ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 345

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
28. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2165/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

5

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2167/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/2004 týkající se uložení konečných antidumpingových cel z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2168/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti

15

 

*

Směrnice Rady 2005/92/ES ze dne 12. prosince 2005, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH

19

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

21

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

23

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 o pokračování v roce 2006 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na rozmnožovacím materiálu a sadbě Prunus domesticaPrunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v letech 2002, 2003 a 2004

28

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o rozšíření plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německých spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2005) 5621)

30

 

 

Evropská centrální banka

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/15)

33

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002)

35

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2165/2005

ze dne 20. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1493/1999 (1) zakazuje úplné vylisování vinných hroznů a lisování vinných kalů, aby se zamezilo snížení jakosti vín, a za tímto účelem se stanoví povinná destilace vinných kalů a matolin. Produkční a tržní struktury ve vinařské zóně Slovinska a Slovenska mohou splnění cílů tohoto ustanovení zajistit, a proto by pro producenty těchto regionů měla být povinnost destilace vedlejších produktů vinifikace nahrazena povinností odstranit tyto vedlejší produkty pod kontrolou.

(2)

Podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 bude při přistoupení rozhodnuto, zda bude Polsko zařazeno do vinařské zóny A v příloze III uvedeného nařízení, kterým se zavádí rozdělení ploch vinic členských států do vinařských zón. Polské orgány sdělily Komisi informace o plochách vinic v Polsku a jejich zeměpisné poloze. Z těchto informací vyplývá, že tyto plochy vinic mohou být zařazeny do vinařské zóny A.

(3)

V důsledku nedávného zjednodušení vymezení vinařských zón v České republice, které jsou zahrnuty do zón A a B uvedené přílohy III, je třeba tuto přílohu odpovídajícím způsobem upravit a zavést nová označení těchto vinařských zón.

(4)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1493/1999 stanoví seznam enologických postupů a ošetření povolených pro výrobu vín. Řada enologických postupů a ošetření nestanovených v dané příloze byla některými členskými státy pokusně povolena za podmínek stanovených nařízením Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (2). Ze získaných výsledků vyplývá, že tyto postupy a ošetření lze považovat za přínosné pro lepší vinifikaci a uchovávání dotyčných produktů, aniž by představovaly zdravotní riziko pro spotřebitele. Tato pokusná použití v členských státech již byla uznána a přijata Mezinárodní organizací pro révu a víno. Tyto enologické postupy a ošetření by tedy měly být s konečnou platností povoleny i na úrovni Společenství.

(5)

Podle přílohy VI části D bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti (dále jen „jakostní vína s. o.“) získávána nebo vyráběna jen z hroznů odrůd révy sklizených uvnitř stanovených pěstitelských oblastí, které jsou uvedeny na seznamu producentského členského státu. Část D bod 2 uvedené přílohy však stanoví, že jedná-li se v producentském členském státu o tradiční postup, který je upraven zvláštními předpisy tohoto státu, může tento členský stát za určitých podmínek prostřednictvím výslovných povolení, s výhradou přiměřené kontroly a nejdéle do 31. srpna 2005, povolit, že se jakostní šumivé víno stanovených pěstitelských oblastí (dále jen „jakostní šumivé víno s. o.“) bude získávat takovým způsobem, že základní produkt pro výrobu tohoto vína bude vylepšen přidáním jednoho nebo více vinařských produktů, které nepocházejí ze stanovené pěstitelské oblasti, jejíž název víno nese.

(6)

Itálie uplatnila tuto odchylku pro výrobu jakostních šumivých vín s. o. „Conegliano-Valdobbiadene“ a „Montello e Colli Asolani“. V zájmu přizpůsobení strukturálních hledisek souvisejících s tradičním výrobním postupem těchto vín by měla být tato odchylka prodloužena do 31. prosince 2007.

(7)

Podle přílohy III bodu 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1493/1999 tvoří plocha vinic Dánska a Švédska součást vinařské zóny A. Oba tyto členské státy jsou v současné době schopny vyrábět stolní vína se zeměpisným označením. V důsledku toho by se měly do přílohy VII části A bodu 2 zařadit výrazy „Lantvin“ a „Regional vin“.

(8)

Mělo by být stanoveno, že odchylky stanovené v příloze VII části D bodě 1 a v příloze VIII části F písm. a), které umožňují používat v údajích na etiketách jeden nebo více úředních jazyků Společenství, se použijí na i Kypru.

(9)

Nařízení (ES) č. 1493/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1493/1999 se mění takto:

1.

V článku 27 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Každá fyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení, která zpracovává hrozny sklizené ve vinařské zóně A nebo v německé části vinařské zóny B nebo hrozny sklizené v České republice, na Maltě, v Rakousku, ve Slovinsku nebo na Slovensku, musí pod kontrolou a za podmínek, jež budou stanoveny, odstranit vedlejší produkty vznikající při tomto zpracování.“

2.

Přílohy III, IV, VI, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 3 přílohy se však použije ode dne 1. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1163/2005 (Úř. věst. L 188, 20.7.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1493/1999 se mění takto:

1.

Příloha III se mění takto:

a)

bod 1 se mění takto:

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

v Belgii, Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Polsku, Švédsku a Spojeném království: oblasti pěstování révy v těchto zemích;“,

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v České republice: vinařský region Čechy.“;

b)

v bodě 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v České republice: vinařský region Morava a plochy vinic v oblastech nezahrnutých v bodě 1 písm. d).“.

2.

Příloha IV se mění takto:

a)

bod 1 se mění takto:

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

ošetření moštů a mladých vín v procesu kvašení dřevěným (aktivním) uhlím v rámci určitých mezních hodnot;“,

v písmenu j) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

bílkovinami rostlinného původu,“,

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„s)

přídavek kyseliny L-askorbové v rámci určitých mezních hodnot;“;

b)

bod 3 se mění takto:

v písmenu m) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

bílkovinami rostlinného původu,“,

doplňují se nová písmena, která znějí:

„zc)

přídavek dimethyl-dikarbonátu pro mikrobiologickou stabilizaci vína za podmínek, jež budou stanoveny, a v rámci určitých mezních hodnot;

zd)

přídavek manoproteinů z kvasinek k omezení tvorby vinného kamene a stabilizaci obsahu proteinů.“;

c)

v bodě 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

použití kusů dubového dřeva při přípravě vín.“.

3.

V příloze VI části D bodě 2 prvním pododstavci se datum „31. srpna 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2007“.

4.

Příloha VII se mění takto:

a)

v části A bodě 2 písm. b) se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„—

z jednoho z následujících výrazů za podmínek, jež budou stanoveny: ‚Vino de la tierra‘, ‚οίνος τοπικός‘, ‚zemské víno‘, ‚regional vin‘, ‚Landwein‘, ‚ονομασία κατά παράδοση‘, ‚regional wine‘, ‚vin de pays‘, ‚indicazione geografica tipica‘, ‚tájbor‘, ‚inbid ta’ lokalità tradizzjonali,‘, ‚landwijn‘, ‚vinho regional‘, ‚deželno vino PGO‘, ‚deželno vino s priznano geografsko oznako‘, ‚geograafilise tähistusega lauavein‘, ‚lantvin‘. Pokud je některý z výrazů použit, není povinné označení ‚stolní víno‘;“;

b)

v části D bodě 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Údaje uvedené v druhém pododstavci mohou být u produktů pocházejících z Řecka a Kypru opakovány v některém jiném nebo několika jiných úředních jazycích Společenství.“

5.

V příloze VIII části F třetím pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

následující údaje se uvádějí pouze v úředním jazyce toho členského státu, na jehož území proběhla výroba:

v případě jakostních šumivých vín s. o. název stanovené pěstitelské oblasti ve smyslu části B bodu 4 druhé odrážky,

v případě jakostních šumivých vín s. o. nebo jakostních šumivých vín název jiné zeměpisné jednotky podle části E bodu 1.

V případě, že produkty uvedené v první a druhé odrážce byly vyrobeny v Řecku a na Kypru, mohou být takové údaje zopakovány v některém jiném nebo několika jiných úředních jazycích Společenství;“.


28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2166/2005

ze dne 20. prosince 2005,

kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle posledních vědeckých poznatků Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) bylo u populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa dosaženo míry úmrtnosti způsobené rybolovem, jež snížila počty dospělých jedinců v moři do té míry, že se tyto populace možná už nebudou schopny obnovovat reprodukcí, a jsou proto ohroženy vyčerpáním.

(2)

Je třeba přijmout opatření pro vypracování víceletých plánů obnovy těchto populací v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2).

(3)

Cílem těchto plánů by mělo být obnovit do deseti let tyto populace až na úroveň bezpečných biologických limitů.

(4)

Cíl by měl být považován za splněný, až bude u dotčených populací prostřednictvím hodnocení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (dále jen „výbor“) na základě posledních poznatků od ICES zjištěno, že se pohybují v rámci bezpečných biologických limitů.

(5)

Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je třeba kontrolovat úroveň míry úmrtnosti způsobené rybolovem tak, aby byla každým rokem snižována.

(6)

Této kontroly míry úmrtnosti způsobené rybolovem může být dosaženo zavedením vhodné metody určení výše celkových přípustných odlovů (TAC) u dotčených populací a zavedením systému zahrnujícího zřízení uzavřených oblastí a omezení počtu kilowattdnů, který intenzitu rybolovu těchto populací omezí na úroveň, kdy nebude hrozit překročení celkových přípustných odlovů.

(7)

Jakmile bude dosaženo obnovy populace, měly by Rada na návrh Komise rozhodnout o následných opatřeních v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(8)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla dodržována, by měla být zavedena kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3).

(9)

Obnovení populací humra severského vyžaduje, aby některé oblasti pro reprodukci druhu byly chráněny před rybolovem. Nařízení (ES) č. 850/98 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A CÍL

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví plán obnovy pro tyto populace (dále jen „dotčené populace“):

a)

populace štikozubce novozélandského žijící v divizích VIIIc a IXa, jak jsou vymezeny Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES);

b)

populace humra severského žijící v divizi VIIIc podle ICES;

c)

populace humra severského žijící v divizi IXa podle ICES.

Článek 2

Cíl plánu obnovy

Cílem plánu obnovy je v souladu s informacemi od ICES obnovit dotčené populace až na úroveň bezpečných biologických limitů. To znamená:

a)

v případě populací uvedených v čl. 1 písm. a) dosáhnout objemu 35 tisíc tun biomasy reprodukující se populace během dvou po sobě následujících let, podle dostupných vědeckých zpráv, nebo zvýšit počet dospělých jedinců do deseti let tak, aby se dosažené hodnoty rovnaly 35 tisícům tun nebo byly vyšší. Tato hodnota se upraví na základě nových vědeckých údajů od výboru;

b)

v případě populací uvedených v čl. 1 písm. b) a c) obnovit do deseti let populace na úroveň bezpečných biologických limitů.

Článek 3

Hodnocení opatření na obnovu

1.   Komise během druhého roku uplatňování tohoto nařízení a pak vždy každý další rok vyhodnotí na základě doporučení ICES a výboru dopad opatření na obnovu na dotčené populace a na rybolov těchto populací.

2.   Pokud Komise na základě ročního vyhodnocení zjistí, že u některé z dotčených populací bylo dosaženo cíle uvedeného v článku 2, rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou o nahrazení plánu obnovy stanoveného v tomto nařízení u této populace plánem řízení podle článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002.

3.   Pokud Komise na základě ročního vyhodnocení zjistí, že některá z dotčených populací nevykazuje řádné znaky obnovy, rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou o dalších nebo jiných opatřeních tak, aby byla obnova dotčené populace zajištěna.

KAPITOLA II

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY

Článek 4

Stanovení celkových přípustných odlovů (TAC)

1.   Každý rok rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou o celkovém přípustném odlovu dotčených populací pro následující rok.

2.   Celkový přípustný odlov pro populace uvedené v čl. 1 písm. a) se stanoví podle článku 5.

3.   Celkové přípustné odlovy pro populace uvedené v čl. 1 písm. b) a c) se stanoví podle článku 6.

Článek 5

Postup stanovení celkového přípustného odlovu u populace štikozubce novozélandského

1.   Pokud výbor odhaduje na základě nejnovější zprávy ICES míru úmrtnosti způsobené rybolovem u populace uvedené v čl. 1 písm. a) na hodnotu vyšší než 0,3 za rok, nepřekročí celkový přípustný odlov úroveň, která podle vědeckého hodnocení provedeného výborem na základě nejnovější zprávy ICES vede ke snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem o 10 % v roce jejího uplatnění v porovnání s mírou úmrtnosti způsobenou rybolovem odhadnutou v předchozím roce.

2.   Pokud výbor odhaduje na základě nejnovější zprávy ICES míru úmrtnosti způsobenou rybolovem u populace uvedené v čl. 1 písm. a) na roční hodnotu 0,3 nebo nižší, stanoví se celkový přípustný odlov na úroveň, jejímž výsledkem podle vědeckého vyhodnocení provedeného výborem na základě nejnovější zprávy ICES bude v roce jejího uplatnění míra úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,27.

3.   Je-li výbor schopen na základě nejnovější zprávy ICES vypočítat úroveň odlovů odpovídající měrám úmrtnosti uvedeným v odstavcích 1 a 2 pouze pro část divizí VIIIc a IXa podle ICES, stanoví se celkový přípustný odlov na úroveň, která je slučitelná s

a)

úrovní odlovu odpovídající specifické míře úmrtnosti v oblasti, na kterou se vztahuje vědecká zpráva, a

b)

se zachováním stálého poměru odlovů mezi oblastí, na kterou se vztahuje vědecká zpráva, a mezi divizemi VIIIc a IXa jako celkem. Poměr se počítá na základě odlovů ve třech letech předcházejících roku, v němž je přijato dané rozhodnutí.

Použije se způsob výpočtu stanovený v příloze tohoto nařízení.

Článek 6

Postup stanovení celkových přípustných odlovů u dotčených populací humra severského

Celkové příslušné odlovy pro populace uvedené v čl. 1 písm. b) a c) se na základě posledního vědeckého hodnocení výborem stanoví na úroveň, která povede ke stejné relativní změně v její míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jako je změna míry úmrtnosti způsobené rybolovem dosažená pro populace uvedené v čl. 1 písm. a) při použití článku 5.

Článek 7

Omezení změn celkových přípustných odlovů

Od prvního roku použití tohoto nařízení platí tato pravidla:

a)

pokud by použití článku 5 nebo 6 vedlo k celkovému přípustnému odlovu, který by byl o více než 15 % vyšší než celkový přípustný odlov za předchozí rok, schválí Rada takový celkový přípustný odlov, který nepřekročí celkový přípustný odlov v daném roce o více než 15 %;

b)

pokud by použití článku 5 nebo 6 vedlo k celkovému přípustnému odlovu, který by byl o více než 15 % nižší než celkový přípustný odlov za předchozí rok, schválí Rada takový celkový přípustný odlov, který není o více než 15 % nižší než celkový přípustný odlov v daném roce.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

Článek 8

Omezení intenzity

1.   Celkové přípustné odlovy uvedené v kapitole II jsou doplněny systémem omezení intenzity rybolovu podle zeměpisných oblastí a typů lovných zařízení a souvisejícími podmínkami pro využívání těchto rybolovných práv uvedenými v příloze IVb nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (5).

2.   Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodne každý rok o úpravě nejvyššího možného počtu dní rybolovu pro plavidla, na něž se vztahuje systém omezení intenzity rybolovu uvedený v odstavci 1. Tato úprava je přímo úměrná každoroční úpravě úmrtnosti způsobené rybolovem, o níž se ICES a výbor domnívají, že je v souladu s uplatněním měr úmrtnosti způsobené rybolovem stanovených způsobem popsaným v článku 5.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 může každý dotčený členský stát uplatňovat jiný způsob řízení intenzity v té části oblasti IXa, která se nachází východně od 7°23′48″ zeměpisné délky, měřené podle normy WGS84. Referenční úroveň intenzity rybolovu stanovená tímto způsobem je stejná jako intenzita rybolovu vyvinutá v roce 2005. Intenzita rybolovu pro rok 2006 a následující roky se upraví o počet, o němž rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou. Tato úprava je navrhována po posouzení nejnovějšího doporučení výboru vypracovaného na základě nejnovější zprávy ICES. Pokud Rada nerozhodne jinak, zajistí dotčené členské státy, aby intenzita rybolovu nepřekročila referenční úroveň.

4.   Komise může požádat každý členský stát využívající odchylky v odstavci 3, aby o uplatňování jiného způsobu řízení intenzity předložil zprávu. Komise předá tuto zprávu všem ostatním členským státům.

5.   Pro účely odstavce 3 se intenzita rybolovu měří jako celková produkce všech příslušných plavidel za každý kalendářní rok vyjádřená jako součin instalovaného výkonu jejich motorů v kilowattech a počtu dní, který tato plavidla stráví rybolovem v dané oblasti.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, INSPEKCE A DOHLED

Článek 9

Povolená odchylka

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (6), činí povolená odchylka při odhadu množství ryb dotčené populace v kg uložených na palubě plavidel 8 % hodnoty v lodním deníku. Jestliže právní předpisy Společenství nestanoví přepočítací koeficient, použije se přepočítací koeficient přijatý členským státem, pod jehož vlajkou plavidlo pluje.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud je množství ryb dotčené populace na palubě nižší než 50 kg.

Článek 10

Vážení vykládek

Příslušné orgány členského státu zajistí, aby jakékoliv množství ryb dotčené populace uvedené v čl. 1 písm. a) přesahující 300 kg nebo 150 kg populací uvedených v čl. 1 písm. b) nebo c) ulovené v některé z oblastí uvedených v článku 1 bylo před prodejem zváženo na vahách aukční místnosti.

Článek 11

Oznámení předem

Velitel rybářského plavidla Společenství, jež se nacházelo v oblastech uvedených v článku 1, který chce přeložit jakékoli množství ryb dotčených populací, které zůstalo na palubě, nebo vyložit jakékoli množství ryb dotčených populací v některém přístavu nebo zařízení třetí země, poskytne příslušným orgánům členského státu vlajky nejpozději 24 hodin před překládkou nebo vykládkou ve třetí zemi tyto informace:

název přístavu nebo místa pro vykládku,

odhadovaný čas příjezdu do tohoto přístavu nebo do místa pro vykládku,

množství v kilogramech živé hmotnosti pro všechny druhy, kterých je na palubě uloženo více než 50 kg.

Toto oznámení může podat i zástupce velitele rybářského plavidla.

Článek 12

Oddělené skladování štikozubce novozélandského a humra severského

1.   Pokud je na palubě uskladněno množství ryb populace uvedené v čl. 1 písm. a) převyšující 50 kg, zakazuje se na palubě rybářského plavidla Společenství jakákoli nádoba obsahující jakékoli množství ryb populací uvedených v článku 1 smíchané s jakýmikoli jinými druhy mořských organismů.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou inspektorům členských států nápomocni do té míry, aby bylo možné kontrolou porovnat množství deklarované v lodním deníku a úlovky ryb dotčených populací nacházející se na palubě.

Článek 13

Přeprava štikozubce novozélandského a humra severského

1.   Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby bylo každé množství ryb populace uvedené v čl. 1 písm. a) přesahující 300 kg nebo populace uvedené v čl. 1 písm. b) nebo c) přesahující 150 kg ulovené v kterékoliv ze zeměpisných oblastí definovaných v článku 1, které je v tomto členském státě vykládáno poprvé, před další přepravou z místa první vykládky zváženo.

2.   Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí být k množstvím ryb populace uvedené v čl. 1 písm. a) přesahujícím 300 kg, jež jsou přepravována na jiné místo než místo vykládky nebo dovozu, přiložena kopie některého z prohlášení uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 týkajícího se množství těchto převážených druhů. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení (EHS) č. 2847/93 se nepoužije.

Článek 14

Zvláštní program sledování

Odchylně od čl. 34c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 může zvláštní program sledování pro dotčené populace trvat déle než dva roky ode dne svého vstupu v platnost.

KAPITOLA V

ZMĚNY NAŘÍZENÍ (ES) Č. 850/98

Článek 15

Omezení odlovu humra severského

V nařízení (ES) č. 850/98 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 29b

Omezení odlovu humra severského

1.   Během níže uvedených období je odlov pomocí

i)

vlečných sítí pro lov při dně nebo podobných vlečných sítí, při jejichž používání dochází ke kontaktu s mořským dnem, a

ii)

košů zakázán v zeměpisných oblastech ohraničených loxodromami, které propojují tyto souřadnice, měřené podle souřadnicového systému WGS84:

a)

od 1. června do 31. srpna:

 

42°23′ severní šířky, 08°57′ západní délky

 

42°00′ severní šířky, 08°57′ západní délky

 

42°00′ severní šířky, 09°14′ západní délky

 

42°04′ severní šířky, 09°14′ západní délky

 

42°09′ severní šířky, 09°09′ západní délky

 

42°12′ severní šířky, 09°09′ západní délky

 

42°23′ severní šířky, 09°15′ západní délky

 

42°23′ severní šířky, 08°57′ západní délky;

b)

od 1. května do 31. srpna:

 

37°45′ severní šířky, 009°00′ západní délky

 

38°10′ severní šířky, 009°00′ západní délky

 

38°10′ severní šířky, 009°15′ západní délky

 

37°45′ severní šířky, 009°20′ západní délky.

2.   Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1 je odlov pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo podobných vlečných sítí, při jejichž používání dochází ke kontaktu s mořským dnem, v zeměpisných oblastech a během období stanoveného v odst. 1 písm. b) povolen pod podmínkou, že vedlejší úlovek humra severského nepřekročí 2 % celkové hmotnosti odlovu.

3.   Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1 je odlov pomocí košů, který se netýká humra severského, v zeměpisných oblastech a během období uvedeného v odst. 1 písm. b) povolen.

4.   V zeměpisných oblastech uvedených v odstavci 1 a mimo období tam uvedená nesmí vedlejší úlovek humra severského překročit 5 % celkové hmotnosti úlovku.

5.   V zeměpisných oblastech uvedených v odstavci 1 a mimo období tam uvedená zajistí členské státy, aby úroveň intenzity rybolovu plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo podobných vlečných sítí, při jejichž používání dochází ke kontaktu s mořským dnem, nepřekročila úroveň intenzity rybolovu, které plavidla dotyčného členského státu dosáhla v roce 2004 ve stejných obdobích a ve stejných zeměpisných oblastech.

6.   Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá ke splnění povinnosti stanovené v odstavci 5. Pokud Komise shledá, že opatření členského státu uvedenou povinnost nesplňují, může navrhnout změny těchto opatření. Nedojde-li mezi Komisí a dotyčným členským státem k dohodě o opatřeních, může Komise přijmout opatření postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 (7).

Článek 16

Zpráva o plánu obnovy

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o závěrech týkajících se provádění plánu obnovy pro dotčené populace, obsahující dostupné socioekonomické údaje související s tímto plánem. Tato zpráva bude předložena do 17. ledna 2010.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 14. dubna 2005 (Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 786/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1568/2005 (Úř. věst. L 252, 28.9.2005, s. 2).

(5)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1936/2005 (Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).

(7)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.“


PŘÍLOHA

Způsob výpočtu celkového přípustného odlovu pro divize VIIIc a IXa pro štikozubce novozélandského v případě, že vědecké odhady odlovu jsou k dispozici pouze pro část oblasti

Je-li vědecké doporučení pro odlovy z podoblasti v rámci divizí VIIIc a IXa odpovídající úmrtnosti způsobené rybolovem uvedené v článku 5 x tun, průměrný odlov z téže podoblasti v předchozích třech letech je y tun a průměrný odlov ze všech divizí VIIIc a IXa v předchozích třech letech je z tun, vypočítá se celkový přípustný odlov jako zx/y tun.


28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/11


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2167/2005

ze dne 20. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/2004 týkající se uložení konečných antidumpingových cel z dovozu polyethylentereftalátu („PET“) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Opatření, která se v současnosti vztahují na dovozy polyethylentereftalátu („PET“) pocházejícího mj. z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Společenství, jsou konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 1467/2004 (2). Na základě stejného nařízení byla antidumpingová cla uložena také na dovozy PET pocházejícího z Austrálie.

B.   SOUČASNÉ ŠETŘENÍ

1.   Žádost o přezkum

(2)

Po uložení konečných antidumpingových cel na dovoz PET pocházejícího z ČLR obdržela Komise žádost o zahájení přezkumu pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1467/2004 podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení od společnosti Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. (dále jen „žadatel“). Žadatel tvrdil, že není ve spojení s žádnými vyvážejícími výrobci v ČLR, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření týkající se PET. Dále tvrdil, že během původního období šetření (dále jen „původní OŠ“, tj. od 1. dubna 2002 do 31. března 2003) PET do Společenství nevyvážel, ale jeho vývoz do Společenství zahájil po skončení šetření.

2.   Zahájení přezkumu pro „nového vývozce“

(3)

Komise posoudila důkazy předložené žadatelem a uznala je za dostatečné pro zahájení přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s poradním výborem a poté, co byla dotčenému výrobnímu odvětví Společenství dána příležitost se k věci vyjádřit, zahájila Komise nařízením (ES) č. 523/2005 (3) přezkum nařízení (ES) č. 1467/2004 s ohledem na žadatele a zahájila šetření.

(4)

Na základě nařízení Komise, kterým byl zahájen přezkum, bylo zrušeno antidumpingové clo ve výši 184 EUR za tunu uložené nařízením (ES) č. 1467/2004 na dovozy PET vyráběného žadatelem. Zároveň bylo v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení celním orgánům uloženo přijmout vhodná opatření k zavedení celní evidence těchto dovozů.

3.   Dotčený výrobek

(5)

Dotčený výrobek v tomto přezkumu je stejným výrobkem jako ten, který byl předmětem šetření, které vedlo k uložení platných opatření na dovozy PET pocházejícího z ČLR („původní šetření“), tj. PET s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g, v souladu s normou ISO 1628-5, kódu KN 3907 60 20.

4.   Zúčastněné strany

(6)

Komise oficiálně uvědomila žadatele a zástupce vyvážející země o zahájení přezkumu. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se vyjádřit a účastnit se slyšení.

(7)

Komise také žadateli zaslala formulář žádosti o status tržního hospodářství a dotazník a obdržela odpovědi ve stanovených lhůtách. Komise vyhledala a ověřila všechny informace, které považovala za nezbytné pro zjištění dumpingu, včetně určení, zda lze žadateli přiznat status tržního hospodářství, a provedla inspekční návštěvu v prostorách žadatele.

5.   Období šetření

(8)

Šetření dumpingu se zaměřilo na období od 1. října 2003 do 31. prosince 2004 (dále jen „období šetření“ nebo „OŠ“).

C.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Uznání za „nového vývozce“

(9)

Šetření potvrdilo, že žadatel nevyvážel dotčený výrobek během původního období šetření a že začal vyvážet do Společenství až po skončení tohoto období.

(10)

Žadatel byl dále schopen doložit, že není ve spojení s žádnými vývozci ani výrobci v ČLR, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření, jež se týkají dovozů PET pocházejícího z ČLR.

(11)

V této souvislosti se tedy potvrdilo, že by žadatel měl být považován za „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení.

2.   Status tržního hospodářství (dále jen „STH“)

(12)

Na základě čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se v rámci antidumpingových šetření dovozů pocházejících z ČLR běžná hodnota určuje v souladu s odstavci 1 až 6 uvedeného článku u těch výrobců, kteří splňují kritéria uvedená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, tj. pokud se prokáže, že při výrobě nebo prodeji daného obdobného výrobku převažují podmínky tržního hospodářství. Uvedená kritéria lze shrnout takto:

obchodní rozhodnutí se přijímají jako reakce na tržní signály bez významných zásahů státu a náklady odrážejí tržní hodnoty,

společnosti disponují jednoznačným a jasným účetnictvím prověřeným nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy („IAS“) a používaným ve všech oblastech,

ze systému netržního hospodářství se nepřenášejí žádná zkreslení,

právní předpisy o úpadku a o vlastnictví zaručují právní jistotu a stabilitu,

převod směnných kursů se provádí podle tržních kursů.

(13)

Komise vyhledala všechny informace, které považovala za potřebné, a ověřila všechny informace uvedené v žádosti o přiznání statusu tržního hospodářství v prostorách dotčené společnosti.

(14)

Šetření ukázalo, že žadatel splňuje všech pět podmínek uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení. Proto se dospělo k závěru, že žadateli by měl být přiznán status tržního hospodářství.

3.   Dumping

(15)

Při stanovení běžné hodnoty Komise v případě žadatele nejdříve zjišťovala, zda jeho celkový prodej dotčeného výrobku na domácím trhu byl reprezentativní ve srovnání s jeho celkovým prodejem na vývoz do Společenství. Podle čl. 2 odst. 2 základního nařízení se prodeje na domácím trhu považovaly za reprezentativní, pokud celkový objem prodejů na domácím trhu dosáhl alespoň 5 % celkového objemu prodeje na vývoz do Společenství. Komise dospěla k závěru, že žadatel prodával PET na domácím trhu v celkově reprezentativním objemu.

(16)

U dotčeného výrobku se nerozlišovaly jednotlivé druhy. Proto nebylo nutné posuzovat, zda prodeje na domácím trhu byly dostatečně reprezentativní pro účely čl. 2 odst. 2 základního nařízení u jednotlivých druhů.

(17)

Bylo také prošetřeno, zda lze prodej reprezentativních objemů PET na domácím trhu považovat za prodej v běžném obchodním styku, a to stanovením podílu ziskových prodejů PET nezávislým odběratelům. Vzhledem k tomu, že objem ziskových prodejů PET představoval více než 80 % celkového objemu prodeje PET na domácím trhu, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu, stanovené jako vážený průměr cen všech prodejů PET na domácím trhu, které se uskutečnily v průběhu OŠ, a to bez ohledu na to, zda byly tyto prodeje ziskové či nikoli.

(18)

Proto byla běžná hodnota stanovena v souladu s čl. 2 odst. 1 základního nařízení na základě cen zaplacených nebo splatných na domácím trhu v ČLR.

(19)

Dotčený výrobek byl vyvážen přímo nezávislým odběratelům ve Společenství. Proto byla vývozní cena stanovena podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení, tzn. na základě skutečně zaplacených nebo splatných vývozních cen.

(20)

Běžná hodnota a vývozní ceny byly srovnány na základě ceny ze závodu. Aby se zajistilo spravedlivé srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny, bylo podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení náležitě přihlédnuto k rozdílům ovlivňujícím srovnatelnost cen. Příslušné úpravy byly povoleny ve všech případech, kdy bylo zjištěno, že jsou přiměřené, přesné a podložené ověřenými důkazy.

(21)

V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo provedeno srovnání váženého průměru běžné hodnoty a váženého průměru vývozní ceny dotčeného výrobku.

(22)

Srovnání ukázalo existenci dumpingu. Příslušné dumpingové rozpětí vyjádřené jako podíl čisté ceny s dodáním na hranice Společenství, před proclením, bylo pro společnost Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. stanoveno na 5,6 %.

D.   ZMĚNA OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU

(23)

S ohledem na výsledky šetření by mělo být pro žadatele uloženo konečné antidumpingové clo, a to na úrovni zjištěného dumpingového rozpětí.

(24)

Pokud jde o podobu opatření, dospělo se k závěru, že změněné antidumpingové clo by mělo mít stejnou podobu jako cla uložená nařízením (ES) č. 1467/2004. Bylo zjištěno, že ceny PET mohou procházet výkyvy podle výkyvů cen surové ropy. Proto bylo uznáno za vhodné uložit cla v podobě specifické částky za tunu. Proto představuje antidumpingové clo vypočtené na základě dumpingového rozpětí vyjádřeného jako procentní podíl v případě dovozů PET od společnosti Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. částku 45 EUR za tunu.

(25)

Dumpingové rozpětí 5,6 % stanovené pro OŠ je nižší než celostátní úroveň pro odstranění újmy, která dosahuje 27,3 % a která byla pro ČLR stanovena v původním šetření. Proto se navrhuje, aby bylo uloženo clo ve výši 45 EUR za tunu na základě dumpingového rozpětí 5,6 % a aby bylo odpovídajícím způsobem pozměněno nařízení (ES) č. 1467/2004.

E.   ZPĚTNÝ VÝBĚR ANTIDUMPINGOVÉHO CLA

(26)

Vzhledem k výše uvedeným závěrům bude antidumpingové clo použitelné na žadatele zpětně vybráno z dovozů dotčeného výrobku, které byly evidovány na základě článku 3 nařízení (ES) č. 523/2005.

F.   ZVEŘEJNĚNÍ

(27)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlí uložit na dovoz PET od žadatele změněné konečné antidumpingové clo a vybrat toto clo se zpětnou platností u dovozů, které byly předmětem celní evidence. Jejich připomínky byly zváženy a v odůvodněných případech vzaty v úvahu.

(28)

Tento přezkum nemá vliv na datum, kdy v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení skončí platnost opatření uložených nařízením (ES) č. 1467/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V tabulce v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/2004 se doplňuje nová položka, která zní:

„Země

Společnost

Antidumpingové clo (EUR/t)

Doplňkový kód TARIC

Čínská lidová republika

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

45

A510“

2.   Uložené clo se rovněž vybere zpětně z dovozů dotčeného výrobku, které byly evidovány na základě článku 3 nařízení (ES) č. 523/2005.

Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozů dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

B. BRADSHAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 9.


28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2168/2005

ze dne 23. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (1), a zejména na čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1831/94 (2) se použije na všechna opatření způsobilá k financování, jež jsou stanovena v článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94.

(2)

Je třeba aktualizovat nařízení (ES) č. 1831/94, aby se zlepšila účinnost systému sdělování nesrovnalostí.

(3)

Je třeba upřesnit, že nesrovnalost je pro účely nařízení (ES) č. 1831/94 vymezena v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (3).

(4)

Je nezbytné upřesnit pojem podezření na podvod při zohlednění definice podvodu stanovené v úmluvě ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (4).

(5)

Je třeba sladit definici „prvotního odhalení ve správním nebo soudním řízení“ s definicí, která je uvedena v nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti (5).

(6)

Je rovněž nezbytné vymezit pojem „konkurs“ a pojem „hospodářský subjekt“.

(7)

Pro posílení přidané hodnoty systému sdělování je třeba upřesnit povinnost sdělovat případy podezření na podvod pro účely analýzy rizika, čímž by měla být zajištěna kvalita předávaných informací.

(8)

Je třeba upřesnit, že nařízení (ES) č. 1831/94 se bude i nadále používat v již oznámených případech týkajících se nesrovnalostí v hodnotě nižší než 10 000 EUR.

(9)

Informace, jež jsou považovány za nezbytné, je třeba upřesnit, aby bylo možné zpracovávat případy, kdy k navrácení nemůže dojít a nelze je ani očekávat.

(10)

S cílem snížit zátěž, jež členským státům při sdělování vzniká, a v zájmu efektivnosti je třeba zvýšit minimální mez, od které jsou členské státy povinny sdělovat případy nesrovnalostí, a upřesnit výjimky z povinnosti sdělovat.

(11)

Nařízení (ES) č. 1831/94 se použije, aniž je dotčen článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup provádění finančních oprav (6).

(12)

Je třeba zohlednit povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (8).

(13)

Je třeba stanovit přepočítací koeficient pro členské státy, které nejsou součástí eurozóny.

(14)

Nařízení (ES) č. 1831/94 musí být proto odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1831/94 se mění takto:

1.

Vkládá se nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

‚nesrovnalostí‘ jakékoli porušení ustanovení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a to započtením neoprávněného výdaje do rozpočtu Společenství;

2.

‚hospodářským subjektem‘ jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které se podílejí na realizaci pomoci z fondů, s výjimkou členských států při výkonu veřejných pravomocí;

3.

‚prvotním odhalením ve správním nebo soudním řízení‘ první písemné posouzení příslušného správního nebo soudního orgánu, ve kterém se na základě konkrétních skutečností dospívá k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím dotčena možnost, že takový závěr může být podle průběhu správního nebo soudního řízení následně revidován či stažen;

4.

‚podezřením na podvod‘ nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení správního a/nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství;

5.

‚konkursem‘ úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (9).

2.

Článek 2 se zrušuje.

3.

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Během dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí členské státy, jež jsou příjemci podpory, nahlásí Komisi veškeré nesrovnalosti, ke kterým bylo zahájeno správní a/nebo soudní šetření.

Za tímto účelem uvedou v každém případě podrobné údaje o:

a)

označení daného projektu nebo opatření a o čísle projektu nebo kódu CCI (Code Commun d’Identification);

b)

ustanovení, které bylo porušeno;

c)

datu a zdrojích první informace vedoucí k podezření, že došlo k nesrovnalosti;

d)

praktikách použitých při dopuštění se nesrovnalosti;

e)

případně, zda tato praktika vzbuzuje podezření na podvod;

f)

způsobu, kterým byla nesrovnalost objevena;

g)

případných zúčastněných členských státech a třetích zemích;

h)

období, během kterého k nesrovnalosti došlo, nebo čase, kdy k nesrovnalosti došlo;

i)

vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které nesrovnalost úředně zjistily, a o správních a/nebo soudních orgánech, které jsou pověřeny se nesrovnalostí zabývat;

j)

datu prvního zjištění nesrovnalosti ve správním nebo soudním řízení;

k)

totožnosti zúčastněných fyzických a/nebo právnických osob nebo jiných subjektů, kromě případů, kdy tato informace není důležitá pro potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze dotyčné nesrovnalosti;

l)

celkové částce schváleného rozpočtu na daný projekt nebo opatření a o rozdělení jeho spolufinancování na příspěvky na úrovni Společenství, příspěvky na vnitrostátní úrovni a soukromé příspěvky;

m)

částce, na niž se vztahuje nesrovnalost, a její rozdělení na příspěvky na úrovni Společenství, příspěvky na vnitrostátní úrovni a soukromé příspěvky; v případech, kdy nedošlo k platbě veřejného příspěvku osobám a/nebo jiným subjektům určeným v písmenu k), o částkách, které by bývaly byly neoprávněně vyplaceny, pokud by bývala nebyla zjištěna nesrovnalost;

n)

případném odložení plateb a možnostech navrácení;

o)

povaze neoprávněného výdaje.

Odchylně od prvního pododstavce není třeba sdělovat následující případy:

případy, kdy k nesrovnalosti došlo kvůli částečnému nebo celkovému pochybení při provádění opatření spolufinancovaného z rozpočtu Společenství z důvodu úpadku prováděcího subjektu nebo konečného příjemce. Musejí však být sděleny nesrovnalosti, ke kterým došlo před úpadkem, a jakékoli podezření na podvod,

případy, které prováděcí subjekt nebo konečný příjemce ohlásili správnímu orgánu ze své vůle nebo před tím, než je příslušný orgán zjistil, ať už před či po poskytnutí veřejného příspěvku,

případy, kdy správní orgán zjistí chybu týkající se způsobilosti financovaného projektu a chybu před vyplacením veřejného příspěvku opraví.“

4.

Článek 5 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy, které jsou příjemci podpory, oznámí Komisi správní a soudní rozhodnutí nebo jejich hlavní body týkající se ukončení těchto řízení a uvedou zejména, zda lze na základě zjištěných údajů pojmout podezření na podvod či nikoli.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Domnívá-li se členský stát, který je příjemcem podpory, že částku nelze navrátit v plné výši nebo to u ní nelze předpokládat, uvede ve zvláštní zprávě Komisi částku, která nebyla navrácena, a důvody, proč by tuto částku podle jeho názoru mělo nést Společenství nebo členský stát, který je příjemcem podpory.

Tyto informace musí být dostatečně podrobné, aby Komisi umožnily rozhodnout co nejdříve po konzultaci orgánů dotyčných členských států, kdo ponese finanční následky v souladu s čl. 12 odst. 1 třetí odrážkou nařízení (ES) č. 1164/94.

Sdělení musí obsahovat alespoň:

a)

datum poslední platby prováděcímu subjektu a/nebo konečnému příjemci;

b)

kopii příkazu k úhradě;

c)

kopii dokladu potvrzujícího platební neschopnost prováděcího subjektu nebo konečného příjemce;

d)

stručný popis opatření včetně příslušných dat, která členský stát přijal s cílem získat předmětnou částku.“

5.

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Informace, které vyžadují články 3 a 4 a čl. 5 odst. 1, se předávají, pokud je to možné, elektronicky, prostřednictvím zabezpečeného spojení, přičemž se použije Komisí za tímto účelem stanovený modul.“

6.

Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Komise může využít všechny informace obecné nebo provozní povahy, které členské státy sdělují podle tohoto nařízení, aby provedla analýzy rizik prostřednictvím vhodných informačních nástrojů a na základě obdržených informací vypracovala zprávy a varování pro lepší připravenost na zjištěná rizika.“

7.

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud se podle tohoto nařízení zpracovávají osobní údaje, dbají Komise a členské státy o to, aby byla dodržována ustanovení Společenství a vnitrostátní ustanovení týkající se ochrany těchto údajů, zejména těch údajů, jež jsou stanoveny směrnicí 95/46/ES a případně nařízením (ES) č. 45/2001.“

8.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.   V případech, kdy se nesrovnalosti týkají částek menších než 10 000 EUR z rozpočtu Společenství, předávají členské státy Komisi informace stanovené v článcích 3 a 5 pouze tehdy, pokud je Komise výslovně požaduje.

2.   Členské státy, které jsou příjemci podpory a které ke dni zjištění nesrovnalosti neměli euro jako měnu, musí převést dotyčné výdaje v národní měně na eura. Tato částka se bude převádět na eura podle měsíčního účetního kurzu Komise za měsíc, během nějž výdaj byl nebo by býval byl zaevidován do účtů platebního orgánu dotyčného operačního programu. Komise tento kurz každý měsíc zveřejňuje v elektronické podobě.“

Článek 2

Článek 5 nařízení (ES) č. 1831/94 se do vstupu v platnost tohoto nařízení nadále použije v případech týkajících se částky nižší než 10 000 EUR, které budou oznámeny do dne 28. února 2006.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 191, 27.7.2004, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(5)  Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 43. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2035/2005 (Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 8).

(6)  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 5.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.“


28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/19


SMĚRNICE RADY 2005/92/ES

ze dne 12. prosince 2005,

kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 12 odst. 3 písm. a) druhém pododstavci šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (2) se stanoví, že Rada rozhodne o výši základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2005.

(2)

Stávající základní sazba daně z přidané hodnoty platná v členských státech zajišťuje spolu s mechanismy přechodného režimu fungování tohoto režimu na uspokojivé úrovni. Je ale třeba zabránit tomu, aby zvyšující se rozdíly mezi základními sazbami DPH, které členské státy používají, nevedly ke strukturální nerovnováze ve Společenství a k narušení hospodářské soutěže v některých odvětvích činnosti.

(3)

Je proto vhodné zachovat minimální základní sazbu 15 % na další období dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné pokračovat v provádění strategie zjednodušení a modernizace stávajících právních předpisů Společenství v oblasti DPH.

(4)

Směrnice 77/388/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Základní sazbu daně z přidané hodnoty stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně a je stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.

O výši minimální základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2010, rozhodne Rada v souladu s článkem 93 Smlouvy.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. lednu 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2005

o podpisu a prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

(2005/948/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Společenství dvoustrannou dohodu o prodloužení platnosti stávající dvoustranné dohody a protokolů o obchodu s textilními výrobky s Běloruskou republikou o jeden rok, včetně několika úprav množstevních limitů.

(2)

Uvedená dohoda by měla být podepsána jménem Společenství s výhradou možného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dvoustranná dohoda by měla být prováděna prozatímně od 1. ledna 2006 do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření, s výhradou prozatímního provádění Běloruskou republikou na základě vzájemnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky (dále jen „dohoda“) jménem Evropského společenství, s výhradou jejího možného pozdějšího uzavření.

Článek 2

Dohoda se provádí prozatímně ode dne 1. ledna 2006 do jejího formálního uzavření a s výhradou prozatímního provádění Běloruskou republikou na základě vzájemnosti.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 3

1.   Nesplní-li Bělorusko své povinnosti podle bodu 2.4 dohody, sníží se kvóty pro rok 2006 na úrovně platné pro rok 2005.

2.   Rozhodnutí o provedení odstavce 1 bude přijato postupy uvedenými v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1478/2005 (Úř. věst. L 236, 13.9.2005, s. 3).


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

Vážený pane,

1.   Mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovanou dne 1. dubna 1993 a naposledy pozměněnou a rozšířenou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 29. listopadu 2004 (dále jen „dohoda“).

2.   Vzhledem k tomu, že doba platnosti dohody uplyne dnem 31. prosince 2005, dohodly se Evropské společenství a Běloruská republika v souladu s čl. 19 odst. 1 dohody, že prodlouží dobu platnosti dohody o další rok s výhradou těchto změn a podmínek:

2.1.

V čl. 19 odst. 1 dohody se druhá a třetí věta nahrazují tímto:

„Bude použitelná do 31. prosince 2006.“

2.2.

Příloha II, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství, se nahrazuje dodatkem 1 k tomuto dopisu.

2.3.

Příloha protokolu C, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství po provedení pasivního zušlechtění v Běloruské republice, se pro období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 nahrazuje dodatkem 2 tohoto dopisu.

2.4.

Dovoz textilních a oděvních výrobků do Běloruska pocházejících z Evropského společenství podléhá v roce 2006 clům nepřevyšujícím cla stanovená pro rok 2003 v dodatku 4 k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou parafované dne 11. listopadu 1999.

V případě, že se tyto sazby nepoužijí, má Společenství právo pro zbývající období platnosti dohody znovu zavést časově poměrným dílem úrovně množstevních omezení použitelné v roce 2005, jak je uvedeno ve výměně dopisů parafované dne 29. listopadu 2004.

3.   Stane-li se Běloruská republika členem Světové obchodní organizace (WTO) před uplynutím doby platnosti dohody, použijí se ode dne přistoupení Běloruské republiky k WTO dohody a předpisy WTO.

4.   Byl bych Vám zavázán, kdybyste laskavě potvrdil souhlas Vaší vlády s výše uvedeným. V takovém případě vstoupí tato dohoda ve formě výměny dopisů v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny právní postupy k tomu nezbytné. Do té doby bude prováděna prozatímně od 1. ledna 2006 s výhradou vzájemnosti.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

Dodatek 1

„PŘÍLOHA II

Bělorusko

Kategorie

Jednotka

Kvóta od 1. ledna 2006

Skupina I A

1

tuny

1 585

2

tuny

6 000

3

tuny

242

Skupina I B

4

T kusů

1 672

5

T kusů

1 105

6

T kusů

1 550

7

T kusů

1 252

8

T kusů

1 160

Skupina II A

9

tuny

363

20

tuny

329

22

tuny

524

23

tuny

255

39

tuny

241

Skupina II B

12

T párů

5 959

13

T kusů

2 651

15

T kusů

1 569

16

T kusů

186

21

T kusů

930

24

T kusů

844

26/27

T kusů

1 117

29

T kusů

468

73

T kusů

329

83

tuny

184

Skupina III A

33

tuny

387

36

tuny

1 309

37

tuny

463

50

tuny

207

Skupina III B

67

tuny

356

74

T kusů

377

90

tuny

208

Skupina IV

115

tuny

95

117

tuny

2 100

118

tuny

471

T kusů: 1 000 kusů.“

Dodatek 2

„PŘÍLOHA PROTOKOLU C

Kategorie

Jednotka

K 1. ledna 2006

4

1 000 kusů

5 055

5

1 000 kusů

7 047

6

1 000 kusů

9 398

7

1 000 kusů

7 054

8

1 000 kusů

2 402

12

1 000 kusů

4 749

13

1 000 kusů

744

15

1 000 kusů

4 120

16

1 000 kusů

839

21

1 000 kusů

2 741

24

1 000 kusů

706

26/27

1 000 kusů

3 434

29

1 000 kusů

1 392

73

1 000 kusů

5 337

83

tuny

709

74

1 000 kusů

931“

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu ze dne … tohoto znění:

1.   Mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovanou dne 1. dubna 1993 a naposledy pozměněnou a rozšířenou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 29. listopadu 2004 (dále jen „dohoda“).

2.   Vzhledem k tomu, že doba platnosti dohody uplyne dnem 31. prosince 2005, dohodly se Evropské společenství a Běloruská republika v souladu s čl. 19 odst. 1 dohody, že prodlouží dobu platnosti dohody o další rok s výhradou těchto změn a podmínek:

2.1.

V čl. 19 odst. 1 dohody se druhá a třetí věta nahrazují tímto:

‚Bude použitelná do 31. prosince 2006.‘

2.2.

Příloha II, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství, se nahrazuje dodatkem 1 k tomuto dopisu.

2.3.

Příloha protokolu C, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství po provedení pasivního zušlechtění v Běloruské republice, se pro období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 nahrazuje dodatkem 2 tohoto dopisu.

2.4.

Dovoz textilních a oděvních výrobků do Běloruska pocházejících z Evropského společenství podléhá v roce 2006 clům nepřevyšujícím cla stanovená pro rok 2003 v dodatku 4 k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou parafované dne 11. listopadu 1999.

V případě, že se tyto sazby nepoužijí, má Společenství právo pro zbývající období platnosti dohody znovu zavést časově poměrným dílem úrovně množstevních omezení použitelné v roce 2005, jak je uvedeno ve výměně dopisů parafované dne 29. listopadu 2004.

3.   Stane-li se Běloruská republika členem Světové obchodní organizace (WTO) před uplynutím doby platnosti dohody, použijí se ode dne přistoupení Běloruské republiky k WTO dohody a předpisy WTO.

4.   Byl bych Vám zavázán, kdybyste laskavě potvrdil souhlas Vaší vlády s výše uvedeným. V takovém případě vstoupí tato dohoda ve formě výměny dopisů v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny právní postupy k tomu nezbytné. Do té doby bude prováděna prozatímně od 1. ledna 2006 s výhradou vzájemnosti.“

Mám tu čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Běloruské republiky


Komise

28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. prosince 2005

o pokračování v roce 2006 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na rozmnožovacím materiálu a sadbě Prunus domestica a Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS, které byly zahájeny v letech 2002, 2003 a 2004

(2005/949/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1),

s ohledem na rozhodnutí Komise 2001/896/ES ze dne 12. prosince 2001, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu a rostlinách ovocných rostlin uvedených ve směrnici Rady 92/34/EHS (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Komise 2002/745/ES ze dne 5. září 2002, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím a sadbovém materiálu ovocných rostlin směrnice Rady 92/34/EHS (3), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Komise 2003/894/ES ze dne 11. prosince 2003, kterým se stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu druhů Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. podle směrnice Rady 92/34/EHS (4), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2001/896/ES stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy, jež se mají provádět podle směrnice 92/34/EHS na slivoni Prunus domestica v letech 2002 až 2006.

(2)

Testy a zkoušky prováděné v letech 2002 až 2005 by měly pokračovat i v roce 2006.

(3)

Rozhodnutí 2002/745/ES stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy, jež se mají provádět podle směrnice 92/34/EHS na slivoni Prunus domestica v letech 2003 až 2007.

(4)

Testy a zkoušky prováděné v letech 2003 až 2005 by měly pokračovat i v roce 2006.

(5)

Rozhodnutí 2003/894/ES stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy, jež se mají provádět podle směrnice 92/34/EHS na druzích Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L. v letech 2004 až 2008.

(6)

Testy a zkoušky prováděné v letech 2004 a 2005 by měly pokračovat i v roce 2006,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu a sadbě slivoně Prunus domestica, které byly zahájeny v letech 2002 a 2003, pokračují v souladu s rozhodnutími 2001/896/ES a 2002/745/ES i v roce 2006.

Srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na rozmnožovacím materiálu a sadbě druhů Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. a Rubus idaeus L., které byly zahájeny v roce 2004, pokračují v souladu s rozhodnutím 2003/894/ES i v roce 2006.

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2005/54/ES (Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 95.

(3)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 88.


28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. prosince 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o rozšíření plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německých spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falcko

(oznámeno pod číslem K(2005) 5621)

(Pouze německé a francouzské znění je závazné)

(2005/950/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/135/ES ze dne 27. února 2003 o schválení plánů eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Německu, ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko a Sársko (2) bylo přijato v rámci více opatření pro tlumení klasického moru prasat.

(2)

Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko byla choroba úspěšně eradikována a schválený plán eradikace přijatý pro některé oblasti této spolkové země byl zrušen rozhodnutím Komise 2005/58/ES ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánů eradikace a očkování ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a o plánu eradikace ve spolkové zemi Sársko (Německo) (3).

(3)

Německé orgány informovaly Komisi o opětovném výskytu choroby v populaci divokých prasat v některých oblastech Severního Porýní-Vestfálska během října 2005 a odpovídajícím způsobem změnily plány eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat a uvědomily o tom Komisi.

(4)

Na základě epidemiologických informací by měl být plán eradikace v Německu rozšířen na oblasti v okrese Euskirchen v Severním Porýní-Vestfálsku a v okresech Ahrweiler a Daun v Porýní-Falcku. Kromě toho by měl být změněn plán nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat tak, aby se vztahoval na tyto oblasti.

(5)

Rozhodnutí 2003/135/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2003/135/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo a Francouzské republice.

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/236/ES (Úř. věst. L 72, 18.3.2005, s. 44).

(3)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 45.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

1.   OBLASTI, VE KTERÝCH SE UPLATŇUJÍ PLÁNY ERADIKACE:

A.   Porýní-Falcko:

a)

Kreise: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis a Südliche Weinstraße;

b)

města: Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens a Kaiserslautern;

c)

v Kreis Alzey-Worms: lokality Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermershein vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim a Alzey;

d)

v Kreis Bad Kreuznach: lokality Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg a Bad Kreuznach;

e)

v Kreis Germersheim: obce Lingenfeld, Bellheim a Germersheim;

f)

v Kreis Kaiserslautern: obce Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl a Bruchmühlbach-Miesau; lokality Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden a Kottweiler-Schwanden;

g)

v Kreis Kusel: lokality Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach a Bosenbach;

h)

v Kreis Rhein-Pfalz: obce Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg a Altrip;

i)

v Kreis Südwestpfalz: obce Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land a Thaleischweiler-Fröschen; lokality Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben a Knopp-Labach;

j)

v Kreis Ahrweiler: obce Adenau a Ahrweiler;

k)

v Kreis Daun: obce Nohn a Üxheim.

B.   Severní Porýní-Vestfálsko:

v Kreis Euskirchen: město Bad Münstereifel, obec Blankenheim (lokality Lindweiler, Lommersdorf a Rohr), město Euskirchen (lokality Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim a Wißkirchen), město Mechernich (lokality Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf a Weiler am Berge), obec Nettersheim (lokality Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath a Tondorf).

2.   OBLASTI, VE KTERÝCH SE UPLATŇUJE NOUZOVÉ OČKOVÁNÍ:

A.   Porýní-Falcko:

a)

Kreise: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis a Südliche Weinstraße;

b)

města: Speyer, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens a Kaiserslautern;

c)

v Kreis Alzey-Worms: lokality Stein-Bockenheim, Wonsheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Wendelsheim, Nieder-Wiesen, Nack, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Bornheim, Lonsheim, Bermershein vor der Höhe, Albig, Bechenheim, Offenheim, Mauchenheim, Freimersheim, Wahlheim, Kettenheim, Esselborn, Dintesheim, Flomborn, Eppelsheim, Ober-Flörsheim, Hangen-Weisheim, Gundersheim, Bermersheim, Gundheim, Framersheim, Gau-Heppenheim, Monsheim a Alzey;

d)

v Kreis Bad Kreuznach: lokality Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Abtweiler, Raumbach, Bad Sobernheim, Odernheim a. Glan, Staudernheim, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Traisen, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Hackenheim, Volxheim, Pleitersheim, Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim, Guldental, Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, Rümmelsheim, Windesheim, Stromberg, Waldlaubersheim, Warmsroth, Schweppenhausen, Eckenroth, Roth, Boos, Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Rüdesheim, Weinsheim, Oberstreit, Waldböckelheim, Mandel, Hargesheim, Roxheim, Gutenberg a Bad Kreuznach;

e)

v Kreis Germersheim: obce Lingenfeld, Bellheim a Germersheim;

f)

v Kreis Kaiserslautern: obce Weilerbach, Otterbach, Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Kaiserslautern-Süd, Landstuhl a Bruchmühlbach-Miesau; lokality Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Steinwenden a Kottweiler-Schwanden;

g)

v Kreis Kusel: lokality Odenbach, Adenbach, Cronenberg, Ginsweiler, Hohenöllen, Lohnweiler, Heinzenhausen, Nussbach, Reipoltskirchen, Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, Oberweiler-Tiefenbach, Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler a.d. Lauter, Rothselberg, Jettenbach a Bosenbach;

h)

v Kreis Rhein-Pfalz: obce Dudenhofen, Waldsee, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt, Römerberg a Altrip;

i)

v Kreis Südwestpfalz: obce Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land a Thaleischweiler-Fröschen; lokality Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben a Knopp-Labach;

j)

v Kreis Ahrweiler: obce Adenau a Ahrweiler;

k)

v Kreis Daun: obce Nohn a Üxheim.

B.   Severní Porýní-Vestfálsko:

v Kreis Euskirchen: město Bad Münstereifel, obec Blankenheim (lokality Lindweiler, Lommersdorf a Rohr), město Euskirchen (lokality Billig, Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Rheder, Schweinheim, Stotzheim a Wißkirchen), město Mechernich (lokality Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rissdorf, Wachendorf a Weiler am Berge), obec Nettersheim (lokality Bouderath, Buir, Egelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Roderath a Tondorf).“


Evropská centrální banka

28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/33


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 15. prosince 2005,

kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky

(ECB/2005/15)

(2005/951/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 třetí odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 třetí odrážku a články 12.1, 14.3 a 30.6 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2000/1 ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (1) mimo jiné stanoví, jaké právní podklady by měly být pro tyto operace používány.

(2)

Obecné zásady ECB/2000/1 byly dne 11. března 2005 změněny s cílem zohlednit rozhodnutí ECB o používání rámcové dohody Bankovní federace Evropské unie (Fédération Bancaire Européenne) (FBE) pro finanční operace (znění z roku 2004) pro zajištěné operace a mimoburzovní operace s deriváty týkající se devizových rezerv ECB s protistranami, které jsou registrovány nebo založeny podle práva některých evropských zemí.

(3)

Pokud jde o protistrany, které jsou registrovány nebo založeny podle švédského práva, považuje ECB nyní za vhodné, aby rámcová dohoda FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) byla používána:

i)

pro všechny mimoburzovní operace s deriváty týkající se devizových rezerv ECB s těmito protistranami a

ii)

jako právní podklad u vkladů, které se týkají devizových rezerv ECB, u těchto protistran, za předpokladu, že jsou způsobilé pro vklady, jakož i pro repo obchody nebo devizové transakce.

(4)

Obecné zásady ECB/2000/1 je proto třeba změnit s cílem stanovit používání rámcové dohody FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) pro mimoburzovní operace s deriváty s protistranami, které jsou registrovány nebo založeny podle švédského práva, a pro vklady u těchto protistran a zohlednit rozhodnutí ECB dále nepoužívat rámcovou dohodu ECB o vzájemném započtení pohledávek (nettingu) s těmito protistranami.

(5)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Obecné zásady ECB/2000/1 se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„S každou protistranou musí existovat rámcová dohoda o vzájemném započtení pohledávek (nettingu) v některé z verzí připojených k těmto obecným zásadám jako příloha 2; tento požadavek se nevztahuje na protistrany, se kterými ECB uzavřela rámcovou dohodu FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) a které jsou založeny nebo registrovány podle práva některé z těchto zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (jen Anglie a Wales) nebo Švýcarsko.“

2.

Název přílohy 2a se nahrazuje tímto:

„Rámcová dohoda o vzájemném započtení pohledávek (nettingu) podle anglického práva v anglickém jazyce (použije se pro všechny protistrany s výjimkou protistran:

i)

registrovaných ve Spojených státech amerických, nebo

ii)

registrovaných ve Francii a Německu, které jsou způsobilé pouze pro vklady, nebo

iii)

se kterými ECB uzavřela rámcovou dohodu FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) a které jsou založeny nebo registrovány podle práva některé z těchto zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (jen Anglie a Wales) nebo Švýcarsko).“

3.

V příloze 3 se odstavec 2 písmeno a) nahrazuje tímto:

„Rámcová dohoda FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) pro operace s protistranami, které jsou založeny nebo registrovány podle práva některé z těchto zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (jen Anglie a Wales) nebo Švýcarsko.“

4.

V příloze 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„Všechny vklady, které se týkají devizových rezerv ECB, u protistran, které jsou způsobilé k zajištěným operacím uvedeným v odstavci 1 nebo k mimoburzovním operacím s deriváty uvedeným v odstavci 2 a které jsou založeny nebo registrovány podle práva některé z níže uvedených zemí, musí být právně podloženy rámcovou dohodou FBE pro finanční operace (znění z roku 2004) ve znění aktuálně schváleném nebo pozměněném ECB: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (jen Anglie a Wales) nebo Švýcarsko.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 15. března 2006.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, které přijaly euro v souladu se Smlouvou.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. prosince 2005.

Za Radu guvernérů ECB

Jean-Claude TRICHET

Prezident ECB


(1)  Úř. věst. L 207, 17.8.2000, s. 24. Obecné zásady naposledy pozměněné obecnými zásadami ECB/2005/6 (Úř. věst. L 109, 29.4.2005, s. 107).


Tiskové opravy

28.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/35


Oprava nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

( Úřední věstník Evropských společenství L 357 ze dne 31. prosince 2002 )

Strana 33, čl. 122 odst. 3 první věta:

místo:

„Ve vyjednávacím řízení osloví zadavatelé vybrané uchazeče, kteří splňují kritéria výběru stanovená v článku 135, a vyjednávají s jedním nebo s několika z nich podmínky zakázky.“,

má být:

„Ve vyjednávacím řízení osloví zadavatelé vybrané zájemce, kteří splňují kritéria výběru stanovená v článku 135, a vyjednávají s jedním nebo s několika z nich podmínky zakázky.“.

Strana 62, čl. 241 odst. 1 písm. a):

místo:

„u zakázek o hodnotě stejné nebo vyšší než 200 000 EUR: mezinárodní omezené nabídkové řízení ve smyslu čl. 122 odst. 2 písm. b) a čl. 240 odst. 2 písm. a);“,

má být:

„u zakázek o hodnotě stejné nebo vyšší než 200 000 EUR: mezinárodní omezené nabídkové řízení ve smyslu čl. 122 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 240 odst. 2 písm. a);“.

Strana 62, čl. 241 odst. 3 druhý pododstavec:

místo:

„Nabídky otevírá a hodnotí výběrová komise, která má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové výběrové komise musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“,

má být:

„Nabídky otevírá a hodnotí hodnotící výbor, který má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové hodnotícího výboru musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“.

Strana 62, čl. 241 odst. 4 poslední pododstavec:

místo:

„Pokud zadávací dokumentace stanoví rozhovory, může se výběrová komise usnést vést rozhovory s nejdůležitějšími členy týmu odborníků navrženými v technicky přijatelných nabídkách poté, co vypracuje písemné předběžné závěry, a před uzavřením hodnocení technických nabídek s konečnou platností. V tomto případě jsou odborníci dotazováni výběrovou komisí, nejlépe hromadně, jedná-li se o tým, a v dostatečně krátkých odstupech, aby mohlo být provedeno srovnání. Rozhovory jsou vedeny v souladu se standardním vzorem předem schváleným výběrovou komisí a použitým na všechny odborníky nebo týmy přizvané k rozhovorům. Den a hodina rozhovorů musí být sdělena uchazečům alespoň deset kalendářních dní předem. V případě nepředvídatelných okolností, které znemožní uchazeči účast na rozhovoru, bude s uchazečem dohodnut nový termín.“,

má být:

„Pokud zadávací dokumentace stanoví rozhovory, může se hodnotící výbor usnést vést rozhovory s nejdůležitějšími členy týmu odborníků navrženými v technicky přijatelných nabídkách poté, co vypracuje písemné předběžné závěry, a před uzavřením hodnocení technických nabídek s konečnou platností. V tomto případě jsou odborníci dotazováni hodnotícím výborem, nejlépe hromadně, jedná-li se o tým, a v dostatečně krátkých odstupech, aby mohlo být provedeno srovnání. Rozhovory jsou vedeny v souladu se standardním vzorem předem schváleným hodnotícím výborem a použitým na všechny odborníky nebo týmy přizvané k rozhovorům. Den a hodina rozhovorů musí být sdělena uchazečům alespoň deset kalendářních dní předem. V případě nepředvídatelných okolností, které znemožní uchazeči účast na rozhovoru, bude s uchazečem dohodnut nový termín.“.

Strana 63, čl. 242 odst. 2:

místo:

„b)

doplňkové služby, které sestávají z opakování podobných služeb svěřených poskytovateli služby v rámci první zakázky za předpokladu, že pro poskytování první služby bylo zveřejněno vyhlášení zakázky a že v něm byla výslovně uvedena možnost zadat doplňkové služby ve vyjednávacím řízení a odkázáno na jejich odhadované náklady.

Zakázka může být prodloužena pouze jednou; hodnota a doba trvání nesmí překročit hodnotu a dobu trvání původní zakázky.“,

má být:

„b)

doplňkové služby, které sestávají z opakování podobných služeb svěřených poskytovateli služby v rámci první zakázky za předpokladu, že pro poskytování první služby bylo zveřejněno vyhlášení zakázky a že v něm byla výslovně uvedena možnost zadat doplňkové služby ve vyjednávacím řízení a odkázáno na jejich odhadované náklady. Zakázka může být prodloužena pouze jednou; hodnota a doba trvání nesmí překročit hodnotu a dobu trvání původní zakázky.“

Strana 63, čl. 243 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Nabídky otevírá a hodnotí výběrová komise, která má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové výběrové komise musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“,

má být:

„Nabídky otevírá a hodnotí hodnotící výbor, který má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové hodnotícího výboru musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“.

Strana 64, čl. 245 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Nabídky otevírá a hodnotí výběrová komise, která má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové výběrové komise musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“,

má být:

„Nabídky otevírá a hodnotí hodnotící výbor, který má nezbytnou odbornou a správní způsobilost. Členové hodnotícího výboru musí podepsat prohlášení o nestrannosti.“.

Strana 66, čl. 249 odst. 3 písm. h) bod ii):

místo:

„platbu záloh,“,

má být:

„platby předběžného financování,“.