ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 6

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
11. ledna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 24/2006 ze dne 10. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 25/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 26/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 27/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 28/2006 ze dne 10. ledna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 29/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o celní kódy bromchlormethanu

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 30/2006 ze dne 10. ledna 2006, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 31/2006 ze dne 10. ledna 2006 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2006 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 32/2006 ze dne 10. ledna 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

31

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 24/2006

ze dne 10. ledna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 10. ledna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 25/2006

ze dne 10. ledna 2006

o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za stávající situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 68 551 tun pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména od nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby se zabránilo zpětným dovozům, je třeba omezit vývozy v rámci nabídkového řízení zahájeného podle tohoto nařízení jen na některé třetí země.

(6)

Za účelem modernizace řízení sytému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Belgická intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze svých zásob za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 68 551 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných podle tohoto nařízení se nepoužije žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužijí.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 12. ledna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 13. dubna 2006 a 25. května 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předložit belgické intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 287 25 24

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz sdělí Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, která však nesmí být nižší než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší, než je jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

odmítnout převzetí dotčené šarže.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži pšenice obecné o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se jistota neuvolňuje. K náhradě šarže musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti vybraným účastníkem. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k odběru pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika počínaje od převzetí šarže vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované vybraným účastníkem nese vybraný účastník.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí doklady, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, a zejména vývozní licence, odběrný poukaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně kontrolní výtisk T5, obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této jistoty je složena při vydání licence a zůstatek před odebráním obilovin.

Článek 12

Belgická intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční podle formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Sdělení o odmítnutí a o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury

Nařízení (ES) č. 25/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 10

:

španělsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

německy

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

estonsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

řecky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

francouzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

italsky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

litevsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

nizozemsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

polsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

finsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob belgické intervenční agentury

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pořadové číslo účastníků

Číslo šarže

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení a vyjadřují se v eurech za tunu.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 26/2006

ze dne 10. ledna 2006

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 157 000 tun pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména od nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby se zabránilo zpětným dovozům, je třeba omezit vývozy v rámci nabídkového řízení zahájeného podle tohoto nařízení jen na některé třetí země.

(6)

Za účelem modernizace řízení sytému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dánská intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze svých zásob za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 157 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných podle tohoto nařízení se nepoužije žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužijí.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 12. ledna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 13. dubna 2006 a 25. května 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předložit dánské intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

Fax: (45) 33 95 80 34

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz sdělí Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, která však nesmí být nižší než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší, než je jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

odmítnout převzetí dotčené šarže.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži pšenice obecné o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se jistota neuvolňuje. K náhradě šarže musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti vybraným účastníkem. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k odběru pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika počínaje od převzetí šarže vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované vybraným účastníkem nese vybraný účastník.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí doklady, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, a zejména vývozní licence, odběrný poukaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně kontrolní výtisk T5, obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této jistoty je složena při vydání licence a zůstatek před odebráním obilovin.

Článek 12

Dánská intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční podle formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak bylo vymezeno rezolucí č. 1244 Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Sdělení o odmítnutí a o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury

Nařízení (ES) č. 26/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 10

:

španělsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

německy

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

estonsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

řecky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

francouzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

italsky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

litevsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

nizozemsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

polsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

finsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob dánské intervenční agentury

Formulár (1)

Nařízení (ES) č. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pořadové číslo účastníků

Číslo šarže

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení a vyjadřují se v eurech za tunu.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 27/2006

ze dne 10. ledna 2006

o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 000 tun pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména od nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby se zabránilo zpětným dovozům, je třeba omezit vývozy v rámci nabídkového řízení zahájeného podle tohoto nařízení jen na některé třetí země.

(6)

Za účelem modernizace řízení sytému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Německá intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze svých zásob za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 500 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných podle tohoto nařízení se nepoužije žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužijí.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 12. ledna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 13. dubna 2006, 25. května 2006 a 15. června 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky musejí být předloženy německé intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49 228) 6845 3985

Fax 2: (49 228) 6845 3276

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz sdělí Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, která nesmí být nižší než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší, než je jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

odmítnout převzetí dotčené šarže.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži pšenice obecné o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se jistota neuvolňuje. K náhradě šarže musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti vybraným účastníkem. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot po té, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k odběru pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika počínaje od převzetí šarže vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované vybraným účastníkem nese vybraný účastník.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí doklady, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, a zejména vývozní licence, odběrný poukaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně kontrolní výtisk T5, obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této jistoty je složena při vydání licence a zůstatek před odebráním obilovin.

