ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 171

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
2. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1027/2005 ze dne 1. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1028/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1029/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 85. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1030/2005 ze dne 1. července 2005, které se týká 338. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1031/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 21. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1032/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1033/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1034/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. července 2005

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1035/2005 ze dne 1. července 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. července 2005

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1036/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1037/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1038/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

25

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o jmenování člena Výboru regionů

26

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o jmenování náhradníka Výboru regionů

27

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2004 týkající se případů COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Kroky navazující na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000) (oznámeno pod číslem K(2004) 1779)

28

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1027/2005

ze dne 1. července 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1028/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní ceny intervenčního másla i výše jistot za zpracování pro 166. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 jsou stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

minimální prodejní cena

máslo ≥ 82 %

v nezměněném stavu

206,1

210

zahuštěné

204,1

jistota za zpracování

v nezměněném stavu

73

73

zahuštěné

73


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1029/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 85. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka (2), intervenční orgány nabídly k prodeji pomocí stálého nabídkového řízení určitá množství sušeného odstředěného mléka ve svém vlastnictví.

(2)

Podle článku 30 uvedeného nařízení se s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení stanoví minimální prodejní cena nebo se rozhodne nepokračovat v nabídkovém řízení. Výše jistoty složené na zpracování se určuje s ohledem na rozdíl mezi tržní cenou sušeného odstředěného mléka a minimální prodejní cenou.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být minimální prodejní cena stanovena na níže určené úrovni a měla by být stanovena příslušná jistota za zpracování.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Minimální prodejní cena a jistota za zpracování pro 85. dílčí nabídkové řízení prováděné podle nařízení (ES) č. 2799/1999, jehož lhůta pro podávání nabídek skončila dnem 28. června 2005, se stanovují takto:

minimální prodejní cena:

195,24 EUR/100 kg,

jistota za zpracování:

35,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1030/2005

ze dne 1. července 2005,

které se týká 338. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (2) intervenční orgány přistoupí ke stálému nabídkovému řízení na poskytování podpory na zahuštěné máslo. Článek 6 uvedeného rozhodnutí stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se určí maximální výše podpory na zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % nebo se přijme rozhodnutí nepokračovat v nabídkovém řízení; je tudíž nutné stanovit jistotu za konečné využití.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení,

(3)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 338. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90 se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1031/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 21. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství sušeného odstředěného mléka, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 21. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 214/2001, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 28. června 2005, se stanovuje minimální prodejní cena odstředěného mléka ve výši 196,24 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění změněném nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení ve znění změněném nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1032/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků (2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.

(2)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální podpory i částky jistot za zpracování jsou pro 166. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví maximální ceny podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 166. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Recepty

A

B

Způsoby přimíchávání

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

s přídavkem stopových látek

bez přídavku stopových látek

Maximální výše podpory

máslo ≥ 82 %

41

37,5

máslo < 82 %

36,1

zahuštěné máslo

smetana

20

16

Jistota za security

máslo

45

zahuštěné máslo

smetana

22


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1033/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 28. června 2005, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 275 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1034/2005

ze dne 1. července 2005

o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek od 1. července 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 (1) stanovilo postup pro spravování celních kvót a zavedlo systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 228/2004 ze dne 3. února 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 565/2002 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (2), přijalo opatření umožňující dovozcům z těchto zemí (dále jen „nové členské státy“) využívat nařízení (ES) č. 565/2002. Cílem těchto opatření bylo rozlišení mezi tradičními a novými dovozci v těchto nových členských státech a přijetí referenčního množství, aby tito dovozci mohli využívat tento systém.

(3)

Aby byla zajištěna kontinuita zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím k existujícím hospodářským podmínkám zásobování v nových státech před jejich přistoupením k Evropské unii, je třeba otevřít autonomní a dočasnou dovozní celní kvótu pro čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 0703 20 00. Tato nová celní kvóta se připočte k celním kvótám otevřeným nařízením Komise (ES) č. 1077/2004 (3), nařízením Komise (ES) č. 1743/2004 (4) a nařízením Komise (ES) č. 218/2005 (5).

(4)

Nová celní kvóta by měla být otevřena dočasně a nesmí předjímat výsledky jednání probíhajících v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členských států.

(5)

Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Autonomní celní kvóta 4 400 tun s pořadovým číslem 09.4018 (dále jen „autonomní kvóta“) se otevírá od 1. července 2005 pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku kódu KN 0703 20 00 do Společenství.

2.   Sazba valorického cla pro produkty dovážené v rámci autonomní kvóty je 9,6 %.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 565/2002 a nařízení (ES) č. 228/2004 se použijí na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.

Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 se však nepoužijí na správu autonomní kvóty.

Článek 3

Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen „licence“) končí 30. září 2005.

Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.

Článek 4

1.   Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům členských států během prvních pěti pracovních dnů, které následují po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Licence musí obsahovat v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.

2.   Množství, o které ve svých žádostech o licence požádá dovozce, nesmí přesáhnout 10 % autonomní kvóty.

Článek 5

Autonomní kvóta se dělí následovně:

70 % tradičním dovozcům,

30 % novým dovozcům.

Pokud množství přidělené pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií zcela využito, je možné přidělit zbytek nevyčerpaného množství kategorii druhé.

Článek 6

1.   Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence.

2.   Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijala zvláštní opatření podle odstavce 3.

3.   Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 39, 11.2.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 19.

(5)  Úř. věst. L 39, 11.2.2005, s. 5.


PŘÍLOHA I

Poznámky podle článku 3

:

španělsky

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

česky

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dánsky

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

německy

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estonsky

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

řecky

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

anglicky

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

francouzsky

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

italsky

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

lotyšsky

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

litevsky

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

maďarsky

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

nizozemsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

polsky

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugalsky

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovensky

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

finsky

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

švédsky

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 4 odst. 1

:

španělsky

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

česky

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

dánsky

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

německy

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

estonsky

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

řecky

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

anglicky

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

francouzsky

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

italsky

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

lotyšsky

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

litevsky

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

maďarsky

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

nizozemsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

polsky

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

portugalsky

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

slovensky

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

finsky

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

švédsky

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1035/2005

ze dne 1. července 2005

o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. července 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 (1) otevřelo celní kvóty pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí a stanovilo postup pro jejich spravování.

(2)

Nařízení (ES) č. 1864/2004 stanovilo přechodná opatření umožňující dovozcům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen „nové členské státy“) využívat kvóty. Cílem těchto opatření je rozlišení mezi tradičními a novými dovozci v nových členských státech a úprava množství, na která by se mohly vztahovat žádosti o licence tradičních dovozců z nových členských států tak, aby tito dovozci mohli tento systém využívat.

(3)

Aby byla zajištěna kontinuita zásobování trhu rozšířeného Společenství s přihlédnutím k hospodářským podmínkám zásobování v nových členských státech před jejich přistoupením k Evropské unii, je třeba otevřít autonomní a dočasnou dovozní celní kvótu pro konzervované houby rodu Agaricus spadající pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30. Tato nová celní kvóta doplňuje kvóty otevřené nařízením Komise (ES) č. 1076/2004 (2), nařízením Komise (ES) č. 1749/2004 (3) a nařízením Komise (ES) č. 220/2005 (4).

(4)

Tato nová celní kvóta by měla být otevřena dočasně a nepředjímat výsledek probíhajících jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členských států.

(5)

Řídící výbor pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny nepředložil stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Autonomní celní kvóta 1 200 tun (odkapané hmotnosti) pořadového čísla 09.4019 (dále jen „autonomní kvóta“) se otevírá od 1. července 2005 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus spp. spadajících pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.

2.   Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty se stanoví ve výši 12 % pro produkty spadající pod kód KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty spadající pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1864/2004 se použije na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto nařízení.

Ustanovení článku 1, čl. 5 odst. 2 a 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článku 7, čl. 8 odst. 2 a článků 9 a 10 nařízení (ES) č. 1864/2004 se na správu autonomní kvóty nepoužijí.

Článek 3

Doba platnosti dovozních licencí vydaných na základě autonomní kvóty (dále jen „licence“) končí 30. září 2005.

Licence obsahují v kolonce 24 jednu z poznámek uvedených v příloze I.

Článek 4

1.   Dovozci mohou předložit žádosti o licence příslušným orgánům v členských státech během prvních pěti pracovních dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Licence obsahují v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II.

2.   Žádosti o licence předložené jedním tradičním dovozcem se nemohou vztahovat na množství vyšší než 9 % autonomní kvóty.

3.   Žádosti o licence předložené jedním novým dovozcem se nemohou vztahovat na množství vyšší než 1 % autonomní kvóty.

Článek 5

Autonomní kvóta se přiděluje takto:

95 % tradičním dovozcům,

5 % novým dovozcům.

Pokud přidělené množství pro jednu z kategorií dovozců není touto kategorií využito, je možné přidělit zbytek druhé kategorii.

Článek 6

1.   Členské státy sdělí Komisi sedmý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost množství, pro která bylo zažádáno o licence.

2.   Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud Komise nepřijme zvláštní opatření podle odstavce 3.

3.   Pokud Komise dospěje na základě sdělení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1, k názoru, že žádosti o vydání licencí převyšují množství, která jsou dostupná pro jednu kategorii dovozců podle článku 5, přijme pomocí nařízení jednotné procento snížení pro dotyčné žádosti.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 312, 9.10.2004, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 39, 11.2.2005, s. 11.


PŘÍLOHA I

Poznámky podle článku 3

:

španělsky

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

česky

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dánsky

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

německy

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estonsky

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

řecky

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

anglicky

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

francouzsky

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

italsky

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

lotyšsky

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

litevsky

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

maďarsky

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

nizozemsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

polsky

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugalsky

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovensky

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

finsky

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

švédsky

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PŘÍLOHA II

Poznámky podle čl. 4 odst. 1

:

španělsky

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

česky

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

dánsky

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

německy

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

estonsky

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

řecky

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

anglicky

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

francouzsky

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

italsky

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

lotyšsky

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

litevsky

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

maďarsky

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

nizozemsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

polsky

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

portugalsky

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

slovensky

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

finsky

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

švédsky

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1036/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) stanoví mimo jiné prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro mléko a mléčné výrobky podle evropských dohod mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a některými zeměmi střední a východní Evropy na straně druhé. Za účelem provádění koncesí stanovených v rozhodnutích Rady a Komise 2005/430/ES (3) a 2005/431/ES (4) o uzavření dodatkových protokolů k evropským dohodám zakládajícím přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskem a Rumunskem na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, by od vstupu v platnost dodatkových protokolů, tedy od 1. července 2005, měly být otevřeny nové celní kvóty a určité stávající kvóty by měly být zvýšeny.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 (5) stanoví, že kvóta č. 09.1302 týkající se určitých zemědělských produktů původem z Izraele, je spravována podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6). Je vhodné, aby se tato kvóta zohlednila v nařízení (ES) č. 2535/2001.

(3)

Příloha XII nařízení (ES) č. 2535/2001 obsahuje odkaz na subjekt vydávající osvědčení na Kypru, který by měl být zrušen z důvodu přistoupení Kypru k Evropské unii.

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

V článku 5 se bod b) nahrazuje tímto:

„b)

kvóty stanovené v rozhodnutích Rady a Komise 2005/430/ES (7) a 2005/431/ES (8);

2.

Článek 19a se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   V rámci kvót stanovených v nařízeních Rady (ES) č. 312/2003 (9) a (ES) č. 747/2001 (10) a uvedených v příloze VIIa tohoto nařízení se uplatňují články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Uplatňování snížené sazby cla podléhá předložení důkazu o původu vydaného v souladu s přílohou III dohody s Chile nebo s protokolem 4 dohody s Izraelem.“

3.

Část B přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4.

Příloha VIIa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

5.

V příloze XII se zrušuje řádek týkající se Kypru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 3 článku 1 se použijí ode dne 1. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).

(3)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 503/2005 (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 26.“

(9)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.“


PŘÍLOHA I

„I.B

CELNÍ KVÓTY PODLE EVROPSKÝCH DOHOD MEZI SPOLEČENSTVÍM A BULHARSKEM A RUMUNSKEM

1.   Produkty pocházející z Rumunska

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Použitelné clo (% DNV)

Množství (v tunách)

Roční kvóta

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roční zvýšení od 1. července 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Sušené odstředěné mléko

bez cla

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Sušené plnotučné mléko

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt (neochucený)

bez cla

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Ostatní (neochuceno)

09.4758

0406

Sýry a tvaroh

bez cla (2)

3 000

200


2.   Produkty pocházející z Bulharska

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Použitelné clo (% DNV)

Množství (v tunách)

Roční kvóta

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roční zvýšení od 1. července 2006

09.4773

0402 10

Sušené odstředěné mléko

bez cla (2)

3 300

300

0402 21

Sušené plnotučné mléko

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt (neochucený)

bez cla

770

70

09.4660

0406

Sýry a tvaroh

bez cla (2)

7 000

300


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se způsobnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(2)  Tato koncese se uplatňuje pouze na produkty, na které se nevztahují žádné vývozní subvence.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIIa

1.   Celní kvóty podle přílohy I dohody o přidružení s Chilskou republikou

 

Roční množství (v tunách)

(základ = kalendářní rok)

 

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Platná celní sazba (% celní sazby DNV)

od 1.2.2003

do 31.12.2003

2004

Roční nárůst od roku 2005

09.1924

0406

Sýry a tvaroh

Osvobozeno

1 375

1 500

75


2.   Celní kvóty podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 týkající se některých zemědělských produktů pocházejících z Izraele

 

Roční množství (v tunách)

(základ = kalendářní rok)

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Platná celní sazba

2004

2005

2006

od roku 2007

09.1302

0404 10

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka

Osvobozeno

824

848

872

896


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1037/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se stanoví mimořádná opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z nových vědeckých informací Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) vyplývá, že jsou nezbytná naléhavá opatření pro ochranu a obnovu populace sardele v podoblasti ICES VIII. Rybolov by proto měl být s okamžitým účinkem zastaven po dobu tří měsíců.

(2)

Komise během období zastavení rybolovu po konzultaci s Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství posoudí, zda zastavení má být přezkoumáno.

(3)

Je tedy vhodné, aby Komise z vlastní iniciativy přijala mimořádná opatření pro ochranu populace sardele,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Lov sardele v podoblasti ICES VIII se zakazuje. Rovněž se zakazuje mít na palubě, překládat nebo vykládat sardele ulovené v podoblasti ICES VIII po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se po období tří měsíců.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1038/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení (ES) č. 2771/1999 stanoví, že Komise zahajuje nebo pozastavuje nákupy v členském státě, jakmile bylo zjištěno, že se tržní cena v tomto členském státě nacházela po dva týdny za sebou podle případu buď na úrovni, která je nižší, nebo na úrovni, která se rovná 92 % intervenční ceny nebo je vyšší.

(2)

Komise vypracovala poslední seznam členských států, v nichž byla intervence pozastavena, v nařízení Komise (ES) č. 947/2005 (3). Tento seznam musí být upraven, aby bral v úvahu nové tržní ceny, které oznámilo Švédsko podle článku 8 nařízení (ES) č. 2771/1999. Z důvodů jasnosti je vhodné tento seznam nahradit a zrušit nařízení (ES) č. 947/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nákupy másla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se pozastavují v Belgii, Dánsku, na Kypru, v Maďarsku, na Maltě, v Řecku, v Lucembursku, v Nizozemsku, Rakousku, ve Slovinsku, Finsku a Spojeném království.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 947/2005 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 160, 23.6.2005, s. 12.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. června 2005

o jmenování člena Výboru regionů

(2005/478/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh britské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 přijala Rada rozhodnutí 2002/60/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006.

(2)

Po odstoupení Dereka BODENA se uvolnilo místo člena Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členem Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006, je jmenován:

 

pan Dave QUAYLE,

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

jako nástupce pana Dereka BODENA.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 24. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. června 2005

o jmenování náhradníka Výboru regionů

(2005/479/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh britské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 přijala Rada rozhodnutí 2002/60/ES (1) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2002 do 25. ledna 2006.

(2)

Po úmrtí Ruth BAGNALLOVÉ se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Náhradnicí Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006, je jmenována paní Sharon TAYLOROVÁ, Member of the East of England Regional Assembly (Stevenage Borough Council), jako nástupkyně paní Ruth BAGNALLOVÉ.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 24. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komise

2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2004

týkající se případů COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Kroky navazující na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000)

(oznámeno pod číslem K(2004) 1779)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2005/480/ES)

I.   ÚVOD

(1)

Dne 30. dubna 2004 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES, kterým uložila pokutu ve výši 3 400 000 EUR antverpské přepravní společnosti Compagnie Maritime Belge, SA (dále jen „CMB“). Podle ustanovení článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1) Komise zveřejňuje jméno strany a hlavní obsah rozhodnutí s ohledem na zákonný zájem podniků na ochraně jejich obchodních zájmů. Veřejně přístupnou verzi celého znění rozhodnutí naleznete v závazných jazycích případu a v pracovních jazycích Komise na webové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   POSTUP

(2)

Rozhodnutí je výsledkem tzv. případu Cewal, ve kterém Komise uložila pokuty členům lodní konference zvané Associated Central West Africa Lines (dále jen „Cewal“) pro porušení článku 86 Smlouvy o ES (v současnosti článek 82, jak je na něj dále odkazováno).

(3)

V rozhodnutí Komise 93/82/EHS (2) (dále jen „původní rozhodnutí“) Komise mimo jiné stanovila, že Cewal a dvě další lodní konference, Cowac a Ukwal a podniky, které byly členy uvedených konferencí, porušily čl. 85 odst. 1 Smlouvy o ES (v současnosti čl. 81 odst. 1, jak je na něj dále odkazováno). Kromě toho podniky, které byly členy sdružení Cewal, svojí účastí ve třech různých formách zneužívání dominantního postavení také porušily článek 82 Smlouvy o ES. Podnikům bylo nařízeno toto protiprávní jednání ukončit.

(4)

V původním rozhodnutí Komise uložila pokuty za porušení článku 82 Smlouvy o ES čtyřem členským podnikům sdružení Cewal. CMB byla uložena pokuta ve výši 9,6 miliónů ECU.

(5)

Všechny čtyři společnosti a CMBT, dceřinná společnost CMB, podaly k soudu první instance žádosti o zrušení původního rozhodnutí. Ve svém rozsudku ze dne 8. října 1996 (3) (dále jen „rozsudek soudu první instance“) soud první instance žádosti zamítl. Snížil však pokuty. Pokuta CMB byla snížena na 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT a další společnost, které byla uložena pokuta, Dafra-Lines A/S, se odvolaly proti rozsudku soudu první instance. Ve svém rozsudku ze dne 16. března 2000 (4) (dále jen „rozsudek ESD“) ESD zamítl všechny důvody pro odvolání uvedené v souvislosti s podstatou původního rozhodnutí,

zrušil však články původního rozhodnutí, kterým byly uloženy pokuty,

a zamítl zbývající část odvolání.

(7)

Důvod pro zrušení spočíval v tom, že v oznámení o námitkách Komise jasně neuvedla,

že zamýšlí uložit pokutu každému jednotlivému členovi sdružení Cewal a

že výše pokut by byly stanoveny v souladu s posouzením účasti každé společnosti na jednání zakládajícím údajné protiprávní jednání.

(8)

Dne 16. dubna 2003 Komise zaslala společnosti CMB nové oznámení o námitkách, kde ji informovala, že má v úmyslu přijmout nové rozhodnutí, kterým uloží pokuty za protiprávní jednání konstatované v původním rozhodnutí. V oznámení o námitkách Komise jednoznačně uvědomila společnost CMB, že má v úmyslu uložit pokuty jednotlivě a že výše uložené pokuty bude stanovena v souladu s posouzením účasti každé společnosti na jednání zakládajícím protiprávní jednání.

III.   ROZHODNUTÍ

(9)

Toto rozhodnutí je založeno na závěrech o věci samé z původního rozhodnutí. Obsahuje jednoznačné prohlášení, že toto rozhodnutí neznamená doplnění nebo pozměnění předložených skutečností nebo protiprávního jednání zjištěného v původním rozhodnutí. Vzhledem k tomu rozhodnutí obsahuje pouze popisné shrnutí prvků původního rozhodnutí, které tvoří základ protiprávního jednání v něm zjištěného, a popis toho, jak byly tyto prvky posuzovány soudem první instance a ESD.

