ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 174

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
7. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1055/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1056/2005 ze dne 27. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1057/2005 ze dne 6. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1061/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1062/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1063/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1064/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu

42

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1065/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

48

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1066/2005 ze dne 6. července 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa

60

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1068/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin

65

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1069/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

69

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1070/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

71

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2005 o nezařazení triazamátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1055/2005

ze dne 27. června 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 99 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 252 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pakt o stabilitě a růstu byl zpočátku tvořen nařízením Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (3), nařízením Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (4) a usnesením Evropské rady ze dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu (5). Pakt o stabilitě a růstu prokázal svou užitečnost při upevňování fiskální kázně a přispívá tak k vysoké úrovni makroekonomické stability s nízkou inflací a nízkými úrokovými sazbami, jež je nezbytná pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst.

(2)

Dne 20. března 2005 Rada přijala zprávu s názvem „Zdokonalení provádění Paktu o stabilitě a růstu“, jejímž cílem je zdokonalit řízení rozpočtového rámce a odpovědnost členských států za rozpočtový rámec tím, že se posílí hospodářské základy a účinnost paktu v jeho preventivní i nápravné části, jakož i zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, podpořit růst a vyhnout se nadměrnému zatěžování příštích generací. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2005 (6) zprávu schválila a uvedla, že zpráva aktualizuje a doplňuje Pakt o stabilitě a růstu a stává se nyní jeho nedílnou součástí.

(3)

Podle zprávy Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 20. března 2005, schválené Evropskou radou na jejím jarním zasedání, členské státy, Rada a Komise znovu potvrzují svůj závazek provádět Smlouvu a Pakt o stabilitě a růstu účinně a včas, na základě vzájemné podpory a vzájemného tlaku, a úzce a konstruktivně spolupracovat v procesu hospodářského a fiskálního dohledu s cílem zaručit stálost a účinnost pravidel paktu.

(4)

V zájmu dosažení plného využití dohodnutého zdokonalení provádění Paktu o stabilitě a růstu je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 1466/97.

(5)

Pakt o stabilitě a růstu stanoví povinnost členských států dodržovat u svého rozpočtového stavu střednědobý cíl téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. S ohledem na hospodářskou a rozpočtovou různorodost v Unii by střednědobý rozpočtový cíl měl být pro jednotlivé členské státy diferencován, aby se tak zohlednila různorodost hospodářských a rozpočtových stavů a vývojů, jakož i fiskálního rizika pro udržitelnost veřejných financí, rovněž s ohledem na možné demografické změny. Střednědobý rozpočtový cíl pro jednotlivé členské státy se může od téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu lišit. Pro členské státy eurozóny a ERM2 by tedy existovalo vymezené rozmezí střednědobých rozpočtových cílů stanovených konkrétně pro jednotlivé země v cyklicky očištěném vyjádření a bez jednorázových a dočasných opatření.

(6)

Je třeba zavést symetričtější přístup k fiskální politice v průběhu cyklu prostřednictvím posílení rozpočtové kázně v hospodářsky příznivých obdobích tak, aby bylo možné se vyhnout procyklické politice a postupně dosahovat střednědobého rozpočtového cíle. Dodržování střednědobého rozpočtového cíle by mělo členským státům umožnit snadněji se vyrovnat s běžnými cyklickými výkyvy při udržení schodku veřejných financí pod doporučovanou hodnotou 3 % HDP a zajistit rychlý pokrok směrem k udržitelnosti veřejných financí. S ohledem na výše uvedené by měl vzniknout prostor pro volnější nakládání s rozpočtem, zejména pokud jde o veřejné investice.

(7)

Členské státy, které dosud nedosáhly svých střednědobých rozpočtových cílů, by měly přijmout opatření k jejich dosažení v průběhu daného cyklu. Pro splnění svých střednědobých rozpočtových cílů by členské státy eurozóny nebo ERM2 měly usilovat o provedení minimální každoroční úpravy v cyklicky očištěném vyjádření a bez jednorázových a jiných dočasných opatření.

(8)

V zájmu posílení růstově zaměřené koncepce paktu by se při vymezení upravené cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle pro země, které jej dosud nesplnily, a při umožnění dočasné odchylky od tohoto cíle pro země, které jej již splnily, měly brát v úvahu významné strukturální reformy přinášející přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor dosažených zvyšováním potenciálního růstu, které tedy mají prokazatelný dopad na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Aby nenastaly překážky pro strukturální reformy, které jednoznačně zlepšují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, měla by se věnovat zvláštní pozornost důchodovým reformám zavádějícím vícepilířový systém, který obsahuje povinný plně fondově financovaný pilíř, protože tyto reformy mají za následek krátkodobé zhoršení stavu veřejných financí během prováděcího období.

(9)

Radou stanovené lhůty pro posuzování stabilizačních a konvergenčních programů by měly být prodlouženy, aby bylo umožněno důkladné vyhodnocení těchto programů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1466/97 se mění takto:

1.

Vkládá se nový oddíl a článek, které znějí:

„ODDÍL 1a

STŘEDNĚDOBÉ ROZPOČTOVÉ CÍLE

Článek 2a

Jednotlivé členské státy mají diferencované střednědobé cíle pro své rozpočtové stavy. Tyto střednědobé rozpočtové cíle specifické pro jednotlivé země se mohou odklánět od požadavku na téměř vyrovnaný nebo přebytkový stav. Stanoví dostatečnou rezervu, pokud jde o míru schodku veřejných financí ve výši 3 % HDP; zajišťují rychlý pokrok směrem k udržitelnosti a s ohledem na výše uvedené umožňují volnější nakládání s rozpočtem, především při zohlednění potřeby veřejných investic.

S přihlédnutím k uvedeným faktorům tedy pro členské státy, které přijaly euro, a pro členské státy ERM2 jsou střednědobé rozpočtové cíle stanoveny konkrétně pro jednotlivé země v určeném rozmezí pohybujícím se mezi – 1 % HDP a vyrovnaným nebo přebytkovým stavem, v cyklicky očištěném vyjádření a bez jednorázových a dočasných opatření.

Střednědobý rozpočtový cíl členského státu je možné revidovat v případě provádění důležité strukturální reformy a v každém případě jednou za čtyři roky.“;

2.

V článku 3 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

střednědobý rozpočtový cíl, cestu k postupnému dosažení tohoto cíle pro celkový přebytek/schodek veřejných financí a očekávanou tendenci míry celkového veřejného dluhu;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

podrobné a kvantitativní vyhodnocení přijímaných nebo navrhovaných rozpočtových opatření a jiných opatření hospodářské politiky k dosažení cílů programu, obsahující podrobnou analýzu nákladů a přínosů významných strukturálních reforem přinášejících přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor dosažených zvýšením potenciálního růstu;“;

c)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

popřípadě důvody pro odchylku od požadované cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle.“;

3.

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Na základě hodnocení Komise a výboru zřízeného článkem 114 Smlouvy přezkoumá Rada v rámci mnohostranného dohledu podle článku 99 Smlouvy střednědobý rozpočtový cíl předložený daným členským státem, posoudí, zda jsou hospodářské předpoklady, na nichž je program založen, věrohodné, zda je cesta k postupnému dosažené střednědobého rozpočtového cíle vhodná a zda jsou opatření přijímaná nebo navrhovaná pro uvedenou cestu dostatečná pro dosažení střednědobého cíle v rámci daného cyklu.

Při hodnocení cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle Rada posuzuje, zda dotyčný členský stát usiluje o každoroční zlepšování svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření, požadované pro dosažení jeho střednědobého rozpočtového cíle o doporučenou hodnotu 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, přičemž v hospodářsky nepříznivých obdobích může být vyvíjené úsilí menší.

Při stanovení cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle pro členské státy, které jej ještě nedosáhly, a při umožnění dočasného odklonu od tohoto cíle pro členské státy, které jej již dosáhly, za podmínky, že je zachována dostatečná rezerva vzhledem k doporučené hodnotě schodku a že se během programového období předpokládá návrat rozpočtového stavu na úroveň střednědobého rozpočtového cíle, bere Rada v úvahu provádění významných strukturálních reforem přinášejících přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor dosažených zvyšováním potenciálního růstu, které tedy mají prokazatelný dopad na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Zvláštní pozornost musí být věnována reformám důchodového systému zavádějícím vícepilířový systém, který obsahuje povinný plně fondově financovaný pilíř. Členské státy provádějící takové reformy mají možnost odchýlit se od cesty k postupnému dosažení svého střednědobého rozpočtového cíle nebo od cíle samotného, s odchylkou odrážející čisté náklady na reformu veřejně spravovaného pilíře, za podmínky, že odchylka zůstane dočasná a že je zachována dostatečná rezerva vzhledem k doporučené hodnotě schodku.“;

b)

v odstavci 2 se slova „do dvou měsíců“ nahrazují slovy „do tří měsíců“.

4.

V článku 7 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

střednědobý rozpočtový cíl, cestu k postupnému dosažení tohoto cíle celkového přebytku/schodku veřejných financí a očekávanou tendenci míry celkového veřejného dluhu; střednědobé cíle měnové politiky; vztah těchto cílů ke stabilitě cen a směnných kurzů;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

podrobné a kvantitativní vyhodnocení přijímaných nebo navrhovaných rozpočtových opatření a jiných opatření hospodářské politiky k dosažení cílů programu, obsahující podrobnou analýzu nákladů a přínosů významných strukturálních reforem přinášejících přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor dosažených zvýšením potenciálního růstu;“;

c)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

popřípadě důvody pro odchylku od požadované cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle.“;

5.

Článek 9 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Na základě hodnocení Komise a výboru zřízeného článkem 114 Smlouvy přezkoumá Rada v rámci mnohostranného dohledu podle článku 99 Smlouvy střednědobý rozpočtový cíl předložený daným členským státem, posoudí, zda jsou hospodářské předpoklady, na nichž je program založen, věrohodné, zda je cesta k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle vhodná a zda jsou opatření přijímaná nebo navrhovaná pro uvedenou cestu dostatečná pro postupné dosažení střednědobého cíle v rámci daného cyklu.

Při hodnocení cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, přičemž v hospodářsky nepříznivých obdobích může být vyvíjené úsilí menší. U členských států ERM2 Rada posuzuje, zda dotyčný členský stát usiluje o každoroční zlepšování svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření, požadované pro dosažení jeho střednědobého rozpočtového cíle o doporučenou hodnotu 0,5 % HDP.

Při definování cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle pro členské státy, které jej ještě nedosáhly, a při umožnění dočasného odklonu od tohoto cíle pro členské státy, které již cíl splnily, za podmínky, že je zachována dostatečná rezerva vzhledem k doporučené hodnotě schodku a že se během programového období předpokládá návrat rozpočtového stavu na úroveň střednědobého rozpočtového cíle, bere Rada v úvahu provádění významných strukturálních reforem přinášející přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor dosažených zvyšováním potenciálního růstu, které tedy mají prokazatelný dopad na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Zvláštní pozornost musí být věnována reformám důchodového systému zavádějícím vícepilířový systém, který obsahuje povinný plně fondově financovaný pilíř. Členské státy provádějící takové reformy mají možnost odchýlit se od cesty k postupnému dosažení svého střednědobého rozpočtového cíle nebo od cíle samotného, s odchylkou odrážející čisté náklady na reformu veřejně spravovaného pilíře, za podmínky, že odchylka zůstane dočasná a že je zachována dostatečná rezerva vzhledem k doporučené hodnotě schodku.“;

b)

v odstavci 2 se slova „do dvou měsíců“ nahrazují slovy „do tří měsíců“.

6.

V celém nařízení se odkazy na článek 103 Smlouvy o ES nahrazují odkazy na článek 99 a odkazy na článek 109c Smlouvy o ES nahrazují odkazy na článek 114.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2005.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. C 144, 14.6.2005, s. 17.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), Společný postoj Rady ze dne 21. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  Příloha 2 závěrů ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1056/2005

ze dne 27. června 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhý pododstavec čl. 104 odst. 14 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pakt o stabilitě a růstu byl zpočátku tvořen nařízením Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (3), nařízením Rady (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (4) a usnesením ze dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu (5). Pakt o stabilitě a růstu prokázal svou užitečnost při upevňování fiskální kázně a přispívá tak k vysoké úrovni makroekonomické stability s nízkou inflací a nízkými úrokovými sazbami, jež je nezbytná pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst.

(2)

Dne 20. března 2005 Rada přijala zprávu s názvem „Zdokonalení provádění Paktu o stabilitě a růstu“, jejímž cílem je zdokonalit řízení rozpočtového rámce a odpovědnost členských států za rozpočtový rámec tím, že se posílí hospodářské základy a účinnost paktu v jeho preventivní i nápravné části, jakož i zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, podpořit růst a vyhnout se nadměrnému zatěžování příštích generací. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2005 (6) zprávu schválila a uvedla, že zpráva aktualizuje a doplňuje Pakt o stabilitě a růstu a stává se nyní jeho nedílnou součástí.

(3)

Podle zprávy Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 20. března 2005, schválené Evropskou radou na jejím jarním zasedání, členské státy, Rada a Komise znovu potvrzují svůj závazek provádět Smlouvu a Pakt o stabilitě a růstu účinně a včas, na základě vzájemné podpory a vzájemného tlaku, a úzce a konstruktivně spolupracovat v procesu hospodářského a fiskálního dohledu s cílem zaručit stálost a účinnost pravidel paktu.

(4)

V zájmu dosažení plného využití dohodnutého zdokonalení provádění Paktu o stabilitě a růstu je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 1467/97.

(5)

Hlavní zásadou postupu při nadměrném schodku je urychlené odstranění nadměrného schodku. Postup by měl zůstat jednoduchý, průhledný a spravedlivý.

(6)

Je třeba revidovat koncepci výjimečného překročení doporučené hodnoty způsobené prudkým hospodářským propadem. Při tom je třeba patřičně zohlednit hospodářskou různorodost v Evropské unii.

(7)

Komise by měla vždy vypracovat zprávu podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy. Komise by měla ve své zprávě přezkoumat, zda použije jednu nebo více výjimek uvedených v čl. 104 odst. 2. Zpráva Komise podle čl. 104 odst. 3 by měla náležitě odrážet vývoj střednědobé hospodářské situace a vývoj střednědobého rozpočtové situace. Vedle toho musí být věnována patřičná pozornost všem ostatním faktorům, které jsou podle názoru dotyčného členského státu významné pro celkové kvalitativní posouzení překročení doporučené hodnoty.

(8)

Při všech rozpočtových hodnoceních v rámci postupu při nadměrném schodku by se mělo pečlivě zvážit mírné překročení doporučené hodnoty, které odráží provádění reforem důchodového systému zavádějících vícepilířový systém, který zahrnuje povinný plně fondově financovaný pilíř, protože provádění takových reforem má za následek krátkodobé zhoršení rozpočtového stavu, přičemž dlouhodobá udržitelnost veřejných financí se zřetelně zlepšuje. Při posuzování podle čl. 104 odst. 12 Smlouvy, zda byl nadměrný schodek odstraněn, by Komise a Rada měly hodnotit zejména vývoj údajů o schodku při postupu při nadměrném schodku, přičemž by měly rovněž brát v úvahu čisté náklady na reformu veřejně spravovaného pilíře.

(9)

Procesní lhůty pro rozhodnutí Rady v rámci postupu při nadměrném schodku by měly být prodlouženy, aby členské státy mohly opatření lépe začlenit do vnitrostátního rozpočtového procesu a aby mohly rozpracovat soudržnější soubor opatření. Především lhůta, ve které Rada rozhoduje o existenci nadměrného schodku podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy, by měla být stanovena zpravidla na čtyři měsíce ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (7). To by vyřešilo otázku případů, kdy Komise (Eurostat) nepotvrdila rozpočtové statistické údaje krátce po dni oznámení podle nařízení (ES) č. 3605/93.

(10)

Aby se zajistilo rychlé odstranění nadměrných schodků, je nezbytné, aby členské státy nacházející se v situaci nadměrného schodku přijaly účinná opatření a aby dosáhly ročního minimálního fiskálního zlepšení svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a dočasných opatření. Jako referenční hodnotu budou země s nadměrným schodkem muset dosáhnout ročního minimálního fiskálního úsilí v cyklicky očištěném vyjádření a bez vlivu jednorázových a dočasných opatření.

(11)

Maximální lhůta, během které členské státy mají podniknout účinné kroky a přijmout účinná opatření, by se měla prodloužit, aby tyto kroky mohly být lépe začleněny do vnitrostátních rozpočtových procesů a aby bylo možné lépe rozpracovat soubory opatření.

(12)

Pokud příslušný členský stát podnikl účinné kroky na základě doporučení podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy nebo na základě výzvy podle čl. 104 odst. 9 a pokud mu nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance brání v odstranění nadměrného schodku ve lhůtě stanovené Radou, měla by Rada mít možnost vydat revidované doporučení podle čl. 104 odst. 7 nebo revidovanou výzvu podle čl. 104 odst. 9.

(13)

Stávající celková maximální desetiměsíční lhůta ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93 do rozhodnutí o uvalení sankcí by neodpovídala změněným lhůtám pro každou fázi postupu a možnosti vydat revidované doporučení podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy nebo revidované výzvy podle čl. 104 odst. 9. Tato celková maximální lhůta by proto měla být upravena v souladu s těmito změnami.

(14)

Ustanovení pro provádění postupu při nadměrném schodku vztahující se na Spojené království, která jsou uvedena v příloze nařízení (ES) č. 1467/97 je rovněž třeba upravit v souladu s těmito změnami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1467/97 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Komise a Rada při hodnocení a rozhodování o existenci nadměrného schodku podle čl. 104 odst. 3 až 6 Smlouvy mohou považovat překročení schodku veřejných financí nad doporučenou hodnotu v důsledku prudkého hospodářského propadu za výjimečné ve smyslu čl. 104 odst. 2 písm. a) druhé odrážky, pokud překročení doporučené hodnoty vyplývá z negativní roční míry růstu HDP nebo z kumulované ztráty ekonomického výkonu během dlouhého období velmi nízkého růstu HDP v poměru k jeho potenciálu.

3.   Při vypracování zprávy podle čl. 104 odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem dalším významným faktorům stanoveným v uvedeném článku. Zpráva musí náležitě odrážet vývoj střednědobé hospodářské situace (zejména potenciální růst, převládající cyklické podmínky, provádění politik v rámci Lisabonské agendy a politik na podporu výzkumu, vývoje a inovací) a vývoj střednědobé rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální konsolidaci v období konjunktury, udržitelnost dluhu, veřejné investice a celkové zdraví veřejných financí). Komise dále věnuje patřičnou pozornost všem ostatním faktorům, které jsou podle názoru dotyčného členského státu významné pro celkové kvalitativní posouzení překročení doporučené hodnoty a které členský stát sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní pozornost rozpočtovému úsilí zvýšit nebo udržet vysokou úroveň finančních příspěvků na podporu mezinárodní solidarity a dosažení cílů evropské politiky, zejména sjednocení Evropy, pokud má nepříznivý dopad na růst a fiskální zatížení daného členského státu. Vyrovnané celkové hodnocení musí zahrnout všechny tyto faktory.

4.   Jsou-li úplně splněny dvě současně platné zásadní podmínky, a to že předtím, než jsou významné faktory uvedené v odstavci 3 zohledněny, zůstává schodek veřejných financí blízko doporučované hodnotě a její překročení je dočasné, tyto významné faktory se rovněž zohlední v postupu vedoucím k rozhodnutí o existenci nadměrného schodku podle čl. 104 odst. 4, 5 a 6 Smlouvy. Vyrovnané celkové hodnocení prováděné Radou zahrne všechny tyto faktory.

5.   Komise a Rada při všech hodnoceních rozpočtu v rámci postupu při nadměrném schodku věnují náležitou pozornost provádění reforem důchodových systémů zavádějících vícepilířový systém, který obsahuje povinný plně fondově financovaný pilíř.

6.   Pokud Rada na základě čl. 104 odst. 6 Smlouvy rozhodne, že v členském státě existuje nadměrný schodek, Komise a Rada vezmou v úvahu rozhodující faktory uvedené v odstavci 3 rovněž v následujících fázích postupu podle článku 104, včetně faktorů uvedených v čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení. Tyto rozhodující faktory se však neberou v úvahu při rozhodnutí Rady podle čl. 104 odst. 12 Smlouvy o zrušení některých nebo všech jejích rozhodnutí podle čl. 104 odst. 6 až 9 a 11.

7.   V případě členských států, u nichž schodek překračuje doporučenou hodnotu, přičemž jí zůstává blízko, a pokud je toto překročení výsledkem provádění reformy důchodového systému zavádějící vícepilířový systém zahrnující povinný plně fondově financovaný pilíř, přihlíží Komise a Rada při hodnocení vývoje údajů o schodku v rámci postupu při nadměrném schodku k nákladům na reformu veřejně spravovaného pilíře. K tomuto účelu se berou v úvahu čisté náklady na reformu na základě rovnoměrného snižování na přechodné období pěti let. Tyto čisté náklady se berou v úvahu rovněž při rozhodnutí Rady podle čl. 104 odst. 12 Smlouvy o zrušení některých nebo všech jejích rozhodnutí podle čl. 104 odst. 6 až 9 a 11, pokud schodek podstatně a nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, která se blíží doporučované hodnotě.“;

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Rada rozhodne o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 104 odst. 6 Smlouvy zpravidla do čtyř měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93. Pokud Rada rozhodne, že nadměrný schodek existuje, podá zároveň doporučení dotyčnému členskému státu podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Doporučení Rady podané v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy stanoví nejvýše šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný členský stát přijmout účinná opatření. Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro odstranění nadměrného schodku, což by mělo být ukončeno v následujícím roce po jeho zjištění, pokud nenastanou zvláštní okolnosti. V doporučení Rada požaduje, aby členský stát dosáhl minimálního ročního zlepšení dosahujícího nejméně doporučené hodnoty 0,5 % HDP svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a dočasných opatření, aby se zajistilo odstranění nadměrného schodku ve lhůtě, která je stanovena v doporučení.

5.   Pokud byla na základě doporučení přijata účinná opatření podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy a pokud po přijetí doporučení nastaly nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance, může Rada na doporučení Komise přijmout revidované doporučení podle čl. 104 odst. 7. S ohledem na důležité faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může v tomto revidovaném doporučení zejména o jeden rok prodloužit lhůtu pro odstranění nadměrného schodku. Rada na základě hospodářských prognóz v doporučení posoudí, zda existují nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní dopad na veřejné finance.“;

3.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Případné rozhodnutí Rady vyzývající dotyčný členský stát, aby přijal opatření ke snížení nadměrného schodku podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy, se přijme do dvou měsíců od rozhodnutí Rady o tom, že nebyla přijata žádná účinná opatření podle čl. 104 odst. 8. Ve výzvě Rada členský stát požádá, aby dosáhl minimálního ročního zlepšení představujícího nejméně doporučenou hodnotu 0,5 % HDP svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu jednorázových a dočasných opatření, aby se zajistilo odstranění nadměrného schodku ve lhůtě, která je stanovena ve výzvě.

2.   Pokud byly v souladu s výzvou přijata účinná opatření podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy a pokud po přijetí výzvy nastanou nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance, může Rada na doporučení Komise rozhodnout o přijetí revidované výzvy podle čl. 104 odst. 9 Smlouvy. S ohledem na důležité faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může v této revidované výzvě zejména o jeden rok prodloužit lhůtu pro odstranění nadměrného schodku. Rada na základě hospodářských prognóz ve výzvě posoudí, zda existují nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance.“;

4.

V čl. 6 druhé větě se slova „do dvou měsíců“ nahrazují slovy „do čtyř měsíců“.

5.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Pokud se dotyčný členský stát nepodřídí jednotlivým rozhodnutím, které Rada postupně přijme na základě čl. 104 odst. 7 a 9 Smlouvy, je rozhodnutí Rady o uvalení sankcí podle čl. 104 odst. 11 přijato zpravidla do šestnácti měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93. Použijí-li se čl. 3 odst. 5 nebo čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, šestnáctiměsíční lhůta se odpovídajícím způsobem změní. V případě záměrně plánovaného schodku, o kterém Rada rozhodne, že je nadměrný, se použije zkrácené řízení.“;

6.

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Doba, po kterou je postup pozastaven, se nezapočítává ani do lhůty uvedené v článku 6 ani do lhůty uvedené v článku 7.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 3 odst. 4 první větě a po uplynutí lhůty uvedené v článku 6 druhé větě uvědomí Komise Radu o tom, zda považuje přijatá opatření za dostačující k zajištění patřičného pokroku při odstraňování nadměrného schodku ve lhůtách stanovených Radou, za předpokladu, že se tato opatření plně provádějí a že hospodářský vývoj odpovídá prognózám. Zjištění Komise se zveřejní.“;

7.

Odkazy na články 104c, 109e, 109f a 201 Smlouvy o ES se v celém nařízení nahrazují odkazy na články 104, 116, 117 a 269. Odkaz na článek D Smlouvy o Evropské unii se nahrazuje odkazem na článek 4.

8.

Příloha nařízení (ES) č. 1467/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2005.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. C 144, 14.6.2005, s. 16.

(2)  Stanovisko ze dne 9. června 2005 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  Příloha 2 závěrů ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005.

(7)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

LHŮTY POUŽITELNÉ PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1.

Pro zajištění stejného přístupu ke všem členským státům bere Rada při přijímání rozhodnutí uvedených v oddílech 2, 3 a 4 tohoto nařízení ohled na rozdílný rozpočtový rok Spojeného království s cílem, aby rozhodnutí týkající se Spojeného království byla přijímána v takový okamžik jeho rozpočtového roku, který je obdobný okamžiku, ve kterém jsou nebo budou přijímána rozhodnutí v případě jiných členských států.

2.

Ustanovení uvedená ve sloupci I se nahrazují ustanoveními uvedenými ve sloupci II.

Sloupec I

Sloupec II

‚zpravidla do čtyř měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 3605/93‘

(čl. 3 odst. 3)

‚zpravidla do šesti měsíců od konce rozpočtového roku, ve kterém ke schodku došlo,‘

‚v následujícím roce po jeho zjištění‘

(čl. 3 odst. 4)

‚v následujícím rozpočtovém roce po jeho zjištění‘

‚zpravidla do šestnácti měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93‘

(článek 7)

‚zpravidla do osmnácti měsíců od konce rozpočtového roku, ve kterém ke schodku došlo,‘

‚za předchozí rok‘

(čl. 12 odst. 1)

‚za předchozí rozpočtový rok‘ “


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1057/2005

ze dne 6. července 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1058/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na stávající situaci na trhu s obilovinami by mělo být zahájeno nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 1501/95 stanovilo prováděcí pravidla nabídkového řízení pro stanovení vývozní náhrady. Mezi závazky, které se vztahují k nabídkovému řízení, je uvedena povinnost předložit žádost o vývozní licenci a složit jistotu. Je třeba stanovit výši této jistoty.

(3)

Pro licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení je třeba stanovit zvláštní dobu platnosti. Tato platnost musí odpovídat potřebám světového trhu pro hospodářský rok 2005/06.

(4)

Pro zabezpečení spravedlivého zacházení se všemi zájemci je třeba stanovit, aby doba platnosti vydaných licencí byla stejná.

(5)

Řádný průběh nabídkového řízení pro vývoz vyžaduje, aby bylo stanoveno minimální množství, lhůta a forma pro předání nabídek příslušným útvarům.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1501/95 se zahajuje nabídkové řízení týkající se vývozní náhrady.

2.   Nabídkové řízení se týká vývozu ječmene do Alžírska, Bahrajnu, Egypta, Iránu, Iráku, Izraele, Jemenu, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Libye, Maroka, Mauretánie, Ománu, Kataru, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Tuniska.

3.   Nabídkové řízení bude probíhat až do 22. června 2006. Po dobu jeho trvání budou zahajována týdenní nabídková řízení, pro něž budou množství a lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení.

Odchylně od čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1501/95 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005.

Článek 2

Nabídka je platná, pouze pokud se týká nejméně 1 000 tun.

Článek 3

Jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1501/95 je 12 EUR za tunu.

Článek 4

1.   Odchylně od ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (3) jsou vývozní licence vydané podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1501/95, pokud jde o jejich dobu platnosti, považovány za vydané dnem předložení nabídky.

2.   Vývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v tomto nařízení jsou platné od data vydání ve smyslu odstavce 1 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

Článek 5

Členské státy předají Komisi předložené nabídky elektronickou cestou nejpozději hodinu a půl po uplynutí týdenní lhůty stanovené v oznámení o nabídkovém řízení pro předložení nabídek a použijí formulář uvedený v příloze.

V případě, že nebudou předloženy žádné nabídky, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v prvním pododstavci.

Hodiny stanovené pro předložení nabídek se řídí belgickým časem.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).


PŘÍLOHA

Formulář (1)

Nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemí

(Nařízení (ES) č. 1058/2005)

(Konečná lhůta pro předkládání nabídek)

1

2

3

Pořadové číslo uchazeče

Množství v tunách

Výše vývozní náhrady v EUR na tunu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atd.

 

 


(1)  Prosím, zašlete GŘ AGRI D/2.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1059/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na stávající situaci na trhu s obilovinami by mělo být zahájeno nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 1501/95 stanovilo prováděcí pravidla nabídkového řízení pro stanovení vývozní náhrady. Mezi závazky, které se vztahují k nabídkovému řízení je uvedena povinnost předložit žádost o vývozní licenci a složit jistotu. Je třeba stanovit výši této jistoty.

(3)

Pro licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení je třeba stanovit zvláštní dobu platnosti. Tato platnost musí odpovídat potřebám světového trhu pro hospodářský rok 2005/06.

(4)

Pro zabezpečení spravedlivého zacházení se všemi zájemci je třeba stanovit, aby doba platnosti vydaných licencí byla stejná.

(5)

Za účelem zabránění zpětného dovozu vývozní náhrady budou přidělovány pouze na vývozy do některých třetích zemí.

(6)

Řádný průběh nabídkového řízení pro vývoz vyžaduje, aby bylo stanoveno minimální množství, lhůta a forma pro předání nabídek příslušným útvarům.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1501/95 se zahajuje nabídkové řízení týkající se vývozní náhrady.

2.   Nabídkové řízení se týká vývozu měkké pšenice do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (3) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.

3.   Nabídkové řízení bude probíhat až do 22. června 2006. Po dobu jeho trvání budou zahajována týdenní nabídková řízení, pro něž budou množství a lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení.

Odchylně od čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1501/95 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005.

Článek 2

Nabídka je platná pouze pokud se týká nejméně 1 000 tun.

Článek 3

Jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1501/95 je 12 EUR za tunu.

Článek 4

1.   Odchylně od ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) jsou vývozní licence vydané podle čl. 8 odst. 1 nařízení 1501/95, pokud jde o jejich dobu platnosti, považovány za vydané dnem předložení nabídky.

2.   Vývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v tomto nařízení jsou platné od data vydání ve smyslu odstavce 1 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

Článek 5

Členské státy předají Komisi předložené nabídky elektronickou cestou nejpozději hodinu a půl po uplynutí týdenní lhůty stanovené v oznámení o nabídkovém řízení pro předložení nabídek a použijí formulář uvedený v příloze.

V případě, že nebudou předloženy žádné nabídky, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v prvním pododstavci.

Hodiny stanovené pro předložení nabídek se řídí belgickým časem.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Včetně Kosova, jak je definováno rozhodnutím Bezpečností rady OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).


PŘÍLOHA

Formulář (1)

Nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

(nařízení (ES) č. 1059/2005)

(Konečná lhůta pro předkládání nabídek)

1

2

3

Pořadové číslo uchazeče

Množství v tunách

Výše vývozní náhrady v eurech na tunu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atd.

 

 


(1)  Prosím, zašlete DG AGRI D 2.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1060/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 30 000 tun pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny náhrady podle tohoto nařízení by měli být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu do výše daného stropu. Vzhledem na zeměpisnou polohu Slovenské republiky, by se mělo použít toto opatření.

(7)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Slovenský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 30 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4), Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

4.   V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu, do výše daného limitu stanoveného v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášena žádná nabídková řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat slovenskému intervenčnímu orgánu:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: 421-2-58243271

fax: 421-2-58243362.

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6) a

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném písm. b) prvního pododstavce kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 písm. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle článku 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Slovenský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1060/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2)

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1061/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 250 000 tun pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Polský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 250 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat polskému intervenčnímu orgánu na následující adrese:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Fax. (48) 22 661 78 26

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 bodě b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v písm. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 písm. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle čl. 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Polský intervenční orgán informuje elektronickou cestou Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1061/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku polského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2).

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1062/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 80 000 tun pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu do výše daného stropu. Vzhledem na zeměpisnou polohu Rakouské republiky, by se mělo použít toto opatření.

(7)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rakouský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 80 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

4.   V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu, do výše daného limitu stanoveného v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat rakouskému intervenčnímu orgánu:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

fax:

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 bodě b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v pís. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2, pís. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle čl. 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle článku 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Rakouský intervenční orgán informuje Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1062/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku rakouského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2).

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1063/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 180 000 tun pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu do výše daného stropu. Vzhledem na zeměpisnou polohu České republiky, by se mělo použít toto opatření.

(7)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Český intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 180 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

4.   V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu, do výše daného limitu stanoveného v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat českému intervenčnímu orgánu na následující adrese:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon (420-2) 22 87 16 67/403

Fax (420-2) 22 29 68 06 404

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz elektronickou cestou oznamují Komisi.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 bodě b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v písm. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2, pís. b) a odst. 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle čl. 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle článku 7, odst. 3, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Český intervenční orgán elektronickou cestou informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1063/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2).

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1064/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 150 000 tun pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Litevský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 150 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat litvskému intervenčnímu orgánu na následující adrese:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: 370-5-2685049

Fax: 370-5-2685061.

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz elektronickou cestou oznamují Komisi.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v pís. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2, pís. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle čl. 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Litevský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1064/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2).

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1065/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 300 000 tun ječmene v majetku německého intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Německý intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz ječmene v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 300 000 tun ječmene, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Lichtenštejnska, Mexika, Rumunska, Spojených států amerických, Srbska a Černé Hory (4) a bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006, 25. května 2006 a 15. června 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat německému intervenčnímu orgánu na následující adrese:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Telefon:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 64 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v písm. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2, pís. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční ječmene o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji ječmene došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle čl. 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje ječmene podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Německý intervenční orgán informuje Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1065/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

v češtině

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

v dánštině

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

v němčině

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

v estonštině

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

v řečtině

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

v angličtině

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

ve francouštině

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

v italštině

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

v lotyštině

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

v polštině

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

v portugalštině

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

ve finštině

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

ve švédštině

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2)

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/54


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1066/2005

ze dne 6. července 2005

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2), stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3), kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 000 tun pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu do výše daného stropu. Vzhledem na zeměpisnou polohu Maďarské republiky, by se mělo použít toto opatření.

(7)

Z důvodu modernizace systému řízení, je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maďarský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 500 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.

4.   V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu, do výše daného limitu stanoveného v oznámení o nabídkovém řízení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 14. července 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 21. července 2005, 4. srpna 2005, 18. srpna 2005, 1. září 2005, 3. listopadu 2005, 29. prosince 2005, 13. dubna 2006 a 25. května 2006, kdy nebudou vyhlášeny žádné nabídkové řízení.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předkládat maďarskému intervenčnímu orgánu na následující adrese:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Telefon: (36) 1-219 62 60

Fax: (36) 1-219 62 59

Článek 6

Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.

V případě sporu se výsledky analýz elektronickou cestou oznamují Komisi.

Článek 7

1.   Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:

a)

vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:

1 kilogram u na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 bodě b), může kupec:

a)

buď dávku přijmout jako takovou;

b)

nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.

V případu uvedeném v písm. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

3.   Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 písm. b) prvního pododstavce a odstavce 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze I.

Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle čl. 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy II.

Článek 11

1.   Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Maďarský intervenční orgán informuje elektronickou cestou Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA I

Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1066/2005)

Jméno vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:


Číslo dávky

Množství

v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí při převzetí

 

 

 

relativní hustota (kg/hl)

% vzklíčených zrn

% nečistot (Schwarzbesatz)

% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality

ostatní


PŘÍLOHA II

Dle článku 10

:

ve španělštině

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

v češtině

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

v dánštině

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

v němčině

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

v estonštině

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

v řečtině

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

v angličtině

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

ve francouštině

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

v italštině

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

v lotyštině

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

v litevštině

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

v maďarštině

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

v holandštině

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

v polštině

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

v portugalštině

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

ve slovenštině

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

ve slovinštině

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

ve finštině

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

ve švédštině

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


PŘÍLOHA III

Formulář (1)

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku maďarského intervenčního orgánu

(Nařízení (ES) č. 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslo účastníka

Číslo dávky

Množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Příspěvky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Zašlete DG AGRI (D.2).

(2)  Tato cena zahrnuje příspěvky a srážky ve vztahu k dávce, na niž se vztahuje nabídka nabídkového řízení.

(3)  Obchodní náklady odpovídají nákladům na služby a pojištění, které vznikly od doby vyskladnění z intervenčních zásob až po fázi FOB v přístavu nakládky za účelem vývozu s výjimkou nákladů na dopravu. Oznamované náklady jsou kalkulované na základě průměru skutečných nákladů zaznamenaných intervenční agenturou po dobu 6 měsíců předcházejících datumu začátku období na předkládání nabídek a jsou vyjádřeny v EUR/t.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1067/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 a článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 562/2000 (2) stanoví seznam produktů způsobilých k intervenci. Příloha VI uvedeného nařízení obsahuje adresy intervenčních agentur. V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie dne 1. května 2004 by do uvedených příloh měly být zahrnuty rovněž informace týkající se těchto členských států.

(2)

Nařízení (ES) č. 562/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 562/2000 se mění takto:

1.

Příloha II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.

2.

Příloha VI se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1592/2001 (Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 18).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section ‚cheptel et viande‘

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96“


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/65


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1068/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1784/2003 již nestanoví intervenční režim pro žito počínaje hospodářským rokem 2004/05. S ohledem na tuto novou situaci je proto třeba přizpůsobit nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (2).

(2)

Pšenice obecná a pšenice tvrdá jsou obiloviny, pro které jsou stanovena kritéria minimální jakosti pro lidskou spotřebu a které musí splňovat hygienické normy podle nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (3). Ostatní obiloviny jsou převážně určené jako krmivo pro hospodářská zvířata a musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (4). Je třeba stanovit, že se tyto normy použijí při přejímání dotčených produktů, na něž se vztahuje stávající režim intervence.

