ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 212

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
17. srpna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1340/2005 ze dne 16. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1341/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1342/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2004

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1343/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2004

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1344/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1346/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se po padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1348/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

28

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1340/2005

ze dne 16. srpna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1341/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci některých odrůd sušených vinných hroznů a výše podpory pro opětovnou výsadbu vinic napadených mšičkou révokazem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 2201/96 se stanoví kritéria pro určení podpory pro pěstování vinných hroznů určených k produkci sušených vinných hroznů odrůd sultánek, muškatelek a korintek.

(2)

V čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 2201/96 se stanoví, že výše podpory může být rozlišena v závislosti na odrůdě vinných hroznů. Také stanoví, že výše podpory může být rozlišena podle jiných činitelů, které mohou ovlivnit výnosy. V případě sultánek existuje další rozlišení, a to na plochy napadené mšičkou révokazem a ostatní plochy.

(3)

Prověřením ploch používaných pro pěstování vinných hroznů podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2201/96 v hospodářském roce 2004/05 nebylo zjištěno žádné překročení maximální zaručené plochy stanovené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1621/1999 ze dne 22. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2201/96, pokud jde o podporu pro pěstování vinných hroznů k produkci některých druhů sušených vinných hroznů (2).

(4)

Podpora pro pěstování uvedených vinných hroznů by měla být stanovena pro hospodářský rok 2005/06.

(5)

Rovněž by měla být stanovena podpora producentům, kteří opětovně vysazují vinice za účelem boje s mšičkou révokazem, poskytovaná za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro hospodářský rok 2005/06 se stanoví podpora pro pěstování podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 ve výši:

a)

2 603 EUR za hektar plochy s hrozny odrůdy sultánek, které jsou napadené mšičkou révokazem nebo které byly v průběhu posledních pěti let opětovně vysázeny;

b)

3 569 EUR za hektar ostatních ploch, kde se pěstují hrozny odrůdy sultánek;

c)

3 391 EUR za hektar plochy, kde se pěstují hrozny odrůdy korintek;

d)

969 EUR za hektar plochy, kde se pěstují hrozny odrůdy muškatelek.

2.   Pro hospodářský rok 2005/06 se stanoví podpora pro opětovnou výsadbu vinic podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 ve výši 3 917 EUR za hektar.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1880/2001 (Úř. věst. L 258, 27.9.2001, s. 14).


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1342/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 27 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se může při splnění určitých podmínek poskytnout organizacím producentů tuňáků Společenství na množství tuňáků dodaná zpracovatelskému průmyslu v kalendářním čtvrtletí, během něhož jsou zaznamenávány ceny, pokud současně průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu Společenství a dovozní cena, případně včetně vyrovnávacího poplatku, jsou nižší než 87 % produkční ceny daného produktu ve Společenství.

(2)

Z analýzy situace na trhu Společenství vyplývá, že v období od 1. ledna do 31. března 2004 jsou pro tuňáky žlutoploutvé (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus, pro tuňáky žlutoploutvé (Thunnus albacares) o hmotnosti nejvýše 10 kg na kus a pro tuňáky pruhované (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) jak průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu, tak dovozní cena, které jsou uvedeny v článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000, nižší než 87 % platné produkční ceny Společenství stanovené nařízením Rady (ES) č. 2346/2002 (2).

(3)

Pro stanovení práva na příspěvek se berou v úvahu prodeje, jejichž faktury jsou datovány dnem spadajícím do daného čtvrtletí a na jejichž základě byla vypočítána průměrná měsíční cena v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku na tuňáka určeného pro zpracovatelský průmysl (3).

(4)

V souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 nesmí výše příspěvku v žádném případě překročit rozdíl mezi spouštěcím prahem a průměrnou prodejní cenou dotčeného produktu na trhu Společenství ani paušální částku ve výši 12 % tohoto prahu.

(5)

Množství, na něž lze získat vyrovnávací příspěvek, nesmí pro dané čtvrtletí v žádném případě překročit mezní hodnoty uvedené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000.

(6)

Množství tuňáků žlutoploutvých (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus, tuňáků žlutoploutvých (Thunnus albacares) o hmotnosti nejvýše 10 kg na kus a tuňáků pruhovaných (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), která byla prodávána a dodávána zpracovatelskému průmyslu na celním území Společenství, překročila v daném čtvrtletí množství prodávaná a dodávaná během stejného čtvrtletí tří předchozích rybářských hospodářských roků. Tato množství překračují horní hranice stanovené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000, a proto by měl být omezen celkový objem těchto produktů, na něž lze příspěvek získat.

(7)

Na základě horních hranic uvedených v čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 pro výpočet výše příspěvku každé organizaci producentů by měla být množství, na něž lze příspěvek získat, rozdělena mezi dotčené organizace producentů úměrně k jejich produkci během stejného čtvrtletí rybářských hospodářských let 2001, 2002 a 2003.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se pro období od 1. ledna do 31. března 2004 poskytuje na následující produkty v uvedené maximální výši:

(EUR/t)

Produkt

Maximální výše příspěvku v souladu s čl. 27 odst. 2 první a druhou odrážkou nařízení (ES) č. 104/2000

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus

127

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti nejvýše 10 kg na kus

92

Tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Článek 2

1.   Vyrovnávací příspěvek se poskytuje v rámci těchto celkových objemů:

tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus: 21 089,066 tun,

tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti nejvýše 10 kg na kus: 4 531,090 tun,

tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 tun.

2.   Rozdělení celkového objemu mezi dotčené organizace producentů je stanoveno v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 293, 10.11.2001, s. 11.


PŘÍLOHA

Rozdělení množství tuňáka, na něž lze pro období od 1. ledna do 31. března 2004 získat vyrovnávací příspěvek, mezi organizace producentů v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 a s uvedením množství podle procentní sazby příspěvku


(v tunách)

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti více než 10 kg na kus

Množství pro příspěvek ve výši 100 %

(čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek ve výši 50 %

(čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek

(čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Společenství – celkem

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(v tunách)

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti nejvýše 10 kg na kus

Množství pro příspěvek ve výši 100 %

(čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek ve výši 50 %

(čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek

(čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Společenství – celkem

4 531,090

0

4 531,090


(v tunách)

Tuňák pruhovaný

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Množství pro příspěvek ve výši 100 %

(čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek ve výši 50 %

(čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek

(čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Společenství – celkem

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1343/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. dubna do 30. června 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 27 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se při splnění určitých podmínek poskytuje organizacím producentů tuňáků Společenství na množství tuňáků dodaná zpracovatelskému průmyslu v kalendářním čtvrtletí, během něhož byly zaznamenávány ceny, pokud současně průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu Společenství a dovozní cena, případně včetně vyrovnávacího poplatku, jsou nižší než 87 % produkční ceny daného produktu ve Společenství.

(2)

Z analýzy situace na trhu Společenství vyplývá, že v období od 1. dubna do 30. června 2004 jsou pro tuňáky žlutoploutvé (Thunnus albacares) o hmotnosti vyšší než 10 kg na kus, jak průměrná čtvrtletní prodejní cena na trhu, tak dovozní cena, které jsou uvedeny v článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000, nižší než 87 % platné produkční ceny Společenství stanovené nařízením Rady (ES) č. 2346/2002 (2).

(3)

Pro stanovení práva na příspěvek se berou v úvahu prodeje, jejichž faktury jsou datovány dnem spadajícím do daného čtvrtletí a na jejichž základě byla vypočítána průměrná měsíční cena uvedená v článku 4 nařízení Komise (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku na tuňáka určeného pro zpracovatelský průmysl (3).

(4)

Výše příspěvku uvedená v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 nesmí v žádném případě překročit rozdíl mezi spouštěcím prahem a průměrnou prodejní cenou dotčeného produktu na trhu Společenství ani paušální částku ve výši 12 % tohoto prahu.

(5)

Množství, na něž lze získat vyrovnávací příspěvek, nesmí pro dané čtvrtletí v žádném případě překročit mezní hodnoty uvedené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000.

(6)

Množství tuňáků žlutoploutvých (Thunnus albacares) o hmotnosti vyšší než 10 kg na kus, která byla prodávána a dodávána zpracovatelskému průmyslu na celním území Společenství, překročila v daném čtvrtletí množství prodávaná během stejného čtvrtletí tří předchozích rybářských hospodářských roků. Tato množství překračují horní hranice stanovené v čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 104/2000, a proto by měl být omezen celkový objem těchto produktů, na něž lze příspěvek získat.

(7)

Na základě horních hranic uvedených v čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 pro výpočet výše příspěvku každé organizaci producentů by měla být množství, na něž lze příspěvek získat, rozdělena mezi dotčené organizace producentů úměrně k jejich produkci během stejného čtvrtletí rybářských hospodářských let 2001, 2002 a 2003.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyrovnávací příspěvek podle článku 27 nařízení (ES) č. 104/2000 se pro období od 1. dubna do 30. června 2004 poskytuje na tuňáky žlutoploutvé (Thunnus albacares) o hmotnosti vyšší než 10 kg.

Maximální výše příspěvku podle čl. 27 odst. 2 první a druhé odrážky nařízení (ES) č. 104/2000 se stanoví 24 EUR za tunu.

Článek 2

1.   Celkový objem množství, na něž lze vyrovnávací příspěvek získat, je 26 353,548 tun tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) o hmotnosti vyšší než 10 kg na kus.

2.   Rozdělení celkového objemu mezi organizace producentů je stanoveno v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu 16. srpna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 293, 10.11.2001, s. 11.


PŘÍLOHA

Rozdělení množství tuňáka, na něž lze pro období od 1. dubna do 30. června 2004 získat vyrovnávací příspěvek, mezi organizace producentů na základě čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 a s uvedením množství podle procentní sazby příspěvku.


(v tunách)

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti vyšší než 10 kg na kus

Množství pro příspěvek ve výši 100 %

(čl. 27 odst. 4 první odrážka)

Množství pro příspěvek ve výši 50 %

(čl. 27 odst. 4 druhá odrážka)

Celkové množství pro příspěvek

(čl. 27 odst. 4 první a druhá odrážka)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Společenství – celkem

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1344/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na jablka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu (2), upravuje dozor nad dovozem produktů uvedených v příloze daného nařízení. Tento dozor je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v čl. 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let 2002, 2003 a 2004 je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na jablka.

(3)

V důsledku se nařízení (ES) č. 1555/96 mění.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 828/2005 (Úř. věst. L 137, 31.5.2005, s. 21).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Aniž by byla dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je popis produktů považován pouze za orientační. Oblasti použití dodatečných cel se pro účely této přílohy stanoví na základě rozsahu kódů KN, jak byly vymezeny v době přijetí tohoto nařízení. V případech, kdy se před kódem KN objevuje ‚ex‘, se oblast použití dodatečných cel vymezuje na základě rozsahu kódů KN a příslušného spouštěcího období.

Výrobní číslo

Kódy NK

Popis

Spouštěcí období

Spouštěcí úrovně

(v tunách)

78.0015

ex 0702 00 00

Rajčata

— od 1. října do 31. května

603 687

78.0020

— od 1. června do 30. září

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Okurky

— od 1. května do 31. října

10 626

78.0075

— od 1. listopadu do 30. dubna

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artyčoky

— od 1. listopadu do 30. června

2 071

78.0100

0709 90 70

Tykve

— od 1. ledna do 31. prosince

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Pomeranče

— od 1. prosince do 31. května

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinky

— od 1. listopadu do konce února

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerines a satsumas); wilkingy a podobné citrusové hybridy

— od 1. listopadu do konce února

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrony

— od 1. června do 31. prosince

291 598

78.0160

— od 1. ledna do 31. května

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Stolní hrozny

— od 21. července do 20. listopadu

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jablka

— od 1. ledna do 31. srpna

804 433

78.0180

— od 1. září do 31. prosince

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Hrušky

— od 1. ledna do 30. dubna

239 335

78.0235

— od 1. července do 31. prosince

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Meruňky

— od 1. června do 31. července

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Třešně, s výjimkou višní

— od 21. května do 10. srpna

54 213

78.0270

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek

— od 11. června do 30. září

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Švestky

— od 11. června do 30. září

54 605“.


