ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 292

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. listopadu 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1813/2005 ze dne 7. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1814/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1815/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1816/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 8. listopadu 2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1817/2005 ze dne 7. listopadu 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

8

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé

10

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 4235)

11

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2005/776/SZBP ze dne 7. listopadu 2005 o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1813/2005

ze dne 7. listopadu 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 7. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1814/2005

ze dne 7. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 580/2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), stanoví platnost vývozních licencí, včetně těch vydaných v souladu s nařízením Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla (3), a nařízením Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka (4).

(2)

Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 stanoví článek 8 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 (5) den počátku platnosti vývozní licence.

(3)

Oblast působnosti článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 byla ve spojení s článkem 8 nařízení (ES) č. 580/2004 někdy nesprávně vykládána. Aby se zabránilo jakýmkoli důvodům pro takový nesprávný výklad, je třeba změnit článek 8 uvedeného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 580/2004 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

doba platnosti vývozní licence uvedená v článku 6 uvedeného nařízení počíná dnem ukončení předkládání nabídek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2005 (Úř. věst. L 241, 17.9.2005, s. 45).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1239/2005 (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 32).

(4)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1239/2005.

(5)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1815/2005

ze dne 7. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2742/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 ze dne 24. července 1990, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 2204/90 stanoví sankce Společenství v případě neoprávněného použití kaseinu nebo kaseinátů při výrobě sýrů. Sankce činí 110 % rozdílu mezi hodnotou odstředěného mléka nezbytného k výrobě 100 kg kaseinů a kaseinátů, která vychází z tržní ceny sušeného odstředěného mléka, na jedné straně a tržní cenou kaseinů a kaseinátů na straně druhé.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2742/90 (2) stanoví částku, kterou je nezbytné uhradit za množství kaseinů a/nebo kaseinátů použitých bez povolení k výrobě sýra, na 65 EUR za 100 g s ohledem na cenu kaseinů a kaseinátů zjištěnou na trzích v posledním čtvrtletí roku 2001. S ohledem na tržní cenu sušeného odstředěného mléka a tržní cenu kaseinů a kaseinátů zjištěnou ve druhém čtvrtletí roku 2005 je třeba uvedenou částku snížit.

(3)

Ceny zjištěné na trzích ve druhém čtvrtletí roku 2005 se rovnají 200 EUR za 100 kg sušeného odstředěného mléka a 580 EUR za 100 kg kaseinů a kaseinátů.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2742/90 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 nařízení (EHS) č. 2742/90 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Částka, kterou je nezbytné uhradit podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2204/90, se rovná 22 EUR za 100 kg kaseinů a/nebo kaseinátů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 201, 31.7.1990, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2583/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 264, 27.9.1990, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 265/2002 (Úř. věst. L 43, 14.2.2002, s. 13).


8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1816/2005

ze dne 7. listopadu 2005,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 8. listopadu 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1799/2005 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1799/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1799/2005 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2005.

Použije se ode dne 8. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 288, 29.10.2005, s. 47.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 8. listopadu 2005

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

36,51

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

54,24

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

54,24

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

36,51


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

období od 2.11.2005–4.11.2005

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Prémie – záliv (EUR/t)

18,31

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

32,74

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t, (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96),

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t, (článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96),

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (článek 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1817/2005

ze dne 7. listopadu 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 9. do 22. listopadu 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 9. do 22. listopadu 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/10


Informace o vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (1)

Poté, co byla dne 22. července 2005 ukončena výměna oznámení o dokončení postupů nezbytných pro vstup v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé, která byla podepsána ve Valencii dne 22. dubna 2002, vstoupila tato dohoda dne 1. září 2005 v platnost v souladu s čl. 110 této smlouvy.


(1)  Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2.


Komise

8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. listopadu 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Korejské republiky

(oznámeno pod číslem K(2005) 4235)

(2005/775/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES v zásadě nesmí být do Společenství dováženy rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí. Směrnice 2000/29/ES však povoluje odchylky od tohoto pravidla, pokud je prokázáno, že nehrozí nebezpečí zavlečení škodlivých organismů.

(2)

Rozhodnutí Komise 2002/499/ES (2) stanoví při splnění určitých podmínek odchylku pro dovoz rostlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., kromě plodů a semen, původem z Korejské republiky.

(3)

Spojené království požádalo o prodloužení použitelnosti uvedené odchylky.

(4)

Situace odůvodňující uvedenou odchylku zůstává beze změn, a odchylka by proto měla být dále používána.

(5)

Rozhodnutí 2002/499/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/499/ES se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Do 1. srpna každého roku v období let 2005 až 2008 poskytnou členské státy Komisi a ostatním členským státům informace o objemech dovezených během roku před tímto datem na základě tohoto rozhodnutí a podrobnou technickou zprávu o kontrole a/nebo testech provedených na těchto rostlinách během karantény uvedené v bodu 10 přílohy.

Každý členský stát, jiný než dovážející stát, do kterého byly rostliny dovezeny, rovněž poskytne Komisi a ostatním členským státům do 1. srpna každého roku v období let 2005 až 2008 podrobnou technickou zprávu o kontrole a/nebo testech provedených na rostlinách dovezených během roku před tímto datem během karantény uvedené v bodu 10 přílohy.“.

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Členské státy mohou uplatňovat odchylky stanovené v článku 1 pro rostliny dovezené do Společenství v těchto obdobích:

Rostliny

Období

Chamaecyparis:

1. června 2004 až 31. prosince 2007

Juniperus:

1. listopadu 2004 až 31. března 2005, 1. listopadu 2005 až 31. března 2006 a 1. listopadu 2006 až 31. března 2007

Pinus:

1. června 2004 až 31. prosince 2007“.

3.

V bodu 3 druhé větě přílohy se rok „2004“ nahrazuje slovy „každého roku“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/16/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 53.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

8.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/13


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/776/SZBP

ze dne 7. listopadu 2005

o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2005 přijala Rada společnou akci 2005/265/SZBP (1) o jmenování pana Adriaana JACOBOVITSE de SZEGED zvláštním zástupcem Evropské unie pro Moldavsko.

(2)

Dne 28. července 2005 přijala Rada společnou akci 2005/584/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie do 28. února 2006.

(3)

Dne 2. června 2005 prezident Moldavska Voronin a prezident Ukrajiny Juščenko zaslali společný dopis, ve kterém mimo jiné požádali Evropskou unii, aby prozkoumala možnost poskytnutí pomoci při zavádění mezinárodních celních kontrol na podněsterském úseku moldavsko-ukrajinské státní hranice, jakož i při vytváření účinného mezinárodního kontrolního mechanismu na tomto úseku hranice.

(4)

Dne 20. září 2005 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl na zřízení Pohraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu, mimo jiné posílením týmu zvláštního zástupce EU pro Moldavsko.

(5)

S ohledem na nové úkoly zvláštního zástupce EU pro Moldavsko týkající se Pohraniční mise EU pro Moldavsko a Ukrajinu by měl být proto jeho mandát odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/265/SZBP se mění takto:

a)

V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

zvyšovat účinnost hraničních a celních kontrol a činností při ostraze hranic v Moldavsku a na Ukrajině podél jejich společné hranice se zvláštním zaměřením na podněsterský úsek, zejména prostřednictvím pohraniční mise EU.“

b)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

prostřednictvím podpůrného týmu vedeného vyšším politickým poradcem zvláštního zástupce EU

i)

zajišťovat politický přehled o vývoji a činnostech týkajících se moldavsko-ukrajinské státní hranice,

ii)

analyzovat politický závazek Moldavska a Ukrajiny zlepšovat správu hranic,

iii)

podporovat spolupráci mezi moldavskou a ukrajinskou stranou v hraničních otázkách, též s cílem vytvořit předpoklady pro urovnání konfliktu v Podněstří.“

c)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU činí 430 000 EUR.“

d)

V článku 8 se dosavadní jediný odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2.   Rada a Komise, každá v rámci svých pravomocí, zajistí soudržnost mezi prováděním této společné akce a vnějšími činnostmi Společenství podle čl. 3 druhého pododstavce Smlouvy. Rada a Komise za tímto účelem spolupracují.“

e)

V článku 10 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 28. února 2006.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2005.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. listopadu 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 95.