí, aby se v pásmech dozoru použila tato opatření:

a)

co nejdříve je pořízen soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství;

b)

zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec v pásmu dozoru bez povolení příslušného orgánu, jenž zajistí, aby byla použita vhodná opatření pro biologickou bezpečnost s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků; tento zákaz se nepoužije na tranzit přes pásmo dozoru po silničních nebo železničních komunikacích bez vykládky nebo zastávky;

c)

zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo zařízení na výrobu vaječných výrobků nacházejících se mimo pásmo dozoru; příslušný orgán však může povolit přímou přepravu:

i)

jatečné drůbeže na určená jatka za účelem její okamžité porážky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 23 odst. 1 písm. a), b) a d).

Příslušný orgán může povolit přímou přepravu drůbeže pocházející z oblasti mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru na určená jatka uvnitř ochranného pásma za účelem její okamžité porážky a následný převoz masa získaného z takové drůbeže;

ii)

kuřic před snáškou do hospodářství, které leží ve stejném členském státě a v němž se nenachází žádná další drůbež; na toto hospodářství je od okamžiku doručení kuřic před snáškou uvalen úřední dozor a kuřice před snáškou zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní;

iii)

jednodenních kuřat:

 

do hospodářství nebo do haly tohoto hospodářství ve stejném členském státě, pokud jsou uplatněna vhodná opatření pro biologickou bezpečnost a na hospodářství je po doručení kuřat uvalen úřední dozor a jednodenní kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní, nebo

 

jestliže se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranná pásma a pásma dozoru, do jakéhokoli jiného hospodářství ve stejném členském státě za podmínky, že líheň, ze které kuřata odeslána, může zaručit svými logistickými postupy a biologicky bezpečnými pracovními podmínkami, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v takových pásmech, která mají proto odlišný nákazový status;

iv)

násadových vajec do určené líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo něj; vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy vydezinfikovány a musí být zajištěno zpětné vysledování těchto vajec;

v)

konzumních vajec do určené balírny, pokud jsou tato vejce balena v jednorázových obalech a pokud jsou uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem;

vi)

vajec přímo do zařízení na výrobu vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004 nacházejících se uvnitř pásma dozoru nebo mimo něj, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004;

vii)

vajec za účelem neškodného odstranění;

d)

jakákoli osoba vstupující do hospodářství v pásmu dozoru nebo jej opouštějící dodržuje vhodná opatření pro biologickou bezpečnost s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků;

e)

vozidla a zařízení používaná k přepravě živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jsou po kontaminaci neprodleně vyčištěna a vydezinfikována v souladu s jedním nebo několika postupy podle článku 48;

f)

zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo z hospodářství, v němž je držena drůbež, bez povolení příslušného orgánu; Toto omezení se nepoužije na savce mající přístup pouze do obytných prostor těchto hospodářství, v nichž:

i)

nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které jsou chovány v tomto hospodářství; a

ii)

nemají přístup k žádným klecím nebo prostorám, ve kterých jsou taková drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

g)

každá zvýšená nemocnost nebo úmrtnost nebo významný pokles produktivity v hospodářství jsou okamžitě oznámeny příslušnému orgánu, který provede vhodná šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

h)

zákaz odstraňování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez povolení příslušného orgánu; při dodržení opatření pro biologickou bezpečnost může být povolen převoz hnoje z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného závodu za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem zničit případné přítomné viry influenzy ptáků, v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 nebo se zvláštními pravidly, která mohou být přijata postupem podle čl. 64 odst. 2.

i)

zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek nebo jiných akcí, při nichž dochází ke shromáždění drůbeže či jiného ptactva chovaného v zajetí;

j)

drůbež nesmí být vypouštěna za účelem zazvěření.

Článek 31

Doba trvání opatření

Opatření stanovená v tomto oddílu se zruší nejdříve 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s článkem 48.

ODDÍL 5

Opatření, která se mají použít v dalších uzavřených pásmech

Článek 32

Opatření, která se mají použít v dalších uzavřených pásmech

1.   Příslušný orgán může stanovit, že se některá nebo všechna opatření uvedená v oddílech 3 a 4 použijí v dalších uzavřených pásmech podle čl. 16 odst. 4 („další uzavřená pásma“).

2.   Na základě epidemiologických informací nebo jiného důkazu může příslušný orgán zavést preventivní eradikační program zahrnující preventivní porážku nebo usmrcení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v rizikových hospodářstvích a oblastech, které se v souladu s kritérii stanovenými v příloze IV nacházejí v dalších uzavřených pásmech.

Repopulace těchto hospodářství se provádí v souladu s pokyny příslušného orgánu.

3.   Členské státy uplatňující opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi.

4.   Komise co nejdříve přezkoumá situaci s dotčenými členskými státy a ve výboru.

5.   Aniž jsou dotčena rozhodnutí, která lze přijmout podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (16), mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata další opatření v oblasti dozoru, biologické bezpečnosti a kontroly s cílem zabránit šíření influenzy ptáků.

ODDÍL 6

Odchylky a doplňující opatření pro biologickou bezpečnost

Článek 33

Odchylky

1.   Členské státy stanoví podrobná pravidla pro udělování odchylek podle článků 16 a 23 až 27, včetně vhodných alternativních opatření a podmínek. Tyto odchylky vycházejí z posouzení rizik vypracovaného příslušným orgánem.

2.   V případě potvrzení HPAI v líhni může příslušný orgán udělit na základě posouzení rizik odchylky z požadavků stanovených v oddílech 3 a 4.

3.   Příslušný orgán může udělit odchylky z opatření stanovených v čl. 18 písm. b) a c), článku 22 a čl. 30 písm. b), c) a f) v případech vzplanutí nákazy HPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, přírodní rezervaci, oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva.

4.   Odchylně od oddílů 3 a 4 mohou členské státy v případě vzplanutí nákazy HPAI na základě posouzení rizik zavést zvláštní opatření pro pohyb poštovních holubů do ochranných pásem a pásem dozoru, z ochranných pásem a pásem dozoru a uvnitř ochranných pásem a pásem dozoru.

5.   Odchylky podle odstavců 1 až 4 mohou být udělena jedině tehdy, neohrozí-li tyto odchylky tlumení nákazy.

6.   Členské státy, které přiznají odchylky podle odstavců 1 až 4, o tom neprodleně uvědomí Komisi.

7.   Komise ve všech případech co možná nejdříve přezkoumá situaci s dotčeným členským státem a posoudí ji ve výboru.

S ohledem na každou odchylku udělenou podle odstavců 1 až 4 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata opatření s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků.

8.   Veškerá drůbež (včetně jednodenních kuřat), jiné ptactvo chované v zajetí, násadová vejce, použitá podestýlka, hnůj nebo kejda pocházející z hospodářství, kterému byla udělena odchylka podle tohoto článku, nemohou být uvedeny na trh mimo dotyčný členský stát, pokud není rozhodnuto jinak postupem podle čl. 64 odst. 3.

Článek 34

Doplňující opatření pro biologickou bezpečnost

1.   Aby se předešlo šíření influenzy ptáků, může příslušný orgán vedle opatření stanovených v oddílech 3, 4 a 5 nařídit zavedení doplňujících opatření k zajištění biologické bezpečnosti v hospodářstvích v ochranném pásmu a pásmu dozoru a v dalších uzavřených pásmech, jakož i v konkrétních úsecích chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v dotyčném členském státě.

Tato opatření mohou zahrnovat omezení pohybu vozidel nebo osob v souvislosti s dodávkami krmiva, sběrem vajec, přepravou drůbeže na jatka, sběrem kadáverů určených k neškodnému odstranění a jiného pohybu zaměstnanců, veterinárních lékařů nebo osob dodávajících zemědělské vybavení.

2.   Členské státy, které přijmou opatření stanovená v odstavci 1, o tom neprodleně uvědomí Komisi.

3.   Komise co nejdříve přezkoumá situaci s dotčeným členským státem a ve výboru.

4.   Aniž jsou dotčena rozhodnutí, která lze přijmout podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS, mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata další opatření v oblasti dozoru, biologické bezpečnosti a kontroly s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků.

ODDÍL 7

Opatření, která se mají použít v případě podezření na vysoce patogenní influenzu ptáků (HPAI) a jejího potvrzení v určitých zařízeních jiných než hospodářství a v dopravních prostředcích

Článek 35

Šetření v případě podezření na přítomnost HPAI na jatkách a v dopravních prostředcích

V případě podezření na přítomnost HPAI nebo jejího potvrzení na jatkách nebo v dopravních prostředcích zahájí příslušný orgán okamžitě šetření v hospodářství původu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti nákazy v souladu s diagnostickou příručkou.

Článek 36

Opatření, která se mají použít na jatkách

1.   Příslušný orgán zajistí, aby v případě podezření na přítomnost HPAI nebo jejího potvrzení na jatkách byla na základě posouzení rizika všechna drůbež nacházející se na těchto jatkách co nejdříve usmrcena nebo poražena pod úředním dohledem.

Po poražení takové drůbeže zůstane drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa a vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, oddělené a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.

2.   Dojde-li k potvrzení HPAI, drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa a vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, se co nejdříve neškodným způsobem odstraní pod úředním dohledem.

Článek 37

Opatření, která se mají použít na stanovištích pohraniční kontroly nebo v dopravních prostředcích

1.   Příslušný orgán zajistí, aby všechna drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, nacházející se na daném stanovišti pohraniční kontroly nebo v dopravním prostředku, byly v případě podezření na přítomnost HPAI nebo jejího potvrzení na stanovištích hraniční kontroly nebo v dopravních prostředcích na základě posouzení rizik usmrceny, poraženy nebo izolovány od drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a drženy pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou. Příslušný orgán použije vhodným způsobem opatření podle článku 7.

Příslušný orgán může povolit převoz drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí do jiného místa, kde budou usmrceny, poraženy nebo umístěny do izolace.

Příslušný orgán může rozhodnout neusmrtit nebo neporazit tu drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí nacházející se v daném stanovišti pohraniční kontroly, které nepřišly do styku s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí s podezřením na infekci.

2.   Po poražení drůbeže uvedené v odstavci 1 zůstane drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa a vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, oddělené a pod úředním dohledem, dokud nebudou dokončena šetření v souladu s diagnostickou příručkou.

3.   Dojde-li k potvrzení HPAI, drůbeží maso a jakékoli vedlejší produkty pocházející z této drůbeže a drůbežího masa a vedlejší produkty jakékoli jiné drůbeže, která mohla být kontaminována během porážky a výrobního procesu, se co nejdříve neškodným způsobem odstraní pod úředním dohledem.

Článek 38

Dodatečná opatření, která se mají použít na jatkách, stanovištích pohraniční kontroly nebo v dopravních prostředcích

Příslušný orgán zajistí, aby v případě podezření na HPAI nebo jejího potvrzení na jatkách, stanovištích pohraniční kontroly nebo v dopravních prostředcích byla uplatněna tato dodatečná opatření:

a)

žádná drůbež ani jiné ptactvo chované v zajetí se nesmí dostat do prostor jatek, stanoviště pohraniční kontroly nebo dopravního prostředku dříve než 24 hodin po provedení očisty a dezinfekce podle písmene b) v souladu s jedním nebo několika postupy stanovenými v článku 48; v případě stanovišť pohraniční kontroly může být tento zákaz rozšířen i na další zvířata;

b)

vyčištění a dezinfekce kontaminovaných budov, vybavení a vozidel se provede v souladu s jedním nebo několika postupy podle článku 48 a pod úředním dohledem úředního veterinárního lékaře;

c)

provede se epidemiologické šetření;

d)

v hospodářství původu infikované drůbeže nebo infikovaných kadáverů a v kontaktních hospodářstvích se použijí opatření stanovená v čl. 7 odst. 2;

e)

nevyplyne-li z epidemiologického šetření a dalších šetření dle článku 35 něco jiného, použijí se v hospodářství původu opatření stanovená v článku 11;

f)

izolát viru influenzy ptáků je podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou, aby byl určen podtyp viru.

KAPITOLA V

NÍZKOPATOGENNÍ INFLUENZA PTÁKŮ (LPAI)

ODDÍL 1

Opatření, která se mají použít v hospodářstvích při potvrzení nákazy

Článek 39

Opatření, která se mají použít

1.   V případě vzplanutí nákazy LPAI zajistí příslušný orgán, aby byla použita opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a odstavcích 2 až 5 tohoto článku na základě posouzení rizik a s ohledem na kriteria stanovená v příloze V.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby byla pod úředním dohledem provedena depopulace veškeré drůbeže v hospodářství a veškerého jiného ptactva chovaného v zajetí náležících k druhům, u nichž byla potvrzena LPAI, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření influenzy ptáků.

Depopulace může být rozšířena i na jiné ptactvo chované v zajetí v hospodářství na základě posouzení rizik, které tito ptáci představují pro další rozšíření influenzy ptáků, a na jiná hospodářství, která mohou být na základě epidemiologického šetření považována za kontaktní hospodářství.

Před depopulací je zakázán pohyb veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do hospodářství a z hospodářství bez povolení příslušného orgánu.

3.   Pro účely odstavce 2 se depopulace provede podle směrnice 93/119/ES a příslušný orgán rozhodne o tom, zda se drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

a)

co nejdříve usmrtí; nebo

b)

porazí na určených jatkách v souladu s odstavcem 4.

Pokud se depopulace provádí formou porážky na učených jatkách, je na drůbež uvalen další dozor a testování.

Drůbež se nepřemístí z hospodářství na určená jatka, dokud není příslušný orgán přesvědčen o tom, že riziko dalšího šíření LPAI je minimální, a to zejména s ohledem na šetření a laboratorní testy zaměřené na určení rozsahu vylučování viru drůbeží a prováděné v souladu s diagnostickou příručkou a s ohledem na posouzení rizik.

4.   Porážka na určených jatkách v souladu s článkem 3 může proběhnout pouze za předpokladu, že:

a)

je drůbež zaslána z hospodářství přímo na určená jatka;

b)

je každá zásilka před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem příslušným pro dané hospodářství, nebo je zaplombována za jeho dozoru;

c)

každá zásilka zůstane zaplombována během celé přepravy na určená jatka;

d)

jsou dodržena další opatření pro biologickou bezpečnost, předepsaná příslušným orgánem;

e)

je informován příslušný orgán odpovědný za určená jatka a že tento orgán souhlasí s přijetím drůbeže;

f)

vozidla a zařízení používaná k přepravě živé drůbeže a jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jsou po kontaminaci neprodleně vyčištěna a vydezinfikována v souladu s jedním nebo několika postupy podle článku 48; a

g)

vedlejší produkty takové drůbeže na jatkách jsou neškodně odstraněny.

5.   Příslušný orgán zajistí, aby byly pod úředním dohledem neškodným způsobem odstraněny:

a)

kadávery; a

b)

násadová vejce v hospodářství.

6.   Příslušný orgán zajistí, aby byla použita tato opatření:

a)

násadová vejce sebraná v hospodářství během období mezi pravděpodobným dnem zavlečení LPAI do hospodářství a dnem použití opatření stanovených v této směrnici se pokud možno vysledují a vylíhnutí probíhá pod úředním dohledem;

b)

drůbež již vylíhnutá z vajec sebraných v hospodářství během období mezi pravděpodobným dnem zavlečení LPAI do hospodářství a dnem použití opatření stanovených v této směrnici jsou pokud možno umístěna pod úřední dozor a jsou provedena šetření v souladu s diagnostickou příručkou;

c)

vejce nacházející se v hospodářství a dále produkovaná v hospodářství před depopulací podle odstavce 2 jsou převezena, pokud je minimalizováno riziko z šíření LPAI:

i)

do balírny určené příslušným orgánem („určená balírna“), jsou-li tato vejce balena v jednorázových obalech a jsou-li uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem;

ii)

do zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004; nebo

iii)

za účelem neškodného odstranění.

d)

veškerý materiál nebo látky, které by mohly být kontaminovány, jsou buď ošetřeny v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře, nebo neškodným způsobem odstraněny;

e)

hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány, jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle článku 48;

f)

po depopulaci jsou budovy používané k chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, zařízení, která by mohla být kontaminována, a vozidla používaná k přepravě kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny neprodleně jednomu nebo několika postupům podle článku 48;

g)

je zakázán veškerý pohyb domácích druhů savců do hospodářství nebo z hospodářství bez povolení příslušného orgánu. Toto omezení se nepoužije na savce mající přístup pouze do obytných prostor těchto hospodářství, v nichž:

i)

nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které jsou chovány v tomto hospodářství; a

ii)

nemají přístup k žádným klecím nebo prostorám, ve kterých jsou taková drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

h)

v případě primárního ohniska LPAI je izolát viru podroben laboratorním testům v souladu s diagnostickou příručkou, aby byl určen podtyp viru; izolát viru je co nejdříve předán referenční laboratoři Společenství podle čl. 51 odst. 1.

7.   Členské státy, které přijmou opatření stanovená v odstavcích 2, 4 a 5, o tom neprodleně uvědomí Komisi.

Článek 40

Odchylky pro některá hospodářství

1.   Příslušný orgán může udělit odchylky od opatření stanovených v čl. 39 odst. 2 a čl. 39 odst. 5 písm. b) v případě vzplanutí nákazy LPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, neohrozí-li tyto odchylky tlumení choroby.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby v případě udělení odchylky podle odstavce 1 drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, jichž se odchylka týká:

a)

byly umístěny uvnitř budovy hospodářství, ve kterém jsou chovány, a tam drženy. V případě, že to není proveditelné, nebo v případě, že jsou ohroženy dobré životní podmínky zvířat, jsou uzavřeny v nějakém jiném místě ve stejném hospodářství tak, aby nepřišly do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Přijmou se veškerá přiměřená opatření, aby byl minimalizován jejich kontakt s volně žijícími ptáky;

b)

byly podrobeny dalšímu dozoru a testování v souladu s diagnostickou příručkou, dokud laboratorní testy neukážou, že již nepředstavují významné riziko dalšího šíření LPAI; a

c)

nebyly přemístěny ze svého hospodářství původu, s výjimkou převozu za účelem porážky nebo převozu do jiného hospodářství:

i)

nacházejícího se ve stejném členském státě, v souladu s pokyny příslušného orgánu; nebo

ii)

v jiném členském státě, vyslovil-li členský stát určení s převozem souhlas.

3.   V případě vzplanutí nákazy LPAI v líhni může příslušný orgán udělit na základě posouzení rizik odchylky od některých nebo všech opatření stanovených v článku 39.

4.   Členské státy vypracují prováděcí pravidla pro použití odchylek stanovených v odstavcích 1 a 3.

5.   Členské státy okamžitě oznámí Komisi jakoukoli odchylku udělenou podle odstavců 1 a 3.

6.   Komise co nejdříve přezkoumá situaci s dotčeným členským státem a ve výboru.

7.   S ohledem na případné odchylky udělené podle odstavce 1 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata opatření s cílem zabránit šíření influenzy ptáků.

ODDÍL 2

Samostatné produkční jednotky a kontaktní hospodářství

Článek 41

Opatření, která je třeba uplatnit v případě vzplanutí nákazy LPAI v samostatných produkčních jednotkách

1.   V případě vzplanutí nákazy LPAI v hospodářství, které je tvořeno dvěma nebo více samostatnými produkčními jednotkami, může příslušný orgán přiznat odchylky od opatření, stanovených v čl. 39 odst. 2, pro produkční jednotky se zdravou drůbeží, pokud tyto odchylky neohrozí tlumení nákazy.

2.   Členské státy vypracují prováděcí pravidla pro použití odchylek stanovených v odstavci 1 s přihlédnutím k případným poskytnutým veterinárním zárukám a stanoví vhodná alternativní opatření.

3.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi veškeré odchylky udělené podle odstavce 1.

4.   Komise co nejdříve přezkoumá situaci s dotčeným členským státem a ve výboru.

5.   S ohledem na případné odchylky udělené podle odstavce 1 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata opatření s cílem zabránit šíření influenzy ptáků.

Článek 42

Opatření, která je třeba uplatnit v kontaktních hospodářstvích

1.   Na základě epidemiologického šetření příslušný orgán rozhodne, zda je třeba považovat nějaké hospodářství za kontaktní hospodářství.

Příslušný orgán zajistí, aby byla na kontaktní hospodářství použita opatření stanovená v čl. 7 odst. 2, dokud nebude v souladu s diagnostickou příručkou vyloučena přítomnost LPAI.

2.   Na základě epidemiologického šetření může příslušný orgán použít na kontaktní hospodářství opatření stanovená v článku 39, a to zejména tehdy, nachází-li se hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže.

Hlavní kritéria, k nimž je třeba přihlédnout při použití opatření stanovených v článku 39 v kontaktních hospodářstvích, jsou stanovena v příloze IV.

3.   Příslušný orgán zajistí, aby byly u drůbeže po usmrcení odebrány vzorky, aby byla v souladu s diagnostickou příručkou potvrzena nebo vyloučena přítomnost viru LPAI v těchto kontaktních hospodářstvích.

4.   Příslušný orgán zajistí, aby v jakémkoli hospodářství, kde je poražena, nebo usmrcena a odstraněna drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí a kde je následně potvrzena LPAI, byly budovy a veškeré pastviny používané k jejich chovu, zemědělské dvory a veškerá zařízení, které by mohly být kontaminovány, jakož i vozidla používaná k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu nebo několika postupům podle článku 48.

ODDÍL 3

Vyhrazení uzavřených pásem

Článek 43

Vyhrazení uzavřených pásem v případě vzplanutí nákazy LPAI

Bezprostředně po vzplanutí nákazy LPAI, vyhradí příslušný orgán kolem hospodářství uzavřené pásmo o poloměru nejméně jednoho kilometru.

