ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 297

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. listopadu 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1853/2005 ze dne 14. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1854/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Provence (CHZO))

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1855/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1856/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1857/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

9

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 112 ze dne 3.5.2005)

11

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1853/2005

ze dne 14. listopadu 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1854/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Miel de Provence (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 písm. b) a na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla žádost Francie o zápis názvu „Miel de Provence“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Německo proti zápisu námitky. Námitky se týkají nesplnění podmínek uvedených v článku 2 a případné škody spojené s existencí produktu, který se nacházel na trhu v souladu s právem nejméně pět let před datem zveřejnění stanoveným v čl. 6 odst. 2.

(3)

Dopisem ze dne 11. ledna 2005 vyzvala Komise dotčené členské státy k hledání vzájemné dohody podle svých vnitrostátních postupů.

(4)

Jelikož ve lhůtě tří měsíců nedošlo mezi Francií a Německem k dohodě, Komise musí přijmout rozhodnutí postupem podle článku 15 nařízení (EHS) č. 2081/92.

(5)

Námitka oznámená Německem obsahuje tři argumenty proti zápisu. V první řadě Německo namítá, že zápisem by došlo k porušení čl. 4 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92. Organoleptické vlastnosti, vlastnosti spojené se způsobem produkce či kritéria jakosti produktu, který je předmětem žádosti, nemohou být podle namítající strany považované za osobité pro oblast Provence.

(6)

Komise se naopak domnívá, že žádost o zápis je založena právě tak na pověsti medu z Provence jako na zvláštní jakosti, která je dána květinovým původem medů, který je osobitý pro botanické prostředí Provence.

(7)

Německo se dále dovolává případné škody spojené s existencí úplně nebo zčásti totožného názvu nebo značky, či s existencí produktů, které se nacházely na trhu v souladu s právem již nejméně pět let před datem zveřejnění stanoveným v čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92. Zejména uvádí možný dopad pro producenty, kteří v současné době uvádějí na trh med s názvem „Miel de Provence“ a kteří by po zápisu případně nemohli toto označení dále používat, pokud by jejich produkty neodpovídaly specifikaci, ať již z důvodu květinového zdroje, nebo oblasti produkce.

(8)

Komise se domnívá, že tento argument je založen na neprokázaných domněnkách. Podle čl. 7 odst. 4 druhé odrážky nařízení (EHS) č. 2081/92 musí namítající strana danou škodu „prokázat“. Německo pouze uvedlo možnost způsobení škody, aniž by prokázalo skutečnou existenci producentů, kteří by byli zápisem poškozeni.

(9)

Jako konečný argument Německo uvádí, že směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (3) umožňuje používání názvu „Miel de Provence“ pro med pocházející z francouzského regionu Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Tento region by se lišil od zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje specifikace vyhotovená v rámci nařízení (EHS) č. 2081/92. Specifikace žádosti o zápis navíc vylučuje med pocházející ze slunečnice, z řepky a vojtěšky, které jsou květinovým a rostlinným zdrojem přítomným v této zeměpisné oblasti. Hospodářské subjekty, které uvádějí v současnosti tento produkt na trh pod názvem „Miel de Provence“, budou proto muset z důvodů dodržení specifikace vyloučit med pocházející z květin, které nejsou stanoveny ve specifikaci. Německo se domnívá, že pokud by došlo k zápisu „Miel de Provence“ podle nařízení (EHS) č. 2081/92, porušila by se tím směrnice 2001/110/ES o medu.

(10)

Jak bylo stanoveno v bodě 8 odůvodnění, není prokázán argument o existenci škody. Pokud jde o ostatní námitky, údajné porušení směrnice 2001/110/ES o medu nepatří mezi důvody, na které je možno se odvolávat v rámci námitky podle čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92. Směrnice 2001/110/ES mimo jiné určité názvy povoluje, aniž by je stanovila jako povinné. Cílem nařízení (EHS) č. 2081/92 je naopak upravit používání zapsaných názvů i pokud byly dříve volněji používané. Chybějící omezení v určitém okamžiku nejsou proto v zásadě důvodem pro odmítnutí zápisu.

(11)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti musí být název zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení Komise (ES) č. 2400/96 (4) se doplňuje název uvedený v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 261, 30.10.2003, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.