(3)

Některé z těchto norem se použijí od 1. července 2006 při prvním zpracování produktů. Aby se pro obiloviny, které byly převzaty před uvedeným datem, zajistily při jejich uvádění na trh co nejlepší podmínky během jejich dodávek při výstupu z intervenčního režimu, je třeba již od hospodářského roku 2005/06 vyžadovat, aby produkty nabízené k intervenci splňovaly požadavky těchto norem.

(4)

Možnosti rozvoje mykotoxinů jsou spojeny se zvláštními podmínkami, které jsou identifikovatelné převážně podle klimatických podmínek v období růstu, a zejména v době květu obilovin.

(5)

Rizika spojená s překročením maximálních přípustných limitů kontaminujících látek jsou určena intervenčními agenturami na základě informací získaných od nabízejících a na základě vlastních kritérií pro analýzu. Za účelem snížení finančních nákladů je proto odůvodněné požadovat analýzy v pravomoci intervenčních agentur před převzetím produktů, pouze na základě provedené analýzy rizika, kterou se zaručí jakost produktů v okamžiku jejich vstupu do intervenčního režimu.

(6)

Články 2 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 3492/90 ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení činitelů, které musí brát v úvahu záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu v ročních účetních závěrkách pro financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování (5), stanoví pravidla pro odpovědnost. Uvedené články zejména stanoví, že členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění řádného uchovávání produktů, které jsou předmětem intervence Společenství, a že množství zhoršené jakosti v důsledku nevhodných skladovacích podmínek nebo z důvodů příliš dlouhého skladování se zaznamenávají do účetních záznamů jako ztráta z intervenčních zásob, ke dni, ke kterému bylo zhoršení jakosti zjištěno. Rovněž stanoví, že za produkt zhoršené jakosti se považuje produkt, který již nesplňuje požadavky na jakost platné v okamžiku nákupu. V důsledku toho může být z rozpočtu Společenství hrazeno pouze zhoršení jakosti spojené s těmito ustanoveními. Členský stát převezme odpovědnost za přijetí nepřiměřeného rozhodnutí v okamžiku nákupu produktu, vzhledem k analýze rizika požadované podle těchto předpisů, pokud by se později prokázalo, že produkt neodpovídá minimálním normám. Takové rozhodnutí by totiž nezaručovalo jakost produktu a v důsledku toho ani jeho dobré uchování. Podmínky, za nichž členský stát musí nést odpovědnost, je proto třeba upřesnit.

(7)

Za účelem stanovení jakosti obilovin nabízených k intervenci přebírá článek 3 nařízení (ES) č. 824/2000 seznam metod, které se použijí podle přezkoumávaných kritérií. Z uvedených metod upravila Mezinárodní organizace pro normalizaci metodu týkající se určení Hagbergova pádového čísla. Proto je třeba upravit s ní spojený odkaz. Dále je vhodné upřesnit metody analýzy, které souvisejí s respektování norem v oblasti kontaminujících látek.

(8)

V zájmu jasnosti a přesnosti musí být pro článek 6 nařízení (ES) č. 824/2000 vytvořeno nové znění, zejména pokud jde o pořadí souvisejících ustanovení. Vzhledem k zásadě analýzy rizika používané pro kontrolu mykotoxinů je vhodné mezi analýzy, jejichž náklady jsou hrazené nabízejícím, zařadit i analýzy spojené s určením obsahu mykotoxinů.

(9)

Nařízení (ES) č. 824/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 824/2000 se mění takto:

1.

V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V obdobích uvedených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 mohou držitelé stejnorodých šarží nejméně 80 tun pšenice obecné, ječmene, kukuřice nebo 10 tun pšenice tvrdé sklizených ve Společenství nabídnout tyto obiloviny intervenční agentuře.“.

2.

V čl. 2 odst. 2 se první a druhý pododstavce nahrazují tímto:

„Obiloviny jsou považovány za obiloviny řádné a uspokojivé obchodní jakosti, pokud mají barvu typickou pro tyto obiloviny, jsou bez zápachu nebo živých škůdců (včetně roztočů) v jakémkoli vývojovém stádiu, splňují minimální požadavky na jakost stanovené v příloze I a pokud jejich limity kontaminujících látek, včetně radioaktivity, nepřesahují maximální limity povolené právními předpisy Společenství. V tomto případě jsou maximální povolené limity kontaminujících látek, které se nesmí přesáhnout, tyto:

pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou limity určené podle nařízení Rady (EHS) č. 315/93 (6), včetně požadavků stanovených pro limity fusariových toxinů pro pšenici obecnou a pšenici tvrdou v bodech 2.4 až 2.7 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 466/2001 (7),

pro ječmen, kukuřici a čirok limity určené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (8).

Členské státy provádějí kontrolu limitů kontaminujících látek, včetně radioaktivity, na základě analýzy rizika s přihlédnutím zejména k informacím, které poskytne nabízející, a k jeho závazkům týkajícím se dodržování stanovených norem, zejména s ohledem na jím obdržené výsledky analýz. Pravidelnost a dopad kontrolních opatření se případně určí postupem podle článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, zejména v případě, kdy může být situace na trhu vážně narušena kontaminujícími látkami.

3.

Článek 3 se mění takto:

a)

bod 3.7 se nahrazuje tímto:

„3.7.

Hagbergovo pádové číslo (zkouška amylázové aktivity) se určí v souladu s metodou ISO 3093:2004;“;

b)

doplňuje se nový bod 3.10, který zní:

„3.10.

metodami pro odběr vzorků a metodami referenční analýzy pro určení míry mykotoxinů jsou metody uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 466/2001.“.

4.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Intervenční agentura zajistí, aby byly na její odpovědnost do dvaceti pracovních dnů od sestavení reprezentativního vzorku provedeny analýzy fyzikálních a technologických vlastností odebraných vzorků.

2.   Nabízející uhradí výdaje spojené:

a)

se stanovením obsahu taninu v čiroku;

b)

se zkouškou amylázové aktivity (Hagbergovo pádové číslo);

c)

se stanovením obsahu bílkovin v pšenici tvrdé a pšenici obecné;

d)

se Zélényho testem;

e)

se zkouškou strojové zpracovatelnosti;

f)

s analýzou kontaminujících látek.