Článek 44

Opatření, která se mají použít v uzavřeném pásmu

1.   Příslušný orgán zajistí, aby se v uzavřeném pásmu použila tato opatření:

a)

byl co nejdříve pořízen soupis všech komerčních hospodářství;

b)

byly provedeny laboratorní testy v komerčních drůbežářských hospodářstvích v okruhu nejméně jednoho kilometru kolem hospodářství v souladu s diagnostickou příručkou;

c)

veškerý pohyb drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v uzavřené pásmu nebo do něj podléhá povolení příslušného orgánu a dalším kontrolním opatřením, která považuje příslušný orgán za vhodná; toto omezení se nevztahuje na tranzit přes uzavřené pásmo po silničních nebo železničních komunikacích bez vykládky nebo zastávky;

d)

zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec z uzavřeného pásma, pokud příslušný orgán nepovolí přímou přepravu:

i)

jatečné drůbeže na jatka ve stejném členském státě;

ii)

živé drůbeže do hospodářství nebo haly, které leží ve stejném členském státě a v nichž se nenachází žádná jiná drůbež. Živá drůbež zůstane na daném místě 21 dní a na hospodářství je po jejím doručení uvalen úřední dozor;

iii)

jednodenních kuřat:

 

do hospodářství nebo haly tohoto hospodářství, které se nacházejí ve stejném členském státě; jednodenní kuřata zůstanou na daném místě 21 dní a na hospodářství je po jejich doručení uvalen úřední dozor; nebo

 

jestliže se vylíhla z vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo uzavřené pásmo, do jakéhokoli jiného hospodářství ve stejném členském státě za podmínky, že líheň, ze které byla kuřata odeslána, může zaručit svými logistickými postupy a biologicky bezpečnými pracovními podmínkami, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uzavřeném pásmu, která mají proto odlišný nákazový status;

iv)

násadových vajec do určené líhně; vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy vydezinfikovány a je zajištěno zpětné vysledování těchto vajec;

v)

konzumních vajec do určené balírny, pokud jsou tato vejce balena v jednorázových obalech a pokud jsou uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem;

vi)

vajec přímo do zařízení na výrobu vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004 nacházejících se uvnitř pásma dozoru nebo mimo něj, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004;

vii)

vajec za účelem neškodného odstranění;

e)

kadávery se neškodným způsobem odstraní;

f)

každá osoba vstupující do hospodářství v uzavřeném pásmu nebo jej opouštějící dodržuje příslušná opatření pro biologickou bezpečnost, která mají zabránit rozšíření influenzy ptáků;

g)

vozidla a zařízení používaná k přepravě živé drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, jsou po kontaminaci neprodleně vyčištěna a vydezinfikována v souladu s jedním nebo několika postupy podle článku 48;

h)

zákaz veškerého pohybu drůbeže, jiného domácího ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo z hospodářství bez povolení příslušného orgánu. Toto omezení se nepoužije na savce mající přístup pouze do obytných prostor, v nichž:

i)

nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z tohoto hospodářství; a

ii)

nemají přístup k žádným klecím nebo prostorám, ve kterých jsou taková drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí drženy;

i)

zákaz odstraňování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez povolení příslušného orgánu; za použití opatření pro biologickou bezpečnost může být povolen převoz hnoje nebo kejdy z hospodářství nacházejícího se v uzavřeném pásmu do určeného závodu za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem zničit případné přítomné viry influenzy ptáků, v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002, nebo se zvláštními pravidly, která mohou být přijata postupem podle čl. 64 odst. 2;

j)

zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek nebo jiných akcí, při nichž dochází ke shromáždění drůbeže či jiného ptactva chovaného v zajetí, bez povolení příslušného orgánu;

k)

nesmí být vypouštěna drůbež ani jiné ptactvo chované v zajetí za účelem zazvěření.

2.   Příslušný orgán může na základě posouzení rizik zavést další opatření vedle opatření stanovených v tomto oddílu a oznámí je Komisi.

3.   Další opatření mohou být přijata s cílem zabránit šíření influenzy ptáků postupem podle čl. 64 odst. 3.

Článek 45

Doba trvání opatření

Opatření stanovená v tomto oddílu musí být zachována:

a)

po dobu nejméně 21 dní od data provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s jedním nebo více postupy stanovenými v článku 48 a dokud příslušné orgány na základě šetření a laboratorních testů provedených v uzavřeném pásmu v souladu s diagnostickou příručkou a na základě posouzení rizik neusoudí, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné;

b)

po dobu nejméně 42 dní od data potvrzení vzplanutí nákazy a dokud příslušné orgány na základě šetření a laboratorních testů provedených v uzavřeném pásmu v souladu s diagnostickou příručkou a na základě posouzení rizik neusoudí, že riziko rozšíření LPAI je zanedbatelné; nebo

c)

po jakoukoliv jinou dobu a za podmínek stanovených postupem podle čl. 64 odst. 3.

Článek 46

Odchylky

1.   V případě potvrzení LPAI v líhni může příslušný orgán udělit na základě posouzení rizika odchylku od některých nebo všech opatření stanovených v článcích 43 a 44.

2.   Příslušný orgán může přiznat odchylky od opatření stanovených v tomto oddílu v případě vzplanutí nákazy HPAI v nekomerčním hospodářství, cirkusu, zoologické zahradě, obchodě se zvířaty v zájmovém chovu, přírodní rezervaci, oploceném prostoru, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů nebo úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiné ptactvo chované v zajetí, neohrozí-li tyto odchylky tlumení nákazy.

3.   Členské státy, které udělí odchylku podle odstavců 1 a 2, o tom neprodleně uvědomí Komisi.

4.   Komise co nejdříve přezkoumá situaci s dotčeným členským státem a ve výboru.

5.   S ohledem na každou odchylku udělenou podle odstavců 1 a 2 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 3 přijata opatření s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků.

KAPITOLA VI

OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ PŘENOSU VIRŮ INFLUENZY PTAČÍHO PŮVODU NA JINÉ DRUHY

Článek 47

Laboratorní testy a jiná opatření týkající se prasat a jiných druhů

1.   Příslušný orgán zajistí, aby poté, co byla potvrzena influenzy ptáků v jakémkoli hospodářství, byly na všech prasatech nacházejících se v daném hospodářství provedeny vhodné laboratorní testy v souladu s diagnostickou příručkou s cílem potvrdit nebo vyloučit, že tato prasata jsou nebo byla nakažena virem influenzy ptáků.

Dokud nebudou k dispozici výsledky těchto testů, nesmí žádná prasata opustit hospodářství.

2.   Potvrdí-li laboratorní testy podle odstavce 1 pozitivní nálezy influenzy ptáků u prasat, může příslušný orgán povolit převoz těchto prasat do jiných hospodářství chovajících prasata nebo na určená jatka, jestliže následující vhodné testy ukázaly, že riziko rozšíření influenzy ptáků je zanedbatelné.

3.   Potvrdí-li laboratorní testy podle odstavce 1 existenci vážného ohrožení zdraví, příslušný orgán zajistí, aby byla prasata co nejdříve pod úředním dohledem usmrcena, a to takovým způsobem, aby se zabránilo rozšíření viru influenzy ptáků, zejména během přepravy, a v souladu se směrnicí Rady 93/119/ES.

4.   Příslušný orgán může poté, co byla potvrzena influenza ptáků v jakémkoli hospodářství, použít na základě posouzení rizik opatření stanovená v odstavcích 1, 2 a 3 na všechny ostatní savce nacházející se v hospodářství a může tato opatření rozšířit i na kontaktní hospodářství.

5.   Členské státy informují Komisi v rámci výboru o výsledcích testů a o opatřeních použitých podle odstavců 1 až 4.

6.   Příslušný orgán může poté, co byl potvrzen virus influenzy ptáků u prasat nebo jakýchkoli jiných savců v jakémkoli hospodářství, vykonávat dozor v souladu s diagnostickou příručkou za účelem zjištění dalšího rozšíření viru influenzy ptáků.

7.   Dodatečná opatření s cílem zabránit přenosu virů influenzy ptačího původu na jiné druhy mohou být přijata postupem podle čl. 64 odst. 3.

KAPITOLA VII

OČISTA, DEZINFEKCE A REPOPULACE

Článek 48

Očista, dezinfekce a postupy pro zničení viru influenzy ptáků

Členské státy zajistí, aby:

a)

očista, dezinfekce a ošetření hospodářství a jakýchkoli tamních materiálů či látek, které jsou, nebo by mohly být kontaminovány viry influenzy ptáků, byly prováděny pod úředním dohledem podle:

i)

pokynů úředního veterinárního lékaře; a

ii)

zásad a postupů pro očistu, dezinfekci a ošetření stanovených v příloze VI;

b)

se veškerá půda nebo pastviny využívané pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků, nevyužívaly pro drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, dokud se příslušný orgán neujistí, že veškeré přítomné viry influenzy ptáků byly zničeny nebo zneškodněny;

c)

očista, dezinfekce a ošetření jatek, vozidel, přípojných vozidel nebo jakýchkoli jiných dopravních prostředků, stanovišť pohraniční kontroly a jakýchkoli tamních materiálů či látek, které jsou, nebo by mohly být kontaminovány viry influenzy ptáků, byly prováděny pod úředním dohledem v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře:

d)

veškeré tamní vybavení, materiály nebo látky, které jsou nebo by mohly být kontaminovány viry influenzy ptáků a které nemohou být účinně vyčištěny a vydezinfikovány nebo ošetřeny, byly zničeny;

e)

dezinfekční prostředky a jejich koncentrace byly před použitím schváleny příslušným orgánem.

Článek 49

Repopulace hospodářství

1.   Členské státy zajistí, aby byl po použití opatření stanovených v článcích 11 a 39 dodržen postup podle odstavců 2 až 6.

2.   Repopulace drůbeže v komerčních drůbežářských hospodářstvích může být zahájena nejdříve 21 dní od data provedení konečné očisty a dezinfekce podle článku 48.

3.   Po dobu 21 dní od data repopulace komerčních drůbežářských hospodářství jsou prováděna tato opatření:

a)

drůbež podstoupí přinejmenším jednu klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem. Tato klinická prohlídka nebo závěrečná klinická prohlídka v případě, že je provedeno více než jedna prohlídka, se vykoná co nejblíže konci výše uvedené 21 denní lhůty.

b)

laboratorní testy jsou prováděny v souladu s diagnostickou příručkou;

c)

drůbež, která uhyne v průběhu fáze repopulace, je podrobena testům v souladu s diagnostickou příručkou;

d)

každá osoba vstupující do komerčního drůbežářského hospodářství nebo jej opouštějící dodržuje příslušná opatření pro biologickou bezpečnost s cílem zabránit rozšíření influenzy ptáků;

e)

během fáze repopulace neopustí komerční drůbežářské hospodářství žádná drůbež bez povolení příslušného orgánu;

f)

držitel vede záznamy údajů o produkci, včetně údajů o nemocnosti a úmrtnosti, které musí pravidelně aktualizovat;

g)

každá významná změna údajů o produkci podle písmena f) a jiné abnormality jsou neprodleně oznámeny příslušnému orgánu.

4.   Na základě posouzení rizik může příslušný orgán nařídit, aby postupy stanovené v odstavci 3 byly použity na hospodářství jiná než komerční drůbežářská hospodářství nebo na jiné druhy v komerčním drůbežářském hospodářství.

5.   Repopulace drůbeže nebo jiného ptactva v kontaktních hospodářstvích se provádí podle pokynů příslušného orgánu založených na posouzení rizik.

KAPITOLA VIII

DIAGNOSTICKÉ POSTUPY, DIAGNOSTICKÁ PŘÍRUČKA A REFERENČNÍ LABORATOŘE

Článek 50

Diagnostické postupy a diagnostická příručka

1.   Členské státy zajistí, aby diagnostické postupy, odběr vzorků a laboratorní testy na přítomnost influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí nebo viru influenzy ptáků u savců byly prováděny v souladu s diagnostickou příručkou, a tím se zajistila jednotnost postupů pro diagnostiku influenzy ptáků.

Diagnostická příručka se přijme postupem podle čl. 64 odst. 2 do 3. srpna 2006. Každá následná změna této příručky je přijata stejným postupem.

2.   Diagnostická příručka stanovená v odstavci 1 zavede přinejmenším:

a)

minimální požadavky na biologickou bezpečnost a normy jakosti závazné pro schválené laboratoře provádějící testy, jimiž se provádí diagnostika influenzy ptáků;

b)

kritéria a postupy, které je třeba dodržet při provádění klinických šetření nebo postmortální vyšetření za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti influenzy ptáků;

c)

kritéria a postupy, jimiž se řídí odběr vzorků u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pro laboratorní testy za účelem potvrzení či vyloučení přítomnosti influenzy ptáků, včetně metod odběru vzorků pro sérologická nebo virologická vyšetření prováděná podle této směrnice;

d)

laboratorní testy, které mají být použity pro diagnostiku influenzy ptáků, včetně:

i)

testů pro diferenciální diagnostiku;

ii)

testů k odlišení vysoce patogenních a nízkopatogenních virů;

iii)

vhodných testů k odlišení očkovaných ptáků od ptáků infikovaných volně se vyskytujícími kmeny influenzy ptáků;

iv)

kritérií pro vyhodnocení výsledků laboratorních testů;

e)

laboratorních postupů pro typizaci izolátů viru influenzy ptáků.