Článek 12

Německá intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční podle formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Sdělení o odmítnutí a o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

Nařízení (ES) č. 27/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 10

:

španělsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

německy

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

estonsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

řecky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

francouzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

italsky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

litevsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

nizozemsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

polsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

finsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pořadové číslo účastníků

Číslo šarže

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení a vyjadřují se v eurech za tunu.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 28/2006

ze dne 10. ledna 2006

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 208 956 tun pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména od nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby se zabránilo zpětným dovozům, je třeba omezit vývozy v rámci nabídkového řízení zahájeného podle tohoto nařízení jen na některé třetí země.

(6)

Za účelem modernizace řízení sytému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Švédská intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze svých zásob za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 208 956 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných podle tohoto nařízení se nepoužije žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužijí.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 12. ledna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 13. dubna 2006 a 25. května 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předložit švédské intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

fax: (46) 36 19 05 46

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz sdělí Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, která však nesmí být nižší než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší, než je jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

odmítnout převzetí dotčené šarže.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži pšenice obecné o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se jistota neuvolňuje. K náhradě šarže musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti vybraným účastníkem. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot po té, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k odběru pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika počínaje od převzetí šarže vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované vybraným účastníkem nese vybraný účastník.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí doklady, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, a zejména vývozní licence, odběrný poukaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně kontrolní výtisk T5, obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této jistoty je složena při vydání licence a zůstatek před odebráním obilovin.

Článek 12

Švédská intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční podle formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Sdělení o odmítnutí a o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury

Nařízení (ES) č. 28/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 10

:

španělsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

německy

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

estonsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

řecky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

francouzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

italsky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

litevsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

nizozemsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

polsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

finsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob švédské intervenční agentury

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pořadové číslo účastníků

Číslo šarže

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení a vyjadřují se v eurech za tunu.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 29/2006

ze dne 10. ledna 2006,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o celní kódy bromchlormethanu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bromchlormethan (BCM) je jakožto látka poškozující ozonovou vrstvu zařazen do skupiny IX přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000 jako regulovaná látka.

(2)

Po vytvoření celních kódů pro BCM a směsi obsahující BCM by měly být tyto kódy doplněny do tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 2037/2000. V zájmu jasnosti a přehlednosti by tato příloha měla být nahrazena novou přílohou.

(3)

Nařízení (ES) č. 2037/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 2037/2000 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2077/2004 (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 28).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 2037/2000 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Skupiny a kódy kombinované nomenklatury 2004 (KN 04) (1) a popis látek uvedených v přílohách I a III

Skupina

Kód KN 04

Popis

Skupina I:

2903 41 00

Trichlorfluormethan

2903 42 00

Dichlordifluormethan

2903 43 00

Trichlortrifluorethany

2903 44 10

Dichlortetrafluorethany

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

Skupina II:

2903 45 10

Chlortrifluormethan

2903 45 15

Pentachlorfluorethan

2903 45 20

Tetrachlordifluorethany

2903 45 25

Heptachlorfluorpropany

2903 45 30

Hexachlordifluorpropany

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropany

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropany

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropany

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropany

2903 45 55

Chlorheptafluorpropany

Skupina III:

2903 46 10

Bromchlordifluormethan

2903 46 20

Bromtrifluormethan

2903 46 90

Dibromtetrafluorethany

Skupina IV:

2903 14 00

Tetrachlormethan

Skupina V:

2903 19 10

1,1,1-Trichlorethan(methylchloroform)

Skupina VI:

2903 30 33

Brommethan (methylbromid)

Skupina VII:

2903 49 30

Hydrobromfluormethany, -ethany nebo -propany

Skupina VIII:

2903 49 10

Hydrobromfluormethany, -ethany nebo -propany

Skupina IX:

ex 2903 49 80

Bromchlormethany

ex 3824 71 00

Směsi obsahující jednu či více látek uvedených pod kódy 2903 41 00 až 2903 45 55

ex 3824 79 00

Směsi obsahující jednu či více látek uvedených pod kódy 2903 46 10 až 2903 46 90

ex 3824 90 99

Směsi obsahující jednu či více látek uvedených pod kódy 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 nebo 2903 49 80 (pouze bromchloromethan)


(1)  Předpona ‚ex‘ před kódem znamená, že sem mohou spadat i jiné výrobky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Popis‘.“


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 30/2006

ze dne 10. ledna 2006,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 22,147 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 31/2006

ze dne 10. ledna 2006

o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2006 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se otevírá kvóta pro dovoz rýže pocházející z Egypta do Společenství (2), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 podané v období před 2 lednem 2006 do 13:00 hodin a oznámené Komisi se vztahují na množství 67 593 tun, přičemž největší množství, které má být dovezeno, je 5 605 tun rýže kódu KN 1006, v souladu s Protokolem k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (3), který je připojen k rozhodnutí Rady 2005/89/ES (4).

(2)

Z toho důvodu by mělo být stanoveno procentní snížení pro žádosti o dovozní licenci podané do 2. ledna 2006 do 13:00 hodin, pro které se o 100 % snižuje clo vypočtené podle článku 11 nařízení (ES) č. 1785/2003.

(3)

Rovněž by neměly být vydávány další dovozní licence, které umožňují získat snížení cla o 100 % pro rok 2006.

(4)

S ohledem na svůj předmět musí toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 v rámci kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005, které byly podány do 2. ledna 2006 do 13:00 hodin a oznámeny Komisi, mohou být vydány licence pro množství, o něž se žádá, upravená procentním snížením ve výši 91,7077 %.

Článek 2

Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 podané v období od 2. ledna 2006, 13:00 hodin do konce roku 2006 již nebudou vydávány dovozní licence v rámci kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 30.


11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 32/2006

ze dne 10. ledna 2006

o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality a pro zmrazené buvolí maso (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 4 a 5 podmínky pro žádosti o udělení dovozních licencí pro maso uvedené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 2 písm. f) množství čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a telecího masa vysoké kvality které odpovídá definici stanovené vestejném ustanovení, které může být v období od 1. července 2005 do 30. června 2006 za zvláštních podmínek dovezeno, na 11 500 tun.

(3)

Je třeba připomenout, že licence, které jsou předmětem tohoto nařízení, mohou být použity po celou dobu jejich platnosti pouze za předpokladu, že splňují podmínky veterinární hygieny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozní licence pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality dle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 936/97 podané v období od 1. do 5. ledna 2006 se vyhovuje.

2.   Žádosti o licence mohou být v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 936/97 podány během prvních pěti dnů měsíce února 2006 pro množství 6 802,347 tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. ledna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě a ve Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2005) 5795)

(Text s významem pro EHP)

(2006/8/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya pouze ze třetích zemí, kde byla odebrána, zpracována a skladována týmy pro odběr embryí zmíněnými v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Kanada a Spojené státy americké požadují, aby byly učiněny změny v seznamech pro uvedené země, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí.

(3)

Kanada a Spojené státy americké poskytly záruky ohledně dodržování vhodných pravidel stanovených ve směrnici 89/556/EHS a dotyčné týmy pro odběr embryí byly příslušnými veterinárními útvary dotyčných států schváleny pro vývoz do Společenství.

(4)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od 14. ledna 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. ledna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/774/ES (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 46).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

a)

zrušují se tyto řádky pro týmy pro odběr embryí v Kanadě:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley“

b)

vkládají se nové řádky pro Kanadu, které znějí:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables“

c)

řádek pro tým pro odběr a produkci embryí v Kanadě č. E71 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall“

d)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E593 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis“

e)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E607 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart“

f)

řádek pro tým pro odběr a produkci embryí v Kanadě č. E661 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte“

g)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E728 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb“

h)

řádek pro tým pro odběr a produkci embryí v Kanadě č. E764 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen“

i)

řádek pro tým pro odběr a produkci embryí v Kanadě č. E827 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde“

j)

řádek pro tým pro odběr embryi v Kanadě č. E885 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff“

k)

řádek pro tým pro odběr a produkci embryí v Kanadě č. E933 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel“

l)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E1033 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre“

m)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. E1142 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras“

n)

řádek pro tým pro odběr embryí v Kanadě č. NSET002 se nahrazuje tímto:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward“

o)

zrušují se tyto řádky pro týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki“

p)

vkládá se nový řádek pro Spojené státy americké, který zní:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett“

q)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 93WI060 se nahrazuje tímto:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams“

r)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 96OR085 se nahrazuje tímto:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia“

s)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 99MI105 se nahrazuje tímto:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams“

t)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 92WI057 se nahrazuje tímto:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe“

u)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91WI045 se nahrazuje tímto:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel“