ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 298

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. listopadu 2005


Obsah

 

Soudní dvůr

Strana

 

*

Změna jednacího řádu Soudu prvního stupně

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


Soudní dvůr

15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 224 pátý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 140 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na článek 63 Protokolu o statutu Soudního dvora,

s ohledem na souhlas Soudního dvora,

s ohledem na schválení Radou ze dne 18. července 2005 a ze dne 3. října 2005,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je namístě změnit ve světle nabytých zkušeností některá ustanovení jednacího řádu s cílem vyjasnit jejich dosah nebo přizpůsobit je požadavkům efektivní organizace průběhu řízení.

(2)

Je namístě přizpůsobit ustanovení o právní pomoci ustanovením směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (1).

(3)

Je namístě upravit opravný prostředek proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, zřízeného rozhodnutím Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 (2),

PŘIJAL TYTO ZMĚNY SVÉHO JEDNACÍHO ŘÁDU:

Článek 1

Jednací řád Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 2. května 1991 (3), ve znění změn ze dne 15. září 1994 (4), 17. února 1995 (5), 6. července 1995 (6), 12. března 1997 (7), 17. května 1999 (8), 6. prosince 2000 (9), 21. května 2003 (10), 19. dubna 2004 (11) a 21. dubna 2004 (12) se mění takto:

1.

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„§ 1   Bezprostředně po částečné obměně upravené v článku 224 Smlouvy o ES a článku 140 Smlouvy o ESAE zvolí soudci ze svého středu předsedu Soudu na dobu tří let.“

2.

V článku 9 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě nepřítomnosti nebo existence překážek současně na straně předsedy Soudu a předsedů senátů nebo jsou-li jejich funkce současně neobsazeny, vykonává úkoly předsedy některý další soudce podle pořadí stanoveného v článku 6.“

3.

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„§ 1   Soudní kancelář vede v rámci odpovědnosti tajemníka rejstřík; do rejstříku se postupně zapisují všechna podání a přílohy k nim v pořadí, v jakém byly doručeny.“

4.

V čl. 32 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Není-li ve velkém senátu nebo v jednom se senátů složených z pěti soudců v důsledku nepřítomnosti nebo překážek na straně soudce před zahájením ústní části řízení dosaženo počtu soudců stanoveného čl. 10 odst. 1, tento senát bude doplněn soudcem určeným předsedou Soudu tak, aby bylo dosaženo stanoveného počtu soudců.“

5.

V článku 41 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„§ 1   Má-li Soud za to, že chování poradce nebo advokáta ve vztahu k Soudu, předsedovi, soudci nebo tajemníkovi se neslučuje s důstojností Soudu nebo s požadavky řádného výkonu spravedlnosti, anebo že tento poradce nebo advokát užívá práv vyplývajících z jeho funkce k jiným účelům, než pro které mu byla přiznána, informuje o tom dotčenou osobu. Soud o tom může informovat příslušné orgány, kterým dotčená osoba podléhá; kopie dopisu zaslaného těmto orgánům se předá dotčené osobě.

Ze stejných důvodů může Soud usnesením kdykoli dotčenou osobu po jejím vyslechnutí z řízení vyloučit. Toto usnesení je okamžitě vykonatelné.“

6.

Článek 43 se mění takto:

a)

v odstavci 6 se doplňuje nová věta, která zní:

„Ustanovení čl. 102 odst. 2 se na tuto desetidenní lhůtu nepoužije.“

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„§ 7   Aniž jsou dotčena ustanovení prvního pododstavce odstavce 1 a odstavců 2 až 5, soud může rozhodnutím stanovit podmínky, za nichž je podání zaslané soudní kanceláři elektronicky považováno za originál tohoto podání. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

7.

Článek 46 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Ve lhůtě dvou měsíců po doručení žaloby předloží žalovaný žalobní odpověď, která musí obsahovat:“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„§ 3   Lhůta stanovená v odstavci 1 tohoto článku může být za výjimečných okolností předsedou prodloužena na základě odůvodněné žádosti žalovaného.“

8.