3.   Členské státy zajistí, aby se s viry influenzy ptáků, jejich genomem a antigeny a očkovacími látkami pro výzkum, diagnostiku nebo výrobu očkovacích látek manipulovalo nebo aby se používaly výhradně na místech, v zařízeních či laboratořích schválených příslušným orgánem, v nichž byla přijata vhodná opatření pro biologickou bezpečnost.

Seznam schválených míst, zařízení nebo laboratoří bude Komisi předán do dne 30. září 2007 a bude průběžně aktualizován.

Článek 51

Referenční laboratoře

1.   Referenční laboratoří Společenství pro influenzu ptáků je laboratoř uvedená v příloze VII bodu 1 (dále jen „referenční laboratoř Společenství“).

Aniž je dotčeno rozhodnutí 90/424/EHS, jsou funkce a úkoly referenční laboratoře Společenství uvedeny v příloze VII části 2.

2.   Členské státy určí národní referenční laboratoře a sdělí Komisi a ostatním členským státům příslušné podrobné informace a jakékoli následné změny. Komise zveřejní a aktualizuje seznam těchto národních laboratoří.

3.   Členské státy zajistí, aby národní referenční laboratoře:

a)

vykonávaly funkce a úkoly stanovené v příloze VIII;

b)

odpovídaly za koordinaci norem a diagnostických metod v každém členském státě v souladu s přílohou VIII a udržovaly spojení s referenční laboratoří Společenství.

4.   Referenční laboratoř Společenství udržuje úzké vztahy a kontakty s referenční laboratoří pro influenzu ptáků Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a případně s dalšími mezinárodně uznávanými laboratořemi uvnitř Společenství s cílem zajistit odbornou přípravu a podporu pro národní referenční laboratoře členských států a třetích zemí, jakož i jejich špičkovou kvalitu.

KAPITOLA IX

OČKOVÁNÍ

ODDÍL 1

Všeobecný zákaz očkování

Článek 52

Výroba, prodej a použití očkovacích látek proti influenze ptáků

1.   Členské státy zajistí, aby:

a)

na jejich území bylo zakázáno očkování proti influenze ptáků, s výjimkou očkování podle oddílů 2 a 3;

b)

manipulace, výroba, skladování, dodávky, distribuce a prodej očkovacích látek proti influenze ptáků na jejich území probíhaly pod úředním dohledem;

c)

byly používány pouze očkovací látky schválené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícícm se veterinárních léčivých přípravků (17) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (18).

2.   Pravidla upravující podmínky dodávek a skladování zásob očkovacích látek proti influenze ptáků ve Společenství mohou být přijata postupem podle čl. 64 odst. 2.

ODDÍL 2

Nouzové očkování

Článek 53

Nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí

1.   Členský stát může provést nouzové očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí jakožto krátkodobé opatření s cílem zabránit rozšíření ohniska nákazy, ukazuje-li posouzení rizik, že existuje značná a okamžitá hrozba rozšíření influenzy ptáků uvnitř dotčeného členského státu nebo do tohoto členského státu, a to v souladu s tímto oddílem, pokud došlo v jednom nebo více případech ke:

a)

vzplanutí nákazy v daném členském státě;

b)

vzplanutí nákazy v členském státě nacházejícím se v blízkosti; nebo

c)

pokud byla influenza ptáků potvrzena u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v třetí zemi nacházející se v blízkosti.

2.   Zamýšlí-li členský stát zavést nouzové očkování podle odstavce 1, předloží Komisi ke schválení plán nouzového očkování.

Tento plán je v souladu se strategií DIVA a obsahuje přinejmenším tyto informace týkající se:

a)

nákazové situace, která vedla k žádosti o nouzové očkování;

b)

zeměpisné oblasti, kde má být provedeno nouzové očkování, počtu hospodářství v této oblasti a počtu hospodářství, ve kterých má být provedeno očkování, pokud se tento počet liší;

c)

druhů a kategorií drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo případně úseku chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, jež mají být očkovány;

d)

přibližného počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány;

e)

souhrnu vlastností očkovací látky;

f)

předpokládané doby trvání nouzové očkovací kampaně;

g)

zvláštního ustanovení o pohybu očkované drůbeže nebo jiného očkovaného ptactva chovaného v zajetí, aniž jsou dotčena opatření stanovená v kapitole IV oddílech 3, 4 a 5 a v kapitole V oddílu 3;

h)

kritérií pro rozhodnutí, zda se nouzové očkování použije v kontaktních hospodářstvích;

i)

záznamů o očkované drůbeži nebo jiném očkovaném ptactvu chovaném v zajetí;

j)

klinických a laboratorních testů, které je třeba provést v hospodářstvích, kde má být zavedeno nouzové očkování, a v dalších hospodářstvích nacházejících se v pásmu nouzového očkování za účelem sledování epidemiologické situace, účinnosti nouzové očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže nebo jiného očkovaného ptactva chovaného v zajetí.

3.   Prováděcí pravidla k nouzovému očkování mohou být stanovena postupem podle čl. 64 odst. 2.

Článek 54

Schválení plánů nouzového očkování

1.   Komise spolu s dotyčným členským státem neprodleně posoudí plán nouzového očkování podle čl. 53 odst. 2 a co nejdříve přezkoumá situaci ve výboru.

2.   Plán nouzového očkování bude schválen postupem podle čl. 64 odst. 3.

Schválení nouzového plánu může zahrnovat opatření omezující pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů. Tato omezení mohou zahrnovat omezení týkající se konkrétních úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a vyhrazení uzavřených pásem.

Článek 55

Odchylky

1.   Odchylně od článku 54 mohou členské státy použít nouzové očkování před schválením plánu nouzového očkování za těchto podmínek:

a)

plán nouzového očkování a rozhodnutí použít nouzové očkování jsou Komisi oznámeny ještě před zahájením nouzového očkování;

b)

dotyčný členský stát zakáže pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů s výjimkou splnění podmínek uvedených v příloze IX;

c)

rozhodnutí provést nouzové očkování neohrozí tlumení nákazy.

2.   Využije-li členský stát odchylky podle odstavce 1, výbor co nejdříve přezkoumá nákazovou situaci a plán nouzového očkování.

3.   Použitá opatření mohou být schválena nebo změněna postupem podle čl. 64 odst. 3.

ODDÍL 3

Preventivní očkování

Článek 56

Preventivní očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí

1.   Členské státy mohou zavést preventivní očkování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí jakožto dlouhodobé opatření v souladu s tímto oddílem, domnívají-li se na základě posouzení rizik, že určité oblasti jejich území, způsob chovu drůbeže nebo určité kategorie drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo úseky chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí jsou vystaveny riziku nákazy influenzou ptáků.

2.   Zamýšlí-li členský stát zavést preventivní očkování podle odstavce 1, předloží Komisi ke schválení plán preventivního očkování.

Tento plán je v souladu se strategií DIVA a obsahuje přinejmenším tyto informace:

a)

jasný popis důvodů pro preventivní očkování, včetně informací o historii onemocnění;

b)

údaje o oblasti, způsobu chovu drůbeže nebo určitých kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo o úsecích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, ve kterých je třeba provést preventivní očkování, a počet hospodářství v této oblasti a počet a typ hospodářství, ve kterých má být provedeno očkování, pokud se tento počet liší;

c)

údaje o druzích a kategoriích drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo případně úseku chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, jež mají být očkovány;

d)

údaje o přibližném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které mají být očkovány;

e)

souhrn vlastností očkovací látky;

f)

předpokládaná doba trvání preventivní očkovací kampaně;

g)

zvláštní ustanovení o pohybu očkované drůbeže nebo jiného očkovaného ptactva, aniž jsou dotčena opatření stanovená v kapitole IV oddílech 3, 4 a 5 a v kapitole V oddílu 3;

h)

záznamy o očkované drůbeži nebo jiném očkovaném ptactvu chovaném v zajetí a jejich registrace;

i)

údaje o laboratorních testech, které je třeba provést v souladu s diagnostickou příručkou v hospodářstvích, kde má být provedeno preventivní očkování současně s dozorem a testováním v přiměřeném počtu dalších hospodářství nacházejících se v očkovacím pásmu nebo úseků chovu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, za účelem sledování epidemiologické situace, účinnosti preventivní očkovací kampaně a kontroly pohybu očkované drůbeže nebo jiného očkovaného ptactva chovaného v zajetí.

3.   Prováděcí pravidla k preventivnímu očkování mohou být stanovena postupem podle čl. 64 odst. 2.

Článek 57

Schválení plánu preventivního očkování

1.   Komise spolu s dotčeným členským státem bezodkladně posoudí plán preventivního očkování podle čl. 56 odst. 2 a co nejdříve přezkoumá situaci ve výboru.

2.   Plán preventivního očkování bude schválen postupem podle čl. 64 odst. 3.

Schválení plánu preventivního očkování může zahrnovat opatření omezující pohyb drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a jejich produktů. Tato opatření mohou zahrnovat omezení týkající se konkrétních úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a vyhrazení uzavřených pásem.

ODDÍL 4

Banky očkovacích látek

Článek 58

Banka očkovacích látek Společenství

1.   Banka očkovacích látek Společenství pro skladování zásob očkovacích látek proti influenze ptáků Společenství, které byly povoleny v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004, může být zřízena postupem podle čl. 64 odst. 2.

2.   Členské státy mají přístup k bance očkovacích látek Společenství na základě žádosti předložené Komisi.

3.   Je-li to v zájmu Společenství, může Komise dodávat očkovací látky třetím zemím.

Aniž jsou dotčeny dohody uzavřené mezi Společenstvím a třetími zeměmi, povolení k přístupu třetích zemí do banky očkovacích látek Společenství se uděluje postupem podle čl. 64 odst. 3 a tento přístup podléhá podrobným ujednáním mezi Komisí a dotčenou třetí zemí, která se týkají finanční a technické spolupráci a která mají být přijata podle uvedeného postupu.

Článek 59

Národní banky očkovacích látek

1.   Členské státy mohou v rámci pohotovostního plánu stanoveného v článku 62 zřídit nebo vést národní banku očkovacích látek, jež slouží k uchovávání zásob očkovacích látek proti influenze ptáků, které jsou registrované v souladu s články 5 až 15 směrnice 2001/82/ES a které mohou být použity k nouzovému nebo preventivnímu očkování.

2.   Členské státy, které vedou národní banku očkovacích látek, oznámí Komisi množství a typy uložených očkovacích látek.

KAPITOLA X

KONTROLY SPOLEČENSTVÍ, SANKCE A POHOTOVOSTNÍ PLÁNY

Článek 60

Kontroly Společenství

Je-li to nezbytné pro jednotné používání této směrnice, mohou odborníci Komise provádět ve spolupráci s příslušnými orgány kontroly na místě v souladu s rozhodnutím Komise 98/139/ES ze dne 4. února 1998, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke kontrolám na místě prováděným ve veterinární oblasti znalci Komise v členských státech (19) a článkem 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (20).

Článek 61

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich provádění. Stanovené sankce jsou účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do dne uvedeného v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci a neprodleně oznámí veškeré jejich následné změny.

Článek 62

Pohotovostní plány

1.   Každý členský stát vypracuje v souladu s přílohou X pohotovostní plán stanovující vnitrostátní opatření, která mají být provedena v případě vzplanutí nákazy, a předloží tento plán Komisi ke schválení.

2.   Pohotovostní plán umožňuje přístup k zařízením, vybavení, personálu a k veškerému dalšímu příslušnému materiálu nezbytnému k rychlé a účinné eradikaci ohniska nákazy. Udává počet a polohu všech komerčních drůbežářských hospodářství. Pohotovostní plán by měl udávat maximální počet drůbeže po jednotlivých druzích, která by se mohla nacházet v těchto komerčních hospodářstvích. Členské státy by měly také odhadnout množství očkovací látky, jehož by bylo zapotřebí v případě nouzového očkování.

3.   Uplatní se ustanovení o úzké spolupráci mezi příslušnými orgány odpovědnými za jednotlivá odvětví, zejména orgány příslušnými pro otázky zdraví zvířat, veřejného zdraví, životního prostředí a zdraví a bezpečnosti pracovníků, s cílem zajistit především řádnou informovanost chovatelů, pracovníků v drůbežářském odvětví a veřejnosti o rizicích.

4.   Komise přezkoumá pohotovostní plány s cílem určit, zda umožňují dosažení žádoucího cíle, a navrhne dotčenému členskému státu, aby provedl případné požadované změny zejména k zajištění slučitelnosti těchto plánů s plány ostatních členských států.

Pohotovostní plány se schvalují postupem podle čl. 64 odst. 2. Případné následné změny těchto plánů se přijímají stejným postupem.

5.   Každý členský stát provede nejméně každých pět let aktualizaci pohotovostního plánu a předloží jej Komisi ke schválení postupem podle čl. 64 odst. 2.

6.   Vedle opatření stanovených v odstavcích 1 až 4 mohou být postupem podle čl. 64 odst. 2 přijata další pravidla s cílem zajistit rychlé a účinnou eradikaci influenzy ptáků, včetně ustanovení o střediscích pro tlumení nákazy, odborných skupinách a pohotovostních nácvicích v reálném čase.

KAPITOLA XI

PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A POSTUP VÝBORU

Článek 63

Prováděcí pravomoci

1.   Postupem podle čl. 64 odst. 2 se přijímají prováděcí pravidla k této směrnici a zejména zvláštní pravidla týkající se:

a)

neškodného odstraňování kadáverů; a

b)

manipulace s krmivem, stelivem, použitou podestýlkou, hnojem a kejdou, jež jsou kontaminovány nebo u nichž existuje podezření na kontaminaci, a jejich ošetřování.

2.   O případných změnách příloh provedených s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků se rozhodne postupem podle čl. 64 odst. 2.

3.   Prováděcí pravidla, která si vyžádá epidemiologická situace vedle minimálních opatření pro tlumení nákazy stanovených v této směrnici, budou přijata postupem podle čl. 64 odst. 3.

4.   Aniž jsou dotčena ochranná opatření stanovená v článku 9 směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (21) nebo v článku 10 směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (22), dočasná nouzová opatření nutná vzhledem k závažnému ohrožení zdraví způsobenému viry influenzy ptačího původu jinými než viry uvedenými v čl. 2 odst. 1, budou přijata postupem podle čl. 64 odst. 3.

Článek 64

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (23).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 uvedeného rozhodnutí je 15 dní.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

KAPITOLA XII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 65

Zrušovací ustanovení

Směrnice 92/40/EHS se zrušuje ke dni 1. července 2007. Odkazy na směrnici 92/40/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XI.

Článek 66

Přechodná ustanovení

1.   Pohotovostní plány na tlumení influenzy ptáků schválené podle čl. 17 odst. 4 směrnice 92/40/EHS a v platnosti k 1. červenci 2007 se použijí i nadále pro účely této směrnice.

Členské státy však předloží do dne 30. září 2007 Komisi změny těchto pohotovostních plánů, aby je uvedly v soulad s touto směrnicí.

Tyto pozměněné plány budou schváleny postupem podle čl. 64 odst. 2.

2.   Až do provedení této směrnice mohou být další přechodná ustanovení o tlumení influenzy ptáků postupem přijímána podle čl. 64 odst. 2.

Článek 67

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 68

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 69

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 1. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úř. věst.).

(2)  Stanovisko ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úř. věst.).

(3)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 1/2005 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).

(7)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/216/ES (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 27).

(8)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(10)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravene znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.

(11)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1/2005 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(15)  Úř. věst. L 18, 23.01.2003, s. 11.

(16)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 38, 12.2.1998, s. 10.

(20)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(22)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(23)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).


PŘÍLOHA I

(uvedená v článku 2)

Definice influenzy ptáků

1.

„Influenzou ptáků“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená jakýmkoli virem influenzy typu A:

a)

podtypu H5 nebo H7; nebo

b)

vykazující u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity (IVPI) vyšší než 1,2.

2.

„Vysoce patogenní influenzou ptáků (HPAI)“ se rozumí infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená:

a)

viry influenzy ptáků podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou; nebo

b)

viry influenzy ptáků vykazující u šestitýdenních kuřat index intravenózní patogenity vyšší než 1,2.

3.

„Nízkopatogenní influenzou ptáků (LPAI)“ infekce drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí způsobená viry influenzy ptáků podtypu H5 nebo H7, která nespadá do definice v bodu 2.


PŘÍLOHA II

(uvedená v čl. 5 odst. 2)

Hlášení choroby a dalších epizootologických informací, která jsou povinny podávat členské státy

1.

Do 24 hodin od potvrzení primárního ohniska nebo zjištění influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku oznámí dotčený členský stát postupem podle článku 5 směrnice 82/894/EHS:

a)

datum oznámení;

b)

hodinu oznámení;

c)

název dotčeného členského státu;

d)

název nákazy;

e)

počet ohnisek nebo pozitivních nálezů influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku;

f)

datum prvního podezření na nákazu;

g)

datum potvrzení;

h)

metody použité k potvrzení;

i)

zda byla nákaza potvrzena v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku;

j)

zeměpisnou polohu ohniska nebo pozitivního nálezu influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku;

k)

použitá opatření pro tlumení nákazy.

2.

V případě pozitivních nálezů influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku musí dotyčný členský stát poskytnout vedle údajů stanovených v odstavci 1 ještě tyto informace:

a)

odhadovaný počet vnímavé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií;

b)

odhadovaný počet uhynulých kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí každé kategorie na jatkách nebo v dopravním prostředku, podle kategorií;

c)

zjištěnou nemocnost a odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, u nichž byla potvrzena influenza ptáků, pro každou kategorii drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

d)

odhadovaný počet drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, usmrcených nebo poražených na jatkách nebo v dopravním prostředku;

e)

odhadovaný počet neškodným způsobem odstraněné drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

f)

v případě jatek, vzdálenost od nejbližšího komerčního hospodářství s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí;

g)

poloha hospodářství původu infikované drůbeže nebo kadáverů.

3.

V případě sekundárních ohnisek nákazy musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytnuty ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1 směrnice 82/894/EHS.

4.

Dotčený členský stát zajistí, aby po poskytnutí informací v souladu s odstavci 1, 2 a 3 v souvislosti s ohniskem nebo pozitivním nálezem influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku následovala co nejdříve písemná zpráva určená Komisi a ostatním členským státům, která bude obsahovat přinejmenším tyto údaje:

a)

datum usmrcení nebo porážky drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství, na jatkách nebo v dopravním prostředku a datum neškodného odstranění jejich kadáverů;

b)

veškeré informace související s možným nebo, je-li potvrzen, skutečným původem influenzy ptáků;

c)

informace o zavedeném kontrolním systému, který má zajistit účinné provádění opatření pro kontrolu pohybu zvířat;

d)

v případě zjištění influenzy ptáků na jatkách nebo v dopravním prostředku, genetický typ viru, který způsobil nákazu;

e)

byla-li usmrcena nebo poražena drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích, v nichž se nachází drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí s podezřením na nákazu virem influenzy ptáků, informace o:

i)

datu usmrcení nebo porážky a odhadovaném počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí každé kategorie, které byly usmrceny nebo poraženy v každém hospodářství,

ii)

epidemiologické vazbě mezi zdrojem nákazy a každým kontaktním hospodářstvím nebo o jiných důvodech, které vedly k podezření na přítomnost influenzy ptáků,

iii)

nebyla-li drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí v kontaktních hospodářstvích usmrcena nebo poražena, je třeba poskytnout informace o důvodech, které vedly ke přijetí rozhodnutí neprovést usmrcení či porážku.

5.

V případě potvrzení influenzy ptáků u živé drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo u drůbežářských produktů, které byly dovezeny nebo se dostaly na hranice Společenství, na stanoviště pohraniční kontroly nebo do karanténních zařízení či středisek provozovaných v souladu s předpisy Společenství o dovozech, musí příslušný orgán neprodleně oznámit toto potvrzení Komisi a podat zprávu o přijatých opatřeních.

6.

Komise a ostatní členské státy musí být informovány do 24 hodin, pokud bylo na základě jakéhokoli dozoru zjištěno vážné ohrožení zdraví.


PŘÍLOHA III

(uvedená v čl. 8 odst. 3 a čl. 13 odst. 3)

Povolení k přepravě vajec z hospodářství v souladu s čl. 8 odst. 3 a čl. 13 odst. 3

Příslušný orgán může povolit přepravu vajec z hospodářství podle ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 13 odst. 3 této směrnice do zařízení schváleného pro výrobu vaječných výrobků v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 (dále jen „určené zařízení“), jsou-li dodrženy tyto podmínky:

1.

vejce mohou opustit hospodářství původu pouze tehdy, když jsou zaslána přímo z hospodářství s podezřením na nákazu do určeného zařízení; každá zásilka musí být před odesláním zaplombována úředním veterinárním lékařem příslušným pro hospodářství, v němž existuje podezření na infekci, nebo za jeho dozoru, a musí zůstat zaplombovaná během přepravy až do určeného zařízení;

2.

úřední veterinární lékař příslušný pro hospodářství původu vajec oznámí úmysl zaslat vejce do určeného zařízení orgánu příslušnému pro určené zařízení;

3.

orgán příslušný pro určené zařízení zajistí, aby:

a)

vejce uvedená v odstavci 1 zůstala oddělena od ostatních vajec od okamžiku doručení přepravené zásilky až do jejich zpracování;

b)

skořápky těchto vajec byly neškodným způsobem odstraněny;

c)

obalové materiály použité na vejce byly buď zlikvidovány, nebo vyčištěny a vydezinfikovány takovým způsobem, aby došlo ke zničení všech virů influenzy ptáků;

d)

vejce uvedená v odstavci 1 byla přepravována ve vyčištěných a vydezinfikovaných vozidlech. Opatření pro biologickou bezpečnost se použijí na personál, zařízení a vozidla zapojené do přepravy vajec.


PŘÍLOHA IV

(uvedená v čl. 15 odst. 2, čl. 32 odst. 2 a čl. 42 odst. 2)

Hlavní kritéria a rizikové faktory, které je třeba zvážit pro přijetí rozhodnutí o použití opatření v kontaktních hospodářstvích nebo rizikových oblastech v dalších uzavřených pásmech

Orientační kritéria

Pro depopulaci

Proti depopulaci

Klinické příznaky svědčící o influenze ptáků v kontaktních hospodářstvích

Žádné klinické příznaky svědčící o influenze ptáků v kontaktních hospodářstvích a ani žádná epidemiologická vazba

Vysoká vnímavost převládajících druhů drůbeže

Nízká vnímavost převládajících druhů drůbeže

Pohyb drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí z hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků, do kontaktních hospodářství po pravděpodobném okamžiku zavlečení viru do infikovaného hospodářství

Není znám žádný pohyb drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí z hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků, do kontaktních hospodářství po pravděpodobném okamžiku zavlečení viru do infikovaného hospodářství

Poloha kontaktních hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže

Poloha kontaktních hospodářství v oblasti s nízkou hustotou výskytu drůbeže

Nákaza se vyskytuje po nějakou dobu a je pravděpodobné, že se virus rozšířil z hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků, dříve, než byla použita eradikační opatření

Nákaza je sice přítomna, avšak virus se pouze v omezeném rozsahu rozšířil z hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků, dříve, než byla použita eradikační opatření

Poloha kontaktních hospodářství do 500 metrů (1) od hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků

Poloha kontaktních hospodářství více než 500 metrů (1) od hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků

Kontaktní hospodářství mají vazbu na více než jedno hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků

Kontaktní hospodářství nemají vazbu na hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků

Epidemie se vymyká kontrole a roste počet hospodářství, kde byla potvrzena influenza ptáků

Epidemie je pod kontrolou


(1)  V případech, kdy je hustota výskytu drůbeže velmi vysoká, se musí vzít v úvahu větší vzdálenost.


PŘÍLOHA V

(uvedená v čl. 39 odst. 1)

Kritéria, na základě kterých se přijme rozhodnutí o použití opatření v hospodářstvích ve vztahu k LPAI

Při rozhodování o přemístění drůbeže nebo vajec a o depopulaci hospodářství podle čl. 39 odst. 1 přihlíží příslušný orgán přinejmenším k těmto kritériím:

a)

dotčené živočišné druhy;

b)

počet hospodářství v okolí hospodářství, z něhož mají být odeslány;

c)

poloha určených jatek, líhní a balíren;

d)

opatření pro biologickou bezpečnost použitá v hospodářstvích, úsecích pro chov drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí během přepravy a porážky;

e)

trasa přepravy;

f)

důkazy o šíření;

g)

případné ohrožení veřejného zdraví;

h)

další ošetření dotčených produktů;

i)

socioekonomické a jiné dopady.


PŘÍLOHA VI

(uvedená v článku 48)

Zásady a postupy pro očistu, dezinfekci a ošetření hospodářství

1.

Na očistu, dezinfekci a ošetření se v souladu s článkem 48 vztahují tyto obecné zásady a postupy:

a)

očista a dezinfekce a případná opatření ke zničení hlodavců a hmyzu musí být provedeny pod úředním dohledem a v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře;

b)

dezinfekční prostředky a jejich koncentrace musí být před použitím schváleny příslušným orgánem, aby bylo zaručeno zničení viru influenzy ptáků;

c)

dezinfekční prostředky by měly být buď používány v souladu s doporučeními výrobce, pokud jsou k dispozici, nebo v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře nebo pokyny příslušného orgánu, pokud jsou k dispozici;

d)

při volbě dezinfekčních prostředků a postupů dezinfekce se musí přihlížet k povaze hospodářství, vozidel a předmětů, které je třeba ošetřit;

e)

podmínky při použití odmašťovacích a dezinfekčních prostředků musí zaručit, že nebude ohrožena účinnost těchto prostředků; je třeba dodržovat zejména technické ukazatele uvedené výrobcem, jako jsou tlak, minimální teplota a potřebná doba působení;

f)

bez ohledu na užitý dezinfekční prostředek se použijí tato obecná pravidla:

i)

důkladné napuštění steliva a použité podestýlky a rovněž trusu dezinfekčním prostředkem,

ii)

umytí a vyčištění země, podlah, ramp a stěn pečlivým vykartáčováním a vydrhnutím poté, co jsou přesunuty nebo případně rozmontovány zařízení nebo instalace, které by jinak narušily účinnost postupů očisty a dezinfekce,

iii)

následuje další nanesení dezinfekčního přípravku, který se nechá působit po minimální dobu stanovenou v doporučeních výrobce;

g)

provádí-li se mytí tekutinami aplikovanými pod tlakem, je třeba zabránit opětovné kontaminaci již vyčištěných částí;

h)

součástí postupů musí být umytí, vydezinfikování nebo zničení zařízení, instalací, předmětů nebo čehokoliv, co by mohlo být kontaminováno;

i)

po provedení dezinfekce je třeba zabránit opětovné kontaminaci;

j)

očista a dezinfekce požadované v rámci této směrnice musí být zdokumentovány v registru hospodářství nebo knize jízd a tam, kde je vyžadováno úřední schválení, o nich musí vydat dohlížející úřední veterinární lékař nebo osoba pracující pod jeho dohledem osvědčení;

k)

vyčištění a vydezinfikování vozidel sloužících k přepravě a používaných personálem.

2.

Vyčištění a dezinfekce infikovaných hospodářství se provádějí v souladu s těmito zásadami a postupy:

a)

předběžná očista a dezinfekce:

i)

při usmrcování drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí je zapotřebí přijmout všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo nebo minimalizovalo šíření viru influenzy ptáků; tato opatření musí zahrnovat instalaci dočasného dezinfekčního zařízení, dodání ochranných oděvů, sprch, dekontaminaci použitého vybavení, nástrojů a zařízení a vypojení ventilace z napájení elektrickým proudem,

ii)

kadávery usmrcené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí musí být postříkány dezinfekčním prostředkem,

iii)

veškerá přeprava kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, které musí být přemístěny z hospodářství za účelem neškodného odstranění, probíhá v uzavřených, utěsněných vozidlech nebo kontejnerech za úředního dozoru tak, aby se zabránilo šíření viru influenzy ptáků,

iv)

po přemístění usmrcené drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí za účelem neškodného odstranění musí být ty části hospodářství, ve kterých byly chovány, a všechny části dalších budov, dvory apod. kontaminované během usmrcení nebo postmortálního vyšetření, vystříkány dezinfekčními prostředky schválenými podle článku 48,

v)

tkáně nebo krev, které vytekly při usmrcování nebo které pocházejí z postmortálního vyšetření, musí být pečlivě posbírány a neškodným způsobem odstraněny spolu s usmrcenou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí,

vi)

dezinfekční prostředek musí na ošetřené plochy působit nejméně po dobu 24 hodin;

b)

závěrečná očista a dezinfekce:

i)

hnůj a použitá podestýlka musí být odstraněny a ošetřeny v souladu s odst. 3 písm. a),

ii)

mastnota a nečistota musí být odstraněny ze všech povrchů pomocí odmašťovače a následně očistit povrchy vodou,

iii)

po umytí studenou vodou je nutné ještě jednou použít dezinfekční prostředek,

iv)

po sedmi dnech musí být hospodářství ošetřeno odmašťovačem, vymyto vodou, poté ošetřeno dezinfekčním prostředkem a opět vymyto vodou.

3.

Dezinfekce kontaminované podestýlky, hnoje a kejdy se provádí v souladu s těmito zásadami a postupy:

a)

hnůj a použité stelivo je třeba ošetřit jedním z následujících postupů:

i)

ošetřit parou o teplotě nejméně 70°C,

ii)

zničit spálením,

iii)

uložit do dostatečné hloubky zabraňující přístupu volně žijícího ptactva a jiných zvířat,

iv)

shromáždit na jednom místě za účelem tepelného ošetření, vystříkat dezinfekčním prostředkem a ponechat takto alespoň po dobu 42 dnů;

b)

kejda musí být skladována nejméně po dobu 60 dnů po posledním přidání nakažlivého materiálu, nepovolí-li příslušné orgány zkrácenou dobu uskladnění kejdy, která byla účinně ošetřena v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře, aby bylo zaručeno zničení viru.

Příslušný orgán může povolit přepravu hnoje, steliva a podestýlky, které mohou být kontaminovány, buď do schváleného závodu, kde proběhne ošetření zaručující zničení veškerých virů influenzy, nebo do místa dočasného uskladnění před zničením nebo ošetřením, v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 nebo se zvláštními pravidly stanovenými v čl. 63 odst. 1 této směrnice. Tato přeprava proběhne v uzavřených, utěsněných vozidlech nebo kontejnerech pod úředním dohledem tak, aby se zabránilo šíření viru influenzy ptáků.

4.

Odchylkou od odstavců 1 a 2 může nicméně příslušný orgán zavést zvláštní postupy pro očistu a dezinfekci s ohledem na typ hospodářství a klimatické podmínky. Příslušný orgán oznámí použití této odchylky Komisi a poskytne jí detailní informace o přijatých zvláštních postupech.

5.

Aniž je dotčen čl. 48 písm. b), dojde-li příslušný orgán k závěru, že jakékoli hospodářství nebo jeho část není možné z nějakého důvodu vyčistit nebo vydezinfikovat, může vydat zákaz vstupu všech osob, vozidel, drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí nebo domácích druhů savců nebo čehokoli jiného do tohoto hospodářství nebo jeho části a tento zákaz zůstane v platnosti po dobu minimálně 12 měsíců.


PŘÍLOHA VII

(uvedená v čl. 51 odst. 1)

Referenční laboratoř Společenství pro influenzu ptáků

1.

Referenční laboratoří Společenství pro influenzu ptáků je:

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Spojené království.

2.

Referenční laboratoř Společenství pro influenzu ptáků plní tyto funkce a úkoly:

a)

za konzultace Komise koordinuje metody používané členskými státy pro diagnózu influenzy ptáků, zejména:

i)

typizaci, přechovávání a dodávání kmenů influenzy ptáků pro sérologické testy a přípravu antiséra,

ii)

dodávání standardních sér a dalších referenčních činidel národním referenčním laboratořím za účelem standardizace testů a činidel užívaných v jednotlivých členských státech,

iii)

vytvoření a uchovávání sbírky kmenů a izolátů viru influenzy ptáků,

iv)

organizaci pravidelných srovnávacích testů diagnostických postupů na úrovni Společenství,

v)

shromažďování a porovnávání údajů a informací týkajících se používaných diagnostických metod a výsledků testů prováděných ve Společenství,

vi)

charakterizaci izolátů viru influenzy ptáků pomocí nejmodernějších dostupných metod s cílem lépe porozumět epidemiologii influenzy ptáků a proniknout do podstaty epidemiologie viru a vzniku vysoce patogenních a potenciálně patogenních kmenů,

vii)

sledování vývoje situace v oblasti dozoru, epidemiologie a prevence influenzy ptáků na celém světě,

viii)

evidenci odborných posudků týkajících se viru influenzy ptáků a jiných příslušných virů za účelem umožnění rychlé diferenciální diagnostiky,

ix)

získávání poznatků o přípravě a použití produktů veterinární imunologie užívaných k tlumení influenzy ptáků;

b)

aktivně napomáhá určování ohnisek ve Společenství tím, že přijímá izoláty viru ptačího původu za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace a epidemiologického výzkumu, a získává izoláty viru z primárních ohnisek, které jí mají dodávat třetí země, z nichž je povolen dovoz živé drůbeže a masa do Společenství na základě příslušných právních předpisů Společenství; po obdržení izolátů viru provede referenční laboratoř Společenství zejména:

i)

analýzu sekvencí nukleotidů a určí tak sekvence aminokyselin odečtených v restrikčním místě molekuly hemaglutininu,

ii)

stanovení indexu intravenózní patogenity (IVPI),

iii)

antigenní typizaci,

iv)

fylogenetickou analýzu přispívající k epidemologickému šetření;

c)

podporuje odbornou přípravu a rekvalifikaci odborníků na laboratorní diagnostiku s cílem postupně harmonizovat diagnostické techniky v rámci celého Společenství;

d)

připravuje program a pracovní dokumenty pro výroční schůze národních referenčních laboratoří;

e)

napomáhá při provádění průzkumů zaměřených na influenzu ptáků u drůbeže a volně žijícího ptactva, které mají provádět členské státy, prostřednictvím dodávání antigenů v rámci programu a schválených testovacích postupů a připravit souhrnnou zprávu o výsledcích průzkumů;

f)

průběžně sleduje možnost přenosu virů influenzy ptáků na člověka a spolupracuje s mezinárodně uznávanými laboratořemi pro chřipku lidí;

g)

za konzultace Komise vypracovává krizový a pohotovostní plán, který obsahuje ustanovení o spolupráci s referenční laboratoří pro influenzu ptáků Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a případně pro spolupráci s jinými mezinárodně uznávanými laboratořemi uvnitř Společenství.


PŘÍLOHA VIII

(uvedená v čl. 51 odst. 3)

Funkce a úkoly národních referečních laboratoří

1.

Národní referenční laboratoře odpovídají za zajištění toho, aby laboratorní testování na přítomnost influenzy ptáků a určení genetického typu izolátů viru probíhaly v každém členském státě v souladu s diagnostickou příručkou. Za tímto účelem mohou uzavírat zvláštní dohody s referenční laboratoří Společenství nebo s jinými národními laboratořemi.

2.

Národní laboratoře neprodleně poskytnou izoláty viru chřipky ptačího původu referenční laboratoři Společenství za účelem provedení kompletní charakteristiky:

a)

ze všech primárních ohnisek influenzy ptáků;

b)

v případě sekundárních ohnisek z reprezentativního počtu ohnisek;

c)

v případě zjištění virů influenzy ptáků jiných než virů uvedených v příloze I bodu 1 u drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo savců, které představují vážné ohrožení zdraví.

3.

Národní referenční laboratoř každého členského státu je odpovědná za koordinaci norem a diagnostických metod jednotlivých laboratoří pro diagnostiku influenzy ptáků v daném členském státě. Za tímto účelem:

a)

může poskytovat diagnostická činidla jednotlivým laboratořím;

b)

kontroluje jakost všech diagnostických činidel užívaných v daném členském státě;

c)

pravidelně organizuje srovnávací testy;

d)

uchovává izoláty viru influenzy ptáků pocházející z ohnisek nákazy a izoláty jakýchkoli dalších virů chřipky ptačího původu zjištěných v daném členském státě;

e)

spolupracuje s národními laboratořemi pro chřipku lidí.


PŘÍLOHA IX

(uvedená v čl. 55 odst. 1 písm. b))

Požadavky týkající se pohybu drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a drůbežích produktů, použitelné v souvislosti s nouzovým očkováním

1.

Členské státy zajistí, aby opatření pro kontrolu pohybu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí očkovaných podle článku 55 a jejich produktů byla použita tak, jak stanoví odstavce 3 až 8 v souladu s diagnostickou příručkou.

2.

Na jakákoli vozidla nebo dopravní prostředky a vybavení používané pro přepravu živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, vajec nebo drůbežího masa ve smyslu této přílohy se uplatní jednorázově nebo opakovaně postupy pro očistu, dezinfekci nebo ošetření uvedené v článku 48 neprodleně poté, co byly použity.

3.

Na pohyb živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec v pásmu očkování se použijí tato ustanovení:

a)

násadová vejce:

i)

pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného plemenného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu diagnostickou příručkou,

ii)

byla před zahájením přepravy náležitě vydezinfikována metodou schválenou příslušným orgánem,

iii)

jsou přepravena přímo do líhně určení,

iv)

jsou v líhni zpětně vysledovatelná;

b)

vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného plemenného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou a jsou přepravena do:

i)

balírny určené příslušným orgánem („určená balírna“), jsou-li tato vejce balena v jednorázových obalech a jsou-li uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem, nebo

ii)

zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004;

c)

jednodenní kuřata:

i)

pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám stanoveným v písmenu a),

ii)

jsou umístěna v drůbežárně nebo hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je zde chována;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

i)

byly očkovány proti influenze ptáků, je-li to stanoveno v programu očkování,

ii)

byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

iii)

jsou umístěny v drůbežárně nebo hale, pokud se v nich nenachází žádná drůbež, která je zde chována;

e)

jatečná drůbež:

i)

je před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

ii)

je zaslána přímo na určená jatka k okamžité porážce.

4.

Na pohyb živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejících se mimo pásmo očkování do hospodářství nacházejících se v pásmu očkování se použijí tato ustanovení:

a)

násadová vejce:

i)

jsou přepravena přímo do líhně určení,

ii)

jsou v líhni zpětně vysledovatelná;

b)

vejce jsou převezena do:

i)

balírny určené příslušným orgánem („určená balírna“), jsou-li tato vejce balena v jednorázových obalech a jsou-li uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem, nebo

ii)

zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků podle přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004;

c)

jednodenní kuřata jsou umístěna v drůbežárně nebo hale, pokud v nich není žádná drůbež, která je zde chována;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

i)

jsou umístěny v drůbežárně nebo hale, pokud se v nich nenachází žádná drůbež, která je zde chována,

ii)

jsou očkovány v hospodářství určení, je-li takto stanoveno v programu očkování;

e)

jatečná drůbež je zaslána přímo na určená jatka k okamžité porážce.

5.

Na pohyb živé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a vajec z hospodářství nacházejících se v pásmu očkování do hospodářství nacházejících se mimo pásmo očkování se použijí tato ustanovení:

a)

násadová vejce:

i)

pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného plemenného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu diagnostickou příručkou,

ii)

byla před zahájením přepravy náležitě vydezinfikována metodou schválenou příslušným orgánem,

iii)

jsou přepravena přímo do líhně určení,

iv)

jsou v líhni zpětně vysledovatelná;

b)

vejce pocházejí z očkovaného nebo neočkovaného plemenného hejna, které bylo vyšetřeno s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou pro sledování a jsou přepravena do:

i)

balírny určené příslušným orgánem („určená balírna“), jsou-li tato vejce balena v jednorázových obalech a jsou-li uplatněna všechna opatření pro biologickou bezpečnost požadovaná příslušným orgánem, nebo

ii)

zařízení určeného k výrobě vaječných výrobků přílohy III oddílu X kapitoly II nařízení (ES) č. 853/2004, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s přílohou II kapitolou XI nařízení (ES) č. 852/2004;

c)

jednodenní kuřata:

i)

nebyla očkována,

ii)

pocházejí z násadových vajec vyhovujících podmínkám stanoveným v odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) nebo odst. 4 písm. a),

iii)

jsou umístěna v drůbežárně nebo hale, pokud se v nich nenachází žádná drůbež, která je zde chována;

d)

živá drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí:

i)

nebyly očkovány,

ii)

byly vyšetřeny s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

iii)

jsou umístěny v drůbežárně nebo hale, pokud se v nich nenachází žádná drůbež, která je zde chována;

e)

jatečná drůbež:

i)

byla před naložením vyšetřena s uspokojivými výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

ii)

je zaslána přímo na určená jatka k okamžité porážce.

6.

Na maso získané z drůbeže chované v pásmu očkování se vztahují následující ustanovení:

a)

pokud jde o maso získané z očkované drůbeže, tato drůbež:

i)

byla očkována očkovací látkou, která je v souladu se strategií DIVA,

ii)

byla zkontrolována a testována s negativními výsledky v souladu s diagnostickou příručkou,

iii)

byla v průběhu 48 hodin před zahájením přepravy klinicky vyšetřena úředním veterinárním lékařem a případně veškeří sentineloví ptáci v daném hospodářství byli vyšetřeni úředním veterinárním lékařem,

iv)

byla zaslána přímo na určená jatka k okamžité porážce;

b)

pokud jde o jakékoli maso z neočkované drůbeže zaslané na porážku, uplatní se na tuto drůbež postup sledování v souladu s diagnostickou příručkou.

7.

Příslušný orgán může povolit pohyb kadáverů nebo vajec z hospodářství za účelem neškodného odstranění.

8.

Na pohyb balených vajec a masa z drůbeže poražené v souladu s touto přílohou se nevztahují žádná další omezení.

9.

Bez povolení příslušného orgánu přijímajícího státu je zakázán pohyb drůbeže (včetně jednodenních kuřat) nebo jiného ptactva chovaného v zajetí z území členského státu, a to od začátku nouzové očkovací kampaně až po schválení pohotovostního plánu podle čl. 54 a aniž jsou tím dotčena jakákoli další opatření Společenství.


PŘÍLOHA X

(uvedená v čl. 62 odst. 1)

Kritéria pro pohotovostní plány

Pohotovostní plány splňují alespoň tato kritéria:

1.

Vytvoření krizového střediska na vnitrostátní úrovni, jež koordinuje všechna opatření pro tlumení nákazy v daném členském státě.

2.

Je vypracován seznam místních středisek pro tlumení nákazy disponujících přiměřeným vybavením pro koordinaci opatření pro tlumení nákazy na místní úrovni.

3.

Jsou poskytnuty podrobné údaje o personálu zapojeném do opatření pro tlumení onemocnění, o jeho odbornosti a povinnostech a pokyny pro tento personál s ohledem na nutnost ochrany osob a možné riziko, které představuje influenza ptáků pro lidské zdraví.

4.

Každé místní středisko pro tlumení nákazy musí být schopné rychle kontaktovat osoby a organizace přímo či nepřímo spojené s ohniskem nákazy.

5.

Je dostupné vybavení a materiály nezbytné k účinnému provedení opatření pro tlumení nákazy.

6.

Jsou stanoveny podrobné pokyny ohledně opatření, která je třeba přijmout v případě podezření nebo potvrzení infekce či kontaminace, včetně zamýšlených způsobů neškodného odstranění kadáverů.

7.

Jsou zavedeny programy odborné přípravy pro udržení a rozvoj kvalifikací v oblasti správních postupů a práce v terénu.

8.

Diagnostické laboratoře musí mít vybavení pro postmortální vyšetření, nezbytné kapacity pro provádění sérologických, histologických aj. rozborů a musí si zachovat schopnost rychlé diagnózy. Musí být přijata opatření pro rychlou přepravu vzorků. Pohotovostní plán také uvádí testovací kapacitu laboratoře a dostupné zdroje v případě vzplanutí nákazy.

9.

Vypracuje se plán očkování, který řeší řadu scénářů a udává, které populace drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mohou být očkovány, jakož i odhadované množství požadované očkovací látky a její dostupnost.

10.

Přijme se ustanovení s cílem zajistit, aby byly k dispozici údaje o registraci komerčních drůbežářských hospodářství na území členských států, aniž jsou dotčena jiná příslušná ustanovení právních předpisů Společenství v této oblasti.

11.

Přijme se ustanovení pro uznávání úředně registrovaných vzácných plemen drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.

12.

Přijme se ustanovení pro určení oblastí s vysokou hustotou výskytu drůbeže.

13.

Přijme se ustanovení k zajištění zákonných pravomocí nezbytných pro provedení pohotovostních plánů.


PŘÍLOHA XI

Srovnávací tabulka

Tato směrnice

Směrnice 92/40 EHS

Čl. 1 odst. 1 písm. a) a c)

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 bod 1

Příloha III

Čl. 2 bod 2

Příloha III, třetí pododstavec

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 body 4 až 15, 17, 20, 21 a 22 až 23

Čl. 2 bod 16

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 bod 18

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 bod 19

Čl. 2 písm. e)

Článek 3

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Článek 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 písm. g)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 3 a 4

Čl. 7 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 7 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 7 odst. 2 písm. c)

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 7 odst. 2 písm. d)

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 7 odst. 2 písm. e) a g)

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 7 odst. 2 písm. f)

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Čl. 7 odst. 2 písm. h)

Čl. 4 odst. 2 písm. f)

Čl. 7 odst. 3

Čl. 4 odst. 2 písm. g)

Čl. 7 odst. 4

Článek 8

Článek 9

Čl. 4 odst. 5

Článek 10

Čl. 11 odst. 1

Čl. 5 odst. 1, návětí

Čl. 11 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 4

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

Čl. 11 odst. 5

Čl. 5 odst. 1 písm. c) a d)

Čl. 11 odst. 6 a 7

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 odst. 8

Čl. 5 odst. 1 písm. e)

Čl. 11 odst. 9

Čl. 1 odst. 10

Příloha III kapitola 3 bod 3

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 6

Článek 15

Článek 8

Čl. 16 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 16 odst. 2, 3 a 4

Čl. 16 odst. 5

Čl. 9 odst. 6

Čl. 17 odst. 1

Článek 10

Čl. 17 odst. 2

Článek 13

Čl. 17 odst. 3 a 4

Čl. 18 písm. a)

Čl. 9 odst. 2 písm. a)

Čl. 18 písm. b)

Čl. 9 odst. 2 písm. b)

Čl. 18 písm. c)

Čl. 19 písm. a)

Čl. 9 odst. 2 písm. c)

Čl. 19 písm. b), c) a d)

Čl. 19 písm. e) první věta

Čl. 9 odst. 2 písm. f), návětí

Čl. 19 písm. e) druhá věta a písm. f), g) a h)

Článek 20

Čl. 9 odst. 2 písm. g)

Článek 21

Čl. 9 odst. 2 písm. h)

Čl. 22 odst. 1 a 3

Čl. 9 odst. 2 písm. e)

Čl. 22 odst. 2

Čl. 23 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 písm. f) bod i)

Čl. 23 odst. 2

Čl. 24 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 písm. f) bod ii)

Čl. 24 odst. 2

Článek 25

Čl. 26 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 písm. f) bod iii)

Čl. 26 odst. 2

Článek 27

Čl. 9 odst. 2 písm. e)

Článek 28

Článek 29

Čl. 9 odst. 3

Čl. 30 písm. a)

Čl. 9 odst. 4 písm. a)

Čl. 30 písm. b) a c)

Čl. 9 odst. 4 písm. b), c) a d)

Čl. 30 písm. d), e), g) a j)

Čl. 30 písm. f)

Čl. 9 odst. 4 písm. b)

Čl. 30 písm. h)

Čl. 9 odst. 4 písm. e)

Čl. 30 písm. i)

Čl. 9 odst. 4 písm. f)

Článek 31

Čl. 9 odst. 5

Článek 32

Článek 33

Článek 34

Článek 35

Článek 36

Článek 37

Článek 38

Článek 39

Článek 40

Článek 41

Článek 42

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

Článek 47

Článek 48

Článek 11

Článek 49

Čl. 5 odst. 1 písm. f)

Článek 50

Čl. 51 odst. 1

Příloha V

Čl. 51 odst. 2 a 3

Článek 14

Čl. 51 odst. 4

Článek 52

Čl. 53 odst. 1

Článek 16, návětí

Čl. 53 odst. 2

Čl. 16 písm. a) první pododstavec

Čl. 53 odst. 3

Čl. 16 písm. b)

Článek 54

Čl. 16 písm. b)

Článek 55

Čl. 16 písm. a) druhý pododstavec

Článek 56

Článek 57

Článek 58

Článek 59

Článek 60

Článek 18

Článek 61

Článek 62

Článek 17

Čl. 63 odst. 1 a 3

Čl. 63 odst. 2

Článek 20

Článek 64

Článek 21

Článek 65

Článek 66

Článek 67

Článek 22

Článek 68

Článek 69

Článek 23

Příloha I bod 1

Příloha III

Příloha I bod 2

Příoha III třetí pododstavec

Příloha I bod 3

Příloha II

Příloha III

Příloha I

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha II

Příloha VII

Příloha V

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha VI

Příloha XI


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/66


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. ledna 2006,

kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku

(oznámeno pod číslem K(2005) 6023)

(Text s významem pro EHP)

(2006/14/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na kapitolu 6 oddíl B pododdíl I bod 1 písm. e) přílohy XII tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsku byla poskytnuta přechodná období pro některá zařízení uvedená v dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 byl pozměněn rozhodnutími Komise 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6) a 2005/854/ES (7).

(3)

Podle úředního prohlášení příslušného polského orgánu dokončila některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb proces modernizace a jsou nyní plně v souladu s právními předpisy Společenství. Kromě toho ukončila některá zařízení svou činnost, pro kterou jim bylo poskytnuto přechodné období. Tato zařízení by proto měla být odstraněna ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření.

(4)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat byl informován o opatřeních stanovených tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zařízení uvedená na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí se odstraňují z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 52; opraveno v Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 58; opraveno v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 74; opraveno v Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 17.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení, která je třeba odstranit z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003

ODVĚTVÍ MASA

Červené maso

Původní seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

62.

12070201

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LASKOPOL” Sp. J.

163.

24640302

Miłkowska Spółka Komandytowa

200.

30040207

P.P.H.U. „MAR-POL” Marek Pazola

203.

30070102

P.H.U. „JUREX” K. Nowak


Drůbeží maso

Původní seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

24.

14130502

Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o.

51.

30280501

Zakład Wielobranżowy „STENDRÓB”


Červené maso

Doplňkový seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

3.

04090202

Z.P.M. „Bolan” Bolesław Wojtasik

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień Sp. J.

32.

12070211

P.P.H.U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski, Stanisław Poręba

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

53.

14250213

Zakład Masarski „KRAWCZYK”

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.

66.

18190204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Sp. z o.o.

75.

24100315

P.H.U. „ADAM-POL”, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5

79.

24770301

P.P.U.H. Burakowski

80.

24774002

Zakłady Mięsne „BRADO. 2” SA w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

81.

26020104

„POL.MIĘS” Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

82.

26020304

„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Zakład nr 2

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jawor” Janusz Stefański

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

95.

30040204

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

97.

30170601

Drop SA

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks”, Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin. S.A.” 75-209 Koszalin, ul. BoWiD 1

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych, Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

126.

12110202

Firma „BATCZEW” Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

133.

22050309

GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9E

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT-TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 16 b

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

156.

4780302

Warsztat Wędliniarski „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28–30

157.

24164003

P.P.H.U. „JAN*M*JAN” S.C., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

169.

2150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A


Drůbeží maso

Doplňkový seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

171.

10143902

F.H. „Alma” Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

172.

12100401

P.P.H. Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

175.

6610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

182.

0050501

Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

183.

0100531

Zakłady Drobiarskie, „DROB-BOGS”, Jacek Bogusławski Kaleń 5, 97-320 Wolbórz

188.

24010402

Ubojnia Drobiu „Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203


Chladírny

Doplňkový seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

197.

16611101

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” SA

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Chłodnia

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o.o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91, 26-640 Skaryszew

Odvětví mléka

Původní seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

11.

04141601

SM „Świecka”

102.

30171601

OSM Ostrów Wlkp.

113.

32151601

„Elmilk” Sp. z o.o.


Doplňkový seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

1.

02251601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

6.

10031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask

17.

30211602

Bukowsko-Grodziska SM ZP w Buku

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. w Poznaniu

25.

12071601

OSM w Limanowej, ul. Starodworska 6, Zakład produkcyjny Limanowa

26.

12071603

OSM w Limanowej Zakład Produkcyjny Tymbark

27.

16011603

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu Oddział Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul. Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

29.

22051601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 1

Odvětví ryb

Původní seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

8.

14191802

P.P.H.U. „Manta” ZPR

35.

32081814

„P.P.H. Tunex” Kobylińscy


Doplňkový seznam

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zakład w Brusach

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

11.

12061804

Zakład Przetwórstwa Rybnego „KRAK-FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, Sp. J. Poskwitów 136

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona”, Helena Wenta, ul. Piwna 21, 83-340 Sierakowice

13.

22061801

Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedzibą w Helu Zakład w Karsinie, ul. Długa 29, 83-440 Karsin

14.

22081811

P.H.U. Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 2

17.

22141803

Przetwórnia Ryb „Kamila” Kolonia Ostrowicka, 83-135 Mała Karczma

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa „MAS”, Warszkowo Młyn, 84-106 Leśniewo

20.

22151814

DanPol fish Sp. z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Gościcino


14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/70


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. ledna 2006,

které se týká žádosti o zápis do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO)

(oznámeno pod číslem K(2006) 5)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2006/15/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla žádost Francie o zápis názvu „Choucroute d'Alsace“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Německo proti zápisu námitky. Námitky se týkají nesplnění podmínek uvedených v článku 2 uvedeného nařízení, případné škody spojené s existencí produktu, který se nacházel na trhu v souladu s právem nejméně pět let před datem zveřejnění stanoveným v čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení, a obecné povahy názvu, který je předmětem žádosti o zápis.

(3)

Vznesení námitky bylo prohlášeno za přípustné ve smyslu čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92, a proto Komise dopisem ze dne 12. listopadu 2004 vyzvala Francii a Německo, aby se v souladu s čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení pokusily dospět k vzájemné dohodě podle svých vnitrostátních postupů. Protože mezi těmito členskými státy nedošlo v tříměsíční lhůtě k dohodě, musí Komise přijmout rozhodnutí.

(4)

Pokud jde o nesplnění podmínek uvedených v článku 2 nařízení (EHS) č. 2081/92, vznesená námitka zpochybňuje skutečnost, že stanovená jakost choucroute by měla vyplývat z prvků označovaných za specifické pro Alsasko, jako jsou dobrá vyzrálost zelí, která je přikládána podnebí a půdním vlastnostem Alsaska, přírodní způsob kvašení a know-how rodinných řemeslných podniků. V žádosti o zápis jsou půdy popsané jako hluboké, bohaté a dobře odvodněné. Polokontinentální podnebí v oblasti produkce se vyznačuje teplým létem a pozdním obdobím, během něhož se střídají slunečné dny a chladné noci. Tyto obecné klimatické a půdní podmínky se však vyskytují v jiných oblastech, kde se pěstuje zelí, a nejsou tedy specifické ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b). Pokud jde o kvašení, specifikace neobsahuje údaje, které by umožnily považovat ho za přírodní a příznačné pouze pro alsaský region. Stanovená jakost nebo zvláštní vlastnost choucroute nemůže tedy spočívat na těchto údajích.

(5)

Pokud jde o pověst názvu „Choucroute d’Alsace“, důkazy obsažené v žádosti se vztahují zejména na choucroute jako hotové jídlo. Tyto údaje odkazují na vařené jídlo, které nespadá do působnosti nařízení (EHS) č. 2081/92. Pokud jde o pověst syrové choucroute, obsah specifikace neumožňuje stanovit zvláštní pověst choucroute nezávisle na pověsti choucroute jako hotového jídla.

(6)

Ve světle těchto údajů název nesplňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2081/92. Není proto třeba ověřovat, zda název „Choucroute d’Alsace“ je obecné povahy podle kritérií stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92.

(7)

Název „Choucroute d’Alsace“ by proto neměl být zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“.

(8)

Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Název „Choucroute d’Alsace“ není zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení (EHS) č. 2081/92.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 12. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. C 206, 2.9.2003, s. 2.


Tiskové opravy

14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/72


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech

( Úřední věstník Evropské unie L 291 ze dne 5. listopadu 2005 )

Strana 15, příloha II, tabulka, řádek 63, třetí sloupec „Chemický vzorec, popis“, třetí odstavec „kapalnou formu“:

místo:

„Endo-1,4-beta-xylanase:

120 000 BXU/ml

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:

30 000 BU/ml“,

má být:

„Endo-1,4-beta-xylanase:

120 000 BXU/g

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:

30 000 BU/g“.