3.   Pokud by analýzy podle odstavce 1 prokázaly, že nabízené obiloviny nesplňují požadavky na minimální jakost při intervenci, musí nabízející uvedené obiloviny odebrat na své náklady zpět. Nabízející ponese rovněž všechny vzniklé náklady.

4.   V případě sporu podrobí intervenční agentura dotčené obiloviny znovu nezbytným kontrolám a náklady, které s nimi souvisejí, ponese neúspěšná strana.“.

5.

Článek 9 se mění takto:

a)

Písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

pokud je procentní podíl zlomkových zrn vyšší než 3 % u pšenice tvrdé, pšenice obecné a ječmene a 4 % u kukuřice a čiroku, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

d)

pokud je procentní podíl zlomkových zrn vyšší než 2 % u pšenice tvrdé, 4 % u kukuřice a čiroku a 5 % u pšenice obecné a ječmene, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %.“;

b)

Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

pokud je procentní podíl různých nečistot (Schwarzbesatz) vyšší než 0,5 % u pšenice tvrdé, 1 % u pšenice obecné, ječmene, kukuřice a čiroku, sníží se cena o 0,1 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %.“.

6.

V článku 10 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Mají-li být podle tohoto nařízení provedeny kontroly na základě analýzy rizika uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, je za finanční následky vyplývající z nedodržování maximálních přípustných limitů kontaminujících látek finančně odpovědný členský stát. Tato odpovědnost nevylučuje použití vlastních opravných prostředků členským státem proti nabízejícímu nebo skladovateli v případě nedodržení jejich závazků nebo povinností.

V případě ochratoxinu A a aflatoxinu ponese však finanční odpovědnost rozpočet Společenství, pokud dotčený členský stát předloží Komisi uspokojivý důkaz o dodržování norem při vstupu, o dodržování běžných podmínek skladování a o dodržování ostatních povinností skladujícího.“.

7.

V příloze I se ruší kolonka „žito“.

8.

Příloha II se mění takto:

a)

V bodu 1.2 písm. a) se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Scvrklými zrny se rozumí zrna, která poté, co se ze vzorku odstraní všechny ostatní látky uvedené v této příloze, propadnou síty s otvory o následujících rozměrech: pšenice obecná 2,0 mm, pšenice tvrdá 1,9 mm, ječmen 2,2 mm.“;

b)

Zrušuje se bod 2.3.

9.

V příloze III se bod 1 mění takto:

a)

První pododstavec se nahrazuje tímto:

„U pšenice obecné, pšenice tvrdé a ječmene se průměrný vzorek o hmotnosti 250 g prosévá vždy po dobu půl minuty dvěma síty, z nichž první má otvory o velikosti 3,5 mm a druhé o velikosti 1,0 mm.“;

b)

Sedmý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Dílčí vzorek se prosévá půl minuty sítem s otvory o velikosti 2,0 mm pro pšenici obecnou, 1,9 mm pro pšenici tvrdou a 2,2 mm pro ječmen. Látky, které propadnou tímto sítem, se považují za scvrklá zrna. Zrna poškozená mrazem a nezralá zelená zrna patří do skupiny ‚scvrklá zrna‘.“.

10.

V poznámce pod čarou na straně 2 přílohy IV se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Odvětrání by mělo být takové, aby se během 2 hodin sušení drobnozrnných obilovin (pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a čiroku) nebo během 4 hodin sušení kukuřice, a to všech zkušebních vzorků krupičky nebo případně kukuřice, které se do sušící pece vejdou, výsledky nelišily o více než 0,15 % od výsledků získaných po 3 hodinách sušení drobnozrnných obilovin a 5 hodinách sušení kukuřice.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení týkající se fusariových toxinů a metody pro kontrolu limitů kontaminujících látek zavedené v bodě 2 se však vztahují pouze na obiloviny sklizené a přejímané od hospodářského roku 2005/06.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/8/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 44).

(5)  Úř. věst. L 337, 4.12.1990, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 856/2005 (Úř. věst. L 143, 7.6.2005, s. 3).

(8)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.“.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1069/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2005/06.

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 7. července 2005

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/71


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1070/2005

ze dne 6. července 2005,

kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na protokol 4 o bavlně, který je přiložen k aktu o přistoupení Řecka, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 se pravidelně určuje světová tržní cena nevyzrněné bavlny na základě cen vyzrněné bavlny na světovém trhu a s ohledem na historický poměr mezi zjištěnou cenou vyzrněné bavlny a cenou vypočítanou pro nevyzrněnou bavlnu. Tento historický poměr byl stanoven v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor por bavlnu (3). Není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1051/2001 se světová tržní cena nevyzrněné bavlny určí s ohledem na zvláštní charakteristiky produktu a na základě nejvýhodnějších nabídek a kótací, jež jsou považovány za reprezentativní z hlediska skutečných tržních trendů. Za tímto účelem je třeba vypočítat průměr nabídek a kótací zjištěných na jedné nebo několika evropských burzách pro produkt, který je dodáván za podmínek CIF do přístavu Společenství a pochází z různých dodávajících zemí, jež jsou z hlediska mezinárodního obchodu považovány za nejvíce reprezentativní. Existuje však ustanovení o úpravě kritérií pro určování světových tržních cen vyzrněné bavlny umožňující přihlédnout k rozdílům odůvodněným jakostí dodávaného produktu nebo povahou dotyčných nabídek a kótací. Tyto úpravy jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1591/2001.

(3)

Za použití daných kritérií jsou stanoveny níže uvedené světové tržní ceny nevyzrněné bavlny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovuje se, že světová tržní cena nevyzrněné bavlny uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1051/2001 činí 23,984 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

7.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/72


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. července 2005

o nezařazení triazamátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2005) 1960)

(Text s významem pro EHP)

(2005/487/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I dané směrnice, které jsou již na trhu dva roky ode dne oznámení směrnice, přičemž se tyto látky postupně přezkoumávají v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou etapu pracovního programu dle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS. Pokud jde o účinnou látku triazamát, oznamovatel dne 7. července 2004 informoval Komisi o tom, že si již nepřeje, aby byla tato látka zařazena do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tato účinná látka by proto neměla být zařazena do dané přílohy a členské státy by měly odejmout veškerá povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících triazamát.

(3)

Měla by být poskytnuta lhůta pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob, která by umožnila, aby tyto zásoby byly použity během jednoho dalšího vegetačního období.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Triazamát se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

1.

byla do 4.1.2006 odejmuta povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících triazamát;

2.

ode dne zveřejnění nebyla vydávána ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících triazamát.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy dle čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob musí být co nejkratší a končí nejpozději dnem 4.1.2007.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. července 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/34/ES (Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.