Článek 50 se mění takto:

a)

dosavadní jediný pododstavec se označuje jako odstavec 1;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„§ 2   Zmocněnci, poradci a advokáti všech účastníků řízení ve spojených věcech včetně vedlejších účastníků mohou nahlížet v soudní kanceláři do písemností týkajících se procesních úkonů doručených účastníkům řízení v ostatních dotčených věcech. Předseda však může na žádost účastníka řízení, aniž je dotčen čl. 67 odst. 3, vyloučit z práva nahlížet tajné nebo důvěrné písemnosti.“

9.

V článku 55 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„§ 1   Soud projednává věci, jež mu jsou předloženy, v pořadí, v jakém v nich je skončeno dokazování. Skončí-li dokazování v několika věcech současně, je pořadí určeno podle dne zápisu do rejstříku žalob.“

10.

V čl. 64 odst. 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„§ 5   Pokud Soud zasedající v plénu nebo ve velkém senátu rozhodne o nařízení organizačních procesních opatření a pokud je neprovede sám, pověří jejich provedením buď senát, kterému byla věc původně přidělena, nebo soudce zpravodaje.“

11.

V čl. 67 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„§ 1   Pokud Soud zasedající v plénu nebo ve velkém senátu nařídí dokazování a pokud ho neprovede sám, pověří jeho provedením buď senát, kterému byla věc původně přidělena, nebo soudce zpravodaje.“

12.

Článek 76a se mění takto:

a)

v odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„V této žádosti může být uvedeno, že některé důvody nebo argumenty nebo některé části žaloby nebo žalobní odpovědi jsou předloženy pouze pro případ, že nebude rozhodováno ve zrychleném řízení, zejména tak, že se k žádosti přiloží zkrácená verze žaloby, jakož i seznam příloh, ke kterým má být výhradně přihlíženo v případě, že bude rozhodováno ve zrychleném řízení.“

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

dosavadní jediný pododstavec se stává druhým pododstavcem;

ii)

vkládá se nový první pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 46 odst. 1, pokud žalobce požádal v souladu s odstavcem 1 o rozhodnutí věci ve zrychleném řízení, činí lhůta pro podání žalobní odpovědi jeden měsíc. Pokud Soud této žádosti nevyhoví, žalovanému bude stanovena dodatečná lhůta pro podání nebo případně doplnění žalobní odpovědi. Lhůty stanovené v tomto pododstavci mohou být prodlouženy na základě čl. 46 odst. 3.“

c)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„§ 4   Rozhodnutí Soudu projednat věc ve zrychleném řízení může stanovit podmínky, pokud jde o objem a prezentaci spisů účastníků řízení, následný průběh řízení nebo důvody a argumenty, o kterých má Soud rozhodnout.

Pokud některý z účastníků řízení nesplní některou z těchto podmínek, rozhodnutí projednat věc ve zrychleném řízení může být zrušeno. V řízení pak bude pokračováno běžným postupem.“

13.

Článek 93 se nahrazuje tímto:

„Článek 93

§ 1   Pokladna Soudu a její dlužníci provádějí své platby v eurech.

§ 2   Pokud byly nahraditelné náklady vynaloženy v jiné měně, než je euro, nebo pokud úkony, které mají být uhrazeny, byly provedeny v zemi, jejíž měnou není euro, přepočet měn se provádí podle úředního směnného kursu Evropské centrální banky platného ke dni platby.“

14.

Sedmá kapitola hlavy druhé se nahrazuje tímto:

„Kapitola sedmá

PRÁVNÍ POMOC

Článek 94

§ 1   K zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti je v řízeních před Soudem poskytována právní pomoc podle následujících pravidel.

Právní pomoc kryje zcela nebo zčásti náklady spojené s pomocí a právním zastupováním před Soudem. Tyto náklady nese pokladna Soudu.

§ 2   Každá fyzická osoba, která není z důvodu své hospodářské situace zcela nebo zčásti schopna nést náklady uvedené v odstavci 1, má právo na poskytnutí právní pomoci.

Hospodářská situace se hodnotí s ohledem na objektivní faktory, jako jsou příjmy, majetek a rodinná situace.

§ 3   Právní pomoc bude odmítnuta, pokud se žaloba, pro kterou je žádána, jeví zjevně nepřípustnou nebo zjevně neopodstatněnou.

Článek 95

§ 1   Právní pomoc může být požadována před nebo po podání žaloby.

Žádost je vyňata z povinnosti být zastoupen advokátem.

§ 2   K žádosti se přikládají všechny informace a doklady umožňující zhodnotit hospodářskou situaci žadatele, například osvědčení příslušného vnitrostátního orgánu potvrzující tuto hospodářskou situaci.

Je-li žádost podána před podáním žaloby, musí žadatel stručně vyložit předmět zamýšlené žaloby, skutkové okolnosti případu a argumentaci na podporu žaloby. K žádosti musí být přiloženy doklady v tomto ohledu.

§ 3   Soud může stanovit v souladu s článkem 150, že pro podání žádosti o právní pomoc musí být použit formulář.

Článek 96

§ 1   Před rozhodnutím o žádosti o právní pomoc Soud vyzve druhého účastníka řízení k předložení písemného vyjádření s výjimkou případu, kdy je s přihlédnutím k předloženým skutečnostem zřejmé, že podmínky stanovené čl. 94 odst. 2 nejsou splněny nebo že jsou splněny podmínky odstavce 3.

§ 2   O žádosti o právní pomoc rozhodne předseda usnesením. Může tuto otázku postoupit Soudu.

Usnesení o zamítnutí právní pomoci musí obsahovat odůvodnění.

§ 3   V usnesení o poskytnutí právní pomoci musí být určen advokát, který bude zastupovat dotčenou osobu.

Nezvolila-li si dotčená osoba advokáta sama nebo není-li namístě přijmout její volbu, tajemník zašle usnesení o poskytnutí právní pomoci a kopie žádosti příslušnému orgánu dotčeného členského státu uvedenému v příloze II doplňkového řádu k jednacímu řádu Soudního dvora. Advokát pověřený zastupováním bude určen s přihlédnutím k návrhům předloženým tímto orgánem.

V usnesení o poskytnutí právní pomoci může být uvedena částka, která má být zaplacena advokátovi pověřenému zastupováním dotyčné osoby, nebo stanovena horní hranice, kterou nesmí výlohy a odměna advokáta v zásadě překročit. Může být stanoven příspěvek dotyčné osoby na úhradu nákladů uvedených v čl. 94 odst. 1 s přihlédnutím k její hospodářské situaci.

§ 4   Podání žádosti o právní pomoc staví lhůtu stanovenou pro podání žaloby až do doručení usnesení o rozhodnutí o této žádosti nebo, v případech uvedených v druhém pododstavci odst. 3, usnesení o určení advokáta pověřeného zastupováním žadatele.

§ 5   Změní-li se v průběhu řízení podmínky, na jejichž základě byla právní pomoc poskytnuta, předseda může kdykoli bez návrhu nebo na návrh po vyslechnutí dotčené osoby právní pomoc odejmout. Může tuto otázku postoupit Soudu.

Usnesení o odejmutí právní pomoci musí obsahovat odůvodnění.

§ 6   Proti usnesením vydaným na základě tohoto článku nelze podat opravný prostředek.

Článek 97

§ 1   V případě poskytnutí právní pomoci může předseda na návrh advokáta dotčené osoby rozhodnout o poskytnutí zálohy advokátovi.

§ 2   Ponese-li příjemce právní pomoci na základě rozhodnutí, jímž se končí řízení, své náklady řízení, předseda stanoví výlohy a odměnu advokáta, které ponese pokladna Soudu, odůvodněným usnesením, proti kterému nelze podat opravný prostředek. Může tuto otázku postoupit Soudu.

§ 3   Uloží-li Soud v rozhodnutí, jímž se končí řízení, náhradu nákladů řízení příjemce právní pomoci druhému účastníkovi řízení, tento účastník řízení je povinen uhradit pokladně Soudu zálohy vyplacené z titulu pomoci.

V případě námitek nebo nevyhoví-li účastník řízení žádosti tajemníka o úhradu těchto záloh, rozhodne předseda odůvodněným usnesením, proti kterému nelze podat opravný prostředek. Předseda může tuto otázku postoupit Soudu.

§ 4   Není-li příjemce právní pomoci ve sporu úspěšný, může Soud v souladu s požadavky ekvity nařídit v rámci rozhodování o nákladech řízení v rozhodnutí, jímž se řízení končí, že některý z účastníků řízení ponese své náklady řízení, nebo že tyto náklady ponese zcela nebo zčásti pokladna Soudu z titulu právní pomoci.“

15.

Článek 113 se nahrazuje tímto:

„Článek 113

Soud může kdykoliv bez návrhu po vyslechnutí účastníků řízení rozhodnout o nepřípustnosti z důvodu nedostatku podmínek řízení nebo konstatovat, že se žaloba stala bezpředmětnou a že již není namístě vydat rozhodnutí ve věci; rozhodne v souladu s čl. 114 odst. 3 a 4.“

16.

V článku 114 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„§ 2   Jakmile je žádost podána, stanoví předseda druhému účastníku řízení lhůtu pro předložení písemného návrhu, jak má být rozhodnuto, a skutkových a právních argumentů.“

17.

Vkládá se nová hlava, která zní:

„HLAVA PÁTÁ

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍM SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

Článek 137

§ 1   Opravný prostředek se podává doručením návrhu kanceláři Soudu prvního stupně nebo Soudu pro veřejnou službu.

§ 2   Kancelář Soudu pro veřejnou službu předá ihned spis v prvním stupni a případně opravný prostředek kanceláři Soudu prvního stupně.

Článek 138

§ 1   Opravný prostředek musí obsahovat:

a)

jméno (název) a bydliště (sídlo) účastníka řízení, podávajícího opravný prostředek, který se nazývá navrhovatelem;

b)

označení dalších účastníků řízení před Soudem pro veřejnou službu;

c)

dovolávané právní důvody a argumenty;

d)

navrhovatelův návrh, jak má být rozhodnuto.

Na opravný prostředek se použijí článek 43 a čl. 44 odst. 2 a 3.

§ 2   Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, proti kterému je podán opravný prostředek, musí být k opravnému prostředku přiloženo. Musí být uvedeno datum, kdy bylo napadené rozhodnutí oznámeno navrhovateli.

§ 3   Nesplňuje-li opravný prostředek požadavky čl. 44 odst. 3 nebo odstavce 2 tohoto článku, použije se čl. 44 odst. 6.

Článek 139

§ 1   Návrh, jak má být rozhodnuto, v opravném prostředku směřuje k:

a)

úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu;

b)

úplnému nebo částečnému vyhovění návrhům, které byly vzneseny v prvním stupni, s vyloučením jakéhokoliv nového návrhu.

§ 2   Opravný prostředek nemůže měnit předmět řízení před Soudem pro veřejnou službu.

Článek 140

Opravný prostředek se doručuje všem účastníkům řízení před Soudem pro veřejnou službu. Použije se článek 45.

Článek 141

§ 1   Každý účastník řízení před Soudem pro veřejnou službu může ve lhůtě dvou měsíců od doručení opravného prostředku předložit vyjádření k opravnému prostředku. Lhůta pro předložení vyjádření nemůže být prodloužena.

§ 2   Vyjádření k opravnému prostředku musí obsahovat:

a)

jméno (název) a bydliště (sídlo) osoby, která jej předkládá;

b)

den, kdy jí byl opravný prostředek doručen;

c)

dovolávané právní důvody a argumenty;

d)

návrh, jak má být rozhodnuto.

Použijí se článek 43 a čl. 44 odst. 2 a 3.

Článek 142

§ 1   Návrh, jak má být rozhodnuto, ve vyjádření k opravnému prostředku směřuje k:

a)

úplnému nebo částečnému zamítnutí opravného prostředku nebo úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu;

b)

úplnému nebo částečnému vyhovění návrhům, které byly vzneseny v prvním stupni, s vyloučením jakéhokoliv nového návrhu.

§ 2   Vyjádření k opravnému prostředku nemůže měnit předmět řízení před Soudem pro veřejnou službu.

Článek 143

§ 1   Opravný prostředek a vyjádření k opravnému prostředku mohou být doplněny replikou a duplikou, pokud to předseda s ohledem na žádost předloženou v tomto smyslu navrhovatelem ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení vyjádření k opravnému prostředku považuje za nezbytné a výslovně povolí předložení repliky, jejímž účelem je umožnit žalobci hájit jeho názor nebo připravit rozhodnutí o opravném prostředku. Předseda stanoví lhůtu pro předložení repliky a po jejím doručení i lhůtu pro předložení dupliky.

§ 2   Pokud návrh ve vyjádření k opravnému prostředku směřuje k úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu z důvodu, který nebyl uplatněn v opravném prostředku, může navrhovatel nebo jiný účastník řízení předložit ve lhůtě dvou měsíců od doručení příslušného vyjádření k opravnému prostředku repliku, jejíž předmět se omezí na tento důvod. Na každé další doplňující písemné podání předložené po této replice se použije odstavec 1.

Článek 144

S výhradou následujících ustanovení se na řízení před Soudem prvního stupně o opravném prostředku proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu použijí čl. 48 odst. 2, články 49 a 50, čl. 51 odst. 1, články 52, 55 až 64, 76a až 110, čl. 115 odst. 2 a 3, články 116, 123 až 127 a 129.

Článek 145

Pokud je opravný prostředek zcela nebo zčásti zjevně nepřípustný nebo neopodstatněný, může Soud prvního stupně kdykoliv na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta opravný prostředek usnesením obsahujícím odůvodnění úplně nebo částečně zamítnout.

Článek 146

Po předložení spisů účastníků řízení uvedených v čl. 141 odst. 1, případně v čl. 143 odst. 1 a 2, může Soud prvního stupně na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta a účastníků řízení rozhodnout o opravném prostředku bez ústního řízení, ledaže jeden z účastníků předloží žádost uvádějící důvody, pro které si přeje být vyslechnut. Žádost musí být předložena ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemného řízení účastníku řízení. Tato lhůta může být předsedou prodloužena.

Článek 147

Zpráva uvedená v článku 52 se předkládá Soudu prvního stupně po předložení spisů účastníků řízení uvedených v čl. 141 odst. 1, případně v čl. 143 odst. 1 a 2 tohoto řádu. Nejsou-li uvedené spisy předloženy, použije se stejný postup po uplynutí lhůty stanovené pro jejich předložení.

Článek 148

Není-li opravný prostředek opodstatněný nebo je-li opravný prostředek opodstatněný a Soud prvního stupně sám rozhodne ve věci, rozhodne i o nákladech řízení.

Článek 88 se použije pouze na opravný prostředek podaný orgány.

Odchylně od čl. 87 odst. 2 může Soud prvního stupně v případě opravných prostředků podaných úředníky nebo jinými zaměstnanci orgánu rozhodnout podle zásad ekvity, že náklady řízení budou rozděleny mezi účastníky řízení.

V případě zpětvzetí opravného prostředku se použije čl. 87 odst. 5.

Článek 149

Žádost o vstoupení do řízení o opravném prostředku před Soudem prvního stupně jako vedlejší účastník musí být podána ve lhůtě jednoho měsíce běžící od zveřejnění uvedeného v čl. 24 odst. 6.“

18.

Dosavadní článek 136a se označuje jako článek 150 a dosavadní článek 137 se označuje jako článek 151.

Článek 2

Tyto změny jednacího řádu, které jsou závazné v jazycích uvedených v čl. 35 odst. 1 tohoto řádu, budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Vstupují v platnost prvním dnem druhého měsíce po jejich zveřejnění, s výjimkou bodů 17 a 18 článku 1.

Body 17 a 18 článku 1 vstupují v platnost dnem vstupu v platnost článku 1 přílohy I statutu Soudního dvora v souladu s čl. 4 druhým pododstavcem rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom.

Vyhotoveno v Lucemburku dne 12. října 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

E. COULON

Předseda Soudu prvního stupně

B. VESTERDORF


(1)  Úř. věst. L 26, 31.3.2003, s. 41.

(2)  Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 136, 30.5.1991, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 249, 24.9.1994, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 44, 28.2.1995, s. 64.

(6)  Úř. věst. L 172, 22.7.1995, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 103, 19.4.1997, s. 6.

(8)  Úř. věst. L 135, 29.5.1999, s. 92.

(9)  Úř. věst. L 322, 19.12.2000, s. 4.

(10)  Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 22.

(11)  Úř. věst. L 132, 29.4.2004, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 108.