ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 195

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
27. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1198/2005 ze dne 26. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1199/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1200/2005 ze dne 26. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech ( 1 )

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1201/2005 ze dne 26. července 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1202/2005 ze dne 26. července 2005, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, VII ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa

13

 

*

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

15

Dohoda mezi Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Společenstvím evropských železnic (CER) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o splnění podmínek stanovených v článku 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1198/2005

ze dne 26. července 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1199/2005

ze dne 22. července 2005

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízení Rady (ES) č. 493/2005 (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Podlahová deska skládající se z těchto vrstev:

povrch je fotografické vyobrazení dřeva na papíře, napodobující parketovou desku, s povrchovou vrstvou z melaminové pryskyřice;

jádro je tvořeno dřevovláknitou deskou o hustotě převyšující 0,8 g/cm3, s pery a drážkami („zámkový systém“);

podklad tvoří impregnovaný papír.

(Viz fotografie A.) (1)

4411 19 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1, 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 4411, 4411 19 a 4411 19 90.

Povrch, který slouží pouze k dekorativním účelům, nedává výrobku podstatné rysy.

Podstatné rysy výrobku jsou dány jádrem z dřevovláknité desky. Viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 4411.

Tento výrobek je vyloučen z čísel 4412 a 4418, jelikož povrch není ze dřeva.

2.

Podlahová deska složená ze tří vrstev dřeva (celková tloušťka je 7 mm).

Vrchní vrstva je vyrobena ze dvou řad dubových pásů o tloušťce 0,6 mm.

Střední vrstva je vyrobena z dřevotřískové desky o vysoké hustotě.

Spodní vrstva je vyrobena z jehličnatého dřeva (tloušťka 0,6 mm).

Střední vrstva je opatřena pery a drážkami („zámkový systém“).

(Viz fotografie B.) (1)

4412 29 80

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 4412, 4412 29 a 4412 29 80.

Vrchní vrstva výrobku se považuje za tenkou dýhu ve smyslu vysvětlivek k HS k číslu 4412 a vysvětlivek ke KN k číslu 4412.

3.

Podlahová deska složená ze tří vrstev masivního dřeva (celková tloušťka je 14 mm).

Vrchní vrstva se skládá ze tří řad dubových pásů o tloušťce 3 mm.

Střední a spodní vrstva je vyrobena z jehličnatého dřeva.

Střední vrstva je opatřena pery a drážkami.

(Viz fotografie C.) (1)

4418 30 91

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 4418, 4418 30 a 4418 30 91.

Vrchní vrstva výrobku se nepovažuje za tenkou dýhu ve smyslu vysvětlivek k HS k číslu 4412 a vysvětlivek ke KN k číslu 4412.

A.

Image

B.

Image

C.

Image


(1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1200/2005

ze dne 26. července 2005

o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3, článek 9a a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek na seznamu příloh tohoto nařízení byly podány přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodní připomínky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly zaslány Komisi přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi je tudíž třeba nadále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Použití růstového stimulátoru Formi LHS (kyselý mravenčan draselný) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1334/2001 (3) u selat a prasat na výkrm. Osoba zodpovědná za uvedení přípravku Formi LHS (kyselý mravenčan draselný) do oběhu předložila podle článku 4 uvedené směrnice žádost o obdržení dočasného povolení prodloužení používání přípravku jako růstového stimulátoru pro prasnice o čtyři roky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko o bezpečnosti používání tohoto přípravku pro lidi, zvířata a životní prostředí na základě podmínek stanovených v příloze I tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9a odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku uvedeného v příloze I by proto mělo být povoleno na dobu čtyř let.

(6)

Použití mikroorganismu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1411/1999 (4) u kuřat a králíků na výkrm. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(7)

Použití mikroorganismu Enterococcus faecium NCIMB 10415 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 866/1999 (5) u prasnic. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(8)

Použití mikroorganismu Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením (ES) č. 1411/1999 u selat. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(9)

Použití mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením (ES) č. 1411/1999 u selat. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(10)

Použití mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98 (6) u dojnic a u skotu na výkrm. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(11)

Použití mikroorganismu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bylo poprvé dočasně povoleno nařízením (ES) č. 866/1999 u kuřat na výkrm. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného mikroorganismu byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS. Používání uvedeného přípravku mikroorganismů podle přílohy II je tedy třeba povolit bez časového omezení.

(12)

Hodnocení těchto žádostí dokazuje, že je třeba požadovat některé postupy na ochranu zaměstnanců před vystavením vlivu doplňkových látek uvedených v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit provádění směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (7).

(13)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek náležející do skupiny „růstových stimulátorů“ uvedený v příloze I se dočasně na dobu čtyř let povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedené v příloze II se povolují bez časového omezení k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 180, 3.7.2001, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 676/2003 (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 56.

(5)  Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 21.

(6)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.

(7)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Registrační číslo doplňkové látky

Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemické označení, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná

ustanovení

Konec platnosti povolení

mg aktivní látky/kg kompletního krmiva

Růstové stimulátory

1

BASF Aktiengesellschaft

kyselý mravenčan draselný (Formi LHS)

Doplňková látka:

 

kyselý mravenčan draselný, v pevném stavu min. 98 %,

 

křemičitan max. 1,5 %,

 

voda max. 0,5 %

Aktivní látka:

 

kyselý mravenčan draselný, v pevném stavu

 

KH(COOH)2

 

CAS číslo 20642-05-1

prasnice

8 000

12 000

30. července 2009


PŘÍLOHA II

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

králíci na výkrm

0,1 × 109

5 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika: robenidin, salinomycinát sodný.

časově neomezené

kuřata na výkrm

0,2 × 109

1 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika: monensin sodný, lasalocid sodný, salinomycinát sodný, dekoquinát, robenidin, narasin, halofuginon.

časově neomezené

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Přípravek Enterococcus faecium obsahující min.:

 

forma mikrokapslí:

 

1,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

granulovaná forma:

 

3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

prasnice

0,7 × 109

1,25 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Prasnice 2 týdny před porodem a při laktaci.

časově neomezené

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10 663/NCIMB 10 415

Přípravek Enterococcus faecium obsahující min.:

 

prášková nebo granulovaná forma:

 

3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

potahovaná forma:

 

2,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

kapalná forma:

 

1 × 1010 CFU/ml doplňkové látky

selata

1 × 109

1 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Pro použití u selat do váhy kolem 35 kg.

časově neomezené

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min.:

 

forma prášku, kulatých a oválných granulí:

 

1 × 109 CFU/g doplňkové látky

selata (odstavená)

3 × 109

3 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Pro použití u odstavených selat do váhy kolem 35 kg.

časově neomezené

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min.:

 

forma granulovaného prášku:

 

2 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

potahovaná forma:

 

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

dojnice

4 × 108

2 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Množství Saccharomyces cerevisiae v denní dávce nesmí přesáhnout 8,4 × 109 CFU na 100 kg tělesné hmotnosti. Na každých dalších 100 kg tělesné hmotnosti se přidá 1,8 × 109 CFU.

časově neomezené

skot na výkrm

5 × 108

1,6 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Množství Saccharomyces cerevisiae v denní dávce nesmí přesáhnout 4,6 × 109 CFU na 100 kg tělesné hmotnosti. Na každých dalších 100 kg tělesné hmotnosti se přidá 2 × 109 CFU.

časově neomezené

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Přípravek Pediococcus acidilactici obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

kuřata na výkrm

1 × 109

1 × 1010

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika: dekoquinát, halofuginon, narasin, salinomycinát sodný, maduramicin ammonný, diclazuril.

časově neomezené


27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2005

ze dne 26. července 2005

o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1),

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (2),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

prostudování množství, na něž byly podány žádosti na tranši červenec 2005, ukazuje, že je třeba vydat licence pro množství uvedená v žádostech, která se případně upraví procentní sazbou snížení, a stanovit množství, která budou převedena do následující tranše,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence pro rýži podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98 a oznámené Komisi se vydávají pro množství uvedená v žádostech, která se upraví procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, která jsou k dispozici pro následující tranši, jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2296/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 35).


PŘÍLOHA

Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc červenec 2005, a množství převedená na následující tranši:

a)   omletá nebo poloomletá rýže kódu KN 1006 30

Původ

Snížení (v %) pro tranši na červenec 2005

Množství převedené na tranši měsíce září 2005 (t)

Spojené státy americké

0 (1)

10 908,927

Thajsko

0 (1)

986,954

Austrálie

0 (1)

345,820

jiného původu


b)   loupaná rýže kódu KN 1006 20

Původ

Snížení (v %) pro tranši na červenec 2005

Množství převedené na tranši měsíce září 2005 (t)

Austrálie

0 (1)

10 429

Spojené státy americké

0 (1)

7 642

Thajsko

0 (1)

1 812

jiného původu

0 (1)

117


c)   zlomková rýže kódu KN 1006 40 00

Původ

Snížení (v %) pro tranši na červenec 2005

Thajsko

0 (1)

Austrálie

0 (1)

Guyana

0 (1)

Spojené státy americké

0 (1)

jiného původu

0 (1)


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti


27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1202/2005

ze dne 26. července 2005,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, VII ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro roky 2005 a 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2005.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2005 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2005.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský Stát

Německo

Populace

GFB/567-

Druh

Treska (Phycis blennoides)

Oblast

V, VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

Datum

9.6.2005


27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/15


SMĚRNICE RADY 2005/47/ES

ze dne 18. července 2005

o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tato směrnice je v souladu se základními právy a zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie a směřuje k zajištění úplného dodržování jejího článku 31, v němž se stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

(2)

Sociální partneři mohou v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy společně požádat, aby dohody uzavřené na úrovni Společenství byly provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise.

(3)

Rada přijala směrnici 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (1). Železniční doprava byla jedním z odvětví činnosti, která byla z oblasti působnosti uvedené směrnice vyňata. Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2000/34/ES (2), kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti z ní původně vyňaté.

(4)

Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (3), kterou se kodifikovala a zrušila směrnice 93/104/ES.

(5)

Směrnice 2003/88/ES stanoví, že se lze odchýlit od jejích článků 3, 4, 5, 8 a 16 pro osoby pracující v železniční dopravě, které tráví svou pracovní dobu ve vlaku.

(6)

Společenství evropských železnic (CER) a Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) informovaly Komisi, že si přejí zahájit jednání v souladu s čl. 139 odst. 1 Smlouvy.

(7)

Tyto organizace uzavřely dne 27. ledna 2004 dohodu o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby (dále jen „dohoda“).

(8)

Dohoda obsahovala společnou žádost, aby Komise dohodu provedla rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy.

(9)

Směrnice 2003/88/ES se vztahuje na mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby, pokud tato směrnice a dohoda k ní připojená neobsahuje zvláštní ustanovení.

(10)

Pro účely článku 249 Smlouvy je vhodným nástrojem pro provedení této dohody směrnice.

(11)

Jelikož s ohledem na dotvoření vnitřního trhu v odvětví železniční dopravy a na hospodářskou soutěž v tomto odvětví nemůže být cílů této směrnice, totiž ochrany zdraví a bezpečnosti, dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12)

Rozvoj odvětví evropské železniční dopravy vyžaduje podrobné sledování role současných i nových účastníků tohoto odvětví s cílem zajistit harmonický rozvoj v celém Společenství. Evropský sociální dialog v této oblasti by měl být schopen tento vývoj odrážet a co nejlépe jej zohledňovat.

(13)

Tato směrnice ponechává členským státům možnost definovat ty pojmy dohody, které sama blíže nevymezuje, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, jako je tomu u jiných směrnic v oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, pokud jsou použité definice v souladu s dohodou.

(14)

Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 nazvaným „Přizpůsobit a podporovat sociální dialog na úrovni Společenství“ s ohledem na reprezentativnost smluvních stran a soulad každého ustanovení dohody s právem; podepsané strany jsou dostatečně reprezentativní, aby mohly zastupovat mobilní pracovníky železnic poskytující interoperabilní přeshraniční služby provozované železničními podniky.

(15)

Komise vypracovala návrh směrnice v souladu s čl. 137 odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že směrnice v sociální oblasti by neměly „ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků“.

(16)

Tato směrnice a dohoda stanoví minimální normy; členské státy nebo sociální partneři by měli mít možnost zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení.

(17)

Komise uvědomila Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a zaslala jim návrh směrnice o provádění dohody.

(18)

Evropský parlament přijal usnesení o dohodě sociálních partnerů dne 26. května 2005.

(19)

Provedení dohody přispěje k dosažení cílů stanovených v článku 136 Smlouvy.

(20)

V souladu s odstavcem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (4) budou členské státy vyzvány, aby jak pro sebe, tak v zájmu Společenství vypracovaly vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrný vztah mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je provedení dohody o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby, uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).

Znění dohody je připojeno v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení, než jaká stanoví tato směrnice.

2.   Provádění této směrnice za žádných okolností neodůvodňuje pokles obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje. Právo členských států nebo sociálních partnerů přijímat s ohledem na vývoj okolností právní nebo smluvní úpravu, která se liší od úpravy platné ke dni přijetí této směrnice, není dotčeno, jsou-li zachovány minimální požadavky stanovené touto směrnicí.

Článek 3

Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o sledování a hodnocení podepsanými stranami, předloží Komise, po konzultaci se sociálními partnery na evropské úrovni, Evropskému parlamentu a Radě do 27. července 2011 zprávu o provádění této směrnice v souvislosti s vývojem železničního odvětví.

Článek 4

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů, které byly přijaty podle této směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 27. července 2008 a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny.

Článek 5

Členské státy po konzultaci se sociálními partnery uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. července 2008 nebo zajistí, aby sociální partneři do uvedeného dne zavedli nezbytná opatření dohodou. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která jim kdykoli umožní zajistit výsledky požadované touto směrnicí, a Komisi o těchto opatřeních neprodleně uvědomí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18. Směrnice ve znění směrnice 2000/34/ES.

(2)  Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9.

(4)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


DOHODA

mezi Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Společenstvím evropských železnic (CER) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby

S OHLEDEM NA:

vývoj železniční dopravy, která vyžaduje modernizaci systému a rozvoj transevropské dopravy, a tedy interoperabilní služby,

potřebu rozvíjet bezpečnou přeshraniční dopravu a chránit zdraví a bezpečnost mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby,

potřebu předejít hospodářské soutěži založené výhradně na rozdílech v pracovních podmínkách,

důležitost rozvoje železniční dopravy v rámci Evropské unie,

myšlenku, že těchto cílů bude dosaženo vytvořením společných pravidel pro minimální standardní pracovní podmínky pro mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby,

přesvědčení, že se počet těchto pracovníků v nadcházejících letech zvýší,

Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 138 a čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

směrnici 93/104/ES (ve znění směrnice 2003/34/ES), a zejména na články 14 a 17 uvedené směrnice,

Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. června 1980),

skutečnost, že čl. 139 odst. 2 Smlouvy stanoví, že dohody uzavřené na evropské úrovni mohou být na základě společné žádosti podepsaných stran provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise,

skutečnost, že podepsané strany tímto takovou žádost podávají,

SE PODEPSANÉ STRANY DOHODLY TAKTO:

Ustanovení 1

Oblast působnosti

Tato dohoda se vztahuje na mobilní pracovníky v železniční dopravě poskytující interoperabilní přeshraniční služby, provozované železničními podniky.

Použití této dohody je nepovinné pro místní a regionální osobní přeshraniční dopravu, pro nákladní přeshraniční dopravu do vzdálenosti 15 kilometrů od hranic a pro dopravu mezi oficiálními hraničními stanicemi uvedenými v příloze.

Je rovněž nepovinné pro vlaky na přeshraničních spojích, které začínají i končí v infrastruktuře téhož členského státu a využívají infrastrukturu jiného členského státu, aniž by se na jeho území zastavily (což může být považováno za provoz vnitrostátní dopravy).

Pokud jde o mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby, nevztahuje se směrnice 93/104/ES na ta hlediska, pro která tato dohoda obsahuje zvláštní ustanovení.

Ustanovení 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1.

„interoperabilními přeshraničními službami“ přeshraniční služby, pro které se od železničních podniků vyžadují nejméně dvě osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2001/14/ES;

2.

„mobilním pracovníkem poskytujícím interoperabilní přeshraniční služby“ pracovník, který je v rámci denní směny členem doprovodu vlaku přiděleným pro poskytování interoperabilních přeshraničních služeb po dobu delší než jednu hodinu;

3.

„pracovní dobou“ doba, po kterou pracovník pracuje, je zaměstnavateli k dispozici a vykonává svou činnost nebo plní úkoly, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

4.

„dobou odpočinku“ doba, která není pracovní dobou;

5.

„noční dobou“ doba v délce nejméně 7 hodin, vymezená vnitrostátními právními předpisy, která ve všech případech musí zahrnovat dobu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní;

6.

„noční směnou“ směna zahrnující nejméně 3 hodiny práce během noční doby;

7.

„odpočinkem mimo domov“ denní odpočinek, který si mobilní pracovník nemůže vzít v místě svého obvyklého bydliště;

8.

„strojvedoucím“ pracovník pověřený řízením hnacího vozidla;

9.

„dobou řízení“ doba trvání plánované činnosti, během níž je strojvedoucí odpovědný za řízení hnacího vozidla, s výjimkou doby plánované pro přípravu nebo odstavení hnacího vozidla. Zahrnuje však všechny plánované přestávky, kdy strojvedoucí zůstává za hnací vozidlo odpovědný.

Ustanovení 3

Denní odpočinek doma

Denní odpočinek doma je doba nejméně 12 po sobě jdoucích hodin v časovém úseku 24 hodin.

Jednou za 7 dní však může být zkrácen na nejméně 9 po sobě jdoucích hodin. V tom případě jsou hodiny představující rozdíl mezi zkráceným odpočinkem a 12 hodinami přidány k následujícímu dennímu odpočinku doma.

Výrazně zkrácený denní odpočinek nelze stanovit mezi dvěma denními odpočinky mimo domov.

Ustanovení 4

Denní odpočinek mimo domov

Minimální denní odpočinek mimo domov je doba 8 po sobě jdoucích hodin v časovém úseku 24 hodin.

Po denním odpočinku mimo domov musí následovat denní odpočinek doma (1).

Doporučuje se dbát na pohodlné ubytování mobilních pracovníků v době odpočinku mimo domov.

Ustanovení 5

Přestávky

a)   Strojvedoucí

Pokud je pracovní doba strojvedoucího delší než 8 hodin, je třeba mu během pracovního dne zajistit přestávku trvající alespoň 45 minut.

nebo

Pokud pracovní doba trvá 6 až 8 hodin, činí tato přestávka nejméně 30 minut a musí se uskutečnit během pracovního dne.

Denní doba a délka přestávky musí být dostatečné pro zajištění účinného zotavení pracovníka.

V případě zpoždění vlaků lze přestávky během pracovního dne upravit.

Část přestávky by měla být mezi třetí a šestou hodinou práce.

Ustanovení 5 písm. a) se nepoužije, pokud je druhý strojvedoucí. V tom případě jsou podmínky pro poskytování přestávek stanoveny na vnitrostátní úrovni.

b)   Jiní pracovníci doprovodu vlaku

Jiným pracovníkům doprovodu vlaku je třeba zajistit přestávku o délce nejméně 30 minut, pokud je pracovní doba delší než 6 hodin.

Ustanovení 6

Týdenní odpočinek

Každý mobilní pracovník poskytující interoperabilní přeshraniční služby má za období sedmi dnů nárok na minimální nepřetržitý týdenní odpočinek v délce 24 hodin a navíc denní odpočinek v délce 12 hodin podle ustanovení 3.

Každoročně má mobilní pracovník 104 odpočinků o délce 24 hodin, včetně 52 týdenních odpočinků o délce 24 hodin,

což zahrnuje

12 dvojitých odpočinků (o délce 48 hodin plus denní odpočinek o délce 12 hodin) zahrnujících sobotu a neděli

a

12 dvojitých odpočinků (o délce 48 hodin plus denní odpočinek o délce 12 hodin) bez záruky, že budou zahrnovat sobotu a neděli.

Ustanovení 7

Doba řízení

Doba řízení podle definice v ustanovení 2 nesmí přesáhnout 9 hodin při denní službě a 8 hodin při noční službě mezi dvěma denními odpočinky.

Maximální doba řízení za období dvou týdnů je omezena na 80 hodin.

Ustanovení 8

Kontroly

Aby bylo možné sledovat dodržování této dohody, vede se záznam pracovní doby a odpočinků mobilních pracovníků za každý den. K dispozici musí být informace o skutečné pracovní době. Tento záznam je v podniku uchováván po dobu nejméně jednoho roku.

Ustanovení 9

Ustanovení o zachování úrovně ochrany

Provádění této dohody v žádném případě nezakládá platné odůvodnění pro snížení celkové úrovně ochrany mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby.

Ustanovení 10

Sledování dohody

Podepsané strany sledují provádění a uplatňování této dohody v rámci Výboru pro kolektivní vyjednávání v odvětví železnic, který byl zřízen v souladu s rozhodnutím Komise 98/500/ES.

Ustanovení 11

Hodnocení

Strany vyhodnotí ustanovení této dohody za dva roky po jejím podpisu na základě prvních zkušeností s rozvojem interoperabilní přeshraniční dopravy.

Ustanovení 12

Přezkum

Strany přezkoumají výše uvedená ustanovení dva roky po skončení prováděcího období stanoveného v rozhodnutí Rady, kterým tato dohoda nabývá účinku.

V Bruselu dne 27. ledna 2004.

Za CER

Giancarlo CIMOLI

předseda

Johannes LUDEWIG

výkonný ředitel

Francesco FORLENZA

předseda skupiny ředitelů lidských zdrojů

Jean-Paul PREUMONT

poradce pro sociální věci

Za ETF

Norbert HANSEN

předseda oddělení železnic

Jean-Louis BRASSEUR

místopředseda oddělení železnic

Doro ZINKE

generální tajemnice

Sabine TRIER

politická tajemnice


(1)  Strany souhlasí, aby jednání o druhém bezprostředně následujícím odpočinku mimo domov, jakož i o náhradě za odpočinek mimo domov, proběhla mezi sociálními partnery na úrovni železničního podniku, případně na vnitrostátní úrovni. Na evropské úrovni bude otázka počtu po sobě jdoucích odpočinků mimo domov a otázka náhrady za odpočinek mimo domov znovu projednána dva roky po podpisu této dohody.

PŘÍLOHA

Seznam oficiálních hraničních stanic, která jsou za hranicí 15 km a pro která je dohoda nepovinná

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (I)


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

27.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. července 2005

o splnění podmínek stanovených v článku 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě

(2005/576/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 87 odst. 3 písm. e) této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 29. července 2002 o podpisu a prozatímním používání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě,

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě, a zejména na článek 3 uvedeného protokolu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (1) (dále jen „Evropská dohoda“) vstoupila v platnost dnem 1. února 1995.

(2)

Podle čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě může Rumunsko během prvních pěti let po vstupu Evropské dohody v platnost a odchylně od odst. 1 bodu 3 výjimečně poskytovat, pokud jde o výrobky z oceli, veřejnou podporu pro účely restrukturalizace, pokud tato podpora na konci období restrukturalizace povede k tomu, že podniky, které podporu přijímají, budou životaschopné v běžných tržních podmínkách, pokud výše a míra takové podpory budou přísně omezeny na nejnižší možnou míru nezbytnou pro obnovení životaschopnosti a budou postupně snižovány a pokud bude restrukturalizační program spojen s celkovou racionalizací a snížením kapacity Rumunska.

(3)

Počáteční pětileté období skončilo dnem 31. prosince 1997.

(4)

Rumunsko požádalo o prodloužení výše uvedeného období v prosinci 1997.

(5)

Toto období je vhodné prodloužit o dodatečné období osmi let, počínaje dnem 1. ledna 1998, nebo až do přistoupení Rumunska k Evropské unii, podle toho, co nastane dříve.

(6)

Za tímto účelem byl dne 23. října 2002 Společenstvím a Rumunskem podepsán dodatkový protokol k Evropské dohodě a od uvedeného dne je prozatímně používán.

(7)

Podle článku 2 dodatkového protokolu lze výše uvedené období prodloužit pouze za předpokladu, že Rumunsko předloží Komisi restrukturalizační program a obchodní plán, které splňují požadavky čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě a byly posouzeny a schváleny rumunským vnitrostátním orgánem pro státní podporu (Rada pro hospodářskou soutěž).

(8)

V prosinci 2004 předložilo Rumunsko Komisi restrukturalizační program a obchodní plán společností, jež byly nebo jsou příjemci státní podpory pro účely restrukturalizace.

(9)

Podle článku 3 dodatkového protokolu lze výše uvedené období prodloužit pouze za předpokladu, že Komise vypracuje závěrečné posouzení restrukturalizačního programu a obchodních plánů.

(10)

Komise vypracovala závěrečné posouzení restrukturalizačního programu a obchodního plánu předložených Rumunskem. Z tohoto posouzení vyplývá, že realizace restrukturalizačního programu a obchodního plánu umožní, aby příslušné společnosti byly v běžných tržních podmínkách životaschopné. Dále z něj vyplývá, že částka státní podpory pro účely restrukturalizace, jak je uvedena v daných plánech, je přísně omezena na nejnižší možnou míru nezbytnou pro dosažení životaschopnosti příslušných společností a byla postupně snižována a ukončena na konci roku 2004. Posouzení stanoví, že bude provedena celková racionalizace a snížena nadbytečná výrobní kapacita společností, které podporu přijímají. Ze závěru posouzení je tudíž zřejmé, že restrukturalizační program a obchodní plány splňují požadavky čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Restrukturalizační program a obchodní plány, jež Rumunsko předložilo Komisi podle článku 2 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, a to s ohledem na prodloužení období stanoveného v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě, jsou v souladu s čl. 9 odst. 4 protokolu 2.

Článek 2

Období, během něhož může Rumunsko výjimečně poskytovat, pokud jde o výrobky z oceli, veřejnou podporu pro účely restrukturalizace v souladu s čl. 9 odst. 4 protokolu 2, se prodlužuje o dodatečné období osmi let, počínaje dnem 1. ledna 1998, nebo až do přistoupení Rumunska k Evropské unii, podle toho, co nastane dříve, jak je stanoveno v článku 1 dodatkového protokolu.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2.