ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 287

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
28. října 2005


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí č. 5/2005 Rady ministrů AKT-ES ze dne 25. června 2005 o přechodných opatřeních použitelných ode dne podpisu revidované dohody o partnerství AKT-ES do dne jejího vstupu v platnost

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

28.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/1


ROZHODNUTÍ č. 5/2005 RADY MINISTRŮ AKT-ES

ze dne 25. června 2005

o přechodných opatřeních použitelných ode dne podpisu revidované dohody o partnerství AKT-ES do dne jejího vstupu v platnost

(2005/750/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 95 odst. 3 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda byla uzavřena na dobu dvaceti let počínaje dnem 1. března 2000. Byla však stanovena možnost změny jejích ustanovení při příležitosti revize po každém období pěti let.

(2)

Na základě této možnosti byla dne 23. února 2005 v Bruselu ukončena jednání za účelem revize dohody o partnerství AKT-ES (dále jen „revidovaná dohoda“). Revidovaná dohoda byla podepsána v Lucemburku dne 25. června 2005 a vstoupí v platnost po dokončení ratifikačních postupů uvedených v jejím článku 93.

(3)

V souladu s čl. 95 odst. 3 dohody přijme Rada ministrů AKT-ES přechodná opatření pro období ode dne podpisu revidované dohody do dne jejího vstupu v platnost.

(4)

Strany považují za vhodné stanovit prozatímní uplatňování revidované dohody od jejího podpisu, s výjimkou ustanovení týkajících se schvalování a provádění víceletého finančního rámce spolupráce, boje proti terorismu a spolupráce při boji proti šíření zbraní hromadného ničení a ustanovení přílohy IV, které mají být sjednány v rámci článku 100 dohody.

(5)

Ustanovení týkající se schvalování a uplatňování finančních prostředků na základě víceletého finančního rámce stanoveného v příloze Ia revidované dohody však nemohou nabýt účinku před vstupem tohoto rámce v platnost. Proto bude finanční spolupráce během přechodného období a nejdéle do 31. prosince 2007 financována ze zůstatku 9. ERF a z převedených zůstatků z předchozích ERF.

(6)

Programování finančních prostředků dostupných na základě víceletého finančního rámce může začít před vstupem uvedeného rámce v platnost. Jakmile bude stanoven celkový rozpočet, budou moci být do tohoto programování zahrnuta orientační přidělení prostředků. Žádné finanční prostředky však nelze vázat, dokud víceletý finanční rámec nevstoupí v platnost.

(7)

Rada Evropské unie rozhodne o finanční a technické pomoci v oblastech boje proti terorismu a spolupráce při boji proti šíření zbraní hromadného ničení. Tato pomoc bude financována zvláštními nástroji jinými než těmi, které jsou určeny pro spolupráci ES-AKT,

ROZHODLA TAKTO (1):

Článek 1

Prozatímní uplatňování revidované dohody

1.   Ode dne podpisu dohody se prozatímně uplatňují veškerá ustanovení týkající se revize dohody, s výhradou všech požadovaných změn týkajících se víceletého finančního rámce a částí dohody z Cotonou, které se jej týkají, o nichž v souladu s odst.3 přílohy Ia revidované dohody rozhodne Rada ministrů AKT-ES před vstupem revidované dohody v platnost, odchylně od článku 95 dohody.

2.   Prozatímní uplatňování následujících ustanovení je však podmíněno předchozím rozhodnutím Rady Evropské unie stanovícím dostupnost číselně vyjádřených finančních prostředků uvedených v těchto článcích:

a)

článek 11a: boj proti terorismu;

b)

článek 11b: spolupráce při boji proti šíření zbraní hromadného ničení.

3.   Revidovaná ustanovení dohody jsou uvedena v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Provedení tohoto rozhodnutí

Státy AKT, členské státy a Společenství se vyzývají, aby přijaly každý za sebe opatření, která považují za vhodná k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Vstup v platnost a platnost rozhodnutí

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem podpisu revidované dohody. Použije se do dne vstupu revidované dohody v platnost.

V Lucemburku dne 25. června 2005.

Za Radu ministrů AKT-ES

předseda

V. BORGES


(1)  Prostřednictvím prohlášení, které je přílohou I tohoto rozhodnutí.


PŘÍLOHA I

PROHLÁŠENÍ AKT-ES

Každá ze stran se vynasnaží provést, v souladu s pravomocemi a vnitrostátními postupy i postupy Společenství, postup ratifikace revidované dohody z Cotonou ve lhůtě 18 měsíců od podpisu uvedené revidované dohody.


PŘÍLOHA II

DOHODA,

kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA IRSKA,

PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Společenství“ a státy Společenství dále jen „členské státy“),

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

PREZIDENT ANGOLSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA ANTIGUY A BARBUDY,

HLAVA STÁTU BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

HLAVA STÁTU BARBADOS,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA BELIZE,

PREZIDENT BENINSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT BOTSWANSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT BURKINY FASO,

PREZIDENT BURUNDSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KAMERUNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KAPVERDSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT STŘEDOAFRICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KOMORSKÉ FEDERATIVNÍ A ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KONŽSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA COOKOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENT REPUBLIKY POBŘEŽÍ SLONOVINYG,

PREZIDENT DŽIBUTSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA DOMINICKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

PREZIDENT DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT STÁTU ERITREA,

PREZIDENT ETIOPSKÉ FEDERATIVNÍ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT FIDŽIJSKÉ SVRCHOVANÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT GABONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT A HLAVA STÁTU GAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT GHANSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA GRENADY,

PREZIDENT GUINEJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY GUINEY-BISSAU,

PREZIDENT REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

PREZIDENT GUYANSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT HAITSKÉ REPUBLIKY,

HLAVA STÁTU JAMAJKA,

PREZIDENT KEŇSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KIRIBATSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL LESOTHSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PREZIDENT LIBERIJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MADAGASKARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALAWSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA MARSHALLOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENT MAURITÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT MAURICIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA FEDERATIVNÍCH STÁTŮ MIKRONÉSIE,

PREZIDENT MOZAMBICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT NAMIBIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA NAURSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT NIGERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT NIGERIJSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY,

VLÁDA NIUE,

VLÁDA PALAUSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NEZÁVISLÉHO STÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

PREZIDENT RWANDSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SV. KRYŠTOFA A NEVISE,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SV. LUCIE,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SV. VINCENTA A GRENADIN,

HLAVA NEZÁVISLÉHO STÁTU SAMOA,

PREZIDENT DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY SV. TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV,

PREZIDENT SENEGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT SEYCHELSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY SIERRA LEONE,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA ŠALAMOUNOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENT JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT SÚDÁNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT SURINAMSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SVAZIJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PREZIDENT SJEDNOCENÉ REPUBLIKY TANZANIE,

PREZIDENT ČADSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT TOŽSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL TONGY TAUFA‘AHAU TUPOU IV,

PREZIDENT REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA TUVALU,

PREZIDENT UGANDSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA VANUATSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ZAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ZIMBABWSKÉ REPUBLIKY

(jejichž státy jsou dále uváděny jako „státy AKT“)

na straně druhé,

S OHLEDEM NA Smlouvu o založení Evropského společenství na jedné straně a na dohodu z Georgetownu o založení skupiny afrických, karibských a tichomořských (AKT) států na straně druhé,

S OHLEDEM NA Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda z Cotonou“),

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že čl. 95 odst. 1 dohody z Cotonou stanoví dobu platnosti dohody na dvacet let, počínající dnem 1. března 2000.

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že podle čl. 95 odst. 3 druhý pododstavec dohody z Cotonou zahájí strany deset měsíců před uplynutím každého pětiletého období jednání s cílem přezkoumat možné změny ustanovení dohody z Cotonou.

ROZHODLI SE podepsat tuto dohodu, kterou se mění dohoda z Cotonou, a za tím účelem jmenovali své zplnomocněné zástupce, jimiž jsou:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTKU IRSKA,

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,

ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA MALTY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

ZA PREZIDENTA ANGOLSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU ANTIGUY A BARBUDY,

ZA HLAVU STÁTU BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

ZA HLAVU STÁTU BARBADOS,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU BELIZE,

ZA PREZIDENTA BENINSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA BOTSWANSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA BURKINY FASO,

ZA PREZIDENTA BURUNDSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KAMERUNSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KAPVERDSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA STŘEDOAFRICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KOMORSKÉ FEDERATIVNÍ A ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KONŽSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU COOKOVÝCH OSTROVŮ,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY POBŘEŽÍ SLONOVINY,

ZA PREZIDENTA DŽIBUTSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU DOMINICKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

ZA PREZIDENTA DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA STÁTU ERITREA,

ZA PREZIDENTA ETIOPSKÉ FEDERATIVNÍ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA FIDŽIJSKÉ SVRCHOVANÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA GABONSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA A HLAVU STÁTU GAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA GHANSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU GRENADY,

ZA PREZIDENTA GUINEJSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY GUINEY-BISSAU,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

ZA PREZIDENTA GUYANSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA HAITSKÉ REPUBLIKY,

ZA HLAVU STÁTU JAMAJKA,

ZA PREZIDENTA KEŇSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KIRIBATSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE LESOTHSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

ZA PREZIDENTA LIBERIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA MADAGASKARSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA MALAWSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA MALIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU MARSHALLOVÝCH OSTROVŮ,

ZA PREZIDENTA MAURITÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA MAURICIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU FEDERATIVNÍCH STÁTŮ MIKRONÉSIE,

ZA PREZIDENTA MOZAMBICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA NAMIBIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU NAURSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA NIGERSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA NIGERIJSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU NIUE,

ZA VLÁDU PALAUSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NEZÁVISLÉHO STÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

ZA PREZIDENTA RWANDSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SV. KRYŠTOFA A NEVISE,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SV. LUCIE,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SV. VINCENTA A GRENADIN,

ZA HLAVU NEZÁVISLÉHO STÁTU SAMOA,

ZA PREZIDENTA DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY SV. TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV,

ZA PREZIDENTA SENEGALSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA SEYCHELSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SIERRA LEONE,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU ŠALAMOUNOVÝCH OSTROVŮ,

ZA PREZIDENTA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA SÚDÁNSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA SURINAMSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE SVAZIJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

ZA PREZIDENTA SJEDNOCENÉ REPUBLIKY TANZANIE,

ZA PREZIDENTA ČADSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA TOŽSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE TONGY TAUFA‘AHAU TUPOU IV,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU TUVALU,

ZA PREZIDENTA UGANDSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU VANUATSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA ZAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU ZIMBABWSKÉ REPUBLIKY,

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Jediný článek

Dohoda z Cotonou se v souladu s postupem podle svého článku 95 mění takto:

A.   PREAMBULE

1.

Za osmý bod preambule, který začíná „PŘIHLÍŽEJÍCE k Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv…“, se vkládají nové body odůvodnění, které znějí:

„ZNOVU POTVRZUJÍCE, že nejzávažnější zločiny, které znepokojují mezinárodní společenství, nesmějí být ponechávány bez trestu a že jejich účinné stíhání musí být zajištěno přijetím opatření na vnitrostátní úrovni a zlepšením celosvětové spolupráce;

MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že zřízení a účinné fungování Mezinárodního trestního soudu představuje významný prvek vývoje směrem k míru a mezinárodní spravedlnosti;“.

2.

Desátý bod preambule, který začíná „PŘIHLÍŽEJÍCE k tomu, že rozvojové cíle a zásady…“, se nahrazuje tímto:

„MAJÍCE NA VĚDOMÍ, že rozvojové cíle tisíciletí vycházející z prohlášení přijatého Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2000 u příležitosti Summitu tisíciletí, zejména vymýcení extrémní chudoby a hladu, a rovněž rozvojové cíle a zásady dohodnuté na konferencích Organizace spojených národů poskytují jasnou vizi a musí být oporou spolupráce AKT-EU v rámci této dohody;“.

B.   ZNĚNÍ ČLÁNKŮ DOHODY Z COTONOU

1.

V článku 4 se úvodní část nahrazuje tímto:

„Státy AKT určují své rozvojové zásady, strategie a modely svých ekonomik a společností s veškerou svrchovaností. Se Společenstvím zakládají programy spolupráce podle této dohody. Strany však uznávají doplňkovou úlohu nestátních účastníků a místních decentralizovaných orgánů a jejich potenciál přispět k procesu rozvoje. Za tímto účelem a za podmínek stanovených v této dohodě případně nestátní účastníci a místní decentralizované orgány:“.

2.

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Cílem tohoto dialogu je výměna informací, podpora vzájemného porozumění a usnadnění zavádění dohodnutých priorit a společných agend, zejména uznáváním existujících vazeb mezi různými aspekty vztahů mezi stranami a různými oblastmi spolupráce stanovenými v této dohodě. Dialog usnadňuje konzultace mezi stranami na mezinárodních fórech. Cíle dialogu rovněž zahrnují prevenci vzniku situací, v nichž by jedna strana mohla považovat za nezbytné využít konzultační postupy podle článků 96 a 97.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dialog je veden pružně. Dialog je podle potřeby formální nebo neformální a je veden uvnitř nebo vně institucionálního rámce včetně skupiny AKT, Společného parlamentního shromáždění, ve vhodném formátu a na vhodné úrovni včetně úrovně regionální, subregionální nebo celostátní.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„6a.   Za účelem předcházení vzniku situací, v nichž by jedna strana mohla považovat za nezbytné využít konzultační postup podle článku 96, je případně dialog zahrnující podstatné prvky systematický a formalizovaný v souladu s postupy uvedenými v příloze VII.“

3.

V článku 9 se nadpis nahrazuje tímto:

Podstatné prvky týkající se lidských práv, demokratických zásad a právního státu a základní prvek týkající se dobrého vládnutí“.

4.

Článek 11 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Strany se rovněž zavazují spolupracovat při předcházení žoldnéřským aktivitám v souladu se svými závazky v rámci mezinárodních úmluv a nástrojů a svých příslušných právních předpisů.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Při podpoře posilování míru a mezinárodní spravedlnosti strany znovu potvrzují své odhodlání:

sdílet zkušenosti při přijímání právních úprav potřebných pro umožnění ratifikace a provádění Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, a

bojovat proti mezinárodnímu zločinu v souladu s mezinárodním právem, s patřičným ohledem na Římský statut.

Strany usilují o přijetí kroků směřujících k ratifikaci a provedení Římského statutu a souvisejících nástrojů.“

5.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 11a

Boj proti terorismu

Strany opakují své pevné odsouzení všech teroristických činů a zavazují se bojovat proti terorismu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem, příslušnými úmluvami a nástroji a zejména úplným provedením rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1373 (2001) a 1456 (2003) a ostatních příslušných rezolucí OSN. Za tímto účelem strany souhlasí s výměnou:

informací o teroristických skupinách a jejich podpůrných sítích, a

názorů na prostředky a metody boje proti teroristickým činům, mimo jiné v technických oblastech a odborné přípravě, a zkušeností souvisejících s předcházením terorismu.

Článek 11b

Spolupráce v boji proti šíření zbraní hromadného ničení

1.   Strany mají za to, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních subjektů představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb mezinárodní stabilitě a bezpečnosti.

Strany proto souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů prostřednictvím úplného dodržování a vnitrostátního provádění svých stávajících závazků podle mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a ostatních příslušných mezinárodních závazků.

Strany souhlasí s tím, že toto ustanovení představuje podstatný prvek této dohody.

2.   Strany dále souhlasí s tím, že budou spolupracovat a přispívat k cíli nešíření zbraní hromadného ničení:

přijetím kroků k podpisu či ratifikaci veškerých ostatních příslušných mezinárodních nástrojů nebo případně přistoupení k nim a k jejich plnému provádění,

vytvořením účinného systému vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou probíhat kontroly vývozu a tranzitu zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontrol koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde o zbraně hromadného ničení, a který bude zahrnovat účinné sankce za porušení kontrol vývozu.

Finanční a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti šíření zbraní hromadného ničení bude financována zvláštními nástroji, odlišnými od nástrojů určených na financování spolupráce AKT — ES.

3.   Strany souhlasí se zavedením pravidelného politického dialogu, který bude doprovázet a upevňovat jejich spolupráci v této oblasti.

4.   Pokud se strana po vedení posíleného politického dialogu domnívá, a to zejména na základě zpráv Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a dalších příslušných mnohostranných institucí, že druhá strana nesplnila povinnost, která vyplývá z odstavce 1, předá s výjimkou zvláště naléhavých případů druhé straně, Radě ministrů AKT a Radě ministrů ES příslušné informace, které jsou nezbytné pro důkladné prošetření situace, aby bylo nalezeno pro strany přijatelné řešení. Za tímto účelem vyzve druhou stranu ke konzultacím, které se zaměří na opatření, která dotyčná strana přijala nebo hodlá přijmout pro nápravu situace.

5.   Konzultace jsou vedeny na takové úrovni a takovou formou, které se pro nalezení řešení považují za nejvhodnější.

Konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a budou pokračovat po dobu stanovenou vzájemnou dohodou podle povahy a závažnosti porušení povinnosti. V žádném případě netrvá dialog v rámci konzultačního postupu déle než 120 dnů.

6.   Nevedou-li konzultace k řešení přijatelnému pro obě strany, jsou-li konzultace odmítnuty nebo ve zvláště naléhavých případech mohou být přijata vhodná opatření. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody, které vedly k jejich přijetí.“

6.

V článku 23 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„l.

podpora tradičních vědomostí.“

7.

V čl. 25 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

podporu boje proti:

HIV/AIDS, při zajištění ochrany pohlavního a reprodukčního zdraví a práv žen,

jiným nemocem souvisejícím s chudobou, zejména malárii a tuberkulóze,“.

8.

Článek 26 se mění takto:

a)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

pomoc společenským institucím s cílem poskytnout dětem příležitost rozvíjet svůj fyzický, psychologický, sociální a hospodářský potenciál;

d)

znovuzačlenění dětí v postkonfliktních situacích do společnosti prostřednictvím rehabilitačních programů; a“;

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

podporu aktivní účasti mladých občanů na veřejném životě a podporu studentských výměn a vzájemných vazeb mezi mládežnickými organizacemi AKT a EU.“

9.

V článku 28 se úvodní část nahrazuje tímto:

„Spolupráce poskytuje účinnou pomoc pro dosahování cílů a priorit, které si státy AKT samy stanovily v rámci regionální a subregionální spolupráce a integrace, včetně meziregionální spolupráce a spolupráce v rámci AKT. Regionální spolupráce může rovněž zahrnovat rozvojové země, které nepatří ke státům AKT, a zámořské země a území a nejvzdálenější regiony. V této souvislosti je cílem podpory spolupráce:“.

10.

V čl. 29 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

regionálních integračních institucí a organizací, jež zřídily státy AKT, a regionálních integračních institucí a organizací, jichž se státy AKT účastní, které podporují regionální spolupráci a integraci, a“.

11.

V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Spolupráce rovněž podporuje systémy a iniciativy spolupráce v rámci AKT a mezi státy AKT, včetně těch, do nichž jsou zapojeny rozvojové země nepatřící ke státům AKT.“

12.

V čl. 43 odst. 4 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

rozvoj a podpora využívání místního obsahu pro informační a komunikační technologie.“

13.

Článek 58 se nahrazuje tímto:

„Článek 58

Způsobilost pro financování

1.   Pro finanční podporu poskytovanou podle této dohody jsou způsobilé tyto subjekty nebo orgány:

a)

státy AKT;

b)

regionální nebo mezistátní orgány, k nimž patří jeden nebo více států AKT, včetně orgánů, jejichž členy jsou i státy, které nepatří ke státům AKT, a které jsou těmito státy AKT zmocněny a

c)

společné orgány založené státy AKT a Společenstvím pro plnění určitých zvláštních cílů.

2.   S výhradou souhlasu dotyčného státu nebo států AKT jsou pro finanční podporu způsobilé rovněž:

a)

státní a/nebo regionální veřejné či poloveřejné agentury a útvary států AKT včetně parlamentů, a zejména jejich finanční instituce a rozvojové banky;

b)

společnosti, podniky a jiné soukromé organizace a soukromé hospodářské subjekty států AKT;

c)

podniky členského státu Společenství, kterým má kromě jejich vlastního příspěvku podpora umožnit provádění podnikatelských projektů na území státu AKT;

d)

finanční zprostředkovatelé AKT nebo Společenství, kteří poskytují, podporují a financují soukromé investice ve státech AKT;

e)

místní decentralizované orgány ze států AKT a ze Společenství a

f)

rozvojové země, které nejsou součástí skupiny AKT, pokud se podílí na společné iniciativě nebo regionální organizaci se státy AKT.

3.   Nestátní subjekty ze států AKT a ze Společenství, kteří mají místní charakter, jsou způsobilé pro finanční podporu poskytovanou podle této dohody v souladu s pravidly dohodnutými v celostátních a regionálních indikativních programech.“

14.

V článku 68 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Účelem podpory v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu je ochrana socioekonomických reforem a politik, které by mohly být negativně ovlivněny v důsledku poklesu příjmů, a náprava nepříznivých důsledků nestability příjmů z vývozu zejména u zemědělských produktů a produktů těžebního průmyslu.

3.   Při rozdělování zdrojů v roce použití je brána v úvahu mimořádná závislost hospodářství států AKT na vývozu, zejména v odvětvích zemědělství a těžebního průmyslu. V tomto ohledu se poskytuje příznivější zacházení nejméně rozvinutým, vnitrozemským a ostrovním státům AKT a státům AKT, v nichž došlo ke konfliktu nebo k přírodní pohromě.“

15.

V článku 89 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na podporu úsilí ostrovních států AKT zaměřeného na zastavení a zvrácení své rostoucí zranitelnosti způsobené novými a obtížnými hospodářskými, sociálními a ekologickými výzvami se provádějí zvláštní opatření. Tato opatření usilují o pokrok při provádění priorit malých ostrovních rozvojových států týkajících se udržitelného rozvoje a zároveň podporují harmonizovaný přístup k jejich hospodářskému růstu a lidskému rozvoji.“

16.

Článek 96 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Obě strany souhlasí s tím, že před zahájením konzultací uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku vyčerpají veškeré možnosti dialogu podle článku 8, s výjimkou zvláště naléhavých případů.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Pokud se strana i přes politický dialog o podstatných prvcích podle článku 8 a odstavce 1a tohoto článku domnívá, že druhá strana neplní povinnost, která vyplývá z dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu podle čl. 9 odst. 2, předá s výjimkou zvláště naléhavých případů druhé straně a Radě ministrů příslušné informace, které jsou nezbytné pro důkladné prošetření situace, aby bylo nalezeno pro strany přijatelné řešení. Za tímto účelem vyzve druhou stranu ke konzultacím, které se zaměří na opatření, která dotyčná strana přijala nebo hodlá přijmout pro nápravu situace v souladu s přílohou VII.

Konzultace jsou vedeny na takové úrovni a takovou formou, které se pro nalezení řešení považují za nejvhodnější.

Konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a budou pokračovat po dobu stanovenou vzájemnou dohodou podle povahy a závažnosti porušení povinnosti. V žádném případě netrvá dialog v rámci konzultačního postupu déle než 120 dnů.

Nevedou-li konzultace k řešení přijatelnému pro obě strany, jsou-li konzultace odmítnuty nebo ve zvláště naléhavých případech mohou být přijata vhodná opatření. Tato opatření se zruší, jakmile pominou důvody, které vedly k jejich přijetí.“

17.

V článku 97 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V takových případech může kterákoli strana vyzvat druhou stranu k zahájení konzultací. Tyto konzultace začnou nejpozději do 30 dnů po výzvě a dialog v rámci konzultačního postupu netrvá déle než 120 dnů.“

18.

Článek 100 se nahrazuje tímto:

„Článek 100

Status textů

Protokoly a přílohy připojené k této dohodě tvoří její nedílnou součást. Rada ministrů může revidovat, přezkoumat nebo změnit přílohy Ia, II, III, IV a VI na základě doporučení Výboru AKT — ES pro spolupráci při financování rozvoje.

Tato dohoda, sepsaná ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivech generálního sekretariátu Rady Evropské unie a sekretariátu států AKT, které předají její ověřený opis vládě každého ze signatářských států.“

C.   PŘÍLOHY

1.

V příloze I se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9.

Odchylně od článku 58 této dohody se do souboru pro spolupráci ve státech AKT v rámci 9. ERF převede částka 90 milionů EUR. Tato částka může být přidělena na financování decentralizace pro období 2006 — 2007 a je spravována přímo Komisí.“

2.

Vkládá se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA Ia

Víceletý finanční rámec spolupráce podle této dohody

1.

Pro účely uvedené v této dohodě a pro období počínající dnem 1. března 2005 pokrývá víceletý finanční rámec spolupráce závazky od 1. ledna 2008 na období pěti nebo šesti let.

2.

V tomto novém období zachová Evropská unie výši své pomoci státům AKT alespoň na stejné úrovni jako v případě 9. ERF, bez započtení zůstatků; k tomu se na základě odhadů Společenství připočítají účinky inflace, růstu v rámci Evropské unie a rozšíření o deset nových členských států v roce 2004.

3.

O požadovaných změnách víceletého finančního rámce nebo částí dohody, které se jej týkají, rozhodne Rada ministrů odchylně od článku 95 této dohody.“

3.

Příloha II se mění takto:

a)

článek 2 se mění takto:

i)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Běžné půjčky lze poskytovat za zvýhodněných podmínek v těchto případech:

a)

na projekty infrastruktury, které jsou nutnou podmínkou rozvoje soukromého sektoru, v nejméně rozvinutých zemích nebo v zemích, v nichž došlo ke konfliktu nebo k přírodní pohromě, vyjma země uvedené v písmeni aa). V těchto případech se úroková sazba půjčky sníží o 3 %.

aa)

na projekty infrastruktury obchodně provozovaných veřejných subjektů, které jsou nutnou podmínkou rozvoje soukromého sektoru v zemích podléhajících omezujícím podmínkám pro poskytování půjček podle iniciativy pro chudé vysoce zadlužené země nebo jiného mezinárodně dohodnutého rámce udržitelnosti zadlužení. V takových případech banka usiluje o snížení průměrných nákladů na financování prostřednictvím vhodného spolufinancování s dalšími dárci. Pokud by toto nebylo považováno za možné, může být úroková sazba půjčky snížena o částku, která je zapotřebí za účelem dodržení úrovně vyplývající z iniciativy pro chudé vysoce zadlužené země nebo z jiného mezinárodně dohodnutého rámce udržitelnosti zadlužení.

b)

u projektů, které zahrnují restrukturalizační operace v rámci privatizace nebo u projektů s podstatným a jasně prokazatelným sociálním nebo environmentálním přínosem. V těchto případech lze půjčky poskytovat s úrokovým příspěvkem, o jehož výši a formě se rozhodne s ohledem na konkrétní charakteristiky projektu. Úrokový příspěvek však nepřesáhne 3 %.

