ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 253

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. září2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1571/2005 ze dne 28. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1572/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1573/2005 ze dne 28. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1574/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1575/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, slolní hrozny, jablka a broskve)

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1576/2005 ze dne 28. září 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii

20

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (oznámeno pod číslem K(2005) 1829)  ( 1 )

21

 

 

Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1571/2005

ze dne 28. září 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. září 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

29,5

096

29,4

204

40,8

999

33,2

0707 00 05

052

97,0

999

97,0

0709 90 70

052

64,1

999

64,1

0805 50 10

052

65,0

382

63,8

388

67,7

524

62,6

528

60,6

999

63,9

0806 10 10

052

77,3

096

52,6

220

86,5

624

181,7

999

99,5

0808 10 80

388

84,1

400

88,6

508

31,4

512

86,3

528

46,8

800

143,1

804

80,1

999

80,1

0808 20 50

052

89,6

388

69,4

720

75,4

999

78,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

89,7

624

73,7

999

81,7

0809 40 05

052

68,5

066

64,4

388

18,0

508

24,5

624

110,9

999

57,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1572/2005

ze dne 28. září 2005

o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur (2), je uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenční agentury prováděno zejména prostřednictvím nabídkového řízení a na základě cenových podmínek, které nenarušují trh.

(2)

Ve velké části Španělska bude v hospodářském roce 2005/06 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek značně snížena produkce obilovin. Tato situace již vyvolala vysoké místní ceny, kvůli nimž vznikly problémy se zásobováním za konkurenceschopné ceny.

(3)

Německo má značné intervenční zásoby žita, pro něž se těžce hledají odbytiště, a jež je proto vhodné prodat.

(4)

Je proto vhodné poskytnout španělskému trhu s obilovinami zásoby žita ze zásob německé intervenční agentury, jež se jeví jako mimořádně vhodné pro uspokojení poptávky hospodářských subjektů.

(5)

S ohledem na situaci na trhu Společenství je vhodné stanovit, že nabídkové řízení bude řídit Komise. Navíc je třeba stanovit koeficient přidělení nabídek pro nabídky za minimální ceny.

(6)

Kromě toho je důležité, aby německá intervenční agentura zachovala ve svém sdělení anonymitu uchazečů.

(7)

Za účelem modernizace řízení je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Německá intervenční agentura uvede do prodeje 500 000 tun žita ze svých zásob prostřednictvím stálého nabídkového řízení na vnitřním trhu Společenství.

2.   Účelem tohoto prodeje je zásobování španělského trhu.

Článek 2

Prodej stanovený v článku 1 probíhá podle nařízení (EHS) č. 2131/93.

Avšak odchylně od uvedeného nařízení:

a)

jsou nabídky stanoveny odkazem na skutečnou jakost šarže, která je předmětem nabídky;

b)

je minimální prodejní cena stanovena v takové výši, aby se nenarušil trh s obilovinami.

Článek 3

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 je jistota stanovena na 10 EUR za tunu.

2.   Nabídky jsou platné‚ pokud je k nim připojen písemný závazek účastníka, že nejpozději dva pracovní dny po přijetí prohlášení o výběru nabídky složí jistotu ve výši 80 EUR za tunu.

Článek 4

1.   Lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení uplyne dne 5. října 2005 v 15:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každou středu v 15:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 2. listopadu 2005, 28. prosince 2005, 12. dubna 2006, 24. května 2006 a 14. června 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 28. června 2006 v 15:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předložit německé intervenční agentuře, jejiž název a adresa jsou:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: 00 49 228 6845 3985

Fax 2: 00 49 228 6845 3276

Článek 5

Německá intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční elektronickou cestou podle formuláře uvedeného v příloze.

Článek 6

Postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví Komise minimální prodejní cenu nebo rozhodne, že obdržené nabídky nepřijme. Pokud se nabídky týkají stejné šarže a celkového množství, které je vyšší než dostupné množství, může se minimální cena stanovit pro každou šarži zvlášť.

V případě nabídek, které jsou na úrovni minimální prodejní ceny, může být minimální cena stanovena na základě koeficientu přidělení nabízených množství.

Článek 7

1.   Jistota podle čl. 3 odst. 1 se uvolní v celkové výši pro množství, pro která:

a)

nebyla vybrána nabídka;

b)

platba prodejní ceny proběhla ve stanovené lhůtě a jistota podle čl. 3 odst. 2 byla složena.

2.   Jistota podle čl. 3 odst. 2 se uvolní poměrně k množství obilovin dodaných do Španělska. Důkaz o jednotlivém místě určení se předloží v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3). Kontrolní výtisk T5 musí dokazovat dodržení podmínek stanovených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).


PŘÍLOHA

Stálé nabídkové řízení pro další prodej 500 000 tun žita ze zásob německé intervenční agentury na španělském trhu

Formulář (1)

(Nařízení (ES) č. 1572/2005)

1

2

3

4

Pořadové číslo uchazeče

Číslo šarže

Množství (t)

Nabídková cena EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atd.

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D2).


29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1573/2005

ze dne 28. září 2005

o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur, zejména stanoví (2), že uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenční agentury se uskuteční prostřednictvím nabídkového řízení a za prodejní cenu, která není nižší než cena zjištěná pro srovnatelnou jakost a pro reprezentativní množství na trhu v místě skladování nebo, není-li tato cena dostupná, ceně na nejbližším trhu, přičemž se zohlední náklady na přepravu.

(2)

Zvýšené užívání biopaliv v dopravě Společenství je součástí celku opatření, jejichž cílem je uspokojit závazky Společenství v oblasti životního prostředí. Podpora užívání biopaliv může otevřít nový trh pro zemědělské produkty členských států.

(3)

Německo má velké intervenční zásoby žita, pro které je obtížné najít odběratele a které by se měly spotřebovat. Za účelem zpracování žita na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství ve smyslu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě (3) může být prodej na trhu Společenství organizován prostřednictvím nabídkového řízení.

(4)

S ohledem na situaci na trhu Společenství by nabídkové řízení měla řídit Komise. Kromě toho je pro nabídky za minimální prodejní ceny nutné stanovit koeficient přidělení nabídek.

(5)

Navíc je důležité, aby německá intervenční agentura zachovala ve svém sdělení určeném Komisi anonymitu uchazečů.

(6)

Ve snaze o modernizaci řízení by mělo být předávání informací, které požaduje Komise, uskutečňováno elektronickou cestou.

(7)

Ve snaze zajistit kontrolu zvláštního místa určení zásob, které jsou předmětem nabídkového řízení, je třeba stanovit zvláštní sledování, pokud jde na jedné straně o dodávku žita a jeho zpracování na bioethanol a na druhé straně o užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství. Aby bylo možné uskutečnit toto sledování, je třeba začít povinně používat postupy, které stanoví jednak nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 ze dne 16. října 1992, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů (4), a jednak směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (5).

(8)

Ve snaze zaručit řádné provádění je třeba po účastníkovi nabídkového řízení požadovat složení jistoty, která musí být s ohledem na povahu dotčených operací stanovena odchylkou od ustanovení nařízení (EHS) č. 2131/93, zejména pokud jde o podmínky jejího uvolnění.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Německá intervenční agentura uvede do prodeje 200 000 tun žita ze svých zásob prostřednictvím stálého nabídkového řízení na vnitřním trhu Společenství za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství ve smyslu článku 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/30/ES.

Článek 2

Prodej stanovený v článku 1 probíhá podle nařízení (EHS) č. 2131/93.

Avšak odchylně od:

a)

čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení jsou nabídky stanoveny odkazem na skutečné množství šarže, které se nabídka týká;

b)

čl. 10 druhého pododstavce uvedeného nařízení je minimální prodejní cena stanovena na takovou úroveň, aby nenarušila trhy s obilovinami.

Článek 3

Nabídky jsou platné, pokud jsou doplněny:

a)

důkazem, že účastník složil nabídkovou jistotu, která je odchylně od čl. 13 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 stanovena na 10 EUR za tunu;

b)

písemným závazkem účastníka, že do 30. srpna 2006 použije žito za účelem jeho zpracování na bioethanol na území Společenství a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství a že nejpozději dva pracovní dny po dni přijetí prohlášení o výběru nabídky složí jistotu ve výši 40 EUR za tunu;

c)

závazkem vést „účetní záznamy“ umožňující ověřit, že množství žita zařazená do nabídkového řízení byla zpracována na bioethanol na území Společenství a tento bioethanol byl použit pro výrobu biopaliv ve Společenství.

Pro účely výroby biopaliv podléhají držení a přesuny ethanolu ustanovením směrnice 92/12/EHS.

Článek 4

1.   Lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení uplyne dne 5. října 2005 v 15 hodin bruselského času.

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každou středu v 15 hodin bruselského času, s výjimkou dnů 2. listopadu 2005, 28. prosince 2005, 12. dubna 2006, 24. května 2006 a 14. června 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 28. června 2006 v 15 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky musejí být předloženy německé intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax: 00 49 228 6845 3985

00 49 228 6845 3276.

Článek 5

Německá intervenční agentura sdělí Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro předložení nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční elektronickou cestou podle formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 6

Postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví Komise minimální prodejní cenu nebo rozhodne, že nabídky nepřijme. Pokud se nabídky týkají stejné šarže a celkového množství, které je vyšší než dostupné množství, může se minimální cena stanovit pro každou šarži zvlášť.

V případě nabídek, které jsou na hranici minimální prodejní ceny, může být minimální cena stanovena na základě koeficientu přidělení nabízených množství.

Článek 7

1.   Jistota podle čl. 3 písm. a) je zcela uvolněna pro množství, pro která:

a)

nebyla vybrána nabídka;

b)

platba prodejní ceny proběhla ve stanovené lhůtě a jistota podle čl. 3 písm. b) byla složena.

2.   Jistota podle čl. 3 písm. b) je uvolněna v poměru k množství žita použitého nejpozději do 30. srpna 2006 k výrobě bioethanolu ve Společenství a pod podmínkou umístění bioethanolu do režimu skladu s daňovým dozorem podle směrnice 92/12/EHS. Toto umístění rovněž stanoví konečné používání bioethanolu jako biopaliva ve Společenství.

Článek 8

1.   Důkaz o splnění závazků uvedených v čl. 3 písm. b) je předložen v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3002/92 a směrnice 92/12/EHS.

2.   Kromě poznámek podle nařízení (EHS) č. 3002/92 musí být v kolonce 104 kontrolního výtisku učiněn odkaz na závazek stanovený v čl. 3 písm. b) a c) a musí obsahovat jednu či několik poznámek uvedených v příloze II.

3.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 3002/92 je důkaz o řádném užívání žita předložen tehdy, pokud je žito skladováno v zařízení na zpracování bioethanolu a pokud výrobce biopaliv na základě předložení příslušných dokladů dokáže, že bioethanol vyrobený z žita zakoupeného podle tohoto nařízení zpracoval na biopalivo.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 42.

(4)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(5)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/106/ES (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 30).


PŘÍLOHA I

Stálé nabídkové řízení na další uvedení do prodeje 200 000 tun žita ze zásob německé intervenční agentury

Formulář (1)

(Nařízení (ES) č. 1573/2005)

1

2

3

4

Pořadové číslo účastníka

Číslo šarže

Množství

(t)

Nabídková cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atd.

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D2).


PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 8 odst. 2

:

španělsky

:

Productos destinados a la transformación y destino final previstos en el artículo 3, letras b) y c) del Reglamento (CE) no 1573/2005

:

česky

:

Produkty určené ke zpracování a na místo konečného určení podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1573/2005

:

dánsky

:

Produkter til forarbejdning og endelig bestemmelse som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1573/2005

:

německy

:

Erzeugnisse zur Verarbeitung und Endbestimmung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1573/2005

:

estonsky

:

Määruse (EÜ) nr 1573/2005 artikli 3 punktides b ja c ettenähtud eesmärgil töötlemiseks mõeldud tooted

:

řecky

:

Προϊόντα προς μεταποίηση και με τελικό προορισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/2005

:

anglicky

:

Products intended for processing and for the final destination referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1573/2005

:

francouzsky

:

produits destinés à la transformation et à la destination finale prévues à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1573/2005

:

italsky

:

Prodotti destinati alla trasformazione e alla destinazione finale di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1573/2005

:

lotyšsky

:

Produkti paredzēti tādai pārstrādei un galīgajam lietojumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1573/2005 3. panta b) un c) punktā

:

litevsky

:

Produktai, kurių perdirbimas ir galutinis panaudojimas numatyti Reglamento (EB) Nr. 1573/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

:

maďarsky

:

Az 1573/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra és végső felhasználásra szánt termékek

:

nizozemsky

:

Producten bestemd voor de verwerking en het eindgebruik als bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1573/2005

:

polsky

:

Produkty przeznaczone do przetworzenia oraz do końcowego miejsca przeznaczenia przewidzianych w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1573/2005

:

portugalsky

:

Produtos para a transformação e o destino final estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 1573/2005

:

slovensky

:

Produkty určené na spracovanie a na konečné použitie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1573/2005

:

slovinsky

:

Proizvodi za predelavo in končni namembni kraj iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1573/2005

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 1573/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen ja loppukäyttöön tarkoitetut tuotteet

:

švédsky

:

Produkter avsedda för bearbetning och slutlig användning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1573/2005


29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1574/2005

ze dne 28. září 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 20 nařízení (ES) č. 2368/2002 upravuje změny seznamu členů Kimberleyského systému certifikace uvedeného v příloze II.