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1345/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 10 nařízení (ES) č. 865/2004 stanoví zvláštní ustanovení, pokud jde o vydávání dovozních licencí v odvětví olivového oleje. Je třeba stanovit určitá zvláštní prováděcí pravidla pro vydávání těchto licencí.

(2)

Ustanovení tohoto nařízení doplňují ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2).

(3)

Ve snaze o jasnost a transparentnost je nutné zrušit s účinkem ode dne 1. listopadu 2005 nařízení Komise (ES) č. 1476/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (3).

(4)

Nařízení Komise (EHS) č. 2543/95 ze dne 30. října 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový oleje (4), stanoví povinný režim vydávání vývozních licencí. Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2004 se vydávání dovozních licencí stává nepovinným opatřením a závisí na vývoji trhu. Nařízení (ES) č. 2543/95 by proto mělo být zrušeno s účinkem ode dne 1. listopadu 2005.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní provádění pravidla pro režim dovozních licencí stanovený v článku 10 nařízení (ES) č. 865/2004.

2.   Všechny dovozy produktů kódu KN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 a 1522 00 39 podléhají předložení dovozní licence.

Žádosti o licence, licence, jakož i výpisy z licencí jsou vystaveny na formulářích shodných se vzorem uvedeným v příloze I nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 2

1.   Ve snaze získat výhody zvláštního režimu stanoveného v nařízeních přijatých pro provádění dohod uzavřených mezi Společenstvím a některými třetími zeměmi uvádí žádost o dovozní licenci, jakož i licence samotná v kolonkách 7 a 8 název dotčené třetí země.

2.   Dovozní licence zavazuje k dovozu produktu, který splňuje požadavky stanovené v nařízeních uvedených v odstavci 1 a pro který byla vydána licence, z uvedené třetí země.

Článek 3

1.   V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 je doba platnosti dovozní licence stanovena na šedesát dní ode dne jejího skutečného vydání.

2.   Výše jistoty týkající se dovozní licence je stanovena na 10 EUR za 100 kilogramů čisté hmotnosti.

Článek 4

1.   Členské státy sdělí Komisi množství, pro která byly vydány dovozní licence, přičemž upřesní množství a v případech uvedených v čl. 2 odst. 1 místo původu dovozů, a to v těchto lhůtách:

a)

nejpozději pátý den každého měsíce pro období od šestnáctého do konce předcházejícího měsíce a nejpozději dvacátý den každého měsíce pro období od prvního do patnáctého dne aktuálního měsíce, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 865/2004;

b)

během prvního měsíce následujícího po ukončení každého hospodářského ruku, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 865/2004, pro které byla vydána vývozní licence.

Pokud se členský stát domnívá, že by dovoz množství, pro která byla podána žádost o licence, mohl narušit trh, ihned o tom uvědomí Komisi, přičemž jí sdělí množství blíže určená podle odstavce 1, u nichž odliší množství, pro která byla podána žádost o licenci, avšak žádost ještě nebyl vydána či přijata, od množství, pro která byly licence vydány během současné poloviny měsíce.

2.   Všechna sdělení uvedená v odstavci 1, včetně sdělení „žádné“, se provádějí podle vzoru uvedeného v příloze a jsou elektronicky zasílána Komisi.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 2543/95 se zrušují.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1081/2001 (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 406/2004 (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 10).


PŘÍLOHA

Používání nařízení (ES) č. 1345/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ – GŘ AGRI.C.2

ODVĚTVÍ OLIVOVÉHO OLEJE

 

Odesílatel:

 

Datum:

 

Období:

 

Členský stát:

 

Kontaktní osoba:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Příjemce: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Sdělení za polovinu měsíce:

Kategorie

Množství

Kód KN (8 čísel)

Balení (volně ložené nebo spotřebitelské balení, 4 čísla)

 

 

 

 

Celkem

 

 


Kategorie

Množství

Kód KN (8 čísel)

Balení (volně ložené nebo spotřebitelské balení, 4 čísla)

 

 

 

 

Celkem

 

 


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1346/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a články 7 a 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem ke zkušenosti získané během posledních let se jeví jako nutné změnit nařízení Komise (ES) č. 2879/2000 ze dne 28. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích (2). V zájmu jasnosti a účelnosti by se mělo uvedené nařízení nahradit novým nařízením.

(2)

Nařízení (ES) č. 2702/1999 stanoví, že navrhující organizace mohou samy provádět některé části programů, vybírat prováděcí subjekty v pozdější fázi postupu a udržovat úroveň příspěvku Společenství na stálé úrovni nepřesahující 50 % skutečných nákladů každé fáze programu. Je vhodné stanovit prováděcí pravidla těchto ustanovení.

(3)

V zájmu řádného řízení je třeba stanovit zavedení a pravidelnou aktualizaci seznamu produktů a trhů, které jsou předmětem informačních a propagačních opatření ve prospěch zemědělských produktů ve třetích zemích, určení příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných za provádění tohoto nařízení a trvání programů.

(4)

Je třeba stanovit pravidla v oblasti odkazů na zvláštní původ produktů, které jsou předmětem informačních a propagačních kampaní, aby se předešlo narušení hospodářské soutěže.

(5)

Je třeba stanovit postup pro předkládání programů a výběr provádějícího subjektu, aby se zaručila co nejširší hospodářská soutěž a volný pohyb služeb s přihlédnutím k ustanovením směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, pokud je navrhující organizace veřejným subjektem (3).

(6)

Je třeba stanovit kritéria pro výběr programů členskými státy a pro přezkoumání programů vybraných Komisí tak, aby se zajistilo dodržování pravidel Společenství a účinnost prováděných akcí. Komise po přezkoumání programů vybere přijaté programy a stanoví pro ně příslušné rozpočty.

(7)

Jeví se jako vhodné použít stejná pravidla na opatření, která mají realizovat mezinárodní organizace uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2702/1999, aby se sjednotila pravidla výběru provádějících subjektů a programů. Pro právní jistotu je vhodné, aby sdělení šířená v rámci programů byla v souladu s právními předpisy dotčených třetích zemí.

(8)

V zájmu efektivnosti opatření Společenství je nutné, aby členské státy zajistily soudržnost a doplňkovost schválených programů s vnitrostátními nebo regionálními programy.

(9)

Za stejným účelem je třeba definovat preferenční kritéria výběru programů tak, aby jejich dopad byl optimální.

(10)

Pokud se o programy zajímá více členských států, je třeba stanovit opatření umožňující těmto státům se vzájemně dohodnout o předkládání a přezkoumání programů.

(11)

V zájmu dobrého finančního hospodaření je třeba upřesnit pravidla finanční účasti členských států a navrhujících organizací v programech.

(12)

Různá pravidla týkající se výkonu závazků musí být předmětem smluv uzavřených v přiměřené lhůtě mezi zúčastněnými stranami a příslušnými vnitrostátními orgány na základě vzorových smluv, které členským státům poskytne Komise.

(13)

Aby se zaručilo řádné plnění smlouvy, měla by smluvní strana složit příslušnému vnitrostátnímu orgánu záruku ve výši 15 % příspěvků Společenství a příslušných členských států. Za stejným účelem musí být složena záruka v případě žádosti o zálohu na každou roční fázi.

(14)

Je třeba určit kontroly, které mají provádět členské státy.

(15)

Je třeba upřesnit, že provádění opatření stanovených ve smlouvách představuje hlavní požadavek ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (4).

(16)

Vzhledem k požadavkům řádné rozpočtové správy je nezbytné stanovit peněžní postih v případě, že nebudou podány žádosti o průběžné platby nebo dodržena lhůta k předložení žádostí o průběžné platby nebo, v případě zpoždění, lhůta k provádění plateb členskými státy.

(17)

Ve snaze zajistit řádnou finanční správu a vyloučit riziko, že by stanovené vyplácení vyčerpalo finanční účast Společenství tak, že by nebylo možné vyplácet zůstatek, je vhodné stanovit, že záloha a různé průběžné platby nesmí překročit 80 % příspěvku Společenství a příspěvků členských států. Za stejným účelem je třeba, aby příslušný vnitrostátní orgán obdržel žádost o vyplacení zůstatku ve stanovené lhůtě.

(18)

Je vhodné, aby členské státy ověřily veškerý materiál určený pro informaci a propagaci vyhotovený v rámci programů. Je třeba stanovit podmínky jeho použití po ukončení programů.

(19)

Ve světle získaných zkušeností a za účelem sledování řádného provádění programů je třeba upřesnit pravidla pro monitorování prováděné skupinou vytvořenou za tímto účelem podle nařízení (ES) č. 2702/1999.

(20)

Zdá se, že je nezbytné, aby členské státy kontrolovaly provádění opatření a aby se výsledky ověřování a kontroly podle tohoto nařízení sdělovaly Komisi. V zájmu řádné finanční správy je vhodné stanovit spolupráci mezi členskými státy, jestliže se činnosti provádí v jiném členském státě než tom, kde sídlí příslušná smluvní organizace.

(21)

Za účelem účinné ochrany finančních zájmů Společenství je třeba přijmout odpovídající opatření k boji proti podvodům a hrubým nedbalostem. Za tímto účelem je třeba stanovit náhrady a sankce.

(22)

U víceletých programů je vhodné jasně stanovit, že po ukončení každé roční fáze je třeba předložit interní hodnotící zprávu i v případě, že není předložena žádná žádost o platbu.

(23)

Úroková míra, kterou musí zaplatit příjemce neoprávněné platby, musí odpovídat úrokové míře za pohledávky nesplacené ke dni splatnosti podle článku 86 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5).

(24)

Aby se usnadnil přechod mezi nařízením (ES) č. 2879/2000 a tímto nařízením, je třeba přijmout přechodná opatření ohledně informačních a propagačních programů, o jejichž financování rozhodla Komise před vstupem v platnost tohoto nařízení.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem společného řídícího výboru „Propagace zemědělských produktů“,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět a definice

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2702/1999, zejména v oblasti vypracování, výběru, provádění, financování a kontroly programů podle čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, a dále pravidla, která se použijí pro programy provedené prostřednictvím mezinárodní organizace podle čl. 6 uvedeného nařízení.

„Programem“ se rozumí soubor souvisejících opatření, která mají dostatečný rozsah pro zlepšení informování o dotčených produktech a jejich odbytu.

Článek 2

Určení příslušných orgánů

Členské státy určí příslušné orgány pověřené prováděním tohoto nařízení (dále jen „příslušné vnitrostátní orgány“).

Názvy a úplné údaje o určených orgánech a všechny případné změny v této oblasti sdělí Komisi.

Komise tyto informace vhodným způsobem zveřejní.

Článek 3

Doba trvání programů

Programy se provádějí v období minimálně jednoho roku a maximálně tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy podle čl. 12 odst. 1.

Článek 4

Vlastnosti informačních a propagačních sdělení šířených v rámci programů

1.   Všechna informační nebo propagační sdělení určená spotřebitelům a jiným cílovým skupinám v rámci programů (dále jen „sdělení“) jsou založena na inherentních vlastnostech dotyčného produktu nebo jeho znacích.

Tato sdělení musí být v souladu s právními předpisy, které se použijí ve třetích zemích, kterým jsou určena.

2.   Jakýkoli odkaz na původ produktů musí být druhořadý ve vztahu k hlavnímu sdělení kampaně. Označení původu produktu se však může objevit v rámci určitého informačního nebo propagačního opatření, jedná-li se o označení učiněné v souladu s právními předpisy Společenství nebo jde-li o typický produkt nezbytný k dokreslení informačních nebo propagačních opatření.

Článek 5

Seznam produktů a trhů

Seznam produktů a trhů podle článků 3 a 4 nařízení (ES) č. 2702/1999 je v příloze tohoto nařízení.

Aktualizuje se každé dva roky nejpozději do 31. prosince.

Článek 6

Programy realizované ve spolupráci s mezinárodními organizacemi

V případě použití článku 6 nařízení (ES) č. 2702/1999 mezinárodní organizace uvedené ve zmíněném článku předloží na žádost Komise návrhy programů plánovaných na další rok.

Podmínky poskytnutí a vyplacení příspěvku Společenství podle čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2702/1999 se řídí smlouvou o dotaci uzavřenou mezi Společenstvím a dotčenou mezinárodní organizací.

KAPITOLA 2

Výběr programů uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 2702/1999

Článek 7

Předkládání programů a předběžný výběr členskými státy

1.   Pro uskutečňování opatření obsažených v programech zveřejňuje dotčený členský stát každoročně výzvu k předkládání návrhů.

Oborové nebo mezioborové organizace Společenství, které zastupují daná odvětví (dále jen „navrhující organizace“), předloží své programy členskému státu nejpozději do 31. března.

Programy se předkládají ve formě stanovené Komisí, která je uveřejněna na její internetové stránce. Tato forma je přiložena k výzvám k předkládání návrhů uvedených v prvním pododstavci.

2.   Programy předložené podle odstavce 1 musí splňovat:

a)

právní předpisy Společenství, které se týkají příslušných produktů a jejich uvádění na trh;

b)

specifikaci obsahující kritéria pro vyloučení, výběr a přidělení, která za tímto účelem zveřejní zúčastněné členské státy.

Programy musí být dostatečně podrobné, aby bylo možno zhodnotit jejich soulad s právními předpisy a poměr mezi náklady a účinností.

Členské státy hodnotí programy především podle následujících kritérií:

soulad navržených strategií se stanovenými cíli,

kvalita navržených opatření,

očekávaný dopad jejich uskutečnění na poptávku po dotčených produktech,

záruky účinnosti a reprezentativnosti navrhujících organizací,

technické schopnosti a záruky účinnosti navrženého provádějícího subjektu.

Členské státy vypracují předběžný seznam programů, které vyberou na základě kritérií stanovených ve specifikaci podle prvního pododstavce písm. b) a na základě kritérií podle třetího pododstavce.

3.   Za účelem provádění svých programů vybere každá navrhující organizace patřičným a členským státem ověřeným způsobem ve výběrovém řízení jeden či více provádějících subjektů. Pokud došlo k výběru ještě před předložením programu, provádějící subjekt se může podílet na jeho přípravě.

4.   Jedná-li se o program, který zahrnuje více členských států, vyberou tyto státy program po společné poradě a jmenují jeden členský stát do funkce koordinátora. Zejména se zaváží k účasti na financování podle čl. 11 odst. 2 a k vytvoření vzájemné správní spolupráce za účelem zlepšení sledování, provádění a kontroly daného programu.

5.   Každý členský stát dbá na soulad stanovených národních nebo regionálních opatření s opatřeními, která jsou spolufinancována podle nařízení (ES) č. 2702/1999, a na doplňkovost předložených programů k národním nebo regionálním kampaním.

Článek 8

Přednost při výběru programů

1.   V rámci programů uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2702/1999 předložených více členskými státy bude dána přednost těm programům, které se týkají všech produktů a které kladou důraz zejména na aspekty spojené s kvalitou, výživovou hodnotou a bezpečností potravin z produkce Společenství.

2.   V případě programů, které se dotýkají pouze jednoho členského státu nebo jednoho produktu, se upřednostní ty programy, které vyzdvihují zájem Společenství, zejména kvalitu, výživovou hodnotu, bezpečnost a reprezentativnost evropské zemědělské a potravinářské produkce.

Článek 9

Výběr programů Komisí

1.   Každoročně, nejpozději do 30. června sdělí členské státy Komisi seznam podle čl. 7 odst. 2, v němž je případně uveden seznam vybraných provádějících subjektů, pokud již byly určené podle čl. 7 odst. 3, a dále jeden opis programů.

Pokud se jedná o programy, které se dotýkají více členských států, proběhne toto sdělení po společné dohodě dotčených členských států.

2.   Jestliže Komise shledá, že předložený program nebo jeho část není v souladu s právními předpisy Společenství nebo s kritérii podle čl. 7 odst. 2 a je tedy úplně nebo zčásti nezpůsobilý, uvědomí o tom dotčené členské státy ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů po obdržení seznamu podle čl. 7 odst. 2.

3.   Členské státy v souladu s čl. 7 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 2702/1999 předají Komisi opravené programy ve lhůtě třiceti kalendářních dnů po obdržení zprávy podle odstavce 2 tohoto článku.

Po ověření opravených programů rozhodne Komise nejpozději do 30. listopadu o tom, které programy může spolufinancovat podle postupu uvedeného v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 2702/1999.

4.   Navrhující organizace je (jsou) odpovědná(é) za řádné provádění a řízení přijatého programu.

Článek 10

Schvalování provádějících subjektů

1.   Členský stát schválí výběr provádějícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 a uvědomí o tom Komisi dříve, než dojde k podepsání smlouvy uvedené v čl. 12 odst. 1.

Členský stát ověří, že vybraný provádějící subjekt má k dispozici finanční a technické prostředky nezbytné k zajištění co nejúčinnějšího výkonu opatření podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2702/1999. Informuje Komisi o postupu uplatněném za tímto účelem.

2.   Navrhující organizace je oprávněna zahájit určité části programu podle čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 2702/1999 pouze za následujících podmínek:

a)

návrh provádění je v souladu s ustanoveními čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2702/1999;

b)

navrhující organizace má nejméně pětiletou praxi v provádění stejného druhu opatření;

c)

při realizaci části programu navrhující organizací nebude vyčerpáno více než 50 % celkových nákladů na program, pokud se nejedná o výjimečné a řádně odůvodněné případy, které Komise nejprve písemně schválila;

d)

navrhující organizace zaručí, že náklady na opatření, která se chystá sama provést, nepřekročí tarify běžně používané na trhu.

Členský stát ověřuje dodržování těchto podmínek.

3.   Pokud je navrhující organizací veřejnoprávní subjekt ve smyslu čl. 1 písm. b) druhého pododstavce směrnice 92/50/EHS, přijmou členské státy nezbytná opatření k tomu, aby zadavatelé dbali na dodržování ustanovení této směrnice.

Ustanovení směrnice 92/50/EHS se použijí také v případě opatření uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 2702/1999.

KAPITOLA 3

Financování programů

Článek 11

Finanční příspěvky

1.   Finanční příspěvek Společenství se vyplatí příslušným členským státům.

2.   Pokud se na financování programu podílí více členských států, jejich příspěvek doplní finanční příspěvek navrhující organizace usazené na území těchto států. Aniž by byl dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 2702/1999, nepřesáhne v tomto případě financování ze strany Společenství 50 % celkových nákladů programu.

3.   Finanční příspěvky stanovené v čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2702/1999 musí být uvedené v programu předloženém Komisi.

Článek 12

Uzavírání smluv a skládání jistot

1.   Jakmile Komise přijme rozhodnutí podle čl. 9 odst. 3, informuje členský stát každou navrhující organizaci, zda její žádost byla přijata či nikoli.

S vybranými navrhujícími organizacemi uzavřou členské státy smlouvy ve lhůtě devadesáti kalendářních dní po oznámení rozhodnutí Komise podle čl. 9 odst. 3. Po vypršení této lhůty nemůže již být uzavřena žádná smlouva bez předběžného povolení Komise.

2.   Členské státy použijí vzorové smlouvy, které jim poskytne Komise.

Členské státy mohou případně s ohledem na vnitrostátní předpisy upravit určité podmínky obsažené ve vzorových smlouvách, aniž by tím však byly dotčeny právní předpisy Společenství.

3.   K uzavření smlouvy mezi oběma stranami může dojít až po složení jistoty navrhující organizace ve prospěch členského státu a za podmínek podle hlavy III nařízení (EHS) č. 2220/85 ve výši 15 % maximálního ročního finančního příspěvku Společenství a dotčených členských států, aby bylo zajištěno řádné plnění smlouvy.

Je-li však smluvní strana veřejnoprávním subjektem nebo jedná-li pod jeho dozorem, může příslušný vnitrostátní orgán přijmout písemnou záruku od dozorčího subjektu ve výši procentního podílu podle prvního pododstavce pod podmínkou, že se tento dozorčí subjekt zaváže:

a)

dohlížet na řádný výkon sjednaných závazků;

b)

ověřit, že přijaté částky jsou skutečně použity na výkon sjednaných závazků.

Doklad o složení jistoty musí být členskému státu doručen před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1.

4.   Zásadním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85 je provádění opatření vyplývajících ze smlouvy.

5.   Členský stát neprodleně zašle Komisi opis smlouvy a doklad o složení jistoty.

Členský stát rovněž zašle Komisi opis smlouvy uzavřené mezi vybranou navrhující organizací a provádějícím subjektem. Tato druhá smlouva stanoví povinnost provádějícího subjektu podrobit se kontrole podle článku 21.

Článek 13

Režim záloh

1.   Smluvní strana může předložit členskému státu žádost o zálohu spolu s jistotou podle odstavce 3 tohoto článku do třiceti kalendářních dnů po podpisu smlouvy podle čl. 12 odst. 1 a v případě víceletých programů tak může učinit do třiceti dnů po zahájení každé 12 měsíční fáze. Po uplynutí lhůty již o zálohu nelze žádat.

Každá záloha pokryje maximálně 30 % ročního příspěvku Společenství a příspěvku dotčeného členského státu nebo dotčených členských států podle čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2702/1999.

2.   Záloha musí být členským státem vyplacena do třiceti kalendářních dnů po podání žádosti o zálohu. S výjimkou případů vyšší moci má každé zpoždění ve vyplácení za následek snížení měsíční zálohy vyplácené Komisí členskému státu podle pravidel článku 4 nařízení Komise (ES) č. 296/96 (6).

3.   Za účelem vyplacení zálohy musí smluvní strana složit ve prospěch členského státu jistotu ve výši 110 % této zálohy podle podmínek hlavy III nařízení (EHS) č. 2220/85. Členský stát neprodleně zašle Komisi opis každé žádosti o zálohu a důkaz o složení příslušné jistoty.

Je-li však smluvní strana veřejnoprávním subjektem nebo jedná-li pod jeho dozorem, může příslušný vnitrostátní orgán přijmout písemnou záruku od dozorčího subjektu ve výši procentního podílu podle prvního pododstavce pod podmínkou, že se tento dozorčí subjekt zaváže k vyplacení částky pokryté jistotou v případě, že nedojde ke stanovení práva na poskytnutí zálohy.

Článek 14

Průběžné platby

1.   Navrhující organizace podávají u členských států žádosti o průběžné platby příspěvku Společenství a příspěvku členských států před koncem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uplyne každé čtvrtletí, počítáno ode dne podpisu smlouvy podle čl. 12 odst. 1.

K těmto žádostem, které se týkají plateb provedených během uvedeného čtvrtletí, se přiloží souhrnný finanční výkaz, opisy faktur a příslušných dokladů a dále průběžná zpráva o plnění smlouvy během uvedeného čtvrtletí (dále jen „čtvrtletní zpráva“). V případě, že se v uvedeném čtvrtletí neuskutečnila žádná platba nebo činnost, předají se ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci tyto dokumenty příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

S výjimkou případů vyšší moci má opožděné podání žádosti o průběžnou platbu s přiloženou dokumentací podle druhého pododstavce za následek snížení platby o 3 % za každý celý měsíc zpoždění.

2.   Vyplácení průběžných plateb je podmíněno ověřením dokumentů podle odst. 1 druhého pododstavce členským státem.

3.   Průběžné platby a vyplácení záloh podle článku 13, nepřekročí celkově 80 % z celkového ročního finančního příspěvku Společenství a dotčených členských států podle čl. 9 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2702/1999. Jakmile dojde k dosažení této úrovně, nemůže být podána žádná další žádost o průběžnou platbu.