Konečná sazba půjček podle písmene a) nebo b) nebude nikdy nižší než 50 % referenční sazby.“;

ii)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   Úrokové příspěvky lze kapitalizovat nebo je lze použít v podobě grantů. Až 10 % rozpočtu pro úrokové příspěvky lze použít na podporu projektové technické pomoci v zemích AKT.“;

b)

článek 3 se mění takto:

i)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Investiční nástroj působí ve všech hospodářských odvětvích a podporuje investice soukromých subjektů a obchodně provozovaných veřejných subjektů, včetně hospodářské a technologické infrastruktury vytvářející výnosy, která je nezbytná pro soukromý sektor. Nástroj:

a)

je řízen jako revolvingový fond a jeho cílem je být finančně udržitelný. Jeho operace jsou založeny na tržních podmínkách a nenarušují místní trhy a nevytlačují soukromé zdroje financování;

b)

podporuje finanční odvětví AKT a působí jako katalyzátor povzbuzováním mobilizace dlouhodobých místních zdrojů a lákáním soukromých investorů a půjčovatelů do projektů ve státech AKT;

c)

nese část rizika projektů, které financuje, přičemž jeho finanční udržitelnost je zajištěna prostřednictvím portfolia jako celku a nikoliv prostřednictvím jednotlivých intervencí a

d)

usiluje o směrování prostředků přes celostátní a regionální instituce a programy AKT, které podporují rozvoj malých a středních podniků.“;

ii)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Banka bude za náklady vzniklé při řízení investičního nástroje odměňována. První dva roky po vstupu druhého finančního protokolu v platnost bude tato odměna činit nejvýše 2 % ročně z celkového počátečního vkladu investičního nástroje. Poté bude odměna banky zahrnovat pevnou složku 0,5 % ročně z počátečního vkladu a proměnlivou složku nejvýše 1,5 % ročně z portfolia investičního nástroje, které je investováno do projektů v zemích AKT. Odměna bude financována z investičního nástroje.“;

c)

v článku 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v případě běžných půjček a financování rizikovým kapitálem pro malé a střední podniky sdílí kurzové riziko zpravidla Společenství na jedné straně a ostatní zúčastněné strany na straně druhé. V průměru by se kurzové riziko mělo sdílet rovnoměrně a“;

d)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 6a

Výroční zpráva o investičním nástroji

Zástupci členských států EU odpovědní za investiční nástroj, zástupci států AKT a rovněž Evropská investiční banka, Evropská komise, sekretariát Rady EU a sekretariát AKT se každoročně scházejí za účelem projednání operací investičního nástroje, jeho činnosti a s ním spojených otázek politiky.

Článek 6b

Přezkum činnosti investičního nástroje

Celková činnost investičního nástroje podléhá v polovině a na konci doby trvání finančního protokolu společnému přezkumu. Tento přezkum může zahrnovat doporučení, jak zlepšit provádění nástroje.“

4.

Příloha IV se mění takto:

a)

článek 3 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

potřeby hodnotí na základě kritérií příjmu na obyvatele, počtu obyvatel, sociálních ukazatelů a úrovně zadluženosti, ztrát příjmů z vývozu a závislosti na příjmech z vývozu, zejména u sektoru zemědělství a těžebního průmyslu. Zvláštní zacházení je poskytováno nejméně rozvinutým státům AKT a přihlíží se ke zranitelnosti ostrovních a vnitrozemských států. Navíc se přihlíží ke konkrétním obtížím zemí čelících následkům konfliktů a přírodních pohrom a“;

ii)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Aniž je dotčeno ustanovení čl. 5 odst. 7 o přezkumech, může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených dané zemi s ohledem na zvláštní potřeby či mimořádné výsledky.“;

b)

článek 4 se mění takto:

i)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Po obdržení výše uvedených informací každý stát AKT vypracuje a předloží Společenství návrh indikativního programu na základě svých rozvojových cílů a priorit vyjádřených v CSS a v souladu s nimi. Návrh indikativního programu obsahuje:

a)

ústřední odvětví nebo oblasti, na které by se podpora měla soustředit;

b)

nejvhodnější opatření a operace pro dosažení cílů v ústředních odvětvích nebo oblastech;

c)

prostředky vyhrazené pro programy a projekty mimo ústřední odvětví nebo široký nástin takových činností, jakož i uvedení zdrojů, které se mají pro každý z těchto prvků použít;

d)

druhy nestátních subjektů způsobilých pro financování v souladu s kritérii stanovenými Radou ministrů, zdroje přidělené nestátním subjektům, a druhy podporovaných činností, jež musí být neziskové povahy;

e)

návrhy regionálních programů a projektů a;

f)

rezervu na pojištění proti možným nárokům a na krytí zvýšených nákladů a nepředvídaných položek.“;

ii)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Návrh indikativního programu podléhá výměně stanovisek mezi dotyčným státem AKT a Společenstvím. Indikativní program se přijímá společnou dohodou mezi Komisí jménem Společenství a dotyčným státem AKT. Po přijetí je závazný pro Společenství i pro daný stát. Tento indikativní program je přílohou CSS a dále obsahuje:

a)

konkrétní a jasně určené operace, zvláště ty, které lze provést do dalšího přezkumu;

b)

harmonogram provádění a přezkumu indikativního programu, včetně závazků a výplat zdrojů a

c)

parametry a kritéria pro přezkumy.“;

iii)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Pokud stát AKT čelí krizové situaci způsobené válkou či jiným konfliktem nebo mimořádnými okolnostmi se srovnatelnými důsledky a tato krizová situace znemožňuje vnitrostátní schvalující osobě plnit své povinnosti, může Komise sama spravovat zdroje přidělené tomuto státu v souladu s článkem 3 a použít je pro zvláštní podporu. Zvláštní podpora se může týkat politik budování míru, řízení a řešení konfliktů, podpory po skončení konfliktu, včetně budování institucí, a činností hospodářského a sociálního rozvoje, a to se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Komise a dotyčný stát AKT se vrátí k běžnému provádění a řídícím postupům, jakmile budou příslušné orgány znovu schopny spolupráci řídit.“;

c)

článek 5 se mění takto:

i)

v celém článku se výraz „vedoucí delegace“ nahrazuje výrazem „Komise;

ii)

v odstavci 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

programů a projektů mimo ústřední odvětví;“;

iii)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Po dokončení přezkumů v polovině a na konci období může Komise jménem Společenství revidovat přidělování zdrojů podle aktuálních potřeb a výsledků dotyčného státu AKT.“;

d)

v článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Regionální spolupráce zahrnuje operace, ze kterých mají prospěch a kterých se účastní:

a)

dva nebo více nebo všechny státy AKT, jakož i rozvojové země, které nejsou státy AKT a účastní se těchto operací a/nebo

b)

regionální orgán, jehož členy jsou alespoň dva státy AKT, včetně orgánů, jejichž členy jsou i země, které nejsou státy AKT.“;

e)

článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Přidělování zdrojů

1.   Na počátku období, které zahrnuje finanční protokol, obdrží každý region od Společenství informaci o objemu zdrojů, které může během pětiletého období využít. Indikativní přidělení zdrojů je založeno na odhadu potřeb a pokroku a výhledech v procesu regionální spolupráce a integrace. Pro dosažení odpovídajícího rozsahu a zvýšení účinnosti lze pro financování regionálních operací s jasnou vnitrostátní složkou směšovat regionální a vnitrostátní prostředky.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 11 o přezkumech, může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených danému regionu s ohledem na nové potřeby či mimořádné výsledky.“;

f)

v čl. 10 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

programy a projekty, které umožní dosažení těchto cílů, pokud byly jasně určeny, jakož i zdroje, které mají být použity pro každý z těchto prvků, a harmonogram jejich provádění.“;

g)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Spolupráce v rámci AKT

1.   Na počátku období, které zahrnuje finanční protokol, Společenství sdělí Radě ministrů AKT část prostředků vyčleněných pro regionální operace, které budou vyhrazeny na operace prospěšné pro mnoho nebo všechny státy AKT. Tyto operace mohou přesahovat koncept zeměpisného umístění.

2.   S ohledem na nové potřeby pro větší dopad činností v rámci AKT může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených na spolupráci v rámci AKT.“;

h)

článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Žádosti o financování

1.   Žádosti o financování regionálních programů podávají:

a)

řádně zmocněný regionální orgán nebo organizace, nebo

b)

řádně zmocněný subregionální orgán, organizace nebo stát AKT v dotyčném regionu ve fázi programování, pokud byla operace uvedena v RIP.

2.   Žádost o financování programů v rámci AKT podávají:

a)

nejméně tři řádně zmocněné regionální orgány nebo organizace příslušející k různým zeměpisným regionům nebo nejméně 2 státy AKT z každého z těchto tří regionů, nebo

b)

Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, nebo

c)

mezinárodní organizace jako například Africká unie, které provádějí operace přispívající k cílům regionální spolupráce a integrace, s výhradou předchozího souhlasu Výboru velvyslanců AKT.“;

i)

článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Prováděcí postupy

1.   [zrušen]

2.   [zrušen]

3.   S přihlédnutím k cílům a nedílným vlastnostem regionální spolupráce, včetně spolupráce v rámci AKT, se operace prováděné v této oblasti případně řídí postupy stanovenými pro spolupráci při financování rozvoje.

4.   S výhradou odstavců 5 a 6 se v případě každého regionálního programu nebo projektu financovaného z fondu uzavírá:

a)

buď dohoda o financování podle článku 17 mezi Komisí a některým z orgánů uvedených v článku 13, přičemž v takovém případě určí dotyčný orgán regionální schvalující osobu, jejíž úkoly přiměřeně odpovídají úkolům vnitrostátní schvalující osoby;

b)

nebo grantová smlouva ve smyslu článku 19a mezi Komisí a některým z orgánů uvedených v článku 13, v závislosti na povaze činnosti a v případě, že dotyčný orgán, který není státem AKT, odpovídá za provádění programu nebo projektu.

