ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 184

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

5

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1113/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1114/2005 ze dne 14. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1115/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1035/2005

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1117/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1119/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1121/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1123/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. července 2005

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1124/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1125/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1127/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro pšenici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1128/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní króty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1129/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelnñ v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1130/2005 ze dne 14. července 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1034/2005

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1131/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1132/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1133/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1134/2005 ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/2005 ze dne 14. července 2005 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

53

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1136/2005 ze dne 14. července 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

54

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU–Rumunsko č. 2/2005 ze dne 20. června 2005, kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení

55

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2004 vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken) (oznámeno pod číslem K(2004) 3597)

57

 

*

Doporučení Komise ze dne 27. května 2005 o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (oznámeno pod číslem K(2005) 1540)

60

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 96/355/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva (oznámeno pod číslem K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1111/2005

ze dne 24. června 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (2) obsahuje ustanovení o organizaci nadace, zejména její správní rady. Tato ustanovení byla několikrát změněna, když po každém přistoupení nového členského státu bylo zapotřebí začlenit do správní rady nové členy.

(2)

Externí hodnocení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) z roku 2001 zdůrazňuje, že k udržení účinnosti a efektivnosti nadace a jejích řídících struktur je zapotřebí upravit ustanovení nařízení (EHS) č. 1365/75, včetně revize ustanovení týkajících se výboru odborníků.

(3)

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přezkoumala složení a pracovní metody rad jednotlivých agentur a předložila odpovídající návrhy.

(4)

Správní rady nadace, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání předložily Komisi společné stanovisko k budoucí správě a fungování těchto rad.

(5)

Tripartitní správa nadace, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, vykonávaná zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců, má pro úspěch těchto subjektů zásadní význam.

(6)

Účast sociálních partnerů na správě těchto tří subjektů Společenství vytváří zvláštní situaci, jež vyžaduje, aby tyto subjekty fungovaly na základě společných pravidel.

(7)

Ukázalo se, že nejdůležitější je, aby byly v tripartitní radě zastoupeny všechny tři skupiny, tj. zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců, a aby byl jmenován koordinátor pro skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto uspořádání by proto mělo být formálně schváleno a rozšířeno i na skupinu zástupců vlád.

(8)

Zachování tripartitního zastoupení z každého členského státu zajistí zapojení všech představitelů hlavních zájmů i to, že bude zohledněna různorodost zájmů a přístupů, které jsou charakteristické pro sociální otázky.

(9)

Je zapotřebí počítat s praktickými důsledky, které bude pro nadaci mít nadcházející rozšíření Unie. Složení i činnost rady nadace by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.

(10)

Je třeba posílit předsednictvo předpokládané v jednacím řádu rady, čímž se posílí kontinuita fungování nadace a účinnost jejího rozhodování; složení předsednictva by mělo nadále odrážet tripartitní strukturu rady.

(11)

V souladu s článkem 3 Smlouvy usiluje Společenství v celé své činnosti o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Je tedy vhodné, aby byla přijata opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve složení rady.

(12)

Rada by měla mít možnost zajistit po omezenou dobu formální příspěvek nezávislých odborníků, a to v souladu se zvláštními potřebami týkajícími se provádění pracovního programu.

(13)

S pracovníky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která byla jedinou agenturou Společenství s vlastním služebním řádem, by se mělo zacházet stejně jako s ostatními smluvními zaměstnanci Společenství a přiznat jim stejné výhody plynoucí z nového služebního řádu, a to respektováním nabytých práv, především pokud jde o kariérní možnosti a nárok na důchod.

(14)

Nařízení (EHS) č. 1365/75 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1365/75 se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nadace spolupracuje co nejtěsněji se specializovanými ústavy, nadacemi a subjekty v členských státech nebo na mezinárodní úrovni. Nadace zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.“.

2.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Řídící a správní strukturu nadace tvoří:

a)

řídící rada;

b)

předsednictvo;

c)

ředitel a náměstek ředitele.“.

3.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Řídící rada se skládá z:

a)

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tří členů zastupujících Komisi.

2.   Členy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jmenuje Rada, a to vždy jednoho člena za každý členský stát a za každou z výše uvedených kategorií. Rada současně za podmínek stejných jako pro členy jmenuje náhradníka, který se zasedání řídící rady účastní pouze v nepřítomnosti člena.

Komise jmenuje sama členy a náhradníky, kteří ji zastupují, přičemž přihlíží k vyrovnanému zastoupení mužů a žen.

Při předkládání seznamů kandidátů usilují členské státy, organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců o to, aby ve složení řídící rady zajistily vyrovnané zastoupení mužů a žen.

Seznam členů řídící rady zveřejní Rada v Úředním věstníku Evropské unie a nadace na své internetové stránce.

3.   Funkční období členů řídící rady je tři roky. Členové řídící rady mohou být jmenováni opakovaně.

Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.   Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy, vždy jednoho z každé ze tří skupin uvedených v odstavci 7 a jednoho ze zástupců Komise, a sice na dobu jednoho roku s možností opětovného zvolení.

5.   Předseda svolává řídící radu alespoň jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

6.   Rozhodnutí řídící rady jsou přijímána nadpoloviční většinou jejích členů.

7.   V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnanců a organizací zaměstnavatelů vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora, který se bude účastnit zasedání řídící rady. Koordinátoři skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni. Koordinátoři, kteří nebyli jmenováni členy řídící rady podle odstavce 1, se účastní zasedání bez práva hlasovat.

8.   Řídící rada zřídí jedenáctičlenné předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora z každé skupiny, jak je uvedeno v odstavci 7, a dalšího zástupce každé skupiny a Komise. Každá skupina může určit až tři náhradníky, kteří se v nepřítomnosti řádných členů účastní schůzí předsednictva.

9.   O počtu schůzí předsednictva během jednoho roku rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze na žádost členů předsednictva.

10.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.

11.   Řídící rada je neprodleně informována o veškeré činnosti a o všech rozhodnutích předsednictva.“.

4.

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Řídící rada řídí nadaci, jejíž zásady stanoví. Na základě návrhu podaného ředitelem přijme řídící rada po dohodě s Komisí roční program a čtyřletý průběžný plán činnosti nadace.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Po obdržení stanoviska Komise přijme řídící rada svůj jednací řád, který stanoví praktická pravidla pro její činnost. Tento jednací řád pro informaci předá Evropskému parlamentu a Radě. Rada však může tento řád změnit prostou většinou do tří měsíců poté, co jí byl předán.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Aniž jsou dotčeny povinnosti ředitele stanovené v článcích 8 a 9, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění jejích rozhodnutí a přijímá veškerá opatření nezbytná pro řádnou správu nadace v době mezi zasedáními řídící rady. Řídící rada nesmí na předsednictvo přenášet pravomoci uvedené v článcích 12 a 15.“.

5.

Články 9 a 10 se nahrazují tímto:

„Článek 9

1.   Ředitel odpovídá za řízení nadace a za provádění rozhodnutí a programů přijatých řídící radou a předsednictvem. Je právním zástupcem nadace.

2.   Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1, vykonává ředitel pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1.

3.   Ředitel připravuje práci řídící rady a předsednictva. Ředitel, náměstek ředitele nebo oba se účastní zasedání řídící rady a schůzí předsednictva.

4.   Ředitel odpovídá řídící radě za činnost nadace.

Článek 10

Na návrh ředitele může řídící rada vybrat nezávislé odborníky a žádat je o stanoviska ke konkrétním záležitostem týkajícím se jak čtyřletého průběžného plánu činnosti, tak ročního pracovního programu.“.

6.

Článek 11 se zrušuje.

7.

Článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„1.   Na základě zásad uvedených v článku 7 vypracuje ředitel každý rok do 1. července roční pracovní program. Roční pracovní program je součástí čtyřletého průběžného plánu činnosti. K projektům ročního pracovního programu se přikládá odhad nezbytných výdajů.

Při vypracovávání těchto programů přihlíží ředitel ke stanoviskům orgánů Společenství a Evropského hospodářského a sociálního výboru.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ředitel předloží programy řídící radě ke schválení.“.

8.

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

1.   Na pracovníky nadace zaměstnaní po 4. srpnu 2005 se vztahuje služební řád úředníků nebo pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovený v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (3). Použije se oddíl 2 přílohy XIII služebního řádu.

2.   Všechny pracovní smlouvy, které nadace uzavřela se svými pracovníky podle nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 (4) před 4. srpnem 2005 se považují za uzavřené podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Oddíly 1, 3 a 4, s výjimkou čl. 22 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, se na tyto smlouvy vztahují od stejného dne.

Pracovníci mají právo ukončit pracovní poměr ke stejnému dni bez ohledu na výpovědní lhůtu uvedenou v článku 45 nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76. Pokud jde o odstupné po ukončení pracovního poměru a o dávky v nezaměstnanosti, pokládá se takové ukončení pracovního poměru za důsledek jednání nadace.

3.   Nadace ve vztahu ke svým zaměstnancům vykonává podle okolností pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování nebo orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy.

4.   Řídící rada po dohodě s Komisí přijme vhodná prováděcí pravidla.

9.

Pokaždé, když se v článcích uvádějí slova „správní rada“, nahrazují se slovy „řídící rada“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1649/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15).“.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1112/2005

ze dne 24. června 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise, předložený po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2) obsahuje ustanovení o cílech, úkolech a organizaci agentury, zejména o její správní radě. Tato ustanovení byla změněna po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, kdy bylo zapotřebí začlenit do správní rady nové členy.

(2)

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, základní prvek podpory kvalitu zaměstnání, představuje jednu z nejdůležitějších oblastí sociální politiky Evropské unie. Sdělení Komise nazvané „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ ze dne 11. března 2002 zdůrazňuje význam úlohy, kterou má hrát Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) při propagaci, zvyšování informovanosti a přípravné činnosti nezbytné pro dosažení cílů stanovených v této strategii.

(3)

Usnesení Rady ze dne 3. června 2002 ke sdělení Komise nazvanému „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ (3) stanoví, že agentura musí hrát vedoucí úlohu při shromažďování a šíření informací o osvědčených postupech, při zvyšování informovanosti a předjímání rizik. Rada vyzývá Komisi, aby s ohledem na budoucí rozšíření podporovala prostřednictvím agentury spolupráci mezi členskými státy a sociálními partnery na evropské úrovni, a vítá záměr Komise předložit návrh na zlepšení způsobu práce a úkolů agentury s ohledem na externě vypracovanou hodnotící zprávu a stanovisko poradního výboru k této zprávě.

(4)

Evropský parlament v usnesení ze dne 23. října 2002 ke sdělení Komise „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ také podporuje vůdčí úlohu agentury jako klíčového účastníka činností nelegislativní povahy na úrovni Společenství zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnost, a doufá, že Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a agentura budou nadále zlepšovat vzájemnou spolupráci v souladu s úkoly, které jim v rámci této politiky přísluší.

(5)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. června 2002 ke sdělení Komise „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ (4) zdůrazňuje úlohu agentury při hodnocení rizik a nezbytnost pravidelných styků mezi agenturou a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek s cílem zabránit zdvojení činnosti a motivovat ke společným diskusím.

(6)

Sdělení Komise týkající se hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vypracované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 2062/94 a založené na externím hodnocení z roku 2001 a na příspěvcích správní rady a Poradního výboru Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdůrazňuje, že k udržení a zvýšení účinnosti a efektivnosti agentury a jejích řídících struktur je zapotřebí změnit nařízení (ES) č. 2062/94.

(7)

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přezkoumala složení a pracovní metody rad jednotlivých agentur a předložila odpovídající návrhy.

(8)

Správní rady agentury, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek předložily Komisi společné stanovisko k budoucí správě a fungování těchto rad.

(9)

Tripartitní správa agentury, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, vykonávaná zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců, má pro úspěch těchto subjektů zásadní význam.

(10)

Účast sociálních partnerů na správě těchto tří subjektů Společenství vytváří zvláštní situaci, jež vyžaduje, aby tyto subjekty fungovaly na základě společných pravidel.

(11)

Ukázalo se, že nejdůležitější je, aby byly v tripartitní radě zastoupeny všechny tři skupiny, tj. zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců, a aby byl jmenován koordinátor pro skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto uspořádání by proto mělo být formálně schváleno a rozšířeno i na skupinu zástupců vlád. V souladu s obecnými zásadami rozvoje budoucích subjektů Společenství, obsaženým ve sdělení Komise „Provozní rámec pro evropské regulační agentury“, a zejména vzhledem k nezbytnosti zastoupení významných činitelů v radách těchto subjektů, jakož i v souladu se zásadou, na níž se dohodly hlavy států a předsedové vlád, o aktivnější účasti sociálních partnerů při rozvoji agendy pro sociální politiku, by všichni členové rady (zástupci vlád, zaměstnavatelů, zaměstnanců a Komise) měli mít každý pouze jeden hlas.

(12)

Zachování tripartitního zastoupení z každého členského státu zajistí zapojení všech představitelů hlavních zájmů i to, že bude zohledněna různorodost zájmů a přístupů, které jsou charakteristické pro sociální otázky.

(13)

Je zapotřebí počítat s praktickými důsledky, které bude pro agenturu mít nadcházející rozšíření Unie. Složení i činnost rady agentury by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.

(14)

Je třeba posílit předsednictvo předpokládané v jednacím řádu rady, čímž se posílí kontinuita fungování agentury a účinnost jejího rozhodování. Složení předsednictva by mělo nadále odrážet tripartitní strukturu rady.

(15)

V souladu s článkem 3 Smlouvy usiluje Společenství v celé své činnosti o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Je tedy vhodné, aby byla přijata opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve složení rady.

(16)

Nařízení (ES) č. 2062/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2062/94 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Cíl

Cílem agentury je poskytovat subjektům Společenství, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno ve Smlouvě a v následných strategiích a akčních programech Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“.

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

shromažďovat, analyzovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace v členských státech s cílem informovat subjekty Společenství, členské státy a subjekty, které na tom mají zájem; účelem shromažďování je zjišťovat rizika a osvědčené postupy, jakož i stávající priority a programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Společenství;

b)

shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;“,

ii)

písmena h) a i) se nahrazují tímto:

„h)

poskytovat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zjišťovat osvědčené postupy a podporovat preventivní opatření, přičemž se věnuje zvláštní pozornost specifickým obtížím malých a středních podniků. Pokud jde o osvědčené postupy, měla by se agentura zaměřit zejména na postupy vytvářející praktické nástroje, jež lze použít pro vypracování hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro stanovení opatření proti těmto rizikům;

i)

přispívat k rozvoji strategií a akčních programů Společenství v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise;“,

iii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„j)

Agentura zajistí, aby byly šířené informace srozumitelné konečným uživatelům. K tomuto účelu úzce spolupracuje s ústředními kontaktními místy členských států uvedenými v čl. 4 odst. 1 v souladu s čl. 4 odst. 2.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Agentura spolupracuje co nejtěsněji s institucemi, nadacemi, odbornými subjekty a programy, které působí na úrovni Společenství, aby se vyhnula zdvojení činnosti. Agentura zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.“.

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Agentura vytvoří síť zahrnující:

hlavní prvky vnitrostátních informačních sítí, včetně vnitrostátních organizací sociálních partnerů, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí,

ústřední kontaktní místa členských států,

případná budoucí tématická střediska.“;

b)

v odstavci 2 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy agenturu pravidelně informují o hlavních prvcích svých vnitrostátních informačních sítí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně všech institucí, které by podle jejich názoru mohly přispět k práci agentury, s přihlédnutím k nezbytnosti zajistit co nejúplnější pokrytí jejich území.

Příslušné vnitrostátní orgány nebo vnitrostátní instituce jimi určená jako ústřední kontaktní místo členského státu zajistí koordinaci nebo předávání informací, které jsou poskytovny agentuře na úrovni členských států, v rámci dohody mezi každým kontaktním místem a agenturou na základě plánu činnosti přijatého agenturou.

Vnitrostátní orgány přihlížení k názoru sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.“.

4.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Řídící a správní struktura

Řídící a správní strukturu agentury tvoří:

a)

řídící rada;

b)

předsednictvo;

c)

ředitel.“.

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Řídící rada

1.   Řídící rada se skládá z:

a)

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tři členů zastupujících Komisi.

2.   Členy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Členové uvedení v odst. 1 písm. a) jsou jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v odst. 1 písm. b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

Rada současně za podmínek stejných jako pro členy jmenuje náhradníka, který se zasedání řídící rady účastní pouze v nepřítomnosti člena.

Komise jmenuje sama členy a náhradníky, kteří ji zastupují, přičemž přihlíží k vyrovnanému zastoupení mužů a žen.

Při předkládání seznamu kandidátů usilují členské státy, organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců o to, aby ve složení řídící rady zajistily rovnoměrné zastoupení jednotlivých dotčených hospodářských odvětví a vyrovnané zastoupení mužů a žen. Seznamy kandidátů jsou předkládány během tří měsíců od obnovení členství v Poradním výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor po bezpečnost a ochranu zdraví při práci (5).

Seznam členů řídící rady zveřejní Rada v Úředním věstníku Evropské unie a agentura na své internetové stránce.

3.   Funkční období členů řídící rady je tři roky. Členové řídící rady mohou být jmenováni opakovaně.

Jako výjimka se funkční období členů řídící rady, kteří vykonávají funkci ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, prodlužuje do jmenování nové řídící rady v souladu s odstavcem 2.

Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.   V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora, který se bude účastnit zasedání řídící rady. Koordinátoři skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni. Koordinátoři, kteří nebyly jmenováni členy řídící rady podle odstavce 1, se účastní zasedání bez práva hlasovat.

Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy, vždy jednoho z každé z uvedených tří skupin a jednoho ze zástupců Komise, a sice na období jednoho roku s možností opětovného zvolení.

5.   Předseda svolává řídící radu alespoň jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

6.   Každý člen řídící rady má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou. Rozhodnutí týkající se ročního plánu činnosti a rozhodnutí s důsledky pro rozpočet ústředních kontaktních míst členských států vyžadují nicméně rovněž souhlas většiny skupiny zástupců vlád.

Řídící rada vytvoří písemný postup rozhodování, na nějž se obdobně vztahuje první pododstavec.

7.   Po obdržení stanoviska Komise řídící rada přijme svůj jednací řád, který stanoví praktická pravidla pro její činnost. Tento jednací řád pro informaci předá Evropskému parlamentu a Radě. Rada však může tento řád změnit prostou většinou do tří měsíců poté, co jí byl předán.

8.   Řídící rada zřídí jedenáctičlenné předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora z každé skupiny, jak je uvedeno v odst. 4 prvním pododstavci, a dalšího zástupce každé skupiny a Komise. Každá skupina může určit až tři náhradníky, kteří se v nepřítomnosti řádných členů účastní schůzí předsednictva.

9.   Aniž jsou dotčeny povinnosti ředitele podle článku 11, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění jejích rozhodnutí a přijímá veškerá opatření nezbytná pro řádné řízení agentury v době mezi zasedáními řídící rady. Řídící rada nesmí na předsednictvo přenášet pravomoci uvedené v článcích 10, 13, 14 a 15.

10.   O počtu schůzí předsednictva během jednoho roku rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze na žádost členů předsednictva.

11.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.

12.   Řídící rada je neprodleně informována o veškeré činnosti a o všech rozhodnutích předsednictva.

6.

V článku 9 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Předseda řídící rady a ředitel Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek se smějí účastnit zasedání řídící rady jako pozorovatelé.“

7.

V článku 10 se odstavec 1 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„1.   Řídící rada určuje strategické cíle agentury. Řídící rada zejména přijímá rozpočet, čtyřletý průběžný plán a roční plán činnosti na základě návrhu vypracovaného ředitelem uvedeným v článku 11 po konzultaci s útvary Komise a s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“;

b)

čtvrtý pododstavec se zrušuje.

8.

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ředitel je právním zástupcem agentury a odpovídá za:

a)

řádné vypracovávání a provádění rozhodnutí a programů přijatých řídící radou a předsednictvem;

b)

správu a běžné řízení agentury;

c)

přípravu a zveřejnění zprávy uvedené v čl. 10 odst. 2;

d)

plnění stanovených úkolů;

e)

všechny otázky týkající se zaměstnanců;

f)

přípravu zasedání řídící rady a schůzí předsednictva.“.

9.

Pokaždé, když se v článcích uvádějí slova „správní rada“, nahrazují se slovy „řídící rada“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1654/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 38).

(3)  Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 100.

(5)  Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.“


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1113/2005

ze dne 12. července 2005,

kterým se zastavuje přezkum pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

V současné době platnými opatřeními pro dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska do Společenství jsou konečná antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1995/2000 (2). Na základě stejného nařízení platí antidumpingová opatření také pro směsi močoviny a dusičnanu amonného pocházející z Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

2.   SOUČASNÉ ŠETŘENÍ

2.1.   Žádost o přezkum

(2)

Po uložení konečných antidumpingových cel na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska obdržela Komise od alžírské společnosti Fertial SPA (dále jen „žadatel“) žádost o zahájení přezkumu pro nového vývozce nařízení (ES) č. 1995/2000 podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žadatel prohlásil, že není spřízněn s vyvážejícími výrobci v Alžírsku podléhajícími platným antidumpingovým opatřením, pokud jde o směsi močoviny a dusičnanu amonného. Dále prohlásil, že nevyvezl směsi močoviny a dusičnanu amonného do Společenství během původního období šetření (tj. období od 1. června 1998 do 31. května 1999), ale že začal vyvážet směsi močoviny a dusičnanu amonného do Společenství až poté.

2.2.   Zahájení přezkumu pro nového vývozce

(3)

Komise přezkoumala důkazy předložené žadatelem a uznala je za dostačující k tomu, aby mohla zahájit přezkum v souladu s čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s poradním výborem a poté, co byla dotčenému výrobnímu odvětví Společenství dána příležitost se ke věci vyjádřit, zahájila Komise nařízením (ES) č. 1795/2004 (3) přezkum nařízení (ES) č. 1995/2000 s ohledem na žadatele a zahájila šetření.

(4)

Nařízením (ES) č. 1795/2004 bylo antidumpingové clo ve výši 6,88 EUR za tunu uložené nařízením (ES) č. 1995/2000 na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného vyráběných mimo jiné žadatelem zrušeno. Zároveň bylo v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení celním orgánům uloženo přijmout vhodná opatření k zavedení celní evidence tohoto dovozu.

2.3.   Dotyčný výrobek

(5)

Výrobek dotčený současným přezkumem je stejný jako v rámci šetření, které vedlo k uložení platných opatření na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska (dále jen „původní šetření“), tj. směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku, obvykle spadající pod kód KN 3102 80 00 a pocházející z Alžírska.

2.4.   Dotčené strany

(6)

Komise úředně oznámila žadateli a zástupcům země vývozu o zahájení přezkumu. Dotčeným stranám bylo umožněno, aby písemně oznámily svá stanoviska a získaly možnost být vyslechnuty.

(7)

Komise zaslala žadateli dotazník a obdržela odpověď ve lhůtě stanovené k tomuto účelu. Komise si vyžádala ověření všech údajů, které považovala za nezbytné k určení dumpingu, a u žadatele byla provedena ověřovací návštěva.

2.5.   Období šetření

(8)

Šetření dumpingu se týkalo období od 1. července 2003 do 30. června 2004 (dále jen „období šetření“ nebo „OŠ“).

3.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

(9)

Šetření potvrdilo, že žadatel nevyvážel dotčený výrobek během původního období šetření a že ho začal vyvážet do Společenství až po tomto období.

(10)

Výrobní odvětví Společenství namítlo, že žadatel byl spřízněný s vyvážejícím výrobcem, který byl zapojen do původního šetření. Přestože společnost ve vztahu k žadateli rovněž dodávala suroviny vyvážejícímu výrobci zapojenému do původního šetření, nic nenaznačovalo tomu, že by tento vztah přesahoval běžné obchodování. Z šetření dále vyplynulo, že společnost spřízněná s žadatelem nebyla spřízněná s vyvážejícím výrobcem zapojeným do původního šetření. Námitka, že žadatel byl spřízněný s vyvážejícím výrobcem zapojeným do původního šetření byla tedy posouzena jako neopodstatněná.

(11)

Šetření nicméně odhalilo, že záznamy v žadatelově provozním účetnictví obsahovaly závažné nedostatky a že je nelze pokládat za vhodný základ pro určení žadatelova vlastního dumpingového rozpětí.

(12)

Bylo zjištěno, že výdaje za suroviny vykazované žadatelem nebyly založeny na skutečných výdajích, ale na hrubém odhadu za polovinu OŠ.

(13)

Navíc vykazované výdaje, které pocházely ze systému provozního účetnictví společnosti nesouhlasily se záznamy všeobecného účetnictví. Stejně tak nemohla být stanovena ani souvislost mezi oběma účetními systémy (provozní účetnictví a všeobecné účetnictví), které společnost běžně používala, neboť hodnoty v záznamech provozního účetnictví nesouhlasily s hodnotami obsaženými v záznamech všeobecného účetnictví. Nebyly tedy dostupné žádné důkazy, které by prokázaly, že záznamy provozního účetnictví společnosti byly správné, a které by odrážely skutečné výdaje během OŠ. Nemohlo být tedy dokázáno, že záznamy přiměřeně odráží výdaje související s výrobou a s prodejem dotčeného výrobku.

(14)

Nebylo tedy možné určit individuální dumpingové rozpětí.

4.   ZÁVĚR

(15)

Cílem tohoto přezkumu zahájeného na žádost společnosti Fertial bylo určit individuální dumpingové rozpětí žadatele, které se údajně odlišovalo od běžných dumpingových rozpětí použitelných na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného z Alžírska.

(16)

Vzhledem k tomu, že v rámci šetření nemohlo být dokázáno, že se žadatelovo individuální dumpingové rozpětí lišilo od zbytkového antidumpingového rozpětí stanoveného během původního šetření, měla by být žádost předložená žadatelem zamítnuta a přezkum pro nového vývozce zastaven. Zbytkové antidumpingové rozpětí stanovené během původního šetření, tj. 9,7 % (neboli 6,88 EUR na tunu), by mělo být zachováno, neboť nic nenaznačovalo tomu, že žadatel uplatňoval dumping na jiné úrovni.

5.   ZPĚTNÝ VÝBĚR ANTIDUMPINGOVÉHO CLA

(17)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se antidumpingové clo použitelné na žadatele vybere zpětně z dovozů dotyčného výrobku, které byly evidovány na základě článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1795/2004.

6.   POUČENÍ

(18)

Všechny dotčené strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které vedly k výše uvedeným závěrům.

(19)

Žadatel zpochybnil závěry Komise a namítl, že poskytl veškeré požadované informace. Nebyly však předloženy žádné nové důkazy, které by ospravedlňovaly přezkoumání výše uvedených závěrů, které tímto byly potvrzeny.

(20)

Tento přezkum nemá vliv na datum, kdy opatření uložená nařízením (ES) č. 1995/2000, pozbudou účinku podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Přezkum pro nového vývozce zahájený nařízením (ES) č. 1795/2004 se zastavuje.

2.   Clo použitelné podle článku 1 nařízení (ES) č. 1995/2000 na všechny společnosti v Alžírsku se zpětně vybere z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku evidovaných na základě článku 3 nařízení (ES) č. 1795/2004.

3.   Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2005.

Za Radu

G. BROWN

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 238, 22.9.2000, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1675/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 20.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1114/2005

ze dne 14. července 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1115/2005

ze dne 14. července 2005

o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1035/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1035/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1035/2005 překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1035/2005 pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 12. července 2005, se vydávají do výše 9,900 % požadovaného množství.

2.   Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1035/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 12. července 2005, se vydávají do výše 24,280 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. července 2005.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 171, 2.7.2005, s. 15.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1116/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdíl mezi cenami výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a cenami těchto výrobků v rámci Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou v rozmezí, které vyplývá z dohod uzavřených podle článku 300 smlouvy.

(2)

V souladu s nařízením (ES) č. 1255/1999 se při určování náhrad u výrobků vyjmenovaných v článku 1 výše uvedeného nařízení, vyvážených v přirozeném stavu, musí brát v úvahu:

stávající situace a budoucí vývoj cen a dostupnosti mléka a mléčných výrobků na trhu Společenství a cen mléka a mléčných výrobků v mezinárodním obchodě,

marketingové náklady a nejvýhodnější náklady na přepravu z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i náklady spojené s umístěním zboží na trhu v zemi určení,

cíle společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které mají zajistit stav rovnováhy a přirozený vývoj cen a obchodování na tomto trhu,

rozmezí, která vyplývají z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy, a

potřeba předcházet výkyvům na trhu Společenství, a

hospodářský aspekt navrhovaných vývozů.

(3)

V souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měly při stanovování cen v rámci Společenství brát v úvahu skutečné ceny, které jsou pro vývoz nejvýhodnější, a při stanovování cen v mezinárodním obchodě by se měly brát v úvahu zejména:

a)

ceny převládající na trzích třetích zemí;

b)

nejvýhodnější ceny ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c)

ceny výrobce ve vyvážejících třetích zemích, případně s ohledem na dotace poskytované těmito zeměmi a

d)

nabídkové ceny vyplaceně na hranici Evropského společenství.

(4)

V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 může být s ohledem na situaci na světových trzích nebo na konkrétní požadavky určitých trhů zapotřebí rozlišit náhradu u výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení podle místa určení.

(5)

V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měl stanovit seznam výrobků, pro něž jsou poskytovány vývozní náhrady, a výše těchto náhrad alespoň jednou za čtyři týdny; výše náhrady však může zůstat na stejné úrovni déle než čtyři týdny.

(6)

V souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), se náhrada pro slazené mléčné výrobky rovná součtu dvou složek; přičemž první je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství mléčných výrobků, a vypočítá se vynásobením základní výše náhrady obsahem mléčných výrobků v dotyčném produktu; druhá je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství přidané sacharózy, a vypočítá se tak, že se základní výše náhrady platná v den vývozu pro produkty, které jsou vyjmenované v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem (3), vynásobí obsahem sacharózy v celém produktu, tato druhá složka se však použije pouze tehdy, pokud byla přidaná sacharóza vyrobena z cukrové řepy nebo cukrové třtiny sklizené ve Společenství.

(7)

Nařízení Komise (EHS) č. 896/84 (4) obsahuje dodatečná ustanovení o poskytování náhrad při změnách hospodářského roku; tato ustanovení umožňují rozlišit náhrady podle data výroby produktů.

(8)

Při výpočtu náhrady pro tavené sýry je nezbytné stanovit, že v případě přidání kaseinu a/nebo kaseinátů se takové přidané množství nebere v úvahu.

(9)

Z použití výše uvedených pravidel na současnou situaci na trhu s mlékem, zejména na ceny mléčných výrobků ve Společenství a na světovém trhu, vyplývá, že náhrady by měly být stanoveny v příloze tohoto nařízení.

(10)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady, na něž se odkazuje v článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 o výrobcích vyvážených v přirozeném stavu, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 558/2005 (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Úř. věst. L 91, 1.4.1984, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88 (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

Pozn.: Kódy produktů i kódy míst určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Číselné kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

L01

Ceuta, Melilla, Svatý stolec, Spojené státy americké a oblasti Kypru, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává efektivní kontrolu, vývozy, na které se vztahují čl. 36 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 44 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11) a vývozy na základě smluv s ozbrojenými silami, které jsou rozmístěné na území členského státu a nepůsobí pod jeho vlajkou.

L02

Andorra a Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra, Gibraltar, Svatý stolec (často označován jako Vatikán), Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a oblasti Kypru, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává efektivní kontrolu, vývozy, na které se vztahují čl. 36 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 44 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 800/1999 a vývozy na základě smluv s ozbrojenými silami, které jsou rozmístěné na území členského státu a nepůsobí pod jeho vlajkou.

L04

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1117/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 12. července 2005.

(3)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 12. července 2005, platí maximální částky náhrad pro výrobky zmíněné v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobek

Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka pro vývozní náhradu

na vývoz do místa určení uvedeného v první odrážce čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

na vývoz do míst určení uvedených v druhé odrážce čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

Máslo

ex ex 0405 10 19 9500

Máslo

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Máselný olej

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1118/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka (2) zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 12. července 2005.

(3)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 582/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 12. července 2005, se maximální částky náhrad pro výrobky a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 16,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2250/2004.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1119/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1751/2004, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záručních sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (1), a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě ustanovení článků 3 a 4 nařízení Komise (EHS) č. 411/88 ze dne 12. února 1988 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu (2) stanovilo nařízení Komise (ES) č. 1751/2004 (3) úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2005.

(2)

Článek 5 nařízení (EHS) č. 1883/78 a článek 4 nařízení (EHS) č. 411/88 byly změněny, pokud jde o způsoby sdělování a zohlednění průměrné míry úrokových nákladů nových členských států v rozpočtovém roce 2004, jakož i pokud jde o výpočet zvláštní úrokové míry členských států, jejichž průměrná míra úrokových nákladů je vyšší než dvojnásobek jednotné úrokové míry stanovené v rozhodnutí (ES) č. 1751/2004 pro výpočet nákladů na financování uvedených intervencí.

(3)

Jelikož jsou změny nařízení (EHS) č. 1883/78 a (EHS) č. 411/88 použitelné ode dne 1. října 2004, mělo by se toto nařízení začít používat od stejného data.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (ES) č. 1751/2004 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Pro výdaje vynaložené během účetního období 2005 záruční sekce EZOZF:

1.

úroková míra uvedená v článku 3 nařízení (EHS) č. 411/88 se stanoví ve výši 2,2 %;

2.

zvláštní úroková míra uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) č. 411/88 se stanoví pro Francii, Rakousko, Portugalsko a Švédsko ve výši 2,1 % a pro Irsko a Finsko ve výši 2,0 %;

3.

zvláštní úroková míra uvedená v čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 411/88 se stanoví pro Spojené království ve výši 2,5 %, pro Lotyšsko ve výši 2,9 %, pro Slovensko a Slovinsko ve výši 3,1 %, pro Kypr ve výši 4,0 %, pro Polsko ve výši 4,1 % a pro Maďarsko ve výši 9,2 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 40, 13.2.1988, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 956/2005 (Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 312, 9.10.2004, s. 9.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1120/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 1. července 2005 na produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1021/2005 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 1021/2005 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady stanovené nařízením (ES) č. 1021/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Article 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 56.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 15. července 2005 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 2571/97

20,29

20,29

b)

na vývoz jiného zboží

52,10

52,10

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 2571/97

36,00

36,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

99,25

99,25

c)

na vývoz jiného zboží

92,00

92,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1121/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže (2), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.

(2)

Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:

a)

9,54 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný a ovesný;

b)

20,50 EUR/t pro bramborový škrob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1122/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly pozměněny nařízením (ES) č. 1069/2005 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 69.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 15. července 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1123/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. července 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23 června 1995 kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS) č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 785/68 (3), je považována za „cenu reprezentativní“; Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68.

(2)

Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny údaje uvedené v čl. 3 nařízení (EHS) č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě provedeno postupem podle čl. 7 nařízení (EHS) č. 785/68.

(3)

Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti, je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článkem 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Úř. věst. 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1422/95.


PŘÍLOHA

Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 15. července 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě dočasného pozastavení cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v čl. 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1124/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou.

(2)

Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména faktor ceny a nákladů stanovený v článku 28 uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát v úvahu také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(3)

Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2). Takto vypočítaná částka náhrady pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.

(4)

Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.

(5)

Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během této doby může být pozměněna.

(6)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.

(7)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený.

(8)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu.

(9)

Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou situaci na trhu s cukrem, a zejména na kotace či ceny cukru ve Společenství a na světovém trhu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařizením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.


PŘÍLOHA

NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU ODE DNE 15. ČERVENCE 2005 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu netto

0,3483

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou:

S00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1125/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 32. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2004/05, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1327/2004 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 32. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 37,9 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1685/2004 (Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 21).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 573/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, co se týče koncesí v podobě celních kvót Společenství pro určité produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000 (2), a zejména na čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 573/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 149 000 t pro kukuřici pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2005/06.

(2)

Množství požadovaná dne 11. července 2005 dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 573/2003 přesahují množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence pro celní kvótu „Rumunsko“ pro kukuřici podané a dne 11. července 2005 předložené Komisi dle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 573/2003 se vyhovuje do výše 8,9425% požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1127/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro pšenici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 573/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, co se týče koncesí v podobě celních kvót Společenství pro určité produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000 (2), a zejména na čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 573/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 230 000 t pro pšenici pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2005/06.

(2)

Množství požadovaná dne 11. července 2005 dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 573/2003 přesahují množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence pro celní kvótu „Rumunsko“ pro pšenici podané a dne 11. července 2005 předložené Komisi dle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 573/2003 se vyhovuje do výše 9,98047 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1128/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní króty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 958/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, co se týče koncesí v podobě celních kvót Společenství pro určité produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000 (2), a zejména na čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 958/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 96 000 t pro kukuřici pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2005/06.

(2)

Množství požadovaná dne 11. července 2005 dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2003 přesahují množství, která jsou k dispozici. Je proto nutńe stanovit, v jakém rozsaha mohon být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na pozadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence pro celní kvótu „Bulharská republika“ pro kukuřici podané a dne 11. července 2005 předložené Komisi dle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 958/2003 se vyhovuje do výše 1,58507 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2004.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 136, 4.6.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1046/2005 (Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1129/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví koeficient snížení použitelnñ v rámci celní króty otevřené nařízením (ES) č. 958/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 958/2003 ze dne 3. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/286/ES, co se týče koncesí v podobě celních kvót Společenství pro určité produkty z obilovin pocházející z Bulharské republiky, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000 (2), a zejména na čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 958/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 352 000 tun pro pšenici obecnou pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2005/06.

(2)

Množství požadovaná dne 11. července 2005 dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 958/2003 přesahují množství, která jsou k dispozici. Je proto nutńe stanovit, v jakém rozsaha mohon být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na pozadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence pro celní kvótu „Bulharská republika“ pro pšenici obecnou podané a dne 11. července 2005 předložené Komisi dle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 958/2003 se vyhovuje do výše 0,71846 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 136, 4.6.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1046/2005 (Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 79).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1130/2005

ze dne 14. července 2005

o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1034/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1034/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1034/2005 překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1034/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 12. července 2005 se vydávají do výše 2,717 % požadovaného množství.

2.   Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1034/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 12. července 2005, se vydávají do výše 0,765 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. července 2005.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 171, 2.7.2005, s. 11.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1131/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 15. července 2005 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,717

2,717

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,781

1,781

– – v ostatních případech

3,807

3,807

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,765

1,765

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,336

1,336

– – v ostatních případech

2,855

2,855

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,781

1,781

– ostatní (včetně nezpracovaných)

3,807

3,807

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

 

 

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,326

2,326

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

1,781

1,781

– v ostatních případech

3,807

3,807

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se s účinkem od 1. října 2004 nevztahují na vývozy do Bulharska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6.).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1132/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1549/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2993/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C11

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska.

C12

:

Všechny země určení s výjimkou Rumunska.

C13

:

Všechny země určení s výjimkou Bulharska a Rumunska.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1133/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1134/2005

ze dne 14. července 2005,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenici obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se stanoví, že Komise může na základě podaných nabídek rozhodovat o stanovení maximální vývozní náhrady, přičemž vezme v úvahu kritéria uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95. V takovém případě je zakázka přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximální vývozní náhrady.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných od 8. do 14. července 2005 v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 115/2005 se maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou stanovuje na 4,00 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1135/2005

ze dne 14. července 2005

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 8. do 14. července 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 1058/2005 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/54


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1136/2005

ze dne 14. července 2005

týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 868/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 8. do 14. července 2005 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 20,96 EUR/t pro maximální celkové množství 2 800 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 145, 9.6.2005, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/55


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–RUMUNSKO č. 2/2005

ze dne 20. června 2005,

kterým se mění, prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru mezi Výborem regionů a rumunským Styčným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, rozhodnutí č. 1/95, kterým se přijímá jednací řád Rady přidružení

(2005/502/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (1), a zejména na článek 111 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dialog a spolupráce mezi regionálními a místními orgány Evropského společenství a takovými orgány v Rumunsku může výrazně přispět k rozvoji jejich vzájemných vztahů a k integraci Evropy.

(2)

Zdá se vhodné, aby taková spolupráce byla organizována na úrovni Výboru regionů na jedné straně a na úrovni rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé, a to prostřednictvím zřízení smíšeného poradního výboru.

(3)

Z výše zmíněného vyplývá, že je třeba odpovídajícím způsobem změnit jednací řád Rady přidružení, přijatý rozhodnutím č. 1/95 (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do jednacího řádu Rady přidružení se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 18

Zřizuje se smíšený poradní výbor (dále jen ‚výbor‘), jehož úkolem je napomáhat Radě přidružení při prosazování dialogu a spolupráce mezi regionálními a místními orgány v Evropském společenství a v Rumunsku. Tento dialog a spolupráce jsou zaměřeny především na:

1.

přípravu místních orgánů v Rumunsku na činnost v rámci budoucího členství v Evropské unii;

2.

přípravu místních orgánů v Rumunsku na jejich spolupráci s Výborem regionů po přistoupení Rumunska;

3.

výměnu informací o stávajících otázkách společného zájmu, zejména o dosavadním vývoji týkajícím se regionální politiky EU a procesu přistoupení a o přípravě místních orgánů v Rumunsku na tyto politiky;

4.

prosazování mnohostranného strukturovaného dialogu mezi a) rumunskými místními orgány a b) regiony členských států EU, též prostřednictvím tvorby sítí v konkrétních oblastech, v nichž by přímé kontakty a spolupráce mezi místními orgány v Rumunsku na jedné straně a místními orgány členských států EU na straně druhé mohly představovat nejúčinnější způsob řešení jednotlivých problémů;

5.

zajištění pravidelné výměny informací o meziregionální spolupráci mezi místními orgány v Rumunsku a regiony a místními orgány členských států;

6.

podporu výměny zkušeností a znalostí v oblasti regionální politiky a strukturálních intervencí mezi a) rumunskými místními orgány a b) regiony a místními orgány členských států EU, zejména know-how a technik týkajících se přípravy plánů regionálního a místního rozvoje nebo strategií a nejúčinnějšího využívání strukturálních fondů;

7.

pomoc místním orgánům Rumunska prostřednictvím výměny informací při praktickém provádění zásady subsidiarity ve všech oblastech života na regionální i místní úrovni;

8.

projednání jakékoli související věci navržené jednou ze stran, která případně vyvstane v souvislosti s prováděním evropské dohody a v rámci předvstupní strategie.

Článek 19

Výbor bude tvořen osmi zástupci Výboru regionů na jedné straně a osmi zástupci rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé. Bude určen stejný počet náhradníků.

Výbor bude vykonávat činnost na základě konzultace ze strany Rady přidružení, nebo půjde-li o prosazování dialogu mezi regionálními a místními orgány, z vlastního podnětu.

Výbor může Radě přidružení podávat doporučení.

Členové budou vybráni tak, aby výbor co nejvěrněji odrážel různé úrovně regionálních a místních orgánů v Evropském společenství i v Rumunsku.

Výbor přijme svůj jednací řád.

Výbor se bude scházet v odstupech, které si stanoví v jednacím řádu.

Výboru budou spolupředsedat člen Výboru regionů a člen rumunského Styčného výboru pro spolupráci s Výborem regionů.

Článek 20

Výbor regionů na jedné straně a rumunský Styčný výbor pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé nesou své náklady vzniklé při účasti na schůzích výboru, a to jak mzdové náklady, tak cestovní výlohy, diety a kapesné a výdaje za poštovné a telekomunikace.

Výdaje spojené s tlumočením na schůzích, překlady a kopírováním dokumentů nese Výbor regionů, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem z rumunštiny a do rumunštiny, jež nese rumunský Styčný výbor pro spolupráci s Výborem regionů.

Ostatní výlohy spojené s vlastní organizací zasedání nese strana, jež schůzi pořádá.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni přijetí.

V Bruselu dne 20. června 2005.

Za Radu přidružení

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 171, 21.7.1995, s. 41.


Komise

15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. září 2004

vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES (Případ COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg – Brasseries Heineken)

(oznámeno pod číslem K(2004) 3597)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

(2005/503/ES)

Komise dne 29. září 2004 přijala rozhodnutí ohledně řízení podle článku 81 Smlouvy o ES. Podle ustanovení článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí, včetně všech uložených sankcí, a to se zohledněním oprávněného zájmu podniků na ochraně jejich obchodního tajemství. Nedůvěrné znění celého textu rozhodnutí v jazycích případu, jejichž znění je závazné, a v pracovních jazycích Komise, je na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html).

I.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutí se týká „smírčí“ dohody o prodeji piva ve Francii ke spotřebě mimo domácnost („konzumace na místě“). Komise shromáždila důkazy prokazující, že 21. března 1996 uzavřely dvě hlavní pivovarnické skupiny ve Francii, totiž Brasseries Kronenbourg SA a Heineken France SA (dříve: „Sogebra“) a jejich příslušné mateřské společnosti v dané době, totiž Groupe Danone a Heineken NV tuto dohodu, a to po „akviziční válce“ o velkoobchody nápoji. Dohoda se týká jednak akvizice velkoobchodů nápoji s cílem rychle zastavit rostoucí náklady na jejich získávání a jednak udržení rovnováhy integrovaných distribučních sítí dotčených stran. K provádění „smírčí“ dohody však nikdy nedošlo.

II.   STRUČNÉ VYLÍČENÍ PŘÍPADU

1.   Východiska případu a procesní úkony

(2)

Případ byl zahájen na základě údajů poskytnutých společností Interbrew NV (v současnosti: „Inbev NV“) v souvislosti s případem belgického pivovarnického kartelu (rozhodnutí Komise 2003/569/ES ze dne 5. prosince 2001 o řízení podle článku 81 smlouvy o ES (případ IV/37.614/F3 – PO/Interbrew a Alken-Maes) (Úř. věst. L 200, 7.8.2003, s. 1)). Komise na základě těchto údajů provedla v roce 2000 několik kontrol a šetření ukončila žádostí o informace.

(3)

Dne 4. února 2004 Komise zahájila řízení a schválila oznámení o námitce vůči společnostem Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone a Heineken NV. Všechny strany předložily Komisi písemnou odpověď. Přitom se zřekly svého práva na slyšení.

2.   Dotčené odvětví

(4)

Tento případ se týká prodeje piva ve Francii ke konzumaci na místě.

(5)

Společnosti, které jsou stranami dohody, představovaly cca tři čtvrtiny spotřeby piva ve Francii v roce 1999.

3.   Podstata porušení předpisů

(6)

Komise zjistila následující porušení předpisů: Společnosti Heineken NV a Heineken France SA oznámily dne 12. února 1996 společnostem Groupe Danone a Brasseries Kronenbourg S.A svůj záměr získat skupiny firem Fischer a Saint Arnould. Protože tyto skupiny distribuovaly významné množství piva Kronenbourg, došlo ke skutečné akviziční válce. Každá z pivovarnických skupin tak získala velký počet velkoobchodů nápoji, což vedlo k inflačnímu nárůstů akvizičních nákladů na tyto velkoobchody. Pivovary Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA a jejich příslušné mateřské společnosti, Groupe Danone a Heineken NV proto 21. března 1996 uzavřely „smírčí“ dohodu o získávání velkoobchodníků a rovnováze svých integrovaných distribučních sítí. Konkrétně se dohodly na:

dočasném zastavení akvizice (zákaz získávat velkoobchody mimo schválený seznam),

zajištění rovnováhy celkového množství piva distribuovaného v sítích jednotlivých stran a

zajištění rovnováhy objemů značek piva prodávaných jednotlivými stranami, jež budou distribuovány druhou stranou.

(7)

Dohoda je zřejmá z interní zprávy skupiny Heineken. Společnosti Groupe Danone a Brasseries Kronenbourg SA navíc ani existenci smírčí dohody nepopíraly. Je však třeba říci, že Komise nemá žádné důkazy o provádění dohody. Velkoobchody uvedené na schváleném seznamu u jedné strany naopak sdělily, že je získala druhá strana a že strany pokračovaly ve získávání velkoobchodů mimo schválený seznam. V letech 1996 až 2002 se strany navíc v distribučních sítích, které ovládaly, snažily vytlačit konkurenční pivo svým vlastním pivem. Dohoda, která měla zajistit rovnováhu mezi značkami, se tak stala bezpředmětnou.

III.   POSOUZENÍ Z PRÁVNÍ STRÁNKY

1.   Zamýšlené omezení

(8)

„Smírčí“ dohoda z 21. března 1996 měla umožnit skupinám Heineken a Danone omezit náklady, neboť jejím cílem bylo rychle zastavit růst nákladů na získávání velkoobchodů. Dohoda navíc připomíná dohodu, jejímž účelem bylo rozdělení podílů na trhu mezi oběma skupinami. Cílem stran bylo vskutku zajistit, že žádná ze stran se nestane na trhu dominantní, a to dvojí rovnováhou uvedenou výše v bodě II.3.

(9)

Precedenčním právem je dáno, že z hlediska čl. 81 odst. 1 smlouvy není nutno brát v úvahu skutečné dopady dohody, jakmile se zjistí, že jejím cílem je bránit, omezovat nebo narušovat hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Protože cílem dohody bylo v tomto případě omezit konkurenci požadavkem na zmrazení akvizice a vytvořením rovnováhy mezi integrovanými distribučními sítěmi stran, Komise došla k závěru, že došlo k porušení předpisů ve smyslu článku 81 smlouvy, a to přesto, že dohoda neměla žádné dopady.

2.   Zjevné dopady na obchod mezi členskými státy

(10)

Precedenčním právem je dáno, že má-li mít dohoda dopad na obchod mezi členskými státy, musí být možné na základě objektivních právních hledisek nebo skutečností s dostatečnou pravděpodobností předpokládat, že může mít přímý či nepřímý, skutečný či potenciální dopad na strukturu obchodu mezi členskými státy. A to je tento případ.

(11)

Distribuční sítě francouzských pivovarů jsou opravdu jednou z možných cest na trh pro zahraniční pivovary, které takové sítě ve Francii nemají. Smírčí dohoda, jejímž cílem je nastolení rovnováhy mezi integrovanými distribučními sítěmi společností Heineken NV/Heineken France SA a Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA na národní úrovni, by mohla v případě zahraničních pivovarů za této situace vskutku ovlivnit podmínky přístupu na trh konzumace na místě, a tím i objem dovozu. Hlavní dovozce piva do Francie, společnost Interbrew France, navíc při distribuci významného množství svých výrobků ke konzumaci na místě, byl a nadále je závislý na distribučních sítích společností Heinekenē, France SA a Brasseries Kronenbourg SA. Proto může dohoda, jejímž cílem je omezení konkurence mezi distribučními sítěmi posledně jmenovaných společností, ovlivnit obchodní podmínky, za kterých tyto společnosti nabízejí distribuci výrobků skupiny Interbrew France.

IV.   SANKCE

1.   Základní částka

(12)

Komise bere v úvahu: i) podstatu porušení předpisů; ii) skutečné dopady tohoto porušení na trh, lze-li je kvantifikovat a iii) zeměpisnou velikost příslušného trhu.

i)

Smírčí dohoda je plošná a je určena k omezení hospodářské soutěže mezi podniky, které mají významný podíl na trhu. Dohodu, jejímž cílem je rychle omezit náklady na získávání velkoobchodů ukončením akvizičního boje, však nelze považovat za jasné porušení předpisů srovnatelné s dohodou o určování cen. Jakákoli dohoda, jejímž cílem je nastolit v dlouhodobějším výhledu rovnováhu mezi distribučními sítěmi obou dotčených pivovarnických skupin, je v podstatě dohodou o rozdělení trhu. V tomto případě se však nejedná o rozdělení trhu v „klasickém“ slova smyslu, protože cílem dohody bylo v zásadě zabránit jedné skupině v získání dominantního postavení na trhu, a ne odstranit hospodářskou soutěž mezi oběma skupinami nebo bránit konkurenci třetích stran.

ii)

K praktickému provádění dohody nedošlo, a proto trh nijak neovlivnila.

iii)

Ohledně zeměpisné velikosti trhu Komise zohledňuje skutečnost, že dohoda se týká celého pevninského území Francie, ale pouze trhu konzumace na místě, což nepředstavuje ani třetinu celkového objemu prodeje ve Francii.

(13)

Na základě výše uvedeného má Komise za to, že adresáti tohoto rozhodnutí se dopustili závažného porušení článku 81 smlouvy.

(14)

Protože nedošlo k praktické realizaci dohody, nejsou důvody pro navýšení základní částky pokuty, která je uložena dotčeným společnostem.

(15)

Proto byla u obou společností (Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA a Heineken NV/Heineken France SA) stanovena základní částka ve výši 1 000 000 EUR.

2.   Přitěžující okolnosti

(16)

Společnosti Groupe Danone (tehdy: „BSN“) již byla v roce 1984 uložena pokuta za dohody o rozdělení trhu, které měly za cíl udržení stávajícího stavu a nastolení rovnováhy na trhu (rozhodnutí Komise 84/388/EHS ze dne 23. července 1984 o řízení podle článku 85 Smlouvy o EHS (IV/30.988 – dohody a jednání ve vzájemné shodě v odvětví plochého skla ve státech Beneluxu) (Úř. věst. L 212, 8.8.1984, s. 13)). Recidiva je přitěžující okolností, což opravňuje k 50 % navýšení základní částky pokuty uložené společnosti Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA. Žádné další přitěžující okolnosti nebyly zjištěny.

3.   Polehčující okolnosti

(17)

Nebyly zjištěny žádné polehčující okolnosti.

4.   Výsledná částka pokuty

(18)

Výsledná částka pokuty uložené jednotlivým podnikům je proto následující:

Groupe Danone a Brasseries Kronenbourg SA musí společně a nerozdílně zaplatit částku 1 500 000 EUR,

Heineken NV a Heineken France SA musí společně a nerozdílně zaplatit částku 1 000 000 EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/60


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 27. května 2005

o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu

(oznámeno pod číslem K(2005) 1540)

(2005/504/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 (1) ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, požaduje, aby úvěrové instituce a veškerá další zařízení zúčastněná na třídění a veřejné distribuci bankovek a mincí v rámci své profesionální činnosti, včetně zařízení, jejichž činnost spočívá ve výměně bankovek a mincí různých měn, například směnáren, byly povinny stahovat z oběhu eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to padělky, a předávat je příslušným vnitrostátním orgánům.

(2)

Neexistuje společná metoda, která zajišťuje, aby padělané mince byly detekovány a staženy z oběhu. To sebou nese nebezpečí, že padělané mince a jiné předměty podobné euromincím uvedené podvodně nebo omylem do oběhu se dále používají, což může u veřejnosti případně vyvolat zmatek a předsudky.

(3)

V procesu ověřování pravosti mincí prostřednictvím automatického třídění je odmítnuta řada předmětů, včetně mj. padělaných mincí a pravých euromincí, které jsou nezpůsobilé k oběhu. Společnosti a jednotlivci také předávají pravé nezpůsobilé mince příslušným orgánům.

(4)

Neexistují společná pravidla pro vnitrostátní orgány jak manipulovat s těmito pravými nezpůsobilými mincemi a jak je refundovat, což vede k různému zacházení v jednotlivých zemích eurozóny a k narušování refundace těchto euromincí.

(5)

Za účelem pomoci při provedení článku 6 nařízení (ES) č. 1338/2001 je žádoucí stanovit proces, kterým se ověří pravost euromincí v oběhu a kterým se odstraní padělky, předměty podobné euromincím a euromince nezpůsobilé k oběhu z hotovostního cyklu.

(6)

Za účelem vytvoření stejných podmínek s ohledem na pravé euromince nezpůsobilé k oběhu je žádoucí stanovit pokyny pro manipulaci s těmito mincemi a pro jejich refundaci nebo nahrazení,

TÍMTO DOPORUČUJE:

ČÁST I

VYMEZENÍ POJMŮ A DOPORUČENÉ ZVYKLOSTI

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto doporučení se použijí tyto definice:

a)

„ověřováním pravosti euromincí“ se rozumí proces ověřování pravosti euromincí prostřednictvím automatického elektromechanického nebo ručního třídění. Během tohoto procesu jsou odmítnuty padělky stejně jako pravé euromince nezpůsobilé k oběhu, cizí mince podobné euru a jiné kovové předměty jako medaile a žetony podobné euromincím;

b)

„euromincemi nezpůsobilými k oběhu“ se rozumí pravé euromince v oběhu, které jsou vadné nebo jejichž technické parametry a identifikační vlastnosti byly značně pozměněny poměrně dlouhým oběhem nebo náhodně (rozměry, hmotnost, barva, koroze, poškození hran), i záměrně pozměněné mince jiné než padělky. Zejména pokud jde o technické specifikace, jsou pro účely tohoto dokumentu mince nezpůsobilé, jestliže se v jednom rozměru liší od rozměru stanoveného pro příslušnou eurominci alespoň o 0,30 milimetru a/nebo v hmotnosti alespoň o 5 %.

Článek 2

Doporučené zvyklosti

Členské státy by měly provádět ověřování pravosti euromincí, které obíhají na jejich území, nebo nad tímto ověřováním dohlížet v souladu s ustanoveními části II tohoto doporučení.

Členské státy by měly přijmout společná pravidla pro manipulaci s nezpůsobilými euromincemi, jejich refundaci nebo nahrazení v souladu s ustanoveními části III tohoto doporučení.

ČÁST II

OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI EUROMINCÍ

Článek 3

Požadavky na ověřování pravosti a zkoušení

Měla by být ověřována pravost euromincí minimálně v této hodnotě: 2 EUR, 1 EUR, 50 centů.

Ověřování pravosti by se mělo provádět centrálně a/nebo v rámci procesu manipulace s mincemi. Za tímto účelem by členské státy měly být ve styku s úvěrovými institucemi a jinými dotčenými profesionálními subjekty, které manipulují s hotovostí, s ohledem na provádění postupů ověřování pravosti stanovených v článcích 4 až 6 tohoto doporučení.

Množství euromincí, u nichž se bude každý rok ověřovat pravost v každém členském státě, by mělo tvořit alespoň 10 % z celkového čistého objemu příslušných hodnot mincí vydaných tímto členským státem do konce předchozího roku. Aby se zajistilo ověřování pravosti příslušného množství euromincí, měly by členské státy v souladu s články 4 až 6 provádět kontroly vhodného počtu úvěrových institucí a jiných profesionálních subjektů, které manipulují s hotovostí.

Článek 4

Zkoušky pro kontrolu třídicích strojů

Kontrola fungování třídicích strojů by se měla provádět prostřednictvím detekční zkoušky, které případně předchází kontrola třídění, a sice takto:

1.

Účelem zkoušky třídění je zkontrolovat, zda stroj dokáže správně třídit euromince všech hodnot. To platí v případě, že neexistují vnitrostátní pravidla, která upravují třídicí kapacitu.

Zkouška třídění vyžaduje alespoň sto pravých euromincí za každou hodnotu, která se bude zkoušet. Tyto mince všech hodnot se smíchají a nechají se třikrát projít strojem.

Míra přijetí by měla být u každé zkoušky alespoň 98 %. V případech, kdy jsou pravé euromince používané ke zkoušce třídění a k detekční zkoušce na hranici tolerance stanovené pro euro, lze vzít v úvahu nižší míru přijetí.

Všechny pravé mince odmítnuté strojem by měly být přezkoušeny. Po třech zkouškách provedených za sebou by všechny pravé mince měly být přijaty.

2.

Účelem detekční zkoušky je zkontrolovat, zda stroj dokáže odmítnout předměty podobné euromincím, které nevyhovují specifikacím euromincí, zejména padělané mince.

Detekční zkouška vyžaduje vzorky padělaných mincí všech dotčených hodnot spolu s definicí, která se týká také materiálů používaných k výrobě předmětů podobných mincím a jiných mincí než euromincí. Za tímto účelem by měla být použita řada reprezentativních skupin, které pocházejí z národních mincovních analytických středisek nebo z Evropského technického a vědeckého střediska (ETVS). ETVS ve spolupráci s národními mincovními analytickými středisky tyto skupiny definuje a aktualizuje.

Tyto padělky se smíchají s příslušným počtem pravých mincí definovaným ve spolupráci s ETVS a nechají se třikrát projít strojem. Při každé zkoušce by měly být odmítnuty všechny padělky.

3.

V souvislosti s vnitrostátními pravidly by se zkoušky stanovené v tomto článku měly provádět alespoň jednou ročně u každého třídicího stroje na místech, kde probíhá ověřování pravosti, v zařízeních vybraných v souladu s článkem 3.

Článek 5

Možnosti dodatečného zkoušení třídicích strojů v národním mincovním analytickém středisku nebo v ETVS

Aby se výrobcům třídicích strojů umožnilo získat údaje nutné k počátečnímu seřízení jejich zařízení, lze zkoušky provádět v některých národních mincovních analytických střediscích, v ETVS nebo po dvoustranné dohodě v prostorách výrobce. Tyto zkoušky by se měly provádět na základě předepsaných postupů a podmínek důvěrnosti definovaných ve spolupráci s ETVS.

Po zkoušce v národním mincovním analytickém středisku nebo v ETVS se pro dotčený subjekt vydá souhrnná zpráva a její kopie se předá ETVS. Zpráva se uchovává alespoň tři roky a lze ji využívat pro účely srovnání.

Zpráva by měla obsahovat minimálně identifikaci zkoušeného stroje, výsledky zkoušek a celkové hodnocení, přesný obsah skupin vzorků použitých ke zkouškám, kritéria přijetí, datum a podpis oprávněné osoby.

Národní mincovní analytická střediska a ETVS uchovávají ve svých prostorách evidenci výkonu třídicích strojů. V národních mincovních analytických střediscích nebo v ETVS může být orientačně k nahlédnutí konsolidovaný seznam třídicích strojů, které úspěšně prošly zkouškami stanovenými v druhém odstavci tohoto článku.

Článek 6

Audit a podávání zpráv

Členské státy by měly sledovat schopnost institucí vybraných v souladu s článkem 3 ověřovat pravost euromincí minimálně na základě těchto prvků:

existence písemné politiky a organizace v třídicím středisku za účelem detekce padělků, nezpůsobilých euromincí a předmětů podobných euromincím,

určení vyškolených lidských zdrojů k plnění této politiky,

přiměřenosti technických prostředků a existence první zprávy výrobce udávající stupeň výkonnosti třídicích strojů,

existence písemného pracovního plánu údržby, aby třídicí stroje zůstaly na svém původním stupni výkonnosti,

existence minimálních písemných postupů, které definují různé procesy třídění euromincí a předávání padělků a podezřelých mincí příslušným vnitrostátním orgánům v krátkém časovém rámci,

objemu mincí, u nichž byla ověřena pravost.

V případě kontrol stanovených v článku 3 lze s ohledem na vnitrostátní pravidla provést a ohlásit zevrubný audit na základě výše uvedených prvků.

Každý členský stát by měl každoročně podávat ETVS zprávu o ověřování pravosti, včetně kontrol a auditů, i o objemu euromincí, u nichž byla ověřena pravost, a o poměru každé kategorie odmítnutých předmětů vůči množství tříděných mincí každé hodnoty v oběhu.

ČÁST III

MANIPULACE S EUROMINCEMI NEZPŮSOBILÝMI K OBĚHU

Článek 7

Refundace nebo nahrazení nezpůsobilých euromincí

Každý členský stát by měl zajistit společnostem i jednotlivcům usazeným v daném členském státě nebo mimo eurozónu refundaci nebo popřípadě nahrazení euromincí nezpůsobilých k oběhu, jejichž hodnota by měla být označena, a sice bez ohledu na národní stranu mince. Na základě vyhodnocení stanoveného v článku 12 by členské státy měly zajistit podobné podmínky pro refundaci nezpůsobilých mincí tak, aby se umožnilo jejich odevzdávání bez ohledu na zemi, kde byly staženy z oběhu.

Členské státy se mohou rozhodnout odmítnout refundaci záměrně pozměněných pravých euromincí, jestliže to je v rozporu s národní praxí nebo tradicí (neúcta k portrétu panovníka, neúcta k vydávajícímu orgánu atd.).

Článek 8

Manipulační poplatky

Za refundaci nebo nahrazení nezpůsobilých mincí by v zásadě měl být uložen manipulační poplatek. Poplatek by měl být v celé eurozóně jednotný a měl by tvořit 5 % z nominální hodnoty odevzdaných mincí.

Od poplatku uvedeného v prvním odstavci může být každý rok osvobozeno množství do jednoho kilogramu nezpůsobilých mincí za každou hodnotu na jeden odevzdávající subjekt.

Další poplatek ve výši 15 % nominální hodnoty každého pytle/bedny lze účtovat v případě, že pytel / bedna obsahuje padělky nebo vykazuje odchylky jako například špatně roztříděné mince, cizí mince nebo euromince s nezjistitelnou hodnotou či jiné nesrovnalosti, jestliže poměr těchto odchylek vyžaduje podrobnější zkoumání v souladu s článkem 10.

Členské státy mohou stanovit obecné osvobození od manipulačních poplatků v případech, kdy odevzdávající subjekty úzce a pravidelně spolupracují s orgány na stahování nezpůsobilých euromincí z oběhu.

Náklady na přepravu a přidružené náklady by měl nést odevzdávající subjekt.

Padělané mince předané orgánům by neměly podléhat manipulačním ani jiným poplatkům.

Článek 9

Balení nezpůsobilých euromincí

Odevzdávající subjekt by měl mince roztřídit podle hodnoty do jednotných pytlů nebo beden v souladu s normami použitelnými v jednotlivých členských státech, jimž je žádost určena. Jestliže tyto normy nebudou splněny, může dojít k odmítnutí odevzdaných mincí.

Neexistují-li vnitrostátní normy pro balení, měly by pytle nebo bedny obsahovat:

500 kusů mincí v hodnotě 2 EUR nebo 1 EUR,

1 000 kusů mincí v hodnotě 0,50 EUR, 0,20 EUR a 0,10 EUR,

2 000 kusů mincí v hodnotě 0,05 EUR, 0,02 EUR a 0,01 EUR.

Každý pytel/bedna by měly nést zřetelné údaje o odevzdávajícím subjektu, obsažené celkové hodnotě a hodnotě mincí, hmotnosti, datu zabalení a číslu pytle/bedny. Odevzdávající subjekt by měl k balení poskytnout seznam s přehledem odevzdávaných pytlů/beden.

V případě, že je celkové množství nezpůsobilých euromincí menší než výše uvedené normy, měly by být nezpůsobilé euromince roztříděny podle hodnoty a lze je odevzdat v nestandardním obalu.

Článek 10

Kontroly členských států

1.   Členské státy by měly u odevzdaných nezpůsobilých mincí kontrolovat:

množství uvedené pro každý/ou pytel/bednu,

pravost, aby se zajistilo, že se mezi nimi nenacházejí padělky,

vizuální vzhled, aby se určilo, že jsou v souladu s ustanoveními článku 7.

2.   Kontroly množství odevzdaných mincí by se měly provádět zvážením každého pytle/bedny. Na jmenovitou hmotnost standardního obalu uvedenou v druhém odstavci článku 9 by se měla použít tolerance v rozmezí –2 % a +1 %. Rovnocenná kontrola by se měla provést tehdy, jestliže se vnitrostátní obalové zvyklosti liší od výše uvedených norem. Dále by se u každého pytle/bedny měly zkontrolovat viditelné odchylky.

V případě, že je hmotnost pytle/bedny mimo rozmezí tolerance, je třeba zpracovat celé množství dotyčného pytle/bedny.

3.   Kontroly pravosti a vizuálního vzhledu lze provádět výběrem vzorků. Měl by se zkontrolovat minimálně reprezentativní vzorek ve výši 10 % z odevzdaného množství u hodnot 2 EUR, 1 EUR, 0,50 EUR, 0,20 EUR a 0,10 EUR.

4.   Kontroly pravosti by se na vzorcích uvedených v odstavci 3 měly provádět podle těchto postupů:

i)

v případě mechanického/automatického třídění by se stroje měly seřídit podle postupů stanovených v části II tohoto doporučení,

ii)

v ostatních případech se použijí kritéria národních mincovních analytických středisek.

V případě detekce jednoho padělku je třeba ověřit pravost celého množství v pytli/bedně.

5.   Kontroly vizuálního vzhledu by se měly na vzorcích uvedených v odstavci 3 provádět proto, aby se zjistilo, zda pytel/bedna vykazuje odchylky jako špatně roztříděné mince, cizí mince nebo euromince s nezjistitelnou hodnotou. V případě, že se tyto odchylky objevují v poměru větším než 1 %, měly by být příslušný pytel/bedna znovu zkontrolován/a a měl by být určen podíl nerefundovatelných mincí podle jedné z těchto metod:

i)

celé množství mincí v každém dotčené/m pytli/bedně se zkontroluje ručně způsobem definovaným příslušnými vnitrostátními orgány,

ii)

kromě vzorku stanoveného v odstavci 3 se zkontroluje vizuální vzhled 10 % vzorku z pytle/bedny. Kombinovaný podíl nerefundovatelných mincí spočítaný ve dvou vzorcích se pak vztáhne na celý obsah pytle/bedny.

Článek 11

Tok informací a komunikace

Členské státy by měly každý rok Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru hlásit refundované nebo nahrazené nezpůsobilé euromince. Informace by měly obsahovat množství těchto mincí a jejich hodnotu. Komise navíc vypracovává pro Hospodářský a finanční výbor pravidelné zprávy.

Členské státy by měly zajistit, aby informace o službách určených k refundaci nebo nahrazení a o konkrétních předepsaných postupech, jako jsou normy pro balení a poplatky, byly k dispozici na příslušných internetových stránkách a v příslušných publikacích.

ČÁST IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Vyhodnocení

Tři roky po zveřejnění tohoto doporučení budou současná pravidla vyhodnocena ve světle získaných zkušeností, pokud jde mj. o harmonizaci podmínek pro refundaci a nahrazování nezpůsobilých mincí stanovených v článku 7, vhodnost zrušení osvobození od manipulačních poplatků stanoveného v článku 8, možnost stanovit mechanismus vyrovnání mezi členskými státy za refundované nezpůsobilé mince a případnou potřebu právních předpisů.

Článek 13

Určení

Toto doporučení je určeno zúčastněným členským státům definovaným v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2).

V Bruselu dne 27. května 2005.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 181 ze dne 4.7.2001, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. července 2005,

kterým se mění rozhodnutí 96/355/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu, pokud jde o příslušný úřad a vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti

(oznámeno pod číslem K(2005) 2651)

(Text s významem pro EHP)

(2005/505/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příslušným úřadem v Senegalu, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je podle rozhodnutí Komise 97/757/ES (2) úřad „Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM-DOPM-BCPH)“.

(2)

Po restrukturalizaci senegalské správy se příslušný úřad změnil na „Ministère de l’economie maritime – Direction des pêches maritimes – Bureau de contrôle des produits halieutiques (MEM-DPM-BCPH)“.

(3)

Tento nový úřad je schopen účinně ověřovat používání platných předpisů.

(4)

Úřad MEM-DPM-BCPH vydal oficiální ujištění, že jsou dodržovány normy pro hygienické kontroly a sledování produktů rybolovu a akvakultury stanovené ve směrnici 91/493/EHS a splněny hygienické požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí.

(5)

Rozhodnutí 96/355/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Je třeba, aby se toto rozhodnutí použilo 45 dní po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, čímž se zajistí potřebné přechodné období.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 96/355/ES se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Příslušným úřadem v Senegalu, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je úřad ‚Ministère de l’economie maritime – Direction des pêches maritimes – Bureau de contrôle des produits halieutiques (MEM-DPM-BCPH)‘.“

2.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury dovážené ze Senegalu musejí splňovat tyto podmínky:

1.

ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2.

produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo mrazírenských plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3.

s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem ‚SENEGAL‘ a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí.“

3.

V článku 3 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   V osvědčení musí být uvedeno jméno, funkce a podpis zástupce úřadu MEM-BCPH a úřední razítko úřadu MEM-DPM-BCPH v barvě odlišné od barvy ostatních údajů uvedených na osvědčení.“

4.

Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 29. srpna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 137, 8.6.1996, s. 24.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA A

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

pro produkty rybolovu pocházející ze Senegalu a určené pro vývoz do Evropského společenství, s výjimkou mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoli podobě

Image

Image


15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/68


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2005,

kterým se mění rozhodnutí 1999/120/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Albánii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva

(oznámeno pod číslem K(2005) 2657)

(Text s významem pro EHP)

(2005/506/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (1), a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 1999/120/ES ze dne 27. ledna 1999, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz zvířecích střev (2) stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet zvířecí střeva.

(2)

Albánie sdělila název jednoho zařízení, které vyrábí zvířecí střeva a o němž příslušné orgány osvědčují, že je v souladu s předpisy Společenství.

(3)

Toto zařízení by proto mělo být zahrnuto do seznamů stanovených rozhodnutím 1999/120/ES.

(4)

Jelikož v dotčeném zařízení dosud neproběhly inspekce na místě, neměla by se na dovozy z tohoto zařízení vztahovat snížená četnost prohlídek zboží podle směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3).

(5)

Rozhodnutí 1999/120/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 1999/120/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 22. července 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. července 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33) (opravené znění Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 36, 10.2.1999, s. 21. Rozhodnutí naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1) (opravené znění Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze se vkládají nové řádky, které znějí:

„País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

S výjimkou vnitřností od dvanácterníku po konečník skotu jakéhokoli stáří nebo produktů z nich, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 999/2001. Tato výjimka se nevztahuje na produkty získané ze zvířat narozených, nepřetržitě chovaných a poražených v Argentině, Austrálii, Brazílii, Chile, Kostarice, na Novém Zélandu, v Nikaragui, Panamě, Paraguayi a Uruguayi.“