(10)

V původním rozhodnutí Komise zjistila, že členové sdružení Cewal měli společné dominantní postavení na lodních trasách mezi zairskými a severoevropskými přístavy. Tohoto dominantní postavení zneužívali za účelem odstranění konkurence ze strany dvou dalších konkurenčních lodních společností:

trváním na provádění dohody o exkluzivitě mezi sdružením Cewal a zairskou kvazi-vládní institucí (Ogefrem),

systematickým používáním strategie vysílání konkurenčních lodí do stejného přístavu („fighting ships“) a

zavedením dohod o 100 % věrnosti a používáním černých listin, které by umožňovaly odvetná opatření proti uživatelům používajícím nezávislá plavidla.

(11)

V právním posouzení se odráží, že Komise považuje prvky původního rozhodnutí ohledně existence, charakteru a rozsahu protiprávního jednání:

za věc pravomocně rozsouzenou (res judicata), nebo

za věc, která již nabyla definitivní povahy, protože lhůta pro podání žaloby proti nim již dávno vypršela.

(12)

Pokud jde o právní posouzení situace ohledně pokut, je zaujat postoj, že společnosti CMB bylo umožněno náležitě se obhajovat, pokud jde o pokutu, která jí měla být uložena, a o prvky opodstatňující pokutu.

(13)

Pokud jde o promlčecí lhůty, je stanoveno, že nevypršela ani pětiletá ani desetiletá promlčecí doba podle nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 (5), a je tudíž v pravomoci Komise uložit novou pokutu.

IV.   POKUTA

(14)

Komise považuje za nezbytné uložit společnosti CMB pokutu podle čl. 19 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 (6) za porušení článku 82 Smlouvy o ES zjištěné v původním rozhodnutí.

(15)

Toto rozhodnutí je založeno na úvahách o uložení, výši a rozdělení pokut v původním rozhodnutí a souvisejících úvahách soudu první instance.

(16)

Uložená pokuta je také založena na obecných zásadách 1998. Pokud jde o částky za závažnost, byla zohledněna povaha protiprávního jednání, jeho skutečný dopad na trh a příslušný geografický trh.

(17)

Příslušným geografickým trhem se rozumí trh lodní přepravy mezi severoevropskými přístavy a Zairem.

(18)

Porušení článku 82 Smlouvy o ES, kterého se dopustila společnost CMB a ostatní členové sdružení Cewal, je závažné povahy, protože vedlo k tomu, že si sdružení Cewal udrželo faktický monopol na svých trasách do Zairu a zpět. Kromě toho se protiprávního jednání dopouštěli proto, aby vyřadili z trhu jediného konkurenta.

(19)

Rovněž byla zohledněna skutečnost, že předseda a tajemník sdružení Cewal patřili mezi zaměstnance společnosti CMB a sdružení Cewal mělo své kanceláře ve stejných prostorách jako společnost CMB.

(20)

Ve svém rozhodnutí soud první instance rozhodl, že z důvodu odstrašení byla Komise podle zákona oprávněna zohlednit skutečnost, že v době, kdy bylo přijato původní rozhodnutí, převážela plavidla náležící skupině CMB téměř všechen náklad konference. Nicméně protože v době přijetí tohoto rozhodnutí se na případ nevztahovala žádná taková specifická okolnost, nebyla tato okolnost brána v úvahu při výpočtu pokuty v tomto rozhodnutí.

(21)

Na základě výše uvedených úvah Komise stanovila základní částku ve výši 1 milion EUR za každé porušení.

(22)

Tyto základní částky byly navýšeny o 20 %, 15 % a 20 % se zřetelem na trvání protiprávního jednání.

(23)

Vzhledem k časovému odstupu od doby, kdy bylo toto jednání ukončeno, stejně jako k době uplynulé od rozsudku ESD do vydání oznámení o námitkách v dubnu 2003, byla ze všech tří částek odečtena částka 50 000 EUR.

(24)

To vedlo Komisi k tomu, aby uložila pokutu ve výši 3,4 milionů EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 34, 10.2.1993, s. 20.

(3)  Spojené věci T-24/93, T-25/93, T-26/93 a T-28/93 CMB, CMBT a Dafra-Lines vs. Komise [1996] Sb. rozh. II-1201.

(4)  Spojené věci C-395/96 P a C-396/96 P CMB, CMBT a Dafra-Lines vs. Komise [2000] Sb. rozh. I-1365.

(5)  Úř. věst. L 319, 29.11.1974, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1/2003.

(6)  Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003.