ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 201

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
2. srpna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1260/2005 ze dne 1. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne 20. července 2005 kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1262/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v oblastech I a II

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1263/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se po čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2005 ze dne 29. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2005 ze dne 29. července 2005 kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1267/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se povoluje podávání žádostí o osvědčení o náhradě podle čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1268/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1269/2005 ze dne 1. srpna 2005 o dovozních licencích pro mražený hovězí bok

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1270/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1271/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1272/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1273/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1274/2005 ze dne 1. srpna 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

44

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2004/761/ES ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu (Úř. věst. L 337, 13.11.2004)

46

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1260/2005

ze dne 1. srpna 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. srpna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

85,3

999

85,3

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

382

67,4

388

64,1

524

69,1

528

58,0

999

64,7

0806 10 10

052

135,9

204

80,3

220

106,3

334

91,2

624

162,7

999

115,3

0808 10 80

388

80,3

400

72,7

508

77,2

512

65,2

528

81,7

720

60,8

804

79,6

999

73,9

0808 20 50

052

123,2

388

70,8

512

45,6

528

20,4

999

65,0

0809 20 95

052

300,9

400

253,9

999

277,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,3

999

124,3

0809 40 05

094

49,8

624

87,4

999

68,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES, EURATOM) č. 1261/2005,

ze dne 20. července 2005

kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským parlamentem, Radou, Soudním dvorem Evropských společenství, Účetním dvorem, Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů, veřejným ochráncem práv a evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) stanoví, že orgány Společenství dodržují u svých vlastních zakázek pravidla obsažená ve směrnicích vztahujících se na členské státy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/CE ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2) tato pravidla upravila. Do nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (3), které provádí zejména pravidla směrnice Rady 92/50/EHS (4) týkající se zadávání veřejných zakázek na služby do vnitřních finančních předpisů orgánů by proto měly být zapracovány změny přijaté směrnicí 2004/18/ES, pokud se k němu vztahují.

(2)

Tyto změny se týkají zejména nových možností elektronického zadávání zakázek, včetně nového dynamického nákupního systému pro nákupy pro běžné použití, postupu soutěžního dialogu, pravidel, která je nutno sledovat v otázce zakázek, které jsou prohlášeny za tajné, a používání rámcových dohod, které bude z praktických důvodů i nadále třeba považovat za rámcovou smlouvu v kontextu plnění rozpočtu Společenství a které napříště umožní při poskytování zvláštních smluv vyhlášení soutěže pro strany rámcové dohody a také posilování sociálního a environmentálního rozměru při hodnocení nabídek. Pro zakázky na služby, které nepodléhají dohodě Světové obchodní organizace, byly přepracovány použitelné limity. Směrnice 2004/18/ES mimo jiné harmonizuje ustanovení týkající se tří velikých kategorií zakázek, zejména v oblasti zveřejňování, technických specifikací nebo výpočtu hodnot zakázek.

(3)

Ustanovení o způsobech výpočtu úroků z předběžného financování se ukázala jako příliš omezující. Je třeba povolit, aby bylo možné tyto úroky identifikovat jakoukoli účetní metodou.

(4)

Článek 31 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 vymezuje seznam základních aktů ve smyslu článku 49 finančního nařízení, ale nezahrnuje celou škálu právních nástrojů, které má Rada v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky k dispozici. Je proto třeba tento seznam rozšířit a doplnit jej o rozhodnutí týkající se uzavření mezinárodních dohod a o rozhodnutí o naléhavých a časově omezených akcích s cílem čelit krizovým situacím.

(5)

Dále je třeba stanovit postup informování zájemců a uchazečů vyloučených v rámci zakázek zadávaných orgány Společenství na vlastní účet. K tomuto informování by mělo dojít před podpisem smlouvy a vyloučeným zájemcům a uchazečům umožnit seznámit se s důvody odmítnutí jejich přihlášky nebo nabídky. Zavedením takového postupu informování budou orgány Společenství podléhat závazku, který Soudní dvůr Evropských společenství ukládá členským státům.

(6)

Zkušenost ukázala, že závazky stanovené nyní pro postupy zadávání zakázek nízké hodnoty a závazky týkající se zakázek právních služeb, které jsou přísnější než požadavky směrnice 2004/18/ES, jsou v praxi velice těžkopádné. Měly by proto být uvolněny, zejména v oblasti zveřejňování a, s výhradou analýzy rizik provedené schvalující osobou, dodávaných podkladů. Zadavatel musí být v tomto případě vždy schopen svou volbu zdůvodnit.

(7)

Na základě liberalizace odvětví pošt je vhodné odstranit historickou diskriminaci mezi zasláním jako doporučený dopis a zasláním kurýrní službou, jelikož u obou dochází k předání potvrzení o převzetí, kterým se může dokázat datum odeslání nabídek.

(8)

Bylo by vhodné, aby orgány Společenství dodržovaly slovník stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (5).

(9)

V otázce grantů se datum 31. ledna jeví pro přijetí ročního pracovního programu jako příliš brzké, dokonce že není možno ho dodržet, zejména v případech základních aktů nebo pilotních projektů, které byly přijaty se zpožděním nebo z důvodů projednávání ve výboru. Bylo by tedy vhodné zmírnit přísnost tohoto termínu a zároveň zachovat uvedenému programu jeho rozměr zveřejnění ex ante a nezbytné podmínky, nutné pro plnění rozpočtu.

(10)

Ustanovení týkající se povahy požadovaných auditů na podporu žádostí o vyplacení i použitelné limity v této oblasti se ukázaly jako nejasné nebo zbytečně složité. Je proto nutné je zjednodušit a racionalizovat.

(11)

V oblasti humanitární pomoci jsou příjemci grantů obvykle propojeni s Komisí dohodami o partnerství, které stanoví pravidla auditu a obecné a pravidelné kontroly. Schvalující osoba může v závislosti na své analýze rizik správy usoudit, že taková pravidla nabízejí záruky odpovídající zárukám nabízeným auditem účtů v dané záležitosti, který je prováděn na podporu platby konečného zůstatku. Za takovýchto podmínek, a aby došlo ke zjednodušení správy, je vhodné umožnit schvalující osobě, aby nemusela žádat o audit pro vyplacení konečného zůstatku.

(12)

Aby došlo ke zlepšení efektivity využívání fondů Společenství, bylo by vhodné rozšířit podmínky použití paušálního financování, a to posílením odpovědnosti příjemců a jejich závazkem k výsledku.

(13)

Nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 se mění takto:

1.

V čl. 4 odst. 2 se návětí a písm. a) nahrazují tímto:

„Schvalující osoby zajistí, aby v dohodách uzavřených s příjemci a zprostředkovateli:

a)

bylo toto předběžné financování poskytnuto na účty nebo podúčty umožňující identifikovat finanční prostředky a odpovídající úroky; jinak musejí účetní metody příjemců nebo zprostředkovatelů umožnit identifikovat finanční prostředky poskytnuté Společenstvím a úroky nebo jiná plnění vyplývající z těchto finančních prostředků.“

2.

V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky může mít základní právní akt jednu z forem uvedených v čl. 13 odst. 2, článku 14, čl. 23 odst. 2 a článku 24 Smlouvy o Evropské unii.

V krizových situacích uvedených v čl. 168 odst. 2 tohoto nařízení a pro případ časově omezených akcí může mít základní právní akt rovněž formu uvedenou v čl. 13 odst. 3 a čl. 23 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.“

3.

Článek 116 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje umísťovací a instalační práce, se považuje za zakázku na dodávky.“

b)

V odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je buď provedení prací, nebo jak návrh, tak provedení stavebních prací týkajících se činností uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (6), nebo provedení stavebních prací jakýmikoli prostředky podle požadavků zadavatele.

c)

V odstavci 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tyto služby jsou uvedeny v přílohách II A a II B směrnice 2004/18/ES.“

d)

V odstavci 5 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Zakázka, jejímž předmětem jsou služby a která zahrnuje stavební práce pouze jako vedlejší předmět vzhledem k předmětu zakázky, se považuje za zakázku na služby.

Zakázka, která zahrnuje jak služby spadající do přílohy II A, tak služby spadající do přílohy II B směrnice 2004/18/ES, je považována za spadající do přílohy II A, pokud hodnota služeb uvedených v této příloze překračuje hodnotu služeb uvedených v příloze II B.“

e)

Vkládá se odstavec 5a, který zní:

„5a.   Kvalifikace různých typů zakázek vychází z referenční nomenklatury, která tvoří společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (7).

V případě rozdílů mezi nomenklaturou CPV a statistickou klasifikací ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) uvedenou v příloze I směrnice 2004/18/ES nebo mezi nomenklaturou CPV a nomenklaturou ústřední klasifikace produkce (CPC) (dočasná verze) uvedenou v příloze II uvedené směrnice se použije nomenklatura NACE nebo případně nomenklatura CPC.

f)

Odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

„6.   Výrazy „zhotovitel“, „dodavatel“ a „poskytovatel služeb“ označují jakoukoli fyzickou či právnickou osobu nebo veřejný subjekt nebo seskupení těchto osob a/nebo subjektů, které na trhu nabízejí provedení stavebních prací a/nebo díla, výrobky nebo služby. Pojem „hospodářský subjekt“ zahrnuje rovnocenně zhotovitele, dodavatele i poskytovatele služeb. Hospodářský subjekt, který podal nabídku, se označuje jako „uchazeč“. Hospodářský subjekt, který požádal o účast v omezeném řízení, včetně soutěžního dialogu, nebo vyjednávacím řízení, se označuje jako „zájemce“.

Seskupení hospodářských subjektů mohou podávat nabídky nebo vystupovat jako zájemci. Zadavatelé nesmějí od takových seskupení vyžadovat, aby měly určitou právní formu proto, aby mohly podat nabídku nebo žádost o účast, od vybraného seskupení však může být vyžadováno nabytí právní formy, jestliže mu byla zadána zakázka, pokud je tato přeměna nezbytná pro řádné plnění zakázky.

7.   Útvary orgánů Společenství jsou považovány za zadavatele kromě případů, kdy mezi sebou uzavřou správní dohody týkající se poskytování služeb, dodávky výrobků nebo provedení stavebních prací.“

4.

Články 117 a 118 se nahrazují tímto:

„Článek 117

Rámcové a zvláštní smlouvy

(článek 88 finančního nařízení)

1.   Rámcová smlouva je dohoda uzavřená mezi jedním nebo více zadavateli a jedním nebo více hospodářskými subjekty za účelem stanovení podstatných podmínek, které upravují řadu zakázek, které mohou být zadány během určitého období, zejména pokud jde o ceny a případně plánovaná množství. Jestliže je rámcová smlouva uzavřena s více hospodářskými subjekty, musí být počet hospodářských subjektů nejméně roven třem, existuje-li dostatečný počet hospodářských subjektů, které splňují kritéria pro výběr a/nebo přípustných nabídek, které splňují kritéria pro zadání.

Rámcová smlouva s více hospodářskými subjekty může mít podobu různých smluv, ale uzavřených ve stejném znění.

Doba platnosti rámcových smluv nesmí překročit čtyři roky, výjimečných, řádně, zejména předmětem rámcové smlouvy, odůvodněných případů.

Zadavatelé nesmějí rámcové smlouvy zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Rámcové smlouvy se pro účely zadávacího řízení, včetně zveřejnění, považují za zakázky.

2.   Zvláštní smlouvy založené na rámcových smlouvách se uzavírají v souladu s podmínkami stanovenými v těchto rámcových smlouvách mezi zadavateli a hospodářskými subjekty, které jsou stranami rámcové smlouvy.

Při uzavírání zvláštních smluv nemohou strany provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v dané rámcové smlouvě, zejména v případě uvedeném v odstavci 3.

3.   Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním hospodářským subjektem, jsou zvláštní smlouvy uzavírány v rámci podmínek stanovených v rámcové smlouvě.

Při uzavírání těchto zvláštních smluv se zadavatelé mohou písemně obrátit na hospodářský subjekt, který je stranou rámcové smlouvy, se žádostí o případné doplnění jeho nabídky, je-li nutné.

4.   Uzavírání zvláštních smluv založených na rámcových smlouvách uzavřených s několika hospodářskými subjekty se provádí následujícím způsobem:

a)

použitím podmínek stanovených v rámcové smlouvě bez opětovného vyhlášení soutěže;

b)

nejsou-li všechny podmínky stanoveny v rámcové smlouvě, opětovným vyhlášením soutěže pro strany smlouvy na základě stejných, a pokud nutno, přesněji formulovaných podmínek a případně na základě dalších podmínek uvedených v zadávací dokumentaci rámcové smlouvy.

U každé zvláštní smlouvy, jež má být uzavírána způsobem uvedeným v prvním pododstavci písm. b), zadavatelé písemně osloví hospodářské subjekty, které jsou schopny dosáhnout cílů zakázky a stanoví jim dostatečnou lhůtu na předložení jejich nabídek. Nabídky jsou předkládány písemně. Zadavatelé uzavřou každou zvláštní smlouvu s uchazečem, který předložil nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v zadávací dokumentaci rámcové smlouvy.

5.   Pouze zvláštním smlouvám, které jsou založeny na rámcových smlouvách, předchází rozpočtový závazek.

Článek 118

Opatření pro vyhlašování zakázek spadajících do působnosti směrnice 2004/18/ES s výjimkou zakázek uvedených v její příloze II B

(článek 90 finančního nařízení)

1.   Vyhlašování zakázek, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než hodnoty uvedené v článcích 157 a 158, zahrnuje oznámení předběžných informací, oznámení o zakázce nebo zjednodušené oznámení o zakázce a oznámení o zadání zakázky.

2.   Oznámení předběžných informací je oznámení, kterým zadavatel dává na vědomí celkovou odhadovanou hodnotu zakázek podle kategorií služeb nebo skupin výrobků a podstatné znaky zakázek na stavební práce, které má v úmyslu zadat v rozpočtovém roce, s výjimkou zakázek ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce. Je povinné pouze tehdy, pokud je celková odhadovaná výše zakázek rovna nebo vyšší než limity stanovené v článku 157 a pokud zadavatel hodlá v souladu s čl. 140 odst. 4 využít zkrácených lhůt pro přijímání nabídek.

Oznámení předběžných informací zveřejňuje buď Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (OPOCE) nebo samotní zadavatelé na svém „profilu kupujícího“, jak je uvedeno v bodu 2 písm. b) přílohy VIII směrnice 2004/18/ES.

Oznámení předběžných informací se zasílá Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (OPOCE) nebo se zveřejňuje na profilu kupujícího, a to co nejdříve, nejpozději však do 31. března každého rozpočtového roku, pokud jde o zakázky na dodávky a služby, a co nejdříve po rozhodnutí o schválení programu, pokud jde o zakázky na stavební práce.

Zadavatelé, kteří zveřejní oznámení předběžných informací na svém profilu kupujícího elektronicky, zašlou Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (OPOCE) oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací na profilu kupujícího a při tom dodrží formát a způsoby zasílání uvedené v bodu 3 přílohy VIII směrnice 2004/18/ES.

3.   Oznámením o zakázce umožňuje zadavatelům dát na vědomí jejich úmysl zahájit postup zadávání zakázek nebo uzavřít rámcovou smlouvu nebo zavést dynamický nákupní systém podle článku 125a. Toto oznámení je povinné pro zakázky, jejichž celková odhadovaná hodnota se rovná limitům uvedeným v čl. 158 odst. 1 písm. a) a c), aniž jsou dotčeny zakázky uzavřené na základě vyjednávacího řízení stanovené v článku 126. Není povinné pro zvláštní smlouvy, které jsou založeny na rámcových smlouvách.

Zadavatelé, kteří hodlají zadat zvláštní zakázku založenou na dynamickém nákupním systému, sdělí svůj úmysl prostřednictvím zjednodušeného oznámení o zakázce.

V otevřeném řízení uvádí oznámení o zakázce datum, dobu a případně místo zasedání komise pro otevření nabídek, které je přístupné uchazečům.

Zadavatelé upřesní, zda povolí nebo nikoli varianty a minimální dané požadavky, jestliže uplatní možnost stanovenou v čl. 135 odst. 2 druhý pododstavec. Uvedou kritéria pro výběr uvedená v článku 135, která mají v úmyslu použít, minimální počet zájemců, které zamýšlejí předvolat, a případně jejich maximální počet, a dále objektivní a nediskriminující kritéria, která zamýšlejí uplatnit na omezení tohoto počtu, v souladu s čl. 123 odst. 1 druhým pododstavcem.

Pokud jsou všechny dokumenty týkající se zakázky volně, přímo a zcela přístupné elektronickými prostředky, zejména v dynamických nákupních systémech podle článku 125a, v oznámení o zakázce je uvedena internetová adresa, na které se lze s těmito dokumenty seznámit.

Zadavatel, který hodlá uspořádat soutěž, sdělí svůj úmysl prostřednictvím oznámení.

4.   Oznámení o zadání zakázky sděluje výsledky zadávacího řízení v případě zakázek, rámcových smluv nebo dynamického nákupního systému. Oznámení o zadání zakázky je povinné pro zakázky, jejichž hodnota se rovná limitům uvedeným v článku 158 nebo je přesahuje. Není povinné pro zvláštní smlouvy, které jsou založeny na rámcových smlouvách.

Oznámení o zadání zakázky se zasílá Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství do 48 kalendářních dní po ukončení řízení, tj. ode dne podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy. Oznámení týkající se zakázek založených na dynamickém nákupním systému však mohou být souhrnně zasílána čtvrtletně. Jsou tedy zaslány do OPOCE nejpozději čtyřicet osm dní po konci každého čtvrtletí.

Zadavatelé, kteří pořádali veřejnou soutěž, zašlou OPOCE oznámení týkající se výsledků.

5.   Oznámení se vypracují podle standardních formulářů přijatých Komisí podle směrnice 2004/18/ES.“

5.

Článek 119 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Článek 119

Opatření pro vyhlašování zakázek nespadajících do působnosti směrnice 2004/18/ES a zakázek uvedených v její příloze II B

(článek 90 finančního nařízení)“

b)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

První věta se nahrazuje touto:

„Zakázky, jejichž hodnota je nižší než limity uvedené v článku 158, a zakázky na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES, jsou vyhlašovány způsobem, který zajišťuje otevřenost zakázek pro soutěž a objektivitu postupů zadávání zakázek.“

ii)

Písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

každoroční zveřejnění seznamu dodavatelů s uvedením předmětu a hodnoty zadané zakázky pro zakázky v hodnotě alespoň 13 800 EUR.“

iii)

Doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Zveřejnění podle prvního pododstavce písm. b) není povinné pro zvláštní smlouvy, které jsou založeny na rámcové smlouvě.“

c)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Seznam dodavatelů, kterým byly zadány stavební práce, a zakázky, které jsou označeny jako tajné podle čl. 126 odst. 1 písm. j), se každoročně zveřejňují s uvedením předmětu a hodnoty zadané zakázky. Tento seznam se předá rozpočtovému orgánu. V případě Komise se přiloží ke shrnutí výročních zpráv o činnosti uvedeném v čl. 60 odst. 7 finančního nařízení.“

6.

V čl. 120 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Lhůta uvedená v prvním pododstavci se v případě zrychlených řízení uvedených v článku 142 zkracuje na pět kalendářních dní.“

7.

V článku 122 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Řízení je otevřené, pokud mohou nabídku podat všechny zúčastněné hospodářské subjekty. Toto platí i pro dynamické nákupní systémy uvedené v článku 125a.

Řízení je omezené, pokud všechny hospodářské subjekty mohou požádat o účast, avšak připuštěni mohou být pouze zájemci, kteří splňují kritéria pro výběr uvedená v článku 135 a kteří jsou zároveň písemně vyzváni zadavatelem k předložení nabídky nebo řešení v rámci postupu soutěžního dialogu podle článku 125b.

Výběrová fáze se může uskutečnit buď pro každou jednotlivou zakázku, a to i v rámci soutěžního dialogu, nebo k vypracování seznamu možných zájemců v rámci omezeného řízení podle článku 128.“

8.

Článek 123 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Při vyjednávacích řízeních a při omezeném řízení po soutěžním dialogu nesmí být počet zájemců vyzvaných k vyjednávání nebo k podávání nabídek nižší než tři, za předpokladu, že existuje dostatečný počet zájemců, kteří splňují kritéria pro výběr.

Počet zájemců musí být dostatečný k zajištění skutečné soutěže.

Ustanovení prvního a druhého pododstavce se nepoužijí na:

a)

zakázky velmi nízké hodnoty podle čl. 129 odst. 3;

b)

zakázky právních služeb podle přílohy II B směrnice 2004/18/ES;

c)

zakázky označené jako tajné uvedené v čl. 126 odst. 1 písm. j).“

b)

Doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud je počet zájemců, kteří splňují kritéria pro výběr minimálních daných požadavků, nižší než minimální počet stanovený v odstavcích 1 a 2, může zadavatel i nadále oslovovat jednoho nebo více zájemců, kteří splňují dané požadavky. Naproti tomu sem nemůže zahrnout další hospodářské subjekty, které nepožádaly o účast, nebo zájemce, kteří nesplňují dané požadavky.“

9.

V článku 124 se doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Jakmile zadavatelé po zveřejnění oznámení o zakázce mohou zadat zakázky a podle článku 127 při tom využijí vyjednávacího řízení, mohou stanovit, že vyjednávací řízení proběhne v navazujících fázích, aby se snížil počet nabídek, jež je třeba projednat na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Uplatnění této možnosti se uvede v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci.“

10.

V čl. 125 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Zájemci mohou být vyzváni výběrovou komisí, aby odpověděli na otázky uvedené v zápisu v zájmu vyjasnění projektu. Je vypracován úplný zápis tohoto dialogu.“

11.

Vkládají se nové články 125a a 125b, které znějí:

„Článek 125a

Dynamický nákupní systém

(článek 91 finančního nařízení)

1.   Dynamický nákupní systém uvedený v čl. 1 odst. 6 a v článku 33 směrnice 2004/18/ES je proces plně elektronického nákupu pro nákupy pro běžné použití otevřený po celou dobu svého trvání každému hospodářskému subjektu, který splňuje kritéria pro výběr a který předložil předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a s případnými doplňujícími dokumenty. Předběžné nabídky mohou být kdykoli zlepšeny, pokud jsou stále v souladu se zadávací dokumentací.

2.   Za účelem zavedení dynamického nákupního systému zadavatelé zveřejní oznámení o zakázce, které upřesňuje, že se jedná o dynamický nákupní systém a které obsahuje odkaz na internetovou adresu, na které je možno se volně, přímo a zcela seznámit se zadávací dokumentací a všemi doplňujícími dokumenty po zveřejnění oznámení a až do ukončení systému.

V zadávací dokumentaci upřesní mimo jiné povahu předpokládaných nákupů v rámci tohoto systému, jakož i všechny nezbytné informace, které se týkají nákupního systému, použitého elektronického zařízení a technických opatření pro spojení a technické specifikace spojení.

3.   Zadavatelé umožní v celém průběhu dynamického nákupního systému každému hospodářskému subjektu předložit předběžnou nabídku, aby byl do systému přijat za podmínek podle odstavce 1. Hodnocení dokončí nejpozději do 15 dní ode dne předložení předběžné nabídky. Mohou však prodloužit období hodnocení, pokud mezitím nedojde k vyhlášení soutěže.

Zadavatel informuje uchazeče co nejdříve o jeho přijetí do dynamického nákupního systému nebo o odmítnutí jeho nabídky.

4.   Každá zvláštní zakázka je předmětem soutěže. Před jejím vyhlášením zveřejní zadavatelé zjednodušené oznámení o zakázce, které vyzývá všechny zúčastněné hospodářské subjekty k předložení předběžné nabídky ve lhůtě, která nemůže být kratší než 15 dní ode dne odeslání zjednodušeného oznámení. Zadavatelé zahájí soutěž až po ukončení hodnocení všech předběžných nabídek předložených v této lhůtě.

Zadavatelé poté vyzvou všechny uchazeče přijaté do systému, aby v rozumné lhůtě předložili nabídku. Přidělí zakázku uchazeči, který předložil hospodářsky nejvýhodnější nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení o zakázce pro zavedení dynamického nákupního systému. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve výzvě k podávání nabídek.

5.   Dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než čtyři roky, kromě výjimečných a náležitě odůvodněných případů.

Zadavatelé nesmějí tento systém používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Zúčastněným hospodářským subjektům nebo účastníkům systému nesmějí být účtovány žádné poplatky.

Článek 125b

Soutěžní dialog

(článek 91 finančního nařízení)

1.   Pokud je zakázka zvláště složitá, může zadavatel použít soutěžní dialog podle článku 29 směrnice 2004/18/ES, pokud usoudí, že přímé použití otevřeného řízení nebo současná pravidla omezeného řízení neumožní přidělit zakázku hospodářsky nejvýhodnější nabídce.

Zakázka je považována za zvláště složitou, pokud zadavatel není objektivně schopen definovat technické prostředky, které by mohly odpovídat jeho potřebám nebo cílům nebo stanovit právní nebo finanční podobu projektu.

2.   Zadavatelé zveřejní oznámení o zakázce, ve kterém dají na vědomí své potřeby a požadavky, jež definují v samotném oznámení nebo v popisu.

3.   Zadavatelé zahájí se zájemci, kteří splňují kritéria pro výběr podle článku 135, dialog, aby určili a definovali vhodné prostředky, které co nejlépe vyhoví jejich potřebám.

V průběhu tohoto dialogu zajistí zadavatelé rovnost zacházení se všemi uchazeči a důvěrnost navrhovaných řešení nebo jiných informací sdělených zájemcem, který se účastní dialogu, neobdrží-li jeho souhlas k jejich šíření.

Zadavatelé mohou stanovit, že postup probíhá v navazujících fázích tak, aby byl snížen počet probíraných řešení ve fázi dialogu za použití kritérií pro zadání uvedených v oznámení o zakázce nebo v popisu, pokud je tato možnost stanovena v oznámení o zakázce nebo v popisu.

4.   Poté, co zadavatelé informují účastníky o uzavření dialogu, vyzvou je, aby předali své konečné nabídky na základě jednoho nebo více řešení předložených a blíže určených v průběhu dialogu. Tyto nabídky musí obsahovat všechny prvky vyžadované a nutné pro uskutečnění projektu.

Na základě žádosti zadavatele mohou být tyto nabídky vyjasněny, upřesněny a zdokonaleny, aniž by tím ovšem došlo ke změně základních prvků nabídky nebo výzvy k podávání nabídek, která by mohla narušit hospodářskou soutěž nebo by měla diskriminační účinek.

Na základě žádosti zadavatele může být uchazeč, jehož nabídka je považována za hospodářsky nejvýhodnější, požádán, aby vyjasnil určité body své nabídky nebo aby potvrdil závazky, které jsou v ní uvedené, za podmínek, že tím nedojde ke změně základních prvků nabídky nebo výzvy k podávání nabídek, narušení hospodářské soutěže nebo k diskriminaci.

5.   Zadavatelé mohou stanovit ceny nebo platby účastníkům dialogu.“

12.

Článek 126 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

Návětí a písmeno a) se nahrazují tímto:

„Zadavatelé mohou bez ohledu na odhadovanou hodnotu zakázky použít vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v následujících případech:

a)

pokud v otevřeném nebo omezeném řízení po uzavření zahajovacího řízení nebyla předložena žádná nabídka nebo žádná vhodná nabídka nebo přihláška, pokud původní podmínky zakázky stanovené v dokumentech týkajících se zakázky uvedených v článku 130 nejsou podstatně změněny;“.

ii)

Bod c) se nahrazuje tímto:

„c)

pokud z nezbytně naléhavých důvodů způsobených nepředvídatelnými událostmi, za které zadavatel neodpovídá, není možné dodržet lhůty platné pro ostatní řízení a uvedené v článcích 140, 141 a 142;“.

iii)

Písmena e) a f) se nahrazují tímto:

„e)

pro dodatečné služby a stavební práce, které nejsou zahrnuty v původně zamýšleném projektu ani v původní smlouvě a které se následkem nepředvídatelných okolností staly nezbytnými pro provedení služeb nebo prací za podmínek stanovených v odstavci 2;

f)

pro nové služby nebo stavební práce, které spočívají v opakování podobných služeb nebo stavebních prací svěřených stejným zadavatelem hospodářskému subjektu vybranému pro původní zakázku, za předpokladu, že tyto služby nebo stavební práce odpovídají základnímu projektu a že tento projekt byl předmětem původní zakázky, která byla zadána v otevřeném nebo omezeném řízení za podmínek stanovených v odstavci 3;“.

iv)

V písmenu g) se vkládají nové body, které znějí:

„iii)

v případě dodávek kotovaných a nakoupených na burze surovin,

iv)

v případě zvláště výhodných nákupů, buď u dodavatele, který s konečnou platností ukončuje své obchodní aktivity, nebo u správců nebo likvidátorů konkursní podstaty, v rámci soudního vyrovnání nebo obdobného postupu dle vnitrostátních právních předpisů,“.

v)

Písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

pro zakázky na právní služby podle přílohy II B směrnice 2004/18/ES, které jsou nicméně vyhlašovány vhodným způsobem;“.

vi)

Doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)

pro zakázky označené jako tajné orgánem nebo jím pověřeným subjektem, nebo u zakázek, jejichž plnění musí být doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními, v souladu s platnými správními předpisy, nebo pokud to vyžaduje ochrana základních zájmů Společenství nebo Unie.“

vii)

Doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Zadavatelé mohou také použít vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce u všech zakázek, jejichž hodnota je nižší než 13 800 EUR.“

b)

V odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. f) musí být možnost použít vyjednávací řízení uvedena již od okamžiku zahájení soutěže pro první zakázku a při výpočtu limitů uvedených v článku 158 se vezmou v úvahu celkové odhadované náklady dalších služeb a stavebních prací.“

13.

Článek 127 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

Návětí a písmena a) a b) nahrazují tímto:

„Zadavatelé mohou bez ohledu na odhadovanou hodnotu zakázky použít vyjednávací řízení po předchozím zveřejnění oznámení o zakázce v následujících případech:

a)

pokud do skončení otevřeného nebo omezeného řízení nebo soutěžního dialogu byly předloženy neregulérní nebo nepřijatelné nabídky, zejména z hlediska kritérií pro výběr nebo kritérií pro zadání zakázky, pokud původní podmínky zakázky stanovené v dokumentech týkajících se zakázky uvedených v článku 130 nejsou podstatně změněny, aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 2;

b)

ve výjimečných případech, jedná-li se o stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž povaha nebo rizika s nimi spojená nepřipouštějí předběžné stanovení celkové ceny uchazečem;“.

ii)

Písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

u zakázek na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES s výhradou čl. 126 odst. 1 prvního pododstavce písm. i) a j) a druhého pododstavce tohoto nařízení.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   V případech uvedených v odst. 1 písm. a) nemusí zadavatelé zveřejnit oznámení o zakázce, pokud do vyjednávacího řízení zahrnou pouze všechny ty uchazeče, kteří v předchozím řízení předložili nabídky v souladu s formálními požadavky zadávacího řízení.“

14.

V článku 129 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Zakázky o hodnotě nižší než 3 500 EUR mohou být zadány na základě jediné nabídky.

4.   Platby prováděné do výše 200 EUR mohou spočívat v pouhém uhrazení faktury bez předchozího přijetí nabídky.“

15.

Článek 130 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

výzvu k podávání nabídek nebo k vyjednávání nebo účasti na dialogu v rámci postupu podle článku 125b;

b)

připojenou zadávací dokumentaci, v případě soutěžního dialogu podle článku 125b popis potřeb a požadavků zadavatele nebo uvedení internetové adresy, kde je možno se s nimi seznámit;“.

b)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

Návětí a písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„Výzva k podávání nabídek nebo k vyjednávání nebo účasti na dialogu uvádí alespoň:

a)

pravidla, která upravují podobu a podávání nabídek, včetně zejména lhůty k podání a doby uzavření nabídek, požadavky na vyplnění standardního dotazníku, dokumenty, které je třeba přiložit, včetně průvodních dokladů o finanční, hospodářské, technické a odborné způsobilosti uvedených v článku 135, pokud nejsou uvedeny v oznámení o zakázce, a adresu, na kterou má být nabídka zaslána;

b)

že podání nabídky znamená přijetí zadávací dokumentace uvedené v odstavci 1, na kterou se nabídka odvolává, a že toto podání nabídky zavazuje uchazeče ke splnění zakázky, bude-li mu zakázka zadána;“.

ii)

Doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)

v případě soutěžního dialogu stanovené datum a adresa pro začátek fáze konzultace.“

c)

Odstavec 3 se mění takto:

i)

Písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

kritéria pro vyloučení a kritéria pro výběr vztahující se na zakázku, kromě omezeného řízení, a to i po soutěžním dialogu, a vyjednávacího řízení, po zveřejnění oznámení uvedeného v článku 127; v takových případech se kritéria uvádějí pouze v oznámení o zakázce nebo ve výzvě k projevení zájmu;

b)

kritéria pro zadání zakázky a jejich relativní důležitost, nebo případně sestupně podle důležitosti těchto kritérií, pokud nejsou uvedeny v oznámení o zakázce;“.

ii)

Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

minimální požadavky na varianty, které musí splňovat v zadávacích řízeních stanovených v čl. 138 odst. 2, v jejichž rámci je zakázka zadána hospodářsky nejvýhodnější nabídce, pokud zadavatel uvedl v oznámení o zakázce, že takové varianty jsou povoleny;“.

iii)

Doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)

v dynamickém nákupním systému podle článku 125a je povaha předpokládaných nákupů i všechny informace, které se týkají nákupního systému, použitého elektronického vybavení a technických opatření pro spojení a technické specifikace spojení.“

16.

Článek 131 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pokaždé, když je to možné, kritéria přístupu pro zdravotně postižené osoby nebo záměr pro všechny uživatele;“.

b)

V odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nebo formou technických údajů nebo požadavků na fungování, které mohou zahrnovat vliv na životní prostředí a musí být dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči poznat předmět zakázky a zadavateli udělit zakázku;“.

c)

V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Vhodným prostředkem může být technická dokumentace výrobce nebo protokol o zkoušce uznaného subjektu.“

d)

V odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Uchazeč musí jakýmikoli vhodnými prostředky prokázat ke spokojenosti zadavatele, že jeho nabídka odpovídá technickým údajům nebo požadavkům na fungování stanoveným zadavatelem. Vhodným prostředkem může být technická dokumentace výrobce nebo protokol o zkoušce uznaného subjektu.“

e)

Vkládají se odstavce 5a a 5b, které znějí:

„5a.   Pokud zadavatelé stanoví vlivy na životní prostředí formou technických údajů nebo požadavků na fungování, mohou použít detailní specifikace nebo v případě potřeby jejich části, jak jsou vymezeny evropskými, mezinárodními, vnitrostátními nebo jakýmikoli jinými ekoznačkami, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

užité specifikace jsou vhodné k tomu, aby definovaly vlastnosti dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky;

b)

požadavky značky jsou vypracovány na základě vědeckých informací;

c)

ekoznačky jsou přijímány postupem, kterého se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, tedy vládní subjekty, spotřebitelé, výrobci, distributoři a ekologická sdružení;

d)

ekoznačky jsou přístupné všem zúčastněným stranám.

Zadavatelé mohou uvést, že u výrobků nebo služeb, které mají ekoznačku, se předpokládá, že splňují technické specifikace vymezené v zadávací dokumentaci. Přijmou jakékoli jiné vhodné prostředky, jako například technickou dokumentaci výrobce nebo protokol o zkoušce uznaného subjektu.

5b.   Uznaným subjektem pro účely odstavce 4, 5 a 5a je zkušební nebo kalibrovací laboratoř nebo inspekční a certifikační subjekty v souladu s platnými evropskými normami.“

17.

Článek 134 se nahrazuje tímto:

„Článek 134

Důkazy

(články 93 a 96 finančního nařízení)

1.   Zadavatel přijme jako dostatečný důkaz, že se zájemce nebo uchazeč nenachází v některé ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 písm. a), b) nebo e) finančního nařízení, nejnovější výpis z trestního rejstříku, nebo pokud neexistuje, aktuální rovnocenný doklad vydaný soudním nebo správním orgánem země původu nebo provenience, ze kterého vyplývá, že jsou tyto požadavky splněny. Zadavatel přijme jako dostatečný důkaz, že se zájemce nebo uchazeč nenachází v situaci uvedené v čl. 93 odst. 1 písm. d) finančního nařízení, nejnovější osvědčení vydané příslušným orgánem dotyčného státu.

2.   Není-li dokument nebo osvědčení podle odstavce 1 v dotyčné zemi vydáváno a v dalších případech vyloučení podle článků 93 a 94 finančního nařízení, může být nahrazeno místopřísežným, nebo pokud neexistuje, čestným prohlášením učiněným zúčastněnou osobou u soudního nebo správního orgánu, notáře nebo příslušné profesní organizace země jejího původu nebo provenience.

U zakázek s hodnotou nižší než 50 000 EUR může zadavatel v závislosti na své analýze rizik požadovat po zájemcích nebo uchazečích pouze čestné prohlášení, že se nenacházejí v jedné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 finančního nařízení.

3.   V souladu s vnitrostátními právními předpisy země, ve které je uchazeč nebo zájemce usazen, se doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 týkají právnických nebo fyzických osob včetně, pokud to zadavatel považuje za nezbytné, ředitelů podniků nebo jiných osob se zastupujícími, rozhodovacím nebo kontrolními pravomocemi ve vztahu k zájemcům nebo uchazečům.

4.   Pokud mají pochyby o postavení zájemců nebo uchazečů, mohou se sami zadavatelé obrátit na příslušné orgány uvedené v odstavci 1, aby získali informace, které v dané situaci považují za nezbytné.“

18.

Článek 135 se mění takto:

a)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Rozsah informací požadovaných zadavatelem k prokázání finanční, hospodářské, technické a odborné způsobilosti zájemce nebo uchazeče a minimální dané požadavky vyžadované v souladu s odstavcem 2 nesmí překračovat rámec předmětu zakázky a musí brát v úvahu oprávněné zájmy hospodářských subjektů, zejména pokud jde o ochranu technických a obchodních tajemství podniku.“

b)

Doplňuje se odstavec 6, který zní:

„6.   U zakázek s hodnotou nižší než 50 000 EUR nemusí zadavatel v závislosti na své analýze rizik požadovat dokumenty dokládající hospodářské, finanční, technické a odborné způsobilosti zájemce nebo uchazeče. V takovémto případě nemůže dojít k žádnému předběžnému financování nebo průběžné platbě.“

19.

Článek 136 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Hospodářská a finanční způsobilost může být prokázána zejména jedním nebo několika z těchto dokladů:“.

b)

V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Za stejných podmínek může seskupení hospodářských subjektů uvedené v čl. 116 odst. 6 využít schopnosti účastníků seskupení nebo jiných subjektů.“

20.

Článek 137 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

Návětí se nahrazuje tímto:

„Technická a odborná způsobilost hospodářských subjektů může být prokázána podle druhu, množství nebo důležitosti a účelu použití dodávek, služeb nebo stavebních prací na základě jednoho nebo více následujících dokladů:“.

ii)

Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

popisem technického zařízení a opatření použitých pro zajištění kvality dodávek a služeb a popis vybavení podniku pro studium a výzkum;“.

iii)

Doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)

pro veřejné zakázky stavebních prací a služeb a pouze ve vhodných případech, uvedení opatření řízení z hlediska životního prostředí, které bude moci hospodářský subjekt použít při uskutečňování zakázky.“

b)

Vkládají se odstavce 3a a 3b, které znějí:

„3a.   Pokud zadavatelé vyžadují předložení osvědčení vydaného nezávislými subjekty za účelem potvrzení, že hospodářský subjekt splňuje určité normy pro zajištění jakosti, odkážou na systém zajištění jakosti na základě evropských norem řady z této oblasti, schválených subjekty v souladu s řadou evropských norem týkajících se osvědčení.

3b.   Pokud zadavatelé vyžadují předložení osvědčení vydaného nezávislými subjekty za účelem potvrzení, že hospodářský subjekt splňuje určité normy řízení z hlediska životního prostředí, odkazují na systém správy podniků a auditu (EMAS) uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 (8) nebo normy řízení z hlediska životního prostředí založené na evropských nebo mezinárodních normách v této oblasti a schválenými subjekty v souladu právními předpisy Společenství a s řadou evropských nebo mezinárodních norem týkajících se osvědčení. Uznají rovněž osvědčení se stejnou platností od subjektů z členských států. Přijímají i jiné důkazy o rovnocenných opatřeních řízení z hlediska životního postředí předložené hospodářskými subjekty.

c)

V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Za stejných podmínek může seskupení hospodářských subjektů uvedené v čl. 116 odst. 6 využít schopnosti účastníků seskupení nebo jiných subjektů.“

21.

V čl. 138 odst. 3 se první a druhý pododstavce nahrazují tímto:

„Zadavatel uvede v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo v popisu důležitost, kterou přisuzuje jednotlivým kritériím pro stanovení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Tato důležitost může být vyjádřena pomocí rozpětí, jehož největší velikost musí být vhodná.

Relativní důležitost přisouzená ceně ve vztahu k ostatním kritériím nesmí vést ke ztrátě významu ceny při výběru dodavatele zakázky, aniž by byly dotčeny stupnice stanovené orgánem pro odměňování určitých služeb, jako jsou služby poskytované odborníky na hodnocení.“

22.

Vkládá se článek 138a, který zní:

„Článek 138a

Používání elektronických dražeb

(čl. 97 odst. 2 finančního nařízení)

1.   V otevřeném, omezeném nebo vyjednávacím řízení podle čl. 127 odst. 1 písm. a) mohou zadavatelé rozhodnout o tom, že pokud mohou být specifikace zakázky stanoveny přesně, bude před přidělením veřejné zakázky provedena elektronická dražba uvedená v článku 54 směrnice 2004/18/ES.

Za stejných podmínek může být elektronická dražba použita při vyhlášení soutěže pro strany rámcové smlouvy uvedené v čl. 117 odst. 4 písm. b) a při vyhlášení soutěže na zakázky, jež mají být zadány v rámci dynamického nákupního systému uvedeného v článku 125a.

Elektronická dražba se týká buď pouze samotných cen, pokud je zakázka přidělena nejnižší ceně, nebo cen a/nebo hodnot uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka přidělena hospodářsky nejvýhodnější nabídce.

2.   Zadavatelé, kteří rozhodují o použití elektronické dražby, to uvedou v oznámení o zakázce.

Zadávací dokumentace mimo jiné obsahuje tyto informace:

a)

položky, jejichž hodnoty budou předmětem elektronické dražby, pokud tyto položky budou měřitelné tak, aby bylo možné je vyjádřit v číslech nebo v procentech;

b)

případné limity hodnot, které budou moci být předloženy tak, jak vyplývají ze specifikací předmětu zakázky;

c)

informace, které budou poskytnuty uchazečům v průběhu elektronické aukce a v kterém okamžiku jim budou případně poskytnuty;

d)

relevantní informace o průběhu elektronické aukce;

e)

podmínky, za jakých budou moci uchazeči dražit, a zejména minimální odchylky, které budou případně vyžadovány při dražbě;

f)

relevantní informace o použitém elektronickém zařízení a o způsobech a technických specifikacích připojení.

3.   Před zahájením elektronické dražby provedou zadavatelé první úplné hodnocení nabídek v souladu s kritérii pro přidělení a jejich stanovené důležitosti.

Všichni uchazeči, kteří podali vyhovující nabídky, jsou zároveň vyzváni elektronickými prostředky k podání nových cen a/nebo nových hodnot; výzva obsahuje všechny příslušné informace pro jednotlivé připojení k používaným elektronickým prostředkům a upřesňuje den a hodinu začátku elektronické dražby. Elektronická dražba může probíhat v několika navazujících fázích. Elektronická dražba může začít nejdříve dva pracovní dny po datu odeslání výzev.

4.   Pokud se zadá hospodářsky nejvýhodnější nabídce, je výzva doprovázena výsledkem úplného hodnocení nabídky uvedeného uchazeče provedeným v souladu s důležitostí stanovenou v čl. 138 odst. 3 prvním pododstavci.

Výzva obsahuje i matematický vzorec, který při elektronické dražbě určí automatické řazení v závislosti na nových cenách a/nebo nových předložených hodnotách. Tento vzorec zahrnuje důležitost všech kritérií stanovených pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedena v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci; za tímto účelem musí být jakákoli případná rozpětí dopředu vyjádřena určitou hodnotou.

V případě, kdy jsou varianty přípustné, musí být vzorce dodány zvlášť pro každou variantu.

5.   V průběhu každé fáze elektronické dražby sdělují zadavatelé okamžitě všem uchazečům alespoň informace, které jim kdykoli umožní seznámit se s pořadím. Mohou sdělovat i další informace týkající se jiných cen nebo jiných předložených hodnot, pokud to je uvedeno v zadávací dokumentaci. Kdykoli také mohou oznámit počet účastníků dané fáze dražby. V žádném případě však nesmí odhalit totožnost uchazečů v průběhu jednotlivých fází elektronické dražby.

6.   Zadavatelé uzavřou elektronickou dražbu jedním nebo více uvedenými způsoby:

a)

do výzvy k účasti na dražbě uvedou předem stanovené datum a čas;

b)

pokud již nedostávají nové ceny nebo nové hodnoty, které odpovídají požadavkům na minimální odchylky. V takovémto případě ve výzvě k účasti na dražbě zadavatelé stanoví lhůtu, po jejímž uběhnutí od posledního předložení uzavřou elektronickou dražbu;

c)

pokud se uskutečnil počet fází stanovený ve výzvě k účasti na dražbě.

Pokud zadavatelé rozhodli o uzavření elektronické dražby podle písmene c), případně v kombinaci se způsobem uvedeným v písmeni b), výzva k účasti na dražbě uvádí časový rozvrh každé fáze dražby.

7.   Po uzavření elektronické dražby zadavatelé zadají zakázku podle článku 138 v souladu s výsledky elektronické dražby.

Zadavatelé nesmějí elektronickou dražbu zneužívat nebo ji používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval, nebo aby měnili předmět zakázky, na nějž byla vyhlášena soutěž zveřejněním oznámení o zakázce a jak byl vymezen v zadávací dokumentaci.“

23.

V čl. 139 odst. 1 první pododstavec se doplňuje nová věta, která zní:

„Tato upřesnění se mohou týkat zejména dodržování ustanovení týkajících se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek platných v místě, kde je služba poskytována.“

24.

Článek 140 se mění takto:

a)

Odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   V otevřených řízeních pro zakázky, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než limity stanovené v článku 158, činí lhůta pro přijetí nabídek alespoň 52 dny ode dne odeslání oznámení o zakázce.

3.   V omezených řízeních, včetně použití soutěžního dialogu podle článku 125b a ve vyjednávacích řízeních, kde bylo zveřejněno oznámení o zakázce pro zakázky, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než limity uvedené v článku 158, činí lhůta pro přijetí žádostí o účast alespoň 37 dní ode dne odeslání oznámení o zakázce.

V omezených řízeních pro zakázky, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než limity stanovené v článku 158, činí lhůta pro přijetí nabídek alespoň 40 dní ode dne odeslání výzvy k podávání nabídek.

V omezených řízeních po výzvě k projevení zájmu uvedených v článku 128 však činí lhůta pro přijetí nabídek alespoň 21 den ode dne odeslání výzvy k podávání nabídek.

4.   V případech, kdy podle čl. 118 odst. 2 zadavatelé odeslali ke zveřejnění oznámení předběžných informací nebo sami na svém profilu kupujícího oznámení předběžných informací zveřejnili, minimální lhůta pro přijetí nabídek může být obecně změněna na 36 dní a v žádném případě není kratší než 22 dny ode dne odeslání oznámení o zakázce nebo výzvy k podávání nabídek.

Zkrácení lhůty uvedené v prvním pododstavci je možné pouze pokud oznámení předběžných informací splňuje následující podmínky:

a)

obsahuje všechny informace požadované ve oznámení o zakázce, pokud tyto informace jsou dostupné v okamžiku zveřejnění oznámení;

b)

ke zveřejnění bylo odesláno v rozmezí nejméně 52 dny a nejvýše 12 měsíců přede dnem odeslání oznámení o zakázce.“

b)

Doplňuje se odstavec 5, který zní:

„5.   Lhůty pro přijetí nabídek mohou být zkráceny o pět dní, pokud jsou všechny dokumenty týkající se zakázky volně a přímo přístupné elektronickými prostředky od data zveřejnění oznámení o zakázce nebo výzvy k projevení zájmu.“

25.

Článek 141 se mění takto:

a)

Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Je-li o to požádáno s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty pro podávání nabídek, jsou zadávací dokumentace nebo popisy podle článku 125b a doplňující dokumenty zaslány všem hospodářským subjektům, které požádají o zadávací dokumentaci nebo projeví zájem podílet se na dialogu nebo o účast v nabídkovém řízení, do šesti kalendářních dní od obdržení žádosti, s výhradou ustanovení odstavce 4. Zadavatelé nejsou povinni odpovídat na žádosti o zaslání, které byly podány méně než pět pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

2.   Je-li o to požádáno s dostatečným předstihem před lhůtou stanovenou pro podávání nabídek, jsou zároveň všem hospodářským subjektům, které požádaly o zadávací dokumentaci nebo projevily zájem podílet se na dialogu nebo o účast v nabídkovém řízení, podány doplňující informace týkající se zadávací dokumentace nebo popisů nebo doplňujících dokumentů nejpozději do šesti kalendářních dní před lhůtou pro přijetí nabídek nebo, v případě žádostí o informace obdržených méně než osm kalendářních dní před lhůtou pro přijetí nabídek, co nejdříve po obdržení žádosti o informace. Zadavatelé nejsou povinni odpovídat na žádosti o doplňující informace, které byly podány méně než pět pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.“

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   V otevřeném řízení, včetně dynamických nákupních systémů podle článku 125a, se nepoužijí ustanovení odstavce 1, pokud veškerá zadávací dokumentace a doplňující dokumenty jsou volně, zcela a přímo přístupné elektronickými prostředky. Oznámení o zakázce podle čl. 118 odst. 3 uvádí i internetovou adresu, na které se lze s těmito dokumenty seznámit.“

26.

Článek 142 se nahrazuje tímto:

„Článek 142

Lhůty v naléhavých případech

(čl. 98 odst. 1 finančního nařízení)

1.   Nelze-li v řádně odůvodněných naléhavých případech dodržet lhůty uvedené v čl. 140 odst. 3, mohou zadavatelé pro omezená řízení a pro vyjednávací řízení s oznámením o zakázce stanovit tyto lhůty vyjádřené v kalendářních dnech:

a)

lhůtu pro doručení žádostí o účast, která nesmí činit méně než 15 dní ode dne odeslání oznámení o zakázce, nebo méně než 10 dní, jestliže oznámení bylo do OPOCE odesláno elektronickými prostředky;

b)

lhůtu pro doručení nabídek, která nesmí činit méně než 10 dní ode dne výzvy k podávání nabídek.

2.   Je-li o to požádáno s dostatečným předstihem, jsou v rámci omezených řízení a zrychlených vyjednávacích řízení doplňující informace týkající se zadávací dokumentace sděleny všem zájemcům a uchazečům nejpozději čtyři kalendářní dny před uplynutím lhůty pro přijetí nabídek.“

27.

Článek 143 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Způsoby předání nabídek a žádostí o účast jsou určeny zadavatelem, který může zvolit jeden výhradní způsob komunikace. Nabídky a žádosti o účast mohou být zaslány dopisem nebo elektronickými prostředky. Žádosti o účast mohou být rovněž sděleny faxem.

Zvolené komunikační prostředky jsou nediskriminační povahy a jejich cílem nemůže být omezení přístupu hospodářských subjektů k zadávacímu řízení.

Zvolené komunikační prostředky umožňují zaručit tyto podmínky:

a)

že každé podání nabídky obsahuje veškeré informace nutné k jejímu hodnocení;

b)

že bude zachována celistvost údajů;

c)

že bude zachována důvěrnost nabídek a že zadavatel se s těmito nabídkami seznámí až po vypršení lhůty stanovené na jejich předložení.

Pokud je to nezbytné pro účely právního dokazování, mohou zadavatelé vyžadovat, aby žádosti o účast zaslané faxem byly potvrzeny co nejdříve a v každém případě před termínem stanoveným v článcích 140 a 251 dopisem nebo elektronickými prostředky.

Zadavatelé mohou vyžadovat, aby nabídky zaslané elektronickou poštou byly podepsány zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (9).

b)

Vkládá se odstavec 1a, který zní:

„1a.   Pokud zadavatel povolí předávání nabídek a žádostí o účast elektronickými prostředky, musejí být použité nástroje i jejich technické specifikace nediskriminační povahy, běžně přístupné veřejnosti a slučitelné s obvykle používanými informačními a komunikačními technologiemi. Informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídek a žádostí o účast, včetně šifrování, musí být uchazečům nebo žadatelům k dispozici.

Nástroje pro přijímání nabídek a žádostí o účast musejí být dále v souladu s požadavky přílohy X směrnice 2004/18/ES.“

c)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se nabídky podávají dopisem, uchazeči je mohou podávat:

a)

buď poštou nebo kurýrní službou, v takovém případě bude v dokumentech týkajících se zakázky uvedeno, že rozhodným datem je den odeslání zásilky, datum poštovního razítka nebo datum potvrzení o převzetí;

b)

nebo přímo či uchazečem zplnomocněnou osobou v podatelně orgánu; v druhém případě bude v dokumentech týkajících se zakázky vedle informací uvedených v čl. 130 odst. 2 písm. a) zmíněn rovněž útvar, u kterého se nabídky podávají proti vyhotovení datovaného a podepsaného potvrzení o přijetí.“

28.

Článek 145 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Všechny žádosti o účast a nabídky, které splňují požadavky článku 143, jsou otevřeny.“

b)

V odstavci 2 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise pro otevření nabídek je složena nejméně ze tří osob, které zastupují alespoň dvě organizační jednotky dotyčného orgánu, mezi nimiž není vztah nadřízenosti a podřízenosti, a alespoň jedna z nich není závislá na schvalující osobě. Aby nedošlo ke střetu zájmů, vztahují se na tyto osoby povinnosti uvedené v článku 52 finančního nařízení.

V zastoupeních a místních jednotkách uvedených v článku 254 nebo oddělených v členském státě, pokud neexistují oddělené jednotky, se požadavek organizačních jednotek, mezi nimiž není vztah nadřízenosti a podřízenosti, nepoužije.“

c)

V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě zaslání nabídek dopisem parafuje jeden nebo více členů komise pro otevření nabídek doklady, na kterých je uvedeno datum a doba odeslání nabídek.“

29.

Článek 146 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Všechny žádosti o účast a nabídky prohlášené za splňující požadavky jsou zhodnoceny a roztříděny hodnotícím výborem, který je vytvořen pro každou ze dvou etap, a to na základě předem vyhlášených kritérií pro vyloučení a výběr na jedné straně a na straně druhé kritérií pro přidělení zakázky.“

b)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

První a druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Hodnotící výbor je složen nejméně ze tří osob, které zastupují alespoň dvě organizační jednotky dotyčného orgánu, mezi nimiž není vztah nadřízenosti a podřízenosti, a alespoň jedna z nich není závislá na schvalující osobě. Aby nedošlo ke střetu zájmů, vztahují se na tyto osoby povinnosti uvedené v článku 52 finančního nařízení.

V zastoupeních a místních jednotkách uvedených v článku 254 nebo oddělených v členském státě, pokud neexistují oddělené jednotky, se požadavek organizačních jednotek, mezi nimiž není vztah nadřízenosti a podřízenosti, nepoužije.“

iii)

Doplňuje se čtvrtý pododstavec, který zní:

„Na základě rozhodnutí příslušné schvalující osoby mohou být tomuto výboru nápomocni externí odborníci. Příslušná schvalující osoba se ujistí, že tito odborníci dodržují povinnosti stanovené v článku 52 finančního nařízení.“

c)

Odstavec 3 se mění takto:

i)

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Hodnotící výbor nebo zadavatel však mohou v souvislosti s kritérii pro vyloučení a výběr vyzvat zájemce nebo uchazeče o doplnění nebo vyjasnění předložených podkladů ve lhůtě, kterou stanoví.“

ii)

Doplňuje se třetí pododstavec, který zní:

„Za přípustné se považují nabídky zájemců nebo uchazečů, kteří nejsou vyloučeni a splňují kritéria pro výběr.“

30.

Článek 147 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Článek 147

Výsledky hodnocení

(článek 99 finančního nařízení)“

b)

V odstavci 2 se návětí a písmeno a) nahrazují tímto:

„Protokol uvedený v odstavci 1 obsahuje alespoň:

a)

jméno a adresu zadavatele, předmět a hodnotu zakázky, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému;“.

c)

Odstavec 3 se mění takto:

i)

Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

jeho jméno a adresu a předmět a hodnotu zakázky, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému;“.

ii)

Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

v případě vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu okolnosti uvedené v článcích 125a, 126, 127, 242, 244, 246 a 247, které odůvodňují jejich použití;“.

31.

V článku 148 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„5.   V případě zakázek právních služeb podle přílohy II B směrnice 2004/18/ES může zadavatel s uchazeči udržovat styk nutný pro kontrolu kritérií pro výběr a/nebo přidělení.“

32.

Článek 149 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zadavatelé sdělí zájemcům a uchazečům co nejdříve rozhodnutí o jejich nabídce, nebo rámcové smlouvě, nebo přijetí do dynamického nákupního systému, včetně důvodů pro každé rozhodnutí nezadat zakázku nebo rámcovou smlouvu nebo zavést dynamický nákupní systém, pro které byla vyhlášena soutěž, nebo znovu zahájit řízení.“

b)

Doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.   U zakázek zadávaných orgány Společenství na vlastní účet podle článku 105 finančního nařízení zadavatelé oznamují co nejdříve po rozhodnutí o zadání zakázky a nejpozději následující týden každému vyloučenému uchazeči nebo zájemci současně a jednotlivě dopisem a faxem nebo e–mailem, že jejich nabídka nebo přihláška nebyla vybrána a v každém jednotlivém případě udají důvody odmítnutí nabídky nebo přihlášky.

Zadavatel oznámí současně s oznámeními o odmítnutí, která jsou vyloučeným zájemcům nebo uchazečům zasílána, vybranému zájemci či uchazeči rozhodnutí o zadání zakázky a uvede, že oznámené rozhodnutí daného zadavatele nijak nezavazuje.

Na základě písemné žádosti mohou vyloučení uchazeči nebo zájemci dopisem, faxem nebo e–mailem obdržet doplňující informace o důvodech odmítnutí a všichni uchazeči, kteří předložili vyhovující nabídku, mohou obdržet doplňující informace o vlastnostech a přednostech vybrané nabídky a jméno uchazeče, jemuž byla zakázka zadána, aniž jsou dotčen čl. 100 odst. 2 druhý pododstavec finančního nařízení. Zadavatelé odpovědí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti.

Zadavatelé mohou s osobou, které byla přidělena zakázky nebo rámcová smlouva, podepsat smlouvu pouze během dvou kalendářních týdnů ode dne, který následuje po současném oznámení rozhodnutí o odmítnutí a rozhodnutí o zadání zakázky. Případně mohou z důvodu dodatečného posouzení podpis smlouvy odložit, pokud je tento odklad odůvodněn žádostmi nebo připomínkami, které vyloučení uchazeči nebo zájemci ve lhůtě dvou kalendářních týdnů po oznámení rozhodnutí o odmítnutí nebo zadání zakázky předložili, nebo jakýmikoli jinými relevantními informacemi obdrženými během tohoto období. V tomto případě jsou zájemci nebo uchazeči informováni během tří pracovních dnů po rozhodnutí o odkladu.“

33.

Název článku 154 se nahrazuje tímto:

„Článeku 154

Zjištění odpovídající úrovně pro výpočet limitů

(články 104 a 105 finančního nařízení)“

34.

V článku 155 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud je předmět zakázky na služby, na dodávky nebo na stavební práce rozdělen do několika položek a každá je předmětem samostatné zakázky, vezme se při celkovém hodnocení použitelného limitu v úvahu hodnota každého dílčího plnění.

Pokud se celková hodnota dílčích plnění rovná limitům stanoveným v článku 158 nebo je přesahuje, použijí se na každé dílčí plnění čl. 90 odst. 1 a čl. 91 odst. 1 a 2 finančního nařízení, s výjimkou dílčích plnění, jejichž odhadovaná hodnota je nižší než 80 000 EUR u zakázek na služby nebo dodávky nebo nižší než 1 000 000 EUR u zakázek na stavební práce, přičemž souhrnná hodnota všech těchto dílčích plnění nepřekročí 20 % souhrnné hodnoty všech položek, které tvoří dotyčnou zakázku.“

35.

Článek 156 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely výpočtu odhadované částky zakázky zahrne zadavatel celkovou odhadovanou odměnu uchazeče.

Pokud jsou součástí zakázky přednostní práva nebo možnost jejího obnovení, je základem pro výpočet nejvyšší povolená částka zahrnující přednostní práva a obnovení.

Tento odhad se provádí v okamžiku odeslání oznámení o zakázce, nebo, pokud se s takovým zveřejněním nepočítá, v okamžiku, kdy zadavatel zahajuje zadávací řízení.“

b)

Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   U rámcových smluv a dynamických nákupních systémů je brána v úvahu maximální hodnota všech zakázek plánovaných v průběhu celého trvání rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému.“

c)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

v případě pojišťovacích služeb pojistné, které je třeba zaplatit a další druhy odměn;“.

ii)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

v případě zakázek zahrnujících projekt, poplatky nebo provize a podobné odměny.“

36.

Článek 157 se nahrazuje tímto:

„Článek 157

Limity pro zveřejnění oznámení předběžných informací

(článek 105 finančního nařízení)

Limity uvedené v článku 118 pro zveřejnění oznámení předběžných informací činí:

a)

750 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedené v příloze II A směrnice 2004/18/ES;

b)

5 923 000 EUR pro zakázky na stavební práce.“

37.

V článku 158 se název a odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Článek 158

Limity pro použití postupů podle směrnice 2004/18/ES

(článek 105 finančního nařízení)

1.   Limity uvedené v článku 105 finančního nařízení činí:

a)

154 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedené v příloze II A směrnice 2004/18/ES, s výjimkou zakázek na výzkum a vývoj uvedených v kategorii 8 uvedené přílohy;

b)

236 000 EUR u zakázek na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES a u zakázek na služby ve výzkumu a vývoji uvedené v kategorii 8 přílohy II A směrnice 2004/18/ES;

c)

5 923 000 EUR pro zakázky na stavební práce.“

38.

Čl. 164 odst. 1 se mění takto:

a)

V písmenu d) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

nejvyšší sazby financování nákladů akce nebo přijatého pracovního programu, kromě případů příspěvků paušální částkou a stupnice jednotkových nákladů uvedených v čl. 181 odst. 1,“.

b)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

odhadovaný celkový rozpočet a podrobné údaje o financovatelných nákladech akce nebo schváleného pracovního programu, kromě případů příspěvků paušální částkou a stupnice jednotkových nákladů uvedených v čl. 181 odst. 1;“.

39.

V článku 165 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se nepoužije na stipendia na studium, výzkum nebo odborné vzdělávání placené fyzickým osobám ani na ceny udělované v soutěžích ani v případech příspěvků paušální částkou a stupnice jednotkových nákladů uvedených v čl. 181 odst. 1.“

40.

Článek 166 se nahrazuje tímto:

„Článek 166

Roční programování

(čl. 110 odst. 1 finančního nařízení)

1.   Roční pracovní program pro granty připravuje každá příslušná schvalující osoba a přijímá Komise. Je zveřejňován na internetových stránkách Komise věnované grantům co možná nejdříve na začátku rozpočtového roku a do 31. března každého rozpočtového roku.

Pracovní program obsahuje údaje o základním právním aktu, cíle, časový plán výzev k podávání návrhů s uvedením orientačních částek a očekávaných výsledků.

2.   Každá podstatná změna pracovního programu v průběhu rozpočtového roku se dodatečně přijímá a zveřejňuje v souladu s postupy podle odstavce 1.“

41.

V čl. 168 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

ve prospěch subjektů uvedených v základním právním aktu, ve smyslu článku 49 finančního nařízení upřesněného článkem 31 tohoto nařízení, jako příjemci grantu.“

42.

V článku 169 odst. 2 se písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

poskytnutá částka a kromě případů příspěvků paušální částkou a stupnice jednotkových nákladů uvedených v čl. 181 odst. 1 sazba financování nákladů akce nebo schváleného pracovního programu.“

43.

V článku 172 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příjemce prokazuje výši spolufinancování buď z vlastních zdrojů, nebo ve formě finančních převodů ze strany třetích osob, nebo také věcným plněním, kromě případů příspěvků paušální částkou a stupnice jednotkových nákladů uvedených v čl. 181 odst. 1.“

44.

Článek 180 se mění takto:

a)

Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Příjemce potvrzuje na svou čest úplnost, spolehlivost a věrohodnost informací obsažených v žádostech o platbu, aniž by byl dotčen článek 104. Potvrzuje rovněž, že vzniklé náklady mohou být v souladu s ustanoveními dohody o grantu považovány za financovatelné a že k žádostem o platbu lze dodat náležité podklady, které mohou být podrobeny kontrole.“

b)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

První a druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Příslušná schvalující osoba může na základě analýzy rizik požadovat ke každé platbě externí audit finančních výkazů a v nich obsažených účtů provedený schváleným auditorem. Zpráva o auditu se v rámci grantu na provozní náklady nebo na akci připojuje k žádosti o platbu a má potvrdit, že náklady, které příjemce ve finančních výkazech uvedl a ze kterých vychází žádost o platbu, jsou v souladu s ustanoveními dohody o grantu reálné přesné a financovatelné.

Při průběžných platbách za rozpočtový rok a při platbách konečného zůstatku je povinný externí audit v těchto případech:

a)

granty na akci 750 000 EUR nebo více;

b)

granty na provozní náklady 100 000 EUR nebo více.“

ii)

Třetí pododstavec se zrušuje.

iii)

Čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Na základě své analýzy rizik může příslušná schvalující osoba navíc osvobodit od povinnosti externího auditu:

a)

veřejné subjekty a mezinárodní organizace uvedené v článku 43;

b)

příjemce grantů v oblasti humanitární pomoci a řízení krizových situací, s výjimkou platby konečného zůstatku;

c)

pro platby konečného zůstatku příjemce grantů v oblasti humanitární pomoci, kteří podepsali rámcovou dohodu o partnerství podle článku 163 a mají zaveden kontrolní systém, který pro tyto platby skýtá odpovídající záruky.“

45.

Článek 181 se nahrazuje tímto:

„Článek 181

Paušální financování

(článek 117 finančního nařízení)

1.   Kromě případů stipendií a cen může Komise povolit využití příspěvků paušální částkou, která je nižší nebo rovna 10 000 EUR, a stupnice jednotkových nákladů. Dále může povolit na základě stupnice, která je uvedena v příloze služebního řádu nebo kterou Komise každoročně schvaluje, denní diety za výdaje na služební cesty.

2.   Různé formy financování uvedené v odstavci 1 mohou být kumulovány ve prospěch stejného příjemce, aby byly pokryty různé kategorie financovatelných nákladů.

Rozhodnutí Komise uvedené v odstavci 1 stanovuje maximální částku týkající se všech povolených financování podle grantu nebo podle typu grantu.

3.   Dohoda o grantu může povolit paušální financování nepřímých nákladů příjemce do maximální výše 7% celkových přímých financovatelných nákladů akce, ledaže příjemce obdrží grant na provozní náklady financovaný z rozpočtu Společenství. Strop 7% může být překročen odůvodněným rozhodnutím Komise.

4.   Pro zajištění dodržování zásad spolufinancování, neziskovosti a řádného finančního řízení Komise hodnotí a určuje formy financování uvedené v odstavci 1 a podmínky, za nichž lze tyto formy kombinovat. Příslušná schvalující osoba je nejméně každé dva roky přezkoumává. Komise v důsledku toho potvrzuje nebo mění své původní rozhodnutí uvedené v odstavci 1.“

46.

Článek 182 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Taková jistota může být také požadována příslušnou schvalující osobou podle její analýzy rizik s ohledem na způsob financování zvolený při dohodě o grantu.“

b)

V odstavci 3 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jistotu poskytuje povolená banka nebo finanční instituce usazená v některém členském státě. Pokud je příjemce usazen ve třetí zemi, příslušná schvalující osoba může přistoupit na to, že banka nebo finanční instituce usazená v této třetí zemi poskytne takovou jistotu, pokud se domnívá, že tato jistoty představuje pojistky a charakteristiky odpovídající jistotám, které byly poskytnuty bankou nebo finanční institucí usazenou v členském státě.

Na žádost příjemce může být tato jistota nahrazena osobním společným a nerozdílným ručením třetí osoby nebo společným a nerozdílným ručením příjemců zúčastněných na jedné akci, kteří jsou stranami stejné dohody o grantu, poté co ji přijala příslušná schvalující osoba.“

c)

V odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případech uvedených v odstavci 1 druhém pododstavci je uvolněna pouze při zaplacení konečného zůstatku.“

47.

Článek 183 se nahrazuje tímto:

„Článek 183

Pozastavení a snížení grantů

(článek 119 finančního nařízení)

Příslušná schvalující osoba pozastaví platby v následujících případech:

a)

pokud akce nebo schválený pracovní program nejsou prováděny nebo nejsou prováděny řádně, zcela nebo včas;

b)

pokud byly poskytnuty částky, které překračují stropy financování stanovené dohodou;

c)

pokud jsou částky placené v souladu s dohodou o grantu vyšší než skutečné náklady, které příjemce na akci vynaložil, nebo pokud provozní rozpočet dodatečně vykazuje přebytek.

V závislosti na dosaženém stadiu řízení poté, co umožní příjemci (příjemcům) předložit jeho nebo jejich připomínky, zadavatel buď sníží grant, nebo požaduje vrácení v poměrné výši od příjemce nebo příjemců.“

48.

V čl. 234 odst. 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Pro platby v měně přijímajícího státu budou u finanční instituce v přijímajícím státě nebo v některém členském státě otevřeny jménem Komise nebo, po vzájemné dohodě, jménem příjemce účty vedené v eurech.“

49.

Čl. 241 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud zadavatel neobdrží alespoň tři platné nabídky, musí být řízení zrušeno a znovu zahájeno. Pokud druhé řízení neumožní získat tři platné nabídky, zadavatel může přidělit zakázku na základě jediné platné nabídky.“

Článek 2

Postupy zadávání veřejných zakázek a poskytování grantů, které byly zavedeny před vstupem v platnost tohoto nařízení, se i nadále řídí pravidly používanými v době jejich zavedení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2005.

Za Komisi

Dalia GRYBAUSKAITĖ

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 134, 30.04.2004, s. 114. Směrnice ve znění nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1. Směrnice zrušena směrnicí 2004/18/ES.

(5)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 (Úř. věst. L 329, 17.12.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.“

(7)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1.“

(9)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.“


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1262/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 27/2005, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v oblastech I a II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1) a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 27/2005 stanoví možnost rozšířit rybolovná práva Společenství na tresku modravou a sledě obecného, pokud třetí země neprovádějí odpovědné řízení těchto populací.

(2)

Navzdory přidělení rybolovných práv v oblasti I a II, které platí pro dotčené pobřežní státy od roku 1997, rozšířilo nedávno Norsko svá rybolovná práva na sledě obecného o dodatečné množství ve výši 14 %. Proto se zdá, že Norsko neprovádí odpovědné řízení populace sledě obecného.

Do doby, než bude přijata dlouhodobá dohoda o populaci sledě obecného s dotčenými pobřežními státy, je vhodné, aby Společenství prozatímně také zvýšilo svoji kvótu o 14 % na 89 537 tun v oblastech I, II (vody ES a mezinárodní vody). Z vědeckého hlediska je velmi nepravděpodobné, že by to mělo jakýkoli nevratný nepříznivý vliv na zachování této populace.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu.

(4)

Nařízení (ES) č. 27/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IC nařízení (ES) č. 27/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha IC nařízení (ES) č. 27/2005 se mění takto:

Položka týkající se druhu sleď obecný v oblasti I, II (vody ES a mezinárodní vody) se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

I, II (vody ES a mezinárodní vody)

HER/1/2

Belgie

31

 

Dánsko

30 677

 

Německo

5 373

 

Španělsko

101

 

Francie

1 324

 

Irsko

7 942

 

Nizozemsko

10 979

 

Polsko

1 553

 

Portugalsko

101

 

Finsko

475

 

Švédsko

11 368

 

Spojené království

19 613

 

ES

89 537

 

Faerské ostrovy

7 548 (1)

 

TAC

890 000

Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

V rámci omezení výše uvedených kvót nelze v určených oblastech odlovit větší množství, než která jsou uvedena níže:

 

II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (HER/*25B-F)

Belgie

3

Dánsko

2 580

Německo

452

Španělsko

9

Francie

111

Irsko

668

Nizozemsko

924

Polsko

131

Portugalsko

9

Finsko

40

Švédsko

956

Spojené království

1 650“


(1)  Může být loven ve vodách ES.

Zvláštní podmínky:

V rámci omezení výše uvedených kvót nelze v určených oblastech odlovit větší množství, než která jsou uvedena níže:

 

II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (HER/*25B-F)

Belgie

3

Dánsko

2 580

Německo

452

Španělsko

9

Francie

111

Irsko

668

Nizozemsko

924

Polsko

131

Portugalsko

9

Finsko

40

Švédsko

956

Spojené království

1 650“


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1263/2005

ze dne 28. července 2005,

kterým se popáté mění nařízení Rady (ES) č. 798/2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 798/2004 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny specifickými úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.

(2)

Belgie, Itálie, Nizozemsko a Spojené království požádaly o změnu údajů v adresách jejich příslušných orgánů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 798/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2005.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 667/2005 (Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s. 35).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 798/2004 se mění takto:

1.

Adresy pod nadpisem „Belgie“ se nahrazují tímto:

„1.

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service ‚Asie du sud et de l’Est, Océanie‘

Téléphone (32-2) 501 82 74

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

2.

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37“

2.

Adresy pod nadpisem „Itálie“ se nahrazují tímto:

„Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531“

3.

Adresy pod nadpisem „Itálie“ se nahrazují tímto:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 DE Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984“

4.

Adresa pod nadpisem „Nizozemsko“ se nahrazuje tímto:

„Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 0594

Fax (44-207) 215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Pro Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700“


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1264/2005

ze dne 28. července 2005,

kterým se po čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 25. července 2005 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2005.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1190/2005 (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 27).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

V položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se záznam „NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie; daňové číslo: 01406430155; číslo DPH: IT 01406430155“ nahrazuje tímto:

Hotel Nasco (také znám jako Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie. Další informace: a) daňové identifikační číslo: 01406430155, b) identifikační číslo plátce DPH: IT 01406430155.


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1265/2005

ze dne 29. července 2005,

kterým se stanoví zákaz rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIa, IIIa a IV ve vodách Společenství plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2005.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2005.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2005 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2005.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský stát

Dánsko

Populace

SAN/2A3A4.

Druh

Smáčkovití (Ammodytidae)

Oblast

IIa, IIIa, IV (vody Společenství)

Datum

2. července 2005


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1266/2005

ze dne 29. července 2005

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2005.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2005.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2005 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2005.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský stát

Francie

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

Datum:

27. června 2005


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1267/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se povoluje podávání žádostí o osvědčení o náhradě podle čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), a zejména na čl. 38 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přidělení osvědčení podle článku 36 nařízení (ES) č. 1043/2005 zůstávají k dispozici částky stanovené podle čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

Aby se zajistilo rozdělení těchto částek, je vhodné oprávnit hospodářské subjekty k podávání žádostí o osvědčení o náhradě pro zboží, které má být vyvezeno před 1. říjnem 2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 mohou být žádosti o osvědčení o náhradě pro zboží, které má být vyvezeno před 1. říjnem 2005, podávány od pondělí 8. srpna 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1268/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2191/81 (2) stanoví poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi. S ohledem na snížení intervenční ceny másla a následného snížení úrovní podpor v jiných režimech podpor by se výše podpory měla snížit.

(2)

Vzhledem k povaze konečných příjemců tohoto režimu, je nezbytné poskytnout určité časové období mezi vstupem nařízení v platnost a jeho používáním, aby se příjemcům umožnilo přizpůsobit se nové úrovni podpory.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V ustanovení čl. 2 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 2191/81 se výše „80 EUR“ nahrazuje výší „60 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 213, 1.8.1981, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 181/2005 (Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 8).


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1269/2005

ze dne 1. srpna 2005

o dovozních licencích pro mražený hovězí bok

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celních kvót pro dovoz mraženého hovězího boku spadajícího pod kód KN 0206 29 91 (2), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 996/97 stanovuje v čl. 1 odst. 3 písm. b) množství mraženého hovězího boku, které může být v období 2005/2006 za zvláštních podmínek dovezeno, na 800 tun.

(2)

Čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 996/97 uvádí, že požadovaná množství mohou být snížena. Podané žádosti se vztahují na celková množství, která přesahují množství jsoucí k dispozici. Za těchto okolností a ve snaze zajistit spravedlivé rozdělení množství, která jsou k dispozici, je nutné požadovaná množství úměrně snížit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence podané v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 996/97 se vyhovuje v rozsahu 0,53871 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (CE) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1270/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 992/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 992/2005 ze dne 29. června 2005 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2005 do 30. června 2006) (2), a zejména na čl. 1 odst. 4 a článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 992/2005 stanoví počet kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, který lze dovézt za zvláštních podmínek v období od 1. července do 30. září 2005. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu.

(2)

Je třeba stanovit množství, pro která je od 1. října 2005 v rámci celkového množství 169 000 kusů možné podat žádost o licenci podle čl. 1 odst. 4 směrnice (ES) č. 992/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během července 2005 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 992/2005 se vyhovuje v plném rozsahu.

2.   Množství na období uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 992/2005 je 84 280 kusů zvířat.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 168, 30.6.2005, s. 16.


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1271/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se stanoví množství, na něž lze podávat žádosti o dovozní licence na období od července 2005 v rámci celních kvót pro dovoz hovězího a telecího masa podle nařízení Rady (ES) č. 1279/98 pro Bulharsko a Rumunsko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám hovězího a telecího masa stanoveným v rozhodnutích Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko (2), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1279/98 stanoví množství určitých produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Rumunska a Bulharska, které je možno dovážet za zvláštních podmínek v období od 1. července 2005 do 30. června 2006. Množství určitých produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z Bulharska a Rumunska, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence, jsou taková, že žádostem může být vyhověno v plném rozsahu. Žádosti podané pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Bulharska musejí být ale dle čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení úmérně sníženy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro následující množství byly podány žádosti o dovozní licence na období od 1. července do 31. prosince 2005 v rámci celních kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1279/98, kterým se vyhovuje v plném rozsahu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1272/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Rozhodnutí Rady 2005/592/SZBP (2) mění přílohu společného postoje 2004/161/SZB (3). Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2005 (Úř. věst. L 153, 16.6.2005, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 98.

(3)  Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 66.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se mění takto:

Doplňují se tyto nové fyzické osoby:

1.

Sekesai Makwavarara, úřadující starostka Harare (ZANU-PF).

2.

Edmore Veterai, hlavní podnáčelník policie, velitel pro oblast Harare.

3.

Munyaradzi Musariri, podnáčelník policie.

4.

Wayne Bvudzijena, podnáčelník policie.

5.

Partson Mbiriri, stálý tajemník Ministerstva pro místní rozvoj, veřejné práce a rozvoj měst.

6.

Melusi (Mike) Matshiya, stálý tajemník Ministerstva vnitra.


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1273/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 2 a článek 3 nařízení (EHS) č. 4088/87 určují, že se ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže stanoví vždy jednou za dva týdny na dobu dvou týdnů. Podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (2), se tyto ceny stanoví pro období dvou po sobě následujících týdnů na základě vážených cen poskytnutých členskými státy.

(2)

Tyto ceny je třeba stanovit co nejrychleji, aby mohla být určena výše příslušného cla.

(3)

S ohledem na přistoupení Kypru do Evropské unie 1. května 2004 by neměla být stanovena dovozní cena pro tento stát.

(4)

S ohledem na smlouvy přijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 3 k dohodě o přidružení mezi ES a Marokem (4), a rozhodnutím Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a o nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou (5) by neměly být nadále stanovovány dovozní ceny pro Izrael, Maroko a západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

(5)

Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro jednokvěté karafiáty (Standard), vícekvěté karafiáty (Spray), velkokvěté růže a malokvěté růže podle článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 4088/87 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení pro období od 3. do 17. srpna 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kusů)

Období: od 3. do 17. srpna 2005

Cena producentů ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

 

17,51

14,16

28,08

10,57

Dovozní ceny ve Společenství

Jednokvěté karafiáty

(Standard)

Vícekvěté karafiáty

(Spray)

Velkokvěté růže

Malokvěté růže

Jordánsko


2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/44


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1274/2005

ze dne 1. srpna 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly pozměněny nařízením (ES) č. 1069/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 69.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 2. srpna 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


Tiskové opravy

2.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/46


Oprava rozhodnutí Komise 2004/761/ES ze dne 26. října 2004 o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 93/24/EHS v oblasti statistického zjišťování stavů a produkce chovu skotu

( Úřední věstník Evropské unie L 337, ze dne 13. listopadu 2004 )

Strana 67 přílohy II pro Lotyšsko

místo:

„NUTS 3“,

má být:

„NUTS 2“.