ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. listopadu 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1948/2005 ze dne 28. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1951/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

45

 

*

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků ( 1 )

47

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Evropský parlament
Rada
Komise

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

49

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES

51

 

*

Doporučení Rady ze dne 14. listopadu 2005 o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě

55

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

57

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

58

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2005 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

59

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP – věc č. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (oznámeno pod číslem K(2005) 2672)

60

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2005) 4525)

63

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1946/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost nařízení (ES) č. 2007/2000 (1) končí dnem 31. prosince 2005.

(2)

Vzhledem k tomu, že dohody o stabilizaci a přidružení ještě nebyly uzavřeny se všemi západobalkánskými zeměmi, je vhodné prodloužit dobu platnosti nařízení (ES) č. 2007/2000.

(3)

Pokračující otevírání trhu by mělo přispět k procesu politické a ekonomické stabilizace regionu, aniž by mělo pro Společenství negativní důsledky. Tyto preference by měly tedy platit v dalším období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010.

(4)

Ve Svazové republice Jugoslávii byla dne 4. února 2003 přijata ústavní listina, podle níž se název země mění na Srbsko a Černá Hora a která zakládá rozdělení pravomocí mezi svazový stát a dvě republiky, které jej tvoří.

(5)

Obchodní opatření podle nařízení (ES) č. 2007/2000 by rovněž měla zohlednit, že Republika Černá Hora, Srbská republika a Kosovo, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999), představují oddělená celní území.

(6)

Společenství uzavřelo se Srbskou republikou dohodu o obchodu s textilními výrobky (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2007/2000 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 1 a 2 se slova „a Srbska a Černé Hory včetně Kosova“ nahrazují slovy „a celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

2.

V čl. 3 odst. 1 a 2 se slova „Svazové republiky Jugoslávie“ nahrazují slovy „celních území Černé Hory nebo Kosova“.

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. d) se slova „ze Svazové republiky Jugoslávie včetně Kosova“ nahrazují slovy „z celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“;

b)

v odstavci 4 v úvodní větě a v písmenu c) se slova „Srbska a Černé Hory včetně Kosova“ nahrazují slovy „celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

4.

V článku 17 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

5.

V příloze I sloupci „Zvýhodněné země a území“ se na všech místech slova „Svazová republika Jugoslávie včetně Kosova“ nahrazují slovy „celní území Černé Hory, Srbska nebo Kosova“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Radu

T. JOWELL

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1282/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 36.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1947/2005

ze dne 23. listopadu 2005

o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Fungování a rozvoj společného trhu se zemědělskými produkty vyžadují současně vytvoření společné zemědělské politiky, která musí zahrnovat zejména společnou organizaci zemědělských trhů, jež může v závislosti na produktu nabývat různých forem.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem (3) bylo několikrát podstatným způsobem změněno, zejména nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (4). V zájmu přehlednosti by mělo být nařízení (EHS) č. 2358/71 zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(3)

Ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1674/72 ze dne 2. srpna 1972 o stanovení obecných pravidel pro poskytování a financování podpory pro osivo (5) byla začleněna do prováděcích pravidel podle kapitoly 10 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (6). Nařízení (EHS) č. 1674/72 by proto mělo být zrušeno.

(4)

Má-li být možné sledovat objemu obchodu s osivem se třetími zeměmi, je třeba zavést režim dovozních licencí se složením jistoty, která bude zárukou toho, že transakce, na něž byly tyto licence vyžádány, budou provedeny.

(5)

Pokud jde o zboží dovážené ze třetích zemí, režim cel umožňuje upustit od jakýchkoli dalších ochranných opatření.

(6)

Vnitřní trh a mechanismus cel by se však mohly za mimořádných okolností ukázat jako nedostatečné. V takových případech by Společenství mělo mít možnost přijmout neprodleně všechna nezbytná opatření, aby trh Společenství nebyl ponechán bez ochrany proti narušení, ke kterému by mohlo v důsledku toho dojít. Tato opatření by měla být v souladu s mezinárodními závazky Společenství.

(7)

Poskytováním státních podpor by bylo ohroženo řádné fungování vnitřního trhu. Je proto třeba, aby byla ustanovení Smlouvy, kterými se řídí státní podpory, použitelná na produkty, na něž se vztahuje tato společná organizace trhu. Avšak s výhradou schválení Komisí může Finsko poskytovat podporu pro určité množství osiva a obilného osiva, které jsou produkováno pouze ve Finsku, z důvodu jeho specifických klimatických podmínek Finsku.

(8)

Společný trh s osivem se neustále vyvíjí, a proto by si členské státy a Komise měly vzájemně sdělovat informace týkající se vývoje v této oblasti.

(9)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Zřizuje se společná organizace trhu s osivem, která se vztahuje na tyto produkty:

Kód KN

Popis zboží

0712 90 11

Kukuřice cukrové, hybridy k setí

0713 10 10

Hrách (Pisum sativum) k setí

ex 0713 20 00

Cizrna k setí

ex 0713 31 00

Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek, k setí

ex 0713 32 00

Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis), k setí

0713 33 10

Fazole obecné (Phaseolus vulgaris), k setí

ex 0713 39 00

Ostatní fazole k setí

ex 0713 40 00

Čočka k setí

ex 0713 50 00

Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), k setí

ex 0713 90 00

Ostatní sušené luštěniny k setí

1001 90 10

Špalda k setí

ex 1005 10

Kukuřice, hybridy, osivo

1006 10 10

Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), k setí

1007 00 10

Zrna čiroku, hybridy k setí

1201 00 10

Sojové boby, též drcené, k setí

1202 10 10

Podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně upravená, neloupaná, k setí

1204 00 10

Lněná semena, též drcená, k setí

1205 10 10

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená, k setí

1206 00 10

Slunečnicová semena, též drcená, k setí

ex 1207

Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené, k setí

1209

Semena, plody a výtrusy k setí

Článek 2

Hospodářský rok pro osivo každoročně začíná dne 1. července a končí dne 30. června následujícího roku.

Článek 3

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena opatření stanovená nařízením (ES) č. 1782/2003.

KAPITOLA II

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 4

1.   Veškerý dovoz produktů uvedených v článku 1 do Společenství může být podmíněn předložením dovozní licence. Produkty, pro něž se vyžadují dovozní licence, se určí postupem podle čl. 10 odst. 2.

2.   Členské státy vydají dovozní licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství.

3.   Licence je platná pro dovoz do celého Společenství. Vydání licence je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny během doby platnosti licence. S výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se v uvedené době dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

Článek 5

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 sazby cel společného celního sazebníku.

Článek 6

1.   Na sazební zařazení produktů uvedených v článku 1 se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání. Celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přijímá do společného celního sazebníku.

2.   Nestanoví-li toto nařízení nebo předpisy přijaté na jeho základě jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

a)

vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu;

b)

uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 7

1.   Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím bude ohroženo dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy, mohou být v obchodě se třetími zeměmi, které nejsou členy Světové obchodní organizace, uplatňována vhodná opatření, dokud toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

2.   Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních. Tato opatření jsou sdělena členským státům a jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3.   Opatření uvedená v článku 2 může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jejich sdělení předložit Radě. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčná opatření změnit nebo zrušit do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla předložena.

4.   Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených podle čl. 300 odst. 2 Smlouvy.

KAPITOLA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, vztahují se na produkci produktů uvedených v článku 1 a na obchod s nimi články 87, 88 a 89 Smlouvy.

2.   Avšak s výhradou schválení Komisí může Finsko poskytovat podporu pro určité množství osiva a obilného osiva, které jsou produkováno pouze ve Finsku, z důvodu jeho specifických klimatických podmínek.

Na základě informací, které Finsko včas poskytne, předá Komise do 1. ledna 2006 Radě zprávu o výsledcích povolených podpor, ke které přiloží nezbytné návrhy.

Článek 9

Členské státy a Komise si vzájemně sdělují údaje nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 10

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro osivo (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, a zejména doba platnosti licencí uvedených v článku 4, jakož i způsoby sdělování údajů podle článku 9 se stanoví postupem podle čl. 10 odst. 2.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

1.   Zrušují se nařízení (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72.

2.   Odkazy na nařízení (EHS) č. 2358/71 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Stanovisko, vydané na základě nepovinné konzultace, ze dne 26. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).

(5)  Úř. věst. L 177, 4.8.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3795/85 (Úř. věst. L 367, 31.12.1985, s. 21).

(6)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2005 (Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 76).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2358/71

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 3a

Čl. 4 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec

Článek 4

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 11

Čl. 5 odst. 1

Článek 5

Čl. 5 odst. 2, článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Čl. 9 první věta

Článek 9

Čl. 9 druhá věta

Článek 11

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 12

Článek 17

Článek 13


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1948/2005

ze dne 28. listopadu 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1949/2005

ze dne 28. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (1), a zejména na čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 4 a článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (2), stanoví údaje, které se sbírají pro statistiku zahraničního obchodu a definuje zboží a pohyby, které by měly být vyloučeny nebo pro které jsou z metodologických důvodů potřebná zvláštní ustanovení.

(2)

Kdykoliv je to vhodné, měly by se v souvislosti s údaji o obchodu se zbožím mezi členskými státy a obchodu se zbožím s třetími zeměmi používat jednotné definice a koncepty. Protože nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (3) upravilo rámec pro tvorbu statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, je nezbytné přijmout odpovídající prováděcí pravidla pro statistiku obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.

(3)

Podle mezinárodních doporučení a platných ustanovení týkajících se statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy se zboží, na kterém se provádějí opravy, vylučuje ze statistik obchodu se zbožím. V důsledku toho je nutné vyloučit zboží, na kterém se provádějí opravy, také ze statistiky Společenství obchodu se zbožím s třetími zeměmi.

(4)

Za účelem zajištění srovnatelnosti informací o určitém zboží, se kterým se obchoduje ve Společenství, a o zboží, se kterým se obchoduje s třetími zeměmi, je nutné provést úpravy ustanovení o kompletních průmyslových celcích, plavidlech a letadlech, zásobách a provozním a pomocném materiálu pro plavidla a letadla, časově rozložených zásilkách, zařízeních na volném moři, kosmických lodích, elektřině, plynu a mořských produktech.

(5)

Dodatečné specifikace by se měly poskytnout pro zboží na dočasné užívání, aby se harmonizoval způsob, jakým je toto zboží vyloučeno ze statistiky Společenství obchodu se zbožím s třetími zeměmi.

(6)

Systém kódů sloužící k popisu druhu transakce by měl být navázán na ustanovení platná v rámci statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy.

(7)

Nařízení (ES) č. 1917/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1917/2000 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Podle čl. 6 odst. 2 základního nařízení statistika zahraničního obchodu předávaná Komisi nezahrnuje zboží:

propuštěné do volného oběhu poté, co prošlo zušlechťovacím stykem nebo přepracováním pod celním dohledem,

uvedené v seznamu osvobozeného zboží v příloze 1.“

2.

V čl. 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno m), které zní:

„m)

elektřina a plyn.“

3.

V článku 16 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Členské státy mohou použít zjednodušené celní prohlášení při vykazování vývozu kompletního průmyslového celku.

3.   Zjednodušené celní prohlášení je možné použít pouze při vývozu kompletních průmyslových celků, jejichž celková statistická hodnota je vyšší než 3 miliony EUR, pokud se nejedná o opakované použití kompletních průmyslových celků. V takovém případě sdělí členské státy Komisi použitá kritéria.

Statistická hodnota kompletního průmyslového celku se vypočítá jako součet statistických hodnot komponentů a statistických hodnot zboží, na které odkazuje odst. 1 druhý pododstavec.“

4.

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

1.   Pro účely této kapitoly se komponenty uvedené v příslušné kapitole kombinované nomenklatury zařazují do příslušné podpoložky kompletního průmyslového celku kapitoly 98 této nomenklatury.

2.   Pokud členské státy nepovolí zjednodušené celní prohlášení pro vykazování komponentů kompletních průmyslových celků podle podpoložek uvedených v kapitole 98, bude zboží zařazeno do příslušných podpoložek dalších kapitol kombinované nomenklatury.“

5.

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

V souladu s kombinovanou nomenklaturou se číselné kódy pro podpoložky kompletních průmyslových celků tvoří v souladu s těmito pravidly:

a)

kód se skládá z osmi číselných znaků,

b)

první čtyři číselné znaky jsou 9880,

c)

pátý a šestý číselný znak odpovídá kapitole kombinované nomenklatury, ke které patří zboží daného komponentu,

d)

sedmý a osmý číselný znak je 0.“

6.

Čl. 19 odst. 3 se zrušuje.

7.

Článek 20 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

‚vlastnictvím plavidla nebo letadla‘ skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba je registrována jako vlastník plavidla nebo letadla.“;

b)

písmeno d) se zrušuje.

8.

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

1.   Statistika zahraničního obchodu předávaná Komisi zahrnuje tyto transakce:

a)

převod vlastnictví plavidla nebo letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené ve třetí zemi na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou ve vykazujícím členském státě a zapsanou v národním registru plavidel a letadel; taková transakce se vykazuje jako dovoz,

b)

převod vlastnictví plavidla nebo letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené ve vykazujícím členském státě a zapsané v národním registru plavidel a letadel na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou v třetí zemi; taková transakce se vykazuje jako vývoz,

c)

vstup plavidla nebo letadla na statistické území Společenství nebo opuštění statistického území Společenství z důvodů transakcí pro zpracování na základě smluvního vztahu nebo po těchto transakcích.

Pro účely písmene b) se vývoz zaznamenává u členského státu výroby, pokud je plavidlo nebo letadlo nové.

Pro účely písmene c) se za ‚zušlechťovací styk‘ považují pouze ty transakce, jejichž cílem je výroba nového plavidla nebo letadla nebo jejich skutečné zdokonalení.

2.   Statistiky transakcí uvedených v odstavci 1, které členské státy předávají Komisi, zahrnují tyto údaje:

a)

kód odpovídající členění kombinované nomenklatury,

b)

statistický postup,

c)

partnerskou zemi, a to:

v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. a) třetí zemi výroby, pokud je plavidlo nebo letadlo nové; v ostatních případech třetí zemi, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba převádějící vlastnictví plavidla nebo letadla,

v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. b) třetí zemi, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba, na kterou je vlastnictví plavidla nebo letadla převáděno,

v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. c) třetí zemi odeslání pro plavidla nebo letadla vstupující na statistické území Společenství a zemi určení pro plavidla nebo letadla opouštějící statistické území Společenství,

d)

u plavidel množství v kusech a v jiných doplňkových jednotkách stanovených v kombinované nomenklatuře; u letadel množství v čisté hmotnosti a v doplňkových jednotkách,

e)

statistickou hodnotu, tedy celkovou částku, která by se fakturovala v případě prodeje nebo nákupu celého plavidla nebo letadla, po odečtení nákladů na dopravu a pojištění.

3.   Sledované období je měsíc, ve kterém dojde k převodu vlastnictví v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b), nebo měsíc, ve kterém dojde k pohybu v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. c).“

9.

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Národní úřady mají kromě zdrojů informací uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 1172/1995 přístup k dalším zdrojům informací, včetně přístupu k informacím obsaženým v národním registru plavidel a letadel, které mohou být požadovány za účelem identifikace převodu vlastnictví takového zboží.“

10.

V čl. 24 odst. 2 se písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

kód partnerské země nebo zjednodušený kód země QS.“

11.

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Pro účely této kapitoly se ‚časově rozloženými zásilkami‘ rozumí komponenty kompletního zboží, které bylo z obchodních nebo dopravních důvodů v nesmontovaném nebo rozloženém stavu a bylo dovezeno nebo vyvezeno v rámci více zásilek.“

12.

Čl. 29 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Měsíční výkazy transakcí uvedených v odstavci 1, předávané Komisi členskými státy, zahrnují tyto údaje:

a)

kód odpovídající členění kombinované nomenklatury,

b)

kód partnerské země nebo zjednodušený kód země QW,

c)

statistický postup,

d)

množství v jednotkách čisté hmotnosti,

e)

statistickou hodnotu.

Pro účely písmene a) se použijí tyto zjednodušené kódy pro zboží určené pro provozovatele zařízení na volném moři nebo pro provoz motorů, strojů a jiného vybavení na zařízení na volném moři:

9931 24 00: zboží kapitol KN 1 až 24,

9931 27 00: zboží kapitoly KN 27,

9931 99 00: jinde zařazené zboží.

Aniž jsou dotčeny celní předpisy, u zboží pocházejícího z daného zařízení nebo pro něj určeného se ‚partnerskou zemí‘ uvedenou v písmenu b) rozumí země, v níž je usazena fyzická nebo právnická osoba odpovědná za obchodní využití daného zařízení.“

13.

Článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

1.   Statistika obchodu s třetími zeměmi předávaná Komisi zahrnuje:

a)

vstup kosmické lodi na statistické území Společenství nebo opuštění statistického území Společenství z důvodů transakcí pro zpracování na základě smluvního vztahu nebo po těchto transakcích,

b)

vypuštění kosmické lodi, která byla předmětem převodu vlastnictví mezi fyzickou nebo právnickou osobou usazenou ve třetí zemi a fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v členském státě, do kosmu,

c)

vypuštění kosmické lodi, která byla předmětem převodu vlastnictví mezi fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v členském státě a fyzickou nebo právnickou osobou usazenou v třetí zemi, do kosmu.

Transakce uvedené v písmenu b) se vykazují jako dovoz v členském státě, ve kterém je nový vlastník usazen.

Transakce uvedená v písmenu c) se vykazuje jako vývoz v členském státě, ve kterém byla hotová kosmická loď postavena.

Pro účely tohoto odstavce se za ‚zušlechťovací styk‘ považují pouze transakce, jejichž cílem je výroba nové kosmické lodě nebo její skutečné zdokonalení.

2.   Měsíční výkazy transakcí uvedených v odstavci 1, které členské státy předávají Komisi, zahrnují tyto údaje:

a)

kód odpovídající členění kombinované nomenklatury,

b)

kód partnerské země,

c)

statistický postup,

d)

množství v jednotkách čisté hmotnosti a v doplňkových jednotkách,

e)

statistickou hodnotu jako hodnotu vesmírné lodi ‚ze závodu‘ v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v příloze III tohoto nařízení.

Pro účely písmene b) se ‚partnerská země‘ stanoví podle těchto kritérií:

pro transakce uvedené v odst. 1 písm. a) se ‚partnerskou zemí‘ rozumí třetí země původu pro vesmírnou loď vstupující na statistické území Společenství a země určení pro kosmickou loď opouštějící statistické území Společenství,

pro účely transakcí uvedených v odst. 1 písm. b) se ‚partnerskou zemí‘ rozumí země, ve které byla hotová kosmická loď postavena,

pro transakce uvedené v odst. 1 písm. c) se ‚partnerskou zemí‘ rozumí země, ve které je usazena fyzická nebo právnická osoba, na kterou se převedlo vlastnictví kosmické lodi.

3.   Sledované období je měsíc, ve kterém dojde k pohybu v případě operací uvedených v odst. 1 písm. a), nebo měsíc, ve kterém dojde k převodu vlastnictví v případě transakcí uvedených v odst. 1 písm. b) a c).“

14.

V hlavě II se za článek 31 vkládají nové kapitoly 9 a 10:

„KAPITOLA 9

Elektřina a plyn

Článek 31a

Kromě zdrojů informací uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 1172/95 mohou národní úřady požadovat, aby příslušné informace pro sledování obchodních toků s elektřinou a plynem mezi vykazujícím členským státem a třetími zeměmi byly poskytnuty přímo provozovateli se sídlem ve vykazujícím členském státě, kteří vlastní nebo provozují vnitrostátní rozvodnou síť elektřiny nebo plynu.

KAPITOLA 10

Mořské produkty

Článek 31b

1.   Pro účely tohoto článku se ‚mořskými produkty‘ rozumí produkty rybolovu, minerály, zachráněný náklad a všechny ostatní produkty, které ještě nebyly vyloženy námořními plavidly.

2.   Statistika zahraničního obchodu předávaná Komisi zahrnuje tyto transakce:

a)

vyložení mořských produktů v přístavech vykazujících členských států nebo jejich získání plavidly registrovanými v členském státě od plavidel registrovaných ve třetí zemi; takové transakce se vykazují jako dovoz,

b)

vyložení mořských produktů v přístavech třetích zemí plavidly registrovanými ve vykazujícím členském státě, nebo jejich získání plavidly registrovanými ve třetí zemi od plavidel registrovaných v členském státě; takové transakce se vykazují jako vývoz.

3.   Měsíční výkazy transakcí uvedených v odstavci 2, které členské státy předávají Komisi, zahrnují tyto údaje:

a)

kód odpovídající členění kombinované nomenklatury,

b)

kód partnerské země, a to:

při dovozu třetí země, v níž je plavidlo, které produkty moře získalo, registrováno,

při vývozu třetí země, v níž jsou produkty moře vyloženy nebo v níž je plavidlo, které mořské produkty získalo, registrováno,

c)

statistický postup,

d)

množství v jednotkách čisté hmotnosti,

e)

statistickou hodnotu.

4.   Národní úřady mají kromě zdrojů informací uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 1172/95 přístup k dalším zdrojům informací, včetně přístupu k informacím o prohlášení plavidel zapsaných v národním registru o vykládkách mořských produktů v třetích zemích.“

15.

Přílohy I a II se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1917/2000 se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA I

Seznam zboží podle článku 2, které je vyjmuto ze statistiky obchodu se zbožím se třetími zeměmi, která se předává Komisi (Eurostatu)

Nevyžadují se údaje o tomto zboží:

a)

zákonná platidla a cenné papíry,

b)

měnové zlato,

c)

zboží určené pro první pomoc v oblastech zasažených živelními pohromami,

d)

zboží určené pro diplomatické nebo podobné účely:

1.

zboží, na které se nevztahuje diplomatická, konzulární a jiná podobná imunita,

2.

dary hlavě státu nebo členům vlády nebo parlamentu,

3.

zboží, které je předmětem oběhu v rámci vzájemné administrativní pomoci,

e)

za předpokladu, že zboží není předmětem obchodních transakcí:

1.

řády, čestná vyznamenání a ceny, pamětní odznaky a medaile,

2.

cestovní vybavení a potřeby, včetně sportovního vybavení pro osobní použití nebo spotřebu, které doprovází, předchází nebo následuje cestujícího,

3.

svatební šaty, předměty obvyklé při stěhování domácnosti, nebo dědictví,

4.

rakve a urny, ozdobné pohřební předměty a předměty pro udržování hrobů a hřbitovních náhrobků,

5.

tištěné reklamní materiály, návody k použití, ceníky a jiné reklamní předměty,

6.

zboží, které se stalo nepoužitelným nebo které nemůže být použito pro průmyslové účely,

7.

balast,

8.

poštovní známky,

9.

farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních akcích,

f)

výrobky používané v rámci dohod o společných opatřeních na ochranu obyvatel nebo životního prostředí,

g)

zboží, které je předmětem neobchodního styku mezi rezidenty příhraničních oblastí vymezených členskými státy (příhraniční styk), produkty získané zemědělci z pozemků ležících vně statistického území, které ale sousedí s tímto územím, na kterém leží jejich hlavní podnik,

h)

za podmínky, že takový dovoz a vývoz je dočasný, zboží na opravu dopravních prostředků, kontejnerů a souvisejícího dopravního vybavení, které však není propuštěno do režimu zušlechťovacího styku, a součástky vyměněné při opravě,

i)

zboží vyvážené národním ozbrojeným silám umístěným mimo statistické území stejně jako dovážené zboží, které ze statistického území odvezly národní ozbrojené síly, a zboží získané nebo odprodané na statistickém území členského státu zahraničními ozbrojenými silami, které jsou tam umístěny,

j)

zboží používané jako nosič informací, jako jsou diskety, magnetické pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky a videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za účelem předávání informací, a vyvinuté na objednávku konkrétního zákazníka nebo zboží, které není předmětem obchodní transakce, a zboží, které je doplněním předchozí dodávky, například aktualizační program, a zboží, na které není příjemci vystavena faktura,

k)

kosmické nosné rakety pro družice

vyvezené nebo dovezené za účelem vypuštění do vesmíru,

v době vypuštění do vesmíru,

l)

zboží pro opravu a po ní a s ní související náhradní díly. Oprava představuje obnovení původní funkce zboží nebo jeho původního stavu. Cílem opravy je pouze udržet zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat přestavbu nebo zdokonalení, ale žádným způsobem to nemění druh zboží,

m)

zboží určené pro dočasné užívání nebo po dočasném užívání ze předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

1.

není plánováno či uskutečněno žádné přepracování,

2.

předpokládané trvání dočasného použití nepřesahuje 24 měsíců.

PŘÍLOHA II

Seznam transakcí podle čl. 13 odst. 2

A

B

1.

Transakce skutečných nebo zamýšlených převodů vlastnických práv za protiplnění (finanční či jiné) (s výjimkou transakcí uvedených v bodech 2, 7 a 8) (1)  (2)  (3)

1.

Konečná koupě/prodej (2)

2.

Zásilky k nahlédnutí nebo na zkoušku, prodej podle komisionářské smlouvy

3.

Výměnný obchod (protiplnění v naturáliích)

4.

Nákupy cestujících pro osobní potřebu

5.

Finanční leasing (koupě na splátky) (3)

2.

Vrácení zboží po registraci původní transakce pod kódem 1 (4); bezplatná výměna zboží (4)

1.

Vrácení zboží

2.

Výměna vráceného zboží

3.

Výměna (např. v záruce) v případě nevráceného zboží

3.

Transakce (ne dočasné) zahrnující převod vlastnických práv, avšak bez protiplnění (finančního nebo jiného)

1.

Zboží dodané v rámci pomocných programů plně nebo částečně financovaných Evropským společenstvím

2.

Jiné poskytnutí pomoci z veřejných prostředků

3.

Ostatní poskytnutá pomoc (jednotlivci a nevládní organizace)

4.

Ostatní

4.

Zaslání zboží ke zpracování na základě smluvního vztahu (5) (kromě transakcí uvedených pod kódem 7)

 (8)

5.

Transakce po zpracování na základě smluvního vztahu (5) (kromě transakcí uvedených pod kódem 7)

 (8)

6.

Zvláštní transakce kódované pro vnitrostátní účely (6)

 (8)

7.

Transakce společných obranných projektů nebo jiných společných mezistátních výrobních programů (např. Airbus)

 (8)

8.

Dodávka stavebního materiálu a zařízení pro práce, které jsou částí obecných staveb či inženýrských smluv (7)

 (8)

9.

Ostatní transakce

 (8)


(1)  Tato položka zahrnuje většinu vývozů a dovozů, tj. transakce, při kterých:

přechází vlastnictví z rezidenta na nerezidenta, a

je provedena nebo se provede platba nebo úhrada v naturáliích.

Upozorňujeme, že toto se týká rovněž pohybů mezi jednotkami patřícími k jednomu podniku nebo k jedné skupině podniků a pohybů z/do centrálních distribučních skladišť, pokud není prováděna žádná platba nebo jiná úhrada (v tom případě se transakce vykazuje v kódu 3).

(2)  Včetně dodávky náhradních dílů a jiného zboží za protiplnění.

(3)  Včetně finančního leasingu: leasingové splátky se počítají tak, aby pokryly celou nebo prakticky celou hodnotu zboží. Rizika a výhody vyplývající z vlastnických práv přecházejí na nájemce. Po skončení smlouvy se pak nájemce stává zákonným vlastníkem zboží.

(4)  Vrácené a náhradní zásilky zboží původně uvedené pod položkami 3 až 9 sloupce A se zaznamenávají pod odpovídajícími položkami.

(5)  Aktivní zušlechťovací styk zahrnuje transakce (zpracování, zhotovení, montáž, zdokonalení, renovace …) s cílem vyrobit nový výrobek nebo skutečně zdokonalený výrobek. To nevyhnutelně neznamená změnu zařazení výrobku. Aktivní zušlechťovací styk na vlastní účet zušlechťovatele není v této položce zahrnut a je třeba ho vykazovat v položce 1 sloupce A.

Zboží pro aktivní zušlechťovací styk nebo po něm se vykazuje jako dovoz nebo vývoz.

Oprava se však nevykazuje v této položce. Oprava představuje obnovení původní funkce zboží nebo jeho původního stavu. Cílem transakce je pouze udržet zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat přestavbu nebo zdokonalení, ale žádným způsobem to nemění druh.

Zboří na opravu nebo po opravě je vyjmuto ze statistiky zahraničního obchodu, viz příloha I (l).

(6)  Transakce vykazované pod touto položkou mohou být např. transakce nezahrnující převod vlastnických práv, např. oprava, nájem, půjčka, operativní leasing a jiné dočasné použití, kromě zpracování na základě smluvního vztahu (dodání nebo výměna). Transakce vykazované pod tímto kódem se nepředávají Komisi.

(7)  Transakce vykázané pod položkou 8 sloupce A zahrnují zboží, které se nefakturuje odděleně, ale na které se vystavuje jediná faktura za celkovou hodnotu prací. Pokud to není tento případ, je třeba transakce vykazovat pod položkou 1.

(8)  Čísla kódů pro vnitrostátní účely je možno uvést ve sloupci B za předpokladu, že se Komisi předávají pouze čísla kódů uvedená ve sloupci A.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1950/2005

ze dne 28. listopadu 2005,

kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba provést určité technické změny v několika nařízeních Komise, která se týkají režimu společné organizace trhu s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem, aby bylo možné provést nezbytné úpravy v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2692/89 (1), (EHS) č. 862/91 (2), (EHS) č. 1722/93 (3), (ES) č. 2058/96 (4), (ES) č. 196/97 (5), (ES) č. 327/98 (6), (ES) č. 638/2003 (7) a (ES) č. 2236/2003 (8) obsahují určité poznámky ve všech jazycích Společenství. Všechna uvedená nařízení by měla obsahovat tyto poznámky rovněž ve všech jazycích nových členských států.

(3)

Nařízení Komise (EHS) č. 2145/92 ze dne 29. července 1992, kterým se nově vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (9), obsahuje určité odkazy na nové členské státy coby místa určení, jež mají nárok na vývozní náhrady. Tyto odkazy je třeba odstranit.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2692/89, (EHS) č. 862/91, (EHS) č. 2145/92, (EHS) č. 1722/93, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 196/97, (ES) č. 327/98, (ES) č. 638/2003 a (ES) č. 2236/2003 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2692/89 se mění takto:

1.

V článku 13 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   V žádosti o subvenční doklad a ve vlastním dokladu se v kolonce 20 a v kolonce 22 červeným písmem nebo červeně podtržená uvede jedna z poznámek uvedených v příloze I bodech A a B.

Název vývozní licence nebo osvědčení a kolonka 21 se červeně přeškrtnou.“

2.

V čl. 14 odst. 2 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

následně kolonka 104, přičemž se připojí jedna z poznámek uvedených v příloze II;

c)

následně kolonka 106, přičemž se připojí jedna z poznámek uvedených v příloze III.“

3.

V čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud nejsou při přijetí prohlášení o uvolnění ke spotřebě na Réunionu splněny požadavky na jakost uvedené v prvním pododstavci, v kontrolní kopii uvedené v článku 14 se v kolonce J pod nadpisem ‚Poznámky‘ uvede jedna z poznámek uvedených v příloze IV.“

4.

Znění přílohy I tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy I, II, III a IV.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 862/91 se mění takto:

1.

V čl. 2 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Osvědčení o pravosti se vyhotoví v podobě formuláře, jehož vzor je uveden v příloze I.“

2.

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány Bangladéše poskytnou důkaz uvedený v první odrážce čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3491/90 tím, že v kolonce ‚Poznámky v osvědčení o původu‘ uvedou jednu z poznámek uvedených v příloze II.“

3.

V čl. 4 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v kolonce 20 a 24 jednu z poznámek uvedených v příloze III;“.

4.

Název přílohy se nahrazuje názvem „Příloha I“.

5.

Znění přílohy II tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy II a III.

Článek 3

V příloze nařízení (EHS) č. 2145/92 se zrušují názvy těchto zemí:

1.

V oblasti I: Malta, Kypr.

2.

V oblasti II: Polsko, Česká a Slovenská Federativní Republika, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva.

3.

V oblasti III: Slovinsko.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 1722/93 se mění takto:

1.

V článku 10 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Pokud se s dotčeným produktem obchoduje v rámci Společenství nebo se vyváží přes území jiného členského státu do třetí země, vystaví se v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (10) kontrolní výtisk T5.

Tento doklad obsahuje v políčku 104 pod názvem „ostatní“ jednu z poznámek uvedených v příloze IV.

2.

Příloha III tohoto nařízení se doplňuje jako příloha IV.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 2058/96 se mění takto:

1.

V čl. 2 odst. 4 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze I;

b)

v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze II.“

2.

V čl. 5 odst. 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

v kolonce 104 jednu z poznámek uvedených v příloze III;

b)

v kolonce 107 jednu z poznámek uvedených v příloze IV.“

3.

Znění přílohy IV tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy I, II, III a IV.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 196/97 se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v kolonce 24 žádosti o licenci a v dovozní licenci musí být uvedena jedna z poznámek uvedených v příloze;“.

2.

Příloha V tohoto nařízení se doplňuje jako příloha.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 327/98 se mění takto:

1.

V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V kolonce 24 licencí se uvede jedna z těchto poznámek:

a)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) jedna z poznámek uvedených v příloze V;

b)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. b) jedna z poznámek uvedených v příloze VI;

c)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. c) jedna z poznámek uvedených v příloze VII.“

2.

Znění přílohy VI tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy V, VI a VII.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 638/2003 se mění takto:

1.

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Důkaz o výběru vývozního poplatku se poskytne uvedením dané částky v národní měně a tím, že celní orgán vyvážející země do kolonky 12 vývozní licence, která odpovídá vzoru uvedenému v příloze I a je vydána vyvážející zemí, připojí spolu s podpisem a razítkem celního úřadu jednu z poznámek uvedených v příloze III.“

2.

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V kolonce 24 licencí se uvede jedna z těchto poznámek:

a)

u dovozů pocházejících ze států AKT: jedna z poznámek uvedených v příloze IV;

b)

u dovozů pocházejících ze zámořských zemí a území: jedna z poznámek uvedených v příloze V.“

3.

Znění přílohy VII tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy III, IV a V.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 2236/2003 se mění takto:

1.

V čl. 13 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

vývozní licence, kterou dotyčnému podniku vyrábějícímu bramborový škrob vydá příslušný orgán členského státu uvedený v odstavci 2 a ve které se odchylně od článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 1518/95 (11) uvede jedna z poznámek uvedených v příloze;

2.

Příloha VIII tohoto nařízení se doplňuje jako příloha.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tímto nařízením zůstává nedotčena platnost licencí, o něž bylo zažádáno či které byly vydány mezi 1. květnem 2004 a vstupem tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 261, 7.9.1989, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1275/2004 (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 88, 9.4.1991, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1482/98 (Úř. věst. L 195, 11.7.1998, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 31, 1.2.1997, s. 53.

(6)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2458/2001 (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 10).

(7)  Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 45.

(9)  Úř. věst. L 214, 30.7.1992, s. 20. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3304/94 (Úř. věst. L 341, 30.12.1994, s. 48).

(10)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(11)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55.“


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

A.   Poznámky podle čl. 13 odst. 7, které se mají uvádět v kolonce 20

:

španělsky

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

česky

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

dánsky

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

německy

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

estonsky

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

řecky

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

anglicky

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

francouzsky

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

italsky

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

lotyšsky

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

litevsky

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

maďarsky

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

maltsky

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

nizozemsky

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

polsky

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

portugalsky

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

slovensky

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

slovinsky

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

finsky

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

švédsky

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Poznámky podle čl. 13 odst. 7, které se mají uvádět v kolonce 22

:

španělsky

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

česky

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

dánsky

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

německy

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

estonsky

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

řecky

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

anglicky

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

francouzsky

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

italsky

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

lotyšsky

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

litevsky

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

maďarsky

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

maltsky

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

nizozemsky

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

polsky

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

portugalsky

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

slovensky

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

slovinsky

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

finsky

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

švédsky

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. b)

:

španělsky

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

česky

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

dánsky

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

německy

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

estonsky

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

řecky

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

anglicky

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

francouzsky

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

italsky

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

lotyšsky

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

litevsky

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

maďarsky

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

maltsky

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

nizozemsky

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

polsky

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

portugalsky

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

slovensky

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

slovinsky

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

finsky

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

švédsky

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

PŘÍLOHA III

Poznámky uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. c)

:

španělsky

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

česky

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

dánsky

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

německy

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

estonsky

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

řecky

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

anglicky

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

francouzsky

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

italsky

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

lotyšsky

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

litevsky

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

maďarsky

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

maltsky

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

nizozemsky

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

polsky

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

portugalsky

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

slovensky

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

slovinsky

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

finsky

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

švédsky

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

nebo

:

španělsky

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

česky

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

dánsky

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

německy

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

estonsky

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

řecky

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

anglicky

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

francouzsky

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

italsky

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

lotyšsky

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

litevsky

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

maďarsky

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

maltsky

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

nizozemsky

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

polsky

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

portugalsky

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

slovensky

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

slovinsky

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

finsky

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

švédsky

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

PŘÍLOHA IV

Poznámky podle čl. 15 odst. 1

:

španělsky

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

česky

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

dánsky

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

německy

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

estonsky

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

řecky

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

anglicky

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

francouzsky

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

italsky

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

lotyšsky

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

litevsky

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

maďarsky

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

maltsky

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

nizozemsky

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

polsky

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

portugalsky

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

slovensky

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

slovinsky

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

finsky

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

švédsky

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 3 odst. 1

:

španělsky

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

česky

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

dánsky

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

německy

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

estonsky

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

řecky

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

anglicky

:

Special charge collected on export of rice

:

francouzsky

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italsky

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

lotyšsky

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

litevsky

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

maďarsky

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

maltsky

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

nizozemsky

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

polsky

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

portugalsky

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

slovensky

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovinsky

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

finsky

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

švédsky

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(částka v národní měně)

PŘÍLOHA III

Poznámky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a)

:

španělsky

:

Bangladesh

:

česky

:

Bangladéš

:

dánsky

:

Bangladesh

:

německy

:

Bangladesch

:

estonsky

:

Bangladesh

:

řecky

:

Μπαγκλαντές

:

anglicky

:

Bangladesh

:

francouzsky

:

Bangladesh

:

italsky

:

Bangladesh

:

lotyšsky

:

Bangladeša

:

litevsky

:

Bangladešas

:

maďarsky

:

Banglades

:

maltsky

:

Bangladesh

:

nizozemsky

:

Bangladesh

:

polsky

:

Bangladesz

:

portugalsky

:

Bangladesh

:

slovensky

:

Bangladéš

:

slovinsky

:

Bangladeš

:

finsky

:

Bangladesh

:

švédsky

:

Bangladesh


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Poznámky podle čl. 10 odst. 6

:

španělsky

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

česky

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

dánsky

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

německy

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

estonsky

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

řecky

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

anglicky

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

francouzsky

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

italsky

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

lotyšsky

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

litevsky

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

maďarsky

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

maltsky

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

nizozemsky

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

polsky

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

portugalsky

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

slovensky

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

slovinsky

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

finsky

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

švédsky

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA I

Poznámky uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. a)

:

španělsky

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

česky

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

dánsky

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

německy

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

estonsky

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

řecky

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

anglicky

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

francouzsky

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

italsky

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

lotyšsky

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

litevsky

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

maďarsky

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

maltsky

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

nizozemsky

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

polsky

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

portugalsky

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

slovensky

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

slovinsky

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

finsky

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

švédsky

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. b)

:

španělsky

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

česky

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

dánsky

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

německy

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

estonsky

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

řecky

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

anglicky

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

francouzsky

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

italsky

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

lotyšsky

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

litevsky

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

maďarsky

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

maltsky

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

nizozemsky

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

polsky

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

portugalsky

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

slovensky

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

slovinsky

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

finsky

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

švédsky

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

PŘÍLOHA III

Poznámky uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. a)

:

španělsky

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

česky

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

dánsky

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

německy

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

estonsky

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

řecky

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

anglicky

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

francouzsky

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

italsky

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

lotyšsky

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

litevsky

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

maďarsky

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

maltsky

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

nizozemsky

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

polsky

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

portugalsky

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

slovensky

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

slovinsky

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

finsky

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

švédsky

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

PŘÍLOHA IV

Poznámky uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. b)

:

španělsky

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

česky

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

estonsky

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

řecky

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

anglicky

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

francouzsky

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

italsky

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

litevsky

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

maďarsky

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

maltsky

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

polsky

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

slovensky

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

slovinsky

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

švédsky

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA

Poznámky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b)

:

španělsky

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

česky

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

dánsky

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

německy

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

estonsky

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

řecky

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

anglicky

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

francouzsky

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

italsky

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

lotyšsky

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

litevsky

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

maďarsky

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

maltsky

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

nizozemsky

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

polsky

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

portugalsky

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

slovensky

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

slovinsky

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

finsky

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

švédsky

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)“


PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA V

Poznámky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a)

:

španělsky

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

česky

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

dánsky

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

německy

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estonsky

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

řecky

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglicky

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

francouzsky

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italsky

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

lotyšsky

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

litevsky

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

maďarsky

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

maltsky

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

nizozemsky

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

polsky

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalsky

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovensky

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovinsky

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

finsky

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švédsky

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

PŘÍLOHA VI

Poznámky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. b)

:

španělsky

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

česky

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

dánsky

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

německy

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estonsky

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

řecky

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglicky

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

francouzsky

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italsky

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

lotyšsky

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

litevsky

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

maďarsky

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

maltsky

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

nizozemsky

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

polsky

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalsky

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovensky

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovinsky

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

finsky

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švédsky

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

PŘÍLOHA VII

Poznámky uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. c)

:

španělsky

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

česky

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

dánsky

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

německy

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estonsky

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

řecky

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglicky

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

francouzsky

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italsky

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

lotyšsky

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

litevsky

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

maďarsky

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

maltsky

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

nizozemsky

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

polsky

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalsky

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovensky

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovinsky

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

finsky

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švédsky

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)


PŘÍLOHA VII

PŘÍLOHA III

Poznámky podle čl. 7 odst. 2

:

španělsky

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

česky

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

dánsky

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

německy

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

estonsky

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

řecky

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

anglicky

:

Special charge collected on export of rice

:

francouzsky

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italsky

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

lotyšsky

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

litevsky

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

maďarsky

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

maltsky

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

nizozemsky

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

polsky

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugalsky

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

slovensky

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovinsky

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

finsky

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

švédsky

:

Särskild avgift för risexport

PŘÍLOHA IV

Poznámky uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. a)

:

španělsky

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

česky

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

dánsky

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

německy

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

estonsky

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

řecky

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

anglicky

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

francouzsky

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

italsky

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

lotyšsky

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

litevsky

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

maďarsky

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

maltsky

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

nizozemsky

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

polsky

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

portugalsky

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

slovensky

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

slovinsky

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

finsky

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

švédsky

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

PŘÍLOHA V

Poznámky uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. b)

:

španělsky

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

česky

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

dánsky

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

německy

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

estonsky

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

řecky

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

anglicky

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

francouzsky

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

italsky

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

lotyšsky

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

litevsky

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

maďarsky

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

maltsky

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

nizozemsky

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

polsky

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

portugalsky

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

slovensky

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

slovinsky

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

finsky

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

švédsky

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)


PŘÍLOHA VIII

„PŘÍLOHA

Poznámky uvedené v čl. 13 odst. 3 písm. a)

:

španělsky

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

česky

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

dánsky

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

německy

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

estonsky

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

řecky

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

anglicky

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

francouzsky

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

italsky

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

lotyšsky

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

litevsky

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

maďarsky

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

maltsky

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

nizozemsky

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

polsky

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

portugalsky

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

slovensky

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

slovinsky

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

finsky

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

švédsky

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1951/2005

ze dne 28. listopadu 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením Komise (ES) č. 1875/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 43.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 29. listopadu 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/47


SMĚRNICE KOMISE 2005/81/ES

ze dne 28. listopadu 2005,

kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména její čl. 86 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 80/723/EHS (1) vyžaduje, aby členské státy zajistily zprůhlednění finančních vztahů mezi orgány veřejné moci a veřejnými podniky jakož i uvnitř určitých podniků. Podniky, u nichž se vyžaduje vedení oddělených účtů, jsou takové podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 86 odst. 1 Smlouvy, nebo ty, které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy a dostávají na takové služby státní podporu v jakékoli podobě a vykonávají další činnosti.

(2)

Členské státy mohou poskytovat společnostem pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vyrovnávací platbu na pokrytí zvláštních nákladů spojených s těmito službami. Tato vyrovnávací platba však nesmí překročit míru nutnou pro poskytování předmětných služeb a nesmí se využívat k financování činností nespadajících pod služby obecného hospodářského zájmu.

(3)

Podle směrnice 80/723/EHS je nutno vést oddělené účty pouze tehdy, když podnik pověřený poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dostává státní podporu. Soudní dvůr Evropských Společenství ve věci Altmark Trans GmbH (2) rozhodl, že vyrovnávací platba za veřejné služby za určitých podmínek nezakládá státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

(4)

Bez ohledu na právní kvalifikaci vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v souladu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy, povinnost vést oddělené účty by se měla vztahovat na veškeré podniky, které dostávají tuto vyrovnávací platbu a které vykonávají současně další činnosti, jež nespadají do definice služeb obecného hospodářského zájmu. Pouze díky odděleným účtům lze identifikovat a vypočítat správnou výši nákladů, které lze vztáhnout ke službám obecného hospodářského zájmu.

(5)

Směrnice 80/723/EHS by tedy měla být pozměněna odpovídajícím způsobem,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 80/723/EHS se nahrazuje tímto:

„d)

podniky, u nichž se vyžaduje vedení oddělených účtů, jsou takové podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 86 odst. 1 Smlouvy, nebo ty, které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy a dostávají na takové služby státní podporu v jakékoli podobě a které vykonávají další činnosti;“.

Článek 2

Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 19. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy, přijaté členskými státy, musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/52/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 75).

(2)  Rozsudek Soudního dvora, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, Sb. rozh. 2003, s. I-7747.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Evropský parlament Rada Komise

29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/49


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

ze dne 4. listopadu 2005,

kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

(2005/833/ES, Euratom)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 (2) a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (3), a zejména na čl. 11 odst. 2 obou těchto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/1999 a (Euratom) č. 1074/1999 stanoví, že dozorčí výbor Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se skládá z pěti nezávislých osob nepatřících k úřadu, které jsou ve svých zemích kvalifikovány k vysokým funkcím souvisejícím s oblastmi činnosti úřadu.

(2)

Členové dozorčího výboru jmenovaní s účinností od 1. srpna 1999 dosáhli konce svého funkčního období. Noví členové by tedy měli být jmenováni co možná nejdříve.

(3)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 uvedených nařízení stanoví, že členy dozorčího výboru jmenuje vzájemnou dohodou Evropský parlament, Rada a Komise,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Níže uvedené osoby jsou ode dne 30. listopadu 2005 jmenovány členy dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

pan Peter STRÖMBERG

pan Kálmán GYÖRGYI

paní Rosalind WRIGHT

pan Luis LÓPEZ SANS-ARANGUEZ

paní Diemut R. THEATO

2.   Pokud by některá z výše uvedených osob z dozorčího výboru rezignovala, zemřela nebo byla trvale neschopná výkonu funkce, bude okamžitě nahrazena osobou uvedenou na prvním místě následujícího seznamu, která do té doby nebyla do dozorčího výboru jmenována:

pan Eugeniusz RUŚKOWSKI

pan Albertus Hendrikus KORTHALS

pan Jaroslav FENYK

pan Stefano DAMBRUOSO

Článek 2

Při plnění svých úkolů nesmějí členové dozorčího výboru požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury.

Nesmějí jednat ve věci, na níž mají, přímo či nepřímo, nějaké osobní zájmy (zejména rodinné a finanční), které by mohly omezit jejich nezávislost.

Se spisy jim předloženými a s jejich přezkoumáním musí nakládat přísně důvěrně.

Článek 3

Členům dozorčího výboru budou proplaceny výdaje vzniklé v souvislosti s plněním jejich úkolů. Členové dále obdrží denní náhradu za každý den strávený plněním těchto úkolů. Komise určí výši této náhrady a postup při proplácení výdajů.

Článek 4

Komise o tomto rozhodnutí výše uvedené osoby informuje. Bez prodlení také informuje všechny osoby následně jmenované do dozorčího výboru podle čl. 1 odst. 2.

Toto jmenování je provedeno podle čl. 11 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1073/1999 a (Euratom) č. 1074/1999. Nejsou jím dotčeny žádné případné změny těchto ustanovení později provedené Evropským parlamentem a Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu a Lucemburku dne 4. listopadu 2005.

Za Evropský parlament

J. BORRELL FONTELLES

předseda

Za Radu

Ben BRADSHAW

předseda

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.


Rada

29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/51


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2005

o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES

(2005/834/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (3), a zejména na čl. 22 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (4), a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (5), a zejména na čl. 37 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (6), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 97/788/ES (7) určila Rada, že úřední kontroly metod udržovacího šlechtění prováděné v některých třetích zemích poskytují stejné záruky jako kontroly prováděné členskými státy.

(2)

Zdá se, že tyto kontroly nadále poskytují stejné záruky jako kontroly prováděné v členských státech. Proto by se tyto kontroly měly nadále považovat za rovnocenné.

(3)

Platnost rozhodnutí 97/788/ES uplynula 30. června 2005. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí nabylo účinku dnem 1. července 2005, aby nebyl narušen obchod s těmito třetími zeměmi.

(4)

Toto rozhodnutí by nemělo bránit tomu, aby závěry Společenství o rovnocennosti byly zrušeny nebo bylo odmítnuto prodloužení doby platnosti, pokud podmínky, z nichž vycházejí, nejsou či přestávají být plněny.

(5)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(6)

Směrnice 2004/117/ES (9) rozšířila oblast působnosti právní úpravy rovnocennosti Společenství na všechny kategorie osiva, včetně osiva předcházejícího základnímu osivu. V důsledku toho je třeba změnit rozhodnutí 2003/17/ES (10), aby byla ustanovení uvedeného rozhodnutí uvedena do souladu s pozměněnými ustanoveními směrnic o uvádění osiva na trh,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Úřední kontroly metod udržovacího šlechtění prováděné ve třetích zemích uvedených v příloze orgány uvedenými v téže příloze u druhů, na které se vztahují směrnice, jejichž seznam pro jednotlivé země příloha uvádí, poskytují stejné záruky jako kontroly prováděné členskými státy.

Článek 2

Změny přílohy, s výjimkou změn prvního sloupce tabulky, se přijímají postupem podle čl. 3 odst. 2.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený článkem 1 rozhodnutí 66/399/EHS (11) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 4

V rozhodnutí 2003/17/ES se články 1 a 2 nahrazují tímto:

„Článek 1

Inspekce v terénu prováděné ve třetích zemích uvedených v příloze I u množitelského porostu pro produkci osiva druhů uvedených v téže příloze se považují za rovnocenné inspekcím v terénu prováděným v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES za předpokladu, že

a)

jsou úředně prováděny orgány uvedenými v příloze I nebo pod úředním dohledem těchto orgánů;

b)

splňují podmínky definované v bodě A přílohy II.

Článek 2

Druhy osiva uvedené v příloze I, které byly vyprodukovány ve třetích zemích uvedených v téže příloze a úředně certifikovány orgány vedenými v téže příloze, se považují za rovnocenné osivu, které je v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES, pokud splňují podmínky definované v bodě B přílohy II.“

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2005.

Článek 4 se však použije ode dne 1. října 2005.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2005.

Za Radu

G. BROWN

předseda


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES.

(3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES.

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES.

(6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES.

(7)  Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 39. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/120/ES (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 57).

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s 18.

(10)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

(11)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.


PŘÍLOHA

Země (1)

Orgán příslušný pro provádění kontrol

Směrnice

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/ES

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/ES

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/ES

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EHS

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/ES

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/ES

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/54/ES

2002/57/ES

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EHS

66/402/EHS

2002/57/ES


(1)  AR – Argentina, AU – Austrálie, BG – Bulharsko, CA – Kanada, CH – Švýcarsko, CL – Chile, CS – Srbsko a Černá Hora, HR – Chorvatsko, JP – Japonsko, KR – Korejská republika, IL – Izrael, MA – Maroko, NZ – Nový Zéland, RO – Rumunsko, TW – Tchaj-wan, US – Spojené státy americké, UY – Uruguay, ZA – Jižní Afrika


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/55


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 14. listopadu 2005

o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě

(2005/835/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 151 odst. 5 druhou odrážku této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku usnesení Rady a zasedání ministrů kultury v rámci Rady dne 14. listopadu 1991 o opatřeních týkajících se archivnictví (1) a závěry Rady ze dne 17. června 1994 týkající se větší spolupráce v oblasti archivnictví (2) bylo dosaženo prvního pokroku směrem k větší spolupráci mezi členskými státy v oblasti archivnictví.

(2)

Usnesení Rady ze dne 6. května 2003 o archivech v členských státech (3) zdůraznilo význam archivů pro chápání historie a kultury Evropy a pro demokratické fungování společnosti v rámci rozšíření Unie dne 1. května 2004.

(3)

V rámci Společenství se konala interdisciplinární fóra o problémech souvisejících se správou, ukládáním, zálohováním a vyhledáváním strojově čitelných údajů, za účasti orgánů veřejné správy a vnitrostátních archivních služeb, jakož i představitelů průmyslu a výzkumu.

(4)

Usnesení Rady ze dne 6. května 2003 zdůraznilo nezbytnost dalšího rozvoje používání a řešení informačních a komunikačních archivních technologií.

(5)

Komise podtrhuje práci vykonanou orgány Unie ve specifické oblasti filmových archivů v Evropě, včetně usnesení Rady ze dne 24. listopadu 2003 (4) o archivování kinematografických děl v Evropské unii a doporučení Evropského parlamentu a Rady o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností, které budou přijaty před koncem roku 2005.

(6)

V usnesení ze dne 6. května 2003 Rada také vyzvala Komisi k předložení zprávy o současné situaci a budoucím vývoji archivů v rozšířené Unii. „Zpráva o archivech v rozšířené Evropské unii“, která byla vypracována skupinou odborníků z členských zemí a přijata v únoru 2005 (5), je pevným základem pro další rozvoj archivů v Evropě. Na žádost Rady zahrnuje návrhy praktických opatření a pokyny pro posílení archivní spolupráce na evropské úrovni,

DOPORUČUJE:

A.

Evropská skupina pro archivnictví sdružující odborníky jmenované členskými státy a orgány Unie by měla zajišťovat spolupráci a koordinaci v obecných otázkách týkajících se archivů a kontrolovat provádění prací uvedených ve „Zprávě o archivech v rozšířené Evropské unii“ z února 2005, zejména provádění přednostních opatření uvedených v bodu B tohoto doporučení. Evropská skupina pro archivnictví by případně měla také spolupracovat s jinými odpovídajícími evropskými sítěmi, např. se skupinou vnitrostátních zástupců pro digitalizaci a s Evropskou kanceláří knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení (EBLIDA).

B.

Tato opatření v oblasti archivů:

1.

ochrana archivů v Evropě a předcházení jejich poškození:

vytvoření vzorového akčního plánu Evropskou skupinou pro archivnictví s cílem prosazovat opatření k předcházení poškození dokumentů a archivů v souvislosti s přírodními i jinými katastrofami,

podpora poskytovaná Evropskou skupinou pro archivnictví činnostem v rámci celého Společenství zaměřeným na ochranu a obnovování poškozených dokumentů a archivů,

vytvoření a prosazování norem a specifikací vnitrostátními archivními službami členských států a archivními službami orgánů Unie pro výstavbu nových účelových prostor pro archivy;

2.

posílení Evropské interdisciplinární spolupráce v oblasti elektronických dokumentů a archivů, aby se dále rozvíjela rovněž v rámci pracovního plánu pro kulturu přijatého Radou, zejména ve věci koordinace digitalizace (6):

posílení spolupráce při zajišťování autenticity, dlouhodobého uchovávání a dostupnosti elektronických dokumentů a archivů, zejména prostřednictvím aktualizace a rozšíření současných požadavků na vytváření systémů správy elektronických dokumentů a archivů, jako je např. MoReq (vzorové požadavky na systémy správy elektronických dokumentů a archivů), které podporují lepší správu veřejného sektoru, a organizováním dalších DLM (7) – fór o elektronických dokumentech a archivech;

3.

vytvoření a údržba internetového portálu pro dokumenty a archivy v Evropě jako prvořadý úkol:

vytváření internetového portálu, prostřednictvím vnitrostátních archivních služeb členských států a archivních služeb orgánů Unie, který by umožňoval snadnější a přeshraniční přístup k dokumentům a archivům členských států a orgánů Unie. Tento internetový portál by mohl být zřízen buď na jednom z počítačových serverů Evropské unie, nebo vnitrostátní archivní službou členského státu;

4.

prosazování nejlepších postupů s ohledem na vnitrostátní a evropské právní předpisy o správě dokumentů a archivů a přístupu k nim; vnitrostátní archivní služby členských států a archivní služby orgánů Unie by měly:

sledovat nové návrhy právních předpisů v této oblasti, které mají být přijaty v různých členských státech, s cílem najít nejlepší postupy týkající se zejména požadavků na správu a přístup k dokumentům a archivům,

propojit údaje o právních předpisech v oblasti archivů a jiných odpovídajících právních předpisech na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a usnadnit jejich dotazování vytvořením databáze s cílem podpořit šíření těchto právních předpisů. Tato databáze by mohla být vytvořena buď na jednom z počítačových serverů Evropské unie, nebo vnitrostátní archivní službou členského státu. Je vhodné vzít v úvahu práci prováděnou v rámci projektu evropských právních údajů podporovaného evropskou pobočkou Mezinárodní archivní rady, EURBICA, jak je uvedeno ve „Zprávě o archivech v rozšířené Evropské unii“ (přednostní opatření 4.2);

5.

přijetí opatření k zabránění krádeži archivních dokumentů:

vytvoření akčního plánu a společných pokynů vnitrostátními službami členských států, které umožní výměnu informací a nejlepší postupy pro boj proti krádežím archivních dokumentů a pro podporu znovuzískání odcizených dokumentů.

C.

Členské státy a orgány Unie by měly společně podporovat provádění přednostních opatření uvedených ve „Zprávě o archivech v rozšířené Evropské unii“ z února 2005, zmíněnou v bodu B tohoto doporučení. Toto provedení prioritních opatření zohlední práci skupin vykonanou v rámci EBNA (Evropského výboru národních archivářů), zejména v oblasti spolupráce v otázkách bezpečnosti a zachování archivů a vytvoření evropského informačního portálu. Přijetí tohoto doporučení a provedení těchto opatření nebude jako takové vyžadovat žádné nové rozpočtové prostředky Evropské unie nebo členských států. Pokud to bude možné, bude Evropské unie v souladu s příslušnými postupy usilovat v rámci stávajících programů o podporu projektů zaměřených na provádění těchto opatření.

D.

Nejpozději do tří let po zveřejnění tohoto doporučení by Evropská skupina pro archivnictví měla předložit zprávu o pokroku při provádění přednostních opatření uvedených v bodu B.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Radu

T. JOWELL

předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 314, 5.12.1991, s. 2.

(2)  Úř. věst. C 235, 23.8.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 113, 13.5.2003, s. 2.

(4)  Úř. věst. C 295, 5.12.2003, s. 5.

(5)  KOM(2005) 52 v konečném znění.

(6)  Závěry Rady o pracovním plánu pro kulturu 2005–2006 (dok. 13839/04).

(7)  DLM = Document Lifecycle Management (Správa životního cyklu dokumentu)


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/57


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUPOL COPPS/1/2005

ze dne 16. listopadu 2005

o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

(2005/836/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2005/797/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 této společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 společné akce 2005/797/SZBP stanoví, že Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání vhodných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy, včetně rozhodnutí jmenovat vedoucího mise/policejního komisaře na návrh generálního tajemníka/vysokého představitele.

(2)

Generální tajemník/vysoký představitel navrhl, aby byl jmenován pan Jonathan McIvor,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Pan Jonathan McIvor je jmenován vedoucím policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) ode dne zahájení mise. Do uvedeného dne působí jako vedoucí plánovacího týmu.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Použije se do 31. prosince 2006.

V Bruselu dne 16. listopadu 2005.

Za Politický a bezpečnostní výbor

J. KING

předseda


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/58


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. listopadu 2005

o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2005/837/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/758/ES, Euratom ze dne 17. září 2002 o jmenování členů Hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2002 do 20. září 2006 (1),

vzhledem k tomu, že se uvolnilo místo člena uvedeného výboru po odstoupení Sheily RITCHIEOVÉ,

s ohledem na kandidaturu předloženou vládou Spojeného království,

po obdržení stanoviska Evropské komise,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Kenneth FRASER je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru jako nástupce Sheily RITCHIEOVÉ pro zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. listopadu 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 253, 21.9.2002, s. 9.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/59


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. listopadu 2005

o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2005/838/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/758/ES, Euratom ze dne 17. září 2002 o jmenování členů Hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2002 do 20. září 2006 (1),

s ohledem na kandidaturu předloženou francouzskou vládou,

s ohledem na stanovisko Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

Po odstoupení pana Pierra SIMONA se uvolnilo místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Jean-François PONS je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru jako nástupce pana Pierra SIMONA pro zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. listopadu 2005.

Za Radu

I. LEWIS

předseda


(1)  Úř. věst. L 253, 21.9.2002, s. 9.


Komise

29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. července 2005,

kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP – věc č. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex

(oznámeno pod číslem K(2005) 2672)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2005/839/ES)

Dne 13. července 2005 přijala Komise rozhodnutí ohledně spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1), a zejména čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení. Nedůvěrné znění celého rozhodnutí je k dispozici v úředním jazyce případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komise obdržela dne 20. ledna 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení (ES) č. 139/2004, kterým podnik Celanese Corporation, USA (dále jen „Celanese“), kontrolovaný podnikem Blackstone Crystal Holdings Capital Partners, Kajmanské ostrovy (dále jen „Blackstone“), získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Acetex Corporation, Kanada (dále jen „Acetex“).

(2)

Blackstone je soukromá společnost obchodního bankovnictví v USA, která poskytuje služby zejména v oblasti finančního poradenství, soukromých kapitálových investic a investic do nemovitostí. Jak je dále popsáno, jedna ze společností, kterou Blackstone kontroluje, „Celanese“, je činná na stejných výrobkových trzích jako Acetex.

(3)

Celanese je chemická firma s celosvětovou působností ve čtyřech hlavních odvětvích: chemické výrobky, acetátové produkty, technické polymery a složky potravin. Pokud jde o chemické výrobky, Celanese vyrábí základní chemické látky jako např. kyselinu octovou, acetanhydrid a vinylacetát (monomer, dále jen „VAM“); účinné chemické látky, jako např. polyvinylalkohol (dále jen „PVOH“) a emulze; a zvláštní chemické látky, včetně karboxylových kyselin, alkoholu, aminů a esterů.

(4)

Acetex se zabývá výrobou a obchodem s acetyly a umělými hmotami. Jeho hlavními acetylovými produkty jsou kyselina octová a VAM, které v roce 2003 představovaly dohromady více než 70 % odbytu Acetexu v oblasti acetylů. Acetylové produkty Acetexu zahrnují rovněž následující deriváty kyseliny octové: acetanhydrid, PVOH a polyvinyl acetat (dále jen „PVAc“).

(5)

Poradní výbor pro spojování podniků vyslovil na svém 132. zasedání dne 22. června 2005 kladné stanovisko k návrhu rozhodnutí o udělení povolení, který mu předložila Komise (2).

(6)

Úředník pro slyšení dospěl ve zprávě ze dne 29. června 2005 k závěru, že právo stran na slyšení bylo dodrženo (2).

I.   RELEVANTNÍ TRHY

Relevantní výrobkové trhy

(7)

Šetření Komise ukázalo, že relevantní trhy jsou trhy s těmito výrobky: kyselina octová, VAM, acetanhydrid a PVOH.

