ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 333

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
20. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2077/2005 ze dne 19. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2078/2005 ze dne 19. prosince 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2079/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 a nařízení (ES) č. 2303/2003 týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2081/2005 ze dne 19. prosince 2005 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2006

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2082/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1497/2001 o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, o přijetí závazku nabídnutého vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a o ukončení řízení, pokud jde o dovoz močoviny pocházející z Egypta a Polska

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2084/2005 ze dne 19. prosince 2005 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2085/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosince 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2086/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2087/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosince 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2088/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2089/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2006

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2090/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

42

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

44

Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

45

Dohoda ve formě vyměny dopisů mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

46

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2005, kterým se České republice, Estonsku, Kypru a Litvě povoluje odchýlit se od směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, pokud jde o zásoby nahromaděné v období od 1. ledna 2003 do 1. května 2004 (oznámeno pod číslem K(2005) 5160)

49

 

*

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií č. 1/2005 ze dne 11. listopadu 2005 ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o motorových vozidlech

51

 

*

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií č. 2/2005 ze dne 11. listopadu 2005 ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě

53

 

 

Evropská centrální banka

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 o schválení objemu emise mincí v roce 2006 (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2077/2005

ze dne 19. prosince 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 19. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

58,8

204

55,5

212

92,7

999

69,0

0707 00 05

052

109,0

204

82,1

628

155,5

999

115,5

0709 90 70

052

152,4

204

113,1

999

132,8

0805 10 20

052

66,3

204

61,9

220

66,6

999

64,9

0805 20 10

052

59,8

204

59,2

999

59,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,8

220

36,8

400

83,8

464

143,2

624

79,6

999

78,8

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

096

18,3

400

95,5

404

93,9

720

65,2

999

68,2

0808 20 50

052

138,4

400

94,3

720

42,4

999

91,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2078/2005

ze dne 19. prosince 2005

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podrobná pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů mohou být pro produkty vyvážené Společenstvím stanoveny vývozní náhrady, a to v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezónnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Množství pro jednotlivé produkty je nutné přidělit s přihlédnutím k jejich skladovatelnosti.

(4)

Čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že při stanovení náhrad se bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Je nutné zohlednit i náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citróny, a jablka tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Aniž je dotčeno provádění čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na dva měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 558/2005 (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

Zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny a jablka)

Období pro podávání nabídek: 5.–6. ledna 2006.


Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660


(1)  Kódy produktů stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení řady „A“ stanovila příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všechna místa určení s výjimkou Bulharska.

F09

:

Následující místa určení:

Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Jugoslávie (Srbsko a Černá hora), Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie,

africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky,

místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2079/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 a nařízení (ES) č. 2303/2003 týkající se prodloužení určitých odchylek vztahujících se k osvědčování vín, označování vín a enologickým postupům

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 53 a čl. 68 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/798/ES ze dne 14. listopadu 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 24 odst. 2, článkem 26 a čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (3), se na vína dovezená ze Spojených států amerických do 31. prosince 2005 vztahuje zjednodušený postup, pokud jde o požadavky na vyplňování a používání osvědčení a zprávy o výsledku rozboru při dovozu vína.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2303/2003 ze dne 29. prosince 2003 o zvláštních pravidlech pro etikety vína dováženého ze Spojených států amerických (4) stanoví určité dočasné odchylky, pokud jde o označování vín, jejichž platnost skončí rovněž dne 31. prosince 2005.

(3)

Bez ohledu na čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 povoluje nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999 (5), k přímé lidské spotřebě, dovoz vín pocházejících ze Spojených států amerických, u nichž bylo použito určitých enologických postupů, které nejsou stanoveny v předpisech Společenství, do Společenství. Platnost tohoto povolení skončí dne 31. prosince 2005, pokud jde o enologické postupy uvedené v bodě 1 písm. b) přílohy nařízení (ES) č. 1037/2001.

(4)

V návaznosti na jednání byla dne 14. září 2005 oběma stranami parafována dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem. Podle článků 4 a 9 dohody bude víno pocházející ze Spojených států i nadále ošetřováno stejným způsobem v souladu s nařízeními (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003. V souladu s čl. 17 odst. 2 uvedené dohody se však články 4 a 9 použijí až od prvního dne druhého měsíce po přijetí písemného oznámení uvedeného v čl. 6 odst. 3 dohody. Bylo proto nezbytné sjednat zvláštní Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem (6), která by se vztahovala na období od 31. prosince 2005 do data použití článků 4 a 9 dohody o víně.

(5)

Aby nedošlo k narušení trhu, měla by být přijata ustanovení k provádění dohody ve formě výměny dopisů, a zejména by do dne použití článků 4 a 9 dohody o obchodu s vínem měly zůstat v platnosti tři odchylky stanovené nařízeními (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003, nejpozději však tři roky ode dne vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů.

(6)

Nařízení (ES) č. 883/2001, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 2303/2003 by měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 27 nařízení (ES) č. 883/2001 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ustanovení čl. 24 odst. 2 a článku 26 se použijí do dne použití článků 4 a 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem, nejpozději však tři roky ode dne vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem (7).

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1037/2001 se mění takto:

1.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 druhého pododstavce se nahrazuje tímto:

„Na používání enologických postupů podle bodu 1 písm. b) přílohy se však toto povolení vztahuje pouze do dne použití článků 4 a 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem, nejpozději však tři roky ode dne vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem (8).

2.

V bodě 1 písm. b) přílohy se úvodní slova „nejpozději do 31. prosince 2003“ nahrazují tímto:

„nejpozději do dne stanoveného ve druhém pododstavci čl. 1 odst. 1“.

Článek 3

Druhý pododstavec článku 2 nařízení (ES) č. 2303/2003 se nahrazuje tímto:

„Použije se do dne použití článků 4 a 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem, nejpozději však tři roky ode dne vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o záležitostech týkajících se obchodu s vínem (9).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 301, 18.11.2005, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1747/2005 (Úř. věst. L 280, 25.10.2005, s. 9).

(4)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2324/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 24).

(6)  Úř. věst. L 301, 18.11.2005, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 301, 18.11.2005, s. 16.“

(8)  Úř. věst. L 301, 18.11.2005, s. 16.“

(9)  Úř. věst. L 301, 18.11.2005, s. 16.“


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2080/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K tomu, aby mohla být činnost schválených organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv účinná, je třeba schvalovat různé kategorie hospodářských subjektů majících největší význam pro odvětví olivového oleje nebo stolních oliv a současně zajistit, aby tyto organizace splnily některé minimální podmínky dostačující pro dosažení ekonomicky významných výsledků.

(2)

Aby mohly producentské členské státy zavést správu režimu schválených organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv, je třeba stanovit postupy a lhůty pro schvalování takových organizací, kritéria pro výběr jejich programů, jakož i pravidla pro platby a rozdělení finančních podpor Společenství.

(3)

Ustanovení čl. 110i odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (2), kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, stanoví, že členské státy mohou zadržet až 10 % složky připadající na olivový olej ve vnitrostátním stropu uvedeném v článku 41 nařízení (ES) č. 1782/2003 k zajištění financování pracovních programů Společenstvím, vypracovaných schválenými organizacemi hospodářských subjektů v jedné nebo ve více oblastech činnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 865/2004.

(4)

V souladu se společnými pravidly pro financování přímých podpor a v zájmu využití částek určených jednotlivým členským státům je třeba, aby roční výdaje určené na provádění pracovních programů nepřekročily roční částky zadržené členskými státy podle č. 110i odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(5)

V zájmu zajištění celkové soudržnosti činností schválených organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv je třeba přesně určit druhy způsobilých činností a druhy činností nezpůsobilých. Rovněž je třeba stanovit podmínky pro předkládání pracovních programů a kritéria pro výběr těchto programů. Dotyčné členské státy by však měly mít možnost stanovit dodatečná kritéria způsobilosti, aby lépe přizpůsobily činnosti skutečným podmínkám v odvětví oliv v jednotlivých státech.

(6)

S přihlédnutím k dosažené zkušenosti je třeba stanovit strop pro financování Společenstvím, přinejmenším pro oblast zlepšení dopadů pěstování oliv na životní prostředí a pro oblast sledovatelnosti, osvědčení a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv pod dohledem vnitrostátních správních orgánů, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům, aby tak bylo zajištěno provedení minimálního počtu opatření v citlivých a současně prioritních oblastech.

(7)

Aby byly pracovní programy provedeny ve stanovených lhůtách a v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 865/2004 a aby byla zajištěna účinná správa schválených organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv, je třeba stanovit pravidla pro žádosti o schválení, výběr a schvalování pracovních programů.

(8)

V zájmu řádného využívání finanční podpory určené jednotlivým členským státům je nezbytné stanovit postup pro každoroční úpravu pracovních programů schválených pro následující rok, aby tak bylo možné přihlédnout k případným změnám, řádně odůvodněným, ve vztahu k původním podmínkám. Rovněž je nezbytné, aby členské státy měly možnost stanovit potřebné podmínky pro úpravu pracovních programů a přerozdělení poskytnutých částek, aniž by došlo k překročení ročních částek zadržených producentskými členskými státy podle čl. 110i odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(9)

Aby mohla být práce včas zahájena, mohou organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv získat zálohu v maximální výši 90 % ročních způsobilých výdajů v rámci schváleného pracovního programu proti složení jistoty ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (3).

(10)

V zájmu řádné správy pravidel pro organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv by zúčastněné členské státy měly vypracovat plán kontrol, jakož i režim sankcí pro jakékoli nastalé nesrovnalosti. Je třeba také stanovit, že organizace hospodářských subjektů budou oznamovat výsledky své činnosti vnitrostátním orgánům v daných členských státech, jež budou předávat tyto výsledky Komisi.

(11)

Pro účely jasnosti a transparentnosti je třeba zrušit nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2004/05 (4), a nahradit je novým nařízením.

(12)

Řídící výbor pro olivový olej a stolní olivy nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článkům 7 a 8 nařízení (ES) č. 865/2004, pokud jde o schvalování organizací hospodářských subjektů, činnosti způsobilé pro financování Společenstvím, schvalování pracovních programů a provádění schválených pracovních programů.

Článek 2

Podmínky pro schválení organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv

1.   Členské státy schvalují organizace hospodářských subjektů způsobilé pro financování pracovních programů Společenstvím podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004.

2.   Členské státy stanoví podmínky pro schválení, jež budou zahrnovat alespoň tato kritéria:

a)

organizace producentů se skládají výhradně z producentů oliv, kteří nejsou členy jiné schválené organizace producentů;

b)

sdružení organizací producentů se skládají výhradně ze schválených organizací producentů, které nejsou členy jiného sdružení schválených organizací producentů;

c)

ostatní organizace hospodářských subjektů se skládají výhradně z hospodářských subjektů v odvětví oliv, které nejsou členy jiné schválené organizace hospodářských subjektů;

d)

meziodvětvové organizace poskytují široké a vyvážené zastoupení všech hospodářských činností spojených s produkcí, zpracováním a uváděním na trh olivového oleje a/nebo stolních oliv;

e)

organizace hospodářských subjektů může předložit pracovní program pro alespoň jednu z oblastí činnosti uvedených v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) až e);

f)

organizace hospodářských subjektů se zavazuje, že se podřídí kontrolám stanoveným v článku 14.

3.   Při posouzení žádostí o schválení podaných organizacemi hospodářských subjektů berou členské státy v úvahu zejména tato hlediska:

a)

zvláštnosti odvětví oliv v každé regionální produkční oblasti definované členskými státy (dále jen „regionální produkční oblast“);

b)

zájem spotřebitelů a rovnováhu trhu;

c)

zlepšení kvality produkce olivového oleje a stolních oliv;

d)

posouzení účinnosti předložených pracovních programů.

Článek 3

Postup pro schválení organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv

1.   Pro účely schválení musí organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv podat do data stanoveného členským státem, avšak nejpozději do 15. února každého roku, žádost o schválení, z níž vyplývá, že organizace splňuje podmínky podle čl. 2 odst. 2.

Žádost je sestavena podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem členského státu tak, aby bylo možné zkontrolovat dodržení podmínek podle čl. 2 odst. 2. Obsahuje zejména prvky umožňující získat údaje o každém členu organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv.

2.   Nejpozději do 1. dubna každého roku provádění schváleného pracovního programu je organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv členským státem schválena a obdrží schvalovací číslo.

3.   Schválení bude odmítnuto, pozastaveno nebo okamžitě odebráno, pokud dotyčná organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv nesplňuje podmínky podle čl. 2 odst. 2.

4.   Organizace hospodářských subjektů si přesto zachová práva vyplývající z jejího schválení až do okamžiku odebrání schválení, za předpokladu, že jednala v dobré víře, pokud jde o soulad s podmínkami podle čl. 2 odst. 2.

Jestliže je schválení odebráno proto, že organizace hospodářských subjektů vědomě nebo z důvodu vážné nedbalosti nesplnila podmínky schválení podle čl. 2 odst. 2, nabývá rozhodnutí o odebrání účinku od okamžiku, v němž již podmínky schválení nebyly splněny.

5.   Schválení bude odmítnuto, pozastaveno nebo okamžitě odebráno, pokud byly vůči dotyčné organizaci hospodářských subjektů:

a)

během hospodářských roků 2002/03 nebo 2003/04 uplatněny sankce za porušení režimu podpory produkce stanovené nařízením Rady č. 136/66/EHS (5);

b)

během hospodářských roků 2002/03 nebo 2003/04 uplatněny sankce za porušení systému financování programů činnosti organizací hospodářských subjektů stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1638/98 (6).

6.   Organizace hospodářských subjektů, které byly schváleny členským státem ve smyslu nařízení (ES) č. 1334/2002 nebo jež byly příjemci financování programů činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv během hospodářských roků 2002/03 až 2004/05 mohou být považovány za schválené ve smyslu tohoto nařízení, pokud splňují podmínky podle čl. 2 odst. 2.

Článek 4

Financování Společenstvím

1.   Roční financování pracovních programů organizací hospodářských subjektů Společenstvím je zajišťováno až do výše zadržené částky podle čl. 110i odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

Členské státy zajistí, že roční výdaje určené na provádění schválených pracovních programů nepřekročí částku uvedenou v prvním pododstavci.

2.   Členské státy dbají na to, aby byla finanční podpora Společenství poskytnuta poměrně k délce období stanoveného v čl. 8 odst. 1.

Článek 5

Činnosti způsobilé pro financování Společenstvím

1.   Činnosti způsobilé pro financování Společenstvím podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 865/2004 (dále jen „způsobilé činnosti“) jsou tyto:

a)

v oblasti sledování a správy trhu v odvětví olivového oleje a stolních oliv:

i)

shromažďování údajů o daném odvětví a trhu v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány pokud jde o metody, geografickou reprezentativnost a úroveň přesnosti,

ii)

vypracování studií, zejména na témata spojená s ostatními činnostmi plánovanými v pracovních programech organizací hospodářských subjektů;

b)

v oblasti zlepšení dopadů pěstování oliv na životní prostředí:

i)

provádění společných činností v zájmu udržování environmentálně přínosných olivových hájů ohrožených zánikem, v souladu s podmínkami stanovenými na základě objektivních kritérií příslušnými vnitrostátními orgány, zejména pokud jde o regionální produkční oblasti, které mohou být způsobilé, jakož i o plochu a minimální počet producentů olivového oleje, kteří se musejí činností účastnit, aby byla zajištěna jejich účinnost,

ii)

vypracování pravidel pro postup při úspěšném pěstování olivovníků na základě environmentálních kritérií přizpůsobených místním poměrům, jakož i jejich šíření mezi pěstiteli oliv a kontrola jejich používání v praxi,

iii)

praktické demonstrace alternativních metod potírání mouchy olivové, doplňujících používání chemických prostředků,

iv)

praktické demonstrace metod pěstování oliv s ohledem na ochranu životního prostředí a péči o krajinu, jako je ekologické, nízkonákladové a integrované zemědělství,

v)

doplňování environmentálních údajů do geografického informačního systému pro pěstování oliv uvedeného v článku 20 nařízení (ES) č. 1782/2003;

c)

v oblasti zlepšení kvality produkce olivového oleje a stolních oliv:

i)

zlepšování podmínek pro pěstování (zejména potíráním mouchy olivové), sklizeň, dodávky a skladování oliv před zpracováním, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

ii)

odrůdové zlepšení olivových hájů v případě soukromých podniků, pokud přispívají k cílům pracovních programů,

iii)

zlepšování podmínek skladování a využívání zbytků po produkci olivového oleje a stolních oliv,

iv)

technická podpora odvětví zpracování olivového oleje v aspektech spojených s jakostí produktů,

v)

zřizování a zlepšování laboratoří pro analýzu panenského olivového oleje,

vi)

odborná příprava posuzovatelů pro organoleptické kontroly panenského olivového oleje;

d)

v oblasti sledovatelnosti, osvědčení a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv pod dohledem vnitrostátních správních orgánů, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům:

i)

zřizování a řízení systémů umožňujících vysledování produktů od pěstitele oliv až po balení a označování v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

ii)

zřizování a řízení systémů osvědčení jakosti, založených na systému analýzy rizik a kontroly kritických bodů, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

iii)

zřizování a řízení systémů monitorování shody s normami posuzování původu, jakosti a uvádění olivového oleje a stolních oliv na trh, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány;

e)

v oblasti šíření informací o činnostech organizací hospodářských subjektů prováděných za účelem zlepšení jakosti olivového oleje a stolních oliv:

i)

šíření informací o pracích prováděných organizacemi hospodářských subjektů v odvětví oliv v oblastech uvedených v písmenech a), b), c) a d),

ii)

vytvoření a správa internetových stránek o činnostech organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv v oblastech uvedených v písmenech a), b), c) a d).

Pokud jde o činnost stanovenou v prvním pododstavci písm. c) bodě ii), členské státy se ujistí, že byla přijata vhodná opatření pro zpětné získání investice nebo její zbytkové hodnoty, pokud člen organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv z této organizace vystoupí.

2.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky specifikující způsobilé činnosti, jež však neznemožní jejich navrhování nebo provádění.

Článek 6

Přidělování finanční podpory Společenství

Na úrovni každého členského státu je alespoň 20 % částky finanční podpory Společenství poskytnuté podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004 určeno pro každou z oblastí činnosti uvedených v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) a alespoň 12 % finanční podpory Společenství je určeno pro oblast uvedenou v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci písm. d).

Pokud není minimální procento uvedené v prvním pododstavci zcela využito ve zmíněných oblastech činnosti, nemohou být tyto nevyužité částky převedeny na jiné oblasti činnosti, ale vracejí se do rozpočtu Společenství.

Článek 7

Činnosti a náklady nezpůsobilé pro financování Společenstvím

1.   Dále uvedené činnosti nejsou způsobilé pro financování Společenstvím podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004:

a)

činnosti, na něž se vztahuje financování Společenství jiné než podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004;

b)

činnosti zaměřené na přímé zvýšení produkce nebo zahrnující zvýšení skladovací nebo zpracovatelské kapacity;

c)

činnosti spojené s nákupem nebo skladováním olivového oleje nebo stolních oliv nebo činnosti mající dopad na jejich ceny;

d)

činnosti spojené s podporou odbytu olivového oleje nebo stolních oliv;

e)

činnosti spojené s vědeckým výzkumem;

f)

činnosti, jež by mohly narušovat hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech organizace hospodářský subjektů v odvětví oliv.

2.   V zájmu dodržování ustanovení odst. 1 písm. a) se organizace hospodářských subjektů písemně zavazují svým jménem a jménem svých členů, že se pro činnosti skutečně financované podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004 vzdávají jakéhokoli financování z jiného režimu podpor na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni.

3.   Při provádění činností uvedených v článku 5 nejsou mimo jiné způsobilé výdaje vyplývající z:

a)

úhrady (zvláště ve formě ročních splátek) úvěrů čerpaných pro činnost provedenou zcela nebo zčásti před začátkem pracovního programu;

b)

plateb hospodářským subjektům, kteří se účastní zasedání a vzdělávacích programů, jakožto náhrada příjmů;

c)

EZOZF nepřebírá výdaje související se správními a osobními náklady členských států a příjemců podpory z EZOZF;

d)

nákupu nezastavěného pozemku;

e)

nákupu použitého vybavení;

f)

nákladů spojených s leasingovými smlouvami, jako jsou např. daně, úroky a náklady na pojištění;

g)

pronájmu, pokud je upřednostněn před nákupem, a nákladů na provoz pronajatých nemovitostí či zařízení.

4.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky specifikující nezpůsobilé činnosti a náklady uvedené v odstavcích 1 a 3.

Článek 8

Pracovní programy a žádost o schválení

1.   Pracovní programy způsobilé pro financování Společenstvím podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 865/2004 se budou provádět v nejvýše tříletých obdobích. První období začíná dne 1. dubna 2006. Další období začnou vždy po třech letech dne 1. dubna.

2.   Každá organizace hospodářských subjektů schválená podle tohoto nařízení může podat žádost o schválení jednoho pracovního programu k datu stanovenému členským státem, avšak nejpozději do 15. února každého roku.

Žádost o schválení musí obsahovat:

a)

podrobné údaje o dané organizaci hospodářských subjektů v odvětví oliv;

b)

informace o kritériích pro výběr stanovených v čl. 9 odst. 1;

c)

popis, zdůvodnění a časový plán provedení všech navrhovaných činností;

d)

plánované výdaje, rozepsané podle jednotlivých činností a oblastí činnosti uvedených v článku 5 a rozdělené na období po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, zvlášť uvádějící režijní náklady, jež nesmějí překročit 2 % celkové částky, a ostatní hlavní druhy nákladů;

e)

plán financování podle oblastí činnosti uvedených v článku 5, rozepsaný na období nejvýše po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, s uvedením zejména požadovaného financování Společenstvím včetně záloh a případně finančních příspěvků od hospodářských subjektů a státních příspěvků;

f)

popis kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex post na základě obecných zásad stanovených jednotlivými členskými státy;

g)

důkaz o složení bankovní jistoty v částce rovnající se nejméně 5 % požadované finanční podpory Společenství;

h)

žádost o zálohu podle článku 11;

i)

prohlášení uvedené v čl. 7 odst. 2;

j)

v případě meziodvětvových organizací a sdružení organizací producentů podrobné údaje o organizacích hospodářských subjektů odpovědných za vlastní provádění subdodavatelských činností v jejich programech;

k)

v případě organizací hospodářských subjektů, jež jsou členy sdružení producentů nebo meziodvětvové organizace, potvrzení, že činnosti uvedené v jejich programech nejsou předmětem jiné žádosti o finanční podporu Společenství ve smyslu tohoto nařízení.

Článek 9

Výběr a schvalování pracovních programů

1.   Členské státy vyberou pracovní programy na základě těchto kritérií:

a)

všeobecné kvality programu a jeho shody s cíli a prioritami odvětví oliv v dané regionální produkční oblasti, stanovenými dotyčným členským státem;

b)

finanční důvěryhodnosti a dostatečnosti finančních zdrojů zúčastněných organizací hospodářských subjektů pro účely provádění navržených činností;

c)

rozsahu regionální produkční oblasti zahrnuté do pracovního programu;

d)

rozmanitosti hospodářského prostředí v dané regionální produkční oblasti, jež je zohledněno v pracovním programu;

e)

existence více oblastí činnosti a výše finančního příspěvku od hospodářských subjektů;

f)

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex post, stanovených jednotlivými členskými státy.

Členské státy vezmou v úvahu rozdělení žádostí mezi různé druhy organizací hospodářských subjektů a rozsah pěstování oliv v každé regionální produkční oblasti.

2.   Členské státy zamítnou pracovní programy, které jsou neúplné, obsahují nepřesné informace nebo zahrnují jednu z nezpůsobilých činností stanovených v článku 7.

3.   Nejpozději do 15. března každého roku členský stát informuje organizace hospodářských subjektů o schválených pracovních programech a popřípadě o pracovních programech, kterým poskytne odpovídající finanční podporu.

Konečné schválení pracovního programu může být podmíněno začleněním změn pokládaných členským státem za nezbytné. V takovém případě sdělí dotyčná organizace hospodářských subjektů svůj souhlas ve lhůtě 15 dnů poté, co jí byly změny oznámeny.

4.   Pokud není navržený pracovní program vybrán, členský stát okamžitě uvolní jistotu uvedenou v čl. 8 odst. 2 písm. g).

5.   Členské státy dbají na to, aby byla finanční podpora Společenství poskytnuta v rámci každé kategorie organizací hospodářských subjektů s přihlédnutím k hodnotě olivového oleje vyráběného nebo uváděného na trh členy organizace hospodářských subjektů.

Článek 10

Změna pracovních programů

1.   Organizace hospodářských subjektů může postupem stanoveným členským státem požádat o změnu obsahu a rozpočtu svého pracovního programu, který byl již schválen, pokud to nezpůsobí zvýšení částky zadržené podle čl. 110i odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.

2.   Žádosti o změnu pracovního programu musí být doplněny podpůrnými dokumenty uvádějícími důvody, podstatu a důsledky navržených změn. Organizace hospodářských subjektů předloží žádost příslušnému orgánu alespoň šest měsíců před začátkem provádění příslušné činnosti.

3.   Pokud organizace hospodářských subjektů, které se slučují, dříve prováděly rozdílné pracovní programy, budou tyto programy provádět souběžně a odděleně až do 1. ledna následujícího roku. Tyto organizace sloučí své pracovní programy na základě žádosti o změnu svých pracovních programů v souladu s odstavci 1 a 2.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy povolit organizacím hospodářských subjektů, které svou žádost řádně odůvodní, pokračovat v souběžném provádění svých pracovních programů, aniž je sloučí.

4.   Nejpozději do dvou měsíců po obdržení žádosti o změnu uvedené v odstavci 2 sdělí příslušný orgán členského státu na základě posouzení předložených dokumentů své rozhodnutí dotyčné organizaci hospodářských subjektů. Žádost o změnu, pro kterou v této lhůtě nebylo přijato rozhodnutí, se považuje za přijatou.

5.   V případě, že je finanční podpora Společenství poskytnutá organizaci hospodářských subjektů nižší než schválený program, mohou příjemci přizpůsobit svůj program poskytnuté podpoře.

Článek 11

Zálohy

1.   Organizace hospodářských subjektů, které podaly žádost podle čl. 8 odst. 2 písm. h) obdrží za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku celkovou zálohu až do 90 % způsobilých výdajů stanovených na každý rok v rámci schváleného pracovního programu.

2.   V průběhu měsíce následujícího po zahájení každoročního provádění schváleného pracovního programu vyplatí členský stát dotyčné organizaci hospodářských subjektů první tranši ve výši jedné třetiny částky uvedené v odstavci 1.

Druhá tranše rovnající se zbývajícím dvěma třetinám částky uvedené v odstavci 1 se vyplatí po ověření stanoveném v odstavci 3.

3.   Před vyplacením následující tranše členský stát ověří, že každá tranše zálohy byla skutečně využita.

Členský stát tuto skutečnost ověří na základě zprávy uvedené v odstavci 13 nebo na základě kontroly na místě uvedené v článku 14.

4.   Platby uvedené v odstavci 2 jsou podmíněny složením jistoty dotyčnými organizacemi hospodářských subjektů v souladu s nařízením (EHS) č. 2220/85 ve výši rovnající se 110 % požadované zálohy. Hlavním požadavkem ve smyslu čl. 20 odst. 2 uvedeného nařízení je provedení opatření uvedených ve schváleném pracovním programu.

Po složení jistoty uvedené v prvním pododstavci členský stát ihned uvolní jistotu uvedenou v čl. 8 odst. 2 písm. g).

5.   K datu, které bude stanoveno členským státem, avšak nejpozději do konce každého roku provádění pracovního programu, mohou dotyčné organizace hospodářských subjektů podat žádost o uvolnění jistoty uvedené v odstavci 4 až do částky rovnající se polovině skutečně vynaložených výdajů. Členský stát stanoví, jaké podpůrné dokumenty musejí být k této žádosti přiloženy, ověří je a poté uvolní jistoty odpovídající příslušným výdajům, a to nejpozději do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána.

Článek 12

Žádost o financování Společenstvím

1.   Pro účely výplaty finanční podpory Společenství podle článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004 podá organizace hospodářských subjektů žádost u platební agentury, a to k datu, které stanoví členský stát, nejpozději však tři měsíce po skončení každého roku provádění svého pracovního programu.

Členský stát může organizacím hospodářských subjektů zrušit zůstatek finanční podpory Společenství odpovídající každému roku provádění pracovního programu poté, co na základě zprávy uvedené v článku 13 nebo na základě kontroly na místě uvedené v článku 14 ověří, že obě tranše zálohy uvedené v čl. 11 odst. 2 byly skutečně využity.

Žádosti o finanční podporu Společenství podané po datu uvedeném v prvním pododstavci jsou nepřijatelné a částky, jež byly případně vyplaceny v rámci financování programu Společenstvím, jsou uhrazeny postupem podle článku 17.

2.   Žádost o finanční podporu Společenství je sestavena podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem členského státu. Aby byla tato žádost přijata, musí ji doprovázet:

a)

podpůrné dokumenty prokazující:

i)

výdaje vynaložené v době provádění pracovního programu (faktury a bankovní doklady prokazující jejich úhradu),

ii)

případné platby finančních příspěvků dotyčných hospodářských subjektů a členského státu;

b)

souhrnná zpráva obsahující:

i)

přesný popis provedených etap programu, rozepsaný podle oblastí činnosti uvedených v článku 5,

ii)

případné zdůvodnění a finanční důsledky rozporu mezi plánovanými etapami pracovního programu schváleného členským státem a skutečně provedenými etapami pracovního programu,

iii)

zhodnocení pracovního programu založené na ukazatelích stanovených v čl. 8 odst. 2 písm. f).

3.   Žádost o financování, jež nesplní podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, bude zamítnuta. Organizace hospodářských subjektů může podat novou žádost o financování ve lhůtě stanovené členských státem.

4.   Žádosti týkající se výdajů vynaložených více než dva měsíce po ukončení pracovního programu budou zamítnuty.

5.   Nejpozději tři měsíce po datu podání žádosti o financování a předložení dokumentů uvedených v odstavci 2 a poté, co bylo provedeno ověření těchto dokumentů, jakož i kontroly uvedené v článku 14, členský stát vyplatí příslušnou finanční podporu Společenství a popřípadě uvolní jistotu uvedenou v čl. 8 odst. 2 písm. g) nebo jistotu uvedenou v čl. 11 odst. 4.

Článek 13

Zpráva organizací hospodářských subjektů

1.   Počínaje rokem 2007 předkládají organizace hospodářských subjektů do 1. května každého roku výroční zprávy o provádění pracovních programů v průběhu předcházejícího kalendářního roku. Tyto zprávy se týkají:

a)

uskutečněných nebo probíhajících etap pracovního programu;

b)

hlavních změn pracovního programu;

c)

zhodnocení dosažených výsledků, založeného na ukazatelích stanovených v čl. 8 odst. 2 písm. f).

Pro závěrečný rok provádění pracovních programů budou zprávy stanovené v prvním pododstavci nahrazeny konečnou zprávou.

2.   V případě pracovních programů, které trvají méně než jeden rok, musí být konečná zpráva předložena nejpozději do dvou měsíců po ukončení programu.

3.   Konečná zpráva představuje zhodnocení pracovního programu a musí obsahovat alespoň:

a)

přehled uvádějící, v jaké míře byly dosaženy cíle programu, založený alespoň na ukazatelích stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. f) a na jakýchkoli dalších relevantních kritériích;

b)

přehled změn pracovního programu;

c)

případné faktory, které je třeba zohlednit při vypracování příštího pracovního programu.

Článek 14

Kontroly na místě

1.   Členské státy ověří, zda jsou plněny podmínky udělení finanční podpory Společenství, zejména pokud jde o:

a)

splnění podmínek schválení;

b)

provádění schválených pracovních programů, a především investiční opatření;

c)

skutečně vynaložené výdaje vzhledem k požadovanému financování a finanční příspěvek dotyčných hospodářských subjektů.

2.   Příslušný orgán vypracuje plány kontrol na místě, které se budou týkat vzorku organizací hospodářských subjektů v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2004. Příslušný orgán určí tento vzorek na základě analýzy rizik tak, aby byly:

všechny organizace producentů a sdružení organizací producentů zkontrolovány na místě alespoň jedenkrát po vyplacení zálohy a před úplným vyplacením finanční podpory Společenství,

všechny ostatní organizace hospodářských subjektů a meziodvětvové organizace zkontrolovány každý rok během období, v němž je každý schválený pracovní program prováděn. Pokud však během roku obdržely zálohu, bude kontrola následovat po datu vyplacení této zálohy.

Budou-li při kontrolách zjištěny nesrovnalosti, provede příslušný orgán dodatečné kontroly v probíhajícím roce a zvýší počet organizací hospodářských subjektů, které budou kontrolovány v příštím roce.

3.   Kontroly na místě se provádějí bez předchozího ohlášení. Pro usnadnění praktické organizace kontrol však může být organizace hospodářských subjektů předem upozorněna, a to nejvýše 48 hodin před kontrolou.

4.   Příslušný orgán určí, které organizace hospodářských subjektů budou kontrolovány, na základě analýzy rizik založené na těchto kritériích:

a)

částka financování schváleného pracovního programu;

b)

druh financovaných činností v rámci pracovního programu;

c)

dosažený pokrok při provádění pracovního programu;

d)

zjištění při kontrolách na místě nebo při kontrolách uskutečněných během schvalovacího řízení;

e)

další riziková kritéria, jež stanoví členské státy.

5.   Délka každé kontroly na místě odpovídá dosaženému pokroku při provádění schváleného pracovního programu.

Článek 15

Kontrolní zprávy

Po každé kontrole na místě je vypracována kontrolní zpráva, v níž se uvádí zejména:

a)

datum a délka kontroly;

b)

seznam přítomných osob;

c)

seznam kontrolovaných faktur;

d)

odkazy na faktury vybrané v účetních dokladech (evidence nákupů nebo prodejů a registr plátců DPH, v němž byly vybrané faktury zapsány);

e)

bankovní doklady prokazující úhrady vybraných částek;

f)

údaje o provedených činnostech, které byly na místě zvlášť analyzovány.

Článek 16

Nápravná a sankční opatření

1.   V případě, že důvodem odebrání schválení podle čl. 3 odst. 3 je úmyslné nebo vážnou nedbalostí způsobené pochybení organizace hospodářských subjektů, je tato organizace vyloučena z pobírání finanční podpory pro celý pracovní program a uhradí také příslušnému orgánu částku rovnající se částce odepřené finanční podpory.

2.   Pokud není daná činnost provedena v souladu s pracovním programem, je organizace hospodářských subjektů vyloučena z pobírání finanční podpory pro tuto činnost. Toto vyloučení se neuplatní, pokud organizace hospodářských subjektů předložila správné věcné údaje nebo může jakýmkoli jiným způsobem prokázat, že nepochybila.

3.   Jsou-li zjištěny nesrovnalosti při provádění pracovního programu, uplatní se vůči organizacím hospodářských subjektů tyto sankce:

a)

v případě nesrovnalosti způsobené nedbalostí je organizace hospodářských subjektů:

i)

vyloučena z pobírání finanční podpory pro danou činnost,

ii)

povinna uhradit příslušnému orgánu částku rovnající se částce odepřené finanční podpory;

b)

v případě záměrné nesrovnalosti, včetně nepravdivých prohlášení, je organizace hospodářských subjektů:

i)

vyloučena z pobírání finanční podpory pro celý pracovní program,

ii)

povinna uhradit příslušnému orgánu částku rovnající se částce odepřené finanční podpory,

iii)

vyloučena z financování Společenstvím ve smyslu článku 8 nařízení (ES) č. 865/2004 po dobu tří let následujících po období, během něhož byla nesrovnalost zjištěna.

4.   Částky vyplývající z nápravných nebo sankčních opatření podle tohoto článku se uhradí vyplácející agentuře a odečtou se od výdajů financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.

Článek 17

Vracení neoprávněných nároků

1.   Příslušný orgán členského státu vybere zpět všechny neoprávněně vyplacené částky, zvýšené popřípadě o úroky vypočtené podle odstavce 2.

2.   Úroky jsou vypočítány:

a)

na základě období uplynulého mezi výplatou a úhradou příjemcem;

b)

na základě sazby používané Evropskou centrální bankou na její hlavní operace refinancování, která je zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná k datu, k němuž byla provedena neoprávněná výplata, zvýšené o tři procentní body.

3.   V případě, že bylo provedeno opatření podle schváleného pracovního programu, které se později ukáže jako nezpůsobilé, se může členský stát rozhodnout vyplatit danou finanční podporu nebo zpětně nevybírat již vyplacené částky, pokud je takové rozhodnutí povoleno ve srovnatelných případech financovaných z vnitrostátního rozpočtu a pokud organizace hospodářských subjektů nejednala z nedbalosti nebo záměrně.

4.   Částky vybrané nebo vyplacené na základě tohoto článku se uhradí platební agentuře a odečtou se od výdajů financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.

Článek 18

Sdělení členských států

1.   Nejpozději ke dni 31. ledna 2006 sdělí producentské členské státy v odvětví olivového oleje Komisi vnitrostátní opatření pro provedení tohoto nařízení, týkající se zejména:

a)

podmínek pro schvalování organizací hospodářských subjektů podle čl. 2 odst. 2;

b)

dodatečných podmínek, které specifikují způsobilé činnosti stanovené podle čl. 5 odst. 2;

c)

cílů a priorit v odvětví oliv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) a kvantitativních a kvalitativních ukazatelů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. f);

d)

pravidel pro režim záloh podle článku 11 a případně pro režim výplat finančních podpor na vnitrostátní úrovni;

e)

provádění kontrol stanovených v článku 14 a nápravných a sankčních opatření stanovených v článku 16;

f)

lhůty uvedené v čl. 12 odst. 3.

2.   Nejpozději do 1. května každého roku provádění schválených pracovních programů předají členské státy Komisi údaje o:

a)

organizacích schválených hospodářských subjektů;

b)

pracovních programech a jejich jednotlivých bodech rozepsaných podle druhů organizací hospodářských subjektů, podle oblastí činnosti a podle regionálních produkčních zón;

c)

částce finanční podpory poskytnuté pro každý pracovní program;

d)

časový plán stanovený pro financování Společenstvím na jednotlivé rozpočtové roky pro celou dobu trvání pracovních programů.

3.   Nejpozději do 10. září každého roku provádění schválených pracovních programů předají členské státy Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení, obsahující alespoň tyto údaje:

a)

počet financovaných pracovních programů, příjemců finančních podpor, ploch pěstování oliv, lisoven oleje, zpracovatelských závodů a množství oleje a stolních oliv;

b)

podrobné údaje o opatřeních prováděných v každé z oblastí činnosti;

c)

rozpory mezi plánovanými a skutečně provedenými opatřeními a jejich dopad na výdaje;

d)

popis a vyhodnocení výsledků, zejména na základě vyhodnocení pracovních programů podle čl. 12 odst. 2 písm. b) bodu iii);

e)

statistiky kontrol provedených podle článků 14 a 15 a nápravná a sankční opatření uplatněná podle článku 16;

f)

výdaje členěné podle pracovních programů a oblastí činnosti a finanční příspěvky Společenství, členských států a hospodářských subjektů.

4.   Sdělení stanovená v tomto článku se zasílají elektronicky na základě informací poskytnutých Komisí členským státům.

Článek 19

Přechodné ustanovení

1.   Členské státy mohou poskytnout zálohu na financování Společenstvím pro první rok provádění programu.

2.   Tato záloha se musí omezit výhradně na částku odpovídající financování Společenstvím.

3.   Výdaje vyplývající z vyplacení zálohy uvedené v odstavci 2 jsou vykázány v rámci výdajů uskutečněných od 16. do 31. října 2006.

Článek 20

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1334/2002.

Nadále se však budou používat článek 9, článek 10 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení pro programy činností na hospodářský rok 2004/05.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97; opraveno v Úř. věst. L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1331/2004 (Úř. věst. L 247, 21.7.2004, s. 5).

(5)  Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(6)  Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32.


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2081/2005

ze dne 19. prosince 2005

o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci mnohostranných obchodních jednání Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo otevřít na čtyřleté období celní kvótu omezenou na 21 milionů tun produktů kódů 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 pocházejících z Thajska, s celní sazbou sníženou na 6 %. Tuto kvótu má otevřít a spravovat Komise.

(2)

Je nutné zachovat systém správy, který zajistí, že v rámci této kvóty se mohou dovážet pouze produkty pocházející z Thajska. Vydání dovozní licence by proto mělo být nadále podmíněno předložením vývozní licence vydané thajskými orgány, jejíž vzor byl oznámen Komisi.

(3)

Dovozy dotyčných produktů na trh Společenství byly tradičně spravovány na základě kalendářního roku, a proto by tento systém měl být zachován. Z tohoto důvodu je nezbytné otevřít kvótu na rok 2006.

(4)

Při dovozu produktů kódů KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 musí být předložena dovozní licence podle pravidel stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2), a v nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (3).

(5)

S ohledem na dosavadní zkušenosti a s přihlédnutím ke skutečnosti, že koncese Společenství stanoví celkové množství 210 000 000 tun na čtyři roky s maximálním ročním množstvím 5 500 000 tun, je vhodné zachovat opatření, která za určitých podmínek umožňují, aby do volného oběhu byla propuštěna množství produktů překračující množství uvedená v dovozních licencích nebo aby množství představující rozdíl mezi množstvím uvedeným v dovozních licencích a skutečně dovezeným menším množstvím byla převedena do následujícího období.

(6)

Za účelem zajištění správného používání dohody je nutné vytvořit systém přísných a systematických kontrol, který bude vycházet z údajů uvedených v thajské vývozní licenci, jakož i z postupu používaného thajskými orgány při vydávání vývozních licencí.

(7)

Pokud požadovaná množství překročí množství, která jsou k dispozici, je třeba stanovit mechanismus snížení množství, aby nedošlo k překročení ročního stanoveného množství.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OTEVŘENÍ KVÓTY

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se otevírá celní kvóta pro dovoz 5 500 000 tun manioku kódů KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 pocházejících z Thajska.

V rámci této kvóty se příslušná celní sazba stanoví ve výši 6 % ad valorem.

Pořadové číslo této kvóty je 09.4008.

2.   Režim stanovený v tomto nařízení se vztahuje na produkty uvedené v odstavci 1, pokud jsou dovezeny na základě dovozních licencí, jejichž vydání je podmíněno předložením licence pro vývoz do Společenství vydané odborem zahraničního obchodu ministerstva obchodu vlády Thajska (dále jen „vývozní licence“).

KAPITOLA II

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 2

1.   Vývozní licence je vyhotovena v jednom prvopisu a nejméně jednom opisu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze I.

Formulář má rozměry přibližně 210 × 297 mm. Prvopis je vyhotoven na bílém papíře opatřeném žlutým přetiskem gilošového vzoru, aby na něm byl patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2.   Vývozní licence se vyplňuje v anglickém jazyce.

3.   Prvopis a opisy vývozní licence se vyplňují na psacím stroji nebo ručně. Pokud se vyplňují ručně, je nutné je vyplnit inkoustem a tiskacím písmem.

4.   Na každé vývozní licenci musí být předtištěné pořadové číslo; v horní kolonce musí být kromě toho uvedeno číslo licence. Na opisech musí být stejná čísla jako na prvopisu.

Článek 3

1.   Vývozní licence je platná po dobu 120 dnů ode dne vydání. Datum vydání licence se započítává do doby její platnosti.

Licence je platná pouze tehdy, pokud jsou kolonky řádně vyplněny podle příslušných pokynů a pokud je náležitě ověřena podle odstavce 2. V kolonce nazvané „shipped weight“ se množství uvádí slovy i číslicemi.

2.   Vývozní licence je řádně ověřena, pokud je v ní uvedeno datum vydání a pokud je opatřena razítkem vydávajícího orgánu a podpisem povolané osoby nebo osob.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 4

Žádosti o dovozní licenci pro produkty kódů KN 0714 10 10, 0714 10 91 a 0714 10 99 pocházející z Thajska, vystavené v souladu s nařízením (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1342/2003, se předkládají příslušným orgánům členských států spolu s prvopisem vývozní licence.

Prvopis vývozní licence si ponechá subjekt, který vydá dovozní licenci. Pokud se však žádost o dovozní licenci vztahuje pouze na část množství uvedeného ve vývozní licenci, vydávající subjekt vyznačí do prvopisu množství, pro které byl prvopis použit, a po otištění svého razítka ho vrátí dotyčné straně.

Při vydávání dovozní licence se bere v úvahu pouze množství uvedené ve vývozní licenci v kolonce „shipped weight“.

Článek 5

Pokud se zjistí, že množství skutečně vyložená v rámci dané zásilky jsou větší než množství uvedená v dovozní licenci nebo licencích vydaných pro tuto zásilku, sdělí příslušné orgány, které dotyčnou dovozní licenci nebo licence vydaly, na žádost dovozce Komisi elektronickou cestou případ po případu a v co nejkratší době číslo nebo čísla thajských vývozních licencí, dovozních licencí, překročené množství a jméno plavidla.

Komise se spojí s thajskými orgány, aby mohly být vyhotoveny nové vývozní licence.

Až do jejich vyhotovení nemohou být nadbytečná množství propuštěna do volného oběhu podle tohoto nařízení, pokud pro dotyčná množství nejsou předloženy nové dovozní licence.

Nové dovozní licence se vydávají za podmínek stanovených v článku 10.

Článek 6

Pokud se zjistí, že množství skutečně vyložená v rámci dané zásilky nepřekračují o více než 2 % množství, na něž se vztahuje předložená nebo předložené dovozní licence, pak příslušné orgány členského státu, v němž dojde k propuštění do volného oběhu, na žádost dovozce a odchylně od čl. 5 třetího pododstavce povolí, aby nadbytečná množství byla propuštěna do volného oběhu pod podmínkou, že bude uhrazeno clo se stropem ve výši 6 % ad valorem a že dovozce složí jistotu ve výši rovnající se rozdílu mezi clem stanoveným ve společném celním sazebníku a uhrazeným clem.

Jistota se uvolní po předložení dodatečné dovozní licence na dotyčná množství příslušným orgánům členského státu propuštění do volného oběhu. Na dodatečnou licenci se nevztahuje povinnost složit jistotu podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 nebo podle článku 8 tohoto nařízení.

Dodatečná dovozní licence se vydává za podmínek stanovených v článku 10 a po předložení jedné nebo více nových vývozních licencí vydaných thajskými orgány.

V kolonce 20 dodatečné vývozní licence je obsažen jeden z údajů uvedených v příloze II.

S výjimkou případů vyšší moci jistota propadne na množství, pro která nebude do čtyř měsíců od přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu uvedeného v prvním odstavci předložena dodatečná dovozní licence. Jistota propadne zejména na množství, pro která nebyla vydána žádná dodatečná dovozní licence podle čl. 10 odst. 1.

Po té, co příslušný orgán uvedl do dodatečné dovozní licence příslušné množství a provedl příslušné ověření, jistota stanovená v prvním pododstavci se uvolní a uvedená licence se co nejrychleji odešle zpět vydávajícímu subjektu.

Článek 7

Žádosti o dovozní licence podle tohoto nařízení se mohou podávat ve všech členských státech a vydané licence jsou platné na území celého Společenství.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije u dovozů uskutečňovaných podle tohoto nařízení.

Článek 8

Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 činí výše jistoty pro dovozní licence stanovené v tomto nařízení 5 EUR za tunu.

Článek 9

1.   Žádosti o vývozní licenci a samotná licence uvádějí v kolonce 8 poznámku „Thajsko“.

2.   Dovozní licence obsahuje:

a)

v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze III;

b)

v kolonce 20 tyto údaje:

i)

jméno plavidla uvedené v thajské vývozní licenci,

ii)

číslo a datum thajské vývozní licence.

3.   Dovozní licence se přijme jako doklad na podporu prohlášení o propuštění do volného oběhu pouze tehdy, pokud je zejména na základě opisu nákladního listu předloženého dotčenou stranou doloženo, že produkty, pro něž se žádá o propuštění do volného oběhu, byly do Společenství dopraveny plavidlem uvedeným v dovozní licenci.

4.   S výhradou použití článku 6 tohoto nařízení a odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí být množství propuštěné do volného oběhu větší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Za tímto účelem se v kolonce 19 dotyčné licence uvede číslo „0“.

Článek 10

1.   Pokud žádosti o licence překročí množství stanovené v článku 1, určí Komise procentní sazbu požadovaných množství nebo rozhodne, že žádosti odmítne.

2.   Dovozní licence se vydává pátý pracovní den následující po dni podání žádosti, s výjimkou opatření, která Komise přijme podle odstavce 1.

3.   V případě, že bude stanovena procentní sazba v souladu s odstavcem 1, je možné do 10 pracovních dní po zveřejnění uvedeného procenta žádosti stáhnout.

V případě stažení žádostí se vrátí licence vydané podle odstavce 2.

Při stažení žádosti dojde k uvolnění jistoty. Jistota se uvolní rovněž u zamítnutých žádostí.

4.   Při nesplnění podmínek pro vydání dovozní licence může Komise po konzultaci s thajskými orgány přijmout v případě potřeby příslušná opatření.

Článek 11

Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 odpovídá poslední den platnosti dovozní licence poslednímu dni platnosti příslušné vývozní licence s připočtením 30 dnů.

Článek 12

1.   Pro každou žádost o dovozní licenci oznámí členské státy Komisi každý pracovní den elektronickou cestou tyto údaje:

a)

množství, pro které se žádá o dovozní licenci, případně s označením „dodatečná dovozní licence“;

b)

jméno žadatele o dovozní licenci;

c)

číslo předložené vývozní licence uvedené v horní kolonce této licence;

d)

datum vydání vývozní licence;

e)

celkové množství, pro které byla vývozní licence vydána;

f)

jméno vývozce uvedené na vývozní licenci.

2.   Nejpozději do konce prvního pololetí roku 2007 orgány odpovědné za vydávání dovozních licencí sdělí Komisi elektronickou cestou úplný seznam množství, která nejsou považována za schválená a jsou uvedena na zadní straně dovozních licencí, jméno plavidla a číslo smlouvy o přepravě na území Evropského společenství a čísla příslušných vývozních licencí.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1856/2005 (Úř. věst. L 297, 15.11.2005, s. 7).

(3)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).


PŘÍLOHA I

Image


PŘÍLOHA II

:

ve španělštině

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

v češtině

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

v dánštině

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

v němčině

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

v estonštině

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

v řečtině

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

v angličtině

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

ve francouzštině

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

v italštině

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

v lotyštině

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

v litevštině

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

v maďarštině

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

v nizozemštině

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

v polštině

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

v portugalštině

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

ve slovenštině

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

ve slovinštině

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

ve finštině

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

ve švédštině

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


PŘÍLOHA III

:

ve španělštině

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

v češtině

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

v dánštině

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

v němčině

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

v estonštině

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

v řečtině

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

v angličtině

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

ve francouzštině

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

v italštině

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

v lotyštině

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

v litevštině

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

v maďarštině

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

v nizozemštině

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

v polštině

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

v portugalštině

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

ve slovenštině

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

ve slovinštině

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

ve finštině

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

ve švédštině

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2082/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1497/2001 o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny, o přijetí závazku nabídnutého vyvážejícím výrobcem v Bulharsku a o ukončení řízení, pokud jde o dovoz močoviny pocházející z Egypta a Polska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

V oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství dne 21. října 2000 informovala Komise o zahájení antidumpingového řízení (2) ohledně dovozu močoviny (dále jen „dotčený výrobek“) pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Egypta, Estonska, Libye, Litvy, Polska, Rumunska a Ukrajiny.

(2)

Výsledkem tohoto řízení bylo, že v červenci 2001 byla nařízením Komise (ES) č. 1497/2001 (3) na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny uložena prozatímní antidumpingová cla a řízení týkající se dovozu močoviny pocházející z Egypta a Polska bylo ukončeno.

(3)

Ve stejném nařízení přijala Komise závazek nabídnutý bulharským vyvážejícím výrobcem Chimco AD. Za podmínek uvedených v nařízení (ES) č. 1497/2001 byly dovozy dotčeného výrobku od této společnosti do Společenství podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení osvobozeny od zmíněného prozatímního antidumpingového cla.

(4)

Na dovoz zboží pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny byla později nařízením Rady (ES) č. 92/2002 (4) (dále jen „konečné nařízení“) uložena konečná cla. Za podmínek v něm uvedených toto nařízení rovněž osvobodilo od placení konečných antidumpingových cel zboží, které vyrobila a prvnímu nezávislému zákazníkovi ve Společenství přímo vyvezla společnost Chimco AD, protože závazek této společnosti byl s konečnou platností přijat již v prozatímní fázi řízení. Jak je uvedeno v 137. bodu odůvodnění konečného nařízení, minimální cena závazku byla upravena v důsledku změny úrovně pro odstranění újmy.

B.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1.   Povinnosti společnosti se závazkem

(5)

Závazek, který společnost Chimco AD nabídla, ji zavazuje mimo jiné k tomu, že dotčený výrobek bude do Společenství vyvážet za minimální dovozní cenu uvedenou v závazku nebo za cenu vyšší. Tato minimální cena musí být dodržena ve čtvrtletních vážených průměrech. Společnost se rovněž zavazuje neobcházet závazek uzavíráním kompenzačních dohod s jinou stranou.

(6)

Aby bylo možné účinné sledování závazku, musí společnost Chimco AD navíc Evropské komisi zasílat čtvrtletně zprávu o všech svých vývozních prodejích dotčeného výrobku do Evropského společenství. Tyto zprávy by měly obsahovat podrobné údaje o všech fakturách vydaných v daném období v souvislosti s prodeji, které se uskutečnily za podmínek závazku a u nichž se žádá o osvobození od antidumpingového cla. Údaje předkládané v těchto zprávách o prodejích by měly být úplné a správné ve všech podrobnostech.

(7)

V závazku se uvádí, že Evropská komise může vydat další technické pokyny týkající se sledování tohoto závazku a že se společnost zavazuje ke spolupráci při poskytování veškerých informací, které Evropská komise považuje za nutné pro zajištění dodržování tohoto závazku.

2.   Porušování závazku

(8)

Společnost byla v prosinci 2003 Evropskou komisí informována o tom, že se připravuje nový systém, jehož prostřednictvím bude společnost moci předkládat čtvrtletní zprávy o prodejích do Evropské unie. Pokud by s tím společnost souhlasila, měl být tento systém použit na zprávy od roku 2004 dále.

(9)

Společnost odpověděla v podobě prohlášení o souhlasu s novým systémem pro podávání zpráv pro účely závazku a svůj závazek nadále nabízela. První dvě zprávy zaslané prostřednictvím nového systému byly Komisi předány správně.

(10)

Zprávy za třetí a čtvrté čtvrtletí však v rámci systému pro podávání zpráv obdrženy nebyly. Společnost o tom byla zpravena a byla jí poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta pro zjednání nápravy. Ze strany společnosti však nepřišla žádná odpověď.

(11)

Společnost navíc Evropské komisi nezaslala v roce 2005 žádné čtvrtletní zprávy o prodejích. Proto nebyl splněn závazek společnosti podávat zprávy o prodejích do Evropské unie.

(12)

Nesplnění povinnosti podávat zprávu v souladu s technickými pokyny a nepředání čtvrtletních zpráv představují porušení závazku. Společnost byla proto písemně upozorněna na základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě Komise zamýšlí odvolat přijetí závazku a doporučit uložení konečného antidumpingového cla. Společnost, která je v současnosti v konkursním řízení, neodpověděla.

C.   ZMĚNA NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1497/2001

(13)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti by měl být článek 3 nařízení (ES) č. 1497/2001, kterým se přijímá závazek od společnosti Chimco AD, zrušen a články 4 a 5 uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem přečíslovány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijetí závazku nabídnutého společností Chimco AD se odvolává.

Článek 2

1.   Článek 3 nařízení (ES) č. 1497/2001 se zrušuje.

2.   Článek 4 nařízení (ES) č. 1497/2001 se označuje jako „Článek 3“.

3.   Článek 5 nařízení (ES) č. 1497/2001 se označuje jako „Článek 4“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1107/2002 (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 1).


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2083/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na článek 69 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2), a zejména na článek 78 uvedené směrnice,

po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (3) schválila Rada Dohodu o veřejných zakázkách (dále jen „dohoda“) uvedenou v příloze 4 zmíněného rozhodnutí. Podle podmínek této dohody mají být pravidla, která stanoví, dodržována od okamžiku, kdy dané zakázky dosáhnou či přesáhnou částky (dále jen „prahové hodnoty“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Cílem směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES je, kromě jiného, to, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, které je používají, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Za tímto účelem je třeba sledovat a případně přezkoumat, zda jsou prahové hodnoty stanovené směrnicemi, jež jsou touto dohodou dotčeny, v souladu s dohodou a, pokud tomu tak není, musí být tyto hodnoty Komisí zvýšeny či sníženy tak, aby odpovídaly přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů. Pro období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 prahové hodnoty uvedené ve směrnicích neodpovídají přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura. Proto je třeba je přezkoumat.

(3)

Ve snaze snížit počet prahových hodnot, jež je třeba dodržovat, směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES dále sjednotily prahové hodnoty, které nevyplývají z dohody, s těmi, které z ní vyplývají. Je tudíž vhodné je rovněž přezkoumat.

(4)

Tyto změny nemají vliv na vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádějí směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES počínaje prahy, které jsou nižší než prahy stanovené v uvedených směrnicích.

(5)

Je proto třeba změnit směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se mění takto:

1.

Článek 16 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „473 000 EUR“ nahrazuje částkou „422 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „5 923 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 278 000 EUR“.

2.

Článek 61 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se částka „473 000 EUR“ nahrazuje částkou „422 000 EUR“;

b)

v odstavci 2 se částka „473 000 EUR“ nahrazuje částkou „422 000 EUR“.

Článek 2

Směrnice 2004/18/ES se mění takto:

1.

Článek 7 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „154 000 EUR“ nahrazuje částkou „137 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „236 000 EUR“ nahrazuje částkou „211 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „5 923 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 278 000 EUR“.

2.

V článku 8 se první pododstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 923 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 278 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „154 000 EUR“ nahrazuje částkou „211 000 EUR“.

3.

V článku 56 se částka „5 923 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 278 000 EUR“.

4.

V čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci se částka „5 923 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 278 000 EUR“.

5.

V článku 67 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „154 000 EUR“ nahrazuje částkou „137 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „236 000 EUR“ nahrazuje částkou „211 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „236 000 EUR“ nahrazuje částkou „211 000 EUR“.

Článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 (4) se zrušuje od 1. ledna 2006.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 358, 3.12.2004. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/51/ES (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127).

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114; opraveno v Úř. věst. L 351, 26.11.2004. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/75/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 55).

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17.


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2084/2005

ze dne 19. prosince 2005

o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT), které zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003 o prováděcích pravidlech v sektoru hovězího a telecího masa, nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o režimu zemědělských produktů a z nich vyrobeného zboží původem ze zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT) (3), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení (ES) č. 2247/2003 uvádí možnost vydat dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie. Dovozy se však musí uskutečnit v rámci množství stanovených pro každou z těchto vyvážejících třetích zemí.

(2)

Žádosti o udělení licence podané v období od 1. do 10. prosince 2005, vyjádřené v množství vykostěného masa, ve smyslu nařízení (ES) č. 2247/2003, pro produkty původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie nepřesahují množství, která jsou pro tyto státy k dispozici. Proto je možné vydat dovozní licence na požadovaná množství.

(3)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. ledna 2006 v rámci celkového množství 52 100 t možné podat žádost o licenci.

(4)

V této souvislosti se připomíná, že se toto nařízení nijak nedotýká směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách a otázkách veterinární inspekce při dovozu skotu, vepřů, ovcí a koz, masa čerstvého nebo masných produktů původem z třetích zemí (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Níže uvedené členské státy vydávají dne 21. prosince 2005 dovozní licence pro produkty z hovězího a telecího masa, vyjádřené v množství vykostěného masa, původem z určitých států Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří, a to pro níže uvedená množství a země původu:

Spojené království:

34 t původem z Botswany,

Článek 2

Žádosti o licence mohou být dle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2247/2003 podány během prvních deseti dnů měsíce ledna 2006 pro níže uvedená množství vykostěného hovězího a telecího masa:

Botswana:

18 916 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

13 000 t.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2085/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v prosince 2005 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané v období od 1. ledna do 31. března 2006 se v případě některých produktů vztahují na množství stejná či menší než dostupná množství, a proto je možné jim vyhovět v plné výši, avšak v případě ostatních produktů se příslušné žádosti vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. ledna do 31. března 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. dubna do 30. června 2006

(t)

E1

100,0

134 833,700

E2

40,047434

1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3

1,754385

175,000

P4

100,0

484,000


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2086/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané v období od 1. ledna do 31. března 2006 se v případě některých produktů vztahují na množství stejná či menší než dostupná množství, a proto je možné jim vyhovět v plné výši, avšak v případě ostatních produktů se příslušné žádosti vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 1431/94 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 1431/94 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. ledna do 31. března 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. dubna do 30. června 2006

(t)

1

1,261034

1 775,00

2

2 550,00

3

1,302083

825,00

4

1,620745

450,00

5

2,044989

175,00


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2087/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v prosince 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (1), a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané pro období od 1. ledna do 31. března 2006 se vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. ledna do 31. března 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. dubna do 30. června 2006

(t)

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2088/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1432/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané na první čtvrtletí 2006 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

(2)

Je třeba určit množství dostupné pro následující období.

(3)

Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. ledna do 31. března 2006 dle nařízení (ES) č. 1432/94 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.

2.   Na období od 1. dubna do 30. června 2006 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1432/94 pro celkové množství uvedené v příloze II.

3.   Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 341/2005 (Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 28).


PŘÍLOHA I

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných pro období od 1. ledna do 31. března 2006

1


PŘÍLOHA II

(t)

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v obdbí od 1. dubna do 30. června 2006

1

3 500,0


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2089/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v prosinci 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. ledna do 31. března 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané na první čtvrtletí roku 2006 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

(2)

Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. ledna do 31. března 2006 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy I.

2.   Na období od 1. dubna do 30. června 2006 mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1458/2003 pro celkové množství uvedené v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 341/2005 (Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 28).


PŘÍLOHA I

Skupina

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. ledna do 31. března 2006 (%)

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7

100


PRÍLOHA II

(t)

Skupina

Celkové množství dostupné pro období od 1. dubna do 30. června 2006

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2090/2005

ze dne 19. prosince 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 21. prosince 2005 do 4. ledna 2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 21. prosince 2005 do 4. ledna 2006

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

20,99

11,92

45,33

15,62

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/44


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. listopadu 2005

o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

(2005/914/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2005 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií za účelem změny preferenčního režimu, pokud jde o dovoz cukru a produktů v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství v rámci Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (1) (dále jen „DSP“).

(2)

Tato jednání byla úspěšně završena a je třeba, aby Společenství protokol o změně DSP uzavřelo.

(3)

Opatření nezbytná k provedení uvedeného protokolu by měla Komise přijmout v souladu se stejným postupem, jaký je stanoven pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství, se schvaluje jménem Společenství.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 3

Komise přijme prováděcí pravidla k protokolu v souladu s postupem stanoveným v článku 42 nařízení (ES) č. 1260/2001.

V Bruselu dne 21. listopadu 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).


PROTOKOL

o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

na straně druhé,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (dále jen „DSP“) byla podepsána v Lucemburku dne 9. dubna 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2004.

(2)

Byla vedena jednání za účelem změny preferenčního režimu v rámci DSP, pokud jde o dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství.

(3)

Měly by být přijaty odpovídající změny DSP,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

DSP se mění takto:

1.

Článek 27 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Společenství zrušuje veškerá dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jiných než čísel 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Společenství osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury do Společenství v rámci roční celní kvóty 7 000 tun (čistá hmotnost).“.

2.

V tabulce v příloze I protokolu 3 se zrušují odkazy na produkty pod číslem 1702 kombinované nomenklatury.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást DSP.

Článek 3

Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni podpisu.

Článek 4

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V Bruselu dne 21. listopadu 2005.

Za Evropské společenství

Za Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii


DOHODA VE FORMĚ VYMĚNY DOPISŮ

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který se týká celní kvóty na dovoz cukru a výrobků v odvětví cukru pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Společenství

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Komise

20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. prosince 2005,

kterým se České republice, Estonsku, Kypru a Litvě povoluje odchýlit se od směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, pokud jde o zásoby nahromaděné v období od 1. ledna 2003 do 1. května 2004

(oznámeno pod číslem K(2005) 5160)

(2005/915/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 42 aktu o přistoupení může Komise přijmout přechodná opatření, jestliže jsou nezbytná pro usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vyplývající z uplatňování veterinárních a rostlinolékařských pravidel Společenství. Tato pravidla zahrnují pravidla vztahující se na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

(2)

Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (1) stanoví, že reprodukční materiál lesních dřevin může být uváděn na trh jedině v souladu s požadavky čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 3.

(3)

Směrnice 1999/105/ES stanoví pravidla pro uvádění na trh až do vyčerpání zásob reprodukčního materiálu lesních dřevin shromážděných před 1. lednem 2003.

(4)

Česká republika, Estonsko, Kypr a Litva informovaly Komisi a ostatní členské státy o existenci zásob reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaných na jejich územích v období od 1. ledna 2003 do 1. května 2004. Uvádění takového materiálu na trh by nebylo povoleno, pokud by nebyla zaručena odchylka od ustanovení shora uvedené směrnice.

(5)

Aby bylo umožněno těmto zemím uvádět na trh zásoby reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaných v období od 1. ledna 2003 do 1. května 2004, mělo by jim být dovoleno uvádět na trh na svých územích až do 30. dubna 2007 reprodukční materiál, který byl vyprodukován v průběhu zmíněného období v souladu s jinými ustanovením, než jsou ta, která jsou uvedena ve shora uvedené směrnici.

(6)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 3 směrnice 1999/105/ES se povoluje České republice, Estonsku, Kypru a Litvě uvádět na trh na svých územích do 30. dubna 2007 reprodukční materiál vyprodukovaný v době od 1. ledna 2003 do data přistoupení, který nebyl oficiálně vyprodukovaný v souladu s ustanoveními této směrnice.

V tomto období bude tento reprodukční materiál uváděn na trh pouze na území příslušného členského státu. Na každé etiketě nebo dokladu, úředním nebo jiném, který se připevňuje nebo přikládá k reprodukčnímu materiálu podle ustanovení tohoto rozhodnutí, musí být jasně uvedeno, že tento reprodukční materiál je určený k obchodování na trhu výlučně na území příslušné země.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ POSUZOVÁNÍ SHODY, CERTIFIKÁTŮ A OZNAČOVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A AUSTRÁLIÍ č. 1/2005

ze dne 11. listopadu 2005

ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o motorových vozidlech

(2005/916/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií, a zejména na článek 12 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že Smíšenému výboru přísluší rozhodovat o uvedení v platnost zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v sektorové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.

Subjekt posuzování shody uvedený v příloze se doplňuje do seznamu subjektů posuzování shody v oddíle II sektorové přílohy o motorových vozidlech.

2.

Strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v příloze, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno zástupci Smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Canbeře dne 11. listopadu 2005.

Za Austrálii

Brian PHILLIPS

Podepsáno v Bruselu dne 21. října 2005.

Za Evropské společenství

Andra KOKE


PŘÍLOHA

Německý subjekt posuzování shody doplněný do seznamu subjektů posuzování shody v oddíle II sektorové přílohy o motorových vozidlech

DEKRA Automobil GmbH

Technology Center

Automobil Test Center

Senftenberger Straße 30

D-01998 Klettwitz

Tel.: (49-35754) 73 44 500

Fax: (49-35754) 73 45 500


20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/53


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ POSUZOVÁNÍ SHODY, CERTIFIKÁTŮ A OZNAČOVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A AUSTRÁLIÍ č. 2/2005

ze dne 11. listopadu 2005

ohledně uvedení v platnost zařazení subjektu posuzování shody do sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě

(2005/917/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií, a zejména na článek 12 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že smíšenému výboru přísluší rozhodovat o uvedení v platnost zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v sektorové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.

Subjekt posuzování shody uvedený v příloze se doplňuje do seznamu subjektů posuzování shody v oddíle II sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě.

2.

Strany se dohodly na specifickém rozsahu zařazení subjektu posuzování shody uvedeného v příloze, co do výrobků a postupů posuzování shody, a budou jej zachovávat.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Canbeře dne 11. listopadu 2005.

Za Austrálii

Brian PHILLIPS

Podepsáno v Bruselu dne 21. října 2005.

Za Evropské společenství

Andra KOKE


PŘÍLOHA

Finský subjekt posuzování shody doplněný do seznamu subjektů posuzování shody v oddíle II sektorové přílohy o elektromagnetické kompatibilitě

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

P.O. BOX 677 (Koneenkatu 12)

05801 HYVINKÄÄ

Finsko

Tel.: (358-20) 475 2600

Fax: (358-20) 475 2719


Evropská centrální banka

20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/55


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 9. prosince 2005

o schválení objemu emise mincí v roce 2006

(ECB/2005/14)

(2005/918/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999 výlučné právo schvalovat objem mincí vydávaných členskými státy, které přijaly euro (zúčastněné členské státy).

(2)

Zúčastněné členské státy předložily ECB ke schválení své odhady objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2006, doplněné vysvětlivkami o metodologii odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Schválení objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2006

ECB schvaluje objem mincí, které mají zúčastněné členské státy vydat v roce 2006, jak je uveden v této tabulce:

(v milionech EUR)

 

Emise mincí určených pro peněžní oběh a emise sběratelských mincí (nikoli pro peněžní oběh) v roce 2006

Belgie

145,5

Německo

500,0

Řecko

71,4

Španělsko

625,0

Francie

362,0

Irsko

76,0

Itálie

772,4

Lucembursko

45,0

Nizozemsko

60,0

Rakousko

177,0

Portugalsko

150,0

Finsko

60,0

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí je určeno zúčastněným členským státům.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. prosince 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET