ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
14. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2025/2005 ze dne 13. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2026/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celních kvót na rok 2006 a následující roky na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2027/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2028/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2029/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se na rok 2006 otevírají celní kvóty pro dovozy některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2030/2005 ze dne 13. prosince 2005 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2031/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

17

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Informace ohledně prohlášení Francouzské republiky a Maďarské republiky o jejich přijetí pravomoci Soudního dvora rozhodnout o předběžných otázkách týkajících se aktů, na něž se vztahují ustanovení článku 35 Smlouvy o Evropské unii

19

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/695/ES a 2004/840/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 4792)

20

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2005/888/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zvláštních omezujících opatřeních proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

26

 

*

Společná akce Rady 2005/889/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

28

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/890/SZBP ze dne 12. prosince 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

33

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2025/2005

ze dne 13. prosince 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

67,9

204

49,7

212

88,1

999

68,6

0707 00 05

052

140,7

204

59,8

999

100,3

0709 90 70

052

144,7

204

107,8

999

126,3

0805 10 20

052

69,7

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,9

0805 20 10

052

73,9

204

59,3

999

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,4

400

82,8

624

88,2

999

82,5

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

109,6

404

93,2

720

71,7

999

91,5

0808 20 50

052

104,1

400

104,5

404

53,1

720

63,7

999

81,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2026/2005

ze dne 13. prosince 2005

o otevření celních kvót na rok 2006 a následující roky na dovoz některého zboží z Turecka vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/97 ze dne 29. dubna 1997 o režimu pro některé zpracované zemědělské produkty (2) se za účelem povzbuzení rozvoje obchodu v souladu s cíli celní unie stanoví roční kvóta na některé těstoviny dovážené do Společenství z Turecka. Tato kvóta se otevírá na rok 2006 a následující roky. Výhody plynoucí z této kvóty je možné čerpat na základě průvodního osvědčení A.TR stanoveného v rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/95 (3).

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Roční celní kvóty Společenství na dovoz zboží z Turecka stanovené v příloze se otevírají na období od 1. ledna do 31. prosince 2006 a od 1. ledna do 31. prosince následujících roků za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Výhody plynoucí z těchto celních kvót je možné čerpat po předložení průvodního osvědčení A.TR v souladu s rozhodnutím Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2001.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 126, 17.5.1997, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0205

1902 11 00

1902 19

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené

2,5 milionů EUR

10,67 EUR/100 kg net


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2027/2005

ze dne 13. prosince 2005

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/492/ES ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou, schválená rozhodnutím 1999/492/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz cukrovinek, čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Islandu. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2006.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2006 podléhá zboží pocházející z Islandu a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao, kódu 1704 90

500 tun

50 % celní sazby pro třetí země (1), s maximem 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kódů KN 1806 32, 1806 90, 1905 31 a 1905 32


(1)  Celní sazba pro třetí země: sazba se skládá z valorického cla a případně ze zemědělské složky omezené na maximální sazbu, pokud je stanovena ve společném celním sazebníku.


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2028/2005

ze dne 13. prosince 2005,

kterým se na rok 2006 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (3) a protokol 3 Dohody o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 Dohody o EHP, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 138/2004 (5), stanoví nulové clo použitelné na některé vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, klasifikované pod kódem KN 2202 10 00, a na některé ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr, klasifikované pod kódem ex 2202 90 10.

(3)

Nulové clo pro dotčenou vodu a ostatní nápoje bylo pro Norsko dočasně pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (6), dále jen „dohoda“, schválenou rozhodnutím 2004/859/ES. Podle bodu IV dohodnutého zápisu dohody jsou bezcelní dovozy zboží kódů KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 pocházejícího z Norska povoleny pouze v rámci limitů kvóty s nulovou celní sazbou, přičemž clo se platí za vývozy mimo přidělenou kvótu.

(4)

Je nezbytné otevřít pro dotčené nealkoholické nápoje celní kvótu na rok 2006. Podle statistik poskytnutých Komisi byla celní kvóta, jež byla na rok 2005 pro dotčené produkty otevřena nařízením Komise (ES) č. 2185/2004 (7), vyčerpána dne 31. října 2005. Podle bodu IV dohodnutého zápisu dohody by proto celní kvóta na rok 2006 měla být zvýšena o 10 %.

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (8), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(6)

Aby se zajistila vhodná správa celní kvóty v zájmu hospodářských subjektů, měla by být výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty dočasně podmíněna předložením osvědčení vystaveného norskými úřady celním úřadům Společenství.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se otvírá celní kvóta Společenství uvedená v příloze I pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v této příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Pravidla původu vzájemně uplatňovaná na zboží uvedené v příloze I jsou shodná s pravidly stanovenými v protokolu 3 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským a Norským královstvím.

3.   Výhoda plynoucí z osvobození od cla v rámci kvóty stanovené v příloze I je podmíněna tím, že celním orgánům Společenství bude předloženo osvědčení uvedené v příloze II, které vývozcům vystaví norské úřady v jednom z jazyků Společenství.

4.   Na dovezená množství převyšující tuto kvótu nebo na množství, na něž nebylo předloženo osvědčení podle odstavce 3, se uplatní clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v čl. 1 odst. 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Celní kvóta použitelná při dovozu zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktu

Objem roční kvóty na rok 2006

Celní sazba použitelná v rámci kvóty

Celní sazba použitelná nad rámec kvóty

09.0709

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

15,73 miliónů litrů

Osvobozeno

0,047 EUR/litr

ex 2202 90 10

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)


PŘÍLOHA II

Osvědčení pro bezcelní přijetí vod klasifikovaných pod kódy KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 do Společenství

Image


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2029/2005

ze dne 13. prosince 2005,

kterým se na rok 2006 otevírají celní kvóty pro dovozy některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu stanoví v bodě III roční celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska. Je nezbytné otevřít tyto kvóty na rok 2006.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2006 se otevírají celní kvóty Společenství pro zboží pocházející z Norska a uvedené v příloze.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Roční celní kvóty použitelné při dovozu zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Objem roční kvóty od 1.1.2006

Celní sazba použitelná v rámci kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

Nulová

09.0771

ex 2207 10 00 (kód TARIC 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

164 000 hektolitrů

Nulová

09.0772

ex 2207 20 00 (kód TARIC 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

14 340 hektolitrů

Nulová

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

Nulová


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2030/2005

ze dne 13. prosince 2005

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/753/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, schválená rozhodnutím 96/753/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Norska. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2006.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 podléhá zboží pocházející z Norska a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Celní kvóta

Použitelná celní sazba

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, s výjimkou kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla kódu KN 1806 10

5 500 tun

35,15 EUR/100 kg


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2031/2005

ze dne 12. prosince 2005,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonoše v oblasti ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro roky 2005 a 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2005.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2005 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský stát

Španělsko

Populace

ALF/3X12-

Druh

Pilonoš (rod) (Beryx spp.)

Oblast

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Datum

22. listopadu 2005


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2032/2005

ze dne 12. prosince 2005,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé v oblastech ICES V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro roky 2005 a 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2005.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2005 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský stát

Španělsko

Populace

BSF/56712-

Druh

Tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)

Oblast

V, VI, VII, XII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Datum

22. listopad 2005


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/19


Informace ohledně prohlášení Francouzské republiky a Maďarské republiky o jejich přijetí pravomoci Soudního dvora rozhodnout o předběžných otázkách týkajících se aktů, na něž se vztahují ustanovení článku 35 Smlouvy o Evropské unii

Francouzská republika prohlásila, že přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stanovenými v čl. 35 odst. 2 a odst. 3 písm. b) Smlouvy o Evropské unii.

Maďarská republika prohlásila, že přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stanovenými v čl. 35 odst. 2 a odst. 3 písm. a) Smlouvy o Evropské unii.

Stav prohlášení o přijetí pravomoci Soudního dvora Evropských společenství rozhodnout o předběžných otázkách týkajících se platnosti a výkladu aktů stanovených článkem 35 Smlouvy o Evropské unii je tudíž následující:

Španělské království a Maďarská republika prohlásily, že přijímají pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stanovenými v čl. 35 odst. 2 a odst. 3 písm. a) (1),

Belgické království, Česká republika, Spolková republika Německo, Řecká republika, Francouzská republika, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika a Švédské království prohlásily, že přijímají pravomoc Soudního dvora Evropských společenství v souladu s úpravami stanovenými v čl. 35 odst. 2 a odst. 3 písm. b) (2),

činíce uvedené prohlášení, vyhrazují si Belgické království, Česká republika, Spolková republika Německo, Španělské království, Francouzská republika, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království a Rakouská republika právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud je otázka týkající se platnosti nebo výkladu aktu uvedeného v čl. 35 odst. 1 vznesena ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru.


(1)  Oznámení o prohlášení Španělského království bylo zveřejněno v Úř. věst. L 114 dne 1.5.1999, s. 56 a v Úř. věst. C 120 dne 1.5.1999, s. 24.

(2)  Prohlášení České republiky bylo zveřejněno v Úř. věst. L 236 dne 23.9.2003, s. 980. Oznámení o prohlášení ostatních zmiňovaných členských států, s výjimkou Francouzské republiky, bylo zveřejněno v Úř. věst, L 114 dne 1.5.1999, s. 56 a v Úř. věst. C 120 dne 1.5.1999, s. 24.


Komise

14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2004/695/ES a 2004/840/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2005

(oznámeno pod číslem K(2005) 4792)

(2005/887/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 a odst. 6 a články 29 a 32 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS upravuje možnost finančního podílu Společenství na programech členských států zaměřených na eradikaci a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/695/ES ze dne 14. října 2004 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o seznamech programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (2), stanoví navrhovanou procentní sazbu a maximální částku finančního příspěvku Společenství pro každý program předložený členskými státy.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/840/ES ze dne 30. listopadu 2004, kterým se schvalují programy pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat a kontroly zaměřené na prevenci zoonóz předložené členskými státy pro rok 2005 a kterým se stanoví výše finančního příspěvku Společenství (3), stanoví maximální částku finančního příspěvku Společenství pro každý program předložený členskými státy.

(4)

Komise provedla rozbor zpráv o výdajích na tyto programy předložených členskými státy. Z rozboru těchto zpráv vyplývá, že některé členské státy nevyužijí celý příspěvek na rok 2005, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(5)

Výši finančního příspěvku Společenství pro některé z těchto programů je proto nutné upravit. Je vhodné přesunout finanční prostředky z programů členských států, které nevyužijí celý příděl, na státy, které jej překročí. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích v daných členských státech.

(6)

Rozhodnutí 2004/695/ES a 2004/840/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí č. 2004/695/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí 2004/840/ES se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „900 000 EUR“.

2.

V čl. 5 odst. 2 se slova „900 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

3.

V čl. 6 odst. 2 se slova „1 500 000 EUR“ nahrazují slovy „675 000 EUR“.

4.

V čl. 7 odst. 2 se slova „200 000 EUR“ nahrazují slovy „300 000 EUR“.

5.

V čl. 8 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „500 000 EUR“.

6.

V čl. 9 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „105 000 EUR“.

7.

V čl. 11 odst. 2 se slova „5 000 000 EUR“ nahrazují slovy „5 850 000 EUR“.

8.

V čl. 12 odst. 2 se slova „5 000 000 EUR“ nahrazují slovy „3 600 000 EUR“.

9.

V čl. 13 odst. 2 se slova „3 000 000 EUR“ nahrazují slovy „2 875 000 EUR“.

10.

V čl. 14 odst. 2 se slova „800 000 EUR“ nahrazují slovy „100 000 EUR“.

11.

V čl. 15 odst. 2 se slova „1 800 000 EUR“ nahrazují slovy „1 740 000 EUR“.

12.

V čl. 16 odst. 2 se slova „5 000 000 EUR“ nahrazují slovy „4 415 000 EUR“.

13.

V čl. 19 odst. 2 se slova „4 000 000 EUR“ nahrazují slovy „4 600 000 EUR“.

14.

V čl. 20 odst. 2 se slova „2 500 000 EUR“ nahrazují slovy „2 725 000 EUR“.

15.

V čl. 21 odst. 2 se slova „700 000 EUR“ nahrazují slovy „770 000 EUR“.

16.

V čl. 22 odst. 2 se slova „250 000 EUR“ nahrazují slovy „300 000 EUR“.

17.

V čl. 24 odst. 2 se slova „250 000 EUR“ nahrazují slovy „350 000 EUR“.

18.

V čl. 27 odst. 2 se slova „200 000 EUR“ nahrazují slovy „330 000 EUR“.

19.

V čl. 28 odst. 2 se slova „175 000 EUR“ nahrazují slovy „150 000 EUR“.

20.

V čl. 30 odst. 2 se slova „6 500 000 EUR“ nahrazují slovy „6 340 000 EUR“.

21.

V čl. 31 odst. 2 se slova „300 000 EUR“ nahrazují slovy „500 000 EUR“.

22.

V čl. 32 odst. 2 se slova „4 500 000 EUR“ nahrazují slovy „4 470 000 EUR“.

23.

V čl. 33 odst. 2 se slova „1 700 000 EUR“ nahrazují slovy „1 900 000 EUR“.

24.

V čl. 34 odst. 2 se slova „25 000 EUR“ nahrazují slovy „875 000 EUR“.

25.

V čl. 35 odst. 2 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „95 000 EUR“.

26.

V čl. 36 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „675 000 EUR“.

27.

V čl. 37 odst. 2 se slova „70 000 EUR“ nahrazují slovy „117 000 EUR“.

28.

V čl. 38 odst. 2 se slova „400 000 EUR“ nahrazují slovy „455 000 EUR“.

29.

V čl. 40 odst. 2 se slova „600 000 EUR“ nahrazují slovy „310 000 EUR“.

30.

V čl. 41 odst. 2 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „0 EUR“.

31.

V čl. 42 odst. 2 se slova „600 000 EUR“ nahrazují slovy „170 000 EUR“.

32.

V čl. 43 odst. 2 se slova „350 000 EUR“ nahrazují slovy „370 000 EUR“.

33.

V čl. 44 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „25 000 EUR“.

34.

V čl. 45 odst. 2 se slova „200 000 EUR“ nahrazují slovy „375 000 EUR“.

35.

V čl. 46 odst. 2 se slova „15 000 EUR“ nahrazují slovy „23 000 EUR“.

36.

V čl. 47 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „140 000 EUR“.

37.

V čl. 48 odst. 2 se slova „800 000 EUR“ nahrazují slovy „1 075 000 EUR“.

38.

V čl. 49 odst. 2 se slova „150 000 EUR“ nahrazují slovy „485 000 EUR“.

39.

V čl. 50 odst. 2 se slova „100 000 EUR“ nahrazují slovy „40 000 EUR“.

40.

V čl. 51 odst. 2 se slova „10 000 EUR“ nahrazují slovy „100 000 EUR“.

41.

V čl. 52 odst. 2 se slova „200 000 EUR“ nahrazují slovy „290 000 EUR“.

42.

V čl. 53 odst. 2 se slova „300 000 EUR“ nahrazují slovy „370 000 EUR“.

43.

V čl. 54 odst. 2 se slova „250 000 EUR“ nahrazují slovy „370 000 EUR“.

44.

V čl. 55 odst. 2 se slova „50 000 EUR“ nahrazují slovy „115 000 EUR“.

45.

V čl. 57 odst. 2 se slova „25 000 EUR“ nahrazují slovy „50 000 EUR“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 87.

(3)  Úř. věst. L 361, 8.12.2004, s. 41.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2004/695/ES se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Seznam programů eradikace a sledování chorob zvířat (čl. 1 odst. 1)

– Navržená procentní sazba a částka finančního příspěvku Společenství –

Choroba

Členský stát nebo přistupující stát

Sazba

Navrhovaná částka

(EUR)

Aujeszkyho choroba

Belgie

50 %

370 000

Španělsko

50 %

370 000

Maďarsko

50 %

115 000

Irsko

50 %

50 000

Portugalsko

50 %

50 000

Slovenská republika

50 %

25 000

Katarální horečka ovcí

Španělsko

50 %

875 000

Francie

50 %

95 000

Itálie

50 %

675 000

Brucelóza skotu

Kypr

50 %

105 000

Řecko

50 %

100 000

Španělsko

50 %

5 850 000

Irsko

50 %

3 600 000

Itálie

50 %

2 875 000

Polsko

50 %

100 000

Portugalsko

50 %

1 740 000

Spojené království (1)

50 %

4 415 000

Tuberkulóza skotu

Kypr

50 %

5 000

Řecko

50 %

100 000

Španělsko

50 %

4 600 000

Irsko

50 %

0

Itálie

50 %

2 725 000

Polsko

50 %

770 000

Portugalsko

50 %

300 000

Spojené království (1)

50 %

0

Klasický mor prasat

Belgie

50 %

23 000

Česká republika

50 %

140 000

Německo

50 %

1 075 000

Francie

50 %

485 000

Lucembursko

50 %

40 000

Slovinsko

50 %

100 000

Slovenská republika

50 %

290 000

Enzootická leukóza skotu

Estonsko

50 %

25 000

Itálie

50 %

350 000

Litva

50 %

200 000

Lotyšsko

50 %

100 000

Portugalsko

50 %

330 000

Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)

Kypr

50 %

150 000

Řecko

50 %

800 000

Španělsko

50 %

6 340 000

Francie

50 %

500 000

Itálie

50 %

4 470 000

Portugalsko

50 %

1 900 000

Poseidom (2)

Francie (3)

50 %

150 000

Vzteklina

Rakousko

50 %

180 000

Česká republika

50 %

400 000

Německo

50 %

900 000

Finsko

50 %

100 000

Litva

50 %

0

Polsko

50 %

675 000

Slovinsko

50 %

300 000

Slovenská republika

50 %

500 000

Vezikulární choroba prasat

Itálie

50 %

375 000

Celkem

50 808 000

PŘÍLOHA II

Seznam programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz (čl. 2 odst. 1)

– Navržená procentní sazba a částka finančního příspěvku Společenství –

Zoonóza

Členský stát nebo přistupující stát

Sazba

Navrhovaná částka

(EUR)

Salmonela

Rakousko

50 %

117 000

Belgie

50 %

455 000

Dánsko

50 %

110 000

Francie

50 %

310 000

Irsko

50 %

0

Itálie

50 %

170 000

Nizozemsko

50 %

370 000

Slovenská republika

50 %

25 000

Celkem

1 557 000

“.

(1)  Ve Spojeném království se týká pouze Severního Irska.

(2)  Infekční vodnatelnost osrdečníku, babesióza a anaplasmóza přenášené vektorovým hmyzem ve francouzských zámořských departementech.

(3)  Ve Francii se týká pouze zámořských správních celků Guadeloupe, Martinik a Réunion.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/26


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2005/888/SZBP

ze dne 12. prosince 2005

o zvláštních omezujících opatřeních proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. října 2005 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1636 (2005) (dále jen „rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005)“), která vychází ze zprávy mezinárodní vyšetřovací komise OSN pod vedením Detleva Mehlise (dále jen „vyšetřovací komise“) o teroristickém bombovém útoku v libanonském Bejrútu, k němuž došlo dne 14. února 2005 a při němž bylo zabito 23 lidí, včetně bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího, a desítky lidí byly zraněny.

(2)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005) zavádí opatření pro zamezení vstupu na území členských států nebo průjezdu přes ně a pro zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob registrovaných výborem Rady bezpečnosti zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce OSN 1636 (2005) (dále jen „výbor“) jako podezřelé z účasti na plánování, financování, organizaci nebo spáchání teroristického bombového útoku.

(3)

Dne 7. listopadu 2005 přijala Rada závěry o Sýrii a Libanonu. Rada v nich vyjádřila politování nad skutečností, že Sýrie zjevně plně nespolupracovala s vyšetřovací skupinou, a vyzvala ji k bezpodmínečné spolupráci s vyšetřovateli.

(4)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit tomu, aby na jejich území vstupovaly nebo přes ně projížděly fyzické osoby uvedené v příloze tohoto společného postoje.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud výbor u jednotlivých případů předem stanoví, že cesta je odůvodněná humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti, nebo pokud výbor dojde k závěru, že by výjimka podpořila cíle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005).

4.   Pokud členský stát podle odstavce 3 a v souladu s rozhodnutím výboru povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje vlastněné, držené nebo ovládané fyzickými osobami uvedenými v příloze nebo držené subjekty přímo nebo nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami nebo osobami, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak jsou uvedeny v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v příloze nesmějí být přímo ani nepřímo dány k dispozici ani nesmějí být v jejich prospěch poskytnuty žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Pokud je schválí výbor, lze učinit výjimky v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k hrazení základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování úroků nebo jiných výnosů ze zmrazených účtů na tyto účty, za předpokladu, že se na tyto úroky a jiné výnosy nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 3

1.   V souladu s použitelnými právními předpisy členské státy zajistí, aby v případě, že na jejich území bude zjištěna přítomnost fyzické osoby uvedené v příloze, mohla vyšetřovací komise, požádá-li o to, provést výslech této osoby.

2.   V souladu s použitelnými právními předpisy členské státy plně spolupracují při veškerém mezinárodním vyšetřování v souvislosti s finančními prostředky nebo hospodářskými zdroji nebo finančními transakcemi osob nebo subjektů uvedených v příloze, a to rovněž prostřednictvím sdílení finančních informací.

Článek 4

Rada vyhotoví seznam dotyčných osob a subjektů a osob s nimi spojených, uvedený v příloze, a na základě rozhodnutí výboru provádí změny tohoto seznamu.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


PŘÍLOHA

Seznam fyzických osob a subjektů uvedených v článcích 1, 2 a 3

(Příloha bude doplněna po provedení registrace osob a subjektů výborem zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1636 (2005))


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/28


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/889/SZBP

ze dne 12. prosince 2005

o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 a čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie se jako člen Kvarteta zavázala k podpoře a usnadnění provádění Cestovní mapy, stanovující vzájemné kroky izraelské vlády a palestinské samosprávy v politické, bezpečnostní, hospodářské a humanitární oblasti, jakož i v oblasti budování institucí, které povedou ke vzniku nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, žijícího v míru a bezpečí bok po boku s Izraelem a svými dalšími sousedy.

(2)

Po jednostranném stažení Izraele z Gazy již není izraelská vláda na hraničním přechodu Rafáh přítomna a přechod je až na výjimečné případy uzavřen.

(3)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 17. a 18. června 2004 znovu potvrdila připravenost EU podporovat palestinskou samosprávu při přejímání odpovědnosti za veřejný pořádek, a zejména při rozvoji kapacit v rámci civilní policie a při posilování vymahatelnosti práva.

(4)

Dne 7. listopadu 2005 Rada znovu potvrdila, že EU podporuje práci zvláštního vyslance Kvarteta pro proces stahování, a přivítala jeho nedávnou zprávu pro členy Kvarteta. Rada vzala rovněž na vědomí jeho dopis ze dne 2. listopadu 2005, v němž jménem stran žádal, aby EU zvážila, zda by mohla působit jako třetí strana v úloze pozorovatele na hraničním přechodu Rafáh na hranici mezi Gazou a Egyptem. Rada konstatovala, že EU je v zásadě ochotna poskytnout pomoc při zajišťování chodu hraničních přechodů Gazy na základě dohody mezi stranami.

(5)

Otevření hraničního přechodu Rafáh má hospodářský, bezpečnostní a humanitární význam.

(6)

EU označila za prioritu vytvoření palestinské celní správy v rámci spolupráce ES a Palestiny. Společenství poskytuje pomoc palestinské správě hranic a zajišťuje trojstranný dialog o celních otázkách s izraelskou vládou a palestinskou samosprávou. Palestinská samospráva je zapojena do vytváření podrobných plánů postupů pro zabezpečení hranic za podpory USA a Izraele.

(7)

Předseda palestinské vlády zaslal dne 24. října 2005 dopis evropské komisařce pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství, v němž žádal o pomoc ES v oblastech, jako je budování kapacity, pokud jde o palestinské pracovníky na hraničním přechodu Rafáh, vytvoření a zavedení potřebných systémů a zařízení a poskytování poradenství a podpory palestinským úředníkům sloužícím na hraničním přechodu Rafáh.

(8)

Dne 15. listopadu 2005 uzavřely izraelská vláda a palestinská samospráva dohodu o pohybu na hraničních přechodech v pásmu Gazy a o přístupu k nim, která mimo jiné odkazuje na úlohu EU jako třetí strany, pokud jde o provoz dotyčných hraničních přechodů.

(9)

Prostřednictvím dopisů ze dne 20. listopadu 2005 a ze dne 23. listopadu 2005 vyzvaly palestinská samospráva a izraelská vláda EU, aby zřídila misi Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah).

(10)

Mise Evropské unie bude mít doplňkovou povahu, bude přidávat hodnotu k současnému mezinárodnímu úsilí a rovněž rozvíjet součinnost stávajícího úsilí Evropského společenství a členských států. Mise bude usilovat o soudržnost a koordinaci s činností Společenství v oblasti budování kapacit, zejména v oblasti celní správy.

(11)

Mise bude součástí širšího úsilí EU a mezinárodního společenství na podporu palestinské samosprávy při jejím přejímání odpovědnosti za veřejný pořádek, a zejména při rozvoji kapacit v rámci civilní policie a při posilování vymahatelnosti práva.

(12)

Měla by být zajištěna náležitá spolupráce s policejní misí Evropské unie pro palestinská území, dále uváděnou jako Koordinační úřad Evropské unie pro podporu palestinské policie (EUPOL COPPS) (1).

(13)

Mise bude vykonávat svůj mandát za situace, která představuje hrozbu pro veřejný pořádek, ochranu a bezpečnost osob a pro stabilitu oblasti a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy.

(14)

Bezpečnost je hlavním a trvalým problémem a k jejímu zajištění by měla být přijata příslušná opatření.

(15)

V souladu s hlavními směry ze zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7. až 9. prosince 2000 by tato společná akce měla vymezit úlohu generálního tajemníka/vysokého představitele v souladu s články 18 a 26 Smlouvy.

(16)

Podle čl. 14 odst. 1 Smlouvy je třeba určit finanční referenční částku pro celou dobu provádění společné akce. Určení částek financovaných z rozpočtu Společenství dokládá vůli politického orgánu a závisí na dostupnosti rozpočtových položek závazků během daného rozpočtového roku,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Zřizuje se mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (dále jen EU BAM Rafah), jejíž operační fáze začíná dne 25. listopadu 2005.

2.   EU BAM Rafah působí v souladu s prohlášením o mandátu, které je uvedeno v článku 2.

Článek 2

Prohlášení o mandátu

Cílem EU BAM Rafah je zajistit na hraničním přechodu Rafáh přítomnost třetí strany, a přispět tak v součinnosti s úsilím Společenství v oblasti budování institucí k otevření hraničního přechodu Rafáh a k posílení důvěry mezi izraelskou vládou a palestinskou samosprávou.

Za tímto účelem EU BAM Rafah:

a)

aktivně sleduje, kontroluje a hodnotí činnost palestinské samosprávy s ohledem na provádění rámcových bezpečnostních a celních dohod uzavřených mezi stranami o provozu přechodu Rafáh;

b)

prostřednictvím odborného vedení přispívá k budování palestinské kapacity, pokud jde o všechny aspekty správy hranic v Rafáhu;

c)

přispívá ke spolupráci mezi palestinskými, izraelskými a egyptskými orgány, pokud jde o všechny aspekty správy hraničního přechodu Rafáh.

EU BAM Rafah plní úkoly, jimiž byla pověřena v rámci dohod mezi izraelskou vládou a palestinskou samosprávou, pokud jde o správu hraničního přechodu Rafáh. Neplní úkoly nahrazující činnost jiné strany.

Článek 3

Doba trvání

Mise trvá po dobu 12 měsíců.

Článek 4

Struktura mise

EU BAM Rafah tvoří tyto složky:

a)

vedoucí mise, jemuž je nápomocen kolektiv poradců;

b)

monitorovací a operační oddělení;

c)

správní oddělení.

Tyto složky budou dále rozpracovány v koncepci operací (CONOPS) a v operačním plánu (OPLAN). CONOPS a OPLAN schvaluje Rada.

Článek 5

Vedoucí mise

1.   Vedoucím mise EU BAM Rafah je jmenován generálmajor Pietro Pistolese.

2.   Vedoucí mise vykonává operativní velení EU BAM Rafah a zajišťuje její běžné řízení a koordinaci jejích činností, včetně péče o bezpečnost personálu EU BAM Rafah, zdrojů a informací.

3.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňské otázky týkající se personálu EU BAM Rafah. Kázeňské kroky vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu nebo orgánu EU.

4.   Vedoucí mise podepíše smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise zajistí odpovídající zviditelnění přítomnosti EU.

Článek 6

Plánovací fáze

1.   Během plánovací fáze mise se zřídí plánovací tým skládající se z vedoucího mise, který plánovací tým vede, a personálu potřebného k plnění úkolů vyplývajících ze zjištěných potřeb mise.

2.   Jako priorita plánovacího procesu se provede souhrnné posouzení rizika, které je podle potřeby aktualizováno.

3.   Plánovací tým vypracuje OPLAN a připraví veškeré technické nástroje nutné k výkonu mise. OPLAN zohlední souhrnné posouzení rizika a bude obsahovat plán pro zajištění bezpečnosti.

Článek 7

Personál mise EU BAM Rafah

1.   Počet a pravomoci personálu EU BAM Rafah odpovídají prohlášení o mandátu uvedenému v článku 2 a struktuře uvedené v článku 4.

2.   Personál EU BAM Rafah vysílají členské státy nebo orgány EU. Každý členský stát nese náklady na personál EU BAM Rafah, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, cestovních výdajů do oblasti mise a zpět a jiných příspěvků než denních diet.

3.   EU BAM Rafah přijímá mezinárodní a místní personál na smluvním základě podle potřeby.

4.   Třetí státy mohou případně rovněž vyslat personál mise. Každý vysílající třetí stát nese náklady na personál, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, příspěvků, pojištění pro případ zvýšeného rizika a cestovních výdajů do oblasti mise a zpět.

5.   Veškerý personál zůstává podřízen příslušnému vysílajícímu státu nebo orgánu EU a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mise. Všechen personál ctí bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2).

6.   Policisté EU nosí odpovídající uniformy jednotlivých států a označení EU a další členové mise nosí odpovídající označení na základě rozhodnutí vedoucího mise s přihlédnutím k bezpečnostním aspektům.

Článek 8

Postavení personálu EU BAM Rafah

1.   Na postavení personálu EU BAM Rafah, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k úplnému provedení a řádnému fungování EU BAM Rafah, se vztahuje dohoda, která bude uzavřena postupem podle článku 24 Smlouvy. Generální tajemník/vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může taková ujednání sjednat jeho jménem.

2.   Členský stát nebo orgán EU, který vyslal člena personálu, vyřizuje všechny nároky vzniklé v souvislosti s vysláním, které člen personálu vznese nebo které se jej týkají. Dotyčný členský stát nebo orgán EU podává veškeré žaloby proti jím vyslanému členu personálu.

3.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodních a místních členů personálu jsou uvedeny ve smlouvách mezi vedoucím mise a dotyčným členem personálu.

Článek 9

Linie velení

1.   EU BAM Rafah má jakožto operace k řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politickou kontrolu a strategické řízení.

3.   Generální tajemník/vysoký představitel dává pokyny vedoucímu mise prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

4.   Vedoucí mise vede EU BAM Rafah a zajišťuje její každodenní řízení.

5.   Vedoucí mise podává zprávy generálnímu tajemníku/vysokému představiteli prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

6.   Zvláštní zástupce EU podává zprávy Radě prostřednictvím generálního tajemníka/vysokého představitele.

Článek 10

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečností výbor vykonává v rámci pravomoci Rady politickou kontrolu a strategické řízení mise.

2.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc měnit OPLAN a linii velení. Zahrnuje rovněž pravomoci nezbytné pro přijímání dodatečných rozhodnutí o jmenování vedoucího mise. Rada, které je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, rozhoduje o cílech a ukončení mise.

3.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

4.   Vedoucí mise pravidelně podává Politickému a bezpečnostnímu výboru zprávy o příspěvcích k misi a o jejím průběhu. Politický a bezpečnostní výbor může případně přizvat vedoucího mise na svá jednání.

Článek 11

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost EU a její jednotný institucionální rámec, přistupující státy budou vyzvány a třetí státy mohou být vyzvány, aby přispěly k EU BAM Rafah s tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, příspěvků, pojištění pro případ zvýšeného rizika a cestovních výdajů na cestu do oblasti mise a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EU BAM Rafah.

2.   Třetí státy přispívající na EU BAM Rafah mají ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy, které se mise účastní.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí týkajících se účasti třetích států, včetně jejich navrhovaných příspěvků, a k ustavení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobná ujednání týkající se účasti třetích států jsou předmětem dohody, která bude uzavřena postupem podle článku 24 Smlouvy. Generální tajemník/vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může taková ujednání sjednat jeho jménem. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s EU BAM Rafah ustanovení takové dohody.

Článek 12

Bezpečnost

1.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EU BAM Rafah a po konzultaci s bezpečnostním úřadem generálního sekretariátu Rady odpovídá za dodržování minimálních bezpečnostních požadavků v souladu s bezpečnostními předpisy Rady.

2.   EU BAM Rafah má zvláštního velícího důstojníka pro bezpečnost mise, kterému je nápomocen bezpečnostní tým a který je podřízen vedoucímu mise.

3.   Vedoucí mise konzultuje s Politickým a bezpečnostním výborem podle pokynů generálního tajemníka/vysokého představitele otázky bezpečnosti, které ovlivňují nasazení EU BAM Rafah.

4.   Členové personálu EU BAM Rafah procházejí před každým nasazením nebo cestou do oblasti mise povinným bezpečnostním výcvikem a podrobí se lékařské prohlídce.

Článek 13

Finanční opatření

1.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů souvisejících s misí se stanoví na 1 696 659 EUR pro rok 2005 a 5 903 341 EUR pro rok 2006.

2.   Výdaje financované částkou uvedenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet EU s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Státní příslušníci třetích států, které se finančně podílejí na misi, hostitelských stran a – pokud je to nezbytné pro operativní potřeby mise – sousedících zemí se mohou účastnit nabídkových řízení.

3.   Vedoucí mise podává Komisi vyčerpávající zprávy o činnostech prováděných v rámci své smlouvy a je v témž rozsahu pod jejím dohledem.

4.   Finanční ujednání respektují operativní požadavky EU BAM Rafah, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

5.   Výdaje lze financovat ode dne vstupu této společné akce v platnost.

Článek 14

Akce Společenství

1.   Rada a Komise, každá v rámci svých pravomocí, zajistí soudržnost mezi prováděním této společné akce a vnějších činností Společenství podle čl. 3 druhého pododstavce Smlouvy. Rada a Komise za tímto účelem spolupracují.

2.   Nezbytná koordinační opatření se přijímají podle potřeby na místě v oblasti mise i v Bruselu.

Článek 15

Poskytování utajovaných informací

1.   Generální tajemník/vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn podle potřeby a v souladu s operativními potřebami mise poskytovat třetím státům přidruženým k této společné akci utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do úrovně „RESTREINT UE“.

2.   V případě zvláštní a neodkladné operativní potřeby je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady generální tajemník/vysoký představitel též oprávněn poskytnout místním orgánům utajované skutečnosti a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do úrovně „RESTREINT UE“. Ve všech ostatních případech se tyto informace a dokumenty poskytují místním orgánům postupy odpovídajícími úrovni jejich spolupráce s EU.

3.   Generální tajemník/vysoký představitel je oprávněn poskytnout třetím státům přidruženým k této společné akci a místním orgánům neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise, na které se vztahuje profesní tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

Článek 16

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí dnem 24. listopadu 2006.

Článek 17

Přezkum

Tato společná akce bude přezkoumána nejpozději 30. září 2006.

Článek 18

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Společná akce Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 (Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65).

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/571/ES (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/701/ES, Euratom (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 15).


14.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/33


ROZHODNUTÍ RADY 2005/890/SZBP

ze dne 12. prosince 2005,

kterým se provádí společný postoj 2004/179/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společný postoj 2004/179/SZBP (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného společného postoje ve spojení s čl. 23 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. února 2004 přijala Rada společný postoj 2004/179/SZBP.

(2)

Dne 26. srpna 2004 přijala Rada společný postoj 2004/622/SZBP za účelem rozšířit omezující opatření stanovená ve společném postoji 2004/179/SZBP na osoby, které jsou odpovědné za přípravu a provádění zastrašovací kampaně a zavírání moldavských škol používajících latinku v Podněsterské oblasti.

(3)

Dne 21. února 2005 přijala Rada společný postoj 2005/147/SZBP, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2001/179/SZBP (2).

(4)

Příloha II společného postoje 2004/179/SZBP by měla být pozměněna s ohledem na uznání, že v některých oblastech Podněsterské oblasti došlo ke zlepšení situace ve školách používajících latinku,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha II společného postoje 2004/179/SZBP se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 68. Společný postoj ve znění společného postoje 2004/622/SZBP (Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 47).

(2)  Úř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 31.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

SEZNAM OSOB PODLE ČL. 1 ODST. 1 DRUHÉ ODRÁŽKY

1.

PLATONOV, Jurij Michajlovič,

známý pod jménem Jurij PLATONOV,

vedoucí městského úřadu, Rybnica,

narozen dne 16. ledna 1948,

Ruský pas č. 51 NO. 0527002,

vydaný dne 4. května 2001 ruským velvyslanectvím v Kišiněvě.

2.

ČERBULENKOVÁ, Alla Viktorovna,

zástupkyně vedoucího městského úřadu pro otázky školství, Rybnica.“