(8)

Kyselina octová je chemický meziprodukt používaný na výrobu různých jiných chemických látek, včetně VAM, PVOH, acetanhydridu, esterů kyseliny octové a kyseliny monochlor-octové. Komise při svém šetření zjistila, že kyselina octová tvoří samostatný výrobkový trh a že na tomto trhu neexistují žádné produkty, které by ji mohly nahradit.

(9)

VAM je chemický produkt získaný z kyseliny octové. VAM lze získat několika způsoby: i) přidáním kyseliny octové do acetylenu; ii) přidáním kyseliny octové do etylenu; iii) reakcí acetanhydridu s acetaldehydem. Šetření Komise ukázalo, že VAM tvoří samostatný výrobkový trh, který není třeba dále dělit.

(10)

Acetanhydrid je základní chemická látka používaná primárně (z cca 75 %) na výrobu vloček acetátu celulózy, které jsou zase surovinou pro acetátovou přízi (používanou na výrobu cigaretových filtrů, příze a některých technických umělých hmot). Další využití acetanhydridu je například při výrobě farmaceutických výrobků a detergentů. Šetření Komise ukázalo, že acetanhydrid by měl být považován za samostatný výrobkový trh vzhledem ke skutečnosti, že je nenahraditelný.

(11)

PVOH je syntetický polymer rozpustný ve vodě, který patří do širší skupiny polymerů s vysokou barierou pro malé molekuly. PVOH se získává z polymerizovaného VAM. Šetření Komise ukázalo, že neexistují žádné produkty, které by jej mohly nahradit. Pro účely tohoto rozhodnutí představuje tudíž PVOH samostatný relevantní výrobkový trh.

Relevantní zeměpisné trhy

(12)

Hlavním úkolem v této věci bylo definovat relevantní zeměpisný rozsah trhů s kyselinou octovou, VAM a acetanhydridem. Strany uvedly, že zeměpisné trhy mají celosvětový rozsah a charakterizuje je těchto pět znaků:

Dovozy uspokojují více než 20 % poptávky v západní Evropě.

Náklady na dopravu, dovozní cla ani vnitrostátní předpisy nebrání celosvětovému obchodu s těmito produkty.

Hlavní celosvětoví výrobci uskutečňují dodávky do západní Evropy výlučně formou dovozů.

Zdá se, že celosvětový obchod mezi Asií, východní a západní Evropou a Severní Amerikou v podstatě reaguje na místní změny nabídky a poptávky.

Ceny jsou více či méně stejné napříč všemi zeměpisnými regiony.

(13)

V průběhu šetření byly argumenty stran přezkoumány a obecně odsouhlaseny. Komise provedla zejména rozbor obchodu s kyselinou octovou, VAM a acetanhydridem v různých regionech světa, průměrně účtovaných cen v různých regionech, cenové struktury a významu nákladů na výrobu a dopravu (doprava, skladování a cla), stejně jako vývoje kapacit. Většina respondentů navíc uvedla, že dle jejich názoru mají relevantní zeměpisné trhy se všemi třemi produkty celosvětový rozsah.

(14)

Na podporu svých tvrzení ohledně definice zeměpisných trhů s kyselinou octovou a VAM předložily strany rovněž řadu ekonometrických studií (analýza vzájemného vztahu cen a analýza dopadu neočekávaných výpadků závodů na obchod), které dle jejich názoru dokazují celosvětový rozsah trhů. Komise tyto studie pečlivě přezkoumala a příslušným způsobem na ně reagovala. Navíc vypracovala svou vlastní studii za použití přesnějších údajů. Na základě výsledků této studie zahrnuje zeměpisný trh s kyselinou octovou i VAM přinejmenším EHP a celou Severní Ameriku, mohl by však mít i celosvětový rozsah.

(15)

Ze shora uvedených důvodů dospěla Komise k závěru, že pro účely této věci mají relevantní zeměpisné trhy s kyselinou octovou, VAM a acetanhydridem celosvětový rozsah.

(16)

V předcházejícím rozhodnutí (3) měl podle Komise relevantní zeměpisný trh se všemi typy polymerů s vysokou bariérou pro malé molekuly, včetně PVOH, celosvětový rozsah. To v široké míře potvrdil i průzkum trhu, který Komise provedla. V rozhodnutí se proto konstatuje, že relevantní zeměpisný trh s PVOH má celosvětový rozsah.

II.   POSOUZENÍ

(17)

Na celosvětovém trhu s kyselinou octovou bude podíl nového subjektu na trhu představovat [20–30] (4) % (Celanese [20–30] %; Acetex [0–5] %), pokud jde o kapacitu, a [20–30] % (Celanese [15–25] %; Acetex [5–10] %), pokud jde o odbyt. Sloučený subjekt bude čelit hospodářské soutěži se současným největším hráčem na trhu, společností BP (s kapacitou [20–30] %; a odbytem [25–35] %) a jinými silnými firmami, jako je např. Millennium (s kapacitou [1–10] %; a odbytem [1–10] %) a Daicel (s kapacitou [1–10] %; a odbytem [1–10] %).

(18)

Komise zkoumala, zda mají konkurenti dostatečnou kapacitu k tomu, aby omezili nárůst ceny poškozující hospodářskou soutěž, a zda mohou zákazníci v případě zvýšení ceny jednoduše změnit dodavatele. Vzhledem k úrovni koncentrace na trhu bylo nutné přezkoumat možnost, zda může mít navrhovaná transakce za následek koordinované účinky.

(19)

Komise dospěla k rozhodnutí, že jednostranné účinky jsou nepravděpodobné, neboť kapacita se zvýší rychleji než plánovaná poptávka, takže bude dostatečná kapacita pro narovnání případného zvýšení ceny. Navíc se zdá, že zákazníci mohou zřejmě snadno změnit svého dodavatele, zejména proto, že velká většina zákazníků je zásobována z více zdrojů. Pokud jde o koordinované účinky, po důkladném přezkoumání struktury trhu, jeho průhlednosti, důvěryhodnosti mechanismu represe, reakce zákazníků a současných i potencionálních konkurentů, dospěla Komise k rozhodnutí, že tyto účinky jsou nepravděpodobné.

(20)

Na celosvětovém trhu s VAM bude podíl nového subjektu na trhu představovat [25–35] % (Celanese [20–30] %; Acetex [0–5] %), pokud jde o kapacitu, a [35–45] % (Celanese [30–40] %; Acetex [5–10] %), pokud jde o odbyt. Strany budou čelit hospodářské soutěži s několika velkými společnostmi, jako je např. Dow (s kapacitou [5–15] %; s odbytem [5–15] %) a Millennium (s kapacitou [5–15] %; s odbytem [10–20] %), DuPont (s kapacitou [10–20] %), Dairen (s kapacitou [1–10] %; a odbytem [1–10] %) a BP (s kapacitou [1–10] %; a odbytem [5–15] %).

(21)

Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny shora, se v případě trhu s kyselinou octovou po důkladném přezkoumání charakteristik trhu s VAM dospělo k závěru, že jednostranné účinky nejsou pravděpodobné. V rozhodnutí se také konstatuje, že koordinované účinky poškozující hospodářskou soutěž na trhu s VAM jsou nepravděpodobné zejména s ohledem na podstatný rozdíl mezi podíly na trhu, které mají strany a jejich největší konkurenti. Navíc různý stupeň integrace a používání různých technologií má za následek různou strukturu nákladů a pobídek pro různé výrobce, což dále snižuje pravděpodobnost úspěšné koordinace.

(22)

Na celosvětovém trhu s acetanhydridem bude podíl nového subjektu na trhu představovat [15–25] % (Celanese [15–25] %; Acetex [0–5] %), pokud jde o kapacitu, a [30–40] % (Celanese [25–35] %; Acetex [5–10] %), pokud jde o odbyt. Strany budou čelit hospodářské soutěži s firmami BP s podílem odbytu [15–25] %, Eastman s podílem odbytu [10–20] %, Jilin s podílem odbytu [5–15] % a Daicel s podílem odbytu [1–10] %. Vzhledem k silné hospodářské soutěži, které bude muset nový subjekt čelit ze strany těchto společností vyrábějících v současné době za konkurenční ceny, dospěla Komise k závěru, že oznámená transakce výrazně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na celosvětovém trhu s acetanhydridem. Pravděpodobnost koordinovaných účinků byla při rozhodnutí také zkoumána; dospělo se k závěru, že tyto účinky jsou vyloučeny.

(23)

Na celosvětovém trhu s PVOH bude podíl nového subjektu na trhu představovat [5–15] % (Celanese [5–10] %; Acetex [0–5] %), pokud jde o kapacitu, a [5–15] % (Celanese [5–10] %; Acetex [0–5] %), pokud jde o odbyt. Tento kombinovaný podíl na trhu neumožní stranám uplatnit tržní sílu; v rozhodnutí se tudíž konstatuje, že tato transakce výrazně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na celosvětovém trhu s PVOH.

(24)

Nakonec Komise posoudila případné účinky transakce na vertikálně spojené trhy. Jak Celanese, tak Acetex jsou vertikálně integrované společnosti směrem dolů v tom smyslu, že používají kyselinu octovou na výrobu acetanhydridu a VAM, ale také VAM na výrobu PVOH. Celanese je činná na směrem dolů orientovaných trzích s emulzemi a emulzními prášky, acetáty celulosy a estery kyseliny octové. Acetex je spotřebitel kopolymerů ethylenu, vinyl acetatu a PVA. Nicméně vzhledem k nízkému podílu stran na trhu a relativně malému výnosu, který lze v důsledku této transakce na relevantních trzích očekávat, se v rozhodnutí konstatuje, že tato transakce nebude mít pravděpodobně účinek na vertikálně spojené trhy.

III.   ZÁVĚR

(25)

Ze shora uvedených důvodů dospěla Komise k závěru, že navrhované spojení výrazně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na společném trhu nebo na jeho podstatné části, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení. Je tudíž možné prohlásit, že toto spojení je podle čl. 8 odst. 1 nařízení o spojování a článku 57 Dohody o EHP v souladu se společným trhem a Dohodou o EHP.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005.

(3)  Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1999, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem (věc č. IV/M.1469 – Solvay/BASF) podle nařízení Rady (EHS) č. 4069/89 (Úř. věst. C 197, 14.7.1999, s. 2).

(4)  Části tohoto textu byly vynechány za účelem neprozrazení důvěrných informací; tyto části jsou uvedeny v hranatých závorkách.


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/63


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. listopadu 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu

(oznámeno pod číslem K(2005) 4525)

(2005/840/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Komise 2004/4/ES (2) nesmějí být hlízy Solanum tuberosum L. pocházející z Egypta v zásadě dováženy do Společenství. Pro dovozní období 2004/05 se však při splnění zvláštních podmínek dovoz těchto hlíz povoluje z „oblastí prostých škodlivého organismu“.

(2)

Během dovozního období 2004/05 bylo zaznamenáno několik zachycení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, což vedlo k zákazu veškerého vývozu egyptských brambor do Společenství od 6. dubna 2005.

(3)

Egypt předložil zprávu o příčinách uvedených zachycení. Hlavním závěrem je, že je třeba přijmout přísnější opatření týkající se producentů, inspektorů, vývozců a balíren, které porušují předpisy týkající se vývozu brambor do Společenství. Egypt již učinil některá opatření.

(4)

Je vhodné stanovit požadavky na úrovni Společenství, které zajistí účinnost inspekcí a kontrol vykonávaných v Egyptě u brambor v balírnách a přístavech odeslání před jejich vývozem do Společenství.

(5)

Komise na základě informací dodaných Egyptem zjistila, že při splnění zvláštních podmínek nehrozí nebezpečí rozšíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v důsledku dovozu hlíz Solanum tuberosum L. z oblastí Egypta prostých škodlivého organismu do Společenství.

(6)

Dovoz hlíz Solanum tuberosum L. pocházejících z oblastí Egypta prostých škodlivého organismu do Společenství by proto měl být pro dovozní období 2005/06 za zvláštních podmínek povolen.

(7)

Rozhodnutí 2004/4/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2004/4/ES se mění takto:

1.

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „2004/05“ nahrazují slovy „2005/06“;

b)

v odstavci 2 se slova „2004/05“ nahrazují slovy „2005/06“.

2.

V článku 3 se slova „2004/05“ nahrazují slovy „2005/06“.

3.

V článku 4 se slova „30. srpna 2005“ nahrazují slovy „30. srpna 2006“.

4.

V článku 7 se slova „30. září 2005“ nahrazují slovy „30. září 2006“.

5.

Příloha se mění takto:

a)

v bodu 1 písm. b) podbodu iii) se slova „2004/05“ nahrazují slovy „2005/06“;

b)

v bodu 1 písm. b) podbodu iii) druhé odrážce se slova „1. ledna 2005“ nahrazují slovy „1. ledna 2006“;

c)

v bodu 1 písm. b) podbodu iii) se doplňuje třetí odrážka, která zní:

„—

byly úředně sledovány od okamžiku jejich dopravení do balírny až po zabalení do pytlů označených v souladu s bodem 1 písm. b) podbodem x).“;

d)

v bodu 1 písm. b) se podbod v) nahrazuje tímto:

„v)

bezprostředně před vývozem do Společenství úředně zkontrolovány v přístavu odeslání na základě vzorku 400 hlíz z každé oblasti prosté škodlivého organismu, odebraných nejméně z deseti pytlů z každé takové oblasti“;

e)

v bodu 1 písm. b) podbodu xii) se slova „1. ledna 2005“ nahrazují slovy „1. ledna 2006“;

f)

v bodu 5 druhém pododstavci se slova „2004/05“ nahrazují slovy „2005/06“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/16/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 2, 6.1.2004, s. 50. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/836/ES (Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 30).


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/65


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2005

o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS

(oznámeno pod číslem K(2005) 4527)

(Text s významem pro EHP)

(2005/841/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství dostupného osiva zimních odrůd pšenice durum (Triticum durum) v Rakousku, které je vhodné pro domácí klimatické podmínky a které vyhovuje požadavkům směrnice 66/402/EHS na klíčivost, není dostatečné, a proto nedovoluje pokrýt potřeby členského státu.

(2)

Poptávku po osivu tohoto druhu není možné uspokojivě pokrýt osivem z jiných členských států nebo třetích zemí, které vyhovuje všem požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS.

(3)

Rakousko by proto mělo být oprávněno povolit na období, které končí dnem 15. listopadu 2005, uvádět na trh osivo uvedeného druhu, které vyhovuje méně přísným požadavkům.

(4)

Bez ohledu na to, zda osivo bylo sklizeno v členském státu nebo ve třetí zemi spadající do působnosti rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (2), by měly být ostatní členské státy, které mohou Rakousku dodat osivo uvedeného druhu, oprávněny povolit uvádění takového osiva na trh.

(5)

Rakousko by mělo plnit úlohu koordinátora, aby zajistilo, že celkové množství osiva povoleného na základě tohoto rozhodnutí nepřesáhne maximální množství stanovené tímto rozhodnutím.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Uvádění osiva zimní pšenice durum, jehož minimální klíčivost nevyhovuje požadavkům směrnice 66/402/EHS, na trh ve Společenství se povoluje na období do 15. listopadu 2005 za podmínek stanovených v příloze tohoto rozhodnutí a pokud:

a)

klíčivost je nejméně 75 % klíčivosti čistého osiva;

b)

na úřední návěsce je uvedena klíčivost ověřená úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem podle čl. 2 odst. 1 bodu F písm. d) a čl. 2 odst. 1 bodu G písm. d) směrnice 66/402/EHS;

c)

osivo bylo poprvé uvedeno na trh v souladu s článkem 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Dodavatel, který si přeje uvést na trh osivo uvedené v článku 1, požádá o povolení členský stát, ve kterém je usazen.

Dotyčný členský stát udělí dodavateli povolení uvádět osivo na trh jen tehdy, když:

a)

má dostatečné důkazy k pochybnostem o schopnosti dodavatele uvést na trh množství osiva, pro které žádal o povolení, nebo

b)

celkové množství, které by bylo povoleno uvést na trh na základě dotyčné odchylky, by překročilo maximální množství stanovené v příloze.

Článek 3

Při uplatňování tohoto rozhodnutí si členské státy poskytnou vzájemnou správní pomoc.

Rakousko jedná jako koordinující členský stát, aby zajistilo, že celkové povolené množství nepřesáhne maximální množství stanovené v příloze.

Členský stát, který obdrží žádost ve smyslu článku 2, neprodleně oznámí koordinujícímu členskému státu množství uvedené v žádosti. Koordinující členský stát neprodleně informuje členský stát, jemuž byla žádost podána, zda by udělení povolení mohlo mít za následek překročení maximálního množství.

Článek 4

Členské státy oznámí neprodleně Komisi a ostatním členským státům množství povolená k uvedení na trh podle tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Druh

Typ odrůdy

Maximální množství

(v tunách)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/67


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2005

o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

(oznámeno pod číslem K(2005) 2673)

(2005/842/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 86 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 16 Smlouvy požaduje, aniž jsou dotčeny články 73, 86 a 87, aby Společenství dbalo v rámci svých pravomocí o to, aby služby obecného hospodářského zájmu byly provozovány na základě zásad a podmínek, které jim umožní naplnění jeho úkolů.

(2)

Aby bylo zajištěno provozování určitých služeb obecného hospodářského zájmu za podmínek umožňujících naplnění jejich úkolů, může se prokázat jako nezbytná finanční podpora státu určená k úhradě některých nebo veškerých nákladů spojených s plněním závazků veřejné služby. V souladu s článkem 295 Smlouvy ve výkladu ustálené judikatury Soudního dvora a Soudu prvního stupně Evropských společenství není z pohledu právních předpisů Společenství podstatné, zda jsou tyto služby obecného hospodářského zájmu poskytovány veřejnými nebo soukromými podniky.

(3)

Ustanovení čl. 86 odst. 2 Smlouvy v tomto ohledu stanoví, že podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvě, zejména pravidlům hospodářské soutěže. Ustanovení čl. 86 odst. 2 však stanoví výjimku z těchto pravidel obsažených ve Smlouvě, je-li splněna řada podmínek. Za prvé musí stát oficiálně pověřit podnik plněním určitého úkolu. Za druhé se musí pověření týkat služby obecného hospodářského zájmu. Za třetí musí být výjimka nezbytná pro splnění svěřeného úkolu a být přiměřená danému účelu (dále jen „požadavek nezbytnosti“). Za čtvrté nesmí být rozvoj obchodu dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství.

(4)

Ve svém rozsudku ve věci Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (1) („Altmark“) Soudní dvůr rozhodl, že vyrovnávací platba za závazek veřejné služby není státní podporou ve smyslu článku 87 Smlouvy, pokud jsou splněna čtyři kritéria. Za prvé, podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně pověřen závazky veřejné služby a tyto závazky musí být jasně vymezeny. Za druhé, ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby musí být stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem. Za třetí, výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk. Za čtvrté, pokud nebyl podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění těchto závazků.

(5)

Jsou-li tato čtyři kritéria splněna, nepředstavuje vyrovnávací platba za závazek veřejné služby státní podporu, a nevztahují se na ni články 87 a 88 Smlouvy. Nedodržují-li členské státy uvedená kritéria a jsou-li zároveň splněna kritéria obecné platnosti stanovená v čl. 87 odst. 1 Smlouvy, představuje vyrovnávací platba za závazek veřejné služby státní podporu, na níž se vztahují články 73, 86, 87 a 88 Smlouvy. Toto rozhodnutí se tudíž vztahuje pouze na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby, pokud představuje státní podporu.

(6)

Ustanovení čl. 86 odst. 3 Smlouvy umožňuje Komisi určit obsah a rozsah výjimky podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy a v případě nutnosti stanovit pravidla, která umožní účinně přezkoumat, zda byly splněny podmínky stanovené v čl. 86 odst. 2. Je tudíž třeba stanovit podmínky, za nichž jsou určité systémy vyrovnávacích plateb slučitelné s čl. 86 odst. 2 a nepodléhají povinnosti ohlašování předem, jež je stanovena v čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(7)

Tato podpora může být prohlášena za slučitelnou pouze tehdy, pokud byla poskytnuta za účelem zajištění služeb, které jsou službami obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy. Z judikatury je zřejmé, že s výjimkou odvětví, ve kterých existují pravidla Společenství upravující tuto problematiku, mají členské státy rozsáhlou míru volnosti při vymezení služeb, které mohou být považovány za služby obecného hospodářského zájmu. Z tohoto důvodu je s výjimkou odvětví, ve kterých existují pravidla Společenství upravující tuto problematiku, úkolem Komise zajistit, aby ve vymezení služeb obecného hospodářského charakteru není žádná zjevná chyba.

(8)

Aby mohl být čl. 86 odst. 2 Smlouvy použitelný, musí být podnik, který je příjemcem podpory, členským státem výslovně pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podle judikatury podávající výklad čl. 86 odst. 2 Smlouvy musí být v právním aktu pověření uvedena přinejmenším přesná povaha, rozsah a trvání uložené povinnosti poskytovat služby obecného hospodářského zájmu a totožnost dotčených podniků.

(9)

Aby se zajistilo, že budou splněna kriteria stanovená v čl. 86 odst. 2 Smlouvy, je nutno upřesnit podmínky, které je nutno splnit při pověření prováděním služeb obecného hospodářského zájmu. Výši vyrovnávací platby lze totiž správně vypočítat a kontrolovat pouze tehdy, pokud byly závazky veřejné služby, kterými byl daný podnik pověřen, a jakékoli závazky státu jasně stanoveny formálním aktem příslušných veřejných orgánů členského státu. Forma tohoto nástroje se může lišit v závislosti na právním systému jednotlivých členských států, musí však vymezit přesnou povahu, rozsah a trvání závazků veřejné služby a obsahovat název dotčených podniků i vymezení nákladů, které tyto podniky ponesou.

(10)

V rámci vymezení závazků veřejné služby a hodnocení, zda dotčené podniky stanovené závazky plní, by měly členské státy široce spolupracovat, zejména s ohledem na uživatele.

(11)

Aby se předešlo neodůvodněnému narušení hospodářské soutěže, vyžaduje čl. 86 odst. 2 Smlouvy, aby byla vyrovnávací platba omezena rozsahem nezbytným k pokrytí nákladů vynaložených podnikem v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk. Těmito náklady se rozumí náklady, které dotčenému podniku skutečně vznikly.

(12)

Vyrovnávací platba, která přesahuje výši skutečně vzniklých nákladů podniku, není nutná pro provozování služeb obecného hospodářského zájmu, a tudíž představuje neslučitelnou státní podporu, která musí být vrácena státu. Vyrovnávací platba poskytnutá na provozování služeb obecného hospodářského zájmu, která však byla ve skutečnosti použita k činnosti na jiném trhu, rovněž není nezbytná k provozování služeb obecného hospodářského zájmu, a tudíž rovněž představuje neslučitelnou státní podporu, která musí být vrácena.

(13)

Aby se zajistil soulad s požadavkem nezbytnosti stanovený v čl. 86 odst. 2 Smlouvy, je nutno upravit právními předpisy výpočet a sledování výše poskytnuté vyrovnávací platby. Členské státy musí pravidelně kontrolovat, zda poskytovaná vyrovnávací platba nevede k nadměrné vyrovnávací platbě. V rámci potřeby poskytnout podnikům a členským státům minimální míru flexibility, jestliže částka nadměrné vyrovnávací platby nepřesáhne 10 %, by mělo být možné, aby částky nadměrné vyrovnávací platby byly převedeny do dalšího období a odečteny od celkové částky vyrovnání, která by byla původně splatná v tomto dalším období. Společnosti poskytující služby obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálního bydlení mohou dosahovat velice různé výše tržeb, zejména z důvodu rizika platební neschopnosti nájemců. Proto v případech, kdy tyto společnosti působí výhradně v oblasti poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, může být jakákoli nadměrná vyrovnávací platba za dané období převedena do následujícího období až do výše 20 % roční vyrovnávací platby.

(14)

Jestliže je vyrovnávací platba poskytována podnikům pověřeným provozováním služeb obecného hospodářského zájmu, přičemž její výše nepřesáhne výši nákladů na poskytované služby a jsou dodrženy limity stanovené v tomto rozhodnutí, má Komise za to, že rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství. Za takovýchto okolností zastává Komise názor, že by vyrovnávací platba měla být považována za státní podporu slučitelnou se společným trhem podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy.

(15)

Malé částky vyrovnávací platby určené podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu s malým obratem neovlivňují obchod ani hospodářskou soutěž v takové míře, že by to bylo v rozporu se zájmy Společenství. Jsou-li splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, není proto nezbytné ohlašování předem. Pro účely vymezení rozsahu, v němž se na vyrovnávací platbu nevztahuje povinnost ohlašování předem, je třeba zohlednit obrat podniků, které jsou příjemci vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, a míru této vyrovnávací platby.

(16)

Nemocnice a zařízení sociálního bydlení, jež jsou pověřeny úkoly zahrnujícími poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát zřetel na skutečnost, že při stávajícím stavu rozvoje vnitřního trhu neodpovídá míra narušení hospodářské soutěže v těchto odvětvích nutně výši obratu a vyrovnávací platby. Nemocnice poskytující lékařskou péči, popřípadě pohotovostní služby a doplňkové služby v přímém vztahu k hlavní činnosti, zejména v oblasti výzkumu, a zařízení sociálního bydlení poskytovaného znevýhodněným občanům nebo příslušníkům sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou schopni z důvodů omezené solventnosti získat bydlení za tržních podmínek, by proto měly být vyňaty z ohlašovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když výše jimi obdržené vyrovnávací platby přesahuje limity stanovené tímto rozhodnutím, pokud jsou služby, které poskytují, kvalifikovány členskými státy jako služby obecného hospodářského zájmu.

(17)

Článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2. Jsou v něm stanovena pravidla použitelná na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby v odvětví pozemní dopravy. Citovaný článek vychází z nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (2), které stanoví obecné podmínky pro závazky veřejné služby v odvětví pozemní dopravy a určuje postupy pro výpočet vyrovnávací platby. Nařízení (EHS) č. 1191/69 stanoví výjimku pro veškeré vyrovnávací platby, které splňují podmínky ohlašování předem podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Umožňuje též členským státům odchýlit se od jeho ustanovení v případě podniků zajišťujících výhradně městskou, příměstskou nebo regionální dopravu. Je-li tato odchylka uplatněna, řídí se jakákoli vyrovnávací platba za závazek veřejné služby, pokud představuje státní podporu, nařízením Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (3). Podle rozsudku ve věci „Altmark“ nelze vyrovnávací platbu, která nesplňuje ustanovení článku 73, prohlásit za slučitelnou se Smlouvou na základě čl. 86 odst. 2 ani na základě žádného jiného ustanovení Smlouvy. Taková vyrovnávací platba by tudíž neměla spadat do působnosti tohoto rozhodnutí.

(18)

Na námořní a leteckou dopravu se na rozdíl od pozemní dopravy vztahuje ustanovení čl. 86 odst. 2 Smlouvy. Určitá pravidla použitelná na vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v odvětvích letecké a námořní dopravy jsou obsažena v nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (4) a nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) (5). Tato nařízení týkající se letecké a námořní dopravy však na rozdíl od nařízení (EHS) č. 1191/69 neupravují otázku slučitelnosti možných prvků státní podpory ani neobsahují výjimku z informační povinnosti podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy. Je tudíž vhodné použít toto rozhodnutí na vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v odvětví letecké a námořní dopravy za předpokladu, že kromě splnění požadavků stanovených v tomto nařízení tyto vyrovnávací platby vyhovují i odvětvovým požadavkům obsaženým v nařízení (EHS) č. 2408/92, popřípadě v nařízení (EHS) č. 3577/92.

(19)

Limity použitelné na vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v odvětví letecké a námořní dopravy by měly být obvyklých okolností stejné jako limity obecně používané. V konkrétních případech vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby provozování leteckých nebo námořních spojů na ostrovy i provozování letišť a přístavů, které představují služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy, je však vhodnější stanovit též alternativní limity založené na průměrném ročním množství cestujících, jelikož takový postup přesněji odráží hospodářskou realitu takových činností.

(20)

Toto rozhodnutí vymezuje převážně význam a rozsah výjimky podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora a Soudu prvního stupně i jejího užití Komisí. Jelikož nezasahuje do použitelného hmotného práva v dané oblasti, je prakticky přímo použitelné. Určitá ustanovení tohoto rozhodnutí však přesahují status quo, jelikož stanoví dodatečné požadavky, jejichž účelem je umožnit účinné sledování kritérií stanovených v čl. 86 odst. 2. Aby se umožnilo členským státům přijmout v tomto ohledu potřebná opatření, je vhodné určit legisvakanční období jednoho roku před použitím těchto zvláštních ustanovení.

(21)

Výjimka z povinnosti ohlašování předem platná pro určité služby obecného hospodářského zájmu nevylučuje možnost členských států oznámit určitý projekt podpory. Toto oznámení bude hodnoceno v souladu se zásadami rámce Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (6).

(22)

Toto rozhodnutí se použije, aniž by byla dotčena ustanovení směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (7).

(23)

Toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže, zejména pak články 81 a 82 Smlouvy.

(24)

Toto rozhodnutí se použije, aniž jsou dotčena přísnější ustanovení týkající se závazků veřejné služby obsažená v odvětvových právních předpisech Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví podmínky, za nichž se státní podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytnutá určitým podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu považuje za slučitelnou se společným trhem a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

Článek 2

Rozsah působnosti

1.   Toto rozhodnutí se vztahuje na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytnutou podnikům v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu podle čl. 86 odst. 2 Smlouvy, které spadají do některé z těchto kategorií:

a)

vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytnutou podnikům, jejichž průměrný roční obrat před zdaněním za všechny činnosti nepřesáhl v průběhu dvou finančních let předcházejících roku, kdy byl daný podnik pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů EUR, pokud roční vyrovnávací platba za dotčenou službu nepřesahuje 30 milionů EUR;

b)

vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytovanou nemocnicím vykonávajícím činnosti, jež daný členský stát označil za služby obecného hospodářského zájmu;

c)

vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytování leteckých nebo lodních spojů na ostrovy, na nichž v průběhu dvou rozpočtových let bezprostředně předcházejících roku, v němž bylo vydáno pověření službou obecného hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 300 000 osob;

d)

vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytnutou letištím a přístavům, kde v průběhu dvou rozpočtových let předcházejících roku, v němž bylo vydáno pověření službou obecného hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 1 000 000 osob na letištích a 300 000 osob v přístavech.

Limit 30 milionů EUR uvedený v písmenu a) prvního pododstavce lze stanovit na základě ročního průměru představujícího hodnotu vyrovnávací platby poskytnuté za smluvní období, popřípadě za období pěti let. Pro úvěrové instituce je nutno limit obratu ve hodnotě 100 milionů EUR nahradit limitem ve výši 800 milionů EUR rovnajícím se celkové částce účetní rozvahy.

2.   V oblasti letecké a námořní dopravy se toto rozhodnutí vztahuje pouze na státní podporu v podobě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytnuté podnikům v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy, který vyhovuje nařízení (EHS) č. 2408/92 a popřípadě nařízení (EHS) č. 3577/92.

Toto rozhodnutí se nepoužije na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované podnikům v odvětví pozemní dopravy.

Článek 3

Slučitelnost a výjimka z ohlašovací povinnosti

Státní podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby splňující podmínky stanovené v tomto rozhodnutí musí být slučitelná se společným trhem a platí pro ni výjimka z povinnosti ohlašování předem, která je stanovena v čl. 88 odst. 3 Smlouvy, aniž by tím byla dotčena přísnější ustanovení týkající se závazků veřejné služby obsažená v odvětvových právních předpisech Společenství.

Článek 4

Pověření

Aby se na závazek veřejné služby vztahovalo toto rozhodnutí, musí být odpovědnost za provozování služeb obecného hospodářského zájmu udělena jedním nebo několika úředními akty, jejichž forma může být upravena právními předpisy příslušného členského státu. V tomto aktu nebo aktech musí být obsaženy zejména tyto údaje:

a)

povaha a délka trvání závazků veřejné služby;

b)

označení dotčeného podniku a území;

c)

povaha případných výhradních nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům;

d)

ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby;

e)

opatření směřující k vyloučení a vrácení jakéhokoli nadměrné vyrovnávací platby.

Článek 5

Vyrovnávací platba

1.   Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený výnos z vlastního kapitálu za plnění těchto závazků. Vyrovnávací platba musí být skutečně využita pro účely provozování služby dotyčného obecného hospodářského zájmu, aniž by byla dotčena schopnost podniku dosáhnout přiměřeného zisku.

Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních zdrojů v jakékoli formě. Přiměřeným ziskem by se měla rozumět zcela nebo částečně míra návratnosti kapitálu, které podniky dosáhly v průběhu předem dohodnutého časově omezeného období, aniž by byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.

2.   Uvažované náklady zahrnou veškeré náklady spojené s provozováním služeb obecného hospodářského zájmu. Jejich výpočet se provede na základě obecně přijatých zásad kalkulace nákladů takto:

a)

vykonává-li dotčený podnik pouze činnosti v rozsahu služeb obecného hospodářského zájmu, lze zohlednit jeho veškeré náklady;

b)

vykonává-li dotčený podnik rovněž činnosti mimo rozsah služeb obecného hospodářského zájmu, lze zohlednit pouze náklady spojené s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu;

c)

náklady připisované službám obecného hospodářského zájmu mohou zahrnovat veškeré proměnlivé náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, odpovídající podíl z fixních nákladů na služby obecného hospodářského zájmu a na jiné činnosti a přiměřený zisk;

d)

náklady spojené s investicemi, zejména týkající se infrastruktury, mohou být zohledněny, pokud jsou nezbytné pro provozování služeb obecného hospodářského zájmu.

3.   Příjmy, které mají být zohledněny, musí zahrnovat přinejmenším veškeré příjmy z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Je-li dotčený podnik držitelem zvláštních nebo výhradních práv spojených s jinou službou obecného hospodářského zájmu vytvářející zisk nad rámec přiměřeného zisku, nebo využívá-li jiných výhod udělených státem, musí být odpovídající přírůstky zisků rovněž zohledněny, bez ohledu na jejich klasifikaci pro účely článku 87 Smlouvy, a připočítávají se k jeho příjmům. Členský stát může též rozhodnout, že zisky plynoucí z jiných činností mimo rozsah služeb obecného hospodářského zájmu musí být zčásti nebo zcela připsány na financování služeb obecného hospodářského zájmu.

4.   Pro účely tohoto rozhodnutí je „přiměřeným ziskem“ míra návratnosti vlastního kapitálu zohledňující riziko nebo neexistenci rizika, které pro dotčený podnik vyplývá ze zásahu členského státu, zejména pokud mu stát udělil výhradní nebo zvláštní práva. Tato míra běžně nepřesáhne průměrnou míru platnou v posledních letech v dotčeném odvětví. V odvětvích, v nichž schází podniky, které by mohly sloužit k porovnání s podnikem poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, lze podnik porovnat s podniky z jiných členských států, v případě nutnosti i z jiných odvětví, za podmínky, že budou vzaty v úvahu zvláštní charakteristiky každého z těchto odvětví. Při určení, co představuje přiměřený zisk, mohou členské státy zavést pobídková kriteria, která zohlední zejména jakost poskytované služby a růst produktivity.

5.   Pokud určitá obchodní společnost vykonává i jiné činnosti než poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, musí být příjmy a výdaje spojené s poskytováním příslušné služby obecného hospodářského zájmu na straně jedné a s jinými činnostmi na straně druhé vykazovány v účetnictví odděleně; kromě toho je nutno uvést, podle jakých měřítek byly tyto příjmy a výdaje zařazeny do té či oné skupiny.

Náklady spojené s jinými činnostmi, než je poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, musí pokrýt veškeré variabilní náklady, příslušný podíl sdílených fixních nákladů a přiměřený výnos kapitálu. Na tyto náklady se neposkytne vyrovnávací platba.

Článek 6

Kontrola nadměrných vyrovnávacích plateb

Členské státy musí provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly směřující ke zjištění, zda podniky nedostávají vyrovnávací platby přesahující výši určenou podle článku 5.

Členské státy jsou povinny vyzvat dotčené podniky, aby vrátily vyplacené nadměrné vyrovnávací platby; do budoucna musí být aktualizovány ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby. Nepřesahuje-li výše nadměrné vyrovnávací platby 10 % roční vyrovnávací platby, může být tato vyrovnávací platba převedena do dalšího ročního období a započtena proti vyrovnávacím platbám na toto další období.

V odvětví sociálního bydlení musí členské státy provádět pravidelné kontroly nebo zajistit, aby byly prováděny pravidelné kontroly směřující ke zjištění, zda nedochází k přeplatku vyrovnávací platby na úrovni každého podniku stanovené podle článku 5. Do následujícího období lze převést jakékoli nadměrné vyrovnávací platby nepřesahující 20 % roční vyrovnávací platby, pokud dotčený podnik provozuje výhradně služby obecného hospodářského zájmu.

Článek 7

Dostupnost informací

Členský stát zajistí, aby Komise měla po dobu deseti let k dispozici veškeré údaje nezbytné k určení, zda je poskytovaná vyrovnávací platba slučitelná s tímto rozhodnutím.

Členský stát předloží Komisi na její písemnou žádost veškeré informace, které Komise považuje za nezbytné k určení, zda je platný systém vyrovnávacích plateb slučitelný s tímto rozhodnutím.

Článek 8

Zprávy

Každé tři roky předloží členské státy Komisi pravidelnou zprávu o provádění tohoto rozhodnutí, která obsahuje podrobný popis podmínek použití ve všech odvětvích, včetně odvětví sociálního bydlení a nemocniční péče.

První zpráva bude předložena do 19. prosince 2008.

Článek 9

Vyhodnocení

Nejpozději 19. prosince 2009 provede Komise posouzení dopadů vycházející z faktických informací a výsledků širších konzultací vedených Komisí, zejména na základě údajů poskytnutých členskými státy podle článku 8.

Výsledky posouzení dopadů budou zpřístupněny Evropskému parlamentu, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a členským státům.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2005.

Ustanovení čl. 4 písm. c), d) a e) a článku 6 se použijí ode dne 29. listopadu 2006.

Článek 11

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2005.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  [2003] Sb. rozh. s. I-7747.

(2)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1893/91 (Úř. věst. L 169, 29.6.1991, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 543/97 (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(5)  Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 7.

(6)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005.

(7)  Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/52/EC (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 75).