5.   V případě programů a projektů financovaných z fondu, pro něž podaly žádost o financování mezinárodní organizace podle čl. 13 odst. 2 písm. c), se uzavírá grantová smlouva.

6.   Programy a projekty financované z fondu, pro něž podaly žádost o financování Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, provádí buď sekretariát AKT, přičemž v takovém případě se uzavírá dohoda o financování mezi Komisí a sekretariátem v souladu s článkem 17, nebo Komise v závislosti na povaze operace.“;

j)

v kapitole 3 se nadpis nahrazuje tímto:

„HODNOCENÍ A FINANCOVÁNÍ“;

k)

článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Určení, příprava a hodnocení programů a projektů

1.   Programy a projekty, které dotyčný stát AKT předložil, podléhají společnému zhodnocení. Výbor AKT — ES pro spolupráci při financování rozvoje vypracuje obecné směry a kritéria pro hodnocení programů a projektů. Tyto programy a projekty jsou obvykle víceleté a mohou obsahovat soubory opatření omezeného rozsahu v určité oblasti.

2.   Vypracovaná dokumentace programů nebo projektů předkládaná k financování musí obsahovat všechny informace nutné pro zhodnocení programů nebo projektů, nebo pokud programy a projekty dosud nebyly plně definovány, musí uvádět širší nástin nutný pro jejich zhodnocení.

3.   Zhodnocení programu a projektu bere řádně v úvahu omezení vnitrostátních lidských zdrojů a zajišťuje strategii příznivou pro podporu těchto zdrojů. Bere rovněž v úvahu zvláštní charakteristiky a omezení každého státu AKT.

4.   Programy a projekty, které budou provádět nestátní subjekty, které jsou způsobilé v souladu s touto dohodou, mohou být zhodnoceny pouze Komisí a v takovém případě může být mezi Komisí a nestátními subjekty uzavřena grantová smlouva podle článku 19a. Toto zhodnocení musí splňovat čl. 4 odst. 1 písm. d), pokud jde o druhy subjektů, jejich způsobilost a druhu podporovaných činností. Komise prostřednictvím vedoucího delegace oznámí vnitrostátní schvalující osobě takto udělené granty.“;

l.

článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Návrh na financování a rozhodnutí o financování

1.   Závěry zhodnocení se shrnou v návrhu na financování, jehož konečnou verzi vypracuje Komise v úzké součinnosti s dotyčným státem AKT.

2.   [zrušen]

3.   [zrušen]

4.   Komise jménem Společenství sdělí své rozhodnutí o financování dotyčnému státu AKT do 90 dnů od vypracování konečné verze návrhu na financování.

5.   Pokud Komise jménem Společenství návrh na financování nepřijme, dotyčný stát AKT bude ihned informován o důvodech tohoto rozhodnutí. V takovém případě mohou zástupci státu AKT do 60 dnů poté žádat:

a)

aby byla věc předložena Výboru AKT — ES pro spolupráci při financování rozvoje zřízenému podle této dohody, nebo

b)

aby jim bylo umožněno slyšení před zástupci Společenství.

6.   Po tomto slyšení přijme Komise jménem Společenství konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí návrhu na financování, přičemž jí dotyčný stát AKT může před přijetím rozhodnutí předložit veškeré údaje, jež se mohou zdát nezbytné pro doplnění informací, které již má k dispozici.“;

m)

článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Dohoda o financování

1.   Není-li v této dohodě stanoveno jinak, vypracují Komise a dotyčný stát AKT pro každý program nebo projekt financovaný z fondu dohodu o financování.

2.   Komise a dotyčný stát AKT vypracují dohodu o financování do 60 dnů ode dne rozhodnutí Komise jménem Společenství. Dohoda o financování:

a)

specifikuje zejména podrobnosti finančního příspěvku Společenství, režim a podmínky financování a obecná a zvláštní ustanovení týkající se dotyčného programu nebo projektu;

b)

obsahuje ustanovení o položkách na krytí zvýšeních nákladů a nepředvídaných událostí.

3.   Jakýkoli nevynaložený zůstatek zbývající po uzavření účtů programů a projektů připadá ve prospěch dotyčného státu nebo států AKT.“;

n)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Překročení nákladů

1.   Jakmile je zřejmé, že vzniknou náklady překračující množství prostředků dostupné podle dohody o financování, uvědomí o tom vnitrostátní schvalující osoba Komisi a požádá ji o předběžný souhlas s opatřeními, která hodlá přijmout pro pokrytí těchto nákladů, buď omezením rozsahu programu nebo projektu nebo využitím vnitrostátních zdrojů nebo jiných zdrojů mimo Společenství.

2.   Pokud není možné omezit rozsah programu nebo projektu nebo pokrýt překračující náklady z jiných prostředků, může Komise jménem Společenství na základě odůvodněné žádosti vnitrostátní schvalující osoby přijmout dodatečné rozhodnutí o financování ze zdrojů vnitrostátního indikativního programu.“;

o)

článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Zpětné financování

1.   Aby zajistily včasné zahájení projektu, zabránily prodlevám mezi následnými projekty a předešly zpožděním, mohou státy AKT po dokončeném zhodnocení projektu a před přijetím rozhodnutí o financování předběžně financovat činnosti spojené se zahájením programů, předběžné a sezónní práce, objednávky zařízení s dlouhou dodací lhůtou i určité probíhající operace. Tyto výdaje musí splňovat postupy stanovené v této dohodě.

2.   Výdaje podle odstavce 1 se uvedou v návrhu na financování a není jimi dotčeno rozhodnutí o financování přijaté Komisí jménem Společenství.

3.   Výdaje, které stát AKT vynaloží podle tohoto článku, budou zpětně financovány v rámci programu nebo projektu ihned po podpisu dohody o financování.“;

p)

v kapitole 4 se nadpis nahrazuje tímto:

„PROVÁDĚNÍ“;

q)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 19a

Prováděcí pravidla

1.   Programy a projekty financované z fondu, jejichž finanční plnění zajišťuje Komise, se provádějí zejména prostřednictvím:

a)

zadávání zakázek;

b)

udělování grantů;

c)

přímých zakázek;

d)

přímých plateb jako podpor rozpočtů, podpor odvětvových programů, podpor snižování zadluženosti a podpor v případech krátkodobých výkyvů příjmů z vývozu.

2.   V rámci této přílohy se zakázkami rozumí úplatné smlouvy uzavřené písemně za účelem získání dodávky movitého majetku, provedení stavebních prací nebo poskytnutí služeb proti zaplacení ceny.

3.   Granty jsou v rámci této přílohy rozumí přímé finanční příspěvky udělované bezúplatně za účelem financování:

a)

buď činnosti zaměřené na podporu dosažení cíle této dohody či programu nebo projektu přijatého podle této dohody, nebo

b)

provozu subjektu, který takový cíl sleduje.

O grantech se uzavírají písemné smlouvy.

Článek 19b

Nabídková řízení s doložkou o pozastavení

S cílem zajistit včasné zahájení projektu mohou státy AKT v řádně odůvodněných případech a po dohodě s Komisí oznámit po dokončeném zhodnocení projektu a před přijetím rozhodnutí o financování nabídková řízení pro všechny druhy zakázek, s doložkou o pozastavení. Toto ustanovení musí být uvedeno v návrhu na financování.“;

r)

článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Způsobilost

Pokud není udělena výjimka v souladu s článkem 22 a aniž je dotčen článek 26:

1.

postupů zadávání zakázek a udělování grantů financovaných z fondu se mohou účastnit fyzické a právnické osoby ze států AKT a z členských států Společenství;

2.

dodávky a materiál získané na základě zakázek financovaných z fondu musí pocházet ze státu způsobilého podle bodu 1. V této souvislosti se definice pojmu ‚původn produkty‘ či ‚produkty pochzejc z‘ posuzuje sohledem na přslušn mezinrodn dohody aza produkty pochzejc ze Společenství se považují též produkty pocházející ze zámořských zemí a území;

3.

postupů zadávání zakázek a udělování grantů financovaných z fondu se mohou účastnit mezinárodní organizace;

4.

pokud je z fondu financována operace, kterou provádí mezinárodní organizace, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby způsobilé podle předpisů dané organizace, přičemž musí být zajištěno rovné zacházení se všemi dárci. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál;

5.

pokud je z fondu financována operace, která se provádí v rámci regionální iniciativy, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby ze země, která se dané iniciativy účastní. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál;

6.

pokud je z fondu financována operace, kterou spolufinancuje třetí země, mohou se postupů zadávání zakázek a udělování grantů účastnit fyzické a právnické osoby způsobilé podle bodu 1 a také fyzické a právnické osoby způsobilé podle předpisů dané třetí země. Tatáž pravidla se vztahují na dodávky a materiál.“;

s)

článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Výjimky

1.   Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být účast na postupech zadávání zakázek a udělování grantů financovaných Společenstvím povolena fyzickým nebo právnickým osobám z třetích zemí, které nejsou způsobilé podle článku 20, na základě odůvodněné žádosti dotyčných států AKT. Dotyčné státy AKT poskytnou Komisi ke každému případu informace potřebné k přijetí rozhodnutí o takovéto výjimce, přičemž se zvláštní pozornost věnuje:

a)

zeměpisné poloze dotyčného státu AKT;

b)

konkurenceschopnosti stran smlouvy, dodavatelů a poradců z členských států a států AKT;

c)

potřebě vyhnout se nadměrnému zvýšení nákladů plnění zakázky;

d)

dopravním obtížím nebo prodlevám z důvodu dodacích lhůt nebo ostatních podobných problémů;

e)

technologii, která je nejvhodnější a nejlepší pro místní podmínky;

f)

případům krajní naléhavosti;

g)

dostupnosti produktů a služeb na daných trzích.

2.   Na projekty financované investičním nástrojem se použijí pravidla banky pro zadávání zakázek.“;

t)

článek 24 se nahrazuje tímto:

„Článek 24

Přímé zakázky

1.   V případě přímých zakázek se programy a projekty provádějí prostřednictvím veřejných či poloveřejných subjektů nebo útvarů dotyčného státu nebo států AKT nebo právnické osoby odpovědné za provedení operace.

2.   Společenství přispívá na krytí nákladů dotčeného útvaru tím, že poskytuje vybavení nebo materiály, které tomuto útvaru chybějí, nebo prostředky, které mu umožní získat další požadované pracovníky, např. odborníky z dotyčných států AKT nebo z ostatních států AKT. Účast Společenství se vztahuje pouze na náklady vzniklé v souvislosti s doplňkovými opatřeními a na dočasné výdaje, které jsou přísně omezené na provádění daných programů a projektů.

3.   Odhady programů zapojujících přímé zakázky musí dodržovat pravidla, postupy a standardní dokumenty Společenství stanovené Komisí, které jsou použitelné v době schválení daných odhadů programů.“;

u)

článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Zvýhodnění

1.   Přijmou se opatření, která mají povzbudit co nejširší účast fyzických a právnických osob ze států AKT na provádění zakázek financovaných fondem, aby bylo možné optimalizovat fyzické a lidské zdroje z těchto států. Za tímto účelem:

a)

u zakázek na stavební práce v hodnotě nižší než 5 000 000 EUR se uděluje účastníkům nabídkového řízení ze států AKT cenové zvýhodnění ve výši 10 % při porovnávání nabídek obdobné ekonomické, technické a správní kvality, pokud nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu a vedoucích pracovníků pochází z jednoho nebo více států AKT;

b)

u zakázek na dodávky bez ohledu na hodnotu dodávek se uděluje účastníkům nabídkového řízení ze států AKT cenové zvýhodnění ve výši 15 % při porovnávání nabídek obdobné ekonomické, technické a správní kvality, pokud nabídnou dodávky pocházející z AKT alespoň ve výši 50 % hodnoty zakázky;

c)

u zakázek na služby se při porovnávání nabídek obdobné hospodářské, technické a správní kvality uděluje zvýhodnění:

i)

odborníkům, institucím nebo poradenským společnostem nebo podnikům ze států AKT s požadovanou způsobilostí,

ii)

nabídkám předloženým podniky z AKT, a to buď jednotlivě nebo v konsorciu s evropskými partnery, a

iii)

nabídkám předloženým evropskými účastníky nabídkového řízení se subdodavateli nebo odborníky z AKT;

d)

pokud se předpokládají subdodávky, udělí úspěšný účastník nabídkového řízení zvýhodnění fyzickým osobám, společnostem a podnikům ze států AKT, schopným provést požadovanou zakázku za podobných podmínek a

e)

stát AKT může ve výzvě k podávání nabídek navrhnout potenciálním účastníkům nabídkového řízení pomoc společností či podniků nebo národních odborníků či poradců z jiných států AKT, vybraných po vzájemné dohodě. Tato spolupráce může mít podobu společného podniku, subdodávky nebo odborné přípravy praktikantů.

2.   Pokud jsou podle výše uvedených kritérií uznány dvě nabídky za rovnocenné, udělí se zvýhodnění:

a)

účastníkovi nabídkového řízení ze státu AKT, nebo

b)

pokud se taková nabídka nevyskytne, účastníkovi, který:

i)

umožňuje nejlepší využití fyzických a lidských zdrojů států AKT,

ii)

nabízí největší možnosti subdodávek společnostem, podnikům nebo fyzickým osobám ze států AKT, nebo

iii)

je konsorciem fyzických osob, společností a podniků ze států AKT a Společenství.“;

v)

v kapitole 6 se nadpis nahrazuje tímto:

„SPRÁVA ZDROJŮ FONDU A VÝKONNÍ ZÁSTUPCI“;

w)

článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Komise

1.   Komise zajišťuje finanční plnění operací financovaných ze zdrojů fondu, s výjimkou investičního nástroje a úrokových příspěvků, za využití těchto hlavních metod řízení:

a)

centralizovaného řízení;

b)

decentralizovaného řízení.

2.   Finanční plnění ze zdrojů fondu vykonává Komise zpravidla decentralizovaně.

V takovém případě zajišťují výkonné funkce státy AKT v souladu s článkem 35.

3.   Pro zajištění finančního plnění ze zdrojů fondu deleguje Komise své výkonné pravomoci v rámci svých útvarů. Komise o takovém delegování pravomocí informuje státy AKT a Výbor AKT — ES pro spolupráci při financování rozvoje.“

x)

článek 35 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Vnitrostátní schvalující osoba

1.   Vláda každého státu AKT jmenuje vnitrostátní schvalující osobu, aby ji zastupovala ve všech operacích financovaných ze zdrojů fondu spravovaných Komisí a bankou. Vnitrostátní schvalující osoba jmenuje jednu nebo více zastupujících vnitrostátních schvalujících osob, které ji nahradí, pokud by nemohla vykonávat svou funkci, a uvědomí o takovém jmenování Komisi. Vnitrostátní schvalující osoba může za předpokladu splnění podmínek institucionální kapacity a řádného finančního řízení delegovat své funkce v oblasti provádění daných programů a projektů na příslušný subjekt v rámci orgánů státní správy. O každém takovém delegování informuje Komisi.

Jestliže se Komise dozví o problémech při provádění postupů spojených se správou zdrojů fondu, naváže ve spolupráci s vnitrostátní schvalující osobou veškeré kontakty potřebné k nápravě situace a podnikne veškeré nezbytné kroky.

Vnitrostátní schvalující osoba nese finanční odpovědnost jen za výkonné úkoly, které jí byly svěřeny.

V rámci decentralizovaného řízení zdrojů fondu a s výhradou dodatečných pravomocí, které by mohla Komise udělit, vnitrostátní schvalující osoba:

a)

odpovídá za koordinaci, programování, pravidelné sledování a roční přezkumy, přezkumy v polovině a na konci období provádění spolupráce, jakož i za koordinaci s dárci;

b)

v úzké spolupráci s Komisí odpovídá za přípravu, předkládání a hodnocení programů a projektů;

c)

připravuje zadávací dokumentaci a případně dokumentaci k výzvám k předkládání návrhů;

d)

před zveřejněním výzev k podávání nabídek a případně výzev k předkládání návrhů předkládá Komisi ke schválení zadávací dokumentaci a případně dokumentaci k výzvám k předkládání návrhů;

e)

v úzké spolupráci s Komisí zveřejňuje výzvy k podávání nabídek a případně výzvy k předkládání návrhů;

f)

přijímá nabídky a případně návrhy a předává kopie nabídek Komisi; předsedá jejich posuzování a stanovuje výsledky tohoto posouzení ve lhůtě jejich platnosti s ohledem na čas potřebný ke schválení zakázky;

g)

vyzývá Komisi k posuzování nabídek a případně návrhů a oznamuje Komisi výsledek posouzení nabídek a návrhů za účelem schválení návrhů na zadání zakázek a udělení grantů;

h)

předkládá Komisi ke schválení zakázky a odhady programů a dodatky k nim;

i)

podepisuje Komisí schválené zakázky a dodatky k nim;

j)

zúčtuje a schvaluje výdaje v mezích jí přidělených zdrojů a

k)

během provádění operací činí veškeré úpravy nutné k tomu, aby bylo zajištěno správné provádění schválených programů a projektů z hospodářského a technického hlediska.

2.   Vnitrostátní schvalující osoba během provádění operací a s výhradou povinnosti informovat Komisi rozhoduje o:

a)

technických úpravách a změnách podrobností programů a projektů, pokud neovlivňují přijaté technické řešení a zůstávají v rámci rezerv pro úpravy stanovených v dohodě o financování;

b)

změnách místa u vícečetných programů nebo projektů, pokud jsou odůvodněny technickými, hospodářskými nebo sociálními důvody;

c)

uložení nebo prominutí pokut za prodlení;

d)

zproštění ručitelů;

e)

nákupu zboží na místním trhu bez ohledu na jeho původ;

f)

použití stavebního zařízení a strojů, které nepocházejí z členských států nebo států AKT, pokud v členských státech nebo státech AKT neexistuje výroba srovnatelného zařízení a strojů;

g)

subdodávkách;

h)

konečném převzetí za předpokladu, že Komise je přítomna při předběžném převzetí, potvrdí odpovídající zápis a případně je přítomna při konečném převzetí, zejména pokud rozsah výhrad zaznamenaných při předběžném převzetí vyžaduje rozsáhlé dodatečné práce a

i)

najímání poradců a dalších odborníků na technickou pomoc.“;

y)

článek 36 se nahrazuje tímto:

„Článek 36

Vedoucí delegace

1.   Komise je v každém státě AKT nebo v každém regionálním uskupení, které o to výslovně požádá, zastoupena delegací řízenou vedoucím delegace, se souhlasem dotyčného státu nebo států AKT. Pokud je vedoucí delegace jmenován pro skupinu států AKT, přijmou se odpovídající opatření. Vedoucí delegace zastupuje Komisi ve všech oblastech její působnosti a ve všech jejích činnostech.

2.   Vedoucí delegace je hlavní kontaktní osobou pro státy AKT a subjekty nebo organizace způsobilé pro finanční podporu poskytovanou podle dohody. Úzce spolupracuje s vnitrostátní schvalující osobou.

3.   Vedoucí delegace má nezbytné pokyny a delegované pravomoci k tomu, aby usnadňoval a urychloval veškeré operace podle dohody.

4.   Vedoucí delegace pravidelně informuje vnitrostátní orgány o činnostech Společenství, které se mohou přímo dotýkat spolupráce mezi Společenstvím a státy AKT.“;

z)

článek 37 se nahrazuje tímto:

„Článek 37

Platby

1.   Pro účely provádění plateb v národních měnách států AKT může Komise svým jménem ve státech AKT otevřít u vnitrostátní veřejné nebo poloveřejné finanční instituce, zvolené po dohodě státu AKT a Komise, účty vedené v měnách členských států nebo v euru. Tato instituce vykonává funkci vnitrostátního platebního zprostředkovatele.

2.   Vnitrostátní platební zprostředkovatel za své služby nezískává žádnou odměnu a z uložených prostředků mu není vyplácen žádný úrok. Komise doplňuje místní účty v měně jednoho z členských států nebo v euru na základě odhadů budoucích požadavků na hotovost, které se provádějí s dostatečným předstihem tak, aby nebylo nutné předfinancování ze strany států AKT a aby se předešlo zpožděným platbám.

3.   [zrušen]

4.   Platby provádí Komise v souladu s pravidly stanovenými Společenstvím a Komisí po případném zúčtování a schválení výdajů vnitrostátní schvalující osobou.

5.   [zrušen]

6.   Postupy zúčtování, schvalování a plateb musí být dokončeny ve lhůtě 90 dnů od data splatnosti. Vnitrostátní schvalující osoba zpracuje a předloží schválení platby vedoucímu delegace nejpozději 45 dnů před datem splatnosti.

7.   Nároky z opožděné platby nese dotyčný stát nebo státy AKT a Komise z vlastních zdrojů, a to za tu část zpoždění, za kterou daná strana odpovídá podle výše uvedených postupů.“

5.

Doplňuje se nová příloha, které zní:

„PŘÍLOHA VII

Politický dialog o otázkách lidských práv, demokratických zásad a právního státu

Článek 1

Cíle

1.   Konzultace podle čl. 96 odst. 3 písm. a) se s výjimkou zvláště naléhavých případů uskuteční po vyčerpání možností politického dialogu podle článku 8 a čl. 9 odst. 4 dohody.

2.   Obě strany by měly politický dialog vést v duchu dohody a s ohledem na pokyny pro politický dialog AKT-EU stanovené Radou ministrů.

3.   Politický dialog je proces, který by měl podporovat posilování vztahů AKT-EU a přispívat k dosahování cílů partnerství.

Článek 2

Posílený politický dialog před konzultacemi podle článku 96 dohody

1.   Politický dialog týkající se dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu se vede podle článku 8 a čl. 9 odst. 4 dohody a v rámci mezinárodně uznávaných norem. V rámci tohoto dialogu se strany mohou dohodnout na společných bodech a prioritách.

2.   Strany mohou společně vypracovat a přijmout zvláštní ukazatele nebo cíle v oblasti lidských práv, demokratických zásad a právního státu, v rámci mezinárodně schválených norem a s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčného státu AKT. Ukazateli se rozumí mechanismy sloužící k dosahování cílů pomocí stanovení dílčích cílů a časových rámců pro zajištění souladu.

3.   Politický dialog podle odstavců 1 a 2 je systematický a formální a před zahájením konzultací podle článku 96 dohody vyčerpá všechny možnosti.

4.   Kromě zvláště naléhavých případů vymezených v čl. 96 odst. 2 písm. b) dohody mohou být konzultace podle článku 96 dohody rovněž zahájeny bez předchozího posíleného politického dialogu v případě trvalého nedodržování závazků přijatých některou ze stran během předchozího dialogu nebo v případě, že dialog není veden v dobré víře.

5.   Politický dialog podle článku 8 dohody se mezi stranami rovněž použije s cílem pomoci zemím, na které byla uplatněna vhodná opatření podle článku 96 dohody, normalizovat vztahy.

Článek 3

Další pravidla pro konzultace podle článku 96 dohody

1.   Strany usilují o to, aby byly při konzultacích podle článku 96 dohody zastupovány na stejné úrovni.

2.   Strany se zavazují k transparentní spolupráci před formálními konzultacemi, během nich a po nich, přičemž berou ohled na zvláštní ukazatele a cíle podle čl. 2 odst. 2 této přílohy.

3.   Strany využijí třicetidenní oznamovací lhůtu podle čl. 96 odst. 2 dohody k účinné přípravě a k podrobnějším konzultacím v rámci skupiny AKT a v rámci Společenství a jeho členských států. Během procesu konzultace by strany měly přijmou pružné časové rámce, přičemž by však současně měly uznat, že zvláště naléhavé případy vymezené v čl. 96 odst. 2 písm. b) dohody a v čl. 2 odst. 4 této přílohy mohou vyžadovat okamžitou reakci.

4.   Strany uznávají úlohu skupiny AKT v politickém dialogu na základě podmínek, které skupina AKT stanoví a sdělí je Evropskému společenství a jeho členským státům.

5.   Strany uznávají potřebu strukturovaných a trvalých konzultací podle článku 96 dohody. Rada ministrů může za tímto účelem vypracovat další podmínky.“

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE BELGIČANŮ,

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY DÁNSKA,

PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE ŠPANĚLSKA,

PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY IRSKA,

PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VELKOVÉVODY LUCEMBURSKA,

PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALTY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvních stran Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Společenství“ a státy Společenství dále jen „členské státy“),

a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

zplnomocnění zástupci:

PREZIDENTA ANGOLSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY ANTIGUY A BARBUDY,

HLAVY STÁTU BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

HLAVY STÁTU BARBADOS,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY BELIZE,

PREZIDENTA BENINSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BOTSWANSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BURKINY FASO,

PREZIDENTA BURUNDSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAMERUNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAPVERDSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA STŘEDOAFRICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KOMORSKÉ FEDERATIVNÍ A ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KONŽSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY COOKOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENTA REPUBLIKY POBŘEŽÍ SLONOVINY,

PREZIDENTA DŽIBUTSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY DOMINICKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

PREZIDENTA DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA STÁTU ERITREA,

PREZIDENTA ETIOPSKÉ FEDERATIVNÍ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA FIDŽIJSKÉ SVRCHOVANÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA GABONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA A HLAVY STÁTU GAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA GHANSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY GRENADY,

PREZIDENTA GUINEJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY GUINEY-BISSAU,

PREZIDENTA REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA GUYANSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA HAITSKÉ REPUBLIKY,

HLAVY STÁTU JAMAJKA,

PREZIDENTA KEŇSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KIRIBATSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE LESOTHSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PREZIDENTA LIBERIJSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MADAGASKARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALAWSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY MARSHALLOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENTA MAURITÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MAURICIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY FEDERATIVNÍCH STÁTŮ MIKRONÉSIE,

PREZIDENTA MOZAMBICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NAMIBIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY NAURSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGERIJSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY,

VLÁDY NIUE,

VLÁDY PALAUSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NEZÁVISLÉHO STÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA RWANDSKÉ REPUBLIKY,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SV. KRYŠTOFA A NEVISE,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SV. LUCIE,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SV. VINCENTA A GRENADIN,

HLAVY NEZÁVISLÉHO STÁTU SAMOA,

PREZIDENTA DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY SV. TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV,

PREZIDENTA SENEGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SEYCHELSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY SIERRA LEONE,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY ŠALAMOUNOVÝCH OSTROVŮ,

PREZIDENTA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SÚDÁNSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SURINAMSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE SVAZIJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PREZIDENTA SJEDNOCENÉ REPUBLIKY TANZANIE,

PREZIDENTA ČADSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA TOŽSKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁLE TONGY TAUFA`AHAU TUPOU IV,

PREZIDENTA REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY TUVALU,

PREZIDENTA UGANDSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY VANUATSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ZAMBIJSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDY ZIMBABWSKÉ REPUBLIKY,

jejichž státy jsou dále uváděny jako „státy AKT“,

na straně druhé,

kteří se sešli v Lucemburku dne dvacátého pátého června roku dva tisíce pět k podpisu Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000,

při podpisu této dohody přijali tato prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení I

Společné prohlášení k článku 8 dohody z Cotonou

Prohlášení II

Společné prohlášení k článku 68 dohody z Cotonou

Prohlášení III

Společné prohlášení k příloze Ia

Prohlášení VI

Společné prohlášení k čl. 3 odst. 5 přílohy IV

Prohlášení V

Společné prohlášení k čl. 9 odst. 2 přílohy IV

Prohlášení VI

Společné prohlášení k čl. 12 odst. 2 přílohy IV

Prohlášení VII

Společné prohlášení k článku 13 přílohy IV

Prohlášení VIII

Společné prohlášení k článku 19a přílohy IV

Prohlášení IX

Společné prohlášení k čl. 24 odst. 3 přílohy IV

Prohlášení X

Společné prohlášení k článku 2 přílohy VII

Prohlášení XI

Prohlášení Společenství k článku 4 a čl. 58 odst. 2 dohody z Cotonou

Prohlášení XII

Prohlášení Společenství k článku 11a dohody z Cotonou

Prohlášení XIII

Prohlášení Společenství k čl. 11b odst. 2 dohody z Cotonou

Prohlášení XIV

Prohlášení Společenství k článkům 28, 29, 30 a 58 dohody z Cotonou a k článku 6 přílohy IV

Prohlášení XV

Prohlášení Evropské unie k příloze Ia

Prohlášení XVI

Prohlášení Společenství k čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 7, čl. 16 odst. 5 a 6 a čl. 17 odst. 2 přílohy IV

Prohlášení XVII

Prohlášení Společenství k čl. 4 odst. 5 přílohy IV

Prohlášení XVIII

Prohlášení Společenství k článku 20 přílohy IV

Prohlášení XIX

Prohlášení Společenství k článkům 34, 35 a 36 přílohy IV

Prohlášení XX

Prohlášení Společenství k článku 3 přílohy VII.

PROHLÁŠENÍ I

Společné prohlášení k článku 8 dohody z Cotonou

V souvislosti s dialogem na celostátní a regionální úrovni se pro účely článku 8 dohody z Cotonou „skupinou AKT“ rozumí „trojka“ Výboru velvyslanců AKT a předseda Podvýboru AKT pro politické, sociální, humanitární a kulturní záležitosti; Společným parlamentním shromážděním se rozumí spolupředsedové Společného parlamentního shromáždění nebo jejich určení zástupci.

PROHLÁŠENÍ II

Společné prohlášení k článku 68 dohody z Cotonou

Rada ministrů AKT — ES podle ustanovení článku 100 dohody z Cotonou přezkoumá návrh AKT týkající se přílohy II uvedené dohody o krátkodobých výkyvech příjmů z vývozu.

PROHLÁŠENÍ III

Společné prohlášení k příloze Ia

Pokud dohoda, kterou se mění dohoda z Cotonou, nevstoupí v platnost do 1. ledna 2008, bude spolupráce financována ze zůstatků 9. ERF a z předchozích ERF.

PROHLÁŠENÍ IV

Společné prohlášení k čl. 3 odst. 5 přílohy IV

Pro účely čl. 3 odst. 5 přílohy IV se „zvláštními potřebami“ rozumí potřeby, které vyplývají z mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích; „mimořádnými výsledky“ se rozumí situace, kdy mimo rámec přezkumu v polovině a na konci období byly všechny prostředky, které byly zemi přiděleny, již přislíbeny a na základě účinných politik snižování chudoby a zdravého finančního řízení je možné uplatnit dodatečné financování vnitrostátního orientačního programu.

PROHLÁŠENÍ V

Společné prohlášení k čl. 9 odst. 2 přílohy IV

Pro účely čl. 9 odst. 2 přílohy IV se „novými potřebami“ rozumí potřeby, které mohou vzniknout v důsledku mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích; „mimořádnými výsledky“ se rozumí situace, kdy mimo rámec přezkumu v polovině a na konci období byly všechny prostředky, které byly regionu přiděleny, již zavázány a na základě účinných politik regionální integrace a zdravého finančního řízení je možné uplatnit dodatečné financování z regionálního indikativního programu.

PROHLÁŠENÍ VI

Společné prohlášení k čl. 12 odst. 2 přílohy IV

Pro účely čl. 12 odst. 2 přílohy IV se „novými potřebami“ rozumí potřeby, které vyplývají z mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou potřeby vyplývají z nových závazků v rámci mezinárodních iniciativ nebo nutnost čelit problémům, které jsou společné pro země AKT.

PROHLÁŠENÍ VII

Společné prohlášení k článku 13 přílohy IV

Vzhledem ke zvláštní zeměpisné situaci karibského a tichomořského regionu může Rada ministrů AKT nebo Výbor velvyslanců AKT, odchylně od čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy IV, předložit zvláštní žádost o financování pro jeden z těchto regionů.

PROHLÁŠENÍ VIII

Společné prohlášení k článku 19a přílohy IV

Rada ministrů přezkoumá podle článku 100 dohody z Cotonou ustanovení přílohy IV týkající se zadávání a provádění zakázek za účelem jejich přijetí před vstupem dohody, kterou se mění dohoda z Cotonou, v platnost.

PROHLÁŠENÍ IX

Společné prohlášení k čl. 24 odst. 3 přílohy IV

Státy AKT budou předem konzultovány, pokud jde o jakékoli změny pravidel Společenství uvedených v čl. 24 odst. 3 přílohy IV.

PROHLÁŠENÍ X

Společné prohlášení k článku 2 přílohy VII

Mezinárodně uznávanými normami jsou normy nástrojů uvedených v preambuli dohody z Cotonou.

PROHLÁŠENÍ XI

Prohlášení Společenství k článku 4 a čl. 58 odst. 2 dohody z Cotonou

Pro účely článku 4 a čl. 58 odst. 2 se má za to, že výraz „místní decentralizované orgány“ zahrnuje všechny úrovně decentralizace včetně místních samospráv („collectivités locales“).

PROHLÁŠENÍ XII

Prohlášení Společenství k článku 11a dohody z Cotonou

Finanční a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti terorismu bude financována z jiných zdrojů než ze zdrojů určených na financování rozvojové spolupráce AKT — ES.

PROHLÁŠENÍ XIII

Prohlášení Společenství k čl. 11b odst. 2 dohody z Cotonou

Má se za to, že opatření uvedená v článku 11b odst. 2 dohody z Cotonou budou přijata během upraveného časového rámce, který zohlední zvláštní omezení každé země.

PROHLÁŠENÍ XIV

Prohlášení Společenství k článkům 28, 29, 30 a 58 dohody z Cotonou a k článku 6 přílohy IV

Provedení ustanovení týkajících se regionální spolupráce, do níž jsou zapojeny země, které nepatří ke státům AKT, podléhá provedení rovnocenných ustanovení v rámci finančních nástrojů Společenství pro spolupráci s ostatními zeměmi a regiony světa. Společenství bude skupinu AKT o vstupu uvedených rovnocenných ustanovení v platnost informovat.

PROHLÁŠENÍ XV

Prohlášení Evropské unie k příloze IA

1.

Evropská unie se zavazuje, že při nejbližší příležitosti, pokud možno do září 2005, navrhne přesnou částku pro víceletý finanční rámec pro spolupráci podle dohody, kterou se mění dohoda z Cotonou, a dobu její použitelnosti.

2.

Minimální výše pomoci podle odstavce 2 přílohy Ia je zaručena, aniž je dotčena způsobilost zemí AKT získat dodatečné zdroje v rámci jiných finančních nástrojů, které již existují nebo by mohly být vytvořeny na podporu činností v oblastech, jakými jsou humanitární pomoc při mimořádných událostech, zajišťování potravin, nemoci související s chudobou, podpora provádění dohod o hospodářském partnerství, podpora předpokládaných opatření po reformě trhu s cukrem, a opatření v oblasti míru a stability.

3.

Lhůta pro závazky prostředků 9. ERF stanovená na 31. prosince 2007 může být v případě potřeby přezkoumána.

PROHLÁŠENÍ XVI

Prohlášení Společenství k čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 7, čl. 16 odst. 5 a 6 a čl. 17 odst. 2 přílohy IV

Těmito ustanoveními není dotčena úloha členských států v rozhodovacím procesu.

PROHLÁŠENÍ XVII

Prohlášení Společenství k čl. 4 odst. 5 přílohy IV

Ustanovení čl. 4 odst. 5 a návrat .k běžným řídícím postupům se provede prostřednictvím rozhodnutí Rady založeného na návrhu Komise. Toto rozhodnutí se řádným způsobem oznámí skupině AKT.

PROHLÁŠENÍ XVIII

Prohlášení Společenství k článku 20 přílohy IV

Ustanovení článku 20 přílohy IV bude prováděno v souladu se zásadou reciprocity s ostatními dárci.

PROHLÁŠENÍ XIX

Prohlášení Společenství k článkům 34, 35 a 36 přílohy IV

Příslušné povinnosti výkonných zástupců pověřených správou zdrojů fondu jsou podrobně uvedeny v příručce o postupech, jež bude předmětem konzultace se státy AKT podle článku 12 dohody z Cotonou. Příručka bude státům AKT k dispozici od vstupu dohody, kterou se mění dohoda z Cotonou, v platnost. Veškeré změny příručky budou podléhat témuž postupu.

PROHLÁŠENÍ XX

Prohlášení Společenství k článku 3 přílohy VII

Pokud jde o podmínky uvedené v článku 3 přílohy VII, bude postoj Rady Evropské unie v rámci společné Rady ministrů založen na návrhu Komise.