Článek 15

Platba zůstatku

1.   Žádost o vyplacení zůstatku podá navrhující organizace členskému státu ve lhůtě čtyř měsíců po dni ukončení ročních opatření stanovených ve smlouvě podle čl. 12 odst. 1.

Aby mohla být žádost přijata, musí k ní být přiložena zpráva (dále jen „výroční zpráva“) obsahující tyto doklady:

a)

souhrnnou zprávu o provedených opatřeních a vyhodnocení obdržených výsledků, které je možno posoudit ke dni zprávy;

b)

souhrnný finanční výkaz, ve kterém jsou jasně uvedeny všechny plánované a uskutečněné výdaje.

K výroční zprávě se přiloží opisy faktur a příslušných dokladů o provedených platbách.

S výjimkou případů vyšší moci má opožděné podání žádosti o vyplacení zůstatku za následek snížení platby o 3 % za každý měsíc zpoždění.

2.   Vyplacení zůstatku je podmíněno kontrolou faktur a dokladů členským státem podle odst. 1 třetího pododstavce.

Není-li zcela splněn zásadní požadavek podle čl. 12 odst. 4, platba zůstatku se přiměřeně sníží.

Článek 16

Vyplácení prostředků členským státem

Členský stát provede platby stanovené ve článcích 14 a 15 do šedesáti kalendářních dnů od přijetí žádosti o platbu.

Tato lhůta se však během období šedesáti dnů od prvního zápisu žádosti o platbu může kdykoli pozastavit oznámením smluvnímu věřiteli, že jeho žádost není přípustná, nebo že pohledávka není vymahatelná, nebo že pohledávka není odůvodněna doklady požadovanými pro každou dodatečnou žádost, nebo že členský stát požaduje za nezbytné obdržení dodatečných informací nebo provedení kontrol. Lhůta započne dále běžet dnem přijetí požadovaných informací nebo dnem provedení ověření členským státem; tyto informace nebo ověření musí být předány ve lhůtě třiceti kalendářních dnů po jejich oznámení.

S výjimkou případů vyšší moci má každé zpoždění ve vyplácení za následek snížení měsíční zálohy vyplácené Komisí členskému státu podle pravidel článku 4 nařízení (ES) č. 296/96.

Článek 17

Jistota

1.   Jistota podle čl. 13 odst. 3 se uvolní, pokud dotčený členský stát konstatuje konečné právo na poskytnutí částky zálohy.

2.   Jistota uvedená v čl. 12 odst. 3 musí být platná až do vyplacení zůstatku a bude uvolněna dopisem o zproštění vydaným příslušným vnitrostátním orgánem.

K uvolnění jistoty dojde ve lhůtách a za podmínek stanovených v článku 16 pro vyplácení zůstatku.

3.   Výdaje vykázané v „záruční“ sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) se sníží o propadlé jistoty a použité sankce v části, která odpovídá financování Společenstvím.

Článek 18

Dokumenty, které se mají předat Komisi

1.   Výroční zpráva se předloží po ukončení každé roční fáze i v případě, že nebyla podána žádná žádost o vyplacení zůstatku.

2.   Členský stát předá Komisi souhrnné finanční výkazy podle čl. 15 odst. 1, druhého pododstavce písm. a) a b) do třiceti kalendářních dnů po vyplacení zůstatku podle čl. 15 odst. 2.

3.   Členský stát předá Komisi dvakrát do roka čtvrtletní zprávy nezbytné pro průběžné platby podle článku 14.

První a druhá čtvrtletní zpráva se zašlou ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů od přijetí druhé čtvrtletní zprávy členského státu a třetí a čtvrtá čtvrtletní zpráva se přiloží k souhrnným výkazům podle odstavce 2 tohoto článku.

Výroční zpráva z uplynulého roku může zahrnout čtvrtletní zprávu za poslední čtvrtletí.

4.   Členský stát zašle Komisi ve lhůtě třiceti kalendářních dnů po vyplacení zůstatku finanční rozvahu výdajů provedených v rámci smlouvy ve formě stanovené Komisí a předané členským státům. K této rozvaze se přiloží odůvodněné stanovisko členského státu týkající se provádění úkolů stanovených pro uplynulou fázi.

Rozvaha mimo jiné potvrdí že, v souladu s kontrolami provedenými podle čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2, se mohou veškeré výdaje považovat za způsobilé v souladu s podmínkami smlouvy.

KAPITOLA 4

Sledování a kontroly

Článek 19

Používání materiálu

1.   Členské státy ověří, že informační a propagační materiály vytvořené nebo použité v rámci programů financovaných podle tohoto nařízení jsou v souladu s právními předpisy Společenství.

Schválený materiál předají Komisi.

2.   Materiál vytvořený a financovaný v rámci programu podle odstavce 1, včetně grafické, vizuální a audiovizuální tvorby a internetových stránek, může být následně použit po předběžném písemném schválení Komise, příslušných navrhujících organizací a členských států, které se na programu finančně podílejí, pod podmínkou, že se zohlední práva smluvních stran vyplývající z vnitrostátního práva, které je rozhodným právem smlouvy.

Článek 20

Sledování programů

1.   Monitorovací skupina podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 2702/1999 se pravidelně schází, aby mohla sledovat, jak postupují jednotlivé programy, které jsou financovány podle tohoto nařízení.

Za tímto účelem je monitorovací skupina obeznámena u každého programu s časovým rozvrhem plánovaných opatření, čtvrtletními a výročními zprávami a s výsledky kontrol provedených na základě článků 14, 15 a 21 tohoto nařízení.

Skupině předsedá zástupce dotčeného členského státu. Pokud jde o programy, na kterých se podílí více členských států, je předsedou zástupce určený dotčenými členskými státy.

2.   Úředníci a zaměstnanci Komise se mohou podílet na činnostech organizovaných v rámci programu financovaného podle tohoto nařízení.

Článek 21

Kontroly prováděné členskými státy

1.   Dotčený členský stát stanoví nejvhodnější prostředky, aby zajistil kontrolu programů a opatření financovaných podle tohoto nařízení, a uvědomí o nich Komisi.

Kontroly se provádějí každoročně u nejméně 20 % programů ukončených v uplynulém roce, s minimálním počtem dvou programů, a týkají se nejméně 20 % celkových rozpočtů těchto programů ukončených v uplynulém roce. Výběr programů, které budou kontrolovány, se provádí na základě analýzy rizika.

Členský stát předá Komisi za každý přezkoumaný program zprávu, v níž uvede výsledky provedených kontrol a zjištěné nesrovnalosti. Tato zpráva se předá okamžitě po jejím vyhotovení.

2.   Členský stát přijme nezbytná opatření, aby u smluvní organizace a provádějícího subjektu ověřil, zejména prostřednictvím technických a účetních kontrol:

a)

přesnost údajů a poskytnutých dokladů;

b)

splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy uvedených v čl. 12 odst. 1.

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 595/91 (7), členský stát uvědomí v co nejkratší lhůtě Komisi o všech nedostatcích zjištěných během provedených kontrol.

3.   U programů, na nichž se podílí více členských států, tyto státy přijmou všechna opatření nezbytná pro koordinaci svých kontrolních činností a uvědomí o tom Komisi.

4.   Komise se může kdykoli zúčastnit kontrol podle odst. 1, 2 a 3. Příslušné vnitrostátní orgány předají Komisi za tímto účelem předběžný časový rozvrh kontrol, které členský stát uskuteční, nejpozději do třiceti dnů před zahájením těchto kontrol.

Komise může provádět veškeré dodatečné kontroly, které uzná za nezbytné.

Článek 22

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek

1.   V případě neoprávněné platby je příjemce povinen uhradit sporné částky zvýšené o úrok vypočtený v závislosti na lhůtě, která proběhla mezi platbou a úhradou ze strany příjemce.

Použije se úroková sazba stanovená podle čl. 86 odst. 2 písm. b) nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

2.   Navrácené částky s úroky jsou převedeny platebním agenturám nebo orgánům členských států, které je odečtou od výdajů hrazených z prostředků EZOZF v poměru k finanční účasti Společenství.

Článek 23

Sankce

1.   V případě podvodu nebo hrubé nedbalosti uhradí navrhující organizace dvojnásobek rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou skutečně dlužnou.

2.   Nestanoví-li článek 6 nařízení Rady (ES) č. 2988/95 (8) jinak, použijí se snížení a vynětí podle tohoto nařízení, aniž by tím byla dotčena možnost případného použití dalších sankcí podle jiných ustanovení právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů.

KAPITOLA 5

Zrušení, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 24

Zrušení nařízení (ES) č. 2879/2000

Nařízení (ES) č. 2879/2000 se zrušuje. Ustanovení výše uvedeného nařízení se nicméně použijí na informační a propagační programy, o jejichž financování rozhodla Komise před vstupem v platnost tohoto nařízení.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 25

Přechodná ustanovení

1.   Pro rok 2005 se kromě lhůty stanovené v čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci stanoví druhá lhůta pro předložení programů do 31. října 2005.

2.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce se pro rok 2005 u programů předložených do 31. října stanoví lhůta pro předání předběžného seznamu programů Komisi do 15. prosince 2005.

3.   Odchylně od čl. 9 odst. 3 dojde k rozhodnutí Komise pro rok 2005 podle uvedeného odstavce nejpozději do 28. února 2006.

Článek 26

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 63. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 67/2005 (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1. Směrnice zrušená s účinností od 31. ledna 2006 směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1261/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 605/2005 (Úř. věst. L 100, 20.4.2005, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 67, 14.3.1991, s. 11.

(8)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   Seznam třetích zemí, v nichž je možno vykonat propagační opatření

A.   ZEMĚ

 

Jižní Afrika

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Austrálie

 

Bosna a Hercegovina

 

Bulharsko

 

Čína

 

Jižní Korea

 

Chorvatsko

 

Indie

 

Japonsko

 

Norsko

 

Nový Zéland

 

Rumunsko

 

Rusko

 

Srbsko a Černá Hora (1)

 

Švýcarsko

 

Turecko

 

Ukrajina

B.   ZEMĚPISNÉ OBLASTI

 

Severní Afrika

 

Severní Amerika

 

Latinská Amerika

 

Jihovýchodní Asie

 

Blízký a Střední východ

2.   Seznam produktů, na které by se mohly vztahovat propagační opatření ve třetích zemích

čerstvé, chlazené nebo mražené hovězí a vepřové maso; potravinové přípravky nebo polotovary z těchto produktů

kvalitní drůbeží maso

mléčné produkty

olivový olej a stolní olivy

stolní vína se zeměpisným označením. Jakostní vína vyprodukovaná v určité oblasti (jakostní vína s.o.)

lihoviny se zeměpisným označením nebo vyhrazeným tradičním označením

čerstvé a zpracované ovoce a zelenina

produkty zpracované z obilovin a rýže

přadný len

živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví

produkty s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS) podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (2) nebo podle nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 (3)

produkty z ekologického zemědělství podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (4).


(1)  Včetně Kosova pod záštitou Spojených národů na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(2)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1347/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se po padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam příslušných orgánů, kterým se předávají informace a žádosti týkající se opatření uložených na základě uvedeného nařízení.

(2)

Německo, Litva, Nizozemsko a Švédsko požádaly o změnu adres svých příslušných orgánů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1278/2005 (Úř. věst. L 202, 3.8.2005, s. 34).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1.

Údaje o adresách pod nadpisem „Německo“ se nahrazují tímto:

„—

pokud jde o zmrazení prostředků:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00,

pokud jde o zmrazení hospodářských zdrojů:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800“.

2.

Údaje o adresách pod nadpisem „Litva“ se nahrazují tímto:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90“.

3.

Údaje o adresách pod nadpisem „Nizozemsko“ se nahrazují tímto:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84“.

4.

Údaje o adresách pod nadpisem „Švédsko“ se nahrazují tímto:

„Pokud jde o článek 2a:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89.

Pokud jde o článek 4:

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00.

Pokud jde o článek 5:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35“.


17.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1348/2005

ze dne 16. srpna 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 18. do 30. srpna 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 18. do 30. srpna 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko