ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 306

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
24. listopadu 2005


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

Evropský hospodářský prostor

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

8

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

14

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

16

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

18

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

21

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

24

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

26

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

28

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

30

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

32

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

34

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

36

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

39

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

41

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP

43

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005, kterým se mění některé přílohy a protokol 31 k Dohodě o EHP

45

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Evropský hospodářský prostor

24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 90/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 51/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/850/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V části 4.2 kapitoly I přílohy I Dohody se v bodě 66 (rozhodnutí Komise 2002/308/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0850: rozhodnutí Komise 2004/850/ES ze dne 3. prosince 2004 (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 28).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/850/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 28.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 91/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 51/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004, měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/693/ES ze dne 8. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o seznam laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2004/700/ES ze dne 13. října 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/280/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2004/762/ES ze dne 12. listopadu 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a do těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2004/775/ES ze dne 18. listopadu 2004, kterým se pro Slovensko stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Portugalsko (7), by mělo být začleněno do Dohody.

(8)

Rozhodnutí Komise 2004/832/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (8), by mělo být začleněno do Dohody.

(9)

Rozhodnutí Komise 2004/835/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (9), by mělo být začleněno do Dohody.

(10)

Rozhodnutí Komise 2004/898/ES ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/828/ES, pokud jde o přemísťování zvířat z uzavřených pásem ve Španělsku a Portugalsku a uvnitř těchto pásem vzhledem k ohniskům katarální horečky ovcí ve Španělsku (10), by mělo být začleněno do Dohody.

(11)

Nařízením (ES) č. 1993/2004 se zrušují rozhodnutí Komise 2000/345/ES (11), 2000/371/ES (12) a 2000/372/ES (13), která byla začleněna do Dohody a která byla v Dohodě zrušena rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 51/2005.

(12)

Rozhodnutím 2004/835/ES se zrušují rozhodnutí Komise 92/139/EHS (14), 92/140/EHS (15), 92/141/EHS (16), 92/281/EHS (17), 92/282/EHS (18), 92/283/EHS (19), 92/342/EHS (20), 92/344/EHS (21), 92/345/EHS (22), 92/379/EHS (23), 92/480/EHS (24), 94/964/ES (25) a 95/141/ES (26), která jsou začleněna do Dohody, a která by se proto měla v Dohodě zrušit.

(13)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy I Dohody se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1471/2004 a (ES) č. 1993/2004 a rozhodnutí 2004/693/ES, 2004/700/ES, 2004/762/ES, 2004/775/ES, 2004/832/ES, 2004/835/ES a 2004/898/ES v norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (27).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 70.

(6)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 62.

(9)  Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 28.

(10)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 105.

(11)  Úř. věst. L 121, 23.5.2000, s. 9.

(12)  Úř. věst. L 134, 7.6.2000, s. 34.

(13)  Úř. věst. L 134, 7.6.2000, s. 35.

(14)  Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 27.

(15)  Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 28.

(16)  Úř. věst. L 58, 3.3.1992, s. 29.

(17)  Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 23.

(18)  Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 24.

(19)  Úř. věst. L 150, 2.6.1992, s. 25.

(20)  Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 39.

(21)  Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 41.

(22)  Úř. věst. L 188, 8.7.1992, s. 42.

(23)  Úř. věst. L 198, 17.7.1992, s. 53.

(24)  Úř. věst. L 284, 29.9.1992, s. 27.

(25)  Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 30.

(26)  Úř. věst. L 92, 25.4.1995, s. 25.

(27)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

Kapitola I přílohy I Dohody se mění takto:

1.

Za bod 119 (nařízení Komise (ES) č. 599/2004) v části 1.2 se doplňuje nový bod, který zní:

„120.

32004 D 0775: rozhodnutí Komise 2004/775/ES ze dne 18. listopadu 2004, kterým se pro Slovensko stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 29).“

2.

V bodě 30 (rozhodnutí Komise 2003/828/ES) v části 3.2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32004 D 0762: rozhodnutí Komise 2004/762/ES ze dne 12. listopadu 2004 (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 70),

32004 D 0898: rozhodnutí Komise 2004/898/ES ze dne 23. prosince 2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 105).“

3.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 3.2 se za bod 27 (rozhodnutí Komise 2004/435/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„28.

32004 D 0832: rozhodnutí Komise 2004/832/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 62).“

4.

V bodě 48 (rozhodnutí Komise 2004/280/ES) v části 6.2 se doplňují slova:

„ve znění:

32004 D 0700: rozhodnutí Komise 2004/700/ES ze dne 13. října 2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 21).“

5.

V bodě 76 (rozhodnutí Komise 2004/233/ES) v části 4.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0693: rozhodnutí Komise 2004/693/ES ze dne 8. října 2004 (Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 47).“

6.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 4.2 se za bod 56 (rozhodnutí Komise 2003/904/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„57.

32004 D 0835: rozhodnutí Komise 2004/835/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 28).“

7.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 4.2 se zrušuje znění bodů 5 (rozhodnutí Komise 92/139/EHS), 6 (rozhodnutí Komise 92/140/EHS), 7 (rozhodnutí Komise 92/141/EHS), 8 (rozhodnutí Komise 92/281/EHS), 9 (rozhodnutí Komise 92/282/EHS), 10 (rozhodnutí Komise 92/283/EHS), 11 (rozhodnutí Komise 92/342/EHS), 12 (rozhodnutí Komise 92/344/EHS), 13 (rozhodnutí Komise 92/345/EHS), 14 (rozhodnutí Komise 92/379/EHS), 15 (rozhodnutí Komise 92/480/EHS), 26 (rozhodnutí Komise 94/964/ES) a 36 (rozhodnutí Komise 95/141/ES).

8.

V bodě 12 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001) v části 7.1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32004 R 1471: nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 24),

32004 R 1993: nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).“


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/8


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 92/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 51/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 592/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznamy zemí a území (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2004/301/ES ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2003/803/ES a 2004/203/ES, pokud jde o formu osvědčení a pasů pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, a kterým se mění rozhodnutí 2004/203/ES (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2004/539/ES ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Rozhodnutí Komise 2004/557/ES ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (7) by mělo být začleněno do Dohody.

(8)

Rozhodnutí Komise 2004/595/ES ze dne 29. července 2004 o zavedení vzorového zdravotního osvědčení pro import psů, koček a fretek do Společenství za účelem obchodu (8) by mělo být začleněno do Dohody.

(9)

Rozhodnutí Rady 2004/650/ES ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (9), by mělo být začleněno do Dohody.

(10)

Rozhodnutí Komise 2004/824/ES ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (10), by mělo být začleněno do Dohody.

(11)

Rozhodnutí Komise 2004/839/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (11), by mělo být začleněno do Dohody.

(12)

Rozhodnutí Komise 2005/91/ES ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné (12), by mělo být začleněno do Dohody.

(13)

Pro některé akty týkající se neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu by měly být zavedeny zjednodušené postupy.

(14)

Rozhodnutím 2004/595/ES se zrušuje rozhodnutí Komise 94/273/ES (13), které je začleněno do Dohody, a které by se proto mělo v Dohodě zrušit.

(15)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy I Dohody se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 998/2003 a (ES) č. 592/2004, rozhodnutí 2003/803/ES, 2004/301/ES, 2004/539/ES, 2004/557/ES, 2004/595/ES, 2004/650/ES, 2004/824/ES, 2004/839/ES a 2005/91/ES v norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (14).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 55.

(6)  Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 18.

(8)  Úř. věst. L 266, 13.8.2004, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 22.

(10)  Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 12.

(11)  Úř. věst. L 361, 8.12.2004, s. 40.

(12)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 61.

(13)  Úř. věst. L 117, 7.5.1994, s. 37.

(14)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

Kapitola I přílohy I Dohody se mění takto:

1.

Za bod 9 (směrnice Rady 96/93/ES) v části 1.1 se doplňuje nový nadpis a nový bod, které znějí:

Přesuny zvířat v zájmovém chovu

10.

32003 R 0998: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0592: nařízení Komise (ES) č. 592/2004 ze dne 30. března 2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7),

32004 D 0539: rozhodnutí Komise 2004/539/ES ze dne 1. července 2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 21),

32004 D 0650: rozhodnutí Rady 2004/650/ES ze dne 13. září 2004 (Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 22).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

V čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se za slovo ‚Švédska‘ vkládá slovo ‚Norska‘.

b)

V příloze II oddíle A se doplňuje slovo ‚Norsko‘.

c)

V příloze II oddíle B se zrušuje slovo ‚Norsko‘.“

2.

Za bod 12 v úvodní části se doplňuje nový bod, který zní:

„13.

Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu – seznam zemí/území a ochranná opatření

a)

Státy ESVO přijímají současně se členskými státy opatření odpovídající opatřením přijatým členskými státy na základě příslušných aktů Společenství, pokud jde o seznam zemí a území a ochranná opatření.

b)

V případě jakýchkoliv obtíží týkajících se uplatňování určitého aktu Společenství oznámí dotčený stát ESVO danou záležitost okamžitě Smíšenému výboru EHP.

c)

Smíšený výbor EHP může brát na vědomí rozhodnutí Společenství.

d)

Povinnost stanovená v písmeni a) se vztahuje na veškeré příslušné akty, které jsou v daném okamžiku v platnosti, bez ohledu na jejich datum přijetí.“

3.

Za bod 121 (rozhodnutí Komise 2004/775/ES) v části 1.2 se doplňují nové body, které znějí:

„121.

32003 D 0803: rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

a)

Slova ‚Evropská unie‘ na obálce vzorového pasu se nahrazují slovy ‚Evropská unie/Norsko‘.

b)

Kromě vlajky EU lze na obálce pasu používat obrázek norské vlajky.

122.

32004 D 0301: rozhodnutí Komise 2004/301/ES ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2003/803/ES a 2004/203/ES, pokud jde o formu osvědčení a pasů pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, a kterým se mění rozhodnutí 2004/203/ES (Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 55).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V článku 1 se za slovo ‚Irsko‘ vkládá slovo ‚Norsko‘.

123.

32004 D 0595: rozhodnutí Komise 2004/595/ES ze dne 29. července 2004 o zavedení vzorového zdravotního osvědčení pro import psů, koček a fretek do Společenství za účelem obchodu (Úř. věst. L 266, 13.8.2004, s. 11).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V článku 1 a ve Vysvětlujících pokynech k osvědčení v příloze rozhodnutí se za slovo ‚Irska‘ vkládá slovo ‚Norska‘.

124.

32004 D 0824: rozhodnutí Komise 2004/824/ES ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 12).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V článku 2 a v příloze rozhodnutí se za slovo ‚Švédsko‘ vkládá slovo ‚Norsko‘ a za slovo ‚Švédska‘ se vkládá slovo ‚Norska‘.

125.

32004 D 0839: rozhodnutí Komise 2004/839/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat ze třetích zemí do Společenství (Úř. věst. L 361, 8.12.2004, s. 40).

126.

32005 D 0091: rozhodnutí Komise 2005/91/ES ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné (Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 61).“

4.

Pod nadpisem „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ v části 1.2 se za bod 17 (rozhodnutí Komise 2004/590/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„18.

32004 D 0557: rozhodnutí Komise 2004/557/ES ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 18).“

5.

V bodě 9 (směrnice Rady 92/65/EHS) v části 4.1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 R 0998: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 (Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1).“

6.

Znění úpravy v bodě 9 (směrnice Rady 92/65/EHS) v části 4.1 se mění takto:

6.1

Před dosavadní úpravu a) se vkládá nová úprava, která zní:

„a)

V čl. 10 odst. 3 prvním pododstavci se za slovo ‚Švédsku‘ vkládá slovo ‚Norsku‘.“

6.2

Dosavadní úpravy a) a b) se označují jako úpravy b) a c).

7.

Znění v bodě 20 (rozhodnutí Komise 94/273/ES) v části 4.2 se zrušuje.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/14


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 93/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 51/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole I části 1.2 přílohy I Dohody se za bod 126 (rozhodnutí Komise 2005/91/ES) doplňuje nový bod, který zní:

„127.

32004 R 0745: nařízení Komise (ES) č. 745/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu (Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

V článku 2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

‚—

maso zvěře a výrobky z masa zvěře dovážené do Norska ze Svalbardu za předpokladu, že počet nebo množství nepřevyšuje 5 kg na osobu.‘

b)

Slova ‚do Evropské unie‘ v oznámení v příloze II se nahrazují slovy ‚do Evropské unie a Norska‘.

c)

V čl. 1 odst. 4, v poznámce pod čarou k oznámení v příloze II a ve sdělení v příloze III se zrušuje slovo ‚Norska‘.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 745/2004 v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s 22.

(2)  Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 94/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 52/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS, pokud jde o zápis Candida guilliermondii  (3), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola II přílohy I Dohody se mění takto:

1.

Za bod 1zzd (nařízení Komise (ES) č. 1800/2004) se vkládá nový bod, který zní:

„1zze.

32004 R 2148: nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24).“

2.

V bodě 15 (směrnice Rady 82/471/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0116: směrnice Komise 2004/116/ES ze dne 23. prosince 2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 81).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2184/2004 a směrnice 2004/116/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 81.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 95/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 30/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/842/ES ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/893/ES ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva odrůdy Secale cereale, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2004/894/ES ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva odrůdy Triticum aestivum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2005/5/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (5), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V části 2 kapitoly III přílohy I Dohody se za bod 35 (rozhodnutí Komise 2004/371/ES) doplňují nové body, které znějí:

„36.

32004 D 0842: rozhodnutí Komise 2004/842/ES ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin druhů zeleniny členského státu (Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 21).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v rozhodnutí jsou považovány za významné, pokud jsou tyto akty začleněny do Dohody.

37.

32004 D 0893: rozhodnutí Komise 2004/893/ES ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva odrůdy Secale cereale, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 31).

38.

32004 D 0894: rozhodnutí Komise 2004/894/ES ze dne 20. prosince 2004 o dočasném uvádění na trh určitého osiva odrůdy Triticum aestivum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 33).

39.

32005 D 0005: rozhodnutí Komise 2005/5/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 12).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v rozhodnutí jsou považovány za významné, pokud jsou tyto akty začleněny do Dohody.“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/842/ES, 2004/893/ES, 2004/894/ES a 2005/5/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 18.

(2)  Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 12.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 96/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 77/2005 ze dne 10. června 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách (3), by měla být začleněna do Dohody.

(4)

Směrnice Komise 2005/10/ES ze dne 4. února 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách (4), by měla být začleněna do Dohody.

(5)

Doporučení Komise 2005/108/ES ze dne 4. února 2005 o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách (5) by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Nařízením (ES) č. 37/2005 se zrušuje směrnice Komise 92/1/EHS (6), která je do Dohody začleněna, a která by proto měla být v Dohodě zrušena,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 54zx (směrnice Komise 2002/26/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„-

32005 L 0005: směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005 (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 38).“

2.

Za bod 54zzq (nařízení Komise (ES) č. 1452/2003) se vkládají nové body, které znějí:

„54zzr.

32005 R 0037: nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 18).

54zzs.

32005 L 0010: směrnice Komise 2005/10/ES ze dne 4. února 2005, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách (Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 15).“

3.

Za bod 59 (C/345/93/s. 3: sdělení Komise) se doplňuje nový bod, který zní:

„60.

32005 H 0108: doporučení Komise 2005/108/ES ze dne 4. února 2005 o dalším zjišťování obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v některých potravinách (Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 43).“

4.

Znění bodu 54c (směrnice Komise 92/1/EHS) se zrušuje.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 37/2005, směrnic 2005/5/ES a 2005/10/ES a doporučení 2005/108/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 268, 13.10.2005, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 10, 13.1.2005, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 34, 8.2.2005, s. 43.

(6)  Úř. věst. L 34, 11.2.1992, s. 28.

(7)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/24


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 97/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 77/2005 ze dne 10. června 2005 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 78/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovy (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Směrnice Komise 2005/4/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (4), by měla být začleněna do Dohody.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 123/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o ochratoxin A (5), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 54zj (směrnice Komise 2001/22/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 L 0004: směrnice Komise 2005/4/ES ze dne 19. ledna 2005 (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).“

2.

V bodě 54zn (nařízení Komise (ES) č. 466/2001) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32005 R 0078: nařízení Komise (ES) č. 78/2005 ze dne 19. ledna 2005 (Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 43),

32005 R 0123: nařízení Komise (ES) č. 123/2005 ze dne 26. ledna 2005 (Úř. věst. L 25, 28.1.2005, s. 3).“

3.

Za bod 54zzs (směrnice Komise 2005/10/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„54zzt.

32004 R 1935: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).“

4.

Znění bodů 24 (směrnice Komise 80/590/EHS) a 48 (směrnice Rady 89/109/EHS) se zrušují.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 78/2005, (ES) č. 123/2005 a směrnice 2005/4/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 268, 13.10.2005, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50.

(5)  Úř. věst. L 25, 28.1.2005, s. 3.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/26


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 98/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 60/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 14 (nařízení Rady (EHS) č. 2377/90) kapitoly XIII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 R 2232: nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 71).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2232/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 40.

(2)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 71.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/28


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 99/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 60/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 75/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o moxidektin, lineární alkylbenzensulfonové kyseliny s alkylovými řetězci s délkou C9 až C13, obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13 a acetylisovaleryltylosin (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 14 (nařízení Rady (EHS) č. 2377/90) kapitoly XIII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 R 0075: nařízení Komise (ES) č. 75/2005 ze dne 18. ledna 2005 (Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 3).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 75/2005 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 40.

(2)  Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 3.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/30


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 100/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 63/2005 ze dne 29. dubna 2005 (1).

(2)

Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 1 (směrnice Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 L 0009: směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005 (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 46).“

Článek 2

Znění směrnice 2005/9/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 239, 15.9.2005, s. 46.

(2)  Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 46.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/32


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 101/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 100/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/53/ES ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS) (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutím 2005/53/ES se zrušuje s účinkem od 26. července 2005 rozhodnutí Komise 2003/213/ES (3), které je začleněno do Dohody, a které by se proto mělo v Dohodě zrušit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola XVIII přílohy II Dohody se mění takto:

1.

Za bod 4zzm (rozhodnutí Komise 2004/71/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„4zzn.

32005 D 0053: rozhodnutí Komise 2005/53/ES ze dne 25. ledna 2005 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiová zařízení určená k účasti na automatickém systému zjišťování totožnosti lodí (AIS) (Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 14).“

2.

Znění bodu 4zzl (rozhodnutí Komise 2003/213/ES) se zrušuje s účinkem ode dne 26. července 2005.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/53/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 81, 28.3.2003, s. 46.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/34


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 102/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 43/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (2) by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 18 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001) přílohy IV Dohody se doplňuje nový bod, který zní:

„19.

32001 L 0077: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

Tato směrnice se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

b)

V čl. 3 odst. 2 se datum ‚do 27. října 2002‘ a v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 datum ‚do 27. října 2003‘ nahrazuje slovy ‚do šesti měsíců po vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2005 ze dne 8. července 2005‘.

c)

V čl. 3 odst. 2 druhé odrážce se slova ‚Společenství přijalo‘ nahrazují slovy ‚státy ESVO přijaly‘.

d)

Odstavec 8 protokolu 1 se nevztahuje na čl. 3 odst. 4 druhou odrážku.

e)

V čl. 4 odst. 1 se slova ‚články 87 a 88 Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚články 61 a 62 Dohody o EHP‘. Slova ‚v článcích 6 a 174 Smlouvy‘ se nahrazují slovy ‚v článku 73 Dohody o EHP‘.

f)

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:

‚Island

5,58

99,90

99,50 (3)

Norsko

110,95

96,30

90,00 (4)

Článek 2

Znění směrnice 2001/77/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(3)  Údaj pro Island je podmíněn tím, že nedojde k žádným změnám ve vzájemné propojenosti s ostatními elektrizačními soustavami. Kromě toho by se v důsledku významu klimatických faktorů pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů, poptávku po elektřině a výpadky přenosu měl údaj pro rok 2010 vypočíst prostřednictvím dlouhodobého modelu založeného na hydrologických a klimatických podmínkách.

(4)  Schopnost Norska dosáhnout cíle 90 procent je podmíněna skutečností, že spotřeba elektřiny neporoste více než o 1 procento ročně. To odpovídá vybudování přibližně 6–7 TWh nové výrobní kapacity elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v období 1997 až 2010.

Výrazné výkyvy v norské výrobě elektrické energie z vodních zdrojů by mohly vyžadovat, aby Norsko zohlednilo průměrný potenciál výroby elektrické energie z vodních zdrojů ve zprávách o plnění směrného cíle.‘

(5)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/36


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 103/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 39/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (2) si klade za cíl zvyšovat schopnost Společenství, členských států a v důsledku toho i průmyslu předcházet obtížím v oblasti bezpečnosti sítí a informací, zvládat je a reagovat na ně.

(3)

Činnost Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací může ovlivnit obtíže v oblasti bezpečnosti sítí a informací v Evropském hospodářském prostoru.

(4)

Nařízení (ES) č. 460/2004 by proto mělo být začleněno do Dohody, aby byla umožněna plná účast států ESVO v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XI Dohody se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 460/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

Za bod 5co (doporučení Komise 2003/558/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5cp.

32004 R 0460: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Není-li níže stanoveno jinak a bez ohledu na protokol 1 k Dohodě, má se za to, že výrazy ‚členský stát‘ nebo ‚členské státy‘ a další výrazy odkazující na jeho nebo jejich veřejné subjekty obsažené v nařízení zahrnují kromě svého významu v nařízení i státy ESVO a jejich veřejné subjekty. Použije se odstavec 11 protokolu 1.

b)

Pokud jde o státy ESVO, je agentura v případě potřeby nápomocna Kontrolnímu úřadu ESVO nebo Stálému výboru při plnění jejich úkolů.

c)

V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚11.

Státy ESVO se plně podílejí na činnosti správní rady a mají v jejím rámci stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, s výjimkou hlasovacího práva.‘

d)

V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚4.

Nařízení (ES) č. 1049/2001 se pro účely uplatňování tohoto nařízení vztahuje rovněž na veškeré dokumenty agentury týkající se států ESVO.‘

e)

V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚12.

Státy ESVO se podílejí na příspěvku Společenství uvedeném v odstavci 1. Pro tento účel se použijí obdobně postupy stanovené v čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody a protokolu 32 k Dohodě.‘

f)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚3.

Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství může výkonný ředitel agentury zaměstnávat na základě smluv státní příslušníky států ESVO, kteří v plném rozsahu požívají svých občanských práv.‘

g)

V článku 20 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

‚Státy ESVO použijí na agenturu a její personál Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství a použitelná pravidla přijatá na jeho základě.‘“


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/39


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 104/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 39/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/535/ES ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5ei (rozhodnutí Komise 2004/411/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5ej.

32004 D 0535: rozhodnutí Komise 2004/535/ES ze dne 14. května 2004 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 11).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/535/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 11.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/41


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 105/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 39/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (2) by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5j (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5k.

32003 L 0098: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).“

Článek 2

Znění směrnice 2003/98/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/43


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 106/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění příloha XIV (Hospodářská soutěž) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 43/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 103, 22.4.2005, s. 41, by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 11c (nařízení Komise (ES) č. 823/2000) přílohy XIV Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 R 0611: nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005 (Úř. věst. L 101, 21.4.2005, s. 10), ve znění opravy v Úř. věst. L 103, 22.4.2005, s. 41.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 611/2005, ve znění opravy v Úř. věst. L 103, 22.4.2004, s. 41, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. července 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 101, 21.4.2005, s. 10.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


24.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 107/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění některé přílohy a protokol 31 k Dohodě o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 128 Dohody stanoví, že každý evropský stát, který se stane členem Společenství, požádá, aby se stal stranou Dohody, a že podmínky této účasti jsou předmětem dohody mezi smluvními stranami a žadatelským státem.

(2)

V návaznosti na úspěšné uzavření jednání o rozšíření Společenství předložily Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Maďarská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika (dále jen „nové smluvní strany“) žádost o přistoupení k Dohodě.

(3)

Dne 14. října 2003 byla v Lucembursku podepsána Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o rozšíření EHP“).

(4)

Podle čl. 1 odst. 2 dohody o rozšíření EHP jsou ustanovení Dohody, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP přijatých před 1. listopadem 2002, pro nové smluvní strany závazné od vstupu dohody o rozšíření EHP v platnost za stejných podmínek jako pro stávající smluvní strany a za podmínek uvedených v dohodě o rozšíření EHP.

(5)

Od 1. listopadu 2002 povolily orgány Společenství dočasnou odchylku od aktů orgánů Společenství, které byly přijaty mezi 1. listopadem 2002 a dnem podpisu Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého dne 16. dubna 2003 (dále jen „akt o přistoupení ze dne 16. dubna 2003“), nebo akty orgánů Společenství v důsledku přistoupení upravily.

(6)

V zájmu zajištění jednotnosti Dohody a právní jistoty pro fyzické osoby a hospodářské subjekty je třeba jasně stanovit, že tato odchylka i úpravy jsou začleněny do Dohody.

(7)

Za tímto účelem je potřeba pozměnit protokoly a přílohy Dohody.

(8)

Vzhledem k tomu, že Dohoda rozšiřuje vnitřní trh na státy ESVO, je v zájmu dobrého fungování vnitřního trhu nezbytné, aby se toto rozhodnutí použilo od současného vstupu smlouvy o přistoupení k EU a dohody o rozšíření EHP v platnost.

(9)

Vzhledem k tomu, že dohoda o rozšíření EHP dosud nevstoupila v platnost, avšak je prozatímně použitelná, použije se toto rozhodnutí rovněž prozatímně, a to do vstupu dohody o rozšíření EHP v platnost,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Do Dohody se začleňují přechodná opatření, která byla základě článku 55 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 povolena pro akty začleněné do Dohody.

Za tímto účelem se mění přílohy a protokoly k Dohodě, jak je stanoveno v příloze A tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Do Dohody se začleňují úpravy aktů začleněných do Dohody, které provedly orgány Společenství na základě článku 57 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.

Za tímto účelem se mění přílohy a protokoly k Dohodě, jak je stanoveno v příloze B tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Znění aktů Společenství uvedených v přílohách A a B v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bylo Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (1).

Toto rozhodnutí se použije ode dne vstupu dohody o rozšíření EHP v platnost. Do vstupu dohody o rozšíření EHP v platnost se použije prozatímně ode dne prozatímního použití dohody o rozšíření EHP.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA A

Před znění úpravy v bodě 32fa (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES) přílohy XX Dohody se vkládají slova:

„Použijí se přechodná opatření stanovená v těchto aktech:

32004 D 0486: rozhodnutí Rady 2004/486/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 114),

32004 D 0312: rozhodnutí Rady 2004/312/ES ze dne 30. března 2004, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 33).“


PŘÍLOHA B

1.

V bodě 10a (nařízení Rady (ES) č. 2157/2001) přílohy XXII a v první odrážce (rozhodnutí Rady 1999/382/ES) čl. 4 odst. 2c protokolu 31 k Dohodě se doplňují slova:

„, ve znění:

32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).“

2.

V bodě 1 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003) kapitoly XIV přílohy II, ve třetí odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES) čl. 4 odst. 2c, ve čtvrté odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES) čl. 4 odst. 2c, v první odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES) čl. 4 odst. 2g, ve čtvrté odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES) čl. 9 odst. 4, v páté odrážce (rozhodnutí Rady 2000/821/ES) čl. 9 odst. 4, ve čtvrté odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 508/2000/ES) čl. 13 odst. 4, v druhé odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES) čl. 17 odst. 4 a ve třetí odrážce (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/1999/ES) čl. 17 odst. 4 protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).“

3.

V bodě 12l (rozhodnutí Komise 2000/657/ES) kapitoly XV přílohy II a v bodě 15b (nařízení Komise (ES) č. 358/2003) přílohy XIV Dohody se doplňují slova:

„, ve znění:

32004 R 0886: nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).“

4.

V bodě 28 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES) kapitoly II přílohy II, v pododrážce (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) osmé odrážky v bodě 2 (směrnice Rady 73/239/EHS), v pododrážce (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) první a druhé odrážky v bodě 7a (směrnice Rady 92/49/EHS), v pododrážce (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) druhé a třetí odrážky v bodě 30 (směrnice Rady 85/611/EHS) a v pododrážce (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) první a druhé odrážky v bodě 30b (směrnice Rady 93/22/EHS) přílohy IX Dohody se doplňují slova:

„, ve znění:

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).“

5.

V bodě 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) kapitoly XV přílohy II, v bodě 12r (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES) kapitoly XV přílohy II, v bodě 11 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) přílohy IX a v bodě 19 (směrnice Rady 96/26/ES) přílohy XIII Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).“