PŘÍLOHA

Produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze 1 Smlouvy

Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla)

FRANCIE

Miel de Provence (CHZO)


15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1855/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Itálie o zápis dvou názvů „Mela Alto Adige“ nebo „Südtiroler Apfel“ a „Oliva Ascolana del Piceno“, žádost Francie o zápis dvou názvů „Asperge des Sables des Landes“ a „Pâtes d’Alsace“, žádost Španělska o zápis názvu „Jamón de Trevélez“ byly v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka v souladu s článkem 7 nařízení (EHS) č. 2081/92, mohou být uvedené názvy zapsány do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení Komise (ES) č. 2400/96 (3) se doplňují názvy uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 12, 18.1.2005, s. 20 (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel);

Úř. věst. C 47, 23.2.2005, s. 2 (Asperge des Sables des Landes);

Úř. věst. C 47, 23.2.2005, s. 6 (Pâtes d’Aslace);

Úř. věst. C 51, 1.3.2005, s. 2 (Jamón de Trevélez);

Úř. věst. C 59, 9.3.2005, s. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.


PŘÍLOHA

Produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy

Výrobky z masa (tepelně opracované, solené, uzené atd.)

ŠPANĚLSKO

Jamón de Trevélez (CHZO)

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

„Mela Alto Adige“ nebo „Südtiroler Apfel“ (CHZO)

Oliva Ascolana del Piceno (CHOP)

FRANCIE

Asperge des Sables des Landes (CHZO)

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2081/92

Těstoviny

FRANCIE

Pâtes d’Alsace (CHZO)


15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1856/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 1291/2000 (3) se licence nevyžaduje a nemůže být předložena pro provedení operací, jejichž množství jsou nižší nebo rovná množstvím uvedeným v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

V odvětví osiva se nařízením Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem (4), zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 1117/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví produkty v semenářském odvětví, na které se vztahuje režim dovozních licencí (5), v důsledku čehož se na kukuřici a hybridy čiroku určené k setí nevztahuje režim dovozních licencí.

(3)

V odvětví olivového oleje a stolních oliv čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2004 stanoví, že pokud je to nezbytné pro účely následného tržního vývoje, může být rozhodnuto o vývozu kteréhokoli z produktů uvedených v čl. 1 písm. a) s výhradou předložení licence. V jiných případech se pro vývoz těchto produktů předložení licence nevyžaduje.

(4)

Příloha III nařízení (ES) č. 1291/2000 by proto měla být změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro osivo a Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:

1.

v části B – oleje a tuky – se zrušuje část nazvaná „Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 2543/95)“;

2.

zrušuje se část J – osiva.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97.

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 139, 7.6.1979, s. 11.


15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1857/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1864/2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 (2) otevírá celní kvóty pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus do Společenství.

(2)

Vzhledem k uzavření dodatkových protokolů k evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem schválených rozhodnutími Rady a Komise 2005/430/ES, Euratom (3) a 2005/431/ES, Euratom (4) by celní sazby pro produkty pocházející z Rumunska a celní kvóty pro produkty pocházející z Bulharska stanovené v nařízení (ES) č. 1864/2004 měly být změněny.

(3)

Dodatkové protokoly k evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, schválené rozhodnutími Rady a Komise 2005/430/ES, Euratom a 2005/431/ES, Euratom se začaly používat od 1. srpna 2005. Toto nařízení by se proto mělo použít od uvedeného data.

(4)

Nařízení (ES) č. 1864/2004 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1864/2004 se mění takto:

1.

V ustanovení čl. 1 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Avšak na produkty pocházející z Rumunska (příkaz č. 09.4726) a z Bulharska (příkaz č. 09.4725) se nevztahuje žádné clo.“

2.

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Objem a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země původu

1. ledna až 31. prosince každého roku

Bulharsko

2 887,5 (5)

Rumunsko

500

Čína

23 750

Další státy

3 290

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Od 1. ledna 2006 se přidělení pro Bulharsko zvýší o 275 tun ročně.“


Tiskové opravy

15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/11


Oprava nařízení Rady (ES) č. 692/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

( Úřední věstník Evropské unie L 112 ze dne 3. května 2005 )

Strana 7, čl. 1 odst. 1, tabulka, sloupec „Společnost“

a)

Místo

:

„Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Čínská lidová republika“,

má být

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Čínská lidová republika“;

b)

Místo

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Čínská lidová republika“,

má být

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Čínská lidová republika“.