ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 316

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
2. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2005 ze dne 1. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1966/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2061/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1967/2005 ze dne 1. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1968/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1969/2005 ze dne 1. prosince 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1970/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1971/2005 ze dne 1. prosince 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

13

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se Francie opravňuje zakázat prodej reprodukčního materiálu borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) původem z Iberského poloostrova konečnému spotřebiteli pro účely výsevu nebo výsadby v určitých oblastech Francie, v nichž jeho použití není podle směrnice Rady 1999/105/ES vhodné (oznámeno pod číslem K(2005) 4534)

14

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (oznámeno pod číslem K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (Úř. věst. L 225 ze dne 31.8.2005)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1964/2005

ze dne 29. listopadu 2005

o celních sazbách pro banány

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány (1) stanoví vstup režimu založeného čistě na clech pro dovozy banánů v platnost nejpozději do 1. ledna 2006.

(2)

Dne 12. července 2004 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání podle článku XXVIII GATT z roku 1994 s cílem pozměnit některé koncese pro banány. Společenství proto dne 15. července 2004 oznámilo WTO svůj úmysl změnit koncese pro položku 0803 00 19 (banány) v seznamu ES CXL. Komise vedla jednání za konzultací s výborem zřízeným článkem 133 Smlouvy a Zvláštním výborem pro zemědělství a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Komise nedosáhla při jednání s Ekvádorem a Panamou, které mají zájem hlavního dodavatele, a s Kolumbií a Kostarikou, které mají zájem podstatného dodavatele, u produktů kódu HS 0803 00 19 (banány) přijatelné dohody. Podle přílohy rozhodnutí ministerské konference WTO ze dne 14. listopadu 2001 o Dohodě o partnerství AKT–ES vedla Komise rovněž konzultace s dalšími členy WTO. Tyto konzultace nevedly k přijatelné dohodě.

(4)

Dne 31. ledna 2005 oznámilo Společenství WTO svůj úmysl nahradit koncese pro položku 0803 00 19 (banány) vázaným clem ve výši 230 EUR/tunu.

(5)

Rozhodčí řízení podle přílohy uvedeného rozhodnutí bylo zahájeno dne 30. března 2005. Nález rozhodce vydaný dne 1. srpna 2005 shledal, že celní sazba podle doložky nejvyšších výhod ve výši 230 EUR/tunu navržená Společenstvím není v souladu s uvedenou přílohou, protože by nevedla ani k zachování neomezeného přístupu na trh pro dodavatele požívající doložky nejvyšších výhod. Na základě závěrů rozhodce Komise návrh Společenství přezkoumala. Ve druhém nálezu vydaném dne 27. října 2005 rozhodce shledal, že revidovaný návrh celní sazby podle doložky nejvyšších výhod ve výši 187 EUR/tunu tuto záležitost nenapravuje. Komise proto svůj návrh znovu změnila, aby záležitost napravila.

(6)

V souladu se závazky Společenství v rámci Dohody o partnerství AKT–ES by se rovněž měla otevřít celní kvóta pro banány pocházející ze zemí AKT.

(7)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení, jakož i přechodná opatření týkající se řízení celní kvóty pro banány pocházející ze zemí AKT, by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   S účinkem od 1. ledna 2006 je celní sazba pro banány (kód KN 0803 00 19) 176 EUR/tunu.

2.   Počínaje dnem 1. ledna 2006 se každý rok od 1. ledna otevře pro dovozy banánů (kód KN 0803 00 19) pocházejících ze zemí AKT autonomní celní kvóta 775 000 tun čisté váhy podléhající nulové celní sazbě.

Článek 2

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení a přechodná opatření nezbytná k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu do režimu stanoveného tímto nařízením se přijmou postupem podle čl. 3 odst. 2.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro banány zřízený článkem 26 nařízení (EHS) č. 404/93 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2005.

Za Radu

A. JOHNSON

předseda


(1)  Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1965/2005

ze dne 1. prosince 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1966/2005

ze dne 1. prosince 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2061/89 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K zajištění jednotného používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87 je nutné přijmout opatření týkající se klasifikace zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování sazebních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle nařízení Komise (EHS) č. 2061/89 ze dne 7. července 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (2) byl výrobek č. 5 uvedený v příloze zařazen jako doplněk stravy, přičemž nebyly zohledněny jeho terapeutické a profylaktické účinky při léčbě nedostatku vitamínu C. Proto je nutné pozměnit zařazení tohoto výrobku, který by měl být považován za lék.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zařazení výrobku č. 5 v příloze nařízení (EHS) č. 2061/89 se nahrazuje zařazením uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1719/2005 (Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 196, 12.7.1989, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 936/1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 9).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

5.

Přípravek ve formě tablet, v balení pro drobný prodej obsahujícím údaje o dávkování a složení, sloužící k vyrovnávání nedostatku vitamínu C.

Každá tableta o hmotnosti 750 mg obsahuje:

kyselinu askorbovou: 500 mg,

moučku z šípkových plodů, celulózu, rostlinný stearin, tuhé rostlinné oleje, stearan horečnatý, oxid křemičitý a potravinový proteinový potah: 250 mg.

3004 50 10

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30 a podle znění kódů KN 3004, 3004 50 a 3004 50 10.

Viz také vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 30 (všeobecné vysvětlivky).

Pokud jde o doporučenou denní dávku (RDA) pro vitamín C (60 mg), obsahuje každá tableta zřetelně mnohem větší množství vitamínu C (500 mg).

Jsou tak splněny všechny podmínky doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30 a výrobek musí být zařazen jako lék čísla 3004.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1967/2005

ze dne 1. prosince 2005

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1719/2005 (Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek sestávající z čiré, jemně pěnivé tekutiny žluté až jantarové barvy. Má obsah alkoholu 5,9 % objemových.

Získává se kvašením sladiny o 15,3 stupních Plato. Kvašený roztok se čistí a filtruje. Do roztoku se přidává 3,34 % cukerného sirupu, 0,14 % aromatických složek (z nichž 75 % pochází z Tequily), 0,11 % kyseliny citrónové a 0,002 % kyseliny askorbové. Výrobek má vůni a chuť piva.

Výrobek je určen k přímé spotřebě. Je předkládán jako pivo v lahvích o objemu 330 ml/0,33 l, které jsou příslušně označeny.

2203 00 01

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2203 00 a 2203 00 01.

Výrobek je nápoj a lze jej považovat za pivo ze sladu čísla 2203. Výrobek nelze vyloučit z čísla 2203 vzhledem k tomu, že alkohol přidaný v rámci aromatických složek tvoří pouze 0,04 % objemových obsahu alkoholu ve výrobku. Proto výrobek nelze zařadit do čísla 2208.

Vysvětlivky k Harmonizovanému systému k číslu 2203 uvádí, že je možné přidat cukr, barviva, oxid uhličitý a jiné látky. Proto může pivo čísla 2203, inter alia, být aromatizované.

2.

Plastová bezešvá ohebná hadice pro použití ve zdravotnictví, vyrobená z matného polyvinylchloridu (PVC), o tloušťce stěny přibližně 0,6 mm a vnějším průměru 5,7 mm. Je pro minimální průtržný tlak 27,6 MPa a dováží se na kotoučích, přičemž délka hadice na kotouči je přibližně 1 200 m.

Výrobek se všeobecně používá pro vedení, rozvádění nebo distribuci plynů nebo kapalin.

Ačkoliv hadice, pokud je nařezána na příslušné délky, může být použita jako část nebo součást lékařských zařízení, včetně systémů pro anestézii, intenzivní péči, katétrů a arteriálních systémů, nemá specifické použití jako část nebo součást lékařského zařízení.