(2)

V oznámení ze dne 19. září 2005 rozhodlo předsednictvo Kimberleyského systému certifikace o zařazení Libanonu na seznam členů systému ode dne 20. září 2005. Příloha II by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1285/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 12).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenované příslušné orgány podle článků 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Arménie

AUSTRÁLIE

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Austrálie

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Austrálie

BĚLORUSKO

Department of Finance

Sovetskaja Str. 7

220010 Minsk

Běloruská republika

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco ‚U‘ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazílie

BULHARSKO

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulharsko

KANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

 

For specimen of the Canadian KP Certificate:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Středoafrická republika

ČÍNA, Čínská lidová republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Čínská lidová republika

HONG KONG, Zvláštní správní region Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Čína

KONGO, Konžská demokratická republika

Centre d'Evaluation, d'Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Konžská demokratická republika

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Pobřeží slonoviny

CHORVATSKO

Ministry of Economy

Zagreb

Chorvatská republika

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgie

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Geology and Mines

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indie

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonésie

IZRAEL

Department of Trade and Industry

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Izrael

JAPONSKO

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japonsko

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japonsko

KOREA, Korejská republika

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS, Laoská lidovědemokratická republika

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Special Committee

Director General

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Libanon

LESOTHO

Ministry of Geology and Mines

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malajsie

MAURICIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauricius

NAMÍBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namíbie

NORSKO

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norsko

RUMUNSKO

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Rumunsko

RUSKÁ FEDERACE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Rusko

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Department of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapur 179434

JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Jižní Afrika

SRÍ LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Srí Lanka

ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Švýcarsko

TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, Samostatné celní území

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Tchaj-wan

TANZÁNIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzánie

THAJSKO

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thajsko

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukrajina

International Department

Diamond Factory ‚Kristall‘

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukrajina

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

Spojené arabské emiráty

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Spojené státy americké

VENEZUELA

Ministry of Mines and Energy

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“.


29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1575/2005

ze dne 28. září 2005,

kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, slolní hrozny, jablka a broskve)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu (2), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 951/2005 (3) stanovilo směrná množství pro vydávání vývozních licencí v režimu B.

(2)

Pro žádosti o vydání licencí v režimu B pro rajčata, pomeranče, slolní hrozny, jablka a broskve podané od 1. července do 15. září 2005 je třeba stanovit konečnou sazbu ve výši směrné sazby a je třeba stanovit i procentní podíl pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 951/2005 mezi 1. červencem a 15. zářím 2005 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 160, 23.6.2005, s. 19. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1078/2005 (Úř. věst. L 177, 9.7.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

Procentní podíl pro požadovaná množství a sazba náhrady pro žádosti o vydání licence v režimu B podané v období od 1. července do 15. září 2005 (rajčata, pomeranče, stolní hrozny, jablka a broskve)

Produkt

Sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl pro požadovaná množství

Rajčata

35

100 %

Pomeranče

38

100 %

Stolní hrozny

25

100 %

Jablka

36

100 %

Broskve

13

100 %


29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1576/2005

ze dne 28. září 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny nařízením (ES) č. 1563/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 249, 23.9.2005, s. 16.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 29. září 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

24,16

4,22

1701 11 90 (1)

24,16

9,45

1701 12 10 (1)

24,16

4,03

1701 12 90 (1)

24,16

9,02

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/20


Informace o dni, kdy vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii (1), podepsaný v Bruselu dne 21. prosince 2004, vstoupil v platnost dne 1. října 2005 v souladu s článkem 14 protokolu.


(1)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 222 a Úř. věst. L 243, 19.9.2005, s. 49.


Komise

29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/21


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. června 2005

týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP

(COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola)

(oznámeno pod číslem K(2005) 1829)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/670/ES)

(1)

Toto rozhodnutí vydané podle čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) je určeno společnosti Coca-Cola Company („TCCC“) a jejím třem hlavním závodům na plnění lahví Bottling Holdings (Luxembourg) sarl, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG a Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (dále jen: „strany“). Předmětem řízení je jednání TCCC a jeho závodů na plnění lahví při dodávce sycených nealkoholických nápojů jak do distribučních kanálů pro spotřebu v domácnostech, tak do kanálů pro spotřebu v provozovnách v členských státech ES, na Islandu a v Norsku. V předběžném posouzení vyjádřila Komise obavy v souvislosti s článkem 82 Smlouvy o ES a článkem 54 Dohody o EHP ohledně požadavků spojených s výhradními právy, cílenými slevami a slevami při zvýšení odběru a prosazováním tržní síly mezi různými kategoriemi výrobků.

(2)

Komise se domnívá, že příslib učiněný po předběžném posouzení a připomínky, které předložily zúčastněné třetí strany, jsou dostatečné k vyřešení zjištěných obav, které se týkají hospodářské soutěže v rámci distribučních kanálů, kde strany dosahují stanovených limitů podílu na trhu. Strany zejména nebudou uzavírat smlouvy o výhradních právech s výjimkou specifických okolností a nebudou poskytovat cílené slevy a slevy při zvýšení odběru. Podle předběžného posouzení tyto způsoby jednání ztěžují třetím stranám soutěžit ve věci samé. Podle příslibů budou požadavky týkající se sortimentu a místa v regálech pro určité kategorie značek stanoveny odděleně, což řeší obavu vyjádřenou v předběžném posouzení, že silné značky by mohly být prosazeny na úkor slabších značek. Pokud jde o financování a technické vybavení, je důsledkem příslibu zkrácení doby trvání smlouvy, poskytnutí zákazníkům možnosti vrácení platby a výpověď bez sankcí a uvolnění určitého prostoru v chladicích zařízeních. Tím se řeší obavy, že stávající dohody by mohly nadmíru zavazovat zákazníky a vést k výlučnosti prodejen.

(3)

V rozhodnutí se konstatuje, že s ohledem na učiněné přísliby již nejsou důvody k jednání ze strany Komise. Rozhodnutí je závazné do 31. prosince 2010.

(4)

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal souhlasné stanovisko dne 20. května 2005.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).


Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

29.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/22


ROZHODNUTÍ RADY 2005/671/SVV

ze dne 20. září 2005

o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29, čl. 30 odst. 1, článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 Evropská rada konstatovala, že terorismus je skutečnou výzvou pro svět a pro Evropu a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie.

(2)

Dne 19. října 2001 Evropská rada konstatovala, že je odhodlána bojovat proti terorismu ve všech formách na celém světě a že bude pokračovat ve svém úsilí, aby posílila koalici mezinárodního společenství v boji proti terorismu v každé podobě a formě, například zvýšenou spoluprací mezi operačními službami pověřenými bojem proti terorismu: Europolem, Eurojustem, zpravodajskými službami, policejními složkami a soudními orgány.

(3)

V boji proti terorismu je podstatné, aby příslušné orgány měly ve své příslušné oblasti působnosti k dispozici co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Specializované národní služby členských států, soudní orgány a příslušné subjekty Evropské unie jako jsou Europol a Eurojust nezbytně potřebují informace, aby mohly plnit své úkoly.

(4)

Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. prosince 2002 o uplatnění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v boji proti terorismu v souladu s článkem 4 společného postoje 2001/931/SZBP (2) je důležitým krokem vpřed. Trvající hrozba terorismu a složitost tohoto jevu si vyžadují stále větší výměnu informací. Rozsah výměny informací musí být rozšířen na všechny fáze trestního řízení, včetně odsouzení, a na všechny osoby, skupiny nebo subjekty, které jsou vyšetřovány, soudně stíhány nebo odsouzeny za teroristické trestné činy.

(5)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich z důvodu potřeby vzájemnosti může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(6)

Při výměně informací nejsou tímto rozhodnutím dotčeny podstatné zájmy národní bezpečnosti a neměly by jím být ohrožena bezpečnost jednotlivců nebo úspěch probíhajícího vyšetřování či zvláštních zpravodajských činností v oblasti státní bezpečnosti.

(7)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a zachovává zásady vyjádřené v Listině základních práv Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„teroristickými trestnými činy“: trestné činy uvedené v článcích 1, 2 a 3 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (3);

b)

„Úmluvou o Europolu“: úmluva ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (4);

c)

„rozhodnutím o Eurojustu“: rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (5);

d)

„skupinou nebo subjektem“: „teroristické skupiny“ ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a skupiny a subjekty uvedené v příloze společného postoje 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (6).

Článek 2

Poskytování informací týkajících se teroristických trestných činů Eurojustu, Europolu a členským státům

1.   Každý členský stát určí v rámci svých policejních složek nebo jiných orgánů činných v trestním řízení specializovaný útvar, který má v souladu s vnitrostátním právem přístup ke všem důležitým údajům týkajícím se trestních vyšetřování vedených jeho orgány činnými v trestním řízení ve věcech teroristických trestných činů a k takovým údajů z těchto vyšetřování vyplývajících a tyto údaje shromažďuje a zasílá je Europolu v souladu s odstavci 3 a 4.

2.   Každý členský stát určí jeden nebo, pokud tak stanoví jeho právní řád, více orgánů jako národní zpravodaje Eurojustu pro věci terorismu nebo vhodný soudní nebo jiný příslušný orgán, který má v souladu s vnitrostátním právem přístup k veškerým důležitým informacím týkajícím se trestního stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy a může tyto informace shromažďovat a zasílá je Eurojustu v souladu s odstavcem 5.

3.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby při nejmenším informace uvedené v odstavci 4 týkající se trestního vyšetřování a informace uvedené v odstavci 5 týkající se trestního stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy, které mají nebo mohou mít dopad na dva nebo více členských států, shromážděné příslušným orgánem, byly předány:

a)

Europolu k dalšímu zpracování v souladu s vnitrostátním právem a ustanoveními Úmluvy o Europolu a

b)

Eurojustu v souladu s vnitrostátním právem a pokud to umožňují ustanovení rozhodnutí o Eurojustu, aby bylo Eurojustu umožněno plnit jeho úkoly.

4.   Europolu se v souladu s odstavcem 3 předávají tyto informace:

a)

údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu;

b)

činy, které jsou předmětem vyšetřování, a jejich konkrétní okolnosti;

c)

dotyčný trestný čin;

d)

vazby na jiné související případy;

e)

využívání komunikačních technologií;

f)

ohrožení plynoucí z držení zbraní hromadného ničení.

5.   Eurojustu se v souladu s odstavcem 3 předávají tyto informace:

a)

údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu, jež jsou předmětem trestního vyšetřování nebo stíhání;

b)

dotyčný trestný čin a jeho konkrétní okolnosti;

c)

údaje o pravomocném odsouzení za teroristické trestné činy a konkrétní okolnosti těchto trestných činů;

d)

vazby na jiné související případy;

e)

žádosti o soudní pomoc, včetně dožádání, určené jinému členskému státu nebo obdržené od jiného členského státu a odpověď na ně.

6.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby důležité informace obsažené v písemnostech, souborech, sděleních, předmětech nebo jiných důkazních prostředcích, zadržených nebo zabavených v průběhu trestního vyšetřování nebo trestního řízení v souvislosti s teroristickými trestnými činy, mohly být co nejdříve a v souladu s vnitrostátním právem a příslušnými mezinárodními právními nástroji zpřístupněny orgánům jiných dotčených členských států, v nichž je nebo by mohlo být zahájeno vyšetřování nebo v nichž probíhá stíhání v souvislosti s teroristickými trestnými, a to s ohledem na potřebu neohrozit probíhající vyšetřování.

Článek 3

Společné vyšetřovací týmy

Ve vhodných případech přijmou členské státy nezbytná opatření ke zřízení společných vyšetřovacích týmů pro vyšetřování teroristických trestných činů.

Článek 4

Žádosti o soudní pomoc a výkon soudních rozhodnutí

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby žádosti jiných členských států o vzájemnou právní pomoc a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v souvislosti s teroristickými trestnými činy byly vyřizovány jako naléhavé a přednostně.

Článek 5

Zrušení stávajících ustanovení

Rozhodnutí 2003/48/SVV se zrušuje.

Článek 6

Provádění

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím nejpozději do 30. června 2006.

Článek 7

Územní působnost

Toto rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 7. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 16, 22.1.2003, s. 68.

(3)  Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2. Úmluva naposledy pozměněná protokolem ze dne 27. listopadu 2003 (Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 44).

(6)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2005/220/SZBP (Úř. věst. L 69, 16.3.2005, s. 59).