3917 31 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 8 ke kapitole 39 a podle znění kódů KN 3917, 3917 31 a 3917 31 90.

Jelikož výrobek může být použit i pro jiné než pro specifické použití ve zdravotnictví se zbožím kapitoly 90, nelze ho považovat za nástroj nebo přístroj pro použití ve zdravotnictví čísla 9018.

Sazební zařazení je založeno na formě výrobku a materiálu, ze kterého je výrobek zhotoven. Na základě poznámky 8 ke kapitole 39 ho lze zařadit do čísla 3917.

3.

Tepelně smrštitelné plastové trubky z polyvinylidenfluoridu (PVDF), bezešvé, nevyztužené, pro průtržný tlak menší než 27,6 MPa, přibližně o délce 25 mm a průměru 9 mm.

Působením tepla se smrští a dokonale obepnou jakýkoli předmět, který do nich byl vložen.

Výrobek se všeobecně používá k ochraně elektrických vodičů.

3917 32 39

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, doplňkové poznámky 8 ke kapitole 39 a podle znění kódů KN 3917, 3917 32 a 3917 32 39.

Zařazení je založeno na materiálu, ze kterého je výrobek zhotoven.

Tyto trubky nelze považovat za izolátory čísla 8546. V souladu s vysvětlivkami k HS k číslu 8546 jsou izolátory zařízení, která se používají pro upevnění, podepření nebo vedení vodičů elektrického proudu, přičemž je současně izolují od sebe navzájem a od země. Tyto hadice nelze považovat za izolační trubky čísla 8547.

V souladu s vysvětlivkami k HS k číslu 8547 B) jsou trubky zcela z izolačního materiálu (např. z kaučuku, plastů, úpletu z textilní příze nebo úpletu ze skleněných vláken) bez kovového krytí vyloučeny a zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou zhotoveny.

4.

Rozmačkaná dužina avokáda zelené barvy (guacamol) s tímto složením (v % hmotnostních):

avokádo

90,5

další přísady (např. sůl, koření, kyselina citrónová, antioxidant, stabilizátor, konzervační látka) méně než

1

obsah různých cukrů podle doplňkové poznámky 2 a) ke kapitole 20

9,6

Výrobek se dodává v balení o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg.

2008 99 67

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, doplňkových poznámek 2 a) a 3 ke kapitole 20 a podle znění kódů KN 2008, 2008 99 a 2008 99 67.

Přípravek nelze považovat za omáčku nebo kořenící směs čísla 2103 (viz vysvětlivky k HS k číslu 2103), jelikož neobsahuje značné množství kořenících přísad.

Vzhledem k tomu, že příprava překračuje požadavky stanovené v kapitole 8, je přípravek možno zařadit do čísla 2008.

Výrobek je považován za výrobek „s přídavkem cukru“ podle doplňkové poznámky 3 ke kapitole 20.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1968/2005

ze dne 1. prosince 2005,

kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené z třetích zemí do Portugalska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3), může Komise rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá maximálnímu snížení dovozního cla, nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 25. listopadu do 1. prosince 2005 v rámci nabídkového řízení stanoveného v nařízení (ES) č. 1809/2005 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 22,95 EUR/t pro celkové maximální množství 47 800 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2235/2005 (Úř. věst. L 256, 10.10.2005, s. 13).


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1969/2005

ze dne 1. prosince 2005

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 25. listopadu do 1. prosince 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 1058/2005 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1970/2005

ze dne 1. prosince 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1438/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 7,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1438/2005 ze dne 2. září 2005 týkající se zvláštního intervenčního opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2005/06 (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1438/2005 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska a Švýcarska.

(2)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 by měla být stanovena maximální náhrada.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 25. listopadu do 1. prosince 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1438/2005 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 12,50 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Úř. věst. L 228, 3.9.2005, s. 5.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1971/2005

ze dne 1. prosince 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 25. listopadu do 1. prosince 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1059/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 5,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. prosince 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2005,

kterým se Francie opravňuje zakázat prodej reprodukčního materiálu borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) původem z Iberského poloostrova konečnému spotřebiteli pro účely výsevu nebo výsadby v určitých oblastech Francie, v nichž jeho použití není podle směrnice Rady 1999/105/ES vhodné

(oznámeno pod číslem K(2005) 4534)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2005/853/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francie požádala o povolení zakázat prodej reprodukčního materiálu borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) původem z Iberského poloostrova (Španělska a Portugalska) konečnému spotřebiteli pro účely výsevu nebo výsadby ve všech správních oblastech Francie s výjimkou oblastí Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon a Korsika.

(2)

Francie svou žádost podpořila poskytnutím všech informací podle čl. 17 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 1999/105/ES v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 1999/105/ES, pokud jde o oprávnění členského státu zakázat prodej specifického reprodukčního materiálu lesních dřevin konečnému spotřebiteli (2).

(3)

Francie předložila důkazy z komerčního lesnictví, že stromy borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) z osiva pocházejícího z některých oblastí Iberského poloostrova, které se pěstovaly v různých oblastech Francie, nebyly s výjimkou výše uvedených oblastí přizpůsobeny nízkým teplotám v těchto oblastech. Důkazem byly katastrofální účinky silných mrazů na přežití stromů tohoto původu zejména v letech 1956, 1963 a 1985. Srovnání klimatických podmínek jednotlivých oblastí provenience Iberského poloostrova s klimatickými podmínkami francouzských oblastí s výjimkou Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon a Korsika bylo řádně provedeno. Oblasti provenience podle čl. 2 písm. g) směrnice 1999/105/ES byly stanoveny, zveřejněny a zaslány Komisi a ostatním členským státům v souladu s článkem 9 směrnice 1999/105/ES.

(4)

Francie by měla být oprávněna zakázat prodej tohoto reprodukčního materiálu lesních dřevin konečnému spotřebiteli.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Francie je oprávněna zakázat prodej reprodukčního materiálu borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) původem z oblastí uvedených v příloze konečnému spotřebiteli pro účely výsevu nebo výsadby ve všech správních oblastech Francie s výjimkou oblastí Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon a Korsika.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 18.


PŘÍLOHA

Oblasti provenience borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.) na Iberském poloostrově

a)

Španělsko:

Odkaz na oblast provenience na úředním seznamu uznaných zdrojů zveřejněném Španělskem v souladu s článkem 9 směrnice 1999/105/ES

Název oblasti provenience

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugalsko:

celé území.


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2005,

kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Polsku

(oznámeno pod číslem K(2005) 4595)

(Text s významem pro EHP)

(2005/854/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na přílohu XII kapitolu 6 oddíl B pododdíl I čl. 1 písm. e) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsku byla poskytnuta přechodná období pro některá zařízení uvedená v dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 byl pozměněn rozhodnutími Komise 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), a 2005/591/ES (6).

(3)

Podle úředního prohlášení příslušného polského orgánu dokončila některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb proces modernizace a jsou nyní plně v souladu s právními předpisy Společenství. Uvedená zařízení by tedy měla být odstraněna ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(4)

Dvě zařízení pro produkci masa odstoupila od procesu modernizace a požádala o přeřazení z vysokokapacitních zařízení do nízkokapacitních zařízení. Podle úředního prohlášení příslušného polského orgánu jsou tato zařízení plně v souladu s právními předpisy Společenství pro nízkokapacitní zařízení. Dvě zařízení pro produkci ryb ukončila svou činnost. Uvedená zařízení by tedy měla být rovněž odstraněna ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(5)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat byl informován o opatřeních stanovených tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zařízení uvedená na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí se odstraňují z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 53 (opravené znění Úř. věst. L 202, 7.6.2004, s. 39).

(3)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 56 (opravené znění Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 31).

(4)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 73 (opravené znění Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 44).

(5)  Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 96.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení, která je třeba odstranit z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003

ZAŘÍZENÍ PRO PRODUKCI MASA

Původní seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka“

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Doplňkový seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS“ Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. „Jamir“ Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój „Antocel“, Antoni Słaby

45

12133807

„Lepro.Pol“ Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM „Kabanos“, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM „Smak.Eko“ sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

„Selgros“ Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM „MATTHIAS“ Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA“ Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK“, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH „ROMA“ Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa „Farmer“, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

DRŮBEŽÍ MASO

Původní seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

44

30050503

„IKO“ Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Doplňkový seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbalex“ s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem „Ko–Ko“ Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH „Szendera“ S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

ODVĚTVÍ MLÉKA

Původní seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Doplňkový seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

„Mleko“ spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

„Olmlek“ Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

ODVĚTVÍ RYB

Původní seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

14

22111813

PPH „Pikling“ s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU „Hur-Pol“


Doplňkový seznam

Č.

Č. vet. schv.:

Název zařízení

5

24091801

„SONA“, Sp. z o.o.

21

32151801

„Rybpol“ Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA“ Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

„ADMIRAŁ“ Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech

(oznámeno pod číslem K(2005) 4687)

(Text s významem pro EHP)

(2005/855/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem sledování situace v členských státech přijala Komise rozhodnutí 2005/732/ES ze dne 17. října 2005 o schvalování programů pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2005 a stanovení pravidel pro vykazování a pravidel způsobilosti pro získání finančního příspěvku Společenství na náklady na provádění těchto programů (2).

(2)

Aby se snížilo riziko, že bude vysoce patogenní influenza ptáků způsobovaná virem influenzy typu A podtypu H5N1 zanesena volně žijícími ptáky do drůbežáren a jiných zařízení, v nichž jsou ptáci drženi v zajetí, bylo přijato rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (3).

(3)

Podle uvedeného rozhodnutí mají členské státy určit jednotlivá hospodářství, v nichž je chována drůbež nebo jiní ptáci držení v zajetí, která by se na základě epizootologických a ornitologických údajů měla považovat za zvláště ohrožená influenzou ptáků typu A podtypu H5N1 rozšiřovanou volně žijícími ptáky.

(4)

Vzhledem k vývoji epizootologické a ornitologické situace by měl být stanoven pravidelný a průběžný přezkum těchto rizik s cílem určit mimořádně ohrožené oblasti.

(5)

Je třeba objasnit epizootologickou úlohu ptáků, kteří se zúčastňují závodů v rámci kulturních akcí.

(6)

Kromě toho by mělo být stanoveno, že doba trvání opatření stanovených rozhodnutím 2005/734/ES se prodlužuje s ohledem na vývoj epizootologické a ornitologické situace.

(7)

Rozhodnutí 2005/734/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/734/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Za účelem přizpůsobení těch oblastí svých území, které určily za mimořádně ohrožené zavlečením influenzy ptáků, měnící se epizootologické a ornitologické situaci přezkoumávají členské státy pravidelně opatření, která přijaly podle odstavce 1, s ohledem na zjišťování prováděná v souladu s rozhodnutím 2005/732/ES.“.

2.

V článku 2a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, aby bylo zakázáno hromadění drůbeže a dalších ptáků na trzích, přehlídkách, výstavách a kulturních akcích, včetně závodů ptáků.

Příslušný orgán nicméně může hromadění drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí povolit za předpokladu příznivého výsledku hodnocení rizika.“.

3.

V článku 4 se datum „1. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. května 2006“.

4.

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 95.

(3)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/745/ES (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 79).


PŘÍLOHA

V příloze I části I rozhodnutí 2005/734/ES se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

umístění hospodářství na tažných trasách ptáků, zejména pokud se přesouvají ze střední a východní Asie a z oblastí Kaspického a Černého moře, Středního východu a Afriky,“.


Tiskové opravy

2.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/23


Oprava rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství

( Úřední věstník Evropské unie L 225 ze dne 31. srpna 2005 )

Rozhodnutí 2005/629/ES zní takto:

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. srpna 2005,

kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství

(2005/629/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavádění politiky Společenství pro rybolov a akvakulturu vyžaduje přispění vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, zejména pokud jde o uplatňování poznatků mořské biologie a biologie rybářství, technologie rybolovu, ekonomie rybářství a obdobných oborů, nebo pokud jde o potřeby výzkumu a shromažďování údajů v oblasti rybolovu a akvakultury.

(2)

Toto přispění by měl poskytovat stálý Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) zřízený při Komisi.

(3)

V souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 2371/2002 Komise pravidelně konzultuje výbor VTHVR, pokud jde o záležitosti týkající se zachování a řízení živých vodních zdrojů včetně biologických, hospodářských, environmentálních, sociálních a technických hledisek, a při předkládání návrhů na řízení rybolovu podle uvedeného nařízení Komise vezme v úvahu doporučení VTHVR.

(4)

Poradenství VTHVR v záležitostech týkajících se rybářství musí vycházet ze zásad excelence, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti.

(5)

Je nezbytné, aby výbor VTHVR při odpovědích na různé konkrétní otázky co nejlépe využíval odborných znalostí získaných podle potřeby ve Společenství i mimo něj.

(6)

S ohledem na počet a význam změn, jež je třeba učinit, by mělo být zrušeno rozhodnutí Komise 93/619/ES ze dne 19. listopadu 1993 o zřízení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřízení výboru

Zřizuje se Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (dále jen ‚výbor VTHVR‘).

Článek 2

Úloha výboru VTHVR

1.   Komise od výboru VTHVR v pravidelných intervalech nebo považuje-li to za nutné vyžaduje poradenství v podobě stanovisek týkajících se záležitostí uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002. Komise může vyžadovat, aby takové stanovisko bylo v dané lhůtě přijato.

2.   Výbor VTHVR může z vlastního podnětu poskytovat Komisi stanoviska týkající se záležitostí uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002.

3.   Výbor VTHVR vypracovává výroční zprávu o:

a)

stavu rybolovných zdrojů spadajících pod Evropské společenství;

b)

hospodářských dopadech stavu těchto rybolovných zdrojů;

c)

vývoji rybolovných činností s ohledem na biologické, ekologické, technické a hospodářské faktory;

d)

dalších hospodářských faktorech ovlivňujících rybolov.

Článek 3

Struktura

1.   Výbor VTHVR se skládá nejméně z 30, avšak nejvýše z 35 členů.

2.   Členy výboru VTHVR jsou vědečtí odborníci v oblastech mořské biologie, mořské ekologie, vědy v odvětví rybářství, ochrany přírody, populační dynamiky, statistiky, technologie rybolovných zařízení, akvakultury a ekonomie v odvětví rybářství a akvakultury.

Článek 4

Jmenování členů výboru VTHVR a vypracování seznamu náhradníků

1.   Komise jmenuje členy výboru VTHVR ze seznamu vhodných kandidátů. Tento seznam se vypracuje po zveřejnění otevřené výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Komise.

2.   Členové výboru VTHVR jsou jmenováni na základě svých odborných znalostí a v souladu se zeměpisným rozložením, které odráží rozmanitost vědeckých otázek a přístupů ve Společenství.

3.   Seznam členů výboru VTHVR se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a spolu se stručným životopisem každého člena se zpřístupní na internetových stránkách Komise.

4.   Kandidáti, kteří jsou shledáni vhodnými pro práci ve výboru VTHVR, avšak nejsou jmenováni, budou zapsáni do seznamu náhradníků. Komise může seznam náhradníků použít, aby našla vhodné kandidáty pro náhradu členů, kteří výbor VTHVR opustí v souladu s čl. 6 odst. 3.

5.   Seznam náhradníků se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupní se na internetových stránkách Komise.

Článek 5

Volba předsedy a místopředsedů

Výbor VTHVR si zvolí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy na období tří let. Předseda ani místopředsedové výboru VTHVR nemohou být do stejné funkce zvoleni na více než dvě po sobě jdoucí období.

Článek 6

Funkční období

1.   Funkční období členů výboru VTHVR je tříleté a lze je na další tříleté období obnovit.

2.   Po uplynutí tříletého období zůstávají předseda, místopředsedové i členové výboru VTHVR ve svých funkcích, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

3.   Pokud se člen aktivně nepodílí na práci výboru VTHVR, prokáže střet zájmů nebo si přeje odstoupit, Komise může jeho členství ukončit.

Článek 7

Externí odborníci

Výbor VTHVR může se souhlasem Komise přizvat odborníky, kteří nejsou členy výboru VTHVR a kteří mají náležité vědecké vědomosti a odborné znalosti, aby přispívali k práci výboru.

Článek 8

Pracovní skupiny

Výbor VTHVR může se souhlasem Komise vytvářet zvláštní pracovní skupiny, které plní jasně vymezené úkoly. Pracovní skupiny jsou složeny z externích odborníků a alespoň ze dvou členů výboru VTHVR. Výboru VTHVR podávají podle daného časového rozpisu zprávy.

Článek 9

Hrazené poplatky a náhrady

1.   Členové výboru VTHVR a externí odborníci mají nárok na náhradu za účast na setkáních výboru VTHVR a v pracovních skupinách, jakož i za zpravodajskou činnost u konkrétních záležitostí, jak je stanoveno v příloze.

2.   Cestovní výlohy a denní diety členů výboru VTHVR a externích odborníků hradí Komise.

Článek 10

Vztah mezi výborem VTHVR a Komisí

1.   Setkání výboru VTHVR a pracovních skupin schvaluje a svolává Komise.

2.   Komise se může účastnit setkání výboru VTHVR a jeho pracovních skupin.

3.   Komise může přizvat odborníky, kteří nejsou členy výboru VTHVR, k účasti na setkáních výboru a jeho pracovních skupin.

Článek 11

Jednací řád

1.   Výbor VTHVR přijme se souhlasem Komise svůj jednací řád. Jednací řád zajišťuje, že výbor VTHVR provádí své úkoly v souladu se zásadami excelence, nezávislosti a transparentnosti a přitom náležitě zohledňuje legitimní požadavky na daňové tajemství a obchodní důvěrnost.

2.   Jednací řád se vztahuje zejména na:

a)

volbu předsedy a místopředsedů výboru VTHVR;

b)

postupy pro:

i)

řešení žádostí o poradenství,

ii)

přijímání stanovisek za běžných podmínek a, pokud naléhavost věci takový postup vyžaduje, zrychleným písemným postupem prostřednictvím korespondence;

c)

zřízení a organizaci pracovních skupin, jmenování předsedů pracovních skupin a popis jejich úkolů;

d)

zápisy z jednání včetně podrobností o stanoviscích, která se odchylují od stanovisek již přijatých;

e)

úlohu externích odborníků;

f)

jmenování zpravodajů a popis jejich úkolů;

g)

formát a obsah vědeckých stanovisek a postupů pro zajištění a zvýšení jejich soudržnosti;

h)

povinnosti a závazky členů výboru VTHVR a externích odborníků vůči jejich externím kontaktům;

i)

zastoupení výboru VTHVR v Poradním výboru pro rybolov a akvakulturu (ACFA);

j)

účast členů výboru VTHVR v regionálních poradních sborech.

3.   Jednací řád se zveřejní na internetových stránkách Komise.

Článek 12

Rozhodnutí a stanoviska

1.   Výbor VTHVR rozhoduje většinou svých členů přítomných na setkání. Rozhodnutí a stanoviska lze přijímat pouze tehdy, pokud 70 % členů výboru VTHVR hlasovalo či se hlasování zdrželo.

2.   Odůvodněná stanoviska menšiny jsou zahrnuta do stanovisek výboru VTHVR a připsána příslušným členům.

3.   Stanoviska výboru VTHVR se neprodleně zveřejní na internetových stránkách Komise a vztahuje se na ně požadavek obchodní důvěrnosti.

Článek 13

Nezávislost

1.   Členové výboru VTHVR jsou jmenováni a externí odborníci jsou zváni na základě osobních schopností. Nemohou své povinnosti delegovat.

2.   Členové výboru VTHVR a externí odborníci jednají nezávisle na členských státech či zúčastněných subjektech. Učiní prohlášení, v němž se zavážou, že budou jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, zda mají či nemají zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato prohlášení jsou písemná a přístupná veřejnosti. Členové výboru VTHVR činí roční prohlášení o závazcích.

3.   Členové výboru VTHVR a externí odborníci na každém setkání výboru VTHVR a pracovních skupin prostřednictvím prohlášení uvedou jakékoli konkrétní zájmy, které by mohly být považovány za ovlivňující jejich nezávislost v souvislosti s konkrétními body jednání.

Článek 14

Důvěrnost

1.   Členové výboru VTHVR a externí odborníci nevyzradí žádné informace, které jsou výsledkem práce výboru VTHVR či pracovních skupin, než ty, které jsou obsaženy ve stanoviscích výboru VTHVR.

2.   Pokud Komise informuje výbor VTHVR, že je požadované stanovisko důvěrné, zúčastní se dané pracovní skupiny pouze členové výboru VTHVR a zástupce Komise.

Článek 15

Sekretariát výboru VTHVR

1.   Komise zajistí výboru VTHVR a jeho pracovním skupin ám služby sekretariátu.

2.   Sekretariát odpovídá za technickou pomoc a administrativní podporu a koordinaci, jež mají usnadnit účinné fungování výboru VTHVR, a organizuje setkání pracovních skupin výboru.

3.   Je-li to nezbytné, koordinuje sekretariát činnosti výboru VTHVR a jeho pracovních skupin s činnostmi jiných subjektů Společenství či mezinárodních subjektů.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1.   Rozhodnutí 93/619/ES se zrušuje.

2.   Členové výboru VTHVR jmenovaní v souladu s článkem 1 rozhodnutí 93/619/ES zůstávají ve funkci jako členové výboru zřízeného tímto rozhodnutím až do doby, než jsou v souladu s článkem 3 tohoto rozhodnutí jmenováni noví členové výboru VTHVR.

3.   Článek 5 se obdobně použije po uplynutí funkčního období členů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

V Bruselu dne 26. srpna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise

PŘÍLOHA

NÁHRADY

Členové výboru VTHVR a externí odborníci mají po účasti na činnostech výboru VTHVR nárok na tyto náhrady:

Účast na setkáních výboru VTHVR a pracovních skupin

EUR na celý den

Setkání výboru VTHVR

Pracovní skupiny

Předseda

300

300

Místopředseda (3)

300

0

Jiný účastník

250

250

Pokud se jedná pouze o dopolední či odpolední účast, činí náhrada 50 % náhrady na celý den.

Zprávy

EUR

Stanoviska výboru VTHVR na plenárních zasedáních či prostřednictvím korespondence (4)

Zprávy o souvislostech (5) před setkáními výboru VTHVR a pracovních skupin

Zpravodaj

300

300 (6)


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 297, 2.12.1993, s. 25.

(3)  Předpokládá se pouze při setkání výboru VTHVR.

(4)  Náhrada vyplacená za dokončení stanoviska.

(5)  Shrnutí, šetření a informace o souvislostech.

(6)  Náhrada se vyplatí nejdéle do 15 dnů na základě časového rozpisu, o němž rozhodne Komise, jak je upřesněno v předběžné písemné dohodě. Komise však může rozhodnout, že počet dnů zvýší, považuje-li to za nutné.